Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -"

Transcript

1 Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το Μολονο;τι η λη;ϕη τοψ σξολικοψ; ε;τοψω ει;ναι πια πολψ; κοντα;, προσπαυη;σαµε και σε αψτο; το τεψ;ξοω να σψµπεριλα;βοψµε ενδιαφε;ροψσα ψ;λη, µε υε;µατα επι;καιρα αλλα; και διαξρονικα;, ποψ να ανταποκρι;νονται, ο;σο το δψνατο;, στιω διδακτικε;ω ανα;γκεω ο;λϖν τϖν βαυµι;δϖν τοψ µαυη;µατοω τϖν Ελληνικϖ;ν. Τα περισσο;τερα απο; αψτα; σψνοδεψ;ονται απο; ανα;λογεω ασκη;σειω, µε την ελπι;δα ο;τι υα βοηυη;σοψν η; υα γι;νοψν αφορµη; για καινοψ;ργιεω ιδε;εω, σε περι;πτϖση αϕιοποι;ηση;ω τοψω στη διδακτικη; πρα;ϕη. Εψελπιστοψ;µε ο;τι µε την καινοψ;ργια ξρονια; η σψνεργασι;α µαω υα ει;ναι ακο;µη στενο;τερη και πιο αποδοτικη; για την πραγµατοποι;ηση τοψ κοινοψ; µαω στο;ξοψ τη διατη;ρηση, ενδψνα;µϖση αλλα; και την εψρψ;τερη δια;δοση τηω ελληνικη;ω γλϖ;σσαω. Εψξο;µαστε σε ο;λοψω σαω καλε;;; ;ω γιορτε;;; ;ω µια καινοψ;;; ;ργια ξρονια;;; ; γεµα;;; ;τη ψγει;;; ;α και ϕεκοψ;;; ;ραστεω διακοπε;;; ;ω Με εκτι;µηση Αυηνα; Πριµικι;ρη Σοφι;α Καρο;γλοψ Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYDE NSW 2112 Telephone: (02) Facsimile: (02) Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

2 ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΨ ΠΑΡΥΕΝςΝΑ PARTHENON MARBLES Γψ;ρϖ στα µε;σα τοψ 5οψ αιϖ;να π.ξ. οι Αυηναι;οι αποφα;σισαν να ξτι;σοψν στο χηλο;τερο σηµει;ο τηω Ακρο;ποληω ε;να νε;ο ναο; για την Αυηνα; παρυε;νο. Τον προηγοψ;µενο τον ει;ξαν κα;χει το 480 π.ξ. οι Πε;ρσεω πριν ακο;µη τελειϖ;σει. Αρξιτε;κτονεω ορι;στηκαν ο Ικτι;νοω και ο Καλλικρα;τηω. Ψπεψ;υψνοω για τα γλψπτα; και για το ψπερφψσικοψ; µεγε;υοψω λατρεψτικο; α;γαλµα η;ταν ο µεγαλψ;τεροω γλψ;πτηω τηω κλασσικη;ω εποξη;ω, ο Φειδι;αω. Το κτι;ριο σξεδια;στηκε και κατασκεψα;στηκε µε αϕεπε;ραστη ακρι;βεια. Ει;ξε απο;λψτα αρµονικε;ω αναλογι;εω και φα;νταζε στα µα;τια γεµα;το δψ;ναµη και ζϖη; εϕ αιτι;αω τηω αδιο;ρατηω καµπψλο;τηταω ο;λοψ τοψ κτιρι;οψ. Στα γλψπτα; τοψ πα;νϖ απο; τα µε;τϖπα τοψ ναοψ;, πα;νϖ απο; τοψω κι;ονεω και πα;νϖ στον τοι;ξο τοψ ναοψ; απεικονι;στηκαν σκηνε;ω απο; την ελληνικη; µψυολογικη; παρα;δοση ποψ αναφε;ρονταν στη υεα; Αυηνα; και σψµβολικα; στοψω Περσικοψ;ω πολε;µοψω. Η ζϖφο;ροω παροψσι;αζε το µοναδικο; υε;µα τηω µεγαλψ;τερηω γιορτη;ω τϖν Αυηναι;ϖν, τα Παναυη;ναια. 447 π.ξ. Αρξι;ζοψν οι εργασι;εω τοψ Παρυενϖ;να. 432 π.ξ. Το κτι;ριο ε;ξει ολοκληρϖυει; σ ο;λεω τοψ τιω λεπτοµε;ρειεω. 165/160 π.ξ. Ο Παρυενϖ;ναω επισκεψα; ζεται. 362/363 µ.ξ. Ο αψτοκρα;τοραω Ιοψλιανο;ω στην προσπα;υεια; τοψ να αναβιϖ;σει την αρξαι;α υρησκει;α κα;νει εκτεταµε; νεω βελτιϖ;σειω στο κτι;ριο. 5οω αιϖ;;; ;ναω µ.ξ. Ο Παρυενϖ;ναω µετατρε;πεται σε ξριστιανικο; ναο; αφιερϖµε;νο στην Αγι;α Σοφι;α. Around the middle of the 5 th century B.C. the Athenians decided to build a new monument, the Parthenon, dedicated to virgin goddess Athena, at the highest spot of their Acropolis. An earlier attempt to build a similar monument was interrupted by the invading Persians in 480 B.C. who burned it before its completion. The architects appointed for the construction were Ictinos and Callicrates while the person responsible for the sculptures and the oversized statue of the goddess was the greatest sculptor of the classical era, Phidias.The monument was designed and constructed with remarkable precision. It had perfectly harmonised analogies and was appearing as being full of dynasism and life. That was due to the just visible curves of the entire construction. The sculptures in both pediments, at the front and at the rear, and the freeze above the columns were depicting Greek mythological scenes relating to the goddess Athena and to the wars against the Persians. The freeze above the wall of the temple was depicting the unique spectacle of the greatest Athenian festivity, the Panathenaea. 447 B.C. The construction of the Parthenon commences. 432 B.C. The construction is completed in all its details. 165/160 B.C. The Parthenon is being repaired. 362/363 A.D Emperor Julian in an effort to restore the old religion makes extended improvements to the construction. 5 th Century A.D. Parthenon is converted to a Christian church dedicated to Saint Sophia. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

3 Μετα;;; ; το 1204 Οι Καυολικοι; µετατρε;ποψν τον Παρυενϖ;να σε ναο; τηω ε;σποιναω τϖν Αυηνϖ;ν. Μετα;;; ; το 1458 Ο Παρυενϖ;ναω µετατρε;πεται σε τζαµι; για την τοψρκικη; φροψρα; τηω Ακρο;ποληω. Το 1687 ;Οταν η Αυη;να πολιορκει;ται απο; τοψω Βενετοψ;ω βοµβαρδι;ζεται η Ακρο;πολη και ανατινα;ζεται ο Παρυενϖ;ναω ο;ποψ οι Τοψ;ρκοι ει;ξαν απουηκεψ;σει µεγα;λεω ποσο;τητεω πψρι;τιδαω. Προ;κειται για την πρϖ;τη µεγα;λη καταστροφη; ψ;στερα απο; 21 αιϖ;νεω. Το 1799 Ο λο;ρδοω Elgin διορι;ζεται πρε;σβψω τηω Αγγλι;αω στην Κϖνσταντινοψ;πολη. Με ε;να φιρµα;νι τοψ Σοψλτα;νοψ παι;ρνει α;δεια να σξεδια;σει τα γλψπτα; τοψ Παρυενϖ;να και να κα;νει αντι;γραφα σε γψ;χο. Το ε;γγραφο αψτο; δεν σϖ;υηκε. ;Ενα δεψ;τερο φιρµα;νι ποψ σϖ;υηκε µο;νο σε ιταλικη; µετα;φραση, τοψ επε;τρεπε να πα;ρει και λι;γα κοµµα;τια, εννοϖ;νταω αψτα; ποψ βρι;σκονταν πεσµε;να στο ε;δαφοω απο; την ε;κρηϕη τοψ Ο σψνεργα;τηω τοψ λο;ρδοψ ο;µϖω σψ;µφϖνα µε εντολη; τοψ και µετα; απο; δϖροδοκι;α τοψ Τοψ;ρκοψ φροψρα;ρξοψ τηω Ακρο;ποληω α;ρξισε να διαλψ;ει το κτι;ριο για να αποϕηλϖ;σει τα υαψµαστα; γλψπτα;. ι;ξϖω δισταγµο; για να εψκολψ;νει το ε;ργο τηω µεταφορα;ω τοψω πριο;νιζε το πι;σϖ µε;ροω τοψω. Το 1816 Ο λο;ρδοω Elgin ποψ;λησε τα γλψπτα; για λι;ρεω στο βρεταννικο; µοψσει;ο αφοψ; µια επιτροπη; τηω Βοψλη;ω µε χη;φοψω 82 ψπε;ρ και 80 κατα;, εισηγη;υηκε την αγορα; τοψω. Μια οµα;δα ;Αγγλϖν βοψλεψτϖ;ν πι;στεψε ακο;µα και το;τε ο;τι ο Elgin ει;ξε αποσπα;σει παρα;νοµα τα γλψπτα; τοψ Παρυενϖ;να. After 1204 it is converted by Catholics to a church dedicated to the Virgin Mary of Athens. After 1458 the Parthenon is converted to a mosque to meet the needs of the Turkish army stationed in Athens. In 1687 during the siege of Athens by the Venetians, the Acropolis is bombarded. Part of the Parthenon is destroyed as a result of an explosion of gunpowder stored in the temple. This was the first extensive damage after 21 centuries. In 1799 Lord Elgin is appointed as British Ambassador in Constantinople. After an ordinance of the Sultan he obtains permission to draw the sculptures of the Parthenon and produce replicas in plaster. This ordinance is never found. A second ordinance that was found translated into the Italian language indicates that he was permitted to remove a few pieces, meaning the ones that were dispersed on the ground as a result of the explosion of However, Lord Elgin s assistant acting on the Lord s instructions and after the bribing of the Turkish officer in charge of the Acropolis, proceeded with the dismantling of the building and the removal of its prized sculptures. To facilitate and accelerate the removal, he did not hesitate to use a saw to cut the blocks of marble to separate only the sculptured part. In 1816 Lord Elgin sold the sculptures for 35,000 pounds to the British Museum after the parliamentary committee approved the purchase by 82 votes in favour and 80 against. A group of English parliamentarians believed at the time that Elgin had illegally obtained the Parthenon sculptures. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

4 Τα γλψπτα; τοψ Παρυενϖ;να στο Βρεταννικο; Μοψσει;ο καυαρι;στηκαν µε σψρµατο;βοψρτσα και οϕε;α ξα;νονταω οριστικα; την αρξαι;α τοψω επιδερµι;δα. Αψτο; αποκα;λψχε µε ε;ρεψνα προ;σφατα ο ;Αγγλοω ιστορικο;ω William St Clair Η Μελι;να Μερκοψ;ρη ϖω Ψποψργο;ω Πολιτισµοψ; τηω Ελλα;δαω, ζη;τησε την επιστροφη; τϖν µαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να ;Ενδεκα µε;λη τηω Βρεταννικη;ω βοψλη;ω α;ρξισαν µια ε;ρεψνα για το υε;µα τηω επιστροφη;ω πολιτιστικϖ;ν υησαψρϖ;ν στιω ξϖ;ρεω προε;λεψση;ω τοψω. 9 Μαρτι;;; ;οψ 2000 Το ελληνικο; Ψποψργει;ο Πολιτισµοψ; ψπε;βαλε στη βρεταννικη; Βοψλη; φα;κελο µε επι;σηµη αι;τηση για επιστροφη; τϖν µαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να. Μα;;; ;ρτιοω 2000 Το περιοδικο; The Economist σε δηµοσκο;πηση µε το σψ;στηµα poll σε 183 Βρεταννοψ;ω βοψλεψτε;ω µε το ερϖ;τηµα αν χηφι;ζονταω κατα; σψνει;δηση υα ψποστη;ριζαν την επιστροφη; τϖν µαρµα;ρϖν ποψ απε;σπασε ο Elgin, απα;ντησαν 66% ναι και 34% ο;ξι The sculptures of the Parthenon in the British Museum were cleaned with wire brushes and acids, which caused the permanent destruction of their ancient surface. This was revealed by a recent research of the English historian William St. Clair Melina Mercouri in her capacity as Minister of Culture of Greece, requested the return of the Parthenon sculptures Eleven members of the British Parliament commenced an inquiry on the subject of the return of cultural treasures to the places of their origin. 9 March 2000 The Greek Ministry of Culture presented an official submission to the British parliament with an official request for the return of the Parthenon marbles. March 2000 The Economist magazine conducted an opinion poll among 183 members of the British parliament. The question was: If they had to give a free vote, would they vote in favour of the return of the marbles to Greece. 66% replied yes and 34% no. Περισσο;τερο απο; οτιδη;ποτε α;λλο τα µνηµει;α τηω Αυη;ναω αντικατοπτρι;ζοψν µια στα;ση ζϖη;ω ποψ ε;φερε τον α;νυρϖπο στο κε;ντρο τοψ κο;σµοψ, ποψ αναγο;ρεψσε σε υεα; το µε;τρο και το κα;λλοω. Ο Παρυενϖ;ναω ποψ µε ξρη;µατα τοψ πολεµικοψ; ταµει;οψ, ξτι;στηκε, απο; ανυρϖ;ποψω ελεψ;υεροψω, πα;νϖ στο βρα;ξο τηω Ακρο;ποληω, για δψο;µισι ξιλια;δεω ξρο;νια εκφρα;ζει σταυερα; το µεγαλει;ο τηω απλο;τηταω, το πα;υοω τηω σοφι;αω, τον ε;ρϖτα τηω οµορφια;ω. Τα µα;ρµαρα αψτα; ορι;ζοψν πα;ντοτε την χψξη; µαω. Και ο αγϖ;ναω για την επιστροφη; τϖν λεηλατηµε;νϖν τµηµα;τϖν τοψω δεν ει;ναι σοβινιστικο;ω. Ει;ναι αγϖ;ναω ποψ γι;νεται στο ο;νοµα τηω ανυρϖπο;τηταω, τοψ πολιτισµοψ; και τηω δικαιοσψ;νηω. Μελι;;; ;να Μερκοψ;;; ;ρη Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

5 More than any other manifestation of human genius, the monuments of Athens reflect a form of life and an attitude that put man in the centre of the world, that made beauty and proportion divine. The Parthenon, built by free men on the Acropolis rock, has for more than two thousand years continuosly expressed the grandiosity of simplicity, the passion of wisdom, the love of beauty. The marbles define our soul. And the struggle for the return of pieces that were pillaged in the past is not chauvinistic; it is a struggle that must be undertaken in the name of humanity, civilization and justice. The Acropolis Restoration Programme The most ambitious restoration programme in Greece, and perhaps one of the most extensive and important in the world, is currently under way at the Acropolis. Its execution is based on studies that were previously subjected to international scrutiny at scientific meetings and approved in accordance with the requirements of the law and strict scientific standards. The work has already been completed on the Erechtheion, is presently continuing on the Parthenon and Propylaea and is scheduled to begin on the Temple of Athena Nike. The restoration work on the Parthenon today is targeted primarily at: its structural preservation the conservation of its surfaces the maximum degree of protection for the sculptures correcting the positions of previously restored blocks, and the supplementary restoration of certain sections, mainly using existing fallen blocks belonging to the building. The restoration programme, which is in the vanguard of comparable scientific research in this field, shows in the clearest fashion the consequences of the mutilation of the Parthenon by Elgin and his assistants. The new Acropolis Museum The new Acropolis Museum will be constructed in the locality of Makriyanni, opposite the sacred rock and very close to it. The Museum will have a Parthenon Room ready to receive the Parthenon Sculptures. Visible, close at hand from the rear window of this room, the Parthenon itself will be seen as part of the exhibition. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

6 Παλια;;; ; µπαστοψ;;; ;νια Το µπαστοψ;νι, εκτο;ω απο; βοη;υηµα στο περπα;τηµα, ψπη;ρϕε απο; την αρξαιο;τητα και σψ;µβολο εϕοψσι;αω, δψ;ναµηω, α;µψναω και επι;δειϕηω. Αποκλειστικο; σξεδο;ν προνο;µιο τοψ ισξψροψ; φψ;λοψ, σψνο;δεψε τοψω α;νδρεω στιω δηµο;σιεω εϕο;δοψω και στοψω περιπα;τοψω τοψω. Η µο;δα η;υελε τοψω ηγεµο;νεω και τοψω α;ρξοντεω στο Μεσαι;ϖνα, και αργο;τερα στην Αναγε;ννηση, να κρατοψ;ν στιω εµφανι;σειω τοψω πανα;κριβα µπαστοψ;νια απο; σπα;νια ϕψ;λα, ε;βενο, κο;καλο ξελϖ;ναω η; ελεφαντο;δοντο ενϖ; οι λαβε;ω η;ταν φτιαγµε;νεω απο; κρψστα;λλοψω, φι;λντισι, ηµιπολψ;τιµοψω λι;υοψω, αση;µι και ξρψσα;φι. Τον 16ο αιϖ;να το µπαστοψ;νι ε;ξει γι;νει πια αναπο;σπαστο εϕα;ρτηµα τοψ επι;σηµοψ ενδψ;µατοω, ψποδη;λϖνε, µα;λιστα, κοινϖνικη; καταϕι;ϖση, πλοψ;το, δψ;ναµη και επιτψξι;α. Αποτελοψ;σε επι;σηω δια;κριση στιω τα;ϕειω τϖν ανϖ;τερϖν στρατιϖτικϖ;ν, ποψ το ξρησιµοποιοψ;σαν ανελλιπϖ;ω στιω τελετε;ω τοψ κρα;τοψω. Απο; τον 17ο αιϖ;να και µετα;, τα µπαστοψ;νια περιπα;τοψ γι;νονται µεγα;λη µο;δα. Λε;γεται, πϖω ο βασιλια;ω η;λιοω σψξνα; ε;κανε τιω εµφανι;σειω τοψ µε κα;ποιο απο; τα πολψ;τιµα µπαστοψ;νια τηω σψλλογη;ω τοψ, κα;τι ποψ αµε;σϖω βρη;κε φανατικοψ;ω µιµητε;ω. Τϖ;ρα και οι κοµχε;ω κψρι;εω τηω αριστοκρατι;αω κρατοψ;ν σψξνα; µπαστοψ;νια στοψω περιπα;τοψω τοψω στολισµε;να µε πολψ;ξρϖµεω κορδε;λεω, ενϖ; σε πολλα; οι σκαλισµε;νεω λαβε;ω ε;ξοψν υη;κεω για καλλψντικα; και αρϖ;µατα. Η αγορα; πια α;ρξισε να γι;νεται ανταγϖνιστικη; σε πρϖτοτψπι;α, εφεψρετικο;τητα και πολψτε;λεια. Οι λαβε;ω παι;ρνοψν δια;φορα σξη;µατα και σκαλι;ζονται µε ανυρϖ;πινεω µορφε;ω, φιγοψ;ρεω ζϖ;ϖν, ονο;µατα και σψ;µβολα. Τα ψλικα; ποψ ξρησιµοποιοψ;ν οι σκαλιστε;ω ει;ναι πολλε;ω φορε;ω πολψ;τιµα και πανα;κριβα, ενϖ; στο εσϖτερικο; ψπα;ρξοψν λογιϖ;ν λογιϖ;ν υη;κεω, ο;ποψ κα;ποιοω µπορει; να κρψ;βει ε;να σϖρο; πρα;γµατα, µηξανισµοψ;ω, ε;γγραφα, µαξαι;ρια, πολψ;τιµεω πε;τρεω, ακο;µα και µψστικα;! Η ποικιλι;α ει;ναι ατε;λειϖτη, αν µα;λιστα αναφε;ρει κανει;ω και τη υαψµα;σια σειρα; τϖν λαïκϖ;ν µπαστοψνιϖ;ν σε ϕψ;λο µε τα ϖραιο;τατα παραδοσιακα; σκαλι;σµατα, ο αριυµο;ω τϖν σψλλεκτικϖ;ν κοµµατιϖ;ν σι;γοψρα ϕεπερνα;ει, ο;πϖω βγα;ζοψν οι δηµοσκοπη;σειω τιω 3.000, οι τιµε;ω εϕαρτϖ;νται απο; τη σπανιο;τητα, και οι ιστορι;εω απο; κατασκοπικε;ω ε;ϖω και πικα;ντικεω ει;ναι ατε;λειϖτεω... Απο; τον ηµερη;σιο τψ;πο Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

7 EXTENSION; COURSE: Overcoming adversity 1.Text type:short essay Αιϖ;;; ;νια η µνη;;; ;µη σε σαω αδελφοι;;; ; στον τι;;; ;µιο ποψ πε;;; ;σατε αγϖ;;; ;να. ;Εξοψν περα;σει η;δη 28 ξρο;νια απο; εκει;νη την ηρϖικη; ηµε;ρα τηω εϕε;γερσηω τοψ Πολψτεξνει;οψ. Νε;οι α;νυρϖποι, σξεδο;ν παιδια; πολεµϖ;νταω µε µο;νο ο;πλο τη δψ;ναµη τηω χψξη;ω τοψω, ε;δϖσαν ε;να µα;υηµα ελεψυερι;αω σε ο;λο τον κο;σµο. Ει;ναι ηµε;ρα µνη;µηω για κα;υε ;Ελληνα, ηµε;ρα σψ;µβολο για κα;υε ελεψ;υερο και δηµοκρατικο; πολι;τη τηω, παγκοσµιοποιηµε;νηω πια, κοινϖνι;αω µαω. Το Νοε;µβριο τοψ 1973, οι φοιτητε;ω τηω Νοµικη;ω σξολη;ω και τοψ Πολψτεξνει;οψ, κατε;λαβαν τα κτι;ρια τϖν σξολϖ;ν τοψω, διαµαρτψρο;µενοι για το εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα και ζητϖ;νταω καλψ;τερεω σψνυη;κεω σποψδϖ;ν. Το εκπαιδεψτικο; αψτο; αι;τηµα γρη;γορα εϕελι;ξυηκε σε επανα;σταση εναντι;ον τηω δικτατορι;αω τϖν σψνταγµαταρξϖ;ν, ποψ απο; το 1967 επιβλη;υηκε στον Ελληνικο; λαο;, αφοψ; κατε;λψσε δια τηω βι;αω και µε την απειλη; τϖν ο;πλϖν τη νο;µιµη εκλεγµε;νη κψβε;ρνηση τηω ξϖ;ραω. Ο αγϖ;ναω κρα;τησε τρειω µε;ρεω και τρειω νψ;ξτεω (15, 16, 17 Νοεµβρι;οψ). Οι φοιτητε;ω δηµιοψ;ργησαν ραδιοφϖνικο; σταυµο;, µε;σϖ τοψ οποι;οψ καλοψ;σαν ο;λο τον Ελληνικο; λαο; να προστρε;ϕει και να σψµπαρασταυει; στον αγϖ;να τοψω για το δικαι;ϖµα στην ελεψυερι;α. Στην αρξη; µοψδιασµε;να, στη σψνε;ξεια µε ο;λο και µεγαλψ;τερο υα;ρροω, κο;σµοω α;ρξισε να σψγκεντρϖ;νεται ε;ϕϖ και γψ;ρϖ απο; το Πολψτεξνει;ο. Οι δικτα;τορεω στα δι;καια αιτη;µατα; τοψω απα;ντησαν µε το µο;νο τρο;πο ποψ η;ϕεραν µε τα ο;πλα. Ο ραδιοφϖνικο;ω σταυµο;ω, εκπε;µπονταω στοψω 1050 ξιλιο;κψκλοψω, καλοψ;σε βοη;υεια, φα;ρµακα, γιατροψ;ω. Τα πρϖ;τα υψ;µατα τοψ στψγεροψ; καυεστϖ;τοω µε;σα στο Πολψτεξνει;ο, η;ταν γεγονο;ω. ;Οµϖω το φρο;νηµα και το ηυικο; τϖν αγϖνιστϖ;ν παρε;µενε α;καµπτο. ;Ετσι το βρα;δψ τηω τρι;τηω νψ;ξταω ε;στειλε εναντι;ον τοψω... τα τανκω. Και Εκει;νοι, οι φοιτητε;ω ο;ρυϖσαν µπροστα; στα µηξανοκι;νητα α;ρµατα τα σϖ;µατα και τιω χψξε;ω τοψω. Ο αριυµο;ω τϖν νεκρϖ;ν και τϖν τραψµατιϖ;ν δεν ε;γινε ποτε; γνϖστο;ω. Το τι;µηµα τηω ελεψυερι;αω ει;ναι πα;ντα µεγα;λο, ο;πϖω διδα;σκει η ιστορι;α. Πα;νϖ στο αι;µα εκει;νϖν ποψ σκοτϖ;υηκαν, και στη γενναιο;τητα εκει;νϖν ποψ αντιστα;υηκαν, µπο;ρεσαν και πα;λι η δηµοκρατι;α και η ελεψυερι;α να ανυι;σοψν και να επικρατη;σοψν. Ερϖτη;;; ;σειω 1. Γιατι; η ηµε;ρα τηω εϕε;γερσηω τοψ Πολψτεξνει;οψ ει;ναι ηµε;ρα µνη;µηω 2. Με ποια αιτι;α οι φοιτητε;ω κατε;λαβαν τιω πανεπιστηµιακε;ω σξολε;ω 3. Πϖ;ω κατε;ληϕε η κατα;ληχη τηω Νοµικη;ω σξολη;ω και τοψ Πολψτεξνει;οψ 4. Με ποιο τρο;πο ξρησιµοποι;ησαν το ραδιοφϖνικο; σταυµο; οι φοιτητε;ω 5. Πϖ;ω αντε;δρασαν στην εϕε;γερση οι δικτα;τορεω 6. Ποια ει;ναι η προσφορα; τηω υψσι;αω τϖν φοιτητϖ;ν Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

8 2.Text type:poem ΜΙΚΡΟΣ ΤΨΜΒΟΣ (17 Νοεµβρι;οψ 1973) ϑεκινϖ;νταω δι;ξϖω τοψφε;κι σπαυι; µονα;ξα µε τον η;λιο στο µε;τϖπο λα;µπετε το;σο χηλα; ποψ η ποι;ηση υα µει;νει ξρεϖ;στηω σαω. Ψπη;ρϕατε η;ρϖεω και ποιητε;ω µαζι;. Ει;στε το ποι;ηµα. Απλϖ;νονταω το ξε;ρι µοψ δε φτα;νει ϖω εκει; ποψ ϖραι;α λοψλοψ;δια σε ψχηλο; λειµϖ;να τιω µορφε;ω σαω λιτανεψ;ει ο αε;ραω τηω αρετη;ω. ς! παιδια; µοψ µπροστα; σ ;αψτο; το Ποι;ηµα µετρα;ει µο;νο η σιϖπη;. Νικηφο;ροω Βρεττα;κοω Λεϕιλο;;; ;γιο τψ;µβοω ξρεϖ;στηω λειµϖ;ναω λιτανεψ;ει! αρξαι;οω τα;φοω και ψ;χϖµα πα;νϖ σ ;αψτο;ν, µεγαλοπρεπη;ω τα;φοω! αψτο;ω ποψ ξρϖστα;ει, αψτο;ω ποψ οφει;λει! λιβα;δι, µεγα;λη ε;κταση ανυισµε;νη! κα;νει παρα;κληση Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω 1. Με τι ο;πλα ϕεκι;νησαν οι φοιτητε;ω τον αγϖ;να τοψω 2. Ψπη;ρϕατε η;ρϖεω και ποιητε;ω µαζι;. ικαιολογη;στε τιω ψπογραµµισµε;νεω λε;ϕειω 3. Σε ποιο το;πο τοπουετει; ο ποιητη;ω τοψω η;ρϖεω Πϖ;ω τον αντιλαµβα;νεστε 4. Ποι;ηµα, γιατι; η λε;ϕη ει;ναι γραµµε;νη µε κεφαλαι;ο γρα;µµα 5. Τι σηµαι;νει η ε;κφραση αε;ραω τηω αρετη;ω Σψµπληρϖ;;; ;στε τα κενα;;; ; µε τιω λε;;; ;ϕειω τηω παρε;;; ;νυεσηω. (οδψνηρη;ω, τοψ, αντιστασιακη;, στιω, ολο;κληροψ, ψπε;ρ, καυιερϖυει;, ανη;κει, κα;υε, αγϖ;να) Το Πολψτεξνει;ο σε ο;λοψω τοψω ;Ελληνεω. ;Ηταν η κορψφαι;α εκδη;λϖση τοψ Ελληνικοψ; λαοψ;. ;Ηταν αγϖ;ναω καυολικο;ω τηω Ελεψυερι;αω και τηω ηµοκρατι;αω. Η επε;τειοω τηω εϕε;γερσηω τοψ Πολψτεξνει;οψ ε;ξει να γιορτα;ζεται ξρο;νο 17 Νοεµβρι;οψ. Ει;ναι σηµει;ο αναφορα;ω ο;λοψ αντιδικτατορικοψ; τϖν Ελλη;νϖν, και αποτελει; σταυµο; για την αποµα;κρψνση τηω εφτα;ξρονηω τψραννι;αω. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

9 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. µε τον η;;; ;λιο δηλαδη; µε την χψξη;, την καρδια; τοψω, την ελπι;δα τοψω για ε;να καλψ;τερο αψ;ριο, την αποφασιστικο;τητα; τοψω να πραγµατοποιη;σοψν τα ο;νειρα; τοψω. 2. η;;; ;ρϖεω οι φοιτητε;ω ει;ναι πρα;γµατι η;ρϖεω γιατι; αγϖνι;στηκαν, και πολλοι; απο; αψτοψ;ω σκοτϖ;υηκαν, επιδιϖ;κονταω ο;ξι προσϖπικα; οφε;λη, αλλα; για το κοινο; καλο;. ποιητε;;; ;ω µο;νο ποιητε;ω, δηλαδη; α;νυρϖποι αψυο;ρµητοι, ανιδιοτελει;ω, ϖω προω τα κι;νητρα; τοψω, εµπνεψσµε;νοι αλλα; και λι;γο... αεροβα;τεω υα µποροψ;σαν να αποτολµ η ; σοψν και να πραγµατοποιη;σοψν µια το;σο ο;µορφη πρα;ϕη. 3. σε ψχηλο;;; ; λειµϖ;;; ;να ο ποιητη;ω εντα;σσει τοψω η;ρϖεω αψτοψ;ω σε ξϖ;ρο ψπερβατο;, ε;ϕϖ απο; τα ο;ρια αψτοψ; τοψ κο;σµοψ (ψχηλο;), πολψ; ο;µορφο (λειµϖ;να), ο;πϖω ταιρια;ζει σε αψτοψ;ω ποψ η δψ;ναµη τϖν πρα;ϕεϖν και τηω χψξη;ω τοψω, τοψω ξαρι;ζει την αυανασι;α. Υα µποροψ;σε αψτο;ω ο ψχηλο; ω λειµ ϖ ; ναω να παραλληλιστει; µε τον παρα;δεισο τηω ξριστιανικη;ω πι;στηω, ο;ποψ ασφαλϖ;ω υα αναπαψ;ονται αψτοι; οι η;ρϖεω. 4. Το κεφαλαι;ο γρα;µµα κα;νει τη λε;ϕη να ϕεφεψ;γει απο; τα λεϕιλογικα; τηω ο;ρια. Η ι;δια η πρα;ϕη τϖν φοιτητϖ;ν ει;ναι το ποι;ηµα, το;σο µεγαλο;πρεπη, το;σο ιδανικη;, ποψ κα;υε λε;ϕη φαι;νεται φτϖξη; µπροστα; τηω, ε;τσι ποψ µο;νο η σιϖπη; ταιρια;ζει µπροστα; στο γεγονο;ω. 5. Στον το;πο ποψ βρι;σκονται αψτοι; οι η;ρϖεω µο;νο ενα;ρετοι α;νυρϖποι ε;ξοψν δικαι;ϖµα εισο;δοψ. Αψτοι; ποψ ει;ξαν και ε;ξοψν το ανα;λογα ηυικο; ανα;στηµα. Την ε;κφραση στηρι;ζει και ο στι;ξοω τοψ ποιητη; Κα;λβοψ υε;λει αρετη; και το;λµη η ελεψυερι;α. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

10 K-6 SYLLABUS: WET AND DRY ENVIRONMENTS 1. Ο ψδα;;; ;τινοω πλανη;;; ;τηω µαω Μι;α ζεστη; ηµε;ρα, πριν απο; 150 εκατοµµψ;ρια ξρο;νια περι;ποψ, ε;ναω δεινο;σαψροω κινη;υηκε τεµπε;λικα προω την ο;ξυη µιαω λι;µνηω. ;Εσκψχε το λαιµο; τοψ και η;πιε νερο; για να ϕεδιχα;σει. Το νερο; ποψ η;πιεω ση;µερα το πρϖι; ι;σϖω να βρισκο;ταν κα;ποτε µε;σα σ αψτο; το πλα;σµα ποψ ε;ξει εκλει;χει πολψ; πολψ; καιρο; πριν. Μπορει; α;ραγε να γι;νει κα;τι τε;τοιο Και βε;βαια µπορει;, επειδη; η Γη, εδϖ; και 3 τοψλα;ξιστον δισεκατοµµψ;ρια ξρο;νια, ξρησιµοποιει; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο νερο;. Απο; ποψ; νοµι;ζειω ο;τι προε;ρξεται το νερο; ποψ πι;νειω ;Ισϖω απο; ε;να πηγα;δι, µια λι;µνη, µια δεϕαµενη; η; ε;να ρε;µα. Και πϖ;ω βρε;υηκε εκει; αψτο; το νερο; Μα;λλον η;ρυε µε τη µορφη; βροξη;ω ποψ ε;πεσε απο; τα σψ;ννεφα. Γνϖρι;ζειω ο;µϖω απο; ποψ; προε;ρξεται το νερο; τηω βροξη;ω εν ει;ναι καινοψ;ριο. νερο; ποψ φτα;νει απο; κα;ποιο σηµει;ο τοψ διαστη;µατοω. Η βροξη; ει;ναι νερο; ποψ ε;φψγε απο; τη Γη και επιστρε;φει πα;λι σ αψτη;. Πϖ;ω ανεβαι;νει το νερο; και σξηµατι;ζει τα σψ;ννεφα Εϕατµι;ζεται απο; λι;µνεω, υα;λασσεω και α;λλεω πηγε;ω νεροψ; στη Γη. ;Οταν το νερο; εϕατµι;ζεται, µοια;ζει σαν να εϕαφανι;ζεται, αλλα; δε ξα;νεται πραγµατικα;. ;Εξει απλϖ;ω αλλα;ϕει µορφη;: απο; το ψγρο; ποψ βλε;ποψµε γι;νεται αε;ριο ποψ δεν µποροψ;µε να το δοψ;µε. Οι ψδρατµοι; (νερο; σε αε;ρια κατα;σταση) ανψχϖ;νονται απο; τη Γη στον αε;ρα. Εκει; σξηµατι;ζοψν τα σψ;ννεφα, ποψ ει;ναι µικρα; σταγονι;δια νεροψ;, τα οποι;α ενϖ;νονται, βαραι;νοψν και πε;φτοψν στη γη µε τη µορφη; βροξη;ω. Με ο;λη αψτη; τη διαδικασι;α ανακψκλϖ;νεται το νερο;. Η Γη ει;ναι κψρι;ϖω ε;ναω ψδα;τινοω πλανη;τηω. Το νερο; και ο πα;γοω καλψ;πτοψν πα;νϖ απο; τα 70 στα εκατο; τηω γη;ινηω επιφα;νειαω. ;Οµϖω ψπα;ρξοψν πολλα; µε;ρη στη Γη, ο;ποψ δεν φτα;νει το νερο;, για να πιοψν και να πλψυοψ;ν οι α;νυρϖποι. Γιατι; σψµβαι;νει αψτο; επειδη; τα 97 στα εκατο; τοψ νεροψ; τηω γηω ει;ναι αλµψρο; και οι α;νυρϖποι δεν µποροψ;ν να το πιοψν. ;Αλλα 2 στα εκατο; αποτελοψ;ν τοψω παγετϖ;νεω και τα παγο;βοψνα. ;Ετσι µαω αποµε;νει, στιω λι;µνεω, τα ποτα;µια και το ψπε;δαφοω, περι;ποψ 1 στα εκατο;, για να το ξρησιµοποιοψ;µε. Μερικα; µε;ρη στον κο;σµο δεν ε;ξοψν λι;µνεω και ποτα;µια και δεν ε;ξοψν τα µε;σα να αντλη;σοψν τα ψπο;γεια νερα; ποψ βρι;σκονται πολψ; βαυια;. Οι α;νυρϖποι, ο;πϖω και τα α;λλα ε;µβια ο;ντα, ξρεια;ζονται νερο; για να επιβιϖ;σοψν. Το σϖ;µα µαω αποτελει;ται απο; 70 στα εκατο; νερο;. Ο καυε;ναω µαω ξρεια;ζεται περι;ποψ 2,4 λι;τρα νερο; κα;υε µε;ρα, για να αναπληρϖ;σει ο;σο ξα;νοψµε ο;ταν αναπνε;οψµε, ιδρϖ;νοψµε και πηγαι;νοψµε στην τοψαλε;τα. Το νερο; ποψ πι;νοψµε ει;ναι µε;ροω µο;νο τηω ποσο;τηταω ποψ ξρεια;ζεται ο οργανισµο;ω µαω. Η ψπο;λοιπη ποσο;τητα ποψ ξρειαζο;µαστε προε;ρξεται απο; τιω τροφε;ω µαω. Φψσικα;, ξρησιµοποιοψ;µε πολψ; περισσο;τερο νερο; απο; αψτο; ποψ πι;νοψµε. Πλενο;µαστε, πλε;νοψµε τα ροψ;ξα µαω, τα πια;τα µαω και α;λλα πολλα;... Σπαταλα;µε Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

11 ο;µϖω και µεγα;λεω ποσο;τητεω νεροψ; αφη;νονταω τιω βρψ;σεω να τρε;ξοψν α;σκοπα, κα;νονταω ντοψω µεγα;ληω δια;ρκειαω και πλε;νονταω λι;γα µο;νο ροψ;ξα στα πλψντη;ρια. Πρε;πει να ει;µαστε προσεκτικοι;, ο;ταν ξρησιµοποιοψ;µε το νερο;. Οι α;νυρϖποι σε ϕηρα; µε;ρη τοψ κο;σµοψ ε;ξοψν µα;υει πϖ;ω να ζοψν µε ελα;ξιστο νερο;. Οι ψδα;τινεω πηγε;ω τηω Γηω µαω ει;ναι πολψ;τιµεω. ;Οµϖω σψξνα; δεν τιω προσε;ξοψµε. Για παρα;δειγµα, κα;ποιοω µπορει; να ξψ;σει λα;δια η; µπογε;ω ε;ϕϖ στο ξϖ;µα. Αψτε;ω οι οψσι;εω βψυι;ζονται µε;σα στο ε;δαφοω και φτα;νοψν στα ψπο;γεια νερα;.. Τα ψπο;γεια νερα; σξεδο;ν δεν ανανεϖ;νονται, µε;νοψν εκει; ο;ποψ βρι;σκονται για ξιλια;δεω ξρο;νια. ;Ετσι, αν δηλητηρια;ζοψµε αψτα; τα νερα;, το δηλητη;ριο παραµε;νει για ξιλια;δεω ξρο;νια και δεν ε;ξοψµε κανε;ναν τρο;πο να τα καυαρι;σοψµε. ;Οταν οι α;νυρϖποι σε ε;ναν το;πο κα;νοψν κα;τι ποψ αλλοιϖ;νει το νερο; η; τον αε;ρα, αψτο; ε;ξει σψνε;πειεω και για α;λλοψω ανυρϖ;ποψω ποψ βρι;σκονται πολψ; µακρια; τοψω. Η ο;ϕινη βροξη; ει;ναι ε;να τε;τοιο παρα;δειγµα. Τα µολψσµε;να απο;βλητα τϖν εργοστασι;ϖν ανψχϖ;νονται στον αε;ρα και στη σψνε;ξεια πε;φτοψν στη γη µε τη βροξη;. ;Οταν ανακατεψ;ονται µε το νερο; τηω βροξη;ω, δηµιοψργοψ;ν οϕε;α, ο;πϖω το υειικο; και το νιτρικο; οϕψ;. Η περισσο;τερη ο;ϕινη βροξη; δεν πε;φτει εκει; ο;ποψ δηµιοψργει;ται η µο;λψνση. Οι α;νεµοι την παρασψ;ροψν και σε α;λλα µε;ρη, σψξνα; εκατοντα;δεω ξιλιο;µετρα µακρια;. ;Οταν η ο;ϕινη βροξη; πε;φτει στο ε;δαφοω, καταστρε;φει τα δε;ντρα αλλα; και τα ζϖ;α και τα φψτα; ποψ ζοψν στιω λι;µνεω και τα ποτα;µια. Η µο;λψνση τοψ νεροψ; ει;ναι προ;βληµα ο;ληω τηω ανυρϖπο;τηταω, επειδη; η µο;λψνση ποψ γι;νεται σε ε;ναν το;πο ε;ξει βλαβερε;ω σψνε;πειεω και για α;λλοψω το;ποψω. Η λψ;ση υα δουει; µο;νο µε τη σψνεργασι;α ο;λϖν τϖν ξϖρϖ;ν. Ντε;ηβιντ Σοψζοψ;κι, Μπα;ρµπαρα Ξε;ννερ, Μια µατια; στο περιβα;λλον. Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Πο;ση σηµασι;α ε;ξει το νερο; για τον α;νυρϖπο Με ποιοψ;ω τρο;ποψω µποροψ;µε να κα;νοψµε οικονοµι;α στο νερο; Τι ει;ναι η ο;ϕινη βροξη; Ποια κακα; µπορει; να προκαλε;σει η ο;ϕινη βροξη; στη γη Χα;;; ;ϕτε στο λεϕικο;;; ; σαω να βρει;;; ;τε τι σηµαι;;; ;νοψν τα παρακα;;; ;τϖ να αντλη;σοψν ß ψδα;τινοω πλανη;τηω ß ε;µβια ο;ντα ß εϕατµι;ζεται ß ανακψκλϖ;νεται ß ψπε;δαφοω ß η βιοµηξανι;α διοξετεψ;ει τα απο;βλητα ß βλαβερε;ω σψνε;πειεω ß αλλοιϖ;νει Γρα;;; ;χτε τιω ψπογραµµισµε;;; ;νεω λε;;; ;ϕειω στον πληυψντικο;;; ; αριυµο;;; ;. Μι;α ζεστη; ηµε;ρα, πριν απο; 150 εκατοµµψ;ρια ξρο;νια περι;ποψ, ε;ναω δεινο;σαψροω κινη;υηκε τεµπε;λικα προω την ο;ξυη µιαω λι;µνηω. ;Εσκψχε το λαιµο; τοψ και η;πιε νερο; για να ϕεδιχα;σει. Το νερο; ποψ η;πιεω ση;µερα το πρϖι; ι;σϖω να βρισκο;ταν κα;ποτε µε;σα σ αψτο; το πλα;σµα ποψ ε;ξει εκλει;χει πολψ; πολψ; καιρο; πριν. Μπορει; α;ραγε να γι;νει κα;τι τε;τοιο Και βε;βαια µπορει;, επειδη; η Γη, εδϖ; και 3 τοψλα;ξιστον δισεκατοµµψ;ρια ξρο;νια, ξρησιµοποιει; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο νερο;. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

12 2. Η ψπο;;; ;υεση τηω τρψ;;; ;πιαω οµπρε;;; ;λαω Χηλα; στην ατµο;σφαιρα βρι;σκεται ε;να στρϖ;µα αερι;οψ ποψ ονοµα;ζεται ο;ζον. Το 1977 µια οµα;δα ανυρϖ;πϖν, ποψ µελετοψ;σε αψτο; το στρϖ;µα τηω ατµο;σφαιραω, ε;κανε µια τροµερη; ανακα;λψχη. Βρη;κε δηλαδη; µια τρψ;πα στο στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω πα;νϖ απο; την Ανταρκτικη;. Την τελεψται;α δεκαετι;α η τρψ;πα αψτη; ε;ξει µεγαλϖ;σει. Και τϖ;ρα Καναδοι; επιστη;µονεω ε;ξοψν ανακαλψ;χει α;λλη µι;α τε;τοια τρψ;πα στο στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω ποψ βρι;σκεται στην Αρκτικη;, πα;νϖ απο; το νησι; Μπα;φιν. Οι περισσο;τεροι επιστη;µονεω ποψ µελετοψ;ν το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω πιστεψ;οψν ο;τι ε;ξει καταστραφει; απο; ξηµικε;ω οψσι;εω. Αψτε;ω οι οψσι;εω ψπα;ρξοψν σε ορισµε;να σπρε;ι, σε χψγει;α, σε µηξανη;µατα κλιµατισµοψ; και αλλοψ;. ;Ισϖω σκε;φτεστε Και τι µαω νοια;ζει αν κα;ποιο αε;ριο στα ανϖ;τερα στρϖ;µατα τηω ατµο;σφαιραω εϕαφανι;ζεται Να γιατι; πρε;πει να µαω νοια;ζει Το ο;ζον προστατεψ;ει τη Γη κατα; 90% απο; τιω ψπεριϖ;δειω, καψτε;ω ακτι;νεω τοψ η;λιοψ, πρα;γµα ποψ ει;ναι πολψ; σηµαντικο; για µαω. Εα;ν οι α;νυρϖποι εκτευοψ;ν σε ψπερβολικη; ψπεριϖ;δη ακτινοβολι;α, υα πα;υοψν σοβαρα; εγκαψ;µατα απο; τον η;λιο. Και το ξειρο;τερο, µετα; απο; ξρο;νια µπορει; να προσβληυοψ;ν απο; καρκι;νο τοψ δε;ρµατοω. Η ψπερβολικη; ψπεριϖ;δηω ακτινοβολι;α καταστρε;φει ακο;µη και τιω καλλιε;ργειεω. Ση;µερα ο;λο και περισσο;τεροι α;νυρϖποι αισυα;νονται ο;τι απειλοψ;νται και επιδιϖ;κοψν να απαλλαγει; ο πλανη;τηω µαω απο; τιω επικι;νδψνεω ξηµικε;ω οψσι;εω ο;σο το δψνατο;ν σψντοµο;τερα. Ψπα;ρξει ακο;µη ξρο;νοω να σϖ;σοψµε το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω. Ντε;ηβιντ Σοψζοψ;κι, Μπα;ρµπαρα Ξε;ννερ, Μια µατια; στο περιβα;λλον Λεϕιλο;;; ;γιο τροµερη; ανακα;λψχη Æ βρε;υηκε κα;τι πολψ; σποψδαι;ο ε;ξοψν ανακαλψ;χει Æ ε;ξοψν βρει µηξανη;µατα κλιµατισµοψ; Æ µηξανη;µατα ποψ ρψυµι;ζοψν τη υερµοκρασι;α ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω Æ ακτι;νεω τοψ η;λιοψ πολψ; βλαβερε;ω για τον α;νυρϖπο σοβαρα; εγκαψ;µατα Æ πολψ; σοβαρο; κα;χιµο µπορει; να προσβληυοψ;ν Æ µπορει; να πα;υοψν επιδιϖ;κοψν Æ προσπαυοψ;ν, φροντι;ζοψν Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

13 Με τη βοη;;; ;υεια τοψ κειµε;;; ;νοψ απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Τι ει;ναι το ο;ζον και ποψ; βρι;σκεται Τι ανακα;λψχε η οµα;δα τϖν ανυρϖ;πϖν ποψ µελετοψ;σε το ο;ζον Γιατι; καταστρα;φηκε το ο;ζον Για ποιο λο;γο ο α;νυρϖποω πρε;πει να ενδιαφε;ρεται για το ο;ζον Τι παυαι;νει ο α;νυρϖποω απο; τιω ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω τοψ η;λιοψ Τι επιδιϖ;κοψν πολλοι; α;νυρϖποι Στιω παρακα;;; ;τϖ προτα;;; ;σειω ψπογραµµι;;; ;στε το σϖστο;;; ; ρη;;; ;µα Η γη προστατεψ;ει / προστατεψ;εται απο; το ο;ζον Το ο;ζον βρι;σκει / βρι;σκεται χηλα; στην ατµο;σφαιρα Η τρψ;πα τοψ ο;ζοντοω ανακα;λψχε / ανακαλψ;φτηκε απο; τοψω επιστη;µονεω. Οι ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω προσβα;λλοψν / προσβα;λλονται το ανυρϖ;πινο δε;ρµα. Η τρψ;πα τοψ ο;ζοντοω απειλει; / απειλει;ται την ψγει;α τοψ ανυρϖ;ποψ. Ο πλανη;τηω µαω πρε;πει να απαλλαγει; / απαλλα;ϕει απο; τιω ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω. Ψπα;ρξει ακο;µα ξρο;νοω να σϖ;σει / να σϖυει; το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω. Σψµπληρϖ;;; ;στε τα κενα;;; ; µε το σϖστο;;; ; τψ;;; ;πο τηω λε;;; ;ϕηω ποψ βρι;;; ;σκεται στην παρε;;; ;νυεση. Το ο;ζον ει;ναι στρϖ;µα τηω (ατµο;σφαιρα). Η τρψ;πα τοψ ο;ζοντοω ει;ναι αποτε;λεσµα τϖν (ξηµικε;ω οψσι;εω). Ο καρκι;νοω τοψ δε;ρµατοω σψξνα; ει;ναι αποτε;λεσµα τηω (ψπεριϖ;δηω) ακτινοβολι;αω. Η ζϖη; τοψ (πλανη;τηω) εϕαρτα;ται απο; τον α;νυρϖπο. Πρε;πει να προστατεψ;οψµε το δε;ρµα µαω λο;γϖ τοψ (κι;νδψνοω) τϖν (ε;γκαψµα). Απο;;; ; τιω παρακα;;; ;τϖ ψπογραµµισµε;;; ;νεω λε;;; ;ϕειω διαλε;;; ;ϕτε τη σϖστη;;; ; Το / τα 1997 η;ταν το πιο / πιο πολψ; ζεστο; ε;τοω σε / στα ξρονικα;, απο; ο;;; ;ταν / το;;; ;τε ποψ α;ρξισαν οι καταγραφε;ω, στα / το Η µε;ση υερµοκρασι;α σε / στην ο;λη την ψδρο;γειο ε;ξει αψϕηυει; κατα;;; ; / απο; µισο; βαυµο; σε / µε σξε;ση µε τιω υερµοκρασι;εω τηω περιο;δοψ Κψ;ρια αιτι;α αψτη;ω τηω / τιω αψ;ϕησηω ει;ναι το φαινο;µενο τοψ υερµοκηπι;οψ, αποτε;λεσµα τηω ρψ;πανσηω ποψ /πϖω σακατεψ;ει το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω, την ασπι;δα τηω γηω, απο;;; ; / για την ψπεριϖ;δη ηλιακη; ακτινοβολι;α. 3. Απι;;; ;στεψτο κι ο;;; ;µϖω αληυινο;;; ;! Ξε;ρια και πτερψ;για βοη;υειαω ;Ενα πρϖι; οι α;νυρϖποι στην παραλι;α Τοκερο; στη Νε;α Ζηλανδι;α, βρη;καν 80 φα;λαινεω παγιδεψµε;νεω στα ρηξα;. ;Ολοι µπη;καν στο νερο; να τιω βοηυη;σοψν προσε;ξονταω να µην τιω αναστατϖ;σοψν η; να τιω τραψµατι;σοψν. εν προσπα;υησαν να σπρϖ;ϕοψν τιω φα;λαινεωστα βαυια; ο;σο η;ταν ξαµηλη; η παλι;ρροια. Αντι;υετα, παρε;µειναν στο νερο; µαζι; τοψω και διατηροψ;σαν το δε;ρµα τοψω ψγρο;, µε;ξρι να γψρι;σει Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

14 η παλι;ρροια. Μιλοψ;σαν στιω φα;λαινεω µε φϖνε;ω απαλε;ω και καυησψξαστικε;ω. ;Οταν επανη;λυε η παλι;ρροια, πα;λεχαν πολψ; να τιω τραβη;ϕοψν στα βαυια; νερα;. Στο σηµει;ο αψτο; σψνε;βη κα;τι καταπληκτικο; ;Ηρυε ε;να κοπα;δι δελφι;νια και α;ρξισαν να οδηγοψ;ν τιω φα;λαινεω στην ανοιξτη; υα;λασσα! Μπορει; να µοια;ζει µε παραµψ;υι αλλα; αψτο; ε;ξει ϕανασψµβει; στη Νε;α Ζηλανδι;α. ;Εναω πιλο;τοω ελικοπτε;ροψ ει;δε κα;ποτε δελφι;νια να οδηγοψ;ν φα;λαινεω ποψ ει;ξαν παγιδεψτει; στα ρηξα;, για πολλα; ξιλιο;µετρα στην ανοιξτη; υα;λασσα. Τα δελφι;νια ζοψν κοντα; στιω ακτε;ω, γι ;αψτο; και τιω γνϖρι;ζοψν πολψ; καλψ;τερα απο; τιω φα;λαινεω ποψ ζοψν στα βαυια; νερα;. Και φαι;νεται ο;τι µοιρα;ζονται προ;υψµα ο;σα γνϖρι;ζοψν, µε τοψω ανη;µποροψω επισκε;πτεω τοψω. λεϕιλο;;; ;γιο αναστατϖ;νϖ παλι;ρροια παρε;µειναν επανη;λυε ει;ξαν παγιδεψτει; προ;υψµα πτερψ;για Ντε;ηβιντ Σοψζοψ;κι, Μπα;ρµπαρα Ξε;ννερ, Μια µατια; στο περιβα;λλον Æ ανησψξϖ; κα;ποιον/ κα;νϖ κα;ποιον να φοβηυει; Æ ο;ταν τα νερα; τηω υα;λασσαω αποµακρψ;νονται απο; την ακτη; Æ ε;µειναν εκει; Æ η;ρυε πα;λι Æ πια;στηκαν και δεν µποροψ;σαν να φψ;γοψν Æ µε καλη; υε;ληση Æ φτερα; ποψ βοηυοψ;ν τα χα;ρια να κολψµποψ;ν Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Πϖ;ω καταλαβαι;νετε τον τι;τλο τοψ κειµε;νοψ Ποψ; παγιδεψ;τηκαν οι φα;λαινεω Τι προ;σεξαν οι α;νυρϖποι ποψ βοηυοψ;σαν τιω φα;λαινεω Τι προσπαυοψ;σαν να κα;νοψν µε;ξρι να γψρι;σει η παλι;ρροια Πϖ;ω βοη;υησαν τα δελφι;νια τιω φα;λαινεω Τι ει;δε κα;ποτε ε;ναω πιλο;τοω ελικοπτε;ροψ Τοπουετη;;; ;στε τιω παρακα;;; ;τϖ εκφρα;;; ;σειω στη σϖστη;;; ; στη;;; ;λη Στο σηµει;ο αψτο;, στην παραλι;α, στο νερο;, ε;να πρϖι;, αντι;υετα, στα ρηξα;, ϕαφνικα;, µε φϖνε;ω απαλε;ω, στην ανοιξτη; υα;λασσα, σψ;ντοµα, µαζι;, στα βαυια;, προ;υψµα, κοντα; στιω ακτε;ω, προω την παραλι;α. Το;;; ;ποω Ξρο;;; ;νοω Τρο;;; ;ποω στην παραλι;;; ;α Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

15 4. Ο γνϖστικο;;; ;ω βα;;; ;τραξοω Κα;υε εικο;να ει;ναι και µια λε;ϕη. Γρα;χε κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να την ανα;λογη λε;ϕη και δια;βασε την ιστορι;α. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

16 5. Να σϖ;;; ;σοψµε τιω υα;;; ;λασσεω και τιω ακτε;;; ;ω Το κα;λεσµα τϖν µαυητϖ;ν τοψ 2οψ ηµοτικοψ; σξολει;οψ Ναψπλι;οψ. Το προ;γραµµα Προστασι;α τϖν ακτϖ;ν και τϖν υαλασσϖ;ν στοξεψ;ει στην ανα;πτψϕη τηω οικολογικη;ω σψνει;δησηω τϖν µαυητϖ;ν. ;Ενα µε;ροω αψτοψ; τοψ προγρα;µµατοω ψλοποιη;υηκε στο 2ο ηµοτικο; σξολει;ο Ναψπλι;οψ, ο;ποψ πολλοι; µαυητε;ω παρακολοψ;υησαν ανα;λογεω οµιλι;εω απο; τοψω δασκα;λοψω τοψω και το λιµενα;ρξη τοψ Ναψπλι;οψ, καυϖ;ω προβολη; ταινιϖ;ν µε περιεξο;µενο σξετικο; µε το προ;γραµµα. Τα παιδια; δια;βασαν διηγη;µατα και ποιη;µατα και ζϖγρα;φισαν υε;µατα εµπνεψσµε;να απο; τη αγα;πη για τη υα;λασσα και την ανα;γκη να διατηρηυοψ;ν καυαρε;ω οι υα;λασσεω και οι ακτε;ω µαω. Επι;σηω ανα κοι;νϖσαν ο;τι σψ;ντοµα υα επισκεφυοψ;ν την παραλι;α τηω Καραυϖ;ναω, ο;ποψ υα τοπουετη;σοψν πινακι;δεω για την καυαριο;τητα τοψ ξϖ;ροψ. Το προ;γραµµα Προστασι;α τϖν ακτϖ;ν και τϖν υαλασσϖ;ν ει;ναι ε;να απο; τα 44 παρεµφερη; προγρα;µµατα ποψ βρι;σκονται σε εϕε;λιϕη στα δηµοτικα; σξολει;α τοψ νοµοψ; Αργολι;δαω. Την εψυψ;νη για την ψλοποι;ηση; τοψω ε;ξει αναλα;βει η ιεψ;υψνση Περιβα;λλοντοω και Εκπαι;δεψσηω. Το προ;γραµµα στο 2ο ηµοτικο; σξολει;ο ε;γινε µε τη σψνεργασι;α τηω HELMEPA, ενο;ω µη κερδοσκοπικοψ; οργανισµοψ;, ποψ λειτοψργει; τα τελεψται;α 16 ξρο;νια και ε;ξει να επιδει;ϕει πλοψ;σια δραστηριο;τητα στο υε;µα τηω προστασι;αω τϖν ακτϖ;ν και τϖν υαλασσϖ;ν. Ο στο;ξοω τηω HELMEPA ει;ναι η εψαισυητοποι;ηση, η δραστηριοποι;ηση και η ενεργο;ω σψµµετοξη; τϖν µαυητϖ;ν στην προστασι;α τοψ υαλα;σσιοψ περιβα;λλοντοω. Για το σκοπο; αψτο; ε;ξει αναπτψ;ϕει σψνεργασι;α µε 500 περι;ποψ εκπαιδεψτικοψ;ω και µαυητε;ω, ηλικι;αω 8 15 ετϖ;ν. Απο; την εφηµερι;δα Νε;οω Σξολ(ε)ιαστη;ω τοψ Γψµνασι;οψ τοψ Νε;οψ Σξολει;οψ στο Ναψ;πλιο Ασκη;;; ;σειω ❶ Τα παιδια; δια;βασαν... ξϖ;ροψ ϑαναγρα;χτε το κει;µενο ϕεκινϖ;νταω µε τιω λε;ϕειω Εµει;ω τα παιδια; διαβα;σαµε... ❷ ιαλε;ϕτε τιω πινακι;δεω ποψ υα βα;λοψν τα παιδια; στην παραλι;α Μη ρψπαι;νετε την ακτη; Μην πατα;τε το γρασι;δι εν επιτρε;πονται τα ζϖ;α Απαγορεψ;εται η στα;υµεψση αψτοκινη;τϖν Μην καταστρε;φετε το δα;σοω Σεβαστει;τε το περιβα;λλον Η καυαριο;τητα ει;ναι πολιτισµο;ω Μην αφη;νετε σκοψπι;δια Η φψ;ση ει;ναι το σπι;τι µαω ιατηρη;στε την υα;λασσα καυαρη; Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

17 K-6 SYLLABUS: My School Day: Σηµειϖ;;; ;στε τη σϖστη;;; ; στη;;; ;λη για κα;;; ;υε µια απο;;; ; τιω προτα;;; ;σειω Καλϖ; στο σπι;τι τοψω φι;λοψω µοψ. Ντψ;νοµαι. Τρϖ;ϖ το πρϖινο; µοψ. Ετοιµα;ζϖ την τσα;ντα µοψ. Πηγαι;νϖ στο σξολει;ο. Παι;ζϖ µε τοψω φι;λοψω µοψ. Βλε;πϖ τηλεο;ραση. ιαβα;ζϖ τα µαυη;µατα; µοψ. Πηγαι;νϖ για ψ;πνο αργα;. Πηγαι;νϖ στη υα;λασσα. Σηκϖ;νοµαι νϖρι;ω. Σψµπλη;;; ;ρϖσε τιω προτα;;; ;σειω ;Οταν ε;ξϖ διακοπε;ω. ;Οταν ε;ξϖ σξολει;ο. Κα;;; ;νε τιω προτα;;; ;σειω αρνητικε;;; ;ω, ο;;; ;πϖω στο παρα;;; ;δειγµα Σηκϖ;νοµαι νϖρι;ω. ε σηκϖ;νοµαι νϖρι;ω. Τρϖ;ϖ το πρϖινο; µοψ. Πηγαι;νϖ στο σξολει;ο. Παι;ζϖ µε τοψω φι;λοψω µοψ. Βλε;πϖ τηλεο;ραση. Σψνδψ;;; ;ασε δψ;;; ;ο αρνητικε;;; ;ω προτα;;; ;σειω ξρησιµοποιϖ;;; ;νταω και η;;; ; γιατι;;; ; Π.ξ. ε σηκϖ;νοµαι νϖρι;ω και δεν τρϖ;ϖ πρϖινο;. εν τρϖ;ϖ πρϖινο;, γιατι;;; ; δε σηκϖ;νοµαι νϖρι;ω. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

18 K-6 SYLLABUS: CELEBRATIONS στο Βο;;; ;ρειο και Νο;;; ;τιο ηµισφαι;;; ;ριο Οι δψ;ο ϕαδελφοψ;λεω, η ;Ελλη και η ;Αννα, ει;ξαν να σψναντηυοψ;ν πε;ντε ξρο;νια. Απο; το;τε ποψ η µικρη; ;Ελλη ει;ξε επισκεφυει; µε την οικογε;νεια; τηω, τοψω σψγγενει;ω τοψω στο Σψ;δνεψ, για να περα;σοψν µαζι; τα Ξριστοψ;γεννα. Φε;τοω, η ;Αννα, για πρϖ;τη φορα; στη ζϖη; τηω, η;ρυε µε τοψω γονει;ω τηω στην Καστορια;, για να ξαρει; τα Ξριστοψ;γεννα µε τα ϕαδε;λφια τηω. ΑΝΝΑ: ; Ελλη υψµα;σαι τα Ξριστοψ;γεννα ποψ περα;σαµε µαζι; στο Σψ;δνεψ ΕΛΛΗ Και βε;βαια τα υψµα;µαι. ;Ηταν το;σο ο;µορφα αλλα; και το;σο διαφορετικα;! ε υα ϕεξα;σϖ ποτε; εκει;νο το µεγα;λο εµπορικο; κε;ντρο, ο;ποψ κα;ναµε τα γιορτινα; µαω χϖ;νια. ;Ηταν ψπε;ροξα διακοσµηµε;νο µε ξρψσα; αστε;ρια, ελα;φια, µε τερα;στια δε;ντρα, στολισµε;να µε κα;υε λογη;ω δϖ;ρα και παιξνι;δια. Ει;ξε και ε;να... πραγµατικο; ;Αγιο Βασι;λη, ε;τσι νο;µιζα το;τε ποψ η;µοψν µικρη;. Υψµα;µαι ακο;µα και τιω ξριστοψγεννια;τικεω ποψτι;γκεω, εκει;να τα κε;ικ µε τα φροψ;τα και τοψω ϕηροψ;ω καρποψ;ω, ποψ ει;ναι το παραδοσιακο; ξριστοψγεννια;τικο γλψκο; τϖν Αψστραλϖ;ν. ΑΝΝΑ Υψµα;σαι ποψ; βρισκο;µασταν ανη;µερα τα Ξριστοψ;γεννα ΕΛΛΗ Μα πϖ;ω ει;ναι δψνατο;ν να το ϕεξα;σϖ ;Ηµασταν ο;λοι οι σψγγενει;ω και φι;λοι, στο εϕοξικο; σαω σπι;τι στο... στο... ΑΝΝΑ Στο Nelson Bay. ΕΛΛΗ Α! ναι, στο Nelson Bay. Εµει;ω τα παιδια; ει;ξαµε περα;σει την περισσο;τερη µε;ρα στη υα;λασσα παι;ζονταω και γελϖ;νταω. Ει;ναι µια αϕε;ξαστη εµπειρι;α, το;σο διαφορετικη;. Σκε;χοψ ο;τι οι φι;λοι µοψ στο σξολει;ο, παρο;λο ποψ ϕε;ροψν τη διαφορα; τοψ κλι;µατοω, δεν µποροψ;σαν να πιστε;χοψν ο;τι πε;ρασα τα Ξριστοψ;γεννα κολψµπϖ;νταω στη υα;λασσα. Υα δειω ο;µϖω ο;τι κι εδϖ; υα περα;σοψµε πολψ; ο;µορφα. ΑΝΝΑ Στα βιβλι;α ποψ διαβα;ζϖ, τα Ξριστοψ;γεννα ει;ναι πα;ντα κρψ;α και ξιονισµε;να. ΕΛΛΗ Πρα;γµατι, ε;τσι ει;ναι. ;Εϕϖ κα;νει πολψ; κρψ;ο. Το δελτι;ο καιροψ; ει;πε το βρα;δψ υα ξιονι;σει. ΑΝΝΑ Ανψποµονϖ; να δϖ αψτο; το κα;τασπρο υε;αµα. Μο;νο στην τηλεο;ραση το ε;ξϖ δει. ΕΛΛΗ Υα κα;νοψµε και ξιονα;νυρϖπο! ΑΝΝΑ Τε;λεια, επιτε;λοψω υα ε;ξϖ να διηγηυϖ; κα;τι ψπε;ροξο στοψω φι;λοψω µοψ. Και αψ;ριο ποψ ει;ναι παραµονη; τι υα κα;νοψµε ΕΛΛΗ Υα µαζεψτοψ;µε πρϖι; πρϖι; µε την παρε;α για να τραγοψδη;σοψµε τα κα;λαντα, γψρνϖ;νταω απο; σπι;τι σε σπι;τι. ϑε;ρειω τι ει;ναι τα κα;λαντα Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

19 ΑΝΝΑ Και βε;βαια ϕε;ρϖ. Ει;ναι το τραγοψ;δι ποψ αναγγε;λει στον κο;σµο τη ξαροψ;µενη ει;δηση τηω γε;ννησηω τοψ Ξριστοψ;. Μοψ το ε;µαυε η γιαγια; µοψ. Το τραγοψδα;µε κι εµει;ω, αλλα; µο;νο στο σπι;τι µαω η; στα σπι;τια τϖν σψγγενϖ;ν. ΕΛΛΗ ςραι;α! Και ο;ταν γψρι;σοψµε, µα;λλον παγϖµε;νεω απο; το κρψ;ο, το σπι;τι υα µοσξοµψρι;ζει απο; τιω λιξοψδιε;ω ποψ υα ετοιµα;ζοψν οι µαµα;δεω µαω για το γιορτινο; τραπε;ζι. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ❶ Σψνεξι;;; ;στε το δια;;; ;λογο διαλε;;; ;γονταω ε;;; ;να απο;;; ; τα παρακα;;; ;τϖ υε;;; ;µατα Πρϖι;, πρϖι; υα πα;µε στην εκκλησι;α. Τι περιλαµβα;νει το ξριστοψγεννια;τικο τραπε;ζι η; ποιεω ει;ναι οι λιξοψδιε;ω ποψ ετοιµα;ζοψν οι µαµα;δεω Υα οργανϖ;σοψµε µια εκδροµη; για την επο;µενη µε;ρα τϖν Ξριστοψγε;ννϖν. Ο υει;οω Ξρη;στοω γιορτα;ζει. Οι γιορτε;ω ποψ ακολοψυοψ;ν τα Ξριστοψ;γεννα. ❷ Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Για ποιο λο;γο πη;γε η ;Ελλη στο Σψ;δνεψ Πο;σεω φορε;ω ε;ξει ε;ρυει η ;Αννα στην Ελλα;δα Πϖ;ω η;ταν στολισµε;νο το εµπορικο; κε;ντρο Τι νο;µιζε η ;Ελλη ο;ταν η;ταν µικρη; Τι δεν µποροψ;σαν να πιστε;χοψν οι σψµµαυητε;ω τηω ;Ανναω Γρα;χτε δψ;ο πρα;γµατα ποψ υα διηγηυει; η ;Αννα στοψω φι;λοψω τηω. Τι υα κα;νοψν την παραµονη; τϖν Ξριστοψγε;ννϖν οι δψ;ο ϕαδε;λφεω Τι ει;ναι τα κα;λαντα ❸ Βρει;;; ;τε στο κει;;; ;µενο ε;;; ;να επι;;; ;υετο ποψ σψνοδεψ;;; ;ει τα παρακα;;; ;τϖ οψσιαστικα;;; ; γλψκο;;; ;, ξριστοψ;;; ;γεννα, χϖ;;; ;νια, δε;;; ;ντρα, εµπειρι;;; ;α, υε;;; ;αµα, τραπε;;; ;ζι, µε;;; ;ρα. Βα;;; ;λτε τα;;; ; µαζι;;; ; στη σϖστη;;; ; στη;;; ;λη. Σψµπληρϖ;;; ;στε και τιω α;;; ;λλεω δψ;;; ;ο στη;;; ;λεω, στον ι;;; ;;;; ;διο αριυµο;;; ;, ξρησιµοποιϖ;;; ;νταω ο;;; ;ποιο α;;; ;λλο οψσιαστικο;;; ; υε;;; ;λετε, ο;;; ;πϖω στο παρα;;; ;δειγµα Αρσενικο; Υηλψκο; Οψδε;;; ;τερο παραδοσιακο;ω ξορο;ω παραδοσιακη; στολη; παραδοσιακο;;; ; γλψκο;;; ; Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

20 ❹ Σψµπληρϖ;;; ;στε στο σϖστο;;; ; ξρο;;; ;νο τα ρη;;; ;µατα ποψ λει;;; ;ποψν το;τε επισκε;φτηκε το Σψ;δνεψ τϖ;ρα το Σψ;δνεψ αψ;ριο το Σψ;δνεψ τϖ;ρα υψµα;ται τα Ξριστοψ;γεννα ξτεω τα Ξριστοψ;γεννα αψ;ριο τα Ξριστοψ;γεννα το;τε δεν ση;µερα δεν αψ;ριο δεν µποροψ;σαν αψ;ριο υα περα;σοψµε ο;µορφα ξτεω ο;µορφα τϖ;ρα ο;µορφα ❺ Σψµπληρϖ;;; ;στε τα αντι;;; ;υετα στον παρακα;;; ;τϖ πι;;; ;νακα φε;τοω τερα;στιο πα;νϖ εδϖ; χηλα; πα;ντα διαφορετικα; ξτεω ε;ϕϖ κρψ;α Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Ολψµπιακοι;;; ; Αγϖ;;; ;νεω, Αυη;;; ;να 2004 και Ευελοντισµο;;; ;ω 3 4 Βιβλιοφαγι;;; ;α Η αποτελεσµατικο;;; ;τερη ψγιεινη;;; ; διατροφη;;; ; 5 7 Το παραµψ;;;

Διαβάστε περισσότερα

K-10 SYLLABUS NEWS 13

K-10 SYLLABUS NEWS 13 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;;

Διαβάστε περισσότερα

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Modern Greek Continuers Course: The Changing World

Διαβάστε περισσότερα

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30 ;;; Γρα;;; Γρα;;; ;µµα ;µµα στοψω στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ηλε;;; ;κτρα Μανικα;;; ;κη 3 5 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Ο Να ελληνικο;;; τα ποψ;µε ;ω κινηµατογρα;;; ;φοω

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

πατε;ραω µητε;ρα Graecia;

πατε;ραω µητε;ρα Graecia; Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιερϖ;;; ;µατοω σψνε;;; ;ξεια... Ποσειδϖνια;;; ;ται ραστηριο;;; ;τητεω Την γλϖ;σσα την ελληνικη; οι Ποσειδϖνια;ται εϕε;ξασαν το;σοψω αιϖ;ναω ανακατεµε;νοι µε Τψρρηνοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 4, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω Σελ. 2 Παραολψµπιακοι; αγϖ;νεω 3 Οι Παραολψµπιονι;κεω

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27 Ενηµερϖτικο;;; ; και επιµορφϖτικο;;; ; σεµινα;;; ;ριο Το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Προϕενει;οψ τηω Ελλα;δαω στο Σψ;δνεü, στα πλαι;σια τηω προσπα;υειαω για σψνεξη; ενηµε;ρϖση τϖν εκπαιδεψτικϖ;ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Επι;;; ;καιρα υε;;; ;µατα Απο;;; 1. ; τιω Το παραδο;;; ελληνικο; ;σειω καρναβ;α;λι µαω 3 5 1. 2. Να ;Ελληνεω τα ποψ;µε και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Γεσπνιηηηθή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή θαη κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: Ο ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα