ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010"

Transcript

1 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ /62/Β/92/331 Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Σαγαξάδσλ Γήκνπ Θέξκεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 7-23 Οη Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Εηαηξίαο από ηε ζειίδα 3 εσο θαη ηελ ζειίδα 23 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 09 Μαξηίνπ Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Δλα Μέινο ηνπ Γ.. Ο Πξνηζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ θαη Γηεζύλσλ ύκβνπινο ΒΑΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΗΛΙΣΗ ΓΔΡΑΙΜΟ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Γ.Σ. ΑΑ Α.Γ.Σ. Μ Α.Γ.Σ. ΑΔ691813

3 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο «ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε.» Έκθεζη επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε. (ε «Εηαηξεία»), πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δςθύνη ηος Δλεγκηή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Γνώμη Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Αναθοπά επί άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών θεμάηυν Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2011 Η Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο ΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΤ (ΑΜ ΟΕΛ 13301) ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε. 11ν ΥΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ (Α.Μ. ΟΕΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 107)

4 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ημείυζη 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Κχθινο εξγαζηψλ Κφζηνο πσιήζεσλ Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ Απνζβέζεηο Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο Κέξδε πξν θόξσλ Μείνλ θφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε κεηά από θόξνπο Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 3

5 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημείυζη 31/12/ /12/2009 Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού Απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (α) Πξνβιέςεηο Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ ύνολο μακποππόθεζμυν ςποσπεώζευν Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο γηα θόξν εηζνδήκαηνο ύνολο βπασςππόθεζμυν ςποσπεώζευν ύνολο ςποσπεώζευν (β) ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 4

6 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Κέξδε ρξήζεο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά (εκείσζε 17) Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Κέξδε ρξήζεο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 5

7 Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ημείυζη 1/1/ - 31/12/2010 1/1-31/12/2009 Σακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Δθξνέο) / Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε Καηαβιεκέλνη θφξνη Σύνολο (εκροών) / ειζροών από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) Σακεηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δηζπξάμεηο απφ ηφθνπο Σύνολο ειζροών από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) Σακεηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Πιεξσκέο κεξηζκάησλ Σύνολο εκροών από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (α)+(β)+(γ) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλος ηης τρήζης Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 6

8 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ησλ ζεκεηώζεσλ επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη Λνγηζηηθέο αξρέο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Γαπάλεο πξνζσπηθνχ Φφξνο εηζνδήκαηνο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Τπνρξεψζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε ηφρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 23 7

9 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο θαη Λνγηζηηθέο Αξρέο Η Αλψλπκε Δηαηξία ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. (εθεμήο «ε Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ. Η Δηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΑΔ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, εηζεγκέλεο ζην ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 79,928%. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΣΙΣΑΝ. Η Δηαηξεία έρεη λνκηθή κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη εδξεχεη ζηελ Διιάδα. Η δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Καηάζηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Σαγαξάδσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ: Α. Βάζε θαηάξηηζεο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Δλσζε κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο αλαηαμηλνκήζεηο ζηελ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο κε ηελ θιεηφκελε ρξήζε. Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή νη ηνκείο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηε εκείσζε 2. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ α) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010: Γηεξκελεία 17 Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε - Αληηθείκελα θαηάιιεια πξνο Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Μάηνο 2008) Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Απξίιηνο 2009) β) Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ εηήζηα ινγηζηηθή πεξίνδν απφ 1 Ιαλνπαξίνπ Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξία κειεηά ηελ ηπρφλ επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο: Γηεξκελεία 19 Γηαθαλνληζκφο ππνρξεψζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξηπηψζεηο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κηαο ππνρξέσζεο κεηαμχ εηαηξείαο θαη πηζησηή φπνπ ν πηζησηήο απνδέρεηαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή άιια ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κεξηθφ ή νιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Με ηελ δηεξκελεία απηή απνζαθελίδεηαη ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηεινχλ ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39, παξάγξαθνο 41 θαη ζπλεπψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ εθδίδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο ην πιεξσηέν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Γηεξκελεία 14 Πεξηπηψζεηο πξνπιεξσκψλ φηαλ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ειάρηζησλ εηζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ θνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηηο εηαηξείεο λα αλαγλσξίζνπλ νξηζκέλεο εζεινληηθέο πξνθαηαβνιέο γηα ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η Φάζε 1 ηνπ ν λένπ απηνχ πξνηχπνπ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλφκεζε ησλ εθδφζεσλ δηθαησκάησλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην πθηζηάκελν πξφηππν σο παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην δεκφζην θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη εκεξνκελίεο εθαξκνγήο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ηξνπνπνίεζε, ε λσξίηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ΓΠΥΑ 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηε ρξήζε ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, επηηξέπεη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε ρξήζε κίαο εχινγεο αμίαο ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαη δηεπξχλεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ηεθκαξηνχ θφζηνπο γηα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε ηηκψλ. ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, νη νπνίεο εμαιείθνπλ ηελ εμαίξεζε γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη εκεξνκελίεο απφθηεζεο πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2008). 8

10 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Δπηπξφζζεηα, ε αλαβάζκηζε απηή πεξηνξίδεη ην πιαίζην εθαξκνγήο γηα επηινγή κεζφδνπ επηκέηξεζεο (εχινγε αμία ή πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα αλαγλσξίζηκα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο βάζεη ηεο παξνχζαο ζπκκεηνρήο ηδηνθηεζίαο) κφλν ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κε-ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο πνπ απνηεινχλ παξνχζα ζπκκεηνρή ηδηνθηεζίαο ε νπνία πξνζδίδεη ζηνπο θαηφρνπο πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. Σέινο, απαηηεί απφ κηα εηαηξεία (ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο γηα παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (είηε ππνρξεσηηθέο είηε εζεινληηθέο), δει., λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ πνπ θαηαρσξνχληαη κεηά ηε ζπλέλσζε. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 7 θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξεία ζα παξνπζηάδεη αλάιπζε ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ζπλεπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ζην ΓΛΠ 21 Δπηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, ζην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ζην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο έρνπλ κειινληηθή εθαξκνγή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009 ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πξφσξεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 27. ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή παξέρεη θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ γλσζηνπνίεζεο ζην ΓΛΠ 34 θαη πξνζζέηεη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Γηεξκελεία 13 Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηψλ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο βάζεη ηεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο ηελ νπνία νη πειάηεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαξγπξψζνπλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πνζφ ησλ εθπηψζεσλ ή θηλήηξσλ πνπ έρνπλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ρνξεγεζεί ζε πειάηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επηζθφπεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ (Σξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ ηηηινπνίεζε) θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζπκκνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο/ Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ πηζαλέο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο. ΓΛΠ 12 Αλαβαιιφκελνο θφξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Σξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία θαη, επίζεο, ελζσκαηψλεη ηε Γηεξκελεία 21 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο Αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζην ΓΛΠ 12 πξνθεηκέλνπ γηα κε απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα ζπκπεξηιάβεη α) ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη βάζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, είλαη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο θαη β) ηελ απαίηεζε φηη βάζε ππνινγηζκνχ αλαβαιινκέλνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Β. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη δεκηψλ απνκείσζεο, εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ γεπέδσλ/νηθνπέδσλ (δε πεξηιακβάλνληαη ηα ιαηνκεία) φπνπ απεηθνλίδεηαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Σν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ην θφζηνο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, ζην βαζκφ πνπ απηφ έρεη θαηαρσξεζεί σο πξφβιεςε (βιέπε παξάγξαθν 1Ι). Οη πξφζζεηεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη είηε ζην αξρηθφ πνζφ θαηαρψξεζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, είηε απεηθνλίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα φηη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πάγην ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξία κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξφζζεηεο δαπάλεο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πξνθχπηεη: κεηαμχ ηεο ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε βειηίσζε ηνπ παγίνπ. Η ζηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, εθαξκφδεηαη γηα φιεο ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, εθηφο ησλ ιαηνκείσλ, κέρξη λα πξνθχςεη ε ππνιιεηκαηηθή αμία ηνπο. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ είλαη σο αθνινχζσο: Κηίξηα Έσο 50 ρξφληα Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο Έσο 40 ρξφληα Μεηαθνξηθά κέζα 5 έσο 15 ρξφληα Δμνπιηζκφο Γξαθείσλ θαη Έπηπια * 3 έσο 10 ρξφληα Λνηπά Πάγηα κηθξήο αμίαο Έσο 2 ρξφληα *(ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο ελεκηπονικόρ εξοπλιζμόρ και ηα λογιζμικά ππογπάμμαηα) Η απφζβεζε ησλ εθηάζεσλ/γεπέδσλ ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλα ιαηνκεία γίλεηαη αλάινγα κε ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Η εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ θαηαγξάθεηαη θαζψο ε δηαδηθαζία εμφξπμεο πξνρσξεί ζχκθσλα κε ηε κέζνδν παξαγσγήο αλά κνλάδα. Σα ππφινηπα γήπεδα δελ απνζβέλνληαη. Όηαλ έλα κεράλεκα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ζπλζεηηθά κέξε ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή σθέιηκε δσή, ηφηε ηα κέξε απηά ινγίδνληαη θαη απνζβέλνληαη σο μερσξηζηά πάγηα ζηνηρεία. Η ππνιεηκκαηηθή αμία θαζψο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ελφο παγίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία, ηφηε ε αμία ηνπ παγίνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ κε ηε δεκηά απνκείσζεο λα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. (Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε παξάγξαθν Γ Απνκείσζε παγίσλ) 9

11 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Σα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ εζφδνπ θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Γ. Απνκείσζε ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Οη αθηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηεο δηάξθεηαο σθέιηκε δσή (γε πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ιαηνκεία) δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε θαη ειέγρνληαη εηεζίσο γηα ηπρφλ απνκείσζε. Γηα ηα πάγηα πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο απνκείσζεο, φηαλ ηα γεγνλφηα θαη νη ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε. Δάλ ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ην επηπιένλ πνζφ αθνξά δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο σο δαπάλε ζηα απνηειέζκαηα. Σν κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο, αθνχ εμαηξεζνχλ νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πψιεζε, θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ (value in use) φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακηαθέο ξνέο, απνηειέη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Γ. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη χζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κεησκέλεο κε ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ε Δηαηξία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζε απηή πνζά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε ζπκθσλίαο, ηφηε ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκσκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ζηα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Δ. Σακηαθά ηζνδύλακα θαη ηζνδύλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο, επελδχζεηο ζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ιήμεο ηξηψλ κελψλ ή θαη ιηγφηεξν θαη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. Οη ππεξαλαιήςεηο απεηθνλίδνληαη ζην παζεηηθφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σα ζηνηρεία ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ έρνπλ ακειεηέν θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία. Σ. Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Η επηβάξπλζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο έγθεηηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Η πξφβιεςε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο δηακνξθψζεθε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ κε βάζε ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ, ζε ζπλαιιαγή άιιε εθηφο απφ εθείλε ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη δεκηέο, δελ θαηαρσξείηαη. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη, ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε θαη αληηζηξνθέο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη αλακέλεηαη φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ, φηαλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηεζεί, ή νη ζρεηηθέο κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππνρξεψζεηο ηαθηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο αλ έρεη ζρέζε κε ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ε. Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πψιεζεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), κείνλ ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο. Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή (ζπλήζσο κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ) θαη ε είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ είλαη ζρεδφλ βέβαηε. Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζε ζρεηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζχκθσλα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν θεθάιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα έζνδα απηά ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ Δηαηξία. Ζ. Μεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο εθείλεο ζηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο απφ ηε Γηνίθεζε εγθξίλεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Θ. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (α) Σςνηαξιοδόηεζε και άλλερ ςποσπεώζειρ λόγω εξόδος από ηεν ςπεπεζία Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη είηε ρξεκαηνδνηνχκελα είηε κε ρξεκαηνδνηνχκελα. Σα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε έλα θνηλφ ηακείν, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηνδηθά εθηεινχκελεο αλαινγηζηηθέο κειέηεο. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ παξνρή ελφο πνζνχ σο ζχληαμε, ζπλήζσο ζε ζπλάξηεζε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ή ε απνδεκίσζε. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ νξίδεηαη έλα πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε κία μερσξηζηή νληφηεηα (έλα αζθαιηζηηθφ ηακείν) θαη δε ζα έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πφξνη ηνπ ηακείνπ δε ζα είλαη αξθεηνί ψζηε λα θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο παξνρέο, αλάινγεο κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Η ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελσλ παξνρψλ απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (φηαλ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν), καδί κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. 10

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα