ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα στην προσωπικότητα, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας και του περιεχοµένου του ανήκοντος, αδιακρίτως σε κάθε άτοµο δικαιώµατος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι αυτό περιλαµβάνει τη δυνατότητα διέλευσης του κοινού -µε οποιαδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, πλην µόνο παροδικά- από τους κοινόχρηστους χώρους. Σηµειωτέον δε ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγµατος υφίσταται υποχρέωση υλοποιήσεως, από τον διοικητικό µηχανισµό, όλων των αναγκαίων υποδοµών που θα διασφαλίσουν την αυτόνοµη, ανεµπόδιστη και ασφαλή χρήση των κοινοχρήστων χώρων από τα ΑµεΑ αλλά και γενικότερα από τα εµποδιζόµενα άτοµα, η δε Οδηγία 2000/78/ΕΚ [Ν. 3304/2005] εισάγει την έννοια των αναγκαίων προσαρµογών για τη θεµελίωση µη διάκρισης σε βάρος των ΑµεΑ. Κατά τη δε υπ αριθµό 6952/ Κοινή Υπουργική Απόφαση [Φ.Ε.Κ. τ.β 420/2011] τίθενται υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών [όπου στην προαναφερόµενη απόφαση αναφέρεται ο όρος «πεζοί» συµπεριλαµβάνει και τα άτοµα µε αναπηρία] κατά την εκτέλεση των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Κατά την ενδεικτική απαρίθµηση στο άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα των κοινοχρήστων πραγµάτων, περιλαµβάνονται σε 1

2 αυτά και οι δρόµοι ανεξάρτητα αν πρόκειται για εθνικούς, επαρχιακούς, δηµοτικούς ή κοινοτικούς. Ως τµήµατα των δρόµων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόµια, όπως προκύπτει από το άρθρο 13 παρ. 1 του από 24-9/ Β.., από το άρθρο 2 παρ. 4 και 6 του ΓΟΚ [Ν. 1577/1985] και τα άρθρα 2 και 47 του ισχύοντος ΚΟΚ [Ν. 2696/1999 και Ν. 3904/2010]. Βάσει δε του θεµελιωµένου στη διάταξη του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα κανόνα περί του ανεµπόδιστου της κοινής χρήσης, τα κοινόχρηστα πράγµατα δεν µπορούν να παραχωρηθούν προς ιδιαίτερη χρήση, παρά µόνο εφόσον από την παραχώρηση δεν παρεµποδίζεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο η κοινή χρήση του πράγµατος, ή άλλως, η παραχώρηση από τη διοίκηση, επί τη βάσει των κατ' ιδίαν διατάξεων, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωµάτων επί κοινοχρήστων, καθώς και η χορήγηση των αδειών που απαιτούνται από τον νόµο για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, είναι νόµιµη, µόνο εφόσον, µετά την παραχώρηση των ιδιαίτερων αυτών δικαιωµάτων, εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον να µην αναιρείται, η κατά τον προορισµό του πράγµατος κοινή αυτού χρήση. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 367 του Π../ [Φ.Ε.Κ. τ. 580/ Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας] «τα πεζοδρόµια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους», ενώ στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης του ιδίου π.δ/τος ορίζεται ότι 2

3 «υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωµα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων µπροστά στα οποία βρίσκονται». Όπως ορίζεται σε στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 «η στάση ή στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται..ε) σε πεζοδρόµια πλατείες, ειδικά ερείσµατα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόµους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθµευση µε ειδική σήµανση», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ιδίου νόµου προβλέπεται ότι «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς». Επιπλέον στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ιδίου νόµου προβλέπεται ότι «αυτοί που ανεγείρουν οικοδοµές µέσα σε κατοικηµένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαµβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόµιο µπροστά από τη οικοδοµή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών». Προσθέτως, δυνάµει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται η κατάληψη επιφάνειας πεζοδρόµου (άρα και η τοποθέτηση εµποδίων οποιασδήποτε µορφής σε οποιοδήποτε σηµείο του), εφόσον µε αυτήν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρίες. Εξάλλου, στο άρθρο 24 παρ. 1 του π.δ/τος 410/1995 ορίζεται ότι «η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων... Στην αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: α) Η κατασκευή, 3

4 συντήρηση και λειτουργία:1)...έργων δηµοτικής και κοινοτικής οδοποιίας,...ιδ) η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων... ο προσδιορισµός και η λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων, ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία και στάθµευση των οχηµάτων...». Περαιτέρω δε, στο άρθρο 37 παρ. 1 του ιδίου νοµοθετήµατος προβλέπεται ότι «το δηµοτικό ή το κοινοτικό συµβούλιο µπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες: α. Καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και τη λειτουργία... των πεζοδροµίων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων». Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006] «οι αρµοδιότητες των ήµων και Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τοµείς:...γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών, στον οποίον περιλαµβάνεται ιδίως: Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους». Επιπλέον, στο άρθρο 13 παρ. 14 του από 24-9/ Β. /τος «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ.α 171/1958] ορίζεται ότι «ουδεµία άλλη αρχή ή νοµικόν πρόσωπον ή ίδρυµα έχει αρµοδιότητα να εκδίδει αδείας χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών, αλσών ανηκόντων εις δήµους ή κοινότητας ή παραχωρηθέντων εις αυτούς προς εκµετάλλευσιν, στοών και κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλην του δήµου ή της κοινότητος». Το άρθρο 80 του Κ..Κ. προκειµένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία, καθιέρωσε τη δυνατότητα χορήγησης, µαζί µε την άδεια του καταστήµατος, και δύο ακόµη αδειών, οι οποίες συνήθως σχετίζονται άµεσα µε αυτή, δηλαδή την άδεια 4

5 λειτουργίας µουσικής και την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων [άρθρο 80 παρ. 4 του Κ..Κ.]. Για την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων [Β.. της 24-9/ ] όπως ισχύει), µε την παρατήρηση ότι η προθεσµία για τη χορήγηση της άδειας του καταστήµατος [15 ηµέρες από τη συµπλήρωση όλων των ενεργειών από τις συναρµόδιες υπηρεσίες κατά το άρθρο 80 παρ. 3 του Κ..Κ.], καθίσταται πλέον και προθεσµία χορήγησης της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Η σύνδεση της άδειας του καταστήµατος µε την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καθιέρωσε ο Κ..Κ., ισχύει για την πρώτη χορήγηση αυτών. Και τούτο διότι η µεν άδεια του καταστήµατος, είναι αόριστης διάρκειας, η δε άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ισχύει µόνο για το ηµερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκε, δηλαδή λήγει πάντοτε το αργότερο την 31 η εκεµβρίου [άρθρο 13 παρ. 11 του Β της 24-9/ , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980]. Η Άδεια Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου ανανεώνεται µε απλή απόφαση του ηµάρχου και την υπό την προϋπόθεση της καταβολή του αντίστοιχου τέλους και της σύνταξης πρακτικούυπό της ιεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, χωρίς γνώµη της αστυνοµικής αρχής ή της δηµοτικής αστυνοµίας για το αν συντρέχουν λόγοι κυκλοφορίας που δεν επιτρέπουν τη χορήγηση, η οποία γνώµη κανονικά απαιτείται για την πρώτη χορήγηση. Είναι ευνόητο ότι άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόµενος και µετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που µε την άδεια του καταστήµατος δεν είχε προσδιορισθεί αριθµός καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, θα πρέπει πρώτα να προσδιορισθεί αυτός µετά από γνώµη της 5

6 Υγειονοµικής Υπηρεσίας και µετά να χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται νέα άδεια του καταστήµατος. Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το δήµαρχο εντός δεκαηµέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του από την αστυνοµική αρχή [ήδη σήµερα και από τη δηµοτική αστυνοµία] ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους [άρθρο 13 παρ. 7 του Β της 24-9/ ]. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι πριν εκδοθεί η άδεια του ηµάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ [Σ.τ.Ε. 768/87 Νο Β 38 σελ. 739]. Εποµένως αν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπει ο νόµος [Γνωµ. Νοµ. Συµβ. Υπουργείου Εσωτερικών 4/1973]. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας. Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ Επειδή η χρήση των κοινοχρήστων χώρων είναι σχεδόν ολική και οι ιδιώτες δε δραστηριοποιούνται µόνον στην έκταση για την οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια αλλά και στον εκτός αυτής χώρο, µε αποτέλεσµα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της κοινής χρήσης, στόχος 6

7 µε τον παρόντα κανονισµό είναι να διαµορφωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει την αρµονική συνύπαρξη των κατοίκων και των επιχειρηµατιών και τον τερµατισµό της σηµερινής χαοτικής κατάστασης στην κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων και να προστατευθούν η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, η ψυχαγωγία των παιδιών, η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες καθώς και όλων των προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωµένοι, µικρά παιδιά, µητέρες µε καροτσάκια και εν γένει η ήσυχη διαβίωση των πολιτών. Η λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και εν γένει η κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων, που εξυπηρετεί το κοινό και διευρύνει τον κύκλο εργασιών αυτών, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υποβαθµίζει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης µας µε αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταµένες καταλήψεις. Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδροµοι, τα πάρκα, τα πεζοδρόµια, συνδέονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθηµερινή τους εξυπηρέτηση ή στην αναψυχή τους, ειδικά σε επιβαρυµένες οικιστικά περιοχές της πόλης του Χαλανδρίου. Προτεραιότητα του ήµου µας είναι η οµαλή λειτουργία της πόλης που συνδυάζει τη λειτουργία καταστηµάτων παράλληλα µε την απρόσκοπτη χρήση εκ µέρους του κοινού των κοινοχρήστων χώρων. Ο παρόν κανονισµός αφορά : Άρθρο 2 ο ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 7

8 α.- Στην χρήση κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του ήµου Χαλανδρίου. β.- Στην προσωρινή ή µακροχρόνια κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα και µε κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσµητικού στοιχείου, εµπορεύµατα, οικοδοµικά υλικά, περίπτερα, φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειµένων, δηµιουργία προσωρινών εργοταξίων, διενέργεια εκδηλώσεων και άλλες χρήσεις που τυχόν θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο µέλλον. Άρθρο 3 ο ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, όπου αναφέρεται στην παρούσα κανονιστική «κοινόχρηστοι χώροι» εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 1080/1980, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.1080/1980 νοείται και το δάπεδο χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών [στοές και το υπέδαφος αυτών, οι οποίες εν προκειµένω δεν υφίστανται στο ήµο Χαλανδρίου, ως και αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων], που αποτελούν προεκτάσεις πεζοδροµίων και που έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. Η οριοθέτηση του παραχωρούµενου χώρου διενεργείται από αρµόδιες επιτροπές, αποτελούµενες από υπαλλήλους της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ήµου, όπως θα ορίζονται κατ έτος µε απόφαση του ηµάρχου, συντασσόµενου ανάλογου πρακτικού οριοθέτησης. Εάν οι αιτούµενοι χώροι τόσο του συγκεκριµένου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο όσο και των παρακείµενων παραµένουν οι ίδιοι και δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η 8

9 άδεια χορηγείται από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών χωρίς νεότερο πρακτικό. Η οριοθέτηση χώρου σε οδούς, πλατείες και πεζοδρόµια για παρεµπόδιση κυκλοφορίας ή διακοπή αυτής γίνεται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, είναι τα πράγµατα τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ήµο Χαλανδρίου. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά, εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». ΤΕΛΟΣ, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από την χρήση του παραχωρούµενου χώρου [ΣτΕ 140/1989] και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών Ανειδίκευτων Εσόδων. Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου καθώς και του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο, προϋποθέτει τη νόµιµη λειτουργία αυτών. ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΑΣ, είναι διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς µίας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά είτε για 9

10 το µέλλον και αποσκοπεί στη συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και της παρούσας κανονιστικής απόφασης. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ, θεωρείται η χρήση του κοινοχρήστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγειθείσας αδείας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και την θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της αδείας. Άρθρο 4 ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: α.- Το Τµήµα Εσόδων του ήµου Χαλανδρίου χορηγεί σύµφωνα µε το νόµο όλες τις απαραίτητες άδειες εντός δέκα πέντε [15] ηµερών. β.- Η ηµοτική Αστυνοµία ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η ηµοτική Αστυνοµία δύναται να χορηγήσει «σύµφωνη γνώµη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για την χορήγηση της Αδείας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου και του Οδοστρώµατος. γ.- η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τη διακοπή και παρεµπόδιση της κυκλοφορίας. Άρθρο 5 ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ α.- Απόφαση του Συµβουλίου Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β. /τος της 24-9/ «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ. Α 171/1958], όπως 10

11 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Με όµοια απόφαση καθορίζεται επίσης και το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό µέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί, πάντως, τα παραπάνω στοιχεία [χώροι και τέλος] να καθοριστούν µε µια απόφαση, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και πρέπει να δηµοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του Β της 24-9/ Εννοείται ότι εφόσον η παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να τροποποιηθεί. β.- Αίτηση O προτιθέµενος να χρησιµοποιήσει κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλει πριν από τη χρήση αίτηση στο ήµο. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας του καταστήµατος. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται την παραχώρηση της χρήσης. γ.- Γνωµάτευση αστυνοµικής αρχής ή δηµοτικής αστυνοµίας Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η αστυνοµική αρχή ή/και η δηµοτική αστυνοµία γνωµατεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της αιτουµένης αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία δεκαπέντε ηµερών που τίθεται όταν πρόκειται για αστυνοµική αρχή, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωµάτευσή της [άρθρο 13 παρ. 6 του Β της 24-9/ , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004]. Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός δεκαηµέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του από την αστυνοµική αρχή ή τη δηµοτική αστυνοµία, 11

12 ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους [άρθρο 13 παρ. 7 του Β της 24-9/ ]. δ.- Πληρωµή του τέλους Για τη χορήγηση της άδειας πρέπει προηγουµένως να έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Το τέλος καταβάλλεται µε µετρητά. ε.- Απόφαση ηµάρχου Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται µε απόφαση του ηµάρχου. Οµοίως µε απόφαση του ιδίου επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης. Άρθρο 6 ο ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κατ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β. /τος της 24-9/ [Φ.Ε.Κ. τ. Α 171/1958], όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, «Επιτρέπεται η επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ως κοινόχρηστος χώρος νοείται και το δάπεδο χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών [στοές, οι οποίες εν προκειµένω δεν υφίστανται στο ήµο Χαλανδρίου και αποτµίσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων], αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδροµίων και αφεθέντων σε κοινή χρήση», ενώ στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης ορίζεται ότι «Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 12

13 Κατ εφαρµογή του δεύτερου εδάφιου της παρ.2 του β.δ/τος 24-9/ , όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 54 ν.1416/18-21 Φεβρ [Φ.Ε.Κ. τ. Α 18/1994], «Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και παρεµφερή καταστήµατα, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε την ίδια απόφασή του να ορίζει ότι τα σερβιριζόµενα από τα καταστήµατα αυτά στους ανωτέρω χώρους είδη θα προσφέρονται σε τιµές καταστήµατος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν». Κατ εφαρµογή του πρώτου εδάφιου της παρ. 3 του ιδίου β.δ/τος όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ.2 Ν.3254/2004 [ΦΕΚ τ. Α 137/ ], «Το κατά την παράγραφο 1 τέλος ορίζεται ετήσιο δι` αποφάσεως του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου κατά τετραγωνικό µέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιµοποιούµενος χώρος». Κατ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 13 β.δ/τος 24//1958 «Η χρήση των πλατειών διατίθεται στους εκµεταλλευοµένους τα γύρω καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα, σύµφωνα µε ειδικότερες αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόµενου κοινοχρήστου χώρου, εφ όσον δεν θίγονται δικαιώµατα άλλου δικαιουµένου της χρήσεως, εάν όµως οι δικαιούµενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήση του συνεχοµένου αυτού χώρου παραχωρείται ανάλογα µε τις προσόψεις των καταστηµάτων αυτών ή µε άλλα κριτήρια [τοπικά, τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου, κ.λ.π.]. εν επιτρέπεται ο παραχωρούµενος χώρος να επεκτείνεται και σε πεζοδρόµιο παρακειµένου καταστήµατος ή κατοικίας, παρά 13

14 µόνον µε έγγραφη συγκατάθεση του χρησιµοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα». Η ως άνω παραχώρηση χρήσης συνεχόµενου χώρου, όπως αναλυτικά διατυπώνεται στην παρ. 4 του άρθρου 13 β.δ/τος 24//1958, τελεί επιπλέον των διαλαµβανοµένων σε αυτήν και της προϋπόθεσης της προηγούµενης απόφασης του συµβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το οποίο προκειµένου να χορηγήσει τον αιτούµενο χώρο θα λαµβάνει υπόψη του και θα εξετάζει, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Τµήµατος Εσόδων καθώς και της ηµοτικής Αστυνοµίας, την περαιτέρω επιβάρυνση που πιθανόν η χορήγηση αυτή θα επιφέρει στον οικιστικό ιστό της πόλης καθώς και την ενδεχόµενη επιδείνωση στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων που θα συνεπάγεται αυτή. Κατ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 13 β.δ/τος 24//1958 «Προκειµένου περί πλατειών όπου προβάλλονται καταστήµατα χρησιµοποιούµενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεµφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκµεταλλευτή αυτών παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήµατος η χρήση του 70% της προβολής, το υπόλοιπο δε 30%, διατίθεται στους ίδιους εφ όσον δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση. Αν ο δικαιούµενος δεν χρησιµοποιεί το χώρο, µπορεί να παραχωρηθεί στους εκµεταλλευτές συνεχόµενων καταστηµάτων, ανάλογα πάλι µε την πρόσοψη». Άρθρο 7 ο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ α.- Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης θα καθορισθούν µε απόφαση του ηµοτικού 14

15 Συµβουλίου κατόπιν σύνταξης τοπογραφικού υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Χαλανδρίου. β.- Το ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό µέτρο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και αναλόγως µε την περιοχή της πόλης για το έτος 2012, έχει ήδη καθορισθεί µε την υπ αριθµόν 368/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου η οποία εξακολουθεί και ισχύει µέχρι τη λήψη νεότερης απόφασης υπό του ηµοτικού Συµβουλίου. γ.- Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. δ.- Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των τραπεζοκαθισµάτων ή από την τοποθέτηση σκιαδίων καθώς και κάθε άλλου λειτουργικού ή διακοσµητικού στοιχείου εξοπλισµού, εννοείται εφ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες των χώρων, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να ζητούν υποβάλλοντας αίτησή µετά των αναφεροµένων στο άρθρο 10 ο του παρόντος απαιτούµενων δικαιολογητικών την απαιτούµενη χορηγηθείσα υπό του ήµου άδεια. ε.- Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, όσο και στα τοποθετηµένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία εξοπλισµού, είναι ετήσιες και ισχύουν από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους έως την 31 εκεµβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόµενα αντικείµενα. στ.- Η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστηµάτων αφορά µόνον στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και ενός πάγκου εργασίας µεγίστων διαστάσεων 1.00 Χ 1.00 µ. και ύψους µέχρι 80 εκατοστά. ζ.- Στα πεζοδρόµια να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών [συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες], πλάτους 1,50 τουλάχιστον. 15

16 η.- Το 60% τουλάχιστον το πλάτους των πεζοδρόµων να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών και των αµαξιδίων των ΑµεΑ. θ.- εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφηµιστικών στοιχείων σε παραχωρούµενους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κοινόχρηστους χώρους. ι.- Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετηµένες εντός του καταστήµατος. ια.- εν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού. ιβ.- Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε πακτωµένα στο έδαφος κολωνάκια µε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου και της ηµοτικής Αστυνοµίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη για την τήρηση των όρων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η σχετική άδεια την φέρει αποκλειστικά ο υπεύθυνος του καταστήµατος. ιγ.- εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο όπως υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες, διαχωριστικά µεταξύ όµορων καταστηµάτων. κ.λ.π. ιδ.- εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ήµος στον κοινόχρηστο χώρο. ιε.- Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη. ιστ.- Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δρόµο, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που θα υποβάλει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια υπηρεσία προκειµένου να του χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 16

17 ιζ.- Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση. ιη.- Η καθαριότητα του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπεύθυνου του καταστήµατος, όπως αυτός ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. ιθ.- Η χρήση του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι τέτοια ούτως ώστε να µην εµποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων της πόλης. κ.- εν επιτρέπεται στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κ.α.). Άρθρο 8 ο ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ α.- Η οριοθέτηση του παραχωρούµενου χώρου διενεργείται από αρµόδιες τριµελείς επιτροπές, αποτελούµενες από δύο υπαλλήλους του Τµήµατος Φορολογητέας Ύλης της ιεύθυνσης ηµοτικών Προσόδων και έναν τεχνικό της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως θα ορίζονται κατ έτος µε απόφαση του ηµάρχου, συντασσοµένου αναλόγου πρακτικού οριοθέτησης. Εάν οι αιτούµενοι χώροι τόσο του συγκεκριµένου καταστήµατος όσο και των παρακείµενων παραµένουν οι ίδιοι και δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η άδεια χορηγείται από το τµήµα κοινοχρήστων χώρων της ιεύθυνσης ηµοτικών Προσόδων. β.- Η εξόφληση της αδείας γίνεται εντός του εκεµβρίου του προηγούµενου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ήµου. Σε περίπτωση που το ύψος του τέλους κατάληψης ξεπερνά το ποσό των ευρώ, θα 17

18 καταβάλλεται εφάπαξ το 50% του αναλογούντος ποσού και το υπόλοιπο 50% σε δύο (2) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις [31/3 και 31/6] σε µετρητά. Άρθρο 9 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Αιτήσεις χορήγησης αδείας κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων υποβάλλονται από την 01/09 έως την 31/10 του προηγούµενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση, στο αρµόδιο τµήµα κοινοχρήστων χώρων της ιεύθυνσης ηµοτικών Προσόδων, συνοδευόµενες από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι τα κάτωθι, ήτοι : Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων µε τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. Φωτοτυπία τυχόν αδείας κοινοχρήστου χώρου προηγούµενου έτους. Ταµειακή Απόδειξη του καταστήµατος στην οποία εµφαίνεται το Α.Φ.Μ. και η.ο.υ. της επιχείρησης. Ενηµερότητα του Ταµείου του ήµου περί µη οφειλών στο ήµο για τέλη, φόρους, πρόστιµα ή εισφορές προς το ήµου ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήµατος, τα παρακείµενα καταστήµατα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης. 18

19 Άρθρο 10 ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ α.- Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων και λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, χορηγείται σύµφωνα µε το ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 ο του παρόντος. β.- Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά (σε περίπτωση που ο φωτισµός του κοινόχρηστου χώρου δεν επαρκεί για τη βραδινή λειτουργία του καταστήµατος), ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων. γ.- Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται µέσα στα όρια του παραχωρηµένου χώρου και σε καµία περίπτωση δε δηµιουργούν περιχαρακωµένες περιοχές, µετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Η διάταξη των στοιχείων θα πρέπει να είναι τέτοια που να µην καθιστά τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης. δ.- Η µορφή των στοιχείων καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω : δ1. Όσον αφορά τη σκίαση των χώρων αυτή θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τεντών στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2.20 µ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, είτε µε οµπρέλες που θα πρέπει να έχουν απλό σχήµα, να µην είναι υπερµεγέθεις, δηλαδή να καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτήν του 19

20 παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, να µην έχουν διαφηµιστικά µηνύµατα ή σε αντίθετη περίπτωση να καταβάλλονται προς το ταµείο του ήµου ανάλογα τα τέλη διαφήµισης και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. δ2. Τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, θα αποτυπώνονται λεπτοµερώς στο τοπογραφικό διάγραµµα που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ίδιο άρθρο του παρόντος κανονισµού, αφού πρώτα εγκριθεί αυτό από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. δ3. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά σε πλατείες, ή σε χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης, τόσο η µορφή των σκιαδίων όσο και των υπολοίπων λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων θα προκύπτει µετά από συνολική µελέτη που εκπονείται από την αρµόδια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. ε.- Η διάταξη των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει της εγκρίσεως των υπηρεσιών του ήµου πριν την έκδοση της σχετικής αδείας κατόπιν υποβολής των αναγκαίων προσφάτων τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων καθώς και των σκιάστρων απαιτεί την εκ νέου έγκριση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την χορήγηση της αιτηθείσας άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, ήτοι στην περίπτωση των ανωτέρω µεταβολών η σχετική άδεια δε θα ανανεώνεται, αλλά θα εκδίδεται εκ νέου. 20

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Άρθρο ο : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :398/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αγίου Στεφάνου Τηλ : 2132140126 Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου

Αγίου Στεφάνου Τηλ : 2132140126 Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δροσιά, 22/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εξάρχου Αλεξάνδρα Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19 Προς: Δημοτική Ενότητα T.K.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1ο Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 165/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.co

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 3/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη κανονισµού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη κανονισµού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων Αργοστόλι 29-3-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλλονιάς Πληρ: κα Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Ορθή επανάληψη Θέμα : «Καθορισμός τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται:

Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται: Aριθ. Απόφασης 400/2012 ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πάρου µε θέµα: «Καθορισµός και επιβολή δηµοτικών τελών ήµου Πάρου για το 2013» και Α..Α: Β4ΜΓΩΞΓ-73Α Β Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 438

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Σταυρούλα Μπρατσολιά Πρ/νη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ : 28/06/2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ : 28/06/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ : 28/06/2012 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο Λιβαδειά 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 12247 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 30 / 9 /10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ HM. YΓIEINHΣ Αρ. Πρωτ: Γ. Π. 120995 Τµήµατα: Β Γ ΠΡΟΣ : Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυµένο ωράριο χρήσης µουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσµένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ράµα 10 Ιαν. 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1459 Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Ταχ. /νση: Βερµίου 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Ιουνίου 2011

Αθήνα 15 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα