ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012"

Transcript

1 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Ηνύξνο 2012 ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο, αλαθνίλσζε ην ληθεηή γηα ην «Βξαβείν Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012». Πα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά ζε κεηξεηά ζε πέληε λέεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Γιιάδα, απνδεηθλύνληαο έκπξαθηα ηελ πίζηε ηνπ Sir Οηέιηνπ αηδεησάλλνπ ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ Γιιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ. Μ ηδξπηήο ηεο easyjet, ηνπ νκίινπ easygroup θαη ηνπ Stelios Philanthropic Foundation, απέλεηκε θέηνο ην έπαζιν ησλ , ζηεξεβέθθα Νηηζίθα (ζηε θσηνγξαθία αξηζηεξά) ηεο People for Business. Ε επηρείξεζε πνπ έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα, εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε από ην Οηέιην αηδεησάλλνπ ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζώξηνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν 12άκελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. Ε People for Business έρεη σο ζηόρν λα δηακνξθώζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο απαζρόιεζεο ζε ππνςεθίνπο, κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο. Μ Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ δήισζε ζρεηηθά: «ήκεξα, ζε κηα ηόζν δύζθνιε νηθνλνκηθή επνρή γηα ηελ Ειιάδα πνπ πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηιέγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην εμσηεξηθό, επέιεμα γηα 5ε ζπλερή ρξνληά λα ζηεξίμσ ηνπο πνιιά ππνζρόκελνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο ηεο Ειιάδαο. Όηαλ ππάξρεη όξακα, ηόικε θαη πίζηε ππάξρνπλ θαη ιύζεηο. Η Ρεβέθθα Πίηζηθα έρνληαο κία ηδέα πνπ βαζίζηεθε ζε έλα βηώζηκν θαη πγηέο επηρεηξεκαηηθό πιάλν, είδε ηελ επηρείξεζή ηεο λα αλαπηύζζεηαη θαη λα θαξπνθνξεί αθόκα θαη ζε έλα άγνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Σεο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα». Πν Βξαβείν, ην νπνίν ζεζκνζεηήζεθε από ην Stelios Philanthropic Foundation ζε ζπλεξγαζία κε ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο, απνλέκεηαη γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη έρεη σο ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Γιιάδα. Πν Βξαβείν απεπζύλεηαη ζε λέεο / λένπο έιιελεο επηρεηξεκαηίεο κέρξη 40 εηώλ πνπ

2 δηέθξηλαλ ηελ επθαηξία, πήξαλ ην ξίζθν θαη βξήθαλ ηνλ ηξόπν λα πινπνηήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο. Πν 2011 ην Βξαβείν απέζπαζε ε εηαηξεία FEREIKOS HELIX πνπ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία αλνηρηώλ ζαιηγθαξνηξνθηθώλ κνλάδσλ νινθιεξσκέλνπ βηνινγηθνύ θύθινπ. Πν 2010 ην Βξαβείν θέξδηζε ε Fasmetrics, ελώ ην 2009 θαη ην 2008 είραλ απνζπάζεη ην Βξαβείν νη εηαηξείεο Zoo.gr θαη Simply Burgers αληίζηνηρα. Θίγα Θόγηα γηα ην Stelios Philanthropic Foundation Πν Stelios Philanthropic Foundation απνηειεί έλα κε θεξδνζθνπηθό, κε θπβεξλεηηθό ίδξπκα πνπ ζηνρεύεη ζηε δηνρέηεπζε πόξσλ, ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Νην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ην Ίδξπκα παξέρεη ππνηξνθίεο ζε λένπο θπξίσο από ηελ Γιιάδα θαη ηελ Ηύπξν γηα ηα παλεπηζηήκηα London School of Economics γηα πηπρίν θαη Cass City University of London γηα κεηαπηπρηαθό. Οηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην Ίδξπκα απνηειεί ηδξπηηθό κέινο ηεο Cyprus Marine Environment Protection Association, ππνζηεξίδεη ηε δξάζε ηεο WWF θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ην Stelios Environmental Centre in Pedoulas. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ην Ίδξπκα έρεη ζεζκνζεηήζεη εηήζηα Βξαβεία Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Ηύπξν, ζηελ Γιιάδα, ζην Ελσκέλν Βαζίιεην θαη ζην Ινλαθό (ρώξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη).

3 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: A%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF- %CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82- %CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6/ DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Ηνύξνο 2012 ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο, αλαθνίλσζε ην ληθεηή γηα ην «Βξαβείν Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012». Πα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά ζε κεηξεηά ζε πέληε λέεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Γιιάδα, απνδεηθλύνληαο έκπξαθηα ηελ πίζηε ηνπ Sir Οηέιηνπ αηδεησάλλνπ ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ Γιιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ

4 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: %B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF- %CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF- %C2%AB%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82- %CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE %BF%CF%85%C2%BB DATE: 22/11/2012

5 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012

6 ΠΖΠΘΜΟ: ΟΠΕ ΞΓΒΓΗΗΑ ΝΖΠΟΖΗΑ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012 Ε Ξεβέθθα Νηηζίθα ηεο People for Business είλαη ε κεγάιε θεηηλή ληθήηξηα ηνπ «Βξαβείνπ Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012». Μ ηδξπηήο ηεο easyjet, ηνπ νκίινπ easygroup θαη ηνπ Stelios Philanthropic Foundation, απέλεηκε θέηνο ην έπαζιν ησλ επξώ, ζηε Ξεβέθθα Νηηζίθα, ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο, εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε από ην Οηέιην αηδεησάλλνπ ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζώξηνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν 12άκελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. Ε People for Business έρεη σο ζηόρν λα δηακνξθώζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο απαζρόιεζεο ζε ππνςεθίνπο, κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο.

7

8 ΠΖΠΘΜΟ: ΟΠΕ ΞΓΒΓΗΗΑ ΝΖΠΟΖΗΑ ΠΕΟ PEOPLE FOR BUSINESS ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ, ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΜ ΛΓΗΖΚΕΙΑ ΠΕΟ ΞΜΚΖΑΟ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012

9 ΠΖΠΘΜΟ: 18 ε ΑΝΜΚΜΙΕ ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΩΚ ΒΞΑΒΓΖΩΚ ΗΜΡΞΜΟ ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 23/11/2012 Ιε Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ 2012 ηηκήζεθαλ νη: Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο: θνο Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν: θνο Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH. Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απελεκήζε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεωο Γπηρεηξήζεωλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Πα Βξαβεία απέλεηκαλ ν Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Γπάγγεινο Ιεϊκαξάθεο, ν Αλαπιεξωηήο Ρπνπξγόο Μηθνλνκηθώλ, θνο ξήζηνο Οηαϊθνύξαο θαη ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Κόηεο Ιεηαξάθεο. Οην πιαίζην ηεο εθδήιωζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείωλ: Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζηνλ Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη Νξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ θαη ζηνλ Δξα Ζωάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν Αλαπιεξωηήο Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Eurobank, θνο Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηελ Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πν Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012 απνλεκήζεθε από ηνλ Sir Οηέιην αηδεϊωάλλνπ ζηελ θα Ξεβέθθα Νηηζίθα, εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγό ηεο εηαηξείαο People for Business.

10 Ιέζσ ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ Ζδξύκαηνο (Stelios Philanthropic Foundation, ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ έρεη δεζκεπηεί λα εκπλέεη, λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο έηζη ηε δηαθνξά. Πν βξαβείν ηνπ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο αλαγλσξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ην πάζνο θαη ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ζηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θάησ ησλ 40 εηώλ ζηελ Γιιάδα. Πελ Πειεηή ηίκεζαλ επίζεο κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Ρπνπξγόο Ργείαο θνο Αλδξέαο Θπθνπξέληδνο, ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Αζαλάζηνο Οθνξδάο θαη ν πξώελ Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Δεκήηξεο Οηνύθαο. Πελ εθδήισζε άλνημε κε νκηιία ηνπ ν Νξόεδξνο ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θ. Ηωλζηαληίλνο Γπξηπίδεο, ν νπνίνο επεζήκαλε όηη «Οηνπο αλζξώπνπο πνπ βξαβεύνπκε ζήκεξα αμίδεη έλα κεγάιν κπξάβν θαηαξρήλ γηαηί θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ήδε ην κεγαιύηεξν εκπόδην, ηε δηάρπηε αξλεηηθή ςπρνινγία θαη ηελ αβεβαηόηεηα ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά απνζαξξπληηθά. Ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ρξεηάδεηαη ηέηνηνπο λένπο αλζξώπνπο, ηηο θξέζθηεο ηδέεο ηνπο, ηελ ηόικε ηνπο». Αλαθεξόκελνο ζηελ ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο εζληθή αλάγθε γηα λα επαλέιζεη ε ρώξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήισζε επίζεο: «Πν θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κπνξεί λα ην πεηύρεη. Αθόκε θαη αλ θαίλεηαη εμαηξεηηθά δύζθνιν, κε δεδνκέλε ηελ πιήξε απνπζία ξεπζηόηεηαο θαη θεθαιαίσλ θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ από ηηο ηξάπεδεο, ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο. Μθείινπκε λα παιέςνπκε όινη γηα απηό γηαηί νθείινπκε λα αθήζνπκε ζηα παηδηά καο έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη όρη κόλν έλα ηεξάζηην ρξένο.»

11

12 ΠΖΠΘΜΟ: ΟΠΕ ΞΓΒΓΗΗΑ ΝΖΠΟΖΗΑ ΠΕΟ PEOPLE FOR BUSINESS ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ, ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΜ ΛΓΗΖΚΕΙΑ ΠΕΟ ΞΜΚΖΑΟ ΙΓΟΜ: LINK: %CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1- %CF%80%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82- people-for-business-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af/ DATE: 22/11/2012 Ε Ξεβέθθα Νίηζηθα ηεο People for Business θαηέθηεζε ην "Βξαβείν Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012" πνπ δηνξγαλώλεη ην Stelios Philanthropic Foundation. Μ Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ αλαθνίλσζε ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Ηνύξνο 2012 ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηελ ληθήηξηα, ε νπνία ζα ιάβεη ην έπαζιν ησλ επξώ. Ε People for Business έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα θαη εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρήεμεηδηθεπκέλωλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε από ηνλ ηδξπηή ηεο easyjet ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελαγνξά εξγαζίαο ηνπ εμωηεξηθνύ αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. "Οήκεξα, ζε κηα ηόζν δύζθνιε νηθνλνκηθή επνρή γηα ηελ Γιιάδα πνπ πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηιέγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην εμσηεξηθό, επέιεμα γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά λα ζηεξίμσ ηνπο πνιιά ππνζρόκελνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο ηεο Γιιάδαο. Όηαλ ππάξρεη όξακα, ηόικε θαη πίζηε ππάξρνπλ θαη ιύζεηο. Ε Ξεβέθθα Νίηζηθα έρνληαο κία ηδέα πνπ βαζίζηεθε ζε έλα βηώζηκν θαη πγηέο επηρεηξεκαηηθό πιάλν, είδε ηελ επηρείξεζή ηεο λα αλαπηύζζεηαη θαη λα θαξπνθνξεί αθόκα θαη ζε έλα άγνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Πεο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα", δήισζε ζρεηηθά ν Οη. αηδεησάλλνπ.

13

14 ΠΖΠΘΜΟ: 18ε ΑΝΜΚΜΙΕ ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΩΚ ΒΞΑΒΓΖΩΚ «ΗΜΡΞΜΟ 2012» ΙΓΟΜ: LINK: /%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE %B9%CF%82/item/ h-APO%CE%9DOMH-EPIChEIRHMATIKW%CE%9D- BRABEIW%CE%9D-%C2%ABKOYROS-2012%C2%BB DATE: 23/11/2012 Ναξνπζία ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ θαη ζεζκηθώλ εθπξνζώπωλ αιιά θαη εθαηνληάδωλ δηαθεθξηκέλωλ ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ πξαγκαηνπνηήζεθε ερζέο, Νέκπηε 22 Κνεκβξίνπ, ζην Λελνδνρείν Intercontinental ε απνλνκή ηωλ Γπηρεηξεκαηηθώλ Βξαβείωλ ΗΜΡΞΜΟ από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Πα Βξαβεία ΗΜΡΞΜΟ απνλέκνληαη από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε επηρεηξεκαηίεο ηεο λέαο γεληάο κε εμέρνπζα πνξεία θαη πςειέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ηεο δηεζλνύο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ζπκπιεξώλνπλ θέηνο 18 ρξόληα. Ιε Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ 2012 ηηκήζεθαλ νη: Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο: θνο Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν: θνο Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH. Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απελεκήζε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεωο Γπηρεηξήζεωλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Πα Βξαβεία απέλεηκαλ ν Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Γπάγγεινο Ιεϊκαξάθεο, ν Αλαπιεξωηήο Ρπνπξγόο Μηθνλνκηθώλ, θνο ξήζηνο Οηαϊθνύξαο θαη ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Κόηεο Ιεηαξάθεο. Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ: Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζηνλ Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη Νξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ θαη ζηνλ Δξα Ζωάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν Αλαπιεξωηήο Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Eurobank, θνο Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηελ Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηε

15 ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πν Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012 απνλεκήζεθε από ηνλ Sir Οηέιην αηδεϊωάλλνπ ζηελ θα Ξεβέθθα Νηηζίθα, εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγό ηεο εηαηξείαο People for Business. Ιέζσ ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ Ζδξύκαηνο (Stelios Philanthropic Foundation, ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ έρεη δεζκεπηεί λα εκπλέεη, λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο έηζη ηε δηαθνξά. Πν βξαβείν ηνπ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο αλαγλσξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ην πάζνο θαη ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ζηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θάησ ησλ 40 εηώλ ζηελ Γιιάδα. Πελ Πειεηή ηίκεζαλ επίζεο κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Ρπνπξγόο Ργείαο θνο Αλδξέαο Θπθνπξέληδνο, ν Ρθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ, θνο Αζαλάζηνο Οθνξδάο θαη ν πξώελ Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θνο Δεκήηξεο Οηνύθαο. Πελ εθδήισζε άλνημε κε νκηιία ηνπ ν Νξόεδξνο ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θ. Ηωλζηαληίλνο Γπξηπίδεο, ν νπνίνο επεζήκαλε όηη «ηνπο αλζξώπνπο πνπ βξαβεύνπκε ζήκεξα αμίδεη έλα κεγάιν κπξάβν θαηαξρήλ γηαηί θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ήδε ην κεγαιύηεξν εκπόδην, ηε δηάρπηε αξλεηηθή ςπρνινγία θαη ηελ αβεβαηόηεηα ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά απνζαξξπληηθά. Η ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ρξεηάδεηαη ηέηνηνπο λένπο αλζξώπνπο, ηηο θξέζθηεο ηδέεο ηνπο, ηελ ηόικε ηνπο». Αλαθεξόκελνο ζηελ ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο εζληθή αλάγθε γηα λα επαλέιζεη ε ρώξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήισζε επίζεο: «Σν θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κπνξεί λα ην πεηύρεη. Αθόκε θαη αλ θαίλεηαη εμαηξεηηθά δύζθνιν, κε δεδνκέλε ηελ πιήξε απνπζία ξεπζηόηεηαο θαη θεθαιαίσλ θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ από ηηο ηξάπεδεο, ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο. Οθείινπκε λα παιέςνπκε όινη γηα απηό γηαηί νθείινπκε λα αθήζνπκε ζηα παηδηά καο έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη όρη κόλν έλα ηεξάζηην ρξένο.»

16 ΠΖΠΘΜΟ: Ννηνη δηαθξίζεθαλ ζηα βξαβεία «Ηνύξνο 2012» ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 23/11/2012 Ποιοι διακρίθηκαν στα βραβεία «Κούρος 2012» Πνπο «θαιύηεξνπο» ζηελ θαηλνηνκία, ηε δηεζλή αγνξά θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά αλέδεημαλ ηα επηρεηξεκαηηθά βξαβεία «Ηνύξνο 2012», πνπ αζινζεηεί γηα δέθαηε όγδνε ρξνληά ε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη απνλεκήζεθαλ ρζεο, 22 Κνεκβξίνπ, ζην Λελνδνρείν Intercontinental. Γηδηθόηεξα, ηα βξαβεία «Ηoύξνο 2012» απνλεκήζεθαλ σο εμήο: Ιε ην «Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο» ηηκήζεθε ν Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Lamda Hellix Α.Γ., κε ην «Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν» ν Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH, θαη κε ην «Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο» ε Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεσο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ) αιιά θαη νη πξόεδξνί ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά, ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα, ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα.

17 Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ. Πν έλα είλαη ην Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα, πνπ απνλεκήζεθε ζην δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη πξόεδξν ηνπ δ.ζ. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ., θαη ζην δξα Ζσάλλε Αξακπαηδή, δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν αλαπιεξσηήο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Eurobank, Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Οεκεηώλεηαη όηη ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηε Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πέινο, ην Βξαβείν «Οηέιηνο αηδεησάλλνπ γηα ην λέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012», ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από ρξεκαηηθό έπαζιν επξώ, πνπ ρνξεγεί ν sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ, κέζσ ηνπ Stelios Philanthropic Foundation, απνλεκήζεθε από ηνλ ίδηνλ ζηε Ξεβέθθα Νηηζίθα, ηεο εηαηξείαο People for Business, πνπ εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οεκεηώλεηαη όηη, κέζσ ηνπ βξαβείνπ «Οηέιηνο αηδεησάλλνπ γηα ην λέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο», ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά επξώ.

18 ΠΖΠΘΜΟ: Ννηνη δηαθξίζεθαλ ζηα βξαβεία «Ηνύξνο 2012» ΙΓΟΜ: LINK: %CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF% / DATE: 23/11/ ε απνλνκή ηωλ Γπηρεηξεκαηηθώλ Βξαβείωλ «ΗΜΡΞΜΟ 2012» από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ναξνπζία ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ θαη ζεζκηθώλ εθπξνζώπωλ αιιά θαη εθαηνληάδωλ δηαθεθξηκέλωλ ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ πξαγκαηνπνηήζεθε ερζέο, Νέκπηε 22 Κνεκβξίνπ, ζην Λελνδνρείν Intercontinental ε απνλνκή ηωλ Γπηρεηξεκαηηθώλ Βξαβείωλ ΗΜΡΞΜΟ από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Πα Βξαβεία ΗΜΡΞΜΟ απνλέκνληαη από ηε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε επηρεηξεκαηίεο ηεο λέαο γεληάο κε εμέρνπζα πνξεία θαη πςειέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ηεο δηεζλνύο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη ζπκπιεξώλνπλ θέηνο 18 ρξόληα. Ιε Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ 2012 ηηκήζεθαλ νη: Βξαβείν Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο: θνο Απόζηνινο Ηάθθνο, ηδξπηήο θαη Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν: θνο Κηθόιανο Ιπαθαηζέινο, Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH.

19 Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απελεκήζε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεωο Γπηρεηξήζεωλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5 ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ: Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζηνλ Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη Νξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ θαη ζηνλ Δξα Ζωάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν Αλαπιεξωηήο Δηεπζύλωλ Ούκβνπινο ηεο Eurobank, θνο Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Ε Eurobank είλαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ρνξεγόο ηνπ Βξαβείνπ Green Dreams, ζηεξίδνληαο ζηαζεξά πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα. Γηα ηελ Eurobank, ν ζπλδπαζκόο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή θξίζηκε ζπγθπξία, θεληξηθή επηινγή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, κέζα από έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν. Πν Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012 απνλεκήζεθε από ηνλ Sir Οηέιην αηδεϊωάλλνπ ζηελ θα Ξεβέθθα Νηηζίθα, εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγό ηεο εηαηξείαο People for Business. Ιέζσ ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ Ζδξύκαηνο (Stelios Philanthropic Foundation, ν Sir Οηέιηνο αηδεησάλλνπ έρεη δεζκεπηεί λα εκπλέεη, λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο έηζη ηε δηαθνξά. Πν βξαβείν ηνπ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο αλαγλσξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ην πάζνο θαη ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα ζηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηώλ θάησ ησλ 40 εηώλ ζηελ Γιιάδα.

20 ΠΖΠΘΜΟ: Απνλνκή βξαβείσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο «Ηνύξνο 2012» ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 22/11/2012 Απνλνκή βξαβείσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο «Ηνύξνο 2012» ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο Νεγή: ΑΝΓ 22/11/12-23:17 Πα βξαβεία Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο «Ηνύξνο 2012» απνλεκήζεθαλ απόςε ην βξάδπ ζε επηρεηξεκαηίεο πνπ μερώξηζαλ κε ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ αλάπηπμε, ζην δηεζλή ζηίβν, ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ζηηο έμππλεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ δηνξγάλσζε γηα 18ε ζπλερή ρξνληά, ε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Οηελ νκηιία ηνπ ν πξόεδξνο ηεο Θέζρεο Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ησλζηαληίλνο Γπξηπίδεο αλαθέξζεθε ζηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο εζληθή αλάγθε γηα λα επαλέιζεη ε ρώξα ζε ηξνρηά αλάθακςεο. «Πν θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κπνξεί λα ην πεηύρεη. Ρπάξρνπλ ιύζεηο όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο» αλέθεξε ν θ. Γπξηπίδεο.

21 Πν βξαβείν Αλάπηπμεο θαη Ηαηλνηνκίαο απέλεηκε ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ Κόηεο Ιπηαξάθεο ζηνλ Απόζηνιν Ηάθθν, Ζδξπηή θαη Δηεπζύλσλ Ούκβνπινο ηεο εηαηξείαο Lamda Helix. Μ θ. Ιπηαξάθεο ζπλεράξε ηνλ θ. Ηάθθν θαη επεζήκαλε ζε ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ όηη ε αλάπηπμε ζα έξζεη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά «δελ είλαη ην θξάηνο απηό πνπ ζα θέξεη ηελ αλάπηπμε. Πν θξάηνο ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα λα αιιάμεη ην θιίκα. Ε αλάπηπμε ζα έξζεη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα». Πν βξαβείν Γπίδνζεο ζηνλ Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν απνλεκήζεθε από ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγό Μηθνλνκηθώλ ξήζην Οηατθνύξα ζηνλ Κίθν Ιπαθαηζέιν δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο εηαηξείαο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία ΑΓ θαη ηεο Pyramis Deutschland Gmbh. Μ θ. Οηατθνύξαο ζπλεράξε ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ βξαβεύηεθαλ επηζεκαίλνληαο όηη ε ζεκεξηλή βξαδηά ζα πξέπεη λα είλαη εθαιηήξην επίηεπμεο λέσλ ζηόρσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Πν βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απέλεηκε ζηελ Γιιεληθή Γηαηξεία Δηνίθεζεο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο πξνέδξνπο ηεο ν πξόεδξνο ηεο Βνπιήο Γ. Ιετκαξάθεο. Οε ζύληνκε νκηιία ηνπ ν θ. Ιετκαξάθεο αλέθεξε όηη ην πνιηηηθό ζύζηεκα έρεη θαηαιάβεη ηα ιάζε ηνπ, έθαλε ηελ απηνθξηηηθή ηνπ θαη απέδεημε όηη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλα ζηαζεξό πνιηηηθό θιίκα πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Πα ηξία θόκκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαηάιαβαλ όηη πξέπεη λα ζπλελσζνύλ γηα λα ζώζνπλ ηε ρώξα, λα ζηεξίμνπλ ηελ εζληθή πξνζπάζεηα πνπ ζα έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα. Μ θ. Ιετκαξάθεο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ όηη από ηε Δεπηέξα ην θιίκα ζηε ρώξα ζα αιιάμεη θαη ε ςπρνινγία ησλ Γιιήλσλ ζα είλαη δηαθνξεηηθή ηνλίδνληαο όηη «από ηελ Δεπηέξα ζα ζπδεηάκε ζε δηαθνξεηηθό πλεύκα θαη ζα βάινπκε ηηο βάζεηο γηα λα μεθηλήζεη ηελ πνξεία ηεο ε λέα Γιιάδα». Πν βξαβείν «Οηέιηνο αηδετσάλλνπ, Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ξνληάο 2012» απνλεκήζεθε από ηνλ θ. Οηέιην αηδετσάλλνπ ζηελ Ξεβέθθα Νηηζίθα ηεο People for Business κε έδξα ηελ Αζήλα θαη αληηθείκελν ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Πν βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε από ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο Eurobank EFG ζηνλ Δξ.Βαζίιεην Θενραξάθε Ζδξπηή θαη πξόεδξν ηνπ ΔΟ ηεο εηαηξείαο λαλνηερλνινγίαο Nanophos ΑΓ θαη ζηνλ Δξ. Ζσάλλε Αξακπαηδή, Δηεπζύλνληα Ούκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξείαο Nanophos ΑΓ.

22 ΠΖΠΘΜΟ: Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Ηνύξνο ΙΓΟΜ: tro-ma-ktiko.blogspot.gr LINK: DATE: 22/11/2012 Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Ηνύξνο Οηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο από ην θξάηνο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ κάιηζηα σο «εζληθή αλάγθε» ώζηε ε νηθνλνκία λα νδεγεζεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήηεζε ε... Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαηά ηε ρζεζηλή απνλνκή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ βξαβείσλ Ηνύξνο. Ιε αθνξκή ηελ ηειεηή, ν πξόεδξνο ηεο Θέζρεο θ. Ησλζηαληίλνο Γπξηπίδεο, ππνγξάκκηζε όηη ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ, όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο από ηδηώηεο.

23 Γμήξε δε ηελ πξνζπάζεηα λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ, παξά ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ηελ αβεβαηόηεηα, ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαπηύζζνληαη, ραξαθηεξίδνληαο ηεο σο ηηο κνλαδηθέο ειπίδεο εμόδνπ από ηε ζεκεξηλή θξίζε. Οην πιαίζην απηό αλαθνηλώζεθαλ θαη νη βξαβεύζεηο πνπ αθνξνύλ ζε λέα δπλακηθά επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα. Οπγθεθξηκέλα, ην Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο, απνλεκήζεθε ζηνλ θ. Απόζηνιν Ηάθθν, ηδξπηή θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Νξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο θόκβνπο data center ζηε ΚΑ. Γπξώπε, ε νπνία ππήξμε θεξδνθόξα από ην πξώην ηξίκελν ιεηηνπξγίαο ηεο ην Από ηόηε έσο θαη ζήκεξα έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη πξνζθέξνληαο ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο. Πν Βξαβείν Γπίδνζεο ζην Δηεζλή Μηθνλνκηθό Οηίβν απνλεκήζεθε ζηνλ θ. Κηθόιαν Ιπαθαηζέιν, δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο Νπξακίο Ιεηαιινπξγία Α.Γ. θαη ηεο Pyramis Deutschland GmbH. Νξόθεηηαη γηα εηαηξία ε νπνία δηαηεξεί ην 100% ηεο παξαγσγή ηεο ζηελ Γιιάδα, ελώ δηαζέηεη 9 ζπγαηξηθέο ζην εμσηεξηθό, πξνσζώληαο ηνλ θύξην όγθν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο. Πν Βξαβείν Ηνηλσληθήο Νξνζθνξάο απνλεκήζεθε θέηνο ζηελ Γιιεληθή Γηαηξία Δηνηθήζεσο Γπηρεηξήζεσλ (ΓΓΔΓ) θαη ζηνπο Νξνέδξνπο ηεο, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηε δηάδνζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ management ζηελ Γιιάδα. Πα Βξαβεία απέλεηκαλ ν Νξόεδξνο ηεο Βνπιήο, θ. Γπάγγεινο Ιετκαξάθεο, ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Μηθνλνκηθώλ, θ. ξήζηνο Οηατθνύξαο θαη ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Ρπνδνκώλ, Ιεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ, θ. Κόηεο Ιεηαξάθεο. Οην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά θαη ε απνλνκή δύν αθόκε βξαβείσλ. Πν Βξαβείν Green Dreams-Νξάζηλε Γπηρεηξεκαηηθόηεηα απνλεκήζεθε ζην Δξα Βαζίιε Θενραξάθε, ηδξπηή θαη πξόεδξν ηνπ Δ.Ο. ηεο εηαηξίαο λαλνηερλνινγίαο NanoPhos Α.Γ. θαη ζην Δξα Ζσάλλε Αξακπαηδή, δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη ζπληδξπηή ηεο εηαηξίαο NanoPhos Α.Γ. Πελ απνλνκή πξαγκαηνπνίεζε ν αλαπιεξσηήο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Eurobank, θ. Ιηράιεο Ηνιαθίδεο. Γπίζεο, απνλεκήζεθε ην Βξαβείν ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ γηα ην Κέν Γπηρεηξεκαηηθό Λεθίλεκα ηεο ξνληάο 2012, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από έπαζιν επξώ ζηε Ξεβέθθα Νηηζίθα ηεο People for Business. Ε επηρείξεζε πνπ έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα, εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη απνθιεηζηηθώλ

24 ππεξεζηώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ε επηρείξεζε επηιέρζεθε ιόγσ ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζόκελεο θεξδνθνξίαο ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα, ηνπ πςεινύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είρε ζέζεη ην ηειεπηαίν 12κελν. Από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ην 2007, ε People for Business έρεη επαλαηνπνζεηήζεη 752 επαγγεικαηίεο, ελώ κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά έρεη πξνζθέξεη εξγαζία ζε 147 άηνκα, 40 εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνύ, αλνίγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λένπο δξόκνπο ζπλεξγαζηώλ. ΠΖΠΘΜΟ: Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Ηνύξνο ΙΓΟΜ: LINK: DATE: 23/11/2012 Οηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο από ην θξάηνο, ραξαθηεξίδνληάο ηε κάιηζηα «εζληθή αλάγθε» ώζηε ε νηθνλνκία λα νδεγεζεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, δήηεζε ε Θέζρε Γπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαηά ηε ρζεζηλή απνλνκή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ βξαβείσλ Ηνύξνο. Ιε αθνξκή ηελ ηειεηή, ν πξόεδξνο ηεο Θέζρεο Ησλζηαληίλνο Γπξηπίδεο ππνγξάκκηζε όηη ππάξρνπλ ιύζεηο πνπ δελ θνζηίδνπλ, όπσο θνξνινγηθά θίλεηξα, απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ θαη εύξπζκνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο από ηδηώηεο. Γμήξε δε ηελ πξνζπάζεηα λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ, παξά ην αξλεηηθό πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ηελ αβεβαηόηεηα, ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαπηύζζνληαη, ραξαθηεξίδνληάο ηεο ηηο κνλαδηθέο ειπίδεο εμόδνπ από ηε ζεκεξηλή θξίζε. Οην πιαίζην απηό, αλαθνηλώζεθαλ θαη νη βξαβεύζεηο πνπ αθνξνύλ λέα δπλακηθά επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα. Οπγθεθξηκέλα, ην Βξαβείν ΗΜΡΞΜΟ Αλάπηπμεο & Ηαηλνηνκίαο απνλεκήζεθε ζηνλ θ. Απόζηνιν Ηάθθν, ηδξπηή θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο LAMDA Hellix Α.Γ. Νξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο θόκβνπο data center ζηε ΚΑ. Γπξώπε θαζώο ππήξμε θεξδνθόξνο από ην πξώην ηξίκελν ιεηηνπξγίαο ην Από ηόηε έσο θαη ζήκεξα ε εηαηξεία έρεη πνιιαπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη πξνζθέξνληαο ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή της Manpower

Ιστορική Αναδρομή της Manpower 1940s 1948 Ίδρσση της Manpower Η Manpower ηδξύζεθε ζην Milwaukee, Wisconsin ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ από ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο Elmer Winter θαη Aaron Scheinfeld. Η Manpower θαηλνηνκεί δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα