Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: ,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης (χωρίς να ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός): ,93 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης... 8 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 14 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Φάση «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ανοικτού κώδικα για το ιδρυματικό αποθετήριο ψηφιακή βιβλιοθήκη» Α3.4.2 Φάση «Παραμετροποίηση του λογισμικού ψηφιακής βιβλιοθήκης» Α3.4.3 Φάση «Ολοκλήρωση του λογισμικού με το σύστημα καταλόγου της Βιβλιοθήκης και τρίτα συστήματα» Α3.4.4 Φάση «Εκπαίδευση (συμβατική και επιτόπια υποστήριξη on the job training) των χρηστών και διαχειριστών της Βιβλιοθήκης» Α3.4.5 Φάση «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας του Έργου» Α3.4.6 Φάση «Ψηφιοποίηση πολύτιμου / σπάνιου υλικού και απόθεση για λόγους συντήρησης και διατήρησης» Σελίδα 2 από 56

3 Α3.4.7 Φάση «Ψηφιοποίηση / κατάθεση παλαιότερων διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών» Α3.4.8 Φάση «Ανάκτηση ψηφιοποιημένου υλικού από άλλες πηγές» Α3.4.9 Φάση «Ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών ΙΚ/Α» Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 56

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Μεσολογγίου» στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Μεσολογγίου, μέσω της υιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών της. Το έργο χωρίζεται σε υπηρεσίες που υλοποιούνται από ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, και σε υπηρεσίες που υλοποιούνται με ίδια μέσα, στο πλαίσιο αυτεπιστασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός της ύπαρξης εξειδικευμένου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (προσωπικό βιβλιοθήκης και μέλη Ε.Π.), η εμπλοκή των οποίων θα διασφαλίσει τη μέγιστη ποιότητα καθώς και τη βιωσιμότητα του έργου, εφόσον η υλοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη θα γίνεται από αυτούς. Έτσι θα μπορούν στη συνέχεια μετά τη λήξη του έργου να στηρίζουν, να συντηρούν με ευκολία και να αναβαθμίζουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες. Τα υποέργα τα οποία προτείνονται και οι αντίστοιχες δράσεις είναι τα ακόλουθα: 1. Δημιουργία-εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου a. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης b. Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου ή/και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Μεσολογγίου 2. Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης/διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio Frequency Identification). a. Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης/διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου 3. Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με προηγμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών a. Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με προηγμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών 4. Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα a. Συμμετοχή στο υποέργο της Οριζόντιας Δράσης «Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS)» b. Υπηρεσία Προβολής Ερευνητικού Έργου Μελών του ΤΕΙ Μεσολογγίου c. Δημοσιότητα Προβολή d. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων Σελίδα 4 από 56

5 e. Επιμέλεια Παραγωγής βιντεο-οδηγών, σενάρια f. Επιλογή και Τεκμηρίωση g. Ενοποίηση Υπηρεσιών One stop shop h. Διαχείριση Υπαρχόντων Καρτών Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available online), που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς και τη σύνδεσή του με την Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση. Τα προτεινόμενα συστήματα θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα με τα υπάρχοντα συστήματα της βιβλιοθήκης και θα δοθεί η δυνατότητα στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Μεσολογγίου να συνδεθεί με τα συστήματα της οριζόντιας δράσης. Η δημιουργία συστήματος αποδοτικού συστήματος διαχείρισης των βιβλίων και του δανεισμού και η σύνδεσή του με τα υπάρχοντα συστήματα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Με την παρούσα Διακήρυξη προκηρύσσεται το υποέργο 1: «Δημιουργίαεμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου.» Σελίδα 5 από 56

6 Σελίδα 6 από 56

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφία ΕΠ ΨΣ ΤΕΙ ΕΔΔΑΠ ΕΠΠΕ ΣΕΑΒ ΟΠΣ ΟΠΣΒ ΕΥΔ ΕΛΚΕ ΕΔΕΤ ΑΕ OCLC PDF JPEG XML ΙΚ/Α ΕΚΤ DC REST SOAP OAI-PMH OJT LDAP CRIS ΠΣ ΙΑ DOAR ROAR Επεξήγηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ Online Computer Library Center Portable Document Format Joint Photographics Expert Group extensible Markup Langage Ιδρυματικό Καταθετήριο / Αποθετήριο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Dublin Core REpresentational State Transfer Simple Object Access Protocol Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting On Job Trainin Lightweight Directory Access Protocol Current Research Information System Πληροφοριακό Σύστημα Ιδρυματικό Αποθετήριο Directory of pen Access Repositories Registry of Open Access Repositories Σελίδα 7 από 56

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗΣ TOY ΕΠ ΨΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΥΔ ΨΣ ΤΕΙ Μεσολογγίου Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Α Α Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Το ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι σήμερα, ως εκ της φυσικής και νομικής δομής του Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ). Tο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ιδρύθηκε το Το ΤΕΙ στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια εντός αγροκτήματος συνολικής εκτάσεως οκτακοσίων (800) στρεμμάτων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του συντάγματος, του νόμου 1404/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το νόμο 2916/2001 και το νόμο 3549/2007 έχει ως πρωταρχική αποστολή του την τεχνολογική και εργαστηριακή εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την εφαρμοσμένη έρευνα. Κυρίαρχη επιλογή του είναι να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, να συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη ε- φαρμογής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών του, διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες της περιφέρειας του, συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα για την επίτευξη της αποστολής του και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας. Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου αποτελείται από τις παρακάτω Σχολές: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας α) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής Στην Διοίκηση και Οικονομία β) Τμήμα Λογιστικής γ) Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων Σελίδα 8 από 56

9 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας α) Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων β) Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας γ) Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών α) Τμήμα Αυτοματισμού Παράρτημα Ναυπάκτου α) Τμήμα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, με έδρα την πόλη του Μεσολογγίου, έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, και συνεπώς τη δυνατότητα προσέλκυσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών απ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι εφικτή και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σημαντική. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του TEI Μεσολογγίου είναι η παροχή ανώτατης Τεχνολογικής εκπαίδευσης άμεσα συνδεδεμένης με την τοπική κοινωνία και ως όραμα έχει τη μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης και γέφυρας για τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή του δράση προδιαγράφεται από ένα στρατηγικό σχέδιο που συντάσσεται μετά την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος συνοψίζονται στην παραγωγή στελεχών υψηλής ποιότητας, καθώς και στην παραγωγή τεχνογνωσίας άμεσα συνδεδεμένης με την παραγωγική διαδικασία. Η έντονη και ταχεία δραστηριοποίηση ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή καθώς και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Η διοικητική του οργάνωση περιλαμβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις: Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προσωπικού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του Τ.Ε.Ι. β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις εργασίες πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Τ.Ε.Ι., και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύματος γ) Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών στην αρμοδιότητα του ο- ποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. δ) Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας Σελίδα 9 από 56

10 ε) Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στ) Τμήμα Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων Προμηθειών & Περιουσίας Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Ιδρύματος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εκτέλεση έργων διαχείρισης δαπανών ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς διαχειρίζεται τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και των συμβασιούχων διδασκόντων. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του ιδρύματος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αναβάθμιση, τόσο της εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποδομής των Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος, όσο και των κτιριακών υποδομών. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Το Τμήμα Πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφορικών συστημάτων του Ιδρύματος. β) Το Τμήμα Μελετών-Κατασκευών για τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων. Σελίδα 10 από 56

11 γ) Το Τμήμα Συντήρησης για τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση του από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Μεσολογγίου Ο Ειδικός Λογαριασμός του ιδρύματος ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του και με την συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Μεσολογγίου Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, η στήριξη των προπτυχιακών σπουδών και η έρευνας των μελών του ιδρύματος. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζεται από μόνιμο προσωπικό (τρεις βιβλιοθηκονόμους) από τους οποίους οι δύο ασχολούνται πρώτιστα με την βιβλιογραφική επεξεργασία του υλικού και ένας με τη οικονομική διαχείριση και από συμβασιούχους οι οποίοι παρέχουν δευτερεύουσες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την υλοποίηση του παρόντος έργου η βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με τις ακόλουθες υπηρεσίες του ιδρύματος: Διεύθυνση Οικονομικών Υ- πηρεσιών, Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα προμηθειών ), Ειδικός Λογαριασμός. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγησης των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προ- Σελίδα 11 από 56

12 κηρυχτεί από την παρούσα διακήρυξη και οριστεί από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Σελίδα 12 από 56

13 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Μεσολογγίου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΑΒΕΚΤ 5.6) που περιέχει εγγραφές οι οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με UNIMARC. Με το αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης παρέχονται υπηρεσίες από τη βιβλιοθήκη προς όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος όπως καταλογογράφηση, δανεισμός, υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών κ.ά. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή δυναμική και χρειάζεται την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να λυθούν χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα όπως: 1. Λόγω του περιορισμένου προσωπικού της βιβλιοθήκης οι βιβλιοθηκονόμοι δαπανούν το χρόνο τους σε επαναλαμβανόμενες εργασίες εξυπηρέτησης χρηστών που θα μπορούσαν να παρασχεθούν με άλλα μέσα και έτσι να εξοικονομούνται οι ανθρώπινοι πόροι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού με πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες. 2. Έλλειψη οργάνωσης και συγκέντρωσης της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος. Προκύπτει ανάγκη για ενιαία διαφύλαξη και διάθεση του ψηφιακού υλικού, που παράγεται στο Ίδρυμα. Το παραγόμενο ψηφιακό υλικό αυξάνει δραματικά κάθε χρονιά. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται διεθνώς με τη δημιουργία Ιδρυματικών αποθετηρίων. 3. Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Μεσολογγίου διαθέτει σπάνια βιβλία- Ιστορικό αρχείο αποτελούμενο από 80 τόμους του προσωπικού αρχείου του Μεσολογγίτη πολιτικού Ζαφείριου-Ζηνόβιου Βάλβη (Βάλβειος Βιβλιοθήκη) που έχει παραχωρηθεί στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η Βάλβειος στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερο νεοκλασσικό κτίριο, που αποτελούσε την οικία του Βάλβη, και αποτελεί σήμερα ένα από τα αξιοθέατα της πόλης του Μεσολογγίου. Η Βάλβειος βιβλιοθήκη συστάθηκε στις 11/12/1963 σαν ίδιο νομικό πρόσωπο του Δήμου Μεσολογγίου, ενώ τον Δεκέμβρη του 1965 με Β.Δ(105) ονομάστηκε Βάλβειος προς τιμή το Ζαφείριου Βάλβη και το 1983 άνοιξε για το κοινό. Διαθέτει εκτός των άλλων σπάνιες εκδόσεις της Βενετίας, Λειψίας και Σμύρνης, ενώ ένα μέρος της αποτελεί το προσωπικό αρχείο του πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελλόπουλου το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο αλλά χρήζει και δράσεις διατήρησής του. 4. Η βιβλιοθήκη διαθέτει πλούσιο υλικό σε πτυχιακές εργασίες, αλλά σε έντυπη μορφή και επομένως δύσκολα προσβάσιμες από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 5. Διαπιστώνεται δυσκολία πρόσβασης νεώτερων χρηστών σε βασικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, καθώς και ανάγκη εξοικείωσής τους με τις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο της παρούσας πράξης. 6. Ακόμη η έλλειψη εφαρμογής κοινών πολιτικών στην περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση από τις βιβλιοθήκες-μέλη του Σ.Ε.Α.Β. οδηγεί (α) στη σπατάλη χρόνου των καταλογογράφων, και (β) στη δυσκολότερη αναζήτηση και εντοπισμό του περιγραφόμενου υλικού από τους τελικούς χρήστες των βιβλιο- Σελίδα 13 από 56

14 θηκών και τέλος στη σπατάλη χρημάτων για τη συντήρηση του υπάρχοντος Πληροφορικού Συστήματος της Βιβλιοθήκης. 7. Με το αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης (ΑΒΕΚΤ5.6) είναι δυνατή η πρόσβαση των μελών στον ηλεκτρονικό κατάλογο του έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες επέκτασης των υπηρεσιών και ολοκλήρωσης / επικοινωνίας με τρίτα συστήματα. 8. Το υπάρχον Ο.Π.Σ δεν υποστηρίζεται από εταιρείες και αυτό σε συνδυασμό με την έκδοση όλο και πιο προηγμένων Ο.Π.Β.Σ θεωρείται επιτακτική ανάγκη να αντικατασταθεί στο άμεσο μέλλον. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Οργανωτική δομή των ΤΕΙ Η ακαδημαϊκή οργάνωση των ΤΕΙ δομείται ιεραρχικά σε τέσσερα επίπεδα: Το Ίδρυμα. Η Σχολή. Το Τμήμα. Ο Τομέας. Ένα Τεχνολογικό Ίδρυμα αποτελείται από μία ή περισσότερες Σχολές και αντίστοιχα μία Σχολή αποτελείται από έναν αριθμό Τμημάτων. Τα Τμήματα είναι οι βασικές ακαδημαϊκές μονάδες και αντιστοιχούν σε ένα "γνωστικό αντικείμενο" ή επιστημονικό τομέα. Παρέχουν το αντίστοιχο πτυχίο και επιπλέον είναι οι μονάδες στις οποίες ανήκουν οι θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ). Τα Τμήματα χωρίζονται σε Τομείς που αντιστοιχούν σε μικρότερα και διακριτά μέρη του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Το προσωπικό του Τεχνολογικού Ιδρυμάτων διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις γενικές κατηγορίες: (α) το διδακτικό προσωπικό, (β) το ειδικό τεχνικό προσωπικό και (γ) το διοικητικό προσωπικό. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) το Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρμογών), (β) το Έκτακτο Ωρομίσθιο και επί συμβάσει Εκπαιδευτικό προ σωπικό, (γ) το Ειδικό και Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ). Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) προσφέρει εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την υποστήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Τέλος, το Διοικητικό Προσωπικό αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οι Σελίδα 14 από 56

15 κονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ. Σε σχέση με την κεντρική βιβλιοθήκη, ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει συγκαταλέγονται οι εξής: 1. Υπηρεσία δανεισμού Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό το οποίο παρέχει στους χρήστες της, μέσω της υπηρεσίας δανεισμού. 2. Υπηρεσία διαδανεισμού Πραγματοποιείται μέσω του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Δ.Δ.Ε.Β.), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Ε.Α.Β.). 6. Ηλεκτρονικές Συλλογές Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Μ ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) μέσω του διαδυκτυακού της τόπου παρέχει στους χρήστες της πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων. Οι χρήστες που θεωρούνται μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητής, κλπ.), μόνο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς έχουν τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στην υπηρεσίας και εκτός Πανεπιστημιακού δικτύου (φυσικού δικτύου ) μέσω των συστημάτων ταυτοποίησης του Ιδρύματος (Ldap Shibboleth ), είτε μέσω τού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) τού TEI/M. Στην πορεία της συνεχούς βελτίωσης και της εφαρμογής καλλιέργειας ολικής ποιότητας στη δομή και τις υπηρεσίες της, η Βιβλιοθήκη ΤΕΙ/Μ προσβλέπει στην μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο κέντρο πληροφόρησης, ανοικτό σε ολόκληρη την κοινωνία. Η ομάδα υποστήριξης λειτουργίας της προτεινόμενης Πράξης θα είναι υπεύθυνη για: τη σχεδίαση, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων για αξιοποίηση των δεδομένων το καθορισμό των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών τη διαχείριση του ΟΠΣ, των ΒΔ, του δικτυακού τόπου, το καθορισμό των διαδικασιών ανάπτυξης, λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης τωνσυστημάτων, των εργαλείων, των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημάτων που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο την οργάνωση της εκπαίδευσης του μόνιμου προσωπικού προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω συντήρηση και υποστήριξη των υπηρεσιών μετά τη λήξη της Πράξης. Σελίδα 15 από 56

16 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η προτεινόμενη πράξη θα υποστηριχθεί κυρίως από το προσωπικό της βιβλιοθήκης του ιδρύματος, καθώς επίσης και από το προσωπικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ, το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα θέματα εξοπλισμού, λογισμικού και επικοινωνιών εντός του ΤΕΙ και τη σύνδεσή του με ανώτερες δομές, καθώς και σε θέματα πληροφορικής των διοικητικών υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, η ομάδα υλοποίησης της πράξης απαρτίζεται από τους παρακάτω: ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (βιβλιοθηκονόμος, μόνιμη διοικητική υπάλληλος βιβλιοθήκης) Περιγραφή εργασίας: Βιβλιογραφική επεξεργασία υλικού (αναδρομική καταλογογράφηση υλικού, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση, ταξιθέτηση). Ποιοτικός έλεγχος του βιβλιογραφικού καταλόγου(διπλοεγγραφές κ.ά.). Διόρθωση των τοπικών δεδομένων των εγγραφών κ.λπ. Σύντομο βιογραφικό: Η κ. Δήμητρα Ταλιαδούρου είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας. Γνωρίζει καλά αγγλικά και γαλλικά. Είναι ικανός και έμπειρος χρήστης βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διαθέτει και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα βιβλιοθηκονομίας καθώς διετέλεσε καθηγήτρια βιβλιοθηκονομίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (βιβλιοθηκονόμος, μόνιμη διοικητική υπάλληλος βιβλιοθήκης) Περιγραφή εργασίας: Βιβλιογραφική επεξεργασία υλικού (καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση). Δημιουργία παραπομπών στον αυτοματοποιημένο κατάλογο (συγγραφέων, συλλογικών οργάνων, θεματικών επικεφαλίδων). Δημιουργία και διόρθωση των αρχείων καθιερωμένων αποδόσεων. Δημιουργία ό- ρων θησαυρού, κ.τ.λ. Σύντομο βιογραφικό: Η κ. Ιωάννα Αδαμοπούλου είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Αθήνας, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας. Γνωρίζει Καλά Αγγλικά. Είναι έμπειρη στη βιβλιογραφική επεξεργασία υλικού, ενώ παράλληλα παρείχε διοικητική υποστήριξη σε έργα ΕΠΕΑΕΚ. Δρ. ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης ως Επιστημονικό Προσωπικό στο ΚΕ.Δ.Δ.). Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕ.Δ.Δ. Σύντομο βιογραφικό: O κ. Τζήμας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος. Η ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στις περιοχές των Δικτύων Η/Υ και εφαρμογών τους και των Τεχνολογιών Διαδικτύου, όπου έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Από το 1995 έως το 2008 έχει διατελέσει Τεχνικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπισ- Σελίδα 16 από 56

17 τημίου Πατρών, ενώ παράλληλα από το 1997 έως σήμερα είναι Τεχνικός Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Υπολογιστών. Με τις παραπάνω ιδιότητες έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων από το 1995 έως σήμερα. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Τέλος, από το 2005 μέχρι και σήμερα διδάσκει το μάθημα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή» στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ως ΠΔ 407/80. ΙΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης ως μόνιμος διοικητικός υπάλληλος στο ΚΕ.Δ.Δ.). Περιγραφή εργασίας: Υπεύθυνος Διαχείρισης Δικτύου, Τεχνικός υποστήριξης Σύντομο βιογραφικό: O κ. Παναγιώτης Ιλαρίδης εργάζεται ως Διαχειριστής στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου και πρόσθετα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις μηχανογραφημένες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Έχει φοιτήσει στην 4η Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Θεσσαλονίκης «Ευκλείδης» του Τμήματος Ηλεκτρονικής με ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ & Αυτοματισμού και στην Ιδιωτική Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Θεσσαλονίκης «Δημόκριτος» του Τμήματος Ηλεκτρονικής με ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτροακουστικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων. Από το 1998 που εργάζεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει συμμετάσχει ως Τεχνικό Προσωπικό Υποστήριξης Και Διαχείρισης στα έργα «Επικοινωνιακό Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου» στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης), Ενέργεια 3.1., στο έργο «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Μεσολογγίου» το οποίο χρηματοδοτούνταν από το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο έργο «Υποστήριξη και λειτουργία προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» το οποίο χρηματοδοτούνταν από το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Επίσης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 7 του Μέτρου 1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» της Κοινωνίας της Πληροφορίας συμμετείχε και υλοποίησε τα έργα «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Πληροφορικής στο ΤΕΙ Μεσολογγίου», «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» και «Αναβάθμιση Εσωτερικού Δικτύου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου». Έχει διδάξει στο Ι.Ε.Κ Μεσολογγίου στα τμήματα Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ και μηχανών γραφείου και Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Συστημάτων. Τέλος, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση της Cisco CCNA Academy και ως πιστοποιημένος CCNA Instructor έχει διδάξει στην CCNA Academy του Τμήματος ΤΕΣΥΔ Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου. Ειδικότερα, πριν το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο η ως άνω ομάδα υλοποίησης, θα αναλάβει να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης στις νέες υπηρεσίες και ροές εργασίας που θα προκύψουν, με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και την απρόσκοπτη συνέχιση και ανάπτυξή τους προς όφελος των χρηστών. Την ευθύνη επικοινωνίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου με την ΕΥΔ θα έχει ο Δρ. Σπύρος Σελίδα 17 από 56

18 Συρμακέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση έργων. Σύντομο βιογραφικό: Ο κ. Σπύρος Συρμακέσης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής το 1992 με βαθμό 8,72 και ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του ίδιου τμήματος το Η διδακτορική του διατριβή είναι στην περιοχή της υπολογιστικής γεωμετρίας και των πολυδιάστατων δομών δεδομένων. Από το 1997 παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές όπως τεχνολογίες λογισμικού, web mining, web engineering και εκπαιδευτικό λογισμικό. Έχει σήμερα βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία (μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές), ενώ είναι και editor σε επιστημονικά βιβλία στην περιοχή. Α- κόμη έχει δημοσιεύσει εργασίες σε περιοδικά (ελληνικά και διεθνή) και έγκυρα διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Στο ερευνητικό του έργο υπάρχουν αναφορές από άλλους ερευνητές. Είναι μέλος σε επιτροπές και reviewer σε συνέδρια και περιοδικά. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου όπου διδάσκει τα μαθήματα "Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής", "Ηλεκτρονικό Εμπόριο" και "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής". Από το 2008 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος και Διευθυντής του Εργαστηρίου e-business και Human Computer Interaction του τμήματος (www.ebusinesslab.gr). Από το 2001 είναι Σύμβουλος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της θεματικής ενότητας "ΠΛΗ10-Εισαγωγή στην Πληροφορική". Συμμετέχει ενεργά σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους. Υπεύθυνος για τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (οικονομική λογιστική διαχείριση του έργου) από την πλευρά του ΤΕΙ Μεσολογγίου θα είναι η κα Λαμπρινή Ντάκουλα η οποία έχει διαχειριστεί το οικονομικό και λογιστικό μέρος μεγάλου μέρους των έργων που έχει αναλάβει ο ΕΛΚΕ τα τελευταία χρόνια σε έργα ΕΠΕΑΕΚ και στον Αρχιμήδη. Σύντομο βιογραφικό: Η κ. Λαμπρινή Ντάκουλα εργάζεται στην Υλοποίηση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου για διάστημα 9/1/ /5/2009 και επιπρόσθετα παρείχε Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Μεσολογγίου για διάστημα από 1/6/2009 έως 20/4/2010. Παράλληλα εργάστηκε ως Κοινωνιολόγος στην ΕΥΞΗΝΗ ΠΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ για διάστημα 16/12/2002-3/12/2003. Έχει αποφοιτήσει από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνιολογίας το 1991, διαθέτει πτυχίο DELF στα Γαλλικά και πτυχίο ECDL στους Υπολογιστές. Από το 1996 που εργάζεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων «Εσωτερικός κανονισμός για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας» Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου», «Οδηγός για την υποστήριξη στην αγορά εργασίας» Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου» αποκτώντας εμπειρία εξειδίκευση σε τομείς όπως Διοικητική και Λογιστική παρακολούθησης ευρωπαϊκών και ερευνητικών έργων, Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων απολογισμών ευρωπαϊκών Σελίδα 18 από 56

19 και ερευνητικών έργων που υλοποίησε το ΤΕΙ Μεσολογγίου, Παρακολούθηση διαγωνισμών και προμηθειών ευρωπαϊκών έργων, Υποβολή προτάσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης (ΕΣΠΑ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκών και ερευνητικών έργων που πραγματοποιήθηκαν από το ΤΕΙ Μεσολογγίου, Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και διαχείριση λοιπών έργων που υλοποιήθηκαν στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, Εμπειρία στην υποστήριξη αποφοίτων στην αρχή της εργασιακής καριέρας, Συμμετοχή στις δράσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Παράλληλα η εμπειρία της εμπλουτίζεται με την παρακολούθηση ειδικών συναφών του αντικειμένου σεμιναρίων ό- πως 1. «Μεθοδολογίες Επιθεώρησης και Πρακτικές Παρακολούθησης Έργων». Φορέας Υλοποίησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,2. «Πληροφορική III: Υπολογιστικά φύλλα Παρουσιάσεις Βάσεις Δεδομένων», Φορέας: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 3. «Νέες μορφές χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Νέα Τραπεζικά Προϊόντα», Φορέας: ΤΕΙ Μεσολογγίου, 4. «Αποτελέσματα έργων ΕΠΕΑΕΚ του ΤΕΙ Μεσολογγίου Σχεδιασμός νέας προγραμματικής Περιόδου», Φορέας: ΤΕΙ Μεσολογγίου Παράλληλα, η έμπειρη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου θα παρέχει κάθε είδους Γραμματειακή Υποστήριξη στους ανωτέρω υπευθύνους για τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας με την παραγωγή. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το ΤΕΙ/Μ είναι οργανωμένο σε Σχολές και Τμήματα όπως όλα τα Τ.Ε.Ι. Σε κάθε Τμήμα λειτουργεί γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα φοιτητικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις σπουδές και τα συγγράμματα. Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ακολουθεί αυτή τη δομή. Στεγάζεται σε ιδιαίτερο, ανεξάρτητο χώρο του συγκροτήματος της πολυδύναμης αίθουσας και περιλαμβάνει αναγνωστήριο και υπολογιστικό κέντρο. Διαθέτει το βιβλιοθηκονομικό λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.6 που αυτοματοποιεί όλες της λειτουργίες της (κατάλογος, δανεισμός, προμήθειες). Στον ηλεκτρονικό κατάλογο έχει καταχωρηθεί περίπου το 100% του υλικού της ενώ η βάση δεδομένων των χρηστών αριθμεί σήμερα 7000 μέλη. Οι Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος προσφέρει μία σειρά από επιτόπιες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες δωρεάν στους χρήστες της, όπως αυτοματοποιημένο κατάλογο online Σελίδα 19 από 56

20 μέσω του Διαδικτύου (Internet), δανεισμό του υλικού της, παραγγελία βιβλιογραφίας, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και οnline βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για τους χρήστες, αναγνωστήριο και προσωπικούς υπολογιστές για τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Με το προτεινόμενο έργο θα επιδιωχθεί η οριοθέτηση μιας διαδικασίας κατάθεσης, χαρακτηρισμού, ευρετηρίασης και τεκμηρίωσης των πτυχιακών εργασιών, διδακτορικών και δημοσιεύσεων τόσο των φοιτητών όσο και των μελών ΔΕΠ και εν συνεχεία διάθεσης του υλικού αυτού μέσω διαδικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα, υιοθετώντας κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας. Με το προτεινόμενο έργο επιθυμείται η αναβάθμιση των λειτουργιών διαχείρισης και τεκμηρίωσης των συλλογών και των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης του Α- καδημαϊκού Ιδρύματος προκειμένου να οργανωθούν μεθοδολογικά ώστε να υπάρξει διασύνδεση και διαλειτουργικότητα τους με τη χρήση νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών όπως και συνεργατικών εργαλείων του Διαδικτύου, με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της βιβλιοθήκης, της ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής παραγωγής του Πανεπιστημίου καθώς και του ψηφιακού αποθέματος που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου. Συγχρόνως, είναι πρωταρχικό μέλημα του ΤΕΙ/Μ να συμμετάσχει και να συμβάλει με το υλικό του στις συνεργατικές δράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ΑΕΙ και αφορούν τη συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή της ερευνητικής και επιστημονικής παραγωγής στη χώρα, μέσω προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής. Το έργο επομένως στοχεύει: Να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του, ενεργοποιώντας όλες τις λειτουργίες του διαθέσιμου λογισμικού, σε όλες τις βιβλιοθήκες των παραρτημάτων. Να εμπλουτίσει τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης ενσωματώνοντας ψηφιακό περιεχόμενο, περιεχόμενο από άλλες πηγές (ελληνικές ή ξένες μέσω διαδικτύου) και να εγκαταστήσει συνεργατικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα πρότυπα κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0, Web 3.0) Να δημιουργήσει νέες πηγές πληροφόρησης από υλικό που ήδη διαθέτει και το οποίο θα εμπλουτίζεται σταδιακά (Ιδρυματικό Αποθετήριο, Ψηφιακές Συλλογές, Course reserves, κλπ) Να εξασφαλίσει ενοποιημένη πρόσβαση στο σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών μέσω ενός λειτουργικού, διαδραστικού Portal Να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και επικοινωνία με άλλες συνεργατικές δράσεις που αναπτύσσονται στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιαίτερα με την Οριζόντια Δράση ΑΕΙ & ΤΕΙ. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό η Βιβλιοθήκη θα καταστεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και θα συμβάλει ε- νεργά στην υποστήριξη τόσο του Ακαδημαϊκού προσωπικού όσο κα κυρίως των σπουδαστών, προσφέροντας πολυδιάστατη και πολυκάναλη πρόσβαση στη γνώση. Σελίδα 20 από 56

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα