ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε κοι νωφελή Επιχείρηση... 1 Καθορισμός υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημε ρών εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων υπη ρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζά νης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αρμόδιο Αντινομάρ χη Πολεοδομίας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προ σωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρη σης ΚΕΑΠΠΗΑ (ΦΕΚ 1945/Β/ , πρώην αμι γούς Δημοτικής Επιχείρησης ΕΑΔΗΑ) στο Δήμο Ηρακλείου και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτού σε συνιστώμε νες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών Χον δρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/ απόφασης ΕΕΤΤ Άρση της φραγής των διεθνών προορισμών Nauru (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00681). Kiribati (00686), Guinea Bissau (00245) και Sao Tome & Principle (00239) και παροχή πληρο φοριών σύμφωνα με το αρθ. 12 στοιχείο ιστ του ν. 3431/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μετατροπή αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε κοινω φελή Επιχείρηση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: Α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/A / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Β) Της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/A ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Την υπ αριθμ. 4308/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής 3) Την υπ αριθμ. 137/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί ορισμού αναπληρωτή προ ϊσταμένου Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας 4) Την υπ αριθμ. 653/ (ΦΕΚ 174/Β / ) απόφαση Γεν. Γραμματέα Α.Μ.Θ. «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την επωνυμία Δημοτι κή επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης», όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1632/ τ.β / ), 2909/ (ΦΕΚ 994/τ.Β / ), 11445/ (ΦΕΚ 199/τ.Β / ) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 5) Την υπ αριθμ. 342/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, αναφορικά με την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη μοτική Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νε ολαίας και Άθλησης Δράμας» 6) Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που αφορά την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοι νωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 287/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Νε ολαίας και Άθλησης Δράμας», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεο λαίας και Άθλησης» και προσαρμόζουμε το καταστατικό της ως εξής: 1. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης Δράμας λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδι ωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία, υλοποίηση των έργων, καθώς επίσης και ως προς τις πηγές χρη ματοδότησής της, από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2 34456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 2. Σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης Δράμας είναι: Η διάδοση, προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων της περιφέρειας του Δήμου Δράμας. Η δημιουργία αθλητικών υποδομών για την βελτίωση του επίπεδου παρερχομένων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού. Ο συντονισμός δραστηριοτήτων και διατήρηση ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού στην πόλη της Δράμας. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την δημιουρ γική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους φορείς του αθλη τισμού και της νεολαίας και η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης. Ειδικότερα σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης θα είναι η: εκτέλεση προγράμματος ηλεκτροφωτισμού γηπέδων ποδοσφαίρου της πόλης και των δημοτικών διαμερι σμάτων δημιουργία υποδομής γηπέδων (κερκίδες, περιφρά ξεις, σκέπαστρα). εκτέλεση έργων κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδων. εκτέλεση γεωτρήσεων στα γήπεδα για πότισμα. βελτίωση συντήρηση γεωτρήσεων. βελτίωση και συντήρηση γυμναστηρίων. ανακατασκευές χλοοτάπητα γηπέδων. βελτίωση συντήρηση κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων, βοηθητικών χώρων για χρήση από τους νέους στις γειτονιές. συμμετοχή σε ανακαινίσεις και συμπληρώσεις κέντρων νεότητας, αιθουσών γυμναστικής, χώρων άθλησης. προμήθεια υλικών συντήρησης, για την βελτίωση αγωνιστικού χώρου γηπέδων με λιπάσματα, φυτοφάρ μακα και σπόρους, φυτών, χωμάτων κ.λ.π. προμήθεια αθλητικού απαραίτητου εξοπλισμού, επί πλων, σκευών, εργαλείων, οικοδομικών υλικών. υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού σε κατηγορίες κοινωνικών ομάδων. οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων, μαθητι κών ομάδων. Διοργάνωση, υλοποίηση και διοικητική υποστήριξη του θεσμού της «Ονειρούπολης». Υποστήριξη των δράσεων του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και της νεολαίας γενικότερα. 3. Έδρα της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης είναι ο Δήμος Δράμας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί υποκαταστή ματα, εγκαταστάσεις η γραφεία εντός της ελληνικής επικράτειας. 4. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη μοτικό Συμβούλιο Δράμας με την εξής σύνθεση: Τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Δρά μας (Δήμαρχος και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι), από τους οποίους τουλάχιστον ένας (1) προέρχεται από τη μει οψηφία Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ένας (1) εκπρόσωπος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Δράμας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργό τερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημο τικού Συμβουλίου (άρθρο 256, παρ. 2 του ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος. 5. Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της τροπο ποίηση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για περισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της. 6. Πόροι της Επιχείρησης είναι: α. Η χρηματοδότηση του Δήμου Δράμας για τις δρα στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις που θα συ ναφθούν όπως προβλέπεται από την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. β. Οι πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμε να προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών φορέων. γ. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ σικά πρόσωπα. ε. Οι αποζημιώσεις και τα έσοδα από τους αποδέκτες των σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφε ρόμενων υπηρεσιών. στ. Άλλοι πόροι είναι τα έσοδα που προέρχονται από χορηγίες εκδόσεις, εισιτήρια κλπ. 7. Το κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη σης Φεστιβάλ Νεολαίας και Άθλησης Δράμας ορίζεται σε ,00, εκ των οποίων τα ,00 αποτελούν το κεφάλαιο της ήδη λειτουργούσας επιχεί ρησης που απορροφάται και τα υπόλοιπα ,00 προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προτείνει η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότη τας. 8. Η επιχείρηση λύεται: Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Δράμας. 9. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Δράμας υποκαθίσταται αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπω ση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης Δή μου Δράμας εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο. 10. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοι νοτήτων (ν. 3463/2006). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α.: , ποσού ,00 Ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και θα καλυφθεί από το Δήμο με κατάθεση μετρητών, τμηματικά με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του καταστατικού της νέας επι χείρησης. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή των (ν. 3463/2006). Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α.: , ποσού Ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και θα καλυφθεί από το Δήμο με κατάθεση μετρητών, τμηματικά με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του καταστατικού της νέας επι χείρησης, το αργότερο εντός τριετίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δράμα, 14 Νοεμβρίου 2008 Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ F Aριθμ /13405 (2) Καθορισμός υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων υπηρετού ντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 και του π.δ. 51/1987 (ΦΕΚ 26A ) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης». 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107A ) «Διοίκηση Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/ Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3613/ (ΦΕΚ 263A ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Σώματος Επι θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την υπ αριθμ. 4533/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. 6. Το υπ αριθμ. 4605/ έγγραφο της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, με το οποίο ζητείται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας των μετακινήσεων υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Κοζάνης για το τρέχον έτος Την από βεβαίωση της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζά νης για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες μελέτης, επίβλεψης και συντηρήσεως των έργων, αποφασίζουμε: Ορίζουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων υπηρετού ντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για το τρέχον έτος 2008 ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Δ/νση Τεχνι κών Υπηρε σιών Τμήμα Τεχνικού Εξο πλισμού Δ/νση Τοπο γραφικής ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ Χειριστών Μηχανημά των Μηχανικών Τοπογρά φων ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 80 Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις των υπαλλήλων που ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0711 του Προϋπολογι σμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 80 Κοζάνη, 24 Νοεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ F Αριθμ (3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αρμόδιο Αντινομάρχη Πολεοδομίας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτρο πής Χωροταξίας Πολεοδομίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ A 21) «Κώ δικας Νομαρχιακής Αυτ/σης». 2. Τον Οργανισμό της Νομ/κής Αυτ/σης Θεσ/νίκης που δημοσιεύθηκε στις (ΦΕΚ 392 τεύχος Β ) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ.28 του ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περι φέρειας και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.1 του ν. 3274/2004 από τις οποίες προκύπτει, ότι σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοί κηση τον Νομάρχη επικουρούν στην άσκηση των αρ μοδιοτήτων του Αντινομάρχες, ο αριθμός των οποίων για την Ν.Α.Θ. ανέρχεται σε έξι (6). 4. Την υπ αριθμ. Γ.Ν. 151/ απόφαση περί ορι σμού Αντινομαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων.

4 34458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 5. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντι νομάρχη Πολεοδομίας και Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στον Αντινομάρχη Πολεοδομίας και Πρό εδρο Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδο μίας τις κατωτέρω αρμοδιότητες και την υπογραφή με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» πράξεων και εγγράφων για θέματα Πολεοδομίας αρμοδιότητας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσ/νίκης, όπως παρακάτω: 1. Τις αποφάσεις καθορισμού χρήσης γης σε περιπτώ σεις παραχώρησης, εκμίσθωσης κ.λ.π. γηπέδων εκτός σχεδίου ν. 1512/1985, άρθρο Τις αποφάσεις καθορισμού ορίων οικισμών με πλη θυσμό κάτω των 2000 κατοίκων πλην αξιόλογων πα ραδοσιακών κ.λ.π. π.δ/τος Την υπογραφή τίτλων κυριότητας οικοπέδων της τέως Κτηματικής Ομάδας Κ.Ο.Θ. 4. Τις αποφάσεις παράτασης οικοδομικών αδειών πέραν των εννέα μηνών που εκδίδονται από την Δ/νση Πολεοδομίας, των Τμημάτων Πολεοδομίας Ανατολικής και Δυτικής Θεσ/νίκης, του Επαρχείου Λαγκαδά και των Πολεοδομικών Γραφείων των Δήμων Καλαμαριάς και Ελευθερίου Κορδελιού. 5. Τις εγκρίσεις Πολεοδομικών ρυθμίσεων Αναστολών έκδοσης οικοδομικών αδει ών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (άρθρ. 29 ν. 2831/2000, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3044/2002). 6. Τον χαρακτηρισμό οδού, ως κυριότερης (άρθρ. 1 παρ. 2 του από π.δ.). 7. Την έγκρι ση όρων δόμησης εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχεδίου (άρθρ. 9 του από π.δ.). 8. Την έγκριση θέσης σε κοινή χρήση λωρίδων σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων (άρθρ. 6 του από π.δ., όπως ισχύει σήμερα). 9. Τον καθορισμό ορίων οικισμού προϋ φισταμένου του Τη συγκρότηση Επιτροπής Επί βλεψης Μελετών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων (Απόφαση ΥΠΕΧΩ με Αριθ. Πρωτ. Γ 32354/3171/ ) 11. Τη συ γκρότηση των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτο νικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Ν.Α.Θ. 12. Τη συγκρότηση Επιτροπών κρίσης ενστάσεων, επί εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων (ν. 1337/1983 ) στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Ν.Α.Θ. 13. Την πρόσκληση και συγκρότηση συνεργείων κατεδάφισης αυθαιρέτων. 14. Την εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων του ν. 1337/1983 και ν. 1512/1985, όπως ισχύουν σήμερα. (Μικρο παραβάσεις σύννομα κτίσματα προϋφιστάμενα του ν. 1577/1985 και ν. 1337/1983 εντασσόμενα στο σχέδιο πόλης αυθαίρετα δηλωμένα αυθαίρετα ν. 1337/1983 και ν. 720/1977). 15. Τη μετατροπή των ετήσιων προ στίμων διατήρησης στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση σε εφάπαξ καταβολή. 16. Την έκδοση αποφάσεων και εγγράφων, όπως προβλέπεται να εκδο θούν τέτοια από το Νομάρχη, στις κάτωθι περιπτώσεις: Για οδούς που υπάρχουν πριν το έτος Για απο κλεισμένα οικόπεδα. Για διορθώσεις ασυμφωνιών ρυ μοτομικού σχεδίου και πραγματικότητας (π.δ ) Για τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις εγκεκριμένων ρυμ. σχεδίων, και επιβολής προκηπίων και όρων δόμησης. Για πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού. Για πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών μελετών (κύρωση ορισμός επιβλέποντα διορθωτικές πράξεις κ.λπ.). Για αναγνώριση αποκλεισμένου οικοπέδου σαν οικοδομήσι μου και καθορισμού όρων δόμησης αυτού. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση στην Ε.τ.Κ. και κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση καταργείται. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Θεσσα λονίκης. Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ F Αριθμ (4) Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσω πικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕ ΑΠΠΗΑ (ΦΕΚ 1945/Β/ , πρώην αμιγούς Δη μοτικής Επιχείρησης ΕΑΔΗΑ) στο Δήμο Ηρακλείου και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτού σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις. TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Υπ αριθμ. 229/2008 του Δ.Σ.) Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ' αριθμ. 167/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής πραγμα τοποιήθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΕΑΔΗΑ και ο μετασχηματισμός της σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και σύντομο διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Α.Π.Π.Η.Α. «ΘΕΟΓΕΝΗΣ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ. 3, 4, 5 και 7 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/ Το π.δ. 50/2001 όπως ισχύει και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των εργαζομένων Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και αφού έκρινε ότι αυτή είναι ορθή και νόμιμη σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει: Εγκρίνει ομόφωνα, ως η εισήγηση του Δημάρχου την μεταφορά σαράντα έξι (46) υπαλλήλων στο Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού με την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί σε προσωποπαγείς θέσεις. Εγκρίνει την σύσταση σαράντα έξι (46) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4 του ν. 3463/2006 οι οποίες αναλύονται ακο λούθως: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡ. Η/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕ ΦΩΝΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη: α) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ύστερα από σχετική ανα μόρφωση και β) ύψους η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στα ΝΠΔΔ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους: α) 4,025,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ηρακλείου Αττικής», ύστερα από σχετική αναμόρφωση και β) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι νωνικής Πρόνοιας Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους 3.710,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής» ύστε ρα από σχετική αναμόρφωση και β) ύψους ,00 οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους 3.820,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου Αττικής» ύστερα από σχετική αναμόρφωση και β) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου Αττικής». ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΑΓΝΑΝΤΑΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕ Κ.Φ.Α. Δ/ΝΣΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 5 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΓΚΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 ΚΑΪΣΑΡΛΗ ΣΠΟΙΝΑ 9 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10 KAPAΘANΟY ΒΙΚΤΩΡΙΑ 11 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 ΚΑΡΥΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 13 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 15 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 16 ΚΟΥΠΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 ΚΟΥΡΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 ΛΑΪΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 21 ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 22 ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 23 ΜΑΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24 ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟ ΝΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΤΗΛΕ ΦΩΝΗΤΩΝ ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. ΕΠΟΠΤ. ΚΑΘΑΡ. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ

6 34460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 26 ΜΗΤΣΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 27 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 29 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 30 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 32 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33 ΣΟΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 34 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 35 ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ 36 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 37 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 38 ΨΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. YE ΚΑΘΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. TE ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡ. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΠΕ Κ.Φ.Α. ΕΠΟ ΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΤΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΘΑΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟ ΝΗΤΡΙΑ ΠΕ Κ.Φ.Α. Από τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου Ατ τικής», ύστερα από σχετική αναμόρφωση και. β) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α , του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέ ντρο Δήμου Ηρακλείου Αττικής». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ Ο Γραμματέας Ι. ΓΚΙΚΑΣ Τα Μέλη Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Σ. ΛΕΖΓΗΣ, Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ, Κ. ΜΗΝΑΣ, Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Θ. ΚΑΤΕΧΗ, Ν. ΜΑΞΟΥΤΗΣ, Δ. ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, Ε. ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ, Μ. ΙΓΓΛΕΣΗ, Σ. ΓΟΥΡΝΑΣ, Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ, Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, Γ. ΒΛΑΝΤΗΣ, Β. ΛΥΚΟΥΡΑΣ, Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Μ. ΠΑΝΤΕΡΗ, Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, Μ. ΖΟΥΡΟΥ Aριθμ. 499/92 (5) Έγκριση των ποσοστών retail minus των υπηρεσιών Χον δρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/ απόφασης ΕΕΤΤ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 12, στοιχ. α, ζ και μα, και 42 έως 45 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/2006), β. την υπ αριθμ. 478/115/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθω σης Γραμμών ΟΤΕ 2007, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/2006 (ΦΕΚ 1873/Β/2006)» (ΦΕΚ 988/Β / ) απόφασης της ΕΕΤΤ γ. την υπ αριθμ. 411/017/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/ ), δ. την υπ αριθμ. 476/014/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανι σμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγο ρές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας/ Τέλη Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας.» (ΦΕΚ 904/Β/2008) ε. την υπ αριθμ / ΕΕΤΤ επιστολή του «Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΟΤΕ Α.Ε.» προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Κόστη WLR (Χονδρική Εκμί σθωση Γραμμών», στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, Επειδή: 1. Σύμφωνα με την παράγραφο Α της υπ αριθμ. 411/017/2006, απόφασης της ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ υποχρεού ται να παρέχει την υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών σε τιμές που προσδιορίζονται με την προ σέγγιση retail minus. Η προσέγγιση «λιανική μείον» (retail minus) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής του πάγιου τέλους μίσθωσης γραμμών PSTN και BRA ISDN και του εφάπαξ τέλους σύνδεσης γραμμών PSTN και BRA ISDN. To minus μπο ρεί να έχει τη μορφή απόλυτου αριθμού, ποσοστού επί της λιανικής τιμής ή συνδυασμού των δύο και αφαιρείται από τη σχετική λιανική τιμή που εφαρμόζει ο ΟΤΕ. Επιτρέπεται δε ο αιτιολογημένος προσδιορι σμός διαφορετικού minus για το πάγιο τέλος μίσθω σης PSTN, το πάγιο τέλος μίσθωσης BRA ISDN, το εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και το εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA ISDN. 2. Περαιτέρω, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους για τον υπολογισμό του retail minus, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα φο Α της υπ αριθμ. 411/017/2006 απόφασης της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ κατόπιν ελέγχου των στοιχείων, εκδίδει

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) απόφαση σχετικά με το εφαρμοστέο minus, δυνάμενη να αποδέχεται το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ minus ή να τροποποιεί/προσαρμόζει αυτό. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 της υπ αριθμ. 478/115/ απόφασης της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ όφει λε να υποβάλει στην ΕΕΤΤ εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης, τα τέλη Χ.Ε.Γ. καθώς και όλα τα απαραίτητα κοστολογικά στοιχεία από το κοστολογικό του σύστημα ΠΚΚ/ΤΚ για τον υπολογισμό του retail minus σύμφωνα με το κεφάλαιο Α.3. παρά γραφοι Α και Α της υπ αριθμ. 411/017/2006 απόφασης της ΕΕΤΤ. 4. Ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ, με την υπ αριθμ / ΕΕΤΤ επιστολή του (ανωτέρω υπό ε), τα κοστολογικά στοιχεία που αφορούν στον προσδιορι σμό του retail minus για τις υπηρεσίες του χονδρικού παγίου τέλους μίσθωσης PSTN, του χονδρικού παγίου τέλους μίσθωσης BRA ISDN, του χονδρικού εφάπαξ τέ λους σύνδεσης PSTN και του χονδρικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης BRA ISDN. Τα στοιχεία που ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ έχουν βασισθεί στο εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ με την απόφαση της υπ αριθμ. 476/014/ (σχετ. δ) Ε.ΚΟ.Σ Τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε η ΕΕΤΤ στα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ (σημείο 4 ανω τέρω), είναι τα εξής: i. Ο ΟΤΕ προσδιόρισε ορθά από τα αντίστοιχα τέσ σερα προϊόντα λιανικής όλα τα λιανικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά στην παροχή πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (λχ κόστος του μάρκετινγκ) καθώς και τα χονδρικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών και τα οποία δεν σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής (λχ κόστος πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αιτημάτων χορήγησης WLR). ii. Περαιτέρω, ο ΟΤΕ προσδιόρισε τέσσερα διαφο ρετικά minus για κάθε μια από τις τέσσερις υπό ρύθ μιση εξεταζόμενη υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA ISDN, χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA ISDN). Η διαμόρφωση της εν λόγω τιμολογιακής πολιτικής χω ριστά για τις υπηρεσίες πρόσβασης PSTN και ISDN BRA είναι αποδεκτή καθώς έρχεται σε αντιστοιχία με την τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ στις αντίστοιχες λιανικές υπηρεσίες. iii. Όμως, ο ΟΤΕ δεν προσδιόρισε σωστά τη βάση υπο λογισμού του retail minus καθώς συμπεριέλαβε στους υπολογισμούς του retail minus το κόστος που αφορά την εθελούσια έξοδο του προσωπικού του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια λανθασμένη εικόνα ως προς το ύψος του retail minus. Η ΕΕΤΤ επαναϋπο λόγισε ορθά το ποσοστό του retail minus μη συμπερι λαμβάνοντας το κόστος της εθελουσίας εξόδου στους υπολογισμούς του retail minus καθεμιάς από τις τέσσε ρις υπηρεσίες (χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN, χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης BRA ISDN, χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης PSTN και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης BRA ISDN). iv. Έτσι προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα ποσοστά retail minus: Υπηρεσίες Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης PSTN Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθω σης BRA ISDN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης BRA ISDN αποφασίζει: Ποσοστό Retail Minus 13,3% 71,7% 18,7% 57,5% 1. Την έγκριση των κάτωθι ποσοστών retail minus για τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 411/017/ απόφασης της ΕΕΤΤ «Ορισμός της αγοράς λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικι ακούς πελάτες, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1873/Β/ ): Υπηρεσίες Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης PSTN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης PSTN Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθω σης BRA ISDN Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδε σης BRA ISDN Ποσοστό Retail Minus 13,3% 71,7% 18,7% 57,5% 2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ F Aριθμ. 499/094 (6) Άρση της φραγής των διεθνών προορισμών Nauru (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00681). Kiribati (00686), Guinea Bissau (00245) και Sao Tome & Principle (00239) και παροχή πληρο φοριών σύμφωνα με το αρθ. 12 στοιχείο ιστ του ν. 3431/2006 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως 12 παρ. ιστ αυτού (ΦΕΚ 13/Α/2006), 2. τις διατάξεις του ν. 2251/1994 «Προστασία κατανα λωτών» (ΦΕΚ 191/Α/1994), 3. την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 390/3/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» ιδίως το Παράρ

8 34462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) τημα Β, αρθ εδάφιο β (ii), εδάφιο β (iii) και (ν), αρθ , , εδάφιο α και αρθ.3.5 αυτής (ΦΕΚ 748/Β/2006), 4. το γεγονός ότι με υπ αριθμ. 468/049/ από φαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η παράταση της προσωρινής φραγής της απευ θείας κλήσης προς τους διεθνείς προορισμούς: Nauru (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00 681), Kiribati (00686), Guinea Bissau (00245) και η θέση σε φραγή του διεθνούς προορισμού Sao Tome & Principle (00239) για διάστημα επτά μηνών μετά τη λήψη της απόφασης. Το χρονικό αυτό διάστημα έληξε την το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ καταγγελίες καταναλωτών σχετικά με πραγματοποί ηση ακούσιων κλήσεων από το τηλέφωνο τους προς διεθνείς προορισμούς από την ημερομηνία των τελευ ταίων μέτρων φραγής που έλαβε η ΕΕΤΤ, δηλαδή την 15η Φεβρουαρίου τις δεκαπενθήμερες αναφορές τις οποίες απο στέλλουν οι πάροχοι στην ΕΕΤΤ με στοιχεία κίνησης προς τους διεθνείς προορισμούς που έχει ορίσει η ΕΕΤΤ, 7. το γεγονός ότι με τις υπ αριθμ. 429/24/ , 447/093/ , 459/04/ , 468/049/ αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ επιβλήθηκε στους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) η συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την απειλή των κακόβουλων dialers και τους τρόπους προστασίας από αυτούς, η οποία πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον μέσω της αποστολής προς τους συν δρομητές τους δεκαπενθήμερων ηλεκτρονικών μηνυ μάτων, 8. το γεγονός ότι με την έκδοση και ευρεία διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου «Ο Οδηγός του Ενη μερωμένου Καταναλωτή», η ΕΕΤΤ επεδίωξε, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την απειλή των κακόβουλων dialers, συμπεριλαμβά νοντας σχετικές απαντήσεις στο περιεχόμενο του Οδηγού 9. την γενική διαπίστωση ότι το πρόβλημα της ύπαρξης κακόβουλων dialers σε διεθνείς προορι σμούς φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς η ΕΕΤΤ δεν γίνεται πλέον αποδέκτης σχετικών κα ταγγελιών, από καταναλωτές ή από καταναλωτικές οργανώσεις, 10. το γεγονός ότι η αύξηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα έχει οδηγήσει στη μείωση των χρηστών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω απλού dial up, 11. την υπ αριθμ /Φ.600/ εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 12. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, Επειδή: Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχεία β, η και λε του νόμου 3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια να εποπτεύει και να ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, ενώ παράλληλα διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο. Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομο θεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσε ων που προβλέπονται στο ν. 703/1977, όπως ισχύει και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο ιστ του ως άνω νόμου, η ΕΕΤΤ «ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αί τημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε πλη ροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονι κών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε πληροφορίας, που απαι τείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με την Γενική Άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του άρθρου 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος.» 3. Σύμφωνα με το αρθ. 12 στοιχείο κθ. του νόμου 3431/2006, η ΕΕΤΤ «Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινω νιών εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαβου λεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.». Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Με την υπ αριθμ. 429/24/ , η ΕΕΤΤ έλα βε την προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία διατάχθηκαν οι πάροχοι δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών να φράξουν προσωρινά την απευθείας κλήση προς τους κάτωθι διεθνείς προο ρισμούς: Nauru (00 674), Solomon Islands (00677) και Wallis and Futuna (00 681). Η κίνηση προς τους διε θνείς προορισμούς της εν λόγω λίστας θα έπρεπε να εξυπηρετηθεί μέσω της υλοποίησης υπηρεσίας τηλεφωνητή (operator) από τον υπόχρεο Πάροχο Κα θολικής Υπηρεσίας (ΟΤΕ). Παράλληλα, διατάχθηκαν οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, να επιδιώξουν συστηματική και επισταμένη ενημέρωση όλων των χρηστών διαδικτύου, μέσω ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου από κακόβουλους dialers, τόσο σε δι εθνείς προορισμούς όσο και σε αριθμούς αυξημένης χρέωσης, καθώς επίσης, και για τρόπους προστασίας από αυτούς με συγκεκριμένες προτάσεις υλικού και λογισμικού. 2. Επιπλέον, με την υπ αριθμ. 447/093/ , την , η ΕΕΤΤ μετά από παρακολούθηση των κλήσε * *

9 ΦΕΚ 2404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 34462α ων προς άλλους (πέραν των ήδη φραγμένων) προορι σμούς, προχώρησε στη φραγή ενός ακόμα προορισμού, του Kiribati (00 686), πιθανολογώντας από τα στοιχεία κίνησης των παροχών, την ύπαρξη κινδύνου για τους καταναλωτές από κακόβουλους dialers. Τέλος, η ΕΕΤΤ με τις υπ αριθμ. 459/04/ και 468/049/ , την προχώρησε στη φραγή του διεθνούς προ ορισμού Guinea Bissau (00 245) και την στη φραγή του διεθνούς προορισμού Sao Tome & Principle (00 239). Τα μέτρα φραγής των ανωτέρω προορισμών έληξαν την , 3. Από την , όπου ελήφθησαν τα τελευταία μέτρα φραγής δεν έχουν έλθει σε γνώση της ΕΕΤΤ καταγγελίες καταναλωτών οι οποίες να αφορούν ακούσιες κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς που να πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής, 4. Περαιτέρω, έκτοτε, δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΤ επιστολές καταναλωτικών ενώσεων οι οποίες να αφορούν καταγγελίες καταναλωτών για ακούσιες κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς που πραγματο ποιήθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής, 5. Η εξέταση των δεκαπενθήμερων αναφορών που υποβάλουν οι πάροχοι δημόσιων τηλεφωνικών υπηρε σιών σταθερής τηλεφωνίας στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερθείσες αποφάσεις της ΕΕΤΤ, δεν ανέδειξαν ύποπτα αυξημένη κίνηση σε κάποιον άλλο διεθνή προορισμό, από την 15η Φεβρουαρίου 2008, ήτοι τελευταία ημερομηνία φραγής, 6. Οι χρήστες διαδικτύου έλαβαν ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη των κινδύνων των κακόβουλων dialers, μέσω των δεκαπενθήμερων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που απέστειλαν στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω ενημερωτικών κειμένων που αναρτήθηκαν σε διαδικτυακούς τόπους των παροχών, καθώς και μέσω του Οδηγού του Ενημε ρωμένου Καταναλωτή, τον οποίο εξέδωσε και διένειμε η ΕΕΤΤ, 7. Δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση του βαθμού ενημέ ρωσης των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους των dialers, 8. Έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα για την πρόσβαση στο δι αδίκτυο, 9. Ήδη, το πρόβλημα με τους κακόβουλους dialers σε διεθνείς προορισμούς έχει απασχολήσει πλήθος κρατών, ευρωπαϊκών και μη. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Ιρλανδίας, η οποία υιοθέτησε τη μέ θοδο της φραγής της απευθείας κλήσης στους συ γκεκριμένους αριθμούς μέχρι την εξασφάλιση της επαρκούς ενημέρωσης όλων των χρηστών διαδικτύου για τους κινδύνους των dialers. Επίσης πλείστα είναι τα παραδείγματα τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία, χωρίς την παρέμ βαση κρατικού φορέα, για την φραγή των κλήσεων σε διεθνείς προορισμούς στους οποίους έχουν παρουσι αστεί προβλήματα. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 1. Πιθανολογείται βάσιμα ότι οι χρήστες διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν ενημερωθεί επαρκώς και έχουν λά βει μέτρα για την προστασία τους από κακόβουλους dialers σε διεθνείς προορισμούς. 2. Η σημαντική αύξηση των χρηστών ευρυζωνικής πρό σβασης στο διαδίκτυο έχει διασφαλίσει την αυτόματη προστασία τους από τους κινδύνους των κακόβουλων dialers. 3. Δεν δύναται να αποκλεισθεί η πιθανότητα, η άρση των προσωρινών μέτρων φραγής να οδηγήσει σε νέα έξαρση εμφάνισης ακούσιων κλήσεων από τα τηλέφωνα των καταναλωτών προς τους διεθνείς προορισμούς στους οποίους έχει εφαρμοσθεί το μέτρο της φρα γής. 3. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχ. ιστ του ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ δύναται να ζητεί, με αιτιολογημένο αίτημα της και στο πλαίσιο των αρμοδι οτήτων της, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού νται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ως άνω νόμου, αποφασίζει: 1. α) Αίρει το μέτρο της φραγής προς τους διεθνείς προορισμούς Nauru (00 674), Solomon Islands (00677), Wallis and Futuna (00 681), Kiribati (00686), Guinea Bissau (00245) και Sao Tome & Principle (00239). β) Ορίζει ότι η εξυπηρέτηση της κίνησης προς τους εν λόγω διεθνείς προορισμούς θα γίνεται με απευθείας κλήση. γ) Ορίζει ότι ο υπόχρεος Πάροχος Καθολικής Υπηρε σίας δεν υποχρεούται πλέον να εξυπηρετεί την κίνηση προς τους ανωτέρω διεθνείς προορισμούς μέσω υπη ρεσίας τηλεφωνητή. δ) Εντέλλεται την άμεση ενημέρωση της ΕΕΤΤ για ενδεχόμενες καταγγελίες χρηστών σχετικά με ακού σιες κλήσεις προς τους ανωτέρω ή άλλους διεθνείς προορισμούς. ε) Διατηρεί την ισχύ του μέτρου υποβολής στην ΕΕΤΤ κάθε δύο εβδομάδες της αναλυτικής (ανά μέρα) κίνη σης (αριθμούς κλήσεων) για τις δύο αυτές εβδομάδες, προς τους διεθνείς προορισμούς που έχει καθορίσει η ΕΕΤΤ καθώς και σε όποιους άλλους μελλοντικά κα θορίσει. στ) Εντέλλεται τη συνεχή και συστηματική ενημέ ρωση όλων των χρηστών, σχετικά με τους κινδύνους των dialers, ως ακολούθως: κάθε πάροχος υπηρε σιών πρόσβασης στο διαδίκτυο θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. δημοσίευση σχετικών πληροφοριών σε ευδιάκριτο σημείο της ιστοσελίδας του, εμφάνιση ευδιάκριτου ενημερωτικού μηνύματος κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης του χρήστη με το διαδίκτυο όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό), τους συνδρομητές του, για τους κινδύνους του δια δικτύου από κακόβουλους dialers, τόσο σε διεθνείς προορισμούς όσο και σε αριθμούς αυξημένης χρέω σης, καθώς επίσης, και για τρόπους προστασίας από αυτούς με συγκεκριμένες προτάσεις υλικού και λογισμικού. 2. Ορίζει ότι: Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπό α), β), δ) και ε) αφο ρούν όλες τις εταιρείες που παρέχουν δημόσιες τηλε φωνικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Η ανωτέρω υποχρέωση υπό στ) αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

10 34462β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) 3. Ορίζει ότι τα μέτρα που αφορούν την υποβολή των δεκαπενθήμερων αναφορών ισχύουν για χρονική περί οδο έξι μηνών, εφόσον δεν εκδοθεί νεότερη απόφαση της ΕΕΤΤ. 4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σ όλους τους παρόχους που προσδιορίζονται ανωτέρω στην παρά γραφο 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

11

12 34462δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα