ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ''ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΚΩΕΩΝ Ε ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΑΘΛΟΤΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ'' Σου φοιτθτι: Κωνςταντίνου Κωςτι Α.Ε.Μ. : Επιβλζπων κακθγθτισ: Ακανάςιοσ Παπαβαςιλείου Θεςςαλονίκθ, 2014

2 Πρόλογος - Ευχαριστίες Η παροφςα πτυχιακι εργαςία με τίτλο «Επιδθμιολογικά ςτοιχεία κακϊςεων ςε ελεφκερα ακλοφμενουσ ςτθν χιονοδρομία» εκπονικθκε ςτα χιονοδρομικά κζντρα τθσ βορείου Ελλάδασ. Η εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ του εργαςτθρίου Ακλθτικϊν κακϊςεων και του εργαςτθρίου Βιοκινθτικισ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Στο ςθμείο αυτό κα επικυμοφςα να ευχαριςτιςω όλουσ εκείνουσ, οι οποίοι βοικθςαν ςτθν ζρευνα και τελικι ςυγγραφι τθσ εν λόγω εργαςίασ, και ιδιαίτερα τον Κακθγθτι μου κ. Ακανάςιο Παπαβαςιλείου για τθν επίβλεψθ, τθν παρότρυνςθ και ζμπνευςθ που μου ζδωςε ϊςτε να πραγματοποιιςω αυτι τθν μελζτθ. Επίςθσ κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτον κ. Βαςίλειο Πανουτςακόπουλο για τισ πολφτιμεσ παρατθριςεισ, ςυμβουλζσ και διορκϊςεισ, τον ςυμφοιτθτι και ςυνακλθτι μου Νικόλαο Παπαχατηι και τθν φυςικοκεραπεφτρια κα. Μαριάννα Κοτηαμανίδου για τισ εφςτοχεσ παρατθριςεισ. Ξεχωριςτά κζλω να ευχαριςτιςω και να εκφράςω τθν αγάπθ μου ςτθν αδερφι μου Κωςτι Ελεάνα που εκελοντικά βοικθςε ςτθν ςυγκζντρωςθ των περιςςότερων ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ. Τζλοσ κζλω να εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ, τον ςεβαςμό και τθν αγάπθ μου προσ τουσ αναντικατάςτατουσ γονείσ μου Ζιςθ και Γεωργία. 1

3 Περίλθψθ κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ καταγραφι τθσ ςυχνότθτασ, τθσ ανατομικισ περιοχισ, τθσ βαρφτθτασ και των πικανϊν αιτιϊν των τραυματιςμϊν ανά φφλο ςε ελεφκερα ακλοφμενουσ ςτθ χιονοδρομία. To 46% και ςτα δφο φφλα διλωςε τουλάχιςτον ζναν τραυματιςμό. Οι ςυχνότερεσ κακϊςεισ εντοπίςτθκαν ςτο γόνατο (41.3%), τθν πθχεοκαρπικι (7%), το μθρό (7%) και τθν κεφαλι (6.4%), χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά (p >.05) μεταξφ των δφο φφλων ωσ προσ τθν ανατομικι περιοχι. Από τουσ τραυματιςμοφσ ςτο γόνατο, ο πιο ςυχνόσ ιταν θ ριξθ του ΠΧ (26%), με δεφτερο πιο ςυχνό τισ μυϊκζσ κλάςεισ γφρω από αυτό (19%). Ωςτόςο, παρατθρικθκε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςοβαρϊν τραυματιςμϊν ςτισ γυναίκεσ (p <.05). Ωσ αίτια των τραυματιςμϊν, χωρίσ διαφοροποίθςθ λόγω φφλου (p >.05), καταγράφθκαν θ ανεπαρκισ τεχνικι, θ κόπωςθ και θ κακι κατάςταςθ τθσ χιονοδρομικισ πίςτασ. υμπεραςματικά διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ υψθλοφ κίνδυνου τραυματιςμοφ κατά τθν διάρκεια τθσ χιονοδρομικισ δραςτθριότθτασ. Για τθν πρόλθψθ των κακϊςεων ςε ελευκζρα ακλοφμενουσ ςτθ χιονοδρομία προτείνεται θ κατάλλθλθ εκμάκθςθ τεχνικισ από ζνα ζμπειρο δάςκαλο, θ κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ κόπωςθσ και θ ορκολογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ χιονοδρομικισ πίςτασ. 2

4 Abstract The purpose of the study was to evaluate the frequency, anatomic region, severity and potential causes of injuries in amateur athletes in skiing in northern Greece.From our survey, 46% in both sexes admitted to at least one injury. The most common injury was indentified in the knee( 41.3 % ), the wrist (7 % ), thigh (7 % ) and head ( 6.4 % ), with no statistically significant difference (p>.05) between the two sexes in terms of anatomical region. From the knee injuries, the most frequent was ACL rupture ( 26 % ), with the second most frequent being muscle contusions around it ( 19 % ). We documented a higher rate of severe injuries in women (p <.05). As causes of injuries, without differentiation based on sex (p>.05), we recorded poor technique, fatigue and ill - piste skiing. As a Conclusion we observed a high incidence of injuries during skiing activity. To prevent injuries in amateur athletes we propose instruction of proper technique from an experienced teacher, appropriate management of fatigue and reasonable treatment of the condition of ski runs. 3

5 Πίνακασ περιεχομένων Πρόλογοσ - Ευχαριςτίεσ... 1 Περίλθψθ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειςαγωγι... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μζκοδοσ-ζρευνασ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποτελζςματα... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ υηιτθςθ υμπζραςμα Βιβλιογραφία Παράρτθμα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ειςαγωγή Η ιςτορία του ςκι φαίνεται να ξεκινάει 5 χιλιετίεσ πριν και ο βαςικόσ λόγοσ ανακάλυψθσ τθσ, είναι θ γριγορθ μετακίνθςθ πάνω ςτο χιόνι για τθν κάλυψθ μεγάλων αποςτάςεων. Ακλθτικά το ςκι φαίνεται να αναπτφςςεται αρκετά χρόνια αργότερα με τον πρϊτο αγϊνα χιονοδρομίασ να γίνεται το 1843 ςτο Tromsø τθσ Νορβθγίασ (wikipedia). αν Ολυμπιακό άκλθμα το ςκι κατάβαςθσ εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά το 1936 ςτο Garmisch- Partenkirchen τθσ Γερμανίασ, και από τότε ςυμπεριλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα ακλθμάτων ςε όλουσ τουσ χειμερινοφσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ αποτελϊντασ ίςωσ το πιο κεαματικό αγϊνιςμα των αγϊνων. τθν ςυνζχεια θ ανάπτυξθ τθσ χιονοδρομίασ ςε όλο των κόςμο είναι τεράςτια. Αυτι τθ ςτιγμι υπολογίηεται ότι υπάρχουν πάνω από χιονοδρομικοί ςτακμοί ςε όλο τον κόςμο τουσ οποίουσ επιςκζπτονται περιςςότεροι από 115 εκατομμφρια χιονοδρόμοι κάκε χρόνο (www.vanat.com) υμφϊνα με τον απολογιςμό των τελευταίων ολυμπιακϊν αγϊνων( Sochi, Russia 2014) φαίνεται ότι θ χιονοδρομία αποτελεί ζνα πολφ μεγάλο μοχλό οικονομικισ ανάπτυξθσ κακϊσ οι Ολυμπιακοί αυτοί αγϊνεσ κόςτιςαν περίπου 51 δισ δολάρια (www.theguardian.com). τθν Ελλάδα, θ εμφάνιςθ τθσ χιονοδρομίασ ζγινε αρκετά χρόνια αργότερα με τον πρϊτο πανελλινιο αγϊνα χιονοδρομίασ να πραγματοποιείται ςτο ζλι το Ο πρϊτοσ αναβατιρασ ςτθν χϊρα τοποκετείτε ςχεδόν 20 χρόνια αργότερα(1955) και κακιςτά το ζλι το πρϊτο οργανωμζνο χιονοδρομικό ςτθν Ελλάδα. ιμερα υπάρχουν 17 ενεργά χιονοδρομικά κζντρα ςτθν χϊρα μασ και θ χιονοδρομία μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μία ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ δραςτθριότθτα κακϊσ ςυνεχϊσ υπάρχουν ςχζδια επζκταςθσ των κζντρων που υπάρχουν αλλά και ςκζψεισ δθμιουργίασ νζων χιονοδρομικϊν κζντρων. Με τθν αφξθςθ των χιονοδρόμων ςε όλο τον κόςμο και με τθν άνκιςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ παρατθρικθκε ςε μεγάλο βακμό το φαινόμενο των τραυματιςμϊν. Ζχει διαπιςτωκεί ότι θ χιονοδρομία είναι μια δραςτθριότθτα που εμπεριζχει μεγάλο ρίςκο τραυματιςμοφ τόςο ςε 5

7 υψθλό επίπεδο(pujol N. 2007, Stevenson H. 1998, Viola RW 1999) όςο και ςε χαμθλότερο(flørenes TW. 2009&2010, Natri A. 1999, Warme WJ 1995). τθν κεντρικι και βόρεια Ευρϊπθ θ καταγραφι και μελζτθ των τραυματιςμϊν είναι δεδομζνθ και φαίνεται να αποτελοφν ζνα ενδιαφζρον αντικείμενο μελζτεσ κακϊσ ςε μια γριγορθ ερεφνα ςτο διαδίκτυο βρεκικαν αποτελζςματα από ζρευνεσ τα τελευταία 10 χρόνια. τθν Ελλάδα οι κακϊςεισ ςτθν χιονοδρομία αποτελοφν ακόμα ζνα άγνωςτο αντικείμενο μελζτθσ κακϊσ υπάρχουν ελάχιςτεσ μελζτεσ αναφορικά με τουσ τραυματιςμοφσ( Γιαννοφλθσ 2004, Πρατςινάκθ 2004, Κεχαγιάσ 2010, Βεηυργιάννθσ 2010, Κοκκαλάσ 2010) 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μέθοδοσ-έρευνασ Η μελζτθ πραγματοποιικθκε ςτα τζςςερα πιο πολυςφχναςτα χιονοδρομικά κζντρα τθσ Μακεδονίασ, τθν Βαςιλίτςα, το ζλι, τα 3-5 πθγάδια και το Ελατοχϊρι, κατά τθν χειμερινι περίοδο Σα ςτοιχεία καταγράφθκαν τθ μζκοδο τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ βάςει δομθμζνου ερωτθματολογίου που διαμορφϊκθκε από τθν ερευνθτικι μασ ομάδα. Σα ερωτθματολόγια απαντικθκαν από τυχαία επιλεγμζνουσ ελεφκερα ακλοφμενουσ. Ερωτικθκαν ςυνολικά 372 άτομα (288 άντρεσ και 84 γυναίκεσ) και καταγράφθκαν τα δθμογραφικά ςτοιχεία, θ ανατομικι περιοχι των κακϊςεων, οι ςυνκικεσ τραυματιςμοφ και θ εμπειρία. Αναλυτικά, τα δθμογραφικά ςτοιχεία που καταγράφθκαν ιταν: φφλο, θλικία, φψοσ, βάροσ και πλευρά προτίμθςθσ(πλευρίωςθ). τθν ςυνζχεια για τθν εκτίμθςθ τθσ χιονοδρομικισ εμπειρίασ των ακλουμζνων καταγράψαμε πόςεσ μζρεσ τον χρόνο αςχολοφνται με το ςκι και ο τρόποσ εκμάκθςθσ χιονοδρομίασ( αυτοδίδακτοσ, με δάςκαλο, με φίλογνωςτό). Επειδι ιταν μία επιδθμιολογικι μελζτθ για να μειωκεί θ πικανότθτα λάκουσ καταγραφισ τθσ ιατρικισ διάγνωςθσ ι λάκοσ μετάδοςθσ τθσ από τον ακλθτι-ακλοφμενο, προτιμιςαμε να καταγράψουμε τισ κακϊςεισ με ζμμεςο τρόπο, δθλαδι χρθςιμοποιϊντασ ζνα ανατομικό χάρτθ ςτον οποίο ο ακλοφμενοσ κα κατζγραφε τθν ανατομικι περιοχι τθσ κάκωςθσ και όχι τθν διάγνωςθ. Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ του τραυματιςμοφ, τουσ κατθγοριοποιιςαμε ωσ προσ τον τφπο, τθν βαρφτθτα και τθν ιατρικι παρζμβαςθ που τυχϊν απαιτικθκε. Οι τφποι κακϊςεων κατθγοριοποιικθκαν ςε : επιφανειακοφσ μυϊκοφσ τραυματιςμοφσ 7

9 ριξθ ςυνδζςμων κατάγματα κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ άλλουσ είδουσ τραυματιςμοφσ( ηθτικθκε διευκρίνθςθ). ε ότι αφορά τθ βαρφτθτα του τραυματιςμοφ βαςιηόμενοι ςτθν διεκνι βιβλιογραφία (Fuller, 2006), ταξινομικθκε βάςει των θμερϊν απουςίασ του τραυματιςμζνου από χιονοδρομικζσ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι λοιπόν οι τραυματιςμοί που κράτθςαν εκτόσ δραςτθριοτιτων ζναν ελευκζρα ακλοφμενο 1-3 μζρεσ χαρακτθρίςτθκαν ωσ ελαφριοί τραυματιςμοί, από 4-7 μζρεσ ωσ ιπιοι, 8-28 μζρεσ ωσ μζτριοι και από 28 μζρεσ και πάνω χαρακτθρίςτθκε ωσ ςοβαρόσ τραυματιςμόσ. Οι τραυματιςμοί που δεν κράτθςαν εκτόσ δραςτθριοτιτων κάποιον ακλοφμενο χαρακτθρίςτθκαν αςιμαντοι. Οι ερωτθκζντεσ κλικθκαν να απαντιςουν αν για τθν κάκωςθ τουσ είχαν επιςκεφκεί γιατρό και τι είδουσ παρζμβαςθ απαιτικθκε. Οι ιατρικζσ παρεμβάςεισ διαχωρίςτθκαν ςε: απλι επίςκεψθ περίδεςθ γφψοσ χειρουργικι επζμβαςθ Για τθν αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν τραυματιςμοφ ακλοφκθςε μία ςειρά ερωτιςεων που αφοροφςαν τον μινα, τθν ϊρα(αρχι, μζςθ ι τζλοσ τθσ μζρασ), τθν πίςτα και τθν δυςκολία τθσ, τθν θλικία του χιονοδρόμου και το επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ του και τθν πικανι παράλλθλθ εναςχόλθςθ του χιονοδρόμου με άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Σζλοσ, καταγράφθκαν πλθροφορίεσ που αφοροφν τον εξοπλιςμό του χιονοδρόμου, δθλαδι αν είναι ενοικιαςμζνοσ ι προςωπικόσ και αν λειτοφργθςε ο μθχανιςμόσ τθσ δζςτρασ τθν ςτιγμι του τραυματιςμοφ. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αποτελέςματα Οι διαφορζσ ανάμεςα ςτα φφλα αναηθτικθκαν με Πίνακεσ υνάφειασ και με χριςθ του κριτθρίου χ 2 μζςω του λογιςμικοφ SPSS τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ο Μζςοσ όροσ θλικίασ του δείγματοσ ιταν 29.9 ετϊν, με μζςο φψοσ 174 εκ. και βάροσ 72.2 κιλά. Οι χιονοδρόμοι που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο μασ ιταν αρκετά ζμπειροι, αν λάβουμε υπόψθ τθν χιονοδρομικι κουλτοφρα τθσ χϊρασ, ζχοντασ κατά μζςο όρο 13.2 ζτθ χιονοδρομικισ δραςτθριότθτασ και κάνοντασ ςκι περίπου 26 μζρεσ τον χρόνο ςκι. Από τα αποτελζςματα φάνθκε ότι οι το 55.5% των ερωτθκζντων διδάχτθκε χιονοδρομία από δάςκαλο. Παρατθρικθκε πωσ 1/2 άντρεσ και 3/4 γυναίκεσ κα επιλζξουν δάςκαλο για τθν εκμάκθςθ χιονοδρομίασ. Επίςθσ παρατθριςαμε ότι ςχεδόν 1/4 άντρεσ κα επιχειριςει να μάκει μόνοσ του ςκι ςε αντίκεςθ με τισ γυναίκεσ που ςχεδόν ςε καμία περίπτωςθ δεν προςπακοφν να μάκουν μόνεσ τουσ ςκι (πίνακασ 1). 80% 60% 40% 50% 74% Άντρες Γυναίκες 20% 0% 29% 21% 22% 4% Με Δάσκαλο Με φίλο Αυτοδίδακτοι Πίνακασ 1: Σρόποσ εκμάκθςθσ χιονοδρομίασ. 9

11 Από το ςφνολο του δείγματοσ, το 46% ζχει τραυματιςτεί τουλάχιςτον μία φορά κατά τθν διάρκεια χιονοδρομικισ δραςτθριότθτασ και από αυτοφσ το 78% ιταν άντρεσ και μόνο το 22% γυναίκεσ (πίνακασ 2). Η πικανότθτα κάκωςθσ ανά χιονοδρομικι θμζρα υπολογίςτθκε ςε 2.6%. γυναίκεσ 22% άντρεσ 78% Πίνακασ 2: Φφλο τραυματιςμζνων τθν μελζτθ μασ ςυγκρίναμε τον τρόπο εκμάκθςθσ ςκι ςε ςχζςθ με το φφλο και παρατθρικθκε πωσ θ ςυχνότθτα κάκωςθσ λόγω τθσ εναςχόλθςθσ με τθ χιονοδρομία ιταν ςε αντιςτοιχία με τον τρόπο εκμάκθςθσ. τατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςθμειϊκθκε ςτουσ χιονοδρόμουσ που τραυματίςτθκαν ζχοντασ μάκει ςκι από δάςκαλο ςε ςχζςθ με εκείνουσ που είναι αυτοδίδακτοι ι ζχουν μάκει ςκι από φίλο. Οι περιςςότεροι χιονοδρόμοι(58%) που είχαν υποςτεί κάκωςθ διλωςαν ότι ζχουν μάκει ςκι με ζνα ζμπειρο δάςκαλο. Οι ςκιζρ που ζχουν μάκει ςκι από κάποιο φίλο είχαν ςυνολικά το 18% των τραυματιςμϊν ενϊ εκείνοι που δοκίμαςαν μόνοι τουσ να μάκουν ςκι αντιςτοιχοφν ςτο 1/4, ςχεδόν, των τραυματιςμζνων. Μια άλλθ ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθν μελζτθ μασ ιταν το ποςοςτό των τραυματιςμζνων ςε αυτοδίδακτουσ. Οι αυτοδίδακτεσ γυναίκεσ(8%) ζχουν τθν τάςθ να τραυματίηονται λιγότερο ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ(28%) (πίνακασ 3). 10

12 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 66% 58% 56,% 24% 18% 17% 28% 24% 8% Με δάσκαλο Με φίλο Αυτοδίδακτοι Συνολικά Άντρες Γυνάικες Πίνακασ 3: υχνότθτα κάκωςθσ ςε ςχζςθ με τον τρόπο εκμάκθςθσ και το φφλο Η πιο ςυχνι ανατομικι περιοχι ανατομικι περιοχι τραυματιςμοφ ςτθν ερεφνα μασ ιταν το γόνατο με το ποςοςτό τραυματιςμϊν να ανζρχεται ςε 41%, Ακολουκοφν, με ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά (p>o.5) θ άρκρωςθ τθσ πθχεοκαρπικισ (7%), ο μθρόσ (7%), οι κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ (6%) κνιμθ (6%) και ςε αμελθτζο ποςοςτό θ καλά προςτατευμζνθ άρκρωςθ τθσ ποδοκνθμικισ( πινάκασ 4). Από τθν άρκρωςθ του γονάτου φάνθκε ότι ο πιο ςυχνόσ τραυματιςμόσ είναι ο πρόςκιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ(πχ), με 30%, κάτι που ιταν αναμενόμενο κακϊσ ζτςι ζχει καταγραφεί και ςτθν διεκνι αλλά και ελλθνικι βιβλιογραφία. Αμζςωσ επόμενοσ πιο ςυχνόσ τραυματιςμόσ είναι οι μυϊκοί τραυματιςμοί γφρω από το γόνατο με ποςοςτό 21% και ςτθν ςυνεχεία ακολουκεί ο ζςω πλάγιοσ χιαςτόσ και οι ρίξεισ μθνίςκου. θμαντικό είναι να αναφζρουμε πωσ οι περιςςότεροι τραυματιςμοί του ζςω πλάγιου χιαςτοφ ςυνοδεφονται με τθν ριξθ μθνίςκου (πινάκασ 5). 11

13 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 7% 7% 6% 6% 4% Πίνακασ 4: Ανατομικι περιοχι των κακϊςεων Επιφανειακοί 7% Μθνίςκοσ 12% Ζςω πλάγιοσ 14% Μυϊκοί τραυματιςμο ί 21% ΠΧ 30% Ζξω πλαγιοσ 4% Επιγονατίδα 12% Πινάκασ 5: Κακϊςεισ ςτθν άρκρωςθ του γονάτου 12

14 ε ότι αφορά τθν βαρφτθτα των τραυματιςμϊν παρατθρικθκε τάςθ του γυναικείου φφλου να ζχει περιςςότερουσ τραυματιςμοφσ μετρίασ ςοβαρότθτασ με ποςοςτό 36%, ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ με ποςοςτό 23%. τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ βαρφτθτασ (αςιμαντουσ, ελαφριοφσ, ιπιουσ και ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ) δεν παρατθρικθκε καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά, κακϊσ και τα δφο φφλα είχαν παρόμοια ποςοςτά τραυματιςμϊν (πινάκασ 6). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36% 31% 23% 25% 17% 16% 16% 12% 14% 8% Αςιμαντοσ Ελαφρφσ Ήπιοσ Μζτριοσ οβαρόσ Άντρεσ Γυναίκεσ Πίνακασ 6: οβαρότθτα των τραυματιςμϊν. τθν ερϊτθςθ για το αν χρειάςτθκε ιατρικι παρζμβαςθ για τθν κάκωςθ τουσ, το 73% των ακλοφμενων που τραυματίςτθκαν επιςκζφτθκαν τουλάχιςτον μια φορά ιατρό ενϊ 27% δεν χρειάςτθκαν επίςκεψθ (πίνακασ 8). Ανάμεςα ςε αυτοφσ που επιςκζφτθκαν ιατρό, το 46% του δείγματοσ πραγματοποίθςε προλθπτικι επίςκεψθ ενϊ το 18% χρειάςτθκε περίδεςθ και το 14% γφψο για τον τραυματιςμό τουσ. Σο 22% του δείγματοσ που επιςκζφτθκε ιατρό χρειάςτθκε χειρουργικι παρζμβαςθ για τθν κάκωςθ του (πίνακασ 7). 13

15 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% απλι επίςκεψθ 18% 14% 22% περίδεςθ γφψοσ χειρουργικι παρζμβαςθ Πίνακασ 7 : Είδοσ ιατρικισ παρζμβαςθσ Για τα αίτια των κακϊςεων από τθν μζτρθςθ φάνθκε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των ακλουμζνων απζδωςαν τθν κάκωςθ τουσ ςε κόπωςθ (29%). Σα αμζςωσ επόμενα πιο ςυχνά αίτια τραυματιςμοφ φάνθκε να είναι κακι κατάςταςθ τθσ χιονοδρομικισ πίςτασ και θ ζλλειψθ τεχνικισ ςε ποςοςτά 21% και 23% αντίςτοιχα. τθν κακι φυςικι κατάςταςθ, ςτον κακό εξοπλιςμό ι ςτθν λάκοσ επιλογι του εξοπλιςμοφ και ςτθν ανεπαρκισ προκζρμανςθ απζδωςαν πολφ λίγοι χιονοδρόμοι τθν κάκωςθ τουσ (πίνακασ 8). 30% 25% 29% 20% 15% 21% 23% 10% 5% 11% 8% 8% 0% Κακι ΦΚ ζλλειψθ τεχνικισ Κόπωςθ Κακι πίςτα Ανεπαρκισ προκζρμανςθ Κακόσ εξοπλιςμόσ Πίνακασ 8 : Αίτια τραυματιςμϊν 14

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Συζήτηςη Από τα αποτελζςματα φάνθκε ότι δεν υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ του φφλου ςτθ ςυχνότθτα και ςτθν ανατομικι περιοχι των κακϊςεων. Η πικανότθτα τραυματιςμοφ υπολογίςτθκε ςε 2.6% ανά χιονοδρομικι θμζρα κάτι που ζχει παρατθρθκεί και ςε διεκνείσ ζρευνεσ ςε ανάλογα ποςοςτά (Westin M., 2012). Καταγράφθκε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα τραυματιςμϊν ςε χιονοδρόμουσ που επζλεξαν δάςκαλο για τθν εκμάκθςθ χιονοδρομίασ. Και εδϊ γεννιοφνται ερωτιματα που αφοροφν τον αρικμό των μακθμάτων που παρακολουκεί ζνα αςκοφμενοσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κάνει ςκι μόνοσ του και ερωτιματα για το πόςο καλά είναι εκπαιδευμζνοι οι δάςκαλοι ςτα Ελλθνικά βουνά ϊςτε να διδάςκουν τθν ςωςτι τεχνικι και τον αςφαλι τρόπο εξάςκθςθσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ. Για τθν αποφυγι των τραυματιςμϊν και τθσ αςφαλι εξάςκθςθ τθσ χιονοδρομίασ ίςωσ οι αςκοφμενοι πρζπει να παρακολουκοφν ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό μακθμάτων με ζνα δάςκαλο και μετά από αυτά να ςυνεχίςουν να δραςτθριοποιοφνται μόνοι τουσ. Για τθν ποιότθτα των μακθμάτων προτείνουμε να βρεκεί ζνασ τρόποσ ϊςτε να ελζγχονται οι εκπαιδευτζσ για τθν ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν και τθν επάρκεια των γνϊςεων πάνω ςτθν διδακτικι τθσ χιονοδρομίασ. Η κατανομι και τα είδθ των τραυματιςμϊν που καταγράφθκαν ιταν ςε ςυμφωνία με τθν Ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραφία. Οι κακϊςεισ ςτο γόνατο διαπιςτϊκθκε πωσ ιταν ο πιο ςυχνόσ τραυματιςμόσ και ςτα δυο φφλα, μεγαλφτερθσ όμωσ βαρφτθτασ ςτισ γυναίκεσ. Ο πρόςκιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ(πχ) ιταν ο πιο ςυχνόσ τραυματιςμόσ όπωσ ζχει παρατθρθκεί και ςε παλαιότερεσ μελζτεσ και αυτό οφείλεται ςτθν φφςθ του ακλιματοσ κακϊσ θ προςτατευμζνθ, μζςα ςτθν μπότα άρκρωςθ τθσ ποδοκνθμικισ, μεταφζρει ςχεδόν όλεσ τισ δυνάμεισ ςτθν άρκρωςθ του γόνατοσ με αποτζλεςμα οι ςτροφικζσ κινιςεισ να οδθγοφν ςε ριξεισ του ΠΧ και ςυχνά του μθνίςκου. Όςο αναφορά τα αίτια των τραυματιςμϊν προκφπτει ότι είναι πολυπαραγοντικά. Ο δάςκαλοσ του ςκι μπορεί να επζμβει και να διορκϊςει μόνο τθν τεχνικι και ίςωσ να παρζχει μία κακοδιγθςθ για 15

17 τθν ςωςτι επιλογι του εξοπλιςμοφ και κάποιεσ ςυμβουλζσ για μία ςυνετι προκζρμανςθ πριν ξεκινιςουν να κάνουν ςκι. Συμπέραςμα υμπεραςματικά για τθν πρόλθψθ των κακϊςεων ςτουσ ελεφκερα ακλοφμενουσ ςτθ χιονοδρομία προτείνεται θ κατάλλθλθ εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ από κάποιο ζμπειρο δάςκαλο, θ κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ κόπωςθσ και θ ορκολογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ χιονοδρομικισ πίςτασ. 16

18 Βιβλιογραφία Fuller CW, Ekstrand J, Junge A, Andersen TE, Bahr R, Dvorak J, Ha gglund M, McCrory P, Meeuwisse WH (2006) Consensus statement on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries. Scand J Med Sci Sports 16:83 92 Flørenes TW, Bere T, Nordsletten L, Heir S, Bahr R. Injuries among male and female World Cup alpine skiers. Br J Sports Med. 2009;43: Flørenes TW, Nordsletten L, Heir S, Bahr R. Injuries among World Cup ski and snowboard athletes. Scand J Med Sci Sports Feb;22(1): Flørenes TW, Nordsletten L, Heir S, Bahr R. Recording injuries among World Cup skiers and snowboarders: a methodological study. Scand J Med Sci Sports Apr;21(2): Maria Westin, Marie Alricsson, Suzanne Werner. Injury profile of competitive alpine skiers: a five-year cohort study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2012) 20: Natri A, Beynnon BD, Ettlinger CF, Johnson RJ, Shealy JE. Alpine ski bindings and injuries: current findings. Sports Med. 1999;28: Warme WJ, Feagin JA Jr, King P, Lambert KL, Cunningham RR. Ski injury statistics, 1982 to 1993, Jackson Hole Ski Resort. Am J Sports Med. 1995;23: Pujol N, Blanchi MP, Chambat P. The incidence of anterior cruciate ligament injuries among competitive Alpine skiers: a 25-year investigation. Am J Sports Med. 2007;35: Stevenson H, Webster J, Johnson R, Beynnon B. Gender differences in knee injury epidemiology among competitive alpine ski racers. Iowa Orthop J. 1998;18:

19 Viola RW, Steadman JR, Mair SD, Briggs KK, Sterett WI. Anterior cruciate ligament injury incidence among male and female professional alpine skiers. Am J Sports Med. 1999;27: Κεχαγιάσ Β., Βεηυργιάννθσ Ι., Κοκκαλάσ Ν. Παπανικολάου., Κόρδα Β., Ζαχαρόπουλοσ Α. Νεότερα επιδθμιολογικά δεδομζνα ςτα ακλιματα χιονοδρομίασ ςτθν Ελλάδα. Ακλθτιατρικι. Σόμοσ 4- υμπλθρωματικό τεφχοσ 1:18, Μάρτιοσ Βεηυργιάννθσ Ι., Κοκκαλάσ Ν., Κεχαγιάσ Β., Παπανικολάου., Ζαχαρόπουλοσ Α. Τραυματιςμοί του άνω άκρου ςτα ακλιματα τθσ χιονοδρομίασ. Η ελλθνικι εμπειρία. Ακλθτιατρικι. Σόμοσ 4- υμπλθρωματικό τεφχοσ 1:19, Μάρτιοσ Κοκκαλάσ Ν., Κεχαγιάσ Β., Βεηυργιάννθσ Ι., Παπανικολάου., Καηάκθ Μ. Ζαχαρόπουλοσ Α. Αποτελεί το φφλο αυξθμζνο παράγοντα τραυματιςμοφ ςτα ακλιματα τθσ χιονοδρομίασ; Ακλθτιατρικι. Σόμοσ 4- υμπλθρωματικό τεφχοσ 1:19, Μάρτιοσ Πρατςινάκθ E., Είδθ και αιτίεσ τραυματιςμοφ κατά τθν διάρκεια τθσ κατάβαςθσ με ςκι, Exercise & Society Journals of Sports Science,supplement issue No 36, wikipedia, History of skiing, last access 31/3/2014. Laurent Vanat 2013, International report on mountain tourism, (www.vanat.com), last access 31/3/2014 Owen Gibson 2014, Sochi Games held up as a symbol of Olympic extravagance and waste, (www.theguardian.com), last access 31/3/

20 Παράρτθμα 19

21 20

22 21

23 22

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα