ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOY MIX. Ν. ΓΛΥΚΥ ΣΤΟ MIX. ΣΤΑΜ. ΠΕΡΟΥΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (1695 1696) TOY MIX. Ν. ΓΛΥΚΥ ΣΤΟ MIX. ΣΤΑΜ. ΠΕΡΟΥΛΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOY MIX. Ν. ΓΛΥΚΥ ΣΤΟ MIX. ΣΤΑΜ. ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ» ΤΟΜ. 13 ΒΕΝΕΤΙΑ 1976

2

3 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOY MIX. Ν. ΓΛΥΚΥ ΣΤΟ MIX. ΣΤΑΜ. ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ» ΤΟΜ. 13 ΒΕΝΕΤΙΑ 1976

4

5 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. Ν. ΓΛΤΚΤ ΣΤΟ MIX. ΣΤΑΜ. ΠΕΡΟΥΛΗ Μέ τη γιαννιώτικη οικογένεια των Γλυκήδων, την τυπογραφική και εμπορική δραστηριότητα της, πού καλύπτει περίοδο περίπου διακοσίων χρόνων ( ), ή ιστορική έρευνα πολλές φορές έχει ασχοληθεί 1 καί έχει αποτιμήσει τήν προσφορά της στή διαμόρφωση της νεοελληνική;: κοινωνίας. Οι ανέκδοτες επιστολές 2 πού δημοσιεύονται έδώ επιβεβαιώνουν ορισμένα γνωστά στοιχεία καί επιπλέον μας δίνουν και νέες ειδήσεις για τή δραστηριότητα, κυρίως, του Μιχ. Ν. Γλυκύ 3. Ό Μιχ. Γλυκύς, γιος του Νικολάου Γλυκύ άπο τήν πρώτη του γυναίκα, Πολόνια 4, υστέρα άπο το θάνατο του πατέρα του, 30 Δεκ. 1693, αναλαμβάνει τή διεύθυνση του τυπογραφείου, άλλα συνεχίζει παράλληλα καί τίς άλλες εμπορικές ασχολίες του 5. Στή Βενετία δέν είχε ποτέ μόνιμη κατοικία, άλλα ταξί- 1. Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ή οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων, «'Ηπειρωτικά Χρονικά» Γ (1935) ΑθΗΝΑΓΟΡΑ, μητροπολίτη Παραμυθίας και Πάργης, Σχολή Έπιφανίου Ηγουμένου, «Ηπειρωτικά Χρονικά» Δ' (1929) ΑΓΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΑΒΑΘΑ, Μεταβίβαση κυριότητας και εμπορική επέκταση τοϋ τυπογραφείου Γλυκύ, «Ό Ερανιστής» 8 (1970) GEORG VELOUDIS, Das griechische Druck- und Verlagshaus «Glikis» in Venedig ( ), Wiesbaden 1974, Οπου καί δλη ή σχετική βιβλιογραφία. 2. Οί επιστολές πού εκδίδονται έδώ βρέθηκαν κατά τή διάρκεια της επεξεργασίας τοϋ ιδιωτικού αρχείου της οικογένειας Περούλη, πού αποτελεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής πού ετοιμάζω : A.S.V., Grande Fraterna S. Antonin, Archivio Privato dei Conti Peruli, Β. 18, fase. 5 (conti saldati, ricevute e lettere del quodam signor conte Michiel Peruli) χ.ά. 3. Tò Μιχαήλ Γλυκύ γνωρίζουμε καί άπο άλλες επιστολές του, πού έχουν εκδοθεί άπο το G. VELOUDIS, δ.π., σ 'Αποσπάσματα επιστολών του Γλυκύ έχουν δημοσιευτεί άπο τον Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟ, Το έν Βενετία Ήπειρωτικον Άρχεϊον, «Ηπειρωτικά Χρονικά» Γ (1935) καί , καθώς καί άπο τον ΑθΗΝΑΓΟΡΑ, μητροπολίτη Παραμυθίας καί Πάργης, δ.π., σ Βλ. G. VELOUDIS, δ.π., σ. 16, δπου δημοσιεύεται το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Γλυκύ. 5. Πρέπει νά σημειωθεί ακόμα μια φορά πώς άπο έμπορους ιδρύθηκαν δλα τά τυπογραφεία στή Βενετία, οί όποιοι μάλιστα, παράλληλα μέ τήν ίδρυση τών τυπογραφείων τους, συνεχίζουν καί τίς άλλες εμπορικές ασχολίες τους. "Αλλωστε δέ μπορούσε νά γίνει δια-

6 246 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ δευε 6 στην ηπειρωτική Ελλάδα ώς αντιπρόσωπος του πατέρα του πρώτα και υστέρα για λογαριασμό του, αφήνοντος ώς διαχειριστή του τυπογραφείου στή Βενετία το συνεταίρο του Πάνο Στράτη 7. Ή εμπορική διορατικότητα του πατέρα του στην αρχή, άλλα και του ϊδιου τον θέλει να βρίσκεται κοντά στους τόπους παράγωγης τών πρώτων υλών καί κατανάλωσης τών εμπορευματοποιημένων πρώτων υλών. Καί άπο αυτή τήν πλευρά βρίσκεται σωστά τοποθετημένος μέσα στο οικονομικό κύκλωμα της εποχής, δηλαδή είναι ό ενδιάμεσος 8 ανάμεσα στο κέντρο (Βενετία) καί στην περιφέρεια (ελληνικός χώρος). Πρέπει, μάλιστα, να επισημάνουμε το γεγονός πώς Ι'χει έδρα τα Γιάννενα, πού είναι βέβαια ή πατρίδα του, άλλα καί το κέντρο του εμπορίου άπο τή Μακεδονία, "Ηπειρο καί Θεσσαλία προς καί άπο τή Βενετία 9. Τήν εποχή στην οποία αναφέρονται οι επιστολές, προσπαθεί να συνδεθεί μέ τις αγορές της Ανατολής μέσω της Βενετίας, στέλνοντας άνθρωπο του για να αγοράσει εμπορεύματα καί να φύγει γιά τή Σμύρνη. Ό Γλυκύς είναι ό μεγάλος έμπορος, πού έ'χει ένα δίχτυο άπο μικροεμπόρους, απαραίτητου;: για τή διενέργεια τών εμπορικών συναλλαγών, άλλα καί αυτός μέ τή σειρά του είναι στην υπηρεσία του Περούλη 10 καί τών άλλων εμπόρων του κέντρου (Βενεφορετικά, άφοϋ καί τα βιβλία αποτελούν γι' αυτούς εμπορεύσιμο είδος, βλ. καί Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΑ', 'Αθήνα 1975, σ Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ή οικογένεια..., δ.π., σ Μαρτυρίες για τα ταξίδια του σέ διάφορες περιοχές του βαλκανικού χώρου, βλ. ΑθΗΝΑΓΟΡΑ, μητροπολίτη, δ.π., σ. 65. G. VELOUDIS, δ.π., σ Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, δ.π., σ Γι' αυτόν, καθώς καί γιά τή συνεργασία του μέ το Μιχ. Γλυκύ, βλ. γγρ. Α', σημ Για το ρόλο της ελληνικής άγορας κατά το 17ο καί 18ο αι. βλ. το άρθρο τοϋ Σπ. ΑΣΔΡΑΧΑ στην 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού Έθνους, δ.π. καί κυρίως σ. 173 κεξης. 9. Για τή σημασία καί το ρόλο τών πόλεων της 'Ηπείρου ώς πόλεων - βάσεων τοϋ διαμετακομιστικού εμπορίου άπο καί προς τή Βενετία καί αργότερα καί προς άλλα λιμάνια της Μεσογείου, βλ.'ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ Έθνους, δ.π., σ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΤΟ ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά το XVIII αιώνα, 'Αθήνα , σ. 28, ό όποιος χαρακτηριστικά γράφει για τους 'Ηπειρώτες εμπόρους : «...ανθρώπων πολύ επιτηδείων, που... είχαν αποκτήσει τήν προτεραιότητα στο τοπικό εμπόριο καί κρατούσαν στα χέρια τους ένα εμπορικό μηχανισμό, απλωμένο στην περιφέρεια δια μέσου των τοπικών εμποροπανηγύρεων, δπον κατά τή συνήθεια αγόραζαν τα τοπικά προϊόντα ή τα άντήλλασσαν με εμπορεύματα του εξωτερικού (τρόκ)». 10. Ό Μιχ. Σταμ. Περούλης κατάγεται άπο τήν αρχοντική οικογένεια τών Περούληδων, άπο τις σημαντικότερες της 'Αθήνας. Γεννημένος στην 'Αθήνα πέρασε στά μέσα τοϋ 17ου αι. στή Βενετία, δπου διακρίθηκε ιδιαίτερα στο εμπόριο. Χρημάτισε και πρόεδρος της 'Ελληνικής 'Αδελφότητας 4 φορές. Για το Μιχαήλ Περούλη καί γενικότερα γιά τους Περούληδες βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΟΥΔΟΥ, Ελλήνων 'Ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, Βενετία , σ Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Οί 'Αθηναίοι Περούληδες έν Βενετία, «Άθη-

7 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. ΓΛΥΚΥ 247 τίας) u. Σωστά οργανωμένος λοιπόν συνεργάζεται με 'Ιταλούς εμπόρους (γιατί οι "Ελληνες έμποροι στη Βενετία υπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της Δημοκρατίας) για το εμπόριο προς την 'Ανατολή 12. Τα έγγραφα δε μας δίνουν στη συνέχεια πληροφορίες γιά την εξέλιξη της προσπάθειας του Γλυκύ προς τις αγορές της 'Ανατολής. Πάντως έχουμε μια ακόμα μαρτυρία για το ρόλο τών Ελλήνων εμπόρων, μεσαζόντων στις εμπορικές ανταλλαγές 'Ανατολής - Δύσης. "Ομως ή εκδοτική επιχείρηση συγκεντρώνει το κύριο ενδιαφέρον του Γλυκύ, καθώς φαίνεται άπα τίς πληροφορίες πού μας δίνουν οι επιστολές. Κάτω άπο τή διεύθυνση του πατέρα του και μέσα στα πλαίσια της όλης εκδοτικής δραστηριότητας στην Βενετία, το τυπογραφείο τών Γλυκήδων βρισκόταν σε καλή οικονομική κατάσταση 13. Τήν εποχή αυτή, καθώς τό τυπογραφείο βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια του Π. Στράτη, ό Γλυκύς δλος ανησυχίες παρακαλεί τον έμπειρο Περούλη να προσέχει το συνεταίρο του για να δουλεύει σωστά το μαγαζί. Τίς ανησυχίες του προσπαθεί να καλύψει μέ το πρόσχημα κυνδύνων, πού απειλούν τους νέους στα μέρη εκείνα: «... δτι εις αυτόν τον τόπον οι νέοι εϋχωλα πίπτουν εις ταϊς παγίδες τον διαβόλου και δεν όιλογίζουνται τον δλεθρον της ψυχής τους και τον μεγαν χαλασμον τον σολδίου τους και τήν μεγάλην άτιμίαν», «... να μην πεση εις τίποτες σατανικαις παγίδες, ποϋ καλά ήξεύρης ή εύγενία αον πδς πίπτουν οι νέοι και φθίρουν τον βίον τους, τήν ψυχήν τους και το κορμί τους από τήν κακήν άσϋενια της μαλιψράντζας» u. "Ισως ή κοινωνική κατάσταση στή Βενετία 15 αυτή τήν εποχή να δικαιολογεί τους φόβους του Γλυκύ' εξάλλου ό φόβος της Εύρώναϊκά» 41 (1968) 1-8. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εμπορική αλληλογραφία εκ Θεσσαλονίκης, «Μακεδόνικα» Ζ' (1966) ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Άρχειοδιφικά ανάλεκτα, «Αθηναϊκά» 45 (1970) ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ό Μικρός Έλληνομνήμων, τχ. Β', Ιωάννινα (1960) 94-96, Οπου δημοσιεύεται ή διαθήκη τοϋ Μιχ. Περούλη. Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Περοΰλαι, εφ. «'Έθνος», 1 Νοεμβρίου Είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική ή σημείωση, πού βρίσκεται στο άρχεΐο Περούλη, γραμμένη άπο τον ίδιο γιά τα χρήματα πού τοϋ χρωστά ό Μιχ. Γλυκύς : «1705 μαϊου α, τον μηχάλη Γλνκή μαζή και άλλα τέσσαρα ακρίτα πραγματεντάδων εδικών τον δπον κρατονμεν δια καοντζιον [ασφάλεια] μας, δια δονκ. 4200», βλ. Α.S.V., Grande Fraterna S. Ληtonin, Archivio Privato Peruli, serie terze, B. 16, fase, [απογραφή υπαρχόντων Μιχ. Σταμ. Περούλη]. 12. Βλ. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, 'Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 'Αθήνα , σ Βλ. G. VELOUDIS, δ.π., σ. 20 και σ , δπου δημοσιεύονται οί σχετικοί πίνακες εκδόσεων γιά κάθε χρόνο. 14. Βλ. εγγρ. Α, στ , Β', στ Βλ. POMPEO MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata, Bergamo , τόμ. Γ', σ

8 248 ΓΓΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ πης 16 δέ μπορεί να μή συνοδεύει τις σκέψεις του γιαννιώτη εμπόρου" άλλα γι' αυτόν εκείνο πού μετρά περισσότερο είναι ή πρόοδος της δουλειάς του, «... [ή] κυβέρνηση τον νεγότζιον», γι' αύτο απευθύνεται στον Περούλη, πού είναι φτασμένος έμπορος. 'Από την πλευρά του πάλι ό Περούλης ήταν πρόθυμος να βοηθήσει το Γλυκύ, γιατί βρισκόταν μέσα στά πλαίσια του εμπορικού κυκλώματος. Θά εξυπηρετήσει λοιπόν κάθε ανάγκη του Γλυκύ, δανείζοντας του χρήματα 17 καί γράφοντας ένα ποσό για λογαριασμό του συνεταίρου του, Π. Στράτη, στη Δημόσια Τράπεζα της Βενετία,8. Οι φόβοι αού Γλυκύ για το τυπογραφείο έχουν τη βάση τους στη γενικότερη οικονομική κρίση πού επικρατεί στον ελληνικό χώρο. Το γεγονός έχει άμεσο αντίκτυπο και στο εμπόριο των βιβλίων, άφου το εμπόριο αύτο συνδέεται σταθερά μέ τήν κατάσταση πού επικρατεί κάθε φορά στις ελληνικές περιοχές 19. Τήν κρίση αυτή μας τήν ομολογεί καί ό 'ίδιος ό Γλυκύς μέ τα παρακάτω λόγια : «... ότι εχωμε μεγάλα κεαάτια και δεν ημπορούμε να πουλίϋωμε καί αν δόσωμε και πουθενά τρομάζω με να πάρουμε το ύολδί μας» 20. Μάλιστα δέχεται να δανειστεί μέ κάθε τόκο πού θα του ζητήσει ό Περούλης καί θά θυμηθεί καί τίς οικονομικές διαφορές πού έχει μέ τή μητρυιά του 21. "Ετσι ή κρίση πού θά χτυπήσει το τυπογραφείο Γλυκύ δέν είναι τόσο αποτέλεσμα κακής διαχείρισης άπο το μέροε του Π. Στράτη, δσο είναι αποτέλεσμα της γενικότερης κρίσης της τυπογραφίας στή Βενετία, γύρω στά τέλη του 17ου αι., τυπογραφίας σα ενα εξαρτημένης άπο τίς εξελίξεις στον ελληνικό χώρο 22, 16. Βλ. ΦίΛ. Η. ΗΛΙΟΥ (έπιμ.), Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άπο το Άμστερνταμ, 'Αθήνα 1976, σ. κ' - κα'. 17. Τά χρήματα, αρκετά μεγάλο ποσό, πού ζητά ό Γλυκύς στά δυο διαδοχικά γράμματα του (βλ. έγγρ. Γ', Δ') είναι βέβαιο πώς τοϋ τα έστειλε ό Περούλης. Τοϋτο μπορούμε νά το εξακριβώσουμε μέ βεβαιότητα άπο το γεγονός πώς τά γράμματα τοϋ Γλυκύ βρίσκονται στο φάκελλο μέ τους έξωφλημένους λογαριασμούς τοϋ Περούλη (conti saldati) καί παράλληλα εϊναι μεταφρασμένα στά ιταλικά μέ επίσημη επικύρωση άπο Βενετό νοτάριο. 18. Βλ. έγγρ. Δ', στ καί σημ. 3 τοϋ ίδιου έγγραφου. 19. Βλ. έγγρ. Α', σημ Βλ. έγγρ. Γ', στ Βλ. έγγρ. Β', στ καί σημ. 7 τοϋ ίδιου εγγράφου, έγγρ. Γ', στ Γιά τήν κρίση τοϋ τυπογραφείου Γλυκύ, πού άπο το περιβάλλον της οικογένειας τοϋ γιαννιώτη εμπόρου αποδίδεται αποκλειστικά στην κακή διαχείριση τοϋ Π. Στράτη, βλ. πληροφορίες στίς μελέτες τοϋ G. VELOUDIS, δ.π., σ , δπου άπο τους πίνακες εκδόσεων βιβλίων τοϋ τυπογραφείου μά καί των άλλων τυπογραφείων φαίνεται ή γενικότερη κρίση της τυπογραφίας, κρίση πού ιδιαίτερα γιά τό τυπογραφείο Γλυκύ θά επεκταθεί καί στά πρώτα χρόνια τοϋ 18ου αι. παρά το γεγονός πώς τή διεύθυνση τοϋ καταστήματος θά έχει αναλάβει ό γιος τοϋ Μιχαήλ Γλυκύ, Δημήτριος. G. PLUMIDIS, La stampa greca

9 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. ΓΛΤΚΤ 249 αποκλειστικού αγοραστή των ελληνικών βιβλίων 23. 'Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι και è οξύς συναγωνισμός ανάμεσα στά τυπογραφεία τής Βενετίας, καθώς έμμεσα μας ομολογεί καί ό Γλυκύς : «"Ετι δε παρακαλώ τψ εύγενία σου δσες φατούρες σας έρχονται δια βυββλία, δλα να προστάζεις να τα περνούν από την στάμπα μας...» 2ί. Είναι φανερό πώς ο άμεσος ανταγωνιστής του Γλυκύ εϊναι το τυπογραφείο του Σάρου, πού έχει ιδρυθεί στή Βενετία πριν άπο λίγα χρόνια 25. Ή παράκληση του Γλυκύ στον Περούλη είναι ακόμα μιά μαρτυρία γιά τον τρόπο τής διακίνησης των βιβλίων στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας* εντάσσονται 26 δηλαδή καί αυτά μέσα στα άλλα εμπορεύσιμα ε'ίδη καί μ' αυτό τον τρόπο εξαρτώνται κάθε φορά άπο τις οικονομικές καί κοινωνικές αλλαγές ενός ευρύτερου χώρου. "Ετσι, παρά τις προσπάθειες του Γλυκύ καί παρόλο το φόρτωμα των ευθυνών για την κακή κατάσταση του τυπογραφείου πρώτα στον Π. Στράτη καί έπειτα στο γιό του, Δημήτρη, τα πράγματα δέν θα αλλάξουν προς το καλύτερο γρήγορα. Καί θα πρέπει νά φτάσει ό 18ος αι. πού θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες 27 για τήν εκδοτική - οικονομική πρόοδο του τυπογραφείου Γλυκύ. a Venezia nel secolo XVII, «Archivio Veneto», Serie V, vol. XCIII (1971) Για τις κατηγορίες σέ βάρος τοϋ Π. Στράτη βλ. ΑθΗΝΑΓΟΡΑ, μητροπολίτη, δ.π., σ Βλ. ΦίΛ. Η. ΗΛΙΟΥ, Τα τραβήγματα των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αιώνα, «Ελληνικά» τόμ. 28 (1975) τχ. 1, σ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία, 'Αθήνα 1973, σ. 32 κεξης. 24. Βλ. εγγρ. Β', στ Βλ. G. plumidis, Tre tipografie di libri Greci : Salicata, Saro e Bortoli, «Ateneo Veneto» 9 (1971). 26. Βλ. ΦίΛ. Η. ΗΛΙΟΥ, Τα τραβήγματα... δ.π., σ. 135 κεξής. 27. Βλ. ΦίΛ. Η. ΗΛΙΟΥ, Προσθήκες... δ.π., σ. 39 κεξής.

10 250 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ* Α' Γιάννενα Φεβρουαρίου Περίληψη. Γράφει ό Μιχ. Γλυκύς στο Μιχ. Περούλη πώς στέλνει δικό του άνθρωπο μέ 1000 δουκάτα, για να αγοράσει εμπορεύματα, με τη βοήθεια του Π. Στράτη, και να φύγει για τη Σμύρνη. Τον παρακαλεί ακόμα να προσέχει το σύντροφο του στο τυπογραφείο, Π. Στράτη, δίνοντας του συμβουλές για τη σωστή λειτουργία του μαγαζιού. Αυτόγραφο : Α.S.V., Grande Fraterna S. Antonin, Archivio Privato Peruli, b. 18, fase. 5, χ.ά. Μονόφυλλο. Στο αριστερό περιθώριο της πίσω σελίδας σημειώνεται μέ το χέρι του Περούλη : γραμένη από çρ μηχάλη γληκή 17 φλχβαρήου Τιμιότατε, εύγαινέστατε και πολλά ήγαπημένε μου 2 άρχω κυρ Μιχαήλ Πυρούλη ι, ακριβώς την 3 αφεντιά σου προσκυνώ. 4 Τα πολλά και άνιπόφορα βάσανα 2 όπου επερικύκλωσαν την ελεηνήν μου πατρίδα εγι\ 5 ναν ετία που δεν έγραψα της ευγένεια σου, και θέλης μου συμπαθίση. Πλην εγώ 6 πάντα σε εχω μέσα εις τα ψυλοκάρδια της καρδίας μου, εστοντας και να εϊσε ανήρ 7 ευγενείς και έντιμος και φίλος τών φίλων. Δια τοϋτο ερχωμε με την παρόν μου να την 8 προσκυνίσω και να της φανερόσω την δουλοσύνην και άγάπην όπου της εχω, παρα\ 9 καλόντας τον κύριον να της χαρίση μακρόν βίον, ώς βούλεται. "Αλλο Signor Μιχαήλ ας 10 ήξεύρη ή έντιμότη σου πος τώρα στέλνω εις τα αυτόθι τον εδικό μου τον Θανάση, εκείνον u όπου ήττον σκλάβο μένος εϊς τήν Μπαρμπαρία 3, του όποιου του εδοσα χύλια δουκάτα 12 να τα δουλευθή συνδροφικώς. Kai έρχεται αύτοϋ να του ψωνίση ό κυρ Πάνος Στρατής* με\ 13 ρικά πράγματα δια τήν Σμύρνη. Και παρακαλώ τήν ευγένεια σου να τον ρεκουμαν\ Η τάρης 5 εις εκείνον τον φίλον σου 6 που εχης εις τήν Σμύρνη, γράφοντας του πος είναι'αν\ ι5 θροπος εδικό σου και να τον προσεχή. Kai εγώ θέλω ήμε πάντα εις τους ορισμού σου. Άκομί 16 τήν παρακαλώ πολλά να αγαπά τον εδικόν μου κϋρ Πάνον Στράτη και να όρμηνεύης \ ιί και να τον νουθετάς εις όσα σεμνά και έντιμα, ώς αν να ισουν Ίδιος του πατέρας. Και ] 18 από τον Θεον θέλης εχη τον μισθόν. "Οτι εις αυτόν τον τόπον οι νέοι εϋχωλα πίπτουν 19 εις ταις παγίδες του διαβόλου * Τα έγγραφα δημοσιεύονται μέ διορθώσεις στή στίξη, στα κεφαλαία και στο χωρισμό τών λέξεων. Οί λίγες βραχυγραφίες αναλύονται σιωπηρά.

11 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. ΓΛΤΚΤ 251 και δεν σιλογίζοννται τον δλεθρον της ψνχής τους και τον μέγαν \ 20 χαλασμον τον σολδίον τους και την μεγάλην άτιμίαν. Δια τούτο σε παρακαλώ και 21 προσκυνά! να γένης πατέρας εις αυτόν νουθετιζοντάς τον να λίπη από ταΐς κα\ 22 καις συναναστροφαΐς. "Αλλά να κντάζη το μα^α^ί καθώς πρέπη δια να είναι άνιχ\ 23 θό, είς μνημόσυνον του μακαρίτη πατρός μου να μη μας γένη καμία ατιμία. Έπι\ 2ί θυμώ και την παρακαλώ να μου στίλη κανένα γράμμα διλοτικον της ειγία σου να χέρωμαι. 25 Παρακαλώ την εντιμότη σου να προσκυνίση από μέρος μου τον λογιότατον διδάσκαλον'' 20 του Σεμεναρίου και τον εντιμότατον Signor Μάκουλαν* και τον τίμιον άνιψιόν της 9. Ταύτα μεν 27 δια τού παρόντος ό δε Κύριος να είναι της εντιμότητα σον πάντα βοηθός Φενρουαρίου 17, είς Ιωάννινα.! 29 μικρός δούλος της σης εντιμότιτος 30 Μιχαήλ δ Γλυκύς εις τους 3t ορισμού σον ΣΧΟΛΙΑ 1. Γι' αυτόν βλ. είσαγ. σημ Ό Γλυκύς αναφέρεται έδώ στην κακή κατάσταση, πού διαμορφώθηκε στην "Ηπειρο κατά τη διάρκεια τοϋ βενετοτουρκικοϋ πολέμου ( ). Ειδικότερα, ύστερα άπό την κατάληψη της Αυλώνας άπο τους Βενετούς (18 Σεπτ. 1690), επαναστάτησαν πολλά χωριά της Ηπείρου και τμήμα της περιοχής βρισκόταν ουσιαστικά κάτω άπο βενετικό έλεγχο. Τά γεγονότα αυτά ανάγκασαν τήν Πόρτα νά στείλει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, πού αποκατάστησαν τήν τάξη προκαλώντας δμως και γενική αναστάτωση στη χώρα ώς τά 1693, μέ τις σφαγές, τις έξωμοσίες και τις μετακινήσεις πληθυσμών. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού 'Έθνους, τόμ. ΙΑ', 'Αθήνα 1975, σ ΑΠΟΣΓ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τόμ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ Μπαρμπαριά, περιοχή τής Β. 'Αφρικής, Οπου τά σημερινά κράτη : 'Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο. 'Ορμητήριο και καταφύγιο των άγριων μπαρμπαρέζων πειρατών, πού ή δράση τους ήταν ιδιαίτερα καταστρεπτική για τους νησιώτικους πληθυσμούς. Για περισσότερα βλ. ΑΠΟΣΤ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., τόμ. Β', Θεσσαλονίκη , σ , όπου και ή σχετική βιβλιογραφία. 4. 'Από τίς διάφορες αποσπασματικές πληροφορίες πού μας δίνει ό Κ. Μέρτζιος στις εργασίες του γνωρίζουμε πώς ό Πάνος Δημ. Στρατής ήταν έμπορος άπο τήν Παραμυθιά, εγκαταστημένος στή Βενετία. Μέλος της 'Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας άπο το (βλ. Ε.Ι.Β., Παλαιό 'Αρχείο, reg. 134 και 225, Γ' και Δ' Μητρ.) συνεργάστηκε μέ το Μιχ. Ν. Γλυκύ, πού τοϋ ανέθεσε τή διεύθυνση τοϋ τυπογραφείου του. "Αλλωστε στον εμπορικό τομέα είχαν συνεργαστεί και οί πατεράδες τους, Νικ. Γλυκύς και Δημ. Στρατής, και ό Π. Στρατής ήταν γυναικάδελφος τοϋ Λεοντάρη Γλυκύ, άδελφοΰ τοϋ Μιχαήλ. Ή συνεργασία στό τυπογραφείο, πού ήταν γιά δέκα χρόνια, δέν πήγε καλά και στό τέλος διακόπηκε (1702). Ό Π. Στρατής πέθανε στις 28 Δεκ Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Τό έν Βενετίςι Ήπειρωτικόν Άρχεϊον, «'Ηπειρωτικά Χρονικά» Ι (1935) 14-18, ΙΑ' (1936) 229. ΑθΗΝΑΓΟΡΑ, μητροπολίτη

12 252 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ Παραμυθίας και Πάργης, Σχολή Έπιφανίου Ηγουμένου, «'Ηπειρωτικά Χρονικά» Δ' (1929) ρεκουμαντάρω (ΐταλ. raccomandare), συστήνω, εμπιστεύομαι. 6. Δέν είναι εύκολο να διαπιστωθεί ποιος είναι ό φίλος τοϋ Περούλη στή Σμύρνη, γιατί δ Περούλης διατηρούσε εμπορικές σχέσεις μέ πολλούς έμπορους στην πόλη αυτή, δπως οί Δημ. Κουμπελής, Δημ. Παλαιολόγος, Μιχ. Καραγιάννης. 7. Δάσκαλος στή σχολή Φλαγγίνη (Σεμενάριο ) τήν εποχή αυτή είναι ό 'Ιωάννης Χαλκείας άπο τή Μοσχόπολη. Για περισσότερα βλ. Αθ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Ή Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ , δπου και ή σχετική βιβλιογραφία. 8. Πρόκειται για τον 'Ιωάννη Μάκολα, άπο τή γνωστή αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια, πού ακολούθησε το Μοροζίνη, ύστερα άπο τήν εγκατάλειψη της 'Αθήνας άπο τους Βενετούς (10 'Απρ. 1688), και μέλη της εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, τα Εφτάνησα και τή Βενετία. Ό 'Ιωάννης Μάκολας χρημάτισε και πρόεδρος της Ελληνικής 'Αδελφότητας. Για τον Ίω. Μάκολα καΐ γενικότερα γιά τήν οικογένεια Μάκολα βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΟΥΔΟΥ, 'Ελλήνων 'Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Βενετία , σ Α. Χ. ΖΩΗ, Λεξικον ιστορικόν και λαογραφικον Ζακύνθου, τόμ. 2, 'Αθήνα 1963,-σ. 382, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. ERNESTO CORSINI - GAETANO ZAMPARO, Documenti e geneologia della famiglia Macola, conti di Gomosto e Martesa (Nozze Ballavisti - Macola), Πάντοβα 'Ανεψιός τοϋ Μιχ. Σταμ. Περούλη είναι ό Δημ. Σπυρ. Περούλης, πού θά διαδεχτεί το θείο του στο εμπόριο και θα αναδειχτεί σ' έναν άπο τους μεγαλύτερους εμπόρους στή Βενετία. Β' Γιάννενα Matou Π ε ρ ί λ η ψ η. "Οπως καί στο προηγούμενο γράμμα, ό Γλυκύς παρακαλεί τον Περούλη να συμβουλεύει καί να καθοδηγεί το σύντροφο του στο τυπογραφείο Π. Στρατή. Του γράφει ακόμα να αγοράζει Οσα βιβλία του παραγγέλνουν άπο το δικό τους τυπογραφείο, στο όποιο στηρίζει κάθε ελπίδα του για οικονομική ευχέρεια καί αποκατάσταση των παιδιών του. Για τή μητρυιά του Χάιδω Σουγδουρή, γράφει δτι τοΰ στέρησε τήν πατρική του κληρονομιά. Αυτόγραφο : Α.S.V., Grande Fraterna S. Antonin, Archivio Privato Peruli, b. 18, fase. 5, χ.ά. Μονόφυλλο. Στο κάτω δεξιό περιθώριο σημειώνεται μέ το χέρι του Μιχ. Περούλη : γραμμένη από ςρ μηχαλη Γλητζή μαηον Εντιμότατε, ενγαινέστατε καί πολλά ήγαπημένε μου \ 2 Signor Μιχαήλ Πνρούλη, ακριβώς τήν αύ\ 3 θεντία σον προσκυνώ. 4 Εις ταϊς 29 τον άπερασμένον μηνός τήν κατά πολλά επιθημητήν μου γραφή της άφεν\ 5 τίας σου έλαβα γραμένην άπο ταΐς 30 [20 τοϋ Μαρτίον και άναγνοθοντάς την εχάρικα πολλά β τήν καλήν της ειγία. Είδα και εκα-

13 ΛΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. ΓΛΤΚΤ 253 τάλαβα δια μέσον τοϋ τιμίου της γράμματος την καθαράν 7 και άδολον αγάπη και προθυμία ποϋ εχης προ του λόγου μας και υπέρ ευχαριστώ την καλήν 8 της αγάπη. Ό Θεός δ άγιος να σε κάμη πολιχρόνιον και μεθ' επιτα να σε άξιόση της ούρα\ 9 νίου βασιλείας. 'Εγώ πάλιν ξαναπαρακαλώ την ευγένεια σου να αγαπάς τον εδικό μου 10 τον Πάνω 1 και να τον ορμηνέβης καί να τον σιδρομίσης άνίσως και εχη τίποτες χρία. "Οτι π δεν αγαπώ να μου γένη καμία ενδροπή, ποϋ δ Θεός να μη το δόση. Κυβέρνα τον ώς αν 12 πεδί σου και συχνά να τον νουθετάς εις τα δσα είναι της τιμής και δια κυβέρνηση του 13 νεγότζιου 2, δια να μην πέση εις τίποτες σατανικαΐς παγίδες, ποϋ καλά ήξεύρης ή ευγε\ η νία σου πδς πίπτουν οι νέοι και φθίρουν τον βίον τους, την ψνχήν τους και το κορμί τους από \ lb την κακήν άσθένια της μαλιφράντζας 3. Το πολή Βάρος και ή μεγάλη ευλάβια και 16 προσκύνηση όπου προσφέρνω εις την εντιμότητα σου με παρακυνα και γράφω με 17 πολϊ θάρος και την παρακαλώ να μας άσιστέρη ' εις τα πάντα ώς αν καλός πατέρας 18 και από τον επ ουράνιον Θεόν θέλης εχη τον μισθον και την άνταμιβήν. "Ετι δε παρα\ ϊ9 καλώ την εύγενία σου δσες φατούρες 5 σας έρχονται δια βυβλλία, δλα να προστάζης να τα \ 20 περνούν από την στάμπα μας, δια να ημπορώ να σοστεντάρωμε 6. "Οτι εις αυτήν τήν στάμ\ 2 'πα εχω τήν ελπίδα μου να κυβερνιθώ εγώ και τα πεδιά μου. "Οτι τα μετριτά ποϋ είχε άφί\ 22 ση δ μακαρίτης δ πατέρας μου, μου τα εχμαλότισε ή μπαρμπαρέζα μητριά μου Μόνον δ Θεός να κάμη εκδίκησιν εις αυτήν δια παράδιγμα αλουνών γυναικών ομιόν 24 της. Ταύτα μεν δια το παρόν, δια να μήν τήν ενοχλώ. Και δια το τέλος, τον εντιμότατον 25 και πολλά ήγαπημένον μου άνιψιόν σου πολλά και ακριβώς τον προσκυνώ κάί δ Κύριος να είναι της σης \ 2ύ εντιμότητος πάντα βοηθός μαΐου 7 εις 'Ιωάννινα. 27 της σης εντιμότητος μικρός δούλος 28 άλλα πιστός φίλος 29 Μιχαήλ δ Γλυκύς ΣΧΟΛΙΑ 1. Εϊνοα ό συνεργάτης τοϋ Μιχ. Γλυκύ, Πάνος Δημ. Στρατής* βλ. γι' αυτόν, 2γγρ. Α', σημ νεγότζιο (το) (ίταλ. negozio), εμπορικό κατάστημα. 3. μαλιφράντζα, (ή) (ίταλ. male di Francia) και μαλαφράντζα, αφροδίσιο νόσημα, σύφιλη. Ή αρρώστια αυτή, για την όποια γίνεται για πρώτη φορά λόγος στη Βενετία στην τελευταία δεκαετία τοϋ 15ου αι., πρέπει να ήταν σέ μεγάλη έξαρση γύρω στά τέλη τοϋ 17ου αι. βλ. POMPEO MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata, Bergamo , τόμ. Β', σ. 52 και τόμ. Γ', σ άσσιστέρω (ίταλ. assistere), συντρέχω, βοηθώ, συμπαραστέκομαι. 5. φατούρα (ή) (ίταλ. fattura), απόδειξη παραλαβής εμπορευμάτων, έγγραφη παραγγελία εμπορευμάτων.

14 254 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ 6. σοστεντάρομαι (ιταλ. sostentare), συντηρούμαι. 7. Μητρυιά τοϋ Μιχ. Γλυκύ είναι ή Χάιδω Σουγδουρη, αδερφή τοϋ γνωστού λογίου Γ. Σουγδουρη. Οί σχέσεις ανάμεσα στο Μιχ. Γλυκύ καΐ στη μητρυιά του ποτέ δέν ήταν καλές, εντάθηκαν Ομως ύστερα άπα το θάνατο τοϋ Νικ. Γλυκύ μέ αφορμή τά κληρονομικά δικαιώματα τους. Καθώς φαίνεται, ή Χάιδω κατάφερε να αποσπάσει άπο τά χέρια τοϋ Μιχαήλ σημαντικό μέρος της περιουσίας τοϋ Νικ. Γλυκύ, γι' αυτό καί ό Μιχαήλ χρησιμοποιεί εναντίον της κάθε μέσο, μάλιστα επέτυχε να προκαλέσει και τον αφορισμό της άπο τήν εκκλησία. Για περισσότερα βλ. ΑθΗΝΑΓΟΡΑ, μητροπολίτη, δ.π., σ. 64, Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ή οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων, «Ηπειρωτικά Χρονικά» Γ (1935) ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 'Ανέκδοτα Ηπειρωτικά Μνημεία, «Ηπειρωτικά Χρονικά» ΙΕ' (1938 ) , δπου καί ή διαθήκη της Χάιδως Σουγδουρη. Γ' Γιάννενα 1696 Περίληψη. Ό 1 'Οκτωβρίου Γλυκύς παρακαλεί τον Περούλη να του δανείσει δυο χιλιάδες δουκάτα, γιατί βρίσκεται σε άσχημη οίκονονική κατάσταση. Βρίσκει την ευκαιρία νά κατηγορήσει πάλι τη μητρυιά του. Αυτόγραφο : Α.S.V., Grande Fraterna S. Antonin, Archivio Privato Peruli, b. 18, fase. 5, χ.ά. Μονόφυλλο. Το έγγραφο είναι μεταφρασμένο στά ιταλικά καί συνεχίζεται καί στην πίσω δψη μέ το κείμενο της μετάφρασης, πού έγινε στις 29 Αυγούστου 1704 άπο το νοτάριο Φραγκίσκο Βελάνο. Τήν ϊδια ημερομηνία έχει καί ή επικύρωση, πού έγινε άπο το Βενετό νοτάριο Antonius Bragadenus. Στο επάνω δεξιό περιθώριο της πίσω σελίδας σημειώνει ό Περούλης : γραμμένη άπο ςρ μηχαηλ γληκη οχτοβρηου α Τιμιότατε, ευγαινέστατε και πολλά ήγαπημένε μον 2 κυρ Μιχαήλ Πυρούλη, τήν αυθεντία σου πολλά 3 προσκυνώ. Όμίως και τον ήγαπημένον μου 4 άνεψιόν σου. 5 Κύριον τον Θεον παρακαλώ δια τήν ειγίαν της αυθεντία σου. Μέ τήν παρόν μου είς μάκρος 6 δεν γράφω της αυθεντία σου, μόνον ερχωμε να τήν παρακαλέσω ως άληθυνον και \ Ί πιστόν μου φίλον, έτούτην τήν ώρα, να μέ δανίσης δίο χυλιάδες δουκάτα ι είς τόσα 8 τζεκύνια 2, να μου τά στίλης δτι εχω μία υπόθεση πολλά χριαζούμενη νά τελιόσω και ήμε 9 πολλά άδειος άπο κοντάδα 3, δτι εχωμε μεγάλα κεσάτια 4 και δέν ημπορούμε νά πουλίσω \ ιο με και αν δόσωμε και πουθενά τρομάζωμε νά πάρωμε το σολδί μας. Μόνον παρακα\ η λώ τήν ευγένεια σου εις έτοϋτην μου τήν ανάγκη νά μοϋ βρεθής ταϊς δίον χυλιάδες τά δου\ 12 κάτα και νά πλερόνω προς ίξΐ τά εκατό τον χρόνον. "Οσος κεράς ή'θελ.εν άπεράση ι3 παράνου νά μή μοϋ πάρης. Ίδέ καί όρίζης καί παράνου, κάμε καθώς ορίζης. Και δια πλέον,4 σιγουρατζιόν σου 5, γράφω

15 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. ΓΛΤΚΤ 255 τον εδικού μου κυρ Πάνου Στρατή να σον κάμη την νπόσχεσιν ΰ. Ι5 Ααί σε παρακαλώ πολλά να κάμης ετούτη την ώρα ώς αν ίδιος πατέρας εις τον λόγου μου, 16 όπου να εχη το ανάθεμα ή μητριά 7 μου, που με Ιστέρισε από την πατρικήν μου πε\ 1 "'ριουσία. Και να εχη τον άφορεσμον του Χρίστου μαζί με τους συνκυνονούς της. Ταύτα 18 Ôià το παρόν και ό Κύριος περισκεπη της αυθεντίας σου. 1696, 'Οκτωβρίου α τ Ψ εις 'Ιωάννινα. ι9 της εντιμοτιτό σου μικρός δούλος αλλά πιστός 20 φίλος Μιχαήλ ο Γλυκύς ΣΧΟΛΙΑ 1. δουκάτο, το {ίταλ. ducato), χρυσό καί άργυρο βενετικό νόμισμα. Το χρυσό το 1543 ονομάστηκε zecchino. Ή πρώτη αξία του χρυσού δουκάτου ήταν 18 grossi, άλλα υστέρα σταθεροποιήθηκε στα 24 grossi. Οί συναλλαγές συνήθως γινότανε σέ δουκάτα αργυρά πού ή πρώτη τους αξία ήταν 2 λίρες καί 8 σολδία, για νά σταθεροποιηθεί στην εποχή τοϋ δόγη Leonardo Loredan ( ) στή σταθερή πια άπο τότε τιμή των 6 λιρών και 4 σολδίων. Στα ε'γγραφα τά βρίσκουμε μέ διάφορες ονομασίες, δπως δουκάτα correnti, effettivi, d'argento καί μέ τις ελληνικές: τρεχούμενα, λιανικά, αργυρά. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. P. MoLMENTi, δ.π., τ. Α', σ G. MAJER, L'officina monetaria della Repubblica di Venezia, «Archivio Veneto», serie V, vol. LII - LUI (1953) καί κυρίως σ. 35 σημ τζεκίνι, το (ίταλ. zecchino), χρυσό βενετικό νόμισμα (βλ. καί σημ. 1) περιζήτητο στίς εμπορικές αγορές. Γι' αυτό καί ό Γλυκύς ζητά τά δανεικά χρήματα σέ τζεκίνια. Βλ. καί ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗ, Ιστορία της οικονομικής ζωής της 'Ελλάδος, τ. Α' ( ), 'Αθήνα 1934, σ. 40, 45 καί κοντάδα, τά (ίταλ. contati, βενετ. contadi), μετρητά. 4. κεσάτι, το (τουρκ. kesat), συνήθως στον πληθ. κεσάτια, εμπορική στασιμότητα. 5. σιγουρατζιόν, ή (βενετ. sicurazion), εγγύηση, ασφάλεια. 6. εδώ σημαίνει : γραφτή απόδειξη δανεισμού χρημάτων. 7. Βλ. έγγρ. Β', σημ. 7. Δ' Γιάννενα 'Οκτωβρίου Περίληψη. Ό Γλυκύς ευχαριστεί τον Περούλη για τις 200 λίρες πού ό Περούλης έγραψε στο Ονομα του Π. Στράτη στο «μπάγκο». Του ζήτα πάλι το δάνειο, γιά το όποιο τοϋ ετχε μιλήσει στο προηγούμενο γράμμα του. Αυτόγραφο : Α.S.V., Grande Fraterna S. Antonin, Archivio Privato Peruli, b. 18, fase. 5, χ.ά. Μονόφυλλο. Tò κείμενο συνεχίζεται καί στην πίσω σελίδα μέ τη μετάφραση του κειμένου στα ιταλικά, πού έγινε άπο το νοτάριο Φραγκίσκο Βελάνο στις 29 Αυγούστου Στην πίσω σελίδα καί ή επικύρωση, πού έγινε άπο το Βενετό νοτάριο Antonius Bragadenus στίς

16 256 ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ 30 Αυγούστου Στην κάτω δεξιά γωνία της πίσω σελίδας ό Περούλης σημειώνει: γραμμένη από ςρ μηχαηλ γλητζή όχτοβρηου Τιμιότατε, ενγαινέστατε καί πολλά ήγαπημένε μου, κϋρ Μιχαήλ \ 2 Πνρούλη, την αυθεντία σον πολλά προσκυνώ. Όμίως και 3 τον ήγαπιμένον μου τον άνιψιόν σου. 4 Εις την α τ Ψ του παρόντος μηνός με αλη μου γραφή της είχα γράψη και τήν επαρακαλοϋσα \ ò và μου κάμη μία εβεργεσία, καθώς και 6 κϋρ Πάνος 1 δ εδικός μου θ έλη σοΰ συντίχη 2. Και παρακαλώ [ 6 πολλά τήν εύγαινία σον να γένης πατέρας εις τον λόγου μου δίχως καμία σου ζημία και με ΰπόσχεσιν του 7 εδικού μου κϋρ Πάνον. Τώρα με τήν παρόν μον ήμε να αποκριθώ τήν αυθεντία σον εις τιμία σον 8 γραφή, ποϋ τήν σήμερον έλαβα, γραμμένην από ταις πρότες τοϋ άπερασμένον μηνός και 9 άναγνοθοντάς την εχάρικα πολλά τήν καλήν της ειγία, με τήν οποίαν εκατάλαβα τήν καθαρά 10 και αδολον άγάπην δποϋ εχης εις τοϋ λόγον μον, δια τήν σνδρομή δποϋ έκαμες τοϋ εδικού μον 11 κϋρ Πάνον και τοϋ έγραψες εις τον μπάνκο 3 διακόσιες λίτρες i. Kai ευχαριστώ κατά πολλά τήν \ 13 αυθεντία σον. Ό Θεός να σε ποληχρονίση και νά σοϋ χαρίση τα δσα όρέγεσε. 'Εγώ άξιος δεν ήμε να 13 σοϋ δώσω τήν άνταμιβήν μόνον δ πλονσιόδορος Θεός να σον χαρίση τον παράδισον. Άκομι καί τώρα Μ να μοϋ βρεθής σε παρακαλώ πολλά είς δσα με τήν αλην μου σοϋ έγραφα, δια νά κουμουδάρω 5 15 μία μου υπόθεση πολλά άνανγκέα. Και ας εχω συχνά τιμιόν σον γράμμα δηλοτικον της ειγία σον. Και δια ι6 το τέλος τον λογιότατον διδάσκαλον 6 τοϋ Σεμεναρίον πολλά προσκννώ, καί ας θημιθή νά σνχνο \ 1Ί νονθετά τον Μπονμπονλη 7 οία νά μή κολασθή. Και δ Κύριος περισκέπη της ενγαινία σον , Όκτωμβρίου 4 είς 'Ιωάννινα. 19 της εντιμότητα σον μικρός δούλος άλλα πιστός φίλος 20 Μιχαήλ δ Γλνκνς ΣΧΟΛΙΑ 1. Πάνος Στρατής, γι' αυτόν βλ. ^γγρ. Α', σημ συντυχαίνω, εδώ με τή σημασία του λέγω, συνομιλώ, εκθέτω. 3. Banco - Giro, ήταν ή Δημόσια Τράπεζα της Βενετίας, πού ιδρύθηκε στα 1620 καί βοήθησε σέ πολλές δύσκολες στιγμές τή Δημοκρατία. Οί ενδιαφερόμενοι κατέθεταν τα κεφάλαια τους μέτόκο6%. Χαρακτηριστικό του Banco - Giro ήταν πώς τα κεφάλαια μπορούσαν να γυρίσουν (girare) εύκολα άπό το δνομα ενός έμπορου στο όνομα ενός άλλου καί μέ αυτό τον τρόπο γινόταν πιο εύκολες οί εμπορικές συναλλαγές. Για περισσότερα βλ. AMEDEO SORESINA, Il Banco Giro di Venezia, Venezia P. MOLMENTI, δ.π., τόμ. Γ', σ Πρόκειται για τις λίρες. Ή λέξη λίτρα στη θέση της λέξης λίρα χρησιμοποιείται συχνά άπό τους Έλληνες έμπορους στή Βενετία. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πώς ύπηρ-

17 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( ) TOT MIX. ΓΛΤΚΤ 257 χε ειδικό σταθερό νόμισμα για τις συναλλαγές μέ το Banco - Giro, ή λίρα τοΰ Banco Giro, πού ή αξία της ήταν 12 δουκάτα. Ή σταθερή τιμή της λίρας τοϋ Banco ήταν εγγύηση απέναντι στις συχνές διακυμάνσεις της αξίας των διαφόρων νομισμάτων της άγορας. 5. κουμουδάρω (ίταλ. comodare), τακτοποιώ - διευθετώ. 6. Βλ. και έ"γγρ. Α', σημ Είναι ό κρητικός Νικόλαος Άντ. Μπουμπούλης (Βουβούλης), πού έχει να παρουσιάσει αξιόλογη δράση στη Βενετία. Χρημάτισε διευθυντής στο Κωττουνιανο ( ), δάσκαλος στην Ελληνική Σχολή της Βενετίας (1687) και για λίγες μέρες διευθυντής στή Φλαγγίνειο Σχολή. Ό πατέρας του, 'Αντώνιος, ήταν κουμπάρος τοϋ Νικολάου Γλυκύ και ό ίδιος ό Νικόλαος ανάμεσα στο 1683 και 1684 επιμελητής τών εκδόσεων τοϋ τυπογραφείου Γλυκύ. 'Από διάφορες πληροφορίες πού έχουμε φαίνεται πώς ό Νικόλαος Μπουμπούλης είχε σχέσεις μέ πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν τήν περίοδο τών εκκλησιαστικών ταραχών στή Βενετία (τέλος 17ου- αρχές 18ου αι.). Γι' αυτό και ό Γλυκύς γράφει τα παραπάνω λόγια, φοβούμενος, πιθανώς, προσχώρηση τοΰ Μπουμπούλη στις τάξεις της Καθολικής 'Εκκλησίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Αθ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, δ.π., σ ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ, Τυπάλδου - Στάη συμμορία, Κωνσταντινούπολις 1913, σ. 28, 30, 35. Κ. ΣΑΘΑΣ, Νεοελληνική Φιλολογία, Έν 'Αθήναις 1868, σ ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ

18 RIASSUNTO P. MicHAiLARis, Lettere inedite ( ) di Michele Glichis a Michele Perulis, pp Si pubblicano quattro lettere (una del 1695 e tre del 1696) che Michele Glichis spedì da Giannina a Michele Perulis a Venezia. Il Glichis aveva affidato la direzione della tipografia fondata a Venezia dal padre Nicola al suo socio Panos Stratis e si occupava di commercio avendo come sede Giannina. Con queste sue lettere prega l'amico ed esperto commerciante Perulis di consigliare e agevolare il suo socio per il buon andamento del negozio a Venezia. Le nuove informazioni che offrono queste lettere del Glichis completano le nostre conoscenze sull attività, le tendenze e le dipendenze dei commercianti greci alla fine del XVII secolo. Nello stesso tempo vengono messi in rilievo i problemi affrontati in quell'epoca dalla tipografia Glichis, problemi che erano anche più in generale quelli delle case editrici greche a Venezia in questo periodo cruciale per il commercio.

19

20

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Ούτε τιάρα ούτε φτυάρα Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Ούτε τιάρα ούτε φτυάρα Θράκη 2006, 1 Ούτε τιάρα ούτε φτυάρα Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο του Κεμάλ, από τον Πάπα. Άγκυρα 28 Νοεμβρίου 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικηγόροι βρήκαν έναν κρυφό όρο στην διαθήκη του θείου σας. Δεν αρκεί να ξοδέψετε μόνο τα χρήματά σας πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.

Οι δικηγόροι βρήκαν έναν κρυφό όρο στην διαθήκη του θείου σας. Δεν αρκεί να ξοδέψετε μόνο τα χρήματά σας πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Οι δικηγόροι βρήκαν έναν κρυφό όρο στην διαθήκη του θείου σας. Δεν αρκεί να ξοδέψετε μόνο τα χρήματά σας πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Για να κληρονομήσετε την περιουσία του, πρέπει να χάσετε και τη

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο Κατά παραγγελία γράψιμο και κατά παραγγελία ψυχές... γίνεται; Κι όμως γίνεται... Οι πιο πολλοί είναι τους είδους, αλλά της ψυχής, δεν είναι κανείς... Εγώ με της πένας μου

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Παπαδοπούλου Αλίκη Προβελεγγίου

Εύη Παπαδοπούλου Αλίκη Προβελεγγίου Εύη Παπαδοπούλου Αλίκη Προβελεγγίου «Στην αρχαία Ελλάδα του 5ου αιώνα π.χ. το επάγγελμα του τραπεζίτη δεν έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και συχνά ταυτιζόταν με αυτό του τοκογλύφου. Οι τράπεζες σχετίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι δίπλα στον λαό και βοηθά τους σεισμόπληκτους κατοίκους της Κεφαλονιάς!

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι δίπλα στον λαό και βοηθά τους σεισμόπληκτους κατοίκους της Κεφαλονιάς! Την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, έγραφε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος στον ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ: ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι δίπλα στον λαό και βοηθά τους σεισμόπληκτους κατοίκους της

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες: Παναγιώτης Σχίζας, τηλ. 210 7273982, fax: 210 7246824, e-mail:psxiza@ekt.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ref: ΚΩΕ ΑΒΕΚΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 2 Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. Ένα μεγάλο θέμα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 93 Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ π.χ. 2.000 ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΦΑΓΗΤΟ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα