: : Fax : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, 7/9/2012 Παπάγου, Τ.Κ Πληροφορίες : X. Πασχάλη Αριθ. Πρωτ.: Α7/9452/1057 Tηλέφωνο Σύζευξις : : Fax : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής Θέµα: Οδική Βοήθεια Οχηµάτων - Ελεύθερη προσωρινή παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας στην Ελλάδα από επιχειρήσεις οδικής βοήθειας εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Σας κοινοποιούµε σε αντίγραφο για ενηµέρωση και εφαρµογή την κοινή υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. οικ. 3900/555/2012 " ιασυνοριακή 1 παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων στην ελληνική επικράτεια" (ΦΕΚ Β'327/ , Α Α ΒΟΖ81-ΥΜΗ). 2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προβλέπεται στο κεφάλαιο ' του ν.3844/2010 (ΦΕΚ Α' 63), που ενσωµάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της κ.υ.α. οικ.3900/555/2012, επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων 1 Ο όρος "διασυνοριακή" παροχή υπηρεσιών σηµαίνει την παροχή υπηρεσιών εντός της Ελλάδας από πάροχο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος. Στην περίπτωση των µεταφορών, ο όρος δεν αναφέρεται σε διεθνείς µεταφορές αλλά στην πραγµατοποίηση εθνικών µεταφορών από αυτόν τον πάροχο στην Ελλάδα.

2 ΑΔΑ: που είναι νόµιµα εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ µπορεί να παρέχει προσωρινά στην Ελλάδα υπηρεσίες οδικής βοήθειας 2 µε τους όρους και προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ' του ν. 3844/2010 και εφ' όσον υποβάλει σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών την αρχική δήλωση διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας του παραρτήµατος Ι της κυα οικ.3900/555/2012. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει εφαρµογή ο ν. 3651/ Αρχική δήλωση. Η δήλωση υποβάλλεται απευθείας ή µέσω των ΕΚΕ (πρώην ΚΕΠ) προς την αρµόδια για όλη την Ελλάδα ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Σε αυτήν, η επιχείρηση δηλώνει τον χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών, τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών και τον τόπο δραστηριοποίησης. Η δραστηριοποίηση µπορεί να είναι και πανελλαδική. Η επιχείρηση συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κυα και τα οποία αποδεικνύουν ότι ασκεί νόµιµα την δραστηριότητα οδικής βοήθειας στο κράτος µέλος εγκατάστασης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ανανέωση δήλωσης. Σε περίπτωση επανάληψης της παροχής υπηρεσιών, υποβάλλεται η ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας του παραρτήµατος Ι της κυα οικ.3900/555/ Βεβαίωση υποβολής δήλωσης. Με την υποβολή της αρχικής δήλωσης ή της δήλωσης ανανέωσης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η αρµόδια υπηρεσία χορηγεί στην επιχείρηση την "βεβαίωση υποβολής δήλωσης διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας" του παραρτήµατος της παρούσας. Η βεβαίωση παραµένει επί του οχήµατος σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο, και επιδεικνύεται στα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 για τον έλεγχο νοµιµότητας των µεταφορών που πραγµατοποιούνται. 7. Μητρώο. Η ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής τηρεί α) φάκελλο για κάθε επιχείρηση που παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες οδικής βοήθειας καθώς και β) µητρώο, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της επιχείρησης και του νοµίµου εκπροσώπου, τα στοιχεία της εποπτικής αρχής του κράτους µέλους εγκατάστασης και τα χρονικά διαστήµατα προσωρινής παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα 8. Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών απαγορεύεται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειάρχη, σε περίπτωση που από τα στοιχεία του φακέλου και το σύνολο των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης προκύπτει ότι δεν πρόκειται για προσωρινή παροχή υπηρεσιών αλλά για εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα. 9. ιάκριση µεταξύ εγκατάστασης και προσωρινής παροχής υπηρεσιών. Η Ε. Επιτροπή έχει δώσει οδηγίες προς τις υπηρεσίες των κρατών µελών ΕΕ 3 σύµφωνα µε τις οποίες εγκατάσταση είναι η πραγµατική άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας µέσω σταθερής εγκατάστασης για αόριστο χρονικό διάστηµα. Αντίθετα η ελευθερία παροχής υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από την απουσία 2 Ως "οδική βοήθεια οχηµάτων" για την εφαρµογή της κ.υ.α. οικ.3900/555/2012 θεωρούνται οι εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ Α' 44) 3 Το "Εγχειρίδιο εφαρµογής της οδηγίας για τις Υπηρεσίες" ("Handbook for national authorities") της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο περιέχει εκτενείς οδηγίες για την εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, µέρος των οποίων αναπαράγεται στην παράγραφο 10 της παρούσας, είναι διαθέσιµο και στα ελληνικά στην ιστοσελίδα (βλ. ιδίως σελίδες 39 επ.)

3 ΑΔΑ: σταθερής και συνεχούς συµµετοχής στην οικονοµική ζωή του κράτους µέλους υποδοχής. Ο διαχωρισµός µεταξύ εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τη διάρκεια αλλά και τη συχνότητα, την περιοδικότητα και τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατό να καθοριστούν γενικά χρονικά όρια για το διαχωρισµό µεταξύ εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. 10. Γερανοί δηµοσίας χρήσης. Οι ρυθµίσεις της κυα οικ.3900/555/2012 δεν έχουν εφαρµογή στην παροχή υπηρεσιών ανέλκυσης, ρυµούλκησης και µεταφοράς οχηµάτων από γερανοφόρα φορτηγά δηµοσίας χρήσης που ανήκουν σε µεταφορικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ. 11. Φορολογικά θέµατα. Το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις οδηγίες του ως προς τα φορολογικά στοιχεία που αποτελούν συνοδευτικά έγγραφα για τις µεταφορές που πραγµατοποιούν στο πλαίσιο προσωρινής παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας που είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος. Ο Γενικός Γραµµατέας Σεραφείµ Τσόκας

4 ΑΔΑ: Παράρτηµα ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Βεβαιώνεται ότι (1) µε έδρα στο (2) υπέβαλε αρχική / ανανέωση (3) δήλωσης διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας οχηµάτων. Τόπος παροχής υπηρεσιών (4):... ιάρκεια παροχής υπηρεσιών (5):... Η παρούσα πρέπει να βρίσκεται επί των οχηµάτων της επιχείρησης σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο και να επιδεικνύεται στα αρµόδια όργανα ελέγχου καθ' οδόν....(τόπος),...(ηµεροµηνία) Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών (Υπογραφή) (1) Στοιχεία φυσικού προσώπου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ή νοµικού προσώπου (επωνυµία) (2) Κράτος εγκατάστασης και διεύθυνση έδρας (3) ιαγράφεται ανάλογα (4) Αναγράφεται η περιοχή δραστηριοποίησης όπως αναφέρεται στη δήλωση, π.χ. "Νοµός Αττικής", "Ελληνική Επικράτεια" κλπ (5) Αναγράφεται το χρονικό διάστηµα της παροχής υπηρεσιών ηµερολογιακά, π.χ. εάν έχει δηλωθεί διάστηµα δύο µηνών µε έναρξη την 1/6/2012, αναγράφεται "1/6/2012 έως 1/8/2012".

5 ΑΔΑ: Πίνακας διανοµής 1. Περιφέρεια Αττικής - Γραφείο Περιφερειάρχη - Γενικό ιευθυντή Μεταφορών, Λ. Συγγρού ΤΚ Αθήνα - ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας - Γενικούς ιευθυντές Μεταφορών - ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα. Γραφεία Και για την ενηµέρωση των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου του ν. 3446/ Υπουργείο Οικονοµικών - Κον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας για τους ελέγχους του ν. 3446/ Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα 11853, για τους ελέγχους του ν. 3446/ Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ιεύθυνση Απλούστευσης ιαδικασιών και Παραγωγικότητας, Β. Σοφίας 15, Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρηγορίου Λαµπράκη 150 Πειραιάς Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα ιοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Αµερικής 3 Αθήνα Κοινοποίηση για ενηµέρωση Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Ξενοφώντος 10 Αθήνα Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος (ΕΑΒΕ), Ν. Κουντουριώτου 19 Θεσσαλονίκη Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ), Μεσογείων 395 Αγία Παρασκευή Σωµατείο Επιχειρηµατιών Οδικής Βοήθειας - Ανεξαρτήτων Συνεργαζόµενων Ασφαλιστικών Εταιρειών, Αγίου Κωνσταντίνου 6 Αθήνα Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας (Σ.Ε.Ο.Β.), Στουρνάρη 51 Αθήνα Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51 Τ.Κ Αθήνα Εσωτερική διανοµή Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γενικό ιευθυντή Μεταφορών, ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2), Τµήµα ιεθνών Σχέσεων Τοµέα Μεταφορών, Χ. Πασχάλη Συνηµµένα: Το ΦΕΚ Β' 327/ , έξι φύλλα

6 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ 7021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ.3900/555 Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο ψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ελληνική επικράτεια. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α / ), όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». 3. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πο λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α / ). 4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ). 5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 6. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν (ΦΕΚ 63/Α /3 5 10) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» 7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α / ) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού. 8. Το Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 263/Α ). 9. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2741/Β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 10. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ (Φ.Ε.Κ.1276 Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/ )». 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο νομικών για την «Απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριό τητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλε ση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/ Α / )». 12. Την υπ αριθμ. Υ.ΑΠ./Φ.19.7/14/380 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιό τητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Ηλε κτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ 1561/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β / ), αποφασίζουμε: 1. Πάροχοι υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις νόμιμα εγκατε στημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω σης δύνανται να παρέχουν στην ελληνική επικράτεια προσωρινά τις υπηρεσίες α) εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, και β) οδικής βοήθειας χωρίς εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ του ν. 3844/ Η παροχή των υπηρεσιών α) εκπαίδευσης υποψη φίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, και β) οδι κής βοήθειας προϋποθέτει την υποβολή από τον πάροχο της αντίστοιχης δήλωσης στην ελληνική γλώσσα, σύμ φωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα: 1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟ ΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010)» 2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010)» 3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟ ΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010)»

7 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ 7022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΙ ΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010)» του Παραρτήματος Ι, τα οποία αποτελούν αναπόσπα στο μέρος της απόφασης αυτής. Η δήλωση υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο πριν την έναρ ξη της δραστηριότητας απ ευθείας ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) στην αναφερόμενη ως αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ειδικά για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας η δήλωση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησης του παρόχου. 3. Κατά την πρώτη φορά υποβολής αιτήματος υποβάλ λεται και στις δύο περιπτώσεις η «ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» του Παραρτήματος Ι, ενώ για κάθε επανάληψη του σχετικού αιτήματος κι εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα αρχικά στοιχεία και δικαιολογητικά του αιτούντος, υποβάλλε ται η αντίστοιχη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» του Παρατήματος Ι. 4. Στην δήλωση της παραγράφου 2 της παρούσης αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου εταιρείας), στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα. Σε κάθε μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης περιπτώσεις προσωρινής και πε ριστασιακής διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών η δή λωση συνοδεύεται από: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμό διας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του εν διαφερομένου, ότι αυτός ή η εταιρεία που εκπροσωπεί, είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα εκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση από δημόσια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, προσκομίζονται: Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρ μόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δρα στηριοποιηθεί στη χώρα, Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον παροχή της υπηρεσίας του εκπαιδευτή υποψηφίων οδη γών ή της παροχής οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης Ειδικότερα για την προσωρινή άσκηση του επαγγέλ ματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών απαιτούνται επίσης: α) Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο απόσπασμα ποινικού Μητρώου ή ανάλογο πιστοποιη τικό από το Κράτος εγκατάστασης που να αποδει κνύει ότι ο υποψήφιος πάροχος δεν έχει καταδικαστεί στην χώρα του τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκω τικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία πενταετία, πριν την υποβολή της αίτησης, για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση της νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. β) Στοιχεία κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Τα εκπαιδευτικά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να πληρούν τις προϋπο θέσεις της Οδηγίας «2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμ βρίου 2006 για την άδεια οδήγησης», όπως αυτή έχει εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 43206/6028/2008 (Φ.Ε.Κ. Β 1541) και για λόγους δημόσιας ασφάλειας. 5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών παρό χων διέπονται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις.

8 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7023

9 7024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ

10 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7025

11 7026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ

12 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7027

13 7028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ

14 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7029

15 7030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ

16 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7031 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

17 ΑΔΑ: ΒΟΖ81-ΥΜΗ 7032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1130 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: οικ. 49522/6046 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 120 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλε κτροδότησης ακινήτων.... 1 Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2379 27 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Παλλήνης Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα