Γηαηξηβή γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηξηβή γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο"

Transcript

1 ΠΟΛΤΜΔΡΙΚΔ ΓΔΛΔ Η ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΟΜΔΝΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΛΙΠΟΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΡΔΟΛΟΓΙΚΔ ΣΟΤ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Γηαηξηβή γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο Τπνβιεζείζα ζην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Φωτοπούλου Στυλιανή Πάηξα 2007

2 ΠΟΛΤΜΔΡΙΚΔ ΓΔΛΔ Η ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΟΜΔΝΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΛΙΠΟΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΡΔΟΛΟΓΙΚΔ ΣΟΤ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αληηκεζηάξε νθία Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Τπεύζπλε Αλάζεζεο Θέκαηνο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Κιεπεηζάλεο Παύινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μέινο ηξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Απγνπζηάθεο Κωλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μέινο ηξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο

3 Αυιερωμένο στην Οικογένειά μου

4 πληνκνγξαθίεο

5 PC θσζθαηηδπιρνιίλε (phosphatidylcholine) MLV πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (multilamellar vesicles) SUV κηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (small unilamellar vesicles) LUV κεγάια κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (large unilamellar vesicles) DRV ζπκππθλσκέλα-αλαγελλεκέλα ζσκαηίδηα (dried-reconstituted vesicles) REV αλάζηξνθεο θάζεο εμαηκηδόκελα ζσκαηίδηα (reverse-phase evaporation vesicles) CMC θξίζηκε κηθθπιηαθή ζπγθέληξσζε MVV πνιπζθαηξηθά ζσκαηίδηα (Multivesicular vesicles) CL ζπκβαηηθά ιηπνζώκαηα (conventional liposomes, C-liposomes) MPS θαγνθύηηαξα ηνπ κνλνθύηηαξνπ θαγνθπηηαξηθνύ ζπζηήκαηνο ( mononuclear phagocyte system) RES δίθηπνελδνζειηαθό ζύζηεκα (reticuloendothelial system) HDL πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (high density lipoproteins) PEG πνιπαηζπιέλν-γιπθόιε (polyethylene glycol) SSL ζηεξενρεκηθά ζηαζεξνπνηεκέλα ιηπνζώκαηα (sterically stabilized liposomes, «stealth» liposomes) ADEPT ζεξαπεία αληίζσκα-έλδπκν θαη πξνθάξκαθν (antibody-directed enzyme prodrug therapy)

6 HLB (hydrophile-lipophile balance) Σ c ζεξκνθξαζία κεηάπησζεο (transition temperature) Chol ρνιεζηεξόιε (cholesterol) DSPC δηζηεαξνϋινθσζθαηηδπινρνιίλε (distearoylphosphatidylcholine) HEC Τδξόμπαηζπιζεινπιόδε (hydroxyethylceluloze)

7 Πεξηερόκελα ειίδα Πξόινγνο 1 1. Δηζαγωγή Ληπνζώκαηα: δνκή, ζύζηαζε θαη κέζνδνη παξαζθεπήο Υεκηθή ζύζηαζε ηωλ ιηπνζωκάηωλ Μέζνδνη παξαζθεπήο Μεραληθή δηαζπνξά Παξαζθεπή ιεπηνύ πκελίνπ Λνπηξό ππεξήρωλ Αθίδα ππεξήρωλ (probe sonicator) Δμώζεζε κέζω θίιηξωλ Υξήζε κηθξνγαιαθηνκαηνπνηεηή Λπνθηινπνίεζε (freeze-drying) πκππθλωκέλα-αλαγελλεκέλα ζωκαηίδηα Γηαζπνξά δηαιύηε Έλεζε αηζαλόιεο Έλεζε αηζέξα Νεξό ζηελ νξγαληθή θάζε Γεκηνπξγία ιηπηδίωλ κε απνξξππαληηθά Δίδε ιηπνζωκάηωλ Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ ιηπνζωκάηωλ πκβαηηθά ιηπνζώκαηα Ληπνζώκαηα κε απμεκέλν ρξόλν θπθινθνξίαο «Δπαίζζεηα ιηπνζώκαηα»: ph-, ζεξκνθξαζία-, ζηόρεπζε PEG-ιηπνζώκαηα 17

8 Αλνζνιηπνζώκαηα Καηηνληθά ιηπνζώκαηα Υξήζεηο πκβαηηθά ιηπνζώκαηα: αλνζνζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο Ληπνζώκαηα κε απμεκέλν ρξόλν θπθινθνξίαο: εθαξκνγέο ζηελ Ογθνινγία Αλνζνιηπνζώκαηα:θύηηαξα-ζηόρνη Αλνζνιηπνζώκαηα: βειηίωζε ηεο ADEPT Καηηνληθά ιηπίδηα γνληδηαθή ζεξαπεία Οδνί ρνξήγεζεο Καηεγνξηνπνίεζε Σνπηθή νδόο ρνξήγεζεο Δληεξηθή νδόο ρνξήγεζεο Παξεληεξηθή νδόο ρνξήγεζεο Με ελδνθιέβηα έλεζε ή ελδνθιέβηα έγρπζε Παξεληεξηθά εθηόο ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ή έγρπζεο Παξεληεξηθά εθηόο ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ή έγρπζεο Γαιαθηώκαηα θαη Αινηθέο Γαιαθηώκαηα (emulsions) Δίδε γαιαθηωκάηωλ Δθαξκνγέο Γαιαθηωκάηωλ Δίδε Γαιαθηωκαηνπνηεηώλ Καηεγνξηνπνίεζε Γαιαθηωκαηνπνηεηώλ Δπηινγή ηωλ Γαιαθηνκαηνπνηεηώλ κε ην ζύζηεκα HLB Μέζνδνη παξαγωγήο Γαιαθηωκάηωλ 30

9 Έιεγρνο ηνπ ηύπνπ γαιαθηώκαηνο Αινηθέο (unguenta, ointments, pommades) Σαμηλόκεζε ηωλ αινηθώλ Ιδηόηεηεο ηωλ αινηθώλ-βάζεωλ Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο: Ρενινγία θαη ημώδεο Πξνϋπόζεζε αλά πεξηνρή ρνξήγεζεο Γεληθέο έλλνηεο θνπόο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο Πεηξακαηηθό κέξνο Τιηθά Όξγαλα-Υξήζε Μέζνδνη Πξωηόθνιιν παξαζθεπήο MLV ιηπνζωκάηωλ γηα εγθιωβηζκό ιηπόθηινπ θαξκάθνπ Καζαξηζκόο ιηπνζωκάηωλ από ειεύζεξν θάξκαθν Μέζνδνο STEWART Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ιηπόθηινπ θαξκάθνπ Πξωηόθνιιν παξαζθεπήο MLV ιηπνζωκάηωλ κε εγθιωβηζκό θαιζεΐλεο Καζαξηζκόο ιηπνζωκάηωλ από ειεύζεξε θαιζεΐλε Δλζωκάηωζε ηωλ ιηπνζωκάηωλ ζε ζπζηήκαηα γειώλ Κηλεηηθή κειέηε ηεο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από ζπζηήκαηα γειώλ Φζνξηζκνκεηξηθόο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαιζεΐλεο Φωηνκεηξηθόο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαιζεΐλεο Πξωηόθνιιν παξαζθεπήο MLV ιηπνζωκάηωλ γηα εγθιωβηζκό ηνπ ιηπόθηινπ θαξκάθνπ γθξηδενθινπβίλε Φωηνκεηξηθόο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο γηα ηελ κέηξεζε γθξηδενθινπβίλεο 53 48

10 3. Απνηειέζκαηα πδήηεζε ηαζεξόηεηα ιηπνζωκάηωλ κε εγθιωβηζκέλε θαιζεΐλε Ληπηδηθή ζύζηαζε ηαζεξόηεηα ζε ξπζκηζηηθό δηάιπκα πκπεξάζκαηα γηα ηε ζηαζεξόηεηα θαιζεΐλεο δηεζπαξκέλε ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο carbopol 974P NF Καιζεΐλε ωο κνληέιν πδξόθηινπ θαξκάθνπ Α Σερληθή δηαρωξηζκνύ ηεο κνξθήο από ην δηάιπκα-δέθηε Ληπηδηθή ζύζηαζε Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% - Δπίδξαζε ηνπ όγθνπ δηαιύκαηνο ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol (974 NF) 1,5% όγθνπ δηαιύκαηνο δέθηε ηωλ 10 ml πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο από πδξνγέιε κίγκαηνο Carbopol (974 NF)2% - HEC 4% πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο από πδξνγέιε HEC 4% πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Γηαθνξέο ζηηο γέιεο (ύγθξηζε ζηα είδε γειώλ) εκαληηθόηεηα ηεο 2εο ζηξώζεο αγαξόδεο ζηνλ πεηξακαηηθό ζρεδηαζκό Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ιηπηδηθήο ζύζηαζεο ιηπνζωκάηωλ ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο ιηπνζωκηθήο θαιζεΐλεο από ιηπνζωκηθέο γέιεο Ληπηδηθή ζύζηαζε Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο ελεύθερης καλσεΐνης από πδξνγέιε Carbopol 2% θαη κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο εγκλωβισμένης (λιποσωμικής) καλσεΐνης από πδξνγέιε Carbopol 2% θαη κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% 74

11 3.22 πκπεξάζκαηα ηεο Δπίδξαζεο ηεο ιηπηδηθήο ζύζηαζεο ιηπνζωκάηωλ ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο ιηπνζωκηθήο θαιζεΐλεο από ιηπνζωκηθέο γέιεο ύγθξηζε PC θαη DSPC/ Chol ιηπνζωκάηωλ πνπ εγθιωβίδνπλ θαιζεΐλε πκπεξάζκαηα γηα ηελ θηλεηηθή κειέηε θαιζεΐλεο από ην ζπζηήκαηα θνξέωλ-γειώλ Γθξηδενθινπβίλε ωο κνληέιν ιηπόθηινπ θαξκάθνπ Σερληθή δηαρωξηζκνύ ηεο κνξθήο από ην δηάιπκα-δέθηε Ληπηδηθή ζύζηαζε Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο ειεύζεξεο γθξηδενθινπβίλεο από πδξνγέιε Carbopol 1%, Carbopol 2%, κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% θαη HEC 4% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο εγθιωβηζκέλεο γθξηδενθινπβίλεο από πδξνγέιε Carbopol 1%, Carbopol 2%, HEC 4% θαη κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο ειεύζεξεο θαη εγθιωβηζκέλεο γθξηδενθινπβίλεο από πδξνγέιε Carbopol 1%, Carbopol 2%, κίγκαηνο Carbopol 2%/ HEC 4%, θαη HEC 4% Δπίδξαζε ηεο «θόξηωζεο» ιηπνζωκηθνύ θαξκάθνπ (Drug loading effect) πκπεξάζκαηα ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο ειεύζεξεο θαη εγθιωβηζκέλεο γθξηδενθινπβίλεο ΡΔΟΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Δηζαγωγή Δπίδξαζε πξνζζήθεο ιηπνζωκάηωλ ζηε ξενινγία ηαηηθέο θαη Γπλακηθέο κεηξήζεηο ξενινγίαο Ρενινγηθέο κειέηεο γειώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πεηξάκαηα απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο πκπεξάζκαηα από ηηο ξενινγηθέο κειέηεο πκπεξάζκαηα 91 Βηβιηνγξαθία 94

12 Πξφινγνο αο παξνπζηάδσ ηελ επίζεκε εξγαζία κνπ ε νπνία δηεθπεξαηψζεθε ζην εξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, ζην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο θ. Αληηκεζηάξε νθίαο πξνο ηελ νπνία εθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηελ πνιχηηκε θαη ζπλερή ζπλεξγαζία ηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηα ππφινηπα αμηφινγα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο κνπ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Απγνπζηάθε Κσλζηαληίλν θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Κιεπεηζάλε Παχιν γηα ηηο επίπνλεο θαη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηνπο θαηά ηελ θνίηεζή κνπ. Δπίζεο επραξηζηψ εθ θαξδίαο ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ηνλ Μνπξηά ππξίδσλα, Κνξνκειά Γεσξγία, ηελ Νηπκέλνπ Βαζηιηθή, ηελ Εαγαλά Παξαζθεπή, ηελ Υάτθνπ Μαξία, ηελ Υαηδή Παλαγηψηα θαη ηελ θίιε θαη ζπλεξγάηηδα Νηνπξάη ηέιια. Σέινο, επραξηζηψ κε φιε κνπ ηελ χπαξμε ηελ πνιχηηκε νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία αλ θαη κε πεληρξά εηζνδήκαηα θαηέβαιε πνιιή πξνζπάζεηα λα αληαπεμέιζσ ζηηο θνηηεηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο ιφγσ αγάπεο πξνο ην παηδί ηνπο θαη πξνο ηελ επηζηήκε. 1

13 1. Δηζαγσγή 2

14 1. Ληπνζψκαηα: δνκή, ζχζηαζε θαη κέζνδνη παξαζθεπήο Γνκή ησλ ιηπνζσκάησλ Σα ιηπνζψκαηα είλαη απιά ζσκαηίδηα ζηα νπνία έλαο φγθνο χδαηνο πεξηθιείεηαη απφ κηα κεκβξάλε (δηπινζηνηβάδα), ε νπνία απνηειείηαη απφ ιηπηδηθά κφξηα (θπξίσο θσζθνιηπίδηα). Όηαλ ηα ιηπίδηα δηαζπείξνληαη ζε πδαηηθά κέζα ζρεκαηίδνληαη απζφξκεηα, δίλνληαο πιεζπζκνχο πνπ ην κέγεζνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ δεθάδεο λαλνκέηξσλ έσο κηθξνκέηξσλ ζε δηάκεηξν φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Εηθόλα 1. Σρεκαηηζκόο ιηπνζσκάησλ Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν γηα ηνλ εγθισβηζκφ νπζηψλ ζην πδαηηθφ δηακέξηζκά ηνπο αιιά θαη φζν ζηελ κεκβξάλε ηνπο. Ζ αμία ησλ ιηπνζσκάησλ σο κνληέια κεκβξαληθψλ ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ιηπνζψκαηα παξαζθεπάδνληαη απφ θπζηθά ζπζηαηηθά πνπ ζρεκαηίδνπλ δνκή δηπινζηνηβάδαο, ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη φκνηα κε ηηο θπζηθέο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ- ε απνθαινχκελε «ζάιαζζα ησλ θσζθνιηπηδίσλ» θαηά ην κνληέιν ησλ Singer- Nicholson. Ζ νκνηφηεηα απηή κπνξεί λα απμεζεί κε ρεκηθή ηξνπνπνίεζε θαη λα αμηνπνηεζεί ζε εξεπλεηηθά πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ ζηφρεπζε θαξκάθσλ ή ηηο αλνζνηξνπνπνηήζεηο θαζψο ε ηθαλφηεηά ηνπο λα κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπζηθψλ κεκβξαλψλ, θαη επίζεο λα απνηθνδνκνχληαη κε ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο ησλ θπζηθψλ κεκβξαλψλ, ηα θαζηζηά απφ ηε κηα πνιχ αζθαιή θαη απφ ηελ άιιε απνηειεζκαηηθνχο θνξείο γηα ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο. 3

15 Υεκηθή ζχζηαζε ησλ ιηπνζσκάησλ Σα θχξηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεκβξαλψλ είλαη ηα θσζθνιηπίδηα, κε πην αληηπξνζσπεπηηθά ηα θσζθνιηπίδηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 2. Γχν είδε θσζθνιηπηδίσλ ππάξρνπλ: ηα θσζθνγιπθεξίδηα θαη ηα ζθηγγνιηπίδηα. Σα πην θνηλά θσζθνιηπίδηα είλαη ηα ακθίθηια κφξηα ηεο θσζθαηηδπινρνιίλεο (phosphatidylcholine, PC), ζηα νπνία κηα γέθπξα γιπθεξφιεο ζπλδέεη έλα δεχγνο πδξφθνβσλ πδξνγνλαλζξαθηθψλ αιπζίδσλ κε κηα πδξφθηιε πνιηθή θεθαιή. Εηθόλα 2. Δνκή θσζθνιηπηδίνπ Σα κφξηα ηεο θσζθαηηδπινρνιίλεο δελ είλαη δηαιπηά ζην λεξφ θαη φηαλ βξεζνχλ ζε θάπνην πδαηηθφ κέζν δηαηάζζνληαη επζχγξακκα ζε δηπινζηνηβάδεο κε ηε κνξθή επίπεδσλ θχιισλ, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη αλεπηζχκεηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηεο πδαηηθήο θάζεο θαη ηεο ιηπαξήο αιπζίδαο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 1.3 Μέζνδνη παξαζθεπήο Σα ιηπνζψκαηα «δελ ππάξρνπλ», ηα ιηπνζψκαηα είλαη κηα νηθνγέλεηα ζθαηξηθψλ δνκψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ζ κεραληθή θαη νη ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηαο ησλ ιηπνζσκάησλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια ζπζηαηηθά δηπινζηνηβάδαο. Δδψ θαη ρξφληα, ε θσζθαηηδπινρνιίλε (PC) εκθαλίζηεθε σο ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ ιηπνζσκάησλ ζηελ θαξκαθεπηηθή. Ζ ζθιεξφηεηα θαη ε δηαπεξαηφηεηα ηεο δηπινζηνηβάδαο εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ PC. Σν κήθνο ηεο καθξηάο αιπζίδαο αιθπιίνπ θαη ν βαζκφο αθνξεζηφηεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ 4

16 ξφιν, γηα παξάδεηγκα, νη C 18, θνξεζκέλεο αιπζίδεο αιθπιίνπ παξάγνπλ ζθιεξέο δηπινζηνηβάδεο κε ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο. Ζ παξνπζία ρνιεζηεξφιεο επίζεο ηείλεη ζε δηπινζηνηβάδεο πεξηζζφηεξν ζθιεξέο. Σα ιηπνζψκαηα παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο (ρήκα 1) θαη ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. (Πίλαθαο 1). Απηέο νη δηαθνξέο έρνπλ αληίθηππν ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο in vivo (θαηαλνκή) θαη in vitro (π.ρ απνζηείξσζε). Σρήκα 1. Παξαζθεπή ιηπνζσκάησλ Μεραληθή δηαζπνξά Μέζνδνο θαηά ηελ νπνία απνκαθξχλεηαη ν νξγαληθφο δηαιχηεο θαη ηα ιηπίδηα δηαζπείξνληαη ζε πδαηηθφ κέζν, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία κε κεραληθή αλάδεπζε Παξαζθεπή ιεπηνχ πκελίνπ Δίλαη ε κέζνδνο παξαζθεπήο ιεπηνχ πκελίνπ (thin film method). χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ην πξνο κειέηε κείγκα ιηπηδίσλ ην νπνίν είλαη δηαιπκέλν ζε ρισξνθφξκην κεηαθέξεηαη ζε ζθαηξηθή θηάιε. Ζ θηάιε ηνπνζεηείηαη ζε 5

17 πεξηζηξεθφκελν εμαηκηζηήξα ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία κεηάπησζεο ησλ ιηπηδίσλ. Όηαλ ζρεκαηηζηεί έλα ιεπηφ πκέλην ζηα ηνηρψκαηα ηεο θηάιεο ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. Αθνινπζεί απνκάθξπλζε ησλ ηπρφλ ππνιεηκκάησλ δηαιχηε κε δηαβίβαζε ξεχκαηνο αδψηνπ. ηε ζπλέρεηα, ην πκέλην ελπδαηψλεηαη κε ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία. Ωο επφκελν βήκα είλαη ε κεραληθή αλάδεπζε (vortex) ηεο ζθαηξηθήο θηάιεο ψζηε λα απνθνιιεζεί ην πκέλην απφ ηα ηνηρψκαηα. Λακβάλεηαη κηα ζνιεξή δηαζπνξά ζηελ νπνία ππάξρνπλ πνιπζηνηβαδηαθά ιηπνζψκαηα κεγάινπ κεγέζνπο. (MLV, multilamellar vesicles) Λνπηξφ ππεξήρσλ Μείσζε ηεο ιηπνζσκηθήο δηαζπνξάο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ινπηξνχ ππεξήρσλ (bath sonicator). Σέινο, ηα ιηπνζψκαηα αθήλνληαη ζε εξεκία γηα κία ψξα ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο θάζεο κεηάπησζεο ψζηε λα ηαθηνπνηεζεί ε δνκή ηνπο κε δηάκεηξν ησλ 5-6κm Αθίδα ππεξήρσλ (probe sonicator) Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ιηπνζσκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ. Σα ιηπνζψκαηα πνπ ιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν απηή έρνπλ δηάκεηξν κεξηθέο δεθάδεο λαλφκεηξα. (SUV, small unilamellar vesicles) Δμψζεζε κέζσ θίιηξσλ Απνηειεί κηα κέζνδν επηφηεξε γηα ηελ επίηεπμε κείσζεο κεγέζνπο ησλ ιηπνζσκάησλ. Ζ ρξήζε θίιηξσλ, ηα νπνία έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο, δίλεη νκνηνγελείο πιεζπζκνχο ιηπνζσκάησλ ζε φηη αθνξά ην κέγεζφο ηνπο (LUV, large unilamellar vesicles). 6

18 Υξήζε κηθξνγαιαθησκαηνπνηεηή Σα ιηπνζψκαηα εηζάγνληαη ζηελ ζπζθεπή ηνπ κηθξνγαιαθηνσκαηνπνηεηή είηε κε ηε κνξθή ελαησξήκαηνο κεγάισλ ιηπνζσκάησλ (MLV) είηε κε ηελ κνξθή κε ελπδαησκέλσλ ιηπηδίσλ εληφο πδαηηθνχ κέζνπ. Οη αληιίεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ κηθξνγαιαθησκαηνπνηεηή ζπιιέγνπλ ηα ιηπνζψκαηα, κε πνιχ πςειέο πηέζεηο (10000 psi) κέζα απφ θίιηξα δηακέηξνπ 5κm, κέζα απφ ηα νπνία ην ξεπζηφ αλαθπθιψλεηαη κέζσ ηεο αληιίαο θαη ηνπ ζαιάκνπ αληίδξαζεο ηφζεο θνξέο ψζηε ηα ιηπνζψκαηα λα απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο ( κm) Λπνθηινπνίεζε (freeze-drying) Ζ ιπνθηινπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο λεξνχ απφ έλα πξντφλ κέζσ εμάρλσζεο θαη δηαζπνξάο. Απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπζθεπή ιπνθηινπνίεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ζπκππθλσηή πνπ παγηδεχεη λεξφ πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην πξντφλ, έλα ζχζηεκα ςχμεο θαη έλα ζχζηεκα θελνχ γηα λα κεηψλεη ηελ πίεζε έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία εμάρλσζεο. Ζ ιπνθηινπνίεζε απνηειεί κηα κέζνδν δηαζπνξάο ιηπηδίσλ, ηα νπνία επηζπκνχκε λα βξίζθνληαη ζε κηα νξγαλσκέλε δνκή πξηλ ηελ πξνζζήθε ηνπ πδαηηθνχ κέζνπ. Ζ επηινγή ηνπ νξγαληθνχ δηαιχηε πνπ δηαιχνληαη ηα ιηπίδηα εμαξηάηαη αθελφο απφ ην ζεκείν ηήμεο ηνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί ζηνλ ζπκππθλσηή, θαη αθεηέξνπ απφ ηελ αδξάλεηα ζε ζρέζε κε ηα πιαζηηθά πψκαηα ησλ ιπνθηινπνηεηψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ιπνθηινπνίεζεο ην ιηπηδηθφ δείγκα πνπ ιακβάλεηαη είλαη μεξφ. Πξνζηίζεηαη ην πδαηηθφ κέζν κε ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία, δηαζπείξεηαη κε κεραληθή αλάδεπζε, ψζηε λα ιεθζνχλ πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (MLV) πκππθλσκέλα-αλαγελλεκέλα ζσκαηίδηα Σα ζπκππθλσκέλα-αλαγελλεκέλα ζσκαηίδηα (DRV, dried-reconstituted vesicles) παξαζθεπάδνληαη απφ άδεηα κηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (SUV) κεηά απφ ιπνθηινπνίεζε παξνπζία ηεο πξνο εγθισβηζκφ νπζίαο. Ζ κέζνδνο απηή 7

19 αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kirby θαη Gregoriadis (Kirby et al., 1984). Έηζη, ζρεκαηίδνληαη ιηπνζψκαηα κε πςειή ηθαλφηεηα εγθισβηζκνχ, αθνχ ε επαθή ησλ ιηπηδίσλ ζηελ μεξή θαηάζηαζε κε ην πδαηηθφ δηάιπκα (ζε πνιχ πςειή ζπγθέληξσζε, ιφγσ ρξήζεο κηθξψλ φγθσλ θαηά ηελ ελπδάησζε) έρεη βξεζεί φηη ζπκβάιεη ζε πςειά επίπεδα εγθισβηζκνχ Γηαζπνξά δηαιχηε ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη κέζνδνη φπνπ ηα ιηπίδηα εληφο θάπνηνπ νξγαληθνχ δηαιχηε έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πδαηηθή θάζε πνπ πεξηέρεη ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία Έλεζε αηζαλφιεο Ζ κέζνδνο απηή αξρηθά δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο Batzri θαη Korn (Batzri et al, 1973). Αηζαλνιηθφ δηάιπκα ιηπηδίσλ ελίεηαη γξήγνξα ζε πεξίζζεηα πδαηηθνχ κέζνπ, κέζσ ιεπηήο βειφλαο. Ζ δχλακεο ηεο έλεζεο είλαη αξθεηή γηα λα γίλεη ε κίμε, ψζηε ηα κφξηα ησλ θσζθνιηπηδίσλ λα δηαζπαξνχλ ζην κέζν. Με ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλνληαη κηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 25nm. Αλ ε αλάκημε δελ είλαη αξθεηή ππάξρεη θίλδπλνο λα ζρεκαηηζηνχλ κεγαιχηεξα ιηπνζψκαηα ή ζπζζσκαηψκαηα. Αλ θαη ε κέζνδνο απηή έρεη πιενλεθηήκαηα σο πξνο ην γεγνλφο φηη είλαη εμαηξεηηθά απιή θαη ππάξρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο απνηθνδφκεζεο επαίζζεησλ ιηπηδίσλ, σζηφζν ε εθαξκνγή ηεο πεξηνξίδεηαη απφ ηε δηαιπηφηεηα ησλ ιηπηδίσλ ζηελ αηζαλφιε θαη ηνλ φγθν ηεο αηζαλφιεο πνπ δχλαηαη λα εηζαρζεί ζην πδαηηθφ κέζν. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ιηπνζσκηθή δηαζπνξά λα είλαη αξαηή θαη θαη επέθηαζε ην πνζνζηφ εγθισβηζκνχ λα είλαη ρακειφ, θπξίσο αλ ε πξνο εγθισβηζκφ νπζία είλαη δηαιπηή ζηελ πδαηηθή θάζε Έλεζε αηζέξα Πεξηιακβάλεη ηελ έλεζε ηνπ κε αλακείμηκνπ κε ην λεξφ νξγαληθφ δηαιχηε ζηελ πδαηηθή θάζε κε ιεπηή βειφλα ζε ζεξκνθξαζία, ζηελ νπνία ν νξγαληθφο δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη κε εμάηκηζε. Ο πηζαλφο κεραληζκφο, εθηηκάηαη φηη ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο πσο ε αξγή εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε πξνθαιεί κηα βαζκίδσζε 8

20 αηζέξα-λεξνχ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ δηπινζηνηβάδαο θαη ηελ αλαδίπισζή ηεο ζε ζσκαηίδην. Ζ κέζνδνο είλαη ήπηα θαζψο κεηψλεη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ. Δπηπιένλ, ν δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ εηζάγεηαη εμαζθαιίδνληαο πςειά πνζνζηά εγθισβηζκνχ. Ωο κεηνλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ιηπνζσκάησλ θαη ν πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλεζεο Νεξφ ζηελ νξγαληθή θάζε Ζ δηπινζηνηβάδα ησλ ιηπηδίσλ ζρεκαηίδεηαη ζε δχν βήκαηα: αξρηθά, δεκηνπξγείηαη ε εζσηεξηθή κνλνζηνηβάδα ησλ ιηπηδίσλ πνπ εγθισβίδνπλ ηελ πδαηηθή θάζε θαη θαηφπηλ ζρεκαηίδεηαη ε εμσηεξηθή κνλνζηνηβάδα κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ηεο πδαηηθήο πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ δχν κνλνζηνηβάδσλ. Τπάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ αιιά θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ν ζρεκαηηζκφο ελφο γαιαθηψκαηνο λεξνχ ζε έιαην κε ηελ εηζαγσγή κηθξήο πνζφηεηαο πδαηηθνχ κέζνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία. Αθνινπζεί κεραληθή αλάδεπζε γηα λα δηαζπαζηεί ε πδαηηθή θάζε ζε ζηαγνλίδηα, ηα νπνία ζηαζεξνπνηνχληαη απφ ηελ ιηπηδηθή κνλνζηνηβάδα ζηελ δηεπηθάλεηα ησλ δχν θάζεσλ. Ληπνζψκαηα κε απηήλ ηελ κέζνδν παξαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο Szoka θαη Papahadjopoulos (Szoka et al., 1978), νλνκάδνληαη αλάζηξνθεο θάζεο εμαηκηδφκελα ζσκαηίδηα (REV, reverse-phase evaporation vesicles), επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη γαιάθησκα λεξνχ ζε έιαην, αλάζηξνθν ηνπ ειαίνπ ζε λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, θαη επεηδή ε απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε απφ ην γαιάθησκα γίλεηαη κε εμάηκηζε Γεκηνπξγία ιηπηδίσλ κε απνξξππαληηθά χκθσλα κε απηήλ ηελ κέζνδν ηα θσζθνιηπίδηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πδαηηθή θάζε κέζσ απνξξππαληηθψλ. Έηζη, ζρεκαηίδνληαη κηθθχιηα, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ απνξξππαληηθνχ θαη ηελ ζπγθέληξσζε θαη ην είδνο ησλ ιηπηδίσλ. Ζ ζπγθέληξσζε εθείλε ηνπ απνξξππαληηθνχ 9

21 ζην λεξφ ζηελ νπνία ηα κηθθχιηα αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη είλαη ε θξίζηκε κηθθπιηαθή ζπγθέληξσζε (CMC). ε αληίζεζε κε ηα θσζθνιηπίδηα, ηα απνξξππαληηθά είλαη πνιχ δηαιπηά ηφζν ζε πδαηηθά φζν θαη ζε νξγαληθά κέζα. Σα απνξξππαληηθά κπνξεί λα είλαη ηνληθά (αληνληθά ή θαηηνληθά), ακθνηεξηθά θαη κε-ηνληθά. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ απνξξππαληηθνχ απφ ηα κεηθηά κηθθχιηα νδεγεί ζηνλ απζφξκεην ζρεκαηηζκφ ιηπνζσκάησλ, ηα νπνία εγθισβίδνπλ φ,ηη ππάξρεη ζην πδαηηθφ κέζν. Οη κέζνδνη ησλ απνξξππαληηθψλ δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθέο ζηνλ εγθισβηζκφ θαζψο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απνξξππαληηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο νη νπνίεο απνκαθξχλνπλ θαη κηθξά πδαηνδηαιπηά κφξηα. Όκσο ζεσξνχληαη ηδαληθέο γηα παξαζθεπή ιηπνζσκάησλ πνπ θέξνπλ πξσηεΐλεο, εθφζνλ εηζάγνληαη ζηα κηθθχιηα ρσξίο λα κεηνπζηψλνληαη παξνπζία ησλ απνξξππαληηθψλ. 1.4 Δίδε ιηπνζσκάησλ Σα ιηπνζψκαηα ζπρλά δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηβάδσλ θαη ην κέγεζνο. Μηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (SUV, small unilamellar vesicles), (LUV, large unilamellar vesicles), κεγάια πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (MLV, MVV multivesicular vesicles) (ρήκα 2.). Σα SUVs δείρλνπλ κηα δηάκεηξν ησλ 20 έσο 100 nm. Σα LUVs, MLVs, θαη MVVs έρνπλ εχξνο κεγέζνπο απφ ιίγεο εθαηνληάδεο λαλφκεηξα έσο κηθξφκεηξα. Ζ ππθλφηεηα ηεο κεκβξάλεο (θσζθνιηπηδηθή δηπινζηνηβάδα) κεηξά δηαζηάζεηο ησλ 5 έσο 6 λαλνκέηξσλ. Σσήμα 2. Σρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ιηπνζσκάησλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη αξηζκνύ ησλ ζηνηβάδσλ. SUV: Small unilamellar vesicles; LUV: Large unilamellar vesicles; MLV: Multilamellar vesicles; MVV: Multivesicular vesicles. 10

22 Πίλαθαο 1. Καηάηαμε ιηπνζσκάησλ βάζε θαξκαθεπηηθήο άπνςεο Πίλαθαο 1. Καηάηαμε ιηπνζσκάησλ βάζε θαξκαθεπηηθήο άπνςεο Βάζη δομικών παπαμέηπων MLV, πνιπζηνηβαδηαθά κεγάια ζσκαηίδηα - 0.5κm OLV, νιηγνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα 0.1~ 1κm UV, κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα ( φιν ην εχξνο κεγέζνπο) MUV, κεζαίνπ κεγέζνπο κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα LUV, κεγάια κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα - 100nm GUV, γηγαλην-κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (κε δηάκεηξν 1 κm) MVV, πνιπζθαηξηθά ζσκαηίδηα (ζπλήζσο κεγαιχηεξα 1 κm) Βάζη ηηρ μεθόδος παπαζκεςήρ λιποζωμάηων REV, κνλά ή νιηγνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα παξαζθεπαζκέλα κε ηε κέζνδν αλάζηξνθεο θάζεο εμαηκηδφκελα ζσκαηίδηα MLV-REV, πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα παξαζθεπαζκέλα κε ηε κέζνδν αληίζηξνθε-θάζε εμάηκηζεο SPLV, ζηαζεξά πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα FATMLV, θαηεςπγκέλα θαη ηεθφκελα MLV VET, ζσκαηίδηα παξαζθεπαζκέλα κε κεζφδνπο εθρχιηζεο DRV, αθπδαησκέλα-επαελπδαησκέλα ζσκαηίδηα 11

23 ην πεδίν ησλ ιηπνζσκάησλ έρεη γίλεη ηεξάζηηα πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ηα ιηπνζψκαηα γίλεηαη εθηεηακέλε έξεπλα πάλσ απφ 20 ρξφληα σο θνξείο γηα ηελ κεηαθνξά ελφο επξέσο θάζκαηνο παξαγφλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ, ησλ αληηγφλσλ, αλνζνξπζκηζηψλ, ρειηθψλ ελψζεσλ, αηκνζθαηξίλεο θαη ζπκπαξαγφλησλ, ιηπηδίσλ θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ. Ο ζθνπφο θάζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ είλαη λα ξπζκίζεη ηηο θαξκαθνθηλεηηθέο θαη/ή ηελ θαηαλνκή ζηνπο ηζηνχο ηνπ θαξκάθνπ κε ηνλ πην σθέιηκν ηξφπν. Αλάκεζα ζηελ πνηθηιία ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο γηα παξάδεηγκα κηθξνζθαηξίδηα, λαλνζσκαηίδηα, ιηπνπξσηεΐλεο, κπθειιηαθά ζπζηήκαηα θαη ιηπνζψκαηα. Απφ απηά, ην πην ζπλαξπαζηηθφ γελληέηαη απφ ην ζχζηεκα ιηπνζσκάησλ. Δμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ιηπνζσκάησλ λα κεηαθέξνπλ έλα εχξνο νπζηψλ, ηελ δνκηθή πνιιαπιφηεηα θαη ηελ αβιαβή θχζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο, ηα ιηπνζψκαηα κειεηήζεθαλ γηα δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε πσο ηα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιηπνζψκαηα. Καηεχζπλζε: Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα ζηνρεχζνπλ έλα θάξκαθν ζηελ ζέζε δξάζεο ηνπ ζψκαηνο πνπ πξννξίδνληαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή δξάζε (ζηφρεπζε θαξκάθνπ, εηδηθή κεηαθνξά). Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ επίζεο λα θαηεπζχλνπλ έλα θάξκαθν καθξηά απφ εθείλα ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηα νπνία είλαη επαίζζεηα ζε ηνμηθή δξάζε απφ απηά. Γηάξθεηα: Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο κηα απνζήθε απφ ηελ νπνία νη εγθισβηζκέλεο νπζίεο απειεπζεξψλνληαη αξγά. Μηα ηέηνηα ζπγθξαηεκέλε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ψζηε λα δηαηεξήζεη ηα ζεξαπεπηηθά (αιιά φρη ηνμηθά) επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζηελ γεληθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ή ζηελ ηνπηθή ρνξήγεζε γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Έηζη ινηπφλ, κηα απμεκέλε δηάξθεηα δξάζεο θαη κηα κεησκέλε ζπρλφηεηα ρνξήγεζεο έρνπλ σθέιηκα επαθφινπζα. Πξνζηαζία: Φάξκαθα εγθισβηζκέλα ζε ιηπνζψκαηα, εηδηθά εθείλα πνπ εγθισβίδνληαη ζηελ πδαηηθή θάζε, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επηβιαβή ελέξγεηα παξαγφλησλ (γηα παξάδεηγκα ηα απνηθνδνκεηθά έλδπκα) πνπ είλαη παξφληα. 12

24 Δζσηεξηθνπνίεζε: Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε θχηηαξα ζηφρνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη επηπιένλ είλαη ηθαλά λα πξνσζνχλ ηελ ελδνθπηηαξηθή κεηαθνξά θαξκαθεπηηθψλ κνξίσλ ηα νπνία ζηελ «ειεχζεξε» κνξθή ηνπο (γηα παξάδεηγκα κε-εγθισβηζκέλα) δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εηζαρζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ ιφγσ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (κφξηα DNA). Δλίζρπζε: Δάλ ην θάξκαθν είλαη έλα αληηγφλν, ηα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αλνζνινγηθφο εληζρπηήο ζηηο κνξθέο εκβνιίνπ. Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ιηπνζσκάησλ δελ αιιειναπνθιείνληαη, ζπρλά επηηπρείο εθαξκνγέο ησλ ιηπνζσκάησλ βαζίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ δχν ή θαη παξαπάλσ, φπσο ζα θαλεί θαζαξά απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ιηπνζσκάησλ Σν ιηπνζσκηθφ ζχζηεκα έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα θνιινεηδή ζπζηήκαηα κεηαθνξάο: επηηξέπεη ζρεδφλ απεξηφξηζηεο πηζαλφηεηεο αιιαγήο δνκηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επειημίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηείηαη ε in vivo ζπκπεξηθνξά ησλ ιηπνζσκάησλ θαη λα θηηάρλνληαη θαηάιιειεο κνξθέο γηα εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο. Δπηρεηξψληαο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ πιεζψξα ησλ πηζαλψλ εθδνρψλ, ηέζζεξα βαζηθά είδε ιηπνζσκάησλ κπνξνχλ γεληθά λα δηαρσξηζηνχλ κε βάζε ηε ζχζηαζε θαη ηελ in vivo εθαξκνγή πκβαηηθά ιηπνζψκαηα Απηά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ιηπνζψκαηα ηα νπνία ηππηθά παξαζθεπάδνληαη κφλν απφ θσζθνιηπίδηα (νπδέηεξα θαη/ή αξλεηηθά θνξηηζκέλα) θαη/ή ρνιεζηεξφιε. Σα ζπκβαηηθά ιηπνζψκαηα (conventional liposomes, C-liposomes) είλαη κηα νηθνγέλεηα ζσκαηηδίσλ κε δνκέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ιηπηδηθή δηπινζηνηβάδα πνπ πεξηθιείεη πνζφηεηα χδαηνο. 13

25 Δπίζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Όηαλ ρνξεγνχληαη in vivo κέζσ δηαθνξεηηθψλ παξεληεξηθψλ νδψλ (ζπρλά κέζσ ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο), δείρλνπλ κηα ηζρπξή ηάζε λα ζπζζσξεχνληαη γξήγνξα θαη λα αλαγλσξίδνληαη σο μέλα απφ ηα θαγνθχηηαξα ηνπ κνλνθχηηαξνπ θαγνθπηηάξηνπ ζπζηήκαηνο (MPS, mononuclear phagocyte system), ζπρλά νλνκάδεηαη θαη σο δπθηηνελδνζειηαθφ ζχζηεκα (RES, reticuloendothelial system). Ζ πξφζιεςε ησλ ιηπνζσκάησλ απφ ηα καθξνθάγα θχηηαξα ηνπ RES θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα, αλάινγα κε ηελ νδφ ρνξήγεζεο, αλαθέξεηαη σο παζεηηθή ζηφρεπζε. Δπηπιένλ, είλαη αζηαζή ζε βηνινγηθά πγξά, νδεγψληαο ζε γξήγνξε απειεπζέξσζε εγθισβηζκέλσλ κνξίσλ θπξίσο ιφγσ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηηο δπν μερσξηζηέο νκάδεο πξσηετλψλ πιάζκαηνο, ηηο HDL (Scherphof et al., 1984) θαη ηηο νςσλίλεο (Woodle et al., 1992) πξνζξνθεκέλα ζηελ επηθάλεηα ησλ ιηπνζσκάησλ θαη κεζνιαβψληαο ηελ ελδνθχηησζή ηνπο απφ ην MPS. (ρήκα 3). Σσήμα 3. Σρεκαηηθό δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζπκβαηηθώλ ιηπνζσκάησλ, αιιειεπίδξαζε κε ηηο πξσηεΐλεο πιάζκαηνο, ηα ιηπνζώκαηα κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κε νςσλίλεο, νη νπνίεο κεζνιαβνύλ ηελ ελδνθύηησζή ηνπο από ηα θύηηαξα Kupffer (KC) ζην ελδνζήιην ήπαηνο (E). Ελαιιαθηηθά, κηα αληαιιαγή ησλ ιηπηδίσλ ηνπ ιηπνζώκαηνο κε ηηο ιηπνπξσηεΐλεο, εηδηθά ηηο HDL κπνξεί λα ιάβεη ρώξα, ε ηειεπηαία δηαδηθαζία νδεγεί ζε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ιηπνζώκαηνο θαη απειεπζέξσζε ησλ εγθισβηζκέλσλ κνξίσλ ζην πιάζκα. 14

26 Παξφια απηά, ν ξπζκφο απνκάθξπλζεο ησλ ιηπνζσκάησλ απφ ηελ θπθινθνξία αίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ νςσληλψλ λα ζπλδένληαη ζηελ ιηπνζσκηθή επηθάλεηα θαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ιηπνζψκαηνο φπσο ηε ξεπζηφηεηα ηεο δηπινζηνηβάδαο, ην θνξηίν ηεο επηθάλεηαο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζσκαηηδίνπ. Όκσο, ε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη πνιιέο πεηπρεκέλεο εθαξκνγέο ζπκβαηηθψλ ιηπνζσκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ ζε κνιπζκέλα καθξνθάγα (Bakker et al., 1995). Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ηεο ζηφρεπζεο καθξνθάγσλ πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά αλνζνξπζκηζηψλ γηα λα απμεζεί ε ηδηφηεηα ησλ καθξνθάγσλ λα ζθνηψλνπλ λενπιαζκαηηθά θχηηαξα (Daneu et al., 1995), (Killion et al., 1994) θαη λα απμάλνπλ ηελ αληίζηαζε ζε κνιπζκαηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο (Ten Hageu et al., 1995). Σα ζπκβαηηθά ιηπνζψκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη γηα ηελ κεηαθνξά αληηγφλσλ. Ληπνζψκαηα-εκβφιηα έρνπλ δξαζηηθά απνηειέζκαηα ζε πεηξακαηηθά κνληέια ελάληηα ζε ηνχο, βαθηήξηα θαη παξαζηηηθέο κνιχλζεηο (Gregoriadis G., 1994), (Alving C.R., 1995), (Kevsteu et al., 1995), φπσο επίζεο ζε θαξθίλνπο (Bergers et al., 1993) Ληπνζψκαηα κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο Ζ αλάπηπμε απηνχ ηνπ είδνπο ιηπνζσκάησλ απνηέιεζε νξφζεκν ζηελ έξεπλα κεηαθνξάο θαξκάθνπ κε ιηπνζψκαηα. Παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο ησλ ζπκβαηηθψλ ιηπνζσκάησλ ηα ιηπνζψκαηα κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο άλνημαλ έλα λέν πεδίν ζεξαπεπηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ αλχπαξθην εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ MPS. Πηζαλψο, ην ζεκαληηθφηεξν θιεηδί απηψλ ησλ ιηπνζσκάησλ είλαη φηη είλαη ηθαλά λα βξεζνχλ ζε ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο φπνπ ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο είλαη απμεκέλε. Δπηπρψο, πεξηνρέο απμεκέλεο δηαπεξαηφηεηαο ηξηρνεηδψλ αγγείσλ πεξηιακβάλνπλ παζνινγηθέο πεξηνρέο φπσο ζηεξενχο θαξθίλνπο θαη πεξηνρέο κφιπλζεο θαη θιεγκνλήο α «Δπαίζζεηα ζε κεηαβνιέο ιηπνζψκαηα»: ph-, ζεξκνθξαζία-, ζηφρεπζε Γηα ηελ απνθπγή ιπζνζσκηθήο απνηθνδφκεζεο, ph-επαίζζεηα ιηπνζψκαηα, ηα νπνία απνζηαζεξνπνηνχληαη θαη ζπληήθνληαη ζε ph ~ 6, έρνπλ ζρεδηαζηεί. Απηφ ην είδνο ιηπνζσκάησλ ζπληίζεηαη απφ κίγκα θσζθαηηδπιν-αηζαλνιακίλεο (phosphatidyl ethanolamine, PE) κε έλα φμηλν θσζθνιηπίδην. Ζ πην κειεηεκέλε νκάδα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηέρεη κε-θνξεζκέλε θσζθαηηδπιναηζαλνιακίλε (PE, 15

27 unsaturated phosphatidylethalnolamine) ζπλδεδεκέλε κε κεξηθψο φμηλα ακθίθπια, φπσο νιετθφ νμχ ή ρνιεζηεξνιειεθηξηθφ νμχ (Ellens et al., 1984). ε ph < 6.5, κεηά απφ πξσηνλίσζε ησλ δηπινζηνηβάδσλ, PE πθίζηαηαη κεηάπησζε απφ ηε θάζε δηπινζηνηβάδαο ζε εμαγσληθή θάζε, ζπληήθεηαη, θαη ην ιηπνζσκηθφ πεξηερφκελν θζάλεη ζην θπηηαξφπιαζκα. (ρήκα 4). Σα επαίζζεηα ζε ph ιηπνζψκαηα έρνπλ πξνηαζεί σο κέζα γηα ηελ αχμεζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεηαθνξάο θαξκάθσλ (Roux et al., 2004). Σα ιηπνζψκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρψο γηα κεηαθνξά λνπθιετθψλ νμέσλ (Shi G et al., 2002), (Mizone T et al., 2002). Σσήμα 4. Είδνο αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ζπλδέηε-ζηνρεπκέλσλ ιηπνζσκάησλ κε θύηηαξν. Μεηά ηε ζύλδεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ, ηα ιηπνζώκαηα κπνξνύλ είηε λα εζσηεξηθεπζνύλ κέζσ ππνδνρέα κε ελδνθύηησζε, είηε λα ζπληερζνύλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Γηα απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θαξκάθνπ ζρεδηάζηεθαλ ηα επαίζζεηα ιηπνζώκαηα απνθεύγνληαο ηε ιπζνζσκηθή απνηθνδόκεζε. Έλα άιιν μερσξηζηφ είδνο ιηπνζσκάησλ είλαη ηα ζεξκν-επαίζζεηα ιηπνζψκαηα ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη απφ θσζθνιηπίδηα κε ζεξκνθξαζία κεηάπησζεο γχξσ ζηνπο 40 0 C. Θεξκαίλνληαο ηηο ζέζεηο φπνπ ηα ιηπνζψκαηα έρνπλ ζπζζσξεπζεί ζεσξείηαη φηη επάγνπλ κηα γξήγνξε απειεπζέξσζε ηνπ ιηπνζσκηθνχ πεξηερνκέλνπ (ρήκα 4). Απηή ε ηάμε ιηπνζσκάησλ έρεη επηηπρψο ρξεζηκνπνηεζεί ζε 16

28 in vitro θαη κνληέια δψσλ, αιιά δελ έρεη εηζαρζεί ζηελ θιηληθή κειέηε αλ θαη ε ηνπηθή ππεξζεξκία ρξεζηκνπνηείηαη σο αληη-θαξθηληθή ζεξαπεία. Σα ζηφρν επαίζζεηα ιηπνζψκαηα ιακβάλνληαη κέζσ απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηπινζηνηβάδαο PE κε παξάγσγα αληηζσκάησλ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ (ζπλήζσο παικηηηθφ νμχ). Μεηά ηε ζχλδεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θχηηαξνπ-ζηφρνπ, ζπγθέληξσζε ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ζηα ζεκεία επαθήο, νδεγεί ζε απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δηπινζηνηβάδσλ (Ho RJY et al., 1986) απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 4. ε απηφ ην ζεκείν, ην ιηπνζσκηθφ πεξηερφκελν ζα απειεπζεξσζεί ζηε γχξσ πεξηνρή ηνπ θπηηάξνπ. Απηή ε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά αληηηθψλ παξαγφλησλ β PEG-ιηπνζψκαηα Πξνο ην παξφλ, ν πην ζπλήζεο ηξφπνο λα παξαρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ιηπνζψκαηα είλαη λα ζπλδεζεί πδξφθηιν πνιπκεξέο πνιπαηζπιέλν-γιπθφιεο ζε ιηπίδηα (Zalipsky S., 1995) (PEG, polyethylene glycol), ην νπνίν είλαη βηνζπκβαηφ θαη πδαηνδηαιπηφ, νκνηνπνιηθά ζηελ έμσ επηθάλεηα (ρήκα 5). Έηζη, ινηπφλ, απηά ηα PEG-ιηπνζψκαηα πνπ νλνκάδνληαη «ζπγθαιεκέλα» (stealth) ή αιιηψο «ζηεξενρεκηθά ζηαζεξά» ιηπνζψκαηα (sterically stabilized liposomes, SSL), ν πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα μεθεχγνπλ απφ ην MPS θαζψο θαζίζηαληαη αφξαηα απφ ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο, θαη ν δεχηεξνο φξνο ζηνλ κεραληζκφ ζηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαγσγή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ θπθινθνξίαο (ρξφλνη εκίζηαο δσήο ζηνπο αλζξψπνπο πεξίπνπ 48 ψξεο). Ζ ζηεξηθή ζηαζεξφηεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο επηθάλεηαο πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε πδξνγνλσκέλεο νκάδεο PEG νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζηεξηθή παξεκπφδηζε ελάληηα ζε αιιειεπηδξάζεηο κε κνξηαθά θαη θπηηαξηθά ζπζηαηηθά ηνπ βηνινγηθνχ πεξηβάιινληνο (Shi G et al., 2002) Αλνζνιηπνζψκαηα Σα αλνζνιηπνζψκαηα έρνπλ εηδηθά αληηζψκαηα ή ηκήκαηα αληηζσκάησλ (φπσο Fab ή κνλέο αιπζίδεο αληηζσκάησλ) ζηελ επηθάλεηά ηνπο επαπμάλνληαο ηελ ζχλδεζε ηνπο ζε ζέζεηο-ζηφρνπο (ρήκα 5). Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα αλνζνιηπνζσκάησλ εξεπλήζεθαλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο, ε πξσηαξρηθή εζηίαζε ήηαλ ε ζηφρεπζε κεηαθνξάο αληηθαξθηληθψλ παξαγφλησλ (Mizone T et al., 2002). 17

29 Όπσο γηα θάζε ζσκαηίδην ζηελ ξνή αίκαηνο, είλαη δχζθνιν γηα ηα αλνζνιηπνζψκαηα λα αθήζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ ήπαηνο θαη ηεο ζπιήλαο. Παξφια απηά, έρεη εμαζθαιηζηεί πξνζηηή ε πξφζβαζε ζηνπο ππνδνρείο-ζηφρνπο, επίζεο ε ηνπηθή ρνξήγεζε ζε θνηιφηεηεο ηνπ ζψκαηνο έρεη ιάβεη ελδηαθέξνλ. Δπηηπρείο πξνζπάζεηεο έγηλαλ πξνεθηείλνληαο ηνπο ρξφλνπο εκηδσήο ησλ αλνζνιηπνζσκάησλ κεηά απφ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε επηθαιχπηνληαο ηα κε PEG, έηζη ηνπο έδσζε κεγαιχηεξε επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζέζεηο ζηφρνπο παξά ηελ χπαξμε ησλ καθξνθάγσλ ηνπ MPS (ρήκα 5). Σσήμα 5. Καηεγνξηνπνίεζε ιηπνζσκάησλ. Ληπνζώκαηα κε απμεκέλν ρξόλν θπθινθνξίαο (PEG-ιηπνζώκαηα, αλνζνιηπνζώκαηα) Καηηνληθά ιηπνζψκαηα Σα θαηηνληθά ιηπνζψκαηα παξνπζηάδνπλ ηα λεφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιηπνζσκάησλ. Απνηεινχλ δξνκείο-πξψηεο γξακκήο αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ππφ αλάπηπμε γηα ηελ κεηαθνξά γελεηηθνχ πιηθνχ (Ho RJY et al., 1986), (Storm G et al., 1995). Σν ζεηηθά θνξηηζκέλν ιηπίδην αιιειεπηδξά κε, -θαη νπδεηεξνπνηεί-, ην αξλεηηθά θνξηηζκέλν DNA, σο εθ ηνχηνπ ζπκππθλψλεηαη ην DNA ζε πην ζπκπαγή δνκή. Σα πξνθχπηνληα ζπκπιέγκαηα ιηπηδίνπ-dna, κάιινλ παξά DNA εγθισβηζκέλν ζε ιηπνζψκαηα, παξέρνπλ πξνζηαζία θαη πξνσζνχλ ηελ θπηηαξηθή έθθξαζε ηνπ ζπκππθλσκέλνπ πιαζκηδίνπ. 18

30 1.5 Υξήζεηο Πνιιά άξζξα θαη θεθάιαηα βηβιίσλ έρνπλ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ρξήζε ησλ ιηπνζσκάησλ ζηελ κεηαθνξά θαξκάθσλ, ζηελ γνληδηαθή ζεξαπεία θαη ζηελ αλνζνπνίεζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιηπνζψκαηα σο κεηαθνξείο θαξκάθσλ ν θχξηνο ζθνπφο είλαη ε κείσζε ηεο ηνμηθφηεηαο ζε επαίζζεηα φξγαλα, φπσο ε θαξδηά θαη νη λεθξνί, θαζψο θαη ε ζηφρεπζε εηδηθψλ ηζηψλ φπσο νη θαξθίλνη πκβαηηθά ιηπνζψκαηα: αλνζνζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ην πεδίν ζεξαπεπηηθήο ηνπ θαξθίλνπ κε εκβνιηζκφ νη θπηηαξνθίλεο είλαη εθηελψο κειεηεκέλεο. Μηα πξνζέγγηζε γηα επαχμεζε ηεο αληηθαξθηληθήο αλνζνινγηθήο απάληεζεο είλαη ν εκβνιηαζκφο κε θαξθηληθά θχηηαξα, γνληδηαθά επηκνιπζκέλα κε θπηηαξνθίλεο, ηθαλά λα εθθξίλνπλ ηηο θπηηαξνθίλεο. Ληπνζσκηθή κεηαθνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ παξνπζία αληηγφλνπ. Απηή ε αλνζνξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιηπνζσκάησλ κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί γηα ηελ ρξήζε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε έλα πιήζνο λνζεκάησλ γηα παξάδεηγκα ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ησλ Σ-θπηηάξσλ ζηηο απηνάλνζεο αζζέλεηεο Ληπνζψκαηα κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο: εθαξκνγέο ζηελ νγθνινγία Ζ ηθαλφηεηα ησλ ιηπνζσκάησλ κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο λα παξακέλνπλ ζην αίκα θαη λα εγθαζίζηαληαη ζε παζνινγηθέο ζέζεηο εμαζθαιίδεη εθαξκνγέο ζηνλ ρψξν ηεο νγθνινγίαο. Ζ παξακνλή ηνπο ζην αίκα πξνηείλεη φηη κπνξεί επίζεο λα δείμεη απνηειέζκαηα ζηηο ζεξαπείεο αξγήο απειεπζέξσζεο φπσο ζηα βηνκαθξνκφξηα ζηελ ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Μηα κειέηε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δεκνζηεχηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεπηηδηθή νξκφλε βαζνπξεζίλε (Lasic D.D et al., 1996) Αλνζνιηπνζψκαηα:θχηηαξα-ζηφρνη Σα αλνζνιηπνζψκαηα είλαη ζπλδπαζκφο ιηπνζσκάησλ κε αλνζνζθαηξίλεο (ηκήκαηα) νκνηνπνιηθά ζπλδεδεκέλα. θνπφο είλαη λα επηηεζνχλ ηα αλνζνιηπνζψκαηα ζε εηδηθά θπθινθνξνχληα θχηηαξα-ζηφρνπο ηνπ αίκαηνο. 19

31 Αλνζνιηπνζψκαηα: βειηίσζε ηεο ADEPT Ζ ζεξαπεία αληίζσκα-έλδπκν θαη πξνθάξκαθν (ADEPT, antibody-directed enzyme prodrug therapy) είλαη κηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε δχν ζηάδηα ζρεδηαζκέλε λα δεκηνπξγεί πςειέο ζπγθεληξψζεηο αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ κφλν εγγχηαηα πξνο κεκβξάλεο νγθνγφλνπ θπηηάξνπ. Σν πξψην βήκα ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη έλα αληίζσκα ζπλδεδεκέλν ζε έλδπκν, ην ζχκπιεγκα αληίζσκα-έλδπκν ζπλδέεηαη ζε αληηγφλα θαηά πξνηίκεζε εθθξαζκέλα ζε νγθνγνληθά θχηηαξα. Σν δεχηεξν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ έγρπζε ελφο κε-ηνμηθνχ πξν-θαξκάθνπ, ην νπνίν ζπλαγσλίδεηαη ην έλδπκν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βήκαηνο ζηφρεπζε ηνπ ελδχκνπ θαη θάζαξζε ησλ ζπκπιεγκάησλ απφ ην αίκα θαη ηνπο θπζηνινγηθνχο ηζηνχο. Κνληά ζηελ κεκβξάλε νγθνγφλνπ θπηηάξνπ, ην πξν-θάξκαθν κεηαηξέπεηαη ζε θπηηαξνηνμηθφ θάξκαθν απφ ην ζεκαζκέλν έλδπκν. Πξφζθαηα, βειηίσζε ηεο ζεξαπείαο ADEPT έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο αλνζνιηπνζψκαηα σο ζεκαζκέλνπο κεηαθνξείο. Έλα ζεσξεηηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη πεξηζζφηεξα ελδπκηθά κφξηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ φγθν απφ κηα κνλή ζεκαζκέλε κνλάδα Καηηνληθά ιηπίδηα γνληδηαθή ζεξαπεία Ο πεξηνξηζηηθφο ξπζκφο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηηπρνχο ηαηξηθήο ζεξαπείαο βαζηζκέλε ζε γνλίδην είλαη ε κεηαθνξά ηνπ επηζπκνχκελνπ γελεηηθνχ πιηθνχ κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ ζεκαζκέλνπ θπηηάξνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ελφο θνξέα είλαη: νπδεηεξνπνίεζε ηνπ αξλεηηθά θνξηηζκέλνπ πιαζκηδίνπ, ζπκπχθλσζε ηνπ πιαζκηδίνπ (<0,2 κm), ηαπηνπνίεζε ηνπ ζεκαζκέλνπ θπηηάξνπ θαη θαηεχζπλζε ηνπ πιαζκηδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ ζηφρνπ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαθπγήο ηνπ πιαζκηδίνπ είηε κέζσ ηνπ ελδνθπηηάξηνπ δξφκνπ θαη ηελ πξψηκε δηαθπγή απφ ην ελδνζσκάηην είηε θαηεπζείαλ ζην θπηηαξφπιαζκα (ζχληεμε κε/ή απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο) θαη απειεπζέξσζε ηνπ πιαζκηδίνπ ζην θπηηαξφπιαζκα ή ζηνλ ππξήλα 20

32 Κχηηαξν Κπηηαξφπιαζκα * * Δλδνζσκάηην Ππξήλαο 1.6 Οδνί ρνξήγεζεο ηελ θαξκαθνινγία θαη ηελ ηνμηθνινγία, νδφο ρνξήγεζεο είλαη ν δξφκνο κε ηνλ νπνίν έλα θάξκαθν έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζψκα. Πξνθαλψο, κηα νπζία πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ ηε ζέζε εηζφδνπ ζηελ πιεπξά ηνπ ζψκαηνο φπνπ ε δξάζε ηεο είλαη επηζπκεηή λα ιάβεη κέξνο. Παξφια απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο ηνπ ζψκαηνο γηα απηφ ην ζθνπφ κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ελφο θάξκαθνπ (απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο, θαηαλνκήο θαη απνβνιήο επεξεάδνληαη απφ ηελ νδφ ρνξήγεζεο Καηεγνξηνπνίεζε Οη νδνί ρνξήγεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ σο εμήο: Σνπηθή νδφο ρνξήγεζεο Ζ ηνπηθή νδφο ρνξήγεζεο έρεη ηνπηθφ απνηέιεζκα. Ζ νπζία εθαξκφδεηαη άκεζα ζηελ φπνπ πεξηνρή είλαη επηζπκεηή ε δξάζε ηεο. Δπηδεξκηθή (εθαξκφδεηαη ζην δέξκα) γηα παξάδεηγκα ζηελ δνθηκαζία αιιεξγίαο, ζηελ ηνπηθή αλαηζζεζία 21

33 Δηζπλεφκελα γηα παξάδεηγκα θάξκαθα γηα άζζκα Κιχζκα Οθζαικηθέο ζηαγφλεο (ζηνλ επηπεθπθφηα), γηα παξάδεηγκα αληηβηνηηθά γηα επηπεθπθίηηδα Δλδνξηληθά Δληεξηθή νδφο ρνξήγεζεο ηελ εληεξηθή νδφ ρνξήγεζεο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη ζπζηεκαηηθφ θαη φρη ηνπηθφ. Ζ νπζία ρνξεγείηαη κέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Μέζσ ζηφκαηνο (per os), πνιιά θάξκαθα ππφ κνξθή ηακπιεηψλ, θαςνπιψλ ή ζηαγφλσλ Μέζσ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, κέζσ δσδεθαδαθηχινπ Οξζηθή ρνξήγεζε, πνιιά θάξκαθα ζε κνξθή ππφζεηνπ Παξεληεξηθή νδφο ρνξήγεζεο Σν επηζπκνχκελν απνηέιεζκα αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία, ε νπζία δίλεηαη απφ άιιεο νδνχο απφ φηη ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα α Με ελδνθιέβηα έλεζε ή ελδνθιέβηα έγρπζε Δλδνθιέβηα (κέζα ζε θιέβα), παξάδεηγκα πνιιά θάξκαθα, πιήξεο παξεληεξηθή ζξέςε, Δλδναγγεηαθή (κέζα ζε αξηεξία), παξάδεηγκα αγγεηνξπζκηζηηθά θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία αγγεηνζπαζκνχ θαη ζξνκβνιπηηθά θάξκαθα γηα εκβνιηζκφ, Δλδνκπτθή (κέζα ζε κπ), παξάδεηγκα πνιιά εκβφιηα, Τπνδφξηα (θάησ απφ ην δέξκα), παξάδεηγκα ε ηλζνπιίλε, Δλδνλσηηαία έγρπζε (κέζα ζηνλ λσηηαίν κπειφ) είλαη, πξαγκαηηθά, κηα έκκεζε ελδνθιέβηα είζνδνο δηφηη ν λσηηαίνο κπειφο αδεηάδεη θαηεπζείαλ ζην αγγεηαθφ ζχζηεκα. Απηή ε νδφο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά γηα θάξκαθα θαη πγξά ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή θαη φηαλ ε ελδναγγεηαθή είζνδνο είλαη δχζθνιε, 22

34 Δλδνδεξκηθή (κέζα ζην ίδην ην δέξκα) ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν ηνπ δέξκαηνο γηα αιιεξγηνγφλα, θαη επίζεο γηα ηαηνπάδ β Παξεληεξηθά εθηφο ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ή έγρπζεο Γηαδεξκηθή (δηάρπζε κέζα απφ ην δέξκα επαθήο), παξάδεηγκα δηαδεξκηθά νπηνεηδή patches γηα ζεξαπεία πφλνπ, Γηα ησλ βιελλνγφλσλ (δηάρπζε κέζσ κεκβξάλεο βιελλνγφλσλ), παξάδεηγκα ππνγιψζζηα ληηξνγιπθεξίλε, Δηζπλεφκελα, γηα παξάδεηγκα αλαηζζεηηθά εηζπλεφκελα Δλδνπεξηηνλταθά (έγρπζε ή έλεζε ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα), γηα παξάδεηγκα πεξηηνλατθή δηαπίδπζε, Δλδνζπνλδπιηθά (έγρπζε ή έλεζε ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ), γηα παξάδεηγκα αληηβηνηηθά, ζπνλδπιηθή αλαηζζεζία. 23

35 1.5 ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟΤ 1.5 Γαιαθηψκαηα θαη Αινηθέο 1.5. Γαιαθηψκαηα (emulsions) Σν γαιάθησκα είλαη ζεξκνδπλακηθά αζηαζέο ζχζηεκα δχν θάζεσλ απνηεινχκελν ηνπιάρηζηνλ απφ δπν κε αλακίμηκα πγξά, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα δηαζπείξεηαη σο ζηαγνλίδηα ζηελ άιιε πγξή θάζε θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέζσ γαιαθηνκαησπνηεηή (Δηθφλα 2). Σν δηεζπαξκέλν πγξφ είλαη γλσζηφ σο εζσηεξηθή ή αζπλερήο θάζε, ελψ ην δηεζπαξκέλν κέζν σο εμσηεξηθή ή ζπλερήο θάζε. Δηθφλα 2. A) Γχν κε αλακίμηκα πγξά, κε γαιαθησπνηεκέλα B) Γαιάθησκα ηεο θάζεο Β δηεζπαξκέλν ζηε θάζε Α C) Σν αζηαζέο γαιάθησκα δηαρσξίδεηαη ζηαδηαθά D) Ο γαιαθησκαηνπνηεηήο (θφθθηλν) ηνπνζεηείηαη ζηελ κεζφθαζε ζηαζεξνπνηψληαο ην γαιάθησκα. 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα