Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2"

Transcript

1 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65 D München Kenn-Nr. 0123

2 English Dear Customer! We are pleased that you have decided to purchase one of our high-quality products, which are manufactured and certified in strict adherence to the currently valid safety standards. You will find some instructions for ensuring the full protective effect of the helmet: Parents should make sure that their children take the helmet off before entering a children s playground. The helmets must not be used by children when climbing or playing other games in which there is a danger of strangulation!!! Your helmet was developed specially for protection while cycling, skateboarding and roller-skating. It must not be used for other types of sport or for motorcycling. Please be aware that despite correct adjustment your helmet cannot always protect you from all injuries. After every use, leave your helmet exposed to the air in order for it to dry. Clean the inner padding with lukewarm water and mild soap and then let it air dry High temperatures, from as low as 60 C, can seriously damage the helmet. Uneven helmet surfaces and the formation of small blisters are signs of such damage. Do not store behind panes of glass, e.g. in the car or close to sources of heat or warmth. Please contact your local waste disposal company for the disposal of the helmet. 2. THE CORRECT HELMET POSITION English 1. PROPER HANDLING AND CARE The helmet should be checked for visible deficiencies at regular intervals. The helmet must be replaced after every hard knock, impact or deep scratch, because these cause it to lose its protective effect. Any adjustment to or removal of the original parts of the helmet can extremely impair its protective function. The helmet may not be altered in order to make additions in a way not recommended by the manufacturer. All chemicals, paints and stickers can seriously impair the protective effect of the helmet. Only clean your helmet with lukewarm water, mild soap and a soft cloth. Fig. 1a Fig. 1b The helmet must always be levelly horizontal on your head.(fig. 1a) If the helmet is too far forward, it can impair your vision. If the helmet is too far back, your forehead is not sufficiently protected. (Fig. 1b)

3 English 3. adjusting the single-hand twisting FasteNer An open strap divider can lead to slipping of the helmet in the event of an accident and thus to a loss of protection!!! English 5. ADJUSTING THE CHIN STRAP _ + Fig. 2 The integrated size-adjusting system can be adjusted using a turning knob at the back of one s head: smaller = twist clockwise bigger = twist anti-clockwise 4. adjusting the strap DIvIDer Fig. 3a Fig. 3b Open the strap divider (Fig. 3a) The strap divider must be positioned in such a way, that the straps are taut but comfortable. The strap divider must be below the ear, and the straps must not cover the ears. Close the strap divider (Fig. 3b) Fastener Winding Chin Strap Press Press Fig. 4a Fig. 4b The chin strap has been adjusted correctly if you feel slight pressure when you open your mouth. If the chin strap is too loose it must be pulled tight using the winding on the fastener. (Fig. 4a) If the chin strap is too tight it must be loosened also using the winding on the fastener. (Fig. 4a) Please note that you must always make sure that the fastener is closed before you ride!!! (Fig. 4b) Please be aware that the helmet can only protect if it fits properly. Please try out different sizes and choose the one in which the helmet fits comfortably and sits firmly upon your head.

4 English 6. Visor Carefully pull out the pins on the visor from the pin holes on the helmet shell to remove the visor. Attention: The pin holes on the helmet can expand through excessive use. In this case, the visor may no longer be used. Fig. 5 LED-rear light SP-2 Intended use / Instructions The LED rear light is not a substitute for the light equipment stipulated by the German standard StVZO ( 67). When used correctly, the LED rear light gives better visibility. The LED backlight should not be used during rainy weather. It cannot be guaranteed to work if it gets wet. Please only use the LED rear light together with this cycle helmet and always put it onto the rotating wheel of the size-adjustment system. The LED rear light is only intended for personal use. Please make sure that, during use, the LED cannot be covered or obscured by collars, rucksacks or movements of the head. The LED light can under certain circumstances come loose without this being noticed, if it becomes caught on jackets, rucksacks or other objects. Please be aware that the battery of the LED light can fall out or become flat. Therefore, check the light regularly for proper functioning. The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. In the event that the batteries are incorrectly changed there exists the risk of explosion. Only replace the batteries with the same or an equivalent battery type. Please do not dispose of flat batteries via the household waste, but instead use the collecting container intended for this purpose. Parents should ensure that their child also checks to make sure that the LED backlight is working on a regular basis. The LED rear light is not suitable for use by children under 4 years of age. The LED rear light is not a toy and its use by children is only permitted if they are under the supervision of adults. The changing of batteries must only be carried out by adults. English

5 English USER INFORMATION 1. Before the first use Fig. 1 Take the tail light off the helmet (fig. 2a). Before the first use, remove the safety strips from the reverse of the LED tail light. (Fig. 1). Press x1: continuous light, press x3: colour chaser, 1x 2x 4. Changing the batteries press x2: flashing light, press x4: light off. 3x Fig. 3 English 2. Removal and attachment of the tail light Fig. 4 Fig. 2a Fig. 2b To remove the LED tail light, push this upwards out of the holder (Fig. 2a). To attach the LED tail light, push this again into the holder provided (Fig. 2b). 3. Functions The LED rear light has three different functions, each of which can be used as desired (Fig. 3). The LED tail light comes equipped with a CR 2925 (3V) battery. To change this battery, unscrew the four screws on the reverse of the light with a small screwdriver. Then lift the cover, exchange the batteries and put the cover back on. Now fasten the cover again with the four screws (Fig. 4). Battery-type: CR 2025 (3V) 5. Cleaning and care The housing of the LED rear light can be cleaned with a damp cloth.

6 Hrvatski Dragi kupci! Drago nam je da ste se odlučili za naše visokovrijedne proizvode, koji su proizvedeni i certificirani strogo prema aktualno valjanim sigurnosnim normama. Da bi se garantiralo puna zaštitna djelotvornost kacige, u nastavku ćete naći poneke upute i upozorenja: Roditelji bi trebali obratiti pažnju na to da njihova djeca prije pristupa na dječje igralište obvezno skinu kacigu. Djeca kacigu ne smiju nositi kod penjanja ili drugih igara kod kojih postoji opanosti od gušenja!!! Vaša kaciga je razvijena specijalno za zaštitu kod vožnje biciklom, skateboarda i klizaljkama. Ona se ne smije koristiti kod drugih vrsta sportova ili kod vožnje motociklom. Molimo da obratite pažnju na to da unatoč pravilnom podešavanju kaciga ne može uvijek štititi od svih povreda. Sve kemikalije, lakovi ili naljepnice mogu ozbiljno ugroziti zaštitnu djelotvornost kacige. Vašu kacigu čistite samo mlakom vodom, blagim sapunom i jednom mekom krpom. Poslije svake uporabe sušite vašu kacigu na zraku. Unutarnju podstavu čistite mlakom vodom i blagim sapunom i zatim ovu pustite da se osuši na zraku. Visoke temperature, veće od 60 C, mogu kacigu ozbiljno oštetiti. Neravne površine kacige i stvaranje mjehurića su znak za jedno ovakvo oštećenje. Ne čuvati iza prozorskih stakla npr. u autu ili u blizini izvora grijanja ili topline. Zbrinjavanje vaše kacige mora uslijediti preko autoriziranog poslovanja za zbrinjavanje ili preko komunalnog uređenja za zbrinjavanje. 2. TOČNA POZICIJA KACIGE Hrvatski 1. PROPISNO RUKOVANJE I NJEGA Kaciga se u redovitim vremenskim intervalima mora provjeravati u svezi vidljivih nedostataka. Nakon svakog teškog pada, udara ili duboke ogrebotine se kaciga mora promijeniti, jer ona time gubi svoju zaštitnu djelotvornost. I poslije višegodišnje uporabe bez oštećenja ili ako kaciga više ne pristaje točno se ona mora promijeniti. Izmjena ili odstranjivanje originalnih dijelova kacige može ekstremno negativno djelovati na zaštitnu djelotvornost. Kaciga se ne smije izmijeniti zbog postavljanja dodataka na način koji nije preporučen od strane proizvođača. sl. 1a sl. 1b Kaciga mora na vašoj glavi uvijek sjediti vodoravno. (sl. 1a) Ako kaciga sjedi previše prema naprijed, time se može ometati vaša vidljivost. Ako kaciga sjedi previše straga, onda je vaše čelo premalo zaštićeno. (sl. 1b)

7 Hrvatski 3. Podešavanje jednoručnog sustava namještanja veličine Otvoreni razvodnik pojasa može kod jedne nesreće dovesti do proklizavanja kacige a time i do gubitka zaštitne djelotvornosti!!! Hrvatski 5. PODEŠAVANJE REMENA BRADE _ + sl. 2 Integrirani sustav namještanja veličine se može premjestiti kontinuirano uz pomoć jednog okretnog gumba na potiljku: manje = okrenuti udesno veće = okrenuti ulijevo 4. Podešavanje razvodnika pojasa Zatvarač Press Zavoj Remen brade sl. 4a Press sl. 4b sl. 3a sl. 3b Remen brade je pravilno podešen kada sjedi komforno i čvrsto i kada kod otvaranja usta osjetite laki pritisak. Zatvarač ne smije nalijegati na bradi. Ako je remen brade prelabav, mora se uz pomoć zavoja na zatvaraču (sl. 4a) dodatno zategnuti. Ako je remen brade preuzak, mora se isto tako uz pomoć zavoja na zatvaraču olabaviti. (sl. 4a) Otvorite razvodnik pojasa. (sl. 3a) Razvodnik pojasa mora biti tako pozicioniran da remen sjedi nategnuto i udobno. Razvodnik pojasa mora sjediti ispod ušiju, remeni ne smiju prekrivati uši. Zatvorite razvodnik pojasa. (sl. 3b) Molimo da obratite pažnju na to da zatvarač kod svake vožnje mora biti zatvoren!!! (sl. 4b)! Molimo da obratite pažnju na to da kaciga može štititi samo ako točno pristaje. Isprobajte različite veličine i izaberite onu kod koje kaciga na glavi sjedi komforno i čvrsto.

8 Hrvatski 6. Vizir Za odstranjivanje vizira izvucite oprezno zatike na viziru iz za to predviđenih pričvrsnih rupa oklopa kacige. Pažnja: Pričvrsne rupe kacige se mogu prekomjernom uporabom proširiti. U tome slučaju se vizir više ne smije upotrijebiti. sl. 5 LED-stražnje svjetlo SP-2 Propisna upotreba/upute LED stražnje svjetlo ne zamjenjuje svjetlosno tehničko uređenje na biciklama, propisano sa njemačkim odredbama o registriranju za cestovni promet (StVZO) ( 67). LED stražnje svjetlo služi pri pravilnoj upotrebi za bolju vidljivost. LED stražnje svjetlo se ne smije koristiti po kiši, jer po mokrini nije zagarantirana funkcionalnost. Molimo da LED stražnje svjetlo koristite uvijek skupa sa ovom kacigom za biciklu i namjestite ga uvijek na za to predviđeni držač. LED stražnje svjetlo je predviđeno samo za privatnu uporabu Molimo obratite pažnju da LED stražnje svjetlo prilikom korištenja može biti prekriveno odnosno nevidljivo kroz kragnu, naprtnjaču ili pokretanjem glave. LED stražnje svjetlo može kroz zakačenje na jaknu, naprtnjaču ili na druge predmete eventualno neprimjetno razdvojiti. Molimo obratite pažnju da se baterija LED stražnjeg svjetla može pokvariti ili isprazniti. Kontrolirajte stoga redovito tehničku ispravnost svjetla. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao suncu, vatri ili sličnom. Pri nestručnoj promjeni baterije postoji opasnost eksplozije. Bateriju promijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom. Molimo da ispražnjene baterije ne zbrinete sa kućnim smećem već u za to predviđene sabirne spremnike. Roditelji bi trebali paziti da i njihovo dijete redovito kontrolira funkcionalnost LED stražnjeg svjetla. Upotreba LED stražnjeg svjetla nije svojstvena za djecu ispod 4 godine. LED stražnje svjetlo nije igračka i djeca ga smiju koristiti samo pod nadzorom odraslih. Promjenu baterije smiju poduzimati samo odrasli. Hrvatski

9 Hrvatski Upute za korisnike 1. Prije prvog korištenja Stražnje svjetlo skinite sa kacige (sl. 2a). Prije prvog korištenja odstranite sigurnosnu traku na poleđini LED stražnjeg svjetla (sl. 1). sl Skidanje i namještanje stražnjeg svjetla Pritisnuti jedan put: trajno svjetlo, pritisnuti dva puta: trepćuće svjetlo, pritisnuti tri puta: stalno svjetlo, pritisnuti četiri puta: svjetlo ugašeno 1x 2x 3x sl Promjena baterija Hrvatski sl. 2a sl. 2b Za skidanje gurajte LED stražnje svjetlo iz držača nagore. (sl. 2a) Za namještanje se LED stražnje svjetlo ugura opet u predviđeni držač (sl. 2b). 3. Funkcije LED stražnje svjetlo raspolaže sa tri različite funkcije, koje se mogu primijeniti po želji (sl. 3). sl. 4 LED stražnje svjetlo je već prilikom kupovine opremljeno baterijom tipa CR 2025 (3V). Da biste ovu bateriju promijenili, otvorite jednim malim odvijačem četiri vijka na poleđini svjetla. Zatim podignite pokrov, promijenite baterije i pokrov opet postavite. Sada pokrov ponovno pričvrstite uz pomoć četiri vijka (sl. 4). Tip baterije: CR 2025 (3V) 5. Čišćenje i njega Kućište LED stražnjeg svjetla se može čistiti jednom vlažnom krpom.

10 Română Stimată clientă, stimate client, Ne bucurăm că aţi ales unul dintre produsele noastre, produse strict şi certificate conform standardelor actuale de siguranţă. Pentru a garanta complet efectul de protecţie al căştii, găsiţi mai jos câteva instrucţiuni şi indicaţii: Părinţii trebuie să se asigure că înainte de a accesa un loc de joacă, copilul îşi dă jos în mod obligatoriu casca. Este interzisă purtarea căştilor de către copii la căţărat sau în timpul altor jocuri, care prezintă pericol de strangulare!!! Casca dumneavoastră a fost dezvoltată special pentru protecţia în timpul mersului cu bicicleta, al folosirii skateboard-ului şi a rolelor. Este interzisă folosirea căştii pentru alte tipuri de sport sau pentru mersul cu motocicleta. Atenţie! În ciuda reglării corespunzătoare, casca nu poate proteja întotdeauna împotriva tuturor accidentărilor. Toate produsele chimice, vopselele sau autocolantele pot afecta serios efectul protector al căştii. Curăţaţi casca numai cu apă călduţă, săpun uşor şi o cârpă moale. După fiecare utilizare, lăsaţi casca să se usuce la aer. Căptuşeala interioară trebuie curăţată cu apă călduţă şi săpun uşor şi apoi trebuie lăsată să se usuce la aer. Temperaturile ridicate începând de la 60 C pot deteriora grav casca. Suprafeţe inegale şi bule de aer pe cască sunt semne de deteriorare. Nu depozitaţi casca în spatele unor suprafeţe din sticlă, de ex. în maşină sau în apropierea unor surse de căldură. Depunerea la deşeuri a căştii se realizează prin intermediul unei întreprinderi de salubrizare sau al unei instalaţii comunale de salubrizare. 2. POZIŢIA CORECTĂ A CĂŞTII Română 1. UTILIZAREA ADECVATĂ ŞI ÎNTREŢINEREA Casca trebuie controlată la intervale regulate pentru a constata dacă nu prezintă defecte vizibile. După fiecare coliziune puternică, impact sau zgârietură adâncă trebuie înlocuită casca, deoarece ea şi-a pierdut efectul protector. Şi după mai mulţi ani de utilizare fără deteriorări sau dacă nu se mai potriveşte bine, casca trebuie înlocuită. Modificarea sau demontarea pieselor originale ale căştii poate reduce în mod semnificativ efectul de protecţie. Este interzisă modificarea căştii pentru montarea unor piese suplimentare într-un mod care nu a fost recomandat de către producător. imag. 1a imag. 1b Casca trebuie să stea întotdeauna orizontal pe capul dumneavoastră. (imag. 1a) Casca poziţionată prea în faţă vă poate afecta vizibilitatea. Casca poziţionată prea în spate nu protejează suficient fruntea. (imag. 1b)

11 Română 3. Reglarea sistemului pentru o singură mână de ajustare a mărimii Un divizor al curelei deschis poate conduce în cazul unui accident la alunecarea căştii şi astfel se pierde efectul de protecţie!!! Română 5. AJUSTAREA CURELEI SUB BĂRBIE _ + Dimensiunea poate fi ajustată continuu prin intermediul unui buton rotativ care este plasat în spatele capului: mai mic = rotire la dreapta mai mare = rotire la stânga 4. Ajustarea divizorului curelei imag. 2 Dispozitiv de închidere Press Filet Curea pentru bărbie imag. 4a Press imag. 4b imag. 3a imag. 3b Deschideţi divizorul curelei. (imag. 3a) Divizorul curelei trebuie poziţionat astfel, încât centura să fie tensionată, dar confortabilă. Divizorul curelei trebuie să stea sub ureche, centura nu are voie să acopere urechile. Închideţi divizorul curelei. (imag. 3b) Cureaua pentru bărbie este ajustată în mod corespunzător atunci când stă confortabil dar şi fix şi când la deschiderea gurii simţiţi o presiune uşoară. Este interzis ca dispozitivul de închidere să fie poziţionat pe bărbie. Dacă cureaua pentru bărbie este prea lejeră, trebuie tensionată cu ajutorul filetului de la dispozitivul de închidere (imag. 4a). Dacă cureaua sub bărbie este prea strânsă, ea trebuie relaxată de asemenea cu ajutorul filetului de la dispozitivul de închidere. (imag. 4a) Dispozitivul de închidere trebuie să fie închis înaintea fiecărei deplasări cu bicicleta!!! (imag. 4b) Casca vă protejează doar dacă vi se potriveşte corect. Vă rugăm să probaţi mai multe mărimi şi să alegeţi mărimea astfel, încât casca să stea confortabil şi fix pe cap.

12 Română 6. Vizieră imag. 5 Pentru a demonta viziera, scoateţi cu grijă ştifturile vizierei din orificiile de fixare prevăzute în cască. Atenţie: Orificiile de fixare din cască se pot lărgi datorită utilizării excesive. În acest caz, utilizarea în continuare a vizierei este interzisă. Lumină de control cu LED SP-2 Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specificat / instrucţiuni Lumina de control cu LED nu înlocuieşte dispozitivele tehnice de iluminat ale bicicletelor impuse de standardul german StVZO ( 67). În cazul utilizării regulamentare, lumina de control cu LED asigură o vizibilitate mai bună. Utilizarea luminii de control cu LED este interzisă în timpul ploii, deoarece capacitatea de funcţionare nu poate fi asigurată într-un mediu ud. Vă rugăm să utilizaţi lumina de control cu LED doar împreună cu această cască de bicicletă şi să o montaţi întotdeauna în suportul special prevăzut. Lumina de control cu LED este concepută doar pentru utilizarea în domeniul privat. Vă rugăm să vă asiguraţi că în timpul utilizării, lumina de control cu LED nu este acoperită de guler, rucsac sau prin mişcările capului, respectiv este vizibilă. Lumina de control cu LED se poate desprinde neobservată prin agăţarea de jachete, rucsacuri sau alte obiecte. Vă rugăm să luaţi în seamă faptul că bateria luminii de control cu LED se poate defecta, respectiv se poate goli. Din acest motiv, verificaţi regulat funcţionarea luminii. Este interzisă expunerea bateriilor la căldură excesivă cum ar fi razele directe ale soarelui, foc etc.. La schimbarea necorespunzătoare a bateriilor există pericolul de explozie. Schimbaţi bateria doar cu acelaşi tip de baterie sau cu unul echivalent. Vă rugăm să nu aruncaţi bateriile goale la gunoiul menajer, ci în recipientele de colectare special prevăzute. Părinţii trebuie să se asigure că şi copilul verifică la intervale regulate capacitatea de funcţionare a luminii de control cu LED. Nu este recomandată utilizarea luminii de control cu LED de către copiii sub 4 ani. Lumina de control cu LED nu este o jucărie şi se va utiliza de către copii doar sub supravegherea adulţilor. Schimbarea bateriilor este permisă doar adulţilor. Română

13 Română Instrucţiuni de folosire 1. Înainte de prima utilizare utiliza la alegere (imag. 3). 1 apăsare: lumină constantă, 2 apăsări: lumină de semnalizare, 3 apăsări: lumină de mişcare, 4 apăsări: lumină oprită Română Desprindeţi lumina de control de pe cască (imag. 2a). Înainte de prima utilizare, îndepărtaţi banda de siguranţă de pe partea imag. 1 posterioară a luminii de control cu LED (imag. 1). 1x 2x 3x 4. Schimbarea bateriilor imag Desprinderea şi prinderea luminii de control imag. 2a imag. 2b Pentru desprinderea luminii de control cu LED, împingeţi-o în sus din suport (imag. 2a). Pentru a fixa lumina de control cu LED, se împinge din nou în suportul special prevăzut (imag. 2b). 3. Funcţii Lumina de control cu LED dispune de trei funcţii diferite care se pot imag. 4 Lumina de control cu LED este dotată încă de la cumpărare cu o baterie de tip CR 2025 (3V). Pentru schimbarea acestei baterii, desfaceţi cu o şurubelniţă mică cele patru şuruburi de pe partea posterioară a luminii de control. Apoi ridicaţi capacul, schimbaţi bateria şi aşezaţi capacul înapoi. Fixaţi din nou capacul cu ajutorul celor patru şuruburi (imag. 4). Baterie tip: CR 2025 (3V) 5. Curăţarea şi întreţinerea Carcasa luminii de control cu LED se poate curăţa cu o lavetă umedă.

14 Български Скъпи клиенти! Радваме се, че решихте да закупите един от нашите висококачествени продукти, произведени и сертифицирани стриктно съгласно актуално валидните норми на безопасност. По-долу ще намерите някои напътствия и указания с цел гарантиране на пълното защитно действие на каската: Родителите трябва да внимават децата им непременно да свалят каската преди да влязат на територията на детската площадка. Не е разрешено децата да носят каски, когато се катерят или играят други игри, при които съществува опасност от удушаване.!!! Каската Ви е разработена специално, за да служи за защита при каране на велосипед, скейтборд и ролери. Не е разрешено каската да се използва при други видове спорт или при каране на мотоциклет. Моля да обърнете внимание на обстоятелството, че каската не винаги може да Ви защити от всякакви наранявания въпреки правилното й назначение. 1. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА Каската трябва да се проверява редовно за видими дефекти. След всеки силен сблъсък, удар или дълбока драскотина каската трябва да се смени с нова, тъй като губи защитното си действие вследствие на тези обстоятелства. Тя трябва да се подмени и след дългогодишна употреба, без да е повредена, или ако вече не е точно по мярка. Промяна или сваляне на оригинални части от каската може радикално да накърни защитното й действие. Каската не трябва да се променя, за да не се слагат допълнения по непрепоръчан от производителя начин. Всякакви химикали, лакове и лепенки могат сериозно да накърнят защитното действие на каската. Почиствайте каската си с хладка вода, мек сапун и мека кърпа. След всяка употреба оставяйте каската да изсъхне навън, на въздух. Почиствайте вътрешната подплата с хладка вода и мек сапун и след това оставете да изсъхне навън, на въздух. Високите температури, още от 60 C нагоре, могат сериозно да повредят каската. Неравните повърхности на каската и образуването на мехурчета са признаци за такива повреди. Да не се съхранява зад стъкла напр. в колата или близо до източници на топлина. Отстраняването на каската за отпадъци трябва да стане чрез оторизирано предприятие или чрез общинска служба за отстраняване на отпадъци. 2. ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КАСКАТА фиг. 1a фиг. 1b Каската трябва да стои водоравно върху главата Ви. (фиг. 1a) Ако каската лежи много напред, може да намали видимостта Ви. Ако каската лежи много назад, то челото Ви не е достатъчно защитено. (фиг. 1b) Български

15 Български 3. Настройка на системата за регулиране на размера с помощта на една ръка При произшествие отвореният лентов разпределител може да доведе до изхлузване на каската, а по този начин тя губи защитното си действие!!! 5. НАСТРОЙКА НА ПОДБРАДНИЯ РЕМЪК Български _ + фиг. 2 Вградената система за регулиране на размера може да се настрои безстепенно посредством регулиращо копче отзад на тила: По-малка = завъртете надясно по-голяма = завъртете наляво Закопчалка Press Навивка Подбраден ремък Press 4. Настройка на лентовия разпределител фиг. 3a фиг. 3b Отворете лентовия разпределител. (фиг. 3a) Лентовият разпределител трябва да е разположен, така че ремъкът да стои стегнато, но удобно. Лентовият разпределител трябва да лежи в долната част на ухото, ремъците не трябва да покриват ушите. Затворете лентовият разпределител. (фиг. 3b) фиг. 4a фиг. 4b Подбрадният ремък е настроен както трябва, ако стои както удобно така и здраво и при отваряне на устата си усещате лек натиск. Закопчалката не трябва да лежи върху брадичката. Ако подбрадният ремък е твърде хлабав, трябва да се стегне допълнително с помощта на навивката върху закопчалката (фиг. 4a). Ако подбрадният ремък е много стегнат, трябва да се разхлаби също с помощта на навивката върху закопчалката. (фиг. 4a) Моля обърнете внимание на това, че трябва да затворите закопчалката преди да започнете обиколка с велосипеда!!! (фиг. 4b) Моля обърнете внимание на това, че каската може да предпазва, само ако Ви е наистина по мярка. Моля пробвайте различни размери и изберете този размер, при който каската стои удобно и здраво на главата Ви.

16 Български 6. Визьор За да отстраните визьора, внимателно извадете щифтовете на визьора от предвидените за тях отвори за закрепване върху черупката на каската. Внимание: Отворите за закрепване в каската могат да се разширят от прекомерна употреба. В този случай фиг. 5 визьорът не трябва да се използва. Задна LED светлина SP-2 Употреба по предназначение/указания Задната LED светлина не замества предписаното от немския Правилник за допускане на МПС за движение по пътищата ( 67) светлинно техническо устройство на велосипеди. При компетентно използване задната LED светлина служи за по-добра видимост. Задната LED светлина не трябва да се използва при дъжд, тъй като функционалната годност не е гарантирана при влага. Моля използвайте задната LED светлина само заедно с тази каска за велосипед и поставяйте светлината само на предназначения за целта държач. Задната LED светлина е замислена само частно ползване. По време на ползване моля внимавайте задната LED светлина да не се закрива респ. да не може да се вижда от яка, раница или от движенията на тялото. Задната LED светлина незабелязано може да се разхлаби евентуално при закачане за якета, раници или други предмети. Моля обърнете внимание, че батерията на задната LED светлина може да отпадне респ. може да е изпразнена. Ето защо проверявайте редовно функционалната годност на светлината. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни. При некомпетентна смяна на батерия съществува опасност от експлозия. Батерията може да се замени само със същия или равностоен тип батерия. Моля не отстранявайте за отпадъци изпразнени батерии заедно с битовите отпадъци, а в предвидения за целта събирателен контейнер. Родителите трябва да внимават детето им също редовно да проверява функционалната годност на задната LED светлина. Задната LED светлина не е пригодена за използване от деца под 4 години. Задната LED светлина не е играчка и може да се използва от деца само под надзора на възрастни. Смяната на батерията може да се извършва само от възрастни. Български

17 Български Указания за потребителя 1. Преди първа употреба Свалете задната светлина от каската (фиг. 2a). Преди първата употреба отстранете предпазната лента върху обратната страна на задната фиг. 1 LED светлина (фиг. 1). 1x натискане: постоянна светлина, 2x натискане: мигаща светлина, 3x натискане: работна светлина, 4x натискане: изкл. светлина 1x 2x 3x фиг Смяна на батерията Български 2. Сваляне и поставяне на задната светлина фиг. 4 фиг. 2a фиг. 2b За да свалите задната LED светлина, я плъзнете от държача нагоре. (Abb. 2a) За да поставите задната LED светлина, отново я пъхнете в предвидения за целта държач (фиг. 2b). 3. Функции Задната LED светлина има три различни функции, които можете да прилагате по Ваше усмотрение (фиг. 3). Още при покупката задната LED светлина е снабдена с батерия от типа CR 2025 (3V). За да смените тази батерия, отворете с малка отвертка четирите винта върху обратната страна на светлината. После повдигнете капака, сменете батерията и пак поставете капака. Сега отново закрепете капака с помощта на четирите винта (фиг. 4). Батерия тип: CR 2025 (3V) 5. Почистване и поддържане Корпусът на задната LED светлина може да се почиства с влажна кърпа.

18 Ελληνικά Αγαπητοί πελάτες! Χαιρόμαστε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της εταιρείας μας, τα οποία παράγονται και πιστοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Για τη διασφάλισης της προστατευτικής λειτουργίας του κράνους παρέχονται ακολούθως ορισμένες οδηγίες και υποδείξεις: Οι γονείς πρέπει να μεριμνούν ώστε τα παιδιά τους να βγάζουν το κράνος προτού εισέλθουν στον χώρο της παιδικής χαράς. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φορούν το κράνος όταν σκαρφαλώνουν ή κατά τη διάρκεια άλλων παιχνιδιών που εγκυμονούν κίνδυνο στραγγαλισμού!!! Αυτό το κράνος έχει σχεδιασθεί ειδικά για να παρέχει προστασία κατά την ποδηλασία, τη χρήση τροχοσανίδας και τη χρήση τροχοπέδιλων. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλα αθλήματα ή για μοτοσικλετιστές. Λάβετε υπόψη ότι παρά τη σωστή ρύθμισή του, ένα κράνος δεν μπορεί να παρέχει πάντοτε προστασία από κάθε τραυματισμό. 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Το κράνος πρέπει να ελέγχεται για εμφανή ελαττώματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τη διασφάλιση της προστατευτικής του λειτουργίας, το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται μετά από κάθε ισχυρή σύγκρουση, κτύπημα ή βαθιά εκδορά. Η αντικατάστασή του επιβάλλεται επίσης και μετά από πολυετή χρήση χωρίς ζημίες ή όταν δεν εφαρμόζει πλέον σωστά. Η τροποποίηση ή η αφαίρεση γνήσιων μερών του κράνους μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την παρεχόμενη προστασία. Απαγορεύεται η τροποποίηση του κράνους για την τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων κατά τρόπο που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Κάθε χημική ουσία, βερνίκι ή αυτοκόλλητη ετικέτα μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την προστατευτική λειτουργία του κράνους. Καθαρίζετε το κράνος σας μόνο με χλιαρό νερό, απαλό σαπούνι και μαλακό πανί. Αφήνετε το κράνος να στεγνώνει στον αέρα μετά από κάθε χρήση. Καθαρίζετε την εσωτερική επένδυση με χλιαρό νερό και απαλό σαπούνι και, στη συνέχεια, την αφήνετε να στεγνώσει στον αέρα Οι υψηλές θερμοκρασίες από τους 60 C και άνω, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες στο κράνος. Οι ανώμαλες επιφάνειες και ο σχηματισμός φυσαλίδων στο κράνος αποτελούν ενδείξεις τέτοιων ζημιών. Μην φυλάσσετε το κράνος πίσω από τζάμια, π.χ. στο αυτοκίνητο, ούτε κοντά σε θερμαντικά σώματα ή πηγές θερμότητας. Η απόρριψη του κράνους σας πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένης μονάδας διάθεσης αποβλήτων ή μέσω της δημοτικής υπηρεσίας διάθεσης αποβλήτων. 2. Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ εικ. 1α εικ. 1β Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει πάντοτε οριζόντια στο κεφάλι σας. (εικ. 1α) Εάν το κράνος πέφτει πολύ μπροστά, τότε μπορεί να περιορίσει την ορατότητά σας. Εάν το κράνος πέφτει πολύ πίσω, τότε δεν προστατεύει επαρκώς το μέτωπό σας. (εικ. 1β) Ελληνικά

19 Ελληνικά 3. Ρύθμιση του εύχρηστου συστήματος προσαρμογής μεγέθους 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟΥ Ελληνικά _ + εικ. 2 Το ενσωματωμένο σύστημα προσαρμογής μεγέθους ρυθμίζεται χωρίς διαβαθμίσεις μέσω ενός περιστρεφόμενου κουμπιού στην πίσω πλευρά: μικρότερο μέγεθος = δεξιόστροφη περιστροφή μεγαλύτερο μέγεθος = αριστερόστροφη περιστροφή 4. Προσαρμογή του ρυθμιστή ιμάντων Ανοίξτε τον ρυθμιστή ιμάντων. (εικ. 3α) Ο ρυθμιστής ιμάντων πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι ιμάντες να είναι εικ. 3α τεντωμένοι, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζουν άνετα. Ο ρυθμιστής ιμάντων πρέπει να βρίσκεται κάτω από το αυτί, ενώ οι ιμάντες δεν πρέπει να καλύπτουν τα αυτιά. εικ. 3β Κλείστε τον ρυθμιστή ιμάντων. (εικ. 3β) Μην αφήνετε ανοιχτό τον ρυθμιστή ιμάντων, καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του κράνους σε περίπτωση ατυχήματος και συνεπώς την υποβάθμιση της προστατευτικής του λειτουργίας!!! Κλείστρο Press Press Σφιγκτήρας Υποσιάγωνο Το υποσιάγωνο είναι ρυθμισμένο σωστά όταν εφαρμόζει άνετα, αλλά και σταθερά και αισθάνεστε μία ελαφριά πίεση όταν ανοίγετε το στόμα. Το κλείστρο δεν πρέπει να ακουμπά στο πιγούνι. Εάν το υποσιάγωνο είναι πολύ χαλαρό, σφίξτε το με τη βοήθεια του σφιγκτήρα που υπάρχει στο κλείστρο (εικ. 4α). Εάν το υποσιάγωνο είναι πολύ σφιχτό, χαλαρώστε το με τη βοήθεια και πάλι του σφιγκτήρα που υπάρχει στο κλείστρο. (εικ. 4α) Ελέγχετε πριν από κάθε διαδρομή ότι το κλείστρο έχει κλείσει σωστά!!! (εικ. 4β) Λάβετε υπόψη ότι το κράνος παρέχει προστασία μόνο όταν εφαρμόζει σωστά. Δοκιμάστε διάφορα μεγέθη και επιλέξτε το κράνος που εφαρμόζει άνετα και σταθερά στο κεφάλι σας.

20 Ελληνικά 6. Ζελατίνα Αφαιρέστε τη ζελατίνα τραβώντας προσεκτικά τους πείρους στερέωσης από τις προβλεπόμενες οπές στερέωσης στο κέλυφος. Σε αυτήν την περίπτωση μην ξαναχρησιμοποιήσετε τη ζελατίνα. εικ. 5 Οπίσθιο φανάρι με LED τύπου SP-2 Προβλεπόμενη χρήση/υποδείξεις Το οπίσθιο φανάρι με LED δεν αντικαθιστά τη διάταξη φωτισμού που προβλέπεται για τα ποδήλατα βάσει του άρθρου 67 του γερμανικού νόμου περί χορηγήσεως εγκρίσεως τύπου οχημάτων (StVZO). Με τη σωστή χρήση του οπίσθιου φαναριού με LED διασφαλίζετε βέλτιστη ορατότητα. Μην χρησιμοποιείτε το οπίσθιο φανάρι με LED όταν βρέχει, διότι σε συνθήκες υγρασίας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την άψογη λειτουργία του. Το οπίσθιο φανάρι με LED προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο ποδηλατικό κράνος. Βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε πάντα στην ειδική βάση. Το οπίσθιο φανάρι με LED προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Λάβετε υπόψη σας ότι γιακάδες, σακίδια πλάτης ή κινήσεις του κεφαλιού ενδέχεται να καλύψουν το οπίσθιο φανάρι με LED καθιστώντας το μη ορατό. Το οπίσθιο φανάρι με LED ενδέχεται να αγκιστρωθεί σε μπουφάν, σακίδια πλάτης και λοιπά αντικείμενα και να φύγει από τη θέση του χωρίς να το καταλάβετε. Το οπίσθιο φανάρι με LED λειτουργεί με μπαταρία η οποία μπορεί να εξαντληθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ελέγχετε το φανάρι σε τακτική βάση για να βεβαιώνεστε ότι λειτουργεί κανονικά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια στοιχεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ακατάλληλες μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Για την αντικατάσταση των μπαταριών χρησιμοποιήστε μόνο ίδιες μπαταρίες ή μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά τοποθετήστε τις στα ειδικά δοχεία συλλογής. Οι γονείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους ελέγχουν το οπίσθιο φανάρι με LED σε τακτική βάση και βεβαιώνονται ότι λειτουργεί κανονικά. Το οπίσθιο φανάρι με LED είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 4 ετών. Το οπίσθιο φανάρι με LED δεν είναι παιχνίδι και, κατά συνέπεια, τα παιδιά θα πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες. Ελληνικά

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Delta-Sport-Nr.: BK-1422 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚΟ Ι ΔΡΥ Μ Α 'ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ ~ " ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM Operating instructions ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ Ръководство за експлоатация SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ Instrucţiuni de

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95 Ημερομηνία αναθεώρησης 30/01/13 Aναθεώρηση 8 Ημερομηνία αντικατάστασης 10/02/12 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Θέμα: Επίκληση εκ μέρους του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail.

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail. Αιόλου 100 682 κωδ. αρ. 4666 ΛΥΝΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ Όργανο επικοινωνίας Συνδέσμου Αποδήμων Λυνιστιάνων Ολυμπίας ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας ΙV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Διπλωματική Εργασία: Επίδραση της Προσθήκης Αιθανόλης στην Τάση Ατμών της Βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα