Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος ) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

2 Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 30 ής Ιουνίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «Μετοχική Χρηµατιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ.» την 17 Ιουλίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση, Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 5 έως και 16, καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Κοµινάτος Γεννατάς Α..Τ. ΑΒ Κωνσταντίνος Κοµηνάτος Α..Τ. Η Η Λογίστρια Καλλιόπη Μπέκου Αρ. Αδείας ΟΕΕ Β Tάξης Σελίδα 2 από 16

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις... 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης...5 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσης...6 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων...6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων...7 Κατάσταση Ταµειακών ροών Γενικές πληροφορίες Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις repos Λοιπές απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις repos Πωλήσεις απάνες κατά λειτουργία Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα Αποτελέσµατα µετά από φόρους ανά µετοχή Ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις εσµεύσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Σελίδα 3 από 16

4 Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία) της 30ής Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της συνοπτικής ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Γ. ιαµαντόπουλος Αρ. Μ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 4 από 16

5 1. Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Σηµ Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (α) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 439, ,07 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1,32 1,32 Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις , ,00 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,12 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,61 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (β) Πελάτες - Χρηµατιστήριο , ,39 Λοιπές απαιτήσεις , ,52 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση , ,51 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,00 0,00 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,44 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (α)+(β) , ,98 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Iδια κεφάλαια και αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Λοιπά αποθεµατικά , ,91 Αποθεµατικά εύλογης αξίας (33.234,20) (37.226,18) Αποτελέσµατα εις νέον , ,51 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) , ,24 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , ,32 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πελάτες - Χρηµατιστήριο - Συµβάσεις Repos , ,97 Λοιπές υποχρεώσεις 9.020, ,45 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , ,74 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (γ)+(δ) , ,98 (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων). Σελίδα 5 από 16

6 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσης (ποσά σε ευρώ) Σηµ Πωλήσεις , ,45 Κόστος παροχής υπηρεσιών , ,17 Μικτό κέρδος , ,28 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,70 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 347,68 29,97 Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (68.901,07) (51.122,39) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα , ,33 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,24 Ζηµιές προ φόρων (67.461,17) (46.291,30) Φόρος εισοδήµατος (413,27) 132,17 Ζηµιές µετά από φόρους (67.047,90) (46.423,47) Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή 15 (3,35) (2,32) Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων. (67.901,61) (49.929,16) Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (ποσά σε ευρώ) Αποτελέσµατα περιόδου (67.047,90) (46.423,47) Κέρδη από αποτίµηση χρεογράφων απ'ευθείας στην καθαρή θέση 3.991, ,60 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 3.991, ,60 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (63.055,92) (41.760,87) (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) Σελίδα 6 από 16

7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά σε ευρώ) Σηµ. Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικό εύλογης αξίας Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (35.553,56) , ,80 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.423,47) (46.423,47) Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0, ,60 (46.423,47) (41.760,87) Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ( ,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (30.890,96) , ,93 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (37.226,18) , ,24 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσµα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 (67.047,90) (67.047,90) Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, ,98 0, ,98 Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0, ,98 (67.047,90) (63.055,92) Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , ,91 (33.234,20) , ,32 (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) Σελίδα 7 από 16

8 Κατάσταση Ταµειακών ροών (ποσά σε ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Ζηµιά - Κέρδη προ φόρων (67.461,17) (46.291,30) Πλέον / µειον προσαρµογές για: Αποσβέσεις 999, ,23 Προβλέψεις 1.499,02 (1.228,18) Αποτελέσµατα πωλήσεων χρεογράφων 0, ,92 Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας: (3.289,53) (6.608,33) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.849, ,24 Λειτουργικό αποτέλεσµα προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (66.402,60) (47.455,42) Πλέον / µειον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση απαιτήσεων , ,59 Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,64) ( ,27) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,92 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (59.688,70) (81.767,02) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά χρεογράφων ( ,00) (1.531,00) Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων 0,00 584,60 Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα εισπραχθέντα 3.289, ,33 Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,47) 5.661,93 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 Καθαρή µείωση - αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα από ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,17) (76.105,09) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,96 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,87 (Oι σηµειώσεις στις σελίδες 9-16 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) Σελίδα 8 από 16

9 2. Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΠΕΥ» συστάθηκε το 1991 Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 24059/06/Β/91/34, έχει ως έδρα το ήµο Αθήνας (οδός Γ. Γενναδίου ) και η διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα έτη (50) από την καταχώρηση στο οικείο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεποµένων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του νόµου 3606/2007, σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς καθώς και να συµµετέχει σ αυτές. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχουν ως εξής: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Χαραλαµπίδης του Χρήστου Γεώργιος Κοµινάτος Γεννατάς του Σπυρίδωνος Κωνσταντίνος Κοµηνάτος του Σπυρίδωνος Γεώργιος Λαµπρόπουλος του Θεόδωρου Θεόδωρος Βουτεράκος του Γρηγορίου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30 η Ιουνίου Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές Οι ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της 30ής Ιουνίου 2012, περίοδος , έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση. Οι λογιστικές αρχές, µέθοδοι υπολογισµού και εκτιµήσεις που ακολουθούνται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Σελίδα 9 από 16

10 4. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από µετοχές, ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες της εταιρείας. Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (κίνδυνος τιµών, επιτόκιο), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη ιοίκηση της εταιρίας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων µε σκοπό να ελαχιστοποιούνται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµειακή ροή της εταιρείας. α) Κίνδυνος αγοράς i) Κίνδυνος τιµών Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή των τιµών του Γενικού είκτη του Χ.Α., στο οποίο πραγµατοποιεί το σύνολο των συναλλαγών της. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά αφ ενός τον όγκο του κύκλου εργασιών της, ο οποίος επηρεάζεται δυσµενώς από παρατεταµένη πτώση τιµών και αφ ετέρου τις επενδύσεις της εταιρείας σε µετοχές του Χ.Α. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου της διοίκησης της εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τις ταµειακές ροές της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό πολιτική της εταιρείας είναι η τοποθέτηση πολύ µικρού µόνο µέρους των διαθεσίµων της σε µετοχές στο Χ.Α., αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών. ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα περιουσιακά στοιχεία όπως βραχυπρόθεσµες επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων καθώς και καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. Η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων. Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα µεταβάλονται ως αποτέλεσµα αλλαγών του διατραπεζικού επιτοκίου. Πολιτική της εταιρείας είναι η τοποθέτηση του συνόλου σχεδόν των ρευστών διαθεσίµων της σε επενδύσεις «overnight», σε µεγάλες εµπορικές τράπεζες ή άλλες επενδύσεις µε παρόµοια χαρακτηριστικά. β) Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικού µε την περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει από εκτέλεση Σελίδα 10 από 16

11 συναλλαγών. Προβλέψεις αποµείωσης εάν απαιτούνται, αναγνωρίζονται ως ζηµίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο και των κανονιστικών διατάξεων της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους χρησιµοποιώντας τη τεχνική µόχλευσης. Η αγορά µετοχών µε πίστωση είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. Η εταιρεία δεν παρέχει στους πελάτες της την ανωτέρω δυνατότητα, αν και έχει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός µόνο της παροχής βραχυπρόθεσµης πιστώσεως, διάρκειας όχι πέραν του Τ+3. ηλαδή παρέχει στους πελάτες της, την πιστωτική διευκόλυνση να εξοφλούν το τίµηµα των αγορών τους, µε πωλήσεις τις οποίες θα πραγµατοποιούν µόνον µέχρι την ηµεροµηνία εκκαθάρισης των αγορών τους. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόµενες απ την εταιρεία βραχυχρόνιες (Τ+3) πιστώσεις διασφαλίζονται από υπέρτερης αξίας «χαρτοφυλάκιο ασφαλείας» του πελάτη, τηρουµένου επαρκούς περιθωρίου ασφαλείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους όρους της σύµβασης που υπογράφεται µε τους πελάτες. Σύµφωνα µε τον νόµο 2843/2000 και της υπ αριθ. 2/213/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει, για αγορές τοις µετρητοίς, µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ +4 προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση, ή αναλόγως προβαίνει σε προκαταβολή µέρους του τιµήµατος αγοράς και εν γένει δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Η εταιρεία δεν παρέχει σηµαντικά ποσά πιστώσεων σε πελάτες της στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης. Τα υπόλοιπα βραχυχρόνιας πίστωσης σε πελάτες και το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας από το οποίο διασφαλίζονται αυτές οι πιστώσεις κατά την παρουσιάζονται κατωτέρω: Ποσά σε Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών στους οποίους παρέχεται βραχυχρόνια πίστωση ,09 Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών στους οποίους παρέχεται βραχυχρόνια πίστωση ,67 Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας πελατών ,33 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία ουσιαστικά δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε υποχρεώσεις σε τρίτους. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών χρηµατικών διαθεσίµων και ισοδυνάµων τους και την ύπαρξη δυνατότητας χρηµατοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταµειακών ροών. Σελίδα 11 από 16

12 δ) είκτης Φερεγγυότητας Ο δείκτης Φερεγγυότητας της εταιρείας µας, κατά την , ήταν 73,09%. Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της. 5. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχή στο Συνεγγητικό Κεφάλαιο , ,00 Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο , ,00 Εγγύηση µίσθωσης τραπεζικών θυρίδων 234,79 234,79 Εγγύηση µίσθωσης γραφείων 6.867, ,20 Εγγύηση σύνδεσης δικτύου Ο.Τ.Ε. -.Ε.Η , ,13 Σύνολα , ,12 6. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Ο αναβαλλόµενος φόρος αναλύεται ως εξής: Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Αναγνώριση παροχών αποχωρήσεως στο προσωπικό 6.940, ,61 Σύνολο απαίτησης 6.940, ,61 εν έχουν υπολογιστεί αναβαλλόµενοι φόροι επί προαιρετικών αποθεµατικών της εταιρείας τα οποία έχουν σχηµατιστεί βάσει φορολογικών νόµων µε προσωρινή αναστολή της φορολόγησης τους για µέρος αυτών ή στο σύνολο τους. Τα αποθεµατικά αυτά σε περίπτωση διανοµής τους θα πρέπει να φορολογηθούν και ο φόρος θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης στην οποία θα γίνει η διανοµή. Επίσης δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενος φόρος για την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανοµής µερισµάτων από τα αδιανέµητα κέρδη της εταιρείας. Η εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει µερίσµατα από τα προαναφερόµενα προαιρετικά σχηµατισµένα αποθεµατικά της. 7. Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις repos Πελάτες εσωτερικού , ,27 Συµβάσεις repos υπέρ πελατών , ,12 Σύνολο , ,39 Σελίδα 12 από 16

13 8. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων ,00 0,00 9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα υπόλοιπα των Ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής Ταµείο , ,07 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ , ,15 Καταθέσεις προθεσµίας σε ευρώ , ,00 Καταθέσεις όψεως πελατών (Απόφ. Ε.Κ. 2/306/ ) , ,22 Σύνολο , ,44 Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της εταιρείας, τραπεζικές καταθέσεις όψεως, διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση και καταθέσεις προθεσµίας. Οι προθεσµιακές καταθέσεις της εταιρείας τοκίζονται µε ετήσιο επιτόκιο περίπου 0,80%, ενώ µε το ίδιο επιτόκιο τοκίζονται και οι καταθέσεις προθεσµίας υπέρ των πελατών. 10. Μετοχικό Κεφάλαιο Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών την ανέρχεται σε µετοχές µε ονοµαστική αξία 68,00 ανά µετοχή. 11. Πελάτες Χρηµατιστήριο Συµβάσεις repos Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής: Υποχρεώσεις σε πελάτες από µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές , ,51 Υποχρεώσεις σε πελάτες από εκκαθαρισµένες συναλλαγές , ,24 Λοιπές υποχρεώσεις 4.006, ,05 Υποχρεώσεις προς επικουρικό κεφάλαιο 0,00 0,00 Υποχρεώσεις από συµβάσεις repos υπέρ πελατών , ,12 Υποχρεώσεις προς Χ.Α.Α , ,05 Σύνολα , ,97 Σελίδα 13 από 16

14 12. Πωλήσεις Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: Έσοδα από προµήθειες χρηµατιστηριακών συναλλαγών , ,05 Έσοδα από µεταβιβαστικά , ,40 Σύνολο , , απάνες κατά λειτουργία Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες για τις περιόδους έως και έως Α. Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών Περιγραφή κόστους Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,95 Αµοιβές και έξοδα επιτηδευµατιών 7.621, ,95 Ενοίκια - ΕΚΟ συντηρήσεις , ,22 Λοιποί φόροι τέλη 498,00 564,00 Συνδροµές, αναλώσιµα και διάφορα έξοδα , ,80 Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 0, ,23 Προβλέψεις παροχών προσωπικού 1.499, ,02 Σύνολο , ,17 Β. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Περιγραφή κόστους Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,03 Αµοιβές και έξοδα επιτηδευµατιών και µελών.σ , ,44 Συνδροµές, αναλώσιµα και διάφορα έξοδα , ,23 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων: Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 3.289, ,33 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 0,00 Σύνολο 3.289, ,33 Μείον διάφορα έξοδα τραπεζών 1.849, ,24 Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων (καθαρά) 1.439, ,09 Σελίδα 14 από 16

15 15. Αποτελέσµατα µετά από φόρους ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της εταιρείας µε τον συνολικό αριθµό των κοινών µετοχών. Τα αποτελέσµατα ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: Ζηµίες περιόδου (67.047,90) (46.423,47) Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών Ζηµίες ανά µετοχή (3,35) (2,32) 16. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση Ανέλεγκτη φορολογικά είναι η χρήση που έκλεισε την ενώ για τη χρήση που έληξε την η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159/ σχετικά µε την λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Η εταιρεία δεν διενήργησε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου της χρήσης που έληξε την δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης της εταιρείας, δεν προβλέπεται να προκύψουν σηµαντικά ποσά. 17. εσµεύσεις εσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου εν υπάρχουν δεσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την εσµεύσεις µισθώσεων ακινήτων της εταιρείας λειτουργούσας ως µισθώτριας. Η εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης ακινήτου για να στεγάσει τις υπηρεσίες της. Από τη σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης, δεν αναµένονται σε περίπτωση αποδέσµευσης της, σηµαντικές επιπτώσεις. Σελίδα 15 από 16

16 18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για τη περίοδο 1/1/ /6/2012 ανέρχονται συνολικά σε ,76 ενώ την προηγούµενη περίοδο 1/1/ /6/2011 ανήλθαν στα 1.739,74. εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.). Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012 Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων: Ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Κοµινάτος Γεννατάς Α..Τ. ΑΒ Κωνσταντίνος Κοµηνάτος Α..Τ. Η Η Λογίστρια Καλλιόπη Μπέκου Αρ. Αδείας ΟΕΕ Β Tάξης Σελίδα 16 από 16

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς) 19 η εταιρική χρήση Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2011 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λεωφ. Μεσογείων 109-111

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 1683801000 Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα