DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK"

Transcript

1 1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ελένη Ευθυμίου Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη των ποικίλων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και χρήση ορολογίας συμβάλλει στην προβολή μίας σειράς γνωστικών και κοινωνιογλωσσολογικών θεμάτων που αναφύονται ως συνέπεια των σύγχρονων συνθηκών επικοινωνίας και διακίνησης της γνώσης. Πράγματι, η διάδοση των ιδεών και της γνώσης επηρεάζει σήμερα την εξέλιξη των περισσότερων γλωσσικών συστημάτων, εφόσον, πέρα από φαινόμενα όπως ο δανεισμός λέξεων ή η δημιουργία διεθνισμών, ολόκληρα πεδία εννοιών μπορούν να υιοθετηθούν και να μεταφερθούν ως σύνολα όρων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Σε γλώσσες όπως η ελληνική, όπου η δημιουργία και υιοθέτηση νέων όρων συναρτάται αναπόφευκτα με την παρεμβολή δομικών στοιχείων από άλλους γλωσσικούς κώδικες, η ορολογία συνδέεται με τις διαδικασίες παραγωγής, αφομοίωσης και μεταβίβασης της γνώσης, που διατυπώνεται μέσω του επιστημονικού λόγου. Με τον τρόπο αυτό, οι επιστημονικές και τεχνικές υπογλώσσες καθίστανται φορείς γλωσσικής μεταβολής μέσω των οποίων εισάγονται έννοιες, λέξεις, αλλά και συντακτικές δομές που στη συνέχεια διαχέονται προς τη γενική γλώσσα επηρεάζοντας την εξέλιξή της. DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK Eleni Efthimiou Marianne Katsoyannou SUMMARY The study of the various aspects connected with the development and use of terminology contributes to focusing on a number of cognitive as well as sociolinguistic issues that arise as a consequence of modern conditions in communication and knowledge transfer. Dissemination of new ideas and knowledge affects the evolution of most linguistic systems, as beside phenomena of loan adaptation and international word formation, entire fields of concepts may well be adapted and transferred as sets of term from one language to another. In languages like Modern Greek, in the case of which creation and adaptation of new terms is strongly associated with intrusion of structural patterns from other linguistic codes, terminology is related with procedures of knowledge production, acquisition and transfer which are uttered via language for special purposes (LSP) codes. In this way, scientific and technical sublanguages act as factors of language change, which affect the general language by introducing and disseminating not only new terms and concepts but even innovative syntactic structures.

2 2 Η ανάγκη μελέτης της ορολογίας προκύπτει από το γεγονός ότι η χρήση όρων συναρτάται με συγκεκριμένες δραστηριότητες και ανάγκες της ανθρώπινης ζωής. Ακόμη και στο πλαίσιο απλών καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως είναι π.χ. η οδήγηση αυτοκινήτου ή η εκτέλεση μίας συνταγής μαγειρικής, η επικοινωνία βασίζεται στη γνώση ενός λεξιλογίου με ειδική σημασία, που ισχύει δηλαδή ειδικά και αποκλειστικά για το δεδομένο θεματικό πλαίσιο. Το φαινόμενο όμως που ονομάζουμε σήμερα «έκρηξη» της ορολογίας συνδέεται ειδικότερα με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και με τη ταχύρρυθμη διάδοσή της [1]. Ως προς το θέμα αυτό, είναι πλέον κοινός τόπος ότι η αγγλική γλώσσα έχει προσλάβει ρόλο ενιαίου κώδικα που αποτελεί ταυτόχρονα μέσο ανάπτυξης και διάδοσης της γνώσης προς άλλα γλωσσικά συστήματα [2]. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι όροι «εισάγονται» στις γλώσσες υποδοχής μαζί με τη γνώση την οποία εκπροσωπούν. Η εισαγωγή όρων, μέρος της διαδικασίας εισαγωγής γνώσης σε μία κοινωνία, μπορεί να μελετηθεί από διάφορες πλευρές. Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με την εισαγωγή ορολογίας ως φαινόμενο γλωσσικής επαφής το οποίο συμμετέχει στην εξέλιξη του γλωσσικού συστήματος υποδοχής, στην προκειμένη περίπτωση της ελληνικής. Με δεδομένο ότι οι λέξεις δεν φέρουν μόνο γλωσσική, αλλά και γνωστική πληροφορία, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με το ρόλο της ορολογίας και της φρασεολογίας ως φορέων αφενός γλωσσικής αλλαγής και αφετέρου πολιτισμικής επίδρασης. Πράγματι, εκτός από τις καθαρά γλωσσικές διαδικασίες, που αφορούν κυρίως τα επίπεδα του λεξιλογίου και της σύνταξης, η επαφή μεταξύ δύο γλωσσικών συστημάτων στο πλαίσιο μίας ιεραρχημένης σχέσης, εμπεριέχει και μια ισχυρή κοινωνιογλωσσολογική συνιστώσα. Παρατηρούμε καταρχήν μία ενδιαφέρουσα σύγκλιση ανάμεσα στην επιστημονική προσέγγιση και στη διαμόρφωση του γλωσσικού αισθήματος των ομιλητών: το σημείο τομής είναι η κοινή διαπίστωση ότι οι όροι σχετίζονται με την εξωγλωσσική πραγματικότητα (και ακριβέστερα με την κατονομασία της), με αποτέλεσμα να επηρεάζονται από εξωγλωσσικούς παράγοντες περισσότερο και με τρόπο πιο άμεσο από ό,τι η υπόλοιπη γλώσσα. Κατ' αυτήν την έννοια, το αν ένας όρος θα μεταφραστεί ή θα εισαχθεί στη γλώσσα υποδοχής με τη μορφή που έχει στη γλώσσα όπου δημιουργήθηκε, μπορεί να θεωρηθεί θέμα κατονομασίας που δεν αφορά το τμήμα της γνώσης που εκφράζει το συγκεκριμένο γλωσσικό σημείο. Αυτό που έχει σημασία είναι να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ένας όρος δεν μπορεί να αποτελέσει φορέα νοήματος αν δεν εντάσσεται σε ένα δομημένο σύνολο όρων, συνδεδεμένο με ένα σύστημα εννοιών.

3 3 Οι μελέτες που έχουν γίνει για την ελληνική γλώσσα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση του λεξιλογίου και στους τρόπους με τους οποίους αυτό επηρεάζεται από τις διάφορες διαδικασίες δανεισμού και δημιουργίας νεολογισμών. Διαθέτουμε έτσι αναλυτικές περιγραφές για το φαινόμενο του λεξιλογικού δανεισμού και για τους τρόπους με τους οποίους οι ξένοι όροι ενσωματώνονται μορφολογικά και/ή φωνολογικά στη γλώσσα μας [3]. Χωρίς να ασχοληθούμε εδώ με την τυπολογία των δανείων, αναφέρουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα ως προς τις συνέπειες του φαινομένου για το γραμματικό σύστημα της ελληνικής. Παρατηρούμε για παράδειγμα ότι τα μη προσαρμοσμένα δάνεια δημιουργούν νέα συλλαβικά σχήματα, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι κανόνες του φωνολογικού συστήματος: η ελληνική διαθέτει πλέον λέξεις που λήγουν σε σύμφωνα όπως /p/ ή /k/ (τοπ, σοκ) και σε συμφωνικά συμπλέγματα όπως /rd/ ή /kt/ (γουόρντ, ίμπακτ), που δεν προκύπτουν από την εσωτερική εξέλιξη της γλώσσας, αλλά από διαμεσολάβηση ξένων στοιχείων. Στο επίπεδο της μορφολογίας, οι αλλαγές εμφανίζονται κυρίως στο πλαίσιο του πτωτικού συστήματος: μέσω της υιοθέτησης δάνειων λεξικών μονάδων, αυξάνεται ο αριθμός των άκλιτων ουσιαστικών και τροποποιείται η παραγωγικότητα των κλιτικών παραδειγμάτων και επομένως και η μεταξύ τους στατιστική σχέση. Στη μορφολογία των ρημάτων δεν παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα, πιθανότατα επειδή η υποχρεωτική χρήση παραγωγικών επιθημάτων (όπως το -αρ- με το οποίο σχηματίζονται τα σκανάρω, μπουτάρω, σερφάρω...) οδηγεί την ένταξή τους στα υπάρχοντα κλιτικά παραδείγματα. Σε αντιστάθμισμα όμως, δημιουργούνται σύνθετα με το ρήμα κάνω και δάνειο ουσιαστικό: κάνω σκαν, μπουτ, σερφ (ή σέρφινγκ) Η πιο ενδιαφέρουσα διαπίστωση εδώ είναι ότι το σχήμα ρήμα + δάνειο ουσιαστικό παραμένει ανοιχτό, με την έννοια ότι επιτρέπει τη χρήση πολλών άλλων ρημάτων εκτός από το κάνω: έχουμε έτσι: ανοίγω φάιλ, έχω / παίρνω / δίνω φίντμπακ, κατεβάζω / αναλύω ντάτα (ή ντέιτα), διαβάζω / γράφω / δημοσιεύω πέιπερ, γίνομαι ρέφερανς, κατεβάζω / ανοίγω / βλέπω μέιλ, πατάω σπέις, έντερ, εσκέιπ, μαθαίνω / ξέρω κομπιούτερ, που αποτελούν ισάριθμες αποδείξεις του υψηλού βαθμού παραγωγικότητας του δομικού αυτού σχήματος. Με βάση τέτοιες μελέτες, σχηματίζεται μία πρώτη εικόνα για την επίδραση που ασκεί στη γλώσσα η εισαγωγή ορολογίας, καταρχήν στα επίπεδα της φωνολογίας και της μορφολογίας, παραγωγικής και κλιτικής. Οι γλωσσικές αλλαγές όμως που οφείλονται στη μεταφορά ορολογίας δεν περιορίζονται στο λεξιλόγιο: στην πραγματικότητα, τόσο ο άμεσος δανεισμός, όσο και η χρήση μεταφραστικών δανείων για την απόδοση των όρων έχουν ευρύτερες συνέπειες για το γλωσσικό σύστημα υποδοχής. Για τη γλωσσολογική θεωρία, η σχέση αυτή είναι αναμενόμενη:

4 4 εφόσον η γλώσσα αποτελεί σύστημα που βασίζεται σε σχέσεις αλληλεξάρτησης, η οποιαδήποτε γλωσσική μεταβολή δεν μπορεί να αφορά μεμονωμένα στοιχεία στα οποία να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο. Αντίθετα, επηρεάζει το συνολικό φάσμα του φαινομένου το οποίο αφορά, οδηγώντας σε αναδόμηση του περιβάλλοντος εμφάνισής του, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποτελέσει αφορμή για άλλες αλλαγές. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των ποικίλων μορφών δανεισμού επιστημονικών και τεχνικών όρων στη γλωσσική μεταβολή δεν έχει μελετηθεί συστηματικά έξω από το χώρο του λεξιλογίου. Πρόσφατα μόνο άρχισαν να εμφανίζονται αναλύσεις προερχόμενες από τους χώρους της μετάφρασης, της φρασεολογίας και κυρίως της κειμενογλωσσολογίας [4], οι οποίες, αν και συνήθως δεν αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα της ορολογίας, ασχολούνται με τη μελέτη των όρων μέσα στο προτασιακό τους περιβάλλον και σε συνάρτηση με τη μακροδομή του κειμένου. Για να δείξουμε πώς ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός, θα αναφέρουμε καταρχήν το φαινόμενο του δανεισμού πολυλεκτικών μονάδων, οι οποίες εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στην επιστημονική και τεχνική ορολογία. Οι τρόποι με τους οποίους συνδυάζονται στοιχεία από διάφορες γραμματικές κατηγορίες για να σχηματίσουν πολυλεκτικούς όρους διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γλώσσα (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την υπογλώσσα), γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δανεισμό των δομικών σχημάτων με τα οποία πραγματώνονται οι όροι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απόδοσης όρων που συνοδεύεται από δανεισμό δομικών σχημάτων, αποτελεί μια κατηγορία σχηματισμών που προέρχονται από τομείς όπως τα μαθηματικά και η ιατρική και περιλαμβάνουν γράμματα και αριθμούς, π.χ.: α-error, alpha-index, alpha-amylase, alpha-blocker, T4 cell. Κατά την απόδοση στα ελληνικά, παρατηρούμε μια ισχυρή τάση, την οποία υποστηρίζουν και επίσημοι επιστημονικοί φορείς, να διατηρείται η σειρά των συστατικών του όρου σύμφωνα με τον κανόνα της αγγλικής: α-σφάλμα, α-δείκτης, α- αμυλάση, άλφα-παρεμποδιστής, T4 κύτταρο. Το σχήμα αυτό τείνει να επικρατήσει, όχι μόνο μεταξύ των ειδικών κάθε τομέα, αλλά και σε κείμενα που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, για παράδειγμα σε οδηγίες χρήσης φαρμακευτικών προϊόντων: (1) Η σαλβουταμόλη είναι ένας εκλεκτικός διεγέρτης των β-2 αδρενεργικών υποδοχέων. [...] Όπως και με άλλους βήτα-2 αγωνιστές σπάνια έχει αναφερθεί στα παιδιά αυξημένη ενεργητικότητα. Η παρατήρηση των προφορικών δεδομένων δείχνει ότι τέτοιες χρήσεις αρχίζουν να εμφανίζονται και στον καθημερινό λόγο, όπου καταγράφουμε εκφωνήματα όπως:

5 5 (2) Ήρθε από το Οχάιο Πανεπιστήμιο, (3) Θα μιλήσει στη 14 αίθουσα, τα οποία δεν είναι τυχαίο ότι καταγράψαμε σε περιβάλλον επιστημονικού συνεδρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι μαζί με τις έννοιες που εκφράζουν οι δάνειοι όροι, η γλώσσα προσεταιρίζεται και δομικά στοιχεία, των οποίων η διάδοση μπορεί να οδηγήσει σε γλωσσική αλλαγή. Η κυριότερη ένδειξη μίας τέτοιας αλλαγής είναι η υιοθέτηση των νέων στοιχείων από ευρύτερες ομάδες ομιλητών και η ενσωμάτωσή τους στο γλωσσικό κώδικα. Στη συνέχεια θα διατυπώσουμε ορισμένες υποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες δανεισμού, ξεκινώντας από τις λέξεις, επεκτείνονται στα επίπεδα της συντακτικής και εννοιολογικής δόμησης της πρότασης για να επηρεάσουν τελικά την οργάνωση και τη διάρθρωση του κειμένου. Θα ασχοληθούμε καταρχήν με το συντακτικό, ή μάλλον σημασιοσυντακτικό επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας, για να αναφερθούμε στην ένταξη των λεξιλογικών μονάδων στο περιβάλλον της πρότασης και στην ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο κειμενικό σύνολο. Στο επίπεδο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη χρήση παθητικής σύνταξης σε προτάσεις όπως: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται... / αναλύεται... / περιγράφεται... Πρόκειται για μία αρκετά κοινή συντακτική επιλογή, η οποία μάλιστα χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα στα επιστημονικά, τεχνικά και δημοσιογραφικά κείμενα [5] προφανώς με σκοπό τη δημιουργία απρόσωπου ύφους. Πράγματι, ένα γενικό χαρακτηριστικό του επιστημονικού λόγου είναι ότι πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία απαίτηση αντικειμενικότητας και ουδετερότητας ως προς την προσωπική εμπλοκή του επιστήμονα-υποκειμένου της εκάστοτε έρευνας. Έτσι, οι απρόσωπες δομές χρησιμοποιούνται με βασικό στόχο να προσδώσουν στο κείμενο το κύρος που απορρέει από την έκφραση της γενικής και αναμφισβήτητης αλήθειας [6]. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η επιλογή αυτή καταλήγει στη δημιουργία προτάσεων που βρίσκονται στο όριο του αποδεκτού, τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα των φυσικών ομιλητών της ελληνικής. Μία πρώτη κατηγορία τέτοιων προτάσεων εκπροσωπείται από το παρακάτω παράδειγμα: (4) Η 5η έκδοση του εγχειριδίου ετοιμάστηκε από ομάδες εμπειρογνωμόνων [...] για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι η έλλειψη φυσικότητας οφείλεται σε γλωσσική παρεμβολή: αυτό που ενοχλεί είναι ο συνδυασμός της σύνταξης και της λεξιλογικής επιλογής που είναι η μετάφραση του αγγλικού was prepared. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα, όπως αυτό που ακολουθεί, που προέρχονται από πρωτογενή ελληνικά κείμενα:

6 6 (5) Ο πρόεδρος της Βουλής [...] υπενθύμισε ότι εδώ και 25 χρόνια καμία δράση δεν αναλήφθηκε για το συνεχιζόμενο δράμα [...] Παρατηρούμε ότι η πρόταση, που αυτή τη φορά δεν προέρχεται από μετάφρασμα, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία αποδοχής από την προηγούμενη κάτι το οποίο δείχνει ότι το φαινόμενο είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται και απαιτεί λεπτομερέστερη ανάλυση. Η υπόθεσή μας είναι ότι αυτή η σύνταξη, η οποία αποτελεί παραβίαση των περιορισμών επιλογής του ρήματος, πρέπει να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα υπεργενίκευσης, δηλαδή επέκτασης ενός κανόνα πέρα από τα περιβάλλοντα στα οποία επιτρέπεται η εφαρμογή του. Μία εξήγηση του φαινομένου βασισμένη αποκλειστικά στην επίδραση της αγγλικής θα αποτελούσε υπεραπλούστευση, ανεπαρκή για να στηρίξει οποιοδήποτε επιχείρημα περί γλωσσικής μεταβολής. Προκειμένου να μιλήσουμε για αλλαγή σε ένα γλωσσικό σύστημα, πρέπει να αποδείξουμε ότι το στοιχείο που μας ενδιαφέρει (εδώ, η υπεργενίκευση της παθητικής σύνταξης) διαδίδεται σε περιβάλλοντα άλλα από αυτό μέσω του οποίου εισήλθε στη γλώσσα, με αποτέλεσμα είτε να τείνει να επικρατήσει σε όλες τις περιπτώσεις, είτε τουλάχιστον να καταλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές όπου εφαρμόζεται συστηματικά. Σημαντικός παράγοντας για την εδραίωση μίας τέτοιας αλλαγής είναι η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που την εκπροσωπούν. Τι σχέση όμως έχει η ορολογία με το φαινόμενο αυτό; Η υπόθεσή μας είναι ότι τα νεωτεριστικά ορολογικά και φρασεολογικά στοιχεία που εισάγονται μέσω των επιστημονικών και τεχνικών υπογλωσσών διαχέονται μέσα από το λόγο της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της διαφήμισης, της δημοσιογραφίας και τελικά ενσωματώνονται στη γενική γλώσσα όταν αρχίσουν να συνδέονται με γλωσσικές δραστηριότητες άλλες από την έκφραση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης. Ας αναλύσουμε για παράδειγμα τη χρήση του ρήματος επεξεργάζομαι στο γνωστικό τομέα της πληροφορικής, όπου αφθονούν οι διατυπώσεις όπως: (6) Αυτό είναι δυνατό διότι η πληροφορία αποθηκεύεται και επεξεργάζεται σε αριθμημένες χωριστές μονάδες σταθερού μεγέθους καλούμενες εγγραφήματα (record). Εδώ, η χρήση του επεξεργάζομαι προέρχεται από δανεισμό: το ρήμα παίρνει ειδική σημασία μέσω της οποίας εντάσσεται στην υπογλώσσα της πληροφορικής και ταυτόχρονα δανείζεται τη σύνταξη του αγγλικού process υιοθετώντας ένα νέο πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης. Παρόλο που αυτή η χρήση χαρακτηρίζεται λανθασμένη σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής, η συστηματική εμφάνισή της σε κείμενα πληροφορικής την καθιστά εκ των πραγμάτων

7 7 αποδεκτή, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη υπογλώσσα. Για να καταλάβουμε πώς το φαινόμενο επηρεάζει την εξέλιξη της γενικής γλώσσας, δεν έχουμε παρά να παρατηρήσουμε μία σειρά από άλλα παραδείγματα χρήσης, από διάφορα θεματικά πεδία. Τα παραδείγματα προέρχονται από το σώμα κειμένων ΕΘΕΓ [7], και παρουσιάζονται εδώ με χρονολογική σειρά. Στο πρώτο από αυτά το νέο γλωσσικό στοιχείο παρουσιάζεται στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης τεχνικής υπογλώσσας: (7) Κλασσικό παράδειγμα το benchmark MIPS, που, όπως λέει η λέξη (Million Instructions per Second), στοχεύει να μας δείξει πόσο γρήγορα επεξεργάζεται ένα σύνολο εντολών, χωρίς ωστόσο η επεξεργασία να βγαίνει ΕΞΩ από τον επεξεργαστή, π.χ. στη μνήμη. Στη συνέχεια, η χρήση αυτή του επεξεργάζομαι καθιερώνεται στα επιστημονικά κείμενα, αλλά και στα διδακτικά εγχειρίδια: (8) Στην συνέχεια το κρανιόγραμμα επεξεργάζεται, χαράσσοντας τις χορδές μεταξύ των κρανιομετρικών σημείων, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των εσωτερικών γωνιών. (9) Δεν χρησιμοποιείται πληροφορία από γειτονικές ακτίνες, δηλαδή κάθε μια επεξεργάζεται ανεξάρτητα (κάτι που δίνει τη δυνατότητα για παράλληλο προγραμματισμό). Η δημοσιογραφία, η διοίκηση και η διαφήμιση μπορούν να θεωρηθούν οι κερκόπορτες από τις οποίες ο νεωτερισμός περνάει σε ευρύτερα πεδία χρήσης, με αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτός, τουλάχιστον από τους νεότερους ομιλητές, ως γραμματικός κανόνας. Το νέο συντακτικό σχήμα παγιώνεται όταν αρχίζει να εμφανίζεται και σε κείμενα που έχουν αποδέκτη το ευρύ κοινό: (10) Αντίθετα, η αγορά λειτουργεί καλύτερα σε ένα πλαίσιο όπου οι μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις και οι "κανόνες του παιχνιδιού" συζητούνται, επεξεργάζονται και αποφασίζονται από την Πολιτεία. (11) Όλες οι αιτήσεις θα επεξεργαστούν, απλά δε θα έχετε προτεραιότητα, όταν σας επιλέγουν τα πανεπιστήμια. Σταδιακά, το φαινόμενο επεκτείνεται σε άλλα ρήματα και περνάει στη γενική γλώσσα, όπως δείχνουν τα αποσπάσματα από τον προφορικό λόγο που συμπληρώνουν τα δεδομένα μας: (12) Συγκαλέστηκε συνέλευση του Υπουργικού Συμβουλίου. (ΝΕΤ, δελτίο ειδήσεων) (13) Να βάλουμε και μία κορδέλα στο πακέτο, να φαίνεται ότι περιποιήθηκε! (διάλογος με πωλήτρια σε κατάστημα ειδών δώρων)

8 8 Στόχος της παρουσίασης που προηγήθηκε, ήταν να δείξουμε ότι οι τρόποι με τους οποίους αποδίδονται σημασιολογικά, υφολογικά ή πραγματολογικά γνωρίσματα στο πλαίσιο κάποιων υπογλωσσών, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μεταβολές στο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος. Αναφορικά με τα παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε, θα υποστηρίζαμε ότι αποτελούν καταγραφή της πορείας μίας γλωσσικής μεταβολής που στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί σε τροποποίηση του πλαίσιου υποκατηγοριοποίησης των αποθετικών ρημάτων, δηλαδή των σημασιοσυντακτικών ιδιοτήτων τους. Στο επίπεδο της σημασιολογικής ανάλυσης εντάσσεται και το φαινόμενο που ονομάζεται σημασιολογικός δανεισμός. Ο όρος αναφέρεται στη μετάφραση όρων με λέξεις που ήδη υπάρχουν σε μία γλώσσα και αποκτούν νέα σημασία μέσω της διαδικασίας αυτής: όταν το mouse μεταφράζεται ως ποντίκι, η λέξη ποντίκι παίρνει και μία δεύτερη σημασία (ηλεκτρονική συσκευή). Με τον ίδιο τρόπο μεταφράζονται και πολυλεκτικοί όροι, π.χ. random access memory = μνήμη άμεσης πρόσβασης ή μνήμη τυχαίας πρόσβασης. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου, χωρίς να παραβιάζονται δομικοί κανόνες της γλώσσας αποδέκτη, το σημασιολογικό αποτέλεσμα της μετάφρασης είναι εμφανώς προβληματικό. Ως παράδειγμα που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε την κοινωνιογλωσσολογική διάσταση του φαινομένου, θα χρησιμοποιήσουμε την απόδοση του ιδιαίτερα παραγωγικού σχήματος της αγγλικής X-intensive (όπου Χ = ουσιαστικό), το οποίο μεταφράζεται συστηματικά στα ελληνικά ως έντασης X (όπου Χ = ουσιαστικό σε γενική). Το παράδειγμα που ακολουθεί περιλαμβάνει διάφορες πραγματώσεις της δομής αυτής: (14) [...] include form of activity, with the categories: 1. For services: capital intensive (such as air & sea transport) computation intensive (such as financial services, or design services) skill-intensive (such as restaurant services, hairdressing, etc.: broadly, personal services) labour intensive. [...] περιλαμβάνουν μορφή δραστηριότητας, με τις κατηγορίες: 1. Για τον τομέα των υπηρεσιών: υπηρεσίες έντασης κεφαλαίου (πχ. εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές) υπηρεσίες έντασης υπολογισμών (πχ. υπηρεσίες χρηματοοικονομικών ή σχεδίασης) υπηρεσίες έντασης δεξιοτήτων (πχ. εστιατόρια, κομμωτήρια κ.λπ: γενικά, προσωπικές υπηρεσίες) υπηρεσίες έντασης εργατικού δυναμικού.

9 9 Από συντακτική άποψη, η απόδοση του επιθέτου (intensive) με ουσιαστικό σε γενική (έντασης), όπως και η δομή ουσιαστικό σε γενική + ουσιαστικό σε γενική (έντασης Χ), αποτελούν επιτυχείς μεταφραστικές λύσεις που βασίζονται σε δόκιμες πρακτικές. Είναι όμως προφανές ότι ο αναγνώστης του παραπάνω κειμένου θα δυσκολευτεί να αποδώσει στην ελληνική φράση έντασης Χ τη σημασιολογική αξία που περιέχει ή απαιτεί Χ σε σημαντικό βαθμό ή ποσότητα, που είναι η ακριβής σημασία του αγγλικού Χ-intensive. Αυτό συμβαίνει επειδή η συγκεκριμένη χρήση του intensive δεν αντιστοιχίζεται με καμία από τις σημασίες του προτεινόμενου μεταφραστικού ισοδύναμου έντασης. Με άλλα λόγια, για να γίνει κατανοητή η φράση έντασης Χ στην ελληνική γλώσσα, πρέπει πρώτα να γίνει αναδιάρθρωση των σημασιολογικών σχέσεων της λέξης ένταση. Παρόλα αυτά, ο σχηματισμός έντασης Χ χρησιμοποιείται ευρύτατα, όχι μόνο σε επιστημονικάτεχνικά κείμενα, αλλά, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε από έρευνα στον ΕΘΕΓ, και στο δημοσιογραφικό λόγο. Μπορεί κανείς να επικαλεστεί μία πραγματιστική ερμηνεία του φαινομένου, αποδίδοντας την ανάγκη δανεισμού σε έλλειψη γνωστικής υποδομής στη γλώσσα αποδέκτη ή και σε ατελή γνώση του γλωσσικού συστήματος. Εξίσου σημαντικοί όμως, είναι και οι παράγοντες που μπορούμε συνοπτικά να χαρακτηρίσουμε ως πολιτισμικούς και οι οποίοι επηρεάζουν τη γλωσσική συμπεριφορά. Πράγματι, οι γλωσσικές επιλογές λειτουργούν και ως σύμβολα μέσω των οποίων οι ομιλητές προβάλλουν την κοινωνική και πολιτιστική τους ταυτότητα [8]. Δεδομένου ότι η αγγλική, εξαιτίας του ρόλου της ως κώδικα παραγωγής της γνώσης, χαρακτηρίζεται ως γλώσσα υψηλότερου κύρους, κάθε αναφορά σε αυτήν, άμεση ή έμμεση, μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελεί στη αύξηση του κύρους του κειμένου, γραπτού ή προφορικού. Όταν όμως η αναφορά στη γλώσσα κύρους δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ένταξης των όρων στις σημασιολογικές και γνωστικές δομές του συστήματος υποδοχής, όταν δηλαδή οι νέοι όροι εισάγονται χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία των εννοιών τις οποίες εκπροσωπούν, δεν εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους στο γνωστικό επίπεδο. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από τη γλωσσική πραγμάτωση των όρων: όπως είδαμε στο (14), η ορθή δόμηση των ονοματικών φράσεων δεν είναι αρκετή για να γίνει κατανοητό το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Για να δείξουμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η ορολογία στη διαμόρφωση της γνωστικής υποδομής στη γλώσσα υποδοχής, θα χρησιμοποιήσουμε ένα τελευταίο παράδειγμα, αυτή τη φορά από το γνωστικό τομέα της γλωσσολογίας:

10 10 (15) Η παραδοσιακή γραμματική ονομάζει τις προτάσεις που εισάγονται με αντωνυμίες όπως «ποιος», «ποια» κ.λπ. ερωτήσεις μερικής αγνοίας επειδή ζητούν πληροφορία για ένα και μόνο στοιχείο της πρότασης. Στα αγγλικά οι προτάσεις αυτές αναφέρονται ως «wh-questions». Για συντομία, θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς εδώ τον όρο «whερωτήσεις». Δεν θα σχολιάσουμε εδώ τα προβλήματα συντακτικής ανεπάρκειας και σημασιολογικής αδιαφάνειας που δημιουργούνται από την παραβίαση των κανόνων δόμησης της ονοματικής φράσης στην ελληνική, ούτε τη χρήση λατινικών χαρακτήρων που απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση. Θα εστιάσουμε αποκλειστικά στο γεγονός ότι η έννοια που αντιστοιχεί στον όρο wh-question κατονομάζεται ήδη στην ελληνική γραμματική με τον όρο ερωτήσεις μερικής αγνοίας. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κατονομασιών προέρχεται από την ακολουθούμενη προσέγγιση: ενώ στην ελληνική γραμματική παράδοση οι ερωτήσεις μερικής αγνοίας ορίζονται, με κριτήριο τη λειτουργικότητά τους, ως αυτές που «[...] έχουν ανάγκη διασαφήσεως μόνον ως προς ένα μέρος του όλου περιεχομένου των» [9], η αγγλική γραμματική έχει καθιερώσει τον όρο wh-question, βάσει ενός τυπικού κριτηρίου, για κάθε ερωτηματική πρόταση που εισάγεται με λέξη που αρχίζει από wh (what, which, when, who, why, where). Το γεγονός ότι η δόμηση ενός συστήματος εννοιών σε διαφορετικές γλώσσες μπορεί να γίνεται με διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης, επιτρέπει την πραγμάτωση των εννοιών με κατονομασίες που αντιστοιχούν σε διαφορετικά σχήματα αναπαράστασης της πραγματικότητας [10]. Το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι ότι οι γνωστικές δομές που αντιστοιχούν σε όρους όπως whερώτηση ή που-ερώτηση (μεταγενέστερη απόδοση του wh-question) αντιστρατεύονται μία προϋπάρχουσα γνωστική βάση που έχει αναπτυχθεί πρωτογενώς στη γλώσσα υποδοχής. Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε ότι στο παράδειγμά μας, οι νέοι όροι δεν εκπροσωπούν νέες γνώσεις, αλλά λειτουργούν μάλλον ως δείκτες ένταξης (του κειμένου, αλλά και του συγγραφέα) σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό χώρο, συνδεδεμένο με μία γλώσσα υψηλότερου κύρους. Τέτοια φαινόμενα εμπίπτουν στο ερευνητικό πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας, που στοχεύει στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και εξωγλωσσικών δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιστημονικές και τεχνικές υπογλώσσες καθίστανται φορείς γλωσσικής μεταβολής, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ανατροπή των συμβάσεων που προέρχονται από την πολιτισμική παράδοση στην οποία εντάσσεται ένα γνωστικό αντικείμενο δεν μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς κόστος για την ανάπτυξή του.

11 11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Κατσογιάννου, M. & Κόρδα-Σάββα, Δ. (2002): «Τεχνική μετάφραση και ορολογία: μια διδακτική προσέγγιση», Terminologie et Traduction, 2002/2, σ [2] Βλ., μεταξύ άλλων, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1997): «Διαδικασίες κατά τη δημιουργία των όρων», στο Ελληνική γλώσσα και ορολογία Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, Αθήνα, σ , Φιλόπουλος, Β. Α. (1999): «Διεθνοποίηση ορολογίας και ελληνική γλώσσα», στο Ελληνική γλώσσα και ορολογία Πρακτικά 2ου Συνεδρίου, Αθήνα, σ , Βαλεοντής, Κ. (υπό έκδοση): «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της Ορολογίας» στο Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας, εκδ. Αρχέτυπο. [3] Βλ. κυρίως Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1986): Η Νεολογία στην κοινή νεοελληνική, Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. [4] Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999): Κείμενο και επικοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Λέκκα, Β. (2001): Η δομή του επιστημονικού λόγου από κειμενογλωσσολογικής πλευράς, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. [5] Βασιλάκη Σ. (1993): «Les relations réfléchies et le passif en grec moderne et en français», στο Guillemin-Flescher, J. (ιd): Linguistique contrastive et traduction, τ. 2, σ [6] De Beaugrande, R. (1979): «Toward a General Theory of Creativity», Poetics 8, σ , Λέκκα, Β. (2001): op. cit. [7] Ο ΕΘΕΓ (Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας) είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό σώμα κειμένων της ελληνικής γλώσσας, διαθέσιμο στη διεύθυνση [8] Βλ., μεταξύ άλλων, Gumperz J. & Hymes, D. (1972), Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication, New York, Holt, Rinehart and Winston και Lambert R., & Freed B. (1982), The loss of language skills, Rowley (Mass.), Newbury House. [9] Τζάρτζανος, Α. (1991, 2 η εκδ.): Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής), Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, τ. 2, σ [10] Βλ. Κατσογιάννου, Μ. & Ευθυμίου (υπό έκδοση): Ε. «Θεωρία, μέθοδοι και πρακτικές της ορολογίας» στο Κατσογιάννου, Μ. & Ευθυμίου, Ε.: Ελληνική ορολογία: έρευνα και εφαρμογές, εκδ. Καστανιώτη. Ελένη Ευθυμίου ΙΕΛ - Ινστιτούτο Επεξεργασίας του λόγου Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου Μαριάννα Κατσογιάννου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΤΘ 20537, 1678 Λευκωσία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Είναι υποχρεωτικές. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνονται και να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ «Ο κόσμος των βιβλίων» ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές/-τριες της Πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γλωσσικό Λάθος Ορισμός και προβλήματα Ως γλωσσικό λάθος θα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα