ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010"

Transcript

1 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ /62/Β/92/331 Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Σαγαξάδσλ Γήκνπ Θέξκεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 7-23 Οη Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Εηαηξίαο από ηε ζειίδα 3 εσο θαη ηελ ζειίδα 23 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 09 Μαξηίνπ Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Δλα Μέινο ηνπ Γ.. Ο Πξνηζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ θαη Γηεζύλσλ ύκβνπινο ΒΑΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΗΛΙΣΗ ΓΔΡΑΙΜΟ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Γ.Σ. ΑΑ Α.Γ.Σ. Μ Α.Γ.Σ. ΑΔ691813

3 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο «ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε.» Έκθεζη επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε. (ε «Εηαηξεία»), πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δςθύνη ηος Δλεγκηή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Γνώμη Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Αναθοπά επί άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών θεμάηυν Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2011 Η Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο ΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΤ (ΑΜ ΟΕΛ 13301) ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε. 11ν ΥΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ (Α.Μ. ΟΕΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 107)

4 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ημείυζη 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Κχθινο εξγαζηψλ Κφζηνο πσιήζεσλ Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ Απνζβέζεηο Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο Κέξδε πξν θόξσλ Μείνλ θφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε κεηά από θόξνπο Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 3

5 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημείυζη 31/12/ /12/2009 Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού Απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (α) Πξνβιέςεηο Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ ύνολο μακποππόθεζμυν ςποσπεώζευν Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο γηα θόξν εηζνδήκαηνο ύνολο βπασςππόθεζμυν ςποσπεώζευν ύνολο ςποσπεώζευν (β) ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 4

6 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Κέξδε ρξήζεο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά (εκείσζε 17) Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Κέξδε ρξήζεο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 5

7 Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ημείυζη 1/1/ - 31/12/2010 1/1-31/12/2009 Σακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Δθξνέο) / Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε Καηαβιεκέλνη θφξνη Σύνολο (εκροών) / ειζροών από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) Σακεηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δηζπξάμεηο απφ ηφθνπο Σύνολο ειζροών από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) Σακεηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Πιεξσκέο κεξηζκάησλ Σύνολο εκροών από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (α)+(β)+(γ) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλος ηης τρήζης Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηώζεηο από 1 έσο 21 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 6

8 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ησλ ζεκεηώζεσλ επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη Λνγηζηηθέο αξρέο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Γαπάλεο πξνζσπηθνχ Φφξνο εηζνδήκαηνο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Τπνρξεψζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε ηφρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 23 7

9 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο θαη Λνγηζηηθέο Αξρέο Η Αλψλπκε Δηαηξία ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. (εθεμήο «ε Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ. Η Δηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΑΔ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, εηζεγκέλεο ζην ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 79,928%. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΣΙΣΑΝ. Η Δηαηξεία έρεη λνκηθή κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη εδξεχεη ζηελ Διιάδα. Η δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Καηάζηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Σαγαξάδσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ: Α. Βάζε θαηάξηηζεο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Δλσζε κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο αλαηαμηλνκήζεηο ζηελ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο κε ηελ θιεηφκελε ρξήζε. Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή νη ηνκείο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηε εκείσζε 2. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ α) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010: Γηεξκελεία 17 Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε - Αληηθείκελα θαηάιιεια πξνο Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Μάηνο 2008) Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Απξίιηνο 2009) β) Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ εηήζηα ινγηζηηθή πεξίνδν απφ 1 Ιαλνπαξίνπ Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξία κειεηά ηελ ηπρφλ επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο: Γηεξκελεία 19 Γηαθαλνληζκφο ππνρξεψζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξηπηψζεηο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κηαο ππνρξέσζεο κεηαμχ εηαηξείαο θαη πηζησηή φπνπ ν πηζησηήο απνδέρεηαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή άιια ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κεξηθφ ή νιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Με ηελ δηεξκελεία απηή απνζαθελίδεηαη ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηεινχλ ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39, παξάγξαθνο 41 θαη ζπλεπψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ εθδίδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο ην πιεξσηέν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Γηεξκελεία 14 Πεξηπηψζεηο πξνπιεξσκψλ φηαλ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ειάρηζησλ εηζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ θνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηηο εηαηξείεο λα αλαγλσξίζνπλ νξηζκέλεο εζεινληηθέο πξνθαηαβνιέο γηα ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η Φάζε 1 ηνπ ν λένπ απηνχ πξνηχπνπ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλφκεζε ησλ εθδφζεσλ δηθαησκάησλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην πθηζηάκελν πξφηππν σο παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην δεκφζην θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη εκεξνκελίεο εθαξκνγήο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ηξνπνπνίεζε, ε λσξίηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ΓΠΥΑ 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηε ρξήζε ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, επηηξέπεη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε ρξήζε κίαο εχινγεο αμίαο ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαη δηεπξχλεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ηεθκαξηνχ θφζηνπο γηα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε ηηκψλ. ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, νη νπνίεο εμαιείθνπλ ηελ εμαίξεζε γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη εκεξνκελίεο απφθηεζεο πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2008). 8

10 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Δπηπξφζζεηα, ε αλαβάζκηζε απηή πεξηνξίδεη ην πιαίζην εθαξκνγήο γηα επηινγή κεζφδνπ επηκέηξεζεο (εχινγε αμία ή πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα αλαγλσξίζηκα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο βάζεη ηεο παξνχζαο ζπκκεηνρήο ηδηνθηεζίαο) κφλν ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κε-ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο πνπ απνηεινχλ παξνχζα ζπκκεηνρή ηδηνθηεζίαο ε νπνία πξνζδίδεη ζηνπο θαηφρνπο πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. Σέινο, απαηηεί απφ κηα εηαηξεία (ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο γηα παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (είηε ππνρξεσηηθέο είηε εζεινληηθέο), δει., λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ πνπ θαηαρσξνχληαη κεηά ηε ζπλέλσζε. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 7 θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξεία ζα παξνπζηάδεη αλάιπζε ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ζπλεπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ζην ΓΛΠ 21 Δπηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, ζην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ζην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο έρνπλ κειινληηθή εθαξκνγή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009 ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πξφσξεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 27. ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή παξέρεη θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ γλσζηνπνίεζεο ζην ΓΛΠ 34 θαη πξνζζέηεη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Γηεξκελεία 13 Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηψλ, εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο βάζεη ηεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο ηελ νπνία νη πειάηεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαξγπξψζνπλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πνζφ ησλ εθπηψζεσλ ή θηλήηξσλ πνπ έρνπλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ρνξεγεζεί ζε πειάηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επηζθφπεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ (Σξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ ηηηινπνίεζε) θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζπκκνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο/ Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ πηζαλέο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο. ΓΛΠ 12 Αλαβαιιφκελνο θφξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Σξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία θαη, επίζεο, ελζσκαηψλεη ηε Γηεξκελεία 21 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο Αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζην ΓΛΠ 12 πξνθεηκέλνπ γηα κε απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα ζπκπεξηιάβεη α) ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη βάζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, είλαη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο θαη β) ηελ απαίηεζε φηη βάζε ππνινγηζκνχ αλαβαιινκέλνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Β. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη δεκηψλ απνκείσζεο, εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ γεπέδσλ/νηθνπέδσλ (δε πεξηιακβάλνληαη ηα ιαηνκεία) φπνπ απεηθνλίδεηαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Σν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ην θφζηνο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, ζην βαζκφ πνπ απηφ έρεη θαηαρσξεζεί σο πξφβιεςε (βιέπε παξάγξαθν 1Ι). Οη πξφζζεηεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη είηε ζην αξρηθφ πνζφ θαηαρψξεζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, είηε απεηθνλίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα φηη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πάγην ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξία κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξφζζεηεο δαπάλεο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πξνθχπηεη: κεηαμχ ηεο ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε βειηίσζε ηνπ παγίνπ. Η ζηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, εθαξκφδεηαη γηα φιεο ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, εθηφο ησλ ιαηνκείσλ, κέρξη λα πξνθχςεη ε ππνιιεηκαηηθή αμία ηνπο. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ είλαη σο αθνινχζσο: Κηίξηα Έσο 50 ρξφληα Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο Έσο 40 ρξφληα Μεηαθνξηθά κέζα 5 έσο 15 ρξφληα Δμνπιηζκφο Γξαθείσλ θαη Έπηπια * 3 έσο 10 ρξφληα Λνηπά Πάγηα κηθξήο αμίαο Έσο 2 ρξφληα *(ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο ελεκηπονικόρ εξοπλιζμόρ και ηα λογιζμικά ππογπάμμαηα) Η απφζβεζε ησλ εθηάζεσλ/γεπέδσλ ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλα ιαηνκεία γίλεηαη αλάινγα κε ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Η εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ θαηαγξάθεηαη θαζψο ε δηαδηθαζία εμφξπμεο πξνρσξεί ζχκθσλα κε ηε κέζνδν παξαγσγήο αλά κνλάδα. Σα ππφινηπα γήπεδα δελ απνζβέλνληαη. Όηαλ έλα κεράλεκα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ζπλζεηηθά κέξε ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή σθέιηκε δσή, ηφηε ηα κέξε απηά ινγίδνληαη θαη απνζβέλνληαη σο μερσξηζηά πάγηα ζηνηρεία. Η ππνιεηκκαηηθή αμία θαζψο θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ελφο παγίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία, ηφηε ε αμία ηνπ παγίνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ κε ηε δεκηά απνκείσζεο λα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. (Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε παξάγξαθν Γ Απνκείσζε παγίσλ) 9

11 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Σα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ εζφδνπ θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Γ. Απνκείσζε ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Οη αθηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηεο δηάξθεηαο σθέιηκε δσή (γε πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ιαηνκεία) δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε θαη ειέγρνληαη εηεζίσο γηα ηπρφλ απνκείσζε. Γηα ηα πάγηα πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο απνκείσζεο, φηαλ ηα γεγνλφηα θαη νη ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε. Δάλ ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ην επηπιένλ πνζφ αθνξά δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο σο δαπάλε ζηα απνηειέζκαηα. Σν κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο, αθνχ εμαηξεζνχλ νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πψιεζε, θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ (value in use) φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακηαθέο ξνέο, απνηειέη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Γ. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη χζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κεησκέλεο κε ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ε Δηαηξία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζε απηή πνζά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε ζπκθσλίαο, ηφηε ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκσκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ζηα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Δ. Σακηαθά ηζνδύλακα θαη ηζνδύλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο, επελδχζεηο ζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ιήμεο ηξηψλ κελψλ ή θαη ιηγφηεξν θαη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. Οη ππεξαλαιήςεηο απεηθνλίδνληαη ζην παζεηηθφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σα ζηνηρεία ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ έρνπλ ακειεηέν θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία. Σ. Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Η επηβάξπλζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο έγθεηηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Η πξφβιεςε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο δηακνξθψζεθε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ κε βάζε ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ, ζε ζπλαιιαγή άιιε εθηφο απφ εθείλε ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη δεκηέο, δελ θαηαρσξείηαη. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη, ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε θαη αληηζηξνθέο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη αλακέλεηαη φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ, φηαλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηεζεί, ή νη ζρεηηθέο κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππνρξεψζεηο ηαθηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο αλ έρεη ζρέζε κε ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ε. Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πψιεζεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), κείνλ ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο. Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή (ζπλήζσο κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ) θαη ε είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ είλαη ζρεδφλ βέβαηε. Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζε ζρεηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζχκθσλα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν θεθάιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα έζνδα απηά ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ Δηαηξία. Ζ. Μεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο εθείλεο ζηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο απφ ηε Γηνίθεζε εγθξίλεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Θ. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (α) Σςνηαξιοδόηεζε και άλλερ ςποσπεώζειρ λόγω εξόδος από ηεν ςπεπεζία Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη είηε ρξεκαηνδνηνχκελα είηε κε ρξεκαηνδνηνχκελα. Σα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε έλα θνηλφ ηακείν, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηνδηθά εθηεινχκελεο αλαινγηζηηθέο κειέηεο. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ παξνρή ελφο πνζνχ σο ζχληαμε, ζπλήζσο ζε ζπλάξηεζε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ή ε απνδεκίσζε. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ νξίδεηαη έλα πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε κία μερσξηζηή νληφηεηα (έλα αζθαιηζηηθφ ηακείν) θαη δε ζα έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πφξνη ηνπ ηακείνπ δε ζα είλαη αξθεηνί ψζηε λα θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο παξνρέο, αλάινγεο κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Η ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελσλ παξνρψλ απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (φηαλ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν), καδί κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. 10

12 ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Ο ππνινγηζκφο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο, απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method) γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Η παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ ησλ θξαηηθψλ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο αμηνπηζηίαο ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζηηο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ, θαηαρσξνχληαη ζηα άιια έζνδα/έμνδα εθκεηάιιεπζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηζφπνζα αλάινγα κε ην κέζν ρξφλν ελαπνκέλνπζαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξά. Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε εηαηξία θαηαβάιιεη εηζθνξέο ππνρξεσηηθά ζε έλα μερσξηζηφ αζθαιηζηηθφ ηακείν, είηε βάζεη ζχκβαζεο είηε εζεινληηθά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη εηζθνξέο θαηαβιεζνχλ, ε εηαηξία δελ έρεη ππνρξέσζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Οη ηαθηηθέο εηζθνξέο ζπληζηνχλ θαζαξέο πεξηνδηθέο δαπάλεο γηα ηε ρξήζε πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ θαη σο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ. (β) Παποσέρ εξόδος από ηεν ςπεπεζία Οη παξνρέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία είλαη θαηαβιεηέεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία απνρψξεζεο (ζπληαμηνδφηεζεο) θάζε θνξά πνπ ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδνκέλνπ ηεξκαηηζηεί ή φπνηε έλαο εξγαδφκελνο απνδέρεηαη εζεινπζία έμνδν σο αληάιιαγκα. Όηαλ ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ ηεξκαηηζηεί ζηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ην δηθαίσκα ζε απηά ηα σθειήκαηα είλαη ζπλήζσο κε βάζε ην ρξφλν ελαπνκέλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο ζπκπιήξσζεο κηαο ειάρηζηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ή ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ε Δηαηξία θαηαρσξεί παξνρέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, φηαλ είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλνο είηε λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο επίζεκν πξφγξακκα, ρσξίο λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα αλαθιεζεί, είηε λα παξέρεη παξνρέο γηα έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε. Σέηνηεο παξνρέο πνπ είλαη θαηαβιεηέεο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. Η. Γαπάλεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο Η Δηαηξία ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηα ιαηνκεία θαη ηηο ηνπνζεζίεο εμφξπμεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ζην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο δσήο, ζχκθσλα κε απνδεθηνχο φξνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη κε ζπλέπεηα πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο αξρέο ηεο Δηαηξίαο. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ γεγνλφησλ θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ, ε νπνία κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επαξθψο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Ο ππνινγηζκφο ησλ κειινληηθψλ δαπαλψλ γηα απηέο ηηο ππνρξεψζεηο είλαη πεξίπινθνο θαη απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ζα εθπιεξσζνχλ ζην κέιινλ επεξεαδφκελεο απφ αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, παξάγνληεο αζθάιεηαο, επηρεηξεζηαθνχο, πνιηηηθνχο θαη λνκηθνχο. Οη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ πνπ αλακέλνληαη λα επέιζνπλ θαη αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο. Σν θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο, εθηφο εάλ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο απνηίκεζεο. 2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο αμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη αλακελφκελα ππφ εχινγεο ζπλζήθεο. Η Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ην κέιινλ. Οη πξνθχπηνπζεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, εμ νξηζκνχ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 1) Φόπορ ειζοδήμαηορ Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξφβιεςε ηεο Δηαηξίαο γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο απαηηείηαη ζεκαληηθή ππνθεηκεληθή θξίζε. Καηά ηελ θαλνληθή ξνή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα (εκείσζε 7). 2) Εύλογερ αξίερ και ωθέλιμερ δωέρ ηων ενζώμαηων παγίων πεπιοςζιακών ζηοισείων Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 1Β θαη Γ. 11

13 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Άλλα έζοδα εκμεηάλλεςζηρ Έζνδα από ελνίθηα Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο (Σεκείσζε 15) Λνηπά έζνδα Σύνολο Άλλα έξοδα εκμεηάλλεςζηρ Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία (Σεκείσζε 13) Λνηπά έμνδα ύλνιν Χπημαηοοικονομικά έζοδα / (έξοδα) Έζνδα από ηόθνπο Τόθνη από πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο (Σεκείσζε 15) Τόθνη από πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία (Σεκείσζε 13) Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα ύλνιν Δαπάνερ πποζωπικού Απνδνρέο πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ύλνιν Αξηζκόο πξνζσπηθνύ Μηζζσηνί 1 1 ύλνιν

14 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Φόπορ ειζοδήμαηορ Τξέρσλ θόξνο Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ Πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο (Σεκείσζε 14) Αλαβαιιόκελνο θόξνο (Σεκείσζε 12) , ,32% Σύκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκνδόηαλ ζηελ Δηαηξία έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 24% (31ε Γεθεκβξίνπ 2009: 25%). Ο θόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ Καηάζηαζε Σπλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο αλαιύεηαη σο αθνινύζσο: Κέξδε πξό θόξσλ Φόξνο ππνινγηδόκελνο βάζεη ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη ,00% ,00% Λνηπά θνξνινγηθά νθέιε 0,00% 577-0,59% Φνξνινγηθή επίδξαζε κε εθπηπηώκελσλ δαπαλώλ 121 0,44% ,73% Φνξνινγηθή επίδξαζε από ηελ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή ,53% - - Φόξνο πεξαίσζεο ρξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.3888/ ,52% - - Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ,43% ,32% 14

15 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2009 Κηίξηα Μεραλήκαηα Έπηπια θαη ινπόο εμνπιηζκόο ύλνιν Τπόινηπν έλαξμεο Aπνζβέζεηο Τπόινηπν ιήμεο Γεθεκβξίνπ 2009 Αμία θηήζεο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2010 Τπόινηπν έλαξμεο Απνζβέζεηο Τπόινηπν ιήμεο Γεθεκβξίνπ 2010 Αμία θηήζεο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Αλαπόζβεζηε αμία

16 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Απαιηήζειρ 31/12/ /12/2009 Πειάηεο Απαηηήζεηο από θόξν εηζνδήκαηνο Λνηπέο απαηηήζεηο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ε ρξνληθή απεηθόληζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Γελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ είλαη απνκεησκέλα: Ο ινγαξηαζκόο απαηηήζεηο από πειάηεο δελ είλαη ηνθνθόξνο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε 45 εκέξεο. 10. Ταμιακά ιζοδύναμα και ιζοδύναμα 31/12/ /12/2009 Τακείν Βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο Οη βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο απνηεινύληαη από θαηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο. Τα πξαγκαηηθά επηηόθηα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα θπκαηλόκελα επηηόθηα, δηαπξαγκαηεύνληαη θαηά πεξίπησζε θαη έρνπλ κηα πεξίνδν ιήμεο 30 εκεξώλ. 16

17 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ 31/12/ /12/2009 Πξνκεζεπηέο Λνηπέο ππνρξεώζεηο Υπνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο Γεδνπιεπκέλα έμνδα Λνηπνί θόξνη Οη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνη ινγαξηαζκνί θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη ζε 45 εκέξεο. 12. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία Οη αλαβαιιόκελνη θόξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη επί ησλ πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ, ζύκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο. Τα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα αλαθηεζνύλ ή ζα ηαθηνπνηεζνύλ ζε πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ 12 κελώλ κεηά από ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Η Δηαηξία ιακβάλνληαο ππόςηλ ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνύλ θαη ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 έρνπλ αλαπξνζαξκόζεη ηελ αλαβαιιόκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξά ώο έζνδν/έμνδν από θόξν εηζνδήκαηνο ζηελ Καηάζηαζε Σπλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο. Η θίλεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Τπόινηπν έλαξμεο - Καζαξή αλαβαιιόκελε απαίηεζε Φξέσζε ζηε Καηάζηαζε Σπλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (Σεκείσζε 7) Τπόινηπν ιήμεο - Καζαξή αλαβαιιόκελε απαίηεζε Αλάιπζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε

18 ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 (Ποσά σε Ευρώ) 12. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζπλέρεηα) Η θίλεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο έρεη σο αθνινχζσο: 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 Υξέσζε/ (Πίζησζε) ζηε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (εκείσζε 7) 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο δηάθνξνη ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε

19 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Τπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ Η ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ε απνδεκίσζε γηα απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο λα βαζίδεηαη ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνδνρέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία απνρψξεζεο. Η Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Οκίινπ, ρνξεγεί κεγαιχηεξε απνδεκίσζε γηα απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, απφ εθείλε πνπ νξίδεη ν λφκνο. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ απνρψξεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εηδηθά θεθάιαηα, φκσο νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δεζκεχζεηο απνηηκψληαη κε αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ αλεμάξηεηεο αλαινγηζηηθέο εηαηξίεο. Η ηειεπηαία αλαινγηζηηθή κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Οη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ έλα επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 4,6% (2009 :5,9%), έλα κέζν πνζνζηφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ κεηαμχ ηνπ 5,5% θαη 6,4% (2009: 5,5% -6,4%) θαη ηέινο κηα εηήζηα αχμεζε ησλ κειινληηθψλ ζπληάμεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 3% (2009 : 3%). 31/12/ /12/2009 Κόζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο (Σεκείσζε 4) Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (εκείσζε 4) Αλαινγηζηηθέο δεκίεο (εκείσζε 5) Πνζά πνπ επηβάξπλαλ ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο: Τπόινηπν έλαξμεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ πλνιηθή δαπάλε - φπσο απηή εκθαλίδεηαη παξαπάλσ Τπόινηπν ιήμεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο Η Εηαηξία έρεη ελδερνκέλεο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηώλ. Δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ θαη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξίαο. Η Εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε ε έλαλ κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν ησλ ζρεηηθώλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη πηζαλόλ λα επηβιεζνύλ πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο. Η Εηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2010 ύςνπο 121 επξώ ( : 0 επξώ), έλαληη ησλ πξόζζεησλ θόξσλ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ θαηά ηνπο κειινληηθνύο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο, βάζεη ησλ επξεκάησλ ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη πξνγελέζηεξσλ δηεξκελεηώλ ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ (εκείσζε 7). 15. Πξνβιέςεηο 31/12/ /12/2009 Ππόβλετη για αποκαηάζηαζη ηος πεπιβάλλονηορ Τπόινηπν έλαξμεο ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο ρξήζεο (εκείσζε 5) Με ρξεζηκνπνηεζείζα πξόβιεςεο (εκείσζε 3) Τπόλοιπο λήξηρ ηην 31 Γεκεμβπίος Αληηπξνζσπεύεη ηελ παξνύζα αμία ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο γηα απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ κεηά από ηελ παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζώο θαη άιισλ παξόκνησλ ππνρξεώζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάζηεκα από 3 έσο 10 έηε. 19

20 ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Μεηνρηθό θεθάιαην Αξηζκόο Κνηλώλ κεηνρώλ Αμία Κνηλώλ Μεηνρώλ Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Σν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη πιήξσο θαηαβιεκκέλν. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ είλαη κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 2,93 αλά κεηνρή. 17. Απνζεκαηηθά Σαθηηθό απνζεκαηηθό Δηδηθό απνζεκαηηθό Έθηαθην απνζεκαηηθό ύλνιν Τπόινηπν έλαξμεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Τπόινηπν έλαξμεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/ /12/2015

ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/ /12/2015 2015 2014 εκεηώζεηο Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/201531/12/2015 Δνεργητικό Δλζώκαηα πάγηα Αθίλεηα 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,08/01/2018 Αριθ.Πρωτ.:524653

Αθήνα,08/01/2018 Αριθ.Πρωτ.:524653 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 2103382104 Fax: 2103616464 E-mail: mariafreri@acci.gr Αθήνα,08/01/2018 Αριθ.Πρωτ.:524653

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΕΟΛΑΝΖ Α.Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010

ΠΟΕΟΛΑΝΖ Α.Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 2 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα