ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 Οθηψβξηνο

2 Σν παξόλ επηρεηξεκαηηθό ζρέδην είλαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο επνκέλσο θάπνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κπνξεί λα κελ είλαη απνιύησο αθξηβή. 1

3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ Γεκήηξε Α. Γεσξγαθέιιν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ γηα λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε φινπο φζνη κε ζηήξημαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη απφ ηνπο θίινπο κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο. Υξηζηάθε θαη Κ. θαθηαλάθε! 2

4 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Κεθαιαην 1: πκπεξαζκαηα - πλνςε Απνζηνιή Όξακα ηεο Δπηρείξεζεο Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο Αλάιπζε ηνπ Κιάδνπ θαη ηεο Αγνξάο ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ ρέδην Λεηηνπξγίαο Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Μειινληηθά ρέδηα-πκπεξάζκαηα Κεθάιαην 2: Οη πςεινί ηόρνη ηεο Δπηρείξεζεο Ζ Παξνχζα Καηάζηαζε ηεο Δπηρείξεζεο Όξακα θαη Απνζηνιε. 13 Κεθάιαην 3: Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο Σεο Δπηρείξεζεο Ννκηθή Μνξθή ηεο Δπηρείξεζεο Σνπνζεζία ηεο Δπηρείξεζεο Γηεπζπληηθή Οκάδα Οξγαλνγξακκα Αζθάιεηα ηεο Δπηρεηξεζεο 18 Κεθάιαην 4: Αλάιπζε ηνπ Κιάδνπ θαη ηεο Αγνξάο Αλάιπζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Σν Σνπξηζηηθφ Πξντφλ ηεο Dream Villas..35 Κεθάιαην 5: ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ Μείγκα Μάξθεηηλγθ Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα Κεθάιαην 6 :Οξγάλσζε Λεηηνπξγίαο Λεηηνπξγηθφ ρέδην ΚαλνληζκνίΛεηηνπξγίαο Πξνκεζεπηέο

5 6.4 πλεξγάηεο Αλζξψπηλν Γπλακηθφ...69 Κεθάιαην 7: Υξεκαηννηθνλνκηθό ρέδην Γεληθέο Τπνζέζεηο Δθηίκεζε Κχθινπ Δξγαζηψλ Δθηίκεζε Κφζηνπο Πσιεζέλησλ Πξνβιεπφκελεο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο Ηζνινγηζκνί Σέινπο Ηζηνξηθνί θαη Πξνβιέςεηο Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο Ηζηνξηθνί θαη Πξνβιέςεηο πκπεξάζκαηα Μειινληηθέο Πξνβιέςεηο.. 78 Βηβιηνγξαθία..79 4

6 Κεθάιαην 1 1.πκπεξάζκαηα-χλνςε 1.1 Όξακα θαη Απνζηνιή Ζ Dream Villas E.E. κέζσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο πξνζβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αμίσλ ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο θηινμελίαο θαη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Κξήηεο. Ζ απνζηνιή ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη ε ελνηθίαζε πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο. 1.2 Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξήζεσο Ηζηνξηθφ Ζ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. ηδξχζεθε ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη βξίζθεηαη ηψξα ζηελ αλάπηπμε ηεο. Ζ Dream Villas Δ.Δ. επηθεληξψλεη θαηά θχξην ιφγν ηε δξάζε ηεο, ζηε δηαρείξηζε ηεζζάξσλ κεγάισλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πςεινχ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ ηδηνθηεζηαθφ ηεο έιεγρν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο σο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ζην ρσξηφ Ληβάδηα λνηηνδπηηθά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Οη πνιπηειείο θαηνηθίεο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Ζ λνκηθή κνξθή ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία Οη ζηφρνη Dream Villas Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζηελ απνζηνιή ηεο ρξεηάδεηαη λα πινπνηήζεη ηνπο παξαθάησ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: Αλαλέσζε ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο Δλίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο 5

7 Γεκηνπξγία δνκψλ ζχλδεζεο θαη θαηαρψξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο 2 δηαθεκηζηηθνχο ηζφηνπνπο ηελ θαη Ζ δηεπζπληηθή νκάδα Ζ δηεπζπληηθή νκάδα πεξηιακβάλεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη Γεληθφ Γηεπζπληή, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θα Ν. Παπαζπχξνπ, ηδξχζαλ απφ θνηλνχ ην 2004 ηελ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. κε πνζνζηά 50% έθαζηνο. 1.3 Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο Σν πξντφλ θαη νη ππεξεζίεο Οη ηνπξηζηηθέο πνιπηειείο θαηνηθίεο είλαη ηέζζεξηο θαη είλαη ρσξηζκέλεο ζε δεπγάξηα. Σν έλα δεπγάξη νη βίιιεο Ναπηίινο θαη Όζηξηα, βξίζθνληαη κέζα ζην ρσξηφ Ληβάδηα θαη ην άιιν δεπγάξη, νη βίιιεο Πνζεηδψλαο θαη Καιπςψ, 2 ρηιηφκεηξα έμσ απφ απηφ. Όιεο νη θαηνηθίεο έρνπλ ζέα θαη ηδησηηθή πηζίλα. Ζ επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ επηρείξεζε Dream Villas εθαξκφδεη θάπνηα πξνγξάκκαηα After Sales θαη πηζηφηεηαο πειαηψλ Οη ηάζεηο ηεο αγνξάο Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη παξφιν πνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ αγνξά ηεο απηνεμππεξεηνχκελεο ηνπξηζηηθήο πνιπηειήο θαηνηθίαο είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή Αλάιπζε ηεο Αγνξάο Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζηξέθνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ ελνηθίαζε απηνεμππεξεηνχκελσλ ηνπξηζηηθψλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ είλαη : 6

8 Μεησκέλν θφζηνο δηακνλήο αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη ηε πεξίνδν ελνηθίαζεο Απηνλνκία δηαρείξηζεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ Οηθείν πεξηβάιινλ Απνκάθξπλζε απφ ην κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηε θηινζνθία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ξεπλα ηεο αγνξάο Οη ηππηθνί πειάηεο Dream Villas αλαδεηνχλ ηελ εξεκία, ηελ απνκφλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζηηή πνιπηέιεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη, έρνληαο φκσο παξάιιεια θαη ηελ επηινγή ηεο ζχλδεζεο κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο είλαη ε θπζηνιαηξία θαη ε γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Αγγιία θαη ηελ Διιάδα, Πεξίπνπ ην 60% αλήθεη ζηε κεζαία ηάμε ελψ ην 40 % ζηελ αλψηεξε. Ζ Dream Villas Δ.Δ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο κέζα απφ 4 πνιπηειήο θαηνηθίεο αιιά θαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ απεπζχλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο : ε λεαξέο παξέεο πνπ κνηξάδνληαη ην θφζηνο δηακνλήο ιφγν ηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ε ληφπαληξα δεπγάξηα ή δεπγάξηα πνπ είηε πξαγκαηνπνηνχλ ην γάκν ηνπο ζην Λαθνλήζη ή ζηε ίδηα ηε θαηνηθία είηε βξίζθνπλ πνιχ ξνκαληηθή ηελ αηκφζθαηξα θαη ην εμσηεξηθφ Jacuzzi ε νηθνγέλεηεο κε παηδηά Businessmen/women (ζηειέρε επηρεηξήζεσλ) Αλάιπζε Αληαγσληζκνχ Οη έκκεζνη αληαγσληζηέο είλαη φιεο νη πνιπηειείο θαηνηθίεο νη νπνίεο βξίζθνληαλ θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ζε νιφθιεξν ην λεζί ηεο Κξήηεο θαη ιεηηνπξγνχλ 8 κήλεο ην ρξφλν: o GOLDEN VILLAS o ALMYRA VILLAS o ALKYONIS VILLAS o OCEAN LUXURY VILLAS 7

9 o SFINARI VILLAS o VILLA COUNTRYSIDE o VILLA CRETE Οη θπξηφηεξνη άκεζνη αληαγσληζηέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε Dream Villas Δ.Δ.: o BLUE SEA VILLAS o BEATIFULL VILLA 1.4 ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Ζ επηρείξεζε γηα ηελ επφκελε 5εηηα ζα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δεδνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ φπσο απηά έρνπλ αληίθηππν ζην ηνπξηζκφ, ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνχξγεη 8 κήλεο ην ρξφλν κε ειάρηζηεο κέξεο δηακνλήο ηελ κηα εβδνκάδα. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα θαη δηαθξίλεηαη ζε 3 ζεδφλ (high- medium- low).ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο εμαζθαιίδεη έλα πεξηζψξην θέξδνπο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ηξαηεγηθή Πξνψζεζεο Ζ επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ. ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην δηαδίθηπν. Σα θχξηα κέζα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη νη 3 θπξίαξρεο δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο Holiday Rentals, Owners Direct θαη Trip Advisor, γηα ηε πξνζέιθπζε ηεο αγνξάο ησλ Ηηαιψλ, Γάιισλ θαη Ρψζσλ πξνηείλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ θαηνηθηψλ ζε άιιεο δπν δηαθεκηζηηθνχο ηζηφηνπνπο ηελ θαη Δλίζρπζε επηζθεςηκφηεηα ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο: Πξνβνιή κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο (on-line δηαθήκηζε). Πξνβνιή κέζσ θαηαιφγσλ internet (online δηαθήκηζε). Πξνβνιή κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. facebook) Προβολή κέζσ δηαθεκηζηηθψλ banner, ζε ηζηνζειίδεο παξεκθεξείο κε ηνπ ηνπξηζκνχ φπσο ην 8

10 Αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ελίζρπζε απηήο κε ςεθηαθνχο ράξηεο θαη online video παξνπζίαζεο ησλ θαηνηθηψλ δίλνληαο έκθαζε ζηα εμσηεξηθά Jacuzzi κε ζέα ηε ζάιαζζα πνπ κφλν ε Dream Villas Δ.Δ. παξέρεη. 1.5 ρέδην Λεηηνπξγίαο Πξνκεζεπηέο Οη βαζηθνί πξνκεζεπηέο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη νη εμήο : νππεξ Μάξθεη ΗΝΚΑ Cleaning Services ADELIN πλεξγάηεο Ζ πνηθηιία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε εηαηξεία ζηαδηαθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. πγθεθξηκέλα νη ζπλεξγάηεο ηεο είλαη: Europrent Crete Δηαηξεία Δλνηθηάζεσο Απηνθηλήησλ Πήγαζνο Δ.Δ.- Ηππηθφο φκηινο Kissamos Yachts Αλζξψπηλνη Πφξνη Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη νηθνγελεηαθή αιιά νη εξγαδφκελνη ηεο ιεηηνπξγνχλ πάληα θαη γχξσ απφ επαγγεικαηηθά πιαίζηα. πγθεθξηκέλα, απαζρνιεί 4 άηνκα. Σα 2 αθνξνχλ πςειέο ζέζεηο Ηδηνθηήηεο - Γεληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ ελψ ηα ππφινηπα 2, ην πξνζσπηθφ ησλ πνιπηειψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ. 1.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ ρέδην 9

11 Οη εθηηκήζεηο ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ εμεηάδνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο ππφ ην πξίζκα ελφο ζπληεξεηηθνχ ζελαξίνπ. Οη επηζπλαπηφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ 2011 θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία ( ), ν νπνίνο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θαηά 10% εηεζίσο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο είλαη θαιή θαη ζα παξακείλεη ζε πνιχ θαιά επίπεδα ηελ επφκελε πεληαεηία. Πξφθεηηαη γηα κηα εχξσζηε, κε πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο πνιχ ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζπγθεληξσηηθή εθηίκεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, απνδεηθλχεη φηη νη πξνβιεπφκελεο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη απφιπηα εθηθηέο Μειινληηθά ζρέδηα πκπεξάζκαηα Ζ πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα πςειά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα επηηεπρζνχλ ηα επφκελα ρξφληα, ζα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε κειινληηθά, ηε δπλαηφηαηα γηα επέθηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 10

12 Κεθάιαην 2 2.Οη πςεινί ζηφρνη ηεο επηρεηξήζεσο 2.1 Ζ παξνχζα θαηάζηαζε Ζ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. ηδξχζεθε ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη βξίζθεηαη ηψξα ζηελ αλάπηπμε ηεο. Ζ Dream Villas Δ.Δ. επηθεληξψλεη θαηά θχξην ιφγν ηε δξάζε ηεο, ζηε δηαρείξηζε ηεζζάξσλ κεγάισλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πςεινχ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ ηδηνθηεζηαθφ ηεο έιεγρν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο σο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ζην λνκφ Υαλίσλ Σν κάλαηδκελη ηεο επηρείξεζεο Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αζθείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θχξην Π. Παπαζπχξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θα Ν. Παπαζπχξνπ, νη νπνίνη ηδξχζαλ απφ θνηλνχ ην 2004 ηελ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. κε πνζνζηά 50% έθαζηνο Πεξηγξαθή θαηνηθηψλ θαη ππεξεζίεο Ζ Dream Villas Δ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελνηθίαζε ηνπξηζηηθψλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ έρνληαο σο απνζηνιή ηεο, ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζηνπο πειάηεο ηεο. Οη θαηνηθίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε δεπγάξηα. Σν έλα δεπγάξη, νη βίιιεο Ναπηίινο θαη Όζηξηα βξίζθνληαη κέζα ζην ρσξηφ Ληβάδηα, λνηηνδπηηθά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ην άιιν δεπγάξη, νη βίιιεο Νεχησλαο θαη Καιπςψ, 2 ρηιηφκεηξα έμσ απφ απηφ. Ζ επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαζψο, θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Γχξσ απφ απηή ηε θηινζνθία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ψζηε λα απνδίδνπλ ζηνπο επηζθέπηεο πην νινθιεξσκέλεο επηινγέο ζχλδεζεο κε ηε ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Υσξηνχ Ληβάδηα Πεξηγξαθή πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο 11

13 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη κηα απμεκέλε δήηεζε γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο, ζηε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Οη αγνξαζηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε δπηηθή θαη βφξεηα Δπξψπε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ήδε αλαπηπγκέλε ζε κεζνγεηαθέο ρψξεο φπσο ή Ηζπαλία, Γαιιία θαη ε Κχπξνο. Οξγαλσκέλα νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ζηελ Διιάδα, φπσο ζηε Κξήηε, ηηο Κπθιάδεο, ηελ Αηηηθή, ηε Υαιθηδηθή θ.ιπ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζην ηνκέα απηφ είλαη ζρεηηθά ρακειή, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, θαζψο ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα πζηεξεί αθφκε ζε ζρέζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη εηδηθά ζην ηνκέα ηεο πξνψζεζεο. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά θαηαδεηθλχνπλ κηα ζηξνθή ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ ηνπξηζηηθή δήηεζε γίλεηαη φιν θαη πην απαηηεηηθή ελψ πξνζαλαηνιίδεηαη ηαπηφρξνλα ζε δηαθνπέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ μεθνχξαζε κε ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη ηξφπσλ δηαβίσζεο Σηκνινγηαθή πνιηηηθή Ζ Dream Villas Δ.Δ., φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελνηθίαζε πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, ιεηηνχξγεη 8 κήλεο ην ρξφλν κε ειάρηζηεο κέξεο δηακνλήο ηελ κηα εβδνκάδα. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα θαη δηαθξίλεηαη ζε 3 ζεδφλ (high- medium-low).h πιεξφηεηα ηεο κνλάδαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θπκαίλεηαη ζην 70%. Οη πξνβιεπφκελεο ηηκέο γηα ηα επφκελα 5 έηε αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ιφγν ησλ δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο Πειάηεο Ο επηζθέπηεο ησλ Dream Villas Δ.Δ. αλαδεηά ηελ εξεκία, ηελ απνκφλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πξνζηηή πνιπηέιεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη, έρνληαο φκσο παξάιιεια θαη ηελ επηινγή ηεο ζχλδεζεο κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο είλαη ε θπζηνιαηξία θαη ε γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο, ν ηνπξίζηαο ζπρλά επηιέγεη έλα ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ε απηνλνκία ζηηο επηινγέο θαη ε πεξηήγεζε κε κηθξή ή ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ είλαη ιιελεο, Γεξκαλνί 12

14 θαη Άγγινη ηνπξίζηεο, ειηθίαο απφ 28 έσο 61 εηψλ, θπξίσο κεζαίαο θαη πςειήο θνηλσληθήο θαη εηζνδεκαηηθήο ηάμεο Καλάιηα Γηαλνκήο Ζ επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ. ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην δηαδίθηπν. Ζ δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θάηη πεξηζζφηεξν απφ έληνλε. Ζ ηθαλφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ε ηαρχηεηα αλάθηεζεο ηνπο θαη ην ρακειφ θφζηνο πξφζβαζεο ζε απηά είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ. Σα θχξηα κέζα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ησλ Dream Villas Δ.Δ είλαη νη 3 θπξίαξρεο ηζηνζειίδεο Holiday Rentals, Owners Direct θαη Trip Advisor, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηζηνζειίδα πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο θαηνηθίεο, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην θπζηθφ ηνπίν θαη ηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο Οη πσιήζεηο ηνπ 2011 αλήιζαλ ζηα επξψ κε αχμεζε έλα 6% απφ ην 2010, νη ιφγνη γηα πνχ βνήζεζαλ ζηελ απμεκέλε ξνή ηνπξηζκνχ απφ ηηο Βαιθαληθέο θπξίσο ρψξεο ήηαλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Αίγππην θαη ηελ Σπλεζία (ζπλέβεζαλ ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο έθιεηλαλ εθδξνκηθά παθέηα), ε ζηξνθή ζηελ Διιάδα (αληί ηεο Σνπξθίαο) θαη νη ρακειέο ηηκέο παθέηα πνπ εμαζθάιηζαλ νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο. 2.2 Όξακα θαη απνζηνιή Σν φξακα Ζ Dream Villas Δ.Δ. κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο γηα ζπλερή αλάπηπμε δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε θάζε επηζθέπηε, ζηελ εθαξκνγή κηαο αλνηθηήο θαη εηιηθξηλνχο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, ζηε αλαθαίληζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ θαηνηθηψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηε θξνληίδα γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηηο 13

15 αμίεο ηεο ζεξκήο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο θηινμελίαο αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο Ζ απνζηνιή Ζ απνζηνιή ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη ε ελνηθίαζε πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κέζα απφ έλα απφιπηα πειαηνθεληξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνχξγεη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο Οη ζηφρνη Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη λα γίλεη δηεζλψο γλσζηή γηα ηηο πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο θαη λα πξνβάιιεη ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ. ρεηηθά κε ηελ ηνπηθή αγνξά, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη θαη λα απνζπάζεη έλα κεξίδην αγνξάο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε πεξηνρή, ην νπνίν ζα είλαη φκσο ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξν. Ζ Dream Villas Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζηελ απνζηνιή ηεο ρξεηάδεηαη λα πινπνηήζεη ηνπο παξαθάησ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: Αλαλέσζε ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο. Δλίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο. Γεκηνπξγία δνκψλ ζχλδεζεο θαη θαηαρψξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο δπν δηαθεκηζηηθνχο ηζφηνπνπο ηελ www. villas.com θαη Οη πσιήζεηο αλακέλνληαη λα θηάζνπλ ηηο επξψ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν θαη θπζηθά ζα απμάλνληαη απμαλφκελσλ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα παξαπέξα πξνψζεζε ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. 14

16 Κεθάιαην 3 3.Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο 3.1 Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη Dream Villas Δ.Δ. θαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ «νλεηξηθή» ηνπνζεζία ησλ Δλλέα Υσξηψλ, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, πνπ βξίζθνληαη νη ηέζζεξηο πνιπηειείο θαηνηθίεο. Γηα ην ινγφηππν ηεο Dream Villas ρξεζηκνπνηνχληαη απνρξψζεηο ηνπ κπιε, θαη πξάζηλνπ. Tα ρξψκαηα ζην ινγφηππν ζπλάδνπλ κε ηα ρξψκαηα ηεο ηνπνζεζίαο. Ο ηξφπνο, νη απνρξψζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξσκάησλ δίλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ινγφηππνπ ην νπνίν δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη δσγξαθηζκέλν ζην ρέξη. Καηά ηε ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππάξρεη απφθιηζε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξσκάησλ. Μφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ινγφηππν ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάγιπθν, ζε ραξαθηηθή ή ζε θέληεκα επηηξέπεηαη ε ειαθξηά δηαθνξνπνίεζε. Ζ αλαινγία, ησλ γξακκάησλ, ηα ρξψκαηα, ε γξακκαηνζεηξά ηεξνχληαη απζηεξά εθφζνλ ην ινγφηππν ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη είλαη απνηππσκέλν ζε πεηζέηεο ζεληφληα θαη ζαπνχληα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επθξίλεηα ηνπ ινγφηππνπ αλά πάζα ζηηγκή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θελφο ρψξνο γχξσ απφ ην ινγφηππν φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη. FULL COLOUR LOGO Σν έγρξσκν ινγφηππν είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε επηθνηλσλία, ζπκβφιαηα, πξνσζεηηθφ έληππν πιηθφ, δειηία ηχπνπ, θαηαρσξήζεηο. Μεγάιε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αθξηβήο απνηχπσζε ησλ ρξσκάησλ θαη ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπο. 3.2 Ννκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο 15

17 Ζ λνκηθή κνξθή ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία. Γηα ηελ ίδξπζε εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέξε ή θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ λφκνπ ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ (άξζξν 741, Αζηηθνχ Κψδηθα). Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1329/83). πκκεηνρή αλειίθνπ ζηελ ίδξπζε πξνζσπηθήο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ δηθαζηηθήο άδεηαο. Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο είλαη: Γηαίξεζε ησλ εηαίξσλ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο νκφξξπζκνπο θαη ηνπο εηεξφξξπζκνπο. Ζ επζχλε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο είλαη αιιειέγγπα θαη απεξηφξηζηε. Ζ επζχλε ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ ζηελ εηαηξεία. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο, αληηζέησο αξθεί έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 3.3 Σνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο Οη πνιπηειείο θαηνηθίεο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. πγθεθξηκέλα, νη βίιιεο Ναπηίινο θαη Όζηξηα βξίζθνληαη ζε παξαζαιάζζην νηθφπεδν ζην ρσξηφ Ληβάδηα θαη νη Πνζεηδψλαο θαη Καιπςψ 5 ρικ. έμσ απφ ην ρσξηφ. Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά θαη νη ηέζζεξηο θαηνηθίεο αλέξρεηαη ζε 800 ηκ. πεξίπνπ. 3.4 Γηεπζπληηθή Οκάδα Ζ δνκή ηνπ κάλαηδκελη ηεο εηαηξείαο έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο: Ο θχξηνο Π. Παπαζπχξνπ είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη γεληθφο δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο. Δπηρεηξεκαηίαο απφ ηα Υαληά, ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Ζ εκπεηξία ηνπ βαζίδεηαη ζε πξνυπεξεζία 23 ρξφλσλ ζην ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, κε ζπνπδέο ζηε Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Ο γεληθφο δηεπζπληήο είλαη ην άηνκν πνπ θαηέρεη ηε γεληθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη αζρνιείηαη κε ην καθξνπξφζεζκν 16

18 ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν. πγθεθξηκέλα, αζθεί έιεγρν ζηε Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θαη ζηνλ Τπεχζπλνο Λεηηνπξγίαο θαη Δπίβιεςεο ησλ θαηνηθηψλ. 3.5 Οξγαλφγξακκα Γενικόσ Διευθυντήσ- Υπεφθυνοσ- Οικονομικων Υπεφθυνη Πωλήςεων και Μάρκετινγκ Τπεχζπλνο Λεηηνπξγίαο θαη Δπίβιεςεο μμμμμμμμμαρμα ρκετι Σκήκα Καζαξηφηεηαο 17

19 3.6 Αζθάιεηα ηεο Δπηρείξεζεο Πίλαθαο 1 : Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία θαη Κόζηνο αλά Έηνο ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΙ Κάιπςε ησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο - ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ, ΚΑΛΤΦΗ Κάιπςε απφ θσηηά,θεξαπλφο, έθξεμε, θσηηά απφ δάζνο, βξαρπθχθισκα θαη δεκηέο απφ απηφ, φιν ην ζεη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, θαηξηθά θαηλφκελα: ζχειια θαηαηγίδα, πιεκκχξα, ξήμε ζσιελψζεσλ δεμακελψλ, θάιπςε ραξηνζήκνπ απνδεκίσζεο, θάιπςε εμφδσλ έθδνζεο αδεηψλ, θάιπςε θξπζηάιισλ, θάιπςε ζεηζκνχ, θάιπςε θαζίδεζεο θαηνιίζζεζεο ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΣΟ Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη αζθαιηζηηθά ε επηρείξεζε δηαθξίλνληαη ζε 3 πεδία Σελ θάιπςε ησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο Σελ θάιπςε ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ Σελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ (πειαηψλ) ζπλεπεία ακειείαο σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ε φιε ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, κφλν ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή παξέρεη ηελ ζπγθεθξηκέλε θάιπςε ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζε απηή αλαγθαζηηθά εθρσξήζεθε ην αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην. ε ηαπηφρξνλε χπαξμε θαη ησλ δπν απηψλ θαιχςεσλ ζε έλα ζπκβφιαην δηαζθαιίδεη: ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ησλ παγίσλ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηεο δεκηάο έηζη ψζηε λα πεξηνξηζζεί ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο δηαθνπήο εξγαζηψλ. 18

20 ηελ νκαιή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηξίηνπο. ην θέξδνο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο. 19

21 Κεθάιαην 4 4.Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο 4.1 Αλάιπζε ειιεληθήο αγνξάο Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ μελνδνρείνπ, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ δειαδή, ηνπ θηεξίνπ ή ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη νξγαλσζεί γηα λα πξνζθέξνπλ θαηάιπκα έλαληη ακνηβήο, κεηξηέηαη ζε αηψλεο. Ζ εμέιημε απηή ζπλάδεη κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Σα Παλδνρεία απνηεινχλ ηε πξψηε κνξθή επαγγεικαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο θηινμελίαο. Όηαλ ε δεκφζηα θηινμελία παξήθκαζε, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία άξρηζε λα θηίδεη εηδηθά νηθήκαηα πνπ πιεξνχζαλ ηνπο ζηνηρεηψδνπο φξνπο ηνπ μελνδνρείνπ. Σελ επνρή κάιηζηα εθείλε εκθαλίζηεθε ην επάγγεικα ηνπ εμεγεηή, ν νπνίνο, φπσο ν ζχγρξνλνο μελαγφο, εμεγνχζε ζηνπο μέλνπο ηα θαιιηηερληθά κλεκεία θαζψο θαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Καηά ηε βπδαληηλή επνρή παξαηεξήζεθε κεγάιε ψζεζε θαη ηειεηνπνίεζε ζηα μελνδνρεηαθά θηίξηα ζπγθεθξηκέλα, ηα θαηαγψγηα, ζηα νπνία θξχβνληαλ νη ρξηζηηαλνί θαηά ηνπο δησγκνχο, κεηαβιήζεθαλ ζε μελψλεο. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ θπζηθφ λα θαηαξξεχζεη θαη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηελ επνρή εθείλε ιεηηνπξγνχζαλ κφλν «ράληα» γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηαμηδησηψλ, πνπ απνηεινχζαλ ζηαζκνχο θαη παξείραλ ηξνθή θαη ζηέγε γηα ιίγεο κφλν ψξεο. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη επί βαζηιείαο Όζσλα, θηίζηεθε ζην Ναχπιην ην πξψην μελνδνρείν γηα ηε θηινμελία ησλ μέλσλ επηζήκσλ κε ηελ επσλπκία «Ξελνδνρείνλ ηνπ Λνλδίλνπ». Με ηε κεηαθνξά ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο ζηελ Αζήλα, ηδξχζεθε ην πξψην μελνδνρείν ζηελ Αζήλα. Σν 1842 ηδξχζεθε ην παιαηφηεξν απφ ηα κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχληα μελνδνρεία, ην μελνδνρείν ηεο «Μεγάιεο Βξεηαλίαο» ην νπνίν αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θαηνηθία ηνπ ηδξπηή ηνπ θαη απφ ην 1874 ιεηηνχξγεζε ζαλ μελνδνρείν. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ δηάθνξα ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο ν Α Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, 20

22 επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο αξρίδεη λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα εθδεκνθξαηηζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ θνηλσληθν - νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. ηελ πεξίνδν απηή ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ δηαθνξνπνηείηαη θαη κε ηελ αλαθάιπςε ηεο δηπιήο επνρηθφηεηαο. Μέρξη ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ε Αζήλα απέθηεζε μελνδνρεία δηαθφξσλ ηάμεσλ, απφ ηα νπνία φκσο ιίγα πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, φπσο απηή ελλνείηαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ν αξηζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ μελνδνρείσλ, αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, βειηηψζεθαλ αικαησδψο, θηάλνληαο ην ζεκεξηλφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο. Ζ Γνκή ηεο Σνπξηζηηθήο Αγνξάο Με ηνλ φξν «ηνπξηζκφο» ζήκεξα ελλννχκε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθνξάο, δηακνλήο, εμππεξέηεζεο θαη δηαζθέδαζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Δίλαη κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία, ζπληζηακέλεο ηεο νπνίαο είλαη: νη θαηαιπκαηηθέο κνλάδεο, νη επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, νη κνλάδεο-εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο κνλάδεο απηήο ηεο ηεξάζηηαο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο είλαη: Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία πσινχλ ζηνπο ηαμηδηψηεο είηε νξγαλσκέλα ηνπξηζηηθά παθέηα, πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη, είηε κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. εηζηηήξηα, δηακνλή ζε θάπνην θαηάιπκα, θιπ.). Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη κφλεο κνλάδεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη φρη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Οη θαηαιπκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο θηινμελνχλ ηνπο ηαμηδηψηεο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζε κηα ρψξα, φπσο είλαη ηα μελνδνρεία, ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηα δηακεξίζκαηα, ηα θάκπηλγθ, θιπ. Οη επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ησλ ηνπξηζηψλ, π.ρ. ηα εζηηαηφξηα, νη ηαβέξλεο, ηα κπαξ θηι.. Οη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο, φπσο είλαη νη αεξνπνξηθέο, νη λαπηηιηαθέο θαη νη επηρεηξήζεηο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ (π.ρ. ηξέλα, ιεσθνξεία), θαη νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηφζν ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνλ ηφπν 21

23 πξνέιεπζεο πξνο ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη αληίζηξνθα, φζν θαη ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ηνπο εληφο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Οη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα θαδίλν, ηα ζεκαηηθά πάξθα, δηάθνξνη εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρψξνη αλαςπρήο (ρηνλνδξνκηθά θέληξα, γήπεδα γθνιθ θιπ.), επηρεηξήζεηο δηνξγάλσζεο εθδξνκψλ, θιπ. Οη δηάθνξεο άιιεο επηρεηξήζεηο, εδψ πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ, φπσο θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ αλακλεζηηθά, θσηνγξαθηθά είδε, θιπ. Οη ηνπξίζηεο εληζρχνπλ, εθηφο απφ ηηο άκεζεο ζε απηνχο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ηαρπδξνκεία, πξαθηνξεία ηχπνπ, θνκκσηήξηα, θηλεκαηνγξάθνη-ζέαηξα, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ θ.η.ι.. Οη δχν βαζηθνί πφινη ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο είλαη νη ηνπξίζηεο θαη ηα θαηαιχκαηα πξνο ηα νπνία πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ. Σα θαηαιχκαηα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο δηακνξθψλνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεη ν πξννξηζκφο. Οη κεκνλσκέλνη ηνπξίζηεο, επηιέγνπλ νη ίδηνη ην θαηάιπκα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δηακείλνπλ, νη δε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο επηιέγνληαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ. Αληίζεηα, νη ηνπξίζηεο πνπ κεηαθηλνχληαη νκαδηθψο, θαηαθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο θάπνηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ σο «ελδηάκεζνπ», ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ νπνίνπ είλαη πνιχ ηζρπξή κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο έλα πξντφλ γλσζηφ σο ηνπξηζηηθφ παθέην. Ο ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο, γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ ηνπ παξέρεη ε δπλαηφηεηα ησλ καδηθψλ αγνξψλ, επηηπγράλεη πνιχ ρακειέο ηηκέο, ζπρλά δε επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο ζε νιφθιεξν ην ηνπξηζηηθφ θχθισκα. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ κεραληζκνχ νδήγεζε ζε κηα νιηγνπσιηαθή δηάξζξσζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλέδεημε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα σο θπξίαξρν παξάγνληα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 22

24 Χζηφζν, ιφγν ηεο πιήξνπο θαη άκεζεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα επηιέμεη ην μελνδνρείν ηεο αξεζθείαο ηνπ, ην κέζν κεηαθνξάο πνπ επηζπκεί, θαζψο θαη ην πιήζνο άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, δηακνξθψλνληαο ν ίδηνο ην δηθφ ηνπ ηνπξηζηηθφ παθέην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κνξθνπνηείηαη θαη πξνβάιιεηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθηηκάηαη φηη εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ θαηαιχκαηνο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ελψ ν ππνςήθηνο ηνπξίζηαο απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ηνπο παξαγσγνχο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), ε Διιάδα ην 2010 ήηαλ 17 ε ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 21 ε ζε επίπεδν εζφδσλ. Οη πξνβιέςεηο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) γηα ην 2011, δίλνπλ ζηε ρσξά καο ηε 29 ε ζέζε κεηαμχ 139 ρσξψλ ζην δείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη νη νπνίεο εληζρχνληαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. πγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο επηβαηψλ ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 21,3% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, έλαληη κείσζήο ηνπο θαηά -15,9% ηνλ Απξίιην ηνπ

25 Πίλαθαο 2: Οη 10 θπξηόηεξεο αγνξέο ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ Υώξα Αθίμεηο Μεξίδην Αθίμεηο Μεξίδην Γεξκαλία ,1% ,6% Ζλσκέλν % % Βαζίιεην ΠΓΓΜ* % % Γαιιία % % Ηηαιία % % εξβία % % Βνπιγαξία % % Κχπξνο % % Σνπξθία % % Οιιαλδία % % ΤΝΟΛΟ % % *Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα ην 2005, νη αθίμεηο ηεο ΠΓΓΜ αθνξνχλ ην έηνο Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Πίλαθαο 3: ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010 ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΑΔΠ 15,3% (WTTC) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ 17,9% ηεο απαζρφιεζεο (WTTC) ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΔΗ ΚΑΙ (WTTC) ΔΜΜΔΗ ΔΟΓΑ 9.6 δηο ( ΣηΔ) ΑΦΙΞΔΙ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 15 εθαη. ΜΔΗ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗ ΓΑΠΑΝΗ 640 εθαη. ΜΔΡΙΓΙΟ ΑΓΟΡΑ 1,6% Παγθφζκηα 3,15% Δπξψπε ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 55% αθίμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη Ηνχιην Αχγνπζην- επηέκβξε ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 66% ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 4 πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ μελνδνρεία μελνδνρεηαθέο θιίλεο ΣΟΠ 5 ΑΓΟΡΔ Γεξκάληα,Ζλσκέλν Βαζίιεην, ΠΓΓΜ, Γαιιία, Ηηαιία ΣΟΠ 5 ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΑ Δ ΑΦΙΞΔΙ Αζήλα, Ζξάθιεην, Ρφδνο Θεζζαινλίθε, ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ Κέξθπξα. *Πεγή ΔΣΔ επεξεπγασία στοισείων ΔΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF 24

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη»

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Αθήνα, 21 Οκτωβρίοσ 2014 13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Ομιλία κ. Χπήζηος Μεγάλος Διεςθύνυν Σύμβοςλορ, Eurobank Κπξίεο θαη Κχξηνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΛΗΧΝ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ-ΜΟΡΦΔ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. ΔΚΠΟΝΗΗ ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κνο ΓΧΝΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 1 «Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα