ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Ά. Ινξδαλίδνπ Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Α.Μ.: 282 Πάηξα, 2014

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ...3 Α ΜΔΡΟ 2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ρνιηθφο Γξακκαηηζκφο Κνηλσληθφο Γξακκαηηζκφο Λεηηνπξγηθφο θαη Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο Φεθηαθφο Γξακκαηηζκφο Ο ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ρεδηαζκφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ Γηαθνξέο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη ζρεδίνπ καζήκαηνο Γεληθέο Παηδαγσγηθέο Αξρέο.11 Β ΜΔΡΟ 3. ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ν Γηδαθηηθφ ελάξην : Αζθαιέο Γηαδίθηπν: «Έλα ηζηνδάζνο πνπ εγθπκνλεί πνιινύο θηλδύλνπο» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Ο θόζκνο καο πάλσ ζε δύν ξόδεο» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Να δεη θαλείο ή λα κε δεη ζην ρσξηό; Ιδνύ ε απνξία...» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Νηαήδεο ζην πξναύιην» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Δίκαζηε πνιίηεο ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «ώζε ηε Γε, δώζε δσή!!!» ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. Δηζαγσγή ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο έμη (6) δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε γλψκνλα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Σ ηάμεο, ησλ επίθαηξσλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ επηθεληξψλεηαη ζε έμη (6) ζεκαηηθέο (πεξηβάιινλ, αζθαιέο δηαδίθηπν, πνιηηηζκφο, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κεηαθνξάο κε θηιηθφ ραξαθηήξα πξνο ην πεξηβάιινλ, επηινγή ηφπνπ δηακνλήο - πφιε ή ρσξηφ). Οη ηίηινη ησλ παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηε κνξθή εξψηεζεο ή ινγνπαίγληνπ θαη παξνπζηάδνπλ πξσηνηππία κε ζθνπφ λα ειθχνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. Σα ςεθηαθά κέζα κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 3

4 Α ΜΔΡΟ 4

5 2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 2.1 ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ο «γξακκαηηζκφο» (literacy) αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο επίζεο κε γισζζηθά θείκελα (ι.ρ. εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, θιπ.). 1 Πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα γισζζηθνθνηλσληθήο θχζεο, ε νπνία βξίζθεηαη δηαξθψο ζε εμέιημε. Γελ απνηειεί, δειαδή, ζηαηηθή θαηάζηαζε, αιιά εμειηθηηθή πνξεία. Ζ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην αληηθείκελφ ηεο σο δεδνκέλν, αιιά ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ απηφ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 2 Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε δηδαζθαιία ηνπ εγγξακκαηηζκνχ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηφζν ηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ φζν θαη ηνλ θνηλσληθφ ρνιηθόο γξακκαηηζκόο Ο ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία α) απνθσδηθνπνίεζεο, εξκελείαο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ζρνιηθψλ θεηκέλσλ β) ηεο παξαγσγήο καζεηηθψλ θεηκέλσλ πνηθίισλ εηδψλ θαη ηχπσλ, λα νηθνδνκνχλ ηε ζρνιηθή γλψζε. Δίλαη αλαγθαίν, ινηπφλ, νη καζεηέο λα ηχρνπλ άκεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ δηδαζθαιία απηνχ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη, βέβαηα, λα πεξηνξίδεηαη ζε ζεσξεηηθέο 1 Μεηζηθνπνχινπ, Β. (2001) Γπαμμαηιζμόρ, ζην Δγθπθινπαηδηθφο νδεγφο γηα ηε γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε, ζ Baynham, M., (2002) Ππακηικέρ γπαμμαηιζμού, Αζήλα, Μεηαίρκην, ζ

6 εηζεγήζεηο, αιιά λα δηαζθαιίδεη επθαηξίεο ησλ καζεηψλ κε πνηθίιεο κνξθήο θείκελα κέζα ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο Κνηλσληθόο γξακκαηηζκόο ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, βάζε ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ θαη επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο, αληαπνθξηλφκελνη ζηα πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη απαηηήζεηο, ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο «εθπαηδεχνληαη» ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ, νη λένη άλζξσπνη έξρνληαη ζε κηα πξψηε επαθή κε ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ηηο κνξθέο γξακκαηηζκνχ ηνπο Λεηηνπξγηθόο θαη Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο Ο ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο εξγαζίαο. θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ε παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε γξακκαηηζκνχ. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο απέλαληί ηνπο. θνπφο ηνπ είλαη ε επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη φκσο, δελ αληηκεησπίδνληαη σο δεδνκέλνη αιιά ππφθεηληαη ζε θξηηηθή αλάιπζε σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 3 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2007) Σσολικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ, Αζήλα, εθδ. Γξεγφξε, ζ Μεηζηθνπνχινπ, Β. (2001) Γπαμμαηιζμόρ, ζην Δγθπθινπαηδηθφο νδεγφο γηα ηε γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε, ζ

7 2.1.4 Φεθηαθόο γξακκαηηζκόο Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ πιεξνθνξίαο ε νπνία αλαδεηείηαη κέζα ζε έλα επξχ ζχλνιν πεγψλ θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. O Gilster ππνζηεξίδεη φηη ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα μέξεη θάπνηνο λα δηαβάδεη ηελ πιεξνθνξία. Πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ θαηαλφεζε φζσλ δηαβάδεη αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία ζηε δσή ηνπ. ηελ νπζία ζεσξεί φηη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη φρη ηφζν νη ηερληθέο δεμηφηεηεο Ο ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ έλαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηάδξαζεο κε ςεθηαθφ πιηθφ θαη πνιπκέζα ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο κε πνιιά άηνκα. Παξνπζηάδνπλ θάζε εθπαηδεπηηθή πεγή κε έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ηξφπν θαη θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην δηαζθεδαζηηθή, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. Παξάιιεια ελζαξξχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε ην λα θξαηνχλ ακείσηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα θαη λα πξνσζνχλ ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα λα ηνπο δίλνπλ θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ππνζηεξίδνπλ θαη 5 Gilster, P. (1997) Information Literacy and Digital literacy: Life-long learning initiatives with Librarians in the frontline. 7

8 ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ζεκεηψζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επαλαιήςεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο, θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έληνλε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ «δηδαθηηθφ ζελάξην» θαη «ζρέδην εξγαζίαο». Απνζαθελίδνληαο, ινηπφλ, ηηο δχν παξαπάλσ κεζφδνπο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Σα «ζρέδηα εξγαζίαο» (projects) απνηεινχλ κεζνδεπκέλεο ζπιινγηθέο κνξθέο δξάζεσλ κε ζαθείο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ. Απνζθνπνχλ ζηελ πνιπεπίπεδε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηελ αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο απφ ηνπο καζεηέο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη βησκαηηθά ηε γλψζε, αμηνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζή ηεο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Σν δηδαθηηθό ζελάξην (ή ζελάξην δηδαζθαιίαο) αλήθεη ζηελ επξχηεξε κεζνδνινγία ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ζρεδίνπ θαη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα θαη έρεη θεξδίζεη έδαθνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Απηέο νη δχν κέζνδνη δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο, κε πην ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 6 Cogill, J. (2003) How is the interactive whiteboard being used in Primary School and how does this affect teachers and teaching? 8

9 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ν ζρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδνρηθέο ελφηεηεο ζρνιηθνχ ρξφλνπ, κε δεδνκέλν ζχλνιν πεγψλ, πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. ηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο επνηθνδνκηζηηθέο (θνλζηξνπθηηβηζηηθέο) αληηιήςεηο ηεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο απνηέιεζκα απηελέξγεηαο, ζαλ «θαηαζθεπή» ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο, θαη φρη κεηαβηβάζηκν πεξηερφκελν. Ο καζεηήο δελ απνηειεί έλαλ παζεηηθφ δέθηε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, αιιά αληηζέησο δηαζέηεη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε κάζεζε, θαζψο δηακνξθψλεη ηε γλψζε αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ. 7 Απνηειείηαη απφ δνκεκέλεο, δηαδνρηθέο θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελεο καζεηνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία θαη επλννχλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπληειείηαη ππφ ην θσο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ. πλδπάδεη γλσξίζκαηα ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (lesson plan) θαη ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) ην νπνίν εκπινπηίζηεθε πεξαηηέξσ, κε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Βέβαηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ δηαθέξεη, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο. 7 Οδθγόσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ για Δθμοτικό και Γυμνάςιο: 9

10 2.3.1 ρεδηαζκόο Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ Ο ζρεδηαζκφο 8 θάζε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πξνβιέπεη: i. δνκεκέλε, πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ii. ζαθείο γεληθνχο θαη εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (π.ρ. γλσζηαθνχο, ςπρνθηλεηηθνχο, ςεθηαθνχ (εγ)γξακκαηηζκνχ), iii. iv. επηιεθηηθή εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ αξρψλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εηδηθά επεμεξγαζκέλα θχιια εξγαζίαο, v. δηδαθηηθνχο πφξνπο θαη πιηθά, vi. κέζα θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο φιεο εθαξκνγήο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ δηαηππψλεηαη επίζεο, ε αηηηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πνξείαο, ε εθηηκψκελε δηάξθεηα θαη ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο εθαξκνγήο Γηαθνξέο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ θαη ζρεδίνπ καζήκαηνο Οη δηαθνξέο ηνπ «δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ» θαη ηνπ «ζρεδίνπ καζήκαηνο» ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Σν ζρέδην καζήκαηνο πεξηγξάθεη έλα ζχληνκν ζε δηάξθεηα κάζεκα, ζε ζηελή ζχλδεζε κε ηε ζρνιηθή χιε θαη ηελ ηζρχνπζα ζρνιηθή πξαθηηθή. Δπίζεο, ην ζρέδην καζήκαηνο είλαη πην πεξηνξηζκέλν απφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην. 8 Ιορδανίδου Α., Παπαϊωάννου Π. (2013) Το διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Γλώσσας. Στα Πρακτικά 34 θσ Συνάντθςθσ, Τομζασ Γλωςςολογίασ, Μαΐου 2013, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (υπό δθμοςίευςθ). 10

11 Σν δηδαθηηθό ζελάξην πξνζεγγίδεη απηή ηελ χιε κε επξχηεηα, δηεξεπλεηηθή αληίιεςε θαη κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία ζηε δξάζε ησλ καζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα ζρέδην δηδαζθαιίαο μαθηηοκενηπικό θαη, θαηά ην δπλαηφλ, διαθοποποιημένο, κε ππνινγηζκφ θαη ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Χο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ην ζελάξην δηδαζθαιίαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζρέδην καζήκαηνο θαη κηθξφηεξν απφ ην ζρέδην εξγαζίαο. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 9 Χζηφζν, απηή ε πξνζαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί θαη ηε βαζηθή δηαθνξά ηνπ έλαληη ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ην νπνίν είλαη ε ζπλεζηζκέλε εθδνρή ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ζρεδηαζκνχ. Βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη θάζε καζεηήο καζαίλεη απηελεξγψληαο θαη φρη παξαιακβάλνληαο ηε γλψζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φηη ε γλψζε είλαη θαηαζθεπή (construction) ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο θαη φρη έμσζελ πξνεξρφκελν ή κεηαβηβάζηκν πεξηερφκελν. Οη καζεηέο «αλεβαίλνπλ» ζηε «ζθελή» ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ αλάιεςε ξφισλ ζε πξνζνκνίσζε πεξηζηάζεσλ ζπλήζσο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο Γεληθέο Παηδαγσγηθέο Αξρέο Οη γεληθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 10 ησλ καζεηψλ θαη ε θαηεπζπλφκελε αλαθάιπςε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα θίλεηξα 11 γηα κάζεζε, ε αλάπηπμε 9 Di Pietro R. J. (1987) Strategic Interaction: Learning Languages through Scenarios. Cambridge: Cambridge University Press Cambridge Language Teaching Library. 10 Koper, R. & Tattersall, C. (2005). Learning Design : A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and Training. Springer Verlag. 11 Wray, D. (2006) Developing critical literacy: a priority for the 21 st century. ην Journal of Reading, Writing and Literacy, 1,

12 ζπλεξγαηηθφηεηαο, ε ελίζρπζε ηδηαίηεξα ησλ αδχλαησλ θαη ζπλεζηαικέλσλ καζεηψλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγλψζεο «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» 12 θαη «καζαίλσ ζηελ πξάμε», ε εμνηθείσζε ηεο «αλαθαιππηηθήο» 13 κάζεζεο θαη ε «κάζεζε κέζσ ηεο δξάζεο» Delors, J. (1996) L éducation: un trésor est cache dedan, Paris: Unesco. 13 Kuhn, D., Black, J., Keselman, A., Kaplan, D. (2000) The Development of cognitive skills to support inquiry learning, Cognition and Instruction, 18, Aldrich C Learning by Doing, N.Y.: Wiley. 12

13 Β ΜΔΡΟ Παξαγσγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ - ρεδηαζκόο δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ 13

14 1 ν Γηδαθηηθφ ελάξην Αζθαιέο Γηαδίθηπν: «Έλα ηζηνδάζνο πνπ εγθπκνλεί πνιινύο θηλδύλνπο» Σάμε: η Γεκνηηθνύ Δπηκέιεηα: Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: ΝΔ Γιώζζα Πξνηεηλφκελε Γηάξθεηα: πλνιηθά 16 ώξεο δηδαζθαιίαο ζε 8 δίσξα, ηα νπνία νινθιεξώλνληαη ζε ηξεηο εβδνκάδεο πεξίπνπ. Δηζαγσγή Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζελαξίνπ έγηλε κε γλψκνλα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη αζθαιή ρξήζε ησλ επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ (online technologies) ζηνπο καζεηέο, εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο πξνθιήζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ - ζε δηαζηάζεηο παλδεκίαο- ζηηο κέξεο καο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε φηη νη καζεηέο/ηξηεο καο είλαη νη «ςεθηαθνί γεγελείο». Γηα απηνχο/εο, ην Γηαδίθηπν δελ είλαη κηα λέα ηερλνινγία, πνπ εκθαλίζηεθε γηα λα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ΔΗΝΑΗ ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ινηπφλ, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, κε επεμεξγαζία πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. ρεηηθφ ζέκα (αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, δηαδηθηπαθή ζπλείδεζε) πξαγκαηεχεηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην: Γιψζζα η Γεκνηηθνχ: 9 ε ελφηεηα «Πάκε κηα βφιηα ζηνλ Γνπέκπη;» Οη καζεηέο ζηελ η Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε φια ηα θεηκεληθά είδε θαη κε ηα βαζηθά γξακκαηηθά θαηλφκελα, άξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη επαλάιεςε θαη εκπέδσζε. 14

15 ηόρνη ΓΝΧΣΗΚΟΗ: α) Κεηκεληθνί: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ αλάιπζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο ζε άιιν. Ζ θξηηηθή αλάιπζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ δφκεζε «λέσλ» θεηκεληθψλ εηδψλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο. β) Λεμηθνγξακκαηηθνί: Να απνθηήζνπλ επρέξεηα ζηελ ρξήζε φισλ ησλ ρξφλσλ ησλ ξεκάησλ. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξζνγξαθία ησλ ξεκάησλ ζηελ πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία ξεκάησλ Δλεζηψηα γ εληθνχ παζεηηθήο θσλήο θαη β πιεζπληηθνχ ελεξγεηηθήο θσλήο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ νξζά Τπνηαθηηθή θαη Πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνγελεηψλ ιέμεσλ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Να ρεηξίδνληαη νη καζεηέο απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Να πξνζεγγίδνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, αθνχ πιένλ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηπρφλ θίλδπλν. ΣΑΔΗ: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ 15

16 ζε ζπδεηήζεηο αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θάζε νκηιεηή, παίξλνληαο ηνλ ιφγν κε ηε ζεηξά, ππνζηεξίδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε ζάξξνο, εμεγψληαο ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε επγεληθφ ηξφπν, φηαλ απαηηείηαη. Πεξηερόκελν Καηαλφεζε θαη παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ-ελεκεξσηηθψλ θαη θαηεπζπληηθψλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή πξνζθιήζεσλ θαη νδεγηψλ, θαζψο θαη κεηθηψλ πνιπηξνπηθψλ (αθίζεο). Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο θαη ηεο πξνζηαθηηθήο ζε θείκελα θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Καζψο, επίζεο, εμνηθείσζε κε ηελ νξζνγξαθία ξεκάησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθιίζεηο. Δπηινγή θαη νξγάλσζε πιηθνύ Όιν ην κέξνο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ θαη λα ην αλαδεηήζνπλ κέζσ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη/ή εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ. 16

17 Πνξεία Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ Πξώην Γίσξν Παξαζέηνπκε έλα βηληεάθη (savemitsos) απφ ην youtube θαη έπεηηα δχν παξνπζηάζεηο γηα αθφξκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ πξψηε είλαη «Σν απέξαλην δάζνο» θαη ε δεχηεξε «Οη θαηλνύξγηνη θίινη ηεο Άλλαο». Απηά έρνπλ σο ζθνπφ λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ην ζέκα. Ύζηεξα, έπεηαη ζπδήηεζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιφ ηνπο επηθεληξψλνληαη ζηα κεηνλεθηήκαηα θαη ζηνπο θηλδχλνπο. Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ πξνεγήζεθε. Δλ ζπλερεία, δεηείηαη απφ θάζε νκάδα λα ζπιιέμεη θαη λα παξνπζηάζεη πξνθνξηθά κε ζπλνπηηθφ ηξφπν- ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ε αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ζχλδεζκνη ησλ παξαπάλσ είλαη: 1) xt5 : (savemitsos.gr) 2) www2.e-yliko.gr/safety/loputon_metsa.html : (Το απζραντο δάςοσ) 3) : (Οι καινοφργιοι φίλοι τθσ Άννασ) 17

18 Γεύηεξν Γίσξν Αθνχ, ζην πξνγελέζηεξν δίσξν, νη καζεηέο έρνπλ παξνπζηάζεη, κε ζχληνκν ηξφπν, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπο παξαζέηνπκε κηα αθίζα κε ην ηη είλαη ζθφπηκν λα πξνζέρνπλ ζην δηαδίθηπν. Δπηδίσμή καο είλαη νη καζεηέο λα ειέγμνπλ αλ άληιεζαλ ζσζηά ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Έπεηηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ άιιεο αθίζεο ζην δηαδίθηπν γηα ην ίδην ζέκα θαη λα ζρεδηάζνπλ απφ κία αθίζα ε θάζε νκάδα κε αλάινγν πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο εγθιίζεηο γηα ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν (Τπνηαθηηθή, Πξνζηαθηηθή). Έηζη, αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. Σξίην Γίσξν ηελ επφκελε θάζε, ζα παξνπζηάζνπκε ζηνπο καζεηέο έλα πεξηγξαθηθόελεκεξσηηθό θείκελν κε ηίηιν «Παγθφζκηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 2011» θαη, κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ κία πξόζθιεζε κε θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδνζρνιηθήο εκεξίδαο «Παγθφζκηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 2012». Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξφζθιεζεο, νη καζεηέο είλαη αλαγθαίν λα κε ιεζκνλήζνπλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο, ηα νπνία ζα ζπδεηήζνπκε πξηλ ην ζρεδηαζκφ: α) πνηνο πξνζθαιεί, β) πνηνο πξνζθαιείηαη, γ) ην ζθνπφ, δ) ηνλ ηφπν θαη ε) ην ρξφλν. Σέινο, νη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ θαη εηθνλνγξάθεζε ζηελ πξφζθιεζε. 18

19 Σέηαξην Γίσξν Μεηέπεηηα, ζην επφκελν δίσξν, ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα ζπκβνπιεπηηθόθαζνδεγεηηθό θείκελν κε ηίηιν «Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ καζεηέο», ηνπ νπνίνπ ε αλάγλσζε ζα γίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα, έηζη ψζηε λα ηνληζηνχλ νη θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ πνξεία, ν δηδάζθσλ ζα απεπζχλεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηνπο καζεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο. Δθ ησλ πζηέξσλ, ν δηδάζθσλ πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα απνδψζνπλ ηελ θάζε νδεγία γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεδηάδνληαο κία εηθφλα πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηελ θάζε κία. Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη λα εμνηθεηψζνπκε ηνπο καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο θαζνδεγεηηθνχ θεηκέλνπ. Πέκπην Γίσξν Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. Θα ηνπο δεηεζεί ε αλεχξεζε ηεο εηπκνινγίαο ηεο ιέμεο «ηζηνδάζνο» θαζψο θαη ε αλεχξεζε ιέμεσλ κε πξψην ζπλζεηηθφ ηε ιέμε ηζηφο-. Θα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεμηθφ. Θα δνζεί ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο θαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θεξδίδεη. Δπίζεο, ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηελ εηπκνινγία θαη ηε ζεκαζία ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ, θαζψο θαη ζπλψλπκα αλ ππάξρνπλ- απφ ην θείκελν «Παγθφζκηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 2011» κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ Λεμηθνχ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο (http://www.greeklanguage.gr/greeklang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html) 19

20 Έθην Γίσξν Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε γξακκαηηθή. Υξφλνη ξεκάησλ Δγθιίζεηο (Τπνηαθηηθή - Πξνζηαθηηθή) Κιίζε Τπνηαθηηθήο - Πξνζηαθηηθήο Άξλεζε Τπνηαθηηθήο - Πξνζηαθηηθήο (Να παξαηεξεζεί απφ ηνπο καζεηέο φηη ε πξνζηαθηηθή δελ έρεη άξλεζε, ελψ ε ππνηαθηηθή έρεη, ζρεκαηίδνληάο ηελ κε ην «κελ», ρσξίο απαξαίηεηα ην κφξην «λα».) Οξζνγξαθία ξεκάησλ Δλεζηψηα γ εληθνχ παζεηηθήο θσλήο θαη β πιεζπληηθνχ ελεξγεηηθήο θσλήο (π.ρ. ζπκπιεξψλεηαη - ζπκπιεξψλεηε αληίζηνηρα). ρεκαηηζκφο Πξνζηαθηηθήο ζχλζεησλ ξεκάησλ. (Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε πξνζηαθηηθή δελ παίξλεη αχμεζε.) Έβδνκν Γίσξν χκθσλα κε ην θείκελν «Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ καζεηέο», ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο ε παξαγσγή θαζνδεγεηηθνύ θεηκέλνπ, κε βαζηθά δεηήκαηα ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη ηη πξέπεη λα απνθεχγνπλ φηαλ εηζέξρνληαη ζην Γηαδίθηπν. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, νη καζεηέο ζα είλαη ζεκαληηθφ λα δψζνπλ ζπκβνπιέο ζε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο, νη νπνίνη δε γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην Γηαδίθηπν. Όγδνν Γίσξν Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί φια ηα παξαπάλσ, ζα ηνπο πεξηκέλεη κία έθπιεμε! Θα κεηαβνχλ φινη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα παίμνπλ έλα ειεθηξνληθφ 20

21 παηρλίδη (κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα), ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ζηελ αζθαιέζηεξε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν. ηφρνο καο είλαη νη καζεηέο λα μεθαζαξίζνπλ φ,ηη αθφκε ζπγρένπλ ζην κπαιφ ηνπο -φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα- θαη λα εληνπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ζθνπφ λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί ζην εμήο. Ζ ππεξζχλδεζε ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ είλαη: 21

22 2 ν Γηδαθηηθφ ελάξην «Ο θόζκνο καο πάλσ ζε δύν ξόδεο» Σάμε: η Γεκνηηθνύ Δπηκέιεηα: Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: ΝΔ Γιώζζα Πξνηεηλφκελε Γηάξθεηα: πλνιηθά 10 ώξεο δηδαζθαιίαο ζε 5 δίσξα Δηζαγσγή Σν πνδήιαην, ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γλσξίζεη πξαγκαηηθά κεγάιε άλζεζε. εκεηψλεηαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πνδειάησλ ηνπ πιαλήηε καο ππεξβαίλεη ην 1 δηζεθαηνκκχξην. Δπηπρψο, ε δηάζηαζε πνπ παίξλεη ην πνδήιαην ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο Διιάδαο είλαη επνίσλεο γηα ην ζήκεξα, πφζν κάιινλ θαη γηα ην κέιινλ. Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη επίθαηξν θαη δηαρξνληθφ θαη πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, κε επεμεξγαζία θεηκέλσλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. ρεηηθά ζέκαηα (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, νηθνινγηθή ζπλείδεζε, κέζα κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο) πξαγκαηεχνληαη ηα ζρνιηθά βηβιία: Γιψζζα Δ Γεκνηηθνχ: 1ε Δλφηεηα «Ο θίινο καο ην πεξηβάιινλ», 2ε Δλφηεηα «Ζ δσή ζηελ πφιε». Γιψζζα η Γεκνηηθνχ: 1ε Δλφηεηα «Σαμίδηα, ηφπνη, κεηαθνξηθά κέζα». Οη καζεηέο ζηελ Δ θαη η Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε φια ηα είδε θεηκέλσλ θαη κε ηα βαζηθά γξακκαηηθά θαηλφκελα, άξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη επαλάιεςε θαη εκπέδσζε. 22

23 ηόρνη ΓΝΧΣΗΚΟΗ: α) Κεηκεληθνί: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ αλάιπζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηνπ ζελαξίνπ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο ζε άιιν. Ζ θξηηηθή αλάιπζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ δφκεζε «λέσλ» θεηκεληθψλ εηδψλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο. β) Λεμηθνγξακκαηηθνί: Να επαλαιάβνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε φισλ ησλ ρξφλσλ ησλ ξεκάησλ θαη θπξίσο ηε ρξήζε ησλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ ζηελ αθήγεζε. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία ξεκάησλ Δλεζηψηα γ εληθνχ παζεηηθήο θσλήο θαη β πιεζπληηθνχ ελεξγεηηθήο θσλήο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ νξζά Τπνηαθηηθή θαη Πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ηφπν θαη ρξφλν. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνγελεηψλ ιέμεσλ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Να ρεηξίδνληαη νη καζεηέο απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Να πξνζεγγίδνπλ κε θξηηηθή ζθέςε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, δηφηη ν πιαλήηεο καο κε φιεο ηηο απεηιέο πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά «αξγνπεζαίλεη». 23

24 ΣΑΔΗ: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θάζε νκηιεηή, παίξλνληαο ηνλ ιφγν κε ηε ζεηξά, ππνζηεξίδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε ζάξξνο, εμεγψληαο ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε επγεληθφ ηξφπν, φηαλ απαηηείηαη. Πεξηερόκελν Καηαλφεζε θαη παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ-ελεκεξσηηθψλ θαη θαηεπζπληηθψλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή πξνζθιήζεσλ θαη νδεγηψλ, θαζψο θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (αθίζεο). Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ππνηαθηηθήο θαη πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο ζε θείκελα θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Δπηπιένλ, θαηαλφεζε θαη παξαγσγή αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Καηαλφεζε ησλ δεηθηψλ ρξνληθήο ζπλάθεηαο θαη αηηηφηεηαο θαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ρξφλσλ ζηελ αθήγεζε. Δπηινγή θαη νξγάλσζε πιηθνύ Όιν ην κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ θαη λα ην αλαδεηήζνπλ κέζσ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη/ή εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ. 24

25 Πνξεία αλάπηπμεο ζελαξίνπ Αθφξκεζε κπνξεί λα γίλεη κε θάπνηεο θσηνγξαθίεο δηαθφξσλ πνδειάησλ άιινηε θαη ζήκεξα (Φύιιν Δξγαζίαο 1) θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Έπεηηα, ζε κηα πξψηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζέζε ηνπ πνδειάηνπ ζηε δσή καο ζήκεξα. Πξψην Γίσξν ε κηα πξψηε θάζε, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ -αλνκνηνγελψο σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν- θαη αθνχ παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ηνπο δεηείηαη λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη ζηνπο καζεηέο ε ηθαλφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαδεηθλχνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ έρνπλ εζηηάζεη. Γεχηεξν δίσξν Καηά ην δεχηεξν δίσξν, ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ηνπο δεηείηαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν (κηα αθίζα) κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην, δηαθνζκψληαο ηελ κε θαηάιιειν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ θαη δίλνληαο έλαλ πξσηφηππν ηίηιν, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ δηάθνξεο αθίζεο ζην δηαδίθηπν θαη λα πάξνπλ ηδέεο. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπλζέηνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν κε ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ θαη εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο (δσεξά ρξψκαηα, κεγάιεο γξακκαηνζεηξέο θιπ.). 25

26 Σξίην Γίσξν ε απηήλ ηε θάζε, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην θείκελν «Πνδειαηνδξνκίεο ζε φιε ηελ Διιάδα ηελ Κπξηαθή » (Φύιιν Δξγαζίαο 2) θαη αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ εξγαζίαο. Αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ κεξψλ κηαο πξφζθιεζεο [α) πνηνο πξνζθαιεί, β) πνηνο πξνζθαιείηαη, γ) ην ζθνπφ, δ) ηνλ ηφπν θαη ε) ην ρξφλν] κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηεο. Να ζεκεησζεί φηη αμηνινγείηαη θαη ε ρξήζε εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ, δηφηη ηνπο ηνλίδνπκε φηη κηα πξφζθιεζε γηα λα καο ειθχζεη ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο απαηηείηαη λα έρεη, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν, θαηάιιειε εηθνλνγξάθεζε. Σέηαξην Γίσξν ε απηφ ην δίσξν νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θείκελν «Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ κε πνδήιαην» (Φύιιν Δξγαζίαο 3). Αξρηθά, νη καζεηέο θάλνπλ ζησπεξή αλάγλσζε θαη κεηά δεηείηαη λα αλαγλσξίζνπλ ηη είδνο θεηκέλνπ δηάβαζαλ. Αθνχ θαηαιήμνπλ φινη καδί φηη πξφθεηηαη γηα αθήγεζε, επφκελε ελέξγεηα είλαη λα δηαρσξίζνπλ ηελ επηκέξνπο δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ (πξνζαλαηνιηζκφο, εμέιημε δξάζεο, αμηνιφγεζε, ιχζε, θιείζηκν). Έπεηηα, αθνινπζνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 3. Πέκπην Γίσξν Χο ιεμηινγηθέο αζθήζεηο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλεπξεζεί ε εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ «εξγνδφηεο» (Φχιιν Δξγαζίαο 2) θαη «πνδειαηνπνξεία» (Φχιιν Δξγαζίαο 3). Μεηέπεηηα, δεηείηαη ε αλεχξεζε ιέμεσλ κε πξψην ζπλζεηηθφ ηε ιέμε «έξγν» θαη 26

27 «πνδήιαην». Σέινο, ζε απηή ηε θάζε, κηα αθφκε δξαζηεξηφηεηα γηα παξαγσγή ιφγνπ είλαη: «Πξνζπαζήζηε λα μαλαγξάςεηε αηνκηθά απηφ πνπ δηαβάζαηε κε δηθά ζαο ιφγηα, ζαλ λα είζαη εζχ ν αθεγεηήο θαη ζαλ λα έρεηο δήζεη ν ίδηνο ηα γεγνλφηα. ε ηη πξφζσπν ζα γίλεη ηψξα ε αθήγεζε;». Έηζη, αμηνινγείηαη ε παξαγσγή θαη ε θαηαλφεζε ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαζψο θαη ηα δχν είδε αθήγεζεο (πξσηνπξφζσπε θαη ηξηηνπξφζσπε). 27

28 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 28

29 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ θαη αθνινπζήζηε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 1. Βξείηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ην ζρέδην ελνηθίαζεο πνδειάησλ απφ ηνπο δήκνπο. 2. ρεδηάζηε ζηνλ ράξηε ηεο Αζήλαο ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ πνδειαηνδξνκία. 3. Καηαζθεπάζηε κηα δηθή ζαο πξόζθιεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Με ζχλζεκά ηνπο «Αλνίγνπκε ηνλ δξφκν ζηε δσή» ρηιηάδεο πνδειάηεο ζε 45 πφιεηο ζε φιε ηελ Διιάδα, δίλνπλ ξαληεβνχ ηελ Κπξηαθή ην κεζεκέξη, γηα ηελ 6ε Παλειιαδηθή πνδειαηνπνξεία, κηα ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΙΔ Δ ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ «παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε θεθάηεο δηακαξηπξίαο θαη επίκνλεο δηεθδίθεζεο», κε θεληξηθφ αίηεκα «βηψζηκεο κεηαθηλήζεηο». Οη πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παλειιαδηθή πνδειαηνπνξεία, ηελ νπνία νξγαλψλνπλ νκάδεο πνδειαηψλ θάζε πφιεο, είλαη: Αζήλα, Αιίαξηνο, Ακαιηάδα, Αληίπαξνο, Άξγνο, Άξηα, Βφινο, Γξάκα, Εάθπλζνο, Εαράξσ, Ζγνπκελίηζα, Ζξάθιεην, Θάζνο, Θεζζαινλίθε, Ηεξάπεηξα, Ησάλληλα, Καιακάηα, Κάξπζηνο, Καηεξίλε, Κέξθπξα, Κνδάλε, Κνκνηελή, Κφξηλζνο, Λακία, Λάξηζα, Λήκλνο-Μχξηλα, Ληβαδεηά, Μεζνιφγγη, Μπηηιήλε, Μφινο - Κακέλα Βνχξια - Άγηνο Κσλζηαληίλνο, 29

30 Ναχπιην, Ξάλζε, Πάηξα, Πξέβεδα, Πηνιεκαΐδα, Ρέζπκλν, θχξνο, πάξηε, ρεκαηάξη, Σξίθαια, Φιψξηλα, Υαιθίδα, Υαληά, Υίνο, θάια Χξσπνχ. ηελ Αζήλα, ην ξαληεβνχ είλαη ζηηο 12 ην κεζεκέξη, ζην πεδίν ηνπ Άξεσο, θαη πεξίπνπ 45 ιεπηά αξγφηεξα ζα θηλεζνχλ ζηελ εμήο δηαδξνκή: Αιεμάλδξαο Βαζηιίζζεο νθίαο Παλεπηζηεκίνπ Οκφλνηα 3εο επηεκβξίνπ Ηνπιηαλνχ Γειεγηάλλε (ηάζε ζηελ Σξνραία )- Αρηιιέσο Θεξκνππιψλ Αζσκάησλ. Ο ηεξκαηηζκφο ζα γίλεη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Δξκνχ. Βαζηθφ αίηεκα ηεο θηλεηνπνίεζεο είλαη νη βηψζηκεο κεηαθηλήζεηο. «Εεηάκε ρψξν γηα ην πνδήιαην αιιά θαη πξνψζεζε ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ. ηνλ θαηαηγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νθείιεη ε πνιηηεία λα παξάζρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ ρξήζε ηνπ πνιπέμνδνπ απηνθηλήηνπ. Σν ιεσθνξείν, ην ηξφιετ, ην κεηξφ θαη ην ηξακ δελ είλαη πνιπηέιεηα, αιιά είδνο πξψηεο αλάγθεο, θαη ηα θφκηζηξα νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ αλαιφγσο.» Παξάιιεια κε ηελ πνδειαηνπνξεία, θαη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, δηνξγαλψλεηαη ε θακπάληα «Με Πνδήιαην ζηε Γνπιεηά», απφ ηηο 15 Μαΐνπ κέρξη ηηο 14 Ηνπλίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΦΑΑ Σξηθάισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, φπνπ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο, δειψλνληαο ζε φινπο φηη ην πνδήιαην είλαη παξφλ ζηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε. Ζ θακπάληα αλαδεηθλχεη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ εξγαδφκελνπο πνπ κεηαθηλνχληαη κε πνδήιαην. (δηαζθεπή) 30

31 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3 Γξαζηεξηφηεηεο: 1. Αθνχ δηαβάζεηε ην θείκελν, παξαηεξήζηε πφζνη δηαθνξεηηθνί ρξφλνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πνηα πξφζσπα. Δλ ζπλερεία, θαηαγξάςηε ηνπο θαη εμεγήζηε γηαηί. 2. Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, χζηεξα βξείηε θαη γξάςηε ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ρξφλν θαη ηφπν. 3. ηελ πνξεία, θαηαζθεπάζηε έλα πηλαθάθη κε δχν ζηήιεο φπνπ λα αλαγξάθνληαη φια ηα κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ δειψλνπλ ρξφλν θαη ην ίδην γηα ηνλ ηφπν. 31

32 4. Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ κε πνδήιαην Ο Βαζίιεο Μεζηηίδεο γελλήζεθε ην 1975 ζηε Θεζζαινλίθε, είλαη ςπρνιφγνο θαη αζρνιείηαη κε δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιίγν ή θαζφινπ ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ο Βαζίιεο, ινηπφλ, δηήλπζε ρηιηφκεηξα ζε 40 ρψξεο θαη 4 επείξνπο θάλνληαο ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ ζε 14 κήλεο. Δκπλεπζκέλνο απφ έλα βηβιίν πνπ δηάβαζε γηα έλα δεπγάξη Γάιισλ, νη νπνίνη ηαμίδεπαλ αλά ηνλ θφζκν επί δεθαηέζζεξα ρξφληα, μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ ζηηο 5 Μαΐνπ 2005 απφ ηε Θεζζαινλίθε. Δθηφο απφ ην βάξνπο 60 θηιψλ πνδήιαηφ ηνπ, πήξε καδί ηνπ 500 επξψ, κηα πηζησηηθή θάξηα, έλα αηνκηθφ αληίζθελν θαη εμνπιηζκφ ππαίζξηαο δηαβίσζεο, ειάρηζηα ξνχρα, θαξκαθείν, αληαιιαθηηθά πνδειάηνπ, ράξηεο θαη κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο ηνπ θνηκφηαλ είηε ζηελ χπαηζξν είηε ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (πάξθα, βελδηλάδηθα, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο θαη άιια ζεκεία. Αληηκεηψπηζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο (απφ 49 έσο -6 βαζκνχο) θαη δπλαηνχο ελάληηνπο αλέκνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηα πεξηζζφηεξα κέξε ζπλάληεζε ηελ θαινζχλε, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θηινμελία πνπ ηνπ πξνζέθεξαλ νη άλζξσπνη θαη φπνηε ρξεηάζηεθε βνήζεηα είρε ηε ζπκβνιή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ηαμίδη νινθιεξψζεθε ζηηο 6 Ηνπιίνπ Σν κνλαδηθφ θαηφξζσκα ηνπ Βαζίιε Μεζηηίδε αθνινπζήζεθε απφ έλα δπζάξεζην γεγνλφο. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα άγλσζηνη έθιεςαλ ην πνδήιαην κε ην νπνίν έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ην ζπίηη ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απνηεινχζε γηα ην Βαζίιε Μεζηηίδε έλα παηδηθφ ηνπ φλεηξν, αιιά θαη «κηα πλεπκαηηθή κάρε ελάληηα ζηηο απαηειέο επθνιίεο πνπ ππφζρεηαη ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηηζκφο». Ζ γλσξηκία θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ιαψλ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο θαη κεηαθξάδεηαη ζε έλα επξχηεξν θάζκα επηινγψλ ζηε δσή

33 3 ν Γηδαθηηθφ ελάξην «Να δεη θαλείο ή λα κε δεη ζην ρσξηό; Ιδνύ ε απνξία...» Σάμε: η Γεκνηηθνύ Δπηκέιεηα: Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: ΝΔ Γιώζζα Πξνηεηλφκελε Γηάξθεηα: πλνιηθά 10 ώξεο δηδαζθαιίαο ζε 5 δίσξα Δηζαγσγή Όζν πεξηζζφηεξν βνπιηάδνπκε ζηελ χθεζε, ηφζν πεξηζζφηεξν κεγαιψλεη ην θχκα θπγήο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πξνο ηελ επαξρία. ε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ηνπ 60, ζηηο κέξεο καο νη φξνη έρνπλ αληηζηξαθεί θαη κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη πιένλ γηα κηα ηάζε κεηαλάζηεπζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ πξνο ηελ επαξρία. Άλεξγνη, νηθνγέλεηεο, αθφκε θαη λένη άλζξσπνη πνπ δελ βιέπνπλ θακία πξννπηηθή ζηελ Αζήλα κεηαθνκίδνπλ ζε πφιεηο θαη ρσξηά ηεο πεξηθέξεηαο, αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε. Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, αλ θαη δελ έρεη πάξεη αθφκα κεγάιεο δηαζηάζεηο, είλαη εληνχηνηο αμηνζεκείσηε, κηαο θη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ θαίλεηαη λα είλαη απνθαζηζκέλνο λ αιιάμεη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα ζηξαθεί πξνο ηε γεσξγία, ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηελ θηελνηξνθία, αθφκα θαη ζηηο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, φζνη θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ ρξήκαηα γηα λα επελδχζνπλ. Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη επίθαηξν θαη πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, κε επεμεξγαζία θεηκέλσλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ζηελ η Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε φια ηα είδε θεηκέλσλ θαη κε ηα βαζηθά γξακκαηηθά θαηλφκελα, άξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη επαλάιεςε θαη εκπέδσζε. 33

34 ηόρνη ΓΝΧΣΗΚΟΗ: α) Κεηκεληθνί: Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα επηρεηξήκαηα είλαη ινγηθνί ζπιινγηζκνί κε ηνπο νπνίνπο αηηηνινγνχκε ηελ άπνςή καο, γηα λα πείζνπκε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο. Nα θαηαλννχλ επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα (κέζσ «θξηηηθήο αλάγλσζεο»). Να κάζνπλ ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο γηα ηε δφκεζε επηρεηξήκαηνο/ επηρεηξεκάησλ. Να αζθεζνχλ ζηε ζεσξία ηεο πεηζνχο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ. Να εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο, επηρεηξεκαηνινγψληαο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ (π.ρ. πηζηεχσ πσο, θαηά ηε γλψκε κνπ, θξίλεηαη απαξαίηεην θηι.). Να κάζνπλ λα δνκνχλ «λέα» θεηκεληθά είδε γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο. β) Λεμηθνγξακκαηηθνί: Να εληνπίδνπλ αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο θαη λα θαηαλννχλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν ζε επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα θαη θαηά ζπλέπεηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ππνηαθηηθή ζχληαμε. Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ Δλεζηψηα, πξνθεηκέλνπ λα δεισζνχλ θαζνιηθέο αιήζεηεο δηαξθήο ηζρχνο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ νξζά Τπνηαθηηθή έγθιηζε. 34

35 Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ δειψλνπλ νκνηφηεηα - αλάινγε ζεκαζία (επίζεο, θπζηθά, βέβαηα), άιιεο πνπ εθθξάδνπλ πηζαλφηεηα (ελδέρεηαη, είλαη δπλαηφλ, πηζαλφλ) θαη άιιεο πνπ εθθξάδνπλ δενληνινγία (πξέπεη, ρξεηάδεηαη, θξίλεηαη απαξαίηεην). Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνγελεηψλ ιέμεσλ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Να ρεηξίδνληαη νη καζεηέο απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Να αμηνινγνχλ έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, σο παξαγφκελν ιφγν, βάζεη ησλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ θαη θξηηεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο γξακκαηηθέο δνκέο ηνπ. ΣΑΔΗ: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θάζε νκηιεηή, παίξλνληαο ηνλ ιφγν κε ηε ζεηξά, ππνζηεξίδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε ζάξξνο θαη αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν ηεο πεηζνχο, κε απψηεξν ζθνπφ λα πείζνπλ ην ζπλνκηιεηή ηνπο. Έηζη, ζα αλαπηχμνπλ, γεληθφηεξα, δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ζε θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία. Πεξηερόκελν Καηαλφεζε θαη παξαγσγή θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ, πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ππνηαθηηθήο έγθιηζεο ζε θείκελα θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. 35

36 Δπηινγή θαη νξγάλσζε πιηθνύ Όιν ην κέξνο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ θαη λα ην αλαδεηήζνπλ κέζσ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη/ή εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ. 36

37 Πνξεία αλάπηπμεο ζελαξίνπ Αθφξκεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάλνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ εμήο απιή εξψηεζε: «Πνχ ζα πξνηηκνχζαηε λα κέλεηε, ζην ρσξηφ ή ζηελ πφιε θαη γηαηί;». Πξώην δίσξν Αθνχ απαληήζεη ν θάζε έλαο καζεηήο ζηελ πξναλαθεξζείζα εξψηεζε, ηφηε έρνληαο ρσξηζηεί νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, ε θάζε νκάδα ζπγθεληξψλεη θαη θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ηεο. Έπεηηα, ν δάζθαινο - θαζνδεγεηήο δεηά απφ θάζε νκάδα λα θαηαζθεπάζεη δχν ράξηεο επηρεηξεκάησλ, κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξήκαηνο, φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ αληεπηρεηξήκαηνο. Ο πξψηνο ζα έρεη σο θχξηα ηδέα ηε δσή ζην ρσξηφ, ελψ ν δεχηεξνο ζα έρεη σο θχξηα ηδέα ηε δσή ζηελ πφιε, φπσο δηαθαίλεηαη παξαθάησ: ηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηείηαη λα παξνπζηάζεη ε θάζε νκάδα ηνπο δηθνχο ηεο ράξηεο, θαη εθφζνλ πξνεγεζεί έλαο δεκνθξαηηθφο δηάινγνο, λα θηάζνπλ νιηζηηθά ζε κηα θαηάιεμε/ζπκπέξαζκα. 37

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα