Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου. Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου. Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου Ελένη ΚONΣΟΛΑΚΗ 1, Παναγιώτης ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 2, Γεωργία ΦΡΑΓΚΑΚΗ 3, Γεώργιος ΡΩΜΑΝΟΣ 4, Παναγιώτης ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 5 Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Διευθυντής: Δρ. Π.Ι. Χατζημανώλης) Etymology of homeric anatomical terms for the head and neck Eleni KONSOLAKI, Panagiotis AGGOURIDAKIS, Georgia FRAGAKI, Georgios ROMANOS, Panagiotis ΗATZIMANOLIS Oral and Maxillofacial Surgery Department, University Hospital of Heraklion. Crete, Greece (Head: Dr. P.I. Hatzimanolis) Ιατρικής ιστορίας εργασία Medical history paper ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αναζήτηση της προέλευσης των ιατρικών όρων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πράξη αποτελεί μία διαδικασία που ξεκινά από το απώτερο παρελθόν. Ήδη στα ομηρικά έπη περιλαμβάνονται λέξεις που αναφέρονται στην κεφαλή και στον τράχηλο, πολλές από τις οποίες έχουν επιβιώσει με κάποια μορφή στις σύγχρονες γλώσσες. Τόσο ιατροί όσο και φιλόσοφοι έχουν ασχοληθεί με την ετυμολογία της σχετικής ιατρικής ορολογίας σε συγγράμματα και λεξικά. Η παρούσα εργασία καταγράφει ετυμολογικές προτάσεις για τους ανατομικούς όρους της κεφαλής και του τραχήλου που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα για τον στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ετυμολογία, κεφαλή, τράχηλος. SUMMARY: The search for the origin of medical terms used in everyday practice has started since the distant past. Words that refer to the head and the neck can be found as early as in the Homeric epics; many of these have survived in some form in modern languages. Both doctors and philosophers have been concerned with the etymology of medical terminology in studies and dictionaries. This paper presents etymological suggestions for the anatomical terminology of the head and the neck as a useful aid to the oral and maxillofacial surgeon. KEY WORDS: etymology, head, neck. 1 ΣΓΠΧ, Αναπλ. Διευθύντρια ΕΣΥ 2 Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης 3 Φιλόλογος 4 ΣΓΠΧ, Επιμελητής Α 5 ΣΓΠΧ, Διευθυντής ΕΣΥ Παρελήφθη: 1/04/ Έγινε δεκτή: 10/05/2011 Paper received: 1/04/ Accepted: 10/05 /2011

2 102 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρώτο αρχαίο σύγγραμμα που ασχολήθηκε με την ετυμολογία των λέξεων είναι ο πλατωνικός διάλογος Κρατύλος που ασχολείται με την ορθότητα των ονομάτων (Peraki-Kyriakidou, 2002). Στο διάλογο αναφέρεται ότι: «το όνομα είναι όργανο διδασκαλικό. Το χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε και για να διακρίνουμε για να ξεχωρίζουμε την ουσία των πραγμάτων με τον ίδιο τρόπο, οπού η σαΐτα ξεχωρίζει το ύφασμα» (Πλάτωνος Κρατύλος, βιβλ. Α, κεφ. 17, παρ. 12, μτφρ. Γ. Κεντρωτής, 2001). Από την εποχή του Ομήρου καταβάλλεται προσπάθεια ονοματολογίας των ανατομικών μορίων. Με το ίδιο θέμα θα ασχοληθούν αργότερα ιατροί (Iπποκρατικοί, Ρούφος Εφέσιος, Γαληνός, Αρεταίος, Ορειβάσιος κ.ά.), φιλόσοφοι (Αριστοτέλης), αλλά και διάφοροι σχολιαστές σε συγγράμματα μελέτης και ερμηνείας των ποιητικών λέξεων. Τo 1865 ο Daremberg κατέγραψε 132 ανατομικούς όρους που αναφέρονται στα ομηρικά έπη (Daremberg, 1865). Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιαστούν ετυμολογικές προτάσεις για τους ανατομικούς όρους κεφαλής και τραχήλου που εμφανίζονται στον Όμηρο, πολλοί από τους οποίους επιβιώνουν σε σύγχρονους ιατρικούς όρους με διεθνή αποδοχή και εφαρμογή. ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜEΘΟΔΟΣ Στον Πίνακα παρουσιάζονται προτάσεις ετυμολόγησης 36 ομηρικών λέξεων, οι οποίες αναφέρονται σε ανατομικά μόρια κεφαλής και τραχήλου. Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από λεξικά και άλλες πηγές διαφόρων περιόδων. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές λέξεις της σύγχρονης ελληνικής αλλά και της διεθνούς ορολογίας είναι παραπλήσιες με τις ομηρικές λέξεις στις οποίες γίνεται αναφορά. INTRODUCTION The first ancient text to discuss the derivation of words is Plato s dialogue Cratylus, which is concerned with the accuracy of names (Peraki-Kyriakidou, 2002). In the dialogue it is stated that: A name, then, is an instrument of teaching and of separating reality, as a shuttle is an instrument of separating the web (Plato, Cratylus, 388b, trans. H. N. Fowler, 1921). From Homer s time onwards, efforts have been made to provide a nomenclature of the parts of the body. The subject later preoccupied doctors (Hippocratics, Rufus of Ephesus, Galen, Aretaeus, Oribasius and others), philosophers (Aristotle), and also various commentators on texts concerning the study and interpretation of poetic terms. In 1865, Daremberg recorded 132 anatomical terms mentioned in Homer s epics (Daremberg, 1865). The aim of this paper is to present etymological suggestions for the anatomical terms for the head and neck which appear in Homer, many of which survive in internationally-accepted modern medical terms. MATERIALS AND METHODS The table below sets out suggested etymologies for 36 Homeric terms, referring to various anatomical parts of the head and neck. These suggestions are drawn from dictionaries and other sources of various periods. It is interesting that many words in modern Greek and even international terminology are similar to the Homeric words examined here. Ονομασία Πρώτη αναφορά Πίνακας: Ετυμολογία των ανατομικών όρων κεφαλής και τραχήλου Ετυμολογία/ παρετυμολογία Βιβλιογραφία Κεφαλή (με την έννοια του ατόμου, προσώπου: Ιλ. Γ 227 Θ 281, Λ 55, Σ 82, Οδ. λ 557, δ 262) (με τη σημασία της ζωής: Ιλ. Δ 162, Ρ 242, Οδ. β 237) Κάρα (η/το) (ιωνικός τύπος: η κάρη = η κεφαλή) (Ιλ. Α 530, Γ 43, Λ 261) από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ghebh(e)l => κεφάλι (σημ.1) ή από το καρφαλή (κάρφεσθαι = ξηραίνεσθαι), επειδή είναι ξηρά και οστεώδης kšra (= qr x), põ toà tetricîsqai ή kr ta ( põ toà kr toj), επειδή κυβερνά (εκεί εδράζεται ο νούς που κυβερνά την ψυχή) Μπαμπινιώτη, Eτυμολογικό Λεξικό, σελ. 671 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής, σελ. 52 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 81 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 45 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής, σελ. 52 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 103 Κρανίον (Ιλ. Θ 84) Πρόσωπο (Ιλ. Ν 212, Ι 373, Σ 24,Ο 147, Οδ. σ 192, χ 405, Ησιόδου Έργα και Ημέραι 62) Τράχηλος (Ευριπίδου Ικέτιδες στ. 716) Αυχήν (Ιλ. Η 12,Οδ. κ 559, Ησιόδου Έργα και Ημέραι 813) Ανθερεών (ο υπό το γένειο τόπος) (Ιλ. Α 501,Γ 372,Ε 293) Βλέφαρον (Δωρικός τύπος: γλέφαρον) (Ιλ Κ 187, Οδ ι 389, ρ 490, ψ 33, υ 54, Αισχύλου Αγαμέμνων 15, Σοφοκλέους Αντιγόνη 1302, Ευριπίδου Κύκλωψ 673) Βρεχμός (Ιλ. Ε 586) - Βρέγμα Βατραχομυομαχία 231) Γνάθος ποιητικοί τύποι: Γναθμός (Οδ. σ 29, υ 347, Ευριπίδου Μήδεια 1201) Γένυς (Ιλ. Λ 416, Οδ. λ 320) Γλήνη (η κόρη του οφθαλμού και όλος ο βολβός) (Ιλ. Ξ 494, Οδ. ι 390) Γλώσσα (Οδ. γ 332, 341, Ησιόδου Έργα και Ημέραι 707) Εγκέφαλος (Ιλ. Γ 300, Οδ ι 290, ι 458, Αριστοφάνους Νεφέλες 1276) από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ker- - (κεφάλι), από το κραίνειν = βασιλεύειν του όλου σώματος ή από το κάρα = καρανείον προς ώπα: μπροστά στα μάτια = το πρώτο φαινόμενο μέρος του ανθρωπίνου σώματος ή από το πρόσω τους ώπας έχειν (επειδή μόνο το ανθρώπινο πρόσωπο έχει τους οφθαλμούς μπροστά και όχι στα πλάγια) εκ του τρέχω, λόγω των ταχειών αυτού κινήσεων ή εκ του τραχύς + ήλος (ο τραχείς ήλους έχων), Ñstîdej g r tõ mšroj toàto εκ του όχος (άρμα), εφ ου οχείται η κεφαλή ή από το aùcmõj (= ξηρός τόπος), (αύω = ξηραίνω) aùcm¾n aùc¾n, Ð kat xhroj tòpoj toà sèmatoj ή παρά το αυχέω = καυχώμαι από το ανθέω, επειδή εκεί κυρίως αυξάνουν (ανθούν) οι τρίχες του γενείου. εκ του βλέπω À βλεπέαρον = βλέφαρον από τις λέξεις «ron kaˆ blšpe[ij), επειδή a roumšnou aùtoà pˆ t nw blšpomen βρέχω, το πρώτο μέρος της κεφαλής που βρέχεται στη βροχή ή επειδή το οστό αυτό βραδύτερον οστεούται, ώστε είναι υγρό και απαλό. πιθανόν από το γναμπτός (καμπτός) = η καμπτόμενη σιαγών γλαύσσω = λάμπω γλαυκώπις = ονομασία της Αθηνάς (λ.χ. Ιλ. Α 206, Β 166), η έχουσα λαμπερούς οφθαλμούς πιθανόν εκ του γλωχίς = αιχμή Ή ¹ ØpÕ gnîsin gousa t n tí diano v ο εν κεφαλή (εντός της κεφαλής) Ή par tõ ke ke sqai t f η (οι οφθαλμοί) Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 728 σελ. 342 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 535 Ζωναρά, Lexicon, σελ Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 561 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 691 Γλώσσης, σελ Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 94 σελ. 533 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 764 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 174 Ζωναρά, Lexicon, σελ. 342 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 115 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 70 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 174 Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 180 Γλώσσης, Ι, σελ. 494 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 128 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 199 σελ. 27 Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 195 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 212 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 34 Γλώσσης, Ι, σελ. 507 γλώσσης, σελ. 237 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 235, 297 σελ. 297 Ζωναρά, Lexicon, σελ. 444 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 233 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 141 Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 230 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 535 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 235 Γλώσσης, ΙΙ, σελ. 211 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ.179 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 310 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 57

4 104 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. Επισκύνιον (Ιλ. Ρ 136, Αριστοφάνους Βάτραχοι 823, Θεοκρίτου Ειδύλλια 24) Ινίον (Ιλ. Ε 73, Ξ 495) Κρόταφος (Ιλ. Δ 502, Ο 609, Οδ. λ 319, σ 378) Λαιμός (Ιλ. Ν 388, Τ 209, Οδ. χ 15) Δειρή (ομηρική λέξη για το λαιμό) (Ιλ. Γ 371, Ν 202, Οδ. ψ 208) Λαυκανίη (ομηρική λέξη για το λαιμό) (Ιλ. Χ 325) Μέτωπον (Ιλ. Ν 615, Ο 102, Π 70, Π 798, Ψ 396) Οδούς (στον Όμηρο και Ησίοδο απαντά ως έρκος οδόντων) (Ιλ. Δ 350, Ι. 409, Οδ. α 64, γ 230) Όμμα (Ιλ. Γ 217, Οδ. ε 492) (σημ. 2) Οφθαλμός (Ιλ. Ω 204,Οδ. τ 211, Αριστοφάνους Νεφέλες 363) από τη ρίζα ΣΚΥ σκύτος σκύλον = δέρμα, kat met qesin toà l e j n) Επί+ σκύνια (= οφρύες) TÕ perˆ t j Ñfràj dšrma επί+σκύζω (= κατσουφιάζω) ισνίον εκ του ις = πλατύ νεύρο, επειδή από εκεί περνούν οι ίνες (= τα νεύρα) παρά την κόρσην (kòrsafoj- kòrτafoj-kròtafoj) κρότος + επίθημα -φος Óti kroúousi t¾n f¾n pallòmenoi, ή Óti Ð krouòmenoj e j aùtõn, t fon œcei, kaˆ œmplhktoj g netai λάμος = χάσμα, βάραθρο ή από το λάειν = απολαύειν ή par tõ l ptw=kat d yhj flšgomai. δέρω (= γδέρνω) το μέρος όπου αρχίζει η εκδορά των ζώων από τη ρίζα λαπ/λαφ = λαφύσσω = καταπίνω απλήστως (λαφυγμός = λαιμαργία ) μετ(α) + ωψ (= μάτι, όψη) ή εκ του Øpšrwpon = tõ Øpεr toýj ðpaj Ôn. από τη ρίζα ΔΑ (έδω = τρώγω) ή (δαίω = χωρίζω, κομματιάζω) από τη ρίζα ΟΠ (όπμα ομμάτιο μάτι) από τη ρίζα ΟΠ (οφθαλμοί = οι των οπών θάλαμοι) Chantraine, Dictionnaire etymologique, σελ. 360 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 237 σελ. 505 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 364 Γλώσσης, σελ. 508 σελ. 290 Γλώσσης, ΙΙ, σελ. 529 Γλώσσης, σελ. 625 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 76 Μελετίου Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 54 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 376 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 735 Γλώσσης, ΙΙ, σελ. 781 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής, σελ. 54 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 541 Γλώσσης, σελ. 778 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 384 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 94 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 558 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 262 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 91 σελ. 341 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 558 Γλώσσης, σελ. 783 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 423 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 853 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 581 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 149 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 54 Daremberg, La medicine dans Homere, σελ. 40 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 423 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 615 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 270 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 974 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 306 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 466 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 391 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 492 Ζωναρά, Lexicon, σελ Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 105 Ους (Κρητ. & Λακων. αυς - αυτίον) (Ιλ. Μ 442, Λ 109, Σ 272, Χ 454, Κ 535, Οδ. μ 200, Αισχύλου Πέρσαι 605, Σοφοκλέους Αντιγόνη 1188) Οφρύς (Ιλ. Π 740, Ν 88, Α 528, Οδ. π 164) Παρειά (Ιλ. Γ 35, Οδ. β 153 Αισχύλου Πέρσαι 400, Σοφοκλέους Αντιγόνη 783, 1239) Ρις (Ιλ. Ε 291, Οδ. δ 445) Στόμα (δωρικός τύπος στύμα) (Ιλ. Ξ 467, Θεοκρίτου Ειδύλλια 29 στ. 25) Σφόνδυλος (Iλ. Υ 483) (σημ. 3) Υπερώα (Ιλ. Χ 495) Υπώπιον (Ιλ. Μ 463) Φάεα (ομηρική ονομασία των οφθαλμών) (Οδ. π 15, ρ 39, τ 417) Φάρυγξ (Οδ. ι 373, τ 480, Ευριπίδου Κύκλωψ 215) Χείλος (Ιλ. Χ 495,Οδ. σ 21 Αριστοφάνους Αχαρνής 459) εκ του αύω = φωνάζω = aâaj- tropí toà a e j o : oâaj (τα ουτία τα αφτιά) çpòfruej, oƒ toýj ðpaj φρουρούν (προστατεύουν τα μάτια από το νερό της βροχής και τον ιδρώτα) ή çpofrúej oƒ pˆ tîn çpîn (οφθαλμών) fuòmenoi. εκ της προθέσεως παρά + ειμί = το πλαϊνό του προσώπου εκ του ρέω, διότι κατέρχονται τα περιττώματα της κεφαλής Τέμνω tòma stoma (με δύο σημασίες: di' aùtoà tšmnontai t sit α À tõ mòno tetmhmšno mšroς táj Ôyewj από το εσφίχθαι από των υπερώων οικοδομημάτων (υπέρ την έραν = γη) ή υπέρ + ερωή = ορμή (από εκεί ορμάται η τροφή) υπό + ωψ: το υπό τους οφθαλμούς μέρος (ζύγωμα) από τη ρίζα ΦΑ (φάω = λάμπω, φέγγω) = οι λαμπεροί οφθαλμοί Από τη ρίζα ΦΑΡ, φάρω = σχίζω τη γη με άροτρο - φάραγξ ή από το φέρω (φέρεται το πνεύμα) από τη ρίζα ΧΑ χάζομαι (χαίνω - χάσκω) Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 639 Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό Λεξικό, σελ. 245 Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 385 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 644 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 117 Ζωναρά, Lexicon, σελ Γλώσσης, ΙΙΙ, σελ. 476 Γλώσσης, σελ Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 704 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 728 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 597 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 145 σελ. 512 Ζωναρά, Lexicon, σελ Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 739 Ζωναρά, Lexicon, σελ Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 145, 155 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 780 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 656 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 784 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 661 σελ. 547 Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής σελ. 68 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 160 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 662 Ωρίωνος, Περί ετυμολογιών, σελ. 161 Πανταζίδου, Λεξικόν Ομηρικόν, σελ. 686 Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 811 Ωψ (=οφθαλμός, όψις) (Ιλ. Ι 373, Ο 147, Οδ. χ 405) ή παρά το χαίειν λόγους όπτω = βλέπω Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν, σελ. 811 Σημειώσεις 1. Η κοινή ρίζα *ghebh(e)l σε κάθε ινδοευρωπαϊκή γλώσσα πήρε διαφορετικές μορφές: στη Λατινική caput, στην Ιταλική capo, στην Αρχαία Γερμανική gebal, στην Αρχαία Σκανδιναβική gafl (μέτωπο), στη Γοτθική haubit, στην Αγγλική head, στη Γερμανική haupt κ.ά. 2. Όσσε: Ομηρική ονομασία των οφθαλμών στο δυϊκό αριθμό (Ιλ. Ν 435, Ν 616, Μ 466, Ψ 477, Οδ. ζ 131). Συγγενές προς τα όσσε είναι το όκκος = οφθαλμός. Από αυτό προέρχεται το λατινικό oculus-i, το γαλλικό oeil, το ιταλικό occhio, το αγγλικό eye και το γερμανικό auge. 3. Ο Όμηρος μεταχειρίζεται για τους σπονδύλους, και ιδιαίτερα για τους σπονδύλους του αυχένα, διάφορους όρους. Για παράδειγμα, για τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο χρησιμοποιεί τη φράση «νείατον αστράγαλον» (Ιλ. Ξ 466). Επίσης, με τον όρο «σφονδύλιον» (Ιλ. Υ 483) αναφέρεται σε σπόνδυλο του τραχήλου, κατ αντίθεση προς τους άλλους σπονδύλους της ράχης (Γ. Παρασκευάς, 2000).

6 106 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. Name Earliest Reference Table: Εtymology of anatomical terms for the head and neck Etymology/ Paretymology Bibliography Kephale Κεφαλή Head (in the sense of a person or individual: Il , , , ; Od , ) (in the sense of life: Ιl , ; Od ) Kara Κάρα Head (Ionic form: κάρη, kare) (Il , 3. 43, ) Kranion Κρανίον Skull (Il ) Prosopon Πρόσωπον Face (Il , , , ; Od , ; Hesiod, Works and Days 62) Trachelos Τράχηλος Neck (Euripides, The Suppliants l. 716) Auchen Αυχήν Neck (Il ; Od ; Hesiod, Works and Days 813) Anthereon Ανθερεών Chin (the area under the beard) (Il , , ) Blepharon Βλέφαρον Eyelid (Doric form: glepharon, γλέφαρον) (Ιl ; Οd , , , ; Aeschylus, Agamemnon 15; Sophocles, Antigone 1302; Euripides, Cyclops 673) from the Indo-European root *ghebh(e)l = head (n. 1) or from karphale (καρφαλή = dry), because it is dry and bony kera (κέρα = hair) or krata (κράτα, κράτος = mastery), because it is the chief part from the Indo-European root *ker- - (head), from krainein (κραίνειν) = to reign over the whole body or from kara, karaneion (κάρα, καρανείον = head) pros opa (προς ώπα): before the eyes = the first visible part of the human body or from proso tous opas echein (πρόσω τους ώπας έχειν), having the eyes in front (because only the human face has eyes in front rather than at the sides) trecho (τρέχω) = to run, due to its rapid movements or from trachys + helos (τραχύς + ήλος) = having rough studs, this part being bony. ochos (όχος) = chariot, which carries the head or from auchmos (αυχμός) = dry place, (auo, αύω = to make dry) - auchmen - auchen (αυχμήν - αυχήν), the driest part of the body or from aucheo (αυχέω) = to boast from antheo (ανθέω) = to bloom or flourish, because that is where the hairs of the beard chiefly flourish blepo (βλέπω) = to see or blepearon (βλεπέαρον) = eyelid, from aron + blepe (άρον + βλέπε) = raise + see, because on raising it we see Babiniotis, p. 671 Meletius, p. 52 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 81 Etymologikon to mega, p. 45 Meletius, p. 52 Babiniotis, p. 728 p. 342 Etymologikon to mega, p. 535 Zonaras, p Pantazidou, p. 561 Babiniotis, p Etymologikon to mega, p. 691 Scarlatus Byzantius, p Orion Thebanus, Etymologicon, p. 94 p. 533 Etymologikon to mega, p. 764 Etymologikon to mega, p. 174 Zonaras, p. 342 Pantazidou, p. 115 Pantazidou, p. 70 Etymologikon to mega, p. 174 Chantraine, p. 180 Liddell-Scott, Ι, p. 494 Pantazidou, p. 128 Etymologikon to mega, p. 199 Etymologicum Graecae Linguae Gudianum, p. 27 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 107 Brechmos Βρεχμός Top of the head (Il ) - Bregma Βρέγμα Batrachomyomachia, 231) Gnathos Γνάθος Jaw poetic forms: γναθμός, gnathmos (Od , ; Euripides, Medea 1201) Γένυς, genys (Il ; Od ) Glene Γλήνη Pupil, Eyeball (Il ; Od ) Glossa Γλώσσα Tongue (Od , 341; Hesiod, Works and Days 707) Encephalos Εγκέφαλος Brain (Il ; Οd , 45; Aristophanes, Clouds 1276) Episkynion Επισκύνιον Skin of the brows (Il ; Aristophanes, Frogs 823; Theocritus, Idylls 24) Inion Ινίον Nape of the neck (Il , ) Krotaphos Κρόταφος Temples (Il , ; Od , ) Laimos Λαιμός Neck, throat (Il , ; Od ) brecho (βρέχω) = to wet, because this is the first part of the head to be wetted by the rain, or because this bone is slower to calcify, making it wet and soft. perhaps from gnamptos (γναμπτός) = bendable glausso (γλαύσσω) = to gleam glaukopis (γλαυκώπις) = an epithet of Athena (e.g. Il , ), bright-eyed, with gleaming eyes perhaps from glochis (γλωχίς) = a point, tip or from gnosin agousa (γνώσιν άγουσα) = making known [what is in the mind] ho en kephale (ο εν κεφαλή) = that which is inside the head or from keisthai ta fae (κείσθαι τα φάη) = where the eyes lie from the root SKY (ΣΚΥ) skytos - skylon = skin, by metathesis of l and n. Epi + skynia (επί + σκύνια) = eyebrows), the skin around the eyebrows epi + skyzo (επί + σκύζω) = to scowl isnion (ισνίον) from is (ις) = wide sinew, because the sinews pass through there from korsen (κόρσην), korsaphos - kortaphos - krotaphos krotos + -phos (κρότος + -φος) = strike or throb, because they throb as they pulse or because he who strikes them, dies and is stunned lamos (λάμος) = a cleft or gorge or from laein (λάειν) = to enjoy or from lapto (λάπτω) = to lap Chantraine, p. 195 Etymologikon to mega, p. 212 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 34 Liddell-Scott, Ι, p. 507 Scarlatus Byzantius, p. 237 Etymologikon to mega, p. 235, 297 p. 297 Zonaras, p. 444 Etymologikon to mega, p. 233 Pantazidou, p. 141 Chantraine, p. 230 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 535 Etymologikon to mega, p. 235 Liddell-Scott, ΙΙ, p. 211 Pantazidou, p.179 Etymologikon to mega, p. 310 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 57 Chantraine, p. 360 Pantazidou, p. 237 p. 505 Etymologikon to mega, p. 364 Scarlatus Byzantius, p. 508 p. 290 Liddell-Scott, ΙΙ, p. 529 Scarlatus Byzantius, p. 625 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 76 Meletius, p. 54 Pantazidou, p. 376 Babiniotis, p. 735 Liddell-Scott, ΙΙ, p. 781 Meletius, p. 54 Etymologikon to mega, p. 541 Scarlatus Byzantius, p. 778 Pantazidou, p. 384 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 94 Etymologikon to mega, p. 558

8 108 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. Deire Δειρή Neck/throat (Homeric term) (Il , ; Od ) Laucanie Λαυκανίη Throat (Homeric term) (Il ) Metopon Μέτωπον Forehead (Il , , , 798, ) Odous Οδούς Tooth (found in Homer and Hesiod as erchos odonton, έρκος οδόντων = fence of the teeth) (Il , ; Od , ) Omma Όμμα Eye (Il ; Od ) (n. 2) Ophthalmos Οφθαλμός Eye (Il ; Od ; Aristophanes, Clouds 363) Ous Ους Ear (Cretan & Laconian aus-aution) (Il , , , , ; Od ; Aeschylus, Persians 605; Sophocles, Antigone 1188) Ophrys Οφρύς Eyebrow (Il , , ; Od ) Pareia Παρειά Cheek (Il ; Od ; Aeschylus, Persians 400, Sophocles, Antigone 783, 1239) dero (δέρω) = to skin or flay the area from which animals are first skinned from the root lap/laph (λαπ/λαφ), laphysso (λαφύσσω) = to gulp or swallow greedily cf. laphygmos (λαφυγμός) = greed meta + ops (μετα + ωψ) = eye, face or from hyperopon (υπέρωπον) = that which is above the eyes from the root DA (ΔΑ), edo (έδω) = to eat or daio (δαίω) = to divide or cut up from the root OP (ΟΠ) = eye (opma - ommatio) from the root OP (ΟΠ) = eye opon thalamoi = chambers of the eyes auo (αύω) = to shout, by transformation of a into o. οpophryes (ωπόφρυες) = eye-guards, because they guard the eyes from rain and sweat or epi ton opon phyomenoi (επί των ωπών φυόμενοι) = growing above the eyes from para + eimi (παρά + ειμί) = to be beside = the side of the face Etymologikon to mega, p. 262 Meletius, p. 91 p. 341 Etymologikon to mega, p. 558 Scarlatus Byzantius, p. 783 Pantazidou, p. 423 Babiniotis, p. 853 Etymologikon to mega, p. 581 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 149 Meletius, p. 54 Daremberg, p. 40 Pantazidou, p. 423 Etymologikon to mega, p. 615 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 270 Babiniotis, p. 974 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 306 Pantazidou, p. 466 Babiniotis, p Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 391 Pantazidou, p. 492 Zonaras, p Etymologikon to mega, p. 639 Babiniotis, p. 245 Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 385 Etymologikon to mega, p. 644 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 117 Zonaras, p Liddell-Scott, ΙΙΙ, p. 476 Scarlatus Byzantius, p Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

9 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 109 Ris Ρις Nose (Il ; Od ) Stoma Στόμα Mouth (Doric form: styma, στύμα) (Il ; Theocritus, Idylls 29 l. 25) Sphondylos Σφόνδυλος Vertebra (Iλ ) (n. 3) Hyperoa Υπερώα Palate (Il ) Hypopion Υπώπιον Area under the eyes, cheekbones (Il ) Phaea Φάεα Eyes (Homeric term) (Od , , ) Pharynx Φάρυγξ (Od , ; Euripides, Cyclops 215) Cheilos Χείλος Lip (Il ; Od ; Aristophanes, Acharnes 459) Ops Ωψ Eye, face (Il , ; Od ) rheo (ρέω) = to flow, because the secretions of the head flow from it temno - toma - stoma (τέμνω τόμα - στόμα) = to cut or divide, either because it is used to cut food or because it is the only divided part of the face esphichthai (εσφίχθαι) = to twist hyperoa (υπερώα) = having an upper storey (lit. above the ground, used of buildings) or hyper + eroe (υπέρ + ερωή) = flow (where food flows from) hypo + ops (υπό + ωψ) = the area under the eyes (cheekbones) from the root PHA (ΦΑ), (phao, φάω = to shine) = shining eyes From the root PHAR, pharo (ΦΑΡ, φάρω) = to cleave the earth with a plough (pharanx) or from phero (φέρω) = to bring or lead pheretai to pneuma (φέρεται το πνεύμα), the breath is drawn from the root CHA, chazomai (ΧΑ χάζομαι) = to gape or yawn or from chaiein logous (χαίειν λόγους) = to utter words opto (όπτω) = to see Etymologikon to mega, p. 704 Etymologikon to mega, p. 728 Pantazidou, p. 597 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 145 p. 512 Zonaras, p Etymologikon to mega, p. 739 Zonaras, p Orion Thebanus, Etymologicon, pp. 145, 155 Etymologikon to mega, p. 780 Pantazidou, p. 656 Etymologikon to mega, p. 784 Pantazidou, p. 661 p. 547 Meletius, p. 68 Etymologikon to mega, p. 160 Pantazidou, p. 662 Orion Thebanus, Etymologicon, p. 161 Pantazidou, p. 686 Etymologikon to mega, p. 811 Etymologikon to mega, p. 811 Notes 1. The common root *ghebh(e)l has taken different forms in each Indo-European language: Latin caput, Italian capo, Old German gebal, Old Scandinavian gafl (forehead), Gothic haubit, English head, German haupt, etc. 2. Osse (όσσε) Homeric term in the dual number, meaning both eyes (Il , , , 23, 477, Od ). A related terms is occos (όκκος), meaning eye, from which are derived the Latin oculus-i, French oeil, Italian occhio, English eye and German auge. 3. Homer uses various terms for the vertebrae, particularly the cervical vertebrae. For instance, the first cervical vertebra is termed the last vertebra (neiaton astragalon, νείατον αστράγαλον (Il ). He also uses the term sphondylion (Il ) for a cervical vertebra, as opposed to the other dorsal vertebrae (G. Paraskevas, 2000).

10 110 Κονσολάκη Ε. και συν./konsolaki E. et al. ΣΥΖHΤΗΣΗ Ετυμολογία είναι η αναζήτηση του «ετύμου», δηλαδή της αληθούς προέλευσης μιας λέξης ως προς τη μορφή και τη σημασία της, ανιχνεύοντας τις μεταβολές που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου. «Ετυμολογία εστί το εξ αυτής της του πράγματος ονομασίας ευρίσκειν την αυτού ερμηνείαν και το διά τι ούτως ονομάζεται». (Ωρίωνος Θηβαίου, Περί ετυμολογιών κατά στοιχείον, σελ. 173). Επειδή αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες παρετυμολογίες για την προέλευση των λέξεων. Από τους 36 ανατομικούς όρους που αναφέρονται στον πίνακα οι 29 χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα με παραπλήσια έννοια. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην εμφανίζονται στη σύγχρονη ιατρική ορολογία με την ίδια μορφή, αλλά επιβιώνουν σε διάφορους τύπους στην ιατρική και στην καθομιλουμένη. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την ομηρική λέξη ωψ, που έχει τη σημασία του προσώπου αλλά και των οφθαλμών, απαντά δε μόνο σε αιτιατική πτώση (εις ώπα ιδέσθαι = να με δει στο πρόσωπο Οδ. χ 405, εις ώπα έοικεν = μοιάζει στη όψη Ιλ. Γ 158). Ο τύπος εμφανίζεται σε πολλούς ιατρικούς όρους (π.χ. μύωψ = αυτός που μισοκλείνει τα μάτια), αλλά και στην καθομιλουμένη (καλλωπίζω = φτιάχνω την όψη). Επίσης, ο ομηρικός όρος για τον λαιμό δειρή επιβιώνει στις σύγχρονες λέξεις περιδέραιο, εκδορά κ.ά. Είναι σημαντικό στην ιατρική γλώσσα να γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι λέξεις και οι όροι που χρησιμοποιούμε καθημερινά: «rc¾ paideúsewj ¹ tîn Ñnom twn p skeyij», όπως λέει ο Επίκτητος (Διατριβαί βιβλ. Α, κεφ. 17, παρ. 12). Η χρησιμότητα της ιατρικής ορολογίας στην ιατρική εκπαίδευση αποδίδεται στον Ιπποκράτη: «Αναγκαιότατο ουν τοις την ιατρικήν τέχνην μανθάνουσι προδιδαχθήναι την στοιχείωσιν ως χρη καλείν έκαστον μόριον του σώματος και γαρ ο θειότατος Ιπποκράτης εν τω περί τόπων των κατά άνθρωπον φησιν ούτως. Φύσις δε σώματος αρχή του εν ιατρική λόγου» (Ρούφου Εφεσίου, Περί ονομασίας των του ανθρώπου μορίων, σελ. 22). Η προσφορά του δε αυτή τονίζεται και από τον Ερωτιανό: «επεί γέγονεν ανήρ ομηρικός την φράσιν, και την ονοματοποιίαν ευχερής, περιγράψαι και διάνοιαν ικανός, και της κοινής και εις πολλούς πιπτούσης DISCUSSION Etymology is the search for the etymon, i.e. the true derivation of a word as regards its form and meaning, tracing the changes to which it has been subjected over time. Etymology is the practice of discovering, through the name of a thing, its meaning and why it is called thus. (Orion Thebanus, De Etymologiae p. 173). Since this is not always possible, various paretymologies (or folk etymologies ) have been proposed for the derivation of words at different times. Of the 36 anatomical terms set out in the table, 29 are still in use today with similar meanings. The remainder may not appear in modern medical terminology in the same form, but they survive in various forms both in medicine and in everyday Modern Greek. One example is the Homeric term ops (ωψ), which means both face and eyes, and is found only in the accusative case (eis opa idesthai, εις ώπα ιδέσθαι = to look me in the face, Οd ; eis opa eoiken, εις ώπα έοικεν = of similar features, Ιl ). This form is found in many medical terms (e.g. myops, whence myopic = he who has his eyes half-shut) and also in everyday Modern Greek (kallopizo, καλλωπίζω = to beautify one s face). The Homeric term for the throat, deire (δειρή) also survives in Modern Greek perideraio (necklace), ekdora (excoriation), etc. It is important that we should know the derivation of the medical terms and words we use every day: the beginning of education is the examination of words, as Epictetus says (Discourses Book I, ch. 17, para. 12). The use of medical terminology in medical education is attributed to Hippocrates: It is absolutely necessary that those learning the art of medicine should first be taught the order of what each part of the body should be called, for the most divine Hippocrates said so in his works on man. The nature of the body is the beginning of medical language. (Rufus of Ephesus, On the Names of the Parts of the Human Body, p. 22). The contribution of Hippocrates is also stressed by Erotian:...because he was Homeric in expression and had great ease in creating words, he was skilled in descri - ption and thought and in selecting the most appropriate from among common and much-used words (Erotian, Verbum Hippocraticarum Collectio) Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

11 Ετυμολογία ομηρικών ανατομικών όρων /Etymology of homeric anatomical terms 111 λέξεως εκλέξασθαι την κυριωτέραν» (... επειδή υπήρξε ομηρικός στην έκφραση και είχε μεγάλη ευκολία στη δημιουργία λέξεων, ήταν ικανός στην περιγραφή και στη σκέψη και στο να επιλέγει από τις κοινές και πολύχρηστες λέξεις την καταλληλότερη) (Ερωτιανού, Των παρ Ιπποκράτει λέξεων συναγωγή). Ο Αριστοτέλης, όμως, ήταν εκείνος που πρώτος υπέδειξε στους ιατρούς την αναγκαιότητά της: «πρώτος μεν ο Αριστοτέλης υπέλαβε το διδάξαι τε και συγγράψαι αναγκαίον δε και τοις μεταγενεστέροις ιατροίς έδοξε και αυτοίς τα αυτά πραγματεύεσθαι όπως μη την χείρα επιφέροντες δεικνύωσιν έκαστον των μερών ή των μορίων αλλά εκ της ονομασίας αυτάρκη έχωσιν την δήλωσιν αυτών» (Κλαύδιου Γαληνού, Εισαγωγή ή ιατρός, κεφ. ι) However, it was Aristotle who first demonstrated its necessity to doctors: Aristotle was the first to consider teaching and wri ting to be necessary, and who also caused later do ctors to believe it necessary to discuss these things without pointing at each part with the hand, but by using the name, as sufficient in itself to indicate them. (Galen, Introductio sive Medicus, ch. x) In conclusion, therefore, we can say that the inspection of names constitutes an important facet of the training of the medical community, and one to which the presentation of these suggestions on the etymology of anatomical terms will contribute. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι «η των ονομάτων επίσκεψις» αποτελεί μία σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας και η παρουσίαση των προτάσεων ετυμολόγησης ανατομικών όρων συμβάλλει στο στόχο αυτό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Chantraine P: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. (ed. Klincksieck). Paris, Daremberg C: La Médecine dans Homère ou études archéologiques sur les médecins, l'anatomie, la physiologie la chirurgie et la mé - de cine dans les poèmes homériques, Didier & Cie., Paris, Li - brairie Académique 1865 Epictetus / Επίκτητος: Διατριβαί, Κάκτος, Αθήνα, [Discourses, Kaktos, Athens, 1994] Erotian: Verbum Hippocraticarum Collectio, Leipzig, Etymologicum Graecae Linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, ed. Weigel, Leipzig, Claudius Galenus (Galen), Opera Omnia, vol. XIV, Introductio sive Medicus, D. Carolus Gottlob Kuhn, Lipsiae, Liddell H, Scott R: Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Ι. Σιδέρης, Αθήναι, [Great Lexicon of the Greek Language. I. Sideris, Athens, 1906] Etymologikon to mega / Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν [Great Etymo - logical Lexicon], F. Sylburgii (Weigel), Leipzig, Meletius / Μελετίου, Περί της του ανθρώπου κατασκευής [On the Structure of Man]. In Anecdota graeca, ed. J. A. Cramer, vol. III, Oxford University Press, Babiniotis G. / Μπαμπινιώτης Γ: Ετυμολογικό λεξικό, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 2010 [Etymological Dictionary, Lexicology Centre, Athens, 2010] Orion Thebanus, Etymologicon, G. Weigel, Lipsiae 1820 Orion Thebanus, De Etymologiae, exerpta e codice region MMDCX Duodenis scripto, Fr. G. Sturzius. In Orioni Thebani Etymolo - gicon, vol. 3, I. A. G. Weigel, Leipzig, Pantazidou Ι. / Πανταζίδου Ι: Λεξικόν Ομηρικόν. Σιδέρης, Αθήναι [Homeric Dictionary. Sideris, Athens] Paraskevas G / Παρασκευάς Γ: Προβλήματα στη μελέτη της ονοματοθεσίας των αυχενικών σπονδύλων. Ελληνική Iατρική, 66, 2 (2000), [Problems in the study of the nomenclature of the cervical vertebrae. Hellenic Medicine, 66, 2 (2000), ] Peraki-Kyriakidou H.: Aspects of Ancient Etymologizing, The Clas si cal Quarterly, Vol. 52, No. 2 (2002), pp Plato, Cratylus, ed. H. N. Fowler, Harvard University Press, Cam - bridge MA, London, Rufus of Ephesus, On the Names of the Parts of the Human Body, Gulielmus Clinch, Bettenbam, London, Scarlatus Byzantius / Γλώσσης, Α. Κορομηλά, Αθήναι, [Dictionary of the Greek language, A. Koromila, Athens, 1885] Zonaras I: Lexicon, ed. I. A. H. Tittmann, Leipzig, Διεύθυνση επικοινωνίας: Κονσολάκη Ελένη Γεωργίου Γεωργιάδου Ηράκλειο Κρήτη Τηλ.: , Address: Konsolaki Eleni 48 G. Georgiadou str Iraklio, Creta - Greece Τel.: ,

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Community School of Calgary

Greek Community School of Calgary Greek Community School of Calgary Level 1 Curriculum red Guiding Principles Learning activities will be meaningful and experiential. All vocabulary is to be taught with the proper article and accent (ο

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Προθέσεις και προθετικές φράσεις

Προθέσεις και προθετικές φράσεις 22 Προθέις και προθετικές φράις (Prepositions and prepositional phrases) Prepositions are undeclinable words. They are usually followed by a noun in the accusative case, with which they form a prepositional

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Safe n sound 3 ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ Εκδόσεις Λευκή Σελίδα εκπαίδευση ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανθή Κοκκώνη Mαρίνα Μαυροφόρου Kατερίνα Περικλέους Aπόστολος Πηγιάκης Δέσποινα Φιλιππίδου Safe n sound Getting

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα