Visual Art & Signs of MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Visual Art & Signs of MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES"

Transcript

1 Visual Art & Signs of MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES

2 Table of Contents 04 Profile of the company 06 Indicative projects of Printall 08 Backs of showcases 10 Maps & ground plans 12 Captions 14 Wall signs 16 Wall & door coverings 18 Special structures 20 Signs of Archaeological sites/exterior grounds 22 Printed material/digital presentation 2 3

3 The company Print All is specialized in the design of vector graphics, drawings, maps, brochures and generally all the visual material that must accompany events or projects of cultural content, particularly with regard to the visual material of museums, archaeological sites and periodical exhibitions. Our company accepts all stages of design, production and placement with specialized teams. Design, recording and impression of exhibits and exhibition space. Presentation and electronic design of the explanatory texts, drawings, photos, maps, inscriptions at the Museum or the archaeological site. Electronic design of ground plans of archaeological reports. Image processing and color editing. Model, printing and construction of signs. Placement. 4 In Print All, our long-year experience in the field of museums and archaeological sites is established by the remarkable projects that we have assumed. For our excitement though in every project we assume and the sense of responsibility for its impeccable and on time termination you should speak with our own customers. The ability to bring out projects even under time pressure, without any reduction in quality, is what all of the people we have worked with acknowledge us. We always make sure to operate constructively, to study and deepen to the needs and particularities of each area, having always as a priority the harmonic symbiosis of the visual material with the exhibits. This delicate balance which is necessary so that the visual art is attractive to the viewer, at the same time is leaving the leading role to the exhibits. Finally, by focusing in the detail, regarding the perfect construction and placement, we deliver a project of flawless quality. WIDE VARIETY OF MATERIALS plexi glass pvc sandblasting inox mdf sea plywood aluminum anodizing sticker framed canvas enameled volcanic lava stone enameled artificial stone glass securit bronze marble THE PRINTING IS DONE WITH MATERIALS RESISTANT IN LIGHT, TEMPERATURE AND MOISTURE 5

4 INDICATIVE PROJECTS OF PRINT ALL PERMANENT EXHIBITIONS National Archaeological Museum COPPER COLLECTION National Archaeological Museum POTTERY COLLECTION National Archaeological Museum CYPRUS COLLECTION Archaeological Museum of Olympia Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Volos Archaeological Museum of Rhodes Archaeological Museum of Heraklion (temporary exhibition) Archaeological Museum of Nisyros Archaeological Museum of Kalymnos Stoa of Attalos Library of Andrianos Archaeological Museum of Schimatari Archaeological Museum of Sounio (friezes, archaeological site signs) Archaeological Museum of Mycenae Archaeological Museum of Kea Archaeological site of Elefsina (visual material of the archaeological site) Archaeological Site of Mycenae (visual material of the archaeological site) Archaeological Site of Acropolis (markings and signs of the archaeological site) Archaeological Site of Patras (signs of the archaeological site) Archaeological Vravrona (markings of the archaeological site) Archaeological Site of Amorgos (visual material of the archaeological site of Pyrgos) Replicas exhibition at the station of Corinth Metro station of Egaleo (visual material of showcases) PERIODICAL EXHIBITIONS 1. NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 2. BRUSSELS 3. BERLIN 4. PRAGUE 5. WARSAW 6. BUDAPEST Metro station of Cholargos (visual material) 6 7. ATHENS CONCERT HALL 7

5 Backs of the display cases The backs of the display cases can be dressed completely with visual material that is designed with a pattern so as to match exactly with the exhibits that will be displayed in front of it. It is specially made so that on it maintainers can place, stick or screw objects, structures, shelves etc. In cases where the backs of the display cases are consisted of many parts with junctions they can be integrated. National Archaeological Museum Archaeological exhibition at the metro station of Egaleo Archaeological Museum of Mycenae Archaeological Museum of Olympia 8

6 Maps & Ground plans With vector design and in high resolution, they can be printed in any required size with excellent sharpness. Redevelopment of old and creation of new historical maps can be done depending on the needs of the exhibition. Archaeological exhibition at the metro station of Egaleo Archaeological Museum of Olympia 10 11

7 ÔÜöïò 17/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, Grave 17/E. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, , 15. Óáíéäüìïñöá ãõíáéêåßá åéäþëéá 13,15. Female plank-shaped figurines with polos ÔÜöïò 8Â/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976 Grave 8/E. Hellenic Aerospace Industry SA ÔÜöïò 16. ÁíáóêáöÞ ÅÕÄÁÐ, Åã õôñéóìüò ìå äýï áããåßá, á ìéóü 6ïõ áé. ð.. Grave 16. Athens Water Supply and Sewerage Company SA Excavation, 2000 ÌåìïíùìÝíá åõñþìáôá ôüöùí ðáëáéþí áíáóêáöþí ( ) Individual tomb finds from old excavations ( ) 56. Åéäþëéï æþïõ (áëåðïý;), 6ïò áé. ð Animal figurine (fox?), 6th century BC ËáêêïåéäÞò, ðåñß ôï 570 ð.. Pit grave, c. 570 BC ìå ðüëï êáé óðåßñá óôï ìýôùðï headdress and spiral on the forehead ËáêêïåéäÞò, ìýóá 6ïõ áé. ð.. Excavation, Pit grave, mid-6th century BC 41. Åéäþëéï ßððïõ ìå ïðýò óôá ðüäéá (ðáéäéêü ðáé íßäé) Pot burial in two vessels, 1st half of 6th century BC 66. ÊïñéíèéáêÞ êïôýëç, 6ïò áé. ð Corinthian kotyle, 6th century BC 38. Ðñùôïêïñéíèéáêüò áðéüó çìïò áñýâáëëïò, ð Protocorinthian piriform aryballos, BC 1. Êïñéíèéáêü áëüâáóôñï ìå ðáñüóôáóç ÂïñåÜäç 1. Corinthian alabastron with representation of a Boread 14. Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò êáèþìåíçò ìïñöþò 14. Seated female plank-shaped figurine 41. Horse figurine with pierced paws (toy) 67. Ðõîßäá ìå ðþìá, ôýëïò 6ïõ áé. ð Pyxis with lid, late 6th century BC 2. Êïñéíèéáêü áëüâáóôñï ìå ðáñüóôáóç Ãñýðá 16. Áìöïñßóêïò áíáôïëßæïíôïò ñõèìïý ìå ëýïíôåò 30. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êùìáóôþ 42. ÁóêïåéäÝò ðëáóôéêü áããåßï 2. Corinthian alabastron with representation of a Griffin 16. Orientalising-style amphoriskos with lions 30. Globular aryballos with comast (reveller) 39. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò, ð Globular aryballos, BC 42. Askos-shaped plastic vase 68. ÊùíéêÞ ïéíï üç, ìýóá 6ïõ áé. ð Conical oinochoe, mid-6th century BC 3. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ëýïíôåò êáé ðôçíü 3. Globular aryballos with lions and birds 17. ÁëÜâáóôñï ìå ôåôñüöõëëï áíèýìéï 17. Alabastron with quatrefoil palmette 31. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êåöüëé ðïëåìéóôþ 31. Globular aryballos with head of a helmeted ÔÜöïò 17. ÁíáóêáöÞ ÅÕÄÁÐ, ËáêêïåéäÞò, á ìéóü 6ïõ áé. ð Äáêôõëéüó çìïò áñýâáëëïò, ð Ring-shaped aryballos, BC Grave 17. Athens Water Supply and Sewerage Company SA Excavation, 2000 ÔÜöïò 14/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, , 9, Óöáéñéêïß áñýâáëëïé ìå ëýïíôåò, ðïëåìéóôýò, 4, 9, Globular aryballoi with lions, warriors, bull, horses, 47. Äáéäáëéêü óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöþò, ð Daedalic female plank-shaped figurine, BC Grave 14/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Excavations, ðïõ öïñü êñüíïò warrior 43. Åéäþëéï ðéèþêïõ Pit grave, 1st half of 6th century BC ôáýñï, ßððïõò, êýêíï, êáé áíèñþðéíåò ìïñöýò swan, and human figures 48,49. Óáíéäüìïñöá åéäþëéá ãõíáéêåßùí Ýíèñïíùí ìïñöþí, á ôýôáñôï 6ïõ áé. ð.. 48,49. Seated female plank-shaped figurines, 1st quarter of 6th century BC ÔáöéêÞ ðõñü, ð.. Cremation, BC ÔÜöïò 11/Ë, ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, Grave 11/Ë, Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, 32. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ôáéíßåò êáé óôéãìýò 32. Globular aryballos with dots and bands 44. Åéäþëéï ìüó ïõ 43. Monkey figurine 5. ÌåëáìâáöÞò áóêüò 5. Black-glazed askos 50. Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöþò ðïõ êñáôïýóå ìùñü, á ìéóü 6ïõ áé. ð.. Áñ Ýò 6ïõ áé. ð Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êåöüëé áíäñéêþò ìïñöþò Ðëáóôéêü áããåßï ìå êåöüëé äáéäáëéêþò ìïñöþò êáé áéëïõñïåéäïýò Female plank-shaped figurine, originally holding a baby, 1st half of 6th century BC 57. ÌåëáìâáöÝò åîüëåéðôñï (áããåßï áñùìáôéêþí õãñþí) Early 6th century BC 33. Globular aryballos with male head 44. Calf figurine 57. Black-glazed exaleiptron (vessel for carrying aromatic liquids) 6. ÌåëáìâáöÝò óöáéñéêü ëçêýèéï 6. Black-glazed squat lekythion Óáíéäüìïñöá åéäþëéá ãõíáéêåßáò ìïñöþò ìå ðüëï, á ìéóü 6ïõ áé. ð Female plank-shaped figurines with polos headdress, 1st half of 6th century BC 58. Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöþò 7. ÌåëáìâáöÞò áìöïñßóêïò Black-glazed amphoriskos 24-25, ÊïñéíèéáêÜ áëüâáóôñá ìå ëýïíôåò êáé ðôçíü 34. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êñéüñé ÔÜöïò 64. ÁíáóêáöÞ 3Å, Ðåñß ôá ìýóá ôïõ 6ïõ áé. ð , Corinthian alabastra with lions and birds 34. Globular aryballos with a ram 45. Plastic vase with heads of a daedalic figure and a feline 58. Female plank-shaped figurine 53. Åéäþëéï ßððïõ ìå ðïëåìéóôþ ðïõ èá êñáôïýóå äüñõ, ìýóá 6ïõ áé. ð Figurine of horse with warrior rider originally holding a spear, mid-6th century BC 59. ÌåëáìâáöÞò êáíèáñßóêïò 59. Black-glazed miniature kantharos 8. Êïñéíèéáêü áëüâáóôñï ìå ÓåéñÞíá 8. Corinthian alabastron with a Siren 26. ÁëÜâáóôñï ìå óôéãìýò êáé ôáéíßåò 26. Alabastron with dots and bands 35, 37. Åéäþëéá ßððùí ìå áíáâüôç 35,37. Figurines of horses with riders 46. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò äéáêïóìçìýíïò ìå ôçí ôå íéêþ ôçò óêéáãñáößáò. Grave 64. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, Circa mid-6th century BC 54. Åéäþëéï ßððïõ ìå áíáâüôç ðáéäß, ôýëç 6ïõ áé. ð Figurine of horse with child rider, late 6th century BC 60. Ëåêáíßäá ìå ðáñüóôáóç áíôùðþí óöéããþí êáé óåéñþíùí 60. Lekanis with representation of facing sphinxes and sirens Åéäþëéá ßððùí ìå áíáâüôç Figurines of horses with riders 29. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ëýïíôåò 29. Globular aryballos with lions 36. Åéäþëéï ßððïõ 36. Horse figurine ÔåëåôïõñãéêÞ ðáñüóôáóç ìðñïóôü áðü âùìü. 46. Globular aryballos decorated in silhouette technique. Ritual scene in front of altar. 55. Åéäþëéï ßððïõ ìå áíáâüôç ðïõ êñáôü ößäé, 6ïò áé. ð Figurine of horse with rider holding a snake, 6th century BC 61. ÓöáéñéêÞ ðõîßäá ìå ðþìá 61. Convex pyxis with lid prothiki 3 aithousa β 214,7x9 Προθ 7 xalkos _1800x90mm_xwris faltso 1 Τεμάχιο σιδηροπυρίτη από το οποίο εξορύσσεται χαλκός. (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου) 2 Τμήμα αρχαίας σκωρίας από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, όπου έχουν βρεθεί συνολικά 2 εκατομμύρια τόνοι. Σε ολόκληρη την Κύπρο, τα 4 εκατομμύρια τόνοι σκουριάς που έχουν βρεθεί διάσπαρτα, αντιπροσωπεύουν μία παραγωγή τόνων χαλκού και μαρτυρούν την έκταση και τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα. (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου) 3 Δείγμα καθαρού μεταλλικού χαλκού (καθαρότητας 99,999%), απομίμηση αρχαίου ταλάντου, από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, το μοναδικό εν ενεργεία μεταλλείο χαλκού στην Κύπρο. (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου) 1 Σκύφος από φαγεντιανή. 2ος αι. π.χ. 1 Faience skyphos. 2nd c. BC 2 Σκύφος με διακόσμηση πτηνού και πλοίου εκατέρωθεν φυτικού 2 Bowl with a bird and a boat anking a vegetal motif; product of a κοσμήματος, περγαμηνού εργαστηρίου. Στη βάση εξάκτινο κόσμημα. pergamene workshop. Under the base a six-ray star motif. 3 Θραύσμα γυάλινου σκύφου, της τεχνικής reticelli. 2ος αι. π.χ. 3 Glass bowl fragment, in the reticelli technique. 2nd c. BC. 4 Γυάλινος σκύφος, της τεχνικής mille ori. 2ος αι. π.χ. 4 Glass bowl, in the mille ori technique. 2nd c. BC. 5 Κάνθαρος μελαμβαφής. Mέσα 3ου αι. π.χ. 5 Black glaze kantharos. Middle of the 3rd c. BC. 6 Λάγυνος με ερυθρόχρωμη ταινιωτή διακόσμηση. Α μισό 1ου αι.π.χ. 6 Lagynos (jug) with red band decoration. First half of 1st c. BC 7-13 Μυροδοχεία ατρακτόσχημα. 3oς -1ος αι. π.χ Fusiform unguentaria. 3rd - 1st c. BC. 1 Piece of iron pyrite from which copper is extracted. (Donation of the Cyprus Geological Survey Department) 2 Piece of ancient slag from the Skouriotissa mine, where a total of two million tons of slag have been found. The four million tons of slag found scattered throughout Cyprus correspond to a production of 200,000 tons of copper and demonstrate the great extend and duration of mining activity in Cyprus. (Donation of the Cyprus Geological Survey Department) 3 Sample of pure copper (Cu 99,999%) imitating an ancient ingot, from the Skouriotissa mine, the only functioning copper mine in Cyprus. (Donation of the Cyprus Geological Survey Department) 14 Πρόχους. 3oς αι. π.χ. 15 Λάγυνος. 3oς αι. π.χ. 16 Λάγυνος με γραπτή διακόσμηση από γιρλάντες και ταινίες σε λευκό βάθος. Περγαμηνού εργαστηρίου. 2oς αι. π.χ. 17 Όλπη, ερυθροβαφής στο άνω μέρος. 2ος αι.π.χ Χάλκινη και οστέινη περόνη Ανάγλυφοι σκύφοι. 2ος αι. π.χ. 22 Μελαμβαφής κάνθαρος με διακόμηση του τύπου της «δυτικής κλιτύος». Β μισό 3ου αι. π.χ. 14 Jug. 3rd c. BC. 15 Lagynos (jug).3rd c. BC. 16 Lagynos (jug) with painted decoration of garlands and bands on a white ground. Pergamene workshop. 2nd c. BC. 17 Red glaze olpe. 2nd c. BC Bronze and bone pins Relief bowls. 2nd c. BC. 22 Black gure kantharos with West Slope decoration. Second half of 3rd c. BC. 4-5 Χάλκινα τάλαντα σε σχήμα δοράς βοδιού. Ναυάγιο της Κύμης. Τάλαντα αυτού του είδους, με Κυπριακή προέλευση, ήταν σε κυκλοφορία από τον 16ο έως τον 11ο αι. π.χ., σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. (14728, 14730) 6 Πινακίδα Γραμμικής γραφής Β με αναφορά στον όρο ku-pi-ri-jo ( κυπριακός ), ένδειξη των εμπορικών επαφών των Μυκηναίων με την Κύπρο. Το εμπόριο με την Κύπρο μαρτυρείται και σε πινακίδες σφηνοειδούς γραφής του 18ου αι. π.χ. από τo Μάρι της Συρίας και τη Βαβυλώνα, όπου αναφέρεται ο κυπριακός χαλκός. Ανάκτορο Πύλου (13ος αι. π.χ.). (Un 443) 7 Εγχειρίδιο με κεντρική νεύρωση στη λεπίδα. Τα τρία χάλκινα καρφιά στη λαβή χρησίμευαν για τη στερέωση ξύλινης επένδυσης, από την οποία διατηρούνται κατάλοιπα. Μεσοκυπριακή περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1081) 23-25: Από τoν ίδιο τάφο. Τέλη 4ου αι. π.χ 23 Κάνθαρος μελαμβαφής, με εγχάρακτη επιγραφή: ÁÃÅÊÔÉÙ Ἆãå Êôéþ; (μου το έφερνε η Κτιώ;). 24 Διάδημα από χρυσό έλασμα, με αετωματική κορύφωση και πλούσια έκτυπη φυτική διακόσμηση. Aποτελούσε προσωπικό αντικείμενο της νεκρής. 25 Δακτυλίδι επίχρυσο με ελλειψοειδή σφενδόνη Copper oxhide ingots from the Kymi shipwreck (Euboea). This type of Cypriot ingot circulated from the 16th to the 11th centuries B.C. throughout the Mediterranean. (14728, 14730) 6 Linear Β tablet mentioning the term ku-pi-ri-jo ( cypriot ), an indication of the commercial contacts between the Mycenaeans and Cyprus. Contacts with Cyprus are also attested on Cuneiform tablets from Mari, Syria, and Babylon, dated to the 18th century B.C, with references to Cypriot copper. Pylos palace (13th century B.C.). (Un 443) 7 Dagger with midrib. Three copper alloy nails on the handle secured the handle s partially preserved wooden sheathing. Middle Cypriot period ( B.C.). (Cyprus Museum, Met 1081) 23-25: From the same grave. End of the 4th c. BC. Black gure kantharos, incised with the inscription AGEKTIO (KTIO was bringing it to me?) Gold pediment-shaped diadem, with rich oral repousse decoration. It was a personal item of the deceased. Gold-plated ring with elliptical bezel : Από τoν ίδιο τάφο. Τέλη 4ου αι. π.χ. Ζεύγος χρυσών ενωτίων με πυραμιδοειδές εξάρτημα και Νίκη αστραγαλίζουσα. Χρυσά τριγωνικά διάτρητα ελάσματα - επιρράμματα. Προέρχονται από τη διακόσμηση υφάσματος, πιθανώς του ενδύματος της νεκρής που δεν διασώθηκε. Ήταν ραμμένα με λεπτό νήμα που θα περνούσε από τις οπές τους. Χρυσά ημισφαιρικά επιρράματα, από διακόσμηση ενδύματος. 8 Φυλλόσχημη αιχμή δόρατος. Αιχμές δόρατος με ξύλινο στέλεχος εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη σε τάφους από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τα μέσα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Πρωτοκυπριακή ΙΙΙ-Μεσοκυπριακή ΙΙ περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 921) 9 Πέλεκυς, εργαλείο κοπής. Οι χάλκινοι πέλεκεις αντικατέστησαν τους λίθινους από τις αρχές της Πρωτοκυπριακής περιόδου. Πρωτοκυπριακή περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1740) 10 Αδράχτι για το γνέσιμο του μαλλιού. Μεσοκυπριακή περίοδος ( π.χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1136) 11 Βαθιά ημισφαιρική φιάλη, αγγείο καθημερινής χρήσης. Χάλκινες ημισφαιρικές φιάλες απαντούν συχνά σε τάφους της περιόδου. Υστεροκυπριακή II-III περίοδος ( π.χ.) (Κυπριακό Μουσείο, Met 25) ÔÜöïò 191. ÁíáóêáöÞ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, Grave 191. Wastewater Treatment Plant Excavation, ËáêêïåéäÞò, ã ôýôáñôï 6ïõ áé. ð Pit grave, 3rd quarter of 6th century BC 62. Êýëéêá ôçò ïìüäáò ôùí «Êõëßêùí ìå ôá ðôçíü» 62. Kylix of the bird-cup group 63. ÓöáéñéêÞ ðõîßäá 63. Convex pyxis 64. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå áíèýìéï 64. Globular aryballos with palmette 65. Ëåêáíßäá 65. Lekanis ÌåìïíùìÝíï åýñçìá ôüöïõ ðáëáéþí áíáóêáöþí Individual tomb find from old excavations ( ). Ä ôýôáñôï 6ïõ áé. ð.. ( ). 4th quarter of 6th century BC 69. ÐÞëéíç ãõíáéêåßá ðñïôïìþ 69. Female terracotta bust 26-28: From the same grave. End of the 4th c. BC. Gold earrings with pyramidal pendant and Nike playing the game of knuckle-bones. Triangural gold sheet appliqués. From the decoration of fabric, possibly the garment of the deceased, which did not survive. Gold hemispherical attachments. ÔÜöïò 15/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, à ôýôáñôï 6ïõ áé. ð.. Grave 15/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, ÔÜöïò 19/Ó. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, Ðåñß ôï 500 ð.. Individual tomb find from old excavations ( ) BC 70. ÌåëáìâáöÞò êýëéêá 3rd quarter of 6th century BC 84. Ìåëáíüìïñöç ëþêõèïò ôçò ÏìÜäáò ôïõ Ðåôåéíïý 83. Lekythos with lotus flowers 71. Êþèùí (áããåßï ãéá ìåôáöïñü áñùìáôéêþí õãñþí) 70. Black-glazed kylix ìå óõìðïóéáóôþ 72. Óöáéñéêüò áñýâáëëïò 71. Kothon (vessel for carrying aromatic liquids) Grave 19/Ó. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, Circa 500 BC ÔÜöïò 129. ÁíáóêáöÞ 3Å, ð ËÞêõèïò ôýðïõ «ÄéçÜíåéñáò» ìå ðñïåôïéìáóßá ðïëåìéóôþ 72. Globular aryballos 85. Ìåëáíüìïñöïò áìöïñýáò ìå Äéüíõóï êáé Óéëçíü. 84. Black-figure lekythos of the Cock Group with symposiast Êïôõëßóêåò 73. Deianeira -type lekythos with warrior preparing for departure ñãï åõâïúêïý åñãáóôçñßïõ (;). Grave 129. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, BC Ìåëáìâáöåßò êüíèáñïé Miniature kotylai ÔÜöïò 206. ÁíáóêáöÞ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, Black-figure amphora with Dionysus and Silenus. Work of Euboic workshop (?) ÔÜöïò 119. ÁíáóêáöÞ 3Å, Ðåñß ôá ìýóá ôïõ 6ïõ áé. ð Black-glazed kantharoi ËáêêïåéäÞò, ðåñß ôï 530 ð.. Grave 206. Wastewater Treatment Plant Excavation, Pit grave, c. 530 BC ËÞêõèïé ôýðïõ «ÄçéÜíåéñáò» ìå ðïëåìéóôýò Grave 119. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, Ìåëáíüìïñöç ëþêõèïò ìå áðï áéñåôéóìü ïðëßôç 86. Black-figure lekythos with warrior departure scene 82. ÌåëáìâáöÞò áìöïñßóêïò Circa mid-6th century BC ÔÜöïò 10/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, ÔÝëç 6ïõ áé. ð.. Grave 10/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Åxcavation, Late 6th century BC ÌåìïíùìÝíï åýñçìá ôüöïõ ðáëáéþí áíáóêáöþí ( ) ð Deianeira -type lekythoi with warriors 87. Ìåëáíüìïñöïò óêýöïò 87. Black-figure skyphos 83. ËÞêõèïò ìå Üíèç ëùôïý 82. Black-glazed amphoriskos Á üøç: ÈáëÜóóéïò ßððïò,  üøç: ÉððÝáò Side A: Seahorse, Side B: Rider 8 Spearhead with hooked handle. Spearheads with wooden shafts of various sizes were found in graves dating from the Early Bronze Age to the middle of the Late Bronze Age. Early Cypriot III- Middle Cypriot II period ( B.C.). (Cyprus Museum, Met 921) 9 Axe, a cutting tool. Copper axes replaced those of stone from the beginning of the Early Cypriot period. Early Cypriot period ( B.C.). (Cyprus Museum, Met 1740) 10 Spindle for spinning wool. Middle Cypriot period ( B.C.).(Cyprus Museum, Met 1136) 11 Deep hemispherical bowl, a domestic vessel. Hemispherical copper bowls are common in Late Cypriot graves. Late Cypriot period II-III ( B.C.).(Cyprus Museum, Met 25) 29-32: Από τον ίδιο τάφο. B μισό 3ου αι. π.χ : From the same grave. Second half of 3rd c. BC. Παράδοση Εμμ. Κουτούζη. Handed in to the authorities by Εmm. Koutouzis. 29 Χρυσό στεφάνι μυρτιάς. 29 Gold myrtle wreath. 30 Χρυσό περιδέραιο από αλυσίδα που απολήγει σε 30 Gold chain neckless with lionhead endings λεοντοκεφαλές. 31 Χρυσό δακτυλίδι, με ερυθρόχρωμη πέτρα στη 31 Gold ring with red stone on the bezel σφενδόνη 32 Χρυσό δακτυλίδι, πολύσπειρο με μορφή φιδιού. 32 Gold snake ring Στεφάνια από πολύ λεπτά φύλλα χρυσού. 1ος αι. π.χ Γυάλινοι σκύφοι. 2ος αι. π.χ. 41 Γυάλινος σκύφος με διακόσμηση από οριζόντιες αυλακώσεις. Ύστερος 2ος αι. π.χ Wreaths of very thin gold foil. 1st c. BC Glass bowls. 2nd c. BC. 41 Glass bowl with with horizontal grooves. Late 2nd c. BC. VISUAL ART & SIGNS OF MUSEUMS AND ARCHAEOLOGICAL SITES Captions Captions, like all visual art can be made from materials such as plexi glass, pvc, sandblasting, inox, mdf, plywood, aluminum, anodizing, sticker or self-transferred letters and are fitted with precision in the display cases even if it concerns specific constructions. The printing is done with materials resistant to light, temperature and moisture. Alternatively captions can be engraved on inox, anodizing, marble, natural stone, enameled artificial stone, volcanic stone. Archaeological Museum of Delphi Captions can be made in one piece in the color of the display cases so they don t create any visual discomposure. Κτερίσματα τάφων από τα νεκροταφεία στις θέσεις Άγιος Μάμας, Φλασκάς, δρόμος Πόθιας - Χωριού, Τσουκαλιό, Δάμος. 4ος-1ος αι. π.χ. Grave-offerings from the cemeteries at Aghios Mamas, Flaskas, Tsoukalio, Damos and at the road Pothia - Chorio. Archaeological Museum of Mycenae Captions adapted to the particularities of museographical study. 12 Archaeological Museum of Schimatari Archaeological Museum of Kalymnos

8 Wall signs The on wall information signs play a very essential role in the final image of an exhibition. It should be attractive in order to evoke the attention of the visitor to read them, but also to have the aesthetic which is in harmony with the overall tone of the exhibition, the colors, the type of display cases, the floor. To give the information needed by leaving the space breathing and the exhibits to have the leading role. Each sign has a particular artistic expression depending on the subject, the era etc, but the whole set of signs must be governed by a common unique aesthetic to each project. National Archaeological Museum / Santorini Archaeological Museum of Volos National Archaeological Museum / Collection Bronze Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Rhodes Stoa of Attalos ΑρArchaeological Museum of Kalymnos Archaeological Museum of Archaeological Museum of Rhodes Archaeological Museum of Kalymnos Archaeological Museum of Nisyros Archaeological Museum of Rhodes Schimatari 15

9 Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Nisyros Wall & door coverings Walls as well as doors can be covered from side to side, even if it is a very large dimension, with full concurrence of the junctions. Special constructions can be made for walls with moisture. Epigraphical Museum in Asklipieio of Kos. Metro station of Cholarchos Archaeological Museum of Delphi Archaeological Museum of Rhodes Tableau for sculpture projection Archaeological Museum of Kalymnos National Archaeological Museum Cyprus Collection 16

10 Special Structures Structures with particularities due to space, shape, difficulty of suspension, lighting or special purpose. Structures that require attention to detail and specialized techniques. Virtual simulation of the missing part of the sculpture under the direction of archaeologist in charge. Archaeological Museum of Kalymnos. Visual art for wall and banks. Archaeological Museum of Olympia. Archaeological Museum of Herakleion Rhion Fortress Construction of large boards of wall facing resistant to moisture. Archaeological Museum of Delphi.. Fitting of visual art on special surfaces. Archaeological Museum of Delphi. Compound background construction with all the information material for perfect and easy installation of coins and seal stones with simultaneous display of their designs. Archaeological Museum of Kalymnos. Suspensions of visual art without wall damage. Archaeological Museum of Rhodes. Eπεξεργασία φωτογραφιών-πίνακες Αρχ. Μουσείο Ολυμπίας. Visual art with light for windows and structures. National Archaeological Museum. Silk screen printing on metal. Archaeological Museum of Delphi. 18 Dmensional virtual reality data. Archaeological Museum of Volos. 19

11 Signs of Archaeological Exterior grounds Design and construction of visual material and pedestals for sign systems in exterior grounds in a wide variety of materials such as anodizing, aluminum, inox, securit glass, bronze, marble, enamelled artificial Gress stone, enamelled volcanic lava stone etc. Study of good and efficient operation of the overall signaling with modern treatment and respect of the field. Maps of archaeological routes. Signs of schedules and prohibitions. Archaeological site of Mycenae Archaeological site of Saint Achillios Basilica in Larissa University of the Aegean Archaeological site of Rhodes Castle Chlemoutsi-Info kiosk Archaeological site of Elefsina 20 Archaeological site of Acropolis Archaeological Museum of Olympia Archaeological Museum of Delphi 21

12 Printed material Digital presentation Brochure Posters Calendars Catalogues Cds Electronic catalogues / books The sample book of Printall work consists of a huge variety. All printed material are designed originally based on your needs, they are printed with the most modern devices and are delivered to your location. Alternatively paper with ecologic markings can be used made with specifications which do not harm the environment. For printed or online viewing we can assume any photograph or photographic tour 360 where the viewer can navigate in the site. Items for Museum Shops If you prefer instead of a printed presentation to make an online one on cd or on the internet, then we can make your electronic catalogue / book where through the pages you can flip we can even add multimedia such as video, audio, hyper connections and many more. We will be glad to call us to make you a presentation of the new capabilities of technology. 22 Banners of interior and exterior grounds 23

13 ΕVMOLPIDON 28 Α, KERAMIKOS ATHENS GREECE T: , F: Ε: KONSTANTINOUPOLEOS METRO STATION OF KERAMIKOS GAS STATION ΕΤΕΚΑ TECHNOPOLIS GAZI VOUTADON TRIPTOLEMOU EVMOLPIDON IERA ODOS ΠΡΟΣ TO PIRAEUS PIRAEOS STR

Εποπτικό Υλικό & Σημάνσεις ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εποπτικό Υλικό & Σημάνσεις ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Εποπτικό Υλικό & Σημάνσεις ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 Περιεχόμενα 04 Προφίλ της εταιρίας 06 Ενδεικτικά έργα της Printall 08 Πλάτες προθηκών 10 Χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

τυπωμενα κουφετα tailormade dragέes

τυπωμενα κουφετα tailormade dragέes τυπωμενα κουφετα tailormade dragέes τυπωμένα κουφέτα tailormade dragées Το είναι ένα ξεχωριστό κουφέτο, βραβευμένο από τον παγκόσμιο διαγωνισμό τροφίμων ITQI, με γέμιση εξαιρετικής σοκολάτας (70% κακάο)

Διαβάστε περισσότερα

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM Saronida, Greece to Athens, Greece - Google Maps 1 Directions to Athens, Greece 924 km about 16 hours 41 mins Loading... 2009 Google - Map data 2009 Tele Atlas - Saronida, Greece 1. Head southeast on Pelopos/Πέλοπος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

Our products. διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών Door Catalogue Κατάλογος Πορτών 1 Index Περιεχόμενα Pg / Σελ. Company Εταιρεία 4 Automatic Αυτόματες 6 Bus - folding door G3 Αναδιπλούμενες 14 Semiautomatic Ημιαυτόματες 18 Decoration solutions Διακοσμητικές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue

>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά. HPL l ABS catalogue >>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά HPL l ABS catalogue L 701 / σελ.5 L 702 / σελ.6 L 703 / σελ.7 L 704 / σελ.8 L 705 / σελ.9 L 706 / σελ.10 L 707 / σελ.11 L 708 / σελ.12 L 709 / σελ.13 L 710

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ πλαστικοποιητής κονιαμάτων ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 1m 3 ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α3 ΑΣΒΕΣΤΗ ΑΜΜΟΣ m 3 1 1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ kg 200 200 A3 kg 16 - ΑΣΒΕΣΤΗΣ Lit - 240 αντικαθιστά 100% τον ασβέστη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα