ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σει σμό της 7ης Σεπτεμβρίου Έγκριση υπερωριακής εργασίας τριών (3) υπαλλήλων του ΙΤΣΑΚ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ.Α.Φ. 218/990/ «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του πα ρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών... 3 Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου... 4 Παραχώρηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Νετιά εντός της ζώνης του Λιμένα Σκάλας Πάτμου... 5 Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ... 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ζ/ από φασης: «Σύσταση Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρι σης Περιεχομένου της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμμα τείας Ενημέρωσης»... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3440/Α321 (1) Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της από Πράξεως Νομοθετι κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συνα φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κυρώνει την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων». 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». 4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 5. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ κοινή απόφα ση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 78) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7. Τις υπ αριθμ. οικ/3751/τπ 31/ , οικ/3992/τπ 31/ , οικ/4194/τπ 31/ , οικ/6181/τπ 31/ , οικ/6786/τπ 31/ , οικ/1514 ΤΠ 31/ , οικ/8563/ ΤΠ31/ και 1462/ΤΠ32/ κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορούν στην οριοθέ τηση περιοχής για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές των Νομών Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας. 8. Την υπ αριθμ. οικ/3673/α 321/ Υ.Α.Σ. κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οι κονομικών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 9. Τις υπ αριθμ. οικ/5140/τπ 32/ , 5932/ΤΠ 32/ , οικ/2183/τπ 32/ , οικ/10844/τπ32/ , οικ/152/α32/ , οικ/153/α325/ ,

2 11286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οικ/155/α32/ , οικ/1926/α345/ , οικ/3335/ Α345/ , οικ/4556/α325/ και οικ/4556α 325/ κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθν. Οι κονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους του Ν. Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου Την υπ αριθμ. οικ/5172/αζ 5β/ απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον καθορισμό ελαχί στων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υπο στεί βλάβες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επι σκευής/ενίσχυσης. 11. Τις υπ αριθμ. οικ/6940/ , οικ/710/τπ 32/ , οικ/2433/τπ 35/ και οικ/3587/τπ 31.2/ αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές του Ν. Αττικής. 12. Την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/11689/τπ 31.2/ απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέ γαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου Την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/330/αζ5β/ απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 5172/ΑΖ5β/ Την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/550/α 321/ απόφα ση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά στις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμά των που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου Την υπ αριθμ. οικ/5919/α 321/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανα κατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999». 16. Την υπ αριθμ. ΥΑΣ οικ/8262/α345/ από φαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Χρησιμοποίηση Στεγα στικής Συνδρομής πληγέντος κτίσματος για ανακατα σκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ήδη υφισταμένου κτίσματος». 17. Την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/963/α321/ κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημ. Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστι κής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 εκ μέρους των σεισμοπλήκτων κατοίκων των Νομών Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας». 18. Την υπ αριθμ. οικ/1434/α42/ απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων και δυνατότητα μεταφοράς τους για ανακατα σκευή κατοικίας ή αυτοστέγαση σε άλλη θέση σύμφωνα με το ν. 2539/1997». 19. Το υπ αριθμ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/ ) προ εδρικό διάταγμα για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών, αποφασίζουμε: Ι. Καταργούμε την με αρ. πρωτ. οικ/5078/α345/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την υπ αριθμ. οικ/5919/α321/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. ΙΙ. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής δικαιολο γητικών για χορήγηση Σ.Σ. που αφορά σε επισκευή, ανακατασκευή ή αυτοστέγαση σεισμοπλήκτου κτιρίου, ή για χορήγηση περαίωσης εργασιών επισκευής ή φέ ροντος οργανισμού για τις περιπτώσεις ανακατασκευής, οφειλόμενη σε λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του ενδιαφερομένου, θα εκδίδεται μετά από αίτηση του, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, απόφαση από την Υ.Α.Σ., στην οποία θα καθορίζεται παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα του κωλύματος. Κωλύματα θεωρούνται οι διαφορές μεταξύ πολίτη και Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, η καθυστέρηση υποβολής δικαιολογητικών οφειλόμενη σε υπαιτιότητα Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής καθώς και οι εκκρεμοδικίες σχετικά με την ιδιοκτησία του σεισμόπληκτου ακινήτου ή την δικαστική διανομή του. Η ημερομηνία άρσης του κωλύματος θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση του σχετικού εγγράφου της αρμό διας Αρχής ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. ΙΙΙ. Για τις περιπτώσεις χορήγησης Σ.Σ. σε τρία στάδια, η εκταμίευση της οποίας είχε αρχίσει πριν την , ισχύουν τα ακόλουθα: Σε δικαιούχους Σ.Σ. ανακατασκευής οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολο γητικά για τη χορήγηση της Γ δόσης, παρέχεται προ θεσμία υποβολής των δικαιολογητικών αυτών έως έξι (6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής αδείας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της Γ δόσης είναι να έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. IV. Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. οικ./550/α321/ Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Α. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του Κεφαλαίου Α με την ακόλουθη: 5. Ο δικαιούχος Σ.Σ. υποχρεούται εντός έξι (6) ετών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να έχει ολοκληρώσει το φέ ροντα οργανισμό. Για την απόδειξη των ανωτέρω ο αρμόδιος Τ.Α.Σ. διενεργεί αυτοψία και χορηγεί Βεβαίω ση Περαίωσης Φέροντα Οργανισμού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της προαναφερόμενης προθε σμίας. Μετά την αποπληρωμή του δανείου η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται από το δικαιούχο και λήπτη της στε γαστικής συνδρομής στην Τράπεζα με την οποία συνήψε τη δανειστική σύμβαση, προκειμένου να γίνει εξάλειψη της εγγραφείσας υποθήκης. Β. Αντικαθίστανται τα εδάφια 1α και 1β του Κεφ. Β που αφορούν στη χορήγηση β δόσης Σ.Σ. για ανακατασκευή, ως ακολούθως: α. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθορι σμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατα σκευή που εκδόθηκαν μέχρι και τις παρέχεται χρονική προθεσμία μέχρι και τις β. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθο ρισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατασκευή που εκδόθηκαν από και εφεξής, πα ρέχεται χρονική προθεσμία τριάντα έξι (36) μηνών από την έκδοσή τους. Γ. Αντικαθίστανται τα εδάφια 2α και 2β του Κεφ. Β που αφορούν στη χορήγηση της β δόσης Σ.Σ. για αυ τοστέγαση, ως ακολούθως: α. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθορι σμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέ γαση που εκδόθηκαν μέχρι και τις παρέχεται χρονική προθεσμία μέχρι και τις β. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθο ρισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτο στέγαση που εκδόθηκαν από και εφεξής παρέ χεται χρονική προθεσμία τριάντα έξι (36) μηνών από την έκδοσή τους. Δ. Συμπληρώνεται στο τέλος της πρώτης φράσης της παρ. 3 του κεφ. Β το παρακάτω κείμενο: Είναι επίσης δυνατή η χρησιμοποίηση της στεγαστι κής συνδρομής ανακατασκευής σεισμοπλήκτου κτίσμα τος για την αποπεράτωση κτιρίου για το οποίο έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια και μετά το σεισμό, με την προϋπόθεση ότι η άδεια είναι σε ισχύ. Στις πε ριπτώσεις αποπεράτωσης θα διενεργείται αυτοψία από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το προς αποπεράτωση κτίσμα δεν παρουσιάζει βλάβες από σεισμό. Ε. Καταργείται η χρονική προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών στο «Β. Δεύτερο στάδιο» της παρ.3 του κεφ. Β, εντός της οποίας ο δικαιούχος ήταν υποχρεωμένος να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της β δόσης Σ.Σ. για αποπεράτωση και ορίζονται οι παρακάτω προθεσμίες: i. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθορι σμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αποπερά τωση που εκδόθηκαν μέχρι και τις παρέχεται χρονική προθεσμία μέχρι και τις προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγη ση της δεύτερης δόσης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνο δεύεται από τα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 2. Δεύτερο στάδιο της υπ αριθμ. Υ.ΑΣ. οικ/11689/τπ31.2/ απόφασης). ii. Στις περιπτώσεις Προσωρινών Βεβαιώσεων Καθο ρισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Αποπε ράτωση που εκδόθηκαν από και εφεξής, παρέ χεται χρονική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση τους προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προαναφέρεται. ΣΤ. Συμπληρώνεται στο τέλος της παραγράφου 4 του κεφ. Α: Προκειμένου να χορηγηθεί η Βεβαίωση Περαίωσης Ερ γασιών επισκευής θα πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο Τ.Α.Σ. αίτηση από τον ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, τόσο του ιδίου όσο και του ιδιώτη μηχανικού, ότι οι εργασίες επισκευής έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την άδεια επισκευής. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Υ ΑΣ οικ/550/ Α321/ απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση παύει να ισχύει. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Δ16γ/219/3/319/Γ (2) Έγκριση υπερωριακής εργασίας τριών (3) υπαλλήλων του ΙΤΣΑΚ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αο ρίστου χρόνου, για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α ). 2. Την υπ αριθμ. οικ. 2/7093/0022 απόφαση «Επέκτα ση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. 3. Την υπ αριθμ. 279/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ. 4. Την υπ αριθμ. Δ16γ/18/13/154/Γ/ πρόταση προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας Δ/νση Όρων Εργασίας και το Σώμα Επιθεώ ρησης Εργασίας. 5. Την υπ αριθμ. 906/ άδεια υπερωριακής ερ γασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας. 6. Το γεγονός ότι η έγκριση αυτή είναι αναγκαία για: Α) Την αντιμετώπιση εξάρσεων των σεισμικών φαι νομένων με την εγκατάσταση σεισμικών οργάνων και παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Β) Τη συντήρηση του Εθνικού δικτύου επιταχυνσιογρά φων που είναι εγκατεστημένοι σε περίπου 80 σταθμούς καθώς και τις νέες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε Ρόδο Κρήτη Πε λοπόννησο Επτάνησα Ήπειρο Μακεδονία Έβρο Λήμνο Κω Σάμο Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρού πολη, των διαφόρων ειδικών δικτύων ανωδομής καθώς και την συστηματική παρακολούθηση των σεισμικών ακολουθιών και της απόκρισης των ειδικών έργων σε σεισμούς. Γ) Τη συνδρομή στη διαχείριση των χρηματοδοτούμε νων ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται από το προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. Δ) Τη διοικητική υποστήριξη για: 1) Την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. 2) Τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογές ή προαγωγές ερευνητών που στελεχώνουν την υπη ρεσία. Ε) Τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών και κάθε απα ραίτητης διοικητικής πράξης προκειμένου να γίνουν

4 11288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το ΙΤΣΑΚ, που εγκρίθηκαν για τα έτη με τίτλο «Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων του ΙΤΣΑΚ». 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την απασχόληση αυτή και θα Ανέλθει στο ύψος των ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ οικ. έτους 2006, όπου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση ύψους ,00 ευρώ. 8. Την υπ αριθμ. 4881/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουρ γούς ΠΕΧΩΔΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ17α/08/83/Φ.2.2.1/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 802/ Β / ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (ΝΟΜΙΜΑ ΟΡΙΑ) τριών (3) υπαλλήλων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικοτήτων : ΔΕ Χειριστών Η/Υ (1), ΔΕ Διοικητικού Οικο νομικού (1) και ΔΕ Εργοδηγών Τεχνικών Η/Υ (1) για 1 ή 2 ώρες ημερησίως πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες υπερωριακή εργασία για κάθε εργαζόμενο, μέχρι Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα προ της δημοσί ευσης της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ30218/13954/656 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ.Α.Φ. 218/990/ «κα θορισμός του τρόπου υπολογισμού του παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αρωγής Αστυ νομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 27 του ν. 2676/1999 (Α.1). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α 98.). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α.49) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 (Α. 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α.111). 4. Την γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Αστυ νομικών η οποία διατυπώθηκε κατά την 28/9/ συνεδρίασή του. 5. Τις υπ αριθμ /300/ και 7639/91/ οικονομικές εκθέσεις της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελε τών της ΓΓΚΑ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών ύψους 550 χιλ. ετησίως για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ 0631 του προϋπολογισμού οικονο μικού έτους 2006 του ταμείου. 7. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά τις 3η/ και 11η/ συνεδριάσεις του Α. Κλιμακίου, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ.Α.Φ. 218/990/ , ως ακολούθως: α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β1, τροποποι είται ως εξής: «Β1. Το εφάπαξ βοήθημα για τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Α.Σ που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω συνταξιο δοτήσεως, ισούται με 93% των αποδοχών του μήνα της αποχώρησης επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης». β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: «2. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους μετόχους του Τ.Α.Α.Σ το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα ισούται με 150% των τακτικών αποδοχών τους (βασικός μισθός χρονοεπίδομα)». Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από να δημο σιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ (4) Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Τις διατάξεις: α)του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδι κας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστι κών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β / ). 4. Το υπ αριθμ. 467/ έγγραφο του Πρωτοδι κείου Ηρακλείου, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου όπως διαμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 1/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία έχει ως εξής: Αποφάσισε: 1) την αύξηση του αριθμού των προσ διοριζόμενων ανά δικάσιμο υποθέσεων της τακτικής πολυμελούς που εκδικάζονται κατά το νέο σύστημα σε είκοσι πέντε (25) από δέκα (10), και τη μείωση του αριθ μού των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά το παλαιό σύστημα σε δέκα (10) από είκοσι πέντε (25). 2) Την αύ ξηση του αριθμού των προσδιοριζόμενων ανά δικάσιμο υποθέσεων που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των αυτοκινητικών διαφορών σε σαράντα επτά (47) από τριάντα επτά (37) και τη μείωση του αριθμού των υπο θέσεων που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου από πενήντα (50) σε σαράντα (40). Όλες δε οι ρυθμίσεις να έχουν άμεση εφαρμογή. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηρά κλειο στις 2 Μαρτίου Η Πρόεδρος ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ Η Γραμματέας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ Προϊσταμένη της Δ/νσης Γραμματείας Τα Μέλη ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΧΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΕΟΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΕΙΡΉΝΗ ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΕΡΕΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΛΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 31 Μαΐου 2006 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ Αριθμ (5) Παραχώρηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουρι στικών σκαφών στη θέση Νετιά εντός της ζώνης του Λιμένα Σκάλας Πάτμου. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α 187) «Αρμο διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ Α 118) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθ.34 του ν. 2160/1993 περί δημιουργίας ζωνών αγκυ ροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθ.27 του ν. 2636/ Τις διατάξεις του π.δ 149/ (Φ.Ε.Κ Α 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ Α 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ. 2864/ (ΦΕΚ Γ 65 και Γ 79) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Του ριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση περί χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Νετιά, εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Tο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπεί ται, παραχωρεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 άρθ. 27 ν. 2636/1998 και ισχύει, τη χρήση και εκμετάλλευση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Νετιά, εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου, όπως οριοθετείται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτε λεί αναπόσπαστο μέρος της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Δ 1269) υπουργικής απόφασης με την οποία έχει χωροθετηθεί το προαναφερόμενο καταφύγιο. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, εφεξής θα απο καλείται φορέας διαχείρισης του καταφυγίου τουριστι κών σκαφών ή απλά φορέας διαχείρισης. H παρούσα παραχώρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων. H παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου, αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας και λήγει μετά τριάντα τρία (33) χρόνια την αντίστοιχη ημερομηνία. H διάρκεια παραχώρησης δύναται να παραταθεί πριν την προβλεπόμενη λήξη, για μια επιπλέον δεκαετία, εφό σον υπάρχει σχετικό αίτημα του φορέα διαχείρισης και προσαρμογή των όρων της παραχώρησης στις τότε κρατούσες συνθήκες. Το καταβλητέο στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ Λέρου) ετήσιο αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης και εκ μετάλλευσης του καταφυγίου,ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) ευρώ και θα καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ μέσα στο πρώτο εικο σαήμερο κάθε έτους παραχώρησης. Το ετήσιο αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται αυ ξητικά στην αρχή κάθε έτους παραχώρησης κατά το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου κόστους ζωής του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως προσδιορί ζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη κατά νόμο αρμόδια Υπηρεσία. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει από το δεύτερο έτος παραχώρησης και εφεξής. Η καταβολή του ανταλλάγματος, δεν αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο, διέπεται δε από τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Τυχόν οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου βαρύνει εξ ολο κλήρου το φορέα διαχείρισης. Για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του καταβλητέου ανταλλάγματος και της προσήκουσας εκπλήρωσης των όρων της παρούσας, έχει κατατεθεί από το φορέα διαχείρισης στην Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων, η υπ αριθμ / Εγγυητική Επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας (Κα τάστημα Κω) ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) ευρώ για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης κα ταβολής του οφειλόμενου στο Δημόσιο ανταλλάγματος

6 11290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του φορέα διαχείρισης. Σε κάθε αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος η ως άνω εγγυητική θα αντικαθίσταται ή θα συμπληρώνεται ώστε να είναι ισόποση με το εκάστοτε νέο αντάλλαγμα, η δε επιστροφή της στο φορέα διαχείρισης θα γίνεται με την παράδοση της νέας εγγυητικής επιστολής. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να συμπληρώνει την προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή, όταν μετά από κατάπτωσή της μειωθεί πλέον του 75% του προ αναφερόμενου ποσού. Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στο Δημόσιο (Υπουρ γείο Τουριστικής Ανάπτυξης) μέχρι την λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της παραχώρησης. Το Δημόσιο δικαιούται να εισπράττει από την προανα φερόμενη εγγύηση με ισόποση κατάπτωση κάθε οφειλή του φορέα διαχείρισης από ανταλλάγματα, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα κ.λ.π. και γενικά κάθε απαίτηση που πηγάζει από τυχόν παραβάσεις των όρων της παρα χώρησης. Τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που προ βλέπονται στην υπ αριθμ / υπουργική απόφαση με την οποία έχει χωροθετηθεί το προανα φερόμενο καταφύγιο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα δι αχείρισης η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία επιπλέον έτη. Η κατασκευή των έργων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες και τους κα νόνες της επιστήμης και της τέχνης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός του προαναφερόμενου χρόνου λόγω υπαιτιότητας του φο ρέα διαχείρισης, θα επέρχονται σε βάρος του οικονομι κές κυρώσεις που συνίστανται σε ποσοστό 1/12 του ετή σιου ανταλλάγματος, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Πριν την έναρξη κατασκευής του καταφυγίου, θα πρέ πει να εκδοθεί αρμοδίως εγγυητική επιστολή καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογιζόμενου κόστους των έργων. Η ως άνω εγγύηση θα επιστραφεί τρεις μήνες μετά την προσήκουσα ολοκλήρωση του συνόλου των έργων του καταφυγίου. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται : Να λειτουργεί το καταφύγιο τουριστικών σκαφών όλο το χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και στον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του καταφυγίου τον οποίο θα υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Τουρι στικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993. Να διατηρεί το καταφύγιο σε καλή κατάσταση από πλευράς εγκαταστάσεων και παρεχομένων υπηρεσιών και να μεριμνά για την συντήρηση και τις αναγκαίες επισκευές των έργων των εγκαταστάσεων και του εξο πλισμού του, συμμορφούμενος προς τις τυχόν υποδεί ξεις των αρμοδίων οργάνων, που θα πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταφυγίου. Να λάβει τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ αριθμ. 10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία του περι βάλλοντος καθώς και για την ασφάλεια και προστασία των ελλιμενιζομένων σκαφών και των χρηστών του καταφυγίου. Να μεριμνήσει για την ύπαρξη και λειτουργία επαρ κών και κατάλληλων ευκολιών υποδοχής καταλοίπων για τη συγκέντρωση και τελική νόμιμη διάθεση τόσο των πετρελαιοειδών καταλοίπων λιπαντελαίων όσο και των λοιπών άχρηστων υλικών απορριμμάτων καθώς και των λυμάτων των εξυπηρετούμενων σκαφών. Να μεριμνήσει για την κατάρτιση Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμο ποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρμογή της υπ αριθμ. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης. (Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Να μεριμνήσει για την κατάρτιση «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής για την αντιμετώπιση ενδε χόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών,καθώς και για την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλι κά κ.λ.π), που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης και να εκτελεί τις παρεχόμενες οδηγίες εντολές για την αντιμετώπισή του. Να μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια και ευ ταξία του καταφυγίου. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να ασφαλίσει: α) το σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων του κα ταφυγίου, κατά παντός κατά κανόνα ασφαλιζομένου κινδύνου, ζημίας ή ατυχήματος κατά την διάρκεια οι ωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και κατά την διάρκεια λειτουργίας του. β) την αστική ευθύνη του έναντι κάθε τρίτου καθ όλη την διάρκεια παραχώρησης. Το Δημόσιο σαν κύριος του καταφυγίου, δεν θα έχει καμία συμμετοχή για την κάλυψη οποιουδήποτε κιν δύνου. Στα εν λόγω ασφαλιστήρια ο φορέας διαχείρισης θα αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος με το Ελληνικό Δη μόσιο (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης). Αντίγραφα των εν λόγω ασφαλιστηρίων συμβολαί ων θα πρέπει να υποβληθούν στην Δ/νση Τουριστικών Λιμένων. Σε περίπτωση επελεύσεως ασφαλιστικής περιπτώ σεως από εκείνες που καλύπτονται κατά τα ανωτέρω, η ασφαλιστική αποζημίωση θα εισπράττεται από τον φορέα διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, άλλως από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης). Ο φορέας διαχείρισης θα υποχρεούται να αποκατα στήσει τη ζημιά εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης/ Δ/νση Του ριστικών Λιμένων. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή το Ελλη νικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ) θα έχει κατά του φορέα διαχείρισης απαίτηση ίση με την

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ασφαλιστική αποζημίωση την οποία αυτός εισέπραξε ή θα εισέπραττε εάν επεδείκνυε την οφειλόμενη κατά τις περιστάσεις επιμέλεια. Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) μπορεί να επιδιώξει την απαί τησή του αυτή και κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται καθ όλη τη διάρ κεια της παραχώρησης να φροντίζει για την διατήρηση της κατοχής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών και να αποκρούει με κάθε νόμιμο μέσο κάθε καταπάτηση ή διεκδίκηση αυτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δικα στική ή εξώδικο ενέργεια στην οποία τυχόν θα προβεί το Ελληνικό Δημόσιο, έχοντας ευθύνη για κάθε, έστω και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή απώλεια δι καιωμάτων του Ελληνικό Δημοσίου. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και στο Υπουρ γείο Τουριστικής Ανάπτυξης/Δ/νση Τουριστικών Λιμένων κάθε προσβολή δικαιώματος και κάθε σχετική δίκη, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να παρέμβει. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας παραχώρησης από τον φορέα διαχείρισης, το Ελληνικό Δημόσιο δια των αρμοδίων οργάνων αυτού (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης/Διεύθυνση Τουριστι κών Λιμένων) δικαιούται, με την επιφύλαξη των λοιπών συνεπειών που προβλέπονται στην παραχώρηση, να ζητήσει εγγράφως από το φορέα διαχείρισης να συμ μορφωθεί εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 45 ημερών προς τις υποχρεώσεις του και εάν αυτός δεν τις εκπληρώσει εντός της τασσόμενης προς τούτο προθε σμίας, να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης. Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουριστι κής Ανάπτυξης) δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους των εις χείρας του εγγυήσεων, χωρίς αποζημίωση του φορέα διαχείρισης. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παραχώ ρησης, ο φορέας διαχείρισης οφείλει να παραδώσει αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις το καταφύγιο τουριστι κών σκαφών, που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο με όλες τις εντός αυτού εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης. Τυχόν παραμονή του φορέα διαχείρισης μετά την λήξη της παραχώρησης, δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωσή της, η δε είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, θεωρείται ως αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ /3976 (6) Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ 3β και 4 του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (49Α ). β. Της παρ. 2γ του άρθρου 35 του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών με ταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 3, του ν. 2052/1992 (Α» 94) «Μέτρα για την καταπολέμηση του νέφους και πολεοδομικές ρυθ μίσεις». δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (98Α ). 2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 2963/2001 (268Α ), διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγο ρίες οχημάτων του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 (1523 Β ) κοινής απόφασης των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνι ών, όπως ισχύει, εκτός των οχημάτων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του Παραρτήματος. 2. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργούν στις παραπάνω κα τηγορίες οχημάτων τα ακόλουθα είδη τεχνικών ελέγ χων: α. Περιοδικό τεχνικό έλεγχο (αρχικό και επαναληπτι κό), όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (49Α ), συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού ελέγχου που διενεργείται για την ταξινόμηση του οχήματος. β. Τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων για τη χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, είτε αυτοτελώς είτε κατά τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. γ. Ειδικό τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικών οχημάτων. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται σε αυτήν. Κυβερνήσεως και ισχύει από δημοσίευσής της. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ /Ζ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ζ/ απόφασης: «Σύσταση Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Περιεχο μένου της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επι κοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα. 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθ μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία των Γρα φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου

8 11292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης». 4. Την ανάγκη της Υπηρεσίας για σωστή διαχείριση ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της. 5. Την υπ αριθμ /Ζ/ απόφαση: «Σύστα ση Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Περιεχομένου της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Περί της εις την Εφημερίδαν της Κυ βερνήσεως δημοσιευομένης ύλης και ρυθμίσεως θεμά των αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης». 7. Την υπ αριθμ. Υ94/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΦΕΚ 153/Γ/2004), αποφασί ζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Ζ/ από φαση: «Σύσταση Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Πε ριεχομένου της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης» και ορίζουμε τον Ευγένιο Τέτσου Μονεμβασίτη, δόκιμο υπάλληλο σε θέση μονίμου υπαλλήλου με Βαθμό Δ του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός ως αναπληρωματικό μέλος αντί της Κωνσταντίνος Παπαπετροπούλου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /Ζ/ απόφαση. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματέας Επικοινωνίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41507 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4225 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5978/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αρ. Πρωτ. 2/9852/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4283 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ / Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης (Β

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ / Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης (Β Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 47718/08 11 2011απόφασης (Β Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 47718/08 11 2011απόφασης (Β 2669) «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 7Χ5Η465ΧΘΞ-Σ3Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημο σίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομο θεσίας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα