Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου. Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου. Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου Ελένη ΚONΣΟΛΑΚΗ 1, Παναγιώτης ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 2, Γεωργία ΦΡΑΓΚΑΚΗ 3, Γεώργιος ΡΩΜΑΝΟΣ 4, Παναγιώτης ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 5 Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Διευθυντής: Δρ. Π.Ι. Χατζημανώλης) Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck Eleni KONSOLAKI, Panagiotis AGGOURIDAKIS, Georgia FRAGAKI, Georgios ROMANOS, Panagiotis ΗATZIMANOLIS Oral and Maxillofacial Surgery Department, University Hospital of Heraklion. Crete, Greece (Head: Dr. P.I. Hatzimanolis) Ιατρικής ιστορίας εργασία Medical history paper ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αναζήτηση της προέλευσης των ιατρικών όρων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πράξη αποτελεί μία διαδικασία που ξεκινά από το απώτερο παρελθόν. Ήδη στα ομηρικά έπη περιλαμβάνονται λέξεις που αναφέρονται στην κεφαλή και στον τράχηλο, πολλές από τις οποίες έχουν επιβιώσει με κάποια μορφή στις σύγχρονες γλώσσες. Τόσο ιατροί όσο και φιλόσοφοι έχουν ασχοληθεί με την ετυμολογία της σχετικής ιατρικής ορολογίας σε συγγράμματα και λεξικά. Η παρούσα εργασία καταγράφει ετυμολογικές προτάσεις για τους ανατομικούς όρους της κεφαλής και του τραχήλου που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα για τον στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ετυμολογία, κεφαλή, τράχηλος. SUMMARY: The search for the origin of medical terms used in everyday practice has started since the distant past. Words that refer to the head and the neck can be found as early as in the Homeric epics; many of these have survived in some form in modern languages. Both doctors and philosophers have been concerned with the etymology of medical terminology in studies and dictionaries. This paper presents etymological suggestions for the anatomical terminology of the head and the neck as a useful aid to the oral and maxillofacial surgeon. KEY WORDS: etymology, head, neck. 1 ΣΓΠΧ, Αναπλ. Διευθύντρια ΕΣΥ 2 Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης 3 Φιλόλογος 4 ΣΓΠΧ, Επιμελητής Α 5 ΣΓΠΧ, Διευθυντής ΕΣΥ Παρελήφθη: 1/04/ Έγινε δεκτή: 10/05/2011 Paper received: 1/04/ Accepted: 10/05 /2011

2 102 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρώτο αρχαίο σύγγραμμα που ασχολήθηκε με την ετυμολογία των λέξεων είναι ο πλατωνικός διάλογος Κρατύλος που ασχολείται με την ορθότητα των ονομάτων (Peraki-Kyriakidou, 2002). Στο διάλογο αναφέρεται ότι: «το όνομα είναι όργανο διδασκαλικό. Το χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε και για να διακρίνουμε για να ξεχωρίζουμε την ουσία των πραγμάτων με τον ίδιο τρόπο, οπού η σαΐτα ξεχωρίζει το ύφασμα» (Πλάτωνος Κρατύλος, βιβλ. Α, κεφ. 17, παρ. 12, μτφρ. Γ. Κεντρωτής, 2001). Από την εποχή του Ομήρου καταβάλλεται προσπάθεια ονοματολογίας των ανατομικών μορίων. Με το ίδιο θέμα θα ασχοληθούν αργότερα ιατροί (Iπποκρατικοί, Ρούφος Εφέσιος, Γαληνός, Αρεταίος, Ορειβάσιος κ.ά.), φιλόσοφοι (Αριστοτέλης), αλλά και διάφοροι σχολιαστές σε συγγράμματα μελέτης και ερμηνείας των ποιητικών λέξεων. Τo 1865 ο Daremberg κατέγραψε 132 ανατομικούς όρους που αναφέρονται στα ομηρικά έπη (Daremberg, 1865). Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιαστούν ετυμολογικές προτάσεις για τους ανατομικούς όρους κεφαλής και τραχήλου που εμφανίζονται στον Όμηρο, πολλοί από τους οποίους επιβιώνουν σε σύγχρονους ιατρικούς όρους με διεθνή αποδοχή και εφαρμογή. ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜEΘΟΔΟΣ Στον Πίνακα παρουσιάζονται προτάσεις ετυμολόγησης 36 ομηρικών λέξεων, οι οποίες αναφέρονται σε ανατομικά μόρια κεφαλής και τραχήλου. Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από λεξικά και άλλες πηγές διαφόρων περιόδων. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές λέξεις της σύγχρονης ελληνικής αλλά και της διεθνούς ορολογίας είναι παραπλήσιες με τις ομηρικές λέξεις στις οποίες γίνεται αναφορά. INTRODUCTION The first ancient text to discuss the derivation of words is Plato s dialogue Cratylus, which is concerned with the accuracy of names (Peraki-Kyriakidou, 2002). In the dialogue it is stated that: A name, then, is an instrument of teaching and of separating reality, as a shuttle is an instrument of separating the web (Plato, Cratylus, 388b, trans. H. N. Fowler, 1921). From Homer s time onwards, efforts have been made to provide a nomenclature of the parts of the body. The subject later preoccupied doctors (Hippocratics, Rufus of Ephesus, Galen, Aretaeus, Oribasius and others), philosophers (Aristotle), and also various commentators on texts concerning the study and interpretation of poetic terms. In 1865, Daremberg recorded 132 anatomical terms mentioned in Homer s epics (Daremberg, 1865). The aim of this paper is to present etymological suggestions for the anatomical terms for the head and neck which appear in Homer, many of which survive in internationally-accepted modern medical terms. MATERIALS AND METHODS The table below sets out suggested etymologies for 36 Homeric terms, referring to various anatomical parts of the head and neck. These suggestions are drawn from dictionaries and other sources of various periods. It is interesting that many words in modern Greek and even international terminology are similar to the Homeric words examined here. Ονομασία Πρώτη αναφορά Πίνακας: Ετυμολογία των ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου Ετυμολογία/ παρετυμολογία Βιβλιογραφία Κεφαλή (με την έννοια του ατόμου, προσώπου: Ιλ. Γ 227 Θ 281, Λ 55, Σ 82, Οδ. λ 557, δ 262) (με τη σημασία της ζωής: Ιλ. Δ 162, Ρ 242, Οδ. β 237) Κάρα (η/το) (ιωνικός τύπος: η κάρη = η κεφαλή) (Ιλ. Α 530, Γ 43, Λ 261) από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ghebh(e)l => κεφάλι (σημ.1) ή από το καρφαλή (κάρφεσθαι = ξηραίνεσθαι), επειδή είναι ξηρά και οστεώδης kšra (= qr x), põ toà tetricîsqai ή kr ta ( põ toà kr toj), επειδή κυβερνά (εκεί εδράζεται ο νούς που κυβερνά την ψυχή) Μπαμπινιώτη, Eτυμολογικό Λεξικό, σελ. 671 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής, σελ. 52 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 81 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 45 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής, σελ. 52 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 103 Κρανίον (Ιλ. Θ 84) Πρόσωπο (Ιλ. Ν 212, Ι 373, Σ 24,Ο 147, Οδ. σ 192, χ 405, Ησιόδου Έργα και Ημέραι 62) Τράχηλος (Ευριπίδου Ικέτιδες στ. 716) Αυχήν (Ιλ. Η 12,Οδ. κ 559, Ησιόδου Έργα και Ημέραι 813) Ανθερεών (ο υπό το γένειο τόπος) (Ιλ. Α 501,Γ 372,Ε 293) Βλέφαρον (Δωρικός τύπος: γλέφαρον) (Ιλ Κ 187, Οδ ι 389, ρ 490, ψ 33, υ 54, Αισχύλου Αγαμέμνων 15, Σοφοκλέους Αντιγόνη 1302, Ευριπίδου Κύκλωψ 673) Βρεχμός (Ιλ. Ε 586) - Βρέγμα Βατραχομυομαχία 231) Γνάθος ποιητικοί τύποι: Γναθμός (Οδ. σ 29, υ 347, Ευριπίδου Μήδεια 1201) Γένυς (Ιλ. Λ 416, Οδ. λ 320) Γλήνη (η κόρη του οφθαλμού και όλος ο βολβός) (Ιλ. Ξ 494, Οδ. ι 390) Γλώσσα (Οδ. γ 332, 341, Ησιόδου Έργα και Ημέραι 707) Εγκέφαλος (Ιλ. Γ 300, Οδ ι 290, ι 458, Αριστοφάνους Νεφέλες 1276) από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ker- - (κεφάλι), από το κραίνειν = βασιλεύειν του όλου σώματος ή από το κάρα = καρανείον προς ώπα: μπροστά στα μάτια = το πρώτο φαινόμενο μέρος του ανθρωπίνου σώματος ή από το πρόσω τους ώπας έχειν (επειδή μόνο το ανθρώπινο πρόσωπο έχει τους οφθαλμούς μπροστά και όχι στα πλάγια) εκ του τρέχω, λόγω των ταχειών αυτού κινήσεων ή εκ του τραχύς + ήλος (ο τραχείς ήλους έχων), Ñstîdej g r tõ mšroj toàto εκ του όχος (άρμα), εφ ου οχείται η κεφαλή ή από το aùcmõj (= ξηρός τόπος), (αύω = ξηραίνω) aùcm¾n aùc¾n, Ð kat xhroj tòpoj toà sèmatoj ή παρά το αυχέω = καυχώμαι από το ανθέω, επειδή εκεί κυρίως αυξάνουν (ανθούν) οι τρίχες του γενείου. εκ του βλέπω À βλεπέαρον = βλέφαρον από τις λέξεις «ron kaˆ blšpe[ij), επειδή a roumšnou aùtoà pˆ t nw blšpomen βρέχω, το πρώτο μέρος της κεφαλής που βρέχεται στη βροχή ή επειδή το οστό αυτό βραδύτερον οστεούται, ώστε είναι υγρό και απαλό. πιθανόν από το γναμπτός (καμπτός) = η καμπτόμενη σιαγών γλαύσσω = λάμπω γλαυκώπις = ονομασία της Αθηνάς (λ.χ. Ιλ. Α 206, Β 166), η έχουσα λαμπερούς οφθαλμούς πιθανόν εκ του γλωχίς = αιχμή Ή ¹ ØpÕ gnîsin gousa t n tí diano v ο εν κεφαλή (εντός της κεφαλής) Ή par tõ ke ke sqai t f η (οι οφθαλμοί) Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 728 σελ. 342 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 535 Ζωναρά, Lexicon, σελ Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 561 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 691 Γλώσσης, σελ Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 94 σελ. 533 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 764 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 174 Ζωναρά, Lexicon, σελ. 342 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 115 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 70 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 174 Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 180 Γλώσσης, Ι, σελ. 494 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 128 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 199 σελ. 27 Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 195 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 212 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 34 Γλώσσης, Ι, σελ. 507 γλώσσης, σελ. 237 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 235, 297 σελ. 297 Ζωναρά, Lexicon, σελ. 444 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 233 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 141 Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 230 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 535 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 235 Γλώσσης, ΙΙ, σελ. 211 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ.179 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 310 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 57

4 104 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. Επισκύνιον (Ιλ. Ρ 136, Αριστοφάνους Βάτραχοι 823, Θεοκρίτου Ειδύλλια 24) Ινίον (Ιλ. Ε 73, Ξ 495) Κρόταφος (Ιλ. Δ 502, Ο 609, Οδ. λ 319, σ 378) Λαιμός (Ιλ. Ν 388, Τ 209, Οδ. χ 15) Δειρή (ομηρική λέξη για το λαιμό) (Ιλ. Γ 371, Ν 202, Οδ. ψ 208) Λαυκανίη (ομηρική λέξη για το λαιμό) (Ιλ. Χ 325) Μέτωπον (Ιλ. Ν 615, Ο 102, Π 70, Π 798, Ψ 396) Οδούς (στον Όμηρο και Ησίοδο απαντά ως έρκος οδόντων) (Ιλ. Δ 350, Ι. 409, Οδ. α 64, γ 230) Όμμα (Ιλ. Γ 217, Οδ. ε 492) (σημ. 2) Οφθαλμός (Ιλ. Ω 204,Οδ. τ 211, Αριστοφάνους Νεφέλες 363) από τη ρίζα ΣΚΥ σκύτος σκύλον = δέρμα, kat met qesin toà l e j n) Επί+ σκύνια (= οφρύες) TÕ perˆ t j Ñfràj dšrma επί+σκύζω (= κατσουφιάζω) ισνίον εκ του ις = πλατύ νεύρο, επειδή από εκεί περνούν οι ίνες (= τα νεύρα) παρά την κόρσην (kòrsafoj- kòrτafoj-kròtafoj) κρότος + επίθημα -φος Óti kroúousi t¾n f¾n pallòmenoi, ή Óti Ð krouòmenoj e j aùtõn, t fon œcei, kaˆ œmplhktoj g netai λάμος = χάσμα, βάραθρο ή από το λάειν = απολαύειν ή par tõ l ptw=kat d yhj flšgomai. δέρω (= γδέρνω) το μέρος όπου αρχίζει η εκδορά των ζώων από τη ρίζα λαπ/λαφ = λαφύσσω = καταπίνω απλήστως (λαφυγμός = λαιμαργία ) μετ(α) + ωψ (= μάτι, όψη) ή εκ του Øpšrwpon = tõ Øpεr toýj ðpaj Ôn. από τη ρίζα ΔΑ (έδω = τρώγω) ή (δαίω = χωρίζω, κομματιάζω) από τη ρίζα ΟΠ (όπμα ομμάτιο μάτι) από τη ρίζα ΟΠ (οφθαλμοί = οι των οπών θάλαμοι) Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 360 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 237 σελ. 505 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 364 Γλώσσης, σελ. 508 σελ. 290 Γλώσσης, ΙΙ, σελ. 529 Γλώσσης, σελ. 625 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 76 Μελετίου Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 54 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 376 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 735 Γλώσσης, ΙΙ, σελ. 781 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής, σελ. 54 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 541 Γλώσσης, σελ. 778 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 384 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 94 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 558 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 262 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 91 σελ. 341 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 558 Γλώσσης, σελ. 783 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 423 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 853 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 581 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 149 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 54 Daremberg, La medicine dans Homere, σελ. 40 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 423 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 615 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 270 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 974 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 306 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 466 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 391 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 492 Ζωναρά, Lexicon, σελ Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 105 Ους (Κρητ. & Λακων. αυς - αυτίον) (Ιλ. Μ 442, Λ 109, Σ 272, Χ 454, Κ 535, Οδ. μ 200, Αισχύλου Πέρσαι 605, Σοφοκλέους Αντιγόνη 1188) Οφρύς (Ιλ. Π 740, Ν 88, Α 528, Οδ. π 164) Παρειά (Ιλ. Γ 35, Οδ. β 153 Αισχύλου Πέρσαι 400, Σοφοκλέους Αντιγόνη 783, 1239) Ρις (Ιλ. Ε 291, Οδ. δ 445) Στόμα (δωρικός τύπος στύμα) (Ιλ. Ξ 467, Θεοκρίτου Ειδύλλια 29 στ. 25) Σφόνδυλος (Iλ. Υ 483) (σημ. 3) Υπερώα (Ιλ. Χ 495) Υπώπιον (Ιλ. Μ 463) Φάεα (ομηρική ονομασία των οφθαλμών) (Οδ. π 15, ρ 39, τ 417) Φάρυγξ (Οδ. ι 373, τ 480, Ευριπίδου Κύκλωψ 215) Χείλος (Ιλ. Χ 495,Οδ. σ 21 Αριστοφάνους Αχαρνής 459) εκ του αύω = φωνάζω = aâaj- tropí toà a e j o : oâaj (τα ουτία τα αφτιά) çpòfruej, oƒ toýj ðpaj φρουρούν (προστατεύουν τα μάτια από το νερό της βροχής και τον ιδρώτα) ή çpofrúej oƒ pˆ tîn çpîn (οφθαλμών) fuòmenoi. εκ της προθέσεως παρά + ειμί = το πλαϊνό του προσώπου εκ του ρέω, διότι κατέρχονται τα περιττώματα της κεφαλής Τέμνω tòma stoma (με δύο σημασίες: di' aùtoà tšmnontai t sit α À tõ mòno tetmhmšno mšroς táj Ôyewj από το εσφίχθαι από των υπερώων οικοδομημάτων (υπέρ την έραν = γη) ή υπέρ + ερωή = ορμή (από εκεί ορμάται η τροφή) υπό + ωψ: το υπό τους οφθαλμούς μέρος (ζύγωμα) από τη ρίζα ΦΑ (φάω = λάμπω, φέγγω) = οι λαμπεροί οφθαλμοί Από τη ρίζα ΦΑΡ, φάρω = σχίζω τη γη με άροτρο - φάραγξ ή από το φέρω (φέρεται το πνεύμα) από τη ρίζα ΧΑ χάζομαι (χαίνω - χάσκω) Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 639 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 245 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 385 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 644 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 117 Ζωναρά, Lexicon, σελ Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 476 Γλώσσης, σελ Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 704 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 728 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 597 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 145 σελ. 512 Ζωναρά, Lexicon, σελ Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 739 Ζωναρά, Lexicon, σελ Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 145, 155 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 780 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 656 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 784 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 661 σελ. 547 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 68 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 160 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 662 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 161 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 686 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 811 Ωψ (=οφθαλμός, όψις) (Ιλ. Ι 373, Ο 147, Οδ. χ 405) ή παρά το χαίειν λόγους όπτω = βλέπω Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 811 Σημειώσεις 1. Η κοινή ρίζα *ghebh(e)l σε κάθε ινδοευρωπαϊκή γλώσσα πήρε διαφορετικές μορφές: στη Λατινική caput, στην Ιταλική capo, στην Αρχαία Γερμανική gebal, στην Αρχαία Σκανδιναβική gafl (μέτωπο), στη Γοτθική haubit, στην Αγγλική head, στη Γερμανική haupt κ.ά. 2. Όσσε: Ομηρική ονομασία των οφθαλμών στο δυϊκό αριθμό (Ιλ. Ν 435, Ν 616, Μ 466, Ψ 477, Οδ. ζ 131). Συγγενές προς τα όσσε είναι το όκκος = οφθαλμός. Από αυτό προέρχεται το λατινικό oculus-i, το γαλλικό oeil, το ιταλικό occhio, το αγγλικό eye και το γερμανικό auge. 3. Ο Όμηρος μεταχειρίζεται για τους σπονδύλους, και ιδιαίτερα για τους σπονδύλους του αυχένα, διάφορους όρους. Για παράδειγμα, για τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο χρησιμοποιεί τη φράση «νείατον αστράγαλον» (Ιλ. Ξ 466). Επίσης, με τον όρο «σφονδύλιον» (Ιλ. Υ 483) αναφέρεται σε σπόνδυλο του τραχήλου, κατ αντίθεση προς τους άλλους σπονδύλους της ράχης (Γ. Παρασκευάς, 2000).

6 106 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. Name Earliest Reference Table: Εtymology of anatomical terms for the head and neck Etymology/ Paretymology Bibliography Kephale Κεφαλή Head (in the sense of a person or individual: Il , , , ; Od , ) (in the sense of life: Ιl , ; Od ) Kara Κάρα Head (Ionic form: κάρη, kare) (Il , 3. 43, ) Kranion Κρανίον Skull (Il ) Prosopon Πρόσωπον Face (Il , , , ; Od , ; Hesiod, Works and Days 62) Trachelos Τράχηλος Neck (Euripides, The Suppliants l. 716) Auchen Αυχήν Neck (Il ; Od ; Hesiod, Works and Days 813) Anthereon Ανθερεών Chin (the area under the beard) (Il , , ) Blepharon Βλέφαρον Eyelid (Doric form: glepharon, γλέφαρον) (Ιl ; Οd , , , ; Aeschylus, Agamemnon 15; Sophocles, Antigone 1302; Euripides, Cyclops 673) from the Indo-European root *ghebh(e)l = head (n. 1) or from karphale (καρφαλή = dry), because it is dry and bony kera (κέρα = hair) or krata (κράτα, κράτος = mastery), because it is the chief part from the Indo-European root *ker- - (head), from krainein (κραίνειν) = to reign over the whole body or from kara, karaneion (κάρα, καρανείον = head) pros opa (προς ώπα): before the eyes = the first visible part of the human body or from proso tous opas echein (πρόσω τους ώπας έχειν), having the eyes in front (because only the human face has eyes in front rather than at the sides) trecho (τρέχω) = to run, due to its rapid movements or from trachys + helos (τραχύς + ήλος) = having rough studs, this part being bony. ochos (όχος) = chariot, which carries the head or from auchmos (αυχμός) = dry place, (auo, αύω = to make dry) - auchmen - auchen (αυχμήν - αυχήν), the driest part of the body or from aucheo (αυχέω) = to boast from antheo (ανθέω) = to bloom or flourish, because that is where the hairs of the beard chiefly flourish blepo (βλέπω) = to see or blepearon (βλεπέαρον) = eyelid, from aron + blepe (άρον + βλέπε) = raise + see, because on raising it we see Babiniotis, p. 671 Meletius, p. 52 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 81 Etymologikon to mega, p. 45 Meletius, p. 52 Babiniotis, p. 728 p. 342 Etymologikon to mega, p. 535 Zonaras, p Pantazidou, p. 561 Babiniotis, p Etymologikon to mega, p. 691 Scarlatus Byzantius, p Orion Thebanus, Etymologicon, p. 94 p. 533 Etymologikon to mega, p. 764 Etymologikon to mega, p. 174 Zonaras, p. 342 Pantazidou, p. 115 Pantazidou, p. 70 Etymologikon to mega, p. 174 Chantraine, p. 180 Liddell-Scott, Ι, p. 494 Pantazidou, p. 128 Etymologikon to mega, p. 199 Etymologicum Graecae Linguae Gudianum, p. 27 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 107 Brechmos Βρεχμός Top of the head (Il ) - Bregma Βρέγμα Batrachomyomachia, 231) Gnathos Γνάθος Jaw poetic forms: γναθμός, gnathmos (Od , ; Euripides, Medea 1201) Γένυς, genys (Il ; Od ) Glene Γλήνη Pupil, Eyeball (Il ; Od ) Glossa Γλώσσα Tongue (Od , 341; Hesiod, Works and Days 707) Encephalos Εγκέφαλος Brain (Il ; Οd , 45; Aristophanes, Clouds 1276) Episkynion Επισκύνιον Skin of the brows (Il ; Aristophanes, Frogs 823; Theocritus, Idylls 24) Inion Ινίον Nape of the neck (Il , ) Krotaphos Κρόταφος Temples (Il , ; Od , ) Laimos Λαιμός Neck, throat (Il , ; Od ) brecho (βρέχω) = to wet, because this is the first part of the head to be wetted by the rain, or because this bone is slower to calcify, making it wet and soft. perhaps from gnamptos (γναμπτός) = bendable glausso (γλαύσσω) = to gleam glaukopis (γλαυκώπις) = an epithet of Athena (e.g. Il , ), bright-eyed, with gleaming eyes perhaps from glochis (γλωχίς) = a point, tip or from gnosin agousa (γνώσιν άγουσα) = making known [what is in the mind] ho en kephale (ο εν κεφαλή) = that which is inside the head or from keisthai ta fae (κείσθαι τα φάη) = where the eyes lie from the root SKY (ΣΚΥ) skytos - skylon = skin, by metathesis of l and n. Epi + skynia (επί + σκύνια) = eyebrows), the skin around the eyebrows epi + skyzo (επί + σκύζω) = to scowl isnion (ισνίον) from is (ις) = wide sinew, because the sinews pass through there from korsen (κόρσην), korsaphos - kortaphos - krotaphos krotos + -phos (κρότος + -φος) = strike or throb, because they throb as they pulse or because he who strikes them, dies and is stunned lamos (λάμος) = a cleft or gorge or from laein (λάειν) = to enjoy or from lapto (λάπτω) = to lap Chantraine, p. 195 Etymologikon to mega, p. 212 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 34 Liddell-Scott, Ι, p. 507 Scarlatus Byzantius, p. 237 Etymologikon to mega, p. 235, 297 p. 297 Zonaras, p. 444 Etymologikon to mega, p. 233 Pantazidou, p. 141 Chantraine, p. 230 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 535 Etymologikon to mega, p. 235 Liddell-Scott, ΙΙ, p. 211 Pantazidou, p.179 Etymologikon to mega, p. 310 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 57 Chantraine, p. 360 Pantazidou, p. 237 p. 505 Etymologikon to mega, p. 364 Scarlatus Byzantius, p. 508 p. 290 Liddell-Scott, ΙΙ, p. 529 Scarlatus Byzantius, p. 625 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 76 Meletius, p. 54 Pantazidou, p. 376 Babiniotis, p. 735 Liddell-Scott, ΙΙ, p. 781 Meletius, p. 54 Etymologikon to mega, p. 541 Scarlatus Byzantius, p. 778 Pantazidou, p. 384 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 94 Etymologikon to mega, p. 558

8 108 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. Deire Δειρή Neck/throat (Homeric term) (Il , ; Od ) Laucanie Λαυκανίη Throat (Homeric term) (Il ) Metopon Μέτωπον Forehead (Il , , , 798, ) Odous Οδούς Tooth (found in Homer and Hesiod as erchos odonton, έρκος οδόντων = fence of the teeth) (Il , ; Od , ) Omma Όμμα Eye (Il ; Od ) (n. 2) Ophthalmos Οφθαλμός Eye (Il ; Od ; Aristophanes, Clouds 363) Ous Ους Ear (Cretan & Laconian aus-aution) (Il , , , , ; Od ; Aeschylus, Persians 605; Sophocles, Antigone 1188) Ophrys Οφρύς Eyebrow (Il , , ; Od ) Pareia Παρειά Cheek (Il ; Od ; Aeschylus, Persians 400, Sophocles, Antigone 783, 1239) dero (δέρω) = to skin or flay the area from which animals are first skinned from the root lap/laph (λαπ/λαφ), laphysso (λαφύσσω) = to gulp or swallow greedily cf. laphygmos (λαφυγμός) = greed meta + ops (μετα + ωψ) = eye, face or from hyperopon (υπέρωπον) = that which is above the eyes from the root DA (ΔΑ), edo (έδω) = to eat or daio (δαίω) = to divide or cut up from the root OP (ΟΠ) = eye (opma - ommatio) from the root OP (ΟΠ) = eye opon thalamoi = chambers of the eyes auo (αύω) = to shout, by transformation of a into o. οpophryes (ωπόφρυες) = eye-guards, because they guard the eyes from rain and sweat or epi ton opon phyomenoi (επί των ωπών φυόμενοι) = growing above the eyes from para + eimi (παρά + ειμί) = to be beside = the side of the face Etymologikon to mega, p. 262 Meletius, p. 91 p. 341 Etymologikon to mega, p. 558 Scarlatus Byzantius, p. 783 Pantazidou, p. 423 Babiniotis, p. 853 Etymologikon to mega, p. 581 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 149 Meletius, p. 54 Daremberg, p. 40 Pantazidou, p. 423 Etymologikon to mega, p. 615 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 270 Babiniotis, p. 974 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 306 Pantazidou, p. 466 Babiniotis, p Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 391 Pantazidou, p. 492 Zonaras, p Etymologikon to mega, p. 639 Babiniotis, p. 245 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 385 Etymologikon to mega, p. 644 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 117 Zonaras, p Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 476 Scarlatus Byzantius, p Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

9 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 109 Ris Ρις Nose (Il ; Od ) Stoma Στόμα Mouth (Doric form: styma, στύμα) (Il ; Theocritus, Idylls 29 l. 25) Sphondylos Σφόνδυλος Vertebra (Iλ ) (n. 3) Hyperoa Υπερώα Palate (Il ) Hypopion Υπώπιον Area under the eyes, cheekbones (Il ) Phaea Φάεα Eyes (Homeric term) (Od , , ) Pharynx Φάρυγξ (Od , ; Euripides, Cyclops 215) Cheilos Χείλος Lip (Il ; Od ; Aristophanes, Acharnes 459) Ops Ωψ Eye, face (Il , ; Od ) rheo (ρέω) = to flow, because the secretions of the head flow from it temno - toma - stoma (τέμνω τόμα - στόμα) = to cut or divide, either because it is used to cut food or because it is the only divided part of the face esphichthai (εσφίχθαι) = to twist hyperoa (υπερώα) = having an upper storey (lit. above the ground, used of buildings) or hyper + eroe (υπέρ + ερωή) = flow (where food flows from) hypo + ops (υπό + ωψ) = the area under the eyes (cheekbones) from the root PHA (ΦΑ), (phao, φάω = to shine) = shining eyes From the root PHAR, pharo (ΦΑΡ, φάρω) = to cleave the earth with a plough (pharanx) or from phero (φέρω) = to bring or lead pheretai to pneuma (φέρεται το πνεύμα), the breath is drawn from the root CHA, chazomai (ΧΑ χάζομαι) = to gape or yawn or from chaiein logous (χαίειν λόγους) = to utter words opto (όπτω) = to see Etymologikon to mega, p. 704 Etymologikon to mega, p. 728 Pantazidou, p. 597 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 145 p. 512 Zonaras, p Etymologikon to mega, p. 739 Zonaras, p Orion Thebanus, Etymologicon, pp. 145, 155 Etymologikon to mega, p. 780 Pantazidou, p. 656 Etymologikon to mega, p. 784 Pantazidou, p. 661 p. 547 Meletius, p. 68 Etymologikon to mega, p. 160 Pantazidou, p. 662 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 161 Pantazidou, p. 686 Etymologikon to mega, p. 811 Etymologikon to mega, p. 811 Notes 1. The common root *ghebh(e)l has taken different forms in each Indo-European language: Latin caput, Italian capo, Old German gebal, Old Scandinavian gafl (forehead), Gothic haubit, English head, German haupt, etc. 2. Osse (όσσε) Homeric term in the dual number, meaning both eyes (Il , , , 23, 477, Od ). A related terms is occos (όκκος), meaning eye, from which are derived the Latin oculus-i, French oeil, Italian occhio, English eye and German auge. 3. Homer uses various terms for the vertebrae, particularly the cervical vertebrae. For instance, the first cervical vertebra is termed the last vertebra (neiaton astragalon, νείατον αστράγαλον (Il ). He also uses the term sphondylion (Il ) for a cervical vertebra, as opposed to the other dorsal vertebrae (G. Paraskevas, 2000).

10 110 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. ΣΥΖHΤΗΣΗ Ετυμολογία είναι η αναζήτηση του «ετύμου», δηλαδή της αληθούς προέλευσης μιας λέξης ως προς τη μορφή και τη σημασία της, ανιχνεύοντας τις μεταβολές που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου. «Ετυμολογία εστί το εξ αυτής της του πράγματος ονομασίας ευρίσκειν την αυτού ερμηνείαν και το διά τι ούτως ονομάζεται». (Ωρίωνος Θηβαίου, Περί ετυμολογιών κατά στοιχείον, σελ. 173). Επειδή αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες παρετυμολογίες για την προέλευση των λέξεων. Από τους 36 ανατομικούς όρους που αναφέρονται στον πίνακα οι 29 χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα με παραπλήσια έννοια. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην εμφανίζονται στη σύγχρονη ιατρική ορολογία με την ίδια μορφή, αλλά επιβιώνουν σε διάφορους τύπους στην ιατρική και στην καθομιλουμένη. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ομηρική λέξη ωψ, που έχει τη σημασία του προσώπου αλλά και των οφθαλμών, απαντά δε μόνο σε αιτιατική πτώση (εις ώπα ιδέσθαι = να με δει στο πρόσωπο Οδ. χ 405, εις ώπα έοικεν = μοιάζει στη όψη Ιλ. Γ 158). Ο τύπος εμφανίζεται σε πολλούς ιατρικούς όρους (π.χ. μύωψ = αυτός που μισοκλείνει τα μάτια), αλλά και στην καθομιλουμένη (καλλωπίζω = φτιάχνω την όψη). Επίσης, ο ομηρικός όρος για τον λαιμό δειρή επιβιώνει στις σύγχρονες λέξεις περιδέραιο, εκδορά κ.ά. Είναι σημαντικό στην ιατρική γλώσσα να γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι λέξεις και οι όροι που χρησιμοποιούμε καθημερινά: «rc¾ paideúsewj ¹ tîn Ñnom twn p skeyij», όπως λέει ο Επίκτητος (Διατριβαί βιβλ. Α, κεφ. 17, παρ. 12). Η χρησιμότητα της ιατρικής ορολογίας στην ιατρική εκπαίδευση αποδίδεται στον Ιπποκράτη: «Αναγκαιότατο ουν τοις την ιατρικήν τέχνην μανθάνουσι προδιδαχθήναι την στοιχείωσιν ως χρη καλείν έκαστον μόριον του σώματος και γαρ ο θειότατος Ιπποκράτης εν τω περί τόπων των κατά άνθρωπον φησιν ούτως. Φύσις δε σώματος αρχή του εν ιατρική λόγου» (Ρούφου Εφεσίου, Περί ονομασίας των του ανθρώπου μορίων, σελ. 22). Η προσφορά του δε αυτή τονίζεται και από τον Ερωτιανό: «επεί γέγονεν ανήρ ομηρικός την φράσιν, και την ονοματοποιίαν ευχερής, περιγράψαι και διάνοιαν ικανός, και της κοινής και εις πολλούς πιπτούσης DISCUSSION Etymology is the search for the etymon, i.e. the true derivation of a word as regards its form and meaning, tracing the changes to which it has been subjected over time. Etymology is the practice of discovering, through the name of a thing, its meaning and why it is called thus. (Orion Thebanus, De Etymologiae p. 173). Since this is not always possible, various paretymologies (or folk etymologies ) have been proposed for the derivation of words at different times. Of the 36 anatomical terms set out in the table, 29 are still in use today with similar meanings. The remainder may not appear in modern medical terminology in the same form, but they survive in various forms both in medicine and in everyday Modern Greek. One example is the Homeric term ops (ωψ), which means both face and eyes, and is found only in the accusative case (eis opa idesthai, εις ώπα ιδέσθαι = to look me in the face, Οd ; eis opa eoiken, εις ώπα έοικεν = of similar features, Ιl ). This form is found in many medical terms (e.g. myops, whence myopic = he who has his eyes half-shut) and also in everyday Modern Greek (kallopizo, καλλωπίζω = to beautify one s face). The Homeric term for the throat, deire (δειρή) also survives in Modern Greek perideraio (necklace), ekdora (excoriation), etc. It is important that we should know the derivation of the medical terms and words we use every day: the beginning of education is the examination of words, as Epictetus says (Discourses Book I, ch. 17, para. 12). The use of medical terminology in medical education is attributed to Hippocrates: It is absolutely necessary that those learning the art of medicine should first be taught the order of what each part of the body should be called, for the most divine Hippocrates said so in his works on man. The nature of the body is the beginning of medical language. (Rufus of Ephesus, On the Names of the Parts of the Human Body, p. 22). The contribution of Hippocrates is also stressed by Erotian:...because he was Homeric in expression and had great ease in creating words, he was skilled in descri - ption and thought and in selecting the most appropriate from among common and much-used words (Erotian, Verbum Hippocraticarum Collectio) Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

11 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 111 λέξεως εκλέξασθαι την κυριωτέραν» (... επειδή υπήρξε ομηρικός στην έκφραση και είχε μεγάλη ευκολία στη δημιουργία λέξεων, ήταν ικανός στην περιγραφή και στη σκέψη και στο να επιλέγει από τις κοινές και πολύχρηστες λέξεις την καταλληλότερη) (Ερωτιανού, Των παρ Ιπποκράτει λέξεων συναγωγή). Ο Αριστοτέλης, όμως, ήταν εκείνος που πρώτος υπέδειξε στους ιατρούς την αναγκαιότητά της: «πρώτος μεν ο Αριστοτέλης υπέλαβε το διδάξαι τε και συγγράψαι αναγκαίον δε και τοις μεταγενεστέροις ιατροίς έδοξε και αυτοίς τα αυτά πραγματεύεσθαι όπως μη την χείρα επιφέροντες δεικνύωσιν έκαστον των μερών ή των μορίων αλλά εκ της ονομασίας αυτάρκη έχωσιν την δήλωσιν αυτών» (Κλαύδιου Γαληνού, Εισαγωγή ή ιατρός, κεφ. ι) However, it was Aristotle who first demonstrated its necessity to doctors: Aristotle was the first to consider teaching and wri ting to be necessary, and who also caused later do ctors to believe it necessary to discuss these things without pointing at each part with the hand, but by using the name, as sufficient in itself to indicate them. (Galen, Introductio sive Medicus, ch. x) In conclusion, therefore, we can say that the inspection of names constitutes an important facet of the training of the medical community, and one to which the presentation of these suggestions on the etymology of anatomical terms will contribute. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι «η των ονομάτων επίσκεψις» αποτελεί μία σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας και η παρουσίαση των προτάσεων ετυμολόγησης ανατομικών όρων συμβάλλει στο στόχο αυτό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Chantraine P: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. (ed. Klincksieck). Paris, Daremberg C: La Médecine dans Homère ou études archéologiques sur les médecins, l'anatomie, la physiologie la chirurgie et la mé - de cine dans les poèmes homériques, Didier & Cie., Paris, Li - brairie Académique 1865 Epictetus / Επίκτητος: Διατριβαί, Κάκτος, Αθήνα, [Discourses, Kaktos, Athens, 1994] Erotian: Verbum Hippocraticarum Collectio, Leipzig, Etymologicum Graecae Linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, ed. Weigel, Leipzig, Claudius Galenus (Galen), Opera Omnia, vol. XIV, Introductio sive Medicus, D. Carolus Gottlob Kuhn, Lipsiae, Liddell H, Scott R: Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Ι. Σιδέρης, Αθήναι, [Great Lexicon of the Greek Language. I. Sideris, Athens, 1906] Etymologikon to mega / Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν [Great Etymo - logical Lexicon], F. Sylburgii (Weigel), Leipzig, Meletius / Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής [On the Structure of Man]. In Anecdota graeca, ed. J. A. Cramer, vol. III, Oxford University Press, Babiniotis G. / Μπαμπινιώτης Γ: Ετυμολογικό λεξικό, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 2010 [Etymological Dictionary, Lexicology Centre, Athens, 2010] Orion Thebanus, Etymologicon, G. Weigel, Lipsiae 1820 Orion Thebanus, De Etymologiae, exerpta e codice region MMDCX Duodenis scripto, Fr. G. Sturzius. In Orioni Thebani Etymolo - gicon, vol. 3, I. A. G. Weigel, Leipzig, Pantazidou Ι. / Πανταζίδου Ι: Λεξικόν Ομηρικόν. Σιδέρης, Αθήναι [Homeric Dictionary. Sideris, Athens] Paraskevas G / Παρασκευάς Γ: Προβλήματα στη μελέτη της ονοματοθεσίας των αυχενικών σπονδύλων. Ελληνική Iατρική, 66, 2 (2000), [Problems in the study of the nomenclature of the cervical vertebrae. Hellenic Medicine, 66, 2 (2000), ] Peraki-Kyriakidou H.: Aspects of Ancient Etymologizing, The Clas si cal Quarterly, Vol. 52, No. 2 (2002), pp Plato, Cratylus, ed. H. N. Fowler, Harvard University Press, Cam - bridge MA, London, Rufus of Ephesus, On the Names of the Parts of the Human Body, Gulielmus Clinch, Bettenbam, London, Scarlatus Byzantius / Γλώσσης, Α. Κορομηλά, Αθήναι, [Dictionary of the Greek language, A. Koromila, Athens, 1885] Zonaras I: Lexicon, ed. I. A. H. Tittmann, Leipzig, Διεύθυνση επικοινωνίας: Κονσολάκη Ελένη Γεωργίου Γεωργιάδου Ηράκλειο Κρήτη Τηλ.: , Address: Konsolaki Eleni 48 G. Georgiadou str Iraklio, Creta - Greece Τel.: ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Μαρία Ι. Κουτσούμπα Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Λαμπρινή Κουρκούτα 1, Αβραμίκα Μαρία 2, Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια 3 1.Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα