ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ και Κφριοι, Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον Σφνδεςμό ςασ και ςασ προςωπικά κε Ρρόεδρε για τθν τιμι που μου κάνατε να με καλζςετε για να ομιλιςω ςτθν εκδιλωςι ςασ. Ο κεςμόσ του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΕΔΔ) κακιερϊκθκε με το ν.3074/2002 ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ για τθ κζςπιςθ επιτελικοφ ςυντονιςτικοφ οργάνου τθσ δράςθσ των Σωμάτων και των Υπθρεςιϊν Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Αποςτολι του ΓΕΔΔ είναι: α) θ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ διοίκθςθσ, β) θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του ζργου των ελεγκτικϊν ςωμάτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, γ) ο εντοπιςμόσ των φαινομζνων τθσ διαφκοράσ και κακοδιοίκθςθσ. Το πεδίο τθσ δράςθσ του ΓΕΔΔ περιλαμβάνει τον ζλεγχο όλων των δραςτθριοτιτων του δθμόςιου τομζα και οι αρμοδιότθτεσ αυτοφ δεν είναι μόνο καταςταλτικζσ, αλλά και προλθπτικζσ με τθν ζννοια των παρεμβάςεων προσ τθ Διοίκθςθ, για τθ λιψθ διοικθτικϊν μζτρων, αλλά και προσ τθν Κυβζρνθςθ για νομοκετικζσ ρυκμίςεισ με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ των φαινομζνων διαφκοράσ και κακοδιοίκθςθσ που ζχουν διαπιςτωκεί. Ερχόμαςτε τϊρα ςτα κζματα του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων, που ενδιαφζρουν τθ ςθμερινι θμερίδα. Ο περιοδικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων ζχει περίπου 25 χρόνια ηωισ ςτθ χϊρα μασ. Ξεκίνθςε με πολφ καλζσ προοπτικζσ: Με ςφγχρονεσ (για τότε) εγκαταςτάςεισ, με επαρκι εξοπλιςμό, με

2 μεταφορά εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τα δθμόςια ΚΤΕΟ είχαν όλεσ τισ προχποκζςεισ για να προςφζρουν ςοβαρζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν υπόκεςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ τθσ χϊρασ. Τι ζφταιξε και ακολοφκθςαν φκίνουςα πορεία; Τα εξισ, κατά τθν άποψι μασ: Ππωσ γίνεται ςυνικωσ με τα περιςςότερα τεχνικά ζργα ςτθ χϊρα μασ, δεν προβλζφκθκε θ ςωςτι και διαρκισ ςυντιρθςθ και θ ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ. Και αυτό, παρά το γεγονόσ ότι τα ΚΤΕΟ λειτουργοφν πλιρωσ ανταποδοτικά. Δεν υπιρξε μθχανιςμόσ και διαδικαςία ελζγχου. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςυνείδθςθσ πολλϊν ςυνελλινων, οι οποίοι δεν ενδιαφζρονται για τον ουςιαςτικό ζλεγχο του αυτοκινιτου τουσ, αλλά μόνο να εξαςφαλίςουν το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου για να μθν τουσ γράψει ο τροχονόμοσ, δεν άργθςε να οδθγιςει ςε ςχζςεισ ςυναλλαγισ και διαφκοράσ, με τελικι κατάλθξθ τθν απαξίωςθ του κεςμοφ. Αρνθτικό ρόλο φαίνεται να ζπαιξε και θ υπαγωγι των ΚΤΕΟ ςτισ Νομαρχίεσ, αφοφ χάκθκε θ ςτενι κακοδιγθςθ από ζνα ενιαίο κζντρο, ενϊ κάποιοι Νομάρχεσ ζκλειςαν τα μάτια ι δεν αντιτάχκθκαν ςε μθχανιςμοφσ ςυναλλαγισ που ςτικθκαν κάτω από τθ μφτθ τουσ. Δεν περνά απαρατιρθτο το γεγονόσ ότι γφρω από πολλά δθμόςια ΚΤΕΟ, όπωσ και γφρω από Διευκφνςεισ Συγκοινωνιϊν πολλϊν Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων ζχουν ανοίξει και λειτουργοφν χρόνια τϊρα παραμάγαηα από διεκπεραιωτζσ, οι οποίοι μεςολαβοφν για κάκε είδουσ παράνομθ δραςτθριότθτα: Να περάςουν το ςαραβαλάκι από το ΚΤΕΟ (ι, ακόμθ καλφτερα, να φζρουν το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου ςτο ςπίτι) δίδοντασ τθν απαιτοφμενθ μίηα ςτον ελεγκτι, να εξαςφαλίςουν δίπλωμα οδιγθςθσ ςτον αδαι υποψιφιο με το ανάλογο λάδωμα των εξεταςτϊν, να βγάλουν μια μαϊμοφ άδεια φορτθγοφ δθμόςιασ χριςθσ ι ΤΑΞΙ και πάει λζγοντασ. Και όλα αυτά, χωρίσ να ενοχλείται κανείσ. Με τθ κεςμοκζτθςθ των ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ) πριν από 9 χρόνια, επιχειρικθκε να δοκεί νζα πνοι ςτον τεχνικό ζλεγχο των οχθμάτων. Τζκθκαν αυςτθρζσ προχποκζςεισ για τθ λειτουργία τουσ: Σφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ, πλιρθσ και ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ, μθχανογράφθςθ και διαςφνδεςι τουσ με το (τότε) Υπουργείο Μεταφορϊν και νυν Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. Απαιτικθκε επίςθσ θ διαπίςτευςι τουσ από το ΕΣΥΔ, τον εκνικό φορζα για τθν ποιότθτα, ο οποίοσ ελζγχει ότι διακζτουν όλα τα παραπάνω και ότι ςυμμορφϊνονται με διεκνι πρότυπα. Στον ιδρυτικό νόμο των ΙΚΤΕΟ (ν. 2963/2001) υπιρχαν δφο ακόμθ ςθμαντικζσ προβλζψεισ: Α) Θ διαπίςτευςθ και των δθμοςίων ΚΤΕΟ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ. Β) Θ ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ με το οποίο κα κακορίηονται οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ (όπωσ προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ άδειασ, επιβολι προςτίμων και φψοσ αυτϊν, μόρια επιβάρυνςθσ) ςε όλα τα ΚΤΕΟ.

3 Σχεδόν δζκα χρόνια μετά, καμία από τισ δυο αυτζσ προβλζψεισ δεν ζχει υλοποιθκεί. Θ διαπίςτευςθ των Δθμοςίων ΚΤΕΟ οδθγείται από παράταςθ ςε παράταςθ, ενϊ το Ρ.Δ. για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ χάκθκε ςτο δρόμο. Αυτι θ διπλι αβελτθρία τθσ διοίκθςθσ είχε τισ εξισ δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ: Δθμιουργικθκαν ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ ιδιωτικϊν και δθμοςίων ΚΤΕΟ, αφοφ τα μεν λειτουργοφν με πλιρθ και ςφγχρονο εξοπλιςμό και με διεκνι πρότυπα, ενϊ τα δεφτερα όχι. κατζςτθ αλυςιτελισ ο όποιοσ ζλεγχοσ των ΚΤΕΟ (δθμοςίων και ιδιωτικϊν) ενϊ θ Διοίκθςθ ζδωςε τθν εντφπωςθ ότι ζχει απεμπολιςει το δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ που τθσ παρζχει ο νομοκζτθσ για ουςιαςτικό ζλεγχο των φορζων αυτϊν, οι οποίοι παρζχουν ζργο ιδιαίτερα κρίςιμο για τθν οδικι αςφάλεια. θ αδυναμία ουςιαςτικοφ ελζγχου, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ που δθμιουργοφνται από τθν άκριτθ πολλζσ φορζσ ίδρυςθ πολλϊν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ςτθν ίδια περιοχι, ζφεραν και ςτον χϊρο των ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ φαινόμενα ευτελιςμοφ του τεχνικοφ ελζγχου και ζκεςαν ςε κίνδυνο τθν αξιοπιςτία του κεςμοφ, με τον οποίο θ Ρολιτεία επιχείρθςε τθν αναβάκμιςθ του τεχνικοφ ελζγχου ςτθ χϊρα μασ. Αρκετά νωρίσ και επανειλθμμζνα κροφςαμε τον κϊδωνα του κινδφνου: Τον Ιοφλιο του 2008 ηθτιςαμε από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Μεταφορϊν του τότε Υ.Μ.Ε. να μασ δϊςει εξθγιςεισ για τθν αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ του Ρ.Δ. για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Οι εξθγιςεισ που δόκθκαν, ότι «δεν υπάρχει ακόμθ υποδομι ςε ανκρώπινο δυναμικό για τθν υλοποίθςθ των ελζγχων» δεν κεωρικθκαν ικανοποιθτικζσ και επανιλκαμε τον Οκτϊβριο του ίδιου ζτουσ με προςωπικι επιςτολι ςτον τότε Υπουργό Μεταφορϊν, επιςθμαίνοντασ ότι το πρόβλθμα λειτουργίασ των Κ.Τ.Ε.Ο. είναι ςοβαρό, πιεςτικό και διαρκϊσ επιτεινόμενο, με εμφανι τον κίνδυνο να οδθγθκοφμε ςε απαξίωςθ του κεςμοφ (ο οποίοσ, ςε μια τζτοια περίπτωςθ, δφςκολα κα επανακτιςει τθν αξιοπιςτία του), και ηθτιςαμε τθν προςωπικι του παρζμβαςθ για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ του Ρ.Δ. Τον Φεβρουάριο του 2009, πλθροφορθκζντεσ ότι, αντί τθσ επζκταςθσ τθσ διαπίςτευςθσ ςτα δθμόςια ΚΤΕΟ, ςχεδιαηόταν θ κατάργθςι τθσ και από τα ιδιωτικά, απευκφναμε προςωπικι επιςτολι ςτον τότε Υπουργό Μεταφορϊν, ςτθν οποία, αφοφ επιςθμαίναμε τθν προςτικζμενθ αξία που ειςάγει θ διαπίςτευςθ ςτθν αξιοπιςτία του ελζγχου, υπογραμμίηαμε ότι θ κατάργθςθ τθσ διαπίςτευςθσ κα ιταν ςοβαρό ςφάλμα, αφοφ κα αποςφρει τα υπάρχοντα αυςτθρά standards αναφοράσ των ΙΚΤΕΟ και κα ςθματοδοτιςει τθν περαιτζρω υποβάκμιςθ του τεχνικοφ ελζγχου, όταν είναι απολφτωσ απαραίτθτο να λθφκοφν επείγοντα μζτρα προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, εκφράηαμε δε τθν απορία μασ για τθ ςκοπιμότθτα τζτοιων ειςθγιςεων. Ηθτοφςαμε, τζλοσ, o τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ διαπίςτευςθσ και των δθμοςίων ΚΤΕΟ.

4 o τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ του Ρ.Δ. περί διοικθτικϊν κυρϊςεων και τθν εν ςυνεχεία άςκθςθ εποπτείασ και ελζγχου επί τθ βάςει αυτοφ. o τθν ςυνεννόθςθ με το ΕΣΥΔ για τθ κεςμοκζτθςθ αςφαλιςτικϊν δικλείδων (π.χ. βιντεοςκόπθςθ/ φωτογράφιςθ του ελζγχου, κζςπιςθ κανόνων αςφαλείασ ςτθ μεταφορά των δεδομζνων του ελζγχου κλπ), ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία του τεχνικοφ ελζγχου. Τον Ιανουάριο του τρζχοντοσ ζτουσ, πλθροφορθκζντεσ ότι οι ειςθγιςεισ περί κατάργθςθσ τθσ διαπίςτευςθσ επανιλκαν ςτθ νζα Θγεςία του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, απευκφναμε προςωπικι επιςτολι ςτον Υπουργό, ςτθν οποία επιςθμαίναμε, μεταξφ άλλων: «Είναι ςε γνώςθ μασ ότι, ιδιαίτερα μετά τθν γιγάντωςθ τθσ αγοράσ των ιδιωτικών ΚΤΕΟ κατά τα τελευταία ζτθ, ζχουν δθμιουργθκεί και ςε οριςμζνα ιδιωτικά ΚΤΕΟ φαινόμενα πακογζνειασ, αντίςτοιχα με αυτά πολλών δθμοςίων ΚΤΕΟ. Έχει καταγγελκεί, δθλαδι, ότι οριςμζνοι αςυνείδθτοι επιχειρθματίεσ, ςτθν προςπάκειά τουσ να προςελκφςουν πελάτεσ με κάκε τρόπο, προβαίνουν ςε παραποίθςθ των δεδομζνων του ελζγχου ι ςε πλθμμελείσ ι ακόμθ και ςε εικονικοφσ ελζγχουσ, εκμεταλλευόμενοι τθ λανκαςμζνθ νοοτροπία αρκετών πολιτών, οι οποίοι αδιαφοροφν για τθν αξιοπιςτία του τεχνικοφ ελζγχου, αντιμετωπίηοντάσ τον όχι ωσ εγγφθςθ για τθν οδικι αςφάλεια αλλά ωσ ειςπρακτικό μζςο. Οριςμζνοι, επίςθσ, επιχειρθματίεσ, οι οποίοι ξεκίνθςαν ευςυνείδθτα και με καλζσ προκζςεισ, κατζλθξαν, υπό τθν πίεςθ του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, να κάνουν και αυτοί εκπτώςεισ ςτθν αξιοπιςτία του ελζγχου, προκειμζνου να ςυγκρατιςουν πελάτεσ. Τα ανωτζρω αναφερκζντα επιχειρθματικά ςυμφζροντα, ενκαρρυμζνα από τθν ανυπαρξία μθχανιςμοφ ουςιαςτικοφ ελζγχου και εποπτείασ, άςκθςαν πιζςεισ ςτθν Πολιτικι Ηγεςία του πρώθν Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών με διάφορα προςχθματικά επιχειριματα, για τθν κατάργθςθ και του τελευταίου κεςμικοφ αναχώματοσ, δθλαδι τθσ διαπίςτευςθσ των ΚΤΕΟ. Οι πιζςεισ αυτζσ, με τθ ςυμπαράςταςθ και υπθρεςιακών παραγόντων του ΥΠΜΕ, κα είχαν τελεςφοριςει αν δεν μεςολαβοφςαν οι εκνικζσ εκλογζσ, αφινοντασ πλζον ανοιχτό το πεδίο για τθν πλιρθ απαξίωςθ του τεχνικοφ ελζγχου». Καταλιγοντασ, ειςθγθκικαμε: Σφςκεψθ και ςυνεχι ςυνεργαςία μεταξφ Υπουργείου ΥΜ&Δ και ΕΣΥΔ, ϊςτε να τεκοφν όλα τα προβλιματα ςχετικά με τα ΚΤΕΟ, να αξιοποιθκεί θ εμπειρία του ΕΣΥΔ από τισ αξιολογιςεισ των ΙΚΤΕΟ, να αναηθτθκοφν λφςεισ και να κεςμοκετθκοφν όςεσ είναι εφικτζσ. Διατιρθςθ τθσ υποχρεωτικισ διαπίςτευςθσ για τα ΙΚΤΕΟ. Διαπίςτευςθ και των δθμοςίων ΚΤΕΟ ςε εφλογο χρόνο, ϊςτε αυτά να λειτουργοφν με τα ίδια standards με τα ιδιωτικά. Ρροϊκθςθ για υπογραφι το ςυντομότερο δυνατόν του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ των ΚΤΕΟ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του άρκρου 41 του ν. 2963/2001.

5 Στατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων του τεχνικοφ ελζγχου, τα οποία αποςτζλλονται από τα ΙΚΤΕΟ ςτο Υπουργείο ΥΜ&Δ. Θεςμοκζτθςθ αποδεκτοφ ποςοςτοφ απορριπτομζνων οχθμάτων κατά τουσ ελζγχουσ, κακϊσ και ελάχιςτου χρόνου ελζγχου, με βάςθ τθ διεκνι εμπειρία. Πςα δθμόςια ι ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν ςυμμορφϊνονται, να υφίςτανται κλιμακωτζσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Ουςιαςτικι εποπτεία και ζλεγχο τθσ αγοράσ. Κυρίεσ και κφριοι, Είμαςτε βζβαιοι ότι ο Υπουργόσ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, με τον οποίο ζχουμε ιδθ μια πολφ καλι ςυνεργαςία, κα εξετάςει με προςοχι τόςο τισ δικζσ μασ επιςθμάνςεισ, όςο και τα ςυμπεράςματα τθσ ςθμερινισ θμερίδασ και κα πάρει τισ ςωςτζσ αποφάςεισ, που κα οδθγιςουν ςτθν αναβάκμιςθ του κεςμοφ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων, ενόσ κεςμοφ ιδιαίτερα χριςιμου και κρίςιμου για τθν οδικι αςφάλεια τθσ χϊρασ μασ. Ευχαριςτϊ.

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Κακ. Νικόλαοσ Δ. Στακόπουλοσ Ρρόεδροσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διαπίςτευςθσ Α.Ε. Το ΕΣΥΔ και θ ςυμβολι τθσ Διαπίςτευςθσ ςτθ κωράκιςθ του Τεχνικοφ Ελζγχου Οχθμάτων και ςτθ βελτίωςθ τθσ Οδικισ Αςφάλειασ Δομι τθσ παρουςίαςθσ 1. Ε.Τ.Δ. Α.Ε. 2. Διαπίςτευςθ των ΚΣΕΟ 3. Διαπιςτϊςεισ και Προβλθματιςμοί 4. Προτάςεισ 1. Το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. Το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρφκθκε με το Νόμο 3066/2002 και αποτελεί μετεξζλιξθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Διαπίςτευςθσ, που λειτουργοφςε ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία ιδιωτικοφ δικαίου, που λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, με ςκοπό τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ διαπίςτευςθσ ςτθ χϊρα. Αποτελεί τον επίςθμο τεχνικό ςφμβουλο τθσ πολιτείασ ςε κζματα διαπίςτευςθσ και εκπροςωπεί τθ χϊρα ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, αρμόδιουσ για τα κζματα αυτά. Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι αρμόδιο για τθ διαπίςτευςθ Φορζων Ριςτοποίθςθσ και Ελζγχου, Εργαςτθρίων Δοκιμϊν και Διακριβϊςεων, μζςω τθσ επιτόπου αξιολόγθςθσ τθσ ικανότθτάσ τουσ να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ που κζτουν τα πρότυπα διαπίςτευςθσ Ριο ςυγκεκριμζνα το Ε.ΣΥ.Δ. παρζχει υπθρεςίεσ διαπίςτευςθσ ςε: Εργαςτιρια Δοκιμϊν και Διακριβϊςεων Κλινικά Εργαςτιρια Διοργανωτζσ Διεργαςτθριακϊν Συγκρίςεων Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροϊόντων Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ Ρεριβαλλοντικοφσ Επαλθκευτζσ ( ςφμφωνα με τον κανονιςμό EMAS) Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων Φορείσ Ελζγχου Ρροϊόντων, Διεργαςιϊν ι Εγκαταςτάςεων

7 Θ αξιολόγθςθ από το Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποιείται από, ζμπειρεσ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, ομάδεσ αξιολογθτϊν και εμπειρογνωμόνων, οι οποίεσ διακζτουν ςε βάκοσ γνϊςθ του αντίςτοιχου τεχνικοφ αντικειμζνου. Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (ΕΑ) και ςυμμετζχει, μεταξφ άλλων, ςτισ Συμφωνίεσ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (MLA) τθσ ΕΑ, για Φορείσ Ριςτοποίθςθσ και Ελζγχου, Εργαςτιρια Δοκιμϊν και Διακριβϊςεων. Επίςθσ είναι πλιρεσ μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Συνεργαςίασ Διαπίςτευςθσ Εργαςτθρίων (ILAC) και ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ ςυμφωνίεσ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ του οργάνου αυτοφ. Ο ρόλοσ του Ε.ΣΥ.Δ. όπωσ και των ομότιμων φορζων Διαπίςτευςθσ τθσ Ευρϊπθσ, δεν είναι ελεγκτικόσ. Ραρόλα αυτά, ςτο πλαίςιο των αξιολογιςεων που διενεργεί τακτικϊσ ι εκτάκτωσ (πάντα μετά από προςυνεννόθςθ) είναι δυνατόν να προκφψουν ευριματα που επθρεάηουν τθν διαχείριςθ των Ριςτοποιθτικϊν Διαπίςτευςθσ που ζχει εκδϊςει. 2. Διαπίςτευςθ ΚΤΕΟ Θ Διαπίςτευςθ γενικά, είναι προαιρετικι κατά βάςθ, πλθν των περιπτϊςεων: που τθν επιβάλλουν. που Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ ι Εκνικι Νομοκεςία Θ Διαπίςτευςθ, τόςο των Φορζων όςο και των Εργαςτθρίων που πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ (για παράδειγμα Οδθγίεσ Νζασ Ρροςζγγιςθσ), ςφμφωνα με εγκρικείςα από το 2008 Ευρωπαϊκι Νομοκεςία, αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κοινοποίθςθ ι τθν αναγνϊριςθ αυτϊν, ωσ ικανϊν να διενεργοφν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν. Ρρότυπο Διαπίςτευςθσ Φορζων Ελζγχου : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC (Γενικά κριτιρια για τθ λειτουργία διαφόρων τφπων φορζων που εκτελοφν ζλεγχο) Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τουσ φορείσ εκείνουσ που πραγματοποιοφν ζλεγχο. Οι παράμετροι που αφοροφν ςτον ζλεγχο προϊόντοσ-υπθρεςίασ μπορεί να είναι ποςοτικοί, ποιοτικοί, αςφάλειασ, λειτουργικότθτασ κτλ. Ζλεγχοσ: Εξζταςθ προϊόντοσ, ςχεδιαςμοφ ενόσ προϊόντοσ, υπθρεςίασ, διεργαςίασ ι εγκατάςταςθσ και κακοριςμό τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ι γενικζσ απαιτιςεισ, ςτθ βάςθ τθσ επαγγελματικισ κρίςθσ. Κατά τθ διεργαςία ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει προςωπικό, εγκαταςτάςεισ, τεχνολογία και μεκοδολογία. Εξ οριςμοφ το πρότυπο αυτό καλφπτει τθ λειτουργία φορζων (ΚΤΕΟ) που το αντικείμενό τουσ περιλαμβάνει «εξζταςθ» προϊόντοσ (όχθμα) με επακόλουκθ απόφαςθ για τθν ςυμμόρφωςι του με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ (νομοκεςία ΥΥΜΔ) και κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτον πελάτθ ι/και ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ (ΔΤΕ). Θ διαπίςτευςθ των ΚΤΕΟ ιςτορικά Θ Ρολιτεία το 2001 κεςμοκζτθςε τθν ίδρυςθ και λειτουργία των Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ με το ν. 2963/2001. Ρροχπόκεςθ, μεταξφ άλλων, για τθ λειτουργία των ΙΚΤΕΟ, είναι θ Διαπίςτευςι τουσ από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.ΣΥ.Δ.) ωσ προσ το διεκνζσ πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Ραράλλθλα τζκθκε και ο ςτόχοσ τθσ διαπίςτευςθσ των 55 περίπου εν λειτουργία δθμοςίων ΚΤΕΟ. Ρρόκεςθ τθσ πολιτείασ ιταν να αναπτφξει τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία και να προςτατζψει τθν ανκρϊπινθ ηωι και το περιβάλλον.

8 Οι απαιτιςεισ του προτφπου διαπίςτευςθσ διαμορφϊνουν ζνα πλαίςιο λειτουργίασ ςτο φορζα ελζγχου, που διαςφαλίηει τθν τεχνικι επάρκεια ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ελζγχου (Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων), με αμερόλθπτο και αντικειμενικό τρόπο. Το Ε.ΣΥ.Δ. λόγω τθσ αρμοδιότθτασ, που του ανατζκθκε από τθν πολιτεία, υλοποιεί προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ αξιολόγθςθσ ςτα ΙΚΤΕΟ, όπωσ και ςε κάκε άλλο διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου, με ςκοπό κυρίωσ τθν διαπίςτωςθ τθσ τεχνικισ τουσ επάρκειασ και τθ ςυμμόρφωςι τουσ αφενόσ με τθν κείμενθ νομοκεςία και αφετζρου με τισ απαιτιςεισ αμερολθψίασ. Τα οφζλθ, που είναι απολφτωσ ορατά από τθν Διαπίςτευςθ των ΙΚΤΕΟ είναι: Σφγχρονεσ και αξιόπιςτεσ γραμμζσ ελζγχου, Ικανό και αμερόλθπτο ελεγκτικό προςωπικό, πιςτοποιθμζνο από το ΥΜΕ Συνεχισ παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ αυτοφ Συγκεκριμζνεσ και ςαφείσ διαδικαςίεσ ελζγχου, οργάνωςθσ και λειτουργίασ, ςφμφωνεσ με τθν κείμενθ νομοκεςία Επαρκείσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ ελζγχων, που υπόκεινται ςε ςυνεχι παρακολοφκθςθ, ςυντιρθςθ και διακρίβωςθ Αςφαλισ και ακζραια μεταφορά δεδομζνων ελζγχου Εμπιςτευτικότθτα ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Κοινό πλαίςιο λειτουργίασ όλων των ΙΚΤΕΟ Ανεξαρτθςία και αμερολθψία ςτον ζλεγχο Φπαρξθ κάλυψθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ Ανάπτυξθ-ενίςχυςθ τθσ υπευκυνότθτασ ςτουσ επικεφαλισ αυτϊν Δζςμευςθ τθσ διοίκθςισ τουσ για ςυνεχι βελτίωςθ του ζργου τουσ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ και παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, κακϊσ και τιρθςθ κατάλλθλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Ρροςταςία και ενθμζρωςθ του πολίτθ με ζκδοςθ κατάλλθλθσ ζκκεςθσ ελζγχου και δυνατότθτα υποβολισ παραπόνου ι ζνςταςθσ επί του ελζγχου με τελικό ωφελοφμενο τον πολίτθ και το κοινωνικό ςφνολο εν γζνει, αφοφ ενιςχφεται θ αξιοπιςτία τθσ αγοράσ μεταχειριςμζνων οχθμάτων, θ αρτιότθτα τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων, θ ευαιςκθτοποίθςθ των αυτοκινθτιςτϊν για το περιβάλλον, θ μείωςθ ςπατάλθσ χρόνου, θ δθμιουργία αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ, άρα προάγεται θ αςφάλεια των μεταφορϊν και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 3. Διαπιςτϊςεισ και Ρροβλθματιςμοί Ο τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων, παρόλθ τθν ςυμβολι του κεςμοφ τθσ Διαπίςτευςθσ, που λειτουργεί πρωτίςτωσ προλθπτικά και ζπειτα διορκωτικά, κλυδωνίηεται δυςτυχϊσ, από τα ςυνικθ φαινόμενα άκρατου και αδίςτακτου ανταγωνιςμοφ. Θ δραςτθριοποίθςθ πολλϊν περιςςοτζρων ΙΚΤΕΟ, από όςα φυςιολογικά αντζχουν οικονομικά, ςε περιοχζσ όπου αναλογικά το μζγεκοσ του τοπικοφ ςτόλου των οχθμάτων είναι μικρό Θ απφκμενθ κερδοςκοπικι ςτάςθ οριςμζνων ιδιοκτθτϊν ΙΚΤΕΟ, Θ ζλλειψθ υπευκυνότθτασ οριςμζνων πολιτϊν, που κεωροφν τυπικι διαδικαςία τον ζλεγχο αξιοπιςτίασ του οχιματόσ τουσ Θ δθμιουργία πίεςθσ ςτα ΚΤΕΟ από οριςμζνουσ εμπόρουσ και διεκπεραιωτζσ για μαηικό (και επιτυχι) ζλεγχο οχθμάτων Θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ του πολίτθ για τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ (ΥΥΜΔ) και τα ίδια τα ΚΤΕΟ Θ φπαρξθ ΚΤΕΟ με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ αλλά με διαφορετικζσ υποχρεϊςεισ, Δθμόςια και Ιδιωτικά Θ άρνθςθ εφαρμογισ κανόνων ςυναγωνιςμοφ Θ ανυπαρξία οργάνων ελζγχου τθσ αγοράσ-λειτουργίασ των ΚΤΕΟ Θ μθ ζκδοςθ ςχετικοφ ποινολογίου από το ΥΥΔΜ

9 Θ χαλαρότθτα τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων ςε όλα τα υπόχρεα οχιματα (αςτυνόμευςθ) οδθγοφν ςε ποιοτικζσ «εκπτϊςεισ», ςε αδιαφορία για το όφελοσ του ελζγχου, ςε αναγωγι του κζρδουσ ςε αυτοςκοπό, ςε αίςκθμα αδιαφορίασ του πολίτθ, ςε αναξιοπιςτία του αποτελζςματοσ του τεχνικοφ ελζγχου. 4. Ρροτάςεισ Δυναμικι παρζμβαςθ τθσ πολιτείασ ςτον περιοριςμό του φαινομζνου εκφυλιςμοφ των ΚΤΕΟ, με ενζργειεσ ελζγχου τθσ αγοράσ και λιψθ αυςτθρϊν μζτρων, όπου αυτό απαιτείται. Δθμιουργία ι ενεργοποίθςθ ςϊματοσ ελεγκτϊν τθσ λειτουργίασ των ΚΤΕΟ Δθμιουργία προεδρικοφ διατάγματοσ περί ποινϊν, ϊςτε να είναι ςαφζσ ςε όλουσ ότι δεν μποροφν να γίνονται «εκπτϊςεισ» ςε κζματα αςφάλειασ οχθμάτων και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ Εξομοίωςθ των δθμοςίων ΚΤΕΟ με τα ιδιωτικά, για λόγουσ ιςότθτασ και ομοιομορφίασ τθσ αγοράσ ι διαχωριςμόσ του ρόλου τουσ από τα ιδιωτικά ωσ προσ τισ κατθγορίεσ οχθμάτων που ελζγχουν. Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ των αυτοκινθτιςτϊν για τα οφζλθ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων ςε ςυςχζτιςθ με τθν κατάςταςθ των τροχαίων ατυχθμάτων ςτθ χϊρα μασ Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και διοργάνωςθ ςτοχευμζνων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ Υποχρεωτικι εφαρμογι και ςτα Δθμόςια ΚΤΕΟ των απαιτιςεων τθσ Διαπίςτευςθσ και μόνο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κανζνα ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 δεν προςφζρει τα οφζλθ που προαναφζρκθκαν. Ζχει παρατθρθκεί μια προςπάκεια κατάργθςθσ τθσ απαίτθςθσ διαπίςτευςθσ (κατά ISO/IEC 17020) των ΚΤΕΟ, και μεταςτροφισ ςε μια διαδικαςία πιςτοποίθςθσ κατά ISO 9001 από φορείσ πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ. Ραρακαλϊ δείτε τθ ςχθματικι αναπαράςταςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ- ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ε.Τ.Δ.- ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ISO/IEC ΦΟΡΕΙ ΕΛΕΓΥΟΤ- ΚΤΕΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ISO 9001 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ- ΚΣΕΟ ΕΛΕΓΥΟ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Τα δφο πρότυπα ζχουν τελείωσ διαφορετικό πεδίο εφαρμογισ. Το πρότυπο διαπίςτευςθσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC είναι ζνα ςυμπαγζσ πρότυπο για τθν ςωςτι λειτουργία ανεξάρτθτων φορζων ελζγχου τρίτου μζρουσ, ενϊ το ISO 9001 είναι ζνα «ςυςτθμικό» γενικόλογο πρότυπο για όλεσ τισ περιπτϊςεισ επιχειριςεων, που τθροφν διαδικαςίεσ και οργάνωςθ. H εφαρμογι του ISO 9001 ςτα ΚΤΕΟ, δεν διαςφαλίηει τθν ικανότθτά τουσ οφτε τθν τιρθςθ αμερολθψίασ και ανεξαρτθςίασ ςτο δφςκολο ζργο, που τουσ ζχει ανατεκεί από τθν πολιτεία.

10 Εποικοδομθτικζσ ςυναντιςεισ εργαςίασ του Υπουργείου Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων, των ςυλλόγων των ΚΤΕΟ και του Ε.ΣΥ.Δ. ϊςτε να ανζβει ο πιχθσ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων και επαγωγικά θ οδικι αςφάλεια και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, όπωσ ςε τόςεσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ.

11 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαςτιριο Οχθμάτων T.E.Ε. Παπαηηπηηήπιο Οδικήρ Αζθάλειαρ Κακθγθτισ Dr. Κωνςταντίνοσ Ν. Σπζντηασ Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Οχθμάτων ΕΜΡ Μζλοσ του Ραρατθρθτθρίου Οδικισ Αςφάλειασ του ΤΕΕ «ΑΝΕΦΙΚΤΘ H ΟΔΙΚΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΙΣ ΤΘΝ ΕΥΥΘΜΘ ΚΑΙ ΑΥΣΤΘΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΕΟ» Ειςαγωγι 3 υπαίτιοι για τα τροχαία ατυχιματα: Οδθγόσ Πχθμα Ρεριβάλλον Σκοπόσ των ΚΤΕΟ είναι θ δια περιοδικϊν ελζγχων εξαςφάλιςθ τθσ καλισ τεχνικισ καταςτάςεωσ των οχθμάτων, ϊςτε να παφςουν τα οχιματα να ςυγκαταλζγονται μεταξφ των υπαιτίων των τροχαίων ατυχθμάτων Θλιβερζσ διαπιςτϊςεισ 2,5 εκατομμφρια αςυνείδθτοι ςυνάνκρωποί μασ κυκλοφοροφν ςτουσ Ελλθνικοφσ δρόμουσ με οχιματα που διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ δυναμιτίηοντασ τθν οδικι αςφάλεια Γιατί διαφεφγουν τουσ υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ ; Αγνοοφν τουσ κινδφνουσ επειδι ζχουν παντελι άγνοια τθσ τεχνολογίασ οχθμάτων Αδυνατοφν να πλθρϊςουν τα ζξοδα προλθπτικισ ςυντθριςεωσ των οχθμάτων τουσ και τθν εγκαταλείπουν διαφεφγοντασ ακολοφκωσ τουσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ Είναι τόςο εγωιςτζσ, επιπόλαιοι και αςυνείδθτοι ϊςτε να αδιαφοροφν για τθν οδικι αςφάλεια των ςυνανκρϊπων τουσ Οριςμζνα ΚΤΕΟ μοιράηουν πιςτοποιθτικά ελζγχουν χωρίσ να πραγματοποιοφν τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ι/και χωρίσ να προςζλκει καν το ελεγχόμενο όχθμα ςτο ΚΤΕΟ Θ λειτουργία των ΚΤΕΟ βαρζων οχθμάτων ζχει κακυςτεριςει και εξ αυτοφ πλικοσ επικινδφνων βαρζων οχθμάτων κυκλοφορεί ανάμεςά μασ και δυναμιτίηει τθν οδικι αςφάλεια

12 Τρομακτικά παραδείγματα οχθμάτων ςε επικίνδυνθ τεχνικι κατάςταςθ

13 Θλιβερότερεσ διαπιςτϊςεισ ε κακι τεχνικι κατάςταςθ ενδζχεται να είναι και ςχετικϊσ μικρισ θλικίασ οχιματα (3-4 ετϊν), όπωσ αυτά των παραδειγμάτων, διότι ο μεγάλοσ οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ ζχει οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ποιότθτοσ των παραγομζνων οχθμάτων Άγνωςτο το ακριβζσ ποςοςτό των ατυχθμάτων που προκαλείται από οχιματα ςε κακι τεχνικι κατάςταςθ, διότι ςυνικωσ δεν ερευνϊνται τα ςυντρίμμια μετά το ςυμβάν θ δε διαπίςτωςθ βλάβθσ από τα ςυντρίμμια είναι εφικτι μόνο από πραγματογνϊμονεσ με βακιά εξειδίκευςθ Συμπεράςματα Η οδικι αςφάλεια εξαςφαλίηεται μόνο με τον περιοδικό ζλεγχο όλων των κυκλοφοροφντων οχθμάτων και όχι του θμίςεωσ του ςτόλου Αναγκαία θ εφρυκμθ και αυςτθρι λειτουργία των ΚΣΕΟ, ϊςτε τα οχιματα που ελζγχκθκαν να είναι πράγματι αςφαλι Ρροτάςεισ χολαςτικοί και εκτεταμζνοι ζλεγχοι από τθν Αςτυνομία για τον εντοπιςμό όςων διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΣΕΟ Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω προτείνεται θ ανακεϊρθςθ του ςχετικοφ εντφπου Βεβαιϊςεωσ Παραβάςεωσ τθσ Σροχαίασ με ειδικι πρόβλεψθ ςτο ζντυπο Αλλαγι τθσ νομοκεςίασ ϊςτε οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ να μθ υποχρεοφνται να αποηθμιϊνουν ηθμίεσ ςε οχιματα τα οποία διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΣΕΟ ακόμθ και αν ο οδθγόσ τουσ δεν είναι ο υπαίτιοσ του ατυχιματοσ (να αποηθμιϊνουν όμωσ ηθμίεσ προσ τρίτουσ) Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου παρακολουκιςεωσ των οχθμάτων που διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΣΕΟ με κατάλλθλο λογιςμικό το οποίο κάκε μινα να εκδίδει προςκλιςεισ προσ τουσ υπόχρεουσ και να αποςτζλλει προσ τισ Δ.Ο.Τ. διαταγι ειςπράξεωσ του προςτίμου από όςουσ διαφεφγουν

14 Δρ. ΓΙΩΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Μθχανολόγοσ - Μθχανικόσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ ΣΕΙ Μθχανολογίασ Πειραιά Ιςτορικά δεδομζνα και ςθμερινι κατάςταςθ Εμφάνιςθ πρϊτου αυτοκινιτου ςτθν Ελλάδα το 1896 Η οδοποιία ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα ιταν το τρίγωνο ϋϋταδίου Αιόλου Ερμοφϋϋ Σο 1905 αςφαλτοςτρϊνεται ο δρόμοσ ϋϋελζνθσϋϋ ι ϋϋακθνϊν Φαλιρουϋϋ θ οποία μετονομάςτθκε ςε υγγροφ Σο 1907 εμφανίηεται θ πρϊτθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα Σο 1907 το πρϊτο κφμα από τροχαίο ςτθν πφλθ του Αδριανοφ Λίγεσ μζρεσ αργότερα θ πρϊτθ κλίςθ για τροχαία παράβαςθ υπερβολικισ των 60 χιλ/ϊρα ταχφτθτασ ςτθ λεωφόρο υγγροφ, αντί των 10 χιλ/ϊρα τισ 4 Δεκεμβρίου το 1911κεςμοκετικθκε ο πρϊτοσ νόμοσ περί << τθσ εκ των αυτοκινιτων ποινικισ και αςτικισ ευκφνθσ>> ςε μια προςπάκεια αρχϊν καλισ κυκλοφορίασ ςτο δρόμο Σο 1913 ιδρφκθκε θ πρϊτθ ςχολι οδθγϊν Σο 1919 δθμιουργικθκε θ υποδιεφκυνςθ Χωροφυλακισ <<Τπθρεςία Σροχαίασ Κίνθςθσ>> Σο 1920 δθμοςιεφτθκε και εφαρμόςτθκε ο πρϊτοσ νόμοσ (Ν 2332) κεφ. (ε) για τθ φορολογία των αυτοκινιτων. Πρϊτα ζςοδα δρχ. Σο 1920 εμφάνιςθ του πρϊτου τροχονόμου ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν Πατθςίων και Πανεπιςτθμίου Σο1925 δθμιουργικθκε το <<Σμιμα Σροχαίασ Κινιςεωσ>> ςτθ νεοϊδρυκείςα Αςτυνομία Πόλεων Σο 1924 ιδρφκθκε θ ΕΛΠΑ Σο 1926 κυκλοφοροφςαν οχιματα και τα ζςοδα του κράτουσ δρχ. Σο 1909 πρϊτθ διάκεςθ ςτθν Ελλθνικι αγορά προϊόντων πετρελαίου από τθ Standard Oil company (Mobil oil) To 1919 ιρκε ςτθν Ελλάδα θ Shell To 1922 ξεκίνθςε θ FINA To 1925 λειτοφργθςαν οι εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ προϊόντων πετρελαίου ςτθ Δραπετςϊνα Σο 1904 με παρουςία ελαχίςτων αυτοκινιτων οι διακζςιμοι δρόμοι.ιταν 4000 χιλιόμετρα Σα 1925 τα διακζςιμα χιλιόμετρα ιςαν ςχεδόν τα ίδια Ρρϊτα ςυμπεράςματα Η πολιτεία χρθςιμοποίθςε το αυτοκίνθτο από τθν εμφάνιςι του ζωσ και ςιμερα ωσ αυτοςκοπό για τθν αφξθςθ των εςόδων του κράτουσ Η οδικι αςφάλεια περιορίςτθκε μόλισ ςε αςτυνομικά μζτρα Ο τροχόσ τθσ τεχνολογίασ κυλοφςε προσ τα μπροςτά και το αυτοκίνθτο ανταποκρινόταν ςτα καλζςματα των καιρϊ, δθμιουργϊντασ νζα κοινωνικά και οικονομικά δεδομζνα, τόςο πιο αναγκαία γινόταν θ χριςθ του ςτουσ πολίτεσ. Η πολιτεία δυςτυχϊσ δεν το αντελιφκθ. Οι πολιτικζσ που επζβαλαν οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ και οι εταιρείεσ πετρελαίων με τουσ εδϊ αντιπροςϊπουσ των ςτθν πολιτεία αυτι δεν αντελιφκθ τθ ςπουδαιότθτα του αυτοκινιτου και οδθγικθκε ςτθ ςθμερινι τραγικι κατάςταςθ. Όπωσ ςτο παρελκϊν ζτςι και ςιμερα θ πολιτεία πιεηόμενθ όχι μόνο από αυτοφσ που αναφζρκθκαν προθγοφμενα αλλά και από τισ διάφορεσ ενϊςεισ εργαηομζνων γφρω από το αυτοκίνθτο δεν μπόρεςε να κατανοιςει τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου του ςτθ ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και κυρίωσ τθν προςταςία τουσ. Ζτςι οι αποφάςεισ τθσ αντί να αποτελζςουν μοχλό ανάπτυξθσ αυτι ζχει εμπλακεί ςε ζνα φαφλο κφκλο που δφςκολα κα βγει

15 Σα τραγικά αποτελζςματα όλων των τφπων των παραβάςεων και των παραλείψεων που αφοροφν τθν κυκλοφορία των οχθμάτων, ςυνζπεια των οποίων είναι τα ςοβαρά τροχαία δυςτυχιματα είναι λίγο πολφ γνωςτά Σα οδικά ατυχιματα εξακολουκοφν να αποτελοφν και ςιμερα το μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων ςτισ οδικζσ μεταφορζσ. ιμερα καταγράφονται κάκε χρόνο περί τα οδικά ατυχιματα, με περίπου 1800 νεκρϊν κατά μζςο όρο και περί τουσ τραυματίεσ. ε αυτά κα πρζπει να προςτεκοφν περίπου ατυχιματα με υλικζσ ηθμιζσ που δθλϊνονται ςτισ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ. τα πιο πάνω κφματα κα προςτεκοφν και νεκροί από καρκίνο ςτο λεκανοπζδιο λόγω του καλάμου αερίων ρφπων που καλοφνται να ηιςουν κάτοικοι Οι ςυνζπειεσ από τα ατυχιματα αυτά είναι ςοβαρότατεσ και πλιττουν τόςο τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ, όςο και ολόκλθρο το κοινωνικό ςφνολο τθσ χϊρασ. Αυτζσ αφοροφν καταρχιν ςτον πόνο που προκαλεί θ απϊλεια και ι ο τραυματιςμόσ φιλικϊν και ςυγγενικϊν προςϊπων. Η απϊλεια πολφτιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελεί επίςθσ ςτοιχείο που το κόςτοσ δεν μπορεί να αποτιμθκεί. Σο κόςτοσ των νοςθλίων είναι επίςθσ ιδιαίτερα υψθλό και προφανϊσ καλφπτεται από το κρατικό προχπολογιςμό ι από τισ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, που τελικά μετακυλφεται τελικά ςτον πολίτθ Ακόμθ και οι υλικζσ ηθμιζσ των εμπλεκομζνων οχθμάτων και του οδικοφ περιβάλλοντοσ που ζχουν υψθλό κόςτοσ. Επιπλζον, θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ που προκαλείται εξαιτίασ των ατυχθμάτων, ακόμθ και των πλζον αςιμαντων είναι μεγάλθ και εκτιμάται ότι ευκφνεται για τισ μιςζσ ϊρεσ που χάνουν οι οδθγοί ςτθν κίνθςθ. Οι ϊρεσ αυτζσ προφανϊσ ζχουν πολφ μεγάλο κόςτοσ, ενϊ ταυτόχρονα ςυνεπάγονται περιβαλλοντολογικι επιπλζον ρφπανςθ και ςπατάλθ ενζργειασ. Να λοιπόν το αδιζξοδο τθσ πολιτείασ, παρόλο που ςυνεχίηει να κεωρεί το αυτοκίνθτο ωσ αιτία αφξθςθσ των εςόδων τθσ, τα χριματα όμωσ που ξοδεφει για να καλφψει τισ ςυνζπειεσ από το αυτοκίνθτο, είναι πολλαπλάςια από αυτά που μπαίνουν ςτα ταμεία τθσ. Αυτό ζχει ςα ςυνζπεια για να αντεπεξζλκει αυτι ςτισ πρόςκετεσ οικονομικζσ δαπάνεσ κα πρζπει να καταφεφγει ςτο δανειςμό και μάλιςτα για πάντα. Είναι προφανζσ επιτακτικι ανάγκθ θ πολιτεία να αλλάξει τακτικι και να απόκτθςθ όραμα και ςτόχο τθν αςφάλεια του πολίτθ πάνω ςτο δρόμο για να μειωκοφν δραςτικά τα κανατθφόρα ατυχιματα. Επιβάλλεται να μελετθκεί το πρόβλθμα και να λθφκοφν μζτρα τόςο άμεςα όςο και ςε βάκοσ χρόνου. τθν προςπάκεια αυτι είναι ϊρα όλοι οι φορείσ να ςυνδράμουν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ για να βγει θ χϊρα το ςυντομότερο δυνατόν από αυτό το αδιζξοδο. Για το λόγο αυτό κάνοντασ ζνα απολογιςμό των μζτρων που κατά καιροφσ θ πολιτεία πιρε για βελτιϊςει τθν οδικι αςφάλεια, διαπιςτϊνεται, ότι παρά τισ προςπάκειεσ τα αποτελζςματα ςτθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ ιςαν μθδαμινά. Πράγματι οι ανακεωριςεισ του ΚΟΚ περιςςότερο από πζντε φορζσ προσ το αυςτθρότερο δεν ζφεραν τα αναμενόμενα αποτελζςματα (ο μζςοσ όροσ των νεκρϊν παράμεινε ςτακερόσ). Η δθμιουργία Δθμοςίων Κζντρων Σεχνικοφ Ελζγχου αυτοκινιτων δεν ζφεραν καλφτερο αποτζλεςμα. Σζλοσ θ δθμιουργία των Ιδιωτικϊν Κζντρων Σεχνικοφ Ελζγχου που ξεκίνθςαν με τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ δεν ζφεραν κι αυτά τα αναμενόμενα αποτελζςματα ο μζςοσ όροσ των κυμάτων παρζμεινε ο ίδιοσ Τπάρχει λοιπόν πρόβλθμα το οποίο κα πρζπει να απαντθκεί. Γιατί όλα αυτά τα μζτρα δεν απζδωςαν τα αναμενόμενα;

16 Διεύθςνζη Ανάπηηζη Πέδηζη Μεηάδοζη κίνηζηρ Επιβπανδςηήρ Αμάξωμα Τποσοί Κινηηήπαρ Ανάπηηζη κινηηήπα Οδόζηπωμα Αημόζθαιπα Σςνθήκερ οδού Έλεγσορ διεύθςνζηρ Όσημα Οδηγόρ Πέδηζη Αμάξωμα Επιθςμηη ή ποπεία Έλεγσορ ιζσύορ Κινηηήπαρ Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ζνα όχθμα που κινείται πάνω ςε ελαςτικά δεν είναι ςε κζςθ να ακολουκιςει μια προκακοριςμζνθ τροχιά εάν δεν ελζγχεται από ζνα μθχανιςμό οδιγθςθσ που ςτθν παροφςα φάςθ είναι ζνασ ανκρϊπινοσ ελεγκτισ. Ο οδθγόσ αποτελεί το κεντρικό μζροσ του ςυςτιματοσ αφοφ ςε αυτόν ζχει ανατεκεί ο ζλεγχοσ τθσ κίνθςθσ του οχιματοσ όπωσ φαίνεται ςτο τελευταίο ςχιμα. ε αυτό το ςχιμα, για παράδειγμα, ο οδθγόσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αιςκάνεται τθ γωνία περιςτροφισ του αυτοκινιτου γφρω από τον κάκετο άξονα ςτο οδόςτρωμα. Κακϊσ επίςθσ τισ γωνιακζσ και γραμμικζσ επιταχφνςεισ dβ/dt, dr/dt, dv/dt, V2/R και κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςδιορίηει τθ κζςθ του ςε κάκε χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον ο οδθγόσ δζχεται από το όχθμα και άλλεσ πλθροφορίεσ κάτω από τθ μορφι δυνάμεων και ροπϊν, κορφβων, κραδαςμϊν κ.λ.π οι οποίεσ του επιτρζπουν να γνωρίηει με τρόπο υπεφκυνο τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται το όχθμά του ςε κάκε χρονικι ςτιγμι.

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα