ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ και Κφριοι, Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον Σφνδεςμό ςασ και ςασ προςωπικά κε Ρρόεδρε για τθν τιμι που μου κάνατε να με καλζςετε για να ομιλιςω ςτθν εκδιλωςι ςασ. Ο κεςμόσ του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΕΔΔ) κακιερϊκθκε με το ν.3074/2002 ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ για τθ κζςπιςθ επιτελικοφ ςυντονιςτικοφ οργάνου τθσ δράςθσ των Σωμάτων και των Υπθρεςιϊν Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Αποςτολι του ΓΕΔΔ είναι: α) θ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ διοίκθςθσ, β) θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του ζργου των ελεγκτικϊν ςωμάτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, γ) ο εντοπιςμόσ των φαινομζνων τθσ διαφκοράσ και κακοδιοίκθςθσ. Το πεδίο τθσ δράςθσ του ΓΕΔΔ περιλαμβάνει τον ζλεγχο όλων των δραςτθριοτιτων του δθμόςιου τομζα και οι αρμοδιότθτεσ αυτοφ δεν είναι μόνο καταςταλτικζσ, αλλά και προλθπτικζσ με τθν ζννοια των παρεμβάςεων προσ τθ Διοίκθςθ, για τθ λιψθ διοικθτικϊν μζτρων, αλλά και προσ τθν Κυβζρνθςθ για νομοκετικζσ ρυκμίςεισ με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ των φαινομζνων διαφκοράσ και κακοδιοίκθςθσ που ζχουν διαπιςτωκεί. Ερχόμαςτε τϊρα ςτα κζματα του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων, που ενδιαφζρουν τθ ςθμερινι θμερίδα. Ο περιοδικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων ζχει περίπου 25 χρόνια ηωισ ςτθ χϊρα μασ. Ξεκίνθςε με πολφ καλζσ προοπτικζσ: Με ςφγχρονεσ (για τότε) εγκαταςτάςεισ, με επαρκι εξοπλιςμό, με

2 μεταφορά εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τα δθμόςια ΚΤΕΟ είχαν όλεσ τισ προχποκζςεισ για να προςφζρουν ςοβαρζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν υπόκεςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ τθσ χϊρασ. Τι ζφταιξε και ακολοφκθςαν φκίνουςα πορεία; Τα εξισ, κατά τθν άποψι μασ: Ππωσ γίνεται ςυνικωσ με τα περιςςότερα τεχνικά ζργα ςτθ χϊρα μασ, δεν προβλζφκθκε θ ςωςτι και διαρκισ ςυντιρθςθ και θ ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ. Και αυτό, παρά το γεγονόσ ότι τα ΚΤΕΟ λειτουργοφν πλιρωσ ανταποδοτικά. Δεν υπιρξε μθχανιςμόσ και διαδικαςία ελζγχου. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςυνείδθςθσ πολλϊν ςυνελλινων, οι οποίοι δεν ενδιαφζρονται για τον ουςιαςτικό ζλεγχο του αυτοκινιτου τουσ, αλλά μόνο να εξαςφαλίςουν το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου για να μθν τουσ γράψει ο τροχονόμοσ, δεν άργθςε να οδθγιςει ςε ςχζςεισ ςυναλλαγισ και διαφκοράσ, με τελικι κατάλθξθ τθν απαξίωςθ του κεςμοφ. Αρνθτικό ρόλο φαίνεται να ζπαιξε και θ υπαγωγι των ΚΤΕΟ ςτισ Νομαρχίεσ, αφοφ χάκθκε θ ςτενι κακοδιγθςθ από ζνα ενιαίο κζντρο, ενϊ κάποιοι Νομάρχεσ ζκλειςαν τα μάτια ι δεν αντιτάχκθκαν ςε μθχανιςμοφσ ςυναλλαγισ που ςτικθκαν κάτω από τθ μφτθ τουσ. Δεν περνά απαρατιρθτο το γεγονόσ ότι γφρω από πολλά δθμόςια ΚΤΕΟ, όπωσ και γφρω από Διευκφνςεισ Συγκοινωνιϊν πολλϊν Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων ζχουν ανοίξει και λειτουργοφν χρόνια τϊρα παραμάγαηα από διεκπεραιωτζσ, οι οποίοι μεςολαβοφν για κάκε είδουσ παράνομθ δραςτθριότθτα: Να περάςουν το ςαραβαλάκι από το ΚΤΕΟ (ι, ακόμθ καλφτερα, να φζρουν το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου ςτο ςπίτι) δίδοντασ τθν απαιτοφμενθ μίηα ςτον ελεγκτι, να εξαςφαλίςουν δίπλωμα οδιγθςθσ ςτον αδαι υποψιφιο με το ανάλογο λάδωμα των εξεταςτϊν, να βγάλουν μια μαϊμοφ άδεια φορτθγοφ δθμόςιασ χριςθσ ι ΤΑΞΙ και πάει λζγοντασ. Και όλα αυτά, χωρίσ να ενοχλείται κανείσ. Με τθ κεςμοκζτθςθ των ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ) πριν από 9 χρόνια, επιχειρικθκε να δοκεί νζα πνοι ςτον τεχνικό ζλεγχο των οχθμάτων. Τζκθκαν αυςτθρζσ προχποκζςεισ για τθ λειτουργία τουσ: Σφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ, πλιρθσ και ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ, μθχανογράφθςθ και διαςφνδεςι τουσ με το (τότε) Υπουργείο Μεταφορϊν και νυν Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. Απαιτικθκε επίςθσ θ διαπίςτευςι τουσ από το ΕΣΥΔ, τον εκνικό φορζα για τθν ποιότθτα, ο οποίοσ ελζγχει ότι διακζτουν όλα τα παραπάνω και ότι ςυμμορφϊνονται με διεκνι πρότυπα. Στον ιδρυτικό νόμο των ΙΚΤΕΟ (ν. 2963/2001) υπιρχαν δφο ακόμθ ςθμαντικζσ προβλζψεισ: Α) Θ διαπίςτευςθ και των δθμοςίων ΚΤΕΟ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ. Β) Θ ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ με το οποίο κα κακορίηονται οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ (όπωσ προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ άδειασ, επιβολι προςτίμων και φψοσ αυτϊν, μόρια επιβάρυνςθσ) ςε όλα τα ΚΤΕΟ.

3 Σχεδόν δζκα χρόνια μετά, καμία από τισ δυο αυτζσ προβλζψεισ δεν ζχει υλοποιθκεί. Θ διαπίςτευςθ των Δθμοςίων ΚΤΕΟ οδθγείται από παράταςθ ςε παράταςθ, ενϊ το Ρ.Δ. για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ χάκθκε ςτο δρόμο. Αυτι θ διπλι αβελτθρία τθσ διοίκθςθσ είχε τισ εξισ δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ: Δθμιουργικθκαν ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ ιδιωτικϊν και δθμοςίων ΚΤΕΟ, αφοφ τα μεν λειτουργοφν με πλιρθ και ςφγχρονο εξοπλιςμό και με διεκνι πρότυπα, ενϊ τα δεφτερα όχι. κατζςτθ αλυςιτελισ ο όποιοσ ζλεγχοσ των ΚΤΕΟ (δθμοςίων και ιδιωτικϊν) ενϊ θ Διοίκθςθ ζδωςε τθν εντφπωςθ ότι ζχει απεμπολιςει το δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ που τθσ παρζχει ο νομοκζτθσ για ουςιαςτικό ζλεγχο των φορζων αυτϊν, οι οποίοι παρζχουν ζργο ιδιαίτερα κρίςιμο για τθν οδικι αςφάλεια. θ αδυναμία ουςιαςτικοφ ελζγχου, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ που δθμιουργοφνται από τθν άκριτθ πολλζσ φορζσ ίδρυςθ πολλϊν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ςτθν ίδια περιοχι, ζφεραν και ςτον χϊρο των ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ φαινόμενα ευτελιςμοφ του τεχνικοφ ελζγχου και ζκεςαν ςε κίνδυνο τθν αξιοπιςτία του κεςμοφ, με τον οποίο θ Ρολιτεία επιχείρθςε τθν αναβάκμιςθ του τεχνικοφ ελζγχου ςτθ χϊρα μασ. Αρκετά νωρίσ και επανειλθμμζνα κροφςαμε τον κϊδωνα του κινδφνου: Τον Ιοφλιο του 2008 ηθτιςαμε από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Μεταφορϊν του τότε Υ.Μ.Ε. να μασ δϊςει εξθγιςεισ για τθν αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ του Ρ.Δ. για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Οι εξθγιςεισ που δόκθκαν, ότι «δεν υπάρχει ακόμθ υποδομι ςε ανκρώπινο δυναμικό για τθν υλοποίθςθ των ελζγχων» δεν κεωρικθκαν ικανοποιθτικζσ και επανιλκαμε τον Οκτϊβριο του ίδιου ζτουσ με προςωπικι επιςτολι ςτον τότε Υπουργό Μεταφορϊν, επιςθμαίνοντασ ότι το πρόβλθμα λειτουργίασ των Κ.Τ.Ε.Ο. είναι ςοβαρό, πιεςτικό και διαρκϊσ επιτεινόμενο, με εμφανι τον κίνδυνο να οδθγθκοφμε ςε απαξίωςθ του κεςμοφ (ο οποίοσ, ςε μια τζτοια περίπτωςθ, δφςκολα κα επανακτιςει τθν αξιοπιςτία του), και ηθτιςαμε τθν προςωπικι του παρζμβαςθ για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ του Ρ.Δ. Τον Φεβρουάριο του 2009, πλθροφορθκζντεσ ότι, αντί τθσ επζκταςθσ τθσ διαπίςτευςθσ ςτα δθμόςια ΚΤΕΟ, ςχεδιαηόταν θ κατάργθςι τθσ και από τα ιδιωτικά, απευκφναμε προςωπικι επιςτολι ςτον τότε Υπουργό Μεταφορϊν, ςτθν οποία, αφοφ επιςθμαίναμε τθν προςτικζμενθ αξία που ειςάγει θ διαπίςτευςθ ςτθν αξιοπιςτία του ελζγχου, υπογραμμίηαμε ότι θ κατάργθςθ τθσ διαπίςτευςθσ κα ιταν ςοβαρό ςφάλμα, αφοφ κα αποςφρει τα υπάρχοντα αυςτθρά standards αναφοράσ των ΙΚΤΕΟ και κα ςθματοδοτιςει τθν περαιτζρω υποβάκμιςθ του τεχνικοφ ελζγχου, όταν είναι απολφτωσ απαραίτθτο να λθφκοφν επείγοντα μζτρα προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, εκφράηαμε δε τθν απορία μασ για τθ ςκοπιμότθτα τζτοιων ειςθγιςεων. Ηθτοφςαμε, τζλοσ, o τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ διαπίςτευςθσ και των δθμοςίων ΚΤΕΟ.

4 o τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ του Ρ.Δ. περί διοικθτικϊν κυρϊςεων και τθν εν ςυνεχεία άςκθςθ εποπτείασ και ελζγχου επί τθ βάςει αυτοφ. o τθν ςυνεννόθςθ με το ΕΣΥΔ για τθ κεςμοκζτθςθ αςφαλιςτικϊν δικλείδων (π.χ. βιντεοςκόπθςθ/ φωτογράφιςθ του ελζγχου, κζςπιςθ κανόνων αςφαλείασ ςτθ μεταφορά των δεδομζνων του ελζγχου κλπ), ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία του τεχνικοφ ελζγχου. Τον Ιανουάριο του τρζχοντοσ ζτουσ, πλθροφορθκζντεσ ότι οι ειςθγιςεισ περί κατάργθςθσ τθσ διαπίςτευςθσ επανιλκαν ςτθ νζα Θγεςία του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, απευκφναμε προςωπικι επιςτολι ςτον Υπουργό, ςτθν οποία επιςθμαίναμε, μεταξφ άλλων: «Είναι ςε γνώςθ μασ ότι, ιδιαίτερα μετά τθν γιγάντωςθ τθσ αγοράσ των ιδιωτικών ΚΤΕΟ κατά τα τελευταία ζτθ, ζχουν δθμιουργθκεί και ςε οριςμζνα ιδιωτικά ΚΤΕΟ φαινόμενα πακογζνειασ, αντίςτοιχα με αυτά πολλών δθμοςίων ΚΤΕΟ. Έχει καταγγελκεί, δθλαδι, ότι οριςμζνοι αςυνείδθτοι επιχειρθματίεσ, ςτθν προςπάκειά τουσ να προςελκφςουν πελάτεσ με κάκε τρόπο, προβαίνουν ςε παραποίθςθ των δεδομζνων του ελζγχου ι ςε πλθμμελείσ ι ακόμθ και ςε εικονικοφσ ελζγχουσ, εκμεταλλευόμενοι τθ λανκαςμζνθ νοοτροπία αρκετών πολιτών, οι οποίοι αδιαφοροφν για τθν αξιοπιςτία του τεχνικοφ ελζγχου, αντιμετωπίηοντάσ τον όχι ωσ εγγφθςθ για τθν οδικι αςφάλεια αλλά ωσ ειςπρακτικό μζςο. Οριςμζνοι, επίςθσ, επιχειρθματίεσ, οι οποίοι ξεκίνθςαν ευςυνείδθτα και με καλζσ προκζςεισ, κατζλθξαν, υπό τθν πίεςθ του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, να κάνουν και αυτοί εκπτώςεισ ςτθν αξιοπιςτία του ελζγχου, προκειμζνου να ςυγκρατιςουν πελάτεσ. Τα ανωτζρω αναφερκζντα επιχειρθματικά ςυμφζροντα, ενκαρρυμζνα από τθν ανυπαρξία μθχανιςμοφ ουςιαςτικοφ ελζγχου και εποπτείασ, άςκθςαν πιζςεισ ςτθν Πολιτικι Ηγεςία του πρώθν Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών με διάφορα προςχθματικά επιχειριματα, για τθν κατάργθςθ και του τελευταίου κεςμικοφ αναχώματοσ, δθλαδι τθσ διαπίςτευςθσ των ΚΤΕΟ. Οι πιζςεισ αυτζσ, με τθ ςυμπαράςταςθ και υπθρεςιακών παραγόντων του ΥΠΜΕ, κα είχαν τελεςφοριςει αν δεν μεςολαβοφςαν οι εκνικζσ εκλογζσ, αφινοντασ πλζον ανοιχτό το πεδίο για τθν πλιρθ απαξίωςθ του τεχνικοφ ελζγχου». Καταλιγοντασ, ειςθγθκικαμε: Σφςκεψθ και ςυνεχι ςυνεργαςία μεταξφ Υπουργείου ΥΜ&Δ και ΕΣΥΔ, ϊςτε να τεκοφν όλα τα προβλιματα ςχετικά με τα ΚΤΕΟ, να αξιοποιθκεί θ εμπειρία του ΕΣΥΔ από τισ αξιολογιςεισ των ΙΚΤΕΟ, να αναηθτθκοφν λφςεισ και να κεςμοκετθκοφν όςεσ είναι εφικτζσ. Διατιρθςθ τθσ υποχρεωτικισ διαπίςτευςθσ για τα ΙΚΤΕΟ. Διαπίςτευςθ και των δθμοςίων ΚΤΕΟ ςε εφλογο χρόνο, ϊςτε αυτά να λειτουργοφν με τα ίδια standards με τα ιδιωτικά. Ρροϊκθςθ για υπογραφι το ςυντομότερο δυνατόν του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ των ΚΤΕΟ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του άρκρου 41 του ν. 2963/2001.

5 Στατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων του τεχνικοφ ελζγχου, τα οποία αποςτζλλονται από τα ΙΚΤΕΟ ςτο Υπουργείο ΥΜ&Δ. Θεςμοκζτθςθ αποδεκτοφ ποςοςτοφ απορριπτομζνων οχθμάτων κατά τουσ ελζγχουσ, κακϊσ και ελάχιςτου χρόνου ελζγχου, με βάςθ τθ διεκνι εμπειρία. Πςα δθμόςια ι ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν ςυμμορφϊνονται, να υφίςτανται κλιμακωτζσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Ουςιαςτικι εποπτεία και ζλεγχο τθσ αγοράσ. Κυρίεσ και κφριοι, Είμαςτε βζβαιοι ότι ο Υπουργόσ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, με τον οποίο ζχουμε ιδθ μια πολφ καλι ςυνεργαςία, κα εξετάςει με προςοχι τόςο τισ δικζσ μασ επιςθμάνςεισ, όςο και τα ςυμπεράςματα τθσ ςθμερινισ θμερίδασ και κα πάρει τισ ςωςτζσ αποφάςεισ, που κα οδθγιςουν ςτθν αναβάκμιςθ του κεςμοφ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων, ενόσ κεςμοφ ιδιαίτερα χριςιμου και κρίςιμου για τθν οδικι αςφάλεια τθσ χϊρασ μασ. Ευχαριςτϊ.

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Κακ. Νικόλαοσ Δ. Στακόπουλοσ Ρρόεδροσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Διαπίςτευςθσ Α.Ε. Το ΕΣΥΔ και θ ςυμβολι τθσ Διαπίςτευςθσ ςτθ κωράκιςθ του Τεχνικοφ Ελζγχου Οχθμάτων και ςτθ βελτίωςθ τθσ Οδικισ Αςφάλειασ Δομι τθσ παρουςίαςθσ 1. Ε.Τ.Δ. Α.Ε. 2. Διαπίςτευςθ των ΚΣΕΟ 3. Διαπιςτϊςεισ και Προβλθματιςμοί 4. Προτάςεισ 1. Το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. Το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρφκθκε με το Νόμο 3066/2002 και αποτελεί μετεξζλιξθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Διαπίςτευςθσ, που λειτουργοφςε ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία ιδιωτικοφ δικαίου, που λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, με ςκοπό τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ διαπίςτευςθσ ςτθ χϊρα. Αποτελεί τον επίςθμο τεχνικό ςφμβουλο τθσ πολιτείασ ςε κζματα διαπίςτευςθσ και εκπροςωπεί τθ χϊρα ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, αρμόδιουσ για τα κζματα αυτά. Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι αρμόδιο για τθ διαπίςτευςθ Φορζων Ριςτοποίθςθσ και Ελζγχου, Εργαςτθρίων Δοκιμϊν και Διακριβϊςεων, μζςω τθσ επιτόπου αξιολόγθςθσ τθσ ικανότθτάσ τουσ να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ που κζτουν τα πρότυπα διαπίςτευςθσ Ριο ςυγκεκριμζνα το Ε.ΣΥ.Δ. παρζχει υπθρεςίεσ διαπίςτευςθσ ςε: Εργαςτιρια Δοκιμϊν και Διακριβϊςεων Κλινικά Εργαςτιρια Διοργανωτζσ Διεργαςτθριακϊν Συγκρίςεων Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροϊόντων Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ Ρεριβαλλοντικοφσ Επαλθκευτζσ ( ςφμφωνα με τον κανονιςμό EMAS) Φορείσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων Φορείσ Ελζγχου Ρροϊόντων, Διεργαςιϊν ι Εγκαταςτάςεων

7 Θ αξιολόγθςθ από το Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποιείται από, ζμπειρεσ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, ομάδεσ αξιολογθτϊν και εμπειρογνωμόνων, οι οποίεσ διακζτουν ςε βάκοσ γνϊςθ του αντίςτοιχου τεχνικοφ αντικειμζνου. Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (ΕΑ) και ςυμμετζχει, μεταξφ άλλων, ςτισ Συμφωνίεσ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (MLA) τθσ ΕΑ, για Φορείσ Ριςτοποίθςθσ και Ελζγχου, Εργαςτιρια Δοκιμϊν και Διακριβϊςεων. Επίςθσ είναι πλιρεσ μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Συνεργαςίασ Διαπίςτευςθσ Εργαςτθρίων (ILAC) και ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ ςυμφωνίεσ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ του οργάνου αυτοφ. Ο ρόλοσ του Ε.ΣΥ.Δ. όπωσ και των ομότιμων φορζων Διαπίςτευςθσ τθσ Ευρϊπθσ, δεν είναι ελεγκτικόσ. Ραρόλα αυτά, ςτο πλαίςιο των αξιολογιςεων που διενεργεί τακτικϊσ ι εκτάκτωσ (πάντα μετά από προςυνεννόθςθ) είναι δυνατόν να προκφψουν ευριματα που επθρεάηουν τθν διαχείριςθ των Ριςτοποιθτικϊν Διαπίςτευςθσ που ζχει εκδϊςει. 2. Διαπίςτευςθ ΚΤΕΟ Θ Διαπίςτευςθ γενικά, είναι προαιρετικι κατά βάςθ, πλθν των περιπτϊςεων: που τθν επιβάλλουν. που Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ ι Εκνικι Νομοκεςία Θ Διαπίςτευςθ, τόςο των Φορζων όςο και των Εργαςτθρίων που πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ (για παράδειγμα Οδθγίεσ Νζασ Ρροςζγγιςθσ), ςφμφωνα με εγκρικείςα από το 2008 Ευρωπαϊκι Νομοκεςία, αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κοινοποίθςθ ι τθν αναγνϊριςθ αυτϊν, ωσ ικανϊν να διενεργοφν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν. Ρρότυπο Διαπίςτευςθσ Φορζων Ελζγχου : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC (Γενικά κριτιρια για τθ λειτουργία διαφόρων τφπων φορζων που εκτελοφν ζλεγχο) Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τουσ φορείσ εκείνουσ που πραγματοποιοφν ζλεγχο. Οι παράμετροι που αφοροφν ςτον ζλεγχο προϊόντοσ-υπθρεςίασ μπορεί να είναι ποςοτικοί, ποιοτικοί, αςφάλειασ, λειτουργικότθτασ κτλ. Ζλεγχοσ: Εξζταςθ προϊόντοσ, ςχεδιαςμοφ ενόσ προϊόντοσ, υπθρεςίασ, διεργαςίασ ι εγκατάςταςθσ και κακοριςμό τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ι γενικζσ απαιτιςεισ, ςτθ βάςθ τθσ επαγγελματικισ κρίςθσ. Κατά τθ διεργαςία ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει προςωπικό, εγκαταςτάςεισ, τεχνολογία και μεκοδολογία. Εξ οριςμοφ το πρότυπο αυτό καλφπτει τθ λειτουργία φορζων (ΚΤΕΟ) που το αντικείμενό τουσ περιλαμβάνει «εξζταςθ» προϊόντοσ (όχθμα) με επακόλουκθ απόφαςθ για τθν ςυμμόρφωςι του με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ (νομοκεςία ΥΥΜΔ) και κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτον πελάτθ ι/και ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ (ΔΤΕ). Θ διαπίςτευςθ των ΚΤΕΟ ιςτορικά Θ Ρολιτεία το 2001 κεςμοκζτθςε τθν ίδρυςθ και λειτουργία των Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ με το ν. 2963/2001. Ρροχπόκεςθ, μεταξφ άλλων, για τθ λειτουργία των ΙΚΤΕΟ, είναι θ Διαπίςτευςι τουσ από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.ΣΥ.Δ.) ωσ προσ το διεκνζσ πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Ραράλλθλα τζκθκε και ο ςτόχοσ τθσ διαπίςτευςθσ των 55 περίπου εν λειτουργία δθμοςίων ΚΤΕΟ. Ρρόκεςθ τθσ πολιτείασ ιταν να αναπτφξει τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία και να προςτατζψει τθν ανκρϊπινθ ηωι και το περιβάλλον.

8 Οι απαιτιςεισ του προτφπου διαπίςτευςθσ διαμορφϊνουν ζνα πλαίςιο λειτουργίασ ςτο φορζα ελζγχου, που διαςφαλίηει τθν τεχνικι επάρκεια ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ελζγχου (Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων), με αμερόλθπτο και αντικειμενικό τρόπο. Το Ε.ΣΥ.Δ. λόγω τθσ αρμοδιότθτασ, που του ανατζκθκε από τθν πολιτεία, υλοποιεί προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ αξιολόγθςθσ ςτα ΙΚΤΕΟ, όπωσ και ςε κάκε άλλο διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου, με ςκοπό κυρίωσ τθν διαπίςτωςθ τθσ τεχνικισ τουσ επάρκειασ και τθ ςυμμόρφωςι τουσ αφενόσ με τθν κείμενθ νομοκεςία και αφετζρου με τισ απαιτιςεισ αμερολθψίασ. Τα οφζλθ, που είναι απολφτωσ ορατά από τθν Διαπίςτευςθ των ΙΚΤΕΟ είναι: Σφγχρονεσ και αξιόπιςτεσ γραμμζσ ελζγχου, Ικανό και αμερόλθπτο ελεγκτικό προςωπικό, πιςτοποιθμζνο από το ΥΜΕ Συνεχισ παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ αυτοφ Συγκεκριμζνεσ και ςαφείσ διαδικαςίεσ ελζγχου, οργάνωςθσ και λειτουργίασ, ςφμφωνεσ με τθν κείμενθ νομοκεςία Επαρκείσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ ελζγχων, που υπόκεινται ςε ςυνεχι παρακολοφκθςθ, ςυντιρθςθ και διακρίβωςθ Αςφαλισ και ακζραια μεταφορά δεδομζνων ελζγχου Εμπιςτευτικότθτα ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Κοινό πλαίςιο λειτουργίασ όλων των ΙΚΤΕΟ Ανεξαρτθςία και αμερολθψία ςτον ζλεγχο Φπαρξθ κάλυψθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ Ανάπτυξθ-ενίςχυςθ τθσ υπευκυνότθτασ ςτουσ επικεφαλισ αυτϊν Δζςμευςθ τθσ διοίκθςισ τουσ για ςυνεχι βελτίωςθ του ζργου τουσ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ και παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, κακϊσ και τιρθςθ κατάλλθλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Ρροςταςία και ενθμζρωςθ του πολίτθ με ζκδοςθ κατάλλθλθσ ζκκεςθσ ελζγχου και δυνατότθτα υποβολισ παραπόνου ι ζνςταςθσ επί του ελζγχου με τελικό ωφελοφμενο τον πολίτθ και το κοινωνικό ςφνολο εν γζνει, αφοφ ενιςχφεται θ αξιοπιςτία τθσ αγοράσ μεταχειριςμζνων οχθμάτων, θ αρτιότθτα τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων, θ ευαιςκθτοποίθςθ των αυτοκινθτιςτϊν για το περιβάλλον, θ μείωςθ ςπατάλθσ χρόνου, θ δθμιουργία αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ, άρα προάγεται θ αςφάλεια των μεταφορϊν και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 3. Διαπιςτϊςεισ και Ρροβλθματιςμοί Ο τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων, παρόλθ τθν ςυμβολι του κεςμοφ τθσ Διαπίςτευςθσ, που λειτουργεί πρωτίςτωσ προλθπτικά και ζπειτα διορκωτικά, κλυδωνίηεται δυςτυχϊσ, από τα ςυνικθ φαινόμενα άκρατου και αδίςτακτου ανταγωνιςμοφ. Θ δραςτθριοποίθςθ πολλϊν περιςςοτζρων ΙΚΤΕΟ, από όςα φυςιολογικά αντζχουν οικονομικά, ςε περιοχζσ όπου αναλογικά το μζγεκοσ του τοπικοφ ςτόλου των οχθμάτων είναι μικρό Θ απφκμενθ κερδοςκοπικι ςτάςθ οριςμζνων ιδιοκτθτϊν ΙΚΤΕΟ, Θ ζλλειψθ υπευκυνότθτασ οριςμζνων πολιτϊν, που κεωροφν τυπικι διαδικαςία τον ζλεγχο αξιοπιςτίασ του οχιματόσ τουσ Θ δθμιουργία πίεςθσ ςτα ΚΤΕΟ από οριςμζνουσ εμπόρουσ και διεκπεραιωτζσ για μαηικό (και επιτυχι) ζλεγχο οχθμάτων Θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ του πολίτθ για τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ (ΥΥΜΔ) και τα ίδια τα ΚΤΕΟ Θ φπαρξθ ΚΤΕΟ με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ αλλά με διαφορετικζσ υποχρεϊςεισ, Δθμόςια και Ιδιωτικά Θ άρνθςθ εφαρμογισ κανόνων ςυναγωνιςμοφ Θ ανυπαρξία οργάνων ελζγχου τθσ αγοράσ-λειτουργίασ των ΚΤΕΟ Θ μθ ζκδοςθ ςχετικοφ ποινολογίου από το ΥΥΔΜ

9 Θ χαλαρότθτα τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων ςε όλα τα υπόχρεα οχιματα (αςτυνόμευςθ) οδθγοφν ςε ποιοτικζσ «εκπτϊςεισ», ςε αδιαφορία για το όφελοσ του ελζγχου, ςε αναγωγι του κζρδουσ ςε αυτοςκοπό, ςε αίςκθμα αδιαφορίασ του πολίτθ, ςε αναξιοπιςτία του αποτελζςματοσ του τεχνικοφ ελζγχου. 4. Ρροτάςεισ Δυναμικι παρζμβαςθ τθσ πολιτείασ ςτον περιοριςμό του φαινομζνου εκφυλιςμοφ των ΚΤΕΟ, με ενζργειεσ ελζγχου τθσ αγοράσ και λιψθ αυςτθρϊν μζτρων, όπου αυτό απαιτείται. Δθμιουργία ι ενεργοποίθςθ ςϊματοσ ελεγκτϊν τθσ λειτουργίασ των ΚΤΕΟ Δθμιουργία προεδρικοφ διατάγματοσ περί ποινϊν, ϊςτε να είναι ςαφζσ ςε όλουσ ότι δεν μποροφν να γίνονται «εκπτϊςεισ» ςε κζματα αςφάλειασ οχθμάτων και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ Εξομοίωςθ των δθμοςίων ΚΤΕΟ με τα ιδιωτικά, για λόγουσ ιςότθτασ και ομοιομορφίασ τθσ αγοράσ ι διαχωριςμόσ του ρόλου τουσ από τα ιδιωτικά ωσ προσ τισ κατθγορίεσ οχθμάτων που ελζγχουν. Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ των αυτοκινθτιςτϊν για τα οφζλθ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων ςε ςυςχζτιςθ με τθν κατάςταςθ των τροχαίων ατυχθμάτων ςτθ χϊρα μασ Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και διοργάνωςθ ςτοχευμζνων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ Υποχρεωτικι εφαρμογι και ςτα Δθμόςια ΚΤΕΟ των απαιτιςεων τθσ Διαπίςτευςθσ και μόνο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κανζνα ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 δεν προςφζρει τα οφζλθ που προαναφζρκθκαν. Ζχει παρατθρθκεί μια προςπάκεια κατάργθςθσ τθσ απαίτθςθσ διαπίςτευςθσ (κατά ISO/IEC 17020) των ΚΤΕΟ, και μεταςτροφισ ςε μια διαδικαςία πιςτοποίθςθσ κατά ISO 9001 από φορείσ πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ. Ραρακαλϊ δείτε τθ ςχθματικι αναπαράςταςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ- ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ε.Τ.Δ.- ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ISO/IEC ΦΟΡΕΙ ΕΛΕΓΥΟΤ- ΚΤΕΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ISO 9001 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ- ΚΣΕΟ ΕΛΕΓΥΟ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Τα δφο πρότυπα ζχουν τελείωσ διαφορετικό πεδίο εφαρμογισ. Το πρότυπο διαπίςτευςθσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC είναι ζνα ςυμπαγζσ πρότυπο για τθν ςωςτι λειτουργία ανεξάρτθτων φορζων ελζγχου τρίτου μζρουσ, ενϊ το ISO 9001 είναι ζνα «ςυςτθμικό» γενικόλογο πρότυπο για όλεσ τισ περιπτϊςεισ επιχειριςεων, που τθροφν διαδικαςίεσ και οργάνωςθ. H εφαρμογι του ISO 9001 ςτα ΚΤΕΟ, δεν διαςφαλίηει τθν ικανότθτά τουσ οφτε τθν τιρθςθ αμερολθψίασ και ανεξαρτθςίασ ςτο δφςκολο ζργο, που τουσ ζχει ανατεκεί από τθν πολιτεία.

10 Εποικοδομθτικζσ ςυναντιςεισ εργαςίασ του Υπουργείου Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων, των ςυλλόγων των ΚΤΕΟ και του Ε.ΣΥ.Δ. ϊςτε να ανζβει ο πιχθσ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων και επαγωγικά θ οδικι αςφάλεια και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, όπωσ ςε τόςεσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ.

11 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαςτιριο Οχθμάτων T.E.Ε. Παπαηηπηηήπιο Οδικήρ Αζθάλειαρ Κακθγθτισ Dr. Κωνςταντίνοσ Ν. Σπζντηασ Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Οχθμάτων ΕΜΡ Μζλοσ του Ραρατθρθτθρίου Οδικισ Αςφάλειασ του ΤΕΕ «ΑΝΕΦΙΚΤΘ H ΟΔΙΚΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΙΣ ΤΘΝ ΕΥΥΘΜΘ ΚΑΙ ΑΥΣΤΘΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΕΟ» Ειςαγωγι 3 υπαίτιοι για τα τροχαία ατυχιματα: Οδθγόσ Πχθμα Ρεριβάλλον Σκοπόσ των ΚΤΕΟ είναι θ δια περιοδικϊν ελζγχων εξαςφάλιςθ τθσ καλισ τεχνικισ καταςτάςεωσ των οχθμάτων, ϊςτε να παφςουν τα οχιματα να ςυγκαταλζγονται μεταξφ των υπαιτίων των τροχαίων ατυχθμάτων Θλιβερζσ διαπιςτϊςεισ 2,5 εκατομμφρια αςυνείδθτοι ςυνάνκρωποί μασ κυκλοφοροφν ςτουσ Ελλθνικοφσ δρόμουσ με οχιματα που διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ δυναμιτίηοντασ τθν οδικι αςφάλεια Γιατί διαφεφγουν τουσ υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ ; Αγνοοφν τουσ κινδφνουσ επειδι ζχουν παντελι άγνοια τθσ τεχνολογίασ οχθμάτων Αδυνατοφν να πλθρϊςουν τα ζξοδα προλθπτικισ ςυντθριςεωσ των οχθμάτων τουσ και τθν εγκαταλείπουν διαφεφγοντασ ακολοφκωσ τουσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ Είναι τόςο εγωιςτζσ, επιπόλαιοι και αςυνείδθτοι ϊςτε να αδιαφοροφν για τθν οδικι αςφάλεια των ςυνανκρϊπων τουσ Οριςμζνα ΚΤΕΟ μοιράηουν πιςτοποιθτικά ελζγχουν χωρίσ να πραγματοποιοφν τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ι/και χωρίσ να προςζλκει καν το ελεγχόμενο όχθμα ςτο ΚΤΕΟ Θ λειτουργία των ΚΤΕΟ βαρζων οχθμάτων ζχει κακυςτεριςει και εξ αυτοφ πλικοσ επικινδφνων βαρζων οχθμάτων κυκλοφορεί ανάμεςά μασ και δυναμιτίηει τθν οδικι αςφάλεια

12 Τρομακτικά παραδείγματα οχθμάτων ςε επικίνδυνθ τεχνικι κατάςταςθ

13 Θλιβερότερεσ διαπιςτϊςεισ ε κακι τεχνικι κατάςταςθ ενδζχεται να είναι και ςχετικϊσ μικρισ θλικίασ οχιματα (3-4 ετϊν), όπωσ αυτά των παραδειγμάτων, διότι ο μεγάλοσ οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ ζχει οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ ποιότθτοσ των παραγομζνων οχθμάτων Άγνωςτο το ακριβζσ ποςοςτό των ατυχθμάτων που προκαλείται από οχιματα ςε κακι τεχνικι κατάςταςθ, διότι ςυνικωσ δεν ερευνϊνται τα ςυντρίμμια μετά το ςυμβάν θ δε διαπίςτωςθ βλάβθσ από τα ςυντρίμμια είναι εφικτι μόνο από πραγματογνϊμονεσ με βακιά εξειδίκευςθ Συμπεράςματα Η οδικι αςφάλεια εξαςφαλίηεται μόνο με τον περιοδικό ζλεγχο όλων των κυκλοφοροφντων οχθμάτων και όχι του θμίςεωσ του ςτόλου Αναγκαία θ εφρυκμθ και αυςτθρι λειτουργία των ΚΣΕΟ, ϊςτε τα οχιματα που ελζγχκθκαν να είναι πράγματι αςφαλι Ρροτάςεισ χολαςτικοί και εκτεταμζνοι ζλεγχοι από τθν Αςτυνομία για τον εντοπιςμό όςων διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΣΕΟ Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω προτείνεται θ ανακεϊρθςθ του ςχετικοφ εντφπου Βεβαιϊςεωσ Παραβάςεωσ τθσ Σροχαίασ με ειδικι πρόβλεψθ ςτο ζντυπο Αλλαγι τθσ νομοκεςίασ ϊςτε οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ να μθ υποχρεοφνται να αποηθμιϊνουν ηθμίεσ ςε οχιματα τα οποία διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΣΕΟ ακόμθ και αν ο οδθγόσ τουσ δεν είναι ο υπαίτιοσ του ατυχιματοσ (να αποηθμιϊνουν όμωσ ηθμίεσ προσ τρίτουσ) Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου παρακολουκιςεωσ των οχθμάτων που διαφεφγουν τουσ ελζγχουσ των ΚΣΕΟ με κατάλλθλο λογιςμικό το οποίο κάκε μινα να εκδίδει προςκλιςεισ προσ τουσ υπόχρεουσ και να αποςτζλλει προσ τισ Δ.Ο.Τ. διαταγι ειςπράξεωσ του προςτίμου από όςουσ διαφεφγουν

14 Δρ. ΓΙΩΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Μθχανολόγοσ - Μθχανικόσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ ΣΕΙ Μθχανολογίασ Πειραιά Ιςτορικά δεδομζνα και ςθμερινι κατάςταςθ Εμφάνιςθ πρϊτου αυτοκινιτου ςτθν Ελλάδα το 1896 Η οδοποιία ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα ιταν το τρίγωνο ϋϋταδίου Αιόλου Ερμοφϋϋ Σο 1905 αςφαλτοςτρϊνεται ο δρόμοσ ϋϋελζνθσϋϋ ι ϋϋακθνϊν Φαλιρουϋϋ θ οποία μετονομάςτθκε ςε υγγροφ Σο 1907 εμφανίηεται θ πρϊτθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα Σο 1907 το πρϊτο κφμα από τροχαίο ςτθν πφλθ του Αδριανοφ Λίγεσ μζρεσ αργότερα θ πρϊτθ κλίςθ για τροχαία παράβαςθ υπερβολικισ των 60 χιλ/ϊρα ταχφτθτασ ςτθ λεωφόρο υγγροφ, αντί των 10 χιλ/ϊρα τισ 4 Δεκεμβρίου το 1911κεςμοκετικθκε ο πρϊτοσ νόμοσ περί << τθσ εκ των αυτοκινιτων ποινικισ και αςτικισ ευκφνθσ>> ςε μια προςπάκεια αρχϊν καλισ κυκλοφορίασ ςτο δρόμο Σο 1913 ιδρφκθκε θ πρϊτθ ςχολι οδθγϊν Σο 1919 δθμιουργικθκε θ υποδιεφκυνςθ Χωροφυλακισ <<Τπθρεςία Σροχαίασ Κίνθςθσ>> Σο 1920 δθμοςιεφτθκε και εφαρμόςτθκε ο πρϊτοσ νόμοσ (Ν 2332) κεφ. (ε) για τθ φορολογία των αυτοκινιτων. Πρϊτα ζςοδα δρχ. Σο 1920 εμφάνιςθ του πρϊτου τροχονόμου ςτθ διαςταφρωςθ των οδϊν Πατθςίων και Πανεπιςτθμίου Σο1925 δθμιουργικθκε το <<Σμιμα Σροχαίασ Κινιςεωσ>> ςτθ νεοϊδρυκείςα Αςτυνομία Πόλεων Σο 1924 ιδρφκθκε θ ΕΛΠΑ Σο 1926 κυκλοφοροφςαν οχιματα και τα ζςοδα του κράτουσ δρχ. Σο 1909 πρϊτθ διάκεςθ ςτθν Ελλθνικι αγορά προϊόντων πετρελαίου από τθ Standard Oil company (Mobil oil) To 1919 ιρκε ςτθν Ελλάδα θ Shell To 1922 ξεκίνθςε θ FINA To 1925 λειτοφργθςαν οι εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ προϊόντων πετρελαίου ςτθ Δραπετςϊνα Σο 1904 με παρουςία ελαχίςτων αυτοκινιτων οι διακζςιμοι δρόμοι.ιταν 4000 χιλιόμετρα Σα 1925 τα διακζςιμα χιλιόμετρα ιςαν ςχεδόν τα ίδια Ρρϊτα ςυμπεράςματα Η πολιτεία χρθςιμοποίθςε το αυτοκίνθτο από τθν εμφάνιςι του ζωσ και ςιμερα ωσ αυτοςκοπό για τθν αφξθςθ των εςόδων του κράτουσ Η οδικι αςφάλεια περιορίςτθκε μόλισ ςε αςτυνομικά μζτρα Ο τροχόσ τθσ τεχνολογίασ κυλοφςε προσ τα μπροςτά και το αυτοκίνθτο ανταποκρινόταν ςτα καλζςματα των καιρϊ, δθμιουργϊντασ νζα κοινωνικά και οικονομικά δεδομζνα, τόςο πιο αναγκαία γινόταν θ χριςθ του ςτουσ πολίτεσ. Η πολιτεία δυςτυχϊσ δεν το αντελιφκθ. Οι πολιτικζσ που επζβαλαν οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ και οι εταιρείεσ πετρελαίων με τουσ εδϊ αντιπροςϊπουσ των ςτθν πολιτεία αυτι δεν αντελιφκθ τθ ςπουδαιότθτα του αυτοκινιτου και οδθγικθκε ςτθ ςθμερινι τραγικι κατάςταςθ. Όπωσ ςτο παρελκϊν ζτςι και ςιμερα θ πολιτεία πιεηόμενθ όχι μόνο από αυτοφσ που αναφζρκθκαν προθγοφμενα αλλά και από τισ διάφορεσ ενϊςεισ εργαηομζνων γφρω από το αυτοκίνθτο δεν μπόρεςε να κατανοιςει τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου του ςτθ ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και κυρίωσ τθν προςταςία τουσ. Ζτςι οι αποφάςεισ τθσ αντί να αποτελζςουν μοχλό ανάπτυξθσ αυτι ζχει εμπλακεί ςε ζνα φαφλο κφκλο που δφςκολα κα βγει

15 Σα τραγικά αποτελζςματα όλων των τφπων των παραβάςεων και των παραλείψεων που αφοροφν τθν κυκλοφορία των οχθμάτων, ςυνζπεια των οποίων είναι τα ςοβαρά τροχαία δυςτυχιματα είναι λίγο πολφ γνωςτά Σα οδικά ατυχιματα εξακολουκοφν να αποτελοφν και ςιμερα το μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων ςτισ οδικζσ μεταφορζσ. ιμερα καταγράφονται κάκε χρόνο περί τα οδικά ατυχιματα, με περίπου 1800 νεκρϊν κατά μζςο όρο και περί τουσ τραυματίεσ. ε αυτά κα πρζπει να προςτεκοφν περίπου ατυχιματα με υλικζσ ηθμιζσ που δθλϊνονται ςτισ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ. τα πιο πάνω κφματα κα προςτεκοφν και νεκροί από καρκίνο ςτο λεκανοπζδιο λόγω του καλάμου αερίων ρφπων που καλοφνται να ηιςουν κάτοικοι Οι ςυνζπειεσ από τα ατυχιματα αυτά είναι ςοβαρότατεσ και πλιττουν τόςο τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ, όςο και ολόκλθρο το κοινωνικό ςφνολο τθσ χϊρασ. Αυτζσ αφοροφν καταρχιν ςτον πόνο που προκαλεί θ απϊλεια και ι ο τραυματιςμόσ φιλικϊν και ςυγγενικϊν προςϊπων. Η απϊλεια πολφτιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελεί επίςθσ ςτοιχείο που το κόςτοσ δεν μπορεί να αποτιμθκεί. Σο κόςτοσ των νοςθλίων είναι επίςθσ ιδιαίτερα υψθλό και προφανϊσ καλφπτεται από το κρατικό προχπολογιςμό ι από τισ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, που τελικά μετακυλφεται τελικά ςτον πολίτθ Ακόμθ και οι υλικζσ ηθμιζσ των εμπλεκομζνων οχθμάτων και του οδικοφ περιβάλλοντοσ που ζχουν υψθλό κόςτοσ. Επιπλζον, θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ που προκαλείται εξαιτίασ των ατυχθμάτων, ακόμθ και των πλζον αςιμαντων είναι μεγάλθ και εκτιμάται ότι ευκφνεται για τισ μιςζσ ϊρεσ που χάνουν οι οδθγοί ςτθν κίνθςθ. Οι ϊρεσ αυτζσ προφανϊσ ζχουν πολφ μεγάλο κόςτοσ, ενϊ ταυτόχρονα ςυνεπάγονται περιβαλλοντολογικι επιπλζον ρφπανςθ και ςπατάλθ ενζργειασ. Να λοιπόν το αδιζξοδο τθσ πολιτείασ, παρόλο που ςυνεχίηει να κεωρεί το αυτοκίνθτο ωσ αιτία αφξθςθσ των εςόδων τθσ, τα χριματα όμωσ που ξοδεφει για να καλφψει τισ ςυνζπειεσ από το αυτοκίνθτο, είναι πολλαπλάςια από αυτά που μπαίνουν ςτα ταμεία τθσ. Αυτό ζχει ςα ςυνζπεια για να αντεπεξζλκει αυτι ςτισ πρόςκετεσ οικονομικζσ δαπάνεσ κα πρζπει να καταφεφγει ςτο δανειςμό και μάλιςτα για πάντα. Είναι προφανζσ επιτακτικι ανάγκθ θ πολιτεία να αλλάξει τακτικι και να απόκτθςθ όραμα και ςτόχο τθν αςφάλεια του πολίτθ πάνω ςτο δρόμο για να μειωκοφν δραςτικά τα κανατθφόρα ατυχιματα. Επιβάλλεται να μελετθκεί το πρόβλθμα και να λθφκοφν μζτρα τόςο άμεςα όςο και ςε βάκοσ χρόνου. τθν προςπάκεια αυτι είναι ϊρα όλοι οι φορείσ να ςυνδράμουν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ για να βγει θ χϊρα το ςυντομότερο δυνατόν από αυτό το αδιζξοδο. Για το λόγο αυτό κάνοντασ ζνα απολογιςμό των μζτρων που κατά καιροφσ θ πολιτεία πιρε για βελτιϊςει τθν οδικι αςφάλεια, διαπιςτϊνεται, ότι παρά τισ προςπάκειεσ τα αποτελζςματα ςτθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ ιςαν μθδαμινά. Πράγματι οι ανακεωριςεισ του ΚΟΚ περιςςότερο από πζντε φορζσ προσ το αυςτθρότερο δεν ζφεραν τα αναμενόμενα αποτελζςματα (ο μζςοσ όροσ των νεκρϊν παράμεινε ςτακερόσ). Η δθμιουργία Δθμοςίων Κζντρων Σεχνικοφ Ελζγχου αυτοκινιτων δεν ζφεραν καλφτερο αποτζλεςμα. Σζλοσ θ δθμιουργία των Ιδιωτικϊν Κζντρων Σεχνικοφ Ελζγχου που ξεκίνθςαν με τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ δεν ζφεραν κι αυτά τα αναμενόμενα αποτελζςματα ο μζςοσ όροσ των κυμάτων παρζμεινε ο ίδιοσ Τπάρχει λοιπόν πρόβλθμα το οποίο κα πρζπει να απαντθκεί. Γιατί όλα αυτά τα μζτρα δεν απζδωςαν τα αναμενόμενα;

16 Διεύθςνζη Ανάπηηζη Πέδηζη Μεηάδοζη κίνηζηρ Επιβπανδςηήρ Αμάξωμα Τποσοί Κινηηήπαρ Ανάπηηζη κινηηήπα Οδόζηπωμα Αημόζθαιπα Σςνθήκερ οδού Έλεγσορ διεύθςνζηρ Όσημα Οδηγόρ Πέδηζη Αμάξωμα Επιθςμηη ή ποπεία Έλεγσορ ιζσύορ Κινηηήπαρ Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ζνα όχθμα που κινείται πάνω ςε ελαςτικά δεν είναι ςε κζςθ να ακολουκιςει μια προκακοριςμζνθ τροχιά εάν δεν ελζγχεται από ζνα μθχανιςμό οδιγθςθσ που ςτθν παροφςα φάςθ είναι ζνασ ανκρϊπινοσ ελεγκτισ. Ο οδθγόσ αποτελεί το κεντρικό μζροσ του ςυςτιματοσ αφοφ ςε αυτόν ζχει ανατεκεί ο ζλεγχοσ τθσ κίνθςθσ του οχιματοσ όπωσ φαίνεται ςτο τελευταίο ςχιμα. ε αυτό το ςχιμα, για παράδειγμα, ο οδθγόσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αιςκάνεται τθ γωνία περιςτροφισ του αυτοκινιτου γφρω από τον κάκετο άξονα ςτο οδόςτρωμα. Κακϊσ επίςθσ τισ γωνιακζσ και γραμμικζσ επιταχφνςεισ dβ/dt, dr/dt, dv/dt, V2/R και κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςδιορίηει τθ κζςθ του ςε κάκε χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον ο οδθγόσ δζχεται από το όχθμα και άλλεσ πλθροφορίεσ κάτω από τθ μορφι δυνάμεων και ροπϊν, κορφβων, κραδαςμϊν κ.λ.π οι οποίεσ του επιτρζπουν να γνωρίηει με τρόπο υπεφκυνο τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται το όχθμά του ςε κάκε χρονικι ςτιγμι.

17 Είναι αυτονόθτο ότι ο οδθγόσ (ο χριςτθσ του οχιματοσ) για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ οδιγθςθσ που επιβάλουν θ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ του αυτοκινιτου κα πρζπει να είναι κάτοχοσ δφο βαςικϊν ςτοιχείων: Να ζχει ςτθ διάκεςι του ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ των ςυςτθμάτων του αυτοκινιτου Να ζχει εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του ςε βαςικά ςτοιχεία τθσ τεχνολογίασ του αυτοκινιτου. Η ικανοποίθςθ του πρϊτο μζρουσ δείχνει τθ αναντικατάςτατθ παρουςίαςθ του τεχνικοφ ελζγχου. Ο άριςτοσ και ο αυςτθρόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ αποτελεί κεμζλιο ςτθν οδικι αςφάλεια όπωσ αποδεικνφεται εκ των πραγμάτων. Ο άριςτοσ τεχνικόσ ζλεγχοσ επιτυγχάνεται από πολλζσ παράμετρεσ κυριότερεσ των οποίων είναι: Πολφ καλόσ και διαπιςτευμζνοσ εξοπλιςμόσ ελζγχου Άριςτο ελεγκτικό προςωπικό Η παρουςία μιασ ανεξάρτθτθσ και αναβακμιςμζνθσ αρχισ που να ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ για των ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων ελζγχων είναι όχι μόνο αναγκαία, αλλά και επιβεβλθμζνθ για τθν εγγφθςθ τθσ ποιότθτασ ελζγχων. τθ ςθμερινι εποχι ελεγκτισ αυτοκινιτων ςθμαίνει, κατά τεκμιριο, γνϊςτθσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ του αυτοκινιτου Η εκπαίδευςθ αυτϊν για τθν απόκτθςθ των αναγκαίων γνϊςεων τόςο ςε βάκοσ όςο και ςε πλάτοσ τθσ τεχνολογίασ, όςο και ςτον ςφγχρονο και αποτελεςματικό ζλεγχο, αποτελεί κεμζλιο λίκο ςτον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων. Οι μζκοδοι εκπαίδευςθσ βαςιηόμενοι ςε ξεπεραςμζνεσ τεχνολογίεσ πρζπει να αποτελζςουν παρελκόν Η παροχι πιςτοποίθςθσ ελεγκτϊν βαςιςμζνθ ςε υπεραπλουςτεφςεισ που διευκολφνουν τισ πελατειακζσ ςχζςεισ, κα πρζπει να ςταματιςουν αμζςωσ Σα ανϊτατα ιδρφματα μαηί με τθν ανεξάρτθτθ αρχι και το ΤΜΕ να εκπονιςουν ςφγχρονα προγράμματα εκπαίδευςθσ και ελζγχου κακϊσ και τον κακοριςμό του τρόπου τθσ χοριγθςθσ, με αξιοκρατικά κριτιρια, τθσ πιςτοποίθςθσ ελεγκτι οχθμάτων. Επαναλαμβάνεται δεν νοείται ςιμερα να είναι ζνασ πιςτοποιθμζνοσ ελεγκτισ και να μθ γνωρίηει τθ ςφγχρονο τεχνολογία του αυτοκινιτου, ςτα ςθμεία τουλάχιςτον που καλείται να ελζγξει. Ο μόνοσ τρόποσ για τθν αποφυγι δυςάρεςτων καταςτάςεων κατά τθν οδιγθςθ είναι ο χριςτθσ να γνωρίηει βαςικά απλά ςτοιχεία του οχιματόσ του, είναι το κλειδί τθσ λφςθσ του προβλιματοσ Ο μόνοσ τόποσ για να γίνει αυτό είναι το ΚΣΕΟ. Γιατί εκεί ο χριςτθσ ζρχεται ςε επαφι με τθν τεχνολογία του αυτοκινιτου και εκεί το εξειδικευμζνο ελεγκτικό προςωπικό κα το ςυμβουλεφει, κα τον ενθμερϊνει ςε απλά αλλά πολφ ςπουδαία κζματα για τθν αςφαλι οδιγθςθ του αυτοκινιτου. Είναι ανάγκθ μζροσ των χρθμάτων που ειςπράττει το δθμόςιο να διατίκενται για θ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των ελεγκτϊν Όλα πρζπει να ξαναςτθκοφν από τθ αρχι. Είναι εκνικι ανάγκθ. Σο Ζργο είναι δφςκολο και τα επικυμθτά αποτελζςματα τθσ μείωςθσ των ατυχθμάτων, αφοφ από τθ γνϊςθ του χριςτθ για το αυτοκίνθτο είναι τζτοια, που απευκυνόμενοσ προσ τον ελεγκτι λζει κα ςου δϊςω αυτά τα χριματα γα να μου πεισ ότι το αυτοκίνθτό μου είναι καλό για να βάλω τθν οικογζνειά μου μζςα για να πάω ταξίδι., μζχρι να περάςει ςτισ γνϊςεισ εκείνεσ, που κα τον κάνουν να ηθτάει από τον ελεγκτι όχι μόνο ζνα προςεκτικό ζλεγχο όταν αυτόσ επιβάλλεται αλλά και όταν αυτόσ κα πρζπει να κάνει μεγάλο ταξίδι να περάςει το αυτοκίνθτό του από εκοφςιο ζλεγχο, κα περάςει πολφσ χρόνοσ, όμωσ αξίηει να γίνει θ προςπάκεια. Είναι αλικεια οι εγκαταςτάςεισ των ΚΣΕΟ είναι ςφγχρονεσ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, με γνϊμονα τθν οδικι αςφάλεια θ πολιτεία με τα μζτρα που καλείται να πάρει που πολλά

18 προτείνονται ςε αυτιν τθν θμερίδα, είμαςτε βζβαιοι ότι κα καταςτιςει τθ Χϊρα μασ πρϊτθ ςτον τομζα αυτό και νομίηω το αξίηει.

19 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ - Ε.ΣΥ.Δ. Πρόεδρος ΕΣΕΦ-6 (Ελέγτοσ Οτημάτων ΚΣΕΟ & ADR) ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ Ακινα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΘ ΧΩΑ ΜΑΣ; Κφριε Πρόεδρε, Ευχαριςτϊ για τθν τιμθτικι ςασ πρόςκλθςθ. Κυρίεσ και κφριοι. Σο ερϊτθμα του τίτλου τθσ ειςιγθςισ μου απευκφνεται ςε πολλοφσ αποδζκτεσ: τθν Πολιτεία και τα κεςμικά τθσ όργανα τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΚΣΕΟ (δθμόςια και ιδιωτικά) τουσ επιχειρθματίεσ των ιδιωτικϊν ΚΣΕΟ και, τζλοσ, τουσ πολίτεσ-χριςτεσ των οχθμάτων. Μπορεί να υπάρξει κοινι, ι, ζςτω, ςυγκλίνουςεσ απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα αυτό από όλουσ τουσ αποδζκτεσ; ε μια καλά οργανωμζνθ και ςυνεκτικι Πολιτεία, το ερϊτθμα κα ιταν εκ περιςςοφ. Σα κεςμικά όργανα τθσ Πολιτείασ χαράςςουν ςτρατθγικι, κζτουν ςτόχουσ, δθμιουργοφν πλαίςια και κανόνεσ ςτθν επιχειρθματικότθτα, ελζγχουν τθν εφαρμογι τουσ και, τζλοσ, ενθμερϊνουν και εκπαιδεφουν τουσ πολίτεσ. τθ χϊρα μασ, ωςτόςο, όπου το αυτονόθτο δεν ζχει ακόμθ κατακτθκεί, το τεκζν ερϊτθμα είναι αμείλικτο και περιμζνει απαντιςεισ. Οι απαντιςεισ ςε επίπεδο προκζςεων ι διακθρφξεων δεν αρκοφν. Όχι μόνο γιατί «ο δρόμοσ για τθν κόλαςθ (μπορεί να) είναι ςτρωμζνοσ με καλζσ προκζςεισ», αλλά και γιατί ο δθμόςιοσ λόγοσ ςτθ χϊρα μασ, ιδιαίτερα ο πολιτικόσ, ζχει (καλϊσ ι κακϊσ) μειωμζνθ αξιοπιςτία. Εκ του αποτελζςματοσ λοιπόν κρίνοντεσ, επανακζτουμε το ερϊτθμα, εξειδικεφοντάσ το ανά αποδζκτθ: Η Πολιτεία, πϊσ βλζπει και πϊσ κζλει τα ΚΣΕΟ; Ωσ χριςιμο και κρίςιμο εργαλείο για τθν οδικι αςφάλεια τθσ χϊρασ ι ωσ ειςπρακτικοφσ μθχανιςμοφσ που απλϊσ ειςφζρουν ςτο δθμόςιο ταμείο; Οι πολίτεσ, πϊσ αντιλαμβάνονται τον τεχνικό ζλεγχο; Ωσ εγγφθςθ για τθν καταλλθλότθτα του οχιματόσ τουσ ι ωσ επιβαλλόμενο ειςπρακτικό μζςο, κάτι ςαν διόδια δθλαδι;

20 Οι εργαηόμενοι ςτα ΚΣΕΟ, ζχουν ςυνείδθςθ τθσ αποςτολισ τουσ, ότι δθλαδι υπογράφουν και εγγυϊνται τθν καταλλθλότθτα οχθμάτων, ι, προκειμζνου να διαςϊςουν τθν εργαςία τουσ, υποχωροφν ςε πιζςεισ πονθρϊν εργοδοτϊν «για να μθ χάςουμε τον πελάτθ» κζτοντασ τθν αξιοπιςτία του ελζγχου ςε δεφτερθ μοίρα; Οι εργαηόμενοι ςε κάποια δθμόςια ΚΣΕΟ, επίςθσ, μιπωσ ζχουν δει τα ΚΣΕΟ ωσ κερδοφόρο μαγαηί για τουσ ίδιουσ; Οι επιχειρθματίεσ των ιδιωτικϊν ΚΣΕΟ, τζλοσ, ζχουν όλοι ςυναίςκθςθ ότι δεν πουλάνε κουβαρίςτρεσ αλλά εγγυιςεισ για τθν οδικι αςφάλεια οχθμάτων; Οι απαντιςεισ μποροφν να εκμαιευτοφν δια τθσ εισ άτοπον απαγωγισ και φοβάμαι ότι δεν μασ κολακεφουν κακόλου. Αν θ Πολιτεία ζβλεπε τον τεχνικό ζλεγχο ωσ κρίςιμο και χριςιμο εργαλείο για τθν οδικι αςφάλεια: o Δεν κα άφθνε τα δθμόςια ΚΣΕΟ ςτθ τφχθ τουσ. Θα χρθςιμοποιοφςε ζνα μικρό μζροσ από τα ζςοδα που ειςφζρουν για να ςυντθρεί και να εκςυγχρονίηει τον εξοπλιςμό και τισ εγκαταςτάςεισ τουσ. o Θα τα είχε εφοδιάςει εδϊ και χρόνια με αυτόματεσ γραμμζσ και κα τα είχε διαςυνδζςει με το Τπουργείο. o Θα άκουγε τον κϊδωνα του κινδφνου που κροφει από μακροφ ο Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και το ΕΤΔ για τθ φκίνουςα πορεία δθμοςίων και ιδιωτικϊν ΚΣΕΟ. o Θα είχε μεριμνιςει εδϊ και χρόνια να διαπιςτευτοφν τα δθμόςια ΚΣΕΟ, ϊςτε να λειτουργιςουν με διεκνι standards και να ςυμβαδίηουν με τα ιδιωτικά, αντί να ςκζφτεται να αφαιρζςει τθ διαπίςτευςθ και από τα ιδιωτικά ΚΣΕΟ, προκειμζνου ο πιχθσ τθσ αξιοπιςτίασ να κατζβει τόςο χαμθλά ϊςτε να μποροφν όλοι να τον υπερβοφν. o Θα είχε εκδϊςει εδϊ και χρόνια το Π.Δ.. για τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ και κα είχε ςτιςει ζναν ουςιαςτικό μθχανιςμό ελζγχου δθμοςίων και ιδιωτικϊν ΚΣΕΟ, αντί να κλείνει τα μάτια ςτθ διαφκορά και ςτθ ςυναλλαγι. o Θα προζβαινε ςε ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων ελζγχου (δθλαδι χρόνοι ελζγχου, ποςοςτά ςοβαρϊν ελλείψεων κλπ) και κα κζςπιηε αποδεκτά όρια, ϊςτε να παρακολουκεί και να αξιολογεί τθν αξιοπιςτία ενόσ εκάςτου ΚΣΕΟ, δθμόςιου ι ιδιωτικοφ. o Θα ζβριςκε τρόπουσ να οδθγιςει πολφ περιςςότερουσ ιδιοκτιτεσ αυτοκινιτων να περνοφν τα οχιματά τουσ από περιοδικό ζλεγχο. (Η ςφνδεςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ι των τελϊν κυκλοφορίασ με το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου είναι μια πρόταςθ). Αν όλοι οι πολίτεσ αντιλαμβάνονταν τον τεχνικό ζλεγχο ωσ εγγφθςθ για τθν καταλλθλότθτα του οχιματόσ τουσ, δεν κα πλιρωναν (οριςμζνοι) μίηα για να περάςουν το ςαραβαλάκι τουσ. Οφτε για να τουσ φζρουν τα δελτία τεχνικοφ ελζγχου ςτο ςπίτι. Οφτε κάποιοι κα δανείηονταν πυροςβεςτιρεσ και φαρμακείο για να περάςουν ΚΣΕΟ.

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα