Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -"

Transcript

1 Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το Μολονο;τι η λη;ϕη τοψ σξολικοψ; ε;τοψω ει;ναι πια πολψ; κοντα;, προσπαυη;σαµε και σε αψτο; το τεψ;ξοω να σψµπεριλα;βοψµε ενδιαφε;ροψσα ψ;λη, µε υε;µατα επι;καιρα αλλα; και διαξρονικα;, ποψ να ανταποκρι;νονται, ο;σο το δψνατο;, στιω διδακτικε;ω ανα;γκεω ο;λϖν τϖν βαυµι;δϖν τοψ µαυη;µατοω τϖν Ελληνικϖ;ν. Τα περισσο;τερα απο; αψτα; σψνοδεψ;ονται απο; ανα;λογεω ασκη;σειω, µε την ελπι;δα ο;τι υα βοηυη;σοψν η; υα γι;νοψν αφορµη; για καινοψ;ργιεω ιδε;εω, σε περι;πτϖση αϕιοποι;ηση;ω τοψω στη διδακτικη; πρα;ϕη. Εψελπιστοψ;µε ο;τι µε την καινοψ;ργια ξρονια; η σψνεργασι;α µαω υα ει;ναι ακο;µη στενο;τερη και πιο αποδοτικη; για την πραγµατοποι;ηση τοψ κοινοψ; µαω στο;ξοψ τη διατη;ρηση, ενδψνα;µϖση αλλα; και την εψρψ;τερη δια;δοση τηω ελληνικη;ω γλϖ;σσαω. Εψξο;µαστε σε ο;λοψω σαω καλε;;; ;ω γιορτε;;; ;ω µια καινοψ;;; ;ργια ξρονια;;; ; γεµα;;; ;τη ψγει;;; ;α και ϕεκοψ;;; ;ραστεω διακοπε;;; ;ω Με εκτι;µηση Αυηνα; Πριµικι;ρη Σοφι;α Καρο;γλοψ Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYDE NSW 2112 Telephone: (02) Facsimile: (02) Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

2 ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΨ ΠΑΡΥΕΝςΝΑ PARTHENON MARBLES Γψ;ρϖ στα µε;σα τοψ 5οψ αιϖ;να π.ξ. οι Αυηναι;οι αποφα;σισαν να ξτι;σοψν στο χηλο;τερο σηµει;ο τηω Ακρο;ποληω ε;να νε;ο ναο; για την Αυηνα; παρυε;νο. Τον προηγοψ;µενο τον ει;ξαν κα;χει το 480 π.ξ. οι Πε;ρσεω πριν ακο;µη τελειϖ;σει. Αρξιτε;κτονεω ορι;στηκαν ο Ικτι;νοω και ο Καλλικρα;τηω. Ψπεψ;υψνοω για τα γλψπτα; και για το ψπερφψσικοψ; µεγε;υοψω λατρεψτικο; α;γαλµα η;ταν ο µεγαλψ;τεροω γλψ;πτηω τηω κλασσικη;ω εποξη;ω, ο Φειδι;αω. Το κτι;ριο σξεδια;στηκε και κατασκεψα;στηκε µε αϕεπε;ραστη ακρι;βεια. Ει;ξε απο;λψτα αρµονικε;ω αναλογι;εω και φα;νταζε στα µα;τια γεµα;το δψ;ναµη και ζϖη; εϕ αιτι;αω τηω αδιο;ρατηω καµπψλο;τηταω ο;λοψ τοψ κτιρι;οψ. Στα γλψπτα; τοψ πα;νϖ απο; τα µε;τϖπα τοψ ναοψ;, πα;νϖ απο; τοψω κι;ονεω και πα;νϖ στον τοι;ξο τοψ ναοψ; απεικονι;στηκαν σκηνε;ω απο; την ελληνικη; µψυολογικη; παρα;δοση ποψ αναφε;ρονταν στη υεα; Αυηνα; και σψµβολικα; στοψω Περσικοψ;ω πολε;µοψω. Η ζϖφο;ροω παροψσι;αζε το µοναδικο; υε;µα τηω µεγαλψ;τερηω γιορτη;ω τϖν Αυηναι;ϖν, τα Παναυη;ναια. 447 π.ξ. Αρξι;ζοψν οι εργασι;εω τοψ Παρυενϖ;να. 432 π.ξ. Το κτι;ριο ε;ξει ολοκληρϖυει; σ ο;λεω τοψ τιω λεπτοµε;ρειεω. 165/160 π.ξ. Ο Παρυενϖ;ναω επισκεψα; ζεται. 362/363 µ.ξ. Ο αψτοκρα;τοραω Ιοψλιανο;ω στην προσπα;υεια; τοψ να αναβιϖ;σει την αρξαι;α υρησκει;α κα;νει εκτεταµε; νεω βελτιϖ;σειω στο κτι;ριο. 5οω αιϖ;;; ;ναω µ.ξ. Ο Παρυενϖ;ναω µετατρε;πεται σε ξριστιανικο; ναο; αφιερϖµε;νο στην Αγι;α Σοφι;α. Around the middle of the 5 th century B.C. the Athenians decided to build a new monument, the Parthenon, dedicated to virgin goddess Athena, at the highest spot of their Acropolis. An earlier attempt to build a similar monument was interrupted by the invading Persians in 480 B.C. who burned it before its completion. The architects appointed for the construction were Ictinos and Callicrates while the person responsible for the sculptures and the oversized statue of the goddess was the greatest sculptor of the classical era, Phidias.The monument was designed and constructed with remarkable precision. It had perfectly harmonised analogies and was appearing as being full of dynasism and life. That was due to the just visible curves of the entire construction. The sculptures in both pediments, at the front and at the rear, and the freeze above the columns were depicting Greek mythological scenes relating to the goddess Athena and to the wars against the Persians. The freeze above the wall of the temple was depicting the unique spectacle of the greatest Athenian festivity, the Panathenaea. 447 B.C. The construction of the Parthenon commences. 432 B.C. The construction is completed in all its details. 165/160 B.C. The Parthenon is being repaired. 362/363 A.D Emperor Julian in an effort to restore the old religion makes extended improvements to the construction. 5 th Century A.D. Parthenon is converted to a Christian church dedicated to Saint Sophia. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

3 Μετα;;; ; το 1204 Οι Καυολικοι; µετατρε;ποψν τον Παρυενϖ;να σε ναο; τηω ε;σποιναω τϖν Αυηνϖ;ν. Μετα;;; ; το 1458 Ο Παρυενϖ;ναω µετατρε;πεται σε τζαµι; για την τοψρκικη; φροψρα; τηω Ακρο;ποληω. Το 1687 ;Οταν η Αυη;να πολιορκει;ται απο; τοψω Βενετοψ;ω βοµβαρδι;ζεται η Ακρο;πολη και ανατινα;ζεται ο Παρυενϖ;ναω ο;ποψ οι Τοψ;ρκοι ει;ξαν απουηκεψ;σει µεγα;λεω ποσο;τητεω πψρι;τιδαω. Προ;κειται για την πρϖ;τη µεγα;λη καταστροφη; ψ;στερα απο; 21 αιϖ;νεω. Το 1799 Ο λο;ρδοω Elgin διορι;ζεται πρε;σβψω τηω Αγγλι;αω στην Κϖνσταντινοψ;πολη. Με ε;να φιρµα;νι τοψ Σοψλτα;νοψ παι;ρνει α;δεια να σξεδια;σει τα γλψπτα; τοψ Παρυενϖ;να και να κα;νει αντι;γραφα σε γψ;χο. Το ε;γγραφο αψτο; δεν σϖ;υηκε. ;Ενα δεψ;τερο φιρµα;νι ποψ σϖ;υηκε µο;νο σε ιταλικη; µετα;φραση, τοψ επε;τρεπε να πα;ρει και λι;γα κοµµα;τια, εννοϖ;νταω αψτα; ποψ βρι;σκονταν πεσµε;να στο ε;δαφοω απο; την ε;κρηϕη τοψ Ο σψνεργα;τηω τοψ λο;ρδοψ ο;µϖω σψ;µφϖνα µε εντολη; τοψ και µετα; απο; δϖροδοκι;α τοψ Τοψ;ρκοψ φροψρα;ρξοψ τηω Ακρο;ποληω α;ρξισε να διαλψ;ει το κτι;ριο για να αποϕηλϖ;σει τα υαψµαστα; γλψπτα;. ι;ξϖω δισταγµο; για να εψκολψ;νει το ε;ργο τηω µεταφορα;ω τοψω πριο;νιζε το πι;σϖ µε;ροω τοψω. Το 1816 Ο λο;ρδοω Elgin ποψ;λησε τα γλψπτα; για λι;ρεω στο βρεταννικο; µοψσει;ο αφοψ; µια επιτροπη; τηω Βοψλη;ω µε χη;φοψω 82 ψπε;ρ και 80 κατα;, εισηγη;υηκε την αγορα; τοψω. Μια οµα;δα ;Αγγλϖν βοψλεψτϖ;ν πι;στεψε ακο;µα και το;τε ο;τι ο Elgin ει;ξε αποσπα;σει παρα;νοµα τα γλψπτα; τοψ Παρυενϖ;να. After 1204 it is converted by Catholics to a church dedicated to the Virgin Mary of Athens. After 1458 the Parthenon is converted to a mosque to meet the needs of the Turkish army stationed in Athens. In 1687 during the siege of Athens by the Venetians, the Acropolis is bombarded. Part of the Parthenon is destroyed as a result of an explosion of gunpowder stored in the temple. This was the first extensive damage after 21 centuries. In 1799 Lord Elgin is appointed as British Ambassador in Constantinople. After an ordinance of the Sultan he obtains permission to draw the sculptures of the Parthenon and produce replicas in plaster. This ordinance is never found. A second ordinance that was found translated into the Italian language indicates that he was permitted to remove a few pieces, meaning the ones that were dispersed on the ground as a result of the explosion of However, Lord Elgin s assistant acting on the Lord s instructions and after the bribing of the Turkish officer in charge of the Acropolis, proceeded with the dismantling of the building and the removal of its prized sculptures. To facilitate and accelerate the removal, he did not hesitate to use a saw to cut the blocks of marble to separate only the sculptured part. In 1816 Lord Elgin sold the sculptures for 35,000 pounds to the British Museum after the parliamentary committee approved the purchase by 82 votes in favour and 80 against. A group of English parliamentarians believed at the time that Elgin had illegally obtained the Parthenon sculptures. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

4 Τα γλψπτα; τοψ Παρυενϖ;να στο Βρεταννικο; Μοψσει;ο καυαρι;στηκαν µε σψρµατο;βοψρτσα και οϕε;α ξα;νονταω οριστικα; την αρξαι;α τοψω επιδερµι;δα. Αψτο; αποκα;λψχε µε ε;ρεψνα προ;σφατα ο ;Αγγλοω ιστορικο;ω William St Clair Η Μελι;να Μερκοψ;ρη ϖω Ψποψργο;ω Πολιτισµοψ; τηω Ελλα;δαω, ζη;τησε την επιστροφη; τϖν µαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να ;Ενδεκα µε;λη τηω Βρεταννικη;ω βοψλη;ω α;ρξισαν µια ε;ρεψνα για το υε;µα τηω επιστροφη;ω πολιτιστικϖ;ν υησαψρϖ;ν στιω ξϖ;ρεω προε;λεψση;ω τοψω. 9 Μαρτι;;; ;οψ 2000 Το ελληνικο; Ψποψργει;ο Πολιτισµοψ; ψπε;βαλε στη βρεταννικη; Βοψλη; φα;κελο µε επι;σηµη αι;τηση για επιστροφη; τϖν µαρµα;ρϖν τοψ Παρυενϖ;να. Μα;;; ;ρτιοω 2000 Το περιοδικο; The Economist σε δηµοσκο;πηση µε το σψ;στηµα poll σε 183 Βρεταννοψ;ω βοψλεψτε;ω µε το ερϖ;τηµα αν χηφι;ζονταω κατα; σψνει;δηση υα ψποστη;ριζαν την επιστροφη; τϖν µαρµα;ρϖν ποψ απε;σπασε ο Elgin, απα;ντησαν 66% ναι και 34% ο;ξι The sculptures of the Parthenon in the British Museum were cleaned with wire brushes and acids, which caused the permanent destruction of their ancient surface. This was revealed by a recent research of the English historian William St. Clair Melina Mercouri in her capacity as Minister of Culture of Greece, requested the return of the Parthenon sculptures Eleven members of the British Parliament commenced an inquiry on the subject of the return of cultural treasures to the places of their origin. 9 March 2000 The Greek Ministry of Culture presented an official submission to the British parliament with an official request for the return of the Parthenon marbles. March 2000 The Economist magazine conducted an opinion poll among 183 members of the British parliament. The question was: If they had to give a free vote, would they vote in favour of the return of the marbles to Greece. 66% replied yes and 34% no. Περισσο;τερο απο; οτιδη;ποτε α;λλο τα µνηµει;α τηω Αυη;ναω αντικατοπτρι;ζοψν µια στα;ση ζϖη;ω ποψ ε;φερε τον α;νυρϖπο στο κε;ντρο τοψ κο;σµοψ, ποψ αναγο;ρεψσε σε υεα; το µε;τρο και το κα;λλοω. Ο Παρυενϖ;ναω ποψ µε ξρη;µατα τοψ πολεµικοψ; ταµει;οψ, ξτι;στηκε, απο; ανυρϖ;ποψω ελεψ;υεροψω, πα;νϖ στο βρα;ξο τηω Ακρο;ποληω, για δψο;µισι ξιλια;δεω ξρο;νια εκφρα;ζει σταυερα; το µεγαλει;ο τηω απλο;τηταω, το πα;υοω τηω σοφι;αω, τον ε;ρϖτα τηω οµορφια;ω. Τα µα;ρµαρα αψτα; ορι;ζοψν πα;ντοτε την χψξη; µαω. Και ο αγϖ;ναω για την επιστροφη; τϖν λεηλατηµε;νϖν τµηµα;τϖν τοψω δεν ει;ναι σοβινιστικο;ω. Ει;ναι αγϖ;ναω ποψ γι;νεται στο ο;νοµα τηω ανυρϖπο;τηταω, τοψ πολιτισµοψ; και τηω δικαιοσψ;νηω. Μελι;;; ;να Μερκοψ;;; ;ρη Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

5 More than any other manifestation of human genius, the monuments of Athens reflect a form of life and an attitude that put man in the centre of the world, that made beauty and proportion divine. The Parthenon, built by free men on the Acropolis rock, has for more than two thousand years continuosly expressed the grandiosity of simplicity, the passion of wisdom, the love of beauty. The marbles define our soul. And the struggle for the return of pieces that were pillaged in the past is not chauvinistic; it is a struggle that must be undertaken in the name of humanity, civilization and justice. The Acropolis Restoration Programme The most ambitious restoration programme in Greece, and perhaps one of the most extensive and important in the world, is currently under way at the Acropolis. Its execution is based on studies that were previously subjected to international scrutiny at scientific meetings and approved in accordance with the requirements of the law and strict scientific standards. The work has already been completed on the Erechtheion, is presently continuing on the Parthenon and Propylaea and is scheduled to begin on the Temple of Athena Nike. The restoration work on the Parthenon today is targeted primarily at: its structural preservation the conservation of its surfaces the maximum degree of protection for the sculptures correcting the positions of previously restored blocks, and the supplementary restoration of certain sections, mainly using existing fallen blocks belonging to the building. The restoration programme, which is in the vanguard of comparable scientific research in this field, shows in the clearest fashion the consequences of the mutilation of the Parthenon by Elgin and his assistants. The new Acropolis Museum The new Acropolis Museum will be constructed in the locality of Makriyanni, opposite the sacred rock and very close to it. The Museum will have a Parthenon Room ready to receive the Parthenon Sculptures. Visible, close at hand from the rear window of this room, the Parthenon itself will be seen as part of the exhibition. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

6 Παλια;;; ; µπαστοψ;;; ;νια Το µπαστοψ;νι, εκτο;ω απο; βοη;υηµα στο περπα;τηµα, ψπη;ρϕε απο; την αρξαιο;τητα και σψ;µβολο εϕοψσι;αω, δψ;ναµηω, α;µψναω και επι;δειϕηω. Αποκλειστικο; σξεδο;ν προνο;µιο τοψ ισξψροψ; φψ;λοψ, σψνο;δεψε τοψω α;νδρεω στιω δηµο;σιεω εϕο;δοψω και στοψω περιπα;τοψω τοψω. Η µο;δα η;υελε τοψω ηγεµο;νεω και τοψω α;ρξοντεω στο Μεσαι;ϖνα, και αργο;τερα στην Αναγε;ννηση, να κρατοψ;ν στιω εµφανι;σειω τοψω πανα;κριβα µπαστοψ;νια απο; σπα;νια ϕψ;λα, ε;βενο, κο;καλο ξελϖ;ναω η; ελεφαντο;δοντο ενϖ; οι λαβε;ω η;ταν φτιαγµε;νεω απο; κρψστα;λλοψω, φι;λντισι, ηµιπολψ;τιµοψω λι;υοψω, αση;µι και ξρψσα;φι. Τον 16ο αιϖ;να το µπαστοψ;νι ε;ξει γι;νει πια αναπο;σπαστο εϕα;ρτηµα τοψ επι;σηµοψ ενδψ;µατοω, ψποδη;λϖνε, µα;λιστα, κοινϖνικη; καταϕι;ϖση, πλοψ;το, δψ;ναµη και επιτψξι;α. Αποτελοψ;σε επι;σηω δια;κριση στιω τα;ϕειω τϖν ανϖ;τερϖν στρατιϖτικϖ;ν, ποψ το ξρησιµοποιοψ;σαν ανελλιπϖ;ω στιω τελετε;ω τοψ κρα;τοψω. Απο; τον 17ο αιϖ;να και µετα;, τα µπαστοψ;νια περιπα;τοψ γι;νονται µεγα;λη µο;δα. Λε;γεται, πϖω ο βασιλια;ω η;λιοω σψξνα; ε;κανε τιω εµφανι;σειω τοψ µε κα;ποιο απο; τα πολψ;τιµα µπαστοψ;νια τηω σψλλογη;ω τοψ, κα;τι ποψ αµε;σϖω βρη;κε φανατικοψ;ω µιµητε;ω. Τϖ;ρα και οι κοµχε;ω κψρι;εω τηω αριστοκρατι;αω κρατοψ;ν σψξνα; µπαστοψ;νια στοψω περιπα;τοψω τοψω στολισµε;να µε πολψ;ξρϖµεω κορδε;λεω, ενϖ; σε πολλα; οι σκαλισµε;νεω λαβε;ω ε;ξοψν υη;κεω για καλλψντικα; και αρϖ;µατα. Η αγορα; πια α;ρξισε να γι;νεται ανταγϖνιστικη; σε πρϖτοτψπι;α, εφεψρετικο;τητα και πολψτε;λεια. Οι λαβε;ω παι;ρνοψν δια;φορα σξη;µατα και σκαλι;ζονται µε ανυρϖ;πινεω µορφε;ω, φιγοψ;ρεω ζϖ;ϖν, ονο;µατα και σψ;µβολα. Τα ψλικα; ποψ ξρησιµοποιοψ;ν οι σκαλιστε;ω ει;ναι πολλε;ω φορε;ω πολψ;τιµα και πανα;κριβα, ενϖ; στο εσϖτερικο; ψπα;ρξοψν λογιϖ;ν λογιϖ;ν υη;κεω, ο;ποψ κα;ποιοω µπορει; να κρψ;βει ε;να σϖρο; πρα;γµατα, µηξανισµοψ;ω, ε;γγραφα, µαξαι;ρια, πολψ;τιµεω πε;τρεω, ακο;µα και µψστικα;! Η ποικιλι;α ει;ναι ατε;λειϖτη, αν µα;λιστα αναφε;ρει κανει;ω και τη υαψµα;σια σειρα; τϖν λαïκϖ;ν µπαστοψνιϖ;ν σε ϕψ;λο µε τα ϖραιο;τατα παραδοσιακα; σκαλι;σµατα, ο αριυµο;ω τϖν σψλλεκτικϖ;ν κοµµατιϖ;ν σι;γοψρα ϕεπερνα;ει, ο;πϖω βγα;ζοψν οι δηµοσκοπη;σειω τιω 3.000, οι τιµε;ω εϕαρτϖ;νται απο; τη σπανιο;τητα, και οι ιστορι;εω απο; κατασκοπικε;ω ε;ϖω και πικα;ντικεω ει;ναι ατε;λειϖτεω... Απο; τον ηµερη;σιο τψ;πο Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

7 EXTENSION; COURSE: Overcoming adversity 1.Text type:short essay Αιϖ;;; ;νια η µνη;;; ;µη σε σαω αδελφοι;;; ; στον τι;;; ;µιο ποψ πε;;; ;σατε αγϖ;;; ;να. ;Εξοψν περα;σει η;δη 28 ξρο;νια απο; εκει;νη την ηρϖικη; ηµε;ρα τηω εϕε;γερσηω τοψ Πολψτεξνει;οψ. Νε;οι α;νυρϖποι, σξεδο;ν παιδια; πολεµϖ;νταω µε µο;νο ο;πλο τη δψ;ναµη τηω χψξη;ω τοψω, ε;δϖσαν ε;να µα;υηµα ελεψυερι;αω σε ο;λο τον κο;σµο. Ει;ναι ηµε;ρα µνη;µηω για κα;υε ;Ελληνα, ηµε;ρα σψ;µβολο για κα;υε ελεψ;υερο και δηµοκρατικο; πολι;τη τηω, παγκοσµιοποιηµε;νηω πια, κοινϖνι;αω µαω. Το Νοε;µβριο τοψ 1973, οι φοιτητε;ω τηω Νοµικη;ω σξολη;ω και τοψ Πολψτεξνει;οψ, κατε;λαβαν τα κτι;ρια τϖν σξολϖ;ν τοψω, διαµαρτψρο;µενοι για το εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα και ζητϖ;νταω καλψ;τερεω σψνυη;κεω σποψδϖ;ν. Το εκπαιδεψτικο; αψτο; αι;τηµα γρη;γορα εϕελι;ξυηκε σε επανα;σταση εναντι;ον τηω δικτατορι;αω τϖν σψνταγµαταρξϖ;ν, ποψ απο; το 1967 επιβλη;υηκε στον Ελληνικο; λαο;, αφοψ; κατε;λψσε δια τηω βι;αω και µε την απειλη; τϖν ο;πλϖν τη νο;µιµη εκλεγµε;νη κψβε;ρνηση τηω ξϖ;ραω. Ο αγϖ;ναω κρα;τησε τρειω µε;ρεω και τρειω νψ;ξτεω (15, 16, 17 Νοεµβρι;οψ). Οι φοιτητε;ω δηµιοψ;ργησαν ραδιοφϖνικο; σταυµο;, µε;σϖ τοψ οποι;οψ καλοψ;σαν ο;λο τον Ελληνικο; λαο; να προστρε;ϕει και να σψµπαρασταυει; στον αγϖ;να τοψω για το δικαι;ϖµα στην ελεψυερι;α. Στην αρξη; µοψδιασµε;να, στη σψνε;ξεια µε ο;λο και µεγαλψ;τερο υα;ρροω, κο;σµοω α;ρξισε να σψγκεντρϖ;νεται ε;ϕϖ και γψ;ρϖ απο; το Πολψτεξνει;ο. Οι δικτα;τορεω στα δι;καια αιτη;µατα; τοψω απα;ντησαν µε το µο;νο τρο;πο ποψ η;ϕεραν µε τα ο;πλα. Ο ραδιοφϖνικο;ω σταυµο;ω, εκπε;µπονταω στοψω 1050 ξιλιο;κψκλοψω, καλοψ;σε βοη;υεια, φα;ρµακα, γιατροψ;ω. Τα πρϖ;τα υψ;µατα τοψ στψγεροψ; καυεστϖ;τοω µε;σα στο Πολψτεξνει;ο, η;ταν γεγονο;ω. ;Οµϖω το φρο;νηµα και το ηυικο; τϖν αγϖνιστϖ;ν παρε;µενε α;καµπτο. ;Ετσι το βρα;δψ τηω τρι;τηω νψ;ξταω ε;στειλε εναντι;ον τοψω... τα τανκω. Και Εκει;νοι, οι φοιτητε;ω ο;ρυϖσαν µπροστα; στα µηξανοκι;νητα α;ρµατα τα σϖ;µατα και τιω χψξε;ω τοψω. Ο αριυµο;ω τϖν νεκρϖ;ν και τϖν τραψµατιϖ;ν δεν ε;γινε ποτε; γνϖστο;ω. Το τι;µηµα τηω ελεψυερι;αω ει;ναι πα;ντα µεγα;λο, ο;πϖω διδα;σκει η ιστορι;α. Πα;νϖ στο αι;µα εκει;νϖν ποψ σκοτϖ;υηκαν, και στη γενναιο;τητα εκει;νϖν ποψ αντιστα;υηκαν, µπο;ρεσαν και πα;λι η δηµοκρατι;α και η ελεψυερι;α να ανυι;σοψν και να επικρατη;σοψν. Ερϖτη;;; ;σειω 1. Γιατι; η ηµε;ρα τηω εϕε;γερσηω τοψ Πολψτεξνει;οψ ει;ναι ηµε;ρα µνη;µηω 2. Με ποια αιτι;α οι φοιτητε;ω κατε;λαβαν τιω πανεπιστηµιακε;ω σξολε;ω 3. Πϖ;ω κατε;ληϕε η κατα;ληχη τηω Νοµικη;ω σξολη;ω και τοψ Πολψτεξνει;οψ 4. Με ποιο τρο;πο ξρησιµοποι;ησαν το ραδιοφϖνικο; σταυµο; οι φοιτητε;ω 5. Πϖ;ω αντε;δρασαν στην εϕε;γερση οι δικτα;τορεω 6. Ποια ει;ναι η προσφορα; τηω υψσι;αω τϖν φοιτητϖ;ν Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

8 2.Text type:poem ΜΙΚΡΟΣ ΤΨΜΒΟΣ (17 Νοεµβρι;οψ 1973) ϑεκινϖ;νταω δι;ξϖω τοψφε;κι σπαυι; µονα;ξα µε τον η;λιο στο µε;τϖπο λα;µπετε το;σο χηλα; ποψ η ποι;ηση υα µει;νει ξρεϖ;στηω σαω. Ψπη;ρϕατε η;ρϖεω και ποιητε;ω µαζι;. Ει;στε το ποι;ηµα. Απλϖ;νονταω το ξε;ρι µοψ δε φτα;νει ϖω εκει; ποψ ϖραι;α λοψλοψ;δια σε ψχηλο; λειµϖ;να τιω µορφε;ω σαω λιτανεψ;ει ο αε;ραω τηω αρετη;ω. ς! παιδια; µοψ µπροστα; σ ;αψτο; το Ποι;ηµα µετρα;ει µο;νο η σιϖπη;. Νικηφο;ροω Βρεττα;κοω Λεϕιλο;;; ;γιο τψ;µβοω ξρεϖ;στηω λειµϖ;ναω λιτανεψ;ει! αρξαι;οω τα;φοω και ψ;χϖµα πα;νϖ σ ;αψτο;ν, µεγαλοπρεπη;ω τα;φοω! αψτο;ω ποψ ξρϖστα;ει, αψτο;ω ποψ οφει;λει! λιβα;δι, µεγα;λη ε;κταση ανυισµε;νη! κα;νει παρα;κληση Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω 1. Με τι ο;πλα ϕεκι;νησαν οι φοιτητε;ω τον αγϖ;να τοψω 2. Ψπη;ρϕατε η;ρϖεω και ποιητε;ω µαζι;. ικαιολογη;στε τιω ψπογραµµισµε;νεω λε;ϕειω 3. Σε ποιο το;πο τοπουετει; ο ποιητη;ω τοψω η;ρϖεω Πϖ;ω τον αντιλαµβα;νεστε 4. Ποι;ηµα, γιατι; η λε;ϕη ει;ναι γραµµε;νη µε κεφαλαι;ο γρα;µµα 5. Τι σηµαι;νει η ε;κφραση αε;ραω τηω αρετη;ω Σψµπληρϖ;;; ;στε τα κενα;;; ; µε τιω λε;;; ;ϕειω τηω παρε;;; ;νυεσηω. (οδψνηρη;ω, τοψ, αντιστασιακη;, στιω, ολο;κληροψ, ψπε;ρ, καυιερϖυει;, ανη;κει, κα;υε, αγϖ;να) Το Πολψτεξνει;ο σε ο;λοψω τοψω ;Ελληνεω. ;Ηταν η κορψφαι;α εκδη;λϖση τοψ Ελληνικοψ; λαοψ;. ;Ηταν αγϖ;ναω καυολικο;ω τηω Ελεψυερι;αω και τηω ηµοκρατι;αω. Η επε;τειοω τηω εϕε;γερσηω τοψ Πολψτεξνει;οψ ε;ξει να γιορτα;ζεται ξρο;νο 17 Νοεµβρι;οψ. Ει;ναι σηµει;ο αναφορα;ω ο;λοψ αντιδικτατορικοψ; τϖν Ελλη;νϖν, και αποτελει; σταυµο; για την αποµα;κρψνση τηω εφτα;ξρονηω τψραννι;αω. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

9 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. µε τον η;;; ;λιο δηλαδη; µε την χψξη;, την καρδια; τοψω, την ελπι;δα τοψω για ε;να καλψ;τερο αψ;ριο, την αποφασιστικο;τητα; τοψω να πραγµατοποιη;σοψν τα ο;νειρα; τοψω. 2. η;;; ;ρϖεω οι φοιτητε;ω ει;ναι πρα;γµατι η;ρϖεω γιατι; αγϖνι;στηκαν, και πολλοι; απο; αψτοψ;ω σκοτϖ;υηκαν, επιδιϖ;κονταω ο;ξι προσϖπικα; οφε;λη, αλλα; για το κοινο; καλο;. ποιητε;;; ;ω µο;νο ποιητε;ω, δηλαδη; α;νυρϖποι αψυο;ρµητοι, ανιδιοτελει;ω, ϖω προω τα κι;νητρα; τοψω, εµπνεψσµε;νοι αλλα; και λι;γο... αεροβα;τεω υα µποροψ;σαν να αποτολµ η ; σοψν και να πραγµατοποιη;σοψν µια το;σο ο;µορφη πρα;ϕη. 3. σε ψχηλο;;; ; λειµϖ;;; ;να ο ποιητη;ω εντα;σσει τοψω η;ρϖεω αψτοψ;ω σε ξϖ;ρο ψπερβατο;, ε;ϕϖ απο; τα ο;ρια αψτοψ; τοψ κο;σµοψ (ψχηλο;), πολψ; ο;µορφο (λειµϖ;να), ο;πϖω ταιρια;ζει σε αψτοψ;ω ποψ η δψ;ναµη τϖν πρα;ϕεϖν και τηω χψξη;ω τοψω, τοψω ξαρι;ζει την αυανασι;α. Υα µποροψ;σε αψτο;ω ο ψχηλο; ω λειµ ϖ ; ναω να παραλληλιστει; µε τον παρα;δεισο τηω ξριστιανικη;ω πι;στηω, ο;ποψ ασφαλϖ;ω υα αναπαψ;ονται αψτοι; οι η;ρϖεω. 4. Το κεφαλαι;ο γρα;µµα κα;νει τη λε;ϕη να ϕεφεψ;γει απο; τα λεϕιλογικα; τηω ο;ρια. Η ι;δια η πρα;ϕη τϖν φοιτητϖ;ν ει;ναι το ποι;ηµα, το;σο µεγαλο;πρεπη, το;σο ιδανικη;, ποψ κα;υε λε;ϕη φαι;νεται φτϖξη; µπροστα; τηω, ε;τσι ποψ µο;νο η σιϖπη; ταιρια;ζει µπροστα; στο γεγονο;ω. 5. Στον το;πο ποψ βρι;σκονται αψτοι; οι η;ρϖεω µο;νο ενα;ρετοι α;νυρϖποι ε;ξοψν δικαι;ϖµα εισο;δοψ. Αψτοι; ποψ ει;ξαν και ε;ξοψν το ανα;λογα ηυικο; ανα;στηµα. Την ε;κφραση στηρι;ζει και ο στι;ξοω τοψ ποιητη; Κα;λβοψ υε;λει αρετη; και το;λµη η ελεψυερι;α. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

10 K-6 SYLLABUS: WET AND DRY ENVIRONMENTS 1. Ο ψδα;;; ;τινοω πλανη;;; ;τηω µαω Μι;α ζεστη; ηµε;ρα, πριν απο; 150 εκατοµµψ;ρια ξρο;νια περι;ποψ, ε;ναω δεινο;σαψροω κινη;υηκε τεµπε;λικα προω την ο;ξυη µιαω λι;µνηω. ;Εσκψχε το λαιµο; τοψ και η;πιε νερο; για να ϕεδιχα;σει. Το νερο; ποψ η;πιεω ση;µερα το πρϖι; ι;σϖω να βρισκο;ταν κα;ποτε µε;σα σ αψτο; το πλα;σµα ποψ ε;ξει εκλει;χει πολψ; πολψ; καιρο; πριν. Μπορει; α;ραγε να γι;νει κα;τι τε;τοιο Και βε;βαια µπορει;, επειδη; η Γη, εδϖ; και 3 τοψλα;ξιστον δισεκατοµµψ;ρια ξρο;νια, ξρησιµοποιει; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο νερο;. Απο; ποψ; νοµι;ζειω ο;τι προε;ρξεται το νερο; ποψ πι;νειω ;Ισϖω απο; ε;να πηγα;δι, µια λι;µνη, µια δεϕαµενη; η; ε;να ρε;µα. Και πϖ;ω βρε;υηκε εκει; αψτο; το νερο; Μα;λλον η;ρυε µε τη µορφη; βροξη;ω ποψ ε;πεσε απο; τα σψ;ννεφα. Γνϖρι;ζειω ο;µϖω απο; ποψ; προε;ρξεται το νερο; τηω βροξη;ω εν ει;ναι καινοψ;ριο. νερο; ποψ φτα;νει απο; κα;ποιο σηµει;ο τοψ διαστη;µατοω. Η βροξη; ει;ναι νερο; ποψ ε;φψγε απο; τη Γη και επιστρε;φει πα;λι σ αψτη;. Πϖ;ω ανεβαι;νει το νερο; και σξηµατι;ζει τα σψ;ννεφα Εϕατµι;ζεται απο; λι;µνεω, υα;λασσεω και α;λλεω πηγε;ω νεροψ; στη Γη. ;Οταν το νερο; εϕατµι;ζεται, µοια;ζει σαν να εϕαφανι;ζεται, αλλα; δε ξα;νεται πραγµατικα;. ;Εξει απλϖ;ω αλλα;ϕει µορφη;: απο; το ψγρο; ποψ βλε;ποψµε γι;νεται αε;ριο ποψ δεν µποροψ;µε να το δοψ;µε. Οι ψδρατµοι; (νερο; σε αε;ρια κατα;σταση) ανψχϖ;νονται απο; τη Γη στον αε;ρα. Εκει; σξηµατι;ζοψν τα σψ;ννεφα, ποψ ει;ναι µικρα; σταγονι;δια νεροψ;, τα οποι;α ενϖ;νονται, βαραι;νοψν και πε;φτοψν στη γη µε τη µορφη; βροξη;ω. Με ο;λη αψτη; τη διαδικασι;α ανακψκλϖ;νεται το νερο;. Η Γη ει;ναι κψρι;ϖω ε;ναω ψδα;τινοω πλανη;τηω. Το νερο; και ο πα;γοω καλψ;πτοψν πα;νϖ απο; τα 70 στα εκατο; τηω γη;ινηω επιφα;νειαω. ;Οµϖω ψπα;ρξοψν πολλα; µε;ρη στη Γη, ο;ποψ δεν φτα;νει το νερο;, για να πιοψν και να πλψυοψ;ν οι α;νυρϖποι. Γιατι; σψµβαι;νει αψτο; επειδη; τα 97 στα εκατο; τοψ νεροψ; τηω γηω ει;ναι αλµψρο; και οι α;νυρϖποι δεν µποροψ;ν να το πιοψν. ;Αλλα 2 στα εκατο; αποτελοψ;ν τοψω παγετϖ;νεω και τα παγο;βοψνα. ;Ετσι µαω αποµε;νει, στιω λι;µνεω, τα ποτα;µια και το ψπε;δαφοω, περι;ποψ 1 στα εκατο;, για να το ξρησιµοποιοψ;µε. Μερικα; µε;ρη στον κο;σµο δεν ε;ξοψν λι;µνεω και ποτα;µια και δεν ε;ξοψν τα µε;σα να αντλη;σοψν τα ψπο;γεια νερα; ποψ βρι;σκονται πολψ; βαυια;. Οι α;νυρϖποι, ο;πϖω και τα α;λλα ε;µβια ο;ντα, ξρεια;ζονται νερο; για να επιβιϖ;σοψν. Το σϖ;µα µαω αποτελει;ται απο; 70 στα εκατο; νερο;. Ο καυε;ναω µαω ξρεια;ζεται περι;ποψ 2,4 λι;τρα νερο; κα;υε µε;ρα, για να αναπληρϖ;σει ο;σο ξα;νοψµε ο;ταν αναπνε;οψµε, ιδρϖ;νοψµε και πηγαι;νοψµε στην τοψαλε;τα. Το νερο; ποψ πι;νοψµε ει;ναι µε;ροω µο;νο τηω ποσο;τηταω ποψ ξρεια;ζεται ο οργανισµο;ω µαω. Η ψπο;λοιπη ποσο;τητα ποψ ξρειαζο;µαστε προε;ρξεται απο; τιω τροφε;ω µαω. Φψσικα;, ξρησιµοποιοψ;µε πολψ; περισσο;τερο νερο; απο; αψτο; ποψ πι;νοψµε. Πλενο;µαστε, πλε;νοψµε τα ροψ;ξα µαω, τα πια;τα µαω και α;λλα πολλα;... Σπαταλα;µε Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

11 ο;µϖω και µεγα;λεω ποσο;τητεω νεροψ; αφη;νονταω τιω βρψ;σεω να τρε;ξοψν α;σκοπα, κα;νονταω ντοψω µεγα;ληω δια;ρκειαω και πλε;νονταω λι;γα µο;νο ροψ;ξα στα πλψντη;ρια. Πρε;πει να ει;µαστε προσεκτικοι;, ο;ταν ξρησιµοποιοψ;µε το νερο;. Οι α;νυρϖποι σε ϕηρα; µε;ρη τοψ κο;σµοψ ε;ξοψν µα;υει πϖ;ω να ζοψν µε ελα;ξιστο νερο;. Οι ψδα;τινεω πηγε;ω τηω Γηω µαω ει;ναι πολψ;τιµεω. ;Οµϖω σψξνα; δεν τιω προσε;ξοψµε. Για παρα;δειγµα, κα;ποιοω µπορει; να ξψ;σει λα;δια η; µπογε;ω ε;ϕϖ στο ξϖ;µα. Αψτε;ω οι οψσι;εω βψυι;ζονται µε;σα στο ε;δαφοω και φτα;νοψν στα ψπο;γεια νερα;.. Τα ψπο;γεια νερα; σξεδο;ν δεν ανανεϖ;νονται, µε;νοψν εκει; ο;ποψ βρι;σκονται για ξιλια;δεω ξρο;νια. ;Ετσι, αν δηλητηρια;ζοψµε αψτα; τα νερα;, το δηλητη;ριο παραµε;νει για ξιλια;δεω ξρο;νια και δεν ε;ξοψµε κανε;ναν τρο;πο να τα καυαρι;σοψµε. ;Οταν οι α;νυρϖποι σε ε;ναν το;πο κα;νοψν κα;τι ποψ αλλοιϖ;νει το νερο; η; τον αε;ρα, αψτο; ε;ξει σψνε;πειεω και για α;λλοψω ανυρϖ;ποψω ποψ βρι;σκονται πολψ; µακρια; τοψω. Η ο;ϕινη βροξη; ει;ναι ε;να τε;τοιο παρα;δειγµα. Τα µολψσµε;να απο;βλητα τϖν εργοστασι;ϖν ανψχϖ;νονται στον αε;ρα και στη σψνε;ξεια πε;φτοψν στη γη µε τη βροξη;. ;Οταν ανακατεψ;ονται µε το νερο; τηω βροξη;ω, δηµιοψργοψ;ν οϕε;α, ο;πϖω το υειικο; και το νιτρικο; οϕψ;. Η περισσο;τερη ο;ϕινη βροξη; δεν πε;φτει εκει; ο;ποψ δηµιοψργει;ται η µο;λψνση. Οι α;νεµοι την παρασψ;ροψν και σε α;λλα µε;ρη, σψξνα; εκατοντα;δεω ξιλιο;µετρα µακρια;. ;Οταν η ο;ϕινη βροξη; πε;φτει στο ε;δαφοω, καταστρε;φει τα δε;ντρα αλλα; και τα ζϖ;α και τα φψτα; ποψ ζοψν στιω λι;µνεω και τα ποτα;µια. Η µο;λψνση τοψ νεροψ; ει;ναι προ;βληµα ο;ληω τηω ανυρϖπο;τηταω, επειδη; η µο;λψνση ποψ γι;νεται σε ε;ναν το;πο ε;ξει βλαβερε;ω σψνε;πειεω και για α;λλοψω το;ποψω. Η λψ;ση υα δουει; µο;νο µε τη σψνεργασι;α ο;λϖν τϖν ξϖρϖ;ν. Ντε;ηβιντ Σοψζοψ;κι, Μπα;ρµπαρα Ξε;ννερ, Μια µατια; στο περιβα;λλον. Απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Πο;ση σηµασι;α ε;ξει το νερο; για τον α;νυρϖπο Με ποιοψ;ω τρο;ποψω µποροψ;µε να κα;νοψµε οικονοµι;α στο νερο; Τι ει;ναι η ο;ϕινη βροξη; Ποια κακα; µπορει; να προκαλε;σει η ο;ϕινη βροξη; στη γη Χα;;; ;ϕτε στο λεϕικο;;; ; σαω να βρει;;; ;τε τι σηµαι;;; ;νοψν τα παρακα;;; ;τϖ να αντλη;σοψν ß ψδα;τινοω πλανη;τηω ß ε;µβια ο;ντα ß εϕατµι;ζεται ß ανακψκλϖ;νεται ß ψπε;δαφοω ß η βιοµηξανι;α διοξετεψ;ει τα απο;βλητα ß βλαβερε;ω σψνε;πειεω ß αλλοιϖ;νει Γρα;;; ;χτε τιω ψπογραµµισµε;;; ;νεω λε;;; ;ϕειω στον πληυψντικο;;; ; αριυµο;;; ;. Μι;α ζεστη; ηµε;ρα, πριν απο; 150 εκατοµµψ;ρια ξρο;νια περι;ποψ, ε;ναω δεινο;σαψροω κινη;υηκε τεµπε;λικα προω την ο;ξυη µιαω λι;µνηω. ;Εσκψχε το λαιµο; τοψ και η;πιε νερο; για να ϕεδιχα;σει. Το νερο; ποψ η;πιεω ση;µερα το πρϖι; ι;σϖω να βρισκο;ταν κα;ποτε µε;σα σ αψτο; το πλα;σµα ποψ ε;ξει εκλει;χει πολψ; πολψ; καιρο; πριν. Μπορει; α;ραγε να γι;νει κα;τι τε;τοιο Και βε;βαια µπορει;, επειδη; η Γη, εδϖ; και 3 τοψλα;ξιστον δισεκατοµµψ;ρια ξρο;νια, ξρησιµοποιει; ϕανα; και ϕανα; το ι;διο νερο;. Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

12 2. Η ψπο;;; ;υεση τηω τρψ;;; ;πιαω οµπρε;;; ;λαω Χηλα; στην ατµο;σφαιρα βρι;σκεται ε;να στρϖ;µα αερι;οψ ποψ ονοµα;ζεται ο;ζον. Το 1977 µια οµα;δα ανυρϖ;πϖν, ποψ µελετοψ;σε αψτο; το στρϖ;µα τηω ατµο;σφαιραω, ε;κανε µια τροµερη; ανακα;λψχη. Βρη;κε δηλαδη; µια τρψ;πα στο στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω πα;νϖ απο; την Ανταρκτικη;. Την τελεψται;α δεκαετι;α η τρψ;πα αψτη; ε;ξει µεγαλϖ;σει. Και τϖ;ρα Καναδοι; επιστη;µονεω ε;ξοψν ανακαλψ;χει α;λλη µι;α τε;τοια τρψ;πα στο στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω ποψ βρι;σκεται στην Αρκτικη;, πα;νϖ απο; το νησι; Μπα;φιν. Οι περισσο;τεροι επιστη;µονεω ποψ µελετοψ;ν το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω πιστεψ;οψν ο;τι ε;ξει καταστραφει; απο; ξηµικε;ω οψσι;εω. Αψτε;ω οι οψσι;εω ψπα;ρξοψν σε ορισµε;να σπρε;ι, σε χψγει;α, σε µηξανη;µατα κλιµατισµοψ; και αλλοψ;. ;Ισϖω σκε;φτεστε Και τι µαω νοια;ζει αν κα;ποιο αε;ριο στα ανϖ;τερα στρϖ;µατα τηω ατµο;σφαιραω εϕαφανι;ζεται Να γιατι; πρε;πει να µαω νοια;ζει Το ο;ζον προστατεψ;ει τη Γη κατα; 90% απο; τιω ψπεριϖ;δειω, καψτε;ω ακτι;νεω τοψ η;λιοψ, πρα;γµα ποψ ει;ναι πολψ; σηµαντικο; για µαω. Εα;ν οι α;νυρϖποι εκτευοψ;ν σε ψπερβολικη; ψπεριϖ;δη ακτινοβολι;α, υα πα;υοψν σοβαρα; εγκαψ;µατα απο; τον η;λιο. Και το ξειρο;τερο, µετα; απο; ξρο;νια µπορει; να προσβληυοψ;ν απο; καρκι;νο τοψ δε;ρµατοω. Η ψπερβολικη; ψπεριϖ;δηω ακτινοβολι;α καταστρε;φει ακο;µη και τιω καλλιε;ργειεω. Ση;µερα ο;λο και περισσο;τεροι α;νυρϖποι αισυα;νονται ο;τι απειλοψ;νται και επιδιϖ;κοψν να απαλλαγει; ο πλανη;τηω µαω απο; τιω επικι;νδψνεω ξηµικε;ω οψσι;εω ο;σο το δψνατο;ν σψντοµο;τερα. Ψπα;ρξει ακο;µη ξρο;νοω να σϖ;σοψµε το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω. Ντε;ηβιντ Σοψζοψ;κι, Μπα;ρµπαρα Ξε;ννερ, Μια µατια; στο περιβα;λλον Λεϕιλο;;; ;γιο τροµερη; ανακα;λψχη Æ βρε;υηκε κα;τι πολψ; σποψδαι;ο ε;ξοψν ανακαλψ;χει Æ ε;ξοψν βρει µηξανη;µατα κλιµατισµοψ; Æ µηξανη;µατα ποψ ρψυµι;ζοψν τη υερµοκρασι;α ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω Æ ακτι;νεω τοψ η;λιοψ πολψ; βλαβερε;ω για τον α;νυρϖπο σοβαρα; εγκαψ;µατα Æ πολψ; σοβαρο; κα;χιµο µπορει; να προσβληυοψ;ν Æ µπορει; να πα;υοψν επιδιϖ;κοψν Æ προσπαυοψ;ν, φροντι;ζοψν Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

13 Με τη βοη;;; ;υεια τοψ κειµε;;; ;νοψ απαντη;;; ;στε στιω ερϖτη;;; ;σειω Τι ει;ναι το ο;ζον και ποψ; βρι;σκεται Τι ανακα;λψχε η οµα;δα τϖν ανυρϖ;πϖν ποψ µελετοψ;σε το ο;ζον Γιατι; καταστρα;φηκε το ο;ζον Για ποιο λο;γο ο α;νυρϖποω πρε;πει να ενδιαφε;ρεται για το ο;ζον Τι παυαι;νει ο α;νυρϖποω απο; τιω ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω τοψ η;λιοψ Τι επιδιϖ;κοψν πολλοι; α;νυρϖποι Στιω παρακα;;; ;τϖ προτα;;; ;σειω ψπογραµµι;;; ;στε το σϖστο;;; ; ρη;;; ;µα Η γη προστατεψ;ει / προστατεψ;εται απο; το ο;ζον Το ο;ζον βρι;σκει / βρι;σκεται χηλα; στην ατµο;σφαιρα Η τρψ;πα τοψ ο;ζοντοω ανακα;λψχε / ανακαλψ;φτηκε απο; τοψω επιστη;µονεω. Οι ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω προσβα;λλοψν / προσβα;λλονται το ανυρϖ;πινο δε;ρµα. Η τρψ;πα τοψ ο;ζοντοω απειλει; / απειλει;ται την ψγει;α τοψ ανυρϖ;ποψ. Ο πλανη;τηω µαω πρε;πει να απαλλαγει; / απαλλα;ϕει απο; τιω ψπεριϖ;δειω ακτι;νεω. Ψπα;ρξει ακο;µα ξρο;νοω να σϖ;σει / να σϖυει; το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω. Σψµπληρϖ;;; ;στε τα κενα;;; ; µε το σϖστο;;; ; τψ;;; ;πο τηω λε;;; ;ϕηω ποψ βρι;;; ;σκεται στην παρε;;; ;νυεση. Το ο;ζον ει;ναι στρϖ;µα τηω (ατµο;σφαιρα). Η τρψ;πα τοψ ο;ζοντοω ει;ναι αποτε;λεσµα τϖν (ξηµικε;ω οψσι;εω). Ο καρκι;νοω τοψ δε;ρµατοω σψξνα; ει;ναι αποτε;λεσµα τηω (ψπεριϖ;δηω) ακτινοβολι;αω. Η ζϖη; τοψ (πλανη;τηω) εϕαρτα;ται απο; τον α;νυρϖπο. Πρε;πει να προστατεψ;οψµε το δε;ρµα µαω λο;γϖ τοψ (κι;νδψνοω) τϖν (ε;γκαψµα). Απο;;; ; τιω παρακα;;; ;τϖ ψπογραµµισµε;;; ;νεω λε;;; ;ϕειω διαλε;;; ;ϕτε τη σϖστη;;; ; Το / τα 1997 η;ταν το πιο / πιο πολψ; ζεστο; ε;τοω σε / στα ξρονικα;, απο; ο;;; ;ταν / το;;; ;τε ποψ α;ρξισαν οι καταγραφε;ω, στα / το Η µε;ση υερµοκρασι;α σε / στην ο;λη την ψδρο;γειο ε;ξει αψϕηυει; κατα;;; ; / απο; µισο; βαυµο; σε / µε σξε;ση µε τιω υερµοκρασι;εω τηω περιο;δοψ Κψ;ρια αιτι;α αψτη;ω τηω / τιω αψ;ϕησηω ει;ναι το φαινο;µενο τοψ υερµοκηπι;οψ, αποτε;λεσµα τηω ρψ;πανσηω ποψ /πϖω σακατεψ;ει το στρϖ;µα τοψ ο;ζοντοω, την ασπι;δα τηω γηω, απο;;; ; / για την ψπεριϖ;δη ηλιακη; ακτινοβολι;α. 3. Απι;;; ;στεψτο κι ο;;; ;µϖω αληυινο;;; ;! Ξε;ρια και πτερψ;για βοη;υειαω ;Ενα πρϖι; οι α;νυρϖποι στην παραλι;α Τοκερο; στη Νε;α Ζηλανδι;α, βρη;καν 80 φα;λαινεω παγιδεψµε;νεω στα ρηξα;. ;Ολοι µπη;καν στο νερο; να τιω βοηυη;σοψν προσε;ξονταω να µην τιω αναστατϖ;σοψν η; να τιω τραψµατι;σοψν. εν προσπα;υησαν να σπρϖ;ϕοψν τιω φα;λαινεωστα βαυια; ο;σο η;ταν ξαµηλη; η παλι;ρροια. Αντι;υετα, παρε;µειναν στο νερο; µαζι; τοψω και διατηροψ;σαν το δε;ρµα τοψω ψγρο;, µε;ξρι να γψρι;σει Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

P a rt he no n The integrity of a monument-symbol. The role of citizens. an international campaign

P a rt he no n The integrity of a monument-symbol. The role of citizens. an international campaign Παρθενωνας Η ακεραιoτητα ενoς μνημεiου-ςυμβoλου. ο ρoλος των Πολιτων. μια διεθνhς εκςτρατεiα P a rt he no n The integrity of a monument-symbol. The role of citizens. an international campaign Παρθενωνας

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr www.chanel.com LINEA PIU - 6, SEKERI ST. ATHENS 106 74 TEL: 210 36 06 125 24 N. KALOGERA ST. MYKONOS, 846 00 TEL: 228 90 78 922 Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΈΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS CORNELIA HADJIASLANI AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο Η πόλη της Οξφόρδης

Ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο Η πόλη της Οξφόρδης TEYXOΣ 1 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Εditorial PER ASPERA AD ASTRA (Στ άστρα μέσα από δυσκολίες) Κάθε φορά που χρειάζεται να γράψω κάτι, αυτό συνήθιζα να κάνω στα χρόνια της ακαδημαϊκής μου πορείας

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear Visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years, due to their

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas

The Hellenic Society Prometheas The Hellenic Society Prometheas Newsletter 29 February 2004 Greek Letters Day: January 30 at St. George The Celebration of the Greek Letters Day was held as scheduled on Friday, January 30 2004 at 8 pm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ / TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT A Έκδοση / 1st Edition 2012 Copyright: ΥΠΠΟΤ / Εκδόσεις Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αn on-line journal August 2006

Αn on-line journal August 2006 Αn on-line journal August 2006 Καλωσήρθατε στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Νεοελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Στο χώρο αυτό δημοσιεύονται κείμενα και ανακοινώσεις των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ

THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ Good evening; You are watching tonight the second broadcast of the series OPEN FILES. First, we have to apologize for the long

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαραθώνιος Δρόμος, το πιο. The marathon, the most popular and revered of

Ο Μαραθώνιος Δρόμος, το πιο. The marathon, the most popular and revered of Το κύπελλο Bréal του Σπύρου Λούη και η ελληνική κληρονομιά των Ολυμπιακών αγώνων. e Spyros Louis s Bréal Cup and th Greek Heritage of the Olympics The marathon, the most popular and revered of all events

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (π.2000-1200 π.χ.) * INTRODUCTION TO THE SCRIPTS AND LANGUAGES OF MINOAN AND MYCENAEAN CRETE (c.2000-1200 B.C.) ** * Οι παρούσες σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλάσιοι πόντοι, διπλάσια επιβράβευση.

Διπλάσιοι πόντοι, διπλάσια επιβράβευση. Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus στον εαυτό σας! Η Bonus Premium American Express προσφέρει όλα τα προνόμια των καρτών Bonus

Διαβάστε περισσότερα

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative ATHENS 2012 03 ƒπ Ã ª > Συνοπτική ιστορία των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς > Η μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την Αθηναϊκή Αγορά > Το έργο «Αναβιώνοντας την Αρχαία Αγορά, τον τόπο που γεννήθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! P.S.N.Y. / Π.Σ.Ν.Υ P.O. Box 5819, Astoria, New York 11105 E-mail: Hleiaktida@aol.com

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! P.S.N.Y. / Π.Σ.Ν.Υ P.O. Box 5819, Astoria, New York 11105 E-mail: Hleiaktida@aol.com PANELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ E-mail: Hleiaktida@aol.com MARCH / ΜΑΡΤΙΟΣ - APRIL / ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2011 No. 34 ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ- PARELASH STHN 5h LEOFORO SUNDAY, 03/27/11

Διαβάστε περισσότερα

In this issue: Club page: Page 3

In this issue: Club page: Page 3 Contents Science & Technology 2009 In this issue: Club page: Page 3 Featured Article: Exploring CERN after the LHC s first beam circulation and the incident of September 19. Editorial: Page 4 Club Activities:

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα

ανοιξη 2010 / spring 2010 hilton athens magazine No 10 το προσωπικο σασ τευχοσ / your personal complimentary copy www.hiltonathens.

ανοιξη 2010 / spring 2010 hilton athens magazine No 10 το προσωπικο σασ τευχοσ / your personal complimentary copy www.hiltonathens. ανοιξη 2010 / spring 2010 hilton athens magazine No 10 το προσωπικο σασ τευχοσ / your personal complimentary copy www.hiltonathens.gr hilton 2 hilton athens athens hilton 3 hilton athens magazine BOUTIQUE

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα. ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα. ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas NARRATION and INTERVIEWS TEXT ΙΔΟΥ! ΠΑΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ 2006 copyright

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Dear readers, We are glad to welcome you, through the pages of the Mykonos Guidebook, to the island of romance, relaxation but also entertainment. Mykonos constitutes now a firm value, owed to its visitors

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Dear visitors of Mykonos, On the occasion of the new edition of Mykonos Guidebook, it is my pleasure to welcome you to Mykonos and wish you, from the bottom of my heart, your stay here to satisfy all your

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Το όνοµά µου είναι Έρικα Ματσολίνι είµαι 37 ετών και µητέρα ενός κοριτσιού 6,5 ετών κι ενός αγοριού 2,5 ετών. Καταρχήν θέλω

Διαβάστε περισσότερα