Ομάδα Περιβάλλοντος ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Περιβάλλοντος ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΣTIKHΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα Περιβάλλοντος ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι. Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) ΙΙ. Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Διαθέσιμο Ενημερωτικό & Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΙΙ. Ερευνητικά-Πανεπιστημιακά Ιδρύματα & Φορείς Διαθέσιμο Ενημερωτικό & Εκπαιδευτικό Υλικό IV. Χρήσιμες Διευθύνσεις/Ηλεκτρονικές Εφημερίδες (ενδεικτικός κατάλογος) Πρρόόγγρρααμμμμαα LLIIFFEE Πεερρι ιιββάάλλλλοονν ΤΤεεχχννοολλοογγί ίίεεςς ΦΦι ιιλλι ιικκέέςς ππρροοςς ττοο Πεερρι ιιββάάλλλλοονν γγι ιιαα ΑΑγγρροοττι ιικκήή ΑΑννάάππττυυξξηη Meedd iitteerrrraanneeaann i IInntteerrmmi ii tttteenntt RR iivveerr i MaannAAGGEEmmeenntt ι ιιααχχεεί ίίρρι ιισσηη Ποοττααμμώώνν ι ιιααλλεεί ίίπποουυσσααςς ΡΡοοήήςς σσττηη Μεεσσόόγγεει ιιοο Οκτώβριος 2009

2 Εισαγωγικό Σημείωμα Το παρόν φυλλάδιο περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό σχετικό με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν σχετικά προγράμματα και φιλοδοξεί να υποβοηθήσει το έργο τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: α) τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», β) τις ιστοσελίδες των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ), γ) τις ιστοσελίδες ερευνητικών-πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων και δ) ενδεικτικό κατάλογο χρήσιμων ιστοσελίδων/ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν πληροφοριακό εκπαιδευτικό υλικό για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η δημιουργία και διακίνηση του παρόντος φυλλαδίου εντάσσεται στις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Life Περιβάλλον / EnviFriendly «Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον για αγροτική ανάπτυξη» (ποταμός Ευρώτας, Ν. Λακωνίας) που συγχρηματοδοτείται (50%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και το υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορά τον ποταμό Ευρώτα, παρέχονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι από 1/03/2009 άρχισε να υλοποιείται το πρόγραμμα «MIRAGE» / Mediterranean Intermittent River ManAGEment «Διαχείριση ποταμών διαλείπουσας ροής στη Μεσόγειο», στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι ίδιοι φορείς με το προαναφερόμενο πρόγραμμα LIFE. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: Εποπτικό και δημιουργικό υλικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση που αποτελεί μοχλό κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Ομάδα Περιβάλλοντος Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Μεσογείων 14-18, Τ.Κ Αθήνα, Τηλ. επικοινωνίας: , Webpage: 2

3 Ι. Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) Παραθέτουμε, σε ηλεκτρονική μορφή, το περιεχόμενο της αρχικής ( ) και της συμπληρωματικής ( ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα «Θεματικά Δίκτυα». ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Μ. Σωτηράκου M. Κούβελου Τηλέφωνο: Fax: Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από την με αρ. πρωτ /Γ7/ Υ.Α. Οι Συντονιστικές επιτροπές των Δικτύων, στη συνέχεια, ενημερώνουν τις Διευθύνσεις Α θμιας και Β θμιας Εκπαίδευσης για τα σχολεία της περιοχής τους που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Ι. 1. Αρχικός κατάλογος ( ) 1. «Η Θάλασσα» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αργυρούπολης Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη, Τ.Κ «Ελιά» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καλαμάτας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Θουκυδίδου 2, Καλαμάτα, Τ.Κ «Τα λιμάνια της Ελλάδας» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Δραπετσώνας Τηλ.: , , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασιάς 1 & Α. Παναγούλη, Δραπετσώνα, Τ.Κ «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα - άχρηστα» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Έδεσσας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μύλοι Περιοχή Καταρρακτών, T.K Έδεσσα 3

4 5. «Διαχείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Βερτίσκου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Βερτίσκος T.Κ «Το Σεισμικό Τόξο που μας Ενώνει» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Λιθακιάς Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Μεσσαλά, Λιθακιά Ζακύνθου, Τ.Κ «Κλιματικές Αλλαγές» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Στυλίδας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Εργατικές Κατοικίες Δήμου Στυλίδας, Τ.Κ «Περιβαλλοντικές Διαδρομές στα ίχνη του Παρελθόντος» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Λαυρίου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Τ.Θ 518, Τ.Κ «Μετάξι» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Σουφλίου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μ. Παπαναστασίου 3, Σουφλί, Τ.Κ «Τα Σπήλαια της Ελλάδας» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Βάμου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Κεφαλάς Δήμου Βάμου Αποκορώνου, Χανιά, Τ.Κ «Μέλισσας Εργα» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αρναίας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μαθητική Εστία Αρναίας, Τ.Κ «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Εδεσσας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μύλοι Περιοχή Καταρρακτών, T.K Έδεσσα 13. «Άμπελος Πολύτιμον της Μεσογείου Αγαθόν» Συντονιστικός φορέας: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας Τηλ.: , , Φαξ: Ταχ. Δ/νση: Ομήρου 34 Ν. Σμύρνη, Τ.Κ

5 14. «Bιομηχανική Κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν παρακαταθήκη για το μέλλον» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Νάουσας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου, Τ. Κ Νάουσα Τ.Θ Τουρισμός και Περιβάλλον Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αρχανών Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νταφώτη, Αρχάνες Ηρακλείου, Τ.Κ Οικολογικά Σχολεία Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά / Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης Τηλ.: , , Φαξ: , website: 17. Φύση χωρίς Σκουπίδια Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης / Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης Τηλ.: , , Φαξ: , website: 18. Μαθαίνω για τα δάση Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας/ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης Τηλ.: , , Φαξ: , website: 19. Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς / Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης Τηλ.: , , Φαξ: , website: 20. Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας / Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης Τηλ.: , , Φαξ: , website: 21. Το σποράκι πηγή ζωής Συντονιστικοί φορείς: ΚΠΕ Λαυρίου Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τηλ.: , Φαξ: , website: 22. Το ποτάμι Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά / Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τηλ.: , , Φαξ: , website: 5

6 23. «Δίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης» Συντονιστικός φορέας: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Κερασούντος 2, Σέρρες, Τ.Κ «Χαρίστε Χαμόγελο στο Περιβάλλον» Συντονιστικοί φορείς: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής / Το Χαμόγελο του Παιδιού Τηλ.: , , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Το Χαμόγελο του Παιδιού, Στουρνάρη 16, Αθήνα Τ.Κ ΙΙ. 2. Συμπληρωματικός κατάλογος ( ) 1. «Γεωργία και Περιβάλλον» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Νάουσας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου, Τ.Κ Νάουσα Τ.Θ «Βιοποικιλότητα: το εργαστήρι της ζωής» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καστοριάς Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς, Τ.Κ «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καστοριάς Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς, Τ.Κ «Άγρια Παιχνίδια σε κίνδυνο» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Υπάτης Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου, Υπάτη, Τ.Κ «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Κόνιτσας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Κόνιτσα, Τ.Κ «Γεωπεριβαλλοντικά και Γεωμυθολογικά Moνοπάτια» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Στυλίδας Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Εργατικές Κατοικίες Δήμου Στυλίδας, T.K Στυλίδα 6

7 7. «Ήχος και φύση» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ποροΐων Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μαθητική Εστία Ποροΐων, Κάτω Πορόια Σερρών, Τ.Κ «Τα ελληνικά ποτάμια στη φύση, στην παράδοση και στον πολιτισμό» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Θέρμου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Μέγα Δένδρο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ «Το Δάσος» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Μουζακίου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Νεβροπόλεως 1, Μουζάκι Καρδίτσας, Τ.Κ «Η Ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιού» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Μουζακίου Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Νεβροπόλεως 1, Μουζάκι Καρδίτσας, Τ.Κ «Θερμαλισμός Αειφορία Πολιτισμός» Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού Τηλ.: , Φαξ: , website: Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ

8 ΙΙ. Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οικολογικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Διαθέσιμο Ενημερωτικό & Εκπαιδευτικό Υλικό (10/2009) Ρογκότη 3, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Αρκτούρος Website: / Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Κρομιάδου Χαρούλα ( , - «Το Βαλιτσάκι της Καφέ Αρκούδας» - «Στα Μονοπάτια της Αρκούδας» - «Δάσος, το Σπίτι της Αρκούδας» - «Ο Δικός μου Γράμμος, η Δική μου Ροδόπη» - «Οι Χαρτογράφοι στο Βέρνο και το Βαρνούντα» («Οι Χαρτοπλάνοι», «Οι Χαρτοκηπουροί», «Οι Χαρτοφάγοι», «Οι Χαρτοτέκτονες» - «Δάσος: Πηγή Νερού και Ζωής» Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου Αετός Φλώρινας, Φλώρινα Τηλ./FAX: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Στυλιάδου Μαρία Μαμάη 3, Αθήνα Τηλ. / FAX: Δίκτυο «Μεσόγειος S.O.S.» Website: / Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Κουλουζάκη Στελλίνα ( - «Η Γη έχει πυρετό: Δράση για το κλίμα»: Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια - «Σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά»: Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιώσιμη Πόλη - «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία» (Watersave) Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε σχολεία: 8

9 Νίκης 20, Αθήνα Τηλ.: / FAX: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης Website: Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Βουρδουμπά Δαρεία-Νεφέλη, Θεοδωρίκα Χριστίνα Εθνικά Δίκτυα - «Φύση χωρίς Σκουπίδια» - «Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» Διεθνή Δίκτυα - «Οικολογικά Σχολεία» - «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» - «Μαθαίνω για τα Δάση» 4. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Τριπόδων 28, Πλάκα, Αθήνα Τηλ.: , / FAX: Website: Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Πρόεδρος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Καλαϊτζίδης Δημήτρης, Γραμματειακή υποστήριξη: Κάβουρα Ισμήνη Εθνικά Δίκτυα: - «Το Σποράκι, πηγή ζωής» - «Το Ποτάμι» Προγράμματα: - «Ο Ναυτίλος ταξιδεύει» - «Βιώσιμες Πόλεις» - «Φυσικό Περιβάλλον: Μας νοιάζει στ' αλήθεια;» - Οι περιπέτειες του «Αναπλαγυαλούχα» - «Ο Κουκής και ο Ρεβίθης» - «Περπατώ, περπατώ και σπανίως οδηγώ» - «Ο Αμαζόνιος της γειτονιάς μας» 9

10 Βασ. Ηρακλείου 24, Τ.Κ Αθήνα Τηλ. / FAX: , Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Website: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Κοντοζήση Ιωάννα ( Υπεύθυνος Σταθμού Ευρώτα: Κούσιας Νίκος, τηλ.: ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ (εκδήλωση που οργανώνεται κάθε άνοιξη) - Εκδήλωση την Ευρωπαϊκή Μέρα Πουλιών (1η Οκτώβρη) - Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεναγήσεων και παρουσιάσεων, για τον υγρότοπο της Γιάλοβας - Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»: 2 ημερήσια προγράμματα «Η λίμνη στην Πόλη» και «Τα Πουλιά στην Πόλη» - Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Περιβαλλοντικό Επιστημονικό Σταθμό Ευρώτα «Δέλτα Ευρώτα: Υγρότοποι, Αμμόλοφοι και Θάλασσα» Επίσης, υλοποιούνται προγράμματα Π.Ε.: - για τον Ταΰγετο «Εξόρμηση στη φύση του Ταϋγετου» - για τον Πάρνωνα «Γνωριμία με το Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνωνα» - και για τον Μαυροπετρίτη «Ο Μαυροπετρίτης μάς ταξιδεύει στο Αιγαίο» 6. Ελληνική Ένωση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, Αθήνα Τηλ: , , / FAX: Website: Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Καζάς Δημήτρης, Κυριαζή Ρούλα ΠΑΙΔΙΚΗ HELMEPA 7. Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Mom Σολωμού 18, 1ος όροφος, Αθήνα Τηλ.: , FAX: Website: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Τσέβη Ειρήνη ( - «Βαλιτσάκι για τη θάλασσα» (υλικό για Νηπιαγωγείο, Α και Β Δημοτικού και υλικό για Γ έως ΣΤ Δημοτικού) 10

11 Αγίων Ασωμάτων 9, Θησείο, Αθήνα Τηλ: , FAX: Website: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κουρουζίδης Σάκης 8. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Βιβλιογραφία για την Εκπαίδευση και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ηλεκτρονική αναζήτηση) 9. Καλλιστώ Μητροπόλεως 123, Θεσσαλονίκη Τηλ: , FAX: Website: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Αραμπατζίδου Φανή ( - «Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την οροσειρά Ροδόπης» - Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το λύκο (πρόγραμμα LIFE/COEX) - «Δικτύωση με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού» - Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, γιορτές και φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - «Υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου» (Πρόγραμμα LIFE), χειμώνας 2009-καλοκαίρι Παρουσιάσεις σε σχολεία του Νομού σχετικά με την καφέ αρκούδα και το μεσογειακό λύκο - Σχεδιασμός ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την καφέ αρκούδα (υπό κατασκευή) 10. Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ΜΙΟ-ECSDE Κυρίστου 12 & Μησικλέους, Πλάκα, Αθήνα Τηλ: , / FAX: Website: Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Αλάμπεη Ηρώ, Μαλωτίδη Βίκυ Διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Υλικά μετά από εγγραφή στην ιστοσελίδα - «Το Νερό στη Μεσόγειο», Εκπαιδευτικό Υλικό ΠΕ για τη Β/θμια Εκπάιδευση - «Τα απορρίμματα στη ζωή μας», Εκπαιδευτικό Υλικό ΠΕ για τη Β/θμια Εκπάιδευση - «Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο - Θέματα ιστορίας, Περιβάλλοντος υγείας και πολιτισμού», Εκπαιδευτικό Υλικό ΠΕ για τη Β/θμια Εκπάιδευση 11

12 - «Το δώρο της βροχής», Παιδαγωγικό υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη - «youth X change», Ελληνική μετάφραση οδηγού - εγχειριδίου της UNESCO για την υπεύθυνη κατανάλωση, ήδη μεταφρασμένου σε 17 γλώσσες 11. Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών MEDASSET Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα Τηλ: , / FAX: Website: Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Βενιζέλου Λίλη, Ιωάννου Τζένη - «Μεσόγειος Θάλασσα - Πηγή Ζωής» - «Νιρέττα η Καρέττα» d=33&lang=el - «Τουρισμός και Ψαράδες» d=36&lang=el - «Μικρά Σκουπίδια» Υλοποίηση Προγράμματος «Παρακολούθηση και προστασία σημαντικών τροφικών πεδίων των θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή Πατόκ, Αλβανία» 2&lang=el Μαμάη 3, Αθήνα, Αθήνα Τηλ. / FAX: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Website: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Παπαθεοχάρη Σταυρούλα - «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση Υλικών» - «Κομποστοποίηση Οργανικών Υλικών» Εκπαιδευτικό υλικό: - περιοδικό «Σκουπίδια και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες 12

13 13. Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε) Λεωφόρος Πεντέλης 47, Βριλήσσια Τηλ.: / FAX: Website: - «Λιώνουν οι πάγοι στη Ανταρκτική», έκδοση «Έρευνα - Θάλασσες Που να κολυμπήσετε με ασφάλεια», έκδοση Κατάλογος εκδόσεων: 14. Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ Σολωμού 57, Αθήνα Τηλ. / FAX: Website: Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Μπένος Θεόδωρος ( , Φορητά Εκπαιδευτικά Πακέτα: - «Η Βαλίτσα Της Χελώνας» - «Η Ζωή Στις Ακτές» - «Ψαράδες και Χελώνες» Κέντρο διάσωσης θαλασσίων χελωνών. Γλυφάδα Περιβαλλοντικοί Σταθμοί σε Λακωνία, Μεσσηνία και Ρέθυμνο Κρήτης Βιωματικές δράσεις στο σχολείο και στο πεδίο (Κρήτη: Ρέθυμνο, Χανιά, Μεσσαρά) 13

14 Φιλελλήνων 26, Αθήνα Τηλ.: / FAX: WWF Ελλάς Website: Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Nάνσυ Κουταβά ( Προγράμματα: - «Το Κλίμα Αλλάζει, Εμένα με Νοιάζει!», Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης «Φτερό» - «Γεωργία, Διατροφή, Περιβάλλον» - «Γνωρίζω, συμμετέχω, προστατεύω: Οι Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας και το Παράδειγμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες/Δράσεις: - «Σχολεία για το κλίμα» - «Κλιματικές αλλαγές-κατανάλωση-αειφορία» - «Δηλητηριασμένα Δολώματα» Εκπαιδευτικό υλικό: - «Κλιματικό Χάος», εκπαιδευτικό πακέτο - «Το μέλλον των Δασών», εκπαιδευτικό πακέτο - «Ένα Ζουζούνι παραπάνω: Η Ζωή και οι Περιπέτειες του Δαρβίνου», βιβλίο και φυλλάδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - «Το Κλίμα είναι στο Χέρι σου», εκπαιδευτικό cd-rom - «H Ώρα της Γης», εκπαιδευτικό υλικό για το μαθητή και το δάσκαλο - «Το Κλίμα στα Χέρια τους: Διεθνής Συνδιάσκεψη ΟΗΕ για το Κλίμα, Κοπεγχάγη: 7-18 Δεκεμβρίου 2009», εκπαιδευτικό φυλλάδιο - Επιδαπέδιο Παιχνίδι για την Κλιματική Αλλαγή - Επιδαπέδιο Παιχνίδι για το Δάσος Πληροφορίες για εκπαιδευτικούς: Στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» id=68 14

15 ΙΙI. Ερευνητικά-Πανεπιστημιακά Ιδρύματα & Φορείς Διαθέσιμο Ενημερωτικό & Εκπαιδευτικό Υλικό (10/2009) 1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ Τηλ.: / FAX: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Κατσακιώρη Μαρία Website: Εκδόσεις και υλικό ενημέρωσης και εκπαίδευσης: 2. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) 46,7 ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ 712 Τηλ.: , / FAX: Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Πανκούτσι-Παπαδοπούλου Αντονέλλα, Καραμανίδου Δάφνη Website: Θέματα Προγράμματα: Προϊόντα-Πολυμέσα: - Οπτικοακουστικά-Διαδραστικά (Παιχνίδια, Βίντεο, Αφίσες) - Οπτικά (Συλλογή φωτογραφιών) 3. Ενυδρείο Κρήτης Θαλασσόκοσμος (CRETaquarium) Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ 2214 Τηλ.: / FAX: Website: «Το Πλαγκτόν των Ωκεανών» - «Ποικιλότητα και Προσαρμογές» - «Ωκεανοί: Σε συνεχή κίνηση» 15

16 4. Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, Τ.Θ Τηλ.: / FAX: Υπεύθυνος Κέντρου Επισκεπτών: Ματσόπουλος Νικόλαος, τηλ.: FAX: Website: Ξεναγήσεις Μαθητών στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής: Ξεναγήσεις Μαθητών στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου: Iνστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ι.Μεταξά και Βασ.Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Αθήνα Τηλ.: / FAX: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμι Αττικής Τηλ.: / FAX: Website: Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης: Μαλαματένιος Χαράλαμπος ( Τμήμα Εκπαίδευσης: - «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»: Οπτικοακουστικό Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοταινία) - Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για μαθητές Γυμνασίου - «Εργαλειοθήκη Ενεργού Μάθησης»: Προτάσεις για δραστηριότητες ενεργού μάθησης σχετικές με την Ενεργειακή παρακολούθηση για παιδιά 6-12 ετών. - Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις μεταφορές και την κινητικότητα. - Καμπάνια για φιλικές μετακινήσεις προς/από το Σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση: Διεξαγωγή του παιχνιδιού «Κυκλοφοριακό Φιδάκι». - Καμπάνια ECO-TRIPPER για φιλικές μετακινήσεις προς/από το Σχολείο για την Β/θμια Εκπαίδευση: Ευρωπαϊκός διαγωνισμός βίντεο από τους μαθητές. Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής ΠΕΝΑ (Μονάδα ενημέρωσης, επίδειξης και εκπαίδευσης σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Θέση Βράχος Σταυραετού, Κερατέα Αττικής Τηλ.: Website:

17 6. Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ Όθωνος 100, Κηφισιά Τηλ.: , / FAX: Website: - «Η Σφαίρα», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό: - «Η Γη, ο άνθρωπος και οι προκλήσεις σε ένα αειφορικό μέλλον» (εκπαιδευτικό ντοσιέ) - «Τα κρίσιμα Προβλήματα, Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα», έκδοση Ενημερωτικά φυλλάδια Κέντρου ΓΑΙΑ: Πλανήτης Γη-η Δημιουργία Γη, ο πλανήτης της ζωής Χρησιμοποιώντας τη Γη Πρόκληση της ενέργειας Πρόκληση των μεταφορών Πρόκληση των φυσικών πόρων Πρόκληση του νερού Πρόκληση της τροφής 7. Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Λεβίδου 13, Κηφισιά Τηλ.: , / FAX: Website: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Κρεμέζη-Μαργαριτούλη Άννα ( - «Η Μετανάστευση των Οργανισμών» - «Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας» - «Τα Ελληνικά Δάση» - «Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή» «Με το Φως και τον Αέρα, με τη Γη και το Νερό», εργαστήρια για παιδιά από 8 ετών 8. Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε) Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη Τηλ.: , / FAX: Website: 17

18 9. Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς, Καστοριά Τηλ.: / FAX: , Website: Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 10. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή Τηλ.: Website: 11. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας Αγίου Ανδρέου 2, Αθήνα Τηλ.: , , / FAX: , Website: Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών-Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τηλ.: / FAX: Website: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Τσολακίδης Κώστας Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 13. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών Κερασούντος 2, Σέρρες Ιωάννης Καραβασίλης, Διευθυντής Π.Ε Νομού Σερρών Τηλ.: / FAX: Ιωάννης Πούλιος, Σχεδιαστής προγράμματος Τηλ.: / FAX: Website: «Το Οικολογικό Αποτύπωμα των Σχολείων» 18

Ομάδα Περιβάλλοντος ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ομάδα Περιβάλλοντος ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ομάδα Περιβάλλοντος ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ι. Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2012-2013 (Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ / ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Νίκος Ξυδάκης Γιώργος Καμίνης Τέτη Χατζηνικολάου ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥΔΩΝ, ----- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 1 με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εορτασμός Διεθνούς Έτους Πλανήτη Γη 2007-2009

Εορτασμός Διεθνούς Έτους Πλανήτη Γη 2007-2009 Εορτασμός Διεθνούς Έτους Πλανήτη Γη 2007-2009 «Οι Γεωεπιστήμες στην υπηρεσία της Κοινωνίας» H Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να ανακηρύξει το ως Διεθνές Έτος για τον ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. Η διακήρυξη του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 148

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 148 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 148 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 148 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Πολιτιστικές ιαδροµές 2013. Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Πράσινες Πολιτιστικές ιαδροµές 2013. Πρόγραµµα εκδηλώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ COPYRIGHT 1997:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Χωρίς διάχυση της πληροφόρησης, δίχως την έγκαιρη ενημέρωση και με καχεκτικές την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Αγίων Ασωμάτων 9, Θησείο 10553 Αθήνα τηλ. 210 3316516, φαξ 210 3231557 e mail: evonymos@tee.gr site: www.evonymos.org 14 χρόνια Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010).

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Θεματική ενότητα Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12

Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12 Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12 Ακαδημαϊκά Έτη 2004-2005 έως 2011-2012 Ονοματεπώνυμο Τίτλος διπλωματικής εργασίας Επιβλέπων/ουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Αχελώος / Nίκος Πέτρου Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό Γιώργος Βλάχος, Επίκουρος καθηγητής τμήματος αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης του Γεωπονικού πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Πυροβολικού. Βράβευση του Καλύτερου Τροχονόμου της χρονιάς. σε αυτό το τεύχος.

Newsletter. Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Πυροβολικού. Βράβευση του Καλύτερου Τροχονόμου της χρονιάς. σε αυτό το τεύχος. Newsletter Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» www.ioas.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Ο Δ Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Πυροβολικού Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός κατάλογος χώρων και εκδηλώσεων ανά νομό

Αναλυτικός κατάλογος χώρων και εκδηλώσεων ανά νομό Αναλυτικός κατάλογος χώρων και εκδηλώσεων ανά νομό Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Η 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προγραμματίζει πρόγραμμα περιήγησης στις οθωμανικές κρήνες και το οθωμανικό λουτρό του Βεζίρ

Διαβάστε περισσότερα

www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα Δουλεύουµε µε τους πολίτες

www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα Δουλεύουµε µε τους πολίτες www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Έβρος Βόρεια Πίνδος Πρέσπα Ζάκυνθος Νησιωτικοί υγρότοποι Πυρόπληκτες περιοχές Εξειδικευµένες δράσεις για είδη Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα