c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»"

Transcript

1 E.E. Παρ. 1(1) 775 Ν. 74(Ι)/95 Αρ. 2988, Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 74(1) του 1995 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Συνοπτικός Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τ^ ζ ' τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 και 32(ΐ)τουΐ (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 9ΐ(ΐ) του νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 έως Το άρθρο 2 νόμου τροποποιείται τροποποίηση (α) Με τη διαγραφή του ορισμού των λέξεων «εταιρικοί τίτλοι» 2 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού των λέξεων «δημόσια χρεό γραφα», «εκδότης» και «εταιρεία» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς: «'δημόσια χρεόγραφα' σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους και άλλες τοπικές αρχές και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου άλλων Κρατών, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση άλλων Κρατών 'εκδότης' σημαίνει το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων, που εκδίδει τις σχετικές αξίες 'εταιρεία' σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία κεφ. in. κατά τον περί Εταιρειών Νόμο ή που έχει συσταθεί στην άλλο 9 του 1964 c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της» (γ) με την προσθήκη, κατά την προσήκουσα αλφαβητική τάξη, των ακόλουθων νέων ορισμών: «'Διευθυντής' σημαίνει το Διευθυντή του Χρηματιστηρίου 'λειτουργός συναλλαγών' σημαίνει τον υπάλληλο που ορίζεται από το Συμβούλιο ως αρμόδιος να διευθύνει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές Π του 105 του του του (1) του 1992.

2 Ν. 74(Ι)/ 'τίτλοι' σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ή/και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεση τους, ως και συμβάσεις με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς.». τροποποίηση 3. Το άρθρο 6 νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του του άρθρου 6 ε5αφίου (3) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (4) και (5), εις εδάφια (3) και (4), αντιστοίχως. Τροποποίηση 4. Το άρθρο 8 νόμου τροποποιείται ( α ) Με ττ 1 ν αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: νό * Χου «(3) Κυβερνητικός Επίτροπος ορίζεται από τον Υπουργό ανώτερος' λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών, και προεδρεύει της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ο Υπουργός ορίζει και αναπληρωτή Κυβερνητικό Επίτροπο, που αναπληρώνει τον Επίτροπο, σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του.» (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(8) (α) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, να εφορεύει την τήρηση των σχετικών με αυτό διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Χρηματιστηριακών Κανονισμών και να ασκεί γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται στην Επιτροπή από τον παρόντα Νόμο ή από Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (β) Για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών η Επιτροπή έχει εξουσία προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα, όσον αφορά τους εκδότες που έχουν εισαγάγει τίτλους στο Χρηματιστήριο ή τους τίτλους που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου σε περιπτώσεις διαπιστούμενων παραβάσεων, συναφώς προς την άσκηση των εξουσιών της αυτών, μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή μέχρι πεντακοσίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, κατά τα οριζόμενα προς τούτο σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (γ) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του εδαφίου αυτού λογίζεται στα έσοδα της Επιτροπής. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. (δ) Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να προσλαμβάνει πρόσωπα εγνωσμένης ειδικής πείρας και κατάρτισης, ικανά να τη συνδράμουν κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής.».

3 777 Ν. 740)795 (γ) Με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: «(11) Η λειτουργική δαπάνη της Επιτροπής, που συνεπάγεται η άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της, καλύπτεται είτε από τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας, είτε από τα έσοδα του Χρηματιστηρίου, σε ποσοστό επί των εσόδων αυτών, που εκάστοτε καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.». 5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 νόμου τροποποιείται τροποποίηση (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) με την ακόλουθη νέα ^ου βασικού παράγραφο: «(β) υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου, εγκρίνει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κινητών αξιών κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.» (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(ε) Έχει εξουσία να ορίζει δικαιώματα επί συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται εις αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως επίσης και άλλα δικαιώματα, τέλη και συνδρομές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του παρόντος Νόμου.» (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (θ) με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των Μελών, των χρηματιστηριακών εκπροσώπων και των υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.» και (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ια) με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(ια) Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα Νόμο ή τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προσιδιάζει στους κατά νόμο πρωταρχικούς ή τους κατ' έθιμο σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου και να ρυθμίζει με απόφαση του, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, θέματα διαδικασίας ή τύπου που τυχόν παρέμειναν αρύθμιστα και χρήζουν ρυθμίσεως.». 6. Το άρθρο 15 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: του * οθοου, 15 «Διαφωνία 15. (1) Σε περίπτωση διαφωνίας του Επιτρόπου με απόφαση Επιτραπούμε του Συμβουλίου, ως προς θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις ΣυΧυΤίΓ των άοθ ω ν 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 34, 64 και 66(2), η εκτέλεση της αποφάσεως αναστέλλεται και η διαφωνία αναγγέλ

4 Ν. 74(Ι)/ Τροποποίηση του άρθρου 17 Αντικατάσταση του άρθρου 19 λεται στον Υπουργό με σκοπό την επίλυση της την ίδια ημέρα της λήψεως της αποφάσεως, αν με τη γνώμη του Επιτρόπου συμφωνεί και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας.». 7. Το άρθρο 17 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(2) Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση εξουσιών επί θεμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 34, 64 και 66(2) του παρόντος Νόμου.». 8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 19, «Διευθυντής, λειτουργός συναλλαγών και άλλο προσωπικό. 19. (1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Χρηματιστηρίου ανατίθεται στο Διευθυντή του Χρηματιστηρίου. (2) Ο Διευθυντής συνδράμεται στο έργο του από το λειτουργό συναλλαγών και άλλους υπαλλήλους. (3) Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι διορίζονται από το Συμβούλιο και υπηρετούν κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς καθορίζονται τα σχέδια υπηρεσίας του Διευθυντή και των λοιπών υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου. (4) Ο Διευθυντής έχει εξουσία, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, να διακόπτει ή αναστέλλει μια χρηματιστηριακή συνάντηση ή τη διαπραγμάτευση οποιασδήποτε αξίας και να επιβάλλει στα Μέλη του Χρηματιστηρίου και στους εκδότες, που έχουν εισαγάγει τίτλους στο Χρηματιστήριο, πρόστιμο για διαπιστούμενες παραβάσεις των υποχρεώσεων τους, μέχρι τριάντα λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Την εξουσία του αυτή ο Διευθυντής δύναται να την εκχωρήσει στο λειτουργό συναλλαγών. Η απόφαση προς επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τις διατάξεις του εδαφίου αυτού δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της επιβολής του. Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται της υπόθεσης το ταχύτερο δυνατό. (5) Το κατά το προηγούμενο εδάφιο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο λογίζεται στα έσοδα του Χρηματιστηρίου. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, το Συμβούλιο λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. (6) Ο Διευθυντής ή άλλος υπάλληλος του Χρηματιστηρίου, που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό ή ενέχει ηθική αισχρότητα ή που ενεργεί κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας του ή των νόμιμων

5 779 Ν. 74(Ι)/95 αποφάσεων ή οδηγιών του Συμβουλίου ή του προϊσταμένου του, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρούμενο κατά τα οριζόμενα ι του 1990 στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. 71 του του (1) του (7) Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι το Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του παρόντος Νόμου. (8) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που εισάγεται προς αυτό για εξέταση κατά την καθορισμένη προς τούτο για Μέλη του Χρηματιστηρίου πειθαρχική διαδικασία. Το Συμβούλιο δύναται να θέτει σε διαθεσιμότητα το διωκόμενο κατά το χρόνο που διερευνάται η κατ' αυτού καταγγελία και μέχρι της τελικής εκδίκασης του πειθαρχικού αδικήματος.». 9. Το άρθρο 20 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως Τροποποίηση (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο των λέξεων «Υποχρέωση προς εχεμύθεια» και (β) με τη διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) και την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων: «(3) Τα μέλη της Επιτροπής, και πρόσωπα που προσλαμβάνονται από την Επιτροπή, που λαμβάνουν γνώση ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του εδαφίου (8) του άρθρου 8 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 36, έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλουν να μην κοινοποιούν αυτές, εκτός κατά την έκταση που η κοινοποίηση επιβάλλεται δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή κατά την έκταση που οι κοινοποιούμενες πληροφορίες συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της διάπραξης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος. (4) Την αυτή υποχρέωση προς εχεμύθεια έχει και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. (5) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιων υπαλλήλων, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με απόλυση τους από τη δημόσια υπηρεσία. (6) Πρόσωπο, που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους, ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως, που στοιχειοθετεί το αδίκημα.».

6 Αντικατάσταση του άρθρου 21 Τροποποίηση του άρθρου 22 Αντικατάσταση του άρθρου 23 Ν. 74(Ι)/ Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 21, «Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής. 21. (1) Χρηματιστηριακή συναλλαγή κατά την έννοια του παρόντος Νόμου είναι η δικαιοπραξία που καταρτίζεται χρηματιστηριακός και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακών πραγμάτων. (2) Δεν επιτρέπεται η εκτός Χρηματιστηρίου κατάρτιση συναλλαγής με αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακών πραγμάτων, εκτός κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού ή στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου. (3) Επιτρέπεται και η εκτός Χρηματιστηρίου κατάρτιση συναλλαγής με αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας χηματιστηριακών πραγμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο δημόσιων χρεογράφων, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας (β) των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αξιών νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στην αλλοδαπή, εφόσον η συναλλαγή καταρτίζεται κατά νόμο στην αλλοδαπή (γ) των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αξιών νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία, που έχουν εισαγάγει τις ίδιες αξίες και σε άλλο χρηματιστήριο της αλλοδαπής, εφόσον η συναλλαγή καταρτίζεται μέσω του άλλου αυτού χρηματιστηρίου και κατά τη διέπουσα αυτό νομοθεσία. (4) Συναλλαγή με αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας χρηματιστηριακών πραγμάτων, που καταρτίζεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι άκυρη.». 11. Το άρθρο 22 νόμου τροποποιείται (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) και (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(2) Οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται, τελειούνται και εκκαθαρίζονται κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, ή με απόφαση του Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στους ίδιους αυτούς Κανονισμούς.». 12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 23, 23. (1) Οι ακόλουθες πράξεις, με αντικείμενο χρηματιστη ριακά πράγματα, επιτρέπεται να καταρτιστούν και εκτός Χρηματι στηρίου, νοουμένου ότι θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται προς τούτο με απόφαση του «Πράξεις σχετικές με α^ιτ^ου 5 δύνανται να

7 καταρτιστούν εκτός Χρηματιστηρίου αλλά ανακοινώνονται εις αυτό. 58 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του Ν. 74(Ι)/95 Συμβουλίου, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς: (α) Η έκδοση και η εξαγορά αξιών από τον εκδότη (β) η συναλλαγή μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας (γ) η χαριστική ή άλλη συναλλαγή, που δε συνεπάγεται χρηματική αντιπαροχή (δ) η μεταβίβαση αιτία θανάτου (ε) η συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν διατάγματος του δικαστηρίου (στ) η συναλλαγή των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τίτλων εταιρείας εγγεγραμμένης στη Δημοκρατία, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 28Α του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, οπουδήποτε και αν καταρτιστεί, στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή. (ζ) η συναλλαγή με αντικείμενο κινητές αξίες μιας κατηγορίας, χρηματιστηριακής αξίας εκατό χιλιάδων τουλάχιστο λιρών (η) συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν απευθείας προσφοράς προς όλους τους κατόχους μιας κατηγορίας

8 Ν. 74(Ι)/ κινητών αξιών ενός εκδότη, και αφορά το δέκα επί τοις εκατόν τουλάχιστο του συνόλου των αξιών αυτών και (θ) οι συναλλαγές που με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ρητά εξαιρούνται και δυνατόν να καταρτιστούν και εκτός Χρηματιστηρίου.». (2) Παράλειψη προς ανακοίνωση πράξεως μέσα στην τακτή προς τούτο προθεσμία κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, επάγεται ακυρότητα της πράξεως, μόνον ως προς τον υπαίτιο της παραλείψεως.». Αντικατάσταση του άρθρου 24 Τροποποίηση του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 24, «Απαγόρευση μεταβίβασης ή εγγραφής κινητών αξιών χωρίς τη σφραγίδα του Χρηματιστηρίου. 24. (1) Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η εγγραφή στα σχετικά μητρώα της κυριότητας κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αν η σχετική πράξη δε φέρει ειδική σφραγίδα του Χρηματιστηρίου που να αποδεικνύει ότι η συναλλαγή καταρτίστηκε μέσω του Χρηματιστηρίου ή ότι ανακοινώθηκε εις αυτό κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. (2) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν προκειμένου περί συναλλαγών που καταρτίζονται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου.». 14. Το άρθρο 27 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: «(α) Δημόσια χρεόγραφα που εισάγονται στο Χρηματιστήριο, (β) Τίτλοι που εισάγονται στο Χρηματιστήριο.». Αντικατάσταση του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 28, «Εισαγωγή 28. (1) Εξαιρουμένων των δημόσιων χρεογράφων, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, οι κινητές αξίες εισά κινητών αξιών στο Χρηματιστήριογονται στο Χρηματιστήριο με απόφαση του Συμβουλίου, κατ' αίτηση του εκδότη, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Τα δημόσια χρεόγραφα, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, εισάγονται στο χρηματιστήριο με απόφαση του Υπουργού που κοινοποιείται προς το Συμβούλιο. (3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί ορισμένους εκδότες από ορισμένες από τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής και ορισμένες από τις συνεχείς υποχρεώσεις τους, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.».

9 783 Ν. 74(1)/ Το άρθρο 29 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: του άρθρου 29 «Αναστολή 29. (1) Με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του, το νόμου, εμπορίας Συμβούλιο έχει την εξουσία σε δικαιολογημένες προς το δημόσιο κινητών,,,,. αξιών συμφέρον περιστάσεις, η προς προστασία των επενδυτών και του κοινού εν γένει, να διατάξει την προσωρινή, μέχρι ενός μηνός, αναστολή της εμπορίας στο Χρηματιστήριο αξιών, που κατά το προηγούμενο άρθρο έχουν εισαχθεί εις αυτό.». 17. Το άρθρο 30 νόμου τροποποιείται τροποποίηση, Χ Λ η> \'ί ' Λ ' ' του άρθρου 30 (α) Με την προσθήκη των λέξεων «επαρκώς αιτιολογημένη», πριν απο τη τουβα σ ι κου λέξη «απόφαση», στην τρίτη γραμμή του κειμένου και (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(2). Χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται με αντικείμενο κινητή αξία που διαγράφεται από το Χρηματιστήριο κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι άκυρη.». 18. Το άρθρο 32 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: του άρθρου 32 «(2) Η άσκηση των εργασιών αυτών ρυθμίζεται με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, που θα ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κατοχής και εμπορίας κινητών αξιών από χρηματιστές, όπως και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες θα επιτρέπεται σε χρηματιστές η άσκηση εργασιών άλλων από αυτές που προσιδιάζουν προς το επάγγελμα του χρηματιστή.». 19. Το άρθρο 33 νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του Τροποποίηση εδαφίου (5). του άρθρου Το άρθρο 34 νόμου τροποποιείται τροποποίηση (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: Jj βασικού 34 «Εγγραφή 34. (1) Τα Μέλη εγγράφονται στο Χρηματιστήριο νόμου, καιδιαδικα κατ> α(, τ η σ ή τους που απευθύνεται προς στο Συμβούλιο το σία εγγραφής,, n,,. Μελών στο ποιο, εφόσον η αίτηση εγκριθεί και το Μέλος εγγράφει Χρηματι στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο, εκδίδει την άδεια στήριο. ασκήσεως του επαγγέλματος του χρηματιστή.» και (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(3) Φυσικά πρόσωπα, που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν στη Δημοκρατία επί διετία, καλή τη πίστει, εργασίες που κατά τον παρόντα Νόμο προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή δικαιούνται να εγγραφούν ως Μέλη του Χρηματιστηρίου, έστω και αν δεν πληρούν όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις για εγγραφή, εάν υποβάλουν αίτηση προς τούτο, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του άρθρου αυτού. Από της εγγραφής τους όμως υπόκεινται κατά πάντα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Χρηματιστηριακών Κανονισμών.».

10 Ν. 74(Ι)/ Αντικατάσταση του άρθρου 35 Αντικατάσταση του άρθρου Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 35, «Οικονομικές υποχρεώσεις χρηματιστών. 35. (1) Οι χρηματιστές οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστο καθαρό κεφάλαιο, προκειμένου περί νομικών προσώπων, ή τραπεζική εγγύηση, προκειμένου περί φυσικών προσώπων, ως ακολούθως: (α) Εφόσον ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό τρίτων, ποσό ύψους (β) εφόσον ενεργούν για λογαριασμό τρίτων και ως διαχειριστές χρημάτων ή τίτλων εντολέων, ποσό ύψους (γ) εφόσον ενεργούν για ίδιον λογαριασμό ή/και για λογαριασμό άλλων, είτε ως διαχειριστές χρημάτων ή τίτλων εντολέων και/ή εφόσον αναλαμβάνουν επίσης την εξασφάλιση εκδόσεων, ποσό ύψους (2) Οι χρηματιστές που ασκούν εργασίες, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται να αναλαμβάνουν επίσης την εξασφάλιση εκδόσεων, εφόσον αυξήσουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους αυτές ποσά στο ποσό των , για διάστημα δώδεκα μηνών από της δημοσιεύσεως του ενημερωτικού δελτίου που αφορά στην έκδοση που εξασφαλίζουν. (3) Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ποσά υπόκεινται σε αύξηση, που διενεργείται κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος εδαφίου επάγεται την αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του χρηματιστή, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (4) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς καθορίζονται το καθαρό κεφάλαιο και οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις των χρηματιστών και ειδικότερα τυχόν υποχρέωση τους για παροχή εγγύησης, για την τήρηση αποθεματικών για την εξασφάλιση απαιτήσεων των εντολέων και γενικά για τη συμμόρφωση τους προς τον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.». 22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 36 «τήρηση 36. (1) Οι χρηματιστές οφείλουν να τηρούν βιβλία, να υποβάλβιβλίων, λουν εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, και να παρέχουν στοιυποβολή εκθέ^,...,, _. σεων κατά Χ εια κοα πληροφορίες κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς στάσεων και Κανονισμούς, καθώς και να επιτρέπουν οποτεδήποτε την επιθεώστοιχείων. ρήση και τον έλεγχο τους από την Επιτροπή. (2) Τα τηρούμενα κατά το προηγούμενο εδάφιο βιβλία φυλάσσονται για ένα έτος από της διαγραφής του χρηματιστή από το Χρηματιστήριο και υπόκεινται στην επιθεώρηση και τον έλεγχο της Επιτροπής.

11 785 Ν. 74(Ι)/95 (3) Η Επιτροπή έχει εξουσία προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα και επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων λιρών για διαπιστούμενες παραβάσεις, συναφώς προς την άσκηση των εξουσιών αυτών ή μέχρι πεντακοσίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (4) Το κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο λογίζεται στα έσοδα της Επιτροπής. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.». 23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 38, Αντικατάσταση του Je 8 *. 38 ^ ^ «Παροχή 38. Δεν επιτρέπεται η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από νόμου, πιστωτικών χρημ ατιστ ή ) μ ε οκοπό την αγορά κινητών αξιών που έχουν εισασεωναπό χθεί στο Χρηματιστήριο εκτός κατά τα οριζόμενα εις τους χρηματιστή, εκάστοτε ισχύοντες προς τούτο Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς και κατά τις καθορισμένες διαδικασίες.». 24. Το άρθρο 47 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: τσυ άρθρου 47 «Πειθαρχική 47. (1) Η πειθαρχική διαδικασία καθορίζεται με Χρηματιστή διαδικασία. ρ ία κούς Κανονισμούς, σε κάθε όμως περίπτωση, πριν από την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, ο διωκόμενος χρηματιστής καλείται σε απολογία, την οποία υποβάλλει γραπτώς ή προφορικώς, στην τακτή προς τούτο προθεσμία. Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να ανασταλεί η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος χρηματιστή κατά το χρόνο που διερευνάται η κατ' αυτού καταγγελία και μέχρι της τελικής εκδίκασης του πειθαρχικού αδικήματος.». 25. Το άρθρο 48 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση του των παραγράφων (α), (β) και (στ) με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: ά β θ β υ 48 «(α) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα εισαγωγής αξιών στο Χρηματιστήριο, που καταβάλλονται εφάπαξ κατά την εισαγωγή των αξιών στο Χρηματιστήριο. (β) Οι οριζόμενες από το Συμβούλιο ετήσιες συνδρομές, που καταβάλλονται μετά την εισαγωγή των αξιών στο Χρηματιστήριο. Οι ετήσιες συνδρομές καθορίζονται σε ποσοστό επί του ολικού ποσού της μέσης αγοραίας αξίας των εισηγμένων αξιών του εκδότη, κατά τη λήξη του προηγούμενου έτους, προκειμένου δε περί εκδοτών χρεογράφων, βάσει του ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε. (στ) Τα επιβαλλόμενα από το Συμβούλιο πειθαρχικά πρόστιμα και τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις του άρθρου 19(4) του παρόντος Νόμου διοικητικά πρόστιμα.».

12 Τροποποίηση του άρθρου 52 Αντικατάσταση του άρθρου 56 Τροποποίηση νόμου με την αντικατάσταση του ΜΕΡΟΥΣ Χ, άρθρα 57 έως 64. Ν. 74(Ι)/ Το άρθρο 52 νόμου τροποποιείται (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «Έσοδα του 52. (1) Για το σχηματισμό του Συνεγγυητικού τα κατά Συνενγυ το προηγούμενο άρθρο μέλη του υποχρεούνται, πριν την Υποχρέωση εγγραφή τους, να καταθέσουν στο Ταμείο του Συνεγγυηγια εισφορά τικού ως εισφορά επ' ονόματι τους και χωρίς οποιοδήστο Συνενγυ ποτε ^^ χο ποσο που χους αναλογεί κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.» και (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: «(3) Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο έσοδα του Συνεγγυητικού απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και του φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών και δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή δέσμευση για οποιαδήποτε αιτία.». 27. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 56, «Απόδοση της 56. Σε περίπτωση εξόδου χρηματιστή από το Χρηματιστήριο εισφοράς. ή ο ε περίπτωση θανάτου του, μετά πάροδο ενός έτους από το συμβάν, αποδίδεται εις αυτόν ή ανάλογα με την περίπτωση."' στους κληρονόμους του, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, η ατομική του μερίδα επί της περιουσίας του Συνεγγυητικού. Από την ατομική μερίδα του εξερχόμενου Μέλους αφαιρείται ο,τιδήποτε οφείλεται από αυτό στο Συνςγγυητικό ή στο Χρηματιστήριο, που καθίσταται αμέσως ληξιποόθεαμο και απαιτητό.». 28. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Μέρους Χ, άρθρα 57 έως 64, με το ακόλουθο νέο Μέρος, και τα ακόλουθα νέα άρθρα: «ΜΕΡΟΣ Χ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Υποχρέωση 57. (1) Εκδότης, που επιδιώκει ή προτίθεται να επιδιώξει την παροχής εισαγωγή των τίτλων του στο Χρηματιστήριο έχει την υποχρέωση πληροφοριών. προς παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας, ικανής να επηρεάσει την κρίση του κοινού ως προς τους εισαγόμενους τίτλους, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Η παροχή των πληροφοριών διενεργείται με τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου που καταχωρίζεται στο Συμβούλιο και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί τον εκδότη από την υποχρέωση προς υποβολή ενημερωτικού δελτίου ή να απαιτεί την υποβολή περιορισμένου περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου, υπό τις καθορισμένες σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προϋποθέσεις.

13 787 Ν. 74(Ι)/95 (4) Δε γίνεται δεκτό προς καταχώρηση το ενημερωτικό δελτίο, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι αυτό περιέχει πληροφορία ψευδή, απατηλή ή παραπλανητική ή αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία. (5) Σε περίπτωση που η τιμή τίτλου, που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο σημειώσει, μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών από την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, μείωση σημαντική κατά τη γνώμη της Επιτροπής βάσει του επίσημου δελτίου τιμών που καταρτίζει το Συμβούλιο, ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, η Επιτροπή προβαίνει σε έρευνα για να διακριβώσει κατά πόσο το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορία ψευδή, απατηλή ή παραπλανητική ή κατά πόσο αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία. 58. (1) Απαγορεύεται η εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο εταιρείας που το πρώτο επιζητεί εισαγωγή τίτλων της στο Χρημα Απαγόρευση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο 0 "^10» εφοοον στην περίπτωση ορισμένων εταιρειών. (α) Η τιμή έκδοσης ενός τίτλου που προσφέρεται στο κοινό υπερβαίνει την αξία ανά μετοχή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μετά την αφαίρεση της υπεραξίας (καλής φήμης) και των άλλων ασωμάτων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, εκτός εάν η εταιρεία γνωστοποιήσει το γεγονός στο ενημερωτικό δελτίο, παραθέσει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εκτιμηθεί ο τρόπος και η μέθοδος υπολογισμού της τιμής έκδοσης, και συνυποβάλει γραπτή βεβαίωση των ελεγκτών της εταιρείας ή των αναδόχων της έκδοσης ότι η τιμή έκδοσης καθορίστηκε μετά από δέουσα και εμπεριστατωμένη μελέτη του εκδότη. (β) Κατά το διάστημα δώδεκα τουλάχιστο μηνών πριν υποβληθεί η αίτηση προς εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο, η εταιρεία (i) προέβη σε ανατίμηση των περιουσιακών της στοιχείων ή του ενεργητικού της ή (ii) εξέδωσε μετοχές στα μέλη της είτε δωρεάν είτε σε τιμή χαμηλότερη από την επικρατούσα ή την οριζόμενη για διαπραγμάτευση των τίτλων της με βάση είτε την έκδοση τίτλων πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένων έναντι αποθεματικών είτε έναντι ανατιμημένου ενεργητικού και μεταφοράς οποιουδήποτε μέρους τέτοιας ανατίμησης σε αποθεματικά ή (iii) οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος προσωπικώς ή μέσω συγγενών του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή μέσω άλλης θυγατρικής ή εξαρτημένης εταιρείας στην οποία έχει ουσιαστικό συμφέρον ή την οποία ελέγχει απευθείας ή μέσω

14 Ν. 74(Ι)/ αντιπροσώπων του, έχει αποκτήσει ή διαθέσει τίτλους ή έχει αυξομειώσει την κυριότητα αυτή ή τον έλεγχο τίτλων της εταιρείας, που συνολικά ισούνται με τα δεκαπέντε τοις εκατόν των τίτλων ή της αξίας της εταιρείας, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο. (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δεν ισχύουν στην περίπτωση εταιρειών, των οποίων οι τίτλοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ετύγχαναν διαπραγμάτευσης εις.το χρηματιστηριακό θεσμό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. (3) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πως τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) το Συμβούλιο οφείλει να ενεργήσει το ταχύτερο για τη διαγραφή τους. Εάν το Συμβούλιο παραλείψει να το πράξει, ο Υπουργός έχει εξουσία να ενεργήσει ο ίδιος τη διαγραφή με την έκδοση σχετικού Διατάγματος. (4) Όποιος ενεργεί ή συμπράττει ή συναινεί στην εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. (5) Αστική ευθύνη για τη ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους από εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού υπέχουν, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως, τα καθοριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο πρόσωπα. 59. (1) Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών, τακτικά με ετήσιες, εξαμηνιαίες ή άλλες εκθέσεις που υποβάλλοέχουν εισαχθεί νται στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τους δικαιούχους των Υποχρέωση εκδότη του οποίου οι τίτλοι στοχρηματι τ(, τ χ ων κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, παροχή πρ ζ κοα εκτ άκτως οποτεδήποτε κληθεί προς τούτο από το Συμβούλιο ή πληροφοριών, την Επιτροπή. Ο εκδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει αμέσως, και εξ ιδίας πρωτοβουλίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους δικαιούχους των τίτλων κάθε πληροφορία που κατέχει, δυνάμενη να επηρεάσει την τιμή των τίτλων, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Το Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών που κατά το άρθρο 57 και το παρόν άρθρο υποβάλλονται προς αυτό αναφορικά με τους τίτλους, τόσο προς τη χρηματιστηριακή αγορά όσο και προς το κοινό εν γένει. (3) Το Συμβούλιο δεν ευθύνεται για τις κοινοποιούμενες από αυτό πληροφορίες, παρά μόνο σε περίπτωση αμέλειας.

15 789 Ν. 74(Ι)/95 (4) Πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί προς υποχρέωση του προς ανακοίνωση πληροφοριών κατά τα τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Χρηματιστηριακών Κανονισμών, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. Ανακοίνωση gq (j) Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο αξ ιωμα σύχων. Χρηματιστήριο, οφείλει να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στο Δήλωση Συμβούλιο χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, κάθε ανάληψη θέσης, συμφερόντων παρ α ί,χηση ή μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή του μέλους του Ανακο νωση ωυ Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή ορισμένων άλλου οργάνου διοίκησης του εκδότη. συναλλαγων καΐ ( 2 ) Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, οφείλει, όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με τα όργανα διοίκησης του ή με συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, να ενεργεί κατά την κρατούσα κατά το χρόνο της κατάρτισης ή της συναλλαγής συνήθη εμπορική πρακτική και να τις ανακοινώνει μέσα σε προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. (3) Ειδικά προκειμένου περί εταιρειών ισχύουν τα ακόλουθα: Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές και τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων εταιρείας, της οποίας τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, εφόσον κατέχουν κατά κυριότητα, είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε μέσω συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, τίτλους της εταιρείας αυτής και οποιοσδήποτε άλλος κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος προσωπικά είτε μέσω συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων, σε ποσοστό πέντε τοις εκατόν, τίτλους εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, υποχρεούνται να δηλώσουν το γεγονός στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο, μέσα σε προθεσμία μιας κατ' ανώτατο όριο εργάσιμης ημέρας από της αναλήψεως της θέσεως τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, από της καταρτίσεως της συναλλαγής, ως εκ της οποίας απεκτήθη το πέντε επί τοις εκατόν των μετοχών. Κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στην ίδια προθεσμία δηλώνεται και οποιαδήποτε συναλλαγή των πιο πάνω προσώπων, που αφορά τίτλους της εταιρείας αυτής. (4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πρόσωπα συνδεδεμένα με άλλο λογίζονται (α) Οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού (β) εταιρεία στην οποία αυτός κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατόν του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση και

16 Ν. 74(Ι)/ Απόκτηση σημαντικού ποσοστού μετοχών, εξαγορά ή συγχώνευση εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Υποβολή Ισολογισμού και Εκθέσεων Ελεγκτών. Ελεγκτές. Επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Διαγραφή εκδότη από το Χρηματιστήριο. (γ) πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με αυτόν. (5) Με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα εξειδικεύονται τα κριτήρια, που θα εφαρμόζονται κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του προηγούμενου εδαφίου. 60Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι όροι προς απόκτηση σημαντικού ποσοστού μετοχών σε εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, εξαγορά ή συγχώνευση της, θα ρυθμίζονται με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς θα καθορίζεται το ποσοστό των μετοχών, που λογίζεται 'σημαντικό', για τους σκοπούς του άρθρου αυτού. 61. Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, οφείλει να υποβάλλει έγκαιρα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών, κατά τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. 62. (1) Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων εκδότη, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, ανατίθεται σε αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους από τον εκδότη ελεγκτές. (2) Δε θεωρείται ανεξάρτητος ο ελεγκτής σε περίπτωση που έχει ή δεσμεύεται να αποκτήσει είτε ο ίδιος είτε συνέταιρος του είτε ο οίκος στον οποίο ανήκει άμεσο ή έμμεσο έστω, αλλά ουσιαστικό, οικονομικό συμφέρον στον εκδότη ή σε περίπτωση που τελεί σε σχέση εξάρτησης προς τον εκδότη. 63. Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο δυνάμει του οποίου έχει συσταθεί και λειτουργεί, επιπρόσθετα από τις κατά τον παρόντα Νόμο και τους εκάστοτε ισχύοντες Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. 64. Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, ο οποίος παραβιάζει τις κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρεώσεις του ή υπό τις καθορισμένες σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προϋποθέσεις, δύναται να διαγραφεί από το Χρηματιστήριο με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, που ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που εισάγεται στο Συμβούλιο από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.».

17 791 Ν. 74(Ι)/ Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 66 Αντικατάσταση με το ακόλουθο νέο του άρθρο: του ρθρου 66 r ^ ^ «Διορισμός 66. (1) Με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται με τη νόμου, αντιπροσώπου σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Επίσημη τοτό 3 χου. ευμα Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται ο διορισμός αντιπροσώπου ή εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων χρεογράφων ή ομολογιών, οι όροι διορισμού και οι αρμοδιότητες του. (2) Σε περίπτωση παραλείψεως διορισμού αντιπροσώπου ή εμπιστευματοδόχου, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να αρνηθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των χρεογράφων ή ομολογιών ή δύναται εναλλακτικά να διορίσει το ίδιο το Συμβούλιο αντιπρόσωπο ή εμπιστευματοδόχο που θα υπηρετεί με δαπάνη του εκδότη για το διάστημα που το Συμβούλιο ορίζει.». 30. Το άρθρο 69 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση του του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: ^ου69 ^ y ^. τ «Ποινική και 69. (1) Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο αδική νόμου, αστική ευθύνη μ ατα^ τα τεχ 0 ύμενα από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το για αδικήματα, τελούμενα από L0L0 το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοινομικό κητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος πρόσωπο. αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος, ενώ, προκειμένου περί αδικήματος συναφούς με δήλωση που περιέχεται σε ενημερωτικό δελτίο, ποινική ευθύνη υπέχει και ο ελεγκτής, ο ανάδοχος της έκδοσης, ο σύμβουλος επενδύσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έδωσε τη συγκατάθεση του για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου.». 31. Το άρθρο 71 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη νέου τροποποίηση εδαφίου (2) και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) εις εδάφιο (3): J βασικού 71 "(2) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να νόμου, επιβάλλουν ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή μέχρι χίλιων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς αδικήματα.". Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ ----------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 27(1) του 1996 62(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 117(1) του 2009

Αριθμός 117(1) του 2009 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4218,6.11.2009 823 Ν. 117(Ι)/2009 Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα