Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2014

2 @, 2014

3 Σελίδα Εγκυρότητας Υποψήφιος Διδάκτορας: Τίτλος Διατριβής: Η Διδασκαλία της Έννοιας της Παραγώγου Ένα Θεωρητικό Μοντέλο Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014 από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Εξεταστική Επιτροπή: Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χρίστου, Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής: Δήμητρα Πίττα-Πανταζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εσωτερικό Μέλος Επιτροπής: Αθανάσιος Γαγάτσης, Καθηγητής Εξωτερικό Μέλος Επιτροπής: Θεοδόσης Ζαχαριάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εξωτερικό Μέλος Επιτροπής: Δέσποινα Πόταρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών i

4 Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Διδάκτορα Η παρούσα διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή Διδακτορικού Τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι προϊόν πρωτότυπης εργασίας αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων. ii

5 Περίληψη Η Ανάλυση αποτελεί το βασικό πυρήνα για πολλές επιστήμες και ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια που αναπτύσσονται στη Μέση και στην Ανώτερη εκπαίδευση. Οι μαθητές παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην εννοιολογική κατανόηση των εννοιών και στην επίλυση προβλήματος κατά τη διδασκαλία της Ανάλυσης. Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις δυσκολίες των μαθητών στον τομέα αυτό. Σκοπός της ήταν αφενός η ανάπτυξη και η εμπειρική εγκυροποίηση ενός θεωρητικού μοντέλου που να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που συνθέτουν τη θεωρητική γνώση των μαθητών, η οποία οδηγεί στην κατανόηση της έννοιας της παραγώγου στα πλαίσια της διδασκαλία της Ανάλυσης. Το μοντέλο βασίστηκε στη θεωρία των Sierpinska, Nnadozie και Okta (2002; Sierpinska, 2005). Αφετέρου, η έρευνα αποσκοπούσε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος για τη διδασκαλία, στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες θεωρίες μάθησης των μαθηματικών και να εμπλέκονται και να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες της τεχνολογίας σε διαφορετικά πλαίσια της έννοιας της παραγώγου. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας έρευνας αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αναπτύχθηκε, επίσης, ένα παρεμβατικό πρόγραμμα στο οποίο ενσωματώθηκε η τεχνολογία για τη διδασκαλία της παραγώγου. Το υλικό που ετοιμάστηκε τέθηκε σε εφαρμογή πιλοτικά σε 88 μαθητές Β Λυκείου. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, τόσο το παρεμβατικό πρόγραμμα όσο και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών τροποποιήθηκαν αναλόγως. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το διαμορφωμένο παρεμβατικό πρόγραμμα (4 διδασκαλίες των 45 λεπτών) και χορηγήθηκαν τα τελικά δοκίμια σε 214 μαθητές (97 μαθητές πειραματική ομάδα και 117 ομάδα ελέγχου) Β Λυκείου. Τα δοκίμια χορηγήθηκαν αμέσως μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού και 1 μήνα μετά για εξέταση του βαθμού διατήρησης της επίδρασης του παρεμβατικού προγράμματος. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις (π.χ. επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, ανάλυση υπολανθανουσών ομάδων). Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης τόσο αμέσως μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα όσο και 1 μήνα μετά έδειξαν ότι το προτεινόμενο μοντέλο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο περιγραφής της κατανόησης της έννοιας της iii

6 παραγώγου από τους μαθητές της Β Λυκείου. Η επιβεβαίωση του μοντέλου δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της θεωρητικής γνώσης των μαθητών για την έννοια της παραγώγου σε 3 μετρήσιμους παράγοντες, τη στοχαστική, τη συστημική και την αναλυτική γνώση, με την τελευταία να επηρεάζει περισσότερο τη θεωρητική γνώση των μαθητών για την έννοια της παραγώγου. Η σταθερότητα της δομής του προτεινόμενου μοντέλου με την πάροδο του χρόνου ενισχύει την καταλληλότητα του μοντέλου και τη σημασία των παραγόντων που προτείνονται για την εξήγηση της θεωρητικής γνώσης των μαθητών. Μέσα από τα αποτελέσματα επισημαίνεται ότι η ομάδα των μαθητών που παρακολούθησε το παρεμβατικό πρόγραμμα επιτυγχάνει μονιμοποίηση της θετικής διαφοράς της στην αρχική μέτρηση στη συστημική και την αναλυτική γνώση σε σχέση με την ομάδα που παρακολούθησε παραδοσιακή διδασκαλία, μετά και την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, καθώς και βελτίωση στην επίδοσή της στη στοχαστική γνώση. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τον ισχυρισμό για τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η χρήση της τεχνολογίας στην ερμηνεία και την απεικόνιση των εννοιών παρά στην εκτέλεση χρονοβόρων διαδικασιών. Επίσης, δίνουν την ευχέρεια στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών. iv

7 Abstract Calculus is the core for many sciences and one of the most difficult chapters taught in Secondary and Higher education. Students present particular problems in the conceptual understanding of the meanings and the problem solution during the Calculus teaching. This research aims at contributing to resolving of problems related to the students difficulties in this area. Its goal was to develop and empirically validate a theoretical model taking into consideration the factors that form the theoretical thinking of the students, which leads to the understanding of the concept of derivatives in the framework of Calculus teaching. The model was based on the theory of Sierpinska, Nnadozie and Okta (2002; Sierpinska, 2005). Moreover, the research aims at designing and implementing an intervention teaching program, in which all the existing theories of learning mathematics were be taken into account, using, at the same time, the technological potentials in various frameworks of the concept of derivative. For the realization of the goal of the current research, a theoretical model was developed through the existing bibliography. An intervention program was also developed, integrating the technology for the teaching of derivatives. The material was piloted in 88 students of the 2 nd Grade of Lyceum. Assessing the results of the pilot implementation, both the intervention program and the tools developed for measuring the performance of the students were modified accordingly. Then, the modified intervention program was implemented (4 teaching periods of 45 each) and the final tests were given to 214 students (97 students in the experimental group and 117 in the control group) of the 2 nd Grade of Lyceum. The tests were given immediately after the implementation of the intervention program and after a month to evaluate the extent of the influence of the intervention program. The data collected were analyzed through specialized statistical analyses (e.g. Confirmatory Factor Analysis, Latent Class Analysis). The results of the confirmatory factor analysis both immediately after the intervention program and a month following the program showed that the suggested model provides a comprehensive framework for the description of the understanding of the concept of derivative by the students at the 2 nd Grade of Lyceum. The verification of the model gives the potential to analyze the theoretical thinking of the students for the concept of derivative in three quantifiable factors: reflective, systemic and analytic thinking, with the latter exercising more influence in the theoretical thinking of the students for the concept of derivative. The stability of the structure of the suggested model over time v

8 enhances its suitability and the importance of the factors recommended for the explanation of the theoretical thinking of students. The results underline that the group of students taught the intervention program accelerates the establishment of its positive difference in the initial measuring in the systemic and analytical thinking, compared to the group taught in the traditional way, after the course of a period of time, and improves the performance in the reflective thinking. The results of the research reinforce the claim for the positive results of the use of technology in interpreting and representing the concepts, despite the time-consuming procedures. Also, they provide the educators the option to use the potentials of the technology for the reinforcement of the conceptual understanding of students. vi

9 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη βοήθεια που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Οι συμβουλές και τα σχόλιά τους αποτέλεσαν σημαντική ανατροφοδότηση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερα, όμως, με όλη μου την αγάπη και την εκτίμηση, ευχαριστώ τον ερευνητικό μου σύμβουλο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χρίστου, που με ανέχτηκε και με άντεξε στη μεγάλη αυτή πορεία, που μου συμπαραστάθηκε και με υποστήριξε για την επίτευξη των προσωπικών μου στόχων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα, τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς, καθηγητές των μαθηματικών που αφιέρωσαν από το διδακτικό τους χρόνο για να παρέχουν στους μαθητές τους τα δοκίμια που είχαν ετοιμαστεί για τη διεξαγωγή της έρευνας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους Νικόλα Γιασουμή, Κυριάκο Ματθαίου, Γιώργο Μυλωνά και Μιχάλη Χρυσαφίνη γιατί εφάρμοσαν τα μαθήματα του παρεμβατικού προγράμματος στις τάξεις τους, αφιερώνοντας τον προσωπικό τους χρόνο για τη διαμόρφωση της διδασκαλίας τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια κατάφερα να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια, να μεγαλώσω την κόρη μου και ταυτόχρονα να συνεχίσω τις σπουδές μου, φέρνοντας εις πέρας την παρούσα εργασία. Η ανοχή, η υπομονή και οι προτροπές τους τόσο των γονιών μου, όσο και του συζύγου μου, για ό,τι καλύτερο με βοήθησαν να φτάσω ως εδώ και να συνεχίσω την πορεία μου με γερά θεμέλια. vii

10 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα Εγκυρότητας i Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Διδάκτορα Περίληψη Abstract Ευχαριστίες Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Διαγραμμάτων Η Διδασκαλία της Έννοιας της Παραγώγου Ένα Θεωρητικό Μοντέλο 1 Εισαγωγή 1 Το Πρόβλημα και ο Σκοπός της Εργασίας 2 Σημασία και Πρωτοτυπία της Διατριβής 6 Δομή της Μελέτης 7 Εννοιολογικοί Ορισμοί 9 Θεωρητικό Πλαίσιο 10 Εισαγωγή 10 Θεωρίες Μάθησης Θεωρητικές Προσεγγίσεις 11 Θεωρία APOS Ed Dubinsky 19 Θεωρία πραγμάτωσης (Reification theory) - Anna Sfard 24 Οι τρεις κόσμοι των μαθηματικών (Three worlds of mathematics) David Tall 26 Θεωρητική γνώση Anna Sierpinska 30 Ανάπτυξη της Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Ανάλυσης 36 Δυνατότητες της τεχνολογίας 39 ii iii v vii xiv xvii viii

11 Αντίληψη 39 Απεικόνιση Αναπαράσταση 40 Γενίκευση 41 Συμβολισμός 42 Μοντελοποίηση 43 Ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ανάλυσης 45 Η Διδασκαλία της Ανάλυσης - Δυσκολίες στη Διδασκαλία της Ανάλυσης 48 Η διδασκαλία της Ανάλυσης 49 Δυσκολίες στη διδασκαλία της Ανάλυσης 50 Παρανοήσεις και λάθη κατά τη διδασκαλία της Ανάλυσης 51 Η Διδασκαλία της Έννοιας της Παραγώγου - Παρανοήσεις και λάθη κατά τη διδασκαλία 54 Η σχέση της έννοιας του ορίου με την έννοια της παραγώγου 57 Η έννοια της παραγώγου 58 Η έννοια της παραγώγου στα σχολικά εγχειρίδια 59 Μεθοδολογία 60 Εισαγωγή 60 Πορεία Διεξαγωγής της Έρευνας 61 Φάσεις Διεκπεραίωσης της Έρευνας 61 Φάση 1: Ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με ιδιαίτερη αναφορά στις θεωρίες μάθησης των μαθηματικών εννοιών 61 Φάση 2: Ανάπτυξη ενός μοντέλου διδασκαλίας της έννοιας της παραγώγου 62 Φάση 3: Ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης της ικανότητας και δεξιοτήτων των μαθητών σχετικά με την έννοια της παραγώγου 65 Πρώτο δοκίμιο πιλοτικής έρευνας 66 ix

12 Δεύτερο δοκίμιο πιλοτικής έρευνας 67 Φάση 4: Ανάπτυξη παρεμβατικού προγράμματος για τη διδασκαλία της παραγώγου 68 Διδασκαλία 1: Οι συμβολισμοί Δx και Δy 68 Διδασκαλία 2: Η έννοια της παραγώγου 69 Διδασκαλία 3: Παράγωγος βασικών συναρτήσεων 70 Διδασκαλία 4: Κανόνες παραγώγισης 71 Διδασκαλία 5: Εφαρμογές των παραγώγων Κλίση εφαπτομένης καμπύλης 73 Φάση 5: Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας 74 Δείγμα πιλοτικής έρευνας 74 Χορήγηση δοκιμίων 74 Φάση 6: Αξιολόγηση της πιλοτικής έρευνας και του παρεμβατικού προγράμματος με βάση τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στις Φάσεις 3 και 4 75 Φάση 7: Επανασχεδιασμός της έρευνας και διαμόρφωση του παρεμβατικού προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα της Φάσης 6 76 Διδασκαλία 1: Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου 77 Διδασκαλία 2: Παράγωγος βασικών συναρτήσεων 78 Διδασκαλία 3: Κανόνες παραγώγισης 80 Διδασκαλία 4: Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων και εκθετικής συνάρτησης e - Εφαρμογές των παραγώγων 80 Φάση 8: Επανασχεδιασμός της έρευνας και διαμόρφωση των εργαλείων μέτρησης με βάση τα αποτελέσματα της Φάσης 6 82 Δοκίμια έρευνας 83 Φάση 9: Εφαρμογή του διαμορφωμένου παρεμβατικού προγράμματος και χορήγηση των τελικών δοκιμίων για ποσοτική ανάλυση των δεδομένων όσον αφορά στους παραγόντων που συνθέτουν τη θεωρητική γνώση των μαθητών για την έννοια της παραγώγου στην Ανάλυση 88 x

13 Δείγμα έρευνας 88 Χορήγηση δοκιμίων 88 Φάση 10: Στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων, απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων 89 Βαθμολόγηση των απαντήσεων 89 Στατιστικές αναλύσεις 90 Αποτελέσματα 92 Εισαγωγή 92 Ισοδυναμία της Ομάδας Ελέγχου και της Πειραματικής Ομάδας Πριν από τη Διδασκαλία της Έννοιας της Παραγώγου 94 Ερώτημα 1: Σε ποιο Βαθμό Επιβεβαιώνεται Εμπειρικά το Προτεινόμενο Μοντέλο για τη Θεωρητική Γνώση στη Διδασκαλία της Έννοιας της Παραγώγου στην Ανάλυση; 95 Επιβεβαίωση του προτεινόμενου μοντέλου 95 Περιγραφικά αποτελέσματα για τους παράγοντες που συνθέτουν τη θεωρητική γνώση για την έννοια της παραγώγου στην πρώτη μέτρηση 98 Επιβεβαίωση του προτεινόμενου μοντέλου στη δεύτερη μέτρηση, ένα μήνα μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος (retention test) 100 Περιγραφικά αποτελέσματα για τους παράγοντες που συνθέτουν τη θεωρητική γνώση για την έννοια της παραγώγου στη δεύτερη μέτρηση, ένα μήνα μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος (retention test) 103 Ερώτημα 2: Πόσο Συνεισφέρει ο Κάθε Παράγοντας στη Διαμόρφωση της Θεωρητικής Γνώσης των Μαθητών για την Κατανόηση της Έννοιας της Παραγώγου στην Ανάλυση; 106 Μέτρηση αμέσως μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος 106 Δεύτερη μέτρηση - ένα μήνα μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού xi

14 προγράμματος 107 Ερώτημα 3: Το Μοντέλο Παραμένει Σταθερό με την Πάροδο του Χρόνου; 108 Ερώτημα 4: Ποιες Κατηγορίες Μαθητών Μπορούν να Δημιουργηθούν με Βάση τη Θεωρητική τους Γνώση και την Αντίληψή τους για την Έννοια της Παραγώγου; 108 Ερώτημα 5: Υπάρχουν Διαφορές στα Αποτελέσματα στους Τρεις Παράγοντες που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση για την Παράγωγο των Μαθητών της Κάθε Κατηγορίας Όταν Συμμετέχουν ή Όχι στο Παρεμβατικό Πρόγραμμα; 111 Ερώτημα 6: Υπάρχουν Διαφορές στα Αποτελέσματα στους Τρεις Παράγοντες που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση για την Παράγωγο των Μαθητών της Κάθε Κατηγορίας Όταν Συμμετέχουν ή Όχι στο Παρεμβατικό Πρόγραμμα Μετά την Πάροδο Ενός Χρονικού Διαστήματος; 115 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 120 Εισαγωγή 120 Το Προτεινόμενο Μοντέλο Θεωρητικής Γνώσης 120 Το Παρεμβατικό Πρόγραμμα 123 Το Παρεμβατικό Πρόγραμμα Μετά την Πάροδο Ενός Χρονικού Διαστήματος 126 Συμπεράσματα 130 Εισαγωγή 130 Το Θεωρητικό Μοντέλο 131 Το Παρεμβατικό Πρόγραμμα 132 Παιδαγωγική Αξία 134 Εισηγήσεις για Περαιτέρω Έρευνα 135 xii

15 Βιβλιογραφία 137 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 137 Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 156 Παράρτημα 158 Πιλοτική έρευνα - Δοκίμιο Πιλοτική έρευνα - Δοκίμιο Κυρίως Έρευνα - Δοκίμιο Κυριώς Έρευνα - Δοκίμιο Παρεμβατικό πιλοτικής φάσης 177 Διδασκαλία 1: Οι συμβολισμοί Δx και Δy 177 Διδασκαλία 2: Η έννοια της παραγώγου 180 Διδασκαλία 3: Παράγωγος βασικών συναρτήσεων 183 Διδασκαλία 4: Κανόνες παραγώγισης 187 Διδασκαλία 5: Εφαρμογές των παραγώγων Κλίση εφαπτομένης καμπύλης 192 Παρεμβατικό Κυρίως έρευνας 195 Διδασκαλία 1: Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου 195 Διδασκαλία 2: Παράγωγος βασικών συναρτήσεων 199 Διδασκαλία 3: Κανόνες παραγώγισης 203 Διδασκαλία 4: Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων και εκθετικής συνάρτησης e - Εφαρμογές των παραγώγων 207 xiii

16 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Διαχωρισμός Έργων των Εργαλείων Μέτρησης στους Τρεις Παράγοντες του Μοντέλου της Έρευνας 84 Πίνακας 2. Πίνακας 3. Πίνακας 4. Πίνακας 5. Πίνακας 6. Πίνακας 7. Πίνακας 8. Πίνακας 9. Πίνακας 10. Διαφορές Μεταξύ Μέσων Όρων των Δύο Ομάδων των Μαθητών ως Προς τα Αποτελέσματα τους στο Πρώτο και στο Δεύτερο Τρίμηνο Φοίτησής τους στη Β Λυκείου 94 Περιγραφικά Αποτελέσματα των Παραγόντων που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση για την Έννοια της Παραγώγου στην Ανάλυση στην Πρώτη Μέτρηση 98 Συσχετίσεις Μεταξύ της Επίδοσης των Υποκειμένων στα Έργα του Πρώτου Δοκιμίου 99 Συσχετίσεις Μεταξύ των Αποτελεσμάτων των Μαθητών στους Παράγοντες που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση στην Πρώτη Μέτρηση 100 Περιγραφικά Αποτελέσματα των Παραγόντων που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση για την Έννοια της Παραγώγου στην Ανάλυση στη Δεύτερη Μέτρηση (Retention Test) 103 Συσχετίσεις Μεταξύ της Επίδοσης των Υποκειμένων στα Έργα του Δεύτερου Δοκιμίου 104 Συσχετίσεις Μεταξύ των Αποτελεσμάτων των Μαθητών στους Παράγοντες που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση στη Δεύτερη Μέτρηση (Retention Test) 105 Συντελεστές Φόρτισης και Ερμηνευόμενη Διασπορά των Παραγόντων που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση στην Πρώτη Μέτρηση 106 Συντελεστές Φόρτισης και Ερμηνευόμενη Διασπορά των Παραγόντων που Συνθέτουν τη Θεωρητική Γνώση στη Δεύτερη Μέτρηση 107 xiv

17 Πίνακας 11. Μέση Τιμή Πιθανότητας Κάθε Κατηγορίας (Average Latent Class Probabilities) 109 Πίνακας 12. Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Τριών Κατηγοριών των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στο Πρώτο Πίνακας 13. Πίνακας 14. Πίνακας 15. Πίνακας 16. Πίνακας 17. Πίνακας 18. Πίνακας 19. Τρίμηνο Φοίτησης 110 Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Τριών Κατηγοριών των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στο Δεύτερο Τρίμηνο Φοίτησης 110 Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Αποτελεσμάτων των Μαθητών στον Παράγοντα Στοχαστική Γνώση σε Σχέση με την Κατηγορία και την Ομάδα που Ανήκουν στην Πρώτη Μέτρηση 112 Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Τριών Κατηγοριών των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στη Συστημική Γνώση 113 Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Τριών Κατηγοριών των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στην Αναλυτική Γνώση 114 Διαφορές Μεταξύ Μέσων Όρων των Δύο Ομάδων των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στη Συστημική και στην Αναλυτική Γνώση 114 Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Αποτελεσμάτων των Μαθητών στον Παράγοντα Στοχαστική Γνώση σε Σχέση με την Κατηγορία και την Ομάδα που Ανήκουν στη Δεύτερη Μέτρηση 116 Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Αποτελεσμάτων των Μαθητών στον Παράγοντα Συστημική Γνώση σε Σχέση με την Κατηγορία και την Ομάδα που Ανήκουν στη Δεύτερη Μέτρηση 116 xv

18 Πίνακας 20. Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Τριών Κατηγοριών των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στην Αναλυτική Γνώση 118 Πίνακας 21. Διαφορές Μεταξύ Μέσων Όρων των Δύο Ομάδων των Μαθητών ως προς τα Αποτελέσματα τους στην Αναλυτική Γνώση 118 xvi

19 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1. Παράδειγμα ερευνητικού προγράμματος 23 Διάγραμμα 2. Το μοντέλο της θεωρητικής γνώσης 35 Διάγραμμα 3. Το προτεινόμενο μοντέλο 63 Διάγραμμα 4. Προσαρμογή στη θεωρία του Dubinsky (1991) και της Sfard (1991) των έργων της έρευνας 64 Διάγραμμα 5. Προσαρμογή στη θεωρία του Tall (2004) των έργων της έρευνας 65 Διάγραμμα 6. Το μοντέλο της θεωρητικής γνώσης μετά την πρώτη μέτρηση 97 Διάγραμμα 7. Το μοντέλο της θεωρητικής γνώσης μετά τη δεύτερη μέτρηση (retention test) 102 xvii

20 Η Διδασκαλία της Έννοιας της Παραγώγου Ένα Θεωρητικό Μοντέλο Εισαγωγή Η Ανάλυση αποτελεί το βασικό πυρήνα για τις θετικές επιστήμες, την εφαρμοσμένη μηχανική και τις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες και ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια που αναπτύσσονται στη Μέση και στην Ανώτερη εκπαίδευση, σε προπτυχιακό επίπεδο (Bezuidenhout, 2001; Rasmussen, Marrongelle, & Borba, 2014). Εισαγωγικά μαθήματα Ανάλυσης αποτελούν μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης σε πολλές χώρες, τα οποία επιλέγουν να παρακολουθήσουν μαθητές με καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά λόγω του ότι είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, αρκετές έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με έννοιες της Ανάλυσης και μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Artique, Batanero, & Kent, 2007; Harel, Selden, & Selden, 2006). Για την αντιμετώπιση των διάφορων προκλήσεων της διδασκαλίας της Ανάλυσης έχουν εξεταστεί διάφορες καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών (Biza, 2011; Tall, Smith, & Piez, 2008). Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Ανάλυσης είναι η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης του μαθηματικού περιεχομένου (έννοιες, σύμβολα, αλγόριθμοι, κτλ.). Όπως οι Zazkis, Liljedahl και Chernoff (2008) αναφέρουν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη μαθησιακή διαδικασία είναι πολύ σημαντικός για την επιλογή των κατάλληλων παραδειγμάτων και κυρίως για την ανάπτυξη των εξειδικευμένων στρατηγικών μάθησης από τους μαθητές ανάλογα με το περιεχόμενο διδασκαλίας. Ωστόσο, συχνά καθηγητές μαθηματικών εκφράζουν ανησυχίες για την επιτυχία υλοποίησης του σκοπού της Ανάλυσης και κυρίως σε σχέση με την οικοδόμηση εννοιολογικής και συσχετιστικής κατανόησης των εννοιών της Ανάλυσης από τους μαθητές (Bezuidenhout, 2001; Ferini- Mundy & Graham, 1991; Tall, 1991). Οι μαθητές ανταποκρίνονται σε τυποποιημένες ερωτήσεις και παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν σε μη τυποποιημένες καταστάσεις. Προηγούμενες εμπειρίες τους είναι δυνατόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κατανόηση των εννοιών της Ανάλυσης κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών για την εφαπτομένη του κύκλου επηρεάζει την κατανόησή τους σχετικά με την εφαπτομένη καμπύλης (Biza, Christou, & Zachariades, 1

21 2008; Castela, 1995; Downs & Mamona-Downs, 2000; Tall, 1987). Ταυτόχρονα, τα ίδια τα μαθηματικά ως αντικείμενο, ακόμα και αν τυποποιηθούν σε ένα συνεπή διδακτικό πλαίσιο, είναι δυνατόν να προκαλέσουν περαιτέρω δυσκολίες (Tall, 1991). Πέρα από τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι μαθητές στην κατανόηση εννοιών της Ανάλυσης, προβλήματα παρατηρούνται και στις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, όπως επίσης και στη μονομερή επικέντρωση κατά τη διδασκαλία της Ανάλυσης είτε σε αλγοριθμικούς και αλγεβρικούς υπολογισμούς είτε σε θεωρητικά θέματα (Cornu, 1991). Το Πρόβλημα και ο Σκοπός της Εργασίας Μεταξύ των ερευνητών της μαθηματικής εκπαίδευσης έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές και την οικοδόμηση της γνώσης με βάση αυτές τις έννοιες. Σύμφωνα με πρόσφατες θεωρίες στη διδασκαλία των μαθηματικών, υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση της γνώσης στα μαθηματικά. Ο ένας αφορά στη φυσική ή νοερή μετατροπή αντικειμένων που οδηγούν στην οικοδόμηση νέων αντικειμένων. Για παράδειγμα, στη θεωρία APOS (Action Process Object-Schema) μια δράση εσωτερικεύεται και γίνεται διαδικασία στην οποία το άτομο έχει ενσυνείδητο έλεγχο και την οποία μετατρέπει κατάλληλα και δημιουργεί νέα αντικείμενα με την ενθυλάκωση μιας διαδικασίας (Asiala, Brown, DeVries, Dubinsky, Mathews, & Thomas, 1996; Dubinsky, 1994). Όμοια, στη θεωρία της Sfard (1991), το άτομο μπορεί να δει μια νέα ολότητα ως ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο. Ο δεύτερος τρόπος απόκτησης της μαθηματικής γνώσης σχετίζεται με τη θεωρία των Gray και Tall (2001), σύμφωνα με την οποία η φυσική ή νοερή μετατροπή αντικειμένων αρχίζει από την αντίληψη του αντικειμένου και τη δράση του ατόμου με το αντικείμενο. Οι Gray και Tall ονομάζουν το εξεταζόμενο αντικείμενο ενσωματωμένο αντικείμενο. Τα ενσωματωμένα αντικείμενα αποτελούν οι νοερές αντιλήψεις της αντικειμενικής πραγματικότητας του ατόμου, οι οποίες μέσα από μετασχηματισμούς διαμορφώνονται σε αφηρημένες έννοιες, που δεν αναφέρονται πλέον σε συγκεκριμένα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Οι θεωρίες μάθησης για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές και την οικοδόμηση της γνώσης με χρήση αυτών των εννοιών βοηθούν στη διαμόρφωση της διδασκαλίας και των μεθόδων προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών. Εντούτοις, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προταθεί ένα θεωρητικό μοντέλο, το οποίο θα 2

22 αναλύει με ποσοτικά δεδομένα τις συνιστώσες της θεωρητικής γνώσης μιας έννοιας, ώστε να είναι μετρήσιμη η συνεισφορά της κάθε συνιστώσας στην αντίληψη των μαθητών για την έννοια που καλούνται να κατανοήσουν κατά τη διδασκαλία. Το θεωρητικό μοντέλο που διαμορφώθηκε στην παρούσα μελέτη είχε αυτή την κατεύθυνση. Στόχος ήταν ο εντοπισμός τόσο των παραγόντων που συνθέτουν τη θεωρητική γνώση των μαθητών, όσο και του βαθμού συνεισφοράς τους στην απόκτηση της θεωρητικής γνώσης για την έννοια της παραγώγου στην Ανάλυση. Για την επιτυχία αυτού του στόχου, η μελέτη βασίστηκε κυρίως στη θεωρία των Sierpinska, Nnadozie και Okta (2002) για τη θεωρητική γνώση στη γραμμική άλγεβρα, καθώς και στις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της μαθηματικής εκπαίδευσης αναφορικά με παράγοντες που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της αντίληψης των μαθητών για τις μαθηματικές έννοιες της Ανάλυσης. Οι Sierpinska et al. (2002) αναφέρονται στον ορισμό της θεωρητικής γνώσης ως αντικείμενο με αξιωματικό χαρακτήρα. Ο ορισμός της θεωρητικής γνώσης είναι εμπνευσμένος από εμπειρική έρευνα στη μαθηματική γνώση των μαθητών αλλά δεν διαχωρίζεται από τις άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού (όπως είναι ο μεταβολισμός, η όραση κτλ.). Ταυτόχρονα, αναπτύσσουν ένα θεωρητικό μοντέλο ανάπτυξης μαθηματικών εννοιών και επεξήγησης της γνώσης των μαθητών κατά τη μαθηματική διαδικασία, το οποίο αναφέρεται στο στοχαστικό, στο συστηματικό και στον αναλυτικό τρόπο σκέψης και θεωρείται χρήσιμο ως μεθοδολογικό ή αναλυτικό εργαλείο. Η διάκριση αυτή της θεωρητικής γνώσης των μαθητών οδηγεί στη θέση ότι αποτελεί τη γνώση στην οποία ο τρόπος σκέψης και τα αντικείμενά του ανήκουν σε διακριτά επίπεδα δράσης και της οποίας σκοπός είναι η παραγωγή συνεπών εσωτερικών εννοιολογικών συστημάτων, βασισμένων σε ειδικά δημιουργημένα σημειακά συστήματα (Sierpinska, 2005). Για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων των μαθητών στους παράγοντες που συνθέτουν την ανάπτυξη της θεωρητικής γνώσης σε έννοιες της Ανάλυσης είναι σημαντικό να διαμορφωθεί η διδασκαλία ώστε να αποσκοπεί στη βελτίωση της αντίληψης των μαθητών για αυτές της έννοιες. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών που παρουσιάζονται στην εννοιολογική κατανόηση των εννοιών και στην επίλυση προβλήματος κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών (Barak & Dory, 2011; Hahkioniemi, 2006a; Heid, 1988; Hillel, 1993). Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως των ηλεκτρονικών συστημάτων 3

23 άλγεβρας (CAS - Computer Algebra System) τα οποία δίνουν δυνατότητα πειραματικών προσεγγίσεων, χρησιμοποιώντας γραφική, αριθμητική και συμβολική αναλυτική ικανότητα, συμβάλλει στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών (Fuchs, 2001; Zbiek, Hied, Blume, & Dick, 2007; Zeller & Barzel, 2010). Ο υπολογισμός, η απεικόνιση και η δυνατότητα δυναμικής κίνησης που μας δίνουν οι υπολογιστές μπορούν να αποτελέσουν βάση στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των εννοιών της Ανάλυσης και να βοηθήσουν τους μαθητές να υπερβούν τις δυσκολίες στην κατανόηση σημαντικών εννοιών. Επιπλέον, προβάλλεται η άποψη ότι οι αδύνατοι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν από την άμεση ανατροφοδότηση που παρέχουν τα CAS, αφού είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τις στερεότυπες διαδικασίες και να οδηγηθούν σε πιο σύνθετους στόχους όπως την ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ μιας αλγεβρικής έκφρασης και μιας γραφικής παράστασης (Kuzler, 2000). Οι Asiala, Cottrill, Dubinsky και Schwingendorf (1997), βασισμένοι στη θεωρία του Dubinsky (APOS theory), περιγράφουν τον αναλυτικό και το γραφικό τρόπο με τον οποίο οικοδομούν οι μαθητές την έννοια της παραγώγου. Οι μαθητές που διδάχθηκαν έννοιες της Ανάλυσης, βασισμένοι σε αυτή τη θεωρία, παρουσίασαν μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με αυτούς που παρακολούθησαν παραδοσιακή διδασκαλία (Asiala et al., 1997). Τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάζουν στην έρευνα τους οι Lehtinen και Repo (1996), όπου εφάρμοσαν σειρά μαθημάτων ανάλυσης, βασισμένων στη θεωρία APOS και κατά τα οποία έδιναν έμφαση σε διαφορετικές αναπαραστάσεις της έννοιας της παραγώγου. Σύμφωνα με τους Kendal και Stacey (2000), οι εκπαιδευτικοί που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες αναπαραστάσεις της έννοιας της παραγώγου, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ανταποκρίνονται σε διάφορες αναπαραστάσεις της έννοιας. Σύμφωνα με τους Watson και Tall (2002), οι μαθητές που παρακολουθούν διδασκαλία βασισμένη σε αναπαραστάσεις που οδηγούν στην αντίληψη και κατανόηση της έννοιας έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τους μαθητές που παρακολουθούν τυποποιημένη διδασκαλία. Τα αποτελέσματα οφείλονται στο γεγονός ότι οι αναπαραστάσεις παρουσιάζουν στους μαθητές διαφορετικές διαδικασίες που φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα με σύμβολα που προσλαμβάνονται είτε ως δράσεις είτε ως έννοιες. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο συνδυασμό των σημαντικότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων της μαθηματικής παιδείας σε σχέση με την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών ώστε να προτείνει συγκεκριμένο παρεμβατικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου στην Ανάλυση. Συγκεκριμένα, η οργάνωση του παρεμβατικού προγράμματος για τη 4

24 διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου, στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στις ευκαιρίες που δίνουν τα δυναμικά συστήματα CAS (Geogebra και μαθηματικά εφαρμογίδια που ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά των CAS) για δημιουργία μαθηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντίληψη, στην απεικόνιση-αναπαράσταση, στη γενίκευση, στο συμβολισμό και στη μοντελοποίηση και στην αλληλεπίδραση των σχετικών εφαρμογίδιων. Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου για τη μάθηση και τη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου στην Ανάλυση. Το μοντέλο βασίζεται στη θεωρία των Sierpinska, Nnadozie και Okta (2002; Sierpinska, 2005) για τη θεωρητική γνώση, σε συνδυασμό με στοιχεία από τις υπάρχουσες θεωρίες μάθησης για το σχεδιασμό του προτεινόμενου παρεμβατικού προγράμματος, το οποίο εμπλέκει ταυτόχρονα τη χρήση και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου στην Ανάλυση. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι: 1. Η αναγνώριση και η περιγραφή των θεωρητικών μοντέλων διδασκαλίας των μαθηματικών. 2. Η διερεύνηση της επίδρασης της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της αντίληψης των μαθητών για την έννοια της παραγώγου και στην ανάπτυξη της ικανότητάς εφαρμογής της έννοιας σε διαφορετικά πλαίσια. 3. Η ανάπτυξη ενός παρεμβατικού προγράμματος για τη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες θεωρίες μάθησης και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στους μαθητές και στη διαμόρφωση της διδασκαλίας. 4. Η ανάπτυξη και η εμπειρική επιβεβαίωση ενός θεωρητικού μοντέλου για τη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις μεθόδους που αναπτύσσουν οι μαθητές για την οικοδόμηση της έννοιας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που απαντώνται στην παρούσα μελέτη είναι τα εξής: 1. Σε ποιο βαθμό επιβεβαιώνεται το προτεινόμενο μοντέλο για τη θεωρητική γνώση στη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου στην Ανάλυση; 2. Ποιες συνιστώσες (παράγοντες) αποτελούν τη θεωρητική γνώση των μαθητών για την έννοια της παραγώγου στην Ανάλυση και πόσο συνεισφέρει ο κάθε παράγοντας στη διαμόρφωση της θεωρητικής γνώσης των μαθητών για τη συγκεκριμένη έννοια; 3. Το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο παραμένει σταθερό με την πάροδο του χρόνου; 5

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάιος 2015 , 2015 ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; Εμμ. Νικολουδάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; Εμμ. Νικολουδάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; Εμμ. Νικολουδάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Η Ευκλείδεια Γεωμετρία σε σχέση με Θεωρία van Hiele Οι τρεις κόσμοι του Tall

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Μ. Καλδρυμίδου, Ε. Μορόγλου Π. Τ. Ν. - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων mkaldrim@uoi.gr, manmo@otenet.gr Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη στην πρώτη σχολική περίοδο (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) μαρία καλδρυμίδου

άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη στην πρώτη σχολική περίοδο (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) μαρία καλδρυμίδου άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη στην πρώτη σχολική περίοδο (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) μαρία καλδρυμίδου κάποια ερωτήματα τι είναι η άλγεβρα; τι περιλαμβάνει η άλγεβρα; ποια η σχέση της με την αριθμητική; γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οι μαθηματικές έννοιες και γενικότερα οι μαθηματικές διαδικασίες είναι αφηρημένες και, αρκετές φορές, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικές παρανοήσεις και δυσκολίες στην έννοια της συνάρτησης

εννοιολογικές παρανοήσεις και δυσκολίες στην έννοια της συνάρτησης εννοιολογικές παρανοήσεις και δυσκολίες στην έννοια της συνάρτησης ί ί η έννοια της συνάρτησης: παρανοήσεις και δυσκολίες η έννοια της συνάρτησης είναι µια πολύ δύσκολη έννοια πλήθος ερευνών 1973 Freudenthal

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ. Στέφανος Κεΐσογλου Σχολικός σύμβουλος ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ. Στο κείμενο που ακολουθεί έχει γίνει προσπάθεια να φανεί ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ Τάξης Κωνσταντίνος Χρίστου Ρίτα Παναούρα Δήμητρα Πίττα-Πανταζή Μάριος Πιττάλης Οκτώβριος 2014 Συγγραφική ομάδα: Συντονιστές: Επιστημονικός Συνεργάτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΠΕ ΠΘ Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ Βασιλεία Χρηστίδου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Tel.: +30 2310998051, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις τρόποι νοηµατοδότησης της ταυτότητας α 3 +β 3 +3αβ(α+β)......

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις τρόποι νοηµατοδότησης της ταυτότητας α 3 +β 3 +3αβ(α+β)...... 4. Βασικά Στοιχεία ιδακτικής της Άλγεβρας µε τη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Οι ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν µέχρι τώρα αναπτυχθεί για τη διδασκαλία και τη µάθηση εννοιών της Άλγεβρας µπορούν να χωριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD Σχολικός Σύμβουλος Φ.Ε. / ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου Αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σεπτέμβριος 2013 Συγγραφική ομάδα: Συντονιστές: Επιστημονικός Συνεργάτης: Σύνδεσμος Επιθεωρητής: Eνδοτμηματική Επιτροπή Μαθηματικών: Σύμβουλοι Μαθηματικών:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα