ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ* Άρ. 78 τής 7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ i

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ* Άρ. 78 τής 7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ i"

Transcript

1 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ* Άρ. 78 τής 7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ i Σύμφωνος τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος 6 ύπό της Βουλής τών Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμος, 1961, το κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται Οπό τοο Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 'Αριθμός 32 του ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΪ ΤΗΣ ΕΠΙ ΒΟΛΗ Σ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ KAi ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΠΟΝ Κατάταξις τών "Αρθρων. "Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. 'Ερμηνεία. 3. Τελωνειακοί δασμοί. 4. Προτιμήσεως. 5. Γενικός. 6. "Εφαρμογή του Πρώτου Μέρους τοο Δευτέρου Πίνακος. 7. Τελωνειακά! διευθετήσεις άναφορικώς προς τάς Ένοπλους Δυνάμεις. 8. 'Ημερομηνία 'Εφαρμογής. 9. Κατάργησις του Κεφ ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ "Η Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς 6 περί Τελωνειακού Συνοπτικός Δασμολογίου Νόμος, τίτλος. 2. (1) 'Εν τω παρόντι νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοο ερμηνεία. κειμένου «έκτελώνισις» άναφορικώς ιτρός τα διάφορα εμπορεύματα, σημαίνει τήν προσαγωγήν της δηλώσεως δμου μετά τών ύπό τών εκάστοτε έν Ισχύΐ Τελωνειακών Νόμων καθοριζομένων έγγραφων, τήν καταφολήν πάντων τών άναφορικώς προς ταοτα οφειλομένων τελωνειακών δασμών f) τελών, καΐ τήν άττομάκρυνσιν αυτών έκ τοο ΤελωνειακοΟ έλεγχου. (295)

2 296 Πρώτος ΠΙναζ. Κεφ *Ι5 Κεφ. 31 i. ΙελωνβιακοΙ Δασμοί. «χώρα έν τη Κοινοπολιτεία» καΐ «Κοινοπολιτεία» σημαίνουν τάς έν τω Πρώτω Πίνακι είδικώς άναγραφομένας χώρας. «Τελωνειακοί Νόμοι» περιλαμβάνουσι τόν παρόντα νόμον, τόν περί Διευθύνσεως των Τελωνείων Νόμον και απαντάς τους έν τη Δημοκρατία Ισχύοντας νόμους και κανονισμούς τους αφορώντας t ίς τά Τελωνεία. Εισαγωγή» μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών και των συγγενών δρων σημαίνει ι ή ν διό; θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εντός τή«., Δημοκρατίας ε'κ τίνος τόπου κειμένου «"κτός της Δημοκρατίας. Δημοκρατία* σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκραιίαν. (2) Έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, λέξεις ή όροι άπαντώμενοι έν τω παρόντι νόμω και προσδιορισθέντες έν τω περί Διευθύνσεως τών Τελωνείων Νόμω, θά έ'χωσιν έν τω παρόντι νόμω οΐαν έννοιαν άπέδωκεν είς τούτους δ προηγούμενος νόμος. 3. 'Εξαιρουμένων τών περιπτώσεων καθ* ας άλλως προβλέπεται έν τω Δευτέρω Πίνακι και τηρουμένων τών διατάξεων τών εκάστοτε έν Ισχύϊ Τελωνειακών Νόμων, θά επιβάλλονται, είσπράττωνται, συλλέγονται και καταβάλλονται προς όφελος τών γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, έπί πάντων τών είδικώς καθοριζομένων έν τω μνησθέντι Πίνακι εμπορευμάτων (α) άτινα, μετά τήν είσαγωγην αυτών έν τη Δημοκρατία εκτελωνίζονται δι* έσωτερικήν έν τη Δημοκρατία κατανάλωσιν, (β) άτινα, καίτοι άναγεγραμμένα έν τω δηλωτικώ είσαγωγής παντός αεροσκάφους ή πλοίου, δέν προσάγονται είς τόν άρμόδιον ύπάλληλον, ώς προβλέπεται έν τω άρθρω 144 τοΰ περί Διευθύνσεως τών Τελωνείων Νόμου, ο'ι διάφοροι δασμοί (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς τελωνειακοί δασμοί») οι έμφαινόμενοι έν τω Πρώτω Μέρει του μνησθέντος Πίνακος και εκτιθέμενοι έναντι πάσης κλάσεως αντιστοίχως έν τη στήλη του είρημένου Μέρους του Πίνακος όπερ, δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή 5 εφαρμόζεται έπί τοιούτων εμπορευμάτων : Νοείται ότι, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τούτο θά συνάδη προς τάς σχετικός διατάξεις τών εκάστοτε έν ϊσχύϊ Τελωνειακών Νόμων και ότι θά τηρώνται οι όροι οιασδήποτε συμφωνίας παραχωρήσεως, γραμματίου ή πάσης μορφής ασφαλείας, τελωνειακοί δασμοί δεν θά καταβάλλονται άναφορικώς προς (α) εμπορεύματα μετακομισθέντα τή αδεία του τελώνου έκ τίνος λιμένος ή τόπου εκφορτώσεως είς Μτερον λιμένα ή τόπον έν τή Δημοκρατία, έάν πεισθή ό τελώνης ότι ταύτα παρελήφθησαν δεόντως έν τω τόπω του προορισμού αυτών ή ότι διήλθον έκ τοΰ τελωνειακού έλεγχου, (β) εμπορεύματα διαμετακομιζόμενα μέσω της Δημοκρατίας έάν πεισθή ό τελώνης δτι εξήχθησαν δεόντως και άπεδιβάσθησαν εις τίνα τόπον έκτος της Δημοκρατίας, (γ) εμπορεύματα εισαχθέντα δι* έξαγωγήν ή διά νά χρησιμοποιηθώσιν ώς προμήθεια πλοίων ή αεροσκαφών, έάν πεισθή ό τελώνης δτι εξήχθησαν δεόντως και άπεβιβάσθησαν εϊς τίνα τόπον έκτος της Δημοκρατίας ή αναλόγως της περιστάσεως, δτι εξήχθησαν ώς προμήθεια πλοίων ή αεροσκαφών, (δ) εμπορεύματα κείμενα έπί πλοίων ή αεροσκαφών, έάν ό τελώνης πεισθή δτι εΐναι εμπορεύματα έν παρακαταθήκη omva πρόκειται νά έκφορτωθώσιν είς τίνα τόπον έκτος της Δημοκρατίας ή νά χρησιμοποιηθώσιν ώς προμήθεια του πλοίου f) του αεροσκάφους.

3 m 4.~ (l) ΟΙ συντελεσταΐ τών τελωνειακών δασμών τίρν dy x στήλη τ[ έπιγεγραμμένη «Αασμός Προτιμήσεως» τοο Πρώτου βέρους του ΐ'ρ< μή Δευτέρου Πίνακος, εκτιθεμένων, θώ Ιφαρμοζωνται, πί εμπορευμάτων ^.^.'^, υποκειμένων.είς δασμολόγησιν έάν. δ τελώνης πεισθή διά ΐτιστοποιη πίκκζγ"' τικοο τής χώρας της καταγωγής δεόντως συμπεπληρωμένόυ καΐ έν τφ έγκεκριμένω τύ,ττω» δτι ταύτα απεστάλησαν είς τήν Δημοκρατίαν k τίνος χώρας έν τη Κοινοπολιτεία καΐ δτι παρήχθησαν Π κατεσκευάσθησαν έν τη χώρα ταύτη. Τά εμπορεύματα ταοτα δέν θα λογίζωνται κατασκευασθέντα έν τινι των τοιούτων χωρών έκτος έάν τοιαύτη αναλογία της αξίας αυτών ώς ήθελε καθορισθη διά κανονισμών γενομένων ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου άναφορικώς προς τοιαύτα εμπορεύματα, εΐναι τό αποτέλεσμα εργασίας γενομένης εντός οίασ δήποτε χώρας της Κοινοπολιτείας : Νοείται δτι δέν θα άναγνωρίζηται άπαίτησις καταβολής τελωνειακού δασμού τόν δασμόν προτιμήσεως έκτος είς περιπτώσεις καθ" ας ή άπαίτησις έγένετο ύπό του είσαγωγέως ή Ιδιοκτήτου τών εμπορευμάτων τήν εκτελώνισιν και πρό της μετακινήσεως αυτών έκ τοΰ τελωνειακού έλεγχου, και οσάκις οΰτος είναι εφαρμόσιμος έάν αϊ έν παραγράφοις (2) και (4) αναγραφόμενοι προϋποθέσεις πληρωθώσιν. (2) Είς τήν περίπτωσιν εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καπνού εξαιρουμένου) είσαχθέντων ταχυδρομικώς έξ οίασδήποτε τών έν τη Κοινοπολιτεία χωρών, δ τελώνης, έάν πεισθή δτι (α) τά εμπορεύματα ταύτα δέν προορίζονται διά πώλησιν, και (β) τά εμπορεύματα ταύτα δέν υπερβαίνουν εις Γάς 25 δι* ε'καστον παραλήπτην, δύναται νά άποδεχθή ώς επαρκή διά τήν έπιβολήν του Δασμού Προ τιμήσεως άπόδειξιν της χώρας της καταγωγής πιστοποιητικόν ύπογεγραμμένον ύπό f) διά τόν αποστολέα έν τη χώρα της Κοινοπολιτείας έξ' ής ή αποστολή, πγστοποιοΰν δτι τά εμπορεύματα ταύτα δέν προορίζονται διά πώλησιν και δτι άπαντα τά είς δασμολόγησιν υποκείμενα εμπορεύματα αυτής παρήχθησαν ή είς τήν περίπτωσιν βιομηχανοποιημένων προϊόντων, είναι, τήν ϋκτασιν τοΰ ενός τετάρτου τουλάχιστον της αξίας αυτών ιό.καλή τη πίστει προϊόν βιομηχανοποιήσεως χώρας τινός ιής Κοινοπολιτείας. (3) 'Οσάκις τό "Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε πεισθή δτι οίαδήποτε κλάσις ή κατηγορία εμπορευμάτων έφ'?)ς δύναται νά έφαρμόσθή Προτιμήσεως κατεσκευάσοη, είς σημαντικήν κτασιν, έν οίαδήποτε χώρ<^ της Κοινοπολιτείας έξ υλικών άτινα δέν παρήχθησαν έξ ολοκλήρου.είς τάς τοιαύτας χώρας, δύναται νά διάταξη όπως ό Προτιμήσεως έψαρμοσθη μόνον άναφορικώς προς τήν άναλογίαν τών εμπορευμάτων τούτων τήν αντιστοιχούσαν προς τήν άναλογίαν τοΰ δασμολογουμένου υλικού, τοΰ χρησιμοποιηθέντος είς τήν κατασκευήν αυτών τοΰ αποδεδειγμένως τήν κρίσιν του τελώνου παραχθέντος είς τίνα χώραν της Κοινοπολιτείας. (4) Είς τήν περίπτωσιν εμπορευμάτων προερχομένων έ*κ τίνος τών έν τη Κοινοπολιτεία χωρών 3mva μετεφορτώθησαν ή έφορτώθησαν έν διαμετακομίσει έκ τίνος λιμένος ή τόπου κειμένου έκτος τής Κοινοπολιτείας ενόσω ταοτα ευρίσκονται καθ* όδόν έκ της έν τη Κοινοπολιτεία χώρας της καταγωγής, ό είσαγωγεύς είναι ύπόχρεως δπος προσαγάγη τήν ένδιάμ^σον φορτωτική ν f τήν άπόδειξιν τής εϊς αώί\- ρόθρομον ή αεροσκάφος παρα 6οζως των εμπορευμάτων έκ τ% ν τ(* Κοινοπολιτεία $ώρ.ας της καταγωγής, προς ένίσχυσιν <co0 min» ποιητικοο καταγωγής ;

4 298 Κοδίρνήο ω<; IS./ \9λΊ Γενικός. Δεύτερος flivitf 'εφαρμογή τοϋ Ι Ιρώτοο Μέρους ίου Δκυτί,ρου I IU'<iKO' rtsaoveiokul διευβκτήυϊΐ, αναφορικοί; τιρλς ιός ' Ι ν<ίιι λοι.ό Λι>νά(ΐΓ ΐΓ Νοείται δτι οσάκις ή ενδιάμεσος φορτωτική ή ή όυττόδειξις παραδόσεως δέν είναι διαθέσιμος, θα απαιτητοί ή προσαγωγή τής παραγγελίας του αγοραστού, του τιμολογίου, της τοπικής φορτωτικής ή αποδείξεως παραδόσεως έκ του αρχικού σημείου προελεύσεως, ώς καΐ πιστοποιητικού άφίξεως ή άποβιβάσεως καΐ εξαγωγής έκ τοό λιμένος μεταφορτώσεως. Τα τοιαύτα πιστοποιητικά θά υπογράφονται ύπό τοϋ αρμοδίου τελωνειακού υπαλλήλου έν τω λιμένι τής μεταφορτώσεως. (5) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (1), οί περί τών Τελωνείων, Τελών και Δημοσίων Προσόδων Κανονισμοί του και τό ΰπ* αρ Διάταγμα έν Συμβουλίω τό δημοσιευθέν δυνάμει Γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 888 έν τη Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως τής 14ης Σεπτεμβρίου, ά λογίζωνται μέχρις οδ θεσπισθώσιν έτεροι κανονισμοί δυνάμει τής είρημένης παραγράφου, έν ίσχύΐ, και δτι πάντοτε ήσαν έν ίσχυϊ, ώς έάν έγένοντο δυνάμει τής είρημένης παραγράφου. 5. Οί συντελεσταί τών τελωνειακών δασμών τών αναγραφομένων έν τη στήλη τή έπιγεγραμμένη «Γενικός» τοο Πρώτου Μέρους του Δευτέρου Πίνακος 0ά έφαρμόζωνται έφ* απάντων τών υποκειμένων είς δασμολόγησιν εμπορευμάτων τών μή υποκειμένων είς Δασμόν Προτιμήσεως. 6. (1) Όσάκις, εϊτε δυνάμει τής στήλης τής έπιγεγραμμένης Προτιμήσεως, είτε δυνάμει τής στήλης τής έπιγεγραμμένης Ι"ενικός, του Πρώτου Μέρους τοο Δευτέρου Πίνακος εμφαίνονται διαζευκτικοί συντελεσταί έναντι οίασδήποτε κλάσεως, ό μείζων ή μέγιστος τών εφαρμοστέων συντελεστών θά έπιβάλληται, είσπράττηται καί συλλέγηται. (2) ΟΙ έν τρ) πρώτη στήλη του Πρώτου Μέρους του Δευτέρου Πίνακος αναγράφαμενοι αριθμοί κλάσεων αναφέρονται είς τους ανάλογους αριθμούς κλάσεων ιού Ευρετηρίου Κλάσεων της 'Υποδειγματικής Ταξινομήσεως Διεθνούς 'Εμπορίου ώς καθορίζεται έν παραγράφω (4) τοΰ άρθρου 140 τοΰ περί Διευθύνσεως τών Τελωνείων Νόμου, ή έν οίωδήποτε νόμω τροποποιοΰντι ή ύποκαθιστούντι τόν έν λόγω νόμον, και θά χρησιμοποιούνται και ερμηνεύονται διά τους σκοπούς ταξινομήσεως έν τώ τρόπω τω έκτιθ. :μένω έν τώ άρθρω 142 του περί Λιευ θύνσεως των!\λωνείων Νόμου ώς ανωτέρω. 7. (!) 'Ανεξαρτήτως παν ιός έν τω παρόντι νόμω διαλαμβανομένου ή βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή καί εϊσπραξις τελωνειακών δασμών άναφορικώς προς εμπορεύματα τών 'Ενόπλων Δυνάμεων του 'Ηνωμένου Βασιλείου, τών 'Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, τών Εξουσιοδοτημένων "Οργανώσεων τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων καί αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας τών 'Αρχών τού 'Ηνωμένου Βασίλειοι» ιάς 'Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών τών Ένοπλων Δυνάμεων καί τών τελούντων έν τή υπηρεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών καί τών έξ αυτών εξαρτωμένων, θά υπόκεινται είς τάς σχετικάς διατάξεις τής Συνθήκης Έγκαθιδρύσ»ως καί οί δασμοί θά βεβαιούνται, έπιβάλλωνται, καταβάλλωνται καί είσπράττωνται συμφώνως προς τάς τοιαύτας διατάξεις. (2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τώ παρόντι νόμω διαλαμβανομένου, ή βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή καί εισπραξις τελωνειακών δασμών αναφορικώς προς εμπορεύματα τών 'Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου τής 'Ελλάδος καί τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας, θά υπόκεινται είς τάς σχετικάς διατάξεις τής Συμφωνίας περί "Εφαρμογής τής Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως, τής υπογραφείσης έν Λευκωσία τήν Ιβην Αύγουστου, I960, καί οί δασμοί θά βεβαιούνται, έπιβάλλωνται, βάλλωνται καί είσπράττωνται συμφώνως προς τάς τοιαύτας διατάξεις.

5 299 («) «Συνθήκη *Εγκ«θΐδρύσει»ς> σημαίνει τήν d^opikrav είς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου Συνθήκην Εγκαθιδρύσεως τήν UiiOyp<X<j) io0iv cv /\tu»i.c0<3yt«3 T'fV *wjv' AvyOOOTCU, l^sw, KOt περιλαμβάνει τήν Άνταλλαγήν 'Ανακοινώσεων τήν άφορώσαν είς τους Τελωνειακούς Δασμούς ήτις ύΐϊ$γραφη έν Λευκωσία τήν αυτήν ήμερομηνίαν. (β) Λέξεις ή dpoi χρησιμοποιούμενοι έν τη ποχραγράφω (1) καΐ έν τη παραγράφω (2) τοο παρόντος άρθρου θα έχωσι, *?ήν έννοιάν. τήν είς αυτούς αποδιδομένην ύπό τής Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως και της Συμφωνίας περί 'Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας αΐτινες υπεγράφησαν έν Λευκωσία τη 16η Αύγουστου, 1960, αντιστοίχως. 8. Ό παρών Νόμος θά θεωρήται δτι ετέθη έν εφαρμογή από της Ημερομηνία 23ης Μαρτίου, εφαρμογής. 9. Aid τοο παρόντος καταργείται ό περί Τελωνειακού Δασμολο Κσταργησις γίου Νόμος άπό της 22ας Μαρτίου, τοοκεφ ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ ("Αρθρον 2) Ήνωμένον Βασίλειον Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου "Ιρλανδίας. Έζηρτημένα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας. Καναδάς. Αυστραλιανή Συμπολιτεία. Έζηρτημένα εδάφη της Αυστραλιανής Συμπολιτείας. Νέα Ζηλανδία. Έζηρτημένα εδάφη της Νέας Ζηλανδίας. "Ενωσις της Νοτίου 'Αφρικής περιλαμβανομένης της Νοτιοδυτικής 'Αφρικής. * Ι νδίαι. Πακιστάν. Κεϋλάνη. Γκάνα. 'Ομοσπονδία Μαλαϊκής. "Ομοσπονδία Ροδεσίας και Νυασαλάνδης. Ιρλανδική Δημοκρατία. Νιγηρία. ίέρα Αεόνε.

6 ορίκα 300 Φ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΠΙΝΑΞ. /ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΠΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. Κ α r η γ ο ρ ί α ΒΡΩΣΙΜΑ. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΥΛΑΙ, ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΟΙ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΟΡΥΚΤΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΙ ΥΛΑΙ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΛΑΙ. ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ (ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ). ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟ ΙΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ. ΞΥΛΟΥ. ΧΑΡΤΟΥ. ΥΦΑΝΤΩΝ. ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟ ΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ. ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ. Δασμολογική κλάσις. Αριθμός Στατισ ιική "Επιβολή δασμού Δαομός Προτιμή Γενικός σεως ] 0. ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΒΡΩΣΙΝ 00ί 01/09 Ζώα ζώντα ιιροοριζόμενα κυρίως δια βρώσιν αριθμόν Άιελώς ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΣΦΑΓΙΩΝ : ΠΑΡΑΠΡΟΪΌΝΤΑ! / / ? Κρέατα, νωπά. διατετηρημένα διά ψι'ιξεως η κατεψυγμένα (βοοειδών. ττροβοτοειδών και χοίρων) Πουλερικά, έσφαγμένα και/ή μαδημ/.να Κρέατα, νωπά. διατετηρημένα διά ψύξεως ή κατεψυγμένα, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα. (η) ΛαγωοΙ, φασιανοί, πέρδικες και άλλα θηράματα κατ' γκρισιν τοϋ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (fi) Λοιπά περιλαμβανομένων βρωσίμων εντοσθίων (oftalu) και κρέατος ϊππων.. Χοιρομήρια, μπέικον, και λοιπά χοίρεια κρέατα, ήλατισμένα (είς μή αεροστεγή δοχεία).. Κρέατα βόεια καΐ μόσχεια, ήλατισμένα. αποξηραμένα ή καπνιστά λοιπά ήλατισμένα. απεξηραμένα ή καπνιστά κρέατα (είς μή αεροστεγή δοχεία) Λουκάνικα (sausagee) δλων τών ειδών (clc,l μή αεροστεγή δοχεία) Κρέατα καΐ παραπροϊόντα τούτων εντός άεροστεγως κεκλεισμένων δοχείων (περιλαμβανομένων κρεάτων μαγειρευμένων μετά λαχανικών) 'Εκχυλίσματα κρεάτων καΐ παρασκευάσματα κρέατος μή άλλαχοο κατονομαζόμενα οκαν όκόν άζίαν άζίαν '2% "ΑτελώΓ 15% 2% 12% "2% "2% «*%

7 301 'Επιβολή δασμού Προτιμήσεως 0. (συνέχ.) ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ ΩΑ, ΜΕΛΙ : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ!. Γάλα νωπόν κα'ι κρέμα γάλακτος (περιλαμβανομένου βουτυρογάλακτος, αποβουτυρωμένου γάλακτος, όξυγάλακτος, γιαουρτιού, όξυκρέμας καϊ άνθογάλακτος) Γάλα έβαττορέ ij συμπεπυκνωμένον καϊ κρέμα γάλακτος είς ύγράν η πολτώδη στασιν. (α ι Κρέμα γάλακτος ώς αϋτη ταξινομείται υπό τοϋ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού! Η ι Γάλα, περιλαμβανομένου βουτυρογάλακτος, αποβουτυρωμένου γάλακτος και άνθογάλακτος Γάλα κονιοποιημένον καϊ κρέμα γάλακτος είς στερεάν στασιν, είς όγκους ή κόνιν, περιλαμβανομένου τοιούτου γάλακτος κα'ι κρέμας δια τροφην ζώων Βούτυρον, νωπόν. ήλατισμένον ή μ ή Τυρός (περιλαμβανομένου και τοϋ νωπού τοιούτου) Ώά μετά τοϋ κελύφους των ώς ακολούθως : {ιι) Εισαγόμενα δγ έκκόλαψιν, άφοΰ ίκανοποιηθ ή έπϊ τούτω ό Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός.. ( Η ι Λοιττά εισαγόμενα τους μήνας Ιανουάριον, Φεβρουάριον. Νοέμβριον κα'ι Δεκέμβριον.... Ι γ) Λοιπά Ωά. άνευ τοϋ κελύφους των, είς ύγράν κα τάοτασιν, κατεψυ γμένα ή άπεζηραμένα.. Μέλι φυσικόν Παγωτά, κόνις παγωτών, βυνούχον γάλα,j βρώσιμα παρασκευάσματα αποτελούμενα καρί^ς έκ γάλακτος ή ώών, και λοιπά γαλακτοκομικά είδη μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα οκαν δωδεκάδα δωδεκάδα.. J δωδεκάδα αξία» Αιελ..'^ «2%!2% '2%»6% j ΙΧΘΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΙΧΘΥΩΝ: Ιχθείς, νωποί διατετηρημένοι διά ψύξεως ή κατεψυγμένοι "Ιχθείς, ήλατισμένοι. άπεξηραμένοι, ή καπνιστοί, άνευ περαιτέρω επεξεργασίας Μαλακόστρακα καϊ όστρακοψόρα(οίοναστακοί, γαρίδες, καραβίδες), νωπά διατετηρημένο διά ψύξεως, κατεψυγμένα, ήλατισμένα, άπεξηραμένα ή απλώς μαγειρευμένα Ιχθείς (περιλαμβανομένων τών μαλακοστράκων και όστρακοφόρων), παραπροϊόντα καϊ παρασκευάσματα Ιχθύων, είς αεροστεγή δοχεία, (<ι) Χαβιάριον καϊ υποστατα αύτοο (Ρ) Λοιπά Ιχθείς, παραπροϊόντα καϊ παρασκευάσματα ιχθύων, άς μη αεροστεγή δοχεία, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμί να. (α) Χαβιάριον καϊ υποστατα αύτοο.. (β) Λοίτΐά.'. ; ί όκά» 6*rfw 30% 1 %

8 Δασμό Αριθμός < Ιδ^ >»*ρεώματος οπτική δασμού Προτιμή σεως 0 (συνίχ.) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Σίτος, καί σίτος σπέλτας,μή αλεσμένοι 40 6κ. "Ορυζα, μετά ή άνευ τών ελύτρων (φλοιού) αυτής Κριθή, μή αλεσμένη 'Αραβόσιτος, μή αλεσμένος.. Δημητριακό, μή αλεσμένα, μή άλλαχοο κατονομαζόμενα, περιλαμβανομένου τοο καρπού φαλόρέως τής καναρίου (καναρόσπορος) 40. όκ. "Αλευρα καΐ κόνις έκ σίτου ή σίτου σττέλτας. ώς ακολούθως : (α) Καθαρόν αλευρον δνεύ ξένων ουσιών, είς δοχεία ουχί όλιγώτερον τών 20 οκάδων μικτοϋ βάρους, περιλαμβανομένου σιμιγδαλίου "Αλευρα καί κόνις άλλων δημητριακών, μή άλλαχοο κατονομαζομένων.. Παρασκευασμένοι τροφα'ι προγεύματος : έκ δημητριακών, νιφάδων (flakes), πεπιεσμένων (ως τά κουάκερ δουτς. κ.λ.π.), ή πάρεσκευασμένοι καθ' οίονδήποτε τρόπον, μή άλλαχοο κατονομαζόμενοι.... Ι Βύνη (κριθή).. Μακαρόνια, σπαγέττο. φιδές. βερμισέλλι και παρόμοια παρασκευάσματα έκ ζυμαρικών.. Ι "Αρτος, μπισκότα, κέϊκς, κα' λοιπά προϊόντα τής αρτοποιίας, περιλαμβανομένου μπισκότων μετά σοκολάτας Παρασκευάσματα έκ δημητριακών, εδώδιμα διάφορα, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα.. ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΟΠΩΡΑΙ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ : Εσπεριδοειδή, νωπά ή διατετηοημένα διά ψύξεως Βανάναι ο! ουδήποτε είδους, νωπαί ή διατετηρημέναι διά ψύξεως Μήλα. νωπά ή διατετηρημέναδιά ψύξεως Σταφυλαί. νωπαί ή διατετηρημέναι διά ψύξεως "Αλλοι καρποί καί όπώραι, νωπαί ή διατετηρημέναι διά ψύξεως, (α) Έλαΐαι.. (β) Λοιποί 'Υπό τόν δρον δτι δλα τά έν τή κλάσει (β) είδη θά έπιβαρύνωνται μέ έπιπρόσθετον δασμόν έκ 10% δταν είσάγωνται τήν περίοδον Ι ης Ιουνίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, περιλαμβανομένης, έκαστου έτους: Και ύττό τόν περαιτέρω δρον δτι ή είσαγωγή των έν TQ κλάσει (β) νωπών μόνον ειδών οίασδήποτε προελεύσεως θά έπιτρέπηται ατελώς δταν Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός Ικανοποιηθώ δτι ταοτα είσάγονται όττό βιομηχάνων προϊόντων κονσερβοποιίας f} ίλυκών και δτι ταοτα 0ά χρησιμοποιηώίτιν άποκλβιοτίίίώς είς την βιομηχ ανίαν τ^μούτωκ προϊόντων 6ν Kurcpt^ ή «% '2% «% 6% 15%

9 303 οτπκή «ατά Επιβολή δασμοο Προτιμήσεως Γενικός 0. (συνέχ.) ΚΑΡΠΟΙ. ΟΠΩΡΑΙ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (συνέχ.) 'Εδώδιμα κάρυα, περιλαμβανομένων νωπών καρύων κοκκοφοινίκων (Ινδοκάρυδα) αλλ' εξαιρουμένων τών μη ύποστάντων κατεργαοΐα,ν φυστικίων καΐ λοιπών καρύων κυρίως χρησιμοποιουμένων διά τήν έξογωγήν ελαίου (ϊδε ΚατηγορΙαν 2), ώς ακολούθως : (α) Ήλατισμένα ή" άλλως κατηργασμένα, περιλαμβανομένων ήλατισμένων φυστικίων, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό τοο Πρώτου Τελωνειακού ΛειτουργοΟ (Ρ) Λοιπά, περιλαμβανομένων ξηρών τε τριμμένων καρύων κοκκοφοίνικος Ξηροί καρποί περιλαμβανομένων καΐ τών τεχνητώς αφυδατωμένων Καρποί καΐ όπώραι. διατετηρημένοι, περιλαμβανομένων κατεψυγμένων τοιούτων, ολόκληροι ή" κεκομμένοι ώς ακολούθως : (α) Έλαΐαι. προσωρινώς συσκευασμένοι. ώς αϊ έν άλμη (Β) Λοιποί, περιλαμβανομένων καρπών καΐ όηωρών είς αεροστεγή δοχεία Καρποί καΐ όπώραι, έσακχαρωμένοι (στιλπνής ή κρυσταλλικής εμφανίσεως), (περιλαμβανομένων καΐ φλοιών όπωρών, φυτών και μερών αυτών) Γλυκά, μαρμελάδαι, πηκτή έκ φρούτων, πολφός (pulp) έκ φρούτων καΐ πολτός έκ φρούτων, περιλαμβανομένης τοματόπαστας «πουρέ». ε;ς αεροστεγή ή μη δοχεία Χυμοί φρούτων μή ύποστάντες ζύμωσιν, κατεψυγμένοι ή μή, περιλαμβανομένων σιροπιών καΐ φυσικών εκχυλισμάτων φρούτων, (α) Χυμοί φρούτων άνευ προσθήκης σακχάρεως, μή συσκευασμένοι διά λιανικήν πώλησιν. κατ' έγκρισιν τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (Β) Λοιποί Γεώμηλα, νωπά<ή διατετηρημένα διά ψύξεως* γεώμηλα διά οποράν (πατατόσπορος) Άπεξηραμένοι φασίολοι. μπιζέλια, φακή, κοί άλλα όσπρια, περιλαμβανομένων βικοσπόρου καΐ άλλων ξηρών οσπρίων, μή άλλαχοΰ κατονομαζομένων, χρησιμοποιουμένων διά ζωοτροφήν Προϊόντα λαχανικών μή έπεξηργασμένα, χρησιμοποιούμενα κυρίως δι* άνθρωπίνην βρώσιν, ώς ακολούθως : ί α) Λυκίσκοι (hops) και κώνοι λυκίσκων β) Λοιπά Λαχανικά, νωπά διατετηρημένα διά ψύξεως η κατεψυγμένα, ή τή προσθήκη άλλων ουσιών σκοπουσών τήν προσωρινήν των διοτήρησιν, μήάλλαχοο κατονομαζόμενα.. Λαχανικό, αφυδατωμένα Λαχανικά, διατετηρημένα. έν όξάλμη (pickled) H άλλως τίως παρεσκευασμένα. είε αεροστεγή δοχεία, περιλαμβανομένων και λαχαν^σόΰττων καΐ λαχανοζωμών. ώς Ακο άκάν Αξίαν 30% 30% Α 12 / Ι *Α31ί~..«*Λ 4 &**. 2 24% 40% 36% 24% 9 & «2% λια τομάτα* τοματοχνμός Ifi) Λοιττά

10 104 Στατιστική "Επιβολή δασμοϋ Προτιμήσεως Γενικός Λ 0. (συνέχ.) [ΚΑΡΠΟΙ. ΟΙ1ΩΡΑΙ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (συνέχ.) Ι Λαχανικά, διαιχτηρημί να ή παρεοκιυασμένα, j τις μή άχροοπγ ή όοχιϊα. μή άλλαχοϋ κα Ι τανομαζώμινα "Αλευρον και ψολίόες γεωμήλων, λαχανικά καΐ φρούτα (fauo και άλευρον έξ αραβοσίτου (corn lli nr). σάγου. μανιότης, και 6λα τα λοιπά άμυλα παρεσκευασμένα 6ιά βρώσιν), (α) Τρίμματα γεωμήλων (chips).. \β) Λοιπά ΣΑΚΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΤΑ ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ : Σάκχαρον τεύτλων ή καλαμοσακχάρου. καθαρισμέ νον ή" μή, άμυλοσάκχαρον, γαλακτοσάκχαρον (λακτόζη), βυνοσάκχαρον, σφενδαμνοσάκχαρον(ιη;ιρρκ ),ΰποστατα τοΰ μέλιτος καΐ έτερα σάκχαρα καΐ σιρόπια, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, περιέj χοντα τάς έξης αναλογίας τού όλικοϋ βα ρους εκφραζόμενου εις καλαμοσάκχαρον j (σακχαρόζην) : (α) 90% κα\ «νω (ft) ^0% κα ' 0ν 'ω. άλλ' όλιγώτερον τΰ>ν 90% (γ) 50% και ανω. όλλ' όλιγώτερον τών '70% (δ) Κάτω τών 50% Μέλασσαι. μή εδώδιμοι, κατ' εγκρισιν τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού.. Σιρόπια και μέλασσαι, εδώδιμοι Σακχαρωτά και άλλα σακχαρώδη παρασευάσματα, εξαιρέσει τών σακχαρωτών έκ σοκολάτας.. όκόν 40 δκ. άίίαν άςίαν 40 δκ. '2% μϊλς 620 μίλς 485 μίλς 345 μίλς 32% 40% 2% 2 '2% j 910 μίλς 840 μίλς 705 μίλς 565 μίλς 40% 50% ΚΑΦΕΣ. ΤΕΤΟΝ. ΚΑΚΑΟΝ. ΚΑΡΙΚΕΥΜΑ ΤΑ (ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ: Καφές άφρυκτος Καφές ττεφρυγμένος, στω και Λληλεσμένος.. 'Εκχυλίσματα καφέ. αρώματα (έσάνς) καφέ. είς Ογράν ή ζηράν στασιν. και παρόμοια παρασκευάσματα περιέχοντα καφέ.. Κακάον είς βαλάνους.. Κακάον είς κόνιν. Σοκολάτα είς κόνιν. ώς ακολούθως : (α) Συσκευασμένα διά λιανικήν πώλησιν. ώς ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοΰ. Πρώτου Τελωνειακοί) Λειτουργοί) * Βούτυρον κακάου και πάστα κακάου. άγλυκα Σοκολάτα και παρασκευάσματα σοκολάτας, ώς Ακολούθως: (α) Πάστα κακάου έγλυκισμένη είς χύμα ή" εις Ογκους ή" τύπους, κατ" Εγκρισιν τοο Πρώτου ΤελωνειοκοΟ Λειτουργού Τίϊον κβΐ Ματ* Πίττερι. Βοτω και πεπέρεως τοο γένους pimento και άλλα καρικεύματβ πεπέρεως, αατιλεσιαένα ή ρή ή άλλως πως παρεσκιυαομένα μίλς\ί1.560 μίλς 6% 24% 6% 24% 4%»6% 40% 33 μίλς 14% 4% 22" 50* 50 μίλς 1

11 305 Προτιμή j Γενικός σεως 0. f συνέχ.) ΖΩΟΤΡΟΦΑΙ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΑΛΗΛΕΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ) : Σανός καΐ νομή (fodder) χλωρή ή ξηρά Πίτυρα έν γένει καΐ Ετερα υπολείμματα τοΰ κοσκινίσματος. τής αλέσεως ή" ετέρας κατεργασίας των δημητριακών Πλακούντες (πήτται) ξ έλαιοπυρήνων καΐ έτερα υπολείμματα άπομένοντα μετά τήν άπόληψιν των φυτικών ελαίων Κρεατάλευρον, Εστω καΐ Ιχθυάλευρον ΤροφαΙ παρεσκευασμέναι βιά ζώα καΐ ίίτερα παρασκευάσματα (απορρίμματα) χρήσιμα διά τήν διατροφήν ζώων, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, (α) Μπισκότα διά κύνας. Παρεσκευασμέναι τροφαΐ διά οίκιακά ζώα καΐ πτηνά, ώς αύται κατατάσσονται ΰπά τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (β) Λοιπαΐ 40 6κ. '6% ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Μαργαρίνη Λαρδίον, υποστατα λαρδίου καί παρομοίων εδωδίμων λιπών Παρασκευάσματα διά τροφήν, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, (α) "Οζος. Παρασκευάσματα τομάτας ε 'ζ Χ υ μ ου ζ ή χυλούς, γνωστών ύπό τήν όνομασίαν sauce ή' ketchup καί αρωματισμένα άλατα (β)- Λοπτά Ατ.ί. ος Άϊ λώς 32% Ι. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑ. ΠΟΤΑ : Μή οίνοπνευματώδη ποτά. εξαιρουμένων τών χυμών φρούτων καί λαχανικών Οίνοι, περιλαμβανομένου γλεύκους σταφυλών, (α) Οίνοι αφρώδεις (β) Οίνοι μή αφρώδεις, είς φιάλας (γ) Λοιποί Μηλίτης. άπΐτης, και χυμοί φρούτων ύιτοστάντες ζύμωσιν. μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενοι Ζύθος, οίουδήποτε τύπου καί άλλα ποτό έκ δημητριακών ύποστάντα ζύμωσιν Άπεσταγμένα οίνοπνευματώδη ποτά. ώς ακολούθως: (α) Είσαγόμενα είς φιάλας, βαθμοο μή υπερβαίνοντος 80% τοΰ οινοπνεύματος «προύφ».. γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν. γαλόν μίλς μίλς μ»λς μίλς μίλς Ι γαλόν. γαλόν. ^.fseo

12 ότνκή 'βτπβολή 6ασμο0 ; Προτιμήσεως Γενικός Ι (συνέχ.) ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΝΩΝ : ΚΑ ύ? οι i Καπνός ακατέργαστος, καΐ απορρίμματα ώς και βλαστοί καπνοο.. Σιγάρα (πούρα) περιλαμβανομένου του βάρους ταινιών καΐ σωληναρίων Σιγαρέττα. περιλαμβανομένου τόο βάρους τοοσιγαροχάρτου. επιστομίων καΐ φίλτρων Καπνός βιομηχανοποιημένος δι" άνθρωττίνην κάτανάλώσιν, μη άλλαχοϋ κατονομαζόμενος, ώς ακολούθως. (α) 'Αρώματα (έσάνς) καπνού, εκχύλισμα τι* καπνού καΐ πολτός isaucc) καπνού. (β) Τουμπεκίον κα'ι οσφρητικός καπνός (snuff) (γ) Λοιποί καπνοί. Εστω καΐ καπνός πίπας καΐ καπνός δια, μάσημα. ή ίοοο σιγαρέττα άζίαν μίλς μίλς μίλςή μίλς μίλς μίλς μίκς 7.750, μίλς" μίλςή μίλς 2β% μίλς μίλς 2 ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΥΛΑΙ, ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΟ). ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΡΓ'ΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ : ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ / Δέρματα ακατέργαστα, αποκόμματα και απορρίμματα Δέρματα γουναρικών, ακατέργαστα, περιλαμβανομένων των ειδών «αστρακάν», «καρακιούλ» καΐ παρομοίων 5 /. 5% ΕΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΣ. Ι Φυστίκια νώτίά, μετά ή ανέυ κελύφους.! ίοτω κα\ φυστικαλεύρου. άλλ'εξαίρουμε 1 νών τών φυστικίων των ήλατισμένων "f Ι Αλλως πως οΐατετηρημένων<ίο 051 ^)7).. ' όκίν ( Ύτίό τόν βρρν' έτι ή είσογωγή των τοιούτων φυστικίων θά έπιτρέπηται ατελώς όταν ό Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός Ικανοποιηθώ ' ν.οτι ταύτα. ενάγοντα* ύπο έλαιοβιομηχανών 6ί' άποκλέϊό^ϊκτ^νχρήσιν έν τη" βιομηχανία φυτικών ελαίων εν Κύπρω /07 Ψύχα καρύου τοϋ Ινδικού ( opra). φοινικοπυρήνες, σόγια, λιναρόσπορος, βάμβακό σπόρος καΐ κικινοσπορος (ρετσινόσττορός) * Ίλαι. έλαιοπυρανες καΐ έλαιοκάρυα. κατονβμαζδμίτνβ. ώς &eofto0» > (α) Σηβταμ6π ρος m *Μ9*4 Λ«λώ<

13 307 Αριβμός &ασμο Στατιστική Επιβολή δασμού Προτιμήσεως "fcviwtff 2. (συνέχ.) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ (ΚΑΟΥ ΤΣΟΥΚ). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΩΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑ ΣΤΙΚΟΥ : Φυσικόν έλαστικόν και παρόμοια φυσικά κόμμεα.. "Ελαοτικόν συνθετικόν καΐ υποστατα ελαστικού. "Ανασωσμένον έλαστικόν. αποκόμματα και απορρίμματα ελαστικού, δστω καϊ έφθαρμένα αντικείμενα έξ υφάσματος εμποτισμένου ή έπικεχρισμένου δι" ελαστικού.. ΞΥΛΟΝ. ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΣ : Καυσόξυλα, Εστω και πριονίδια. Ξυλάνθρακες Ξυλοπολτός, ξυλεία πριονισμένη καϊ φύλλα κατεσκευασθέντα διά πριονισμοϋ. τομής ή έκτυλίξεως στρογγυλής ξυλείας έκ κωνοφόρων δένδρων καϊ μή.. j κυβ πόδ. Πάσσαλοι υποστηριγμάτων και ξυλεία όρυ χείων Στύλοι και πάσσαλοι και λοιπή κυλινδρική) ξυλεία, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενη, ώς ακολούθως : (ιι) ΔΓ ηλεκτρικός, τηλεγραφικός και τηλεφωνικός γραμμάς, κατ' έγκρισιν τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού _ (β) Λοιποί Ξύλινα υπόβαθρα σιδηρουραμμών. πριονισμένα ή μή Ξυλεία, πριονισμένη, πλανισμένη, φέρουσα αύλακας, έξοχάς καϊ παρόμοια Φελλός, ακατέργαστος, αποκόμματα καϊ απορρίμματα, περιλαμβανομένου φυσικού φελλού είς όγκους και φύλλα ΠΟΛΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΥ :.. j κυβ. πόδ. κυβ. πόδ. κυβ. πόδ. κυβ. πόδ. j ι Ι κυβ. πόδ. 1 κυβ. πόδ. Ι 'Απορρίμματα χάρτου καϊ χαρτομάζα (πα λαιός χάρτης), πολτός ξύλου διά μηχανι J J κών ή χημικών μέσων παρεσκευασμένος. Ι πολτός έξ άχυρων. Ινών καϊ ρακών.. Ι \ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΜΗ ΚΑΤΕΣΚΕΥ ί Ι [ ΑΣΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΝΗΜΑΤΑ. ΚΛΩΣΤΑΣ "Ή j ΥΦΑΣΜΑΤΑ). ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΥΦΑΝΤΩΝ : I j Βόμβυκες (κουκούλια) μεταξοσκωλήκων.) ι j απορρίμματα αυτών, και νήματα έξ άπορ ί Ι ριμμάτων μετάξης.. j j ( Μέταξα ακατέργαστος, μή έστριμμένη. cicj ί Ι κούκλας (θηλύκια).. j ί αζιαν "Ερια καϊ λοιπαί ζωϊκαί τρίχες, ακατέργαστοι j ι ή απορρίμματα τούτων....., j j Βάμβαξ, ακατέργαστος, μή εκλεκτής ποιότητος όχάν j Βάμβαξ. εκλεκτής ποιότητος. Στυπία (στου j πί). Βάμβαξ.λαναρισμένοςή κτενισμένος.. "Ιούτη. περιλαμβανομένων αποκομμάτων και ι απορριμμάτων αυτής.. ι άζίαν ί Ίνες λίνου, στυπία καϊ απορρίμματα αυτών.. J, j Κάνναβις (hemp), στυπία κα'ι απορρίμματα αυτής i Ι Ραμή, σιζάλ, μανίλα καϊ ϊτεραι φυτικοί. Ι υφαντικά! Ινες, μή άλλαχοΰ κατονόμαζα J μεναι, καϊ στυπία καϊ απορρίμματα αυτών.., ' j Συνθετικοί Ινες είς μεγέθη λληλα προς i Ι κλώσιν. 'Απορρίμματα συνθετικών Ινών.. 'Απορρίμματα υφαντών, περιλαμβανομένων I j ρακών.. j [ ί Άτελώι j Ι ι ί 10,ιιλς ΙΟμίλς Ι ί «4% 3% Αιτλώς Ατελωι: Λκλώς 10% ΆΤΓ λώς Άιτλώς Άτ(λώς ι < % **% Ά κ λώς «/Ό

14 308 Δασμολογική κλασις. Αριθμ4ς Είδος έμπορεύματο; Σ ranσπκή "Επιβολή Ι δασμού Προτιμή J Γενικός σεως /19 2. (συνέχ.) Ι ί Ι ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΟΡΥΚΤΑ! (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIJ Ι ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ) : Κόπρος (manures) κα'ι λιπάσματα φυσικά, ζωικής ή φυτικής προελεύσεως, ουχί χημικώς έπεξειργασμένα Φιισικόν νιτρικόν νάτριον. Φυσικά φωσφορικά άλατα, ήλεσμένα ή μή. 'Ακατέργαστα άλατα ανθρακικού καλίου (ποτάσσα) Φυσική άσφαλτος (ΐόε επίσης Κλάσιν ) "Αμμος, περιλαμβανομένου ήλεσμένου χαλαζίου (quartz). Άμμοχάλικες καΐ τε Οραυσμένοι λίθοι. "Αργιλος ' Αλας. (α) Παρεσκευασμένονδιά γλΰψιμον βοών, κατ" ε γ κρίσιν τοϋ Πρώτου ΤελωνειακοΟ Λειτουργού Ιβΐ Αλας έπιτραπέζιον, μή άρωματισμένον, συσκευασμένον διά λιανικήν πώλησιν. ώς τοΰτο ταξινομείται ύπό τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (γ) Λοιπόν, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενον θείον, μή καθαρισμένον Φυσικαι λειαντικοί οϋσίαι («ibrusivfs). περιλαμβανομένων ακατέργαστου ελαφρόπετρας, αδάμαντος διά τεχνικός καΐ εργαστηριακός χρήσεις και ακατέργαστου πυριτιοκαρβιδίου (cdrborutulum) Λίθοι, διό οίκοδομάς. καΐ μνημεία, περιλαμβανομένου ακατέργαστου μαρμάρου Λίθοι διά βιομηχανικήν χρήσιν, μή όλλαχοΰ κατονομαζόμενοι, (α) Γύψος, ακατέργαστος ή έψημένη ή κεκαυμένη. (Πηλάσβεστον) (β) Λοιποί 'Αμίαντος, ακατέργαστος, πεπλυμμένος ή όληλεσμένος "Ορυκτό ακατέργαστα, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, περιλαμβανομένων τοϋ μαρμαρυγίου, χρωστικών γαιών, άστρίου, μαγνησίτου. φυσικού γραφίτου. πάγου ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ: 40 ό.<. 40 ό* όκόν 50% 60% 880 μΐλς μΐλς 6% Μεταλλεύματα σιδήρου εσιω κα'ι εμπλουτισμένα "Απορρίμματα σιδήρου και χάλυβος.. Μεταλλεύματα άργυλλίου Εστω καΐ εμπλουτισμένα (βωξίτου). χαλκού, μολύβδου, νικελίου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου, μαγγανίου, χρωμίου, βολφραμίου καΐ άλλων μή σιδηρούχων κοινών μετάλλων, μή άλλαχοϋ κατονομαζομένων 'Απορρίμματα χαλκού, νικελίου, άργυλλίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου, μαγγανίου, χρωμίου, βολφραμίου καΐ Αλλων ' μή σιδηρούχων μετάλλων μή άλλαχοϋ κατονομαζομένων Μεταλλεύματα εξ αργύρου, λευκοχρύσου (ττλοτίνης). καΐ μέταλλα τής ομάδος τής ττλατίνης. δστω καΐ ^πλουτισμένα

15 309 Δασμολογική κλασις. 'Αριθμός Στοπ, οτική δασμοο ^ Αοσμος 2. (συνέχ.) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΥΛΑΙ. ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΟΙ. ΖΩ I ΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ : Όστα. όνυχες, όπλαϊ. κέρατα, έλεφαντοοτοΰν, μαργαριτόστρειδα. κογχύλια και τά παρόμοια, ώς ακολούθως : (α) Κογχύλια γνωστά ώς τρόκας (trends) καΐ μαργαριτόστρειδα (ft) Λοιπά 'Ακατέργαστοι ύλαι ζωικής προελεύσεως, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενοι, ώς ακολούθως : (η) Σπόγγοι, φυσικοί, λελευκασμένοι rj άλλως κατειργασιιένοι.. (fti Λοιποί (περιλαμβανομένων καΐ τριχών, πτερών, κόμης, εντέρων και ακατέργαστων σπόγγων) όκά/ Φυτά Kai μέρη φυτών χρησιμοποιούμενα Ι διά την βαφικήν και βυρσοδεψίαν. έστω Ι και κεκομμένα, θρυμιματισμένα ή κονιο ποιημένα Φυσικά κόμμεα. ρητίναι, βάλσαμα και γόμα λάκκα (λάκκειον κόμμι). (η) Μαστίχη ή ρητίνη Φυτικαι ύλαι χρησιμοποιούμενοι διά τήν πλεκτικήν Φυτά, σπόροι, άνθη, και μέρη αυτών, μη άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, χρησιμοποιούμενα κυρίως εις τήν ΐατρικήν. άρωματοποιίαν ή καΐ προοριζόμενα δι" εντομοκτόνα.. Σπόροι διά σποράν, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενοι Βολβοί, κόνδυλοι και ριζώματα. "Αποκόμματα καί μοσχεύματα. Δένδρα καΐ φυτά και ζώσαι ρίζαι αύτΰ>ν διάφύτευσιν "Ανθη κεκομμένα καί φυλλώματα Φυτικοί οποί. χυμοί καί εκχυλίσματα (ουχί φαρμακευτικά) καί φυτικα'ι ύλαι μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : (α) Πηκτϊναι. σπόροι σκληροί καί κάρυα φοίνικος ντούμ, βρυότυρφη. ένδοσπέρμια κερατίων (χαρουποπυρήνες).. όκόν (ft) Λοιποί, περιλαμβανομένων και φυτικών υλών διά τήν κατασκευήν σαρώθρων.... Ι "Αιιλώς S% Κ α τ η γ ο ρ ί α 3 ΟΡΥΚΤΑΙ ΚΑΥΣΙ ΜΟΙ ΥΛΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΛΑΙ. ΛΙΘΆΝΘΡΑΚΕς, ΟΠΤΆΝΘΡΑΚΕς (ΚΩΚ) ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΙ : Λιθάνθραξ, ανθρακίτης, έκ βιτουμενίου και λιγνίτου. καί τύρφη 'Οπτάνθρακες έκ λιθανθράκων και λιγνίτου Πλίνθοι έκλιθάνθρακος, λιγνίτου και τύρφης

16 310 Δασμολογική κλάσις. "Αριθμός Στατιστική Επιβολή ί δασμοϋ Ι Προτιμή Ι σεως 3. (συνέχ.) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Πετρέλαιον άκατέργαστον Βενζίνη, πετρελαϊκός αίθήρ (MM>U»I spirit) καί παρόμοια ελαφρά έλαια. Εχοντα βαθμόν άνα{>λεξεως κάτω των 73' Φ. ϊστω καΐ μεμειγμενα με ανόργανους ουσίας, (gasoline DlenJinK Agents), (α) Βενζίνη δι" άεροπορικήνχρήσιν (β) Βενζίνη διά οτεγνοκαθαριστήρια. κ.τ,λ.. ώς αϋτη ταξινομείται ύττό του Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού ίγ) Βενζίνη μέ είδικάν σημείον ζέσεως, χρησιμοποιούμενη ως μέσον έκχυ,? λίσεως. διαλύσεως ή ώς καταλύτης. ώς αϋτη ταξινομείται ύπά τοο Πρώτου ΤελωνειακοΟ Λειτουργού (0) Λοιπά Κηροζίνη. Είδικόν καύσιμον άεριοπροωθουμένων (j et fuel) Άεριέλαια, πετρέλαια εσωτερικής καύσεως (diesel oil) καί δλλα παρόμοια πετρέλαια καύσεως Λιπαντικά έλαια καΐ λίπη ορυκτά, περιλαμβανομένων αναμίξεων ζωικών καΐ φυτικών λιπαντικών, (α) "Ελαια (β) "Ορυκτά λιπαντικά Βαζελίνη ορυκτή κα5 κηροί έκ πετρελαίου "Ασφαλτος έκ πετρελαίου καΐ βιτουμένιον καί αναμίξεις και προσμίξεις αυτής. Πισσίτης (κατράμι) καί αναμίξεις αύτοά. Ρητίνη πετρελαίου καί πίσσα. Καί παρόμοια υποπροϊόντα λιθάνθρακος, λιγνίτου. ελαίων πετρελαίου ή σχιστολίθων. μή άλλαχοο κατονομαζόμενα (διά πισσίτην καί ττίσσαν έκ ξύλου. Ιοε Κλάσιν καί διά φυσική ν δσφαλτον, ϊδε Κλάσιν ) γαλόν. γαλόν άκάν γαλόν. γαλόν. γαλόν. 100 γαλ. ΙΟΟγαλ μίλς μίλς ΑΕΡΙΑ, ΜΗ ΑΛΛΑΧΟΥ ΜΕΝΑ : ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟ /02 'Αέρια καύσιμα (fuel) φυσικά καί επεξεργασμένα, περιλαμβανομένου τοο βουτανίου καί προπανίου ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 'Ηλεκτρική ενεργεία KWI! 4. EAAJA ΚΑΙ ΛΙΠΗ (ΖΩ Ι ΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ) : ΕΛΑίΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ. ΖΩ Ι ΚΑ /02 "Ελαια Ιχθύων κβΐ θαλασσίων ζώων. "Ελαια καί λίττη ζωϊκής προσελεύσεως (εξαιρουμένου τοο χοιρείου λίπους καί λιπαρών λιπαντικών, μή αλλαχοθ κατονομαζομένων) J 9% ι

17 311 Δασμολογική κλάσις. "Αριθμός Στατιστική 'Επιβολή δασμού Προτιμήσεως 4. (συνέχ.) ΕΛΑΙΑ. ΦΥΤΙΚΑ : Λινέλαιον /04 \ Έλαια σόγιας, βαμβακοσπόρου. φυστικίων /19 / φοινίκων, κοκέλαιον, ελαιον φοινικοπυ ρήνων, ρικινέλαιον, Ελαια ξύλου (tung), καΐ σπόρων, καρύων καΐ πυρήνων, μή άλλαχοΰ κατονομαζομένων, είς ρευστήν ή στερεάν στασιν (εξαιρουμένων των φυτικών υποστατων του χοίρινου λίπους και των λιπαντικών λιπών) ως ακολούθως : (α) "Ακαθάριστα (ft) Λοιπά (έκτος όταν διαίίθενται διά την φαρμακευτικήν) 160 μίλς Έλαιόλαδον, (α) "Ελαια έλαιοπυρήνων, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό του Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (ft) Λοιπά ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ (ΕΞΑΙ ΡΕΣΕΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΛΕΙΜΜΑΤΩΝ) : ΚΗΡΟΙ ΖΩΊ ΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ : Ελαια, οξειδωμένα, πολυμερισμένα δι* έμφυσήσεως αέρος έν θερμώ ή ύποστάντα είδικήν θερμικήν κατεργασίαν, ώς ακολούθως : (α) Λινέλαιον (ft) Λοιπά "Ελαια καΐ λίπη υδρογονωμένα Ελαιώδη περιέχοντα μεγάλην οξύτητα, λιπαρά οξέα καΐ στερεά υπολείμματα έκ τής κατεργασίας των έλαιών καΐ λιπών, (περιλαμβανομένου ήμικατειργασμένου οάπωνος και στεαρίνης) ο καν 40όκ. 2β0 μίλς Κηρο'ι ζωϊκής και φυτικής προελεύσεως (περιλαμβανομένου κηροϋ μελίσσης και φυτικού κηροΰ τεχνικώς χρωματισμένου, τύπου curiihiilm). (α) Κηρός μελίσσης (ft) Λοιποί 3% S. XHMIKA ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ: ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ : Ανόργανα οξέα καΐ Άνυδρΐται ώς ακολούθως : (α) Διοξείδιον τοϋ άνθρακος ύπό οιανδήποτε μορφήν, μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενον. ώς τοοτο ταξινομείται ύπό τοο Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού.... Θειϊκός Χαλκάς Ύδροξείδιον νατρίου (καυστική σόδα) Άνθρακικόν νάτριον (σόδα πλυσίματος)..

18 312 Προτιμήσεως Γενικός 5. (συνέχ.) ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ (συνέχ.) 'Ανόργανοι ενώσεις καΐ χημικά στοιχεία, περιλαμβανομένων τών ραδιενεργών Ισοτόπων, μη άλλαχοϋ κατονομαζομένων, ώς ακολούθως : (η) Ύδροζείδιον καλίου (καυστική ττο τάσσα). Χλώριον. "Ανθρακικόν καλιον μεταδιθειώδες νάτριον ή κάλιον, θείον κεκαθαρμένον, εξαιρουμένων τών συ σκευασμένων διά λιανικήν ττώλησιν (β) Ανθρακικόν όξύ ύττό μορφήν αερίου (carbonic acid gas). "Αζωτον Όξυγόνον (γ) Λοιποί, συσκευασμένοι διά λιανικήν πώλησιν. ώς αύται ταξινομούνται ύπά του Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (ό) ΛοιπαΙ 'Οργανικά οξέα καΐ Άνυδρΐται, ώς άκο λούθως : (αϊ Όξεικόν όξύ δι' άνθρωπίνην νάλωσιν, ώς τοϋτο ταξινομείται ύπό του Πρώτου ΤελωνειακοΟ Λειτουργού Έθυλική 'Αλκοόλη, μετουσιωμένη ή μή Ύιτό τάν δρον δτι ό Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται νά έπιτρέιΐιη τήν είσαγωγήν τής έθυλαλκοόλης. ύπό τοιούτους όρους ώς ούτος ήθελεν επιβάλει, δταν αϋτη είσάγηται δγ είδικήν χρήσιν διά τέχνας ή βιομηχανίαν. έάν ούτος είναι Ικανοποιημένος δτι αλκοόλη λληλος διά τήν είδικήν ταύτην χρήσιν δέν έζευρί σκεται έπιτοπίως κατασκευαζόμενη έν Κύπρω, ατελώς μεν δπου επιβάλλεται δασμός προτιμήσεως, επί πληρωμή δέ γενικού δασμού εκ 5% κατ'. Γλυκερίνη (εξαιρέσει τής γλυκερόλης συσκευασμένης δι" ίατρικήν χρήσιν ή μετ' άλλων ουσιών ή προσμίξεων) Άλκοόλαι, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενοι.. Τερεβινθέλαια, (α) Αίθέριον ϋλαιον ξύλου πεύκης ή αΐθέριον λαιον πεύκης 'Οργανικοί ενώσεις, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενοι, (α) Σακχαρίνη, δουλκίνη καΐ παρόμοιοι ΰλαι ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργοί). ("Υλαι ή παρασκευάσματα περιέχοντα βάρος πέραν τών 5% σακχαρίνης ταξινομούνται ώς έάν ταύτα άπετελοΰντο έξ ολοκλήρου έκ σακχαρίνης).. (β) Σάκχαρα, περιλαμβανομένου τοΰ στα υλοσακχάρου (δεξτρόζης, γλυκόζης) ί πωροσακχάρου, γλυκόζης καΐ λαιβουλόζης, χημικώς καθαρών, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό τοο Πρώτου Τελών, vsmko O Λειτουργού.. *' (γ) Κιτρικόν όξΰ, κοί τρυγικόν όξύ. 0) Πυτία (f ττιιτιά ρ^νετ), καΐ ναφθαλίνη. wipmmal ^ν, 1 '"Λ ^Φ '.'. ~ ΐν γαλόν. γαλόν. 40φκ. γαλόν. («Προύφ») 7% μίλς μίλς θ

19 333 Στατιστική 'Επιβολή δασμοί) Προτιμήσεως 5. (συνέχ.) ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ. Κ.Τ.Λ. : "Ορυκτή πίσσα. Έλαια ορυκτής πίσσης. ϊλαιον κρεοζώτού. ακατέργαστος νάφθα. καΐ λοιπά ακατέργαστα χημικά προϊόντα έκ λιθάνθρακος, πετρελαίου καΐ καύσιμον άέριον φυσικής προελεύσεως ΥΛΑΙ ΔΙΑ ΒΑΦΙΚΗΝ. ΧΡΩΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΝ Βαφαΐ έκ πίσσης λιθανθράκων. 'Ινδικών (λουλάκιον) φυσικόν Παράγωγα βαφών, φυτικά και ζωικά (εξαιρουμένου του Ινδικοϋ (λουλακιού)) Δεφικά παράγωγα. Συνθετικά! δεψικαΐ ούσίαι Υδροχρώματα (distemper) και λοιπαΐ χρωστικοί ουσίαι μή προερχόμενοι έκ πίσσης λιθανθράκων, (η) Χρωστικοί ύλαι (pigments), βασικαί, περιλαμβανομένου και τοΰ ^αρέ^ς τσίγκου (λιθοπόν). ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοο Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού άζίαν 4% Μελάναι τυπογραφικοί Παρεσκευασμένα χρώματα έπιχρίσεως (μπογιάδες), βερνίκια, βερνικοχρώματα. χρώματα οιά τήν καλλιτεχνικήν ζωγραφικήν. ζηραντικά ϊτοιμα προς χρήσιν. και μαστίχαι (mastics), (α) Χρώματα διά τήν καλλιτεχνικήν ζωγραφικήν. συσκευασμένα μετά των χρειωδών παρακολουθημάτων των (accessories) 4% ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪ ΟΝΤΑ : Βιταμϊναι και βιταμινούχα παρασκευάσματα. 'Ορροί, εμβόλια και παρόμοια βακτήριο λογικά παρασκευάσματα. Πενικιλίνη, Στρεπτομυκίνη, Τυροσιτίνη και λοιπά άντιβιωτικά. Άλκαλοειδή ώς ή κοκαΐνη, ή καφεΐνη, ή κινίνη και τά παραγόμενα έκ τοο οπίου. και τερα άλκαλοειδή. άλατα και τά παράγωγα των. (α) Παρεσκευασμένα αποκλειστικώς διά χρήσιν είς ζωοτροφάς (β) ΛοιπαΙ Φαρμακευτικά προϊόντα, μή άλλαχου κατονομαζόμενα, περιλαμβανομένων επιδέσμων και αναλόγων είδών, φαρμακευτικών έμπλαστρων, καΐ λοιπών είδών έπιδέσεως. (α) Οίνοι φαρμακευτικοί.. γαλ. γαλ. 7% 975 μίλς (β) Ζύθοι φαρμακευτικοί.. (γ) Παρεσκευασμένα αποκλειστικώς διά χρήσιν είς ζωοτροφάς.. (δ) Λοιπά γαλ. γαλ. 330 μίλς 7%

20 314 Δασμολογική κλασίς. 'Αριθμός Προτιμή Ι Γενικός σεως 5. (ουνέχ.) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, ΥΛΑΙ ΔΓ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙ ΑΝ: Αιθέρια Ελαια, φυτικά, συνήθως χρησιμοποιούμενα ως πρωται ύλαι είς την βιομηχανίαν αρωματοποιίας ΣυνθετικαΙ καΐ παρόμοιοι αρωματικοί ύλαι καΐ συμπυκνώματα. Συνθετικοί υλαι δι" άρωματισμόν ή καλλωπισμόν. 'Αποστάγματα αίθεοίων ελαίων εντός λιπών, λαμβανόμενα δι' ένανθήσεως. Μίγματα αλκοόλης καΐ αίθερίων ελαίων, (<ι) Συσκευασμένοι διά λιανικήν πώλησιν. Ύλαι καΐ συμπυκνώματα περιέχοντα αρώματα εσπεριδοειδών η coin. Μίγματα αλκοόλης καΐ αίθερίων ελαίων, ώς ταϋτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού (β) ΛοιπαΙ 6% 24% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ "Η ΚΑΛ ΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ. ΣΑΠΩΝΕΣ. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΑ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ : Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού, καλλυντικά και δλλα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα διά τήν περιποίησιν και διατήρησαν τοΰ δέρματος, κ.τ.λ. (toilet preparations), εξαιρουμένου τοΰ σάπωνος, (η) Κρέμαι καΐ κόνεις οδόντων καΐ γενικώς προϊόντα υγιεινής και πλύσεως τοΰ στόματος. Κρέμαι ξυρίσματος κατ' έγκρισιν του Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού οκαν Αξίαν 4)% 60% 100% Σάπωνες καΐ απορρυπαντικά παρασκευάσματα, (α) 'Απορρυπαντικά (detergents), μίγματα απορρυπαντικών ή άλλως πως παρεσκευασμένα, συσκευασμένα διά λιανικήν πώλησιν ή μή.. (β) Σάπωνες, αρωματισμένοι ή νίφεως (τουαλέτας) (γ) Σάπωνες, κοινοί εις ράβδους ή κύβους (δ) Λοιποί Στιλβώματα, πάσται, κόνις, κηροί και παρόμοια παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα διά τήν στίλβωσιν και διατήρησιν των δερμάτων, ξύλου, μετάλλου, ύαλου και άλλων υλών Λ ξ ία ν 24% ύ 32% 40% ύ 24% ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ : Λιπάσματα αζωτούχα, περιλαμβανομένου τοβ θειικού αμμωνίου Λιπάσματα φωσφορικό, περιλαμβανομένων των όπερφωσφορικών Λίττάσματα καλιοδχα. ΛπϊΛσματα μικτά και σύνθετα, μή άλλαχοΰ 40 όκ 40 όκ 40 όχ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ»

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 2/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ. 154 CDs άγραφων 47.63.64.01 CDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 DVDs άγραφων 47.63.64.01 DVDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 GPS συσκευών 47.64.65.43 laptops 47.41.31.11 notebooks 47.41.31.11 outlet

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11

Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11 Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το οικονομικό έτος 2010-11(Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 100 babassu 46.33.13.10 cartridges εκτυπωτών μελανιών, με αναγόμωση 46.49.23.16 laptops 46.51.10.10 notebooks 46.51.10.10 profiles από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 46.72.13.09 profiles από σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί CODE EL 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 5905/Φ15/839 της 30.6/12.7/1995 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 137 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις Πληροφορίες 54ο έτος 6 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα ΙΙ Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. 7 3Α 08.12.12 alfalfa 10.91.2 diacs 26.11.21 plexi-glass 22.21.30.01 profiles αργίλιου 24.42.22 profiles χαλκού ή κραμάτων του 24.44.22 PVC 20.16.30.01 tangerines 01.23.14 thyristors 26.11.21 transistors

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ Λογιστικά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη www.totikidis.gr Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ)

SUCCESS ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ Λογιστικά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη www.totikidis.gr Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) SUCCESS ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ Λογιστικά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη www.totikidis.gr Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) Α/Α Κωδικός Περιγραφή Μ.Σ.Κ.Κ. 1 1001 Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων 7.00 2 1002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Πέραν πάσης αμφιβολίας, η Σουηδία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη οικονομική ζώνη της Βαλτικής όπου καταγράφονται οι υψηλότεροι

Διαβάστε περισσότερα

- NetLaw.gr - ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

- NetLaw.gr - ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 1. Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη: * βιομηχανία, * την επιστήμη, * την φωτογραφία, * την γεωργία * την κηπουρική * την δασονομία * Λιπάσματα (φυσικά ή τεχνητά) * Συνθέσεις για πυροσβεστήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ [ στοιχεία εισαγωγών-αφίξεων & εξαγωγών-αποστολών ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα