ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Ά. Ινξδαλίδνπ Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Α.Μ.: 282 Πάηξα, 2014

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ...3 Α ΜΔΡΟ 2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ρνιηθφο Γξακκαηηζκφο Κνηλσληθφο Γξακκαηηζκφο Λεηηνπξγηθφο θαη Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο Φεθηαθφο Γξακκαηηζκφο Ο ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ρεδηαζκφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ Γηαθνξέο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη ζρεδίνπ καζήκαηνο Γεληθέο Παηδαγσγηθέο Αξρέο.11 Β ΜΔΡΟ 3. ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ν Γηδαθηηθφ ελάξην : Αζθαιέο Γηαδίθηπν: «Έλα ηζηνδάζνο πνπ εγθπκνλεί πνιινύο θηλδύλνπο» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Ο θόζκνο καο πάλσ ζε δύν ξόδεο» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Να δεη θαλείο ή λα κε δεη ζην ρσξηό; Ιδνύ ε απνξία...» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Νηαήδεο ζην πξναύιην» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «Δίκαζηε πνιίηεο ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ» ν Γηδαθηηθφ ελάξην: «ώζε ηε Γε, δώζε δσή!!!» ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. Δηζαγσγή ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο έμη (6) δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε γλψκνλα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Σ ηάμεο, ησλ επίθαηξσλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ επηθεληξψλεηαη ζε έμη (6) ζεκαηηθέο (πεξηβάιινλ, αζθαιέο δηαδίθηπν, πνιηηηζκφο, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κεηαθνξάο κε θηιηθφ ραξαθηήξα πξνο ην πεξηβάιινλ, επηινγή ηφπνπ δηακνλήο - πφιε ή ρσξηφ). Οη ηίηινη ησλ παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηε κνξθή εξψηεζεο ή ινγνπαίγληνπ θαη παξνπζηάδνπλ πξσηνηππία κε ζθνπφ λα ειθχνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. Σα ςεθηαθά κέζα κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 3

4 Α ΜΔΡΟ 4

5 2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 2.1 ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ο «γξακκαηηζκφο» (literacy) αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο επίζεο κε γισζζηθά θείκελα (ι.ρ. εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, θιπ.). 1 Πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα γισζζηθνθνηλσληθήο θχζεο, ε νπνία βξίζθεηαη δηαξθψο ζε εμέιημε. Γελ απνηειεί, δειαδή, ζηαηηθή θαηάζηαζε, αιιά εμειηθηηθή πνξεία. Ζ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην αληηθείκελφ ηεο σο δεδνκέλν, αιιά ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ απηφ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 2 Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε δηδαζθαιία ηνπ εγγξακκαηηζκνχ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηφζν ηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ φζν θαη ηνλ θνηλσληθφ ρνιηθόο γξακκαηηζκόο Ο ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία α) απνθσδηθνπνίεζεο, εξκελείαο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ζρνιηθψλ θεηκέλσλ β) ηεο παξαγσγήο καζεηηθψλ θεηκέλσλ πνηθίισλ εηδψλ θαη ηχπσλ, λα νηθνδνκνχλ ηε ζρνιηθή γλψζε. Δίλαη αλαγθαίν, ινηπφλ, νη καζεηέο λα ηχρνπλ άκεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ δηδαζθαιία απηνχ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη, βέβαηα, λα πεξηνξίδεηαη ζε ζεσξεηηθέο 1 Μεηζηθνπνχινπ, Β. (2001) Γπαμμαηιζμόρ, ζην Δγθπθινπαηδηθφο νδεγφο γηα ηε γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε, ζ Baynham, M., (2002) Ππακηικέρ γπαμμαηιζμού, Αζήλα, Μεηαίρκην, ζ

6 εηζεγήζεηο, αιιά λα δηαζθαιίδεη επθαηξίεο ησλ καζεηψλ κε πνηθίιεο κνξθήο θείκελα κέζα ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο Κνηλσληθόο γξακκαηηζκόο ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, βάζε ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ θαη επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο, αληαπνθξηλφκελνη ζηα πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη απαηηήζεηο, ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο «εθπαηδεχνληαη» ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ, νη λένη άλζξσπνη έξρνληαη ζε κηα πξψηε επαθή κε ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ηηο κνξθέο γξακκαηηζκνχ ηνπο Λεηηνπξγηθόο θαη Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο Ο ιεηηνπξγηθφο γξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο εξγαζίαο. θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ε παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε γξακκαηηζκνχ. Ο θξηηηθφο γξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ γξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο απέλαληί ηνπο. θνπφο ηνπ είλαη ε επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη φκσο, δελ αληηκεησπίδνληαη σο δεδνκέλνη αιιά ππφθεηληαη ζε θξηηηθή αλάιπζε σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 3 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2007) Σσολικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ, Αζήλα, εθδ. Γξεγφξε, ζ Μεηζηθνπνχινπ, Β. (2001) Γπαμμαηιζμόρ, ζην Δγθπθινπαηδηθφο νδεγφο γηα ηε γιψζζα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε, ζ

7 2.1.4 Φεθηαθόο γξακκαηηζκόο Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ πιεξνθνξίαο ε νπνία αλαδεηείηαη κέζα ζε έλα επξχ ζχλνιν πεγψλ θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. O Gilster ππνζηεξίδεη φηη ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα μέξεη θάπνηνο λα δηαβάδεη ηελ πιεξνθνξία. Πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ θαηαλφεζε φζσλ δηαβάδεη αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία ζηε δσή ηνπ. ηελ νπζία ζεσξεί φηη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη φρη ηφζν νη ηερληθέο δεμηφηεηεο Ο ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινχλ έλαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηάδξαζεο κε ςεθηαθφ πιηθφ θαη πνιπκέζα ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο κε πνιιά άηνκα. Παξνπζηάδνπλ θάζε εθπαηδεπηηθή πεγή κε έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ηξφπν θαη θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην δηαζθεδαζηηθή, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. Παξάιιεια ελζαξξχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κε ην λα θξαηνχλ ακείσηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα θαη λα πξνσζνχλ ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα λα ηνπο δίλνπλ θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ππνζηεξίδνπλ θαη 5 Gilster, P. (1997) Information Literacy and Digital literacy: Life-long learning initiatives with Librarians in the frontline. 7

8 ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ζεκεηψζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επαλαιήςεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο, θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έληνλε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ «δηδαθηηθφ ζελάξην» θαη «ζρέδην εξγαζίαο». Απνζαθελίδνληαο, ινηπφλ, ηηο δχν παξαπάλσ κεζφδνπο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Σα «ζρέδηα εξγαζίαο» (projects) απνηεινχλ κεζνδεπκέλεο ζπιινγηθέο κνξθέο δξάζεσλ κε ζαθείο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ. Απνζθνπνχλ ζηελ πνιπεπίπεδε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηελ αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο απφ ηνπο καζεηέο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη βησκαηηθά ηε γλψζε, αμηνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζή ηεο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Σν δηδαθηηθό ζελάξην (ή ζελάξην δηδαζθαιίαο) αλήθεη ζηελ επξχηεξε κεζνδνινγία ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ζρεδίνπ θαη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα θαη έρεη θεξδίζεη έδαθνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Απηέο νη δχν κέζνδνη δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο, κε πην ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 6 Cogill, J. (2003) How is the interactive whiteboard being used in Primary School and how does this affect teachers and teaching? 8

9 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ν ζρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδνρηθέο ελφηεηεο ζρνιηθνχ ρξφλνπ, κε δεδνκέλν ζχλνιν πεγψλ, πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. ηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο επνηθνδνκηζηηθέο (θνλζηξνπθηηβηζηηθέο) αληηιήςεηο ηεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο απνηέιεζκα απηελέξγεηαο, ζαλ «θαηαζθεπή» ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο, θαη φρη κεηαβηβάζηκν πεξηερφκελν. Ο καζεηήο δελ απνηειεί έλαλ παζεηηθφ δέθηε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, αιιά αληηζέησο δηαζέηεη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε κάζεζε, θαζψο δηακνξθψλεη ηε γλψζε αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ. 7 Απνηειείηαη απφ δνκεκέλεο, δηαδνρηθέο θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελεο καζεηνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία θαη επλννχλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπληειείηαη ππφ ην θσο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ. πλδπάδεη γλσξίζκαηα ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (lesson plan) θαη ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) ην νπνίν εκπινπηίζηεθε πεξαηηέξσ, κε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Βέβαηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ δηαθέξεη, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο. 7 Οδθγόσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ για Δθμοτικό και Γυμνάςιο: 9

10 2.3.1 ρεδηαζκόο Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ Ο ζρεδηαζκφο 8 θάζε δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πξνβιέπεη: i. δνκεκέλε, πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ii. ζαθείο γεληθνχο θαη εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (π.ρ. γλσζηαθνχο, ςπρνθηλεηηθνχο, ςεθηαθνχ (εγ)γξακκαηηζκνχ), iii. iv. επηιεθηηθή εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ αξρψλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εηδηθά επεμεξγαζκέλα θχιια εξγαζίαο, v. δηδαθηηθνχο πφξνπο θαη πιηθά, vi. κέζα θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο φιεο εθαξκνγήο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ δηαηππψλεηαη επίζεο, ε αηηηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πνξείαο, ε εθηηκψκελε δηάξθεηα θαη ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο εθαξκνγήο Γηαθνξέο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ θαη ζρεδίνπ καζήκαηνο Οη δηαθνξέο ηνπ «δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ» θαη ηνπ «ζρεδίνπ καζήκαηνο» ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Σν ζρέδην καζήκαηνο πεξηγξάθεη έλα ζχληνκν ζε δηάξθεηα κάζεκα, ζε ζηελή ζχλδεζε κε ηε ζρνιηθή χιε θαη ηελ ηζρχνπζα ζρνιηθή πξαθηηθή. Δπίζεο, ην ζρέδην καζήκαηνο είλαη πην πεξηνξηζκέλν απφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην. 8 Ιορδανίδου Α., Παπαϊωάννου Π. (2013) Το διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Γλώσσας. Στα Πρακτικά 34 θσ Συνάντθςθσ, Τομζασ Γλωςςολογίασ, Μαΐου 2013, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (υπό δθμοςίευςθ). 10

11 Σν δηδαθηηθό ζελάξην πξνζεγγίδεη απηή ηελ χιε κε επξχηεηα, δηεξεπλεηηθή αληίιεςε θαη κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία ζηε δξάζε ησλ καζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα ζρέδην δηδαζθαιίαο μαθηηοκενηπικό θαη, θαηά ην δπλαηφλ, διαθοποποιημένο, κε ππνινγηζκφ θαη ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Χο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ην ζελάξην δηδαζθαιίαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζρέδην καζήκαηνο θαη κηθξφηεξν απφ ην ζρέδην εξγαζίαο. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 9 Χζηφζν, απηή ε πξνζαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί θαη ηε βαζηθή δηαθνξά ηνπ έλαληη ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ην νπνίν είλαη ε ζπλεζηζκέλε εθδνρή ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ζρεδηαζκνχ. Βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη θάζε καζεηήο καζαίλεη απηελεξγψληαο θαη φρη παξαιακβάλνληαο ηε γλψζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φηη ε γλψζε είλαη θαηαζθεπή (construction) ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο θαη φρη έμσζελ πξνεξρφκελν ή κεηαβηβάζηκν πεξηερφκελν. Οη καζεηέο «αλεβαίλνπλ» ζηε «ζθελή» ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ αλάιεςε ξφισλ ζε πξνζνκνίσζε πεξηζηάζεσλ ζπλήζσο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο Γεληθέο Παηδαγσγηθέο Αξρέο Οη γεληθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 10 ησλ καζεηψλ θαη ε θαηεπζπλφκελε αλαθάιπςε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα θίλεηξα 11 γηα κάζεζε, ε αλάπηπμε 9 Di Pietro R. J. (1987) Strategic Interaction: Learning Languages through Scenarios. Cambridge: Cambridge University Press Cambridge Language Teaching Library. 10 Koper, R. & Tattersall, C. (2005). Learning Design : A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and Training. Springer Verlag. 11 Wray, D. (2006) Developing critical literacy: a priority for the 21 st century. ην Journal of Reading, Writing and Literacy, 1,

12 ζπλεξγαηηθφηεηαο, ε ελίζρπζε ηδηαίηεξα ησλ αδχλαησλ θαη ζπλεζηαικέλσλ καζεηψλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγλψζεο «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» 12 θαη «καζαίλσ ζηελ πξάμε», ε εμνηθείσζε ηεο «αλαθαιππηηθήο» 13 κάζεζεο θαη ε «κάζεζε κέζσ ηεο δξάζεο» Delors, J. (1996) L éducation: un trésor est cache dedan, Paris: Unesco. 13 Kuhn, D., Black, J., Keselman, A., Kaplan, D. (2000) The Development of cognitive skills to support inquiry learning, Cognition and Instruction, 18, Aldrich C Learning by Doing, N.Y.: Wiley. 12

13 Β ΜΔΡΟ Παξαγσγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ - ρεδηαζκόο δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ 13

14 1 ν Γηδαθηηθφ ελάξην Αζθαιέο Γηαδίθηπν: «Έλα ηζηνδάζνο πνπ εγθπκνλεί πνιινύο θηλδύλνπο» Σάμε: η Γεκνηηθνύ Δπηκέιεηα: Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: ΝΔ Γιώζζα Πξνηεηλφκελε Γηάξθεηα: πλνιηθά 16 ώξεο δηδαζθαιίαο ζε 8 δίσξα, ηα νπνία νινθιεξώλνληαη ζε ηξεηο εβδνκάδεο πεξίπνπ. Δηζαγσγή Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζελαξίνπ έγηλε κε γλψκνλα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη αζθαιή ρξήζε ησλ επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ (online technologies) ζηνπο καζεηέο, εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο πξνθιήζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ - ζε δηαζηάζεηο παλδεκίαο- ζηηο κέξεο καο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε φηη νη καζεηέο/ηξηεο καο είλαη νη «ςεθηαθνί γεγελείο». Γηα απηνχο/εο, ην Γηαδίθηπν δελ είλαη κηα λέα ηερλνινγία, πνπ εκθαλίζηεθε γηα λα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ΔΗΝΑΗ ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ινηπφλ, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, κε επεμεξγαζία πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. ρεηηθφ ζέκα (αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, δηαδηθηπαθή ζπλείδεζε) πξαγκαηεχεηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην: Γιψζζα η Γεκνηηθνχ: 9 ε ελφηεηα «Πάκε κηα βφιηα ζηνλ Γνπέκπη;» Οη καζεηέο ζηελ η Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε φια ηα θεηκεληθά είδε θαη κε ηα βαζηθά γξακκαηηθά θαηλφκελα, άξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη επαλάιεςε θαη εκπέδσζε. 14

15 ηόρνη ΓΝΧΣΗΚΟΗ: α) Κεηκεληθνί: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ αλάιπζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο ζε άιιν. Ζ θξηηηθή αλάιπζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ δφκεζε «λέσλ» θεηκεληθψλ εηδψλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο. β) Λεμηθνγξακκαηηθνί: Να απνθηήζνπλ επρέξεηα ζηελ ρξήζε φισλ ησλ ρξφλσλ ησλ ξεκάησλ. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξζνγξαθία ησλ ξεκάησλ ζηελ πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία ξεκάησλ Δλεζηψηα γ εληθνχ παζεηηθήο θσλήο θαη β πιεζπληηθνχ ελεξγεηηθήο θσλήο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ νξζά Τπνηαθηηθή θαη Πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνγελεηψλ ιέμεσλ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Να ρεηξίδνληαη νη καζεηέο απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Να πξνζεγγίδνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, αθνχ πιένλ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηπρφλ θίλδπλν. ΣΑΔΗ: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ 15

16 ζε ζπδεηήζεηο αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θάζε νκηιεηή, παίξλνληαο ηνλ ιφγν κε ηε ζεηξά, ππνζηεξίδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε ζάξξνο, εμεγψληαο ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε επγεληθφ ηξφπν, φηαλ απαηηείηαη. Πεξηερόκελν Καηαλφεζε θαη παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ-ελεκεξσηηθψλ θαη θαηεπζπληηθψλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή πξνζθιήζεσλ θαη νδεγηψλ, θαζψο θαη κεηθηψλ πνιπηξνπηθψλ (αθίζεο). Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο θαη ηεο πξνζηαθηηθήο ζε θείκελα θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Καζψο, επίζεο, εμνηθείσζε κε ηελ νξζνγξαθία ξεκάησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθιίζεηο. Δπηινγή θαη νξγάλσζε πιηθνύ Όιν ην κέξνο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ θαη λα ην αλαδεηήζνπλ κέζσ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη/ή εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ. 16

17 Πνξεία Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ Πξώην Γίσξν Παξαζέηνπκε έλα βηληεάθη (savemitsos) απφ ην youtube θαη έπεηηα δχν παξνπζηάζεηο γηα αθφξκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ πξψηε είλαη «Σν απέξαλην δάζνο» θαη ε δεχηεξε «Οη θαηλνύξγηνη θίινη ηεο Άλλαο». Απηά έρνπλ σο ζθνπφ λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ην ζέκα. Ύζηεξα, έπεηαη ζπδήηεζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιφ ηνπο επηθεληξψλνληαη ζηα κεηνλεθηήκαηα θαη ζηνπο θηλδχλνπο. Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ πξνεγήζεθε. Δλ ζπλερεία, δεηείηαη απφ θάζε νκάδα λα ζπιιέμεη θαη λα παξνπζηάζεη πξνθνξηθά κε ζπλνπηηθφ ηξφπν- ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ε αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ζχλδεζκνη ησλ παξαπάλσ είλαη: 1) xt5 : (savemitsos.gr) 2) www2.e-yliko.gr/safety/loputon_metsa.html : (Το απζραντο δάςοσ) 3) : (Οι καινοφργιοι φίλοι τθσ Άννασ) 17

18 Γεύηεξν Γίσξν Αθνχ, ζην πξνγελέζηεξν δίσξν, νη καζεηέο έρνπλ παξνπζηάζεη, κε ζχληνκν ηξφπν, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπο παξαζέηνπκε κηα αθίζα κε ην ηη είλαη ζθφπηκν λα πξνζέρνπλ ζην δηαδίθηπν. Δπηδίσμή καο είλαη νη καζεηέο λα ειέγμνπλ αλ άληιεζαλ ζσζηά ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Έπεηηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ άιιεο αθίζεο ζην δηαδίθηπν γηα ην ίδην ζέκα θαη λα ζρεδηάζνπλ απφ κία αθίζα ε θάζε νκάδα κε αλάινγν πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο εγθιίζεηο γηα ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν (Τπνηαθηηθή, Πξνζηαθηηθή). Έηζη, αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. Σξίην Γίσξν ηελ επφκελε θάζε, ζα παξνπζηάζνπκε ζηνπο καζεηέο έλα πεξηγξαθηθόελεκεξσηηθό θείκελν κε ηίηιν «Παγθφζκηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 2011» θαη, κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ κία πξόζθιεζε κε θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδνζρνιηθήο εκεξίδαο «Παγθφζκηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 2012». Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξφζθιεζεο, νη καζεηέο είλαη αλαγθαίν λα κε ιεζκνλήζνπλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο, ηα νπνία ζα ζπδεηήζνπκε πξηλ ην ζρεδηαζκφ: α) πνηνο πξνζθαιεί, β) πνηνο πξνζθαιείηαη, γ) ην ζθνπφ, δ) ηνλ ηφπν θαη ε) ην ρξφλν. Σέινο, νη καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ θαη εηθνλνγξάθεζε ζηελ πξφζθιεζε. 18

19 Σέηαξην Γίσξν Μεηέπεηηα, ζην επφκελν δίσξν, ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα ζπκβνπιεπηηθόθαζνδεγεηηθό θείκελν κε ηίηιν «Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ καζεηέο», ηνπ νπνίνπ ε αλάγλσζε ζα γίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα, έηζη ψζηε λα ηνληζηνχλ νη θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ πνξεία, ν δηδάζθσλ ζα απεπζχλεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηνπο καζεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο. Δθ ησλ πζηέξσλ, ν δηδάζθσλ πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα απνδψζνπλ ηελ θάζε νδεγία γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεδηάδνληαο κία εηθφλα πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηελ θάζε κία. Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη λα εμνηθεηψζνπκε ηνπο καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο θαζνδεγεηηθνχ θεηκέλνπ. Πέκπην Γίσξν Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. Θα ηνπο δεηεζεί ε αλεχξεζε ηεο εηπκνινγίαο ηεο ιέμεο «ηζηνδάζνο» θαζψο θαη ε αλεχξεζε ιέμεσλ κε πξψην ζπλζεηηθφ ηε ιέμε ηζηφο-. Θα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεμηθφ. Θα δνζεί ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο θαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θεξδίδεη. Δπίζεο, ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηελ εηπκνινγία θαη ηε ζεκαζία ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ, θαζψο θαη ζπλψλπκα αλ ππάξρνπλ- απφ ην θείκελν «Παγθφζκηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 2011» κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ Λεμηθνχ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο (http://www.greeklanguage.gr/greeklang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html) 19

20 Έθην Γίσξν Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε γξακκαηηθή. Υξφλνη ξεκάησλ Δγθιίζεηο (Τπνηαθηηθή - Πξνζηαθηηθή) Κιίζε Τπνηαθηηθήο - Πξνζηαθηηθήο Άξλεζε Τπνηαθηηθήο - Πξνζηαθηηθήο (Να παξαηεξεζεί απφ ηνπο καζεηέο φηη ε πξνζηαθηηθή δελ έρεη άξλεζε, ελψ ε ππνηαθηηθή έρεη, ζρεκαηίδνληάο ηελ κε ην «κελ», ρσξίο απαξαίηεηα ην κφξην «λα».) Οξζνγξαθία ξεκάησλ Δλεζηψηα γ εληθνχ παζεηηθήο θσλήο θαη β πιεζπληηθνχ ελεξγεηηθήο θσλήο (π.ρ. ζπκπιεξψλεηαη - ζπκπιεξψλεηε αληίζηνηρα). ρεκαηηζκφο Πξνζηαθηηθήο ζχλζεησλ ξεκάησλ. (Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε πξνζηαθηηθή δελ παίξλεη αχμεζε.) Έβδνκν Γίσξν χκθσλα κε ην θείκελν «Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ καζεηέο», ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο ε παξαγσγή θαζνδεγεηηθνύ θεηκέλνπ, κε βαζηθά δεηήκαηα ηη πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη ηη πξέπεη λα απνθεχγνπλ φηαλ εηζέξρνληαη ζην Γηαδίθηπν. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, νη καζεηέο ζα είλαη ζεκαληηθφ λα δψζνπλ ζπκβνπιέο ζε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο, νη νπνίνη δε γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην Γηαδίθηπν. Όγδνν Γίσξν Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί φια ηα παξαπάλσ, ζα ηνπο πεξηκέλεη κία έθπιεμε! Θα κεηαβνχλ φινη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα παίμνπλ έλα ειεθηξνληθφ 20

21 παηρλίδη (κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα), ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ζηελ αζθαιέζηεξε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν. ηφρνο καο είλαη νη καζεηέο λα μεθαζαξίζνπλ φ,ηη αθφκε ζπγρένπλ ζην κπαιφ ηνπο -φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα- θαη λα εληνπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ζθνπφ λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί ζην εμήο. Ζ ππεξζχλδεζε ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ είλαη: 21

22 2 ν Γηδαθηηθφ ελάξην «Ο θόζκνο καο πάλσ ζε δύν ξόδεο» Σάμε: η Γεκνηηθνύ Δπηκέιεηα: Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: ΝΔ Γιώζζα Πξνηεηλφκελε Γηάξθεηα: πλνιηθά 10 ώξεο δηδαζθαιίαο ζε 5 δίσξα Δηζαγσγή Σν πνδήιαην, ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γλσξίζεη πξαγκαηηθά κεγάιε άλζεζε. εκεηψλεηαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πνδειάησλ ηνπ πιαλήηε καο ππεξβαίλεη ην 1 δηζεθαηνκκχξην. Δπηπρψο, ε δηάζηαζε πνπ παίξλεη ην πνδήιαην ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο Διιάδαο είλαη επνίσλεο γηα ην ζήκεξα, πφζν κάιινλ θαη γηα ην κέιινλ. Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη επίθαηξν θαη δηαρξνληθφ θαη πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, κε επεμεξγαζία θεηκέλσλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. ρεηηθά ζέκαηα (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, νηθνινγηθή ζπλείδεζε, κέζα κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο) πξαγκαηεχνληαη ηα ζρνιηθά βηβιία: Γιψζζα Δ Γεκνηηθνχ: 1ε Δλφηεηα «Ο θίινο καο ην πεξηβάιινλ», 2ε Δλφηεηα «Ζ δσή ζηελ πφιε». Γιψζζα η Γεκνηηθνχ: 1ε Δλφηεηα «Σαμίδηα, ηφπνη, κεηαθνξηθά κέζα». Οη καζεηέο ζηελ Δ θαη η Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε φια ηα είδε θεηκέλσλ θαη κε ηα βαζηθά γξακκαηηθά θαηλφκελα, άξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη επαλάιεςε θαη εκπέδσζε. 22

23 ηόρνη ΓΝΧΣΗΚΟΗ: α) Κεηκεληθνί: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ αλάιπζεο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηνπ ζελαξίνπ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο θεηκεληθνχ είδνπο ζε άιιν. Ζ θξηηηθή αλάιπζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ δφκεζε «λέσλ» θεηκεληθψλ εηδψλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο. β) Λεμηθνγξακκαηηθνί: Να επαλαιάβνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε φισλ ησλ ρξφλσλ ησλ ξεκάησλ θαη θπξίσο ηε ρξήζε ησλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ ζηελ αθήγεζε. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία ξεκάησλ Δλεζηψηα γ εληθνχ παζεηηθήο θσλήο θαη β πιεζπληηθνχ ελεξγεηηθήο θσλήο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ νξζά Τπνηαθηηθή θαη Πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ηφπν θαη ρξφλν. Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνγελεηψλ ιέμεσλ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Να ρεηξίδνληαη νη καζεηέο απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Να πξνζεγγίδνπλ κε θξηηηθή ζθέςε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, δηφηη ν πιαλήηεο καο κε φιεο ηηο απεηιέο πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά «αξγνπεζαίλεη». 23

24 ΣΑΔΗ: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θάζε νκηιεηή, παίξλνληαο ηνλ ιφγν κε ηε ζεηξά, ππνζηεξίδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε ζάξξνο, εμεγψληαο ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε επγεληθφ ηξφπν, φηαλ απαηηείηαη. Πεξηερόκελν Καηαλφεζε θαη παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ-ελεκεξσηηθψλ θαη θαηεπζπληηθψλ θεηκέλσλ κε ηε κνξθή πξνζθιήζεσλ θαη νδεγηψλ, θαζψο θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (αθίζεο). Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ππνηαθηηθήο θαη πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο ζε θείκελα θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. Δπηπιένλ, θαηαλφεζε θαη παξαγσγή αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Καηαλφεζε ησλ δεηθηψλ ρξνληθήο ζπλάθεηαο θαη αηηηφηεηαο θαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ρξφλσλ ζηελ αθήγεζε. Δπηινγή θαη νξγάλσζε πιηθνύ Όιν ην κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ θαη λα ην αλαδεηήζνπλ κέζσ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη/ή εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ. 24

25 Πνξεία αλάπηπμεο ζελαξίνπ Αθφξκεζε κπνξεί λα γίλεη κε θάπνηεο θσηνγξαθίεο δηαθφξσλ πνδειάησλ άιινηε θαη ζήκεξα (Φύιιν Δξγαζίαο 1) θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Έπεηηα, ζε κηα πξψηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζέζε ηνπ πνδειάηνπ ζηε δσή καο ζήκεξα. Πξψην Γίσξν ε κηα πξψηε θάζε, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ -αλνκνηνγελψο σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν- θαη αθνχ παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ηνπο δεηείηαη λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη ζηνπο καζεηέο ε ηθαλφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαδεηθλχνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ έρνπλ εζηηάζεη. Γεχηεξν δίσξν Καηά ην δεχηεξν δίσξν, ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ηνπο δεηείηαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν (κηα αθίζα) κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην, δηαθνζκψληαο ηελ κε θαηάιιειν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ θαη δίλνληαο έλαλ πξσηφηππν ηίηιν, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ δηάθνξεο αθίζεο ζην δηαδίθηπν θαη λα πάξνπλ ηδέεο. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπλζέηνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν κε ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ θαη εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο (δσεξά ρξψκαηα, κεγάιεο γξακκαηνζεηξέο θιπ.). 25

26 Σξίην Γίσξν ε απηήλ ηε θάζε, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην θείκελν «Πνδειαηνδξνκίεο ζε φιε ηελ Διιάδα ηελ Κπξηαθή » (Φύιιν Δξγαζίαο 2) θαη αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχιινπ εξγαζίαο. Αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ κεξψλ κηαο πξφζθιεζεο [α) πνηνο πξνζθαιεί, β) πνηνο πξνζθαιείηαη, γ) ην ζθνπφ, δ) ηνλ ηφπν θαη ε) ην ρξφλν] κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηεο. Να ζεκεησζεί φηη αμηνινγείηαη θαη ε ρξήζε εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ, δηφηη ηνπο ηνλίδνπκε φηη κηα πξφζθιεζε γηα λα καο ειθχζεη ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο απαηηείηαη λα έρεη, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν, θαηάιιειε εηθνλνγξάθεζε. Σέηαξην Γίσξν ε απηφ ην δίσξν νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θείκελν «Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ κε πνδήιαην» (Φύιιν Δξγαζίαο 3). Αξρηθά, νη καζεηέο θάλνπλ ζησπεξή αλάγλσζε θαη κεηά δεηείηαη λα αλαγλσξίζνπλ ηη είδνο θεηκέλνπ δηάβαζαλ. Αθνχ θαηαιήμνπλ φινη καδί φηη πξφθεηηαη γηα αθήγεζε, επφκελε ελέξγεηα είλαη λα δηαρσξίζνπλ ηελ επηκέξνπο δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ (πξνζαλαηνιηζκφο, εμέιημε δξάζεο, αμηνιφγεζε, ιχζε, θιείζηκν). Έπεηηα, αθνινπζνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 3. Πέκπην Γίσξν Χο ιεμηινγηθέο αζθήζεηο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλεπξεζεί ε εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ «εξγνδφηεο» (Φχιιν Δξγαζίαο 2) θαη «πνδειαηνπνξεία» (Φχιιν Δξγαζίαο 3). Μεηέπεηηα, δεηείηαη ε αλεχξεζε ιέμεσλ κε πξψην ζπλζεηηθφ ηε ιέμε «έξγν» θαη 26

27 «πνδήιαην». Σέινο, ζε απηή ηε θάζε, κηα αθφκε δξαζηεξηφηεηα γηα παξαγσγή ιφγνπ είλαη: «Πξνζπαζήζηε λα μαλαγξάςεηε αηνκηθά απηφ πνπ δηαβάζαηε κε δηθά ζαο ιφγηα, ζαλ λα είζαη εζχ ν αθεγεηήο θαη ζαλ λα έρεηο δήζεη ν ίδηνο ηα γεγνλφηα. ε ηη πξφζσπν ζα γίλεη ηψξα ε αθήγεζε;». Έηζη, αμηνινγείηαη ε παξαγσγή θαη ε θαηαλφεζε ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαζψο θαη ηα δχν είδε αθήγεζεο (πξσηνπξφζσπε θαη ηξηηνπξφζσπε). 27

28 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 28

29 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ θαη αθνινπζήζηε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 1. Βξείηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ην ζρέδην ελνηθίαζεο πνδειάησλ απφ ηνπο δήκνπο. 2. ρεδηάζηε ζηνλ ράξηε ηεο Αζήλαο ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ πνδειαηνδξνκία. 3. Καηαζθεπάζηε κηα δηθή ζαο πξόζθιεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Με ζχλζεκά ηνπο «Αλνίγνπκε ηνλ δξφκν ζηε δσή» ρηιηάδεο πνδειάηεο ζε 45 πφιεηο ζε φιε ηελ Διιάδα, δίλνπλ ξαληεβνχ ηελ Κπξηαθή ην κεζεκέξη, γηα ηελ 6ε Παλειιαδηθή πνδειαηνπνξεία, κηα ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΙΔ Δ ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ «παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε θεθάηεο δηακαξηπξίαο θαη επίκνλεο δηεθδίθεζεο», κε θεληξηθφ αίηεκα «βηψζηκεο κεηαθηλήζεηο». Οη πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παλειιαδηθή πνδειαηνπνξεία, ηελ νπνία νξγαλψλνπλ νκάδεο πνδειαηψλ θάζε πφιεο, είλαη: Αζήλα, Αιίαξηνο, Ακαιηάδα, Αληίπαξνο, Άξγνο, Άξηα, Βφινο, Γξάκα, Εάθπλζνο, Εαράξσ, Ζγνπκελίηζα, Ζξάθιεην, Θάζνο, Θεζζαινλίθε, Ηεξάπεηξα, Ησάλληλα, Καιακάηα, Κάξπζηνο, Καηεξίλε, Κέξθπξα, Κνδάλε, Κνκνηελή, Κφξηλζνο, Λακία, Λάξηζα, Λήκλνο-Μχξηλα, Ληβαδεηά, Μεζνιφγγη, Μπηηιήλε, Μφινο - Κακέλα Βνχξια - Άγηνο Κσλζηαληίλνο, 29

30 Ναχπιην, Ξάλζε, Πάηξα, Πξέβεδα, Πηνιεκαΐδα, Ρέζπκλν, θχξνο, πάξηε, ρεκαηάξη, Σξίθαια, Φιψξηλα, Υαιθίδα, Υαληά, Υίνο, θάια Χξσπνχ. ηελ Αζήλα, ην ξαληεβνχ είλαη ζηηο 12 ην κεζεκέξη, ζην πεδίν ηνπ Άξεσο, θαη πεξίπνπ 45 ιεπηά αξγφηεξα ζα θηλεζνχλ ζηελ εμήο δηαδξνκή: Αιεμάλδξαο Βαζηιίζζεο νθίαο Παλεπηζηεκίνπ Οκφλνηα 3εο επηεκβξίνπ Ηνπιηαλνχ Γειεγηάλλε (ηάζε ζηελ Σξνραία )- Αρηιιέσο Θεξκνππιψλ Αζσκάησλ. Ο ηεξκαηηζκφο ζα γίλεη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Δξκνχ. Βαζηθφ αίηεκα ηεο θηλεηνπνίεζεο είλαη νη βηψζηκεο κεηαθηλήζεηο. «Εεηάκε ρψξν γηα ην πνδήιαην αιιά θαη πξνψζεζε ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ. ηνλ θαηαηγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νθείιεη ε πνιηηεία λα παξάζρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ ρξήζε ηνπ πνιπέμνδνπ απηνθηλήηνπ. Σν ιεσθνξείν, ην ηξφιετ, ην κεηξφ θαη ην ηξακ δελ είλαη πνιπηέιεηα, αιιά είδνο πξψηεο αλάγθεο, θαη ηα θφκηζηξα νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ αλαιφγσο.» Παξάιιεια κε ηελ πνδειαηνπνξεία, θαη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, δηνξγαλψλεηαη ε θακπάληα «Με Πνδήιαην ζηε Γνπιεηά», απφ ηηο 15 Μαΐνπ κέρξη ηηο 14 Ηνπλίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΦΑΑ Σξηθάισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, φπνπ θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο, δειψλνληαο ζε φινπο φηη ην πνδήιαην είλαη παξφλ ζηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε. Ζ θακπάληα αλαδεηθλχεη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ εξγαδφκελνπο πνπ κεηαθηλνχληαη κε πνδήιαην. (δηαζθεπή) 30

31 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3 Γξαζηεξηφηεηεο: 1. Αθνχ δηαβάζεηε ην θείκελν, παξαηεξήζηε πφζνη δηαθνξεηηθνί ρξφλνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πνηα πξφζσπα. Δλ ζπλερεία, θαηαγξάςηε ηνπο θαη εμεγήζηε γηαηί. 2. Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, χζηεξα βξείηε θαη γξάςηε ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ρξφλν θαη ηφπν. 3. ηελ πνξεία, θαηαζθεπάζηε έλα πηλαθάθη κε δχν ζηήιεο φπνπ λα αλαγξάθνληαη φια ηα κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ δειψλνπλ ρξφλν θαη ην ίδην γηα ηνλ ηφπν. 31

32 4. Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ κε πνδήιαην Ο Βαζίιεο Μεζηηίδεο γελλήζεθε ην 1975 ζηε Θεζζαινλίθε, είλαη ςπρνιφγνο θαη αζρνιείηαη κε δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιίγν ή θαζφινπ ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ο Βαζίιεο, ινηπφλ, δηήλπζε ρηιηφκεηξα ζε 40 ρψξεο θαη 4 επείξνπο θάλνληαο ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ ζε 14 κήλεο. Δκπλεπζκέλνο απφ έλα βηβιίν πνπ δηάβαζε γηα έλα δεπγάξη Γάιισλ, νη νπνίνη ηαμίδεπαλ αλά ηνλ θφζκν επί δεθαηέζζεξα ρξφληα, μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ ζηηο 5 Μαΐνπ 2005 απφ ηε Θεζζαινλίθε. Δθηφο απφ ην βάξνπο 60 θηιψλ πνδήιαηφ ηνπ, πήξε καδί ηνπ 500 επξψ, κηα πηζησηηθή θάξηα, έλα αηνκηθφ αληίζθελν θαη εμνπιηζκφ ππαίζξηαο δηαβίσζεο, ειάρηζηα ξνχρα, θαξκαθείν, αληαιιαθηηθά πνδειάηνπ, ράξηεο θαη κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο ηνπ θνηκφηαλ είηε ζηελ χπαηζξν είηε ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (πάξθα, βελδηλάδηθα, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο θαη άιια ζεκεία. Αληηκεηψπηζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο (απφ 49 έσο -6 βαζκνχο) θαη δπλαηνχο ελάληηνπο αλέκνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηα πεξηζζφηεξα κέξε ζπλάληεζε ηελ θαινζχλε, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θηινμελία πνπ ηνπ πξνζέθεξαλ νη άλζξσπνη θαη φπνηε ρξεηάζηεθε βνήζεηα είρε ηε ζπκβνιή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ηαμίδη νινθιεξψζεθε ζηηο 6 Ηνπιίνπ Σν κνλαδηθφ θαηφξζσκα ηνπ Βαζίιε Μεζηηίδε αθνινπζήζεθε απφ έλα δπζάξεζην γεγνλφο. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα άγλσζηνη έθιεςαλ ην πνδήιαην κε ην νπνίν έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ην ζπίηη ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απνηεινχζε γηα ην Βαζίιε Μεζηηίδε έλα παηδηθφ ηνπ φλεηξν, αιιά θαη «κηα πλεπκαηηθή κάρε ελάληηα ζηηο απαηειέο επθνιίεο πνπ ππφζρεηαη ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηηζκφο». Ζ γλσξηκία θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ιαψλ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο θαη κεηαθξάδεηαη ζε έλα επξχηεξν θάζκα επηινγψλ ζηε δσή

33 3 ν Γηδαθηηθφ ελάξην «Να δεη θαλείο ή λα κε δεη ζην ρσξηό; Ιδνύ ε απνξία...» Σάμε: η Γεκνηηθνύ Δπηκέιεηα: Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: ΝΔ Γιώζζα Πξνηεηλφκελε Γηάξθεηα: πλνιηθά 10 ώξεο δηδαζθαιίαο ζε 5 δίσξα Δηζαγσγή Όζν πεξηζζφηεξν βνπιηάδνπκε ζηελ χθεζε, ηφζν πεξηζζφηεξν κεγαιψλεη ην θχκα θπγήο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πξνο ηελ επαξρία. ε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ηνπ 60, ζηηο κέξεο καο νη φξνη έρνπλ αληηζηξαθεί θαη κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη πιένλ γηα κηα ηάζε κεηαλάζηεπζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ πξνο ηελ επαξρία. Άλεξγνη, νηθνγέλεηεο, αθφκε θαη λένη άλζξσπνη πνπ δελ βιέπνπλ θακία πξννπηηθή ζηελ Αζήλα κεηαθνκίδνπλ ζε πφιεηο θαη ρσξηά ηεο πεξηθέξεηαο, αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε. Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, αλ θαη δελ έρεη πάξεη αθφκα κεγάιεο δηαζηάζεηο, είλαη εληνχηνηο αμηνζεκείσηε, κηαο θη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ θαίλεηαη λα είλαη απνθαζηζκέλνο λ αιιάμεη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα ζηξαθεί πξνο ηε γεσξγία, ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηελ θηελνηξνθία, αθφκα θαη ζηηο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, φζνη θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ ρξήκαηα γηα λα επελδχζνπλ. Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη επίθαηξν θαη πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, κε επεμεξγαζία θεηκέλσλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξαγσγή αλάινγσλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ζηελ η Γεκνηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε φια ηα είδε θεηκέλσλ θαη κε ηα βαζηθά γξακκαηηθά θαηλφκελα, άξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη επαλάιεςε θαη εκπέδσζε. 33

34 ηόρνη ΓΝΧΣΗΚΟΗ: α) Κεηκεληθνί: Σα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα επηρεηξήκαηα είλαη ινγηθνί ζπιινγηζκνί κε ηνπο νπνίνπο αηηηνινγνχκε ηελ άπνςή καο, γηα λα πείζνπκε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο. Nα θαηαλννχλ επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα (κέζσ «θξηηηθήο αλάγλσζεο»). Να κάζνπλ ηηο θεηκεληθέο ζπκβάζεηο γηα ηε δφκεζε επηρεηξήκαηνο/ επηρεηξεκάησλ. Να αζθεζνχλ ζηε ζεσξία ηεο πεηζνχο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ. Να εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο, επηρεηξεκαηνινγψληαο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ (π.ρ. πηζηεχσ πσο, θαηά ηε γλψκε κνπ, θξίλεηαη απαξαίηεην θηι.). Να κάζνπλ λα δνκνχλ «λέα» θεηκεληθά είδε γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη απνδέθηε επηθνηλσλίαο. β) Λεμηθνγξακκαηηθνί: Να εληνπίδνπλ αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο θαη λα θαηαλννχλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν ζε επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα θαη θαηά ζπλέπεηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ππνηαθηηθή ζχληαμε. Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ Δλεζηψηα, πξνθεηκέλνπ λα δεισζνχλ θαζνιηθέο αιήζεηεο δηαξθήο ηζρχνο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ νξζά Τπνηαθηηθή έγθιηζε. 34

35 Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ δειψλνπλ νκνηφηεηα - αλάινγε ζεκαζία (επίζεο, θπζηθά, βέβαηα), άιιεο πνπ εθθξάδνπλ πηζαλφηεηα (ελδέρεηαη, είλαη δπλαηφλ, πηζαλφλ) θαη άιιεο πνπ εθθξάδνπλ δενληνινγία (πξέπεη, ρξεηάδεηαη, θξίλεηαη απαξαίηεην). Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ θαη ηελ παξαγσγή νηθνγελεηψλ ιέμεσλ. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: Να ρεηξίδνληαη νη καζεηέο απνηειεζκαηηθά ηα ζηνηρεία καθξνδνκήο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία. Να αμηνινγνχλ έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, σο παξαγφκελν ιφγν, βάζεη ησλ θεηκεληθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ θαη θξηηεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο γξακκαηηθέο δνκέο ηνπ. ΣΑΔΗ: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν αθνχγνληαο πξνζεθηηθά θάζε νκηιεηή, παίξλνληαο ηνλ ιφγν κε ηε ζεηξά, ππνζηεξίδνληαο ηε γλψκε ηνπο κε ζάξξνο θαη αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν ηεο πεηζνχο, κε απψηεξν ζθνπφ λα πείζνπλ ην ζπλνκηιεηή ηνπο. Έηζη, ζα αλαπηχμνπλ, γεληθφηεξα, δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ζε θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία. Πεξηερόκελν Καηαλφεζε θαη παξαγσγή θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ, πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ππνηαθηηθήο έγθιηζεο ζε θείκελα θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ. 35

36 Δπηινγή θαη νξγάλσζε πιηθνύ Όιν ην κέξνο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαηξέμνπλ θαη λα ην αλαδεηήζνπλ κέζσ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη/ή εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Δξγαζηήξην Ζ/Τ. 36

37 Πνξεία αλάπηπμεο ζελαξίνπ Αθφξκεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάλνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ εμήο απιή εξψηεζε: «Πνχ ζα πξνηηκνχζαηε λα κέλεηε, ζην ρσξηφ ή ζηελ πφιε θαη γηαηί;». Πξώην δίσξν Αθνχ απαληήζεη ν θάζε έλαο καζεηήο ζηελ πξναλαθεξζείζα εξψηεζε, ηφηε έρνληαο ρσξηζηεί νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, ε θάζε νκάδα ζπγθεληξψλεη θαη θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ηεο. Έπεηηα, ν δάζθαινο - θαζνδεγεηήο δεηά απφ θάζε νκάδα λα θαηαζθεπάζεη δχν ράξηεο επηρεηξεκάησλ, κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξήκαηνο, φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ αληεπηρεηξήκαηνο. Ο πξψηνο ζα έρεη σο θχξηα ηδέα ηε δσή ζην ρσξηφ, ελψ ν δεχηεξνο ζα έρεη σο θχξηα ηδέα ηε δσή ζηελ πφιε, φπσο δηαθαίλεηαη παξαθάησ: ηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηείηαη λα παξνπζηάζεη ε θάζε νκάδα ηνπο δηθνχο ηεο ράξηεο, θαη εθφζνλ πξνεγεζεί έλαο δεκνθξαηηθφο δηάινγνο, λα θηάζνπλ νιηζηηθά ζε κηα θαηάιεμε/ζπκπέξαζκα. 37

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα