ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012"

Transcript

1 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Ηνύξνο 2012 ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο, αλαθνίλσζε ην ληθεηή γηα ην «Βξαβείν Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012». Πα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά ζε κεηξεηά ζε πέληε λέεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Γιιάδα, απνδεηθλύνληαο έκπξαθηα ηελ πίζηε ηνπ Sir Οηέιηνπ αηδεησάλλνπ ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ Γιιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ. Μ ηδξπηήο ηεο easyjet, ηνπ νκίινπ easygroup θαη ηνπ Stelios Philanthropic Foundation, απέλεηκε θέηνο ην έπαζιν ησλ , ζηεξεβέθθα Νηηζίθα (ζηε θσηνγξαθία αξηζηεξά) ηεο People for Business. Ε επηρείξεζε πνπ έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα, εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε από ην Οηέιην αηδεησάλλνπ ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζώξηνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν 12άκελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. Ε People for Business έρεη σο ζηόρν λα δηακνξθώζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο απαζρόιεζεο ζε ππνςεθίνπο, κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο. Μ Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ δήισζε ζρεηηθά: «ήκεξα, ζε κηα ηόζν δύζθνιε νηθνλνκηθή επνρή γηα ηελ Ειιάδα πνπ πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηιέγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην εμσηεξηθό, επέιεμα γηα 5ε ζπλερή ρξνληά λα ζηεξίμσ ηνπο πνιιά ππνζρόκελνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο ηεο Ειιάδαο. Όηαλ ππάξρεη όξακα, ηόικε θαη πίζηε ππάξρνπλ θαη ιύζεηο. Η Ρεβέθθα Πίηζηθα έρνληαο κία ηδέα πνπ βαζίζηεθε ζε έλα βηώζηκν θαη πγηέο επηρεηξεκαηηθό πιάλν, είδε ηελ επηρείξεζή ηεο λα αλαπηύζζεηαη θαη λα θαξπνθνξεί αθόκα θαη ζε έλα άγνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Σεο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα». Πν Βξαβείν, ην νπνίν ζεζκνζεηήζεθε από ην Stelios Philanthropic Foundation ζε ζπλεξγαζία κε ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο, απνλέκεηαη γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη έρεη σο ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Γιιάδα. Πν Βξαβείν απεπζύλεηαη ζε λέεο / λένπο έιιελεο επηρεηξεκαηίεο κέρξη 40 εηώλ πνπ

2 δηέθξηλαλ ηελ επθαηξία, πήξαλ ην ξίζθν θαη βξήθαλ ηνλ ηξόπν λα πινπνηήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο. Πν 2011 ην Βξαβείν απέζπαζε ε εηαηξεία FEREIKOS HELIX πνπ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία αλνηρηώλ ζαιηγθαξνηξνθηθώλ κνλάδσλ νινθιεξσκέλνπ βηνινγηθνύ θύθινπ. Πν 2010 ην Βξαβείν θέξδηζε ε Fasmetrics, ελώ ην 2009 θαη ην 2008 είραλ απνζπάζεη ην Βξαβείν νη εηαηξείεο Zoo.gr θαη Simply Burgers αληίζηνηρα. Θίγα Θόγηα γηα ην Stelios Philanthropic Foundation Πν Stelios Philanthropic Foundation απνηειεί έλα κε θεξδνζθνπηθό, κε θπβεξλεηηθό ίδξπκα πνπ ζηνρεύεη ζηε δηνρέηεπζε πόξσλ, ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Νην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ην Ίδξπκα παξέρεη ππνηξνθίεο ζε λένπο θπξίσο από ηελ Γιιάδα θαη ηελ Ηύπξν γηα ηα παλεπηζηήκηα London School of Economics γηα πηπρίν θαη Cass City University of London γηα κεηαπηπρηαθό. Οηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην Ίδξπκα απνηειεί ηδξπηηθό κέινο ηεο Cyprus Marine Environment Protection Association, ππνζηεξίδεη ηε δξάζε ηεο WWF θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ην Stelios Environmental Centre in Pedoulas. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ην Ίδξπκα έρεη ζεζκνζεηήζεη εηήζηα Βξαβεία Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Ηύπξν, ζηελ Γιιάδα, ζην Ελσκέλν Βαζίιεην θαη ζην Ινλαθό (ρώξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη).

3 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: A%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF- %CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82- %CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6/ DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Ηνύξνο 2012 ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο, αλαθνίλσζε ην ληθεηή γηα ην «Βξαβείν Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012». Πα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά ζε κεηξεηά ζε πέληε λέεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Γιιάδα, απνδεηθλύνληαο έκπξαθηα ηελ πίζηε ηνπ Sir Οηέιηνπ αηδεησάλλνπ ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ Γιιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ

4 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: %B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF- %CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF- %C2%AB%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82- %CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE %BF%CF%85%C2%BB DATE: 22/11/2012

5 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012

6 ΠΖΠΘΜΟ: ΟΠΕ ΞΓΒΓΗΗΑ ΝΖΠΟΖΗΑ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012 Ε Ξεβέθθα Νηηζίθα ηεο People for Business είλαη ε κεγάιε θεηηλή ληθήηξηα ηνπ «Βξαβείνπ Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012». Μ ηδξπηήο ηεο easyjet, ηνπ νκίινπ easygroup θαη ηνπ Stelios Philanthropic Foundation, απέλεηκε θέηνο ην έπαζιν ησλ επξώ, ζηε Ξεβέθθα Νηηζίθα, ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο, εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε από ην Οηέιην αηδεησάλλνπ ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζώξηνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν 12άκελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. Ε People for Business έρεη σο ζηόρν λα δηακνξθώζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο απαζρόιεζεο ζε ππνςεθίνπο, κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο.

7

8 ΠΖΠΘΜΟ: ΟΠΕ ΞΓΒΓΗΗΑ ΝΖΠΟΖΗΑ ΠΕΟ PEOPLE FOR BUSINESS ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ, ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΜ ΛΓΗΖΚΕΙΑ ΠΕΟ ΞΜΚΖΑΟ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012

9 ΠΖΠΘΜΟ: 18 ε ΑΝΜΚΜΙΕ ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΩΚ ΒΞΑΒΓΖΩΚ ΗΜΡΞΜΟ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 23/11/2012 Ιε Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ 2012 ηηκήζεθαλ νη: Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο: θνο Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν: θνο Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH. Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απελεκήζε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεωο Γπηρεηξήζεωλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Πα Βξαβεία απέλεηκαλ ν Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Γπάγγεινο Ιεϊκαξάθεο, ν Αλαπιεξωηήο Ρπνπξγόο Μηθνλνκηθώλ, θνο ξήζηνο Οηαϊθνύξαο θαη ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Κόηεο Ιεηαξάθεο. Οην πιαίζην ηεο εθδήιωζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείωλ: Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζηνλ Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη Νξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ θαη ζηνλ Δξα Ζωάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν Αλαπιεξωηήο Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Eurobank, θνο Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηελ Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πν Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012 απνλεκήζεθε από ηνλ Sir Οηέιην αηδεϊωάλλνπ ζηελ θα Ξεβέθθα Νηηζίθα, εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγό ηεο εηαηξείαο People for Business.

10 Ιέζσ ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ Ζδξύκαηνο (Stelios Philanthropic Foundation, ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ έρεη δεζκεπηεί λα εκπλέεη, λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο έηζη ηε δηαθνξά. Πν βξαβείν ηνπ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο αλαγλσξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ην πάζνο θαη ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ζηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θάησ ησλ 40 εηώλ ζηελ Γιιάδα. Πελ Πειεηή ηίκεζαλ επίζεο κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Ρπνπξγόο Ργείαο θνο Αλδξέαο Θπθνπξέληδνο, ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Αζαλάζηνο Οθνξδάο θαη ν πξώελ Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Δεκήηξεο Οηνύθαο. Πελ εθδήισζε άλνημε κε νκηιία ηνπ ν Νξόεδξνο ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θ. Ηωλζηαληίλνο Γπξηπίδεο, ν νπνίνο επεζήκαλε όηη «Οηνπο αλζξώπνπο πνπ βξαβεύνπκε ζήκεξα αμίδεη έλα κεγάιν κπξάβν θαηαξρήλ γηαηί θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ήδε ην κεγαιύηεξν εκπόδην, ηε δηάρπηε αξλεηηθή ςπρνινγία θαη ηελ αβεβαηόηεηα ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά απνζαξξπληηθά. Ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ρξεηάδεηαη ηέηνηνπο λένπο αλζξώπνπο, ηηο θξέζθηεο ηδέεο ηνπο, ηελ ηόικε ηνπο». Αλαθεξόκελνο ζηελ ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο εζληθή αλάγθε γηα λα επαλέιζεη ε ρώξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήισζε επίζεο: «Πν θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κπνξεί λα ην πεηύρεη. Αθόκε θαη αλ θαίλεηαη εμαηξεηηθά δύζθνιν, κε δεδνκέλε ηελ πιήξε απνπζία ξεπζηόηεηαο θαη θεθαιαίσλ θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ από ηηο ηξάπεδεο, ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο. Μθείινπκε λα παιέςνπκε όινη γηα απηό γηαηί νθείινπκε λα αθήζνπκε ζηα παηδηά καο έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη όρη κόλν έλα ηεξάζηην ρξένο.»

11

12 ΠΖΠΘΜΟ: ΟΠΕ ΞΓΒΓΗΗΑ ΝΖΠΟΖΗΑ ΠΕΟ PEOPLE FOR BUSINESS ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ, ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΜ ΛΓΗΖΚΕΙΑ ΠΕΟ ΞΜΚΖΑΟ ΙΓΟΜ: LINK: %CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1- %CF%80%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82- people-for-business-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af/ DATE: 22/11/2012 Ε Ξεβέθθα Νίηζηθα ηεο People for Business θαηέθηεζε ην "Βξαβείν Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012" πνπ δηνξγαλώλεη ην Stelios Philanthropic Foundation. Μ Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ αλαθνίλσζε ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Ηνύξνο 2012 ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηελ ληθήηξηα, ε νπνία ζα ιάβεη ην έπαζιν ησλ επξώ. Ε People for Business έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα θαη εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρήεμεηδηθεπκέλωλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε από ηνλ ηδξπηή ηεο easyjet ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελαγνξά εξγαζίαο ηνπ εμωηεξηθνύ αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. "Οήκεξα, ζε κηα ηόζν δύζθνιε νηθνλνκηθή επνρή γηα ηελ Γιιάδα πνπ πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηιέγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην εμσηεξηθό, επέιεμα γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά λα ζηεξίμσ ηνπο πνιιά ππνζρόκελνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο ηεο Γιιάδαο. Όηαλ ππάξρεη όξακα, ηόικε θαη πίζηε ππάξρνπλ θαη ιύζεηο. Ε Ξεβέθθα Νίηζηθα έρνληαο κία ηδέα πνπ βαζίζηεθε ζε έλα βηώζηκν θαη πγηέο επηρεηξεκαηηθό πιάλν, είδε ηελ επηρείξεζή ηεο λα αλαπηύζζεηαη θαη λα θαξπνθνξεί αθόκα θαη ζε έλα άγνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Πεο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα", δήισζε ζρεηηθά ν Οη. αηδεησάλλνπ.

13

14 ΠΖΠΘΜΟ: 18ε ΑΝΜΚΜΙΕ ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΩΚ ΒΞΑΒΓΖΩΚ «ΗΜΡΞΜΟ 2012» ΙΓΟΜ: LINK: /%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE %B9%CF%82/item/ h-APO%CE%9DOMH-EPIChEIRHMATIKW%CE%9D- BRABEIW%CE%9D-%C2%ABKOYROS-2012%C2%BB DATE: 23/11/2012 Ναξνπζία ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ θαη ζεζκηθώλ εθπξνζώπωλ αιιά θαη εθαηνληάδωλ δηαθεθξηκέλωλ ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ πξαγκαηνπνηήζεθε ερζέο, Νέκπηε 22 Κνεκβξίνπ, ζην Λελνδνρείν Intercontinental ε απνλνκή ηωλ Γπηρεηξεκαηηθώλ Βξαβείωλ ΗΜΡΞΜΟ από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Πα Βξαβεία ΗΜΡΞΜΟ απνλέκνληαη από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε επηρεηξεκαηίεο ηεο λέαο γεληάο κε εμέρνπζα πνξεία θαη πςειέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ηεο δηεζλνύο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ζπκπιεξώλνπλ θέηνο 18 ρξόληα. Ιε Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ 2012 ηηκήζεθαλ νη: Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο: θνο Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν: θνο Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH. Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απελεκήζε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεωο Γπηρεηξήζεωλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Πα Βξαβεία απέλεηκαλ ν Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Γπάγγεινο Ιεϊκαξάθεο, ν Αλαπιεξωηήο Ρπνπξγόο Μηθνλνκηθώλ, θνο ξήζηνο Οηαϊθνύξαο θαη ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Κόηεο Ιεηαξάθεο. Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ: Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζηνλ Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη Νξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ θαη ζηνλ Δξα Ζωάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν Αλαπιεξωηήο Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Eurobank, θνο Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηελ Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηε

15 ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πν Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012 απνλεκήζεθε από ηνλ Sir Οηέιην αηδεϊωάλλνπ ζηελ θα Ξεβέθθα Νηηζίθα, εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγό ηεο εηαηξείαο People for Business. Ιέζσ ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ Ζδξύκαηνο (Stelios Philanthropic Foundation, ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ έρεη δεζκεπηεί λα εκπλέεη, λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο έηζη ηε δηαθνξά. Πν βξαβείν ηνπ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο αλαγλσξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ην πάζνο θαη ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ζηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θάησ ησλ 40 εηώλ ζηελ Γιιάδα. Πελ Πειεηή ηίκεζαλ επίζεο κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Ρπνπξγόο Ργείαο θνο Αλδξέαο Θπθνπξέληδνο, ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Αζαλάζηνο Οθνξδάο θαη ν πξώελ Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Δεκήηξεο Οηνύθαο. Πελ εθδήισζε άλνημε κε νκηιία ηνπ ν Νξόεδξνο ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θ. Ηωλζηαληίλνο Γπξηπίδεο, ν νπνίνο επεζήκαλε όηη «ηνπο αλζξώπνπο πνπ βξαβεύνπκε ζήκεξα αμίδεη έλα κεγάιν κπξάβν θαηαξρήλ γηαηί θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ήδε ην κεγαιύηεξν εκπόδην, ηε δηάρπηε αξλεηηθή ςπρνινγία θαη ηελ αβεβαηόηεηα ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά απνζαξξπληηθά. Η ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ρξεηάδεηαη ηέηνηνπο λένπο αλζξώπνπο, ηηο θξέζθηεο ηδέεο ηνπο, ηελ ηόικε ηνπο». Αλαθεξόκελνο ζηελ ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο εζληθή αλάγθε γηα λα επαλέιζεη ε ρώξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήισζε επίζεο: «Σν θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κπνξεί λα ην πεηύρεη. Αθόκε θαη αλ θαίλεηαη εμαηξεηηθά δύζθνιν, κε δεδνκέλε ηελ πιήξε απνπζία ξεπζηόηεηαο θαη θεθαιαίσλ θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ από ηηο ηξάπεδεο, ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο. Οθείινπκε λα παιέςνπκε όινη γηα απηό γηαηί νθείινπκε λα αθήζνπκε ζηα παηδηά καο έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη όρη κόλν έλα ηεξάζηην ρξένο.»

16 ΠΖΠΘΜΟ: Ννηνη δηαθξίζεθαλ ζηα βξαβεία «Ηνύξνο 2012» ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 23/11/2012 Ποιοι διακρίθηκαν στα βραβεία «Κούρος 2012» Πνπο «θαιύηεξνπο» ζηελ θαηλνηνκία, ηε δηεζλή αγνξά θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά αλέδεημαλ ηα επηρεηξεκαηηθά βξαβεία «Ηνύξνο 2012», πνπ αζινζεηεί γηα δέθαηε όγδνε ρξνληά ε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη απνλεκήζεθαλ ρζεο, 22 Κνεκβξίνπ, ζην Λελνδνρείν Intercontinental. Γηδηθόηεξα, ηα βξαβεία «Ηoύξνο 2012» απνλεκήζεθαλ σο εμήο: Ιε ην «Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο» ηηκήζεθε ν Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Lamda Hellix Α.Γ., κε ην «Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν» ν Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH, θαη κε ην «Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο» ε Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεσο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ) αιιά θαη νη πξόεδξνί ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά, ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα, ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα.

17 Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ. Πν έλα είλαη ην Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα, πνπ απνλεκήζεθε ζην δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη πξόεδξν ηνπ δ.ζ. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ., θαη ζην δξα Ζσάλλε Αξακπαηδή, δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν αλαπιεξσηήο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Eurobank, Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Οεκεηώλεηαη όηη ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηε Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πέινο, ην Βξαβείν «Οηέιηνο αηδεησάλλνπ γηα ην λέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012», ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από ρξεκαηηθό έπαζιν επξώ, πνπ ρνξεγεί ν sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, κέζσ ηνπ Stelios Philanthropic Foundation, απνλεκήζεθε από ηνλ ίδηνλ ζηε Ξεβέθθα Νηηζίθα, ηεο εηαηξείαο People for Business, πνπ εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οεκεηώλεηαη όηη, κέζσ ηνπ βξαβείνπ «Οηέιηνο αηδεησάλλνπ γηα ην λέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο», ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά επξώ.

18 ΠΖΠΘΜΟ: Ννηνη δηαθξίζεθαλ ζηα βξαβεία «Ηνύξνο 2012» ΙΓΟΜ: LINK: %CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF% / DATE: 23/11/ ε απνλνκή ηωλ Γπηρεηξεκαηηθώλ Βξαβείωλ «ΗΜΡΞΜΟ 2012» από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ναξνπζία ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ θαη ζεζκηθώλ εθπξνζώπωλ αιιά θαη εθαηνληάδωλ δηαθεθξηκέλωλ ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ πξαγκαηνπνηήζεθε ερζέο, Νέκπηε 22 Κνεκβξίνπ, ζην Λελνδνρείν Intercontinental ε απνλνκή ηωλ Γπηρεηξεκαηηθώλ Βξαβείωλ ΗΜΡΞΜΟ από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Πα Βξαβεία ΗΜΡΞΜΟ απνλέκνληαη από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε επηρεηξεκαηίεο ηεο λέαο γεληάο κε εμέρνπζα πνξεία θαη πςειέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ηεο δηεζλνύο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ζπκπιεξώλνπλ θέηνο 18 ρξόληα. Ιε Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ 2012 ηηκήζεθαλ νη: Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο: θνο Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν: θνο Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH.

19 Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απελεκήζε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεωο Γπηρεηξήζεωλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5 ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ: Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζηνλ Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη Νξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ θαη ζηνλ Δξα Ζωάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν Αλαπιεξωηήο Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Eurobank, θνο Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηελ Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πν Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012 απνλεκήζεθε από ηνλ Sir Οηέιην αηδεϊωάλλνπ ζηελ θα Ξεβέθθα Νηηζίθα, εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγό ηεο εηαηξείαο People for Business. Ιέζσ ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ Ζδξύκαηνο (Stelios Philanthropic Foundation, ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ έρεη δεζκεπηεί λα εκπλέεη, λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο έηζη ηε δηαθνξά. Πν βξαβείν ηνπ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο αλαγλσξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ην πάζνο θαη ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ζηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θάησ ησλ 40 εηώλ ζηελ Γιιάδα.

20 ΠΖΠΘΜΟ: Απνλνκή βξαβείσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο «Ηνύξνο 2012» ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012 Απνλνκή βξαβείσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο «Ηνύξνο 2012» ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο Νεγή: ΑΝΓ 22/11/12-23:17 Πα βξαβεία Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο «Ηνύξνο 2012» απνλεκήζεθαλ απόςε ην βξάδπ ζε επηρεηξεκαηίεο πνπ μερώξηζαλ κε ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ αλάπηπμε, ζην δηεζλή ζηίβν, ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ζηηο έμππλεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ δηνξγάλσζε γηα 18ε ζπλερή ρξνληά, ε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Οηελ νκηιία ηνπ ν πξόεδξνο ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ησλζηαληίλνο Γπξηπίδεο αλαθέξζεθε ζηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο εζληθή αλάγθε γηα λα επαλέιζεη ε ρώξα ζε ηξνρηά αλάθακςεο. «Πν θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κπνξεί λα ην πεηύρεη. Ρπάξρνπλ ιύζεηο όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο» αλέθεξε ν θ. Γπξηπίδεο.

21 Πν βξαβείν Αλάπηπμεο θαη Ηαηλνηνκίαο απέλεηκε ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ Κόηεο Ιπηαξάθεο ζηνλ Απόζηνιν Ηάθθν, Ζδξπηή θαη Δηεπζύλσλ Ούκβνπινο ηεο εηαηξείαο Lamda Helix. Μ θ. Ιπηαξάθεο ζπλεράξε ηνλ θ. Ηάθθν θαη επεζήκαλε ζε ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ όηη ε αλάπηπμε ζα έξζεη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά «δελ είλαη ην θξάηνο απηό πνπ ζα θέξεη ηελ αλάπηπμε. Πν θξάηνο ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα λα αιιάμεη ην θιίκα. Ε αλάπηπμε ζα έξζεη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα». Πν βξαβείν Γπίδνζεο ζηνλ Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν απνλεκήζεθε από ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγό Μηθνλνκηθώλ ξήζην Οηατθνύξα ζηνλ Κίθν Ιπαθαηζέιν δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο εηαηξείαο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία ΑΓ θαη ηεο Pyramis Deutschland Gmbh. Μ θ. Οηατθνύξαο ζπλεράξε ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ βξαβεύηεθαλ επηζεκαίλνληαο όηη ε ζεκεξηλή βξαδηά ζα πξέπεη λα είλαη εθαιηήξην επίηεπμεο λέσλ ζηόρσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Πν βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απέλεηκε ζηελ Γιιεληθή Γηαηξεία Δηνίθεζεο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο πξνέδξνπο ηεο ν πξόεδξνο ηεο Βνπιήο Γ. Ιετκαξάθεο. Οε ζύληνκε νκηιία ηνπ ν θ. Ιετκαξάθεο αλέθεξε όηη ην πνιηηηθό ζύζηεκα έρεη θαηαιάβεη ηα ιάζε ηνπ, έθαλε ηελ απηνθξηηηθή ηνπ θαη απέδεημε όηη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλα ζηαζεξό πνιηηηθό θιίκα πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Πα ηξία θόκκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαηάιαβαλ όηη πξέπεη λα ζπλελσζνύλ γηα λα ζώζνπλ ηε ρώξα, λα ζηεξίμνπλ ηελ εζληθή πξνζπάζεηα πνπ ζα έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα. Μ θ. Ιετκαξάθεο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ όηη από ηε Δεπηέξα ην θιίκα ζηε ρώξα ζα αιιάμεη θαη ε ςπρνινγία ησλ Γιιήλσλ ζα είλαη δηαθνξεηηθή ηνλίδνληαο όηη «από ηελ Δεπηέξα ζα ζπδεηάκε ζε δηαθνξεηηθό πλεύκα θαη ζα βάινπκε ηηο βάζεηο γηα λα μεθηλήζεη ηελ πνξεία ηεο ε λέα Γιιάδα». Πν βξαβείν «Οηέιηνο αηδετσάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012» απνλεκήζεθε από ηνλ θ. Οηέιην αηδετσάλλνπ ζηελ Ξεβέθθα Νηηζίθα ηεο People for Business κε έδξα ηελ Αζήλα θαη αληηθείκελν ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Πν βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε από ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο Eurobank EFG ζηνλ Δξ.Βαζίιεην Θενραξάθε Ζδξπηή θαη πξόεδξν ηνπ ΔΟ ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο Nanophos ΑΓ θαη ζηνλ Δξ. Ζσάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο Nanophos ΑΓ.

22 ΠΖΠΘΜΟ: Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Ηνύξνο ΙΓΟΜ: tro-ma-ktiko.blogspot.gr LINK: DATE: 22/11/2012 Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Ηνύξνο Οηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο από ην θξάηνο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ κάιηζηα σο «εζληθή αλάγθε» ώζηε ε νηθνλνκία λα νδεγεζεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήηεζε ε... Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαηά ηε ρζεζηλή απνλνκή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ βξαβείσλ Ηνύξνο. Ιε αθνξκή ηελ ηειεηή, ν πξόεδξνο ηεο Θέζρεο θ. Ησλζηαληίλνο Γπξηπίδεο, ππνγξάκκηζε όηη ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ, όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο από ηδηώηεο.

23 Γμήξε δε ηελ πξνζπάζεηα λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ, παξά ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ηελ αβεβαηόηεηα, ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαπηύζζνληαη, ραξαθηεξίδνληαο ηεο σο ηηο κνλαδηθέο ειπίδεο εμόδνπ από ηε ζεκεξηλή θξίζε. Οην πιαίζην απηό αλαθνηλώζεθαλ θαη νη βξαβεύζεηο πνπ αθνξνύλ ζε λέα δπλακηθά επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα. Οπγθεθξηκέλα, ην Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο, απνλεκήζεθε ζηνλ θ. Απόζηνιν Ηάθθν, ηδξπηή θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Νξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο θόκβνπο data center ζηε ΚΑ. Γπξώπε, ε νπνία ππήξμε θεξδνθόξα από ην πξώην ηξίκελν ιεηηνπξγίαο ηεο ην Από ηόηε έσο θαη ζήκεξα έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη πξνζθέξνληαο ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο. Πν Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν απνλεκήζεθε ζηνλ θ. Κηθόιαν Ιπαθαηζέιν, δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH. Νξόθεηηαη γηα εηαηξία ε νπνία δηαηεξεί ην 100% ηεο παξαγσγή ηεο ζηελ Γιιάδα, ελώ δηαζέηεη 9 ζπγαηξηθέο ζην εμσηεξηθό, πξνσζώληαο ηνλ θύξην όγθν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο. Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απνλεκήζεθε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεσο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Πα Βξαβεία απέλεηκαλ ν Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θ. Γπάγγεινο Ιετκαξάθεο, ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Μηθνλνκηθώλ, θ. ξήζηνο Οηατθνύξαο θαη ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ, θ. Κόηεο Ιεηαξάθεο. Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ. Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζην Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη πξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξίαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ. θαη ζην Δξα Ζσάλλε Αξακπαηδή, δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξίαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν αλαπιεξσηήο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Eurobank, θ. Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Γπίζεο, απνλεκήζεθε ην Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από έπαζιν επξώ ζηε Ξεβέθθα Νηηζίθα ηεο People for Business. Ε επηρείξεζε πνπ έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα, εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ

24 ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν 12κελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ, αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. ΠΖΠΘΜΟ: Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Ηνύξνο ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 23/11/2012 Οηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο από ην θξάηνο, ραξαθηεξίδνληάο ηε κάιηζηα «εζληθή αλάγθε» ώζηε ε νηθνλνκία λα νδεγεζεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήηεζε ε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαηά ηε ρζεζηλή απνλνκή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ βξαβείσλ Ηνύξνο. Ιε αθνξκή ηελ ηειεηή, ν πξόεδξνο ηεο Θέζρεο Ησλζηαληίλνο Γπξηπίδεο ππνγξάκκηζε όηη ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ, όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο από ηδηώηεο. Γμήξε δε ηελ πξνζπάζεηα λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ, παξά ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ηελ αβεβαηόηεηα, ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαπηύζζνληαη, ραξαθηεξίδνληάο ηεο ηηο κνλαδηθέο ειπίδεο εμόδνπ από ηε ζεκεξηλή θξίζε. Οην πιαίζην απηό, αλαθνηλώζεθαλ θαη νη βξαβεύζεηο πνπ αθνξνύλ λέα δπλακηθά επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα. Οπγθεθξηκέλα, ην Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο απνλεκήζεθε ζηνλ θ. Απόζηνιν Ηάθθν, ηδξπηή θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Νξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο θόκβνπο data center ζηε ΚΑ. Γπξώπε θαζώο ππήξμε θεξδνθόξνο από ην πξώην ηξίκελν ιεηηνπξγίαο ην Από ηόηε έσο θαη ζήκεξα ε εηαηξεία έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη πξνζθέξνληαο ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο.

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα