ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ"

Transcript

1 ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΗΛΓ Μη μηθνμί μαζεηέξ μαξ ηεξ Α! Δεμμηηθμύ δςγναθίδμοκ, γνάθμοκ, εύπμκηαη Μη μαζεηέξ ηεξ Β! Δεμμηηθμύ μκεηνεύμκηαη έκακ πημ όμμνθμ θόζμμ, μαξ γνάθμοκ πμηα εοπή ημοξ πναγμαημπμηήζεθε μέζα ζηε πνμκηά πμο πέναζε θαη απμπαηνεηώκηαξ ηε πνμκηά πμο πέναζε, ζηέικμοκ έκα μήκομα ζηα παηδηά ημο θόζμμο! Πέιμξ γηα ηε πνμκηά πμο λεθηκά, βάδμοκ ζηόπμ κα Πα παηδηά ηεξ Γ! Δεμμηηθμύ γνάθμοκ Ήζε θαη έζημα ημο ηόπμο μαξ από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Δ! Δεμμηηθμύ Δηάθμνα Θέμαηα από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Δ!, Γ! θαη Οη! Δεμμηηθμύ Αγγιηθά Γαιιηθά - Γενμακηθά ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

2 Οθηώβνημξ Πα παηδηά ηεξ Α Δεμμηηθμύ παναθμιμύζεζακ ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο μαξ ηεκ πανάζηαζε ζεάηνμο ζθηώκ Ε. Ηανειά, «Μ Γηαηνόξ ηεξ γεηημκηάξ». Ήηακ έκα μάζεμα ζςζηήξ δηαηνμθήξ από ημκ Ηαναγθηόδε. Οηα πιαίζηα ημο εμνηαζμμύ ηεξ Ναγθόζμηαξ εμέναξ δηαηνμθήξ, μη μαζεηέξ ηεξ Α Δεμμηηθμύ εκεμενώζεθακ από ηε δηαηνμθμιόγμ θ. Θάδμο γηα ηεκ παηδηθή παποζανθία θαη ηηξ ζςζηέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ. Μη ηάλεηξ Γ, Δ, Γ θαη η Δεμμηηθμύ πναγμαημπμίεζακ εμενήζηα εθδνμμή ζημκ Άγημ Ακδνέα Αηηηθήξ γηα παηπκίδη. Νναγμαημπμηήζεθε μ εμνηαζμόξ ηεξ Γζκηθήξ επεηείμο με ηε γημνηή ηεξ Οεμαίαξ θαη ηεκ πανέιαζε ηςκ παηδηώκ ζημκ πνμαύιημ πώνμ ημο ζπμιείμο. Μη μαζεηέξ ηεξ Δ Δεμμηηθμύ πανμοζίαζακ ηε γημνηή ημοξ, εκώ ηα παηδηά ηεξ η θαηέζεζακ ζηεθάκη ζημ Ενώμ πεζόκηςκ, ζηε Φηιμζέε. Νναγμαημπμηήζεθε ζημ Δήμμ Φηιμζέεξ ε επίζεμε πανέιαζε γηα ηεκ επέηεημ ηεξ 28 εξ Μθηςβνίμο με ηε ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ ηεξ Γ θαη η Δεμμηηθμύ ηεξ Ζμκίμο Οπμιήξ. Νμέμβνημξ Μη μαζεηέξ ηεξ Γ Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθακ ημ Ιμοζείμ Βμννέ θαη ζομμεηείπακ ζημ εθπαηδεοηηθό ενγαζηήνη ακαθοθιώζημεξ ηέπκεξ. Ε η Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθε ημ Αζηενμζθμπείμ Νεκηέιεξ θαη παναθμιμύζεζε εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα από ημ Δηεοζοκηή ημο Αζηενμζθμπείμο. Πα παηδηά ηεξ Β Δεμμηηθμύ παναθμιμύζεζακ ημ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα «Γιηά, ημο ήιημο ζογαηένα», ζημκ μηκμπμηεηηθό ζοκεηαηνηζμό Ιάνθμο.

3 Ε Δ Δεμμηηθμύ είπε ηεκ εοθαηνία ζημ Ιμοζείμ Κεόηενεξ Ηεναμηθήξ ζημκ Ηεναμηθό πένα από ημ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα, κα θηηάλεη θεναμηθά. Μη μαζεηέξ ηεξ Γ Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθακ ηεκ Νηκαθμζήθε Ημοβμοηζάθε θαη γκώνηζακ ένγα θαη ηεπκμηνμπίεξ ημο 19 μο θαη 20 μο αηώκα. Πα παηδηά ηεξ Γ Δεμμηηθμύ παναθμιμύζεζακ ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο ηεκ πανάζηαζε ζεάηνμο Οθηώκ, «Μ Ηαναγθηόδεξ θαη μη άζιμη ημο Εναθιή». Μ ιασθόξ ήνςαξ μαζαίκεη θαη δηδάζθεη ημοξ άζιμοξ εκόξ αιεζηκμύ ήνςα. Δηάθμνα είδε δώςκ, πμοιηώκ, ενπεηώκ θαη είδε ημο ζαιάζζημο βαζηιείμο γκώνηζακ ηα παηδηά ηεξ Β Δεμμηηθμύ θαηά ηεκ επίζθερή ημοξ ζημ Ιμοζείμ Φοζηθήξ Ζζημνίαξ Αμανμοζίμο. Δεθέμβνημξ Μη μαζεηέξ ηεξ η Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθακ ημ θέκηνμ ΓΑΖΑ- ΓΜΡΘΑΚΔΞΕ θαη πανάιιεια με ημ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα πμο παναθμιμύζεζακ, ζομμεηείπακ ζε ενγαζηήνημ Ρδνμδοκαμηθήξ. Νναγμαημπμηήζεθακ μη εθθιεζηαζμμί ηςκ ηάλεςκ Α, Β, Γ θαη Δ, Γ, η εκ όρεη ηςκ νηζημογέκκςκ ζημκ Ζενό Καό Δςμδόπμο Νεγήξ, Ιειηζζίςκ. Πμήμα ηεξ Γ Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθε ημ Ιμοζείμ Ηοθιαδηθήξ Πέπκεξ θαη παναθμιμύζεζε εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα γηα ημ Δςδεθάζεμ. Νναγμαημπμηήζεθε ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο ημ νηζημογεκκηάηηθμ Bazaar ηςκ μαζεηώκ ημο Δεμμηηθμύ με μεγάιε επηηοπία. Ηαη ημο πνόκμο παηδηά! Πα παηδηά ηεξ Α Δεμμηηθμύ πανμοζίαζακ ηε νηζημογεκκηάηηθε γημνηή ημοξ. Ε Β Δεμμηηθμύ πανμοζίαζε ημ νηζημογεκκηάηηθμ ζεαηνηθό ένγμ, «Μ Αζηενμύιεξ θαη ημ γνάμμα ημο Ναύιμο». Πα παηδηά ηεξ Γ Δεμμηηθμύ πανμοζίαζακ «Πα νηζημύγεκκα ημο Ιπανμπα-Νακώθ», ημο Οάσιεκξ ζηα πιαίζηα ημο εμνηαζμμύ ηςκ νηζημογέκκςκ.

4 Ιακμοάνημξ Μη μαζεηέξ ηεξ Γ Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθακ ημ Ιμοζείμ Μνοθημιμγίαξ θαη Νεηνςμάηςκ ημο Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ θαη παναθμιμύζεζακ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα. Ε Γ Δεμμηηθμύ επηζθέθζεθε Γνγαζηήνη Ηηκεμαημγνάθμο θαη Ηηκμομέκςκ Οπεδίςκ θαη ζομμεηείπε ζε εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα. Πα παηδηά ηεξ Β Δεμμηηθμύ παναθμιμύζεζακ ζηεκ Ναναμοζμπώνα ηεκ πανάζηαζε «Ε Ιάγηζζα Φμοθήπηνα» ημο Γογέκημο Πνηβηδά.

5

6

7

8

9 μαξ γνάθμοκ πμηα εοπή ημοξ πναγμαημπμηήζεθε μέζα ζηε πνμκηά πμο πέναζε

10

11 θαη απμπαηνεηώκηαξ ηε πνμκηά πμο πέναζε ζηέικμοκ έκα μήκομα ζηα παηδηά ημο θόζμμο!

12

13 Σέιμξ γηα ηε πνμκηά πμο λεθηκά, βάδμοκ ζηόπμ κα

14 Χελώνα Καρζττα-Καρζττα Οι χελϊνεσ Καρζττα-Καρζττα είναι ερπετά και ηουν ςτθ κάλαςςα. Είναι τεράςτιεσ και το βάροσ τουσ φτάνει τα 180 κιλά. Μεταναςτεφουν ςτισ ελλθνικζσ παραλίεσ γιατί ζχουν πιο πολλι ηεςτι και πιο απαλι άμμο. Θζλουν απαλι άμμο για να γεννιςουν τα αυγά τουσ. Σο βράδυ βγαίνουν ςτισ παραλίεσ, ςκάβουν μια τρφπα, γεννοφν τα αυγά κι φςτερα τα κάβουν. Οι χελϊνεσ και τα χελωνάκια ςυναντοφν πολλοφσ κινδφνουσ, για παράδειγμα: τα δίχτυα των ψαράδων, τισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ και τισ προπζλεσ των πλοίων. Αλλά τα χελωνάκια ζχουν κι άλλουσ κινδφνουσ, όπωσ τα καλαςςοποφλια και τα μεγάλα ψάρια που τα τρϊνε. Επίςθσ τα φϊτα ςυχνά τα μπερδεφουν και χάνουν τον προςανατολιςμό τουσ. Αν δείτε ποτζ χελωνάκι να πθγαίνει ςε λάκοσ κατεφκυνςθ να μθν το ςθκϊςετε αλλά να το ςτρίψετε προσ τθ κάλαςςα γιατί χρειάηεται τθ ηζςτθ τθσ άμμου. «Σα κουνζλια» Παναγιϊτθσ Τςάκασ, Γ! Σα κουνζλια ιταν κατοικίδια από τθ ρωμαϊκι εποχι. Σότε τα διατθροφςαν για το νόςτιμο κρζασ τουσ και για το όμορφο τρίχωμά τουσ. ιμερα τα ςυναντάμε ακόμα ςτα αγροκτιματα, ωςτόςο βρίςκουμε τα περιςςότερα να κάνουν ςυντροφιά ςτουσ ανκρϊπουσ. Τπάρχουν πολλά είδθ κουνελιϊν. Ακριβϊσ όπωσ και τα ςκυλιά, χωρίηονται ςε διάφορεσ ράτςεσ. Οι ράτςεσ με τθ ςειρά τουσ διαιροφνται ςε μεγάλου μεγζκουσ, μεςαίεσ και μικρζσ. Σοφία Θεοδοςίου, Γ!

15

16

17 «Αξ δείλμομε ιίγε αγάπε ζηα θηωπά παηδηά» Ηάπμηα παηδηά δεκ έπμοκ κα θάκε θαγεηό θαη κα πημοκ κενό. Αθόμα δεκ έπμοκ νμύπα θαη δεκ μπμνμύκ κα θάκμοκ εμβόιηα. Γη αοηό όιμη μαξ, εάκ ζέιμομε κα ηα βμεζήζμομε ηειεθςκμύμε ζε εηδηθέξ μνγακώζεηξ, π.π. όπςξ ε Unicef ζημ ηειέθςκμ: Γπίζεξ, μπμνμύμε κα δώζμομε ιεθηά, θαγεηό θαη νμύπα ζε θηςπά παηδηά, γηα κα είκαη θη αοηά πανμύμεκα. «Η υίλη μου» Μανία Θεμθηιμπμύιμο, Γ! Εγώ δε ιέσ όηη δελ έρσ θίινπο ηα παηδηά ηεο ηάμεο κνπ, αιιά πεξηζζόηεξν αγαπώ ηε Μαξηάληδεια. Γλσξηζηήθακε ζηελ Α Δεκνηηθνύ. Ακέζσο γίλακε αρώξηζηεο θίιεο. Γίλακε θαιύηεξεο θίιεο επεηδή ε κία εκπηζηεπόηαλ ηελ άιιε. Η Μαξηάληδεια έρεη θαζηαλά καιιηά, θαθέ κάηηα θαη ην ύςνο ηεο είλαη 1,38. Δελ έρεη ειαηηώκαηα, γη απηό ηελ έρσ θαιύηεξε θίιε. Μαδί παίδνπκε, δηαβάδνπκε ιίγν, επηζθεπηόκαζηε ε κία ηελ άιιε, ζπδεηάκε θαη αζινύκαζηε. Νηώζσ όηη είλαη θαιόθαξδε, δπλαηή, ζπλαηζζεκαηηθή, γειαζηή θαη έμππλε. Θα ηελ έρσ πάληα ζηελ θαξδηά κνπ! Εύρνκαη λα κελ καιώζνπκε πνηέ θαη λα είκαζηε νη θαιύηεξεο θίιεο ζηνλ θόζκν γηα πάληα!! Δάφνη Παπαδοπούλου, Γ!

18 «Μια γιορτή στο σπίτι μου» Πριν ένα μήνα γιόρτασα την ονομαστική μου γιορτή. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Το πρωί πήγαμε με τη μαμά μου στην εκκλησία και μόλις τέλειωσε πήγαμε για ψώνια στο Super Market. Όταν γυρίσαμε σπίτι, αρχίσαμε να ετοιμάζουμε το φαγητό για να το βάλουμε στο φούρνο. Στη συνέχεια, με τη μαμά μου φτιάξαμε ένα ωραίο γλυκό. Την ίδια ώρα, ο μπαμπάς μου στόλιζε τα βάζα. Το απόγευμα ήρθαν οι φίλοι μου και φάγαμε το φαγητό που είχε φτιάξει η μαμά μου και το γλυκό που είχαμε φτιάξει μαζί νωρίτερα. Ήταν το αγαπημένο μου, τούρτα σοκολάτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία! Τα δώρα μου ήταν θαυμάσια και ευχαριστήθηκα πολύ. Μακάρι, να είναι κάθε μέρα η γιορτή μου και να περνάω έτσι καταπληκτικά με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου. Μαριάντζελα Γεωργιάδη, Γ!

19

20 «Η εκδρομή μας ζηον Άγιο Ανδρέα» Ππιν από λίγερ μέπερ είσα πάει με ηο ζσολείο μος μια εκδπομή ζηον Άγιο Ανδπέα. Όηαν μπήκαμε ζηην ηάξη καθόμαζηαν ζηα θπανία μαρ και πεπιμέναμε να μαρ πει η δαζκάλα μαρ όηι ξεκινάμε για ηην εκδπομή μαρ. Πήγαμε εκεί με ηα ζσολικά λευθοπεία. Ήηαν μια ηλιόλοςζηη μέπα με ήπεμο ελαθπύ αεπάκι. Ήηαν μια εςκαιπία για να δούμε και να θαςμάζοςμε ηιρ ομοπθιέρ ηηρ θύζηρ. Σηο ζσολικό μποπούζαμε να ακούζοςμε μοςζική και να μιλάμε τιθςπιζηά. Όηαν θηάζαμε ζηον Άγιο Ανδπέα, πήγαμε να αθήζοςμε ηα ππάγμαηα και να θάμε ηο κολαηζιό μαρ. Μεηά από λίγη ώπα, και αθού ηελειώζαμε ηο κολαηζιό μαρ, πήγαμε ζηο γήπεδο και παίξαμε κπςθηό, κςνηγηηό, ζκοινάκι, μήλα και άλλα πολλά παισνίδια. Έπειηα έηπεξα όλο ηο γήπεδο γύπυ γύπυ δύο θοπέρ. Μεηά έπαιξα ζκοινάκι με ηην Ιυάννα και ηην Παςλίνα. Παίξαμε πολλή ώπα! Μεηά κοςπαζηήκαμε και είδαμε ηα κοπίηζια ηηρ Δ! Δημοηικού να σοπεύοςν Las Divinas. Έπειηα ο κύπιορ Κώζηαρ μαρ ζθύπιξε για να θύγοςμε και να πάμε ζηα ζσολικά λευθοπεία για να επιζηπέτοςμε ζηο ζσολείο. Όηαν θηάζαμε, καηεβήκαμε και πήγαμε όλα ηα παιδιά ζηιρ ηάξειρ μαρ γεμάηα σαπά και εςηςσία. Σηιρ δύο ηο μεζημέπι ζσολάζαμε και πήγαμε ο καθέναρ ζηο ζπίηι ηος. Εύσομαι να ξαναπάυ με ηο ζσολείο μος ζηον Άγιο Ανδπέα. Δήμητρα Ζαβρή, Γ! Συνδετήρες-φατσούλες Οι συνδετήρες-φατσούλες θα μας κρατήσουν ευχάριστη παρέα στις διακοπές. Πρόκειται για μια γρήγορη και εύκολη κατασκευή. Τι θα χρειαστούμε: 1 συνδετήρα (όχι πολύ μικρό), 1 κόλλα, 2 ματάκια για κούκλες, 1 ψαλίδι και λίγο μαλλί. Πώς θα το φτιάξουμε: κόβουμε το μαλλί και φτιάχνουμε μια τουφίτσα. Περνάμε την τούφα από το επάνω μέρος του συνδετήρα και την στερεώνουμε μ ένα φιόγκο. Το ίδιο κάνουμε και απ την άλλη μεριά. Τέλος, κολλάμε τα ματάκια με κόλλα και έτοιμη η κατασκευή μας! Χαράλαμπος Βαβόλας, Γ!

21

22

23

24 ΣΑ ΜΠΟΤΡΜΠΟΤΛΕΡΙΑ ε ανάμνθςθ τθσ Παναγίασ παραδοςιακά οι νοικοκυρζσ μαγειρεφουν "μπουρμπουρζλια", ζνα μείγμα από διάφορουσ ντόπιουσ καρποφσ, ςτάρι, καλαμπόκι, φαςόλια, φακζσ, ρεβφκια, κουκιά και μπιηζλια. Αποτελεί ςυνζχεια τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ςυνικειασ προςφοράσ των καρπϊν ςτθ κεά Διμθτρα, ϊςτε ο επόμενοσ χρόνοσ να φζρει μια καλι ςοδειά. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ Ζνα ζκιμο του καλοκαιριοφ είναι το ζκιμο τθσ Λαμπάδασ ςτισ 24 Ιουνίου, προσ τιμι του Αϊ- Γιάννθ του Λαμπαδάρθ, με το άναμμα των γνωςτϊν φωτιϊν. Θ ετοιμαςία των φωτιϊν αρχικά άνθκε ςτισ γυναίκεσ και τα κορίτςια. Σο ξόρκι που ζλεγαν κατά τθ διάρκεια τθσ γιορτισ ιταν απλό: Αϊ- Παφλο και Αϊ-Πζτρο και Αϊ-Γιάννθ Λαμπαδάρθ κάμε μου αυτι τθ χάρθ. Και ςυμπλιρωναν τθ χάρθ που ικελαν να τουσ γίνει. Αυτό γινόταν μζχρι και τθ γιορτι του προφιτθ Θλία. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δεν ζκανε να καρφϊςουν τίποτα, οφτε να βγάλουν αίμα. Δεν ζμπαηαν νερό ςτο ςπίτι, ι, αν είχαν το ζχυναν τθν επόμενθ μζρα. Δεν ζκανε να ανάψουν φωτιά, οφτε μαγείρευαν, οφτε γενικά ζκαναν δουλειζσ. Σο πρωί αφοφ προςκυνοφςαν τον Εςταυρωμζνο, ζπιναν λίγο ξίδι. Αφοφ τελείωνε θ λειτουργία, γφριηαν ςπίτι και τότε ζςτρωναν τα κρεβάτια τουσ. Αλεξάνδρα Παρίςθ, Δ! Τπάρχει όμωσ και ζνα ζκιμο που τείνει να εξαλειφκεί, κακϊσ τα τελευταία χρόνια δεν αναβιϊνει. Πρόκειται για το Μακαρονά ςτθν Πφλο, που μζχρι και πριν λίγα χρόνια μονοπωλοφςε το ενδιαφζρον ςτθν περιοχι. Σο Μακαρονά λοιπόν, ζνα ομοίωμα ανκρϊπου από άχυρα, τα οποία ζντυναν με ροφχα, τον δίκαηαν τθν προθγοφμενθ τθσ Κακαροδευτζρασ Κυριακι. Υψωναν το ανδρείκελο ςτθ μζςθ τθσ κεντρικισ πλατείασ τθσ Πφλου και το περνοφςαν από δίκθ. Ενϊπιον δικαςτϊν και ενόρκων και παρουςία μαρτφρων, αντιμετϊπιηε τθν κατθγορία ότι ζφαγε όλα τα μακαρόνια και άφθςε τθν πόλθ νθςτικι. Θφμα τθσ λαιμαργίασ του ο Μακαρονάσ, είχε πάντα τθν ίδια τφχθ. Θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου είναι θ καταδίκθ του ςε κάνατο δια τθσ πυράσ. Μανϊλθσ Πιτςικοφλθσ, Δ!

25 Τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Ήπειρο Η πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζηελ Ήπεηξν μεθηλνύζε από ην Ννέκβξην θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, όπνπ νη Ηπεηξώηηζζεο έβξαδαλ ηα παξαδνζηαθά κπόιηα, κε θαιακπόθη θη άιια όζπξηα. Τν Γεθέκβξην νη λνηθνθπξέο ηεο Ηπείξνπ, ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ ηηο ηηγανίηες ζηην πλάκα. Πξόθεηηαη γηα έλα ηνπηθό γιύθηζκα. Οη ηεγαλίηεο ήηαλ κεισκέλεο κε δαραξόλεξν, θαξύδηα θαη θαλέια. Aπηά θαηά ηελ παξάδνζε είλαη ηα ζπάξγαλα ηνπ Χξηζηνύ. Αθόκε, έπιαζαλ κοσλούρια θη έθηηαρλαλ γλσκά. Τηο ηεγαλίηεο ηηο έηξσγαλ ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Τελ παξακνλή θπξίσο ζηηο πόιεηο ηεο Ηπείξνπ ηα παηδηά έβγαηλαλ ζηηο γεηηνληέο λα πνύλε ηα θάιαληα. Σηα ρσξηά ην έζηκν απηό δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν, γηαηί ηα ζπίηηα είλαη αξαηνθαηνηθεκέλα θαη ην ηζνπρηεξό θξύν δελ επηηξέπεη λα πεξπαηνύλ κηθξά παηδηά κεγάιεο απνζηάζεηο. Απηό δηαηεξείηαη αθόκε θαη ζήκεξα, θαζώο πνιύ ιίγα παηδάθηα ζηελ επξύηεξε πεξηθέξεηα ηεο Ηπείξνπ ηξηγπξλνύλ ζηα ζπίηηα γηα λα πνύλε ηα θάιαληα. ΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑ Tα θαξύδηα είλαη έλα παξαδνζηαθό νκαδηθό παηρλίδη πνπ παίδνπλ ηα παηδηά. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ έρνπλ σο εμήο: Κάπνην παηδί ραξάδεη ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή. Πάλσ ζ απηή, θάζε παίθηεο βάδεη θη από έλα θαξύδη ζηε ζεηξά. Μεηά, ν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν κέηξα από ηε γξακκή ησλ θαξπδηώλ, ζεκαδεύεη ζθπθηόο, θαη κε ην κεγαιύηεξν θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη ηνπ, θάπνην άιιν θαξύδη. Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη έμσ από ηε γξακκή, ην θεξδίδεη θαη δνθηκάδεη μαλά ζεκαδεύνληαο θάπνην άιιν θαξύδη. Αλ αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν επόκελνο παίθηεο. Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα βγνπλ από ηε γξακκή όια ηα θαξύδηα. ΤΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ Όηαλ γελλήζεθε ν Χξηζηόο θαη πήγαλ νη βνζθνί λα πξνζθπλήζνπλ, ήηαλ λύρηα ζθνηεηλή. Βξήθαλ θάπνπ έλα μεξό πνπξλάξη θη έθνςαλ ηα θιαδηά ηνπ. Πήξε ν θαζέλαο από έλα θιαδί ζην ρέξη, ηνπ έβαιε θσηηά θαη γέκηζε ην ζθνηεηλό βνπλό ραξνύκελεο θσηηέο θαη ηξημίκαηα θαη θξόηνπο. Από ηόηε, ινηπόλ, ζηα τωριά ηης Άρηας, όπνηνο πάεη ζην ζπίηη ηνπ γείηνλα, γηα λα πεη ηα ρξόληα πνιιά, θαζώο θαη όια ηα παηδηά ηα παληξεκέλα, πνπ ζα πάλε ζην παηξηθό ηνπο, γηα λα θηιήζνπλ ην ρέξη ηνπ παηέξα θαη ηεο κάλαο ηνπο, πξέπεη λα θξαηνύλ έλα κλαρί από ποσρνάρι, ή ό,ηη άιιν δεληξηθό πνπ θαίγεηαη ηξίδνληαο. Σην δξόκν ην ανάβοσν θαη ην πεγαίλνπλ έηζη αλακκέλν ζην παηξηθό ηνπο ζπίηη. Έηζη, γεκίδνπλ ραξνύκελεο θσηηέο θαη θξόηνπο ηα ζθνηεηλά δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ. Αθόκε θαη ζηα Γιάννενα ην ίδην θάλνπλ. Μόλν πνπ εθεί δελ θξαηνύλ νιόθιεξν ην θιαξί ην πνπξλάξη αλακκέλν ζην ρέξη ηνπο είλαη κεγάιε πνιηηεία ηα Γηάλλελα αιιά θξαηνύλ ζηε ρνύθηα ηνπο κηα τεριά δαθνόθσλλα και ποσρναρόθσλλα, πνπ ηα πεηνύλ ζην ηδάθη, κόιηο κπνύλε θαη θαιεκεξίζνπλ. Κη όηαλ ηα θύιια ηα μεξά πηάζνπλ θσηηά θη αξρίζνπλ λα ηξίδνπλ θαη λα πεηάλε ζπίζεο, εύρνληαη: «Αξληά, θαηζίθηα, λύθεο θαη γακπξνύο!» Απηή είλαη ε θαιύηεξε επρή γηα θάζε λνηθνθύξε. Να πξνθόβνπλ ηα θνπάδηα ηνπ, λα πιεζαίλεη ε θακειηά ηνπ, λα κεγαιώλνπλ ηα θνξίηζηα θαη ηα παιηθάξηα ηνπ, λα ηνπ θέξλνπλ ζην ζπίηη λύθεο θαη γακπξνύο, λα ηνπ δώζνπλ εγγόληα θαη δε ζ αθήζνπλ η όλνκα ην παηξηθό λα ζβήζεη. Φώτης Βασιλείου, Δ!

26 Ο τόποσ καταγωγισ μου είναι θ «μυροβόλοσ Χίοσ»! Σα ζκιμα του τόπου μου είναι πολλά και ονομαςτά ςε όλθ τθν Ελλάδα! Σι να πρωτοκυμθκϊ! Ζνα από τα πιο αγαπθτά ζκιμα γίνεται κάκε χρόνο το Πάςχα. Όλοι οι νζοι του χωριοφ δουλεφουν αςταμάτθτα για να φτιάξουν βεγγαλικά για το βράδυ τθσ Ανάςταςθσ. Οι δφο γειτονικζσ εκκλθςίεσ κάνουν διαγωνιςμό εκτοξεφοντασ αυτοςχζδιουσ πυραφλουσ! Θ νφχτα γίνεται θμζρα από τα χρϊματα ςτον ουρανό! Αυτό είναι αναπαράςταςθ τθσ νφχτασ που ο μπουρλοτιζρθσ Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ πυρπόλθςε τισ φρεγάτεσ των Σοφρκων. Ζνα άλλο φθμιςμζνο ζκιμο τθσ Χίου είναι το μάηεμα τθσ μαςτίχασ. Είναι μια μεγάλθ γιορτι! Όλοι οι νζοι των χωριϊν που λζγονται «Μαςτιχοχϊρια» ι «Νοτιόχωρα» ξεχφνονται με γζλια και τραγοφδια ςτουσ δρόμουσ και ςτουσ κάμπουσ και μαηεφουν τισ μαςτίχεσ που είναι ςαν δάκρυα ςτα δζντρα. Θ μεγάλθ γιορτι δε ςταματά εδϊ. Οι νοικοκυρζσ ζχουν ετοιμάςει μεηεδάκια και κάκε λογισ φαγθτά, κερνοφν τουσ περαςτικοφσ και τουσ εργάτεσ και το γλζντι ςυνεχίηεται μζχρι τα μεςάνυχτα Σζλοσ, ζνα αγαπθμζνο ζκιμο όλων είναι το άναμμα του ιςτορικοφ ΟΧΙ κάτω από το γερμανικό V που ςθμαίνει Victory, δθλαδι νίκθ. Θα ςασ εξθγιςω αμζςωσ τι εννοϊ: Κάκε 28 θ Οκτωβρίου όλοι οι μακθτζσ των ςχολείων του χωριοφ Καρδαμφλων με αναμμζνουσ πυρςοφσ ανθφορίηουν ςε ζνα μικρό βουνό, απζναντι από το λιμάνι και ςχθματίηουν το ΟΧΙ κάτω από το ηωγραφιςμζνο V των Γερμανϊν που είναι γραμμζνο με ανεξιτθλθ μπογιά και μζνει εκεί από το Επειδι δεν μποροφν να ςβιςουν αυτι τθ μπογιά κάκε χρόνο υπενκυμίηουν και φωτίηουν αυτό το κρυλικό γράμμα! Ανδρονίκθ Σκαρβζλθ, Δ!

27 Πα νηζημύγεκκα όιμη μη άκζνςπμη μηθνμί θαη μεγάιμη ηα κηώζμομε ζακ μηα λεπςνηζηή πενίμδμ ημο πνόκμο. Γη αοηό θαη ηα γημνηάδμομε με λεπςνηζηά ήζε θαη έζημα. Αοηά δηαθένμοκ από ηόπμ ζε ηόπμ. Έκα έζημμ είκαη «Ε ζθαγή ημο γμονμοκημύ» ζηε Θεζζαιία. Οακ ηενμηειεζηία ζε θάζε μηθμγέκεηα γηκόηακ ε ζθαγή ημο γμονμοκημύ, ημ μπμίμ ελέηνεθακ γηα ημ ζθμπό αοηό. Πμ γμονμύκη ακαιάμβακακ κα ημ ζθάλμοκ μη άκηνεξ ημο ζπηηημύ ηεκ παναμμκή ηςκ νηζημογέκκςκ. Πα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ακηαιιάζζμοκ μεηαλύ ημοξ εοπέξ. Πμ πμηνηκό θνέαξ απμηειμύζε ημ θύνημ θαγεηό ζημ πνηζημογεκκηάηηθμ γεύμα, όπςξ άιιςζηε θαη ζήμενα. Γπίζεξ, έθηηαπκακ ιμοθάκηθα από ημ γμονμύκη, ηα μπμία θνεμμύζακ μέπνη κα ζηεγκώζμοκ, εκώ ημ ιίπμξ ημο γμονμοκημύ ημ απμζήθεοακ ζε δμπεία θαη ημ πνεζημμπμημύζακ ζηε μαγεηνηθή. Άιιμ έκα έζημμ είκαη «Πμ ηάσζμα ηεξ βνύζεξ». Οηεκ Ηεκηνηθή Γιιάδα μη θμπέιεξ, ηα μεζάκοπηα ή πνμξ ηα πανάμαηα ηςκ νηζημογέκκςκ (αιιμύ ηεκ παναμμκή ηεξ Ννςημπνμκηάξ), πεγαίκμοκ ζηεκ πημ θμκηηκή βνύζε «γηα κα θιέρμοκ ημ άθνακημ κενό». Πμ ιέκε άθνακημ, δειαδή αμίιεημ, γηαηί δε βγάδμοκ ιέλε ζ όιε ηε δηαδνμμή. Όηακ θηάκμοκ εθεί, ηεκ «ηαΐδμοκ», με δηάθμνεξ ιηπμοδηέξ: βμύηονμ, ρςμί, ηονί, ζηηάνη ή θιαδί ειηάξ θαη ιέκε: «Όπςξ ηνέπεη ημ κενό ζμο βνοζμύια μμο, έηζη κα ηνέπεη θαη ημ βηόξ μαξ». Έπεηηα νίπκμοκ ζηε ζηάμκα έκα βαηόθοιιμ θαη ηνία παιίθηα, «θιέβμοκ» κενό θαη γονίδμοκ ζηα ζπίηηα ημοξ πάιη αμίιεηεξ, μέπνη κα πημοκ όιμη από η άθνακημ κενό. Ιε ημ ίδημ κενό νακηίδμοκ θαη ηηξ ηέζζενηξ γςκίεξ ημο ζπηηημύ, εκώ ζθμνπμύκ ζημ ζπίηη ηα ηνία παιίθηα. Μανία Υμοιηάνα, Δ!

28 (από τοσς μαθητές της Γ!, Δ! και Στ!) «Αν σσναντούσα τον Άγιο Βασίλη τι θα τοσ έλεγα» Όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ θάζε Πξσηνρξνληά πεξηκέλνπλ ηνλ Άγην Βαζίιε λα ηνπο θέξεη ηα δώξα πνπ ηνπ έρνπλ δεηήζεη. Εγώ έρσ γξάςεη ζηνλ Άγην Βαζίιε ην δηθό κνπ γξάκκα θαη ηνπ δήηεζα λα κνπ θέξεη έλα παηρλίδη. Αλ κηα κέξα ν Άγηνο Βαζίιεο ήηαλ δίπια κνπ ζα ηνπ έιεγα: «Άγηε Βαζίιε, ραίξνκαη πνπ ζε βιέπσ. ε επραξηζηώ πνπ θέξλεηο θάζε ρξόλν ηόζα πνιιά δώξα ζε όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ. Θα ήζεια όκσο λα ζνπ θάλσ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο: Είζαη αιεζηλόο; Εζύ καο θέξλεηο ηα δώξα πνπ δεηάκε; Γηαηί ηα ξνύρα ζνπ είλαη άζπξα θαη θόθθηλα; Πνύ κέλεηο; Γηαηί έρεηο ηόζα πνιιά γέληα; Γηαηί δε ζέιεηο λα ζε δεη θαλείο; Πνπ βξίζθεηο ηόζα πνιιά δώξα; Γηαηί είζαη ηόζν ρνληξόο; Είλαη αιήζεηα όηη έρεηο έιθεζξν θαη ηαξάλδνπο; Πώο πξνιαβαίλεηο λα παο ζε όιν ηλ θόζκν κόλν ζε έλα βξάδπ; Εγώ πηζηεύσ όηη ππάξρεηο Άγηε κνπ Βαζίιε θαη δπζηπρώο κόλν κηα θνξά ην ρξόλν ζα ζνπ ζηέιλσ ην γξάκκα κνπ. Σν ραξνύκελν πξόζσπό ζνπ ραξίδεη επηπρία ζε όιεο ηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ. Έλενα Βαρδή, Δ! «Γράφω ένα γράμμα σε μια φίλη ή φίλο προτείνοντας τρόπους για να περιορίσουμε τη σπατάλη του νερού». Αγαπητή μου Όλγα, Είναι καιρός πια να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον. Σου γράφω αυτό το γράμμα για να μοιραστώ μαζί σου τις ιδέες μου για τη σπατάλη του νερού. Κάποιοι τρόποι για να μην σπαταλάμε πολύ νερό μέσα στο σπίτι είναι: να πλένουμε τα πιάτα και τα ρούχα στο πλυντήριο αφού έχει γεμίσει εντελώς. Αντί να γεμίζουμε όλη την μπανιέρα για να κάνουμε μπάνιο είναι προτιμότερο να κάνουμε ντους. Επίσης μπορείς να πεις στον πατέρα σου όταν ξυρίζεται να μην αφήνει τη βρύση ανοιχτή πολλή ώρα. Όταν πλένεις τα τζάμια και τις βεράντες να μη χρησιμοποιείς το λάστιχο αλλά έναν κουβά και ένα σφουγγάρι. Τώρα σου γράφω λύσεις για τον κήπο: Δεν πρέπει να βάλεις στον κήπο σου γκαζόν γιατί χρειάζεται καθημερινό πότισμα. Να βάλεις φυτά που δε χρειάζονται πολύ νερό όπως: κάκτους, πεύκα, δάφνες, κουκουναριές και άλλα Βλέπεις ότι δεν είναι δύσκολο να εξοικονομήσουμε νερό αν προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο απ ό, τι κάνουμε σήμερα. Με αγάπη, Ιωάννα Βασιλείου, Δ!

29 Αγαπημένη μου Όλγα, Εχτές το βράδυ, άκουσα στις ειδήσεις ότι πολλές περιοχές του πλανήτη, υποφέρουν από έλλειψη νερού. Έδειχναν εικόνες παιδιών που έπιναν νερό από μια λασπωμένη γούρνα γεμάτη μύγες! Απαίσια εικόνα! Σκέφτηκα λοιπόν πόσο θα άλλαζε η ζωή μας αν κάποτε το νερό μειωνόταν ή τελείωνε. Ούτε να το σκέφτομαι δε θέλω! Έρημος παντού Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε τον πλανήτη να ζήσει. Ζωή χωρίς νερό δε γίνεται! Αποφάσισα λοιπόν να σέβομαι αυτό το αγαθό και να το προστατεύω. Πώς; Έφτιαξα οδηγίες για όλους: 1. Δε θα ξαναγεμίσω την μπανιέρα για να κάνω μπάνιο. 2. Δε θα λερώνω τα ρούχα μου. 3. Θα σκουπίζω καλά το πιάτο μου και θα το βάζω στο πλυντήριο. 4. Δεν θ ανοίγω τη βρύση άσκοπα. Όλγα μου, σε παρακαλώ ακολούθησε κι εσύ τους κανόνες κι αν σκεφτείς κάτι ακόμη να μου το γράψεις. Μετά να τους στείλουμε και σ άλλα παιδιά, ίσως κι εκείνα σκεφτούν κάτι ακόμη! Όσο πιο πολλοί είμαστε στην παρέα τόσο πιο πολύ νερό θα σώσουμε Τι λες; Θα τα καταφέρουμε; Θα το κάνουμε παιχνίδι Θα γίνουμε οι νερό-σώστες!! Δήμητρα Μήτση Σίσκου, Δ! Μοσσείο τοσ Λούβροσ Σν μοσσείο τοσ Λούβροσ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη παιαηόηεξα κνπζεία ζηνλ θόζκν. Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνύ, ζηηο όρζεο ηνπ εθνπάλα θαη εθζέηεη έξγα ηέρλεο. Οη κόληκεο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά έθηαζε ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη αλάκεζα ζε απηέο είλαη θαη νη ειιεληθέο, πνπ θαιύπηνπλ 25 αίζνπζεο. Σα πξώηα έξγα ζε είδνο ζπιινγήο άξρηζαλ νπζηαζηηθά λα ζπγθεληξώλνληαη γύξσ ζην 1500 από ην Φξαγθίζθν Α. Ο Φξαγθίζθνο ήηαλ εθείλνο πνπ απέθηεζε (ην 1519) ηελ Σδνθόληα ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη, όπσο θαη ηελ "Ωξαία Κεπνπξό" θαη ηελ "Αγία Οηθνγέλεηα" ηνπ Ραθαήι. Τπάξρνπλ έξγα γλσζηώλ δσγξάθσλ όπσο ησλ Αλξί Μαηίο, Πηθάζν, Ακεληέν Μνληηιηάλη, Οπηξηιό θ.α. ήκεξα ην κνπζείν έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηα έξγα ηνπ ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηα θνκκάηηα εθηίζεληαη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο. Οη ζπιινγέο απηέο είλαη νη εμήο: Σκήκα Αλαηνιηθώλ Αξραηνηήησλ Σκήκα Αηγππηηαθήο Σέρλεο Σκήκα αξραηνηήησλ ειιεληθώλ, εηξνπζθηθώλ θαη ξσκατθώλ Σκήκα Γιππηηθήο Σκήκα Ιζιακηθήο ηέρλεο Σκήκα Καιιηηερληθώλ Αληηθεηκέλσλ Σκήκα πηλάθσλ δσγξαθηθήο Σκήκα ραξαθηηθήο θαη ζρεδίσλ Μαρία Μπακάλη, Δ!

30 4 πόλεις κράηη ζηην Κεθαλονιά Οι ππόζθαηερ αναζκαθέρ αναηπέποςν ηην επικπαηούζα άποτη όηι η Κεθαλονιά ήηαν επειπυμένη και εγκαηαλελειμμένη από ηο ηέλορ ηηρ μςκηναφκήρ εποσήρ μέσπι ηο ηέλορ ηος 8οσ αιώνα π.χ. Όπυρ ηόνιζε ο κ. Σωηηρίοσ, πος αθιέπυζε ηο μεγαλύηεπο μέπορ ηηρ ομιλίαρ ηος ζηην κεθαλληνιακή ηεηπάπολη (Κράνη, Πάλη, Σάμη, Πρόννοι), ο πςπήναρ ηηρ μοπθοποιήθηκε ζηοςρ απσαφκούρ σπόνοςρ και ολοκληπώθηκε ζηοςρ κλαζικούρ. Οι ηέζζεπιρ αςηέρ πόλειρ-κπάηη ηηρ Κεθαλονιάς είναι αςηόνομερ, έσοςν η καθεμία ανεξάπηηηη εξυηεπική πολιηική, είναι οικονομικά αςηάπκειρ και κόβει η καθεμία ηο δικό ηηρ νόμιζμα. Μεηαξύ ηοςρ δεν ηπέθοςν πάνηα θιλικέρ ζσέζειρ. Άκης Μανδρούκας, Δ! «Νοσς σγιής εν σώματι σγιεί» Από ηελ αξραηόηεηα ν αζιεηηζκόο ήηαλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ. Εηδηθά ζηελ Αξραία Ειιάδα άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ππό δηάθνξεο κνξθέο, σο έλα επηκέξνπο θνκκάηη ηεο παηδείαο θαη είρε ζθνπό εθηόο από ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηελ πλεπκαηηθή θαζώο θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ κε ηδαληθά θαη αμίεο. Απνηειώληαο ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνύ ν αζιεηηζκόο αλαπηύρζεθε ζε πνιιέο ρώξεο θαη θαζόξηζε ζ έλα βαζκό ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Με ηε ζέζπηζε δηάθνξσλ αγώλσλ είηε πξνο ηηκή ησλ ζεώλ είηε κε άιιν ραξαθηήξα ν αζιεηηζκόο απνηέιεζε βαζηθό θνκκάηη ζηελ αλάπηπμε κηαο επξύηεξεο κόξθσζεο θαη δεκηνύξγεζε ηηο βάζεηο γηα έλα ιακπξό κέιινλ. Πιένλ ν αζιεηηζκόο ππεξεηεί πνιιαπιά ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία, παξόιν πνπ εκείο νη ίδηνη έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα κελ δίλνπκε ηόζε ζεκαζία ζηνλ αζιεηηζκό θαη λα μερλάκε ην ξεηό ησλ Αξραίσλ «Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί». Ο θπξηόηεξνο θαη αξραηόηεξνο αζιεηηθόο ζεζκόο είλαη νη Οιπκπηαθνί αγώλεο πνπ είλαη πνιύηηκνη, ζηεξίδνπλ ην αζιεηηθό πλεύκα θαη ζπκβάιινπλ ζηε θηιηθή ζρέζε ησλ ιαώλ θαη ζηελ εηξήλε. Παναγιώτης Κοντογιάννης, Δ!

31

32

33

34

35 Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία «Είμαι ένα ολομόναχο έλατο σ ένα δάσος που κανείς δεν έχει έρθει ποτέ και είμαι πολύ θλιμμένο γι αυτό. Περνούσα μόνο κάθε Χριστούγεννα και αυτό μ έκανε να απογοητεύομαι ακόμα πιο πολύ!» Ήταν νύχτα Χριστουγέννων και κάτι σαν να έλαμψε στον ουρανό. Φαινόταν σαν να ερχόταν προς εμένα. Όταν έφτασε είδα πως ήταν ο Αϊ-Βασίλης και ξαφνιάστηκα! Ο Αϊ- Βασίλης πρόσεξε ότι το δέντρο είχε χάσει το χρώμα του, λόγω της μοναξιάς του, και ότι δεν είχε δει ποτέ του κανέναν. Τότε λοιπόν πήγε κοντά για να δει τι του συμβαίνει. Τότε πρόσεξε ένα δάκρυ που κυλούσε στον κορμό του δέντρου. «Γιατί κλαις;» το ρώτησε ο Αϊ- Βασίλης. «Αϊ-Βασίλη είσαι στ αλήθεια εσύ; Είμαι τόσο χαρούμενο που ήρθες να με δεις!». Ο Αϊ-Βασίλης κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και το άφησε να μιλήσει. «Να! Ξέρεις για τα φετινά Χριστούγεννα θα ήθελα μόνο ένα πράγμα: να με πάρεις στο παλτό σου και να ταξιδέψω μαζί σου σε διαφορετικές πολιτείες!». Ο Αϊ- Βασίλης απάντησε χαμογελώντας: «Ξέρω ότι το θες πολύ, γι αυτό ανέβα στο παλτό μου για να φύγουμε». Το έλατο πολύ χαρούμενο άρχισε να βλέπει τον κόσμο από ψηλά. «Θα πάω πρώτα κάπου όπου τα παιδιά μ έχουν ιδιαίτερη ανάγκη» είπε και ξεκίνησαν το μακρύ τους ταξίδι. Πέρασαν βουνά, πεδιάδες και θάλασσες και τότε ο Αϊ-Βασίλης είπε στο έλατο: «Σ έφερα σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοί της αιώνες τώρα πολεμούν για τα εδάφη της. Τα γράμματα των παιδιών που λαμβάνω από αυτές τις ταραγμένες περιοχές είναι συγκινητικά. Τα παιδιά δε μου ζητούν μόνο δώρα αλλά και ειρήνη». Τότε ο Αϊ-Βασίλης, φορτωμένος με τα δώρα, άρχισε να τα μοιράζει στα σπίτια των παιδιών. Μαζί μ αυτά άφησε φάρμακα για τις ανάγκες των πολιτών καθώς και ρούχα γι αυτούς που δεν είχαν. Το έλατο τότε σκέφτηκε «Υπάρχουν και άνθρωποι μόνοι που έχουν ανάγκη τους άλλους!». Το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη έστριψε με προορισμό τη Νέα Υόρκη. «Πού πάμε τώρα;» ρώτησε το έλατο. «Τώρα που είδες πώς είναι αυτή η γωνιά του κόσμου θα σε πάω να δεις ένα εντυπωσιακό μέρος» απάντησε ο Αϊ-Βασίλης. «Ο κόσμος είναι ατελείωτος» φώναξε το έλατο. Σε κάμποση ώρα χιλιάδες φωτάκια άστραφταν από ψηλά και κάτι τεράστια ψηλά

36 κτίρια άφησαν άφωνο το έλατο. «Αυτή είναι η Νέα Υόρκη των Η.Π.Α., μια μεγαλούπολη που ποτέ δεν κοιμάται» είπε ο Αϊ-Βασίλης. Κι αμέσως έφυγε για να προλάβει να αφήσει τα δώρα στα σπίτια των παιδιών. Το έλατο, εντυπωσιασμένο, δεν πίστευε πόσα πράγματα είδε εκείνο το βράδυ. Όταν επέστρεψε ο Αϊ- Βασίλης το έλατο του είπε: «Πέρασα πολύ ωραία αυτή τη νύχτα! Αχ! μακάρι να μπορούσες να με πάρεις μαζί σου στο Βόρειο Πόλο να μην είμαι μόνο μου στο δάσος!». Ο Αϊ- Βασίλης απάντησε: «Μικρό μου έλατο σε συμπάθησα απ την πρώτη στιγμή που σε είδα! Πάντα υπάρχει μια θέση στο χωριό του Αϊ-Βασίλη!». Το έλατο χαμογέλασε ευτυχισμένο. Το καλό μας έλατο ρίζωσε για πάντα στο παραδεισένιο χωριό του Αϊ-Βασίλη κρατώντας τις υπέροχες αναμνήσεις του ταξιδιού για μια ζωή. Δεν ήταν πια μόνο του. Είχε για παρέα τα άλλα έλατα δίπλα του αλλά και όλα τα μαγικά πλάσματα της παραμυθένιας χώρας. Ζνασ Θεόσ (ΚΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ) Έλενα Καρέλη, Ε! Ω! μζςα μου γεννιζται ζνασ Θεόσ! και το κορμί μου γίνεται ναόσ, δεν είναι ωσ πρώτα φάτνη ταπεινή μζςα μου λάμπουν ξάςτεροι ουρανοί, το μζτωπο μου λάμπει ςαν αςτζρι... το Θεό φανείτε τώρα, ήρθεν η ώρα, από τ άγνωςτα μυςτικά ςασ μζρη, Μάγοι, φζρτε ςτο Θεό τα πλοφςια δώρα. Φζρτε μου Μάγοι -θεία βουλή το γράφειτη ςμφρνα τησ ελπίδασ, το λιβάνι τησ πίςτησ, τησ αγάπησ το χρυςάφι! Μυςτήρια τζτοια ανθρώπου νουσ δε βαίνει! Και ςεισ, Θρόνοι πανάχραντοι, αγγελοφδια, ςτην καρδιά μου -ςτην κοφνια του- ςκυμμζνα, με τησ αθαναςίασ τα τραγοφδια υμνολογείται εςείσ τη θεία τη γζννα. Μελετϊντασ τισ μεταφορζσ και τισ παρομοιϊςεισ του ποιιματοσ «Ζνασ Θεόσ» του Κωςτι Παλαμά τα παιδιά τθσ Στ! Δθμοτικοφ ζγραψαν τι ςθμαίνει για αυτά θ γζννθςθ του Χριςτοφ.

37 Οι μζρεσ αυτζσ των Χριςτουγζννων δε μοιάηουν με όλεσ τισ υπόλοιπεσ μζρεσ του χρόνου. Μπορεί εξωτερικά να δείχνουν τόςο χαροφμενεσ, φωτεινζσ και με πολλά ςτολίδια, μα το βακφτερο νόθμα είναι εςωτερικό και βρίςκεται ςτθν ψυχι μασ. Εκεί πράγματι γεννικθκε ο μικρόσ Χριςτόσ δίνοντασ ςτθ ηωι μασ μια ευκαιρία αλλαγισ και πίςτθσ ότι τα πράγματα μποροφν να καλυτερεφςουν γφρω μασ. Κάκε άνκρωποσ ςτον κόςμο πιςτεφει ότι είναι κομμάτι αυτοφ του ελπιδοφόρου γεγονότοσ. Γι αυτό το λόγο οι μζρεσ αυτζσ είναι τόςο ξεχωριςτζσ. Αλίκθ Τηίφα, Στ! Θ γζννθςθ του Χριςτοφ αναγεννά τθν ψυχι μασ. Δίνει νόθμα ςτθν φπαρξι μασ κακϊσ μασ ανυψϊνει θκικά και ψυχικά και πλθμμυρίηει τθν ψυχι μασ με ανϊτερα ςυναιςκιματα. Εξαγνίηει τθν ψυχι μασ διϊχνοντασ μακριά τισ όποιεσ ςκιζσ μπορεί να τθ ςκοτεινιάηουν δίνοντασ τθσ μια κζςθ ςτο φωσ. Φζρνει το μινυμα τθσ αγάπθσ ςτον κόςμο και γεμίηει χαρά και αγαλλίαςθ τθν ψυχι μασ. Μασ χαρίηει τθν ελπίδα για ζναν κόςμο γεμάτο ιδανικά και αγάπθ. Ελίνα Μπουλοφγαρθ, Στ! Θ γζννθςθ του Χριςτοφ είναι για μζνα το μεγαλφτερο γεγονόσ του κόςμου. Με κάνει να αγαπάω όλο τον κόςμο πολφ περιςςότερο και πολφ πιο δυνατά. ε όλουσ βλζπω κάτι ξεχωριςτό. Μου προκαλεί απίςτευτθ χαρά και αιςιοδοξία. Θ ευτυχία πλθμμυρίηει τθν καρδιά μου. Θ γζννθςθ του Χριςτοφ με θρεμεί και με γαλθνεφει. Σο πρόςωπό μου παίρνει λάμψθ από το αςτζρι που οδιγθςε τουσ μάγουσ ςτθ φάτνθ του Χριςτοφ. Μαρία Λινοφ, Στ!

38 Θ γζννθςθ του Χριςτοφ είναι θ λάμψθ του κόςμου, θ ελπίδα και θ αγάπθ. Είναι ο δάςκαλοσ τθσ αγνότθτασ και τθσ ιςότθτασ. Είναι θ θλιαχτίδα που φωτίηει τισ ψυχζσ όλων των ανκρϊπων για να επιλζξουν το ςωςτό δρόμο τθσ ηωισ. Είναι θ αλικεια που κα φανερωκεί και κα δϊςει τον αλθκινό πλοφτο ςτουσ ανκρϊπουσ. Είναι ο καυματουργόσ που ςυγχωρεί και ακοφει τα λάκθ των άλλων ενϊ βρίςκεται παντοφ εκεί για να τουσ βοθκιςει. Είναι ο ςωτιρασ και ο παντοκράτορασ του ςφμπαντοσ. Ιωακείμ Κουτοφπθσ, Στ! «Ζνα κτίριο με ιδιαίτερη ςημαςία για την πόλη μασ» Σο Β.Β.Ε.Μ. δθμιουργικθκε το 2003, βρίςκεται ςτο Λαφριο και θ αποςτολι του είναι να βοθκιςει μικροφσ και μεγάλουσ να ανακαλφψουν με βιωματικό τρόπο τθν βιοτεχνικι και βιομθχανικι ιςτορία τθσ χϊρασ μασ. τεγάηεται ς ζνα ιςτορικό κτίριο, το Παλιό Παγοποιείο Λαυρίου. Σο ζργο του Β.Β.Ε.Μ. είναι να ςυλλζγει υλικό ςχετικά με τθν βιοτεχνικι και βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι του Λαυρίου, να ερευνά και να εκκζτει το υλικό αυτό με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ. Σο Μουςείο αποτελεί ζνα ηωντανό εργαςτιρι, όπου υπάρχουν διάςπαρτα τα ςχετικά εκκζματα και μνθμεία. Επίςθσ ζχει αναπτφξει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευκφνονται ςε ςχολεία, πανεπιςτιμια, διμουσ, ιδρφματα, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ κ.λ.π. ε μια επίςκεψθ ςτο Μουςείο αυτό, ζνα παιδί τθσ θλικίασ μασ μπορεί να μάκει πϊσ γίνεται θ εξόρυξθ ς ζνα μεταλλείο, πϊσ οι αρχαίοι ζφτιαχναν αγγεία και ενδφματα, πϊσ παράγεται ο άργυροσ και ο μόλυβδοσ αλλά και να ςυμμετζχει ενεργά ςε πειράματα. Ιάςων Βακόνδιοσ, Στ! «Το Θεατρικό Μουσείο Αθηνών» Το Θεατρικό Μουσείο Αθηνών αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του ελληνικού θεάτρου. Στεγάζεται στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων στην οδό Ακαδημίας 50. Σχεδιάζεται αυτό το έτος η μεταστέγασή του. Στις συλλογές του περιλαμβάνονται αντικείμενα και ντοκουμέντα της Ελληνικής Θεατρικής παραγωγής του 19 ου και 20 ου αιώνα. Υπάρχουν, επίσης, καμαρίνια και κοστούμια των ηθοποιών Μάνου Κατράκη, Αιμίλιου Βεάκη, Κατίνας

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece My favourite game is Barbie because I take it wherever I go and play with it. (Jenny) Αγαπημένο μου παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>> ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΕΥΝΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ (ΠΑ.Τ.ΝΟ) Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος Δημήηριος, 2002 Σηρόβολος, Λεσκωζία Τηλέθωνο: 22 379610 - Τηλεoμοιόησπο: 22 379611 Ηλεκηρονική διεύθσνζη: pasynocyprus@gmail.com Επίζημη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα