ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν."

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προτεινόμενος(-οι) προβλεπόμενος(-οι) σκοπός(-οί) χρήσης Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Κατασκευαστής/διανομέας Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων & εξαρτημάτων, χρώματος λευκού, κωδικός αρ Λιπαντικό ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων 71500, ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλισου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, Τηλ: , Fax: web: Γενικές Συμβουλές Δείτε στοιχεία διανομέα Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης - Συμβουλές για περιστατικά επείγουσας ανάγκης Κέντρο δηλητηριάσεων, Τηλ.: ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Στοιχεία σήμανσης Σήμανση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα δοκιμών ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ (ανθεκτική βιοσυσσωρεύσιμη τοξική ουσία) ΑΑαΒ (άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία) Δεν διατίθενται πληροφορίες Δεν διατίθενται πληροφορίες Μη εφαρμοζόμενη Μη εφαρμοζόμενη ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά Μείγματα Περιγραφή: Μείγμα των παρακάτω ουσιών με αβλαβείς προσθήκες Αρ. CAS Αρ. ΕΚ Ονομασία [περιεκτικότητα % κ.β.] Βενζολοσουλφονικό οξύ C10-13-αλκυλο παραγώγων, άλατα νατρίου. < 5.0% Xi R Πολυμερές Αιθοξυλιωμένη τριδεκυλική αλκοόλη < 1.0% Xn R22; Xi R41 Πρόσθετες πληροφορίες: Για το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου βλέπε Τμήμα 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Σε περίπτωση εισπνοής Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. Εξασφαλίστε την παροχή φρέσκου αέρα Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. ΕΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟ.ΠΑ. Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 1

2 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Σε περίπτωση κατάποσης Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ιατρικής Ξεπλύνετε πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Μέσα πυρόσβεσης τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη κατάσβεσης ή ψεκασμός με νερό. Αντιμετωπίστε μεγαλύτερες πυρκαγιές με ψεκασμό νερού ή αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα Εκτόξευση νερού με πίεση Μονοξείδιο άνθρακα (CO) και Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Μην εισπνεύστε αέρια έκρηξης ή αέρια καύσης Χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή με ανεξάρτητη παροχή αέρα. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης σε διαρρηγμένο ή χυμένο προϊόν. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην απορρίπτετε σε αποχετεύσεις / επιφανειακά ύδατα / υπόγεια ύδατα. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Χρησιμοποιήστε μηχανικά μέσα αποκομιδής και αποστείλατε τα απόβλητα προς διάθεση σύμφωνα με τους κανονισμούς Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε Τμήμα 7 για πληροφορίες ασφαλή χειρισμού Βλέπε Τμήμα 8 για πληροφορίες μέσων ατομικής προστασίας Βλέπε Τμήμα 13 για πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συμβουλές για προστασία κατά της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης Αποθηκεύεται μονάχα στην αρχική του συσκευασία. Συστάσεις για τη συμβατότητα αποθήκευσης Δεν απαιτείται Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες Διατηρήστε τη συσκευασία σφραγισμένη καλά. Προστατεύστε αποθήκευσης από παγετό. Προτεινόμενη Θερμοκρασία χώρου αποθήκευσης Θερμοκρασία δωματίου Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Μη διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Επιπρόσθετες πληροφορίες για τον σχεδιασμό τεχνικών συστημάτων Μη διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες: βλέπε Τμήμα 7 ΕΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟ.ΠΑ. Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 2

3 Παράμετροι ελέγχου Συστατικά με οριακές τιμές έκθεσης που πρέπει να παρακολουθούνται στους χώρους εργασίας Το προϊόν δεν περιέχει σχετικές ποσότητες υλικών με οριακές τιμές που πρέπει να παρακολουθούνται στο χώρο εργασίας. Έλεγχοι έκθεσης Μέσα ατομικής προστασίας Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής Προστατευτικός Εξοπλισμός για την αναπνοή Προστασία των χεριών Υλικό γαντιών Χρόνος διείσδυσης ουσίας στο υλικό του γαντιού Μη κατάλληλα γάντια είναι γάντια από τα ακόλουθα υλικά Προστασία των ματιών Προστασία του δέρματος Στην περίπτωση χρήσης του λιπαντικού θα πρέπει να εφαρμόζονται τα συνήθη μέτρα προστασίας. Δεν απαιτείται Το υλικό των γαντιών πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / ουσίας / προετοιμασίας. Προστατευτικά γάντια Νιιτρίλιο (NBR) Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης ουσίας στο υλικό του γαντιού πρέπει να βρεθεί από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών. Δερμάτινα γάντια. Γυαλιά ασφαλείας Προστατευτικός ρουχισμός ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Μορφή Χρώμα Οσμή πάστας Λευκό χαρακτηριστική ph-τιμή (50 g/l) στους 20 C 9.0 (CB-A-025) σύμφωνα με το DIN Αλλαγή κατάστασης Σημείο/εύρος τήξης Σημείο/εύρος ζέσης Σημείο ανάφλεξης Αναφλεξιμότητα (υγρό, αέριο) Θερμοκρασία ανάφλεξης: Επικινδυνότητα έκρηξης: Πυκνότητα Διαλυτότητα σε / Αναμιξιμότητα με Νερό Ιξώδες Κινηματικό Άλλες πληροφορίες Μη εφαρμοστέο αδιάλυτο Μη εφαρμοστέο ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα Θερμική αποσύνθεση / Συνθήκες προς αποφυγήν Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Υλικά μη συμβατά Καμιά αποσύνθεση αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές Καμία σε περίπτωση κατάλληλης αποθήκευσης, χειρισμού και μεταφοράς. Δεν διατίθενται επιπλέον πληροφορίες ΕΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟ.ΠΑ. Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 3

4 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κανένα σε περίπτωση κατάλληλης αποθήκευσης, χειρισμού και μεταφοράς. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Αρχικός ερεθισμός Δέρματος Ματιών Καμία ερεθιστική αντίδραση Πιθανός ελαφρύς ερεθισμός ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Υδατική τοξικότητα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Μη εφαρμόσιμα Δεν διατίθενται επιπλέον πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση του ως απόβλητο Μέθοδοι διαχείρισης απόβλητων Συστάσεις για το προϊόν Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων Μη καθαρή συσκευασία Συστάσεις Δεν πρέπει να διατίθεται με λοιπά οικιακά απόβλητα. Μη αφήνετε να εισχωρήσει το προϊόν στην αποχέτευση Δεν είναι δυνατόν να γίνει δήλωση του Ευρωπαϊκού κωδικού αποβλήτων από την κατάλογο CE διότι αρκετοί κωδικοί αποβλήτων μπορούν να συσχετιστούν με ένα προϊόν. Η σωστή ταξινόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα από τον ίδιο το χρήστη. Να απορρίπτεται σύμφωνα με τους επίσημους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός UN ADR, ADN, IMDG, IATA Κατάλληλη ονομασία αποστολής ADR, ADN, IMDG, IATA Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR, ADN, IMDG, IATA Class Ομάδα συσκευασίας ADR, IMDG, IATA Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Θαλάσσιος ρύπος: Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL ΟΧΙ Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο ΕΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟ.ΠΑ. Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 4

5 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Ειδικοί Κανονισμοί/νομοθεσία για την ουσία ή το μείγμα σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον Εθνικοί κανονισμοί Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχουν διενεργηθεί αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για τις ουσίες που περιέχονται σε αυτό το μείγμα. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Επιπλέον πληροφορίες Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όποιων εθνικών ειδικών κανονισμών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στο παρόν επίπεδο των γνώσεών μας. Χαρακτηρίζουν το προϊόν αναφορικά με τις ενδεδειγμένες προφυλάξεις ασφαλείας. Δεν συνιστούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος και δεν συνιστούν νομίμως έγκυρη σύμβαση. Παρακαλούμε προσέξτε την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών! --- Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που παρέχουμε έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ, ΧΩΡΙΣ να έχουν ληφθεί υπόψη οι εκάστοτε εθνικές ειδικές οδηγίες που διέπουν τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών. Διατύπωση των δηλώσεων κινδύνου/δηλώσεων προφυλάξεων («R/H») που καθορίζονται στο Τμήμα 3 (όχι για την ταξινόμηση του μείγματος!) R 41 R 38 R 22 Κίνδυνος σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. Ερεθιστικό στο δέρμα Επικίνδυνο αν καταποθεί. ΕΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟ.ΠΑ. Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 5

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1430 (40 g σκόνη κιτρινωπός) Aριθµός CAS: 60676-86-0 Αριθµός ΕC: 262-373-8 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 7782-42-5 Αριθμός ΕC: 231-955-3 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A3744 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 290 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DISCO VEG Hazera Blue L-110 Αριθμός προϊόντος: L-110IE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 Εκδόθηκε: 3 Ιανουαρίου 2000 Εμπορική ονομασία: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Αναθεωρήθηκε: 2 Φεβρουάριος 2015 Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης: 10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Η ημερομηνία σύνταξης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: 30.01.2005 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα