Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»"

Transcript

1 Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο Θεξάπεηξαο Νεάπνιεο, Οδ. Ειύηε, Θεξάπεηξα ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η Κξήηε, ην κεγαιύηεξν ειιεληθό λεζί, δηαζέηεη εμαηξεηηθή νκνξθηά θαη θπζηθό πινύην, κε ραξαθηεξηζηηθά κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα, ζε ιίκλεο, εθβνιέο πνηακώλ, κηθξνύο θόιπνπο θαη αθηέο, δάζε θαη κηθξά λεζάθηα. Έρνπλ θαηαγξαθεί 209 πγξόηνπνη εθ ησλ νπνίσλ νη 107 θπζηθνί θαη νη 102 ηερλεηνί. Η ίδξπζε ελόο ζεκαηηθνύ πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ γηα ηνπο πγξόηνπνπο, ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, από ην ΚΠΕ Θεξάπεηξαο- Νεάπνιεο, έρεη θεληξηθό ζηόρν ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πγξνηόπσλ θαη πηζηεύνπκε όηη ζα ζπκβάιεη ζην λα αλαπηπρζνύλ πνιππνίθηια πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, λα εθδεισζνύλ ηνπηθέο δξάζεηο, λα αθππληζηνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ Τγξνηόπσλ, ώζηε νξζνινγηθά πιένλ λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη. Σν δίθηπν, πνπ επηζηεκνληθό ηνπ ζπλεξγάηε έρεη ηνλ θ. Καινύζη Παξαγθακηάλ, βηνιόγν, ππεύζπλν ηνπ γξαθείνπ Κξήηεο ηνπ WWF Ειιάδνο, έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο: Αλαπηύζζεη θαη ζπληνλίδεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ, κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο θαη ηελ απηνδηνίθεζε, ώζηε νη έλλνηεο ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθoξία λα εκπεδσζνύλ από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη λα αιιάμεη ε λννηξνπία θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνηόηεηαο δσήο. Μέζσ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο-ηξηεο θαη νη πνιίηεο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύλ, λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο, λα πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη αεηθόξνπ εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα δσήο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο αιιά θαη ησλ επεξρόκελσλ. ηελ εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο, ηα πξνγξάκκαηα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ θαζώο θαη ε εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα θάπνηνπο πγξόηνπνπο, ύζηεξα από αλαθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ δηθηύνπ. Οη ππνζέζεηο αθνξνύλ: 1. Σηο εθβνιέο ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη ην έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ, ζην Ηξάθιεην, Αξηζκόο Τπόζεζεο ηπ,138059/ Σνλ Τγξόηνπν ηεο αιπθήο θαη νιόθιεξε ηε λήζν Υξπζή, ζηελ Θεξάπεηξα, Αξηζκόο Τπόζεζεο ηπ, /2012. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πγξόηνπνο, βηνπνηθηιόηεηα, αεηθνξηθή δηαρείξηζε, βηώζηκε αλάπηπμε, δεκόζην ζπκθέξνλ, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ηνπηθή θνηλσλία, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. ΔΗΑΓΧΓΖ Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία: είλαη κηα έλλνηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα ηελ ραξαθηεξίζεη. Πξόθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά λέα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε - αγσγή κε ηελ αλαπηπμηαθή εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο αιιειεγγύεο ησλ γελεώλ, κε απώηεξν ζηόρν ηνλ βαζύηεξν κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ αλζξώπσλ, ζηε βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξέπεη λα απεπζύλεηαη όρη κόλν ζηνπο λένπο, αιιά θαη ζηνπο ελήιηθεο κέζα από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνληαη ζε απηνύο από ηελ θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή ή θαη άιιε ζέζε 1. Ζ δηακόξθσζε, επνκέλσο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ επαλαζρεδηαζκνύ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ Αεηθόξν εθπαίδεπζε, ζπλάκα κε ηηο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ, ζα ήηαλ έλα πνιύ θαιό μεθίλεκα γηα ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο πιαηζίνπ. Μέρξη ζηηγκήο, απηή ε ζηξαηεγηθή έρεη πινπνηεζεί, κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζεκεία, από ηα ηκήκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, ησλ ππεπζύλσλ πεξηβαιινληηθήο ησλ δηεπζύλζεσλ εθπαίδεπζεο θαη ηα ΚΠΔ. Ήδε από ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992 ε Π.Δ είρε ζεσξεζεί ην θύξην όρεκα γηα κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 όκσο θη ύζηεξα δηεμάγεηαη έληνλε ζπδήηεζε γύξσ από ηελ έλλνηα ηεο

2 "Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία". Δκθαλίδνληαη πνιινί όξνη, όπσο "Αεηθόξνο Δθπαίδεπζε", "Δθπαίδεπζε γηα έλαλ Αεηθόξν Σξόπν Εσήο" θ.α. Ο όξνο όκσο "Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία" αξρίδεη λα επηθξαηεί από ηo 2005, όηαλ ε UNESCO θαηαξηίδεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ "Γεθαεηία γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθνξία, ". Η έλλνηα ηεο αεηθνξίαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη επηδέρεηαη πνιιαπιώλ εξκελεηώλ. Σν ηξίπηπρν "θπζηθό πεξηβάιινλ, νηθνλνκία, θνηλσλία" απνδίδεη ηελ νπζία ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Ωζηόζν ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ην πώο αθξηβώο επηηπγράλεηαη απηή ε ηζνξξνπία. Εκείο αληηιακβαλόκαζηε ηελ Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία σο κηα εθπαίδεπζε πνπ: Αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ. Καζηζηά ηθαλνύο ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξηπινθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κε ζπζηεκηθό θαη δηεπηζηεκνληθό ηξόπν, λα απνζαθελίδνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη λα δηακνξθώλνπλ άπνςε θαη ζέζε. Καιιηεξγεί αμίεο όπσο αιιειεγγύε, ζεβαζκόο ζην δηαθνξεηηθό, απνδνρή ηνπ άιινπ, δεκνθξαηία Καιιηεξγεί ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο γηα ππεύζπλε δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία Πνιηηώλ θαη εληζρύεη ην αίζζεκα ηνπ "κπνξώ λα θάλσ ηε δηαθνξά". Δελ ππάξρνπλ κνλνδηάζηαηεο απαληήζεηο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Πηζηεύνπκε ζε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα θαζηζηά ηνπο καζεηέο ηθαλνύο λα λνεκαηνδνηήζνπλ νη ίδηνη ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Εμάιινπ ηα επηζηεκνληθά ηνπ πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο ηνπ δηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξθνξά κνπ», ζην ζύλνιό ηνπο, βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. 2 Ση είλαη πγξόηνπνο Η ιέμε πγξόηνπνο είλαη έλαο λενινγηζκόο πνπ απνδίδεη ζηα ειιεληθά ηνλ αγγιηθό όξν «wetland» 3. Τγξόηνπνη είλαη θπζηθέο ή ηερλεηέο πεξηνρέο πνπ απνηεινύληαη από έιε µε πνώδε βιάζηεζε (marsh), από µε απνθιεηζηηθώο νµβξνδίαηηα έιε µε ηπξθώδεο ππόζηξσµα (fen), από ηπξθώδε εδάθε ή από λεξό. Οη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα είλαη κόληµα ή πξνζσξηλά θαηαθιπδόµελεο από λεξό ην νπνίν είλαη ζηάζηµν ή ηξερνύκελν, γιπθό, πθάικπξν ή αιµπξό θαη πεξηιακβάλνπλ επίζεο εθείλεο πνπ θαιύπηνληαη από ζαιαζζηλό λεξό ην βάζνο ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ αµπώηηδα δελ μεπεξλά ηα έμη κέηξα (πλζήθε Ramsar, 1971). Οη ζπλεζέζηεξνη ηύπνη πγξνηόπσλ είλαη: πνηαµνί, ξύαθεο, εθβνιέο θαη δέιηα πνηαµώλ, ιίµλεο, ιηµλνζάιαζζεο, έιε, πεγέο, παξόρζηεο πεξηνρέο, αιπθέο, ηερλεηνί ηακηεπηήξεο λεξνύ. Οη πγξόηνπνη, αθόκα θαη νη κηθξνί, ζεσξνύληαλ κέρξη πξόηηλνο κε παξαγσγηθνί θαη αλζπγηεηλνί ηόπνη. Τπήξρε άγλνηα γηα ηηο πνιύηηκεο αιιά αθαλείο ιεηηνπξγίεο ηνπο (νηθνινγηθή, πδξνινγηθή, παξαγσγηθή, βηνγεσρεκηθή, θιηκαηηθή. θ.ά.) ελώ νη πξνθαλείο ππεξεζίαο πνπ παξείραλ όπσο ην λεξό γηα ύδξεπζε θαη άξδεπζε, ηα αιηεύκαηα, ηα ζεξάκαηα, ηα βνζθνηόπηα, ηα εύθνξα εδάθε, ε αηζζεηηθή απόιαπζε, ζεσξνύληαλ σο δεδνκέλα. Έηζη, κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα απνζηξαγγίζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε θαιιηεξγήζηκε γε πάλσ από ην 50% ησλ πγξνηνπηθώλ εθηάζεσλ ηεο Γεο. ε παλεπξσπατθό επίπεδν νη απώιεηεο πγξνηόπσλ ηελ πεξίνδν έθηαζαλ ην 10% ελώ ζηελ Διιάδα ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ πγξόηνπσλ κεηώζεθε θαηά 61-63% ( εθηάξηα) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα! Καη ελώ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα νη απνζηξαγγίζεηο ησλ πγξνηόπσλ γίλνληαλ γηα ηελ απόθηεζε θαιιηεξγήζηκεο γεο, ζηα λεζηά νη παξάθηηεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο άξρηζαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 60 - ιόγσ ηνπξηζκνύ- λα νηθνδνκνύληαη θπξίσο γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, νη δηαξθώο απμαλόκελεο αλάγθεο ζε λεξό νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελόο ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνύ ηερλεηώλ ηακηεπηήξσλ αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο απνζηεξνύλ από ηνπο θπζηθνύο πγξόηνπνπο, ην επηθαλεηαθό λεξό αιιά θαη ηα πνιύηηκα θεξηά πιηθά. Λίγν λεξό, ιίγν μεξά, πνιιή δωή: (Αλα)γλωξίδνληαο ηα πνιύηηκα ζηνηρεία ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηωλ λεζηώλ καο. Η ύπαξμε πνιιώλ λεζηώλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο Ειιάδαο. Σα λεζηά, θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 20% ηνπ Ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη δεκηνπξγνύλ δπν κεγάια αξρηπειάγε, ηνπ Θνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ. Θδηαίηεξα ην αξρηπέιαγνο ηνπ Αηγαίνπ πεξηιακβάλνληαο πεξηζζόηεξα από λεζηά κεγαιύηεξα από 3 ζηξέκκαηα, είλαη ην πιένλ εθηεηακέλν λεζησηηθό ζύκπιεγκα ζηελ Επξώπε θαη παξάιιεια έλα από ηα πιένλ ελδηαθέξνληα αξρηπειάγε ζηνλ θόζκν ιόγσ ηεο γεσινγηθήο, ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ ηζηνξίαο. Η λεζησηηθή Ειιάδα έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά, μερσξίδνπλ όκσο ε κεγάιε βηνινγηθή θαη νηθνινγηθή πνηθηιία. Επηπιένλ, αξθεηά λεζηά απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηελ αλαπαξαγσγή εηδώλ πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία ζε Επξσπατθό επίπεδν (Θαιάζζηα Υειώλα, Μεζνγεηαθή Φώθηα, Μαπξνπεηξίηεο, θ.ά). Λόγσ ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπο ζέζεσλ, νη λεζησηηθνί πγξόηνπνη απνηεινύλ ελδηαηηήκαηα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα πνιιά ζπάληα θαη ελδεκηθά είδε θπηώλ θαη δώσλ ηεο Ειιάδαο, αιιά θαη ελδηάκεζνη ζηαζκνί γηα εθαηνκκύξηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. ύκθσλα κε ην πξόγξακκα «Πξνζηαζία ησλ Νεζησηηθώλ Τγξόηνπσλ ηεο Ειιάδαο» ηνπ WWF Ειιάο ππάξρνπλ 806 πγξόηνπνη κεγαιύηεξνη από έλα ζηξέκκα, ζε 75 λεζηά. Από απηνύο νη 98 βξίζθνληαη ζε 8 λεζηά ηνπ Θνλίνπ, νη 499 ζε 64 λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Αξγνζαξσληθνύ θαη νη 209 ζηελ Κξήηε θαη ζε 2 δνξπθνξηθά λεζηά (Γαύδνο θαη Υξπζή). ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη λεζησηηθνί πγξόηνπνη έρνπλ έθηαζε 1-20 ζηξέκκαηα. Από ηνπο 806 πγξόηνπνπο πνπ ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά, νη 576 είλαη θπζηθνί (εθβνιέο, έιε, επνρηαθά/κόληκα ηέικαηα αικπξνύ ή γιπθνύ λεξνύ, ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο, πνηάκηα, θαξζηηθέο πεγέο θαη ππόγεηα πνηάκηα) θαη νη 230 ηερλεηνί (ιηκλνδεμακελέο, θξαγκνιίκλεο, θξάγκαηα αλάζρεζεο ζε πνηάκηα, ιίκλεο νξπρείσλ, πδαηνζπιιέθηεο από απόιεςε αξγίινπ/αδξαλώλ πιηθώλ, έιε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αιπθέο). ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη θπζηθνί πγξόηνπνη ησλ

3 λεζηώλ είλαη παξάθηηνη θαη ζρεδόλ όινη πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλα ηύπν πγξόηνπσλ. ρεδόλ θάζε ιίκλε, ιηκλνζάιαζζα ή αιπθή έρεη θάπνην ξύαθα ν νπνίνο ηελ ηξνθνδνηεί κε λεξό, θάζε ξύαθαο θαηαιήγεη ζε εθβνιή κε ζπλήζσο δηαθνξεηηθά θπζηθνρεκηθά θαη νηθνηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά από ηνλ ίδην ηνλ ξύαθα, ελώ θνληά ζηηο εθβνιέο ππάξρνπλ ζπλήζσο εκθαλίζεηο ππόγεησλ λεξώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ έιε γιπθνύ, πθάικπξνπ ή αικπξνύ λεξνύ. 3 Οη λεζησηηθνί πγξόηνπνη, εθηόο ηνπ όηη απνηεινύλ βαζηθό θξίθν ζηνλ πδξνινγηθό θύθιν θαη ξπζκίδνπλ ηνπηθά ην θιίκα, απνηεινύλ νάζεηο γηα ηελ άγξηα δσή. Παξόιν πνπ ε ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ηεο έθηαζεο ησλ λεζηώλ θηινμελνύλ ζπάληνπο ηύπνπο νηθόηνπσλ θαη απνηεινύλ ρώξνπο δηαηξνθήο, θσιηάζκαηνο θαη αλαπαξαγσγήο πιεζπζκώλ εθαηνληάδσλ εηδώλ δώσλ, πνιιά από ηα νπνία είλαη απεηινύκελα ή θαη ελδεκηθά. Σόζν νη κεγάινη όζν θαη νη κηθξνί λεζησηηθνί πγξόηνπνη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί σο ζηαζκνί μεθνύξαζεο, θαηαθπγίνπ θαη δηαηξνθήο γηα εθαηνκκύξηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θάζε ρξόλν. Σν 45,1% ησλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ ηεο Διιάδαο είλαη εληαγκέλνη ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000, Σόπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ), Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)] θαη ζε Καηαθύγηα Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ). Ζ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ, ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, ε εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε, ε παξάλνκε δόκεζε θαη ν ειιηπέζηαηνο έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ επηηξέςεη ξαγδαίνπο ξπζκνύο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο. Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνβαζκίδνπλ θαη ζπξξηθλώλνπλ κε αλεζπρεηηθνύο ξπζκνύο ηνπο λεζησηηθνύο πγξόηνπνπο. Ήδε ηνπιάρηζηνλ 45 πγξόηνπνη έρνπλ θαηαζηξαθεί πιήξσο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ελώ ην 50% ησλ θπζηθώλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ είλαη θξίζηκα ππνβαζκηζκέλνη. Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη νη εθρεξζώζεηο, ηα κπαδώκαηα, ε δόκεζε, νη δηαλνίμεηο δξόκσλ, ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα, νη επεθηάζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ, νη απνζηξαγγίζεηο θαη ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο κε γιπθό λεξό. ηελ Κξήηε ε θαηάζηαζε είλαη ε ρεηξόηεξε από νπνηνδήπνηε άιιν ειιεληθό λεζί 3. Ζ Κξήηε, έρνληαο έθηαζε η.ρικ., είλαη ην κεγαιύηεξν ειιεληθό λεζί, δηαζέηεη εμαηξεηηθή νκνξθηά θαη θπζηθό πινύην, κε ραξαθηεξηζηηθά κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα. Δίλαη λεζί κε νξεηλό ραξαθηήξα. Σα βαζηθά νξεηλά ζπγθξνηήκαηα είλαη ηα Λεπθά ξε (2.452 κ.), ν Φεινξείηεο (2.456 κ.), ε Γείθηε (2.148 κ.), ηα όξε ηεο Θξππηήο (1.476 κ.), ηα ξε εηείαο Οξλό (1.237 κ.), ηα Αζηεξνύζηα (1.231 κ) θαη αξθεηά άιια θάησ 1200κ. Σν αλάγιπθν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν (πεξηζζόηεξα από 200 θαξάγγηα, πάλσ από ζπήιαηα, πνιιέο δνιίλεο _ βαζηέο ιαθθνύβεο, κηθξνί θξαηήξεο, ηξύπεο) ελώ ην κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ 70 πεξίπνπ κηθξώλ θαη κεγάισλ λεζηώλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ μεπεξλνύλ ηα ρικ. Ζ πνηθηιόηεηα ηνπίσλ είλαη εληππσζηαθή: αθηέο (βξαρώδεηο, ακκώδεηο, κε θξνθάιεο), κηθξά λεζηά, ακκνζίλεο, πνηάκηα κόληκεο θαη δηαιείπνπζαο ξνήο, θαξάγγηα, πγξόηνπνη (εθβνιέο πνηακώλ, ιίκλεο), ζπήιαηα θαη βάξαζξα, δνιίλεο, απόθξεκλεο πιαγηέο, ζάξεο, αιπηθέο πεξηνρέο, δάζε, ζακλόηνπνη, ζηέππεο, θαιιηέξγεηεο, θ.ά. Ζ ρισξίδα ηεο Κξήηεο είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα ζε είδε. Μέρξη ζήκεξα είλαη γλσζηά ηζαγελή είδε θπηώλ (37 πηεξηδόθπηα, 5 γπκλόζπεξκα θαη αγγεηόζπεξκα) εθ ησλ νπνίσλ ηα 189 είλαη ελδεκηθά (πνζνζηό 10,33%). ' απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 150 είδε ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί από ηνλ άλζξσπν. Ζ παλίδα ηεο Κξήηεο αλ θαη πνιύ ιηγόηεξν κειεηεκέλε, πεξηιακβάλεη πνιιέο ρηιηάδεο είδε εθ ησλ νπνίσλ ηα ελδεκηθά είλαη ηεο ηάμεο ησλ ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ WWF Διιάο «Πξνζηαζία ησλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ ηεο Διιάδαο» απνγξάθεθαλ 107 θπζηθνί θαη 102 ηερλεηνί πγξόηνπνη κεγαιύηεξνη από ζηξέκκα ζηελ Κξήηε, ηε Γαύδν θαη ην Γατδνπξνλήζη, πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 10 η.ρικ. Οη θπζηθνί πγξόηνπνη έρνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 5,5 η.ρικ, θαηαιακβάλνληαο έλα αμηνζεκείσηα κηθξό πνζνζηό ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνύ (0,07%). Οη κηζνί έρνπλ έθηαζε 1-10 ζηξέκκαηα ελώ 63 πγξόηνπνη δελ μεπεξλνύλ ηα 20ζηξ. Μόλν 13 πγξόηνπνη είλαη κεγαιύηεξνη από 100 ζηξ. θαη 4 από απηνύο κεγαιύηεξνη από 400 [Δπνρηθό ηέικα Οκαινύ Βηάλλνπ (443 ζηξ.), Λίκλε θαη πνηακόο Αικπξνύ Ζξαθιείνπ (452 ζηξ.), Ληκλνζάιαζζα Μπάινπ (502 ζηξ.) θαη Λίκλε Κνπξλά (705 ζηξ.)]. Πεξηζζόηεξνπο πγξόηνπνπο έρεη ν λνκόο Υαλίσλ (44 πγξόηνπνη, ζηξ.) θαη αθνινπζνύλ νη λνκνί: Λαζηζίνπ (30, 722 ζηξ.), Ρεζύκλνπ (21, 397ζηξ.) θαη Ζξαθιείνπ (13, ζηξ.). Οη ηερλεηνί πγξόηνπνη (θπξίσο ηακηεπηήξεο) είλαη όινη εζσηεξηθνί θαη θαηαιακβάλνπλ πιένλ ζπλνιηθή έθηαζε κεγαιύηεξε από απηήλ ησλ θπζηθώλ (4.642 ζηξ.). Οη 77 είλαη κηθξόηεξνη από 10 ζηξ. θαη κόλν 7 είλαη κεγαιύηεξνη από 100 ζηξ. Οη κεγαιύηεξνη είλαη νη θξαγκνιίκλεο Μπξακηαλώλ Ηεξάπεηξαο, Λαζηζίνπ (1040 ζηξ.), Φαλεξσκέλεο Ζξαθιείνπ (908 ζηξ.) θαη Πνηακώλ Ρεζύκλνπ (1.354 ζηξ.). Ζ έθηαζε ησλ ηερλεηώλ πγξόηνπσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί πνιύ ζην άκεζν κέιινλ θαζώο ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη θξαγκνιίκλεο (πρ Φξάγκα Απνζειέκε) θαη ιηκλνδεμακελέο (Οκαινύ Υαλίσλ, Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, θ.ά). Πεξηζζόηεξνπο ηερλεηνύο πγξόηνπνπο έρεη ν λνκόο Ζξαθιείνπ (59 πγξόηνπνη, ζηξ.) θαη αθνινπζνύλ νη λνκνί: Λαζηζίνπ (18, ζηξ.), Ρεζύκλνπ (11, ζηξ.) θαη Υαλίσλ (13, 241 ζηξ.). Δπηπηώζεηο αλζξώπηλεο δηαρείξηζεο Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πγξόηνπνη ηεο Κξήηεο είλαη νη εθρεξζώζεηο, ηα κπαδώκαηα, ε δόκεζε (παξάλνκε θαη «λόκηκε»), νη δηαλνίμεηο δξόκσλ, ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα, ή ξύπαλζε κε απόβιεηα ειαηνπξγείσλ θαη αζηηθώλ ιπκάησλ, νη επεθηάζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ, νη απνζηξαγγίζεηο θαη ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο κε γιπθό λεξό. Οη θπζηθέο πγξνηνπηθέο εθηάζεηο κεηώζεθαλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 70% ζηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Οη κηζνί από ηνπο 107 θπζηθνύο πγξόηνπνπο ηνπ λεζηνύ έρνπλ αιινησζεί ζεκαληηθά θαη νη

4 απεηιέο είλαη άκεζεο θαη νξαηέο γηα ηνπο ππόινηπνπο, αθόκα θαη γηα ηνπο 22 πνπ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. Γηαηί είλαη ρξήζηκε ε ιεηηνπξγία ελόο δηθηύνπ Π.Δ γηα ηνπο πγξόηνπνπο ηεο Κξήηεο; Καζώο ε απάζεηα θαη ε ακάζεηα ζπλερίδνπλ λα επηηξέπνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ πγξνηόπσλ, ε απώιεηα ησλ σθειεηώλ πνπ θάπνηε παξείραλ ρσξίο θόζηνο, ζα γίλεη όιν θαη πην αηζζεηή. Οη πξσηνβνπιίεο, όπσο απηή ηνπ ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο Νεάπνιεο, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζεκαηηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηνπο πγξόηνπνπο θαη ηελ ζπληνληζκέλε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ζρνιείσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πγξνηόπσλ θαη εάλ απηνί δηαρεηξίδνληαη βηώζηκα, είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη πνιίηεο όηη ην δεηλ θαη ην επ δεηλ εμαξηάηαη από ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ θαη όηη ε ππνβάζκηζή ηνπο αλαπόθεπθηα νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο δηθήο καο Εσήο θαη θπξίσο ηεο Εσήο ησλ επόκελσλ γεληώλ. Ζ ίδξπζε ηνπ δηθηύνπ γηα ηνπο πγξόηνπνπο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, έρεη θεληξηθό ζηόρν ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ Τγξνηόπσλ θαη πηζηεύνπκε όηη ζα ζπκβάιεη κε ηελ αλάπηπμε πνιππνίθηισλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπηθώλ δξάζεσλ, ζην λα αθππληζηνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ Τγξνηόπσλ, ώζηε νξζνινγηθά πιένλ λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη. πληνληζηήο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ γηα ηνπο πγξόηνπνπο ηεο Κξήηεο είλαη ην ΚΠΔ Λαζηζίνπ (Ηεξάπεηξαο- Νεάπνιεο). Σν δίθηπν απεπζύλεηαη ζε όια ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο θαη έρνπλ εληαρζεί ήδε 50 ζρνιεία κε 600καζεηέο θαη 50 ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνύο. Σεξάζηηα είλαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζην δίθηπό καο, ν επηζηεκνληθόο ηνπ ζπλεξγάηεο, θ. Καινύζη Παξαγθακηάλ, βηνιόγνο, ππεύζπλνο ηνπ γξαθείνπ Κξήηεο ηνπ WWF Διιάδνο. εκαληηθέο εκεξνκελίεο: 06/07/2009, Ίδξπζε Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «ΤΓΡΟΣ(Ρ)ΟΠΟ ΠΟΗΧ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΟΤ» 5-6/12/2009, 1ε πλάληεζε Πεξηθεξεηαθνύ Γηθηύνπ, «ΤΓΡΟΣ(Ρ)ΟΠΟ ΠΟΗΧ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΟΤ» Πνηεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα: Σν ΚΠΔ Λαζηζίνπ (Ηεξάπεηξαο- Νεάπνιεο), ππνζηεξίδεη ην δίθηπν κε ηα πξνγξάκκαηά ηνπ πνπ έρνπλ ζέκα ην λεξό: Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία 1. Έλα πξσηλό παξέα κε ηνλ Μπξακηαλνύιε, γηα ειηθίεο από 5-9εηώλ, κνλνήκεξν. 2. Πεύθα θαη θξύγαλα καδί! γηα ειηθίεο από 9-18εηώλ, Μνλνήκεξν δηήκεξν. 3. ηαιαγκαηηά- ζηαιαγκαηηά αδεηάδεη ε ζηάκλα ε πιαηεηά, γηα ειηθίεο από 9-18εηώλ, Μνλνήκεξν δηήκεξν. 4. Γηαιό - γηαιό γηα ειηθίεο από 9-18εηώλ, Μνλνήκεξν δηήκεξν. εκηλάξηα- εκεξίδεο 1. 26,27 θαη 28/03/2009, Ηεξάπεηξα, «Οη έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βησζηκόηεηαο θαη πσο απηέο ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο εθπαίδεπζε, δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ, ηξνθή, θαηαθύγην-θαηνηθία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, εηξήλε, εηζόδεκα» /10/2009, Λίκλε Μπξακηαλώλ, κε αθνξκή ηελ παλεπξσπατθή γηνξηή πνπιηώλ ην ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο δηνξγαλώλεη παξαηήξεζε πνπιηώλ ζηελ ιίκλε ησλ Μπξακηαλώλ 3. 06/02/2011, επηζηνιή πξνο ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο, «Μηα αγθαιηά γηα ηε ιίκλε Πξέβειε», κηα πξσηνβνπιία ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» /02/2011, Ζξάθιεην, ζε ζπλεξγαζία κε ΚΠΔ Γνπβώλ, εκεξίδα πνιηηώλ, «Ζ αμία ησλ πγξνηόπσλ ηεο Κξήηεο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ» 5. 14/04/2011, Ηεξάπεηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΜΑΗΥ, «Οη Ακκνζίλεο κε θέδξα ζηε λήζν Υξπζή θαη ζηελ Κξήηε» /03/2012, Υαληά, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΔ Βάκνπ, «Νεξό, κλήκε θαη πξννπηηθή» 7. 05/06/2012, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΦΗΚ, «Ζ 5ε Ηνπλίνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο θαη ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο» 8. 24,25,26/06/2012, Ηεξάπεηξα, «Βηώζηκε Γηαρείξηζε Τγξνηόπσλ - ε πεξίπησζε ηεο αιπθήο ηεο Νήζνπ Υξπζήο» /01/2012, Ηεξάπεηξα, εκεξίδα γηα πνιίηεο, «Οη Τγξόηνπνη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Ηεξάπεηξαο θαη ε νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε» Γξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα καζεηηθώλ νκάδωλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ. ηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ επηζθεθηεί πνιινύο πγξνηόπνπο (όπσο π.ρ Αικπξόο πνηακόο Αγίνπ Νηθνιάνπ, Λίκλε Μπξακηαλώλ Ηεξάπεηξαο, εθβνιέο Απνζειέκε ζην Ζξάθιεην, έινο Μαιίσλ, ιίκλε Κνπξλά Υαληά, Λίκλε Πξέβειε, αιπθέο Δινύληαο θιπ), ηνπο έρνπλ γλσξίζεη θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά εξγαζηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλνπκε, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ, όπσο ζην ηειεπηαίν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζακε ζηηο 25,26 θαη 27 Ηνπλίνπ, ζηελ Ηεξάπεηξα. Δξγαζίεο πνιππνίθηιεο, από ηε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο ή παξακπζηνύ κέρξη ηε δεκηνπξγία ελόο βίληεν ή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Δθαηνληάδεο καζεηώλ εξγάζηεθαλ πάλσ ζε απηή ηε ζεκαηνινγία ηηο πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο θαη επειπηζηνύκε κε κεγαιύηεξε θαληαζία λα πξνρσξήζνπκε θαη εθέηνο. Μεξηθά δείγκαηα από εξγαζίεο καζεηηθώλ νκάδσλ: 1. 3ν Γπκλ. Ηεξάπεηξαο, «Μπξακηαλά, Κεθαινβξύζε, Αγ. Αλδξέαο, Αικπξόο, ηόκην», Φαξνπδάθεο Υξπζνβαιάληεο, Γξαθάθε Μαξία.

5 2. Γπκλάζην Γέξγεξεο Ζξαθιείνπ, «Ο πγξόηνπνο ηεο Γέξγεξεο», Γξεγόξα ιγα. 3. 1ν Γ Γεωξγηνύπνιεο Υαλίωλ, Γξάζεηο ζηε Λίκλε ηνπ Κνπξλά, Αξακπαηδήο Μηράιεο. 4. 4ν Γπκλάζηνπ Ρεζύκλνπ, «Φνηληθόδαζνο Πξέβειε: Πξηλ θαη κεηά...ε πνξεία απνθαηάζηαζεο», Νίθνο Γιέλεο. 5. 2ν Γ. Ηεξάπεηξαο, «Βην-ζηαπξόιεμν», Κνθθηλίδεο Αλέζηεο ν Γπκλάζην Ζξαθιείνπ, «Παξνπζίαζε κειέηεο πδξνβηόηνπνπ Ξπξνπνηάκνπ Γαδίνπ», Νηθνιάνπ Γήκεηξα. 7. 1ν ΔΠΑΛ Ηεξάπεηξαο, «Ο ηερλεηόο ηακηεπηήξαο λεξνύ ζηα Λαθώληα Αγίνπ Νηθνιάνπ», Πεηζαιάθεο Γηώξγνο 8. 3ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ, «Σν πιεγσκέλν θνηληθόδαζνο ηεο Πξέβειεο», Ληαλνύ νθία, Φξαγθηαδάθε Δηξήλε. 9. 1ν Γ Αιηθαξλαζζνύ Ζξαθιείνπ, «Ζ Μπξακηαλνύια, ε λεξάηδα ηεο ιίκλεο ησλ Μπξακηαλώλ», Μειεζζαλάθε Μαξία, Καξακπόιηα Αλαζηαζία. ην ακέζωο επόκελν δηάζηεκα Δηνξγαλώλνπκε έλα ζεκηλάξην πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηθηύνπ, κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκό ηνπ λεξνύ ζηηο 09,10 θαη 11 Ννέκβξηνπ 2012, ζηηο Μαξγαξίηεο Ρεζύκλνπ, όπνπ νη ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί ζα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα θαη ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε δνπιεηά ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά. Φέηνο, επειπηζηνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δίθηπν αληαιιαγώλ θαη θηινμελίαο ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ δηθηύνπ, κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα γλσξίζνπλ πγξόηνπνπο θαη από άιιε πεξηνρή ηεο Κξήηεο, ηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα, ηνλ πνιηηηζκό ηνπ λεξνύ ηεο θάζε πεξηνρήο. Οη παξεκβάζεηο καο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ. ε δύν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζακε, ην πξώην ζηα πιαίζηα ηεο ΓΒΜ, ζηηο 12 θαη 13/02/2011 ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΔ Γνπβώλ θαη ην δεύηεξν, ην απνινγηζηηθό ησλ δξάζεσλ ηνπ δηθηύνπ, ζηηο 25,26 θαη 27/06/2012, πξνέθπςε ην αίηεκα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αληηδξάζνπκε δπλακηθά ζε όζα ζέκαηα ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή καο θαη ζρεηίδνληαλ κε αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηνπο πγξόηνπνπο πνπ επηζθεθηήθακε γηα δξάζεηο πεδίνπ. Έηζη, ππνβάιιακε κηα αλαθνξά πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, γηα ηελ εθβνιή ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη ην έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην Ζξάθιεην, πνπ ηελ ππέγξαςαλ 101 πνιίηεο, ελώ ππνβάιιακε αθόκε κηα αλαθνξά γηα ηνλ πγξόηνπν ηεο αιπθήο θαη όιεο ηεο λήζνπ Υξπζήο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηεξάπεηξα θαη πνπ ηελ ππέγξαςαλ 45 εθπαηδεπηηθνί. Οη ππνζέζεηο έρνπλ ιάβεη αξηζκό ππόζεζεο από ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε: 3. Δθβνιή ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ, Αξηζκόο Τπόζεζεο ηπ,138059/ Τγξόηνπνο αιπθήο θαη λήζνπ Υξπζήο, Αξηζκόο Τπόζεζεο ηπ, /2012. Σηο δύν ππνζέζεηο έρνπλ αλαιάβεη νη θ.θ. Παπαζαλάζνγινπ Αλησλίλα θαη Μαπξνκάηε Διεπζεξία. ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη νη αλαθνξέο ζε πιήξε αλάπηπμε. Δθζέηνληαη αλαιπηηθά νη δηαπηζηώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα ζεκηλάξηα, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληίθξηζαλ, επηζθεπηόκελνη ηνπο πγξόηνπνπο θαη ηηο επξύηεξεο πεξηνρέο ηνπο. Καηέγξαςαλ ηα πξνβιήκαηα, κε ηελ βνήζεηα ησλ επηζηεκόλσλ εηζεγεηώλ ησλ ζεκηλαξίσλ, δηεξεύλεζαλ ην λνκνζεηηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ζπλέηαμαλ από θνηλνύ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο. Οη ππνζέζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Ήδε γηα ηελ πξώηε, εθβνιή ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη ην έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο έρνπλ ζηείιεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ο.η.Π νξηζκέλεο από απηέο ζεσξεί όηη δελ είλαη επαξθείο θαη επαλέξρεηαη κε λεώηεξν έγγξαθό ηνπ. ην έινο Μαιίσλ από ηνλ δήκν Υεξζνλήζνπ, έγηλε ε νξηνζέηεζή ηνπ θαη πξνρσξνύλ ζε κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ. ηηο εθβνιέο ηνπ Απνζειέκε αληηζέησο ππάξρεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζήο ηνπ θαη ε ππόζεζε έρεη δηαβηβαζηεί θαη ζηνλ εηζαγγειέα. Γηα ηελ δεύηεξε ππόζεζε, ηνλ Τγξόηνπν ηεο αιπθήο θαη όιεο ηεο λήζνπ Υξπζήο, ν.η.π. κειεηά ηηο απαληήζεηο ησλ ππεξεζηώλ θαη όπσο καο γλώξηζε ζα ηνπο απνζηείιεη ζρεηηθό έγγξαθν, πνπ ζα δεηά ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Υξπζήο. ε πξόζθαηε ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηνλ Γαζάξρε Π.Δ Λαζηζίνπ, κε ελεκέξσζε όηη ν Γ.Γ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξνηίζεηαη άκεζα λα ζπγθαιέζεη ζύζθεςε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ, ε νπνία ζα ιάβεη κνξθή ζπλάληεζεο εξγαζίαο, ώζηε ε θάζε ππεξεζία λα πξνηείλεη, κε βάζε ην λνκνζεηηθό θαζεζηώο, ην ηη ζα επηηξέπεηαη θαη ην ηη ζα απαγνξεύεηαη ζηε Υξπζή, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζπληαρζεί δηαρεηξηζηηθό ζρέδην πνπ ζα ην ππνγξάςεη θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο γηα λα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Μάιηζηα έδεημε λα είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη ηνπ ρξόλνπ ζε ηνπνζέηεζε 2 δαζνθπιάθσλ ζηε Υξπζή, ώζηε λα δηώθνληαη νη απζαηξεζίεο θαη νη παξαλνκίεο. Δπειπηζηνύκε όηη ε δεκόζηα δηνίθεζε ζα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, θάησ από ηελ πίεζε ηε δηθή καο (ησλ 146 πνιηηώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο δύν αλαθνξέο) θαη ην.η.π. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Γηα όιεο απηέο ηηο δξάζεηο ην ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο-Νεάπνιεο, δεκνζηνπνηεί θαη ελεκεξώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέιε ηνπ δηθηύνπ, θαζώο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δπειπηζηνύκε, όηη κε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο, πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ ζεκαζία ηόζν ζεκαληηθώλ βηνηόπσλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ηελ πγεία θαη ην επ- δελ καο, ζα επαηζζεηνπνηήζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξνπο νη ζπκπνιίηεο καο θαη ζα νδεγήζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξνπο ζε δξάζεηο θαη ζπλέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Αο δείμνπκε όινη καδί όηη κπνξνύκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ ηόπν καο θαη λα δηαθπιάμνπκε ηελ ζεκαληηθή απηή θπζηθή θιεξνλνκηά γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο, θξαηώληαο ζην λνπ καο, όηη ίζσο είλαη ε κνλαδηθή κνξθή πινύηνπ πνπ καο έρεη απνκείλεη. Θεσξνύκε, αθόκε, όηη κε ηνλ ηξόπν απηόλ, εθηόο από ηελ επαηζζεηνπνίεζε, δείρλνπκε ηνλ δξόκν πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Ο καζεηήο, ν γνλέαο, ν

6 εθπαηδεπηηθόο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γεληθόηεξα, όηαλ γίλνληαη απνδέθηεο ηέηνησλ δξάζεσλ, ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αηνκηθή ηνπο επζύλε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ζπλεηδεηνπνηνύλ ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ξόιν πνπ κπνξνύλ λα «παίμνπλ» ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπ, αλ σο ελεξγνί πνιίηεο παξαθνινπζνύλ θαη παξεκβαίλνπλ. Από αλαξηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ηζηνζειίδεο 1. Μαλόιεο Βνπηπξάθεο, Φπζηθόο Πεξηβαιινληνιόγνο, 2. WWF Διιάδνο, 3. Καινύζη Παξαγθακηάλ, Βηνιόγνο WWF Διιάδνο, ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ WWF Διιάο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία & ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ. Διιεληθνί Τγξόηνπνη Ρακζάξ: Αμηνιόγεζε Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο. Αζήλα. Φεβξνπάξηνο 2009, 39 ζει. Γεξάθεο Π.Α. & Δ.Θ. Κνπηξάθεο Διιεληθνί Τγξόηνπνη. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ Τγξόηνπσλ, Δµπνξηθή Σξάπεδα Διιάδαο, Αζήλα, 381 ζει. Γσξηθόο, Βαζηθνί πγξόηνπνη ηεο ρώξαο. Τπνπξγείν πληνληζκνύ, Τπεξεζία Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο. Αζήλα. 400 ζει. Εαιίδεο, Υ.Γ. & Α. Μαληδαβέιαο (ζπλη. έθδνζεο) Απνγξαθή ησλ ειιεληθώλ πγξόηνπσλ σο θπζηθώλ πόξσλ (πξώηε πξνζέγγηζε). ΔΚΒΤ. xviii ζει. Καηζαδσξάθεο, Γ. & Κ. Παξαγθακηαλ Οη πγξόηνπνη ηνπ Αηγαίνπ. WWF Διιάο, Αζήλα, 28 ζει. Καηζαδσξάθεο, Γ. θαη Κ. Παξαγθακηάλ Απνγξαθή ησλ πγξόηνπσλ ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ: Σαπηόηεηα, νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη απεηιέο. Παγθόζκην Σακείν γηα ηε Φύζε - WWF Διιάο, Αζήλα. 392 ζει. Σζηνύξεο. & Π. Γεξάθεο Τγξόηνπνη ηεο Διιάδνο. Αμία Αιινηώζεηο - Πξνζηαζία. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο WWF Διιάο, 96 ζει.

7 18 Ηαλνπαξίνπ 2011 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Πξνθήξπμε επηκνξθωηηθνύ ζεκηλαξίνπ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΒΜ Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Ηεξάπεηξαο θαη Γνπβώλ, ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηνπ ΣΓΔ ηνπ ΔΗΝ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ θαη από Δζληθνύο πόξνπο, δηνξγαλώλνπλ ζηηο 12 θαη 13 Φεβξνπαξίνπ 2011, ζην Ζξάθιεην, επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα ελήιηθεο, δηάξθεηαο 23 σξώλ. Σν ζεκηλάξην δηνξγαλώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην WWF Διιάο θαη ην Παξάξηεκα Κξήηεο ηεο ΠΔΔΚΠΔ. ην ζεκηλάξην κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελήιηθεο πνιίηεο από όινπο ηνπο λνκνύο ηεο Κξήηεο. Πξνηεξαηόηεηα ζα έρνπλ ζηειέρε θαη ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ, εθιεγκέλνη ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κέιε δηνηθήζεσλ θνηλσληθώλ θνξέσλ, εθπαηδεπηηθνί θαη πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα θαζώο θαη ελήιηθεο καζεηέο ΓΔ, λπθηεξηλώλ ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ. Σίηινο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: «Ζ αμία ηωλ πγξνηόπωλ ηεο Κξήηεο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ» Πξνο 13 Φεβξνπαξίνπ 2011 Αλαθνξά εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλωζαλ ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο Γνπβώλ, ζην Ζξάθιεην 1. Γήκν Υεξζνλήζνπ 2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο: Δηεύζπλζε Τδάησλ, Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ζρεδηαζκνύ & Γεληθή Δηεύζπλζε Δαζώλ 3. Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ & Δηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ 4. Δαζαξρείν Λαζηζίνπ 5. Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 6. ΚΓ θαη ΚΓ Δθνξία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ, αληίζηνηρα. 7. Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, Ζξάθιεην. 8. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε Αλαθνξά ζρεηηθά κε πγξόηνπν εθβνιώλ Απνζειέκε πνηακνύ θαη έινο πνηακνύ Μαιίωλ. Τπνγξάθηεθε από 101 πνιίηεο 06 Φεβξνπαξίνπ 2011 Αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο Μηα αγθαιηά γηα ηε ιίκλε Πξέβειε. Μια πρωηοβουλία ζηα πλαίζια ηου δικηύου «Υγροη(ρ)οπο ποιώ ηη ζυμπεριθορά μου» πληνληζηήο Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο πλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί, Αγαπεκέλνη καο καζεηέο. Σν άββαην 21 Απγνύζηνπ, έγηλε ζηάρηε ην ηζηνξηθό θνηληθόδαζνο ηεο ιίκλεο Πξέβειε, από κεγάιε ππξθαγηά πνπ μέζπαζε βνξεηόηεξα ηνπ Κνπξηαιηώηηθνπ θαξαγγηνύ. «Καη ηα 40 ζηξέκκαηα ηεο ιόρκεο ησλ θνηλίθσλ ηνπ Θεόθξαζηνπ θάεθαλ! - Κάεθαλ από ηελ άγλνηα γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαζώο, ζε κία πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ, δελδξνθπηεύηεθαλ πξηλ από ρξόληα ρηιηάδεο πεύθα ζε κηα έθηαζε 200 ζηξεκκάησλ αθξηβώο δίπια ζην θαξάγγη. Είλαη απηά πνπ νδήγεζαλ ηε θσηηά ζηελ θαξδηά ηνπ θνηληθόδαζνπο. - Κάεθαλ από ηελ αλεπάξθεηα ησλ ππεπζύλσλ, θαζώο δαπαλήζεθαλ 1,2 εθ. επξώ ζηελ πινπνίεζε ελόο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Κξίζεσλ θαη Αληηκεηώπηζεο Ππξθαγηώλ ζε Δαζώδεηο Εθηάζεηο ηεο

8 Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, πνπ ππνηίζεηαη όηη ζα θάιππηε ην πξηλνδάζνο ηνπ Ρνύβα θαη ην θνηληθόδαζνο ηεο Μνλήο Πξέβειεο, αιιά δελ ιεηηνύξγεζε πνηέ. - Κάεθαλ από ηελ απιεζηία ησλ αλζξώπσλ, θαζώο ρξόληα ηώξα ην θαξάγγη ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα θαη έκκεζα γηα θέξδνο από πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη ηελ πνιηηεία ρσξίο ην παξακηθξό ίρλνο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. - Κάεθαλ από ηελ αδηαθνξία ησλ δεκόζησλ αξρώλ θαη θνξέσλ γηα ηελ (σο όθεηιαλ) δηαηήξεζε ελόο ηόπνπ, πνπ κε βάζε ηελ Εζληθή λνκνζεζία, είλαη Σόπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο, Ζώλε Εηδηθήο Πξνζηαζίαο, Καηαθύγην Άγξηαο Ζσήο, Σνπίν Θδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο θαη Α Αξραηνινγηθή Ζώλε. - Κάεθαλ από ηελ αλνεζία όισλ απηώλ πνπ θξαηνύλ ζηάζε ζεαηή ζηε ιαηόκεπζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ. Μέρξη θαη ζήκεξα, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη νη επηζθέπηεο λνηθηάδνπλ πάιη πνδήιαηα ζαιάζζεο θάλνληαο βόιηεο, ζηνλ απζηεξόηαηα θαη δπζηπρώο κόλν ζηε ζεσξία, πξνζηαηεπόκελν πγξόηνπν». (http://wwfaction.wordpress.com/) πλάδειθνη θαη αγαπεηνί καζεηέο, Παξ όιεο ηηο έγλνηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ όινη αληηκεησπίδνπκε κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζεσξνύκε επηβεβιεκέλν, λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο θαη κε πνιππνίθηιεο εθδειώζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο λα αθηεξώζνπκε ηε θεηηλή καο ρξνληά ζηε ιίκλε ηνπ Πξέβειε θαη ηνπ Κνπξηαιίσηηθνπ θαξαγγηνύ. Γηα ην ζθνπό απηό, πξνηείλνπκε ζηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ή δηαηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δίθηπό καο, λα δεκηνπξγήζνπκε όινη καδί, κηα αζπίδα πξνζηαζίαο, αλνίγνληαο ηελ αγθαιηά καο θαη λα πηνζεηήζνπλ ηνλ ελ ιόγσ πγξόηνπν. Θεσξνύκε απαξαίηεηε κηα ζπλάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δηθηύνπ, κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ζπληνληζηηθή ηνπ νκάδα θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππεπζύλσλ Π.Δ όιεο ηεο Κξήηεο ώζηε λα ζπδεηήζνπκε ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαπηύμνπκε ηε θεηηλή ρξνληά. αο παξαθαινύκε λα καο δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο κε έλα απιό καηι ζην ηειέθσλν θαη , θαμ: Ο πξόεδξνο ηνπ δηθηύνπ Παύινο Γαζθαιάθεο Τπεύζπλνο ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο Πξνο 26 Ηνπλίνπ 2012 Αλαθνξά εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλωζε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο Νεάπνιεο, ζηελ Ηεξάπεηξα 9. Γήκν Ηεξάπεηξαο 10. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο: Δηεύζπλζε Τδάησλ, Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ζρεδηαζκνύ & Γεληθή Δηεύζπλζε Δαζώλ 11. Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ & Δηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ 12. Δαζαξρείν Λαζηζίνπ 13. Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 14. Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 15. Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 16. Ληκελαξρείν Ηεξάπεηξαο 17. Αζηπλνκία Ηεξάπεηξαο 18. ΚΓ Δθνξία Αξραηνηήησλ Λαζηζηνπ 19. Κηεκαηηθή Τπεξεζία Λαζηζίνπ 20. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Λαζηζίνπ 21. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε Κνηλνπνίεζε 1. Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 2. Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο 3. Αληηπεξηθεξεηάξρε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο 4. Βνπιεπηέο Κξήηεο Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ ηεο αιπθήο θαη όιεο ηεο λήζνπ Υξπζήο

9 Τπνγξάθηεθε από 45 εθπαηδεπηηθνύο Αμηόηηκεο Κπξίεο, αμηόηηκνη Κύξηνη Δκείο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιίηεο, ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο Νεάπνιεο, ζηελ Ηεξάπεηξα ζηηο 25, 26 ΚΑΗ 27 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012, ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ», κε ζέκα «Βηώζηκε Γηαρείξηζε Τγξνηόπσλ - ε πεξίπησζε ηεο αιπθήο ηεο Νήζνπ Υξπζήο», επηζθεθηήθακε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, γηα εξγαζίεο πεδίνπ ηε Νήζν Υξπζή Ηεξάπεηξαο ζηηο θαη δηαπηζηώζακε ηα παξαθάησ: 1. Σν νίθεκα ηνπ αλαςπθηεξίνπ-ηαβέξλαο δελ ιεηηνπξγεί κελ, θαζώο ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη είλαη πνιιαπιάζηα απηήο γηα ηελ νπνία είρε αδεηνδνηεζεί, αιιά δελ έρεη θαηεδαθηζηεί σο παξάλνκν. 2. ηε ζέζε Κεθάια ππάξρεη ππξνθπιάθην ζην νπνίν θαηνηθεί ηδηώηεο (ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο είλαη ν θεξόκελνο ηδηνθηήηεο ηεο έθηαζεο επί ηεο νπνίαο θηίζηεθε ην ππξνθπιάθην) 3. Λεηηνπξγεί πξνθαλώο παξάλνκα απηνζρέδηα ηαβέξλα ζην ύςσκα αλαηνιηθά ηεο ιεγόκελε «ρξπζήο αθηήο», ζηα βόξεηα ηνπ λεζηνύ 4. Σελ παξνπζία κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (γνπξνύλεο) νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα εθηεηακέλν «νδηθό» δίθηπν, ππνβαζκίδνληαο ζνβαξά θαη ηηο ακκνζίλεο κε άξθεπζνπο πνπ απνηεινύλ είδνο θαη νηθόηνπν πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία. 5. Τπάξρνπλ αξθεηέο ζθελέο αιιά θαη εκη-κόληκεο θαη πξόρεηξεο θαηαζθελσηηθέο θαηαζθεπέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δάζνπο αξθεύζσλ. 6. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 12 πξόβαηα ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ θαη ηνπιάρηζηνλ 10 θαηζίθεο ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ, όια αδέζπνηα. 7. ε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνύ ππάξρνπλ ζηεξεά ππνιείκκαηα όπσο εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα, θακέλεο γνπξνύλεο, ιάζηηρα ηξαθηέξ (κεηξήζακε ηνπιάρηζηνλ 10 ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζεκείν), ππνιείκκαηα θαύζεο απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξα ζεκεία θαζώο θαη ζπζθεπώλ (ςπγεία, θαηαςύθηεο θιπ). 8. ηνλ πγξόηνπν ηεο Αιπθήο έρεη δηαλνηρζεί δξόκνο κε επίρσζε ηεο όρζεο ηνπ πγξόηνπνπ γηα λα εμππεξεηεί ηνπο ηδηνθηήηεο ελόο νηθήκαηνο μύιηλνπ θαιήο θαηαζθεπήο, κε πέξγθνια, βνεζεηηθνύο ρώξνπο, θσηνβνιηατθό ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ειηαθό ζεξκνζίθσλα, γελλήηξηα, παξνρή λεξνύ κε ιάζηηρα από παξαθείκελν πεγάδη, θιπ 9. ην λεζί έρνπλ εηζαρζεί θαη εμαπιώλνληαη μεληθά είδε πξνο ηελ ρισξίδα ηνπ λεζηνύ όπσο κπνύδη, αζάλαηνη θιπ, ελώ γίλεηαη εθηξνθή πέξδηθαο ζε εηδηθό θινπβί. 10. Δζεάζεζαλ επίζεο 5 αδέζπνηα ζθπιηά θαη θαηά πιεξνθνξίεο ν αξηζκόο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 15. εκεηώλνληαο όηη νη πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ νηθόηνπν απζηεξά πξνζηαηεπόκελν από ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία (2250* Θίλεο ησλ παξαιηώλ κε Juniperus spp) ζα ζέιακε λα επηζεκαίλνπκε όηη, όπσο πιεξνθνξεζήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ε λήζνο Υξπζή έρεη ηεζεί ππό απζηεξό θαζεζηώο πξνζηαζίαο ιόγσ ησλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο ζπάληαο ρισξίδαο θαη ηνπ αξραηνινγηθνύ ηεο ελδηαθέξνληνο. Δηδηθόηεξα ε λήζνο είλαη ραξαθηεξηζκέλε θαη πξνζηαηεύεηαη:

10 σο Σνπίν Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο [απνθάζεηο 9597/ ηνπ Τθππνπξγνύ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο (Β' 666) θαη ΤΠΠΔ/ΛΡΥ/Λ1/Φ24/83607/2735/ (Β' 50/1982) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ], σο αξραηνινγηθόο ρώξνο [απόθαζε Α/Φ31/24456/1831 π.ε./ (Β' 699) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ], σο Καηαθύγην Άγξηαο Εωήο [απόθαζε / ηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο (Β' 562)], σο Εώλε Δηδηθήο Γηαηήξεζεο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 κε θσδηθό αξηζκό GR [βι. ήδε απόθαζε 2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο (ΔΔ L 259), Δπηπιένλ, ζην λεζί έρεη απαγνξεπζεί ε βνζθή [2727/ΓΑΓ 10/ Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε Βνζθήο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Λαζηζίνπ] ελώ νιόθιεξε ε έθηαζή ηνπ (κε εμαίξεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ αλαςπθηεξίνπ πνπ είρε παξαρσξεζεί πξνο εθκεηάιιεπζε ζηνλ Γήκν Ηεξάπεηξαο) έρεη θεξπρζεί αλαδαζωηέα [απόθαζε 2576/ ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (Γ' 896)]. Σέινο, ν πγξόηνπνο ηνπ λεζηνύ πεξηιακβάλεηαη ην Π.Γ. γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξώλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ κε όλνκα «Αιπθή Υξπζήο» θαη θσδηθό Y432HRY001 (ην Π.Γ. έρεη ήδε ππνγξαθεί από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη αλακέλεηαη από κέξα ζε κέξα ε δεκνζίεπζή ηνπ). Έρνληαο ππ όςε ηα παξαπάλσ εθθξάδνπκε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα θαη αλεζπρία καο γηα ηελ αιόγηζηε ρξήζε απηνύ ηνπ πνιύηηκνπ θαη απζηεξά πξνζηαηεπόκελνπ θπζηθνύ πόξνπ. Ζ πιήξεο έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηαρεηξηζηηθνύ ζρεδηαζκνύ (παξόιν πνπ έρνπλ εθπνλεζεί δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο) θαη ε αδπλακία ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ λα επηβάινπλ ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ νη ίδηεο έρνπλ ζεζπίζεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο πξνθαιεί απνγνήηεπζε. Απεπζπλόκαζηε ινηπόλ πξνο ηηο ππεξεζίεο ζαο θαη επηζπκνύκε λα καο ελεκεξώζεηε ζρεηηθά γηα όζα εθ ησλ αλσηέξσ έρεηε θαηά ηνλ λόκν αξκνδηόηεηα α) γηα ηε λνκηκόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ ζαο αλαθέξακε, β) ησλ ελεξγεηώλ έρεηε κέρξη ζήκεξα πξνσζήζεη θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, θαη γ) ηη πξόθεηηαη άκεζα λα θάλεηε -όπσο εθ ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ έρεηε ππνρξέσζε- γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο ζηε λήζν Υξπζή, ηελ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξζνινγηθή ηνπ δηαρείξηζε. Παξαθαινύκε πνιύ, νη απαληήζεηο λα απνζηαινύλ ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο Νεάπνιεο (Δζληθήο Αληηζηάζεωο 30, Ηεξάπεηξα, ηει: ), ν ππεύζπλνο ηνπ νπνίνπ (θ. Παύινο Γαζθαιάθεο) ζα καο ηηο πξνωζήζεη.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιεσρσμένος ρόλος ηων ΚΠΔ ζηην Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: η περίπηωζη ηοσ ΚΠΔ Ανωγείων

Ο Γιεσρσμένος ρόλος ηων ΚΠΔ ζηην Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: η περίπηωζη ηοσ ΚΠΔ Ανωγείων Ο Γιεσρσμένος ρόλος ηων ΚΠΔ ζηην Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: η περίπηωζη ηοσ ΚΠΔ Ανωγείων Κεθαινγηάλλε Εαραξέληα 1, Βξέληδνο Βαγγέιεο 2, Καινκνίξε Αγάπε 3 1.Τπεύζπλε ΚΠΔ Αλσγείσλ mail@kpe-anogion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Εσληαλνί νξγαληζκνί Γελ κεηαθηλνύληαη Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. κπνξνύλ από αλόξγαλεο νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Εσληαλνί νξγαληζκνί Γελ κεηαθηλνύληαη Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. κπνξνύλ από αλόξγαλεο νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Εσληαλνί νξγαληζκνί Γελ κεηαθηλνύληαη Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. κπνξνύλ από αλόξγαλεο νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ηξαθνύλ) Τν ζύλνιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα