ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε κοι νωφελή Επιχείρηση... 1 Καθορισμός υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημε ρών εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων υπη ρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζά νης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αρμόδιο Αντινομάρ χη Πολεοδομίας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προ σωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρη σης ΚΕΑΠΠΗΑ (ΦΕΚ 1945/Β/ , πρώην αμι γούς Δημοτικής Επιχείρησης ΕΑΔΗΑ) στο Δήμο Ηρακλείου και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτού σε συνιστώμε νες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών Χον δρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/ απόφασης ΕΕΤΤ Άρση της φραγής των διεθνών προορισμών Nauru (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00681). Kiribati (00686), Guinea Bissau (00245) και Sao Tome & Principle (00239) και παροχή πληρο φοριών σύμφωνα με το αρθ. 12 στοιχείο ιστ του ν. 3431/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μετατροπή αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε κοινω φελή Επιχείρηση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: Α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/A / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Β) Της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/A ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Την υπ αριθμ. 4308/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής 3) Την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί ορισμού αναπληρωτή προ ϊσταμένου Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας 4) Την υπ αριθμ. 653/ (ΦΕΚ 174/Β / ) απόφαση Γεν. Γραμματέα Α.Μ.Θ. «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την επωνυμία Δημοτι κή επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης», όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1632/ τ.β / ), 2909/ (ΦΕΚ 994/τ.Β / ), 11445/ (ΦΕΚ 199/τ.Β / ) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 5) Την υπ αριθμ. 342/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, αναφορικά με την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη μοτική Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νε ολαίας και Άθλησης Δράμας» 6) Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που αφορά την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοι νωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 287/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Νε ολαίας και Άθλησης Δράμας», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεο λαίας και Άθλησης» και προσαρμόζουμε το καταστατικό της ως εξής: 1. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδι ωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία, υλοποίηση των έργων, καθώς επίσης και ως προς τις πηγές χρη ματοδότησής της, από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2 34456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 2. Σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης Δράμας είναι: Η διάδοση, προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων της περιφέρειας του Δήμου Δράμας. Η δημιουργία αθλητικών υποδομών για την βελτίωση του επίπεδου παρερχομένων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού. Ο συντονισμός δραστηριοτήτων και διατήρηση ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού στην πόλη της Δράμας. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την δημιουρ γική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους φορείς του αθλη τισμού και της νεολαίας και η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης. Ειδικότερα σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι η: εκτέλεση προγράμματος ηλεκτροφωτισμού γηπέδων ποδοσφαίρου της πόλης και των δημοτικών διαμερι σμάτων δημιουργία υποδομής γηπέδων (κερκίδες, περιφρά ξεις, σκέπαστρα). εκτέλεση έργων κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδων. εκτέλεση γεωτρήσεων στα γήπεδα για πότισμα. βελτίωση συντήρηση γεωτρήσεων. βελτίωση και συντήρηση γυμναστηρίων. ανακατασκευές χλοοτάπητα γηπέδων. βελτίωση συντήρηση κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων, βοηθητικών χώρων για χρήση από τους νέους στις γειτονιές. συμμετοχή σε ανακαινίσεις και συμπληρώσεις κέντρων νεότητας, αιθουσών γυμναστικής, χώρων άθλησης. προμήθεια υλικών συντήρησης, για την βελτίωση αγωνιστικού χώρου γηπέδων με λιπάσματα, φυτοφάρ μακα και σπόρους, φυτών, χωμάτων κ.λ.π. προμήθεια αθλητικού απαραίτητου εξοπλισμού, επί πλων, σκευών, εργαλείων, οικοδομικών υλικών. υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού σε κατηγορίες κοινωνικών ομάδων. οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων, μαθητι κών ομάδων. Διοργάνωση, υλοποίηση και διοικητική υποστήριξη του θεσμού της «Ονειρούπολης». Υποστήριξη των δράσεων του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και της νεολαίας γενικότερα. 3. Έδρα της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης είναι ο Δήμος Δράμας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί υποκαταστή ματα, εγκαταστάσεις η γραφεία εντός της ελληνικής επικράτειας. 4. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη μοτικό Συμβούλιο Δράμας με την εξής σύνθεση: Τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Δρά μας (Δήμαρχος και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι), από τους οποίους τουλάχιστον ένας (1) προέρχεται από τη μει οψηφία Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ένας (1) εκπρόσωπος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Δράμας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργό τερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημο τικού Συμβουλίου (άρθρο 256, παρ. 2 του ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος. 5. Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της τροπο ποίηση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για περισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της. 6. Πόροι της Επιχείρησης είναι: α. Η χρηματοδότηση του Δήμου Δράμας για τις δρα στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις που θα συ ναφθούν όπως προβλέπεται από την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. β. Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμε να προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών φορέων. γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ σικά πρόσωπα. ε. Οι αποζημιώσεις και τα έσοδα από τους αποδέκτες των σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφε ρόμενων υπηρεσιών. στ. Άλλοι πόροι είναι τα έσοδα που προέρχονται από χορηγίες εκδόσεις, εισιτήρια κλπ. 7. Το κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη σης Φεστιβάλ Νεολαίας και Άθλησης Δράμας ορίζεται σε ,00, εκ των οποίων τα ,00 αποτελούν το κεφάλαιο της ήδη λειτουργούσας επιχεί ρησης που απορροφάται και τα υπόλοιπα ,00 προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προτείνει η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότη τας. 8. Η επιχείρηση λύεται: Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Δράμας. 9. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Δράμας υποκαθίσταται αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπω ση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης Δή μου Δράμας εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο. 10. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοι νοτήτων (ν. 3463/2006). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α.: , ποσού ,00 Ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και θα καλυφθεί από το Δήμο με κατάθεση μετρητών, τμηματικά με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του καταστατικού της νέας επι χείρησης. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή των (ν. 3463/2006). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α.: , ποσού Ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και θα καλυφθεί από το Δήμο με κατάθεση μετρητών, τμηματικά με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του καταστατικού της νέας επι χείρησης, το αργότερο εντός τριετίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δράμα, 14 Νοεμβρίου 2008 Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ F Aριθμ /13405 (2) Καθορισμός υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων υπηρετού ντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 και του π.δ. 51/1987 (ΦΕΚ 26A ) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης». 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107A ) «Διοίκηση Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/ Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3613/ (ΦΕΚ 263A ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Σώματος Επι θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την υπ αριθμ. 4533/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. 6. Το υπ αριθμ. 4605/ έγγραφο της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, με το οποίο ζητείται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας των μετακινήσεων υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Κοζάνης για το τρέχον έτος Την από βεβαίωση της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζά νης για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες μελέτης, επίβλεψης και συντηρήσεως των έργων, αποφασίζουμε: Ορίζουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων υπηρετού ντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για το τρέχον έτος 2008 ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ/νση Τεχνι κών Υπηρε σιών Τμήμα Τεχνικού Εξο πλισμού Δ/νση Τοπο γραφικής ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ Χειριστών Μηχανημά των Μηχανικών Τοπογρά φων ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 80 Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις των υπαλλήλων που ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0711 του Προϋπολογι σμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 80 Κοζάνη, 24 Νοεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ F Αριθμ (3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αρμόδιο Αντινομάρχη Πολεοδομίας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτρο πής Χωροταξίας Πολεοδομίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ A 21) «Κώ δικας Νομαρχιακής Αυτ/σης». 2. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που δημοσιεύθηκε στις (ΦΕΚ 392 τεύχος Β ) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ.28 του ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.1 του ν. 3274/2004 από τις οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6). 4. Την υπ αριθμ. Γ.Ν. 151/ απόφαση περί ορι σμού Αντινομαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων.

4 34458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 5. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντι νομάρχη Πολεοδομίας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στον Αντινομάρχη Πολεοδομίας και Πρό εδρο Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδο μίας τις κατωτέρω αρμοδιότητες και την υπογραφή με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» πράξεων και εγγράφων για θέματα Πολεοδομίας αρμοδιότητας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσ/νίκης, όπως παρακάτω: 1. Τις αποφάσεις καθορισμού χρήσης γης σε περιπτώ σεις παραχώρησης, εκμίσθωσης κ.λ.π. γηπέδων εκτός σχεδίου ν. 1512/1985, άρθρο Τις αποφάσεις καθορισμού ορίων οικισμών με πλη θυσμό κάτω των 2000 κατοίκων πλην αξιόλογων πα ραδοσιακών κ.λ.π. π.δ/τος Την υπογραφή τίτλων κυριότητας οικοπέδων της τέως Κτηματικής Ομάδας Κ.Ο.Θ. 4. Τις αποφάσεις παράτασης οικοδομικών αδειών πέραν των εννέα μηνών που εκδίδονται από την Δ/νση Πολεοδομίας, των Τμημάτων Πολεοδομίας Ανατολικής και Δυτικής Θεσ/νίκης, του Επαρχείου Λαγκαδά και των Πολεοδομικών Γραφείων των Δήμων Καλαμαριάς και Ελευθερίου Κορδελιού. 5. Τις εγκρίσεις Πολεοδομικών ρυθμίσεων Αναστολών έκδοσης οικοδομικών αδει ών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (άρθρ. 29 ν. 2831/2000, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3044/2002). 6. Τον χαρακτηρισμό οδού, ως κυριότερης (άρθρ. 1 παρ. 2 του από π.δ.). 7. Την έγκρι ση όρων δόμησης εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχεδίου (άρθρ. 9 του από π.δ.). 8. Την έγκριση θέσης σε κοινή χρήση λωρίδων σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων (άρθρ. 6 του από π.δ., όπως ισχύει σήμερα). 9. Τον καθορισμό ορίων οικισμού προϋ φισταμένου του Τη συγκρότηση Επιτροπής Επί βλεψης Μελετών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων (Απόφαση ΥΠΕΧΩ με Αριθ. Πρωτ. Γ 32354/3171/ ) 11. Τη συ γκρότηση των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτο νικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Ν.Α.Θ. 12. Τη συγκρότηση Επιτροπών κρίσης ενστάσεων, επί εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων (ν. 1337/1983 ) στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Ν.Α.Θ. 13. Την πρόσκληση και συγκρότηση συνεργείων κατεδάφισης αυθαιρέτων. 14. Την εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων του ν. 1337/1983 και ν. 1512/1985, όπως ισχύουν σήμερα. (Μικρο παραβάσεις σύννομα κτίσματα προϋφιστάμενα του ν. 1577/1985 και ν. 1337/1983 εντασσόμενα στο σχέδιο πόλης αυθαίρετα δηλωμένα αυθαίρετα ν. 1337/1983 και ν. 720/1977). 15. Τη μετατροπή των ετήσιων προ στίμων διατήρησης στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση σε εφάπαξ καταβολή. 16. Την έκδοση αποφάσεων και εγγράφων, όπως προβλέπεται να εκδο θούν τέτοια από το Νομάρχη, στις κάτωθι περιπτώσεις: Για οδούς που υπάρχουν πριν το έτος Για απο κλεισμένα οικόπεδα. Για διορθώσεις ασυμφωνιών ρυ μοτομικού σχεδίου και πραγματικότητας (π.δ ) Για τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις εγκεκριμένων ρυμ. σχεδίων, και επιβολής προκηπίων και όρων δόμησης. Για πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού. Για πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών μελετών (κύρωση ορισμός επιβλέποντα διορθωτικές πράξεις κ.λπ.). Για αναγνώριση αποκλεισμένου οικοπέδου σαν οικοδομήσι μου και καθορισμού όρων δόμησης αυτού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση στην Ε.τ.Κ. και κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση καταργείται. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα λονίκης. Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ F Αριθμ (4) Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσω πικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕ ΑΠΠΗΑ (ΦΕΚ 1945/Β/ , πρώην αμιγούς Δη μοτικής Επιχείρησης ΕΑΔΗΑ) στο Δήμο Ηρακλείου και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτού σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις. TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Υπ αριθμ. 229/2008 του Δ.Σ.) Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ' αριθμ. 167/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής πραγμα τοποιήθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΕΑΔΗΑ και ο μετασχηματισμός της σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και σύντομο διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Α.Π.Π.Η.Α. «ΘΕΟΓΕΝΗΣ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ. 3, 4, 5 και 7 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/ Το π.δ. 50/2001 όπως ισχύει και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των εργαζομένων Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και αφού έκρινε ότι αυτή είναι ορθή και νόμιμη σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει: Εγκρίνει ομόφωνα, ως η εισήγηση του Δημάρχου την μεταφορά σαράντα έξι (46) υπαλλήλων στο Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού με την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί σε προσωποπαγείς θέσεις. Εγκρίνει την σύσταση σαράντα έξι (46) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4 του ν. 3463/2006 οι οποίες αναλύονται ακο λούθως: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡ. Η/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕ ΦΩΝΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη: α) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ύστερα από σχετική ανα μόρφωση και β) ύψους η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στα ΝΠΔΔ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους: α) 4,025,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ηρακλείου Αττικής», ύστερα από σχετική αναμόρφωση και β) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι νωνικής Πρόνοιας Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους 3.710,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής» ύστε ρα από σχετική αναμόρφωση και β) ύψους ,00 οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους 3.820,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου Αττικής» ύστερα από σχετική αναμόρφωση και β) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΑΓΝΑΝΤΑΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕ Κ.Φ.Α. Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 5 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΓΚΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 ΚΑΪΣΑΡΛΗ ΣΠΟΙΝΑ 9 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10 KAPAΘANΟY ΒΙΚΤΩΡΙΑ 11 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 ΚΑΡΥΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 13 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 15 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 16 ΚΟΥΠΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 ΚΟΥΡΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 ΛΑΪΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 21 ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 22 ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 23 ΜΑΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24 ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟ ΝΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΤΗΛΕ ΦΩΝΗΤΩΝ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. ΕΠΟΠΤ. ΚΑΘΑΡ. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ

6 34460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 26 ΜΗΤΣΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 27 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 29 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 30 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 32 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33 ΣΟΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 34 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 35 ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ 36 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 37 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 38 ΨΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. YE ΚΑΘΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. TE ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΕΠΟ ΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΤΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΘΑΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟ ΝΗΤΡΙΑ ΠΕ Κ.Φ.Α. Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου Ατ τικής», ύστερα από σχετική αναμόρφωση και. β) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέ ντρο Δήμου Ηρακλείου Αττικής». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ Ο Γραμματέας Ι. ΓΚΙΚΑΣ Τα Μέλη Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Σ. ΛΕΖΓΗΣ, Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ, Κ. ΜΗΝΑΣ, Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Θ. ΚΑΤΕΧΗ, Ν. ΜΑΞΟΥΤΗΣ, Δ. ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, Ε. ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ, Μ. ΙΓΓΛΕΣΗ, Σ. ΓΟΥΡΝΑΣ, Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ, Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, Γ. ΒΛΑΝΤΗΣ, Β. ΛΥΚΟΥΡΑΣ, Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Μ. ΠΑΝΤΕΡΗ, Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, Μ. ΖΟΥΡΟΥ Aριθμ. 499/92 (5) Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών Χον δρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/ απόφασης ΕΕΤΤ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 12, στοιχ. α, ζ και μα, και 42 έως 45 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/2006), β. την υπ αριθμ. 478/115/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθω σης Γραμμών ΟΤΕ 2007, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/2006 (ΦΕΚ 1873/Β/2006)» (ΦΕΚ 988/Β / ) απόφασης της ΕΕΤΤ γ. την υπ αριθμ. 411/017/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/ ), δ. την υπ αριθμ. 476/014/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανι σμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγο ρές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας/ Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας.» (ΦΕΚ 904/Β/2008) ε. την υπ αριθμ / ΕΕΤΤ επιστολή του «Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΟΤΕ Α.Ε.» προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Κόστη WLR (Χονδρική Εκμί σθωση Γραμμών», στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, Επειδή: 1. Σύμφωνα με την παράγραφο Α της υπ αριθμ. 411/017/2006, απόφασης της ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ υποχρεού ται να παρέχει την υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών σε τιμές που προσδιορίζονται με την προ σέγγιση retail minus. Η προσέγγιση «λιανική μείον» (retail minus) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής του πάγιου τέλους μίσθωσης γραμμών PSTN και BRA ISDN και του εφάπαξ τέλους σύνδεσης γραμμών PSTN και BRA ISDN. To minus μπο ρεί να έχει τη μορφή απόλυτου αριθμού, ποσοστού επί της λιανικής τιμής ή συνδυασμού των δύο και αφαιρείται από τη σχετική λιανική τιμή που εφαρμόζει ο ΟΤΕ. Επιτρέπεται δε ο αιτιολογημένος προσδιορι σμός διαφορετικού minus για το πάγιο τέλος μίσθω σης PSTN, το πάγιο τέλος μίσθωσης BRA ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και το εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA ISDN. 2. Περαιτέρω, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους για τον υπολογισμό του retail minus, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα φο Α της υπ αριθμ. 411/017/2006 απόφασης της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ κατόπιν ελέγχου των στοιχείων, εκδίδει

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) απόφαση σχετικά με το εφαρμοστέο minus, δυνάμενη να αποδέχεται το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ minus ή να τροποποιεί/προσαρμόζει αυτό. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 της υπ αριθμ. 478/115/ απόφασης της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ όφει λε να υποβάλει στην ΕΕΤΤ εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης, τα τέλη Χ.Ε.Γ. καθώς και όλα τα απαραίτητα κοστολογικά στοιχεία από το κοστολογικό του σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ για τον υπολογισμό του retail minus σύμφωνα με το κεφάλαιο Α.3. παρά γραφοι Α και Α της υπ αριθμ. 411/017/2006 απόφασης της ΕΕΤΤ. 4. Ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ, με την υπ αριθμ / ΕΕΤΤ επιστολή του (ανωτέρω υπό ε), τα κοστολογικά στοιχεία που αφορούν στον προσδιορι σμό του retail minus για τις υπηρεσίες του χονδρικού παγίου τέλους μίσθωσης PSTN, του χονδρικού παγίου τέλους μίσθωσης BRA ISDN, του χονδρικού εφάπαξ τέ λους σύνδεσης PSTN και του χονδρικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης BRA ISDN. Τα στοιχεία που ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ έχουν βασισθεί στο εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ με την απόφαση της υπ αριθμ. 476/014/ (σχετ. δ) Ε.ΚΟ.Σ Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε η ΕΕΤΤ στα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ (σημείο 4 ανω τέρω), είναι τα εξής: i. Ο ΟΤΕ προσδιόρισε ορθά από τα αντίστοιχα τέσ σερα προϊόντα λιανικής όλα τα λιανικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά στην παροχή πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ κόστος του μάρκετινγκ) καθώς και τα χονδρικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών και τα οποία δεν σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής (λχ κόστος πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αιτημάτων χορήγησης WLR). ii. Περαιτέρω, ο ΟΤΕ προσδιόρισε τέσσερα διαφο ρετικά minus για κάθε μια από τις τέσσερις υπό ρύθ μιση εξεταζόμενη υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA ISDN, χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA ISDN). Η διαμόρφωση της εν λόγω τιμολογιακής πολιτικής χω ριστά για τις υπηρεσίες πρόσβασης PSTN και ISDN BRA είναι αποδεκτή καθώς έρχεται σε αντιστοιχία με την τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ στις αντίστοιχες λιανικές υπηρεσίες. iii. Όμως, ο ΟΤΕ δεν προσδιόρισε σωστά τη βάση υπο λογισμού του retail minus καθώς συμπεριέλαβε στους υπολογισμούς του retail minus το κόστος που αφορά την εθελούσια έξοδο του προσωπικού του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια λανθασμένη εικόνα ως προς το ύψος του retail minus. Η ΕΕΤΤ επαναϋπο λόγισε ορθά το ποσοστό του retail minus μη συμπερι λαμβάνοντας το κόστος της εθελουσίας εξόδου στους υπολογισμούς του retail minus καθεμιάς από τις τέσσε ρις υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA ISDN, χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA ISDN). iv. Έτσι προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα ποσοστά retail minus: Υπηρεσίες Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης PSTN Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθω σης BRA ISDN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης BRA ISDN αποφασίζει: Ποσοστό Retail Minus 13,3% 71,7% 18,7% 57,5% 1. Την έγκριση των κάτωθι ποσοστών retail minus για τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/ απόφασης της ΕΕΤΤ «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικι ακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/ ): Υπηρεσίες Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης PSTN Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθω σης BRA ISDN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης BRA ISDN Ποσοστό Retail Minus 13,3% 71,7% 18,7% 57,5% 2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ F Aριθμ. 499/094 (6) Άρση της φραγής των διεθνών προορισμών Nauru (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00681). Kiribati (00686), Guinea Bissau (00245) και Sao Tome & Principle (00239) και παροχή πληρο φοριών σύμφωνα με το αρθ. 12 στοιχείο ιστ του ν. 3431/2006 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως 12 παρ. ιστ αυτού (ΦΕΚ 13/Α/2006), 2. τις διατάξεις του ν. 2251/1994 «Προστασία κατανα λωτών» (ΦΕΚ 191/Α/1994), 3. την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 390/3/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» ιδίως το Παράρ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1475 28 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 42 20 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών και των όρων παροχής της Καθολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/10 12 2009 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του νπδδ «ΑΘΛΗ ΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα