Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 24 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το Επιµελητήριο Πιερίας µέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα-ΕΦΕΠΑΕ- ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές της Πιερίας ότι προκηρύχθηκε το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού - Εµπορίου & Υπηρεσιών». Πρόκειται για µία επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε στόχο την ενίσχυση υφιστάµενων, νέων και υπό σύσταση πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στους παραπάνω τοµείς. Ο προϋπολογισµός της ηµόσιας απάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η διαθέσιµη ηµόσια απάνη του προγράµµατος ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ και χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και τον τοµέα δραστηριότητάς της σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του προγράµµατος. Η ηµόσια απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προϋπολογισµού: από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση» από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός» από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο - Υπηρεσίες». Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης µπορούν να υποβάλουν πρόταση: υφιστάµενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, µέχρι τις , έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας και που θα πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/νους ΚΑ πριν την υποβολή της πρότασης νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάµενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/νους ΚΑ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης. Το ποσοστό της ηµόσιας Χρηµατοδότησης κυµαίνεται από 40% για µεσαίες επιχειρήσεις έως και 50% (για πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό του προγράµµατος

2 Επίσης στον Οδηγό του προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά οι ΚΑ που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα επιλέξιµων δαπανών και πιο συγκεκριµένα τις παρακάτω κατηγορίες: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 2. Μηχανήµατα Εξοπλισµός 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελµατικής χρήσης) 4. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόµησης Ενέργειας 5. ικαιώµατα τεχνογνωσίας 6. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 7. Λογισµικό 8. Προβολή - Προώθηση 9. Συµβουλευτικές υπηρεσίες 10. Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νέες - υπό σύσταση µικρές επιχειρήσεις Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις και µέχρι τις στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή νέας πρότασης. Οι φυσικοί φάκελοι µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σηµεία υποβολής, ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτηµα του Οδηγού. Για την Πιερία σηµείο υποβολής αποτελεί και το Επιµελητήριο Πιερίας. Το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι επενδυτές στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να τα αποκτήσουν από : τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους: του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (www.ypoian.gr) του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), της ΕΥ /ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), του Επιµελητηρίου Πιερίας (www.champier.gr) Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ -ΕΠΑΕ στο τηλ Tην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, τηλ )

3 Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισµός Λήδα Μαρία- 6οχλµ. Χαριλάου-Θέρµης, Θεσσαλονίκη, τηλ , ). Τα γραφεία του Επιµελητηρίου Πιερίας, Γραφείο Ειδικού Συµβούλου Νικόλαου Χουσουρίδη, τηλ : , fax : , ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ Στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΕΣΠΑ στον τοµέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας προτίθεται να προκηρύξει την πράξη «Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», σύµφωνα µε ανακοίνωση της προηγούµενης Παρασκευής. Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης µε τη χρηµατοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναµικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανεπτυγµένη παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτοµίας µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. Σύµφωνα µε την ΓΕΕΤ, οι ειδικοί στόχοι της πράξης είναι: - Η προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτοµίας και η ενσωµάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθµισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασµού. - Η ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές. - Η µεταφορά και προσαρµογή της υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιοµηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας. - Η ενίσχυση και αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού των επιχειρήσεων µε τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, που βρίσκουν άµεση εφαρµογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων. - Η ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας και η αποτελεσµατικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. Η πράξη απευθύνεται σε µεµονωµένες επιχειρήσεις κάθε µεγέθους ή σε συµπράξεις ανεξάρτητων µεταξύ τους επιχειρήσεων (µε δυνατότητα ανάθεσης τµήµατος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων έρευνας και τεχνολογίας σε εστιασµένους τοµείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν µετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιµων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσµάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τοµέα. Η πράξη χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών σε µετάβαση, του ΕΣΠΑ Η συνολική δηµόσια δαπάνη της επικείµενης προκήρυξης ανέρχεται σε 19,8 εκατ. ευρώ

4 Η πράξη σχεδιάστηκε µε τρόπο ώστε να εναρµονίζεται µε την εθνική στρατηγική για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παραγωγικού τοµέα της χώρας, αλλά και να περιορίζει δραστικά την γραφειοκρατία. Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει µε την δηµοσίευση της επίσηµης προκήρυξης από την ΓΓΕΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας σε συνεργασία µε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζει την υλοποίηση ΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Πιο αναλυτικά, τα αντικείµενα της δια βίου εκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται στους επιχειρηµατίες-µέλη του Επιµελητηρίου είναι: - Η χρήση του ιαδικτύου στη λειτουργία της µικρής επιχείρησης, διάρκειας 36 ωρών - ιαφήµιση και Προβολή της µικρής επιχείρησης, διάρκειας 32 ωρών Τα τµήµατα θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν µαθήµατα από τη στιγµή που συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός ενδιαφεροµένων. Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιούνται κάθε ευτέρα και Τετάρτη τις απογευµατινές ώρες. Για πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής απευθυνθείτε στο Επιµελητήριο Πιερίας, αρµ. υπάλληλος κ. Κολοκάτση Ανδροµάχη, τηλ , , φαξ ή στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας και στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη. Τηλ , φαξ ή στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr). ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Προγράµµατα Κατάρτισης ΕΦΕΤ: Απαραίτητη η πιστοποίηση για την αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Το Επιµελητήριο Πιερίας στην προσπάθειά του να βρίσκεται κοντά στους επιχειρηµατίες µέλη του διοργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης του ΕΦΕΤ σε πρόγραµµα κατάρτισης στην «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων επιπέδου 1», διάρκειας 10 ωρών (2 ηµέρες Χ 5 ώρες την ηµέρα), τα οποία αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών τροφίµων. Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία καθίσταται πλέον απαραίτητο να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων όλοι οι επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα ή ποτά, για την εφαρµογή των σχετικών οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής. Από τα παραπάνω απορρέουν υποχρεώσεις και νοµικές ευθύνες των επιχειρηµατιών σε περιπτώσεις που κατά τους ελέγχους του ΕΦΕΤ, διαπιστωθεί πως δεν τηρούν τους ειδικούς φακέλους αρχείου, µε τα πιστοποιητικά των εργαζοµένων και των ιδίων

5 Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης σεµιναρίων του ΕΦΕΤ, αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό και θα ζητείται από τους ΟΤΑ, σε οποιαδήποτε αδειοδότηση αιτηθεί ο επιχειρηµατίας, ειδικά στην άδεια λειτουργίας. Το κόστος για τα σεµινάρια αυτά ανέρχεται στο ποσό των 90 ευρώ ανά καταρτιζόµενο (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και του παραβόλου του ΕΦΕΤ, το οποίο ανέρχεται στα 40 ευρώ). Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Επιµελητήριο Πιερίας (αρµ. υπάλληλος κ. Ανδροµάχη Κολοκάτση, τηλ , ). ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΣΥΝΕ ΡΙΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για τις κάτωθι Εκθέσεις Συνέδρια Επιχειρηµατικές Αποστολές: EnergyTech 2013, 5 η ιεθνής Έκθεση Ανανεώσιµων Πηγών, Εξοικονόµησης Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Τόπος: Θεσσαλονίκη Χώρος: ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: HELEXPO Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. Υπηρεσίες: Θέρµανση, Ψύξη, Κλιµατισµός, Σωλήνες, Αυτοµατισµοί, Πετρελαιοειδή, Φυσικό Αέριο, Ηλεκτρισµός, Ανανεώσιµες, Εναλλακτικές και Συµβατικές Πηγές Ενέργειας, Ανάκτηση Ενέργειας Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή, Κυριακή: 11:00-20:00, Σάββατο: 11:00-21:00 Πληροφορίες: κ. Χατζηιωάννου, τηλ: , -257, fax: website: INFACOMA 2013, 30 η ιεθνής Έκθεση οµικών Υλικών, Μονωτικών Κουφωµάτων, Ειδών Υγιεινής, Μπάνιου, Προκατασκευών Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Τόπος: Θεσσαλονίκη Χώρος: ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: HELEXPO Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. Υπηρεσίες: οµικά υλικά, µονωτικά, τούβλα, τζάκια, επενδύσεις τζακιών, µηχανισµοί, εστίες, θερµάστρες, κρύσταλλα, διακοσµητικά, υλικά εγκαταστάσεων - εξοπλισµού, κουφώµατα, προκατασκευές, συστήµατα ασφάλειας Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00-19:00 Σάββατο: 10:00-20:00, Τιµή Εισιτηρίου: 6 ευρώ Πληροφορίες: κα. Ευσταθιάδου, τηλ: , fax: website: 13 η ARTOZA 2013 Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Χώρος: Metropolitan Expo ιοργάνωση: FORUM S.A

6 Υπηρεσίες: Εξοπλισµός καταστηµάτων, α ύλες αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, µηχανήµατα, προϊόντα ζύµης & αρτοσκευάσµατα, καφέδες, ροφήµατα, χυµοί, παγωτό χύµα και προϊόντα παγωτού, σοκολατοειδή και ζαχαρώδη, είδη συσκευασίας και διακόσµησης Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: 10:00-20:00 Πληροφορίες: Forum, τηλ: , fax: website: ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ, Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιόλαδου Χρόνος: Μαρτίου 2013 Χώρος: Ελληνικό-Αίθουσα Ξιφασκίας ιοργάνωση: COMPASSexpo Ltd. Υπηρεσίες: Παραγωγή, προώθηση, µεταποίηση, διανοµή, τυποποίηση, κατανάλωση, εµπόριο, γαστρονοµία, εξαγωγές, µαζική εστίαση, τεχνολογία, πιστοποίηση, µηχανολογικός εξοπλισµός του ελαιολάδου και της ελιάς. Πληροφορίες: Compassexpo, τηλ: , fax: website: WOOD SHOW CRETA Χρόνος: Μαρτίου 2013 Τόπος: Ηράκλειο Κρήτης Χώρος: Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου ιοργάνωση: MEDEXPO S.A. Υπηρεσίες: οµική ξυλεία, ξύλινα σπίτια, παρκέτα, διακοσµητικές επιφάνειες, κουφώµατα και συστήµατα παραθύρων, ξυλεία εσωτερικού χώρου, πόρτες, πέργκολες-συστήµατα σκίασης, στέγες, υλικά συνδεσµολογίας ξύλινων κατασκευών Σηµείωση: 10:00 π.µ. 18:00 µ.µ., Είσοδος ελεύθερη Πληροφορίες: τηλ: , SAFETY EXPO 2013, 1 η Έκθεση Ασφάλειας και Προστασίας Χρόνος: Μαρτίου 2013 Χώρος: Metropolitan Expo ιοργάνωση: METROPOLITAN EVENTS A.E. Υπηρεσίες: Ασύρµατοι και ενσύρµατοι συναγερµοί, εξοπλισµός προστασίας, θωρακισµένα οχήµατα, κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, σύµβουλοι ασφαλείας, σχολές αυτοάµυνας, σχολές εκπαίδευσης σκύλων-φυλάκων, χρηµατοκιβώτια, συστήµατα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: 10:00-20:00 Πληροφορίες: Metropolitan Events, τηλ: , fax: , website: WEB WORLD EXPO & CONFERENCE, 3 η Έκθεση για τις Υπηρεσίες Internet Χρόνος: Μαρτίου 2013 Χώρος: Ζάππειο Μέγαρο ιοργάνωση: VERTICAL Σηµείωση: Κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-shops), διαφήµιση στο Internet και τα Social Media, εφαρµογές για κινητά, συσκευές όπως Smart Phones, Tablets, Servers κ.α. Πληροφορίες: τηλ: , website:

7 EUROPE 2020 STRATEGY FOR GROWTH, ιεθνής Εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων Χρόνος: 12 Μαρτίου 2013 Χώρος: ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ιοργάνωση: Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος Σηµείωση: Επαφές µε δυνητικούς συνεργάτες πελάτες προµηθευτές στο εξωτερικό, εντοπισµός καινοτόµων τεχνολογιών και προϊόντων Πληροφορίες: ΣΒΒΕ, κα Μόνικα Νάζη, τηλ: εσωτ. 207, fax: , website: INTERNATIONAL TEXTILE AND ACCESSORIES FAIR, ιεθνής Έκθεση Υφασµάτων και Αξεσουάρ Χρόνος: Μαρτίου 2013 Τόπος: Τουρκία, Κωνσνταντινούπολη Χώρος: Instanbul Expo Center/CNR Expo ιοργάνωση: Instanbul Fuarcilik A.S. Σηµείωση: Πλεκτό ύφασµα, Υφάσµατα, Τζιν, Νήµατα Πληροφορίες: Προξενείο της Τουρκίας, τηλ: , fax: , website: AUTOMECHANIKA, ιεθνής έκθεση για την Αυτοκινητοβιοµηχανία Χρόνος: Απριλίου 2013 Τόπος: Τουρκία, Κωνσταντινούπολη Χώρος: TUYAP Fair Convention & Congress Center ιοργάνωση: Messe Frankfurt Hannover Messe Προϊόντα: Εξοπλισµός αυτοκινητοβιοµαχανίας, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, εξοπλισµός και οργάνωση συνεργείων, ανταλλακτικά, είδη φανοποιείου, αξεσουάρ, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εξοπλισµός πρατηρίων καυσίµων Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: 10:00 π.µ.-18:00 µ.µ. ωρεάν είσοδος µε την εγγραφή στο site. Παράλληλα λειτουργεί η έκθεση PETROLEUM Istanbul. Πληροφορίες: Messe Frankfurt Greece, τηλ: , fax: , website: Ε-λαδι-Οινος, Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Εκθεσιακός Χώρος Περιστερίου ιοργάνωση: GoldenExpo Σηµείωση: Ελιά, Λάδι, Κρασί, όλες οι κατηγορίες εκθεµάτων παραγωγής από τα φυτώρια ως την τυποποίηση. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός «Κότινος» (συσκευασίας επώνυµου ελαιόλαδου και ελιάς, αιτήσεις µέχρι 13/04/2013) Πληροφορίες: GoldenExpo, κ. Γιάννης Σταυρόπουλος, τηλ: , κιν: , website: 6 η ιεθνής Έκθεση ECOTEC, Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Metropolitan Expo ιοργάνωση: T-EXPO Πληροφορίες: T-Expo, τηλ: , fax: , website:

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες για εκθέσεις και επιχειρηµατικές πληροφορίες µέσα από την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας που ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ προτίθεται να συνδιοργανώσει την «5 η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» από 27 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2013, στο χώρο της Εµποροπανήγυρης του ήµου Κατερίνης. Για το σκοπό αυτό καλεί επιχειρήσεις µε αντικείµενο δραστηριότητας «Κατασκευή λυόµενων Εκθεσιακών χώρων» να καταθέσουν σχετική προσφορά έως τη ευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:30. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τις βασικές προδιαγραφές - προϋποθέσεις από το Επιµελητήριο Πιερίας, ώρες γραφείου. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ , αρ. υπάλληλος κ. Κολοκάτση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τους επιχειρηµατίες-µέλη του ότι προτίθεται να συµµετέχει στη διεθνή έκθεση «ANUGA», η οποία θα πραγµατοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2013 στην Κολωνία της Γερµανίας. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη επαγγελµατική έκθεση τροφίµων και ποτών στην Ευρώπη. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι τη Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε στο Επιµελητήριο (αρµ. υπάλληλος κ. Κολοκάτση Ανδροµάχη, τηλ , fax: ). ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ιεύθυνση: 28ης Οκτωµβρίου 9 Τ.Κ Κατερίνη Τηλ.: Φαξ: Web: ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ - 8 -

ΤΕΥΧΟΣ 253 ΠΕΜΠΤΗ 11 AΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ To Επιµελητήριο Πιερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 270 ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5 Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συµµετέχουµε όλοι ίνουµε στον τόπο µας τη δυναµική που του αξίζει -

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 258 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»: 550 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το Ταµείο «Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» θα παράσχει

Διαβάστε περισσότερα

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ.

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. «Η σημερινή εποχή είναι προκλητικά γρήγορη και η πληροφόρηση αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κάθε επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 240 ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRIENA INSURANCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Μια νέα και πρωτοποριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 219 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ» Το Επιµελητήριο Πιερίας, η Αντιπεριφέρεια Πιερίας, ο ήµος Κατερίνης, ο ήµος ίου Ολύµπου και ο ήµος Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

«Στηρίζουμε με τη συμμετοχή μας την έκθεση. Δίνουμε δυναμική στον τόπο μας»

«Στηρίζουμε με τη συμμετοχή μας την έκθεση. Δίνουμε δυναμική στον τόπο μας» 3η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ανοίγει τις πύλες της από τις 30 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου Πλούσια εκθέματα Παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις Σε πανηγυρικό κλίμα η τελετή εγκαινίων με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΓΕΝΙΚΑ Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ B-2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΕΕ: ξεκινά δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 273 ΠΕΜΠΤΗ 10 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ Μείωση 1,1% του πληθωρισµού τον Σεπτέµβριο των νοικοκυριών. Μείωση 1,1%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Καταναλώνουµε Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208 1. (ΝΕΟ) Προδημοσίευση προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ στους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 1. (ΝΕΟ ) Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ict4 growth», μέχρι την Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα