Visual Art & Signs of MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Visual Art & Signs of MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES"

Transcript

1 Visual Art & Signs of MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES

2 Table of Contents 04 Profile of the company 06 Indicative projects of Printall 08 Backs of showcases 10 Maps & ground plans 12 Captions 14 Wall signs 16 Wall & door coverings 18 Special structures 20 Signs of Archaeological sites/exterior grounds 22 Printed material/digital presentation 2 3

3 The company Print All is specialized in the design of vector graphics, drawings, maps, brochures and generally all the visual material that must accompany events or projects of cultural content, particularly with regard to the visual material of museums, archaeological sites and periodical exhibitions. Our company accepts all stages of design, production and placement with specialized teams. Design, recording and impression of exhibits and exhibition space. Presentation and electronic design of the explanatory texts, drawings, photos, maps, inscriptions at the Museum or the archaeological site. Electronic design of ground plans of archaeological reports. Image processing and color editing. Model, printing and construction of signs. Placement. 4 In Print All, our long-year experience in the field of museums and archaeological sites is established by the remarkable projects that we have assumed. For our excitement though in every project we assume and the sense of responsibility for its impeccable and on time termination you should speak with our own customers. The ability to bring out projects even under time pressure, without any reduction in quality, is what all of the people we have worked with acknowledge us. We always make sure to operate constructively, to study and deepen to the needs and particularities of each area, having always as a priority the harmonic symbiosis of the visual material with the exhibits. This delicate balance which is necessary so that the visual art is attractive to the viewer, at the same time is leaving the leading role to the exhibits. Finally, by focusing in the detail, regarding the perfect construction and placement, we deliver a project of flawless quality. WIDE VARIETY OF MATERIALS plexi glass pvc sandblasting inox mdf sea plywood aluminum anodizing sticker framed canvas enameled volcanic lava stone enameled artificial stone glass securit bronze marble THE PRINTING IS DONE WITH MATERIALS RESISTANT IN LIGHT, TEMPERATURE AND MOISTURE 5

4 INDICATIVE PROJECTS OF PRINT ALL PERMANENT EXHIBITIONS National Archaeological Museum COPPER COLLECTION National Archaeological Museum POTTERY COLLECTION National Archaeological Museum CYPRUS COLLECTION Archaeological Museum of Olympia Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Volos Archaeological Museum of Rhodes Archaeological Museum of Heraklion (temporary exhibition) Archaeological Museum of Nisyros Archaeological Museum of Kalymnos Stoa of Attalos Library of Andrianos Archaeological Museum of Schimatari Archaeological Museum of Sounio (friezes, archaeological site signs) Archaeological Museum of Mycenae Archaeological Museum of Kea Archaeological site of Elefsina (visual material of the archaeological site) Archaeological Site of Mycenae (visual material of the archaeological site) Archaeological Site of Acropolis (markings and signs of the archaeological site) Archaeological Site of Patras (signs of the archaeological site) Archaeological Vravrona (markings of the archaeological site) Archaeological Site of Amorgos (visual material of the archaeological site of Pyrgos) Replicas exhibition at the station of Corinth Metro station of Egaleo (visual material of showcases) PERIODICAL EXHIBITIONS 1. NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 2. BRUSSELS 3. BERLIN 4. PRAGUE 5. WARSAW 6. BUDAPEST Metro station of Cholargos (visual material) 6 7. ATHENS CONCERT HALL 7

5 Backs of the display cases The backs of the display cases can be dressed completely with visual material that is designed with a pattern so as to match exactly with the exhibits that will be displayed in front of it. It is specially made so that on it maintainers can place, stick or screw objects, structures, shelves etc. In cases where the backs of the display cases are consisted of many parts with junctions they can be integrated. National Archaeological Museum Archaeological exhibition at the metro station of Egaleo Archaeological Museum of Mycenae Archaeological Museum of Olympia 8

6 Maps & Ground plans With vector design and in high resolution, they can be printed in any required size with excellent sharpness. Redevelopment of old and creation of new historical maps can be done depending on the needs of the exhibition. Archaeological exhibition at the metro station of Egaleo Archaeological Museum of Olympia 10 11

7 ÔÜöïò 17/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, Grave 17/E. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, , 15. Óáíéäüìïñöá ãõíáéêåßá åéäþëéá 13,15. Female plank-shaped figurines with polos ÔÜöïò 8Â/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976 Grave 8/E. Hellenic Aerospace Industry SA ÔÜöïò 16. ÁíáóêáöÞ ÅÕÄÁÐ, Åã õôñéóìüò ìå äýï áããåßá, á ìéóü 6ïõ áé. ð.. Grave 16. Athens Water Supply and Sewerage Company SA Excavation, 2000 ÌåìïíùìÝíá åõñþìáôá ôüöùí ðáëáéþí áíáóêáöþí ( ) Individual tomb finds from old excavations ( ) 56. Åéäþëéï æþïõ (áëåðïý;), 6ïò áé. ð Animal figurine (fox?), 6th century BC ËáêêïåéäÞò, ðåñß ôï 570 ð.. Pit grave, c. 570 BC ìå ðüëï êáé óðåßñá óôï ìýôùðï headdress and spiral on the forehead ËáêêïåéäÞò, ìýóá 6ïõ áé. ð.. Excavation, Pit grave, mid-6th century BC 41. Åéäþëéï ßððïõ ìå ïðýò óôá ðüäéá (ðáéäéêü ðáé íßäé) Pot burial in two vessels, 1st half of 6th century BC 66. ÊïñéíèéáêÞ êïôýëç, 6ïò áé. ð Corinthian kotyle, 6th century BC 38. Ðñùôïêïñéíèéáêüò áðéüó çìïò áñýâáëëïò, ð Protocorinthian piriform aryballos, BC 1. Êïñéíèéáêü áëüâáóôñï ìå ðáñüóôáóç ÂïñåÜäç 1. Corinthian alabastron with representation of a Boread 14. Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò êáèþìåíçò ìïñöþò 14. Seated female plank-shaped figurine 41. Horse figurine with pierced paws (toy) 67. Ðõîßäá ìå ðþìá, ôýëïò 6ïõ áé. ð Pyxis with lid, late 6th century BC 2. Êïñéíèéáêü áëüâáóôñï ìå ðáñüóôáóç Ãñýðá 16. Áìöïñßóêïò áíáôïëßæïíôïò ñõèìïý ìå ëýïíôåò 30. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êùìáóôþ 42. ÁóêïåéäÝò ðëáóôéêü áããåßï 2. Corinthian alabastron with representation of a Griffin 16. Orientalising-style amphoriskos with lions 30. Globular aryballos with comast (reveller) 39. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò, ð Globular aryballos, BC 42. Askos-shaped plastic vase 68. ÊùíéêÞ ïéíï üç, ìýóá 6ïõ áé. ð Conical oinochoe, mid-6th century BC 3. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ëýïíôåò êáé ðôçíü 3. Globular aryballos with lions and birds 17. ÁëÜâáóôñï ìå ôåôñüöõëëï áíèýìéï 17. Alabastron with quatrefoil palmette 31. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êåöüëé ðïëåìéóôþ 31. Globular aryballos with head of a helmeted ÔÜöïò 17. ÁíáóêáöÞ ÅÕÄÁÐ, ËáêêïåéäÞò, á ìéóü 6ïõ áé. ð Äáêôõëéüó çìïò áñýâáëëïò, ð Ring-shaped aryballos, BC Grave 17. Athens Water Supply and Sewerage Company SA Excavation, 2000 ÔÜöïò 14/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, , 9, Óöáéñéêïß áñýâáëëïé ìå ëýïíôåò, ðïëåìéóôýò, 4, 9, Globular aryballoi with lions, warriors, bull, horses, 47. Äáéäáëéêü óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöþò, ð Daedalic female plank-shaped figurine, BC Grave 14/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Excavations, ðïõ öïñü êñüíïò warrior 43. Åéäþëéï ðéèþêïõ Pit grave, 1st half of 6th century BC ôáýñï, ßððïõò, êýêíï, êáé áíèñþðéíåò ìïñöýò swan, and human figures 48,49. Óáíéäüìïñöá åéäþëéá ãõíáéêåßùí Ýíèñïíùí ìïñöþí, á ôýôáñôï 6ïõ áé. ð.. 48,49. Seated female plank-shaped figurines, 1st quarter of 6th century BC ÔáöéêÞ ðõñü, ð.. Cremation, BC ÔÜöïò 11/Ë, ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, Grave 11/Ë, Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, 32. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ôáéíßåò êáé óôéãìýò 32. Globular aryballos with dots and bands 44. Åéäþëéï ìüó ïõ 43. Monkey figurine 5. ÌåëáìâáöÞò áóêüò 5. Black-glazed askos 50. Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöþò ðïõ êñáôïýóå ìùñü, á ìéóü 6ïõ áé. ð.. Áñ Ýò 6ïõ áé. ð Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êåöüëé áíäñéêþò ìïñöþò Ðëáóôéêü áããåßï ìå êåöüëé äáéäáëéêþò ìïñöþò êáé áéëïõñïåéäïýò Female plank-shaped figurine, originally holding a baby, 1st half of 6th century BC 57. ÌåëáìâáöÝò åîüëåéðôñï (áããåßï áñùìáôéêþí õãñþí) Early 6th century BC 33. Globular aryballos with male head 44. Calf figurine 57. Black-glazed exaleiptron (vessel for carrying aromatic liquids) 6. ÌåëáìâáöÝò óöáéñéêü ëçêýèéï 6. Black-glazed squat lekythion Óáíéäüìïñöá åéäþëéá ãõíáéêåßáò ìïñöþò ìå ðüëï, á ìéóü 6ïõ áé. ð Female plank-shaped figurines with polos headdress, 1st half of 6th century BC 58. Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöþò 7. ÌåëáìâáöÞò áìöïñßóêïò Black-glazed amphoriskos 24-25, ÊïñéíèéáêÜ áëüâáóôñá ìå ëýïíôåò êáé ðôçíü 34. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êñéüñé ÔÜöïò 64. ÁíáóêáöÞ 3Å, Ðåñß ôá ìýóá ôïõ 6ïõ áé. ð , Corinthian alabastra with lions and birds 34. Globular aryballos with a ram 45. Plastic vase with heads of a daedalic figure and a feline 58. Female plank-shaped figurine 53. Åéäþëéï ßððïõ ìå ðïëåìéóôþ ðïõ èá êñáôïýóå äüñõ, ìýóá 6ïõ áé. ð Figurine of horse with warrior rider originally holding a spear, mid-6th century BC 59. ÌåëáìâáöÞò êáíèáñßóêïò 59. Black-glazed miniature kantharos 8. Êïñéíèéáêü áëüâáóôñï ìå ÓåéñÞíá 8. Corinthian alabastron with a Siren 26. ÁëÜâáóôñï ìå óôéãìýò êáé ôáéíßåò 26. Alabastron with dots and bands 35, 37. Åéäþëéá ßððùí ìå áíáâüôç 35,37. Figurines of horses with riders 46. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò äéáêïóìçìýíïò ìå ôçí ôå íéêþ ôçò óêéáãñáößáò. Grave 64. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, Circa mid-6th century BC 54. Åéäþëéï ßððïõ ìå áíáâüôç ðáéäß, ôýëç 6ïõ áé. ð Figurine of horse with child rider, late 6th century BC 60. Ëåêáíßäá ìå ðáñüóôáóç áíôùðþí óöéããþí êáé óåéñþíùí 60. Lekanis with representation of facing sphinxes and sirens Åéäþëéá ßððùí ìå áíáâüôç Figurines of horses with riders 29. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ëýïíôåò 29. Globular aryballos with lions 36. Åéäþëéï ßððïõ 36. Horse figurine ÔåëåôïõñãéêÞ ðáñüóôáóç ìðñïóôü áðü âùìü. 46. Globular aryballos decorated in silhouette technique. Ritual scene in front of altar. 55. Åéäþëéï ßððïõ ìå áíáâüôç ðïõ êñáôü ößäé, 6ïò áé. ð Figurine of horse with rider holding a snake, 6th century BC 61. ÓöáéñéêÞ ðõîßäá ìå ðþìá 61. Convex pyxis with lid prothiki 3 aithousa β 214,7x9 Προθ 7 xalkos _1800x90mm_xwris faltso 1 Τεμάχιο σιδηροπυρίτη από το οποίο εξορύσσεται χαλκός. (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου) 2 Τμήμα αρχαίας σκωρίας από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, όπου έχουν βρεθεί συνολικά 2 εκατομμύρια τόνοι. Σε ολόκληρη την Κύπρο, τα 4 εκατομμύρια τόνοι σκουριάς που έχουν βρεθεί διάσπαρτα, αντιπροσωπεύουν μία παραγωγή τόνων χαλκού και μαρτυρούν την έκταση και τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα. (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου) 3 Δείγμα καθαρού μεταλλικού χαλκού (καθαρότητας 99,999%), απομίμηση αρχαίου ταλάντου, από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, το μοναδικό εν ενεργεία μεταλλείο χαλκού στην Κύπρο. (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου) 1 Σκύφος από φαγεντιανή. 2ος αι. π.χ. 1 Faience skyphos. 2nd c. BC 2 Σκύφος με διακόσμηση πτηνού και πλοίου εκατέρωθεν φυτικού 2 Bowl with a bird and a boat anking a vegetal motif; product of a κοσμήματος, περγαμηνού εργαστηρίου. Στη βάση εξάκτινο κόσμημα. pergamene workshop. Under the base a six-ray star motif. 3 Θραύσμα γυάλινου σκύφου, της τεχνικής reticelli. 2ος αι. π.χ. 3 Glass bowl fragment, in the reticelli technique. 2nd c. BC. 4 Γυάλινος σκύφος, της τεχνικής mille ori. 2ος αι. π.χ. 4 Glass bowl, in the mille ori technique. 2nd c. BC. 5 Κάνθαρος μελαμβαφής. Mέσα 3ου αι. π.χ. 5 Black glaze kantharos. Middle of the 3rd c. BC. 6 Λάγυνος με ερυθρόχρωμη ταινιωτή διακόσμηση. Α μισό 1ου αι.π.χ. 6 Lagynos (jug) with red band decoration. First half of 1st c. BC 7-13 Μυροδοχεία ατρακτόσχημα. 3oς -1ος αι. π.χ Fusiform unguentaria. 3rd - 1st c. BC. 1 Piece of iron pyrite from which copper is extracted. (Donation of the Cyprus Geological Survey Department) 2 Piece of ancient slag from the Skouriotissa mine, where a total of two million tons of slag have been found. The four million tons of slag found scattered throughout Cyprus correspond to a production of 200,000 tons of copper and demonstrate the great extend and duration of mining activity in Cyprus. (Donation of the Cyprus Geological Survey Department) 3 Sample of pure copper (Cu 99,999%) imitating an ancient ingot, from the Skouriotissa mine, the only functioning copper mine in Cyprus. (Donation of the Cyprus Geological Survey Department) 14 Πρόχους. 3oς αι. π.χ. 15 Λάγυνος. 3oς αι. π.χ. 16 Λάγυνος με γραπτή διακόσμηση από γιρλάντες και ταινίες σε λευκό βάθος. Περγαμηνού εργαστηρίου. 2oς αι. π.χ. 17 Όλπη, ερυθροβαφής στο άνω μέρος. 2ος αι.π.χ Χάλκινη και οστέινη περόνη Ανάγλυφοι σκύφοι. 2ος αι. π.χ. 22 Μελαμβαφής κάνθαρος με διακόμηση του τύπου της «δυτικής κλιτύος». Β μισό 3ου αι. π.χ. 14 Jug. 3rd c. BC. 15 Lagynos (jug).3rd c. BC. 16 Lagynos (jug) with painted decoration of garlands and bands on a white ground. Pergamene workshop. 2nd c. BC. 17 Red glaze olpe. 2nd c. BC Bronze and bone pins Relief bowls. 2nd c. BC. 22 Black gure kantharos with West Slope decoration. Second half of 3rd c. BC. 4-5 Χάλκινα τάλαντα σε σχήμα δοράς βοδιού. Ναυάγιο της Κύμης. Τάλαντα αυτού του είδους, με Κυπριακή προέλευση, ήταν σε κυκλοφορία από τον 16ο έως τον 11ο αι. π.χ., σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. (14728, 14730) 6 Πινακίδα Γραμμικής γραφής Β με αναφορά στον όρο ku-pi-ri-jo ( κυπριακός ), ένδειξη των εμπορικών επαφών των Μυκηναίων με την Κύπρο. Το εμπόριο με την Κύπρο μαρτυρείται και σε πινακίδες σφηνοειδούς γραφής του 18ου αι. π.χ. από τo Μάρι της Συρίας και τη Βαβυλώνα, όπου αναφέρεται ο κυπριακός χαλκός. Ανάκτορο Πύλου (13ος αι. π.χ.). (Un 443) 7 Εγχειρίδιο με κεντρική νεύρωση στη λεπίδα. Τα τρία χάλκινα καρφιά στη λαβή χρησίμευαν για τη στερέωση ξύλινης επένδυσης, από την οποία διατηρούνται κατάλοιπα. Μεσοκυπριακή περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1081) 23-25: Από τoν ίδιο τάφο. Τέλη 4ου αι. π.χ 23 Κάνθαρος μελαμβαφής, με εγχάρακτη επιγραφή: ÁÃÅÊÔÉÙ Ἆãå Êôéþ; (μου το έφερνε η Κτιώ;). 24 Διάδημα από χρυσό έλασμα, με αετωματική κορύφωση και πλούσια έκτυπη φυτική διακόσμηση. Aποτελούσε προσωπικό αντικείμενο της νεκρής. 25 Δακτυλίδι επίχρυσο με ελλειψοειδή σφενδόνη Copper oxhide ingots from the Kymi shipwreck (Euboea). This type of Cypriot ingot circulated from the 16th to the 11th centuries B.C. throughout the Mediterranean. (14728, 14730) 6 Linear Β tablet mentioning the term ku-pi-ri-jo ( cypriot ), an indication of the commercial contacts between the Mycenaeans and Cyprus. Contacts with Cyprus are also attested on Cuneiform tablets from Mari, Syria, and Babylon, dated to the 18th century B.C, with references to Cypriot copper. Pylos palace (13th century B.C.). (Un 443) 7 Dagger with midrib. Three copper alloy nails on the handle secured the handle s partially preserved wooden sheathing. Middle Cypriot period ( B.C.). (Cyprus Museum, Met 1081) 23-25: From the same grave. End of the 4th c. BC. Black gure kantharos, incised with the inscription AGEKTIO (KTIO was bringing it to me?) Gold pediment-shaped diadem, with rich oral repousse decoration. It was a personal item of the deceased. Gold-plated ring with elliptical bezel : Από τoν ίδιο τάφο. Τέλη 4ου αι. π.χ. Ζεύγος χρυσών ενωτίων με πυραμιδοειδές εξάρτημα και Νίκη αστραγαλίζουσα. Χρυσά τριγωνικά διάτρητα ελάσματα - επιρράμματα. Προέρχονται από τη διακόσμηση υφάσματος, πιθανώς του ενδύματος της νεκρής που δεν διασώθηκε. Ήταν ραμμένα με λεπτό νήμα που θα περνούσε από τις οπές τους. Χρυσά ημισφαιρικά επιρράματα, από διακόσμηση ενδύματος. 8 Φυλλόσχημη αιχμή δόρατος. Αιχμές δόρατος με ξύλινο στέλεχος εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη σε τάφους από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τα μέσα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Πρωτοκυπριακή ΙΙΙ-Μεσοκυπριακή ΙΙ περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 921) 9 Πέλεκυς, εργαλείο κοπής. Οι χάλκινοι πέλεκεις αντικατέστησαν τους λίθινους από τις αρχές της Πρωτοκυπριακής περιόδου. Πρωτοκυπριακή περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1740) 10 Αδράχτι για το γνέσιμο του μαλλιού. Μεσοκυπριακή περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1136) 11 Βαθιά ημισφαιρική φιάλη, αγγείο καθημερινής χρήσης. Χάλκινες ημισφαιρικές φιάλες απαντούν συχνά σε τάφους της περιόδου. Υστεροκυπριακή II-III περίοδος ( π.χ.) (Κυπριακό Μουσείο, Met 25) ÔÜöïò 191. ÁíáóêáöÞ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, Grave 191. Wastewater Treatment Plant Excavation, ËáêêïåéäÞò, ã ôýôáñôï 6ïõ áé. ð Pit grave, 3rd quarter of 6th century BC 62. Êýëéêá ôçò ïìüäáò ôùí «Êõëßêùí ìå ôá ðôçíü» 62. Kylix of the bird-cup group 63. ÓöáéñéêÞ ðõîßäá 63. Convex pyxis 64. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå áíèýìéï 64. Globular aryballos with palmette 65. Ëåêáíßäá 65. Lekanis ÌåìïíùìÝíï åýñçìá ôüöïõ ðáëáéþí áíáóêáöþí Individual tomb find from old excavations ( ). Ä ôýôáñôï 6ïõ áé. ð.. ( ). 4th quarter of 6th century BC 69. ÐÞëéíç ãõíáéêåßá ðñïôïìþ 69. Female terracotta bust 26-28: From the same grave. End of the 4th c. BC. Gold earrings with pyramidal pendant and Nike playing the game of knuckle-bones. Triangural gold sheet appliqués. From the decoration of fabric, possibly the garment of the deceased, which did not survive. Gold hemispherical attachments. ÔÜöïò 15/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, à ôýôáñôï 6ïõ áé. ð.. Grave 15/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, ÔÜöïò 19/Ó. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, Ðåñß ôï 500 ð.. Individual tomb find from old excavations ( ) BC 70. ÌåëáìâáöÞò êýëéêá 3rd quarter of 6th century BC 84. Ìåëáíüìïñöç ëþêõèïò ôçò ÏìÜäáò ôïõ Ðåôåéíïý 83. Lekythos with lotus flowers 71. Êþèùí (áããåßï ãéá ìåôáöïñü áñùìáôéêþí õãñþí) 70. Black-glazed kylix ìå óõìðïóéáóôþ 72. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò 71. Kothon (vessel for carrying aromatic liquids) Grave 19/Ó. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, Circa 500 BC ÔÜöïò 129. ÁíáóêáöÞ 3Å, ð ËÞêõèïò ôýðïõ «ÄéçÜíåéñáò» ìå ðñïåôïéìáóßá ðïëåìéóôþ 72. Globular aryballos 85. Ìåëáíüìïñöïò áìöïñýáò ìå Äéüíõóï êáé Óéëçíü. 84. Black-figure lekythos of the Cock Group with symposiast Êïôõëßóêåò 73. Deianeira -type lekythos with warrior preparing for departure ñãï åõâïúêïý åñãáóôçñßïõ (;). Grave 129. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, BC Ìåëáìâáöåßò êüíèáñïé Miniature kotylai ÔÜöïò 206. ÁíáóêáöÞ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, Black-figure amphora with Dionysus and Silenus. Work of Euboic workshop (?) ÔÜöïò 119. ÁíáóêáöÞ 3Å, Ðåñß ôá ìýóá ôïõ 6ïõ áé. ð Black-glazed kantharoi ËáêêïåéäÞò, ðåñß ôï 530 ð.. Grave 206. Wastewater Treatment Plant Excavation, Pit grave, c. 530 BC ËÞêõèïé ôýðïõ «ÄçéÜíåéñáò» ìå ðïëåìéóôýò Grave 119. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, Ìåëáíüìïñöç ëþêõèïò ìå áðï áéñåôéóìü ïðëßôç 86. Black-figure lekythos with warrior departure scene 82. ÌåëáìâáöÞò áìöïñßóêïò Circa mid-6th century BC ÔÜöïò 10/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, ÔÝëç 6ïõ áé. ð.. Grave 10/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Åxcavation, Late 6th century BC ÌåìïíùìÝíï åýñçìá ôüöïõ ðáëáéþí áíáóêáöþí ( ) ð Deianeira -type lekythoi with warriors 87. Ìåëáíüìïñöïò óêýöïò 87. Black-figure skyphos 83. ËÞêõèïò ìå Üíèç ëùôïý 82. Black-glazed amphoriskos Á üøç: ÈáëÜóóéïò ßððïò,  üøç: ÉððÝáò Side A: Seahorse, Side B: Rider 8 Spearhead with hooked handle. Spearheads with wooden shafts of various sizes were found in graves dating from the Early Bronze Age to the middle of the Late Bronze Age. Early Cypriot III- Middle Cypriot II period ( B.C.). (Cyprus Museum, Met 921) 9 Axe, a cutting tool. Copper axes replaced those of stone from the beginning of the Early Cypriot period. Early Cypriot period ( B.C.). (Cyprus Museum, Met 1740) 10 Spindle for spinning wool. Middle Cypriot period ( B.C.).(Cyprus Museum, Met 1136) 11 Deep hemispherical bowl, a domestic vessel. Hemispherical copper bowls are common in Late Cypriot graves. Late Cypriot period II-III ( B.C.).(Cyprus Museum, Met 25) 29-32: Από τον ίδιο τάφο. B μισό 3ου αι. π.χ : From the same grave. Second half of 3rd c. BC. Παράδοση Εμμ. Κουτούζη. Handed in to the authorities by Εmm. Koutouzis. 29 Χρυσό στεφάνι μυρτιάς. 29 Gold myrtle wreath. 30 Χρυσό περιδέραιο από αλυσίδα που απολήγει σε 30 Gold chain neckless with lionhead endings λεοντοκεφαλές. 31 Χρυσό δακτυλίδι, με ερυθρόχρωμη πέτρα στη 31 Gold ring with red stone on the bezel σφενδόνη 32 Χρυσό δακτυλίδι, πολύσπειρο με μορφή φιδιού. 32 Gold snake ring Στεφάνια από πολύ λεπτά φύλλα χρυσού. 1ος αι. π.χ Γυάλινοι σκύφοι. 2ος αι. π.χ. 41 Γυάλινος σκύφος με διακόσμηση από οριζόντιες αυλακώσεις. Ύστερος 2ος αι. π.χ Wreaths of very thin gold foil. 1st c. BC Glass bowls. 2nd c. BC. 41 Glass bowl with with horizontal grooves. Late 2nd c. BC. VISUAL ART & SIGNS OF MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES Captions Captions, like all visual art can be made from materials such as plexi glass, pvc, sandblasting, inox, mdf, plywood, aluminum, anodizing, sticker or self-transferred letters and are fitted with precision in the display cases even if it concerns specific constructions. The printing is done with materials resistant to light, temperature and moisture. Alternatively captions can be engraved on inox, anodizing, marble, natural stone, enameled artificial stone, volcanic stone. Archaeological Museum of Delphi Captions can be made in one piece in the color of the display cases so they don t create any visual discomposure. Κτερίσματα τάφων από τα νεκροταφεία στις θέσεις Άγιος Μάμας, Φλασκάς, δρόμος Πόθιας - Χωριού, Τσουκαλιό, Δάμος. 4ος-1ος αι. π.χ. Grave-offerings from the cemeteries at Aghios Mamas, Flaskas, Tsoukalio, Damos and at the road Pothia - Chorio. Archaeological Museum of Mycenae Captions adapted to the particularities of museographical study. 12 Archaeological Museum of Schimatari Archaeological Museum of Kalymnos

8 Wall signs The on wall information signs play a very essential role in the final image of an exhibition. It should be attractive in order to evoke the attention of the visitor to read them, but also to have the aesthetic which is in harmony with the overall tone of the exhibition, the colors, the type of display cases, the floor. To give the information needed by leaving the space breathing and the exhibits to have the leading role. Each sign has a particular artistic expression depending on the subject, the era etc, but the whole set of signs must be governed by a common unique aesthetic to each project. National Archaeological Museum / Santorini Archaeological Museum of Volos National Archaeological Museum / Collection Bronze Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Rhodes Stoa of Attalos ΑρArchaeological Museum of Kalymnos Archaeological Museum of Archaeological Museum of Rhodes Archaeological Museum of Kalymnos Archaeological Museum of Nisyros Archaeological Museum of Rhodes Schimatari 15

9 Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Nisyros Wall & door coverings Walls as well as doors can be covered from side to side, even if it is a very large dimension, with full concurrence of the junctions. Special constructions can be made for walls with moisture. Epigraphical Museum in Asklipieio of Kos. Metro station of Cholarchos Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Rhodes Tableau for sculpture projection Archaeological Museum of Kalymnos National Archaeological Museum Cyprus Collection 16

10 Special Structures Structures with particularities due to space, shape, difficulty of suspension, lighting or special purpose. Structures that require attention to detail and specialized techniques. Virtual simulation of the missing part of the sculpture under the direction of archaeologist in charge. Archaeological Museum of Kalymnos. Visual art for wall and banks. Archaeological Museum of Olympia. Archaeological Museum of Herakleion Rhion Fortress Construction of large boards of wall facing resistant to moisture. Archaeological Museum of Delphi.. Fitting of visual art on special surfaces. Archaeological Museum of Delphi. Compound background construction with all the information material for perfect and easy installation of coins and seal stones with simultaneous display of their designs. Archaeological Museum of Kalymnos. Suspensions of visual art without wall damage. Archaeological Museum of Rhodes. Eπεξεργασία φωτογραφιών-πίνακες Αρχ. Μουσείο Ολυμπίας. Visual art with light for windows and structures. National Archaeological Museum. Silk screen printing on metal. Archaeological Museum of Delphi. 18 Dmensional virtual reality data. Archaeological Museum of Volos. 19

11 Signs of Archaeological Exterior grounds Design and construction of visual material and pedestals for sign systems in exterior grounds in a wide variety of materials such as anodizing, aluminum, inox, securit glass, bronze, marble, enamelled artificial Gress stone, enamelled volcanic lava stone etc. Study of good and efficient operation of the overall signaling with modern treatment and respect of the field. Maps of archaeological routes. Signs of schedules and prohibitions. Archaeological site of Mycenae Archaeological site of Saint Achillios Basilica in Larissa University of the Aegean Archaeological site of Rhodes Castle Chlemoutsi-Info kiosk Archaeological site of Elefsina 20 Archaeological site of Acropolis Archaeological Museum of Olympia Archaeological Museum of Delphi 21

12 Printed material Digital presentation Brochure Posters Calendars Catalogues Cds Electronic catalogues / books The sample book of Printall work consists of a huge variety. All printed material are designed originally based on your needs, they are printed with the most modern devices and are delivered to your location. Alternatively paper with ecologic markings can be used made with specifications which do not harm the environment. For printed or online viewing we can assume any photograph or photographic tour 360 where the viewer can navigate in the site. Items for Museum Shops If you prefer instead of a printed presentation to make an online one on cd or on the internet, then we can make your electronic catalogue / book where through the pages you can flip we can even add multimedia such as video, audio, hyper connections and many more. We will be glad to call us to make you a presentation of the new capabilities of technology. 22 Banners of interior and exterior grounds 23

13 ΕVMOLPIDON 28 Α, KERAMIKOS ATHENS GREECE T: , F: Ε: KONSTANTINOUPOLEOS METRO STATION OF KERAMIKOS GAS STATION ΕΤΕΚΑ TECHNOPOLIS GAZI VOUTADON TRIPTOLEMOU EVMOLPIDON IERA ODOS ΠΡΟΣ TO PIRAEUS PIRAEOS STR

ΠΕΛΛΑ ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ PELLA A CULTURAL TOUR ON THE ROUTES OF HISTORY

ΠΕΛΛΑ ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ PELLA A CULTURAL TOUR ON THE ROUTES OF HISTORY ΠΕΛΛΑ ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ PELLA A CULTURAL TOUR ON THE ROUTES OF HISTORY Ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας στις αρχές της δεκαετίας του 1960 The archaeological site of Pella

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 2013 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE To Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2005 The Museum of Byzantine Culture

Διαβάστε περισσότερα

5 May 4 September 2005

5 May 4 September 2005 5 May 4 September 2005 Exhibition organised by the Powerhouse Museum in Association with the Benaki Museum, Athens. National partner Image: gold wreath with ivy leaves, Greece, 1st century BC. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Τον Οκτώβριο του 2010, 65 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρουσίασαν 50 πρωτότυπες εργασίες στη διάρκεια του 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 2 3 4 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS/ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS/ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS/ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ PAPERS/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Carla ANTONACCIO Making Messenian Heroes and Ancestors This paper examines arguments about the meaning of Hellenistic tomb cults in Messenia as expressions of

Διαβάστε περισσότερα

REVEALING NICOPOLIS: Ten Years of Research at Octavian s Victory City

REVEALING NICOPOLIS: Ten Years of Research at Octavian s Victory City REVEALING NICOPOLIS: Ten Years of Research at Octavian s Victory City D. Kalpakis COLLOQUIUM After Actium: New Archaeological Finds from Roman Greece British Museum, November 12 th -14 th, 2003 PREFACE

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, VIII: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ PAINTBRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue

ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ PAINTBRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue PAINTBRUSHES Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.χ. σε διάλογο Ακρωτήρι Θήρας, 24-26 Μα ίου 2013 Akrotiri,

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.χ

Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.χ Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.χ Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Dear readers, We are glad to welcome you, through the pages of the Mykonos Guidebook, to the island of romance, relaxation but also entertainment. Mykonos constitutes now a firm value, owed to its visitors

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AN ISLAND BETWEEN TWO WORLDS: THE ARCHAEOLOGY OF EUBOEA FROM PREHISTORIC TO BYZANTINE TIMES ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT NAXOS/ΝΑΞΟΣ. Geography. Γεωγραφία

ABOUT NAXOS/ΝΑΞΟΣ. Geography. Γεωγραφία Geography Naxos is the largest island of the Cyclades (428 km 2 ). Its shape looks like a rhombus, while it belongs to the eastern Cyclades. In the north of Naxos is Mykonos, in the east Donoussa, southeast

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS 2011-2014: Το αρχαιολογικό έργο της ΙΒ Ε.Π.Κ.Α. Κωνσταντίνος Σουέρεφ / Konstantinos Soueref Κατά τα έτη 2011 2013 και το α εξάμηνο του 2014, η ΙΒ Ε.Π.Κ.Α., εκτός των τρεχουσών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 2009 Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear Visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years, due to their

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 -

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές ναυπήγησης αρχαίων πλοίων Shipbuilding techniques in Antiquity

Tεχνικές ναυπήγησης αρχαίων πλοίων Shipbuilding techniques in Antiquity ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ SEAFARING AND SHIPBUILDING Tεχνικές ναυπήγησης αρχαίων πλοίων Shipbuilding techniques in Antiquity Aπεικόνιση πλοίων σε τοιχογραφία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, από το Ακρωτήρι,

Διαβάστε περισσότερα

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr ABSTRACTS-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INTRODUCTORY PRESENTATION Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr Dress Collections in Greece. An Attempt

Διαβάστε περισσότερα

THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS

THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS T H E A N N UA L O F T H E BRITISH SCHOOL AT ATHENS No. 105 2010 THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS Published by the Council The Council, British School at Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Geography Mykonos is located in the middle of the Aegean sea between Tinos and Naxos and constitutes a single administrative area with Delos, Rhenia and the surrounding islets. It is 94 nautical miles

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα