Γηαηξηβή γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηξηβή γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο"

Transcript

1 ΠΟΛΤΜΔΡΙΚΔ ΓΔΛΔ Η ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΟΜΔΝΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΛΙΠΟΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΡΔΟΛΟΓΙΚΔ ΣΟΤ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Γηαηξηβή γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο Τπνβιεζείζα ζην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Φωτοπούλου Στυλιανή Πάηξα 2007

2 ΠΟΛΤΜΔΡΙΚΔ ΓΔΛΔ Η ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΟΜΔΝΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΛΙΠΟΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΡΔΟΛΟΓΙΚΔ ΣΟΤ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αληηκεζηάξε νθία Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Τπεύζπλε Αλάζεζεο Θέκαηνο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Κιεπεηζάλεο Παύινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μέινο ηξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Απγνπζηάθεο Κωλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μέινο ηξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο

3 Αυιερωμένο στην Οικογένειά μου

4 πληνκνγξαθίεο

5 PC θσζθαηηδπιρνιίλε (phosphatidylcholine) MLV πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (multilamellar vesicles) SUV κηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (small unilamellar vesicles) LUV κεγάια κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (large unilamellar vesicles) DRV ζπκππθλσκέλα-αλαγελλεκέλα ζσκαηίδηα (dried-reconstituted vesicles) REV αλάζηξνθεο θάζεο εμαηκηδόκελα ζσκαηίδηα (reverse-phase evaporation vesicles) CMC θξίζηκε κηθθπιηαθή ζπγθέληξσζε MVV πνιπζθαηξηθά ζσκαηίδηα (Multivesicular vesicles) CL ζπκβαηηθά ιηπνζώκαηα (conventional liposomes, C-liposomes) MPS θαγνθύηηαξα ηνπ κνλνθύηηαξνπ θαγνθπηηαξηθνύ ζπζηήκαηνο ( mononuclear phagocyte system) RES δίθηπνελδνζειηαθό ζύζηεκα (reticuloendothelial system) HDL πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (high density lipoproteins) PEG πνιπαηζπιέλν-γιπθόιε (polyethylene glycol) SSL ζηεξενρεκηθά ζηαζεξνπνηεκέλα ιηπνζώκαηα (sterically stabilized liposomes, «stealth» liposomes) ADEPT ζεξαπεία αληίζσκα-έλδπκν θαη πξνθάξκαθν (antibody-directed enzyme prodrug therapy)

6 HLB (hydrophile-lipophile balance) Σ c ζεξκνθξαζία κεηάπησζεο (transition temperature) Chol ρνιεζηεξόιε (cholesterol) DSPC δηζηεαξνϋινθσζθαηηδπινρνιίλε (distearoylphosphatidylcholine) HEC Τδξόμπαηζπιζεινπιόδε (hydroxyethylceluloze)

7 Πεξηερόκελα ειίδα Πξόινγνο 1 1. Δηζαγωγή Ληπνζώκαηα: δνκή, ζύζηαζε θαη κέζνδνη παξαζθεπήο Υεκηθή ζύζηαζε ηωλ ιηπνζωκάηωλ Μέζνδνη παξαζθεπήο Μεραληθή δηαζπνξά Παξαζθεπή ιεπηνύ πκελίνπ Λνπηξό ππεξήρωλ Αθίδα ππεξήρωλ (probe sonicator) Δμώζεζε κέζω θίιηξωλ Υξήζε κηθξνγαιαθηνκαηνπνηεηή Λπνθηινπνίεζε (freeze-drying) πκππθλωκέλα-αλαγελλεκέλα ζωκαηίδηα Γηαζπνξά δηαιύηε Έλεζε αηζαλόιεο Έλεζε αηζέξα Νεξό ζηελ νξγαληθή θάζε Γεκηνπξγία ιηπηδίωλ κε απνξξππαληηθά Δίδε ιηπνζωκάηωλ Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ ιηπνζωκάηωλ πκβαηηθά ιηπνζώκαηα Ληπνζώκαηα κε απμεκέλν ρξόλν θπθινθνξίαο «Δπαίζζεηα ιηπνζώκαηα»: ph-, ζεξκνθξαζία-, ζηόρεπζε PEG-ιηπνζώκαηα 17

8 Αλνζνιηπνζώκαηα Καηηνληθά ιηπνζώκαηα Υξήζεηο πκβαηηθά ιηπνζώκαηα: αλνζνζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο Ληπνζώκαηα κε απμεκέλν ρξόλν θπθινθνξίαο: εθαξκνγέο ζηελ Ογθνινγία Αλνζνιηπνζώκαηα:θύηηαξα-ζηόρνη Αλνζνιηπνζώκαηα: βειηίωζε ηεο ADEPT Καηηνληθά ιηπίδηα γνληδηαθή ζεξαπεία Οδνί ρνξήγεζεο Καηεγνξηνπνίεζε Σνπηθή νδόο ρνξήγεζεο Δληεξηθή νδόο ρνξήγεζεο Παξεληεξηθή νδόο ρνξήγεζεο Με ελδνθιέβηα έλεζε ή ελδνθιέβηα έγρπζε Παξεληεξηθά εθηόο ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ή έγρπζεο Παξεληεξηθά εθηόο ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ή έγρπζεο Γαιαθηώκαηα θαη Αινηθέο Γαιαθηώκαηα (emulsions) Δίδε γαιαθηωκάηωλ Δθαξκνγέο Γαιαθηωκάηωλ Δίδε Γαιαθηωκαηνπνηεηώλ Καηεγνξηνπνίεζε Γαιαθηωκαηνπνηεηώλ Δπηινγή ηωλ Γαιαθηνκαηνπνηεηώλ κε ην ζύζηεκα HLB Μέζνδνη παξαγωγήο Γαιαθηωκάηωλ 30

9 Έιεγρνο ηνπ ηύπνπ γαιαθηώκαηνο Αινηθέο (unguenta, ointments, pommades) Σαμηλόκεζε ηωλ αινηθώλ Ιδηόηεηεο ηωλ αινηθώλ-βάζεωλ Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο: Ρενινγία θαη ημώδεο Πξνϋπόζεζε αλά πεξηνρή ρνξήγεζεο Γεληθέο έλλνηεο θνπόο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο Πεηξακαηηθό κέξνο Τιηθά Όξγαλα-Υξήζε Μέζνδνη Πξωηόθνιιν παξαζθεπήο MLV ιηπνζωκάηωλ γηα εγθιωβηζκό ιηπόθηινπ θαξκάθνπ Καζαξηζκόο ιηπνζωκάηωλ από ειεύζεξν θάξκαθν Μέζνδνο STEWART Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ιηπόθηινπ θαξκάθνπ Πξωηόθνιιν παξαζθεπήο MLV ιηπνζωκάηωλ κε εγθιωβηζκό θαιζεΐλεο Καζαξηζκόο ιηπνζωκάηωλ από ειεύζεξε θαιζεΐλε Δλζωκάηωζε ηωλ ιηπνζωκάηωλ ζε ζπζηήκαηα γειώλ Κηλεηηθή κειέηε ηεο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από ζπζηήκαηα γειώλ Φζνξηζκνκεηξηθόο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαιζεΐλεο Φωηνκεηξηθόο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαιζεΐλεο Πξωηόθνιιν παξαζθεπήο MLV ιηπνζωκάηωλ γηα εγθιωβηζκό ηνπ ιηπόθηινπ θαξκάθνπ γθξηδενθινπβίλε Φωηνκεηξηθόο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο γηα ηελ κέηξεζε γθξηδενθινπβίλεο 53 48

10 3. Απνηειέζκαηα πδήηεζε ηαζεξόηεηα ιηπνζωκάηωλ κε εγθιωβηζκέλε θαιζεΐλε Ληπηδηθή ζύζηαζε ηαζεξόηεηα ζε ξπζκηζηηθό δηάιπκα πκπεξάζκαηα γηα ηε ζηαζεξόηεηα θαιζεΐλεο δηεζπαξκέλε ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο carbopol 974P NF Καιζεΐλε ωο κνληέιν πδξόθηινπ θαξκάθνπ Α Σερληθή δηαρωξηζκνύ ηεο κνξθήο από ην δηάιπκα-δέθηε Ληπηδηθή ζύζηαζε Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% - Δπίδξαζε ηνπ όγθνπ δηαιύκαηνο ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol (974 NF) 1,5% όγθνπ δηαιύκαηνο δέθηε ηωλ 10 ml πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο από πδξνγέιε κίγκαηνο Carbopol (974 NF)2% - HEC 4% πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο από πδξνγέιε HEC 4% πκπεξάζκαηα ηεο θηλεηηθήο απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο από πδξνγέιε Carbopol 1,5% Γηαθνξέο ζηηο γέιεο (ύγθξηζε ζηα είδε γειώλ) εκαληηθόηεηα ηεο 2εο ζηξώζεο αγαξόδεο ζηνλ πεηξακαηηθό ζρεδηαζκό Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ιηπηδηθήο ζύζηαζεο ιηπνζωκάηωλ ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο ιηπνζωκηθήο θαιζεΐλεο από ιηπνζωκηθέο γέιεο Ληπηδηθή ζύζηαζε Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο ελεύθερης καλσεΐνης από πδξνγέιε Carbopol 2% θαη κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο εγκλωβισμένης (λιποσωμικής) καλσεΐνης από πδξνγέιε Carbopol 2% θαη κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% 74

11 3.22 πκπεξάζκαηα ηεο Δπίδξαζεο ηεο ιηπηδηθήο ζύζηαζεο ιηπνζωκάηωλ ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο ιηπνζωκηθήο θαιζεΐλεο από ιηπνζωκηθέο γέιεο ύγθξηζε PC θαη DSPC/ Chol ιηπνζωκάηωλ πνπ εγθιωβίδνπλ θαιζεΐλε πκπεξάζκαηα γηα ηελ θηλεηηθή κειέηε θαιζεΐλεο από ην ζπζηήκαηα θνξέωλ-γειώλ Γθξηδενθινπβίλε ωο κνληέιν ιηπόθηινπ θαξκάθνπ Σερληθή δηαρωξηζκνύ ηεο κνξθήο από ην δηάιπκα-δέθηε Ληπηδηθή ζύζηαζε Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο ειεύζεξεο γθξηδενθινπβίλεο από πδξνγέιε Carbopol 1%, Carbopol 2%, κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% θαη HEC 4% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο εγθιωβηζκέλεο γθξηδενθινπβίλεο από πδξνγέιε Carbopol 1%, Carbopol 2%, HEC 4% θαη κίγκαηνο Carbopol (974 NF) 2% - HEC 4% Κηλεηηθή απειεπζέξωζεο ειεύζεξεο θαη εγθιωβηζκέλεο γθξηδενθινπβίλεο από πδξνγέιε Carbopol 1%, Carbopol 2%, κίγκαηνο Carbopol 2%/ HEC 4%, θαη HEC 4% Δπίδξαζε ηεο «θόξηωζεο» ιηπνζωκηθνύ θαξκάθνπ (Drug loading effect) πκπεξάζκαηα ζηελ θηλεηηθή απειεπζέξωζεο ειεύζεξεο θαη εγθιωβηζκέλεο γθξηδενθινπβίλεο ΡΔΟΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Δηζαγωγή Δπίδξαζε πξνζζήθεο ιηπνζωκάηωλ ζηε ξενινγία ηαηηθέο θαη Γπλακηθέο κεηξήζεηο ξενινγίαο Ρενινγηθέο κειέηεο γειώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πεηξάκαηα απειεπζέξωζεο θαιζεΐλεο πκπεξάζκαηα από ηηο ξενινγηθέο κειέηεο πκπεξάζκαηα 91 Βηβιηνγξαθία 94

12 Πξφινγνο αο παξνπζηάδσ ηελ επίζεκε εξγαζία κνπ ε νπνία δηεθπεξαηψζεθε ζην εξγαζηήξην Φαξκαθεπηηθήο Σερλνινγίαο, ζην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο θ. Αληηκεζηάξε νθίαο πξνο ηελ νπνία εθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηελ πνιχηηκε θαη ζπλερή ζπλεξγαζία ηεο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηα ππφινηπα αμηφινγα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο κνπ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Απγνπζηάθε Κσλζηαληίλν θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Κιεπεηζάλε Παχιν γηα ηηο επίπνλεο θαη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηνπο θαηά ηελ θνίηεζή κνπ. Δπίζεο επραξηζηψ εθ θαξδίαο ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ηνλ Μνπξηά ππξίδσλα, Κνξνκειά Γεσξγία, ηελ Νηπκέλνπ Βαζηιηθή, ηελ Εαγαλά Παξαζθεπή, ηελ Υάτθνπ Μαξία, ηελ Υαηδή Παλαγηψηα θαη ηελ θίιε θαη ζπλεξγάηηδα Νηνπξάη ηέιια. Σέινο, επραξηζηψ κε φιε κνπ ηελ χπαξμε ηελ πνιχηηκε νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία αλ θαη κε πεληρξά εηζνδήκαηα θαηέβαιε πνιιή πξνζπάζεηα λα αληαπεμέιζσ ζηηο θνηηεηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο ιφγσ αγάπεο πξνο ην παηδί ηνπο θαη πξνο ηελ επηζηήκε. 1

13 1. Δηζαγσγή 2

14 1. Ληπνζψκαηα: δνκή, ζχζηαζε θαη κέζνδνη παξαζθεπήο Γνκή ησλ ιηπνζσκάησλ Σα ιηπνζψκαηα είλαη απιά ζσκαηίδηα ζηα νπνία έλαο φγθνο χδαηνο πεξηθιείεηαη απφ κηα κεκβξάλε (δηπινζηνηβάδα), ε νπνία απνηειείηαη απφ ιηπηδηθά κφξηα (θπξίσο θσζθνιηπίδηα). Όηαλ ηα ιηπίδηα δηαζπείξνληαη ζε πδαηηθά κέζα ζρεκαηίδνληαη απζφξκεηα, δίλνληαο πιεζπζκνχο πνπ ην κέγεζνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ δεθάδεο λαλνκέηξσλ έσο κηθξνκέηξσλ ζε δηάκεηξν φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Εηθόλα 1. Σρεκαηηζκόο ιηπνζσκάησλ Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν γηα ηνλ εγθισβηζκφ νπζηψλ ζην πδαηηθφ δηακέξηζκά ηνπο αιιά θαη φζν ζηελ κεκβξάλε ηνπο. Ζ αμία ησλ ιηπνζσκάησλ σο κνληέια κεκβξαληθψλ ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ιηπνζψκαηα παξαζθεπάδνληαη απφ θπζηθά ζπζηαηηθά πνπ ζρεκαηίδνπλ δνκή δηπινζηνηβάδαο, ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη φκνηα κε ηηο θπζηθέο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ- ε απνθαινχκελε «ζάιαζζα ησλ θσζθνιηπηδίσλ» θαηά ην κνληέιν ησλ Singer- Nicholson. Ζ νκνηφηεηα απηή κπνξεί λα απμεζεί κε ρεκηθή ηξνπνπνίεζε θαη λα αμηνπνηεζεί ζε εξεπλεηηθά πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ ζηφρεπζε θαξκάθσλ ή ηηο αλνζνηξνπνπνηήζεηο θαζψο ε ηθαλφηεηά ηνπο λα κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπζηθψλ κεκβξαλψλ, θαη επίζεο λα απνηθνδνκνχληαη κε ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο ησλ θπζηθψλ κεκβξαλψλ, ηα θαζηζηά απφ ηε κηα πνιχ αζθαιή θαη απφ ηελ άιιε απνηειεζκαηηθνχο θνξείο γηα ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο. 3

15 Υεκηθή ζχζηαζε ησλ ιηπνζσκάησλ Σα θχξηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεκβξαλψλ είλαη ηα θσζθνιηπίδηα, κε πην αληηπξνζσπεπηηθά ηα θσζθνιηπίδηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 2. Γχν είδε θσζθνιηπηδίσλ ππάξρνπλ: ηα θσζθνγιπθεξίδηα θαη ηα ζθηγγνιηπίδηα. Σα πην θνηλά θσζθνιηπίδηα είλαη ηα ακθίθηια κφξηα ηεο θσζθαηηδπινρνιίλεο (phosphatidylcholine, PC), ζηα νπνία κηα γέθπξα γιπθεξφιεο ζπλδέεη έλα δεχγνο πδξφθνβσλ πδξνγνλαλζξαθηθψλ αιπζίδσλ κε κηα πδξφθηιε πνιηθή θεθαιή. Εηθόλα 2. Δνκή θσζθνιηπηδίνπ Σα κφξηα ηεο θσζθαηηδπινρνιίλεο δελ είλαη δηαιπηά ζην λεξφ θαη φηαλ βξεζνχλ ζε θάπνην πδαηηθφ κέζν δηαηάζζνληαη επζχγξακκα ζε δηπινζηνηβάδεο κε ηε κνξθή επίπεδσλ θχιισλ, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη αλεπηζχκεηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηεο πδαηηθήο θάζεο θαη ηεο ιηπαξήο αιπζίδαο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 1.3 Μέζνδνη παξαζθεπήο Σα ιηπνζψκαηα «δελ ππάξρνπλ», ηα ιηπνζψκαηα είλαη κηα νηθνγέλεηα ζθαηξηθψλ δνκψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ζ κεραληθή θαη νη ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηαο ησλ ιηπνζσκάησλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια ζπζηαηηθά δηπινζηνηβάδαο. Δδψ θαη ρξφληα, ε θσζθαηηδπινρνιίλε (PC) εκθαλίζηεθε σο ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ ιηπνζσκάησλ ζηελ θαξκαθεπηηθή. Ζ ζθιεξφηεηα θαη ε δηαπεξαηφηεηα ηεο δηπινζηνηβάδαο εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ PC. Σν κήθνο ηεο καθξηάο αιπζίδαο αιθπιίνπ θαη ν βαζκφο αθνξεζηφηεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ 4

16 ξφιν, γηα παξάδεηγκα, νη C 18, θνξεζκέλεο αιπζίδεο αιθπιίνπ παξάγνπλ ζθιεξέο δηπινζηνηβάδεο κε ρακειή δηαπεξαηφηεηα ζε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο. Ζ παξνπζία ρνιεζηεξφιεο επίζεο ηείλεη ζε δηπινζηνηβάδεο πεξηζζφηεξν ζθιεξέο. Σα ιηπνζψκαηα παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο (ρήκα 1) θαη ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. (Πίλαθαο 1). Απηέο νη δηαθνξέο έρνπλ αληίθηππν ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο in vivo (θαηαλνκή) θαη in vitro (π.ρ απνζηείξσζε). Σρήκα 1. Παξαζθεπή ιηπνζσκάησλ Μεραληθή δηαζπνξά Μέζνδνο θαηά ηελ νπνία απνκαθξχλεηαη ν νξγαληθφο δηαιχηεο θαη ηα ιηπίδηα δηαζπείξνληαη ζε πδαηηθφ κέζν, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία κε κεραληθή αλάδεπζε Παξαζθεπή ιεπηνχ πκελίνπ Δίλαη ε κέζνδνο παξαζθεπήο ιεπηνχ πκελίνπ (thin film method). χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ην πξνο κειέηε κείγκα ιηπηδίσλ ην νπνίν είλαη δηαιπκέλν ζε ρισξνθφξκην κεηαθέξεηαη ζε ζθαηξηθή θηάιε. Ζ θηάιε ηνπνζεηείηαη ζε 5

17 πεξηζηξεθφκελν εμαηκηζηήξα ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία κεηάπησζεο ησλ ιηπηδίσλ. Όηαλ ζρεκαηηζηεί έλα ιεπηφ πκέλην ζηα ηνηρψκαηα ηεο θηάιεο ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. Αθνινπζεί απνκάθξπλζε ησλ ηπρφλ ππνιεηκκάησλ δηαιχηε κε δηαβίβαζε ξεχκαηνο αδψηνπ. ηε ζπλέρεηα, ην πκέλην ελπδαηψλεηαη κε ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία. Ωο επφκελν βήκα είλαη ε κεραληθή αλάδεπζε (vortex) ηεο ζθαηξηθήο θηάιεο ψζηε λα απνθνιιεζεί ην πκέλην απφ ηα ηνηρψκαηα. Λακβάλεηαη κηα ζνιεξή δηαζπνξά ζηελ νπνία ππάξρνπλ πνιπζηνηβαδηαθά ιηπνζψκαηα κεγάινπ κεγέζνπο. (MLV, multilamellar vesicles) Λνπηξφ ππεξήρσλ Μείσζε ηεο ιηπνζσκηθήο δηαζπνξάο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ινπηξνχ ππεξήρσλ (bath sonicator). Σέινο, ηα ιηπνζψκαηα αθήλνληαη ζε εξεκία γηα κία ψξα ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο θάζεο κεηάπησζεο ψζηε λα ηαθηνπνηεζεί ε δνκή ηνπο κε δηάκεηξν ησλ 5-6κm Αθίδα ππεξήρσλ (probe sonicator) Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ιηπνζσκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ. Σα ιηπνζψκαηα πνπ ιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν απηή έρνπλ δηάκεηξν κεξηθέο δεθάδεο λαλφκεηξα. (SUV, small unilamellar vesicles) Δμψζεζε κέζσ θίιηξσλ Απνηειεί κηα κέζνδν επηφηεξε γηα ηελ επίηεπμε κείσζεο κεγέζνπο ησλ ιηπνζσκάησλ. Ζ ρξήζε θίιηξσλ, ηα νπνία έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο, δίλεη νκνηνγελείο πιεζπζκνχο ιηπνζσκάησλ ζε φηη αθνξά ην κέγεζφο ηνπο (LUV, large unilamellar vesicles). 6

18 Υξήζε κηθξνγαιαθησκαηνπνηεηή Σα ιηπνζψκαηα εηζάγνληαη ζηελ ζπζθεπή ηνπ κηθξνγαιαθηνσκαηνπνηεηή είηε κε ηε κνξθή ελαησξήκαηνο κεγάισλ ιηπνζσκάησλ (MLV) είηε κε ηελ κνξθή κε ελπδαησκέλσλ ιηπηδίσλ εληφο πδαηηθνχ κέζνπ. Οη αληιίεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ κηθξνγαιαθησκαηνπνηεηή ζπιιέγνπλ ηα ιηπνζψκαηα, κε πνιχ πςειέο πηέζεηο (10000 psi) κέζα απφ θίιηξα δηακέηξνπ 5κm, κέζα απφ ηα νπνία ην ξεπζηφ αλαθπθιψλεηαη κέζσ ηεο αληιίαο θαη ηνπ ζαιάκνπ αληίδξαζεο ηφζεο θνξέο ψζηε ηα ιηπνζψκαηα λα απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο ( κm) Λπνθηινπνίεζε (freeze-drying) Ζ ιπνθηινπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο λεξνχ απφ έλα πξντφλ κέζσ εμάρλσζεο θαη δηαζπνξάο. Απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπζθεπή ιπνθηινπνίεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ζπκππθλσηή πνπ παγηδεχεη λεξφ πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην πξντφλ, έλα ζχζηεκα ςχμεο θαη έλα ζχζηεκα θελνχ γηα λα κεηψλεη ηελ πίεζε έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία εμάρλσζεο. Ζ ιπνθηινπνίεζε απνηειεί κηα κέζνδν δηαζπνξάο ιηπηδίσλ, ηα νπνία επηζπκνχκε λα βξίζθνληαη ζε κηα νξγαλσκέλε δνκή πξηλ ηελ πξνζζήθε ηνπ πδαηηθνχ κέζνπ. Ζ επηινγή ηνπ νξγαληθνχ δηαιχηε πνπ δηαιχνληαη ηα ιηπίδηα εμαξηάηαη αθελφο απφ ην ζεκείν ηήμεο ηνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί ζηνλ ζπκππθλσηή, θαη αθεηέξνπ απφ ηελ αδξάλεηα ζε ζρέζε κε ηα πιαζηηθά πψκαηα ησλ ιπνθηινπνηεηψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ιπνθηινπνίεζεο ην ιηπηδηθφ δείγκα πνπ ιακβάλεηαη είλαη μεξφ. Πξνζηίζεηαη ην πδαηηθφ κέζν κε ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία, δηαζπείξεηαη κε κεραληθή αλάδεπζε, ψζηε λα ιεθζνχλ πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (MLV) πκππθλσκέλα-αλαγελλεκέλα ζσκαηίδηα Σα ζπκππθλσκέλα-αλαγελλεκέλα ζσκαηίδηα (DRV, dried-reconstituted vesicles) παξαζθεπάδνληαη απφ άδεηα κηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (SUV) κεηά απφ ιπνθηινπνίεζε παξνπζία ηεο πξνο εγθισβηζκφ νπζίαο. Ζ κέζνδνο απηή 7

19 αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kirby θαη Gregoriadis (Kirby et al., 1984). Έηζη, ζρεκαηίδνληαη ιηπνζψκαηα κε πςειή ηθαλφηεηα εγθισβηζκνχ, αθνχ ε επαθή ησλ ιηπηδίσλ ζηελ μεξή θαηάζηαζε κε ην πδαηηθφ δηάιπκα (ζε πνιχ πςειή ζπγθέληξσζε, ιφγσ ρξήζεο κηθξψλ φγθσλ θαηά ηελ ελπδάησζε) έρεη βξεζεί φηη ζπκβάιεη ζε πςειά επίπεδα εγθισβηζκνχ Γηαζπνξά δηαιχηε ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη κέζνδνη φπνπ ηα ιηπίδηα εληφο θάπνηνπ νξγαληθνχ δηαιχηε έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πδαηηθή θάζε πνπ πεξηέρεη ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία Έλεζε αηζαλφιεο Ζ κέζνδνο απηή αξρηθά δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο Batzri θαη Korn (Batzri et al, 1973). Αηζαλνιηθφ δηάιπκα ιηπηδίσλ ελίεηαη γξήγνξα ζε πεξίζζεηα πδαηηθνχ κέζνπ, κέζσ ιεπηήο βειφλαο. Ζ δχλακεο ηεο έλεζεο είλαη αξθεηή γηα λα γίλεη ε κίμε, ψζηε ηα κφξηα ησλ θσζθνιηπηδίσλ λα δηαζπαξνχλ ζην κέζν. Με ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλνληαη κηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 25nm. Αλ ε αλάκημε δελ είλαη αξθεηή ππάξρεη θίλδπλνο λα ζρεκαηηζηνχλ κεγαιχηεξα ιηπνζψκαηα ή ζπζζσκαηψκαηα. Αλ θαη ε κέζνδνο απηή έρεη πιενλεθηήκαηα σο πξνο ην γεγνλφο φηη είλαη εμαηξεηηθά απιή θαη ππάξρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο απνηθνδφκεζεο επαίζζεησλ ιηπηδίσλ, σζηφζν ε εθαξκνγή ηεο πεξηνξίδεηαη απφ ηε δηαιπηφηεηα ησλ ιηπηδίσλ ζηελ αηζαλφιε θαη ηνλ φγθν ηεο αηζαλφιεο πνπ δχλαηαη λα εηζαρζεί ζην πδαηηθφ κέζν. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ιηπνζσκηθή δηαζπνξά λα είλαη αξαηή θαη θαη επέθηαζε ην πνζνζηφ εγθισβηζκνχ λα είλαη ρακειφ, θπξίσο αλ ε πξνο εγθισβηζκφ νπζία είλαη δηαιπηή ζηελ πδαηηθή θάζε Έλεζε αηζέξα Πεξηιακβάλεη ηελ έλεζε ηνπ κε αλακείμηκνπ κε ην λεξφ νξγαληθφ δηαιχηε ζηελ πδαηηθή θάζε κε ιεπηή βειφλα ζε ζεξκνθξαζία, ζηελ νπνία ν νξγαληθφο δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη κε εμάηκηζε. Ο πηζαλφο κεραληζκφο, εθηηκάηαη φηη ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο πσο ε αξγή εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε πξνθαιεί κηα βαζκίδσζε 8

20 αηζέξα-λεξνχ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ δηπινζηνηβάδαο θαη ηελ αλαδίπισζή ηεο ζε ζσκαηίδην. Ζ κέζνδνο είλαη ήπηα θαζψο κεηψλεη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ. Δπηπιένλ, ν δηαιχηεο απνκαθξχλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ εηζάγεηαη εμαζθαιίδνληαο πςειά πνζνζηά εγθισβηζκνχ. Ωο κεηνλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ιηπνζσκάησλ θαη ν πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλεζεο Νεξφ ζηελ νξγαληθή θάζε Ζ δηπινζηνηβάδα ησλ ιηπηδίσλ ζρεκαηίδεηαη ζε δχν βήκαηα: αξρηθά, δεκηνπξγείηαη ε εζσηεξηθή κνλνζηνηβάδα ησλ ιηπηδίσλ πνπ εγθισβίδνπλ ηελ πδαηηθή θάζε θαη θαηφπηλ ζρεκαηίδεηαη ε εμσηεξηθή κνλνζηνηβάδα κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ηεο πδαηηθήο πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ δχν κνλνζηνηβάδσλ. Τπάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ αιιά θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ν ζρεκαηηζκφο ελφο γαιαθηψκαηνο λεξνχ ζε έιαην κε ηελ εηζαγσγή κηθξήο πνζφηεηαο πδαηηθνχ κέζνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ πξνο εγθισβηζκφ νπζία. Αθνινπζεί κεραληθή αλάδεπζε γηα λα δηαζπαζηεί ε πδαηηθή θάζε ζε ζηαγνλίδηα, ηα νπνία ζηαζεξνπνηνχληαη απφ ηελ ιηπηδηθή κνλνζηνηβάδα ζηελ δηεπηθάλεηα ησλ δχν θάζεσλ. Ληπνζψκαηα κε απηήλ ηελ κέζνδν παξαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο Szoka θαη Papahadjopoulos (Szoka et al., 1978), νλνκάδνληαη αλάζηξνθεο θάζεο εμαηκηδφκελα ζσκαηίδηα (REV, reverse-phase evaporation vesicles), επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη γαιάθησκα λεξνχ ζε έιαην, αλάζηξνθν ηνπ ειαίνπ ζε λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, θαη επεηδή ε απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε απφ ην γαιάθησκα γίλεηαη κε εμάηκηζε Γεκηνπξγία ιηπηδίσλ κε απνξξππαληηθά χκθσλα κε απηήλ ηελ κέζνδν ηα θσζθνιηπίδηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πδαηηθή θάζε κέζσ απνξξππαληηθψλ. Έηζη, ζρεκαηίδνληαη κηθθχιηα, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ απνξξππαληηθνχ θαη ηελ ζπγθέληξσζε θαη ην είδνο ησλ ιηπηδίσλ. Ζ ζπγθέληξσζε εθείλε ηνπ απνξξππαληηθνχ 9

21 ζην λεξφ ζηελ νπνία ηα κηθθχιηα αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη είλαη ε θξίζηκε κηθθπιηαθή ζπγθέληξσζε (CMC). ε αληίζεζε κε ηα θσζθνιηπίδηα, ηα απνξξππαληηθά είλαη πνιχ δηαιπηά ηφζν ζε πδαηηθά φζν θαη ζε νξγαληθά κέζα. Σα απνξξππαληηθά κπνξεί λα είλαη ηνληθά (αληνληθά ή θαηηνληθά), ακθνηεξηθά θαη κε-ηνληθά. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ απνξξππαληηθνχ απφ ηα κεηθηά κηθθχιηα νδεγεί ζηνλ απζφξκεην ζρεκαηηζκφ ιηπνζσκάησλ, ηα νπνία εγθισβίδνπλ φ,ηη ππάξρεη ζην πδαηηθφ κέζν. Οη κέζνδνη ησλ απνξξππαληηθψλ δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθέο ζηνλ εγθισβηζκφ θαζψο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απνξξππαληηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο νη νπνίεο απνκαθξχλνπλ θαη κηθξά πδαηνδηαιπηά κφξηα. Όκσο ζεσξνχληαη ηδαληθέο γηα παξαζθεπή ιηπνζσκάησλ πνπ θέξνπλ πξσηεΐλεο, εθφζνλ εηζάγνληαη ζηα κηθθχιηα ρσξίο λα κεηνπζηψλνληαη παξνπζία ησλ απνξξππαληηθψλ. 1.4 Δίδε ιηπνζσκάησλ Σα ιηπνζψκαηα ζπρλά δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηβάδσλ θαη ην κέγεζνο. Μηθξά κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (SUV, small unilamellar vesicles), (LUV, large unilamellar vesicles), κεγάια πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (MLV, MVV multivesicular vesicles) (ρήκα 2.). Σα SUVs δείρλνπλ κηα δηάκεηξν ησλ 20 έσο 100 nm. Σα LUVs, MLVs, θαη MVVs έρνπλ εχξνο κεγέζνπο απφ ιίγεο εθαηνληάδεο λαλφκεηξα έσο κηθξφκεηξα. Ζ ππθλφηεηα ηεο κεκβξάλεο (θσζθνιηπηδηθή δηπινζηνηβάδα) κεηξά δηαζηάζεηο ησλ 5 έσο 6 λαλνκέηξσλ. Σσήμα 2. Σρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ιηπνζσκάησλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη αξηζκνύ ησλ ζηνηβάδσλ. SUV: Small unilamellar vesicles; LUV: Large unilamellar vesicles; MLV: Multilamellar vesicles; MVV: Multivesicular vesicles. 10

22 Πίλαθαο 1. Καηάηαμε ιηπνζσκάησλ βάζε θαξκαθεπηηθήο άπνςεο Πίλαθαο 1. Καηάηαμε ιηπνζσκάησλ βάζε θαξκαθεπηηθήο άπνςεο Βάζη δομικών παπαμέηπων MLV, πνιπζηνηβαδηαθά κεγάια ζσκαηίδηα - 0.5κm OLV, νιηγνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα 0.1~ 1κm UV, κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα ( φιν ην εχξνο κεγέζνπο) MUV, κεζαίνπ κεγέζνπο κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα LUV, κεγάια κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα - 100nm GUV, γηγαλην-κνλνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα (κε δηάκεηξν 1 κm) MVV, πνιπζθαηξηθά ζσκαηίδηα (ζπλήζσο κεγαιχηεξα 1 κm) Βάζη ηηρ μεθόδος παπαζκεςήρ λιποζωμάηων REV, κνλά ή νιηγνζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα παξαζθεπαζκέλα κε ηε κέζνδν αλάζηξνθεο θάζεο εμαηκηδφκελα ζσκαηίδηα MLV-REV, πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα παξαζθεπαζκέλα κε ηε κέζνδν αληίζηξνθε-θάζε εμάηκηζεο SPLV, ζηαζεξά πνιπζηνηβαδηαθά ζσκαηίδηα FATMLV, θαηεςπγκέλα θαη ηεθφκελα MLV VET, ζσκαηίδηα παξαζθεπαζκέλα κε κεζφδνπο εθρχιηζεο DRV, αθπδαησκέλα-επαελπδαησκέλα ζσκαηίδηα 11

23 ην πεδίν ησλ ιηπνζσκάησλ έρεη γίλεη ηεξάζηηα πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ηα ιηπνζψκαηα γίλεηαη εθηεηακέλε έξεπλα πάλσ απφ 20 ρξφληα σο θνξείο γηα ηελ κεηαθνξά ελφο επξέσο θάζκαηνο παξαγφλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ, ησλ αληηγφλσλ, αλνζνξπζκηζηψλ, ρειηθψλ ελψζεσλ, αηκνζθαηξίλεο θαη ζπκπαξαγφλησλ, ιηπηδίσλ θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ. Ο ζθνπφο θάζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ είλαη λα ξπζκίζεη ηηο θαξκαθνθηλεηηθέο θαη/ή ηελ θαηαλνκή ζηνπο ηζηνχο ηνπ θαξκάθνπ κε ηνλ πην σθέιηκν ηξφπν. Αλάκεζα ζηελ πνηθηιία ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο γηα παξάδεηγκα κηθξνζθαηξίδηα, λαλνζσκαηίδηα, ιηπνπξσηεΐλεο, κπθειιηαθά ζπζηήκαηα θαη ιηπνζψκαηα. Απφ απηά, ην πην ζπλαξπαζηηθφ γελληέηαη απφ ην ζχζηεκα ιηπνζσκάησλ. Δμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ιηπνζσκάησλ λα κεηαθέξνπλ έλα εχξνο νπζηψλ, ηελ δνκηθή πνιιαπιφηεηα θαη ηελ αβιαβή θχζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο, ηα ιηπνζψκαηα κειεηήζεθαλ γηα δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε πσο ηα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιηπνζψκαηα. Καηεχζπλζε: Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα ζηνρεχζνπλ έλα θάξκαθν ζηελ ζέζε δξάζεο ηνπ ζψκαηνο πνπ πξννξίδνληαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή δξάζε (ζηφρεπζε θαξκάθνπ, εηδηθή κεηαθνξά). Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ επίζεο λα θαηεπζχλνπλ έλα θάξκαθν καθξηά απφ εθείλα ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηα νπνία είλαη επαίζζεηα ζε ηνμηθή δξάζε απφ απηά. Γηάξθεηα: Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο κηα απνζήθε απφ ηελ νπνία νη εγθισβηζκέλεο νπζίεο απειεπζεξψλνληαη αξγά. Μηα ηέηνηα ζπγθξαηεκέλε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ψζηε λα δηαηεξήζεη ηα ζεξαπεπηηθά (αιιά φρη ηνμηθά) επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζηελ γεληθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ή ζηελ ηνπηθή ρνξήγεζε γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Έηζη ινηπφλ, κηα απμεκέλε δηάξθεηα δξάζεο θαη κηα κεησκέλε ζπρλφηεηα ρνξήγεζεο έρνπλ σθέιηκα επαθφινπζα. Πξνζηαζία: Φάξκαθα εγθισβηζκέλα ζε ιηπνζψκαηα, εηδηθά εθείλα πνπ εγθισβίδνληαη ζηελ πδαηηθή θάζε, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επηβιαβή ελέξγεηα παξαγφλησλ (γηα παξάδεηγκα ηα απνηθνδνκεηθά έλδπκα) πνπ είλαη παξφληα. 12

24 Δζσηεξηθνπνίεζε: Σα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε θχηηαξα ζηφρνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη επηπιένλ είλαη ηθαλά λα πξνσζνχλ ηελ ελδνθπηηαξηθή κεηαθνξά θαξκαθεπηηθψλ κνξίσλ ηα νπνία ζηελ «ειεχζεξε» κνξθή ηνπο (γηα παξάδεηγκα κε-εγθισβηζκέλα) δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εηζαρζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ ιφγσ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (κφξηα DNA). Δλίζρπζε: Δάλ ην θάξκαθν είλαη έλα αληηγφλν, ηα ιηπνζψκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αλνζνινγηθφο εληζρπηήο ζηηο κνξθέο εκβνιίνπ. Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ιηπνζσκάησλ δελ αιιειναπνθιείνληαη, ζπρλά επηηπρείο εθαξκνγέο ησλ ιηπνζσκάησλ βαζίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ δχν ή θαη παξαπάλσ, φπσο ζα θαλεί θαζαξά απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ιηπνζσκάησλ Σν ιηπνζσκηθφ ζχζηεκα έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα θνιινεηδή ζπζηήκαηα κεηαθνξάο: επηηξέπεη ζρεδφλ απεξηφξηζηεο πηζαλφηεηεο αιιαγήο δνκηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επειημίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηείηαη ε in vivo ζπκπεξηθνξά ησλ ιηπνζσκάησλ θαη λα θηηάρλνληαη θαηάιιειεο κνξθέο γηα εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο. Δπηρεηξψληαο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ πιεζψξα ησλ πηζαλψλ εθδνρψλ, ηέζζεξα βαζηθά είδε ιηπνζσκάησλ κπνξνχλ γεληθά λα δηαρσξηζηνχλ κε βάζε ηε ζχζηαζε θαη ηελ in vivo εθαξκνγή πκβαηηθά ιηπνζψκαηα Απηά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ιηπνζψκαηα ηα νπνία ηππηθά παξαζθεπάδνληαη κφλν απφ θσζθνιηπίδηα (νπδέηεξα θαη/ή αξλεηηθά θνξηηζκέλα) θαη/ή ρνιεζηεξφιε. Σα ζπκβαηηθά ιηπνζψκαηα (conventional liposomes, C-liposomes) είλαη κηα νηθνγέλεηα ζσκαηηδίσλ κε δνκέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ιηπηδηθή δηπινζηνηβάδα πνπ πεξηθιείεη πνζφηεηα χδαηνο. 13

25 Δπίζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Όηαλ ρνξεγνχληαη in vivo κέζσ δηαθνξεηηθψλ παξεληεξηθψλ νδψλ (ζπρλά κέζσ ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο), δείρλνπλ κηα ηζρπξή ηάζε λα ζπζζσξεχνληαη γξήγνξα θαη λα αλαγλσξίδνληαη σο μέλα απφ ηα θαγνθχηηαξα ηνπ κνλνθχηηαξνπ θαγνθπηηάξηνπ ζπζηήκαηνο (MPS, mononuclear phagocyte system), ζπρλά νλνκάδεηαη θαη σο δπθηηνελδνζειηαθφ ζχζηεκα (RES, reticuloendothelial system). Ζ πξφζιεςε ησλ ιηπνζσκάησλ απφ ηα καθξνθάγα θχηηαξα ηνπ RES θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα, αλάινγα κε ηελ νδφ ρνξήγεζεο, αλαθέξεηαη σο παζεηηθή ζηφρεπζε. Δπηπιένλ, είλαη αζηαζή ζε βηνινγηθά πγξά, νδεγψληαο ζε γξήγνξε απειεπζέξσζε εγθισβηζκέλσλ κνξίσλ θπξίσο ιφγσ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηηο δπν μερσξηζηέο νκάδεο πξσηετλψλ πιάζκαηνο, ηηο HDL (Scherphof et al., 1984) θαη ηηο νςσλίλεο (Woodle et al., 1992) πξνζξνθεκέλα ζηελ επηθάλεηα ησλ ιηπνζσκάησλ θαη κεζνιαβψληαο ηελ ελδνθχηησζή ηνπο απφ ην MPS. (ρήκα 3). Σσήμα 3. Σρεκαηηθό δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζπκβαηηθώλ ιηπνζσκάησλ, αιιειεπίδξαζε κε ηηο πξσηεΐλεο πιάζκαηνο, ηα ιηπνζώκαηα κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κε νςσλίλεο, νη νπνίεο κεζνιαβνύλ ηελ ελδνθύηησζή ηνπο από ηα θύηηαξα Kupffer (KC) ζην ελδνζήιην ήπαηνο (E). Ελαιιαθηηθά, κηα αληαιιαγή ησλ ιηπηδίσλ ηνπ ιηπνζώκαηνο κε ηηο ιηπνπξσηεΐλεο, εηδηθά ηηο HDL κπνξεί λα ιάβεη ρώξα, ε ηειεπηαία δηαδηθαζία νδεγεί ζε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ιηπνζώκαηνο θαη απειεπζέξσζε ησλ εγθισβηζκέλσλ κνξίσλ ζην πιάζκα. 14

26 Παξφια απηά, ν ξπζκφο απνκάθξπλζεο ησλ ιηπνζσκάησλ απφ ηελ θπθινθνξία αίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ νςσληλψλ λα ζπλδένληαη ζηελ ιηπνζσκηθή επηθάλεηα θαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ιηπνζψκαηνο φπσο ηε ξεπζηφηεηα ηεο δηπινζηνηβάδαο, ην θνξηίν ηεο επηθάλεηαο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζσκαηηδίνπ. Όκσο, ε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη πνιιέο πεηπρεκέλεο εθαξκνγέο ζπκβαηηθψλ ιηπνζσκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ ζε κνιπζκέλα καθξνθάγα (Bakker et al., 1995). Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ηεο ζηφρεπζεο καθξνθάγσλ πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά αλνζνξπζκηζηψλ γηα λα απμεζεί ε ηδηφηεηα ησλ καθξνθάγσλ λα ζθνηψλνπλ λενπιαζκαηηθά θχηηαξα (Daneu et al., 1995), (Killion et al., 1994) θαη λα απμάλνπλ ηελ αληίζηαζε ζε κνιπζκαηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο (Ten Hageu et al., 1995). Σα ζπκβαηηθά ιηπνζψκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη γηα ηελ κεηαθνξά αληηγφλσλ. Ληπνζψκαηα-εκβφιηα έρνπλ δξαζηηθά απνηειέζκαηα ζε πεηξακαηηθά κνληέια ελάληηα ζε ηνχο, βαθηήξηα θαη παξαζηηηθέο κνιχλζεηο (Gregoriadis G., 1994), (Alving C.R., 1995), (Kevsteu et al., 1995), φπσο επίζεο ζε θαξθίλνπο (Bergers et al., 1993) Ληπνζψκαηα κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο Ζ αλάπηπμε απηνχ ηνπ είδνπο ιηπνζσκάησλ απνηέιεζε νξφζεκν ζηελ έξεπλα κεηαθνξάο θαξκάθνπ κε ιηπνζψκαηα. Παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο ησλ ζπκβαηηθψλ ιηπνζσκάησλ ηα ιηπνζψκαηα κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο άλνημαλ έλα λέν πεδίν ζεξαπεπηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ αλχπαξθην εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ MPS. Πηζαλψο, ην ζεκαληηθφηεξν θιεηδί απηψλ ησλ ιηπνζσκάησλ είλαη φηη είλαη ηθαλά λα βξεζνχλ ζε ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο φπνπ ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο είλαη απμεκέλε. Δπηπρψο, πεξηνρέο απμεκέλεο δηαπεξαηφηεηαο ηξηρνεηδψλ αγγείσλ πεξηιακβάλνπλ παζνινγηθέο πεξηνρέο φπσο ζηεξενχο θαξθίλνπο θαη πεξηνρέο κφιπλζεο θαη θιεγκνλήο α «Δπαίζζεηα ζε κεηαβνιέο ιηπνζψκαηα»: ph-, ζεξκνθξαζία-, ζηφρεπζε Γηα ηελ απνθπγή ιπζνζσκηθήο απνηθνδφκεζεο, ph-επαίζζεηα ιηπνζψκαηα, ηα νπνία απνζηαζεξνπνηνχληαη θαη ζπληήθνληαη ζε ph ~ 6, έρνπλ ζρεδηαζηεί. Απηφ ην είδνο ιηπνζσκάησλ ζπληίζεηαη απφ κίγκα θσζθαηηδπιν-αηζαλνιακίλεο (phosphatidyl ethanolamine, PE) κε έλα φμηλν θσζθνιηπίδην. Ζ πην κειεηεκέλε νκάδα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηέρεη κε-θνξεζκέλε θσζθαηηδπιναηζαλνιακίλε (PE, 15

27 unsaturated phosphatidylethalnolamine) ζπλδεδεκέλε κε κεξηθψο φμηλα ακθίθπια, φπσο νιετθφ νμχ ή ρνιεζηεξνιειεθηξηθφ νμχ (Ellens et al., 1984). ε ph < 6.5, κεηά απφ πξσηνλίσζε ησλ δηπινζηνηβάδσλ, PE πθίζηαηαη κεηάπησζε απφ ηε θάζε δηπινζηνηβάδαο ζε εμαγσληθή θάζε, ζπληήθεηαη, θαη ην ιηπνζσκηθφ πεξηερφκελν θζάλεη ζην θπηηαξφπιαζκα. (ρήκα 4). Σα επαίζζεηα ζε ph ιηπνζψκαηα έρνπλ πξνηαζεί σο κέζα γηα ηελ αχμεζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεηαθνξάο θαξκάθσλ (Roux et al., 2004). Σα ιηπνζψκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρψο γηα κεηαθνξά λνπθιετθψλ νμέσλ (Shi G et al., 2002), (Mizone T et al., 2002). Σσήμα 4. Είδνο αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ζπλδέηε-ζηνρεπκέλσλ ιηπνζσκάησλ κε θύηηαξν. Μεηά ηε ζύλδεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ, ηα ιηπνζώκαηα κπνξνύλ είηε λα εζσηεξηθεπζνύλ κέζσ ππνδνρέα κε ελδνθύηησζε, είηε λα ζπληερζνύλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Γηα απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θαξκάθνπ ζρεδηάζηεθαλ ηα επαίζζεηα ιηπνζώκαηα απνθεύγνληαο ηε ιπζνζσκηθή απνηθνδόκεζε. Έλα άιιν μερσξηζηφ είδνο ιηπνζσκάησλ είλαη ηα ζεξκν-επαίζζεηα ιηπνζψκαηα ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη απφ θσζθνιηπίδηα κε ζεξκνθξαζία κεηάπησζεο γχξσ ζηνπο 40 0 C. Θεξκαίλνληαο ηηο ζέζεηο φπνπ ηα ιηπνζψκαηα έρνπλ ζπζζσξεπζεί ζεσξείηαη φηη επάγνπλ κηα γξήγνξε απειεπζέξσζε ηνπ ιηπνζσκηθνχ πεξηερνκέλνπ (ρήκα 4). Απηή ε ηάμε ιηπνζσκάησλ έρεη επηηπρψο ρξεζηκνπνηεζεί ζε 16

28 in vitro θαη κνληέια δψσλ, αιιά δελ έρεη εηζαρζεί ζηελ θιηληθή κειέηε αλ θαη ε ηνπηθή ππεξζεξκία ρξεζηκνπνηείηαη σο αληη-θαξθηληθή ζεξαπεία. Σα ζηφρν επαίζζεηα ιηπνζψκαηα ιακβάλνληαη κέζσ απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηπινζηνηβάδαο PE κε παξάγσγα αληηζσκάησλ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ (ζπλήζσο παικηηηθφ νμχ). Μεηά ηε ζχλδεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θχηηαξνπ-ζηφρνπ, ζπγθέληξσζε ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ζηα ζεκεία επαθήο, νδεγεί ζε απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δηπινζηνηβάδσλ (Ho RJY et al., 1986) απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 4. ε απηφ ην ζεκείν, ην ιηπνζσκηθφ πεξηερφκελν ζα απειεπζεξσζεί ζηε γχξσ πεξηνρή ηνπ θπηηάξνπ. Απηή ε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά αληηηθψλ παξαγφλησλ β PEG-ιηπνζψκαηα Πξνο ην παξφλ, ν πην ζπλήζεο ηξφπνο λα παξαρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ιηπνζψκαηα είλαη λα ζπλδεζεί πδξφθηιν πνιπκεξέο πνιπαηζπιέλν-γιπθφιεο ζε ιηπίδηα (Zalipsky S., 1995) (PEG, polyethylene glycol), ην νπνίν είλαη βηνζπκβαηφ θαη πδαηνδηαιπηφ, νκνηνπνιηθά ζηελ έμσ επηθάλεηα (ρήκα 5). Έηζη, ινηπφλ, απηά ηα PEG-ιηπνζψκαηα πνπ νλνκάδνληαη «ζπγθαιεκέλα» (stealth) ή αιιηψο «ζηεξενρεκηθά ζηαζεξά» ιηπνζψκαηα (sterically stabilized liposomes, SSL), ν πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα μεθεχγνπλ απφ ην MPS θαζψο θαζίζηαληαη αφξαηα απφ ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο, θαη ν δεχηεξνο φξνο ζηνλ κεραληζκφ ζηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαγσγή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ θπθινθνξίαο (ρξφλνη εκίζηαο δσήο ζηνπο αλζξψπνπο πεξίπνπ 48 ψξεο). Ζ ζηεξηθή ζηαζεξφηεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο ηνπηθήο επηθάλεηαο πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε πδξνγνλσκέλεο νκάδεο PEG νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζηεξηθή παξεκπφδηζε ελάληηα ζε αιιειεπηδξάζεηο κε κνξηαθά θαη θπηηαξηθά ζπζηαηηθά ηνπ βηνινγηθνχ πεξηβάιινληνο (Shi G et al., 2002) Αλνζνιηπνζψκαηα Σα αλνζνιηπνζψκαηα έρνπλ εηδηθά αληηζψκαηα ή ηκήκαηα αληηζσκάησλ (φπσο Fab ή κνλέο αιπζίδεο αληηζσκάησλ) ζηελ επηθάλεηά ηνπο επαπμάλνληαο ηελ ζχλδεζε ηνπο ζε ζέζεηο-ζηφρνπο (ρήκα 5). Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα αλνζνιηπνζσκάησλ εξεπλήζεθαλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο, ε πξσηαξρηθή εζηίαζε ήηαλ ε ζηφρεπζε κεηαθνξάο αληηθαξθηληθψλ παξαγφλησλ (Mizone T et al., 2002). 17

29 Όπσο γηα θάζε ζσκαηίδην ζηελ ξνή αίκαηνο, είλαη δχζθνιν γηα ηα αλνζνιηπνζψκαηα λα αθήζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ ήπαηνο θαη ηεο ζπιήλαο. Παξφια απηά, έρεη εμαζθαιηζηεί πξνζηηή ε πξφζβαζε ζηνπο ππνδνρείο-ζηφρνπο, επίζεο ε ηνπηθή ρνξήγεζε ζε θνηιφηεηεο ηνπ ζψκαηνο έρεη ιάβεη ελδηαθέξνλ. Δπηηπρείο πξνζπάζεηεο έγηλαλ πξνεθηείλνληαο ηνπο ρξφλνπο εκηδσήο ησλ αλνζνιηπνζσκάησλ κεηά απφ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε επηθαιχπηνληαο ηα κε PEG, έηζη ηνπο έδσζε κεγαιχηεξε επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζέζεηο ζηφρνπο παξά ηελ χπαξμε ησλ καθξνθάγσλ ηνπ MPS (ρήκα 5). Σσήμα 5. Καηεγνξηνπνίεζε ιηπνζσκάησλ. Ληπνζώκαηα κε απμεκέλν ρξόλν θπθινθνξίαο (PEG-ιηπνζώκαηα, αλνζνιηπνζώκαηα) Καηηνληθά ιηπνζψκαηα Σα θαηηνληθά ιηπνζψκαηα παξνπζηάδνπλ ηα λεφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιηπνζσκάησλ. Απνηεινχλ δξνκείο-πξψηεο γξακκήο αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ππφ αλάπηπμε γηα ηελ κεηαθνξά γελεηηθνχ πιηθνχ (Ho RJY et al., 1986), (Storm G et al., 1995). Σν ζεηηθά θνξηηζκέλν ιηπίδην αιιειεπηδξά κε, -θαη νπδεηεξνπνηεί-, ην αξλεηηθά θνξηηζκέλν DNA, σο εθ ηνχηνπ ζπκππθλψλεηαη ην DNA ζε πην ζπκπαγή δνκή. Σα πξνθχπηνληα ζπκπιέγκαηα ιηπηδίνπ-dna, κάιινλ παξά DNA εγθισβηζκέλν ζε ιηπνζψκαηα, παξέρνπλ πξνζηαζία θαη πξνσζνχλ ηελ θπηηαξηθή έθθξαζε ηνπ ζπκππθλσκέλνπ πιαζκηδίνπ. 18

30 1.5 Υξήζεηο Πνιιά άξζξα θαη θεθάιαηα βηβιίσλ έρνπλ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ρξήζε ησλ ιηπνζσκάησλ ζηελ κεηαθνξά θαξκάθσλ, ζηελ γνληδηαθή ζεξαπεία θαη ζηελ αλνζνπνίεζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιηπνζψκαηα σο κεηαθνξείο θαξκάθσλ ν θχξηνο ζθνπφο είλαη ε κείσζε ηεο ηνμηθφηεηαο ζε επαίζζεηα φξγαλα, φπσο ε θαξδηά θαη νη λεθξνί, θαζψο θαη ε ζηφρεπζε εηδηθψλ ηζηψλ φπσο νη θαξθίλνη πκβαηηθά ιηπνζψκαηα: αλνζνζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ην πεδίν ζεξαπεπηηθήο ηνπ θαξθίλνπ κε εκβνιηζκφ νη θπηηαξνθίλεο είλαη εθηελψο κειεηεκέλεο. Μηα πξνζέγγηζε γηα επαχμεζε ηεο αληηθαξθηληθήο αλνζνινγηθήο απάληεζεο είλαη ν εκβνιηαζκφο κε θαξθηληθά θχηηαξα, γνληδηαθά επηκνιπζκέλα κε θπηηαξνθίλεο, ηθαλά λα εθθξίλνπλ ηηο θπηηαξνθίλεο. Ληπνζσκηθή κεηαθνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ παξνπζία αληηγφλνπ. Απηή ε αλνζνξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιηπνζσκάησλ κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί γηα ηελ ρξήζε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε έλα πιήζνο λνζεκάησλ γηα παξάδεηγκα ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ησλ Σ-θπηηάξσλ ζηηο απηνάλνζεο αζζέλεηεο Ληπνζψκαηα κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο: εθαξκνγέο ζηελ νγθνινγία Ζ ηθαλφηεηα ησλ ιηπνζσκάησλ κε απμεκέλν ρξφλν θπθινθνξίαο λα παξακέλνπλ ζην αίκα θαη λα εγθαζίζηαληαη ζε παζνινγηθέο ζέζεηο εμαζθαιίδεη εθαξκνγέο ζηνλ ρψξν ηεο νγθνινγίαο. Ζ παξακνλή ηνπο ζην αίκα πξνηείλεη φηη κπνξεί επίζεο λα δείμεη απνηειέζκαηα ζηηο ζεξαπείεο αξγήο απειεπζέξσζεο φπσο ζηα βηνκαθξνκφξηα ζηελ ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Μηα κειέηε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δεκνζηεχηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεπηηδηθή νξκφλε βαζνπξεζίλε (Lasic D.D et al., 1996) Αλνζνιηπνζψκαηα:θχηηαξα-ζηφρνη Σα αλνζνιηπνζψκαηα είλαη ζπλδπαζκφο ιηπνζσκάησλ κε αλνζνζθαηξίλεο (ηκήκαηα) νκνηνπνιηθά ζπλδεδεκέλα. θνπφο είλαη λα επηηεζνχλ ηα αλνζνιηπνζψκαηα ζε εηδηθά θπθινθνξνχληα θχηηαξα-ζηφρνπο ηνπ αίκαηνο. 19

31 Αλνζνιηπνζψκαηα: βειηίσζε ηεο ADEPT Ζ ζεξαπεία αληίζσκα-έλδπκν θαη πξνθάξκαθν (ADEPT, antibody-directed enzyme prodrug therapy) είλαη κηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε δχν ζηάδηα ζρεδηαζκέλε λα δεκηνπξγεί πςειέο ζπγθεληξψζεηο αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ κφλν εγγχηαηα πξνο κεκβξάλεο νγθνγφλνπ θπηηάξνπ. Σν πξψην βήκα ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη έλα αληίζσκα ζπλδεδεκέλν ζε έλδπκν, ην ζχκπιεγκα αληίζσκα-έλδπκν ζπλδέεηαη ζε αληηγφλα θαηά πξνηίκεζε εθθξαζκέλα ζε νγθνγνληθά θχηηαξα. Σν δεχηεξν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ έγρπζε ελφο κε-ηνμηθνχ πξν-θαξκάθνπ, ην νπνίν ζπλαγσλίδεηαη ην έλδπκν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βήκαηνο ζηφρεπζε ηνπ ελδχκνπ θαη θάζαξζε ησλ ζπκπιεγκάησλ απφ ην αίκα θαη ηνπο θπζηνινγηθνχο ηζηνχο. Κνληά ζηελ κεκβξάλε νγθνγφλνπ θπηηάξνπ, ην πξν-θάξκαθν κεηαηξέπεηαη ζε θπηηαξνηνμηθφ θάξκαθν απφ ην ζεκαζκέλν έλδπκν. Πξφζθαηα, βειηίσζε ηεο ζεξαπείαο ADEPT έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο αλνζνιηπνζψκαηα σο ζεκαζκέλνπο κεηαθνξείο. Έλα ζεσξεηηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη πεξηζζφηεξα ελδπκηθά κφξηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ φγθν απφ κηα κνλή ζεκαζκέλε κνλάδα Καηηνληθά ιηπίδηα γνληδηαθή ζεξαπεία Ο πεξηνξηζηηθφο ξπζκφο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηηπρνχο ηαηξηθήο ζεξαπείαο βαζηζκέλε ζε γνλίδην είλαη ε κεηαθνξά ηνπ επηζπκνχκελνπ γελεηηθνχ πιηθνχ κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ ζεκαζκέλνπ θπηηάξνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ελφο θνξέα είλαη: νπδεηεξνπνίεζε ηνπ αξλεηηθά θνξηηζκέλνπ πιαζκηδίνπ, ζπκπχθλσζε ηνπ πιαζκηδίνπ (<0,2 κm), ηαπηνπνίεζε ηνπ ζεκαζκέλνπ θπηηάξνπ θαη θαηεχζπλζε ηνπ πιαζκηδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ ζηφρνπ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαθπγήο ηνπ πιαζκηδίνπ είηε κέζσ ηνπ ελδνθπηηάξηνπ δξφκνπ θαη ηελ πξψηκε δηαθπγή απφ ην ελδνζσκάηην είηε θαηεπζείαλ ζην θπηηαξφπιαζκα (ζχληεμε κε/ή απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο) θαη απειεπζέξσζε ηνπ πιαζκηδίνπ ζην θπηηαξφπιαζκα ή ζηνλ ππξήλα 20

32 Κχηηαξν Κπηηαξφπιαζκα * * Δλδνζσκάηην Ππξήλαο 1.6 Οδνί ρνξήγεζεο ηελ θαξκαθνινγία θαη ηελ ηνμηθνινγία, νδφο ρνξήγεζεο είλαη ν δξφκνο κε ηνλ νπνίν έλα θάξκαθν έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζψκα. Πξνθαλψο, κηα νπζία πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ ηε ζέζε εηζφδνπ ζηελ πιεπξά ηνπ ζψκαηνο φπνπ ε δξάζε ηεο είλαη επηζπκεηή λα ιάβεη κέξνο. Παξφια απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο ηνπ ζψκαηνο γηα απηφ ην ζθνπφ κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ελφο θάξκαθνπ (απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο, θαηαλνκήο θαη απνβνιήο επεξεάδνληαη απφ ηελ νδφ ρνξήγεζεο Καηεγνξηνπνίεζε Οη νδνί ρνξήγεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ σο εμήο: Σνπηθή νδφο ρνξήγεζεο Ζ ηνπηθή νδφο ρνξήγεζεο έρεη ηνπηθφ απνηέιεζκα. Ζ νπζία εθαξκφδεηαη άκεζα ζηελ φπνπ πεξηνρή είλαη επηζπκεηή ε δξάζε ηεο. Δπηδεξκηθή (εθαξκφδεηαη ζην δέξκα) γηα παξάδεηγκα ζηελ δνθηκαζία αιιεξγίαο, ζηελ ηνπηθή αλαηζζεζία 21

33 Δηζπλεφκελα γηα παξάδεηγκα θάξκαθα γηα άζζκα Κιχζκα Οθζαικηθέο ζηαγφλεο (ζηνλ επηπεθπθφηα), γηα παξάδεηγκα αληηβηνηηθά γηα επηπεθπθίηηδα Δλδνξηληθά Δληεξηθή νδφο ρνξήγεζεο ηελ εληεξηθή νδφ ρνξήγεζεο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη ζπζηεκαηηθφ θαη φρη ηνπηθφ. Ζ νπζία ρνξεγείηαη κέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Μέζσ ζηφκαηνο (per os), πνιιά θάξκαθα ππφ κνξθή ηακπιεηψλ, θαςνπιψλ ή ζηαγφλσλ Μέζσ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, κέζσ δσδεθαδαθηχινπ Οξζηθή ρνξήγεζε, πνιιά θάξκαθα ζε κνξθή ππφζεηνπ Παξεληεξηθή νδφο ρνξήγεζεο Σν επηζπκνχκελν απνηέιεζκα αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία, ε νπζία δίλεηαη απφ άιιεο νδνχο απφ φηη ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα α Με ελδνθιέβηα έλεζε ή ελδνθιέβηα έγρπζε Δλδνθιέβηα (κέζα ζε θιέβα), παξάδεηγκα πνιιά θάξκαθα, πιήξεο παξεληεξηθή ζξέςε, Δλδναγγεηαθή (κέζα ζε αξηεξία), παξάδεηγκα αγγεηνξπζκηζηηθά θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία αγγεηνζπαζκνχ θαη ζξνκβνιπηηθά θάξκαθα γηα εκβνιηζκφ, Δλδνκπτθή (κέζα ζε κπ), παξάδεηγκα πνιιά εκβφιηα, Τπνδφξηα (θάησ απφ ην δέξκα), παξάδεηγκα ε ηλζνπιίλε, Δλδνλσηηαία έγρπζε (κέζα ζηνλ λσηηαίν κπειφ) είλαη, πξαγκαηηθά, κηα έκκεζε ελδνθιέβηα είζνδνο δηφηη ν λσηηαίνο κπειφο αδεηάδεη θαηεπζείαλ ζην αγγεηαθφ ζχζηεκα. Απηή ε νδφο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά γηα θάξκαθα θαη πγξά ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή θαη φηαλ ε ελδναγγεηαθή είζνδνο είλαη δχζθνιε, 22

34 Δλδνδεξκηθή (κέζα ζην ίδην ην δέξκα) ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν ηνπ δέξκαηνο γηα αιιεξγηνγφλα, θαη επίζεο γηα ηαηνπάδ β Παξεληεξηθά εθηφο ηεο ελδνθιέβηαο έλεζεο ή έγρπζεο Γηαδεξκηθή (δηάρπζε κέζα απφ ην δέξκα επαθήο), παξάδεηγκα δηαδεξκηθά νπηνεηδή patches γηα ζεξαπεία πφλνπ, Γηα ησλ βιελλνγφλσλ (δηάρπζε κέζσ κεκβξάλεο βιελλνγφλσλ), παξάδεηγκα ππνγιψζζηα ληηξνγιπθεξίλε, Δηζπλεφκελα, γηα παξάδεηγκα αλαηζζεηηθά εηζπλεφκελα Δλδνπεξηηνλταθά (έγρπζε ή έλεζε ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα), γηα παξάδεηγκα πεξηηνλατθή δηαπίδπζε, Δλδνζπνλδπιηθά (έγρπζε ή έλεζε ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ), γηα παξάδεηγκα αληηβηνηηθά, ζπνλδπιηθή αλαηζζεζία. 23

35 1.5 ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟΤ 1.5 Γαιαθηψκαηα θαη Αινηθέο 1.5. Γαιαθηψκαηα (emulsions) Σν γαιάθησκα είλαη ζεξκνδπλακηθά αζηαζέο ζχζηεκα δχν θάζεσλ απνηεινχκελν ηνπιάρηζηνλ απφ δπν κε αλακίμηκα πγξά, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα δηαζπείξεηαη σο ζηαγνλίδηα ζηελ άιιε πγξή θάζε θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέζσ γαιαθηνκαησπνηεηή (Δηθφλα 2). Σν δηεζπαξκέλν πγξφ είλαη γλσζηφ σο εζσηεξηθή ή αζπλερήο θάζε, ελψ ην δηεζπαξκέλν κέζν σο εμσηεξηθή ή ζπλερήο θάζε. Δηθφλα 2. A) Γχν κε αλακίμηκα πγξά, κε γαιαθησπνηεκέλα B) Γαιάθησκα ηεο θάζεο Β δηεζπαξκέλν ζηε θάζε Α C) Σν αζηαζέο γαιάθησκα δηαρσξίδεηαη ζηαδηαθά D) Ο γαιαθησκαηνπνηεηήο (θφθθηλν) ηνπνζεηείηαη ζηελ κεζφθαζε ζηαζεξνπνηψληαο ην γαιάθησκα. 24

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο «Κηλεηηθέο αχμεζεο θαη κειέηε ιηπηδίσλ κηθξνθπθψλ (Nannochloropsis oculata θαη Chlorella sp.) θαη ηνπ ηξνρνδψνπ Brachionus

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ & ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της ΜΠΑΡΣΟΤΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Βπίβιεςε Πηπρηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΜΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Στεδιαζμός και Καηαζκεσή Σσζκεσής

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)

3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) 3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκων: κ. ιγάλας «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) Σεηάρηη 10 Νοεμβρίοσ 2010 Κβαντικές Τελείες Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματικι Εργαςία Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ Και Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά Τθσ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΕΡΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα