ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Καραχάλιου Αγγελική 1,* 1 Γεωγράφος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Γεωπληροφορικής, Τηλ , Περίληψη: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των χωρικών ανισοτήτων της γυναικείας ανεργίας στον Ελλαδικό Χώρο και ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο. Οι παραδοσιακοί θεματικοί χάρτες αδυνατούν να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα ενός δημογραφικού φαινομένου με έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις όπως η ανεργία. Ωστόσο, η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της χωρικής στατιστικής δημογραφικών δεδομένων μπορούν να δώσουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα βοηθώντας στην λήψη συμπερασμάτων της περιγραφικής ανάλυσης. Λέξεις Κλειδιά: Χωρική Αυτοσυσχέτιση, Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση, Γυναικεία Ανεργία. PRESENTATION OF SPATIAL INIQUALITIES OF FEMALE UNEMPLOYMENT USING METHODS OF SPATIAL ANALYSIS AND STATISTICS. Karaxaliou, Aggeliki 1,* 1 Geographer, Master Degree of Geoinformation, Τηλ , Abstract: The aim of this paper is the presentation of spatial inequalities of female unemployment in Greece and the factors that influence this. The traditional thematic maps are unable to deliver a realistic image of a demographic phenomenon such as unemployment. However, by mapping the results of spatial statistics of demographic data it is possible to provide a better image of the demographic phenomenon. 1.Εισαγωγή Το άρθρο αυτό εστιάζεται στη μελέτη των χωρικών ανισοτήτων της γυναικείας ανεργίας στον Ελλαδικό χώρο και τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο. Συγκεκριμένα μελετάτε η ανεργία που πλήττει τρεις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες του γυναικείου φύλου καθώς αυτό αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα εισόδου, παραμονής και εξέλιξης στην αγορά εργασίας (Πετρινιώτη,1989). Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα εμπειρικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. μεταξύ των οποίων είναι και οι χώρες τις Ευρωπαικής Ένωσης, εξετάζοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα ποσοστά της ανεργίας σε κάθε χώρα ξεχωριστά καθώς και τις συνέπειες που προκαλούν. Υπάρχουν έρευνες που βασίζονται στην ανάλυση ατομικών δεδομένων ((Geode et al. (2000), Lechner and Wunsch (2006), Kostaki and Ioakeimoglou (1997), Sokou et al (2002), Gottschalck (2006), Nickell (1979), Kettunen (1997), κ.α)) και έρευνες που βασίζονται στη γεωγραφική ανάλυση δεδομένων κάνοντας χρήση κλασικών και τοπικών μεθόδων στατιστικής ((Cracolici et al. (2007), Alonso-Villar and Coral del Río (2005), Patacchini and Zenou (2007), Lopez-Bazo et al. (2005), Giacinto (2006), Προδρομίδης (2009), κ.α.)). Ωστόσο παρατηρείται πως η ανάλυση και η χαρτογράφηση πληθυσμιακών δεδομένων με εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της γεωγραφικής επιστήμης είναι περιορισμένη. Το άρθρο αυτό επιχειρεί να ενισχύσει τη σχετική βιβλιογραφία γύρω από την γυναικεία ανεργία και να καλύψει το κενό της προσέγγισής της με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης

2 και στατιστικής. Τα πληθυσμιακά δεδομένα που αναλύονται στο άρθρο αυτό προέρχονται από την ΕΣΥΕ και αφορούν τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού της Ελλάδας το Η χωρική μονάδα αναφοράς είναι οι δήμοι και οι κοινότητες της Ελλάδας (ΟΤΑ Καποδίστρια). Η χωρική ανάλυση των δεδομένων αυτών, αφορά στον υπολογισμό ενός τοπικού δείκτη χωρικής αυτοσυσχέτισης και η ερμηνευτική ανάλυση αφορά τοπικά μοντέλα που επιλύονται με τεχνικές παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, επιτρέπουν την ανακάλυψη χωρικών προτύπων στα δεδομένα (Κανάρογλου κ.α., 2001). Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν άρθρο. Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τέλος παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα. 2.Δεδομένα και μεθοδολογία Από τα δεδομένα της απογραφής πληθυσμού της Ελλάδας το 2001, που αφορούν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας δημιουργήθηκαν τρεις μεταβλητές: το ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας ετών, το ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας ετών και το ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας ετών. Το ποσοστό ανέργων γυναικών και στις τρεις μεταβλητές ορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των ανέργων γυναικών δια του συνόλου του εργατικού δυναμικού, δηλαδή των οικονομικά ενεργών γυναικών εκφρασμένο επί της εκατό (Πουρναράκη, 1995). Οι παραπάνω μεταβλητές υπολογίστηκαν για κάθε νομό και για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μετά την εφαρμογή του νόμου «Καποδίστριας» στην Ελλάδα και αφορουν το μόνιμο πληθυσμό. Αρχικά γίνεται η οπτικοποίηση των δεδομένων των παραπάνω μεταβλητών με τη χρήση εμπορικού λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι θεματικοί χάρτες που δημιουργούνται (Σχήματα 1&4) παρουσιάζουν μια γενικευμένη εικόνα των γεωγραφικών ανισοτήτων των τιμών των δεδομένων σε επίπεδο ΟΤΑ. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο τοπικός δείκτης χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran s I για κάθε μεταβλητή και δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτες χωρικών προτύπων όπως φαίνονται στα Σχήματα 2,3&4. Σε αυτούς τους χάρτες είναι εμφανή τα χωρικά πρότυπα υψηλών και χαμηλών τιμών των υπό ανάλυση μεταβλητών. Τέλος η ερμηνευτική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή τη μεθόδου της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης (GWR) για τη διερεύνηση τοπικών διαφοροποιήσεων στις σχέσεις μεταξύ της γυναικείας ανεργίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν με στόχο τη λεπτομερέστερη χωρικά μελέτη της επίδρασης των ερμηνευτικών παραγόντων στην ανεργία των γυναικών Χωρική Αυτοσυσχέτιση Η χωρική ανάλυση έχει στο θεωρητικό της πυρήνα τον πρώτο νόμο της γεωγραφίας, όπως ονομάζεται η ρήση του Waldo Tobler (UCSB) ότι: Τα πάντα σχετίζονται μεταξύ τους αλλά τα κοντινά πράγματα σχετίζονται περισσότερο μεταξύ τους από ότι τα απομακρυσμένα (Tobler, 1970, p. 236). Σύμφωνα με τον τον Goodchild (1987), η χωρική αυτοσυσχέτιση είναι μια αξιολόγηση του συσχετισμού μιας μεταβλητής αναφορικά με τη χωρική θέση στην οποία παρατηρείται αυτή. Στην παρούσα έρευνα, η μέτρηση του βαθμού χωρικής αυτοσυσχέτισης των γεωγραφικών μας δεδομένων, αφορά στην κατανόηση της χωρικής κατανομής και δομής τους, προκειμένου να αναλύσουμε τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ποσοστού των άνεργων γυναικών στον Ελλαδικό χώρο. Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του τοπικού δείκτη χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran s I (Moran, 1948) εντάσσεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Διερευνητικής Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων (γνωστή και ως ESDA). Η ανάλυση αυτού του είδους, επιτρέπει την κατανόηση της χωρικής οργάνωσης μιας μεταβλητής, γεγονός που παρουσιάζει ενδιαφέρον από την πλευρά της διερεύνησης του φαινομένου που αυτή αντιπροσωπεύει (Κανάρογλου, Σουλακέλλης και Μπαλούρδος, 2001). Παράλληλα με τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη Moran s I με βάση τον μαθηματικό τύπο των Cliff and Ord (1973, 1981) υπολογίστηκαν τα διαγράμματα διασποράς και ο χάρτης χωρικών προτύπων για κάθε μεταβλητή. Για τους υπολογισμούς και την οπτικοποίηση των παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GeoDa v i που διατίθεται από το Spatial Analysis Laboratory (Department of Agriculture and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign). Το λογισμικό αυτό αναπτύσσεται από τον Luc Anselin και τους συνεργάτες του (Anselin et al., 2004).

3 2.2. Τοπικά Μοντέλα - Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση Η παλινδρόμηση είναι δυνατόν να αποδώσει εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα ανάλογα με το χωρικό πεδίο αναφοράς της εφαρμογής (Rogerson, 2001). Η διαπίστωση ότι ο χώρος χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις ενισχύει τη μετάβαση της ανάλυσης από το ολικό επίπεδο (global) στο τοπικό επίπεδο (local) λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση (location) των παραμέτρων. Από την διερευνητική ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη χωρικής αυτοσυχέτισης δείκτη Moran s I έγινε σαφής η παρουσία της χωρικής αυτοσυσχέτισης των τιμών των εξαρτημένων μεταβλητών και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες άνεργων γυναικών. Κρίθηκε επομένως απαραίτητο να εξεταστεί η ύπαρξη διακύμανσης της συσχέτισης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών και συγκεκριμνένα η εξέταση του είδους και του βαθμού της διακύμανσης αυτής. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν η εφαρμογή της μεθόδου της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης. Η εφαρμογή της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης εξετάζει το ζήτημα της χωρικής διαφοροποίησης των παραμέτρων της κλασικής παλινδρόμησης ενώ η χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων συμβάλλει στην κατανόηση αυτών των διαφοροποιήσεων καθώς και στην ερμηνεία τους. Η στατιστική ανάλυση και η χαρτογραφική απεικόνιση των εξεταζόμενων μεταβλητών έγινε με τη χρήση του προγράμματος ARCGIS 9.3 και της διαθέσιμης επέκτασης GWR που περιλαμβάνεται σε αυτό. 3. Αποτελέσματα Όπως είδη έχει αναφερθεί τα δεδομένα των μεταβλητών που αναλύθηκαν αφορούν το μόνιμο πληθυσμό. Βάση του ορισμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μόνιμος είναι ο πληθυσμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό (ΕΣΥΕ, 2007, σελ.1). Επομένως οι χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζουν την πραγματική χωρική διάσταση των δημογραφικών δεδομένων. 3.1 Ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικιακής ομάδας ετών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από το 1970 και έπειτα έπεσε σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Βάση των στοιχείων της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού το ποσοτό άνεργων γυναικών το Σεπτέμβριο του 2009 είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα των νέων ετών με ποσοτό 25,7%. Η μέση τιμή του ποσοστού ανέργων γυναικών ηλικίας βάση των στοιχείων της απογραφής του 2001 έφτασε το 35,4%. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του ποσοτού ανέργων γυναικών ηλικίας & ετών κατά ΟΤΑ το Σχήμα 1: Χωρική κατανομή ποσοστού άνεργων γυναικών ηλικίας και ετών κατά ΟΤΑ το 2001

4 Οι γεωγραφικές ανισότητες του ποσοστού ανέργων γυναικών σε επίπεδο ΟΤΑ, είναι εμφανείς από τους κλασικούς θεματικούς χαρτες του Σχήματος 1. Τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων γυναικών στην πρώτη ηλικιακή ομάδα εντοπίζονται στη βόρεια Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δυτική Ήπειρο,Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Αντίστοιχα στην ηλικιακή ομάδα των ετών τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων γυναικών εντοπίζονται σε δήμους και κοινότητες της Βορειοδυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου και της Ανατολικής Ρόδου. Σχήμα 2: Διάγραμμα διασποράς δείκτη Moran s I και χάρτης χωρικών προτύπων του ποσοστού άνεργων γυναικών ηλικίας ετών κατά ΟΤΑ το 2001 Παρατηρώντας το διάγραμμα διασποράς του ποσοστού ανέργων γυναικών ηλικίας ετών που απεικονίζεται στο Σχήμα 2, γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη θετικής χωρικής αυτοσυσχέτισης στα δεδομένα, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες αρκετοί γειτονικοί ΟΤΑ έχουν υψηλά ή χαμηλά ποσοστά ανέργων γυναικών. Τα χωρικά πρότυπα επιβεβαιώνουν τις παραπάνω παρατηρήσεις ωστόσο ο χάρτης χωρικών προτύπων απεικονίζει καλύτερα τα πρότυπα αυτά συγκριτικά με τον κλασικό θεματικό χάρτη του Σχήματος Ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικιακής ομάδας ετών. Το μέσο ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας σε επίπεδο ΟΤΑ το 2001 είναι 11.4%, σχεδόν το μισό από το αντίστοιχο ποσοστό της ηλικιακής ομάδας των ετών. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται το διάγραμμα διασποράς δείκτη Moran s I και ο χάρτης χωρικών προτύπων του ποσοστού ανέργων γυναικών ηλικίας ετών. Τα δεδομένα και αυτής της μεταβλητής παρουσιάζουν θετική χωρική αυτοσυσχέτιση. ΟΤΑ με υψηλά ή χαμηλά ποσοστά ανέργων γυναικών γειτνιάζουν με ΟΤΑ επίσης υψηλών ή χαμηλών αντίστοιχα ποσοστών ανέργων γυναικών. Στο Σχήμα 3 είναι εμφανή τα χωρικά πρότυπα. Εστίες υψηλών ποσοστών άνεργων γυναικών παρατηρούνται στους ΟΤΑ της Ανατολικής Ρόδου, της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Κέρκυρας. Αντίστοιχα εστίες χαμηλών ποσοστών άνεργων γυναικών παρατηρούνται στους ΟΤΑ της Ανατολικής Θράκης, της Θεσσαλίας, της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και της Βορειοδυτικής Ηπείρου. Ο χάρτης των χωρικών προτύπων στο Σχήμα 3 απεικονίζει πιο καλά τα πρότυπα των υψηλών και χαμηλών τάσεων που υπάρχουν συγκριτικά με το κλασικό θεματικό χάρτη του ποσοστού των ανέργων γυναικών ηλικίας ετών του Σχήματος 1.

5 Σχήμα 3: Διάγραμμα διασποράς δείκτη Moran s I και χάρτης χωρικών προτύπων του ποσοστού άνεργων γυναικών ηλικίας ετών κατά ΟΤΑ το Ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικιακής ομάδας ετών. Στην ηλικιακή ομάδα των ετών το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας είναι ακόμα χαμηλότερο, σε επίπεδο ΟΤΑ, από τις προηγούμενες ηλικιακές ομάδες βάση των δεδομένων του 2001 και έχει μέση τιμή 8.3%. Από την ανάλυση της χωρικής αυτοσυσχέτισης προέκυψε η ύπαρξη θετικής χωρικής αυτοσυσχέτισης (Moran s I = 0,2651) στα ποσοστά ανέργων γυναικών ηλικίας ετών σε επίπεδο ΟΤΑ. Τα χωρικά πρότυπα είναι εμφανή και χαρακτηριστικά και διακρίνονται καλύτερα στο χάρτη χωρικών προτύπων του Σχήματος 4 συγκριτικά με τον κλασικό θεματικό χάρτη της χωρικής κατανομής της εξεταζόμενης μεταβλητής. Εστίες υψηλών ποσοστών ανέργων γυναικών ηλικίας ετών παρατηρούνται στους ΟΤΑ των Δωδεκανήσων, της Βόρειας Πελοποννήσου και της Βορειοδυτικής Μακεδονίας. Εστίες χαμηλών ποσοστών άνεργων γυναικών παρατηρούνται στους ΟΤΑ της Ανατολικής Θράκης, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Ηπείρου και της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής και στις τρεις ηλικιακές ομάδες παρουσιάζουν θετική χωρική αυτοσυσχέτιση και ο δείκτης Moran's I είναι στατιστικά σημαντικός καθώς και στις τρεις περιπτώσεις το p-value έχει τιμή μικρότερη του <0.05. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την εξέταση της ύπαρξης διακύμανσης της συσχέτισης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών. Αναμένεται η ύπαρξη ενός βαθμού διακύμανσης, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτή είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης που ακολουθεί. Σχήμα 4: Χωρική κατανομή και χάρτης χωρικών προτύπων του ποσοστού άνεργων γυναικών ηλικίας ετών κατά ΟΤΑ το 2001

6 3.4 Αποτελέσματα Τοπικών Μεθόδων Παλινδρόμησης για την ηλικιακή ομάδα ετών Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που σχετίζονταν με την ανεργία επιλέχθηκαν κάποιες κοινωνικοοικονομικές ανεξάρτητες μετάβλητες για την ερμηνεία της γυναικείας ανεργίας. Ερευνητές όπως οι Kostaki and Ioakeimoglou (1997), Gottschalck, O.A., (2006), Geode et al (2000), Sokou et al (2002) μελέτησαν την ανεργία κατά φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και οικογενειακή κατάσταση. Η μετανάστευση χρησιμοποιήθηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνείας του φαινουμένου της ανεργίας από τους Galbraith and Garcilazo (2003), Lianos et al (1996), Κασσίμης (2002). Από τη στατιστική ανάλυση που περιέχει τα στατιστικά απόδοσης της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης, στην ηλικιακή ομάδα των ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 έχει τιμή 0,501 που σημαίνει ότι το 50,1% της συνολικής διακύμανσης του ποσοστού των ανέργων γυναικών ηλικίας ετών που παρατηρείται σε έναν ΟΤΑ εξηγείται από τις μεταβλητές που απεικονίζονται στον Πίνακα 1. Επομένως το ποσοστό ανέργων γυναικών μπορεί να προβλεφθεί ικανοποιητικά από τις μεταβλητές αυτές. Μεταβλητές Τοπική Παλινδρόμηση GWR Εύρος Συντελεστών Σταθερά 4,763 27,2730 Ποσοστό διαζευγμένων γυναικών -3,799 5,865 Ποσοστό άγαμων γυναικών -2,673 4,695 Ποσοστό κατόχων διδακτορικού -37, ,678 Ποσοστό γυναικών που εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση -1,217 1,211 Ποσοστό εσωτερικά εισερχόμενων μεταναστών -1,869 2,206 Πίνακας 1. Αποτελέσματα Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης. Στα Σχήματα 5 και 6 είναι χαρτογραφημένες οι τοπικά εκτιμημένες παράμετροι και οι τοπικές τιμές των μεταβλητών που ερμηνεύουν το ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας ετών. Οι τοπικές παράμετροι του ποσοστού διαζευγμένων γυναικών επηρεάζουν αρνητικά το ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας ετών σε μερικές περιοχές και θετικά στις περισσότερες. Η θετική επίδραση πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες ετών όταν χωρίζουν είναι δύσκολο να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας λόγω της ηλικίας τους. Βέβαια υπάρχουν και περιοχές όπως η Αρκαδία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η Μακεδονία στις οποίες τα ποσοστά διαζευγμένων γυναικών μειώνουν τα ποσοστά ανεργίας. Είναι προφανές ότι η συσχέτιση ποσοστού διαζευγμένων γυναικών - ποσοστού ανέργων γυναικών δεν είναι σταθερή στο χώρο αλλά αλλάζει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή σε επίπεδο ΟΤΑ.

7 Σχήμα 5: Τοπικά εκτιμημένες παράμετροι και τοπικές τιμές της μεταβλητής ποσοστού διαζευγμένων και άγαμων γυναικών Ομοίως οι τοπικές παράμετροι του ποσοστού άγαμων γυναικών επηρεάζουν αρνητικά τα ποσοστά ανεργίας στην Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Κεντρική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στη δυτική Κρήτη Αντίθετα, στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη νότια και βόρεια Πελοπόννησο η παρουσία αγάμων γυναικών αυξάνει τα ποσοστά ανεργίας. Σχήμα 6: Τοπικά εκτιμημένες παράμετροι και τοπικές τιμές της μεταβλητής ποσοστού γυναικών που εκατέλειψαν το δημοτικό και του ποσοστού εσωτερικά εισερχόμενων μεταναστών Στο Σχήμα 6 εμφανίζονται οι τοπικές παραμέτροι του ποσοστού εισερχομένων μεταναστών και ο τρόπος που επηρεάζουν το ποσοστό ανέργων γυναικών ηλικίας ετών. Στην πλειονότητα της χώρας η παρουσία εσωτερικά εισερχομένων μεταναστών επηρεάζει θετικά τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών. Συγκεκριμένα στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στην Μακεδονία, οι εσωτερικά εισερχόμενοι μετανάστες αυξάνουν τα ποσοστά ανεργίας. Ενδέχεται αυτό να οφείλεται στο ότι οι εσωτερικά εισερχόμενοι μετανάστες είναι κυρίως άνθρωποι νέοι σε ηλικία με ειδικευμένες γνώσεις και δυνατότητα

8 μετακίνησης και χαμηλές μισθωτικές απολαβές, γεγονός που επηρεάζει πολύ την ηλικιακή ομάδα των ετών. Αντίθετα στις Κυκλάδες, στη δυτική Πελοπόννησο, στη Λευκάδα, στην Κεφαλλονιά, στην Κεντρική Αττική και στη Θράκη η παρουσία εισερχομένων μεταναστών μειώνει τα ποσοστά ανεργίας της ηλικιακής ομάδας των ετών. Πιθανόν οι περιοχές αυτές δεν αποτελούν πόλο έλξης για τους μετανάστες και αν αποτελούν δεν απειλούν με την παρουσία τους την ηλικιακή ομάδα των ετών που πιθανόν να μην επιθυμείται από τους εργοδότες να αντικατασταθεί λόγω εμπειρίας και πείρας στον εργασιακό τομέα. Από την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων γίνεται σαφές ότι τα ολικά μοντέλα που υλοποιούνται με κλασικές μεθόδους παλινδρόμησης όπως η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δεν υπερτερούν των τοπικών μοντέλων. Αντιθέτως, βάση των αποτελεσμάτων της τοπικής παλινδρόμησης αποδεικνύεται ότι οι μέθοδοι τοπικής μοντελοποίησης έχουν τη δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης των χωρικών δεδομένων καθώς εστιάζουν στη διερεύνηση τοπικών διαφοροποιήσεων και όχι στη διαπίστωση της όποιας χωρικής ομοιομορφίας. 4. Συμπεράσματα Στο άρθρο αυτό γίνεται μια παρουσίαση της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφίας δεδομένων. Οι χάρτες χωρικών προτύπων απέδωσαν με ρεαλιστικό τρόπο την πραγματική εικόνα των χωρικών διαφοροποιήσεων της γυναικείας ανεργίας. Οι μέθοδοι τοπικής μοντελοποίησης έδωσαν τη δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης των χωρικών δεδομένων καθώς μας βοηθούν να εξάγουμε αναλυτικότερη πληροφορία για τις συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών. Επιπλέον στα τοπικά μοντέλα οι συσχετίσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών με τις εξαρτημένες μεταβλητές δεν είναι σταθερές στο χώρο αλλά αλλάζουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή σε επίπεδο ΟΤΑ. Το παρόν άρθρο συνδράμει στην ενδυνάμωση των υποδειγμάτων τοπικής κλίμακας τα οποία αποδίδουν μεγαλύτερο μέρος της χωρικής πληροφορίας καθώς προσμετρώνται οι τοπικής σημασίας παράμετροι. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία αποφεύγονται οι γενικότητες και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τοπικές «εξαιρέσεις». Ειδικότερα σε επίπεδο τοπικής χωρικής ανάλυσης επιτρέπεται η κατανόηση των χωρικών διεργασιών μέσα από εναλλακτικές διαδικασίες διαμορφώνοντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων αναλυτικών προσεγγίσεων των χωρικών φαινομένων. 5. Βιβλιογραφία Ελληνική ΕΣΥΕ, 2007: Έννοιες και ορισμοί: Ι. Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών Έτους 2001, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Της Ελλάδος, Κανάρογλου, Π., Σουλακέλλης, Ν., Μπαλούρδος, Δ., (2001), Χωρική Στατιστική και γεωγραφικές ανισότητες της γήρανσης στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συνέδριο: Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων, Βόλος. Κασσίμης, Χ., Νιτσιάκος, Β., Ζακοπούλου, Ε., Παπαδόπουλος, Α.Γ., (2002), Οι επιπτώσεις της Εγκατάστασης και Απασχόλησης του Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Ελληνική Ύπαιθρο, Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υπουργείο Γεωργίας. Πετρινιώτη, Ξ., (1989), Αγορές εργασίας: Οικονομικές θεωρίες και έρευνες, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Πουρναράκης, Ε., (1995), Μακροοικονομία, Τόμος 1ος, Αθήνα: Εκδόσεις Σμπίλιας. Προδρομίδης, Π. Ι, (2009), Η Χωρική Κατανομή της Απασχόλησης και Ανεργίας στην Ελλάδα, Σειρά Επιστημονικών Μελετών, Αριθμός 66, Αθήνα: ΚΕΠΕ. Ξένη Alonso-Villar O., Coral del Rio, (2005), The geographical concentration of unemployment: A malefemale comparison in Spain, Ecine Society for the Study of Economic Inequality. Anselin, L., (2004), GeoDa 0.95i Release Notes, Spatial Analysis Laboratory (SAL), Department Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL. Cliff, A, and Ord, J.K., (1973), Spatial autocorrelation, London: Pion.

9 Cracolici, M.F., Cuffaro, M., Nijkamp, P., (2007), Geographical distribution of Unemployment: analysis of provincial differences in Italy, Growth and Change, Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky, pp Geode, M., Spruijt, E., Maas, C. and Duindam, V., (2000), Family Problems and Youth Unemployment, Adolescence Libra Publishers, pp Galbraith, K.J. and Garcilazo, E., (2003), Unemployment, Inequality and the Police of Europe: , BNL Quartely Review, pp Giacinto, V., (2006), A Generalized Space-Time ARMA Model with an Application to Regional Unemployment Analysis in Italy, International Regional Science Review Goodchild, M.F., (1987), Spatial Autocorrelation CATMOG 47, Geobooks, Norwich, England, διαθέσιμο στο Gottschalck, O.A., (2006), Dynamic of Economic Well-Being: Spells of Unemployment , Household Economic Studies, U.S. Census Bureau. Kettunen, J., (1997), Education and Unemployment Duration, Economics of Education Review, pp Kostaki, A. and Ioakeimoglou, H., (1997), Demographic Factors Affecting Long-Term Unemployment in Greece-A Logistic Regression Analysis, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, Athens, Greece. Lianos, T., Sarris, A.H. and L.T., Katseli (1996), Illegal immigration and local labour markets: the case of Northern Greece, International Migration, pp López-Bazo, E, del Barrio T, Artis, M, (2005), Geographical distribution of unemployment in Spain, Regional Studies, pp Lechner, M., and Wunsch, C., (2006), Are Training Programs more Effective when Unemployment is High, IZA Discussion Paper Series. Moran, P.A.P., (1948), The interpretation of statistical maps, Journal of the Royal Statistics Society, Series B (Methodological), pp Nickell, S., (1979), Education and Lifetime Patterns of Unemployment, Journal of Political Economy, pp Patacchini, E., Zenou, Y., (2007), Spatial dependence in local unemployment rates, Journal of Economic Geography 7, pp Sokou, K., Bayetakou, D. and Bada, E., (2002), Youth Unemployment and social Exclusion in Six Countries of the EU, Dimensions, Subjective Experiences and Institutional Responses in Six Countries of the EU, National Report Greece. Tobler, W. R. (1970), A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, Economic Geography, pp Rogerson, P., (2001), Statistical Methods for Geography, London: SAGE Publications.

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ ΡΟΜΙ Η ΜΕ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στεργίου, Μαργαρίτα 1,* Σιδηρόπουλος, Γεώργιος 2 1 Υπ.Διδάκτορας, ΜSc Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπό Παναγιώτη Λαζαρίδη* Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αναστάσιος Καραγάνης 1 και Μαριάνθη Στάμου 1 Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ 35 O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Πάνος Πασιαρδής Τμήμα Οικονομικών και Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Σωτηρούλα Χατζησπύρου Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Νάτια

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 500,000 400,000 300,000 200,000 100,00 0 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Μεθοδολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Γιάννης Καµαριανάκης Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. ΤΟΠΟΣ 14/98 Άρθρα Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α. ΛΙΟΥΤΑΣ: Η Πρόσληψη του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στις Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδος

Επιχειρηματικότητα στις Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδος Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιχειρηματικότητα στις Διοικητικές Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών

ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ρ. Σεραφείμ Πολύζος Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα