Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕIΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ρ. Φανή Μαλλούχου- Tufano Αρχαιολόγος, Α ΕΠΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕIΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1975-2000. ρ. Φανή Μαλλούχου- Tufano Αρχαιολόγος, Α ΕΠΚΑ"

Transcript

1 Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕIΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ρ. Φανή Μαλλούχου- Tufano Αρχαιολόγος, Α ΕΠΚΑ

2 Η αναστήλωση των µνηµείων της Ακρόπολης: Όπως είναι γνωστό, από το 1975 εκτελούνται και πάλι συστηµατικές εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης στα µνηµεία της Ακρόπολης. Τα έργα κατευθύνει και εποπτεύει µια διεπιστηµονική εmτροπή ειδικών εmστηµόνων αδιαµφισβήτητου κύρους, αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, πολιτικών και χηµικών µηχανικών, η Επιτροπή Συντήρησεως Μνηµείων Ακροπόλεως σε συνεργασία µε την Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού. Οι εργασίες χρηµατοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι εργασίες όταν ξεκίνησαν είχαν καθαρά σωστικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην αντιµετώπιση των κυριότερων προβληµάτων των µνηµείων : τις ρηγµατώσεις και θραύσεις των µαρµάρων λόγω της οξείδωσης των σιδερένιων στοιχείων που είχαν ενσωµατωθεί σ' αυτά κατά τις παλαιότερες επεµβάσεις, τις αλλοιώσεις της επιφάνειάς τους από την ατµοσφαιρική ρύπανση, την επισφαλή στατική επάρκεια των µνηµείων λόγω της ερείπωσής τους, τη φθορά του Βράχου της Ακρόπολης, αυτοτελούς µνηµείου -φορέα των πολύτιµων ιχνών µιας µακραίωνης ιστορίας, από τα βήµατα των εκατοµµυρίων επισκεπτών του. Βαθµιαία, κατά την εκτέλεσή τους, ο χαρακτήρας των εργασιών διευρύνθηκε και κατέληξε στην αποκατάσταση των µνηµείων, µε την άρση των σφαλµάτων -ιδιαίτερα όσον αφορά στις παρατοποθετήσεις των αρχιτεκτονικών µελών -των παλαιοτέρων αναστηλώσεων και την επανένταξη στα µνηµεία αρχαίου διάσπαρτου υλικού, που αναγνωρίζεται και ταυτίζεται κατά την έρευνα που προηγείται των επεµβάσεων αλλά και στη διάρκεια των εργασιών.η µετεξέλιξη αυτή του χαρακτήρα των επεµβάσεων έχει ως αποτέλεσµα τη µερική ανάκτηση της µορφικής και δοµικής αυθεντικότητας των µνηµείων, µε επακόλουθα την ανάδειξη των εγγενών εmστηµονικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα αισθητικών και περιβαλλοντικών τους αξιών και την επαύξηση της δυνατότητας κατανόησης των ερειπίων τους από τις ευρύτερες µάζες των επισκεπτών τους.

3 Η µέθοδος της επέµβασης υπαγορεύεται από το αρθρωτό σύστηµα δοµής των µνηµείων, αποτελούµενο από αυτοτελή αρχιτεκτονικά µέλη, που συντίθενται «εν ξηρώ», χωρίς συνδετικό κονίαµα, σε σύνολο. Τα αναστηλωµένα παλαιότερα τµήµατα των µνηµείων -αλλά ορισµένες φορές και περιοχές που δεν είχαν αναστηλωθεί στο παρελθόν αλλά παρουσιάζουν τα ίδια φαινόµενα φθοράς και κατακερµατισµού - αποσυναρµολογούνται και τα αρχιτεκτονικά τους µέλη συντηρούνται στο έδαφος: τα οξειδωµένα µεταλλικά στοιχεία αφαιρούνται και αντικαθίστανται από άλλα από τιτάνιο, τα θραυσµένα κοµµάτια συγκολλώνται µε οπλισµούς τιτανίου πάλι και τσιµεντοκονία ειδικής συνθέσεως. Αν κριθεί απαραίτητο, κυρίως για λόγους στατικούς, ορισµένα µέλη συµπληρώνονται -µε µέθοδο αντιστρεπτή, όπως εκείνη που ακολουθείται στις αντιγραφές των γλυπτών - µε νέο πεντελικό µάρµαρο. Ταυτόχρονα συντηρείται η εmφάνεια των µνηµείων: οι διάφορες φθορές, ρηγµατώσεις, αποφλοιώσεις, αντιµετωπίζονται µε ψεκασµούς και εµποτισµούς, µε σφραγίσεις και ενέµατα, µε υλικά ανόργανα, αντιστρέψιµα, µε αποδεδειγµένη συµπεριφορά στο χρόνο. Τέλος, για την αποφυγή ανεπανόρθωτης φθοράς, τα αρχιτεκτονικά γλυπτά µεταφέρονται στο Μουσείο της Ακρόπολης και αντικαθίστανται πάνω στα µνηµεία µε πιστά αντίγραφα από τσιµέντο, ειδικά επεξεργασµένο ως προς την απόχρωση και υφή. Οι καθαυτό αναστηλωτικές εργασίες άρχισαν το 1979 στο Ερέχθειο, όπου και ολοκληρώθηκαν το Κατά την επέµβαση ο βόρειος τοίχος του µνηµείου αποκαταστάθηκε σε µεγαλύτερο ύψος µε την επανένταξη αρχαίων ταυτισθέντων µελών, η στατική επάρκεια ολόκληρου του κτηρίου ενισχύθηκε µε την αποκατάσταση της βορειοανατολικής γωνίας του µε αντίγραφα του κίονα και των υπερκείµενων λίθων του θριγκού που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εκµαγεία αντικατέστησαν στο µνηµείο και τις Καρυάτιδες, οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Μουσείο Ακροπόλεως. Η δεύτερη επέµβαση που ολοκληρώθηκε, στο διάστηµα , είναι η στερέωση -µε αγκυρώσεις από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα στη µάζα του πετρώµατος -των βράχων των κλιτύων του λόφου της Ακρόπολης. Η αποκατάσταση του Παρθενώνα περιλαµβάνει δώδεκα προγράµµατα επέµβασης σε αντίστοιχες περιοχές του µνηµείου. Από το 1986 ως το 1990 πραγµατοποιήθηκε το

4 πρώτο πρόγραµµα, η αναστήλωση της ανατολικής όψης του µνηµείου. Κατά τις εργασίες αποκαταστάθηκε η ακριβής γεωµετρική µορφή της πρόσοψης του Παρθενώνα, που είχε διαταραχθεί στο παρελθόν από την ανατίναξη του 1687 και ορισµένους µεγάλους σεισµούς. Το 1992/3 µεταφέρθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης η δυτική ζωφόρος. Στη θέση της, πάνω στο µνηµείο, προγραµµατίζεται η τοποθέτηση πιστού αντιγράφου. Οι εργασίες συνεχίζονται στον οπισθόναο, µε τη δοµική αποκατάσταση των κιόνων και των µελών του υπερκείµενου θριγκού, στους επιµήκεις τοίχους του σηκού του µνηµείου, η νέα αναστήλωση των οποίων θα περιλάβει και νέα ταυτισθέντα στο µεταξύ αρχαία διάσπαρτα µέλη και στον πρόναο, όπου προβλέπεται η αναστήλωση των τριών νοτιότερων κιόνων και του υπερκείµενου επιστυλίου µε βάση αρχαίο αυθεντικό υλικό, που έχει πρόσφατα ταυτιστεί. Στο άµεσο µέλλον κρίνεται απαραίτητη η επέµβαση στην αναστηλωµένη τη δεκαετία του '30 βόρεια κιονοστοιχία του µνηµείου, που παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα οξείδωσης των ενσωµατωµένων σιδήρων αλλά και παρατοποθετήσεων των αναστηλωµένων µελών και της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί η µελέτη της νέας αναστήλωσης. Και στα Προπύλαια η αποκατάσταση χωρίζεται σε διάφορα προγράµµατα, που αντιστοιχούν στα διάφορα τµήµατα του µνηµείου. Από το 1990 βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στα αναστηλωµένα, στις αρχές του αιώνα µας, τµήµατα των φατνωµατικών οροφών του κεντρικού κτηρίου του µνηµείου καθώς και στο νότιο τοίχο της ανατολικής του στοάς. Στη διάρκεια των εργασιών αναγνωρίστηκε η αρχική θέση του συνόλου σχεδόν των φατνωµάτων των οροφών, τα περισσότερα των οποίων δεν είχαν χρησιµοποιηθεί στην παλαιότερη επέµβαση και κείτονταν διάσπαρτα στο Βράχο, γεγονός που εmτρέπει τη µελλοντική τους επανένταξη στο µνηµείο. Στο µέλλον προγραµµατίζονται επεµβάσεις και στα υπόλοιπα αναστηλωµένα στο παρελθόν τµήµατα της ανατολικής στοάς και του θυραίου τοίχου καθώς και στις πλάγιες πτέρυγες των Προπυλαίων. Από το ναό της Αθηνάς Νίκης µεταφέρθηκε, το 1998, στο Μουσείο της Ακρόπολης η ζωφόρος. Το µνηµείο, που στο παρελθόν έχει ήδη δύο φορές αναστηλωθεί, διατηρείται και αυτό σε κρίσιµη κατάσταση και προγραµµατίζεται η εκ νέου

5 αποκατάστασή του. Οι επεµβάσεις στην Ακρόπολη ολοκληρώνονται µε προγράµµατα ανάδειξης και προστασίας του πλατώµατος του Βράχου, όπως εκείνα της καταγραφής και της εκ νέου τακτοποίησης των διάσπαρτων εκεί αρχιτεκτονικών µελών και θραυσµάτων γλυπτών καθώς και της κατασκευής διαβάσεων από ισχνό σκυρόδεµα για την κυκλοφορία των επισκεπτών των µνηµείων. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι σύγχρονες αναστηλωτικές επεµβάσεις στην Ακρόπολη αποτέλεσαν το έναυσµα για την αναζωπύρωση της εmστηµονικής έρευνας σχεηκά µε τα µνηµεία του Ιερού Βράχου. Κατά τη σχολαστική τεκµηριωτική διαδικασία που ακολουθείται στα έργα, προκύπτει ένα πλήθος νέων πληροφοριών σχετικά µε την αρχιτεκτονική, το γλυπτό διάκοσµο και τις διαδοχικές ιστορικές φάσεις των µνηµείων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου τους, τα διάφορα αναθήµατα του Βράχου της Ακρόπολης καθώς και τις παλαιότερες επεµβάσεις συντήρησης και αναστήλωσης των µνηµείων του. Η αναστήλωση των µνηµείων της Ακρόπολης ανέκαθεν, στην ιστορική διαδροµή του νεοελληνικού κράτους, προσέλαβε ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω του ειδικού "Εθνικού" χαρακτήρα αλλά και της παγκόσµιας πολιτισηκής εµβέλειας του µοναδικού αυτού µνηµειακού συνόλου. Το γεγονός αυτό µεταφράστηκε στην επιδίωξη, όταν φυσικά οι εξωτερικές συνθήκες το επέτρεπαν, της εξασφάλισης των κατά το δυνατόν άριστων µέσων και υλικών αλλά και έµψυχου δυναµικού κατά την εκτέλεση των έργων. Παροµοίως και οι σύγχρονες αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη διακρίνονται για τα ποιοπκά χαρακτηρισηκά τους: την κριηκή διεπιστηµονική προσέγγιση των επεµβάσεων σε όλες τις φάσεις τους, τη σύνταξη και δηµοσίευση ολοκληρωµένων µελετών αποκαταστάσεως των µνηµείων πριν από τις επεµβάσεις, την υποβολή τους στην κρίση της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας στη διάρκεια διεθνών συναντήσεων ειδικών, την επεξεργασία και εµπλουτισµό του καθιερωµένου διεθνώς θεωρητικού πλαισίου των επεµβάσεων µε συµπληρωµατικές αρχές που απορρέουν από τον ειδικό δοµικό χαρακτήρα των ελληνικών κλασικών µνηµείων, τη σχολαστική τεκµηρίωση των έργων σε όλες ης φάσεις τους, την εφαρµογή της πλέον σύγχρονης - και σε ορισµένες περιπτώσεις και πρότυπης -τεχνολογίας στη διερεύνηση των µνηµείων, στην οργάνωση των εργοταξίων, στην εκτέλεση των επεµβάσεων και στη

6 διαχείριση της τεκµηρίωσης. Πρόκειται για στοιχεία που επηρέασαν τις άλλες σύγχρονες επεµβάσεις σε µνηµεία στη χώρα µας, δηµιουργώντας ένα είδος "σχολής", ενώ αναγνωρίστηκαν και σε πολλές περιπτώσεις, υιοθετήθηκαν διεθνώς. Τα στοιχεία αυτά µαζί µε τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία τόσων χρόνων τοποθετούν σήµερα την Ελλάδα σε πρωτεύουσα διεθνώς θέση, όσον αφορά στον τοµέα της µνηµειακής αποκατάστασης. Παρά ταύτα και παρά το ανπκειµενικά πλούσιο και πολυδιάστατο έργο που έχει επιδείξει η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως τα εικοσιπέντε χρόνια της λειτουργίας της την τελευταία περίοδο οι αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη έχουν χάσει τον αρχικό ρυθµό, σφρίγος και ρώµη. Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης η ελληνική πολιτεία συνέστησε τον περασµένο Μάιο µια ειδική περιφερειακή υπηρεσία στο Υπουργείο Πολιπσµού, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία σπς αρχές του Η νέα υπηρεσία, υπό την επιστηµονική πάντα καθοδήγηση της Επιτροπής Ακροπόλεως, µε τις οικονοµικές και διαχειριστικές διευκολύνσεις που της παρέχονται και την αναγκαία ανανέωση του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που προγραµµατίζεται, ελπίζεται όπ θα µπορέσει να ολοκληρώσει τα έργα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να παραδόσει τα µνηµεία της Ακρόπολης στους επερχόµενους νέους καιρούς "αειθαλή" και "αγέραστα" πάντα, κατά την έκφραση του Πλουτάρχου, αλλά και µε τη σφραγίδα της εποχής µας. Επιλογή βιβλιογραφίας -The Acropolis at Athens, Conservation Restoration and Research , Athens Acropolis Restoration, the CCAM interventions, London Αθήνα, Ιούλιος 1999 Φανή Μαλλούχου -Tufano ρ. αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως

7 The Η ανατολική όψη του Παρθενώνα µετά την αποκατάστασή της Το εσωτερικό του Παρθενώνα κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης

8 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΠΟΝ YΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ρ. Κώστας Ζάµπας /ντής Υ πηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης

9 ΕΚΘΕΣΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΠΟΝ ΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡθΕΝΩΝΟΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1. Γενικά. Η επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο έγινε µετά την επιστολή του Ian Jenkins, εφόρου στο τµήµα ελληνικών και ρωµαϊκών αρχαιοτήτων του µουσείου, προς τον Μ. Κορρέ, µε την οποία ενηµέρωνε για την πρόθεση του τµήµατος να προχωρήσει στην επανέκθεση του κιονοκράνου και του σπονδύλου του Παρθενώνος. Ο Ι. Jenkins πρότεινε να γίνει µια συστηµατική αποτύπωση των πλευρών, οι οποίες µετά την επανέκθεση θα καταστούν αθέατες. Η ΕΣΜΑ ενέκρινε σχετική εισήγηση του Μ. Κορρέ και αποφάσισε να γίνει η αποτύπωση από τον υπογράφοντα δαπάναις του ΤΑ ΙΠΕΑΕ. Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 10 και 14/11/1997. Θα πρέπει να τονιστεί η φιλοξενία του κ. Ian Jenkins και των συνεργατών του και η προθυµία τους για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στην εργασία αποτύπωσης των µαρµάρων, µολονότι είναι σε εξέλιξη η προετοιµασία της επανέκθεσης και αναπόφευκτα έπρεπε να διακοπούν οι οικοδοµικές εργασίες των υπεργολάβων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Βρετανικό Μουσείο γίνονται αυτή την εποχ;ή εκτεταµένα έργα αναµόρφωσής του. Το σηµαντικότερο εξ αυτών είναι η µετατροπή του χώρου του αναγνωστηρίου της βρετανικής βιβλιοθήκης µε τον µεγάλο τρούλο, σε χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων. Το κιονόκρανο και ο σπόνδυλος είναι µέρος των λαφύρων της επιχείρησης των πρακτόρων του λόρδου Έλγιν στην Ακρόπολη. Έχουν τους κωδικούς αριθµούς 350 και 207 αντιστοίχως και βρίσκονται σήµερα σε µια επιµήκη αίθουσα προσωρινά κλειστή για το κοινό, µεταξύ των αιθουσών του µνηµείου των Νηρηϊδων και των γλυπτών του Παρθενώνος 1. 'Εχουν συντεθεί σε ένα σύνολο που εδράζεται σε µια αθέατη, λίθινη κατά πάσα πιθανότητα βάση, η οποία περιβάλλεται από ένα µη φέρον βάθρο από µοριασανίδες. Μετρήσεις των διαστάσεων των δύο αρχιτεκτονικών µελών έχουν γίνει από τους F.C. Penrose 2 W.B. Dinsmoor 3 και το 1992 από τον Μ. Κορρέ, που χωρίς να έχει το διαθέσιµο χρόνο και τις διευκολύνσεις της τωρινής επίσκεψης µέτρησε τις κύριες διαστάσεις τους και τα βασικότερα λαξεύµατα στην άνω επιφάνεια του κιονοκράνου 4. Οι τωρινές µετρήσεις έγιναν µε τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη 1 Αίθουσες 7 και 8 αντιστοίχως Βλ. B.F.Cook, Greek and Roman Art in the British Museum. The Trustees of the British Museum, London 1976, σ F.C. Penrose, An Investigation of the Principles of Athenian Architecture, πιν. 5. ίνεται η διάσταση του κιονοκράνου 6,610 (2.014,7m). 3 Τον Φεβρουάριο του 1927.Βλ. 'Εκθεση W.Β. Dinsmoor, που δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τη Φ. Μαλλούχου-Tufano (Φ. Μαλλούχου-Tufano, Επεµβάσεις στα αρχαία µνηµεία στη νεώτερη Ελλάδα ( ). Το έργο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Αθήνα 1996, ακτυλόγραφη ιδακτορική ιατριβή). Η αγνόηση των δυο αρχιτεκτονικών µελών από τον Ν. Μπαλάνο, φαίνεται ότι ήταν για τον Dinsmoor η κύρια αφορµή να ασχοληθεί συστηµατικά µε το πρόβληµα της αναστήλωσης της βόρειας κιονοστοιχίας και τα σφάλµατά της. Σχετικά για τις µετρήσεις, τη σύγκριση τους µε άλλες και την αξιολόγησή τους βλ. επίσης Κ. Ζάµπας, Μελέτη οµικής Αποκαταστάσεως της Βόρειας 'Οψης του Παρθενώνος, Μέρος 1. Οι Κίονες, Μάιος 1997, σ και πίν Ο Μ. Κορρές έδωσε αυτά τα δυο αδηµοσίευτα σχέδια στον υπογράφοντα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της µελέτης της βόρειας όψης του Παρθενώνος. Τα σχέδια υπήρξαν πολύτιµα στην ολοκλήρωση του πρώτου µέρους της µελέτης.

10 αποκαταστάσεως της βόρειας όψης του Παρθενώνος 5. Ετοιµάστηκαν αξονοµετρικά σχέδια των δυο µαρµάρων, κάτοψη του κιονοκράνου και δύο όψεις του. Στα σχέδια απεικονίζονται τα γεωµετρικά µεγέθη των δύο µαρµάρων, τα λαξεύµατα και οι εγκοπές για τη µεταφορά και τη σύνδεσή τους, τα διάφορα είδη κατεργασίας των επιφανειών τους, τα πλήγµατα από την πτώση τους κατά την ανατίναξη του κτιρίου το , και οι επιφανειακές φθορές. 2. Κατάσταση διατήρησης των αρχιτεκτονικών µελών. Το κιονόκρανο είχε τεµαχιστεί από το συνεργείο του Λόρδου 'Ελγιν σε δυο περίπου συµµετρικά τµήµατα µε πριονισµό 7 (βλ. αξονοµετρικό σχέδιο αποτύπωσης). Το εύρος του µεταξύ των δυο τµηµάτων αρµού κοπής είναι 2-3 mm. Από τις µετρήσεις προκύπτει ότι λόγω του πριονισµού απωλέσθηκε µια λωρίδα πάχους περίπου 6 mm σε όλο το ύψος του κιονοκράνου. εν υπάρχει εµφανής σύνδεση των δυο τεµαχίων, είναι όµως πιθανότατο, χωρίς να είναι και αναγκαίο 8, να συνδέονται µε αθέατα µεταλλικά συνδετήρια στοιχεία µεταξύ τους, είτε µε το σπόνδυλο, για λόγους ευσταθείας. Οι ακµές του άβακος και οι αιχµές των ραβδώσεων του υποτραχηλίου είναι πληγωµένες. Οι πρώτες λόγω της πτώσης και των κακουχιών που ακολούθησαν, οι δεύτερες πιθανά και πριν από την πτώση, λόγω καταπόνησης από οριζόντια φορτία 9. Η πρόσθια πλευρά του άβακος 10 έχει υποστεί περισσότερες απώλειες στο µέσο της περίπου, οι οποίες µπορεί να οφείλονται στον κακότεχνο πριονισµό. Άλλωστε και στην άνω επιφάνεια υπάρχουν µεγάλες απολεπίσεις κατά µήκος της κοπής. Μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στο µέσο και στο δεξί τµήµα της οπίσθιας πλευράς και ιδίως στη δεξιά γωνία της. Η θραύση της γωνίας αυτής οφείλεται αναµφίβολα στην πτώση. Στην ακριβώς απέναντι γωνία υπάρχει ένα παλαιότατο τριχοειδές ρήγµα. 5 Βλ. Κ. Ζάµπας, ό.π. σ εν χρησιµοποιήθηκε βεβαίως το ειδικό παχύµετρο για τη µέτρηση των διαµέτρων που δεν ήταν δυνατό να µεταφερθεί στο Βρετανικό Μουσείο. 6 εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα δυο µάρµαρα είχαν καταπέσει κατά την ανατίναξη, ή αργότερα όταν κατεδαφίστηκαν ετοιµόρροπα τµήµατα του κτηρίου Βλ. σχετικά Μ. Κορρές, Χ. Μπούρας. Μελέτη Λποκαταστάσεως του Παρθενώνος, Τ 1, σ (υπό Μ. Κορρέ) και το σχέδιο του Μ. Κορρέ στο Ο Παρθενώνας από την αρχαία εποχή µέχρι τον 19ο αιώνα. Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, επιµ. Π. Τουρνικιώτη, Μέλισσα, 1994, σ. 156, l57. Για τη θέση των µαρµάρων λίγο πριν την αρπαγή τους από τους ανθρώπους του 'Ελγιν πολύ χρήσιµα µπορεί να αποδειχτούν δύο σχέδια του W.Gell, αντίγραφα των οποίων έδωσε ευγενικά ο κ. Ian Jenkins, από τη βιβλιοθήκη του τµήµατος Ελληνικών και Ρωµαϊκών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου. 7 Για την ακρίβεια η γραµµή της τοµής στην άνω έδρα, από την οποία άρχισε ο πριονισµός έχει µια µικρή εκκεντρότητα ως προς τον αντίστοιχο άξονα της έδρας. Επίσης η τοµή εκτρέπεται µετά τη συνάντησή της µε τον εχίνο για να καταλήξει στο υποτραχήλιο µε αισθητή απόκλιση από το επίπεδο συµµετρίας του κιονοκράνου. Ο πριονισµός, µια πράξη βάρβαρη καθεαυτή, ήταν και κακότεχνος. 8 Το ήµισυ του κιονοκράνου είναι δυνατό να στέκεται χωρίς συνδέσεις, έστω και µε µικρό συντελεστή ασφαλείας. Η εξακρίβωση της ύπαρξης συνδετηρίων µπορεί να γίνει αν αφαιρεθούν τα µικρά γύψινα µπαλώµατα σε δυο αντιδιαµετρικές ραβδώσεις του υποτραχηλίου µε διείσδυση λεπτών ελασµάτων και τη βοήθεια ισχυρών λαµπτήρων. 9 Στον Παρθενώνα υπάρχουν σηµαντικές βλάβες πολύ παλαιότερες της ανατίναξης πέραν αυτών που προκλήθηκαν από την άµεση προσβολή των µαρµάρων από την πυρκαγιά του 3ου αιώνα.το θέµα είναι µεγάλο και ενδιαφέρον Βλ. σχετικά Κ. Ζάµπας Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ.3β, ΥΠΠΟ, ΕΣΜΑ Αθήνα 1994, σ Οι πλευρές χαρακτηρίζονται προσωρινά πρόσθια, οπίσθια, δεξιά, αριστερή, όπως τις βλέπει ο εισερχόµενος στην αίθουσα, µέχρι να οριστεί η θέση και ο προσανατολισµός του κιονοκράνου (βλ. στη συνέχεια).

11 Στην πρόσθια πλευρά του άβακος, καθώς επίσης στην άνω επιφάνεια κατά µήκος της ακµής του επιστυλίου που έφερε το κιονόκρανο, παρατηρούνται περιοχές µε έντονη κυψελοειδή διάβρωση. Μια ζώνη κυψελοειδούς διάβρωσης υπάρχει και στην αριστερή πλευρά ακριβώς κάτω από το πέρας της ακµής του επιστυλίου. Ο εχίνος δεν έχει αξιόλογες βλάβες. Στην πίσω και δεξιά περιοχή του υπάρχουν αβαθή πλήγµατα από βόλια. Επίσης οι ιµάντες δεν έχουν σοβαρές απώλειες, παρουσιάζουν όµως µια οµοιόµορφα κατανεµηµένη φθορά, µε αποτέλεσµα να µη σώζεται η περίτεχνη αρχική κατατοµή τους. Στον κάτω ιµάντα εµπρός έχει απολεσθεί ολοσχερώς ένα τµήµα του. Σε 5 ραβδώσεις του υποτραχηλίου παρατηρούνται όρθιες τριχοειδείς ρωγµές, ενώ στις δυο ραβδώσεις στις οποίες καταλήγει η επιφάνεια κοπής υπάρχουν σηµαντικές απώλειες, οι οποίες έχουν συµπληρωθεί µε γύψο. Σε ελάχιστες θέσεις σώζεται η λεπτή ταινία (πλάτος περίπου 2 mm) της αιχµής των ραβδώσεων. Οι αιχµές των ραβδώσεων του σπονδύλου και τα περιγράµµατα των δυο εδρών του έχουν επίσης γενικευµένα πλήγµατα (βλ. αξονοµετρικό). Σχεδόν οι µισές ραβδώσεις έχουν έντονη επιφανειακή διάβρωση. Οι επιφάνειες των δυο µαρµάρων είναι µαυρισµένες. Φυσικά δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τη χηµική σύνθεση των επικαθήσεων, µακροσκοπικά όµως φαίνεται να είναι αιθάλη. Οι επιφάνειες παρουσιάζουν την ίδια απόχρωση που έχουν τα καθ' οιονδήποτε τρόπο στεγασµένα µάρµαρα, που βρίσκονται επί των µνηµείων της Ακροπόλεως ( υτική Ζωφόρος µετά τη στέγαση, ανατολική αίθουσα Προπυλαίων κλπ.) Ευτυχώς κατά τα φαινόµενα τα δυο αρχιτεκτονικά µέλη δεν υπέστησαν το βλαβερό καθαρισµό 11 που υπέστησαν τα γλυπτά του Παρθενώνος στο Βρετανικό Μουσείο 12. Το περίεργο εκ πρώτης όψεως είναι, ότι µόνο σε µικρά τµήµατα της επιφάνειας των δυο µαρµάρων σώζεται η αρχική εmφάνεια µε την χαρακτηριστική καστανέρυθρη λεία επιδερµίδα, πίσω από τους ρύπους. Απροσδόκητη επίσης είναι η κατά τόπους παρουσία µαύρης κρούστας. Αναµφίβολα πριν από την προγραµµατιζόµενη συντήρηση και τον καθαρισµό, και κατά τη διάρκειά τους, θα τεκµηριωθεί η φύση των προβληµάτων αυτών. 3. Στοιχεία της αρχικής ταυτότητας των µαρµάρων. Θέση -προσανατολισµός. Από τις επιφάνειες των µαρµάρων οι µόνες αθέατες είναι οι δυο έδρες του σπονδύλου και η κάτω έδρα του κιονοκράνου. Ο σπόνδυλος έχει αναγνωριστεί από τον W.Β. Dinsmoor ως ο τελευταίος του 6ου κίονος της βόρειας Πλευράς του Παρθενώνος. Τα πορίσµατα της πρόσφατης µελέτης αποκαταστάσεως της βόρειας όψης συµπίπτουν επί του προκειµένου µε την πρόταση Dinsmoor. Μετρήθηκαν συστηµατικά τα ύψη του σπονδύλου σε όλες τις ραβδώσεις µε τον εξής τρόπο: Η άνω έδρα ορίζεται εύκολα µε την εισαγωγή ενός επιπέδου ελάσµατος, γιατί µεταξύ κιονοκράνου και σπονδύλου υπάρχουν ξύλινα είτε µεταλλικά παρεµβλήµατα που αφήνουν ένα µικρό κενό µεταξύ των δυο εmφανειών. Επειδή η κάτω έδρα περιβάλλεται από το ξύλινο βάθρο, χρειάστηκε να σφηνωθούν ένα ή 11 Σε ελάχιστα σηµεία των γλυπτών σώζεται η επιδερµίδα του µαρµάρου, λόγω του γενικού καθαρισµού τους που έγινε παλαιότερα και µε χρήση συρµατόβουρτσας, Βλ. σχετικά C. Brandi, Nota sui marmi del Partenone, Bolletino dell' Instituto Centrale di Restauro, Vol. 3-4, 1950, p Φυσικά δεν υπέστησαν και την καταστρεπτική συρραφή µε σιδηρά συνδετήρια, όπως τα µάρµαρα που αναστηλώθηκαν στον Παρθενώνα.

12 περισσότερα λεπτά ελάσµατα µεταξύ της άνω επιφάνειας του βάθρου και της κάτω έδρας του κίονος. Η µέτρηση έγινε µε ανοξείδωτους πήχεις µεταξύ του άνω και των κάτω ελασµάτων. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δίνονται στο αξονοµετρικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος είναι 614 mm και το µέγιστο 636 mm (µέσο ύψος είναι 625 mm 13 ). Το πρώτο αντιστοιχεί στην έξω ράβδωση (προς βορρά) το δεύτερο στην έσω (προς νότο). Με την διαφορά των υψών του τελευταίου σπονδύλου εmτυγχάνεται η προς τα έξω κλίση της άνω επιφάνειας του κιονοκράνου, τόση όση είναι περίπου και η προς τα έξω κλίση του στυλοβάτη. Επειδή η διαφορά των υψών αυτών µε τα ύψη στις αµέσως γειτονικές ραβδώσεις είναι πολύ µικρή και είναι πιθανό να υπάρξει λάθος στην εκτίµηση του προσανατολισµού τουλάχιστον κατά µια ράβδωση, έγινε προσεκτική εmθεώρηση των άκρων της άνω έδρας του σπονδύλου µε ισχυρό λαµπτήρα και εντοπίστηκαν δυο λεπτότατες εγχάρακτες γραµµές πάχους ~1.10 mm (σηµείες) στα µέσα της νότιας και της βόρειας ράβδωσης. Οι σηµείες που ορίζουν τις κύριες διευθύνσεις στην άνω έδρα των τελευταίων σπονδύλων έχουν παρατηρηθεί και σε άλλους κίονες του Παρθενώνος 14 και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αµφιβολίας για τον ορθό προσανατολισµό του σπονδύλου. Σηµειώνεται ότι στην σύνθεση των δυο µελών στο Βρετανικό Μουσείο ο σχετικός προσανατολισµός τους δεν είναι ορθός αφού οι ραβδώσεις µε το µέγιστο και το ελάχιστο ύψος δεν αντιστοιχούν στο µέσο των πλευρών του άβακος, ως όφειλαν, αλλά είναι εστραµµένες κατά 2 Χ 18=36 ο. Στην άνω επιφάνεια του κιονοκράνου σώζονται τα εξής ίχνη (ορισµένα φαίνονται στο αξονοµετρικό και όλα στο σχέδιο της κάτοψης): Γενικώς η επιφάνεια είναι κατεργασµένη µε θραπίνα µε διασταυρούµενες κατευθύνσεις κατεργασίας. Παράλληλα προς την πρόσθια πλευρά και σε απόσταση ~12 cm διαγράφεται µε σαφήνεια η γραµµή, που αντιστοιχεί στο όριο της εmφάνειας επαφής µε το επιστύλιο. Η εκτός του επιστυλίου ζώνη της επιφάνειας του κιονοκράνου βρίσκεται χαµηλότερα κατά 1 mm από την υπόλοιπη επιφάνεια. Παρουσιάζει έντονη κυψελοειδή διάβρωση. Μια αντίστοιχη ζώνη, περίπου ίσου πλάτους, υπάρχει και στην απέναντι πλευρά της επιφάνειας, χωρίς όµως διαφορά στάθµης. Η ζώνη αυτή χωρίζεται από την υπόλοιπη εmφάνεια µε µια αβαθή διαβρωσιγενή αύλακα. Παράλληλα προς την πρόσθια επιφάνεια και σε αποστάσεις 69 και 70 cm δεξιά και αριστερά αντιστοίχως, ορίζονται δυο γραµµές µε λεπτές βελονιές. Στις γραµµές αυτές καταλήγουν δυο ζώνες, παράλληλες προς τις δυο άλλες πλευρές του άβακος. Οι ζώνες έχουν συνολικό πλάτος 17 cm και η επιφάνειά τους βρίσκεται περίπου 0,5 mm χαµηλότερα από την επιφάνεια του άβακος. ιακρίνονται δυο περιοχές µε διαφορετική κατεργασία. Η εξωτερική πλάτους ~6cm είναι κατεργασµένη µε λεπτό λαµάκι και ίσως µε τριπτήρα, η εσωτερική πλάτους ~11 cm µε πολύ λεπτή θραπίνα µε κατεύθυνση κάθετη στην πλευρά. Η πρώτη περιοχή είναι όµοια µε τη ζώνη που τυπικά συναντάται στις πλευρές των επιστυλίων για την προστασία των ακµών. Η δεύτερη περιοχή είναι µια επέκταση της πρώτης προς τα έσω. Στην άνω επιφάνεια του άβακος σώζονται 5 εγκοπές γόµφων και 5 µοχλοβόθρια, όπως φαίνεται στην κάτοψη. Τα µοχλοβόθρια και οι τρεις εγκοπές γόµφων χρησίµευαν για 13 Σύµφωνα µε τις µετρήσεις Dinsmoor 625 mm και τις µετρήσεις Μ. Κορρέ 627 mm. 14 Βλ. 'Εκθεση Dinsmoor, στο Φ. Μαλλούχου, ό.π. και Μελέτη αποκαταστάσεωςβ όρειας όψης, Κ. Ζάµπας, ό.π.

13 την τοποθέτηση και τη σύνδεση των τριών πλίνθων του δεξιού επιστυλίου και οι δυο άλλες εγκοπές για τη γόµφωση των δυο εκ των τριών πλίνθων του αριστερού. Σε µια από τις τελευταίες εγκοπές καταλήγει ένα πολύ αβαθές αυλάκι 15. Τέλος στην πίσω αριστερά γωνία της εmφάνειας του κιονοκράνου υπάρχουν 15 αυλακώσεις τις οποίες έχει αποτυπώσει και παλαιότερα ο Μ. Κορρές και τις ερµηνεύει ως ίχνη πολύ λεπτών µεταλλικών κατρακυλιών, τα οποία χρησίµευαν για την τοποθέτηση των εmστυλίων. Το κιονόκρανο έχει αποδοθεί από τον Penrose στη βόρεια πλευρά της περιστάσεως. Επί αυτού δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία λόγω της διάστασης του άβακος, αλλά µέχρι σήµερα δεν είχε αναγνωριστεί ο προσανατολισµός του. Οι δυο ακραίες ζώνες της άνω εmφάνειας του άβακος έχουν το ίδιο περίπου πλάτος (~12cm) και δεν βοηθούν την αναζήτηση του ορθού προσανατολισµού 16. Η σχετική θέση των µοχλοβοθρίων και γόµφων υποδεικνύουν τοποθέτηση εmστυλίων από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με δεδοµένο ότι το έργο της κατασκευής της βόρειας κιονοστοιχίας προόδευσε από ανατολάς προς δυσµάς 17, η βόρεια πλευρά του κιονοκράνου πρέπει να είναι η οπίσθια. Την ίδια πιθανότητα ενισχύουν και τα ισχυρά πλήγµατα στην πλευρά αυτή, αφού λογικά θα έπρεπε η βόρεια πλευρά να προσέκρουσε στο έδαφος κατά την πτώση. Από τη συστηµατική εξέταση του κιονοκράνου και τη σύγκριση µε τα κατά χώραν ευρισκόµενα προκύπτει ότι αντίθετα µε τις παραπάνω ενδείξεις η βόρεια πλευρά του κιονοκράνου είναι η πρόσθια, δηλαδή αυτή που συναντά πρώτη ο εισερχόµενος στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου. Οι περιοχές µε την έντονη κυψελοειδή διάβρωση, που εντοπίστηκαν στην πλευρά αυτή, συναντώνται µόνο στις εmφάνειες µε προσανατολισµό προς βορρά. 'Εντονη κυψελοειδής φθορά παρατηρείται και στην ζώνη του άβακος που βρίσκεται εκτός της εmφάνειας έδρασης του επιστυλίου. Η λωρίδα αυτή στα in situ κιονόκρανα είναι χαµηλότερα από την υπόλοιπη άνω επιφάνεια του άβακος κατά 1 mm. Αντίθετα η πίσω ελεύθερη λωρίδα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια του άβακος και χωρίζεται απ' αυτή µε ένα αβαθές διαβρωσιγενές ίχνος κάτω από την προστατευτική ταινία του επιστυλίου. Αφού η βόρεια πλευρά του κιονοκράνου είναι η πρόσθια, η φορά τοποθέτησης των επιστυλίων επί αυτού είναι από δυσµάς προς ανατολάς 18. Η σειρά τοποθέτησης των επιστυλίων προκύπτει από τα ίχνη της κατεργασίας των επιφανειών και τον συσχετισµό των µοχλοβοθρίων µε τις εγκοπές των γοµφώσεων.πρώτο τοποθετήθηκε και γοµφώθηκε στο κιονόκρανο η εξωτερική πλίνθος του προς δυσµάς επιστυλίου. Το σωζόµενο ρηχό µοχλοβόθριο πιθανότατα ζευγάρωνε µε ένα άλλο, που δεν σώζεται λόγω των απολεπίσεων της επιφάνειας. Ώπως υποδεικνύουν οι διαπλατύνσεις των 15 Παρόµοια αυλάκια παρατηρούνται και στις εγκοπές των γοµφώσεων των λιθοπλίνθων των τοίχων του σηκού. Οι Μ. Κόρρες και Ν. Τογανίδης υποθέτουν ότι χρησίµευαν στην εξαγωγή του θερµού αέρα κατά την µολυβδοχόηση στους δευτερεύοντες γόµφους. 16 Από τη συστηµατική σύγκριση προσφάτων µετρήσεων στα κιονόκρανα της βόρειας πλευράς προκύπτει ότι το επιστύλιο της βόρειας πλευράς είναι τοποθετηµένο ή στον άξονα του κιονοκράνου ή µε εκκεντρότητα προς τα έσω, αντίθετα µε την ανατολική πλευρά, όπου είναι τοποθετηµένο έκκεντρα προς τα έξω (βλ. αποτυπώσεις Μ. Κορρέ, Π. Kουφόπoυλου, Ν. Τογανίδη, Κ. Ζάµπα). 17 Τα ερωτήµατα από ποια πλευρά ξεκίνησε η οικοδόµηση του Παρθενώνος και προς ποια κατεύθυνση προόδευσαν οι εργασίες έχει απασχολήσει τους σηµαντικότερους µελετητές του µνηµείου (Penrose, Dinsmoor, Ορλάνδος κ.α). Με την πρόσφατη µελέτη του Μ. Κορρέ, Der Plan des Parthenon DAI, ΑΜ, b.109, 1994, s , t , µε πολλά νεώτερα στοιχεία αποδεικνύεται ότι το έργο προόδευσε από Α προς. 18 Αυτό δεν αναιρεί την άποψη ότι βασική πορεία του έργου είναι από ανατολικά προς δυπκά γιατί αυτή αφορά τη γενική πρόοδο των εργασιών και όχι τη σύνθεση του επιστυλίου.

14 πλευρικών ταινιών, οι οποίες σταµατούν στα ίχνη των εσωτερικών ορίων των δυο εξωτερικών πλίνθων, αµέσως µετά τοποθετήθηκε η εξωτερική πλίνθος του προς ανατολάς επιστυλίου. Η µολυβδοχόηση του προτοποθετηµένου γόµφου στην αθέατη πλευρά της πλίνθου έγινε µε λοξή αύλακα, λαξευµένη στην πλευρά αυτή. 'Οµοιες αύλακες έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα επιστύλια της περίστασης. Είναι πιθανό το προς ανατολάς επιστύλιο να ήταν το τελευταίο τοποθετηµένο ως καταφραγή, δηλαδή να συγκλίνουν στη θέση αυτή οι δυο κατευθύνσεις τοποθέτησης των επιστυλίων. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι δυο πλίνθοι του προς ανατολάς επιστυλίου µε τη βοήθεια µοχλών, όπως υποδεικνύουν τα δύο ζεύγη των βαθιών µοχλοβοθρίων. Ακολούθησε η µεσαία πλίνθος του προς δυσµάς επιστυλίου, η οποία γοµφώθηκε επίσης µε αύλακα µολυβδοχόησης και τέλος η εσωτερική πλίνθος. Την τοποθέτησή της, ίσως µε διαδοχικές δοκιµές αν πρόκειται για καταφραγή, βοήθησαν τα λεπτά κατρακύλια, που έχουν αφήσει τα ίχνη τους στη νοτιοανατολική γωνία της άνω επιφάνειας του άβακος. Ο αρµός µεταξύ των εσωτερικών πλίνθων παρουσιάζει µια σηµαντική εκκεντρότητα ~8cm ως προς τον άξονα συµµετρίας του κιονοκράνου. Σηµειώνεται ότι µεγάλη εκκεντρότητα στην εσωτερική παρειά των επιστυλίων, υπάρχει στον 15ο κίονα της βόρειας πλευράς και στον 12ο της νότιας. Στην µελέτη αποκαταστάσεως της βόρειας όψης, το κιονόκρανο είχε αποδοθεί µε επιφύλαξη και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία στον 11ο κίονα. Η απόδοση έχει γίνει µε βάση την διαπιστωµένη από τον Penrose µείωση της διάστασης του άβακος των κιονοκράνων της βόρειας όψης από τα άκρα προς το κέντρο. 'Οµως στους κίονες της µεσαίας περιοχής οι διαφορές των διαστάσεων είναι µικρές και δεν µπορεί να αναγνωριστεί ακριβώς η θέση των κιονοκράνων µόνο µε το κριτήριο της διάστασης. Για το λόγο αυτό δηλώθηκε µε σαφήνεια στη µελέτη, ότι η οριστική αναγνώριση της αρχικής θέσης των κιονοκράνων θα γίνει µετά την αποσυναρµολόγηση µε συνδυαστική µελέτη των σωζόµενων εγκοπών στις αθέατες σήµερα επιφάνειες 19. Με βάση τα νεώτερα στοιχεία, που έχουν προκύψει κατά την εκπόνηση της δεύτερης φάσης της µελέτης στο θριγκό της βόρειας όψης, µπορεί ήδη να αναγνωριστεί η αρχική θέση του κιονοκράνου. Από την αποτύπωση των εξωτερικών πλίνθων των επιστυλίων έχουν προσδιοριστεί οι πιθανές διατάξεις τους µε βάση τη συνδυαστική µελέτη των εγκοπών στερέωσης των ασπίδων, του ελάχιστου βάθους έδρασης κάθε πλίνθου στο κιονόκρανο 20, των ορατών σήµερα εγκοπών στις άνω επιφάνειες και των βλαβών στις συνοριακές περιοχές τους. Μέχρι σήµερα έχει διαπιστωθεί, ότι οι εξωτερικές πλίνθοι του 9ου, 10ου και 11ου επιστυλίου έχουν αναστηλωθεί σωστά. Τα πλάτη των επιστυλίων αυτών είναι 0.577m., 0.62m και 0.591m. Τα πλάτη που ορίζονται στην άνω επιφάνεια του υπό εξέταση κιονοκράνου είναι περίπου 0.57 και 0.62 m. Συνεπώς το κιονόκρανο είναι δυνατό να ανήκει στον 10o κίονα που έφερε τα επιστύλια ΒΕ 9 και ΒΕ 10. Επειδή ένας ακόµα συνδυασµός ικανοποιεί πιθανώς την ίδια συνθήκη, έγινε επανεξέταση των δυο επιστυλίων κατά χώραν, και διαπιστώθηκε, όπ η κάτω ακµή του εδραζόµενου τµήµατος του ΒΕ 9.1 έχει θραύσεις ακµών πολύ παλαιότερες από την πτώση των µαρµάρων το , των οποίων το περίγραµµα ταυτίζεται µε το περίγραµµα της κυψελοειδούς φθοράς στην άνω επιφάνεια του 19 Κ. Ζάµπας, Μελέτη οµικής Αποκαταστάσεως της Βόρειας 'Οψης του Παρθενώνος, ό.π., σ Ορίζεται από την απόσταση του γραµµικού ίχνους της διάβρωσης στο όριο της επαφής κονοκράνου - επιστυλίου από την ακραία επιφάνεια του επιστυλίου. 21 Η παρουσία έντονης κυψελοειδούς διάβρωσης στη θραυσιγενή επιφάνεια αποδεικνύει ότι η θραύση είναι προγενέστερη της ανατίναξης.

15 κιονοκράνου. Συνεπώς το υπό εξέταση κιονόκρανο είναι το 10o της βόρειας πλευράς. Οι πιθανότητες να προκύψουν διαφορετικά δεδοµένα για τη θέση του κιονοκράνου µετά την αποσυναρµολόγηση των µαρµάρων της βόρειας πλευράς είναι απειροελάχιστες. 4. Πρόταση για την τύχη των µαρµάρων. Το Βρετανικό Μουσείο έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε µια επανέκθεση του σπονδύλου και του κιονοκράνου, µε την οποία θα εντάσσονται σε µια αναπαράσταση της Β γωνίας του Παρθενώνος µε τη βοήθεια αντιγράφων των υπερκειµένων µελών του θριγκού. Μια παρόµοια σύνθεση είχε γίνει στο µουσείο στη δεκαετία του Η προσωπική γνώµη του υπογράφοντος που µεταφέρθηκε και στον κ. Ι. Jenkins, είναι πως αυτή η µεταχείριση των δυο µαρµάρων είναι ασύµβατη µε την αντίληψη που έχει γίνει πλέον κοινός τόπος για την επιστηµονική κοινότητα και που αναγνωρίζει ότι τα µάρµαρα του Παρθενώνος έχουν µια µοναδική, ανεπανάληπτη "προσωπικότητα" ή ατοµικότητα. Η άφταστη µέχρι σήµερα ακρίβεια του κτιρίου και οι κοµψότατες εκλεπτύνσεις του, επιτρέπουν µια και µόνο θέση για κάθε µάρµαρο, αποκλείοντας ακόµα και τις οµόλογες θέσεις (δηλαδή ο 11ος σπόνδυλος ενός κίονος δεν µπορεί να τοποθετηθεί στην 11η σειρά ενός άλλου ). Το πρόβληµα είναι προφανώς πολύ µεγαλύτερο, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ένας σπόνδυλος και ένα κιονόκρανο ενδιαµέσου κίονος σε ένα γωνιακό. Το πρόβληµα δεν έγκειται µόνο στο ότι η διάµετρος των σπονδύλων και η διάσταση του άβακος του γωνιακού κίονος είναι µεγαλύτερες κατά 4,5 εκατοστόµετρα, αλλά και στην παραβίαση των σαφέστατων οικοδοµικών µαρτυριών που φέρουν τα µέλη αυτά. εν είναι επιτρεπτό να καλυφθούν οι εγκοπές των γόµφων και των µοχλοβοθρίων, που υποδηλώνουν κιονόκρανο ενδιάµεσου κίονος σε µια γωνιακή σύνθεση, που προϋποθέτει ένα τελείως διαφορετικό σύστηµα εγκοπών. εν είναι επίσης επιτρεπτό να καλυφθεί το σύστηµα των περιµετρικών ταινιών, που αντιστοιχούν σε ενδιάµεσα επιστύλια σε µια αναπαράσταση της γωνίας του θριγκού, η οποία συνεπάγεται µια τελείως διαφορετική φύση και διάταξη των ταινιών αυτών. Τέλος δεν είναι επιτρεπτό να χρησιµοποιηθεί ένας τελευταίος σπόνδυλος ενός ενδιαµέσου κίονος σε µια ανασύνθεση γωνιακού, όταν είναι γνωστό, ότι στους γωνιακούς τα άνισα ύψη έχουν άλλη διάταξη, προκειµένου να διαµορφωθεί ένας κεκλιµένος άξων µε διαφορετικό προσανατολισµό και διαφορετική γωνία ως προς την κατακόρυφο. 'Οταν καταβάλλεται µεγάλος ερευνητικός µόχθος για την αναγνώριση της θέσης των θραυσµάτων των γλυπτών, αλλά και της διάταξής τους στο χώρο και τα νέα πορίσµατα της έρευνας οδηγούν και πρακτικά σε επανεκθέσεις τους 23, δεν είναι επιτρεπτό τα αρχιτεκτονικά µέλη του Παρθενώνος να αντιµετωπίζονται ως αγελαία. Φυσικά είναι δυνατό µε µια άλλη επανέκθεση (π.χ. ανεξάρτητη κατάλληλη έκθεση των δυο µαρµάρων κοντά σε ένα πλήρες αντίγραφο της γωνίας του θριγκού µε κατάλληλες επεξηγηµατικές πινακίδες και εποπτικό υλικό) να ξεπερνιόντουσαν όλα τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν πριν. 'Οµως ο υπογράφων έχει ήδη διατυπώσει µια τελείως διαφορετική πρόταση, δηλαδή την αναστήλωση του σπονδύλου και του κιονοκράνου 22 Ι. Jenkins, Archaeologists and aesthetes. Trustees ofthe British Museum, London 1992, σ.224 και φωτ Όπως επί παραδείγµατι για τη ζωφόρο µε τα πορίσµατα προσφάτων ερευνών βλ. Ι. Jenkins, The South Frieze of the Parthenon: Problems in Arrαngement, AJA, 99, 1995, pp

16 στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνος κατά την προγραµµατιζόµενη από την ΕΣΜΑ επέµβαση 24. Το ζήτηµα συνδέεται οπωσδήποτε µε την επίσηµη διεκδίκηση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την επιστροφή των µαρµάρων του Παρθενώνος. Βεβαίως η διεκδίκηση είναι ένα κεντρικό πολιτικό θέµα, το οποίο δεν είναι δυνατό να εξεταστεί στην έκθεση αυτή ή στα πλαίσια της ΕΣΜΑ, που έχει άλλη αρµοδιότητα και ευθύνη. Είναι όµως δυνατό να εξεταστεί το ζήτηµα από την άποψη της επιστηµονικής δεοντολογίας 25 και κυρίως µε την εξής έννοια: Τα δυο µάρµαρα του Παρθενώνος πρέπει να αναστηλωθούν στον Παρθενώνα ή να είναι µουσειακά εκθέµατα, ανεξάρτητα από το αν το Μουσείο που τα φιλοξενεί είναι το Βρετανικό ή θα είναι το νέο Μουσείο Ακροπόλεως; Στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνος προγραµµατίζεται µια µεγάλη επέµβαση. Η επισκευή των µαρµάρων θα συνδυαστεί µε τη διόρθωση της παλαιότερης αναστήλωσης. Τα αρχιτεκτονικά µέλη θα επανέλθουν στις θέσεις που κατείχαν στην αρχαιότητα, µε σεβασµό στην αυθεντική υπόσταση του κτιρίου και των ιχνών που άφησαν επάνω του όλες οι ιστορικές φάσεις. Η µέθοδος µελέτης και εκτέλεσης των έργων εξασφαλίζει τη µακροβιότητα των αναστηλώσεων της ΕΣΜΑ. Συνεπώς η χρονική συγκυρία είναι µοναδική για την επιστροφή και την επαναφορά στο κτίριο των δυο αρχιτεκτονικών µελών αναγκαίων για την ακεραιότητά του. Η διατήρηση των δυο µαρµάρων στο µουσείο και η αντικατάστασή τους µε αντίγραφα θα ήταν σκόπιµη στην περίπτωση που η κατάσταση διατήρησής τους ήταν πολύ καλή, αν δηλαδή σωζόντουσαν οι ακµές του άβακος, οι κατατοµές και αιχµές των ραβδώσεων, η αρχική επιδερµίδα του µαρµάρου µε την απόχρωσή της. Συµβαίνει όµως πολλοί από τους in situ σπόνδυλους και πολλά από τα κιονόκρανα του Παρθενώνος, µολονότι είναι διαρκώς εκτεθειµένα στο βεβαρηµένο µε ρύπους περιβάλλον, να παρουσιάζουν καλύτερη κατάσταση διατήρησης από τα δυο αρχιτεκτονικά µέλη του Βρετανικού Μουσείου. Συνεπώς το κέρδος από τη µουσειακή διατήρηση των δυο µαρµάρων είναι ασήµαντο σε σύγκριση µε τη ζηµιά που υφίσταται η ακεραιότητα του µνηµείου. Προτείνεται στην ΕΣΜΑ να ζητήσει επισήµως µε βάση την επιστηµονική δεοντολογία την επιστροφή του σπονδύλου και του κιονοκράνου από το Βρετανικό Μουσείο. Τα δυο µάρµαρα θα αναστηλωθούν στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνος. Ο σπόνδυλος στον 6ο κίονα και το κιονόκρανο στον 10ο. Αθήνα 19/11/1997. Κ. Ζάµπας /ντής Υπηρ. Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης 24 Κ. Ζάµπας, Μελέτη δοµικής αποκαταστάσεως της βόρειας όψης του Παρθενώνος, ό.π.. σ Για µια προσέγγιση στο γενικότερο ζητηµα από τη σκοπιά της επιστηµονικης δεοντολογίας βλ. Α. εληβοριά, Ο γλυπτικός διάκοσµος του Παρθενώνα. Ο Παρθενών και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, ό.π. σ. 116.

17

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/06/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/59091/2986 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΔΛ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΔΛ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Λαμπρινή Μπλουγούρα Τηλέφωνο : 2103307618 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείµενο H µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης όψεων και αφορούν τη στερέωση των µαρµάρων που είναι επενδεδυµένες οι εξωτερικές πλευρές του συγκροτήµατος. 2.Περιγραφη Κτιριων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΑ ΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΑ ΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΑ ΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για τη Στοά Ευμένους βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα της υπό τον κ. Βασίλη Χανδακά, δρα Πολιτικό Μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004. ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Εργασία Νο28 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΦΟΙ : 14/11/2011 Ι ΈΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΑΡ ΠΡΩΤ:Φ19/4789 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ /ΝΣΗ : ΕΛΦΟΙ Τ.Κ. 33054 ΠΛΗΡ.: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Γ ΤΗΛ. : 22650-82313 Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Νοέµβριος 12 2014 13:20 Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισµού για τις ανασκαφικές εργασίες στον τάφο της Αµφίπολης. Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-Σ1Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-Σ1Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης:

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και επισημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτου ναου της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ υποβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας στην Ειδική Επιτροπή σε θέµατα Πολιτισµού, Τύπου και Αθλητισµού του Βρετανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: Σορβόλου 24 - Αθήνα [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κτίριο επί της

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 4/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 4/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα: 15-07-2014 Αρ.πρωτ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ: 2002-2003 ΣΙΚΑΓΟ ΙΛΛΙΝΟΪΣ Η.Π.Α. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Π, ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΖΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΖΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Στ. Δρούγου Ομάδα εργασίας: καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας ΑΠΘ Ν. Χατζηδάκης αρχιτέκτων ΔΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Στις Βαθιές Λάκες βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα, τα οποία θεωρείται σκόπιµο να παρουσιασθούν και να αναλυθούν. Τα ευρήµατα αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Διάλεξη 2η Παναγής Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΨΡΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΨΡΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΑΘΗΝΑ 2007 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι η οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ I ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΪΜΑΡΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Η σχολική χρονιά 2009-2010 ξεκίνησε για τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Λειτουργικές Παράμετροι (Χρήση Κτιρίου και ανάγκες φωτισμού) 2. Ανάλυση Περιβάλλοντος Χώρου 3. Δομικά Υλικά Φασματική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα