Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2"

Transcript

1 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65 D München Kenn-Nr. 0123

2 English Dear Customer! We are pleased that you have decided to purchase one of our high-quality products, which are manufactured and certified in strict adherence to the currently valid safety standards. You will find some instructions for ensuring the full protective effect of the helmet: Parents should make sure that their children take the helmet off before entering a children s playground. The helmets must not be used by children when climbing or playing other games in which there is a danger of strangulation!!! Your helmet was developed specially for protection while cycling, skateboarding and roller-skating. It must not be used for other types of sport or for motorcycling. Please be aware that despite correct adjustment your helmet cannot always protect you from all injuries. After every use, leave your helmet exposed to the air in order for it to dry. Clean the inner padding with lukewarm water and mild soap and then let it air dry High temperatures, from as low as 60 C, can seriously damage the helmet. Uneven helmet surfaces and the formation of small blisters are signs of such damage. Do not store behind panes of glass, e.g. in the car or close to sources of heat or warmth. Please contact your local waste disposal company for the disposal of the helmet. 2. THE CORRECT HELMET POSITION English 1. PROPER HANDLING AND CARE The helmet should be checked for visible deficiencies at regular intervals. The helmet must be replaced after every hard knock, impact or deep scratch, because these cause it to lose its protective effect. Any adjustment to or removal of the original parts of the helmet can extremely impair its protective function. The helmet may not be altered in order to make additions in a way not recommended by the manufacturer. All chemicals, paints and stickers can seriously impair the protective effect of the helmet. Only clean your helmet with lukewarm water, mild soap and a soft cloth. Fig. 1a Fig. 1b The helmet must always be levelly horizontal on your head.(fig. 1a) If the helmet is too far forward, it can impair your vision. If the helmet is too far back, your forehead is not sufficiently protected. (Fig. 1b)

3 English 3. adjusting the single-hand twisting FasteNer An open strap divider can lead to slipping of the helmet in the event of an accident and thus to a loss of protection!!! English 5. ADJUSTING THE CHIN STRAP _ + Fig. 2 The integrated size-adjusting system can be adjusted using a turning knob at the back of one s head: smaller = twist clockwise bigger = twist anti-clockwise 4. adjusting the strap DIvIDer Fig. 3a Fig. 3b Open the strap divider (Fig. 3a) The strap divider must be positioned in such a way, that the straps are taut but comfortable. The strap divider must be below the ear, and the straps must not cover the ears. Close the strap divider (Fig. 3b) Fastener Winding Chin Strap Press Press Fig. 4a Fig. 4b The chin strap has been adjusted correctly if you feel slight pressure when you open your mouth. If the chin strap is too loose it must be pulled tight using the winding on the fastener. (Fig. 4a) If the chin strap is too tight it must be loosened also using the winding on the fastener. (Fig. 4a) Please note that you must always make sure that the fastener is closed before you ride!!! (Fig. 4b) Please be aware that the helmet can only protect if it fits properly. Please try out different sizes and choose the one in which the helmet fits comfortably and sits firmly upon your head.

4 English 6. Visor Carefully pull out the pins on the visor from the pin holes on the helmet shell to remove the visor. Attention: The pin holes on the helmet can expand through excessive use. In this case, the visor may no longer be used. Fig. 5 LED-rear light SP-2 Intended use / Instructions The LED rear light is not a substitute for the light equipment stipulated by the German standard StVZO ( 67). When used correctly, the LED rear light gives better visibility. The LED backlight should not be used during rainy weather. It cannot be guaranteed to work if it gets wet. Please only use the LED rear light together with this cycle helmet and always put it onto the rotating wheel of the size-adjustment system. The LED rear light is only intended for personal use. Please make sure that, during use, the LED cannot be covered or obscured by collars, rucksacks or movements of the head. The LED light can under certain circumstances come loose without this being noticed, if it becomes caught on jackets, rucksacks or other objects. Please be aware that the battery of the LED light can fall out or become flat. Therefore, check the light regularly for proper functioning. The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. In the event that the batteries are incorrectly changed there exists the risk of explosion. Only replace the batteries with the same or an equivalent battery type. Please do not dispose of flat batteries via the household waste, but instead use the collecting container intended for this purpose. Parents should ensure that their child also checks to make sure that the LED backlight is working on a regular basis. The LED rear light is not suitable for use by children under 4 years of age. The LED rear light is not a toy and its use by children is only permitted if they are under the supervision of adults. The changing of batteries must only be carried out by adults. English

5 English USER INFORMATION 1. Before the first use Fig. 1 Take the tail light off the helmet (fig. 2a). Before the first use, remove the safety strips from the reverse of the LED tail light. (Fig. 1). Press x1: continuous light, press x3: colour chaser, 1x 2x 4. Changing the batteries press x2: flashing light, press x4: light off. 3x Fig. 3 English 2. Removal and attachment of the tail light Fig. 4 Fig. 2a Fig. 2b To remove the LED tail light, push this upwards out of the holder (Fig. 2a). To attach the LED tail light, push this again into the holder provided (Fig. 2b). 3. Functions The LED rear light has three different functions, each of which can be used as desired (Fig. 3). The LED tail light comes equipped with a CR 2925 (3V) battery. To change this battery, unscrew the four screws on the reverse of the light with a small screwdriver. Then lift the cover, exchange the batteries and put the cover back on. Now fasten the cover again with the four screws (Fig. 4). Battery-type: CR 2025 (3V) 5. Cleaning and care The housing of the LED rear light can be cleaned with a damp cloth.

6 Hrvatski Dragi kupci! Drago nam je da ste se odlučili za naše visokovrijedne proizvode, koji su proizvedeni i certificirani strogo prema aktualno valjanim sigurnosnim normama. Da bi se garantiralo puna zaštitna djelotvornost kacige, u nastavku ćete naći poneke upute i upozorenja: Roditelji bi trebali obratiti pažnju na to da njihova djeca prije pristupa na dječje igralište obvezno skinu kacigu. Djeca kacigu ne smiju nositi kod penjanja ili drugih igara kod kojih postoji opanosti od gušenja!!! Vaša kaciga je razvijena specijalno za zaštitu kod vožnje biciklom, skateboarda i klizaljkama. Ona se ne smije koristiti kod drugih vrsta sportova ili kod vožnje motociklom. Molimo da obratite pažnju na to da unatoč pravilnom podešavanju kaciga ne može uvijek štititi od svih povreda. Sve kemikalije, lakovi ili naljepnice mogu ozbiljno ugroziti zaštitnu djelotvornost kacige. Vašu kacigu čistite samo mlakom vodom, blagim sapunom i jednom mekom krpom. Poslije svake uporabe sušite vašu kacigu na zraku. Unutarnju podstavu čistite mlakom vodom i blagim sapunom i zatim ovu pustite da se osuši na zraku. Visoke temperature, veće od 60 C, mogu kacigu ozbiljno oštetiti. Neravne površine kacige i stvaranje mjehurića su znak za jedno ovakvo oštećenje. Ne čuvati iza prozorskih stakla npr. u autu ili u blizini izvora grijanja ili topline. Zbrinjavanje vaše kacige mora uslijediti preko autoriziranog poslovanja za zbrinjavanje ili preko komunalnog uređenja za zbrinjavanje. 2. TOČNA POZICIJA KACIGE Hrvatski 1. PROPISNO RUKOVANJE I NJEGA Kaciga se u redovitim vremenskim intervalima mora provjeravati u svezi vidljivih nedostataka. Nakon svakog teškog pada, udara ili duboke ogrebotine se kaciga mora promijeniti, jer ona time gubi svoju zaštitnu djelotvornost. I poslije višegodišnje uporabe bez oštećenja ili ako kaciga više ne pristaje točno se ona mora promijeniti. Izmjena ili odstranjivanje originalnih dijelova kacige može ekstremno negativno djelovati na zaštitnu djelotvornost. Kaciga se ne smije izmijeniti zbog postavljanja dodataka na način koji nije preporučen od strane proizvođača. sl. 1a sl. 1b Kaciga mora na vašoj glavi uvijek sjediti vodoravno. (sl. 1a) Ako kaciga sjedi previše prema naprijed, time se može ometati vaša vidljivost. Ako kaciga sjedi previše straga, onda je vaše čelo premalo zaštićeno. (sl. 1b)

7 Hrvatski 3. Podešavanje jednoručnog sustava namještanja veličine Otvoreni razvodnik pojasa može kod jedne nesreće dovesti do proklizavanja kacige a time i do gubitka zaštitne djelotvornosti!!! Hrvatski 5. PODEŠAVANJE REMENA BRADE _ + sl. 2 Integrirani sustav namještanja veličine se može premjestiti kontinuirano uz pomoć jednog okretnog gumba na potiljku: manje = okrenuti udesno veće = okrenuti ulijevo 4. Podešavanje razvodnika pojasa Zatvarač Press Zavoj Remen brade sl. 4a Press sl. 4b sl. 3a sl. 3b Remen brade je pravilno podešen kada sjedi komforno i čvrsto i kada kod otvaranja usta osjetite laki pritisak. Zatvarač ne smije nalijegati na bradi. Ako je remen brade prelabav, mora se uz pomoć zavoja na zatvaraču (sl. 4a) dodatno zategnuti. Ako je remen brade preuzak, mora se isto tako uz pomoć zavoja na zatvaraču olabaviti. (sl. 4a) Otvorite razvodnik pojasa. (sl. 3a) Razvodnik pojasa mora biti tako pozicioniran da remen sjedi nategnuto i udobno. Razvodnik pojasa mora sjediti ispod ušiju, remeni ne smiju prekrivati uši. Zatvorite razvodnik pojasa. (sl. 3b) Molimo da obratite pažnju na to da zatvarač kod svake vožnje mora biti zatvoren!!! (sl. 4b)! Molimo da obratite pažnju na to da kaciga može štititi samo ako točno pristaje. Isprobajte različite veličine i izaberite onu kod koje kaciga na glavi sjedi komforno i čvrsto.

8 Hrvatski 6. Vizir Za odstranjivanje vizira izvucite oprezno zatike na viziru iz za to predviđenih pričvrsnih rupa oklopa kacige. Pažnja: Pričvrsne rupe kacige se mogu prekomjernom uporabom proširiti. U tome slučaju se vizir više ne smije upotrijebiti. sl. 5 LED-stražnje svjetlo SP-2 Propisna upotreba/upute LED stražnje svjetlo ne zamjenjuje svjetlosno tehničko uređenje na biciklama, propisano sa njemačkim odredbama o registriranju za cestovni promet (StVZO) ( 67). LED stražnje svjetlo služi pri pravilnoj upotrebi za bolju vidljivost. LED stražnje svjetlo se ne smije koristiti po kiši, jer po mokrini nije zagarantirana funkcionalnost. Molimo da LED stražnje svjetlo koristite uvijek skupa sa ovom kacigom za biciklu i namjestite ga uvijek na za to predviđeni držač. LED stražnje svjetlo je predviđeno samo za privatnu uporabu Molimo obratite pažnju da LED stražnje svjetlo prilikom korištenja može biti prekriveno odnosno nevidljivo kroz kragnu, naprtnjaču ili pokretanjem glave. LED stražnje svjetlo može kroz zakačenje na jaknu, naprtnjaču ili na druge predmete eventualno neprimjetno razdvojiti. Molimo obratite pažnju da se baterija LED stražnjeg svjetla može pokvariti ili isprazniti. Kontrolirajte stoga redovito tehničku ispravnost svjetla. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao suncu, vatri ili sličnom. Pri nestručnoj promjeni baterije postoji opasnost eksplozije. Bateriju promijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom. Molimo da ispražnjene baterije ne zbrinete sa kućnim smećem već u za to predviđene sabirne spremnike. Roditelji bi trebali paziti da i njihovo dijete redovito kontrolira funkcionalnost LED stražnjeg svjetla. Upotreba LED stražnjeg svjetla nije svojstvena za djecu ispod 4 godine. LED stražnje svjetlo nije igračka i djeca ga smiju koristiti samo pod nadzorom odraslih. Promjenu baterije smiju poduzimati samo odrasli. Hrvatski

9 Hrvatski Upute za korisnike 1. Prije prvog korištenja Stražnje svjetlo skinite sa kacige (sl. 2a). Prije prvog korištenja odstranite sigurnosnu traku na poleđini LED stražnjeg svjetla (sl. 1). sl Skidanje i namještanje stražnjeg svjetla Pritisnuti jedan put: trajno svjetlo, pritisnuti dva puta: trepćuće svjetlo, pritisnuti tri puta: stalno svjetlo, pritisnuti četiri puta: svjetlo ugašeno 1x 2x 3x sl Promjena baterija Hrvatski sl. 2a sl. 2b Za skidanje gurajte LED stražnje svjetlo iz držača nagore. (sl. 2a) Za namještanje se LED stražnje svjetlo ugura opet u predviđeni držač (sl. 2b). 3. Funkcije LED stražnje svjetlo raspolaže sa tri različite funkcije, koje se mogu primijeniti po želji (sl. 3). sl. 4 LED stražnje svjetlo je već prilikom kupovine opremljeno baterijom tipa CR 2025 (3V). Da biste ovu bateriju promijenili, otvorite jednim malim odvijačem četiri vijka na poleđini svjetla. Zatim podignite pokrov, promijenite baterije i pokrov opet postavite. Sada pokrov ponovno pričvrstite uz pomoć četiri vijka (sl. 4). Tip baterije: CR 2025 (3V) 5. Čišćenje i njega Kućište LED stražnjeg svjetla se može čistiti jednom vlažnom krpom.

10 Română Stimată clientă, stimate client, Ne bucurăm că aţi ales unul dintre produsele noastre, produse strict şi certificate conform standardelor actuale de siguranţă. Pentru a garanta complet efectul de protecţie al căştii, găsiţi mai jos câteva instrucţiuni şi indicaţii: Părinţii trebuie să se asigure că înainte de a accesa un loc de joacă, copilul îşi dă jos în mod obligatoriu casca. Este interzisă purtarea căştilor de către copii la căţărat sau în timpul altor jocuri, care prezintă pericol de strangulare!!! Casca dumneavoastră a fost dezvoltată special pentru protecţia în timpul mersului cu bicicleta, al folosirii skateboard-ului şi a rolelor. Este interzisă folosirea căştii pentru alte tipuri de sport sau pentru mersul cu motocicleta. Atenţie! În ciuda reglării corespunzătoare, casca nu poate proteja întotdeauna împotriva tuturor accidentărilor. Toate produsele chimice, vopselele sau autocolantele pot afecta serios efectul protector al căştii. Curăţaţi casca numai cu apă călduţă, săpun uşor şi o cârpă moale. După fiecare utilizare, lăsaţi casca să se usuce la aer. Căptuşeala interioară trebuie curăţată cu apă călduţă şi săpun uşor şi apoi trebuie lăsată să se usuce la aer. Temperaturile ridicate începând de la 60 C pot deteriora grav casca. Suprafeţe inegale şi bule de aer pe cască sunt semne de deteriorare. Nu depozitaţi casca în spatele unor suprafeţe din sticlă, de ex. în maşină sau în apropierea unor surse de căldură. Depunerea la deşeuri a căştii se realizează prin intermediul unei întreprinderi de salubrizare sau al unei instalaţii comunale de salubrizare. 2. POZIŢIA CORECTĂ A CĂŞTII Română 1. UTILIZAREA ADECVATĂ ŞI ÎNTREŢINEREA Casca trebuie controlată la intervale regulate pentru a constata dacă nu prezintă defecte vizibile. După fiecare coliziune puternică, impact sau zgârietură adâncă trebuie înlocuită casca, deoarece ea şi-a pierdut efectul protector. Şi după mai mulţi ani de utilizare fără deteriorări sau dacă nu se mai potriveşte bine, casca trebuie înlocuită. Modificarea sau demontarea pieselor originale ale căştii poate reduce în mod semnificativ efectul de protecţie. Este interzisă modificarea căştii pentru montarea unor piese suplimentare într-un mod care nu a fost recomandat de către producător. imag. 1a imag. 1b Casca trebuie să stea întotdeauna orizontal pe capul dumneavoastră. (imag. 1a) Casca poziţionată prea în faţă vă poate afecta vizibilitatea. Casca poziţionată prea în spate nu protejează suficient fruntea. (imag. 1b)

11 Română 3. Reglarea sistemului pentru o singură mână de ajustare a mărimii Un divizor al curelei deschis poate conduce în cazul unui accident la alunecarea căştii şi astfel se pierde efectul de protecţie!!! Română 5. AJUSTAREA CURELEI SUB BĂRBIE _ + Dimensiunea poate fi ajustată continuu prin intermediul unui buton rotativ care este plasat în spatele capului: mai mic = rotire la dreapta mai mare = rotire la stânga 4. Ajustarea divizorului curelei imag. 2 Dispozitiv de închidere Press Filet Curea pentru bărbie imag. 4a Press imag. 4b imag. 3a imag. 3b Deschideţi divizorul curelei. (imag. 3a) Divizorul curelei trebuie poziţionat astfel, încât centura să fie tensionată, dar confortabilă. Divizorul curelei trebuie să stea sub ureche, centura nu are voie să acopere urechile. Închideţi divizorul curelei. (imag. 3b) Cureaua pentru bărbie este ajustată în mod corespunzător atunci când stă confortabil dar şi fix şi când la deschiderea gurii simţiţi o presiune uşoară. Este interzis ca dispozitivul de închidere să fie poziţionat pe bărbie. Dacă cureaua pentru bărbie este prea lejeră, trebuie tensionată cu ajutorul filetului de la dispozitivul de închidere (imag. 4a). Dacă cureaua sub bărbie este prea strânsă, ea trebuie relaxată de asemenea cu ajutorul filetului de la dispozitivul de închidere. (imag. 4a) Dispozitivul de închidere trebuie să fie închis înaintea fiecărei deplasări cu bicicleta!!! (imag. 4b) Casca vă protejează doar dacă vi se potriveşte corect. Vă rugăm să probaţi mai multe mărimi şi să alegeţi mărimea astfel, încât casca să stea confortabil şi fix pe cap.

12 Română 6. Vizieră imag. 5 Pentru a demonta viziera, scoateţi cu grijă ştifturile vizierei din orificiile de fixare prevăzute în cască. Atenţie: Orificiile de fixare din cască se pot lărgi datorită utilizării excesive. În acest caz, utilizarea în continuare a vizierei este interzisă. Lumină de control cu LED SP-2 Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specificat / instrucţiuni Lumina de control cu LED nu înlocuieşte dispozitivele tehnice de iluminat ale bicicletelor impuse de standardul german StVZO ( 67). În cazul utilizării regulamentare, lumina de control cu LED asigură o vizibilitate mai bună. Utilizarea luminii de control cu LED este interzisă în timpul ploii, deoarece capacitatea de funcţionare nu poate fi asigurată într-un mediu ud. Vă rugăm să utilizaţi lumina de control cu LED doar împreună cu această cască de bicicletă şi să o montaţi întotdeauna în suportul special prevăzut. Lumina de control cu LED este concepută doar pentru utilizarea în domeniul privat. Vă rugăm să vă asiguraţi că în timpul utilizării, lumina de control cu LED nu este acoperită de guler, rucsac sau prin mişcările capului, respectiv este vizibilă. Lumina de control cu LED se poate desprinde neobservată prin agăţarea de jachete, rucsacuri sau alte obiecte. Vă rugăm să luaţi în seamă faptul că bateria luminii de control cu LED se poate defecta, respectiv se poate goli. Din acest motiv, verificaţi regulat funcţionarea luminii. Este interzisă expunerea bateriilor la căldură excesivă cum ar fi razele directe ale soarelui, foc etc.. La schimbarea necorespunzătoare a bateriilor există pericolul de explozie. Schimbaţi bateria doar cu acelaşi tip de baterie sau cu unul echivalent. Vă rugăm să nu aruncaţi bateriile goale la gunoiul menajer, ci în recipientele de colectare special prevăzute. Părinţii trebuie să se asigure că şi copilul verifică la intervale regulate capacitatea de funcţionare a luminii de control cu LED. Nu este recomandată utilizarea luminii de control cu LED de către copiii sub 4 ani. Lumina de control cu LED nu este o jucărie şi se va utiliza de către copii doar sub supravegherea adulţilor. Schimbarea bateriilor este permisă doar adulţilor. Română

13 Română Instrucţiuni de folosire 1. Înainte de prima utilizare utiliza la alegere (imag. 3). 1 apăsare: lumină constantă, 2 apăsări: lumină de semnalizare, 3 apăsări: lumină de mişcare, 4 apăsări: lumină oprită Română Desprindeţi lumina de control de pe cască (imag. 2a). Înainte de prima utilizare, îndepărtaţi banda de siguranţă de pe partea imag. 1 posterioară a luminii de control cu LED (imag. 1). 1x 2x 3x 4. Schimbarea bateriilor imag Desprinderea şi prinderea luminii de control imag. 2a imag. 2b Pentru desprinderea luminii de control cu LED, împingeţi-o în sus din suport (imag. 2a). Pentru a fixa lumina de control cu LED, se împinge din nou în suportul special prevăzut (imag. 2b). 3. Funcţii Lumina de control cu LED dispune de trei funcţii diferite care se pot imag. 4 Lumina de control cu LED este dotată încă de la cumpărare cu o baterie de tip CR 2025 (3V). Pentru schimbarea acestei baterii, desfaceţi cu o şurubelniţă mică cele patru şuruburi de pe partea posterioară a luminii de control. Apoi ridicaţi capacul, schimbaţi bateria şi aşezaţi capacul înapoi. Fixaţi din nou capacul cu ajutorul celor patru şuruburi (imag. 4). Baterie tip: CR 2025 (3V) 5. Curăţarea şi întreţinerea Carcasa luminii de control cu LED se poate curăţa cu o lavetă umedă.

14 Български Скъпи клиенти! Радваме се, че решихте да закупите един от нашите висококачествени продукти, произведени и сертифицирани стриктно съгласно актуално валидните норми на безопасност. По-долу ще намерите някои напътствия и указания с цел гарантиране на пълното защитно действие на каската: Родителите трябва да внимават децата им непременно да свалят каската преди да влязат на територията на детската площадка. Не е разрешено децата да носят каски, когато се катерят или играят други игри, при които съществува опасност от удушаване.!!! Каската Ви е разработена специално, за да служи за защита при каране на велосипед, скейтборд и ролери. Не е разрешено каската да се използва при други видове спорт или при каране на мотоциклет. Моля да обърнете внимание на обстоятелството, че каската не винаги може да Ви защити от всякакви наранявания въпреки правилното й назначение. 1. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА Каската трябва да се проверява редовно за видими дефекти. След всеки силен сблъсък, удар или дълбока драскотина каската трябва да се смени с нова, тъй като губи защитното си действие вследствие на тези обстоятелства. Тя трябва да се подмени и след дългогодишна употреба, без да е повредена, или ако вече не е точно по мярка. Промяна или сваляне на оригинални части от каската може радикално да накърни защитното й действие. Каската не трябва да се променя, за да не се слагат допълнения по непрепоръчан от производителя начин. Всякакви химикали, лакове и лепенки могат сериозно да накърнят защитното действие на каската. Почиствайте каската си с хладка вода, мек сапун и мека кърпа. След всяка употреба оставяйте каската да изсъхне навън, на въздух. Почиствайте вътрешната подплата с хладка вода и мек сапун и след това оставете да изсъхне навън, на въздух. Високите температури, още от 60 C нагоре, могат сериозно да повредят каската. Неравните повърхности на каската и образуването на мехурчета са признаци за такива повреди. Да не се съхранява зад стъкла напр. в колата или близо до източници на топлина. Отстраняването на каската за отпадъци трябва да стане чрез оторизирано предприятие или чрез общинска служба за отстраняване на отпадъци. 2. ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КАСКАТА фиг. 1a фиг. 1b Каската трябва да стои водоравно върху главата Ви. (фиг. 1a) Ако каската лежи много напред, може да намали видимостта Ви. Ако каската лежи много назад, то челото Ви не е достатъчно защитено. (фиг. 1b) Български

15 Български 3. Настройка на системата за регулиране на размера с помощта на една ръка При произшествие отвореният лентов разпределител може да доведе до изхлузване на каската, а по този начин тя губи защитното си действие!!! 5. НАСТРОЙКА НА ПОДБРАДНИЯ РЕМЪК Български _ + фиг. 2 Вградената система за регулиране на размера може да се настрои безстепенно посредством регулиращо копче отзад на тила: По-малка = завъртете надясно по-голяма = завъртете наляво Закопчалка Press Навивка Подбраден ремък Press 4. Настройка на лентовия разпределител фиг. 3a фиг. 3b Отворете лентовия разпределител. (фиг. 3a) Лентовият разпределител трябва да е разположен, така че ремъкът да стои стегнато, но удобно. Лентовият разпределител трябва да лежи в долната част на ухото, ремъците не трябва да покриват ушите. Затворете лентовият разпределител. (фиг. 3b) фиг. 4a фиг. 4b Подбрадният ремък е настроен както трябва, ако стои както удобно така и здраво и при отваряне на устата си усещате лек натиск. Закопчалката не трябва да лежи върху брадичката. Ако подбрадният ремък е твърде хлабав, трябва да се стегне допълнително с помощта на навивката върху закопчалката (фиг. 4a). Ако подбрадният ремък е много стегнат, трябва да се разхлаби също с помощта на навивката върху закопчалката. (фиг. 4a) Моля обърнете внимание на това, че трябва да затворите закопчалката преди да започнете обиколка с велосипеда!!! (фиг. 4b) Моля обърнете внимание на това, че каската може да предпазва, само ако Ви е наистина по мярка. Моля пробвайте различни размери и изберете този размер, при който каската стои удобно и здраво на главата Ви.

16 Български 6. Визьор За да отстраните визьора, внимателно извадете щифтовете на визьора от предвидените за тях отвори за закрепване върху черупката на каската. Внимание: Отворите за закрепване в каската могат да се разширят от прекомерна употреба. В този случай фиг. 5 визьорът не трябва да се използва. Задна LED светлина SP-2 Употреба по предназначение/указания Задната LED светлина не замества предписаното от немския Правилник за допускане на МПС за движение по пътищата ( 67) светлинно техническо устройство на велосипеди. При компетентно използване задната LED светлина служи за по-добра видимост. Задната LED светлина не трябва да се използва при дъжд, тъй като функционалната годност не е гарантирана при влага. Моля използвайте задната LED светлина само заедно с тази каска за велосипед и поставяйте светлината само на предназначения за целта държач. Задната LED светлина е замислена само частно ползване. По време на ползване моля внимавайте задната LED светлина да не се закрива респ. да не може да се вижда от яка, раница или от движенията на тялото. Задната LED светлина незабелязано може да се разхлаби евентуално при закачане за якета, раници или други предмети. Моля обърнете внимание, че батерията на задната LED светлина може да отпадне респ. може да е изпразнена. Ето защо проверявайте редовно функционалната годност на светлината. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни. При некомпетентна смяна на батерия съществува опасност от експлозия. Батерията може да се замени само със същия или равностоен тип батерия. Моля не отстранявайте за отпадъци изпразнени батерии заедно с битовите отпадъци, а в предвидения за целта събирателен контейнер. Родителите трябва да внимават детето им също редовно да проверява функционалната годност на задната LED светлина. Задната LED светлина не е пригодена за използване от деца под 4 години. Задната LED светлина не е играчка и може да се използва от деца само под надзора на възрастни. Смяната на батерията може да се извършва само от възрастни. Български

17 Български Указания за потребителя 1. Преди първа употреба Свалете задната светлина от каската (фиг. 2a). Преди първата употреба отстранете предпазната лента върху обратната страна на задната фиг. 1 LED светлина (фиг. 1). 1x натискане: постоянна светлина, 2x натискане: мигаща светлина, 3x натискане: работна светлина, 4x натискане: изкл. светлина 1x 2x 3x фиг Смяна на батерията Български 2. Сваляне и поставяне на задната светлина фиг. 4 фиг. 2a фиг. 2b За да свалите задната LED светлина, я плъзнете от държача нагоре. (Abb. 2a) За да поставите задната LED светлина, отново я пъхнете в предвидения за целта държач (фиг. 2b). 3. Функции Задната LED светлина има три различни функции, които можете да прилагате по Ваше усмотрение (фиг. 3). Още при покупката задната LED светлина е снабдена с батерия от типа CR 2025 (3V). За да смените тази батерия, отворете с малка отвертка четирите винта върху обратната страна на светлината. После повдигнете капака, сменете батерията и пак поставете капака. Сега отново закрепете капака с помощта на четирите винта (фиг. 4). Батерия тип: CR 2025 (3V) 5. Почистване и поддържане Корпусът на задната LED светлина може да се почиства с влажна кърпа.

18 Ελληνικά Αγαπητοί πελάτες! Χαιρόμαστε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της εταιρείας μας, τα οποία παράγονται και πιστοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Για τη διασφάλισης της προστατευτικής λειτουργίας του κράνους παρέχονται ακολούθως ορισμένες οδηγίες και υποδείξεις: Οι γονείς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα παιδιά τους να βγάζουν το κράνος προτού εισέλθουν στον χώρο της παιδικής χαράς. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φορούν το κράνος όταν σκαρφαλώνουν ή κατά τη διάρκεια άλλων παιχνιδιών που εγκυμονούν κίνδυνο στραγγαλισμού!!! Αυτό το κράνος έχει σχεδιασθεί ειδικά για να παρέχει προστασία κατά την ποδηλασία, τη χρήση τροχοσανίδας και τη χρήση τροχοπέδιλων. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλα αθλήματα ή για μοτοσικλετιστές. Λάβετε υπόψη ότι παρά τη σωστή ρύθμισή του, ένα κράνος δεν μπορεί να παρέχει πάντοτε προστασία από κάθε τραυματισμό. 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Το κράνος πρέπει να ελέγχεται για εμφανή ελαττώματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τη διασφάλιση της προστατευτικής του λειτουργίας, το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται μετά από κάθε ισχυρή σύγκρουση, κτύπημα ή βαθιά εκδορά. Η αντικατάστασή του επιβάλλεται επίσης και μετά από πολυετή χρήση χωρίς ζημίες ή όταν δεν εφαρμόζει πλέον σωστά. Η τροποποίηση ή η αφαίρεση γνήσιων μερών του κράνους μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την παρεχόμενη προστασία. Απαγορεύεται η τροποποίηση του κράνους για την τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων κατά τρόπο που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Κάθε χημική ουσία, βερνίκι ή αυτοκόλλητη ετικέτα μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την προστατευτική λειτουργία του κράνους. Καθαρίζετε το κράνος σας μόνο με χλιαρό νερό, απαλό σαπούνι και μαλακό πανί. Αφήνετε το κράνος να στεγνώνει στον αέρα μετά από κάθε χρήση. Καθαρίζετε την εσωτερική επένδυση με χλιαρό νερό και απαλό σαπούνι και, στη συνέχεια, την αφήνετε να στεγνώσει στον αέρα Οι υψηλές θερμοκρασίες από τους 60 C και άνω, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες στο κράνος. Οι ανώμαλες επιφάνειες και ο σχηματισμός φυσαλίδων στο κράνος αποτελούν ενδείξεις τέτοιων ζημιών. Μην φυλάσσετε το κράνος πίσω από τζάμια, π.χ. στο αυτοκίνητο, ούτε κοντά σε θερμαντικά σώματα ή πηγές θερμότητας. Η απόρριψη του κράνους σας πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένης μονάδας διάθεσης αποβλήτων ή μέσω της δημοτικής υπηρεσίας διάθεσης αποβλήτων. 2. Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ εικ. 1α εικ. 1β Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει πάντοτε οριζόντια στο κεφάλι σας. (εικ. 1α) Εάν το κράνος πέφτει πολύ μπροστά, τότε μπορεί να περιορίσει την ορατότητά σας. Εάν το κράνος πέφτει πολύ πίσω, τότε δεν προστατεύει επαρκώς το μέτωπό σας. (εικ. 1β) Ελληνικά

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA2xx DE GR EN. ELX12542_Franca_Espresso_Button_AEG_3lang.indd 1 2009-06-10 10:29:55

ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA2xx DE GR EN. ELX12542_Franca_Espresso_Button_AEG_3lang.indd 1 2009-06-10 10:29:55 ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA2xx DE EN ELX12542_Franca_Espresso_Button_AEG_3lang.indd 1 2009-06-10 10:29:55 DE Anleitung...3 14 Bitte lesen Sie vor dem erstmaligen Betrieb der Maschine die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

VIVA i8. User manual...3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare..

VIVA i8. User manual...3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare.. VIVA i8 User manual....3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare..74 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 EN Front camera Power button

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) BARISTA BARISTA PROFI Be di e nung s a nl e i t ung I ns t r uc t i onma nua l Οδηγ ί ε ςχ ρήσης Liebe Kundin, lieber Kunde mit der BARISTA / BARISTA PROFI haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER Translation of the original instructions ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

Microwave KMW 4441 DB

Microwave KMW 4441 DB Microwave KMW 4441 DB DE Gebrauchsanweisun Οδηγίες χρήσης EN User manual Manual de instrucciones Mode d'emploi Használati leírás Deutsch 3-20 Ελληνικά 21-38 Enlish 39-56 Español 57-74 Français 75-92 Mayar

Διαβάστε περισσότερα

Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας

Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας ECM BA2012_Classika2_RZ.indd 3 07.05.12 12:05 Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine

Διαβάστε περισσότερα

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12 M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung Sicherheitshinweise... 2 Ursachen für Schäden...3

Διαβάστε περισσότερα

IAN 47583 DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM DASHCAM ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IAN 47583 DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM DASHCAM ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA Operating instructions CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM Instrucţiuni de utilizare ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οδηүίες χρήσης DASHCAM Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung 2 [el] Οδηγíες χρήσεως 7 [en] Instruction manual 12 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR210-B/W

Internet Radio PDR210-B/W Internet Radio PDR210-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás IM_PDR210-B/W_140618_V02_HR_1.indb 1 23/6/14 10:57 AM IM_PDR210-B/W_140618_V02_HR_1.indb

Διαβάστε περισσότερα