ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ως προς την Εταιρία Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών Κάλυψη Συνεγγυητικού Πρόσθετες πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Έκταση εφαρμογής της πολιτικής Εντοπισμός περιπτώσεων πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων Γενικά μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων Τήρηση εχεμύθειας-συμμόρφωση του προσωπικού της Εταιρίας Προσωπικές συναλλαγές Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Εφαρμογή της πολιτικής - Επανεξέταση Τήρηση αρχείου συγκρούσεως συμφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ Εισαγωγικές παρατηρήσεις Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τις κατ ιδίαν επενδυτικές & παρεπόμενες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Νομοθετικό Πλαίσιο Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Περιεχόμενο της επιδίωξης της Εταιρίας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη Τόποι Εκτέλεσης των εντολών Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης Κανόνες και μέθοδοι εκτέλεσης των εντολών Συγκεκριμένες Οδηγίες του Πελάτη Λήψη και Διαβίβαση Εντολών Ομαδοποίηση και επιμερισμός των εντολών Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης Ισχύς των αρχών πολιτικής εκτέλεσης εντολών της Εταιρίας Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Παράρτημα Κεφ. 4 Τόποι Εκτέλεσης Εκτελούσες Επιχειρήσεις - Θεματοφύλακες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ Λήψη - Διαβίβαση Εκτέλεση Εντολών Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Παροχή Πιστώσεων Γενικά έξοδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων - κεφαλαίων Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ Σελ.

2 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Ως προς την Εταιρία: 1. Πλήρης επωνυμία: Megatrust Ολυμπιακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 2. Διακριτικός τίτλος: ΜΤΟ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 3. Διεύθυνση: Σταδίου 5 Αθήνα ΤΚ Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία μας: Τηλέφωνο: Αριθμός Φαξ: Διεύθυνση Ιστοσελίδα: 5. Η Εταιρία μας έχει προέλθει από συγχώνευση των εταιριών «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η Εταιρία έχει λάβει την υπ αριθ. 153 / άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία δικαιούται να παρέχει τις εξής κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες: α) λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών γ) διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων δ) διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες σχετικά με συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα στ) αναδοχή ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης ζ) φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα η) παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρία μας θ) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων ι) παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ια) παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων με την αναδοχή. ιβ) Η Εταιρεία μας έχει ήδη υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 3606/2007 αίτηση για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής

3 3 ανάλυσης ή άλλων μορφών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα εξής:διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα Τηλ. κέντρο: Ιστοσελίδα: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Π. Ασημακοπούλου Tηλέφωνο επικοινωνίας: Β. Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας 1. Το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που θα σας αποστέλλονται από την Εταιρία μας θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά θα διενεργείται και οποιαδήποτε περαιτέρω μεταξύ μας επικοινωνία. 2. Η αλληλογραφία και εν γένει επικοινωνία του Πελάτη με την Εταιρία πραγματοποιείται κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στη μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη σύμβαση: α)γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) ή του μηνύματος σε ηλεκτρονική μορφή (όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ). β)προφορικώς, και μέσω τηλεφώνου στους τηλεφωνικούς αριθμούς που γνωστοποιεί η Εταιρία στον πελάτη για το σκοπό αυτό. Η Εταιρία, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να μην δέχεται εντολές και οδηγίες που της δίδονται μέσω άλλων τηλεφώνων. Ειδικώς ως προς την ενημέρωση που παρέχει η Εταιρία στον Πελάτη κατά τα οριζόμενα στο σημείο 2 της από Νοεμβρίου 2007 επιστολής μας, η επικοινωνία με τον Πελάτη θα γίνεται κατά τα εκεί προβλεπόμενα. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων, δίδονται εντολές και οδηγίες στην Εταιρία από τον Πελάτη και ενημερώνεται ο Πελάτης από την Εταιρία. Η Εταιρία, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, δύναται να προβαίνει σε μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον Πελάτη. Γ. Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών Καθόν χρόνο η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές υπηρεσίες, θα του αποστέλλει ενημέρωση ως προς τις παρεχόμενες σ αυτόν υπηρεσίες ως εξής: α. Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την κατάρτιση της συναλλαγής από την Εταιρία μας αυτή θα αποστέλλει στον Πελάτη με έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο κατά τα οριζόμενα στο σημείο 2 της από Νοεμβρίου 2007 επιστολής μας αναλυτική ενημέρωση ως προς την εκτελεσθείσα από την Εταιρία μας εντολή σας, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς το είδος της εντολής, την τιμή στην οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή, το συνολικό ποσό των χρεώσεων και προμηθειών με τις οποίες επιβαρύνεται ο Πελάτης σε σχέση με την εκτελεσθείσα εντολή κτλ. β. Σε περίπτωση διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Πελάτη, η Εταιρία μας του παρέχει μέσω έγχαρτου ή άλλου σταθερού μέσου κατά τα οριζόμενα στο σημείο 2 της από Νοεμβρίου 2007 επιστολής μας περιοδική ενημέρωση ανά έξι μήνες, εκτός και αν αυτός ζητήσει να λαμβάνει την εν λόγω ενημέρωση κάθε τρίμηνο. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία μας ενημέρωση για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και μετά την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω υπό α και β και με το εκεί οριζόμενο περιεχόμενο. Αν ο Πελάτης ζητήσει άμεση ενημέρωση, κατά τα αμέσως ανωτέρω, η Εταιρία μας θα του παρέχει την ανωτέρω περιγραφόμενη περιοδική ενημέρωση ως προς το χαρτοφυλάκιό του

4 4 κάθε δώδεκα (12) μήνες, εκτός και αν η συναλλαγή αφορά κινητές αξίες της περ.13 (γ) του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή παράγωγα του άρθρου 5 περ. (δ) (ι) του ν. 3606/2007, οπότε η ενημέρωση θα γίνεται ανά εξάμηνο. Η κατά τα αμέσως ανωτέρω περιοδική ενημέρωση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Πελάτη, το συνολικό ποσό προμηθειών και χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο Πελάτης κατά τη σχετική περίοδο κτλ. Δ. Κάλυψη Συνεγγυητικού Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρίας, οι πελάτες της καλύπτονται για απαιτήσεις τους κατ αυτής που απορρέουν από την παροχή σ αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών και φύλαξη τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997). Το μέγιστο ύψος της καλύψεως προς κάθε Πελάτη της Εταιρίας για το σύνολο των απαιτήσεών του από όλες τις παρεχόμενες σ αυτόν επενδυτικές υπηρεσίες και τη φύλαξη τίτλων ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ. Ε. Πρόσθετες πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Όσον αφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας: α. Η αποτίμηση των περιεχομένων στο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων εξαρτάται από το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που το αποτελούν και τις αγορές στις οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ειδικά για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών η αποτίμηση διενεργείται καθημερινά, μετά το κλείσιμο της ημερήσιας συνεδρίασης με τρόπο αυτοματοποιημένο. β. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου του πελάτη λαμβάνεται υπόψη ως δείκτης αναφοράς ο δείκτης αναφοράς του πρότυπου χαρτοφυλακίου, το οποίο επιλέγεται ως κατάλληλο για κάθε πελάτη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙ ΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΙΚΤΟ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0% 10 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΧΡΙ % ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ 20% 60% ΜΕΤΡΗΤΑ - REPOS - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚ ΕΣ 30% ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - 100% ΑΜΟΙΒΑΙΑ Ο% ΩΣ 40% 0 ΜΕΧΡΙ 30% 0 ΜΕΧΡΙ 50% ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ MONEY MARKET

5 5 ΟΜΟΛΟΓΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ HEDGE FUNDS, COMMODITY FUNDS, STRUCTURED PRODUCTS & CAPITAL GUARANTEED ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ Δείκτες Αναφοράς (Benchmarks) 0% ΜΕΧΡΙ 50% 2Ο% ΜΕΧΡΙ 100% 10 ΜΕΧΡΙ 40% 0 ΜΕΧΡΙ 35% 0 ΜΕΧΡΙ 30 % 0 ΜΕΧΡΙ 30 % 0 ΜΕΧΡΙ 40% 0 ΜΕΧΡΙ 50% 0% 0% 0 ΜΕΧΡΙ 20% 0 ΜΕΧΡΙ 60% 50% EONIA 20% Athens FTSE20 50% 80% Bloomberg/Effas Bloomberg/Effas Euro Gov 3-5yrs Euro Gov 3-5yrs 20% Athens FTSE20 10% Athens FTSE40 30% DJ EuroStoxx 50 40% Bloomberg/Effas Euro Gov 3-5yrs 20% Athens FTSE20 20% Athens FTSE40 30% DJ Stoxx % Bloomberg/Effas Euro Gov 3-5yrs Οι Δείκτες Αναφοράς συμμετέχουν στο αναφερόμενο στον πίνακα ποσοστό κατά τον υπολογισμό της απόδοσης του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου. Για τον υπολογισμό της τελικής αξίας του Χαρτοφυλακίου λαμβάνεται υπόψη η αξία των μετρητών του και η αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που το απαρτίζουν, η οποία υπολογίζεται με βάση τις μεθόδους αποτίμησης που ορίζονται στο ν. 3282/2004, όπως εκάστοτε ισχύει για την αποτίμηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αν κατά τη διάρκεια της διαχείρισης ο πελάτης προβεί σε αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων, ή παραδόσεις ή παραλαβές χρηματοπιστωτικών μέσων (επί άυλων αξιών ως παραλαβή ή παράδοση νοείται η διενέργεια σχετικής καταχώρησης στο οικείο σύστημα άυλων αξιών), η τελική αξία του χαρτοφυλακίου, επί της οποίας θα υπολογισθεί και η απόδοση του χαρτοφυλακίου αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Τυχόν καταβολές από εκδότριες εταιρίες χρηματικών ποσών (π.χ. μερισμάτων) ή παράδοση από εκδότριες εταιρίες κινητών αξιών που απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο (π.χ. λόγω δωρεάν διανομής μετοχών) απευθείας στον Πελάτη συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της Τελικής Αξίας του Χαρτοφυλακίου. Οι δε καταβολές λογίζονται ως γενόμενες από την Εταιρία κατά τον ίδιο χρόνο, κατά τον οποίο αυτές έλαβαν χώρα. Αντίστοιχα ισχύουν και για τυχόν καταβολές χρηματικών ποσών ή παραδόσεις τίτλων από πιστωτικά ιδρύματα, Μέλη του Χ.Α. και εν γένει Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και θεσμικούς επενδυτές, που συνδέονται με κεφάλαια ή Χρηματοπιστωτικά Μέσα που περιλαμβάνονταν στο Χαρτοφυλάκιο, απευθείας στον Πελάτη. γ. Το χαρτοφυλάκιό σας δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων : i) Καταθέσεις σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα, Repos

6 6 ii) iii) iv) Κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια) που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά της ημεδαπής και της αλλοδαπής Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) Δικαιώματα προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.-Futures), συμβάσεις δανεισμού τίτλων (stock repo), συμβάσεις επαναγοράς (Repurchase Agreement), συμβάσεις δανεισμού τίτλων για κάλυψη ανοικτών πωλήσεων (Stock Reverse Repo) και άλλες παράγωγες συμβάσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε πελάτη (επενδυτικοί στόχοι, πείρα γνώσεις, οικονομική κατάσταση πελάτη και αποτίμηση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου) και τυχόν υποδείξεων αυτού, η επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί η Εταιρία μας κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου διαφοροποιείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω για τα πρότυπα χαρτοφυλάκια. Μελλοντικά το χαρτοφυλάκιό σας θα δύναται να περιλαμβάνει, αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών σας και κατόπιν ειδικής συμφωνίας μαζί σας: iv) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences) v) Παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου vi) Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους vii) Καταθέσεις ειδικού τύπου (structured deposits). δ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα του χαρτοφυλακίου σας δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο των παρακάτω ειδών συναλλαγών: i) Πώληση/διάθεση και αγορά/κτήση χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένη αγορά της ημεδαπής και της αλλοδαπής ii) Επένδυση των μετρητών του Χαρτοφυλακίου σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα iii) Τοποθέτηση των μετρητών του Χαρτοφυλακίου σε τραπεζικές καταθέσεις iv) Άσκηση ή διάθεση δικαιωμάτων που απορρέουν από Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Χαρτοφυλακίου (π.χ. δικαιώματος προτίμησης επί μετοχών ή ομολογιών, κτήση ή διάθεση δικαιωμάτων συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιριών εκδοτριών τίτλων που συγκροτούν το Χαρτοφυλάκιο). Τα χρηματοπιστωτικά μέσα του χαρτοφυλακίου σας δύνανται μελλοντικά να αποτελέσουν αντικείμενο των παρακάτω ειδών συναλλαγών μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας v) Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές εισηγμένων εταιριών vi) Πράξεις σε μη εισηγμένες εταιρίες vii) Ανοιχτές πωλήσεις (short selling) viii) Αγορές με παροχή πίστωσης (margin) ε. Ως προς τους στόχους της διαχείρισης, το επίπεδο κινδύνου και τυχόν επενδυτικούς περιορισμούς σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Πελάτη, η Εταιρία μας θα αξιολογεί προηγουμένως τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη, το επενδυτικό προφίλ, τους σκοπούς της επένδυσης, την οικονομική του κατάσταση, τα τακτικά εισοδήματά του, την επενδυτική του πείρα και γνώση, καθώς και τους επενδυτικούς κινδύνους που είναι διατεθειμένος να αναλάβει, σύμφωνα με

7 7 τα στοιχεία που έχει παράσχει στην Εταιρία. Σε περίπτωση που η Εταιρία μας δεν έχει λάβει από συγκεκριμένο Πελάτη την κατά τα αναφερόμενα στο σημείο ε. του παρόντος ενημέρωση ή κρίνει ότι η ενημέρωση που έχει στη διάθεσή της δεν είναι πλήρης ή επίκαιρη, δεν θα προβαίνει ή θα έχει δικαίωμα να αρνηθεί να προβεί αντίστοιχα στη διαχείριση χαρτοφυλακίου του.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η Εταιρία έχει διαμορφώσει Πολιτική Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων («η Πολιτική»), στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει, στο μέτρο του εφικτού, κάθε εύλογο μέτρο για την αναγνώριση και α) την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και β) την επίλυση υφισταμένων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ i) αφενός της Εταιρίας, των καλυπτόμενων προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 της υπ αριθμό 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Καλυπτόμενα Πρόσωπα»), ή των προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία με σχέση ελέγχου (π.χ. θυγατρική ή θυγατρικές των θυγατρικών της) και, αφετέρου, των Πελατών της και ii) πελατών της Εταιρίας υφισταμένων ή δυνητικών μεταξύ τους. Η Εταιρία ενημερώνει με το παρόν συνοπτικώς τους Πελάτες ως προς την Πολιτική που ακολουθεί για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 1. Έκταση εφαρμογής της πολιτικής Η Εταιρία εφαρμόζει την Πολιτική της στις σχέσεις της με όλους τους Πελάτες της, στους οποίους παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες. 2. Εντοπισμός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί, θεωρητικώς, να ανακύψει κατά την παροχή από την Εταιρία επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών στις ακόλουθες, κυρίως, περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων (βλ. αμέσως κατωτέρω υπό 3.): α) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα είναι πιθανόν, καταρτίζοντας συναλλαγές για λογαριασμό τους, να προτάξουν δικά τους συμφέροντα εις βάρος των συμφερόντων του Πελάτη, π.χ. προωθώντας πρώτα δικές τους εντολές ή εκτελώντας υπό ευνοϊκότερους όρους τις δικές τους εντολές σε σχέση με τις εντολές του Πελάτη. β) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα μπορεί να είναι αντισυμβαλλόμενοι του Πελάτη σε συναλλαγή που αυτός καταρτίζει μέσω της Εταιρίας και, εφόσον ο Πελάτης έχει δώσει εντολή χωρίς όριο τιμής, να καταρτιστεί συναλλαγή που εξυπηρετεί πρωτίστως τα δικά τους συμφέροντα και όχι κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα του Πελάτη. γ) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα μπορεί να δώσουν συμβουλή στον Πελάτη λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τα συμφέροντα άλλων πελατών ή της Εταιρίας ή των Καλυπτόμενων Προσώπων, π.χ. υποδεικνύοντας στον Πελάτη συναλλαγή i) που θα καταρτισθεί με αντισυμβαλλόμενο άλλο Πελάτη, την Εταιρία ή Καλυπτόμενα Πρόσωπα ή ii) που ενισχύει θέσεις των προσώπων αυτών ή iii) που έχει ως αυτοσκοπό την κατάρτιση της συναλλαγής προς αποκόμιση οφέλους (αμοιβής/προμήθειας) για την Εταιρία ή Καλυπτόμενα Πρόσωπα αντίστοιχα, π.χ. σε περιπτώσεις που τα καλυπτόμενα πρόσωπα, τα οποία αμείβονται με ποσοστό επί της εισπραττόμενης από την Εταιρία προμήθειας, υποδεικνύουν ή παρακινούν τον πελάτη να κάνει μεγάλο αριθμό συναλλαγών. δ) Η Εταιρία ή και Καλυπτόμενα Πρόσωπα μπορεί να χρησιμοποιήσουν την επενδυτική έρευνα ή ανάλυση που διεξάγεται ή παράγεται από το αντίστοιχο τμήμα της Εταιρίας, πριν αυτή κοινοποιηθεί στους Πελάτες της Εταιρίας.

9 9 3. Γενικά μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων Για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων, οι οποίες δύνανται να ανακύψουν στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών ή παρεπομένων υπηρεσιών, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός της, τον τύπο της σύγκρουσης, την κλίμακα και πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προκειμένου τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα που συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες ενέχουν, συνιστούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές ανεπηρέαστα σε σχέση με τις εργασίες των υπολοίπων τμημάτων της Εταιρίας. α) Πρόβλεψη και εφαρμογή διαδικασιών για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Καλυπτόμενων Προσώπων που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών σε πελάτες της Εταιρίας, όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα πελατών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες i) Σινικών Τειχών (Chinese Walls), ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρίας σε αυτοτελή τμήματα και διευθύνσεις, ο διαχωρισμός των χώρων εγκατάστασης κάθε τμήματος και ο διαχωρισμός του προσωπικού που ανήκει σε κάθε τμήμα. ii) Περιορισμού πρόσβασης στα αρχεία της Εταιρίας και κατάρτισης ειδικών αρχείων (Watch Lists), ούτως ώστε η διάδοση πληροφοριών να γίνεται υπό την εποπτεία του αρμοδίου τμήματος και μόνο στο βαθμό που δεν συνεπάγεται παραβίαση κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. iii) Εκτέλεσης εντολών πελατών με βάση τη χρονική σειρά περιέλευσής τους σε γνώση της Εταιρίας (in due turn). iv) Γνωστοποίησης ειδικών (έκτακτων και μεμονωμένων) περιπτώσεων καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων σε εμπλεκόμενους πελάτες. v) Διαχείρισης καταστάσεων αναπότρεπτης σύγκρουσης συμφερόντων σε ειδικές (μεμονωμένες) περιπτώσεις. β) Εντοπισμός περιπτώσεων ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός Καλυπτόμενου Προσώπου στην παροχή διαφορετικών επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες της Εταιρίας. Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και κανόνων συμπεριφοράς πρόληψης και αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων. γ) Άσκηση χωριστής εποπτείας επί των Καλυπτόμενων Προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες που έχουν ή εκπροσωπούν συμφέροντα αντικρουόμενα μεταξύ τους ή συγκρουόμενα με εκείνα της Εταιρίας. δ) Θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια προσωπικών συναλλαγών των Καλυπτόμενων προσώπων σε χρηματοπιστωτικά μέσα και έλεγχος των συναλλαγών αυτών. ε) Εντοπισμός περιπτώσεων στις οποίες πρόσωπο ασκεί ανάρμοστη επιρροή σε Καλυπτόμενο Πρόσωπο ως προς την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών στον Πελάτη και θέσπιση μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άσκησης. 4. Τήρηση εχεμύθειας Συμμόρφωση του προσωπικού της Εταιρίας Το προσωπικό της Εταιρίας το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3340/2005 ή το οποίο αποκτά άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, π.χ. σχετιζόμενες με πελάτες ή με συναλλαγές πελατών, χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το νόμο και τηρεί το απόρρητο των σχετικών πληροφοριών, όπου αυτό επιτάσσεται από το νόμο, δεσμευόμενο από την

10 10 επαγγελματική εχεμύθεια. Το προσωπικό της Εταιρίας υπόκειται σε συνεχή καθοδήγηση και εκπαίδευση ως προς την Πολιτική της Εταιρίας και αξιολογείται ως προς τη συμμόρφωσή του προς αυτή. 5. Προσωπικές συναλλαγές Ως προς τον εντοπισμό και τη διευθέτηση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των Καλυπτόμενων Προσώπων και των Πελατών της Εταιρίας, στο πλαίσιο των προσωπικών συναλλαγών των πρώτων, η Εταιρία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών των προσώπων αυτών στις περιπτώσεις που απαγορεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τις διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες που έχει υιοθετήσει η Εταιρία για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων. Σχετικώς, ο Πελάτης θα απευθύνεται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας. Η Εταιρία πληροφορεί σχετικώς τον Πελάτη, δυνάμενη να αρνηθεί τη χορήγηση εμπιστευτικών, κατ εύλογη κρίση της, πληροφοριών, π.χ. εφόσον η χορήγησή τους, κατ εύλογη κρίση της Εταιρίας, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εμπιστευτικές επαγγελματικές και επιχειρηματικής φύσεως πληροφορίες ως προς την Εταιρία. 7. Εφαρμογή της πολιτικής - επανεξέταση Η Εταιρία ελέγχει την εφαρμογή της Πολιτικής και εξετάζει περιοδικά την αποτελεσματικότητά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Η Εταιρία παρακολουθεί και εξετάζει περιοδικά και οπωσδήποτε άπαξ ετησίως την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων της Πολιτικής που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές όπου και όταν αυτό είναι απαραίτητο. 8. Τήρηση αρχείου συγκρούσεως συμφερόντων 8.1. Η Εταιρία τηρεί αρχείο το οποίο ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που ασκήθηκε από την Εταιρία ή για λογαριασμό της και (α) ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων Πελατών ή (β) στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων Η Εταιρία τηρεί αρχείο των προσωπικών συναλλαγών των Καλυπτόμενων Προσώπων, οι οποίες της κοινοποιούνται ή εντοπίζονται από αυτή, περιλαμβανομένης κάθε έγκρισης που παρέχεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τη διενέργεια προσωπικής συναλλαγής ή απαγόρευσής της Σε περίπτωση συμβάσεως εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing), η Εταιρία διασφαλίζει ότι ο πάροχος της υπηρεσίας τηρεί αρχείο προσωπικών συναλλαγών των Καλυπτόμενων Προσώπων και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην Εταιρία, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αφότου εκείνη τις ζητήσει.

11 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη από ποικίλες παραμέτρους που θα παρατεθούν με συντομία στη συνέχεια, η διενέργεια επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα συνεπάγεται πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη μείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόμη, και στην απώλεια του επενδυόμενου ποσού. Υπό περιστάσεις, μάλιστα, μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζημίας που μπορεί να γεννηθεί. Στη συνέχεια, υπό ΙΙ. παρατίθενται οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι. Υπό ΙΙΙ. εξειδικεύονται, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, οι βασικοί κίνδυνοι που εγκυμονεί κάθε κατηγορία απ αυτά. Παρατίθενται οι κίνδυνοι που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα ως προς τα οποία είναι δυνατή η κατάρτιση συναλλαγών μέσω της Εταιρίας. Τέλος, υπό IV., παρατίθενται οι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις κατ ιδίαν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες. Και στο σημείο αυτό παρατίθενται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της η Εταιρία. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να μελετήσει προσεκτικά το παρόν και να λάβει πολύ σημαντικά υπόψη του το περιεχόμενό του όταν λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή, ως προς τις οποίες θεωρεί ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εμπειρία. ΙΙ. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύμφυτοι του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηματοοικονομικού συστήματος, αναφύονται δε υπό περιστάσεις που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ή να αποκλείσει. Συνδέονται με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος εν γένει, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ΕΠΕΥ και των εκδοτών, που εκδίδουν χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της επένδυσης, συνιστούν δε παραμέτρους που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα μεγέθη, η μεταβολή των οποίων επηρεάζει την αξία μιας επένδυσης. Διεθνείς οργανισμοί, κεντρικές τράπεζες και πολλοί άλλοι φορείς καταβάλλουν σημαντικές και συστηματικές προσπάθειες για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών και την προστασία τους από την επέλευση τέτοιων κινδύνων. Παρά τις προσπάθειες αυτές, όμως, δεν αποκλείεται η επέλευσή τους, η οποία μπορεί να έχει τόσο γενικό, όσο και ειδικό χαρακτήρα, συνδεόμενη δηλαδή με συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή με ορισμένους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Η παράθεση των κινδύνων που ακολουθεί είναι ενδεικτική και γίνεται για να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των γενικότερων παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία και τιμή μιας επένδυσης. 1. Συστημικός κίνδυνος (systemic risk) Η αδυναμία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δύναται να προκαλέσει την αδυναμία άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΕΥ) ή επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις

12 12 δικές τους υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος αλυσιδωτών αντιδράσεων (domino effect) λόγω μετάδοσης της αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών επί τίτλων, σε σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η δραστηριοποίηση οποιασδήποτε ΕΠΕΥ στον χρηματοπιστωτικό τομέα την εκθέτει, επομένως, στον συστημικό κίνδυνο, ο οποίος, αν επέλθει, μπορεί να αντανακλά και στους πελάτες της. 2. Πολιτικός κίνδυνος (political risk) Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο επηρεάζουν την πορεία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Πολιτικές εξελίξεις (π.χ. πολιτική ανωμαλία, εκλογή κυβέρνησης και ειδικότερες κυβερνητικές επιλογές σε νευραλγικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής) σε ορισμένη χώρα μπορούν, επομένως, να επηρεάσουν την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χώρα αυτή ή των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται εκεί. 3. Κίνδυνος πληθωρισμού (inflation risk) Η πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγματική αξία του επενδυόμενου κεφαλαίου και των προσδοκώμενων αποδόσεων. 4. Συναλλαγματικός κίνδυνος (currency risk) Μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την αξία μιας επένδυσης που γίνεται σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του επενδυτή, αλλά και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων. 5. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης καθώς και την πραγματική αξία του επενδυόμενου κεφαλαίου και των προσδοκώμενων αποδόσεων ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν υποκείμενη αξία επηρεαζόμενη από τις μεταβολές αυτές (π.χ. σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Ομόλογα). 6. Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) Συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζημίας συνεπεία αδυναμίας εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων συμβαλλομένου. Η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή: Μπορεί να αφορά εκδότη και κατά συνέπεια τα χρηματοπιστωτικά του μέσα πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ και, κατά συνέπεια, να πλήξει τη φερεγγυότητά του κλπ. 7. Κίνδυνος αγοράς (market risk) Συνίσταται στον κίνδυνο μεταβολής της αξίας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου λόγω μεταβολών στην αγορά. Κατ επέκταση, αποτελεί τον κίνδυνο των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκάστοτε αγορά. Οι τέσσερις συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής: - Κίνδυνος μετοχών, ήτοι ο κίνδυνος να μεταβληθούν οι τιμές των μετοχών συνεπεία διαφόρων παραγόντων, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την εκπλήρωση υποχρεώσεων των χρηματοπιστωτικών φορέων. - Κίνδυνος επιτοκίου, (βλ. ανωτέρω υπό 5). - Συναλλαγματικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών (βλ. ανωτέρω υπό 4.) - Κίνδυνος εμπορευμάτων, που αφορά τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των εμπορευμάτων, όπως των μετάλλων ή του σίτου. Η μεταβολή δεικτών μετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς. 8. Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58 η 31.10.1995/6A, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα