Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2"

Transcript

1 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65 D München Kenn-Nr. 0123

2 English Dear Customer! We are pleased that you have decided to purchase one of our high-quality products, which are manufactured and certified in strict adherence to the currently valid safety standards. You will find some instructions for ensuring the full protective effect of the helmet: Parents should make sure that their children take the helmet off before entering a children s playground. The helmets must not be used by children when climbing or playing other games in which there is a danger of strangulation!!! Your helmet was developed specially for protection while cycling, skateboarding and roller-skating. It must not be used for other types of sport or for motorcycling. Please be aware that despite correct adjustment your helmet cannot always protect you from all injuries. After every use, leave your helmet exposed to the air in order for it to dry. Clean the inner padding with lukewarm water and mild soap and then let it air dry High temperatures, from as low as 60 C, can seriously damage the helmet. Uneven helmet surfaces and the formation of small blisters are signs of such damage. Do not store behind panes of glass, e.g. in the car or close to sources of heat or warmth. Please contact your local waste disposal company for the disposal of the helmet. 2. THE CORRECT HELMET POSITION English 1. PROPER HANDLING AND CARE The helmet should be checked for visible deficiencies at regular intervals. The helmet must be replaced after every hard knock, impact or deep scratch, because these cause it to lose its protective effect. Any adjustment to or removal of the original parts of the helmet can extremely impair its protective function. The helmet may not be altered in order to make additions in a way not recommended by the manufacturer. All chemicals, paints and stickers can seriously impair the protective effect of the helmet. Only clean your helmet with lukewarm water, mild soap and a soft cloth. Fig. 1a Fig. 1b The helmet must always be levelly horizontal on your head.(fig. 1a) If the helmet is too far forward, it can impair your vision. If the helmet is too far back, your forehead is not sufficiently protected. (Fig. 1b)

3 English 3. adjusting the single-hand twisting FasteNer An open strap divider can lead to slipping of the helmet in the event of an accident and thus to a loss of protection!!! English 5. ADJUSTING THE CHIN STRAP _ + Fig. 2 The integrated size-adjusting system can be adjusted using a turning knob at the back of one s head: smaller = twist clockwise bigger = twist anti-clockwise 4. adjusting the strap DIvIDer Fig. 3a Fig. 3b Open the strap divider (Fig. 3a) The strap divider must be positioned in such a way, that the straps are taut but comfortable. The strap divider must be below the ear, and the straps must not cover the ears. Close the strap divider (Fig. 3b) Fastener Winding Chin Strap Press Press Fig. 4a Fig. 4b The chin strap has been adjusted correctly if you feel slight pressure when you open your mouth. If the chin strap is too loose it must be pulled tight using the winding on the fastener. (Fig. 4a) If the chin strap is too tight it must be loosened also using the winding on the fastener. (Fig. 4a) Please note that you must always make sure that the fastener is closed before you ride!!! (Fig. 4b) Please be aware that the helmet can only protect if it fits properly. Please try out different sizes and choose the one in which the helmet fits comfortably and sits firmly upon your head.

4 English 6. Visor Carefully pull out the pins on the visor from the pin holes on the helmet shell to remove the visor. Attention: The pin holes on the helmet can expand through excessive use. In this case, the visor may no longer be used. Fig. 5 LED-rear light SP-2 Intended use / Instructions The LED rear light is not a substitute for the light equipment stipulated by the German standard StVZO ( 67). When used correctly, the LED rear light gives better visibility. The LED backlight should not be used during rainy weather. It cannot be guaranteed to work if it gets wet. Please only use the LED rear light together with this cycle helmet and always put it onto the rotating wheel of the size-adjustment system. The LED rear light is only intended for personal use. Please make sure that, during use, the LED cannot be covered or obscured by collars, rucksacks or movements of the head. The LED light can under certain circumstances come loose without this being noticed, if it becomes caught on jackets, rucksacks or other objects. Please be aware that the battery of the LED light can fall out or become flat. Therefore, check the light regularly for proper functioning. The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. In the event that the batteries are incorrectly changed there exists the risk of explosion. Only replace the batteries with the same or an equivalent battery type. Please do not dispose of flat batteries via the household waste, but instead use the collecting container intended for this purpose. Parents should ensure that their child also checks to make sure that the LED backlight is working on a regular basis. The LED rear light is not suitable for use by children under 4 years of age. The LED rear light is not a toy and its use by children is only permitted if they are under the supervision of adults. The changing of batteries must only be carried out by adults. English

5 English USER INFORMATION 1. Before the first use Fig. 1 Take the tail light off the helmet (fig. 2a). Before the first use, remove the safety strips from the reverse of the LED tail light. (Fig. 1). Press x1: continuous light, press x3: colour chaser, 1x 2x 4. Changing the batteries press x2: flashing light, press x4: light off. 3x Fig. 3 English 2. Removal and attachment of the tail light Fig. 4 Fig. 2a Fig. 2b To remove the LED tail light, push this upwards out of the holder (Fig. 2a). To attach the LED tail light, push this again into the holder provided (Fig. 2b). 3. Functions The LED rear light has three different functions, each of which can be used as desired (Fig. 3). The LED tail light comes equipped with a CR 2925 (3V) battery. To change this battery, unscrew the four screws on the reverse of the light with a small screwdriver. Then lift the cover, exchange the batteries and put the cover back on. Now fasten the cover again with the four screws (Fig. 4). Battery-type: CR 2025 (3V) 5. Cleaning and care The housing of the LED rear light can be cleaned with a damp cloth.

6 Hrvatski Dragi kupci! Drago nam je da ste se odlučili za naše visokovrijedne proizvode, koji su proizvedeni i certificirani strogo prema aktualno valjanim sigurnosnim normama. Da bi se garantiralo puna zaštitna djelotvornost kacige, u nastavku ćete naći poneke upute i upozorenja: Roditelji bi trebali obratiti pažnju na to da njihova djeca prije pristupa na dječje igralište obvezno skinu kacigu. Djeca kacigu ne smiju nositi kod penjanja ili drugih igara kod kojih postoji opanosti od gušenja!!! Vaša kaciga je razvijena specijalno za zaštitu kod vožnje biciklom, skateboarda i klizaljkama. Ona se ne smije koristiti kod drugih vrsta sportova ili kod vožnje motociklom. Molimo da obratite pažnju na to da unatoč pravilnom podešavanju kaciga ne može uvijek štititi od svih povreda. Sve kemikalije, lakovi ili naljepnice mogu ozbiljno ugroziti zaštitnu djelotvornost kacige. Vašu kacigu čistite samo mlakom vodom, blagim sapunom i jednom mekom krpom. Poslije svake uporabe sušite vašu kacigu na zraku. Unutarnju podstavu čistite mlakom vodom i blagim sapunom i zatim ovu pustite da se osuši na zraku. Visoke temperature, veće od 60 C, mogu kacigu ozbiljno oštetiti. Neravne površine kacige i stvaranje mjehurića su znak za jedno ovakvo oštećenje. Ne čuvati iza prozorskih stakla npr. u autu ili u blizini izvora grijanja ili topline. Zbrinjavanje vaše kacige mora uslijediti preko autoriziranog poslovanja za zbrinjavanje ili preko komunalnog uređenja za zbrinjavanje. 2. TOČNA POZICIJA KACIGE Hrvatski 1. PROPISNO RUKOVANJE I NJEGA Kaciga se u redovitim vremenskim intervalima mora provjeravati u svezi vidljivih nedostataka. Nakon svakog teškog pada, udara ili duboke ogrebotine se kaciga mora promijeniti, jer ona time gubi svoju zaštitnu djelotvornost. I poslije višegodišnje uporabe bez oštećenja ili ako kaciga više ne pristaje točno se ona mora promijeniti. Izmjena ili odstranjivanje originalnih dijelova kacige može ekstremno negativno djelovati na zaštitnu djelotvornost. Kaciga se ne smije izmijeniti zbog postavljanja dodataka na način koji nije preporučen od strane proizvođača. sl. 1a sl. 1b Kaciga mora na vašoj glavi uvijek sjediti vodoravno. (sl. 1a) Ako kaciga sjedi previše prema naprijed, time se može ometati vaša vidljivost. Ako kaciga sjedi previše straga, onda je vaše čelo premalo zaštićeno. (sl. 1b)

7 Hrvatski 3. Podešavanje jednoručnog sustava namještanja veličine Otvoreni razvodnik pojasa može kod jedne nesreće dovesti do proklizavanja kacige a time i do gubitka zaštitne djelotvornosti!!! Hrvatski 5. PODEŠAVANJE REMENA BRADE _ + sl. 2 Integrirani sustav namještanja veličine se može premjestiti kontinuirano uz pomoć jednog okretnog gumba na potiljku: manje = okrenuti udesno veće = okrenuti ulijevo 4. Podešavanje razvodnika pojasa Zatvarač Press Zavoj Remen brade sl. 4a Press sl. 4b sl. 3a sl. 3b Remen brade je pravilno podešen kada sjedi komforno i čvrsto i kada kod otvaranja usta osjetite laki pritisak. Zatvarač ne smije nalijegati na bradi. Ako je remen brade prelabav, mora se uz pomoć zavoja na zatvaraču (sl. 4a) dodatno zategnuti. Ako je remen brade preuzak, mora se isto tako uz pomoć zavoja na zatvaraču olabaviti. (sl. 4a) Otvorite razvodnik pojasa. (sl. 3a) Razvodnik pojasa mora biti tako pozicioniran da remen sjedi nategnuto i udobno. Razvodnik pojasa mora sjediti ispod ušiju, remeni ne smiju prekrivati uši. Zatvorite razvodnik pojasa. (sl. 3b) Molimo da obratite pažnju na to da zatvarač kod svake vožnje mora biti zatvoren!!! (sl. 4b)! Molimo da obratite pažnju na to da kaciga može štititi samo ako točno pristaje. Isprobajte različite veličine i izaberite onu kod koje kaciga na glavi sjedi komforno i čvrsto.

8 Hrvatski 6. Vizir Za odstranjivanje vizira izvucite oprezno zatike na viziru iz za to predviđenih pričvrsnih rupa oklopa kacige. Pažnja: Pričvrsne rupe kacige se mogu prekomjernom uporabom proširiti. U tome slučaju se vizir više ne smije upotrijebiti. sl. 5 LED-stražnje svjetlo SP-2 Propisna upotreba/upute LED stražnje svjetlo ne zamjenjuje svjetlosno tehničko uređenje na biciklama, propisano sa njemačkim odredbama o registriranju za cestovni promet (StVZO) ( 67). LED stražnje svjetlo služi pri pravilnoj upotrebi za bolju vidljivost. LED stražnje svjetlo se ne smije koristiti po kiši, jer po mokrini nije zagarantirana funkcionalnost. Molimo da LED stražnje svjetlo koristite uvijek skupa sa ovom kacigom za biciklu i namjestite ga uvijek na za to predviđeni držač. LED stražnje svjetlo je predviđeno samo za privatnu uporabu Molimo obratite pažnju da LED stražnje svjetlo prilikom korištenja može biti prekriveno odnosno nevidljivo kroz kragnu, naprtnjaču ili pokretanjem glave. LED stražnje svjetlo može kroz zakačenje na jaknu, naprtnjaču ili na druge predmete eventualno neprimjetno razdvojiti. Molimo obratite pažnju da se baterija LED stražnjeg svjetla može pokvariti ili isprazniti. Kontrolirajte stoga redovito tehničku ispravnost svjetla. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao suncu, vatri ili sličnom. Pri nestručnoj promjeni baterije postoji opasnost eksplozije. Bateriju promijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom. Molimo da ispražnjene baterije ne zbrinete sa kućnim smećem već u za to predviđene sabirne spremnike. Roditelji bi trebali paziti da i njihovo dijete redovito kontrolira funkcionalnost LED stražnjeg svjetla. Upotreba LED stražnjeg svjetla nije svojstvena za djecu ispod 4 godine. LED stražnje svjetlo nije igračka i djeca ga smiju koristiti samo pod nadzorom odraslih. Promjenu baterije smiju poduzimati samo odrasli. Hrvatski

9 Hrvatski Upute za korisnike 1. Prije prvog korištenja Stražnje svjetlo skinite sa kacige (sl. 2a). Prije prvog korištenja odstranite sigurnosnu traku na poleđini LED stražnjeg svjetla (sl. 1). sl Skidanje i namještanje stražnjeg svjetla Pritisnuti jedan put: trajno svjetlo, pritisnuti dva puta: trepćuće svjetlo, pritisnuti tri puta: stalno svjetlo, pritisnuti četiri puta: svjetlo ugašeno 1x 2x 3x sl Promjena baterija Hrvatski sl. 2a sl. 2b Za skidanje gurajte LED stražnje svjetlo iz držača nagore. (sl. 2a) Za namještanje se LED stražnje svjetlo ugura opet u predviđeni držač (sl. 2b). 3. Funkcije LED stražnje svjetlo raspolaže sa tri različite funkcije, koje se mogu primijeniti po želji (sl. 3). sl. 4 LED stražnje svjetlo je već prilikom kupovine opremljeno baterijom tipa CR 2025 (3V). Da biste ovu bateriju promijenili, otvorite jednim malim odvijačem četiri vijka na poleđini svjetla. Zatim podignite pokrov, promijenite baterije i pokrov opet postavite. Sada pokrov ponovno pričvrstite uz pomoć četiri vijka (sl. 4). Tip baterije: CR 2025 (3V) 5. Čišćenje i njega Kućište LED stražnjeg svjetla se može čistiti jednom vlažnom krpom.

10 Română Stimată clientă, stimate client, Ne bucurăm că aţi ales unul dintre produsele noastre, produse strict şi certificate conform standardelor actuale de siguranţă. Pentru a garanta complet efectul de protecţie al căştii, găsiţi mai jos câteva instrucţiuni şi indicaţii: Părinţii trebuie să se asigure că înainte de a accesa un loc de joacă, copilul îşi dă jos în mod obligatoriu casca. Este interzisă purtarea căştilor de către copii la căţărat sau în timpul altor jocuri, care prezintă pericol de strangulare!!! Casca dumneavoastră a fost dezvoltată special pentru protecţia în timpul mersului cu bicicleta, al folosirii skateboard-ului şi a rolelor. Este interzisă folosirea căştii pentru alte tipuri de sport sau pentru mersul cu motocicleta. Atenţie! În ciuda reglării corespunzătoare, casca nu poate proteja întotdeauna împotriva tuturor accidentărilor. Toate produsele chimice, vopselele sau autocolantele pot afecta serios efectul protector al căştii. Curăţaţi casca numai cu apă călduţă, săpun uşor şi o cârpă moale. După fiecare utilizare, lăsaţi casca să se usuce la aer. Căptuşeala interioară trebuie curăţată cu apă călduţă şi săpun uşor şi apoi trebuie lăsată să se usuce la aer. Temperaturile ridicate începând de la 60 C pot deteriora grav casca. Suprafeţe inegale şi bule de aer pe cască sunt semne de deteriorare. Nu depozitaţi casca în spatele unor suprafeţe din sticlă, de ex. în maşină sau în apropierea unor surse de căldură. Depunerea la deşeuri a căştii se realizează prin intermediul unei întreprinderi de salubrizare sau al unei instalaţii comunale de salubrizare. 2. POZIŢIA CORECTĂ A CĂŞTII Română 1. UTILIZAREA ADECVATĂ ŞI ÎNTREŢINEREA Casca trebuie controlată la intervale regulate pentru a constata dacă nu prezintă defecte vizibile. După fiecare coliziune puternică, impact sau zgârietură adâncă trebuie înlocuită casca, deoarece ea şi-a pierdut efectul protector. Şi după mai mulţi ani de utilizare fără deteriorări sau dacă nu se mai potriveşte bine, casca trebuie înlocuită. Modificarea sau demontarea pieselor originale ale căştii poate reduce în mod semnificativ efectul de protecţie. Este interzisă modificarea căştii pentru montarea unor piese suplimentare într-un mod care nu a fost recomandat de către producător. imag. 1a imag. 1b Casca trebuie să stea întotdeauna orizontal pe capul dumneavoastră. (imag. 1a) Casca poziţionată prea în faţă vă poate afecta vizibilitatea. Casca poziţionată prea în spate nu protejează suficient fruntea. (imag. 1b)

11 Română 3. Reglarea sistemului pentru o singură mână de ajustare a mărimii Un divizor al curelei deschis poate conduce în cazul unui accident la alunecarea căştii şi astfel se pierde efectul de protecţie!!! Română 5. AJUSTAREA CURELEI SUB BĂRBIE _ + Dimensiunea poate fi ajustată continuu prin intermediul unui buton rotativ care este plasat în spatele capului: mai mic = rotire la dreapta mai mare = rotire la stânga 4. Ajustarea divizorului curelei imag. 2 Dispozitiv de închidere Press Filet Curea pentru bărbie imag. 4a Press imag. 4b imag. 3a imag. 3b Deschideţi divizorul curelei. (imag. 3a) Divizorul curelei trebuie poziţionat astfel, încât centura să fie tensionată, dar confortabilă. Divizorul curelei trebuie să stea sub ureche, centura nu are voie să acopere urechile. Închideţi divizorul curelei. (imag. 3b) Cureaua pentru bărbie este ajustată în mod corespunzător atunci când stă confortabil dar şi fix şi când la deschiderea gurii simţiţi o presiune uşoară. Este interzis ca dispozitivul de închidere să fie poziţionat pe bărbie. Dacă cureaua pentru bărbie este prea lejeră, trebuie tensionată cu ajutorul filetului de la dispozitivul de închidere (imag. 4a). Dacă cureaua sub bărbie este prea strânsă, ea trebuie relaxată de asemenea cu ajutorul filetului de la dispozitivul de închidere. (imag. 4a) Dispozitivul de închidere trebuie să fie închis înaintea fiecărei deplasări cu bicicleta!!! (imag. 4b) Casca vă protejează doar dacă vi se potriveşte corect. Vă rugăm să probaţi mai multe mărimi şi să alegeţi mărimea astfel, încât casca să stea confortabil şi fix pe cap.

12 Română 6. Vizieră imag. 5 Pentru a demonta viziera, scoateţi cu grijă ştifturile vizierei din orificiile de fixare prevăzute în cască. Atenţie: Orificiile de fixare din cască se pot lărgi datorită utilizării excesive. În acest caz, utilizarea în continuare a vizierei este interzisă. Lumină de control cu LED SP-2 Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specificat / instrucţiuni Lumina de control cu LED nu înlocuieşte dispozitivele tehnice de iluminat ale bicicletelor impuse de standardul german StVZO ( 67). În cazul utilizării regulamentare, lumina de control cu LED asigură o vizibilitate mai bună. Utilizarea luminii de control cu LED este interzisă în timpul ploii, deoarece capacitatea de funcţionare nu poate fi asigurată într-un mediu ud. Vă rugăm să utilizaţi lumina de control cu LED doar împreună cu această cască de bicicletă şi să o montaţi întotdeauna în suportul special prevăzut. Lumina de control cu LED este concepută doar pentru utilizarea în domeniul privat. Vă rugăm să vă asiguraţi că în timpul utilizării, lumina de control cu LED nu este acoperită de guler, rucsac sau prin mişcările capului, respectiv este vizibilă. Lumina de control cu LED se poate desprinde neobservată prin agăţarea de jachete, rucsacuri sau alte obiecte. Vă rugăm să luaţi în seamă faptul că bateria luminii de control cu LED se poate defecta, respectiv se poate goli. Din acest motiv, verificaţi regulat funcţionarea luminii. Este interzisă expunerea bateriilor la căldură excesivă cum ar fi razele directe ale soarelui, foc etc.. La schimbarea necorespunzătoare a bateriilor există pericolul de explozie. Schimbaţi bateria doar cu acelaşi tip de baterie sau cu unul echivalent. Vă rugăm să nu aruncaţi bateriile goale la gunoiul menajer, ci în recipientele de colectare special prevăzute. Părinţii trebuie să se asigure că şi copilul verifică la intervale regulate capacitatea de funcţionare a luminii de control cu LED. Nu este recomandată utilizarea luminii de control cu LED de către copiii sub 4 ani. Lumina de control cu LED nu este o jucărie şi se va utiliza de către copii doar sub supravegherea adulţilor. Schimbarea bateriilor este permisă doar adulţilor. Română

13 Română Instrucţiuni de folosire 1. Înainte de prima utilizare utiliza la alegere (imag. 3). 1 apăsare: lumină constantă, 2 apăsări: lumină de semnalizare, 3 apăsări: lumină de mişcare, 4 apăsări: lumină oprită Română Desprindeţi lumina de control de pe cască (imag. 2a). Înainte de prima utilizare, îndepărtaţi banda de siguranţă de pe partea imag. 1 posterioară a luminii de control cu LED (imag. 1). 1x 2x 3x 4. Schimbarea bateriilor imag Desprinderea şi prinderea luminii de control imag. 2a imag. 2b Pentru desprinderea luminii de control cu LED, împingeţi-o în sus din suport (imag. 2a). Pentru a fixa lumina de control cu LED, se împinge din nou în suportul special prevăzut (imag. 2b). 3. Funcţii Lumina de control cu LED dispune de trei funcţii diferite care se pot imag. 4 Lumina de control cu LED este dotată încă de la cumpărare cu o baterie de tip CR 2025 (3V). Pentru schimbarea acestei baterii, desfaceţi cu o şurubelniţă mică cele patru şuruburi de pe partea posterioară a luminii de control. Apoi ridicaţi capacul, schimbaţi bateria şi aşezaţi capacul înapoi. Fixaţi din nou capacul cu ajutorul celor patru şuruburi (imag. 4). Baterie tip: CR 2025 (3V) 5. Curăţarea şi întreţinerea Carcasa luminii de control cu LED se poate curăţa cu o lavetă umedă.

14 Български Скъпи клиенти! Радваме се, че решихте да закупите един от нашите висококачествени продукти, произведени и сертифицирани стриктно съгласно актуално валидните норми на безопасност. По-долу ще намерите някои напътствия и указания с цел гарантиране на пълното защитно действие на каската: Родителите трябва да внимават децата им непременно да свалят каската преди да влязат на територията на детската площадка. Не е разрешено децата да носят каски, когато се катерят или играят други игри, при които съществува опасност от удушаване.!!! Каската Ви е разработена специално, за да служи за защита при каране на велосипед, скейтборд и ролери. Не е разрешено каската да се използва при други видове спорт или при каране на мотоциклет. Моля да обърнете внимание на обстоятелството, че каската не винаги може да Ви защити от всякакви наранявания въпреки правилното й назначение. 1. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА Каската трябва да се проверява редовно за видими дефекти. След всеки силен сблъсък, удар или дълбока драскотина каската трябва да се смени с нова, тъй като губи защитното си действие вследствие на тези обстоятелства. Тя трябва да се подмени и след дългогодишна употреба, без да е повредена, или ако вече не е точно по мярка. Промяна или сваляне на оригинални части от каската може радикално да накърни защитното й действие. Каската не трябва да се променя, за да не се слагат допълнения по непрепоръчан от производителя начин. Всякакви химикали, лакове и лепенки могат сериозно да накърнят защитното действие на каската. Почиствайте каската си с хладка вода, мек сапун и мека кърпа. След всяка употреба оставяйте каската да изсъхне навън, на въздух. Почиствайте вътрешната подплата с хладка вода и мек сапун и след това оставете да изсъхне навън, на въздух. Високите температури, още от 60 C нагоре, могат сериозно да повредят каската. Неравните повърхности на каската и образуването на мехурчета са признаци за такива повреди. Да не се съхранява зад стъкла напр. в колата или близо до източници на топлина. Отстраняването на каската за отпадъци трябва да стане чрез оторизирано предприятие или чрез общинска служба за отстраняване на отпадъци. 2. ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КАСКАТА фиг. 1a фиг. 1b Каската трябва да стои водоравно върху главата Ви. (фиг. 1a) Ако каската лежи много напред, може да намали видимостта Ви. Ако каската лежи много назад, то челото Ви не е достатъчно защитено. (фиг. 1b) Български

15 Български 3. Настройка на системата за регулиране на размера с помощта на една ръка При произшествие отвореният лентов разпределител може да доведе до изхлузване на каската, а по този начин тя губи защитното си действие!!! 5. НАСТРОЙКА НА ПОДБРАДНИЯ РЕМЪК Български _ + фиг. 2 Вградената система за регулиране на размера може да се настрои безстепенно посредством регулиращо копче отзад на тила: По-малка = завъртете надясно по-голяма = завъртете наляво Закопчалка Press Навивка Подбраден ремък Press 4. Настройка на лентовия разпределител фиг. 3a фиг. 3b Отворете лентовия разпределител. (фиг. 3a) Лентовият разпределител трябва да е разположен, така че ремъкът да стои стегнато, но удобно. Лентовият разпределител трябва да лежи в долната част на ухото, ремъците не трябва да покриват ушите. Затворете лентовият разпределител. (фиг. 3b) фиг. 4a фиг. 4b Подбрадният ремък е настроен както трябва, ако стои както удобно така и здраво и при отваряне на устата си усещате лек натиск. Закопчалката не трябва да лежи върху брадичката. Ако подбрадният ремък е твърде хлабав, трябва да се стегне допълнително с помощта на навивката върху закопчалката (фиг. 4a). Ако подбрадният ремък е много стегнат, трябва да се разхлаби също с помощта на навивката върху закопчалката. (фиг. 4a) Моля обърнете внимание на това, че трябва да затворите закопчалката преди да започнете обиколка с велосипеда!!! (фиг. 4b) Моля обърнете внимание на това, че каската може да предпазва, само ако Ви е наистина по мярка. Моля пробвайте различни размери и изберете този размер, при който каската стои удобно и здраво на главата Ви.

16 Български 6. Визьор За да отстраните визьора, внимателно извадете щифтовете на визьора от предвидените за тях отвори за закрепване върху черупката на каската. Внимание: Отворите за закрепване в каската могат да се разширят от прекомерна употреба. В този случай фиг. 5 визьорът не трябва да се използва. Задна LED светлина SP-2 Употреба по предназначение/указания Задната LED светлина не замества предписаното от немския Правилник за допускане на МПС за движение по пътищата ( 67) светлинно техническо устройство на велосипеди. При компетентно използване задната LED светлина служи за по-добра видимост. Задната LED светлина не трябва да се използва при дъжд, тъй като функционалната годност не е гарантирана при влага. Моля използвайте задната LED светлина само заедно с тази каска за велосипед и поставяйте светлината само на предназначения за целта държач. Задната LED светлина е замислена само частно ползване. По време на ползване моля внимавайте задната LED светлина да не се закрива респ. да не може да се вижда от яка, раница или от движенията на тялото. Задната LED светлина незабелязано може да се разхлаби евентуално при закачане за якета, раници или други предмети. Моля обърнете внимание, че батерията на задната LED светлина може да отпадне респ. може да е изпразнена. Ето защо проверявайте редовно функционалната годност на светлината. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни. При некомпетентна смяна на батерия съществува опасност от експлозия. Батерията може да се замени само със същия или равностоен тип батерия. Моля не отстранявайте за отпадъци изпразнени батерии заедно с битовите отпадъци, а в предвидения за целта събирателен контейнер. Родителите трябва да внимават детето им също редовно да проверява функционалната годност на задната LED светлина. Задната LED светлина не е пригодена за използване от деца под 4 години. Задната LED светлина не е играчка и може да се използва от деца само под надзора на възрастни. Смяната на батерията може да се извършва само от възрастни. Български

17 Български Указания за потребителя 1. Преди първа употреба Свалете задната светлина от каската (фиг. 2a). Преди първата употреба отстранете предпазната лента върху обратната страна на задната фиг. 1 LED светлина (фиг. 1). 1x натискане: постоянна светлина, 2x натискане: мигаща светлина, 3x натискане: работна светлина, 4x натискане: изкл. светлина 1x 2x 3x фиг Смяна на батерията Български 2. Сваляне и поставяне на задната светлина фиг. 4 фиг. 2a фиг. 2b За да свалите задната LED светлина, я плъзнете от държача нагоре. (Abb. 2a) За да поставите задната LED светлина, отново я пъхнете в предвидения за целта държач (фиг. 2b). 3. Функции Задната LED светлина има три различни функции, които можете да прилагате по Ваше усмотрение (фиг. 3). Още при покупката задната LED светлина е снабдена с батерия от типа CR 2025 (3V). За да смените тази батерия, отворете с малка отвертка четирите винта върху обратната страна на светлината. После повдигнете капака, сменете батерията и пак поставете капака. Сега отново закрепете капака с помощта на четирите винта (фиг. 4). Батерия тип: CR 2025 (3V) 5. Почистване и поддържане Корпусът на задната LED светлина може да се почиства с влажна кърпа.

18 Ελληνικά Αγαπητοί πελάτες! Χαιρόμαστε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της εταιρείας μας, τα οποία παράγονται και πιστοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Για τη διασφάλισης της προστατευτικής λειτουργίας του κράνους παρέχονται ακολούθως ορισμένες οδηγίες και υποδείξεις: Οι γονείς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα παιδιά τους να βγάζουν το κράνος προτού εισέλθουν στον χώρο της παιδικής χαράς. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φορούν το κράνος όταν σκαρφαλώνουν ή κατά τη διάρκεια άλλων παιχνιδιών που εγκυμονούν κίνδυνο στραγγαλισμού!!! Αυτό το κράνος έχει σχεδιασθεί ειδικά για να παρέχει προστασία κατά την ποδηλασία, τη χρήση τροχοσανίδας και τη χρήση τροχοπέδιλων. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλα αθλήματα ή για μοτοσικλετιστές. Λάβετε υπόψη ότι παρά τη σωστή ρύθμισή του, ένα κράνος δεν μπορεί να παρέχει πάντοτε προστασία από κάθε τραυματισμό. 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Το κράνος πρέπει να ελέγχεται για εμφανή ελαττώματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τη διασφάλιση της προστατευτικής του λειτουργίας, το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται μετά από κάθε ισχυρή σύγκρουση, κτύπημα ή βαθιά εκδορά. Η αντικατάστασή του επιβάλλεται επίσης και μετά από πολυετή χρήση χωρίς ζημίες ή όταν δεν εφαρμόζει πλέον σωστά. Η τροποποίηση ή η αφαίρεση γνήσιων μερών του κράνους μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την παρεχόμενη προστασία. Απαγορεύεται η τροποποίηση του κράνους για την τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων κατά τρόπο που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Κάθε χημική ουσία, βερνίκι ή αυτοκόλλητη ετικέτα μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την προστατευτική λειτουργία του κράνους. Καθαρίζετε το κράνος σας μόνο με χλιαρό νερό, απαλό σαπούνι και μαλακό πανί. Αφήνετε το κράνος να στεγνώνει στον αέρα μετά από κάθε χρήση. Καθαρίζετε την εσωτερική επένδυση με χλιαρό νερό και απαλό σαπούνι και, στη συνέχεια, την αφήνετε να στεγνώσει στον αέρα Οι υψηλές θερμοκρασίες από τους 60 C και άνω, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες στο κράνος. Οι ανώμαλες επιφάνειες και ο σχηματισμός φυσαλίδων στο κράνος αποτελούν ενδείξεις τέτοιων ζημιών. Μην φυλάσσετε το κράνος πίσω από τζάμια, π.χ. στο αυτοκίνητο, ούτε κοντά σε θερμαντικά σώματα ή πηγές θερμότητας. Η απόρριψη του κράνους σας πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένης μονάδας διάθεσης αποβλήτων ή μέσω της δημοτικής υπηρεσίας διάθεσης αποβλήτων. 2. Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ εικ. 1α εικ. 1β Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει πάντοτε οριζόντια στο κεφάλι σας. (εικ. 1α) Εάν το κράνος πέφτει πολύ μπροστά, τότε μπορεί να περιορίσει την ορατότητά σας. Εάν το κράνος πέφτει πολύ πίσω, τότε δεν προστατεύει επαρκώς το μέτωπό σας. (εικ. 1β) Ελληνικά

19 Ελληνικά 3. Ρύθμιση του εύχρηστου συστήματος προσαρμογής μεγέθους 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟΥ Ελληνικά _ + εικ. 2 Το ενσωματωμένο σύστημα προσαρμογής μεγέθους ρυθμίζεται χωρίς διαβαθμίσεις μέσω ενός περιστρεφόμενου κουμπιού στην πίσω πλευρά: μικρότερο μέγεθος = δεξιόστροφη περιστροφή μεγαλύτερο μέγεθος = αριστερόστροφη περιστροφή 4. Προσαρμογή του ρυθμιστή ιμάντων Ανοίξτε τον ρυθμιστή ιμάντων. (εικ. 3α) Ο ρυθμιστής ιμάντων πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι ιμάντες να είναι εικ. 3α τεντωμένοι, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζουν άνετα. Ο ρυθμιστής ιμάντων πρέπει να βρίσκεται κάτω από το αυτί, ενώ οι ιμάντες δεν πρέπει να καλύπτουν τα αυτιά. εικ. 3β Κλείστε τον ρυθμιστή ιμάντων. (εικ. 3β) Μην αφήνετε ανοιχτό τον ρυθμιστή ιμάντων, καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του κράνους σε περίπτωση ατυχήματος και συνεπώς την υποβάθμιση της προστατευτικής του λειτουργίας!!! Κλείστρο Press Press Σφιγκτήρας Υποσιάγωνο Το υποσιάγωνο είναι ρυθμισμένο σωστά όταν εφαρμόζει άνετα, αλλά και σταθερά και αισθάνεστε μία ελαφριά πίεση όταν ανοίγετε το στόμα. Το κλείστρο δεν πρέπει να ακουμπά στο πιγούνι. Εάν το υποσιάγωνο είναι πολύ χαλαρό, σφίξτε το με τη βοήθεια του σφιγκτήρα που υπάρχει στο κλείστρο (εικ. 4α). Εάν το υποσιάγωνο είναι πολύ σφιχτό, χαλαρώστε το με τη βοήθεια και πάλι του σφιγκτήρα που υπάρχει στο κλείστρο. (εικ. 4α) Ελέγχετε πριν από κάθε διαδρομή ότι το κλείστρο έχει κλείσει σωστά!!! (εικ. 4β) Λάβετε υπόψη ότι το κράνος παρέχει προστασία μόνο όταν εφαρμόζει σωστά. Δοκιμάστε διάφορα μεγέθη και επιλέξτε το κράνος που εφαρμόζει άνετα και σταθερά στο κεφάλι σας.

20 Ελληνικά 6. Ζελατίνα Αφαιρέστε τη ζελατίνα τραβώντας προσεκτικά τους πείρους στερέωσης από τις προβλεπόμενες οπές στερέωσης στο κέλυφος. Σε αυτήν την περίπτωση μην ξαναχρησιμοποιήσετε τη ζελατίνα. εικ. 5 Οπίσθιο φανάρι με LED τύπου SP-2 Προβλεπόμενη χρήση/υποδείξεις Το οπίσθιο φανάρι με LED δεν αντικαθιστά τη διάταξη φωτισμού που προβλέπεται για τα ποδήλατα βάσει του άρθρου 67 του γερμανικού νόμου περί χορηγήσεως εγκρίσεως τύπου οχημάτων (StVZO). Με τη σωστή χρήση του οπίσθιου φαναριού με LED διασφαλίζετε βέλτιστη ορατότητα. Μην χρησιμοποιείτε το οπίσθιο φανάρι με LED όταν βρέχει, διότι σε συνθήκες υγρασίας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την άψογη λειτουργία του. Το οπίσθιο φανάρι με LED προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο ποδηλατικό κράνος. Βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε πάντα στην ειδική βάση. Το οπίσθιο φανάρι με LED προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Λάβετε υπόψη σας ότι γιακάδες, σακίδια πλάτης ή κινήσεις του κεφαλιού ενδέχεται να καλύψουν το οπίσθιο φανάρι με LED καθιστώντας το μη ορατό. Το οπίσθιο φανάρι με LED ενδέχεται να αγκιστρωθεί σε μπουφάν, σακίδια πλάτης και λοιπά αντικείμενα και να φύγει από τη θέση του χωρίς να το καταλάβετε. Το οπίσθιο φανάρι με LED λειτουργεί με μπαταρία η οποία μπορεί να εξαντληθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ελέγχετε το φανάρι σε τακτική βάση για να βεβαιώνεστε ότι λειτουργεί κανονικά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια στοιχεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ακατάλληλες μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Για την αντικατάσταση των μπαταριών χρησιμοποιήστε μόνο ίδιες μπαταρίες ή μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά τοποθετήστε τις στα ειδικά δοχεία συλλογής. Οι γονείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους ελέγχουν το οπίσθιο φανάρι με LED σε τακτική βάση και βεβαιώνονται ότι λειτουργεί κανονικά. Το οπίσθιο φανάρι με LED είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 4 ετών. Το οπίσθιο φανάρι με LED δεν είναι παιχνίδι και, κατά συνέπεια, τα παιδιά θα πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες. Ελληνικά

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Delta-Sport-Nr.: BK-1422 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM Operating instructions ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ Ръководство за експлоатация SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ Instrucţiuni de

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT VACUUM SEALER VACUUM SEALER Operating instructions BAКУYМ МAЩИНA Ръководство за експлоатация APARAT DE VIDAT Instrucţiuni de utilizare ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV Οδηүίες χρήσης FOLIENSCHWEISSGERÄT Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV 20-60 X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37 English... 2 Български... 19 Ελληνικά... 37 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация INFRAROT-TEMPERATUR- MESSGERÄT Bedienungsanleitung APARAT DE MĂSURARE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE DIE SONNE UND DER WIND UNSERE ENERGIEQUELLEN SCHÜTZT

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual APARAT DE ASCUŢIT BURGHIE Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

EN EL BG RO TR. Assembly Manual. Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης. Инструкции за сглобяване. Manual de asamblare. Montaj Kılavuzu. 132 cm 82 cm 50 cm.

EN EL BG RO TR. Assembly Manual. Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης. Инструкции за сглобяване. Manual de asamblare. Montaj Kılavuzu. 132 cm 82 cm 50 cm. A Assembly Manual Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης Инструкции за сглобяване Manual de asamblare Montaj Kılavuzu EN EL BG RO TR 1 h EN 957 1/5 Battery 20-40 Min. < 110 kg A: 2 x AAA B: C: C B 132 cm 82 cm 50 cm

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT12011FA DE Benutzerinformation 2 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 17 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 32 Mosogatógép SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα