Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1279, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ-EKM ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 4 H ENΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 13 Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 21 ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 12 Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» Σελίδα 9 Σελίδες Για τους αναγνώστες Ο κ. Πλευράς εισπράττει ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ για λογαριασμό της εφημερίδας μας. Παρακαλούμε τους συνδρομητές μας να διευκολύνουν το έργο του Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 10 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου, της αποπεράτωσης ενός σημαντικού έργου, του Κολυμβητηρίου του Λόφου Αξιωματικών. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμά μας, προϋπολογισμού ευρώ, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για χρηματοδότηση ευρώ και ο Δήμος Περιστερίου είχε αναλάβει την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού. Ως τη διακοπή της χρηματοδότησης του έργου είχε πιστοποιηθεί από το ΘΗΣΕΑΣ το ποσό ,61 ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,71 ευρώ και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αντίστοιχης συμβατικής συνολικής δαπάνης κατά ,78 ευρώ λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Προβλέπεται δε να αυξηθεί κατά ευρώ περίπου λόγω αύξησης της δαπάνης του ποσού της αναθεώρησης εξαιτίας της διακοπής των εργασιών. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ˆ ˆ ` ˆ À ¾ˆ ¾ ` ¾ ` ØØ ÓÌ Û Ô ÑØåÙ æòö Ñ Ò æûìøöüú ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÉÒâ Ì Ú ÙÌ ÌÑ ÒØÙÌ Ú åû Ú, ÌÜÔæ ÛÖÜÚ Òæ ÖÜÚ. æóàú ÑÆ Ö Ö ÖÒ Û ÑÖå Ì ÓâÔÖÜÔ, æ àú âô Ú ÔàÙÛæÚ ÓÖÜ ÖÜ ÙÜÔÆÔÛ Ù ØæÙÝ Û Ñ ÓÆ- Ò ÙÛ ÌÒ ÝØÆ Ô ÑÖÜÛÙ åôì. -» ÓÖÜ Ì Ú æû ÌåÞÌÚ ÛçÞ Ó ; - æþ ÌÜÛÜÞØÚ. ØæÑÌ Û ÑÆÒÖÜÚ. - æ ÙÛÌÔÆ ÖçÛÙ Ü Öˇâ- Ûà. - æþ æ ÖçÛÙ. - æûì àú ÛÖ ˇÌÚ; - æ... åûìú ÝåÒÌ ÓÖÜ. ÜÛæ ÛÖ Ó ØÛçØ Ö ÛØ ÉÆÓÌ ÑÆˇÌ ÞØæÔÖ. íô Ó ØÛçØ Ö ÖÜ ÑØ ÛÆ 2 Ñ 3 ÓªÔÌÚ. ÌÔ Ó Ú ÝÛÆÔÖÜÔ Ö ÆÒÒÌÚ ÌÑ - ÒØÙÌ Ú, ÆÓÖ, É ÝÛåÙ Ñ.Ò. â- ÞÖÜÓÌ Ñ ÛÖ Ó ØÛçØ Ö Û Ú åû Ú.»ÆÒ ÙÛ ÛÖÔ ÌÔÆØ, ÙÞÌ æô ÑÆˇÌ ÓâØ Ü ÆØÞÖÜÔ ÌÑ ÒØÙÌ Ú åû Ú. åûìø Û Ú ÜØ ÑâÚ ÕÜ ÔÆà ÔàØåÚ Ñ ÛØâÞà Ô ØÖÒÆÉà Û Ú 15 ÓÌ 20 åûìú ÛàÔ ÝæØàÔ `ÜÒÒæ àô Ñ ÆÒÒàÔ ÝÖØâàÔ ÙÜÔ Û Ú ÆÒÒÌÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú. ÖÔÛÆ ÙÛ ÓÌÙÆÔÜÞÛ ÝÛÆÔà Ù åû ÕÌˇÌàÓâ- ÔÖÚ, ÛØÓ ÙÛ Ô ÑÖçØ Ù. íô Ó ÆÔ Ö ÙÛ Øª ÖØ Ñ ÓÌÛÆ ßÕÌØæÚý ÙÛÖ ÑØÌÉÆÛ. Ý Ûæ ÖçÛÌ ÙÑâß. òùûìø æ ÛâÛÖ Ö ÛÙ Ó ÖÒæ Ó ÙÌ åûìú, ÙÌ ÑÖÜØ - Ó â ÌÚ Ñ.Ò., Öç æøìõ. Ö ÓÆÓ Ñ ÙÛÖÔ ç ÔÖ ÓÖÜ ÉÒâ à ÌÝ ÆÒÛÌÚ àú ÛØâÞà ÙÌ åûìú Ñ âþà Æ ÞÖÚ àú ÌÔ ˇ Û Ú ØÖÒÆÉà. - ÜÛÆ ÛØ ÉÆÌ Ñ ÔÌåÚ æû Ô ÌåÔ ßÙ Ó åôàôý ØæÙà Ö. ÌÙç Øâ Ì Ô Ú ÙÌ æòìú Û Ú ÌÑ ÒØ- ÙÌ Ú; - Ó Æ ÝÖØÆ ÖÝÌç à ÓÌØ - ÑâÚ ÒÒÆ ÓÌÛÆ ÑÖçà ØÆ ÖÔ, ÜÛæ ÝÖÔÛå à Ô åôà Ñ Ú ÛØ ÉÆà ÛÖ æø ÛÖÜ... ÔÆÙ â ÖÜ. ÜÛÆ ÓÖÜ Ìå Ì Ö ÝåÒÖÚ ÖÒ - ÛÌÜÛªÚ Ñ ÙÛÌçà Û å ÛØ ÉÆÔÌ æòö Ö Ì åù ÓÖ ÌåÛÌ ÌåÔ ÖÒ Û - ÑÖå, ÌåÛÌ ÌåÔ ªÓ ØÞÖ Ñ.Ò. åô Ó Ü ÖÞØâàÙ ÖÜ Ì ÉÆÒÒÌÛ Û Ô Ì ÑÖ ÔàÔå ÓÌ ÝåÒÖÜÚ Ñ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÛàÔ. Ô ÌåÓ Ì Ò ÑØ ÔªÚ ÓÖÜ ØâÙÌ ÛÖ âˇ ÓÖ Û Ú Ù Òæ Û Ú. `Ì æò Û Ù åû ÔªÓÌØ Øà- ÛÖÞØÖÔ ÆÚ Û Ô ÑæÉÌ Ö ÛªØ Ý - ÓåÒ Ú, Û Ô ÓÖ ØÆ Ì ÙÛ ÓâÒ Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú Ñ ÙÌ æ Ö ÖÔ âùì ÛÖ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ßÝÒÖÜØåý ˇÌàØÌåÛ Ö ÛÜÞÌØæÚ Û Ú ÞØÖÔ ÆÚ. ÑÛæÚ æ Û Ù åû, åû ÑæÉÖÜÔ ÆÝÖØÖ ÝÖØÌåÚ, `çòòö- Ö, `àó ÛÌå, ¾Ø ÔØÙÌ Ú, ÙÞÖ- ÒÌå Ñ.Ò. ØÖÜÙå Ì ÙªÓàÔ ÓÌÒØÔ Ñ æþ ÓæÔÖ. íô Ú ÜÛÖçÚ ÌåÔ Ñ Ö ÕÆ ÌØÝæÚ ÓÖÜ Ö ÖØ ÆÔ Ú Ö Ö ÖåÖÚ ÌåÔ» ÑØ - Ù ÆÛ Ú 2 Ú ÌÔ ÆÚ Ñ ÛØâÞÌ ÙÌ åûìú» ÑØ Ù Û ÑØÔ `ÜÒÒæ àô ÒÒÆ Ñ æ ÖÜ ÛÖÔ Ñ ÒÖçÔ. ÖÔ ÙÜÔÆÔÛ Ù ÙÛÖ Ñ ÝÌÔÌåÖ, ª ÓÌ ÛÖ Ñ ÝÌ ÆÑ Ó Ú Ñ ÔÖåÕ ÓÌ ÑÖÜ- ÉâÔÛ çøà æ Û Ú åûìú. - Ø ÕÆ ÌØÝÌ ÝâÛÖÚ ª ÙÌ ÖÒÒâÚ åûìú, æþ ÉâÉ æ àú ÆÒÒÌÚ ÞØÖÔ âú. æ åûìú» ÑØ - Ù Û ÑØÔ `ÜÒÒæ àô, åûìú, ÓâÞØ åûìú ØÖÙÑæ àô. ìòòàùûì ÛØØ ÌÜÑ ØØ Ûå É ªÑ ÙÛ ÙçÔÛ Õ. - Òâ à Ù ØâÙÌ ÛÖ âˇ ÓÖ, ÛÖÜ Ìå. - ÉâÉ Ó ØâÙÌ.» ÌÜæ- Ó ÙÛÌ ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ åˇöüùìú, åôö- ÔÛ ÖÓ ÒåÌÚ, ÑÖç ÖÔÛ ÑÆ Ö ÛØ Öç æ ÞÖØà åìú, ÉÒâ ÖÜ- ÓÌ Ñ ÞÖØÖçÚ Û Ú». Ùå Ú, Ó ÒÆÓÌ Æ, Ì ØªÔ, ÔÛ ÒÒÆÙ- ÙÖÜÓÌ ÌÜÞâÚ, ÛØØÓÌ ÓÌÒÖÓ ÑÆØÖ- Ô, åôöüóì ÑÆ Ö Ö Ô ßÜÑÛ Ñæ, åøôöüóì ÛÖ ÑÖÓÓÆÛ Û Ú åû Ú Ñ ÛØ ÉÆÓÌ ÛÖ Ù åû. ÌÔØ ÙÛ ÜÛ Æ Ó Ú ÔÛ ÞÖçÔ ÑæÓ Ö ÌÜÞâÚ Ì ØªÔ, ÓæÒ Ú ÔÖåÕÖÜÓÌ Û Ô Û ÒÌæØ Ù ÉÒâ ÖÜÓÌ ÓÌ ÛØÖÓÆØ æòö Ñ ÑÆ Ö ÌÚ ÌÙÛåÌÚ ÌÞˇØÖ Ø - Õ ØÔ æ àú ÙÛ Ô Ò ÌØå ÛØØ ÓÌ ÔÌÑØÖçÚ Ñ ÛØ ÜÓ ÛåÌÚ. íûù - ÙÛØÔÖÜÓÌ àú æòìú ÜÛâÚ Ö ÓÌ ÒæÙÛÖÓÌÚ ÌÜÞâÚ Ì ØªÔ, ÌÔ â Ù Ô, ÖçÛÌ ˇ ÆÙÖÜÔ ÖÛâ.»âÔÖÜÓÌ ÓÌ Û Ô ÒçÑ Û Ú åû Ú ª Ô ÌåÓ ÙÛÌ ÛÜÞÌØÖå ÓÌ âô ßÝÒÖÜØåý ÖÜ ÔÛ ØÖÙà ÌçÌ ÑÆ- Ö Ö É ÉÒåÖ. - ÌÔ ÓÖÜ ÒÌÚ Û ÛØàÚ Û ÑÖÓÓÆÛ Û Ú åû Ú; - ÌÒÌÜÛ å æþ, Û Ó Ìçà Ù âô ÔâØ Ñ Ø æûìø ˇ à ÙÛ ÜÔ åñ ÓÖÜ Ô Û ÑÆÔÌ... Õ ÓÆ-.» ÌÒÆÚ, Ûå ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ- ÔÖÓ Ñª ÑØåÙ ÖÜ Ó Ú ßÝæØÛàÙ Ôý æþ ÓæÔÖ Û Ú åûìú ˇ ÑÆÔÖÜÓÌ Õ ÓÆ ÒÒÆ Ñ ÑÆÛ... ÆÒÒÖ. ˆ ÖˇâÛà Ô Ñ ÛÆÒ ÉÌÚ Û Ú ÌÔÔÖØ.»ÆÒ ÙÛ Ô Ó ÖØÖçÙ ˇ ØæÛÌ - Ô Ô ÒÒÆÕÌ... ÌçÙ åû. ÔÛå ÆÞ Ø, ÖÜ ÉÒÆ ÛÌ Û Ô Ü Ìå, ÞÆˇ ÑÌ Òå Ö... Ù ÔÆÑ ª ÛÜØå ÓÌÙ ÙÛ åû Ô ÛØØ ÌÛ Ö ÌÜÞÆØ ÙÛ Ñ ÔÛå É Ù Òæ Û Ô Û Ô ÒâÓÌ...É Ù ÒÖÙ Ô Ñæ Û ª É Ù ÒÖÛÜ- Øæ Û. - åôìû ÜÛæ ÓÌ ÛâÛÖ ÑØåÙ ; -» ÑÆØ Ô ÔæÛ Ô, Ô Ì Ú àú ˇ ªÛ Ô Ö... ÔæÙÛ ÓÌÚ Ö ÌÑ ÒØÙÌ Ú. ÑÌå ÙÛ ÓÆÛ ÙÌ ÑÖÜÉâÔÛ Ó Ú. æóàú ÛÖ...ÙåØ Ò ÓÌ Û Ú åûìú ÙÜÔÌÞå ÌÛ Ñ ˇâÒà Ô ÌÜÞ ˇØ Ü ÖÓÖÔª Ñ ÑÖÜØÆ Ö ÙÛÖÜÚ Ö- Ò ÛÌÜÛâÚ, ÓÆØÞÖÜÚ, ÓÖÛ ÑÖçÚ `ÜÓÉÖçÒÖÜÚ Ñ.Ò. ÓâÞØ ÛÖÔ...»ÆØÛ ÖÜ ˇ åôöüô ÙÌ ÌÑ - ÒØÙÌ Ú åû Ú. æóàú Ý ÔÛÆ ÌÙÛÌ Û Ô âñ Ò Õª ÓÖÜ æû Ô Ìå ÛÖÔ ÖØ ÆÔ Û Ô ÌØ ÙÓâÔ ÜØ Ñª Ô É åôì æ ÛÖÔ Ñ Ô Ó ÛÖ ØÆÝÖ ß ý ÙÛ Ô Ö æ Ñ Óå Ú! - ÀÌ ÖØ ÆÔ, ÌÔ ª ÌÚ ÙÌ ÌÑ ªÒàÙ åû Ú ÙªÓÌØ ; - ÌÉ åàú Ñ ª, ÌåÞ Ñ Ó ÛÖ æ ÌÜÓ, ÒÒÆ ØÖÛåÓ Ù Ô Øˇà ÙÛÖ ß ý Ô à âô Ñ Û Ò ÑÛ Ñæ ÖÜâÙÛÌØÔ, ÛÖ ß- ÆÔ ÑÖ, Ö Û ÓàØæÚý. ÒÆÒ Ñ Û 6 ÌÜØØ ÛÖ Ì Ù ÛªØ Ö... Ì Ì ª Ó ØâÙÖÜÔ Û ÖÜâÙÛÌØÔ ÙÑâÝÛÖ- Ó Ô Û Ô à Ñ Ì Ø ÝªÔÖÔÛ Ú... ÑÆ Ö ÌÚ ÌÑ ÒØÙÌ Ú åû Ú. ¾ ¾ˆ À¾ À ` Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ó Ú Ñ - Û ÑÒÜ ÌÛ Ö ÝØ ÙÌ Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÓÌÛ ÝÖØ Ñ Ù Ó Ù, Ò- Ò ØÞ Ñ ÙÜÔ Ì ÖÔÛ Ô ÓÌ Ì Ô Ø Ó Û ÑÖ Ì ÖÔÖÚ. ÌÓ ÛÖ Ì Ô Ô ÔàØ ÖÜÓÌ àú Ñ ˇ Ì- Øàˇ Ñ Ô ÜÛÌ Ú Ö ÝØ ÙÌ Ú. ØàÌ Û ÔÜÞ ÛÖÜ Ñ - É : ÌÒÌÜ ˇÌØ Ò ÖÛÌ- ÒÖÜ ÙÌ Ì Ô Ö Û Ö ÓÖÝ Ò àô ÙÓ Û ÛÖÙÖ ÙÛ ØàÓ Ñ ÖÙÖ Ñ ÙÛ ÉÜ ÔÛ Ô ÞØÖÔ. ¾ Ò ÙÛÌ Ú Û Ô ÙÜÔ ˇàÚ ÙÑÒ ÉÖ, Ö Ö Ö Ö Ì àñ Ô Û Ô Ñ ÓÌ ÔÛ ÒÒ Ó Û Ô ÌÒÌÜˇÌ ØàÙ ÛÖÜÚ. `Û Ô ÌÒÌÜ - ˇÌØ Ò Ì ÛØÌ ÖÔÛ Ô Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ ÞÛÜ Ó Ö àú ØÖˇ Ì Ú, ÑÒàÛÙ Ì Ú, ÑÖÜÛÖÜÒ Ì Ú. ¾ÓàÚ Û ÜÛÖÞØÖÔ ÖØÌÜ ÖÔÛ Ô Ö Ñ ˇÌ Ì ÖÜÚ Ø Û ÖÜÔ Ì Ú. ¾ Ô Ñ Û Ú Ì ˇ Ì ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ ØÖÑ ÒÌ ÙÌ Ñ Ó ÓÜÞ ÙÛÖÔ ÔÛ ÒÖ ÛÖÜ, Ì ÖÔÖÚ ÖÒÜ Ü ÙÑÖÒÖ Ô ÖÞ Ñ ÛÖØˇàÛÖ. ÔÜ Þ ÛàÔ ÙÑÒ ÉàÔ, Ö Ö Ö Ö É ÖÜ Ù Ô ÙÛ Ñ ÛÌØ- Û Ô ÑÖ, ÓÌ Ò Ñ ÙÑÒ Ø Ö Û Ú ÝÖØÌÚ Ñ Û - Ô Ñ ÙÛ ÑÌ Ú ÌØ Ù ÌÚ ÖÜ ÌÑÛÌ- ÒÖÜ Ù Ô. Ø Ô É ÖÜÔ ÙÛ Ô ØÌ - Ô, ÒÖ ÖÔ, Û Ì ÛØà Ô. ÛÙ Ì ÑØ Û ÙÌ ÝØ Ù ßÛØàÌ Û ÔÜ Þ ÛÖÜ Ñ É ý. Ì É Ù ÓÌØ Ü Ö ÒàÔÌ Ì Ô ÌØ ÙÛ - ÑÖ ÛÖÓÖ.» ÒÒ ÙÌ ÒàÙÙ ÓÖÜ: ÙÛ ÉÜ ÔÛ Ô ÞØÖÔ Ô ÒÖ ÓÌ ÛÖ Ø ÛàÓ Û Ô Ñ Û Óà- Ø ÖÜ Ì É ÒÒÖÛ Ô ÙÛÖÔ - Ø É Û.¾Û Ô, ÒÖ ÖÔ, Ñ Ö ÖÚ Ó ÒÖÜ ÙÌ ÖÒÜ Ñ Ì ÒÌ Ì ÒÖ ÖÜ ÌÔ Ì ØÌ Ì Ô Ì àˇöü Ô Û ÓàØÖÜ ÔÛ Ô ÓÌ Ì Ô Ô ØàÛÖÛÜ- Ö ÛØÖ Ö. ÖÜ Ì Ô Ô Ô Ó Ù - ÙÌ Ì Ô ÞÖØÛÖ Ì àú ÖÛÖÜ Ô ÓÌÛ ÛØ Ì ÙÌ ÖÒÛÖ ÓÌ Ù ÙÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜ. Ö ÞÖØÛÖ ÜÛÖ ÖÓàÚ Û Ô Ñ ˇàÛÖ, ÙÛÜÝÖ Ñ Ø- ÑÌÛ ÙÑÒ ØÖ.»ÌÛÖÓ Ù Ó ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜ Ø ÖÛ Ô Ñ ÒàÙÙ ÛÖÜ ÔÖ Ì, Ó ÛàÔÌ Ñ ÞàØ ÖÛ Ô ÙÌ ÒÌ ÛÌ Ú ÔÌÚ Ù Ô Û Ú ÛØ ÞÌÚ ÛàÔ Ó Ò- Ò àô. ÛÙ Û ÓàØÖÜ Ù Ô Û ÒàÙÙ, ÛÖ ÖØ ÔÖ Ò ÖÜ Ö ÖÜ ÙÌ ÙÌ ÛÖÜ ÛÖ ÛÖ Ø ÛàÓ Ñ Ì ÑØ Û ÙÌ Ñ Ù ÓÌØ Ô ÒÌ ÓÌ ßÓ ÒÒ ÙÌ ÒàÙÙ ÓÖÜý ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØ - ÙÛ Ù ÖÜ Ì Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÓÌ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ ÚÑ Û ÙÌ Ñ Ö ÖÔ ÞàØ ÚÖÓàÚ ÜÛÖÚ Ô ÛÖ Ñ Û - ÔÖÌ. ØàÙÛ Ì Û Ú» Þ ÒÖÜÚ: ØÖÑÌ Û Ó Ò Ñ Ø Ù, Ö Ö Ì ÞÌ Û Ú Ø ÌÚ Û Ú ÙÛ ÓÌÛ Ì Ô ÙÛ Û Ñ ÌØ Ö Ö ÙÛÖ Ü Ò Ö, ÖÜ ÛÖÛÌ Û Ô Øà- ÛÌÜ ÖÜÙ ÛÖÜ ÔÌÖÙÜ ÙÛ ÛÖÜ Ò- Ò Ô ÑÖÜ Ø ÛÖÜÚ. ÑÌ Ô Û Ô ÌØ Ö Ö Ü ØÞÌ ÙÛÖ Ü Ò Ö Ó Û ÉÌ ØÔ ÖÜ Û Ô ÖÑÛ - ÛØ Û Ú Û Ô Ì ÒÌ Ô» Þ ÒÖÜ. Ñ Û ÙÛ Ó Û ØÞ Ú ÜÛ ÙÌ Ø- É ØÌ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ Û Ú Ñ Ì ÙÛàÙÌ ÓÌ ØÖˇÌÙÓ ÖÓàÚ. Ô Ö ÌÒ Û Ú ÌÔ ÌÕÖÝÒÖÜ ÙÌ ÛÖ ÞØÌ ÖÚ ÛÖÜ ÙÛ Ô Ñ ˇÖØ ÙÓÌ Ô ÓÌØÖÓ Ô, ÌÑÌ Ô ÞàØ Ú - ÙÛ ÓÖ ÛÖÔ ØÖÙÝàÔÖÜ ÙÌ ÓÌ Û Ö Ñ ÔÛ Ñ ßÑÖÙÓ Û Ñ ý Ì ˇÌÛ.¾ÙÖ Û ÑÖÜ Ô Ôà- Ø Ô ÖÛ ÜÛÖÚ ÞØàÙÛÖÜ ÙÌ ÞØ Ó Û ÙÛ» Þ ÒÖÜ. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö Ì ÑØ Û ÙÌ ÝØ Ù ßÞØàÙÛ Ì Û Ú» Þ - ÒÖÜ Úý, ÖÜ Ù ÓÌØ ÖÓàÚ Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ Ñ Ö ÖÔ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÌ Ùà Ú Û Ú ÝØÌ Ô Ú.»ÜØ à Û ÔÜÞ ÓÖÜ : ÙÛ Ô ØÞ ÖÛ Û Û Ó ÔÛÌ Ü Ø- Õ Ô ÖÒÖ Ì ÒÕ Ú. Ì ØÌ ÑÖÒÖܡÖÜ ÙÌ Ó ÛÌÒÌÛÖÜØ Ñ Ñ Ù ØÖÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Ô ÌÑ- ÙÛ ÙÛÌ. ÖÜÛÖÜ ÙÌ Û ÞÛÜÒ Û Ú ÙÌ Ì Ô Ü ØÖ ÓÌ É Ù ÛÖ ÝÔÌ Ò Ö, ÌÔà Û ÜÛÖÞØÖÔ Ì ÙÌ ÔÌÌ Û Ú Ô ˇÜÓ ÙÌ Ú Ü- ÛÖÜ ÛÖÜ Ü ØÖÜ. Ø ÒÒ Ò Ò Ù Ì Ñ Û ÞÛÜÒ ÖÜ Ì ÞÌ ÉÖÜÛ ÕÌ ÙÛÖ Ü ØÖ ÙÛ ÓÜ Û Û Ú Ñ Ì ÛÙ ÌÑÙÛ ÖÛ Ô Ñ ØÞ Ì Ô ØÖÓ ÔÜ Ì Û ÓÌÒÒÖÜ ÓÌÔ. ÝØ Ù Û ÞØ - Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ Ñ Ù ÓÌØ ÌØ - ÖÜ ÓÌ Û Ô Ù Ó Ù Ô ÒàÙÖÜÓÌ ÖÛ Ñ Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ˇ Ó ÖØÖÜ Ù ÓÌ Ô ØÖ- ÉÒÌ ßÖÜÓÌ Ñ Û ÖÜ Ì Ô ÜÔ - ÛÖÔ Ô ÙÜÓÉÌ.»ÖÜ Ì ÝÜ Ì ÛÖ Ñ Ý Ù : ÙÛ Ô ÛÖÜØÑ Ñ ÒàÙÙ Ñ Ý Ú Ù Ó - ÔÌ ÑÌÝ Ò. Ô, ÒÖ ÖÔ, Ñ - Ö ÖÚ ÌÞÛÌ Ì Ô ÞÛÜ Ó ÙÛÖ ÑÌÝ Ò ÒÌ ÓÌ ßÛÖÜ Ì ÝÜ Ì ÛÖ Ñ Ý Ù ý, Ò Ì ÝÜ Ì ÛÖ ÑÌ- Ý Ò ÛÖÜ Ö Û ˇÌ Ù ÛÖÜ Ö ÛÖ ÜÔ ÛÖ ÞÛÜ Ó. Ô ÝØ Ù ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ Ô ÒàÙÖÜÓÌ ÖÛ Ì ÝÜ Ì ÛÖ ÑÌÝ Ò Ö Û ˇÌ Ù ÛÖÜ ÒÖ à Û Ú Ù ÖÜ ÖÛ Û Ú Ñ Ö Ú Ô - ÑÖ ÔàÙ Ú Ñ Ö ÖÜ ÙÜÓÉ ÔÛÖÚ. ÖÜÓ ÌÑ : ÙÛ ÛÖÜ ØÑ Ñ ÛÖÜ- Ó ÌÑ Ù Ó ÔÌ Ñ ÔÖÚ ÛÖÔ Ø ÒÌ ÖÜ ÙÜÔ ˇàÚ Ñ Ô Ô Ö Ô ØÌÚ ÙÛ Ñ ÝÌÔÌ. ¾ Û Ó ÌÚ Û Ô ÜÛÖ ÖÜ ÌÛÖ - Ó Ô ÛÖÜÚ Ø ÒÌ ÌÚ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ ÛÖÜ Ñ ÝÌÔÌ ÖÜ.¾ÓàÚ ÙÜÞÔ Ö Û Ó ÌÚ Ì Ô Ô Û Ô ÑÖÜÉÌ ÔÛ Ñ Ñ ˇÜÙÛÌØÖÜ Ù Ô Ô ÌÛÖ Ó ÙÖÜÔ ÛÖÔ Ø ÒÌ Ñ Ô É ÒÖÜÔ ÛÖÔ Ø Û ÛÖ Ñ ÔÖ. ÖÛÌ Ö Ô ÑÛ ÙÓÌ ÔÖ ÌÒ ÛÌÚ ÝàÔ Ô ßÑ ÔÌ ÛÖÜ- Ó ÌÑ ý, Ò É ÒÌ Ñ ÔÖ. ÒÌ ÖÔ ÖÙÖ Ñ Ô Ô Ø - ÒÌ Ñ ˇÖÔÛ Ô Ì àøìú Ù à ÒÖ Ñ ÖÒ ÓÉ Ô Ô. Ô Ñ Ö ÖÚ ÒÒÖÚ ÝÒÜ ØÖÜ ÙÌ ÛÖÜ Ì ÒÌ Ô ßÑ ÔÌ ÛÖÜÓ ÌÑ ý, Ò Ñ - Ô Ì Ñ Ó Ó Ò Ú. Ù ÓÌØ ÝØ Ù ÜÛ Ù Ó ÔÌ ßÓ Ó Ò Úý. ˇÌ Ñ ÛÌØ Ø Ú ÙÛÖÔ ÑÖ ÛÖÜ : ÒÌ Õ Ñ ÛÌØ Ö Ù Ó ÔÌ Ì Ô ÙÛ ÖÝÖØÖ ÖÒÌÓ ÑÖ Ì - Ø Û ÑÖ ÓÌ 2 3 ÙÌ ØÌ Ú ÑÖÜ àô. Ö ÌÚ ÝÖØÌ Ú ÜÛÖ ÛÖ ÒÖ Ö ØÌ ÓÌÔÌ ÌÒÒ ÓÌÔ ÙÓÌ ÔÖ Ñ ÞØ Ù ÓÌÜÌ àú ÒàÛ ÝÜÒ Ñ ÙÛØ ÛàÔ Ú. Ù Ú ÒÌ Õ ÜÛ ÒàÔÌ Ñ ÛÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÛàÔ Ñ Û Ô Ñ ÙÛ ÑàÔ Ì Ø àô ÖÜ ÌÑÛÌÒÖÜ Ù Ô Ö ÝÜÒ Ñ ÙÓÌ ÔÖ. `ÛÖ ÓÌÙ àô Ñ ÛÌØ Ø Ú Ù - Ó ÔÌ Ñà Ò Û Ú ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛ ÖÝÖØÖ ÒÖ Ö. ¾Û Ô, ÒÖ - ÖÔ, Ì ÝÜÙÖÜ ÙÌ ÖÜ Ø ÖÚ ÔÌÓÖÚ ÛÖÛÌ Ì ØÌ Ì Ô Ñà Ò Û ÙÖÜÔ Ô Ñ Ô ˇÌ ÛÖ ÒÖ Ö. ÛÙ ÔÖÛ Ô ÛÖ Ø ÌÒÓ ßÑ ˇÌ Ñ ÛÌØ Ø Ú ÙÛÖÔ ÑÖ ÛÖÜý, Ò Ñ ˇÌ Ñà Ò Û Ú Ô Ñ ÛÙÌ ÙÛ ˇÌ Ù ÛÖÜ Ñ Ô Ñà Ò Û ÙÌ. Ì É Ù ÓÌØ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÓÌ ÜÛ Û ÝØ - Ù Ô ÒàÙÖÜÓÌ ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÌÔÖÚ Ì ÖÔÖÛÖÚ Ó Ú ÌØ Ö ÖÜ Ñ Û Ô Ì Ô ÝÖØ ÙÛ Ô ØÞ - Ñ Û Õ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Την είπε την «σοφία» του! Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας τον καιρό που ξέσπασε η κρίση, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου, πώς και δεν κατάλαβαν τη συμφορά που ερχόταν ότι πράγματι δεν κατάλαβαν ΤΙΠΟΤΕ. Ποιοι, αυτοί οι κορυφαίοι οικονομολόγοι, δεν κατάλαβαν, αυτό που άλλοι με λιγότερες περγαμηνές είχαν προβλέψει (βλέπε βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, έκδοση 1992) με τίτλο «Η Ιστορία της Ελλάδας από το 1830 έως το 1974 από την κωμικοτραγική της πλευρά». Αν είχε κάνει τον κόπο να το διαβάσει, εκεί θα έβλεπε ότι ο Βασίλης Ραφαηλίδης έλεγε ότι η φούσκα των δανείων κάποια μέρα θα σκάσει και θα φέρει συμφορά!!! Ο «σοφός» αυτός άνθρωπος τι βγήκε και είπε τελευταία: «Οι Έλληνες δεν αγοράζουν πετρέλαιο γιατί έχουν τις δεξαμενές τους γεμάτες από πέρυσι»!!! Το ότι ξεπαγιάζουν οι Έλληνες το φετινό χειμώνα λόγω έλλειψης χρημάτων για να αγοράσουν το πανάκριβο πετρέλαιο δεν απασχόλησε καθόλου τον κ. υπουργό!!! Η λέξη ντροπή γι αυτό που είπε ο κ. Στουρνάρας, είναι πολύ λίγη για να εκφράσει την αγανάκτηση του κόσμου!! Γκας Μεγάλο το μέγεθος της σοφίας τους!! Για να πατάξουν το λαθρεμπόριο καυσίμων οι σοφοί αυτοί άνθρωποι σκέφτηκαν να εξομοιώσουν την τιμή του μ αυτό της κίνησης!! Τι μεγαλείο σκέψης!!! Αντί να ομολογήσουν την ανικανότητά τους να πατάξουν το λαθρεμπόριο τιμωρούν τον κόσμο να υποφέρει το τσουχτερό κρύο, τιμωρούν τα δάση, γιατί τα αποψιλώνουν οι λαθροϋλοτόμοι, τιμωρούν την ατμόσφαιρα γιατί ο κάθε φουκαράς, τον οποίο έχουν στεγνώσει με τα συνεχή χαράτσια και τους υπέρογκους φόρους, καίει ό,τι βρει για να ζεστάνει το ταλαιπωρημένο κορμί του!! Μα πού τα λένε αυτά. Όλη η ιστορία ήταν όχι για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλλά πώς θα πάρουν και την τελευταία δεκάρα μας. Έλα όμως που δεν τους βγήκε!! Ο κόσμος δεν αγοράζει πετρέλαιο, ο τζίρος είναι ελάχιστος, γι αυτό βγήκε και είπε τη μεγάλη αυτή σοφία ο κ. Στουρνάρας!! Εκεί όμως που γινόταν το μεγαλύτερο λαθρεμπόριο στο πετρέλαιο, οι σοφοί οικονομολόγοι της κυβέρνησης δεν έκαναν τίποτε και αναφερόμαστε στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ποιος δεν θυμάται πριν λίγα χρόνια, το αλισβερίσι που γινόταν μεσοπέλαγα; Το ναυτιλιακό πετρέλαιο δεν αυξήθηκε, το λαθρεμπόριο, όπως διαπιστώνουν οι ίδιοι, παρά την αύξηση ΟΡΓΙΑΖΕΙ!!! Γκας Ποιοί χρειάζονται φροντιστήριο; Μας ξένισε ειλικρινά η φράση που απηύθυνε ο δήμαρχος προς τον κ. Πουλιάση, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού: «Πρέπει να κάνουμε φροντιστήριο στους νέους συμβούλους ώστε να μπορούν να διαβάζουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού»!! Ο κ. Πουλιάσης, είναι οικονομολόγος. Και μπορεί να διαβάσει άριστα τα οικονομικά στοιχεία. Εκείνοι που χρειάζονται φροντιστήριο κ. δήμαρχε είναι τα στελέχη σας, στο πώς να συγκρατούν τα νεύρα τους και να συμπλέκονται με τους δημότες που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε απολίτιστους τους Κορεάτες κ.λπ. όταν βλέπουμε στις τηλεοράσεις να συμπλέκονται και να παίζουν καρεκλιές στις συνεδριάσεις των κοινοβουλίων τους. Ποιός, όμως, ο δικός μας πολιτικός πολιτισμός, όταν τα στελέχη σας τους μιμούνται; Γκας «Κριτική νεκροταφείου...»!! Άλλη μια φράση του κ. δημάρχου που μας ξένισε ήταν αυτή που είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Δ. Κελάφα: «Κάνετε κριτική νεκροταφείου...»!! Η κριτική, μπορεί να είναι σκληρή, άδικη κ.λπ. αλλά κριτική νεκροταφείου δεν υπάρχει. Αυτοί που κατέληξαν εκεί δεν έχουν προβλήματα, τα άφησαν όλα πίσω τους. Εμάς, πάντως, μας σοκάρισαν και οι δύο περιπτώσεις και ελπίζουμε ούτε να τις ξανακούσουμε για κριτική νεκροταφείου, αλλά ούτε και να δούμε να χειροδικούν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι με τους πολίτες. Δόξα τω Θεώ, η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια, που μπορεί κανείς αντί να χειροδικήσει να «μαστιγώσει» κάποιον με τις λέξεις!! Γκας Να μην συμβεί και εδώ το ίδιο! Με αφορμή τη μεγάλη τραγωδία στη Βραζιλία με νεκρούς δεκάδων ανθρώπων όταν σε κέντρο άναψαν βεγγαλικά, ο συμπολίτης μας στρατηγός κ. Γιάννης Πράνταλος, μας γνωστοποίησε ότι η πόρτα της εισόδου στην καφετέρια που είναι στο ισόγειο του Δημαρχείου και κατ επέκταση και του Πολιτιστικού Κέντρου, όπου γίνονται συχνές εκδηλώσεις ανοίγει προς τα μέσα. «Εγώ όταν υπηρετούσα στην Αστυνομία, μας είπε, ποτέ δεν ενέκρινα άδεια λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που η πόρτα του να ανοίγει προς τα μέσα». Σωστή η επισήμανσή του, γι αυτό και τη μεταφέρουμε, να ληφθεί υπόψη των αρμοδίων. Γκας...Χωρίς βία! Αθώοι οι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον άγριο ξυλοδαρμό του φοιτητή Αυγουστίνου Δημητρίου. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη όλων, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει μόνο τους δύο και...τη ζαρντινιέρα, η οποία φταίει για τα σοβαρά τραύματα του φοιτητή!!! Και ας υπήρχε και σχετικό βίντεο, που όλοι συγκλονισμένοι έχουμε παρακολουθήσει, και ας υπήρχαν οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων πανεπιστημιακών καθηγητών και του πρύτανη του ΑΠΘ. Αν δεν υπήρχαν; Θα θεωρούσαν ότι ο Αυγουστίνος έπεσε μόνος του πάνω στη ζαρντινιέρα και χτυπιόταν; «Αντιστάθηκε στη σύλληψη και ο πελάτης μου του έριξε μια ελαφριά κλωτσιά χωρίς βία» είπε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, και «έπεισε», όπως φάνηκε, ότι οι «ελαφριές κλωτσιές» προκαλούν βαρύ τραυματισμό. Τι άλλαξε; Τι διαφορετικό ή καινούργιο στοιχείο επηρέασε την έδρα; Ίσως, αν υπήρχε εξήγηση, να μην προκαλούσε τόσο η απόφαση!!! Μ.Μπ. Χωρίς ρατσιστικό κίνητρο «Ανθρωποκτονία από κοινού από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου». Αυτή η κατηγορία απαγγέλθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Πακιστανού Σαχτζάτ Λουγκμάν. Δίωξη βάσει του άρθρου 79 περί ρατσισμού δεν ασκήθηκε. Τι κι αν βρέθηκαν φυλλάδια της Χρυσής Αυγής, στιλέτα και σιδηρογροθιές και άλλα ευρήματα στα σπίτια των συλληφθέντων; Δεν αρκούν, σύμφωνα με την ανακρίτρια, για να διωχθούν με την επιβάρυνση του ρατσιστικού κινήτρου. Περπατούν όλοι σε τεντωμένο σκοινί! Ακροβατούν επικίνδυνα και μάλιστα εντός μιας συγκυρίας που απ τη μια εφαρμόζεται τακτική «σοκ και δέος» με πογκρόμ και επιχειρήσεις σε χώρους αλληλεγγύης και κοινωνικής παρέμβασης με αυτόματη εφαρμογή του κουκουλονόμου, όταν μάλιστα βίντεο με συλλήψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι κανείς από τους συλληφθέντες δεν φορά κουκούλα, και απ την άλλη αντιμετωπίζουν ως μια «συνηθισμένη» ανθρωποκτονία την δολοφονία του Σαχτζάτ ή κατηγορούν... μια ζαρντινιέρα!!! (στην περίπτωση του Κύπριου φοιτητή). Και, βέβαια, από τα κανάλια ούτε κουβέντα. Πέρασε στα «ψιλά» η είδηση. Δεν είδαμε τους «εισαγγελάτους» να «ανακρίνουν» εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής για το θέμα, όπως θα έσπευδαν να κάνουν με το «δάχτυλο» σηκωμένο στους εκπροσώπους άλλων κομμάτων, αν είχε βρεθεί δικό τους υλικό στα σπίτια των συλληφθέντων. «Η λύση είναι η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για όσα αδικήματα συνέχονται με τη ρατσιστική βία, ούτως ώστε αυτά να αποτελούν ξεχωριστά εγκλήματα, δηλαδή ιδιώνυμα...» είπε ο εισαγγελέας Ν. Ορνεράκης, αρμόδιος για εγκλήματα που σχετίζονται με ρατσιστικά κίνητρα. Μ.Μπ. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές! άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο από τη φτώχεια. Κατά 60% έχουν αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια τα εισοδήματα του 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Πλουσιότεροι κατά 241 δισεκατομμύρια δολάρια έγιναν οι 100 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου το Όσο και αν προσπαθούν οι κυβερνήσεις με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζουν να μας πείσουν για το αντίθετο, όπως φαίνεται από την έκθεση της Oxfam (Βρετανική οργάνωση) ο νεοφιλελευθερισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία των ανθρώπων Από την αφού Ε.Τ.Σ. τόσο η ανεργία όσο και η ανισότητα μεταξύ φτωχών-πλουσίων αυξάνεται συνεχώς. «Το 2013 θα υπερβούν τα 202 εκατομμύρια οι άνεργοι» λέει η Οργάνωση Εργασίας. Ακόμη και ο ΟΗΕ με έκθεσή του λέει: «...να ξαναδιαβάσουμε κάποια παλιά μαθήματα για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμμετοχή!». Μ.Μπ. Να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι! Σε παγκάκι στάσης των μπλε λεωφορείων που εκτελούν τις γραμμές 822 και 823 (ακριβώς μπροστά από τον Ιερό Ναό του νέου Ταξιάρχη) πολύ πρωί της 29ης Ιανουαρίου, ο φακός του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» κατέγραψε εικόνα... απέραντης θλίψης. Άστεγο άνδρα να κοιμάται στο παγκάκι της στάσης τυλιγμένος σε κουρελιασμένη-βρώμικη κουβέρτα κι ένα σκισμένο παλιό παλτό... Διερχόμενοι αντικρίζοντας τον άστεγο κοιτούσαν προς το μέρος του με συμπόνια και κουνούσαν το κεφάλι... λέγοντας: «Ποιός ξέρει τι «σταυρό» του έλαχε να κουβαλήσει και κατέληξε στους δρόμους..., ποιός ξέρει πόσο υπέφερε...». Άστεγοι δεν υπάρχουν μόνο σε κεντρικά σημεία των Αθηνών. Είναι παντού, είναι δίπλα μας, είναι και εδώ! Ξαφνικά τον είδαμε να ξυπνάει, να πετάγεται όρθιος και να φεύγει γρήγορα-γρήγορα από το σημείο. Μας έμεινε βαθειά χαραγμένο μέσα μας εκείνο το βλέμμα της εγκατάλειψης και της απόγνωσης... Βλέπετε οι ίδιοι δεν ζητάνε, δεν παραπονιούνται, δεν θυμώνουν... Μην προσπερνάμε τον πόνο, αποστρέφοντας το βλέμμα. Μην εξοικειωνόμαστε με την εικόνα της εξαθλίωσης και της εγκατάλειψης. Μην αδιαφορούμε. Άστεγοι υπάρχουν παντού. Σε κάθε περιοχή. Ας προσφέρουμε κάτι από αυτό που δεν χρειαζόμαστε. Τα παλιά μας ρούχα, τα παπούτσια, την τριμμένη κουβέρτα, το φαγητό που ίσως μας περίσσεψε, τη συμπόνια και την αγάπη που έχουμε στις καρδιές μας για τον άστεγο που είδαμε σήμερα το πρωί, ή χθες ή που θα δούμε αύριο, γιατί πάλι θα... ξαναδούμε. Άραγε σκεφτήκαμε, πόσο δύσκολο θα ήταν τις κρύες νύχτες του χειμώνα να έβγαινε τοπικά μια επιτροπή της πόλης στους δρόμους και αν υπήρχαν άνθρωποι που κοιμούνται στα παγκάκια να τους παρείχε ένα χώρο τουλάχιστον για να περάσουν τη νύχτα... Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιοι του Δήμου και να φροντίσουν για αυτούς που δοκιμάζονται καθημερινά. Ας απλωθεί από το Δήμο το δίκτυο αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας! Χ.Α. Να προσέχουμε! Είδαμε να τριγυρνούν στην πόλη, σε κεντρικά σημεία «καλόγριες» και μας κίνησε την περιέργεια η εμφάνισή τους. Ξέροντας πως πάντα πηγαίνουν κατά ομάδες σε κάποια επίσκεψή τους, ρωτήσαμε μια απ αυτές από ποια μονή προέρχεται και γενικώς προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί της... αλλά έφυγε γρήγορα καλύπτοντας το πρόσωπό της χωρίς καμιά απάντηση! Και επειδή τις είδαμε να πλησιάζουν ηλικιωμένους και να προσπαθούν να πιάσουν κουβέντα μαζί τους, υποψιαστήκαμε αν είναι πραγματικά καλόγριες μοναχές ή αν είναι επιτήδειες που έχουν άλλο σκοπό. Να προσέχουμε, ιδιαιτέρως οι ηλικιωμένοι! Χ.Α.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΩΝ Με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον που βρίσκεται στους αγώνες αντίστασης και αλληλεγγύης, για την απαλλαγή από τα μνημόνια και την κοινωνική δικαιοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ, παρουσία Βουλευτών της Β Αθήνας και πλήθους φίλων. ευχές του και την αναφορά του στην παρούσα πολιτική κατάσταση, μίλησε και για τις κινητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ, που είχαν καθοριστεί για την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ως πανελλαδική μέρα δράσης με παρουσία μελών τους και ενημέρωση των καταναλωτών στα κατά τόπους υποκαταστήματα και συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ. Στη κοπή της Πίτας παραβρέθηκαν οι Βουλευτές της Β Αθήνας, Νάντια Βαλαβάνη, Χαρά Καφαντάρη, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Δημήτρης Στρατούλης και ο υποψήφιος Βουλευτής Γιάννης Τόλιος. Παραυρέθηκαν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» κ. Αλέξης Πουλιάσης, ο π. Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κουρής, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Κούνδουρος, η γιατρός Χρυσούλα Νικολάου και άλλοι πολλοί. Η κοπή της Πίτας ήταν και μέρα γιορτής για τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Περιστερίου, καθώς οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν μαγειρευτό φαγητό, ήπιαν κρασί και ψυχαγωγήθηκαν με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα τους. Η Σ. Αλεξοπούλου Η πρώην Δημοτική Σύμβουλος κ. Σοφία Αλεξοπούλου χαιρέτησε τους προσκεκλημένους και ευχαρίστησε όλους από καρδιάς που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα και ευχήθηκε στη φετινή χρονιά να γίνουν πραγματικότητα οι προσδοκίες όλων. Στη σύντομη ομιλία του ο Γραμματέας του Συνασπισμού και συντονιστής της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ κ. Δημήτρης Βίτσας, πέρα από τις Ο Γ. Στρατινάκης Διακρίνεται ο Α. Πουλιάσης και ο Δ. Κούνδουρος Ο Π. Κουρουμπλής Ο Δ. Βίτσας Η Σ. Αλεξοπούλου και ο Δ. Στρατούλης Τρόφιμα από μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία» ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μάθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς δίδαξαν στις 24 Ιανουαρίου 2013 το πρωί μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία», παραδίδοντας τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Από Καρδιάς» του Δήμου Περιστερίου. Μαθητική αντιπροσωπεία μετέφερε το μήνυμα των εκπαιδευτηρίων, του Συλλόγου Διδασκόντων και Γονέων, για έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υποδέχθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, που τους ευχαρίστησε για την έμπρακτη στήριξη της πρωτοβουλίας του Δήμου, με στόχο την ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. «Οι προσφορές αγάπης και αλληλεγγύης, όταν προέρχονται από μαθητές, δίνουν δύναμη και ελπίδα και αποδεικνύουν ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, πως οι νέοι είναι ευαισθητοποιημένοι, πολύ περισσότερο απ αυτούς που θα έπρεπε», σημείωσε ο κ. Παχατουρίδης. Τόσο οι μαθητές του Γυμνασίου, όσο και οι Εκπαιδευτικοί Νικόλαος Λαζαρακόπουλος και Τάνια Αρβανίτη, έδωσαν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Περιστερίου για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του σ αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και υποσχέθηκαν να είναι πάντα αρωγοί σ αυτήν την προσπάθεια. Από τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», συνολικά παραδόθηκαν 150 λίτρα λάδι και άλλα τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου κατά την παραλαβή παρέστησαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Αρβανίτης, ο Αντιδήμαρχος Μέριμνας του Πολίτη Αν. Θεοδωράκος, η Πρόεδρος του Οργανισμού Πρόνοιας «ΟΠΑΑΠ» Ξ. Κορόγιαννη και οι εθελοντές, οι οποίοι και ενημέρωσαν τους μαθητές για το ρόλο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

5 Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, υπεύθυνος Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. Τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Γιάννης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος δήλωσε πως, «είναι αυτονόητο ότι θα ψηφίσουμε την πρόταση», ο Δ. Κυπραίος, ο οποίος ζήτησε να εξασφαλιστεί μέσα από τη σύμβαση ο δημόσιος λαϊκός χαρακτήρας του νέου έργου που θα λειτουργεί δωρεάν για το λαό, ο Χ. Καραθάνος, ο Χ. Καπάταης, ο Κ. Καψής, Ι. Μανουσογιαννάκης, ο Μ. Γιoμπαζολιάς και η Ι. Πανταλάκη. Ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας και δεδομένου ότι έχει διακοπεί η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα «Θησέας» και σήμερα το έργο είναι ημιτελές, το χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό της με στόχο την ολοκλήρωσή του το Η προώθησή του μετά και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Περιστερίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής αποδεικνύει ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός για την τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό θα αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής για τη Δυτική Αθήνα». «Σ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, στις αντικειμενικές είπε με τη σειρά της η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη. Η Περιφερειακή σύμβουλος Ι. Πανταλάκη Παίρνοντας τον λόγο ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Σγουρός, μεταξύ άλλων είπε:» Το έργο είχε ενταχθεί το 2007 στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Στην πορεία όμως το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σταμάτησε, οπότε και η υλοποίησή του έμεινε μετέωρη και δεν προχώρησε ποτέ. Η Περιφέρεια Αττικής δέχθηκε να βάλει τα χρήματα για να προχωρήσει το έργο αυτό σε μια περιοχή όπου η ζωή είναι υποβαθμισμένη και παρόμοιες αναπλάσεις είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητες. Άλλωστε αυτό δεν είναι το μόνο έργο της Περιφέρειας στην περιοχή. Ως Νομαρχία Αθηνών είχαμε προχωρήσει σημαντικά έργα που ενίσχυσαν την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου. Επίσης τον Ιούνιο του προηγούμενου χρόνου παραδώσαμε στους κατοίκους το Άλσος Περιστερίου, το οποίο σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής για όλες τις ηλικίες, με οικολογικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. αδυναμίες χρηματοδότησης του Δήμου Περιστερίου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, και το δικό του προϋπολογισμό, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης και τη συνέχιση και ολοκήρωση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι έργασίες που έχουν γίνει, θα έπεφταν στο κενό...» Οι αντιδήμαρχοι Π. Λύκος και Μ. Τσιώτα Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Μαίρη Τσιώτα, η οποία παρέστη με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Παναγιώτη Λύκο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεβαίνοντας στο βήμα, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαντωνίου και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τόνισε ότι το Κολυμβητήριο του Δήμου Περιστερίου στο Ο.Τ στο Λόφο Αξιωματικών είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής για την πόλη και τους δημότες της. Τόνισε με έμφαση ότι το έργο το οποίο ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προδιαγραφές με βιοκλιματικά συστήματα, δύο κολυμβητικές δεξαμενές εκ των οποίων η μία Ολυμπιακών διαστάσεων, με κερκίδες θεατών και όλους τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται μέσα σε χώρους πρασίνου, θα είναι το στολίδι της Δυτικής Αθήνας. Τόνισε δε, ότι ο Δήμος Περιστερίου αξιοποιεί με Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 60 στρεμμάτων αυτό πάρκο, έχει συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας στην περιοχή 5 βαθμούς. Είμαι αισιόδοξος ότι και το νέο Κολυμβητήριο, που σήμερα εγκρίναμε, θα αποτελέσει άλλον έναν σημαντικό πόλο έλξης για τη νεολαία, τα αθλητικά σωματεία, αλλά και όλους τους κατοίκους του Δήμου και της Δυτικής Αθήνας. Με αυτές τις παρεμβάσεις μας αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά, στην πράξη ότι προχωράμε ουσιαστικά έργα προς όφελος των πολιτών». «Με την κατασκευή του κολυμβητηρίου και χώρου πρασίνου στην περιοχή του Λόφου Αξιωματικών του Δήμου Περιστερίου», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αττικής κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, «αναβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε μια περιοχή που υπολείπεται πολλών άλλων περιοχών της Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας έχοντας πλήρη συναίσθηση της σημασίας του έργου τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτήσεις των έργων και υποσχέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα νιώσουν υπερήφανοι για το έργο όπως ακριβώς συνέβη με το Άλσος Περιστερίου. ΤΟ ΕΡΓΟ Ειδικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου χώρων που περιγράφονται παρακάτω: 1. Κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 50Χ21m. 2. Κολυμβητική δεξαμενή εκμαθήσεως διαστάσεων 12,5X10m. 3. Κερκίδες θεατών (715 θέσεις) κερκίδες VIP (51 θέσεις), ΑΜΕΑ (16 θέσεις). 4. Βοηθητικούς χώρους κολυμβητηρίου και αποδυτήρια. 5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 6. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ράμπες και κλιμακοστάσια πρόσβασης, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 5,5 εκ. ευρώ για το αποχετευτικό Κάτω Αγιάννη και Ν. Τραπεζούντας ΣΕΛ.» 7 ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝΟ, ΘΑΝ. ΣΤΥΛΟΣ, ΕΠΙ- ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι!

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! ΤΕΥΧΟΣ 10, Περιοδική Έκδοση του Αριστερού Σχήματος Ιλίου Τιμή Ενίσχυσης: 1 ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! να κάνουμε το θυμό μας δύναμη Σ αυτό το τεύχος: Α Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν Ιούνιος του 2011 όταν

Ήταν Ιούνιος του 2011 όταν Η Αναστασία Σιδηροπούλου μιλά στη Δ.Ο n σελ. 20 Εκτός λειτουργίας το Αλέξανδρος Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων, Μουσάτοφ: μετά την πλημμύρα Από τις Αχαρνές στο υπόγειo στο Γέιλ n σελ. 22 n σελ. 27 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγινε η πρώτη διανομή

Έγινε η πρώτη διανομή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 294 ΤΙΜΗ 0,10 «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» Έγινε η πρώτη διανομή Το περασμένο Σάββατο 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 275 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Διαβάστε περισσότερα