Αναθεωρήθηκε στις 5 Αυγούστου 2021 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθεωρήθηκε στις 5 Αυγούστου 2021 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ"

Transcript

1 Κύρια Συμφωνία Αναθεωρήθηκε στις 5 Αυγούστου 2021 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Εφόσον δεν έχετε συνάψει γραπτή συμφωνία παραχώρησης αδείας με την Esri, η οποία υπερισχύει της παρούσας, η Esri επιθυμεί να σας παρέχει τις Παροχές και Υπηρεσίες Esri μόνο εφόσον αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και αναγνωρίζετε την παρούσα ως μοναδική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών σχετικά με την παροχή προς εσάς των Παροχών και Υπηρεσιών Esri. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Απαγορεύεται η χρήση των Παροχών Esri, έως ότου συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αναφέρθηκε, κάντε κλικ στο "Δεν δέχομαι την Κύρια Συμφωνία" παρακάτω. Στη συνέχεια, θα μπορέσετε να ζητήσετε επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε. Η παρούσα Κύρια Συμφωνία ("Συμφωνία") συνάπτεται μεταξύ υμών ("Πελάτης") και της Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri"), εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια, στη διεύθυνση 380 New York Street, Redlands, California USA. Το Συνημμένο A περιέχει τους ορισμούς των όρων που εμφανίζονται στην παρούσα Συμφωνία με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Κάθε ενότητα της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετους ορισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην εν λόγω ενότητα. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Παραχώρηση Δικαιωμάτων. Ως αντάλλαγμα για την εκ μέρους του Πελάτη καταβολή του συνόλου των σχετικών αμοιβών σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, η Esri α. Παρέχει Υπηρεσίες όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, β. Παραχωρεί στον Πελάτη ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια ή συνδρομή για την πρόσβαση στις Παροχές Esri και τη χρήση τους όπως ορίζεται στις Προδιαγραφές και τα σχετικά Έγγραφα Παραγγελίας και γ. Εξουσιοδοτεί τον Πελάτη για την αντιγραφή και δημιουργία παράγωγων έργων της Τεκμηρίωσης για εσωτερική χρήση του Πελάτη, σε συνδυασμό με την εξουσιοδοτημένη χρήση των Παροχών Esri από αυτόν. Ο Πελάτης θα συμπεριλάβει την κάτωθι ειδοποίηση απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων με την οποία αναγνωρίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Esri και των αδειοδοτών της σε κάθε παράγωγο έργο: "Τμήματα του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα της Esri και των αδειοδοτών της και χρησιμοποιούνται με χορήγηση αδείας. Copyright [Ο Πελάτης συμπληρώνει την πραγματική ημερομηνία ή ημερομηνίες των πνευματικών δικαιωμάτων από το αρχικό υλικό.] Esri και αδειοδότες αυτής. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος." Οι παραχωρήσεις των δικαιωμάτων στην παρούσα ενότητα (i) διατηρούνται για τη διάρκεια εγγραφής ή της αντίστοιχης Διάρκειας ισχύος ή επ' αόριστο εάν δεν ισχύει ή δεν αναφέρεται Διάρκεια ισχύος στα Έγγραφα Παραγγελίας και (ii) υπόκεινται σε πρόσθετα δικαιώματα και περιορισμούς στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του Συνημμένου B. 1.2 Πρόσβαση Συμβούλου ή Προμηθευτή. Ο Πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους συμβούλους ή προμηθευτές αυτού (i) να φιλοξενήσουν τις Παροχές Esri για τον Πελάτη και (ii) να προβούν σε χρήση των Παροχών Esri, αποκλειστικά προς όφελος του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των συμβούλων και των προμηθευτών του με τη Συμφωνία και θα φροντίζει ότι κάθε σύμβουλος ή προμηθευτής θα παύει τη χρήση των Παροχών Esri μετά την ολοκλήρωση της εργασίας για λογαριασμό του Πελάτη. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε ή χρήση των Παροχών Esri από συμβούλους ή προμηθευτές, η οποία δεν γίνεται αποκλειστικά προς όφελος του Πελάτη. E204CW (Greek) Σελίδα 1 από 19 August 5, 2021

2 1.3 Επιφύλαξη Δικαιωμάτων. Όλες οι Παροχές Esri είναι προστατευόμενα με πνευματικά δικαιώματα έργα της Esri ή των αδειοδοτών αυτής. Κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, επιφυλάσσεται. 1.4 Περιεχόμενο του Πελάτη. Η Esri δεν εξασφαλίζει δικαιώματα στο Περιεχόμενο του Πελάτη στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, εκτός από όσα απαιτούνται για την παροχή των Παροχών και των Υπηρεσιών Esri στον Πελάτη. 2.0 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ONLINE SERVICE 2.1 Ορισμοί. Οι παρακάτω ορισμοί συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται στο Συνημμένο A: α. "Ανώνυμοι Χρήστες" νοούνται τα πρόσωπα που έχουν δημόσια πρόσβαση (δηλ. χωρίς να απαιτείται να παρέχονται Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη) σε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου Πελάτη ή των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας του Πελάτη. β. "Στοιχεία Εισόδου Εφαρμογής" νοούνται τα στοιχεία εισόδου εφαρμογής και ο σχετικός κωδικός πρόσβασης που δημιουργούνται από το σύστημα κατόπιν εγγραφής στα Online Service μιας Εφαρμογής Προστιθέμενης Αξίας, τα οποία όταν ενσωματώνονται στην Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση των Online Service. γ. "Άδεια Ανάπτυξης Εμπορικής Εφαρμογής" νοείται η άδεια διανομής Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας σε τρίτους, έναντι αμοιβής. δ. "Άδεια Concurrent Use" νοείται η άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές σε ένα δίκτυο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των αδειών χρήσης που αποκτήθηκαν. Η Άδεια ταυτόχρονης χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα να εκτελέσει παθητικές περιστάσεις αυτόματης μεταγωγής του λογισμικού διαχείρισης αδειών ταυτόχρονης χρήσης σε ξεχωριστό περιβάλλον λειτουργικού συστήματος για προσωρινή υποστήριξη αυτόματης μεταγωγής. ε. "Άδεια Εγκατάστασης" νοείται η άδεια ενσωμάτωσης των τμημάτων ArcGIS Runtime σε Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας και διανομής των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας στους τελικούς χρήστες του Πελάτη. στ. "Άδεια Διακομιστή Ανάπτυξης" νοείται η άδεια χρήσης του Λογισμικού στα πλαίσια Άδειας Διακομιστή για κάθε χρήση που επιτρέπεται στην παρούσα Συμφωνία και όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. ζ. "Άδεια Διακομιστή Ανάπτυξης" νοείται η άδεια χρήσης του Λογισμικού στα πλαίσια Άδειας Διακομιστή μόνο για τη δημιουργία και τη δοκιμή Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας, όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. η. "Χρήση Ανάπτυξης" νοείται το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης Προϊόντων για τη δημιουργία και τη δοκιμή Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας, όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. θ. "Άδεια Διπλής Χρήσης" νοείται το δικαίωμα εγκατάστασης του Λογισμικού σε επιτραπέζιο υπολογιστή και ταυτόχρονης χρήσης του είτε με προσωπικό ψηφιακό βοηθό (PDA) είτε με συσκευή χειρός, εφόσον το Λογισμικό χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο ανά πάσα στιγμή. ι. "Άδεια Αυτόματης Ανακατεύθυνσης" νοείται η άδεια εγκατάστασης του Λογισμικού σε περισσότερα συστήματα για λειτουργίες αυτόματης ανακατεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι το πλεονάζον εγκατεστημένο Λογισμικό μπορεί να λειτουργεί μόνο κατά την περίοδο στην οποία ο κύριος δικτυακός τόπος δεν είναι λειτουργικός. Εκτός από την συντήρηση του συστήματος και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων, η(οι) πλεονάζουσα(-σες) εγκατάσταση(-σεις) Λογισμικού πρέπει να παραμένουν ανενεργές, όταν ο κύριος δικτυακός τόπος (ή οποιοσδήποτε άλλος πλεονάζων τόπος) βρίσκεται σε λειτουργία. ια. "Ονομαστικός Χρήστης" νοείται κάθε εργαζόμενος, εκπρόσωπος, σύμβουλος ή προμηθευτής του Πελάτη, στον οποίο ο Πελάτης έχει χορηγήσει μοναδικά, ασφαλή στοιχεία πρόσβασης (στοιχεία ταυτοποίησης) που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ένα Προϊόν το οποίο απαιτεί την εν λόγω ταυτοποίηση, προκειμένου να παράσχει πρόσβαση σε δυνατότητες που απαιτούν διαχείριση μέσω ταυτότητας, στα πλαίσια ενός Προϊόντος για αποκλειστικό όφελος του Πελάτη. Για εκπαιδευτική χρήση, οι Ονομαστικοί χρήστες μπορεί να περιλαμβάνουν εγγεγραμμένους σπουδαστές. ιβ. Ως "Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη" ορίζονται τα μοναδικά στοιχεία εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης ενός προσώπου, τα οποία του παρέχουν πρόσβαση στα Προϊόντα και επιτρέπουν τη χρήση τους. ιγ. "Άδεια Ονομαστικού Χρήστη" νοείται το δικαίωμα ενός μεμονωμένου Ονομαστικού Χρήστη να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη Παροχή Esri. E204CW (Greek) Σελίδα 2 από 19 August 5, 2021

3 ιδ. "Συνδρομή σε Online Services" νοείται η περιορισμένου χρονικού διαστήματος συνδρομή που παρέχει το δικαίωμα σε έναν ή περισσότερους Ονομαστικούς Χρήστες να έχουν πρόσβαση στα Online Services και να τα χρησιμοποιούν. ιε. "Άδεια Αναδιανομής" νοείται η άδεια αναπαραγωγής και διανομής του Λογισμικού με την προϋπόθεση ότι 1. Ο Πελάτης αναπαράγει και διανέμει το Λογισμικό πλήρως. 2. Ένα συμφωνητικό αδειοδότησης που προστατεύει το Λογισμικό στον ίδιο βαθμό με την παρούσα Συμφωνία συνοδεύει κάθε αντίγραφο του Λογισμικού και ο αποδέκτης συμφωνείς με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας αδειοδότησης. 3. Ο Πελάτης αναπαράγει όλες τις αποδόσεις ευσήμων και τις ειδοποιήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων και των σημάτων κατατεθέντων, και 4. Ο Πελάτης δεν επιβάλλει χρέωση ή τέλος σε τρίτους για τη χρήση του Λογισμικού. ιστ. "Άδεια Διακομιστή" νοείται η άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σε υπολογιστή διακομιστή. Οι άδειες Διακομιστή ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμένο αριθμό πυρήνων διακομιστών ή διανεμημένη εγκατάσταση σε πολλαπλούς διακομιστές, όπως περιγράφεται στα Έγγραφα Παραγγελίας ή στην Τεκμηρίωση. Αν η περιγραφή του Λογισμικού περιλαμβάνει δικαιώματα χρήσης υπηρεσιών αυτόματης ανακατεύθυνσης, κάθε Άδεια Διακομιστή θα περιλαμβάνει Άδεια Υπηρεσιών Αυτόματης Ανακατεύθυνσης. ιζ. "Μονάδα Κατανάλωσης Υπηρεσίας" νοείται η μονάδα συναλλαγών για κατανάλωση υπηρεσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια Συνδρομή στα Online Services. ιη. "Εργαλεία Κοινοποίησης" νοούνται οι δυνατότητες δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στην εξουσιοδοτημένη χρήση των Online Services ή του ArcGIS Enterprise από μέρους του Πελάτη και επιτρέπουν στον Πελάτη να καταστήσει το Περιεχόμενο και τις Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας του διαθέσιμα σε τρίτους ή σε Ανώνυμους Χρήστες. ιθ. "Άδεια Single Use" νοείται η άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού σε ένα μεμονωμένο υπολογιστή από έναν μεμονωμένο εξουσιοδοτημένο τελικό χρήστη. Ο μεμονωμένος εξουσιοδοτημένος τελικός χρήστης μπορεί, επίσης, να εγκαταστήσει ένα δεύτερο αντίγραφο για αποκλειστική χρήση από τον τελικό χρήστη σε έναν δεύτερο υπολογιστή, εφόσον μόνο 1 αντίγραφο του Λογισμικού είναι σε χρήση κάθε φορά. Κανείς άλλος τελικός χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το Λογισμικό δυνάμει της ίδιας άδειας χρήσης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. κ. "Άδεια Διακομιστή Προεργασίας (Staging)" νοείται η άδεια χρήσης του Λογισμικού στα πλαίσια Άδειας Διακομιστή για δημιουργία και δοκιμή Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας και προσωρινά αποθηκευμένων χαρτών, διεξαγωγή δοκιμών αποδοχής χρήστη, απόδοσης και φόρτωσης λογισμικού τρίτων κατασκευαστών, σταδιακή διεξαγωγή νέων ενημερώσεων εμπορικών δεδομένων και διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας και τις cache χαρτών στους Διακομιστές Ανάπτυξης και Εγκατάστασης. 2.2 Τύποι Άδειας και Συνδρομής. Η Esri παρέχει Προϊόντα Λογισμικού βάσει ενός ή περισσότερων τύπων άδειας ή συνδρομής που προσδιορίζονται στους παραπάνω ορισμούς. Η Τεκμηρίωση και τα Έγγραφα Παραγγελίας προσδιορίζουν ποιοι τύποι άδειας ή συνδρομής ισχύουν για τα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί. 2.3 Όροι Χρήσης Λογισμικού. α. Ο Πελάτης μπορεί 1. να εγκαταστήσει, να έχει πρόσβαση σε ή να αποθηκεύσει Λογισμικό και Δεδομένα σε συσκευή(ές) ηλεκτρονικής αποθήκευσης, 2. να δημιουργήσει αντίγραφα αρχειοθέτησης και συνήθη αντίγραφα ασφαλείας αρχείων του υπολογιστή, 3. να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί νεότερη έκδοση του Λογισμικού ταυτόχρονα με την έκδοση που θα αντικατασταθεί στη διάρκεια εύλογης χρονικής περιόδου μετάβασης που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες, εφ' όσον η εξέλιξη οποιασδήποτε έκδοσης δεν υπερβαίνει την ποσότητα που έχει αδειοδοτηθεί στον Πελάτη. Στη συνέχεια, ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί περισσότερο Λογισμικό από το συνολικό στην συνολικά αδειοδοτημένη ποσότητα σε αυτόν. Το παρόν δικαίωμα ταυτόχρονης χρήσης δεν ισχύει για Λογισμικό που έχει αδειοδοτηθεί για Χρήση Ανάπτυξης, 4. να μεταφέρει το Λογισμικό στην αδειοδοτημένη έκδοση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αντικατάστασης, E204CW (Greek) Σελίδα 3 από 19 August 5, 2021

4 5. να διανέμει σε τρίτους Λογισμικό και τυχόν σχετικούς Κωδικούς Αδειοδότησης που απαιτούνται για χρήση Άδειας Εγκατάστασης και 6. Οι κυβερνητικοί ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διαχειρίζονται ιστότοπο ή προσφέρουν υπηρεσίες Διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό του διακομιστή για εμπορικούς σκοπούς με βάση κάλυψης κόστους και όχι κερδοσκοπικά. β. Ο Πελάτης μπορεί να προσαρμόσει το Λογισμικό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μακροεντολή ή γλώσσα δέσμης ενεργειών, API ή βιβλιοθήκες πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, αλλά μόνο στο βαθμό που η εν λόγω προσαρμογή περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. γ. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις γραμματοσειρές που παρέχονται με το Λογισμικό για κάθε εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογισμικού. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές Esri ξεχωριστά για την εκτύπωση εγγράφων που δημιουργούνται με το Λογισμικό. Τυχόν περιορισμοί χρήσης για γραμματοσειρές τρίτων που συνοδεύουν το Λογισμικό, ορίζονται στο ίδιο το αρχείο της γραμματοσειράς. δ. Η Esri δημοσιεύει τους όρους χρήσης του Λογισμικού για συγκεκριμένα Προϊόντα στη διεύθυνση Όροι χρήσης των Online Services. α. Περιγραφές Online Services. Η Esri δημοσιεύει τους όρους χρήσης για συγκεκριμένες Συνδρομές στα Online Services στη διεύθυνση Επίσης, η χρήση των Online Service υπόκειται στους όρους των Υπηρεσιών Cloud που βρίσκονται στο Συνημμένο B. β. Τροποποιήσεις Online Services. Η Esri μπορεί να αλλάξει τα Online Service και τα σχετικά API ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη ειδοποίηση 30 ημερών για ουσιώδεις αλλαγές και ειδοποίηση 90 ημερών για υποτιμήσεις. Εάν οποιαδήποτε τροποποίηση, διακοπή ή υποτίμηση Online Service προκαλεί ουσιαστική, αρνητική επίπτωση στις λειτουργίες του Πελάτη, η Esri δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσπαθήσει να επισκευάσει, διορθώσει ή παρέχει εναλλακτική λύση για τα σχετικά Online Service. Αν η εφικτή λύση δεν είναι εμπορικά εύλογη, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του στα Online Service και, κατά περίπτωση, η Esri θα εκδώσει κατ' αναλογία επιστροφή χρημάτων. γ. Κοινοποίηση Περιεχομένου Πελάτη. Η Κοινοποίηση Περιεχομένου Πελάτη με χρήση Εργαλείων Κοινοποίησης επιτρέπει σε τρίτους να προβαίνουν σε χρήση, αποθήκευση, αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη, αντιγραφή, αναπαραγωγή, (ανα)διανομή και (ανα)μετάδοση του Περιεχομένου του Πελάτη μέσω των Online Services. Η Esri δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή, τροποποίηση ή γνωστοποίηση του Περιεχομένου του Πελάτη που προκύπτει από τη χρήση ή την κατάχρηση των Εργαλείων Κοινοποίησης. Η χρήση αυτών των Εργαλείων Κοινοποίησης από τον Πελάτη γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη. 2.5 Άδειες Ονομαστικού Χρήστη. Εκτός όσων προβλέπονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για το Λογισμικό και τα Online Service για τα οποία ο Πελάτης αποκτά Άδειες Ονομαστικού Χρήστη. α. Ονομαστικοί Χρήστες. 1. Τα στοιχεία εισόδου Ονομαστικού Χρήστη προορίζονται μόνο για καθορισμένους χρήστες και δεν επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σε άλλα άτομα. 2. Ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει ξανά μια Άδεια Ονομαστικού Χρήστη σε άλλο χρήστη, εάν ο προηγούμενος χρήστης δεν απαιτεί πλέον πρόσβαση στο Λογισμικό ή στα Online Service. 3. Ο Πελάτης δεν μπορεί να προσθέσει τρίτους ως Ονομαστικούς Χρήστες, άλλα άτομα εκτός από τους τρίτους που περιλαμβάνονται στον ορισμό των Ονομαστικών Χρηστών. β. Ανώνυμοι Χρήστες. Οι Ανώνυμοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό ή στα Online Service μόνο μέσω των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ή Περιεχόμενο που έχουν δημοσιευτεί για κοινόχρηστη πρόσβαση μέσω της χρήσης Εργαλείων Κοινοποίησης. 2.6 Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας. 1. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την ανάπτυξη, το χειρισμό και την τεχνική υποστήριξη του Περιεχομένου Πελάτη και των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας. E204CW (Greek) Σελίδα 4 από 19 August 5, 2021

5 2. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να ενσωματώσει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη σε Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας. Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που επιτρέπουν την πρόσβαση σε Περιεχόμενο του Πελάτη το οποίο δεν είναι δημόσια κοινόχρηστο μέσω της χρήσης Εργαλείων Κοινοποίησης πρέπει να απαιτούν από τους μεμονωμένους χρήστες να συνδέονται στις εφαρμογές με τα μοναδικά τους στοιχεία εισόδου Ονομαστικού Χρήστη. 3. Ο Πελάτης μπορεί να ενσωματώσει Στοιχεία Εισόδου Εφαρμογής σε Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας οι οποίες παρέχουν σε Ανώνυμους Χρήστες την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή Περιεχόμενο που έχουν δημοσιευτεί για κοινόχρηστη πρόσβαση από Ανώνυμους Χρήστες μέσω της χρήσης Εργαλείων Κοινοποίησης. 4. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να ενσωματώσει Στοιχεία Εισόδου Εφαρμογής σε Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που επιτρέπουν την πρόσβαση σε Περιεχόμενο του Πελάτη το οποίο δεν είναι δημόσια κοινόχρηστο μέσω της χρήσης Εργαλείων Κοινοποίησης. Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που επιτρέπουν την πρόσβαση σε Περιεχόμενο του Πελάτη το οποίο δεν είναι δημόσια κοινόχρηστο μέσω της χρήσης Εργαλείων Κοινοποίησης πρέπει να απαιτούν από τους μεμονωμένους χρήστες να συνδέονται στις εφαρμογές με τα μοναδικά τους στοιχεία εισόδου Ονομαστικού Χρήστη. 5. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να παρέχει σε τρίτους, εκτός των τρίτων που περιλαμβάνονται στον ορισμό των Ονομαστικών Χρηστών, πρόσβαση στο Λογισμικό ή στα Online Service με άλλον τρόπο εκτός των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας. 6. Ο Πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τις Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για χρήση σε συνδυασμό με την άδεια Λογισμικού ή τη Συνδρομή στα Online Service του τρίτου μέρους. 2.7 Προγράμματα Περιορισμένης Χρήσης. α. Δοκιμή, Αξιολόγηση και Προγράμματα Beta. Τα Προϊόντα που αποκτώνται υπό δοκιμή, αξιολόγηση ή πρόγραμμα Beta παρέχονται με άδεια μόνο για σκοπούς αξιολόγησης και δοκιμής και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε τέτοια χρήση γίνεται με ευθύνη του Πελάτη και τα Προϊόντα αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για Συντήρηση. Εάν ο Πελάτης δεν μετατρέψει την άδεια αξιολόγησής του σε αγορασμένη άδεια ή συνδρομή πριν από τη λήξη της δοκιμής, της αξιολόγησης ή της άδειας Beta, μπορεί να χάσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Πελάτη και προσαρμογές που έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να αγοράσει άδεια ή συνδρομή, θα πρέπει να εξαγάγει το σχετικό Περιεχόμενο Πελάτη πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας. β. Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα που παρέχονται στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους κατά τη Διάρκεια ισχύος της εκπαιδευτικής χρήσης. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα για Διαχειριστικούς Σκοπούς, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει μία άδεια για Διαχειριστική Χρήση. "Ως "Διαχειριστική Χρήση" νοούνται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία ή την εκπαίδευση, όπως η αντιστοίχιση πόρων, η διαχείριση εγκαταστάσεων, η δημογραφική ανάλυση, η δρομολόγηση, η ασφάλεια του πανεπιστημιακού χώρου και η ανάλυση προσβασιμότητας. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς λόγους. γ. Προγράμματα Χορήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα που παρέχονται στα πλαίσια προγράμματος χορήγησης, μόνο για μη εμπορικούς λόγους. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς λόγους, εξαιρουμένης της κάλυψης κόστους χρήσης και λειτουργίας των Προϊόντων. δ. Άλλα προγράμματα περιορισμένης χρήσης της Esri. Εάν ο Πελάτης αποκτήσει Προϊόντα στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος περιορισμένης χρήσης που δεν αναφέρεται ανωτέρω, η χρήση των Προϊόντων από τον Πελάτη ενδέχεται να υπόκειται στους όρους που προσδιορίζονται στην ισχύουσα σελίδα παρουσίασης ή φόρμα εγγραφής ή σε αυτούς που περιγράφονται στον ιστότοπο της Esri, πέραν των όρων της παρούσας Συμφωνίας που δεν αντίκεινται στα ανωτέρω. 3.0 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 3.1 Ορισμοί. Οι παρακάτω ορισμοί συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται στο Συνημμένο A: α. Δεδομένα Business Listing νοείται οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει έναν κατάλογο επιχειρήσεων και μπορεί να περιλαμβάνει άλλα σχετικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. E204CW (Greek) Σελίδα 5 από 19 August 5, 2021

6 β. "Πακέτο(-α) Περιεχομένου Esri" νοείται το ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει τα δεδομένα υποβάθρου των Online Service που έχουν εξαχθεί από τις υπηρεσίες υποβάθρου Online Service. γ. "Δεδομένα Δρόμων" ορίζονται τα Δεδομένα που περιλαμβάνουν ή απεικονίζουν πληροφορίες για δρόμους, οδούς και σχετικές δυνατότητες. 3.2 Επιτρεπόμενες χρήσεις. α. Εφόσον δεν εξουσιοδοτείται γραπτώς, ο Πελάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα μόνο σε σχέση με τα Προϊόντα για τα οποία παρέχονται τα Δεδομένα από την Esri. β. Σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και υπό τον όρο ότι ο Πελάτης θα συμπεριλάβει μια δήλωση αναφοράς στις αναπαραστάσεις Δεδομένων, αναγνωρίζοντας την Esri ή τους αντίστοιχους δικαιοπάροχους αυτής ως παρόχους των τμημάτων Δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση Δεδομένων, ο Πελάτης μπορεί: 1. Να δημιουργήσει αναπαραστάσεις των Δεδομένων σε έντυπη ή στατική, ηλεκτρονική μορφή (π.χ. PDF, GIF, JPEG, HTML), σε ArcGIS Web Maps ή σε εφαρμογές Esri Story Maps για λόγους οπτικοποίησης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων βασικών αλληλεπιδράσεων όπως είναι η μετακίνηση, η μεγέθυνση και ο προσδιορισμός δυνατοτήτων χάρτη με απλά αναδυόμενα παράθυρα), και 2. Να χρησιμοποιήσει και να συμπεριλάβει τις εν λόγω αναπαραστάσεις των Δεδομένων σε πακέτα παρουσίασης, μελέτες μάρκετινγκ ή άλλες αναφορές ή έγγραφα που περιέχουν εικόνες χάρτη ή συνόψεις δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση των Προϊόντων Esri προς τρίτους. γ. Ο Πελάτης μπορεί να λάβει βασικούς χάρτες των Online Service εκτός σύνδεσης μέσω των Πακέτων Περιεχομένου της Esri και στη συνέχεια να τους παραδώσει (μεταφέρει) σε οποιαδήποτε συσκευή για χρήση αποκλειστικά με αδειοδοτημένες εφαρμογές ArcGIS Runtime, ArcGIS for Desktop και ArcGIS Desktop. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε διαφορετική περίπτωση να αντιγράφει, να λαμβάνει ή να αποθηκεύει Δεδομένα. δ. Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε εσωτερική χρήση των αποτελεσμάτων γεωγραφικής κωδικοποίησης που προκύπτουν και αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αναδιανέμει τα αποτελέσματα γεωγραφικής κωδικοποίησης με εξαίρεση (i) για σκοπούς χρήσης ή/και προβολής σε χάρτη σε σχέση με τους δημόσιους, μη εμπορικούς ιστοτόπους του Πελάτη, (ii) για να επιτρέψει την πρόσβαση σε τρίτους για τους σκοπούς της επιχείρησης του Πελάτη, ή (iii) για να διαβιβάσει σε τρίτους, σε μη εμπορική/μη κερδοσκοπική βάση, στατικά αποτελέσματα, στατικές εκροές ή απεικονίσεις χάρτη σε στατική βάση. 3.3 Περιορισμοί χρήσης. α. Ο Πελάτης απαγορεύεται να προβεί σε ενέργειες άμεσα ή να εξουσιοδοτήσει τους πελάτες του για την από κοινού προώθηση Δεδομένων, τη χρήση Δεδομένων με τυχόν μη αδειοδοτημένη υπηρεσία ή προϊόν ή την προσφορά Δεδομένων μέσω ή εκ μέρους οποιωνδήποτε τρίτων. β. Ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ή να επιτρέψει σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τα Δεδομένα με σκοπό την αποσύνθεση, ενίσχυση, επαλήθευση, συμπλήρωση, προσθήκη ή διαγραφή από σύνθεση πληροφοριών που πωλούνται, ενοικιάζονται, δημοσιεύονται, παρέχονται ή προσφέρονται σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Δεδομένα Business Listing. Αν δεν εξουσιοδοτείται γραπτώς, ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί Δεδομένα Business Listing για οποιαδήποτε χρήση άμεσου μάρκετινγκ, μεταπώληση, δημοσίευση ή διανομή σε τρίτους, στα πλαίσια οποιασδήποτε ταχυδρομικής λίστας, καταλόγου, διαφημιστικών αγγελιών ή άλλης σύνθεσης πληροφοριών. δ. Δεδομένα Οδικού Δικτύου. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα Οδικού Δικτύου για σκοπούς χαρτογράφησης, γεωκωδικοποίησης, δρομολόγησης και ανάλυσης δικτύου μεταφοράς. Εκτός και αν εξουσιοδοτείται γραπτώς, ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί Δεδομένα Δρόμων για τις εξής χρήσεις: 1. Οδηγίες πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων του χρήστη για επερχόμενους ελιγμούς, όπως προειδοποίηση για επερχόμενη στροφή ή για υπολογισμό εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση παράλειψης κάποιας στροφής. 2. Συγχρονισμένη δρομολόγηση πολλαπλών οχημάτων ή 3. Συγχρονισμένη βελτιστοποίηση διαδρομών. E204CW (Greek) Σελίδα 6 από 19 August 5, 2021

7 ε. Δεδομένα Business Analyst. Ο Πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά Δεδομένα που παρέχονται με το ArcGIS Business Analyst App σε φορητές συσκευές για χρήση σε συνδυασμό με τη χρήση του ArcGIS Business Analyst Server. Ο Πελάτης δεν μπορεί διαφορετικά να αποθηκεύει προσωρινά ή να μεταφορτώνει τέτοιου είδους Δεδομένα. στ. Μερικές Άδειες Συνόλου Δεδομένων: Αν ο Πελάτης παραγγείλει ένα υποσύνολο ενός συνόλου δεδομένων (για παράδειγμα, μια χώρα, περιοχή, νομό ή τοπικό τμήμα ενός παγκόσμιου συνόλου δεδομένων), μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το αδειοδοτημένο υποσύνολο και κανένα άλλο μέρος του πλήρους συνόλου δεδομένων. ζ. Δεδομένα Michael Bauer Research International Boundaries ("Δεδομένα MBR"). Το δικαίωμα χρήσης από τον Πελάτη των δεδομένων που λήφθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πελάτη (π.χ. Δεδομένα MBR που είναι αποθηκευμένα σε ArcGIS Enterprise και ArcGIS Desktop) τερματίζεται 2 χρόνια μετά τη λήψη. 3.4 Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις για Δεδομένα. Ορισμένοι αδειοδότες Δεδομένων απαιτούν από την Esri να επιβάλλει συμπληρωματικές απαιτήσεις απόδοσης και όρους χρήσης στον Πελάτη. Οι παρόντες όροι συμπληρώνουν και τροποποιούν τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4.1 Πελάτες των ΗΠΑ. Η Esri θα παράσχει Υπηρεσίες Συντήρησης για το Λογισμικό και τα Online Service σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συντήρησης και Υποστήριξης Esri και την παρούσα Συμφωνία, εφόσον ο Πελάτης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 4.2 Πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πελάτης μπορεί να λάβει υπηρεσίες συντήρησης από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Esri, σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική υποστήριξης αυτού. 5.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.1 Πελάτες των ΗΠΑ. Η Esri ενδέχεται να παρέχει Υπηρεσίες Cloud που διαχειρίζεται η Esri, Εκπαίδευση ή Επαγγελματικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Advantage για Πελάτες των ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός σχετικού Εγγράφου Παραγγελίας. Εκτός εάν ο Πελάτης έχει υπογράψει συμφωνία με την Esri σχετικά με τη θέσπιση όρων και προϋποθέσεων για τις εν λόγω Υπηρεσίες, η παροχή των Υπηρεσιών από την Esri υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ενσωματώνονται δι αναφοράς και υπάρχουν στη διεύθυνση Ένα έντυπο αντίγραφο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα παρέχεται κατόπιν αιτήματος. 5.2 Πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να λάβουν τις Υπηρεσίες από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. E204CW (Greek) Σελίδα 7 από 19 August 5, 2021

8 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ A ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ Το παρακάτω γλωσσάρι όρων ισχύει για όλες τις Παροχές Esri και τις Υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχει η Esri στους πελάτες της. Ορισμένες Παροχές Esri ή Υπηρεσίες, ενδέχεται να μην εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας. Παρακαλείστε να αγνοείτε τυχόν όρους που δεν ισχύουν για τις Παροχές Esri ή τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Ως "Θυγατρική" νοείται κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο άμεσα ή έμμεσα (i) Ελέγχει, (ii) Ελέγχεται ή (iii) τελεί υπό κοινό Έλεγχο με κάποιο άλλο πρόσωπο. Ως "Έλεγχος" νοείται η κατοχή ποσοστού άνω του 50% των μετοχών με δικαιώματα ψήφου ή άλλων δικαιωμάτων ψήφου στην Ελεγχόμενη εταιρεία. Ως "API" νοείται το περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής. Ως "Ιστότοπος ArcGIS" νοείται η διεύθυνση και κάθε σχετικός ή ακόλουθος ιστότοπος. Ως "Κωδικός Αδειοδότησης" νοείται κάθε κλειδί, αριθμός αδειοδότησης, κωδικός ενεργοποίησης, πιστοποιητικό εισόδου, κωδικός άδειας, διακριτικό, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ή άλλος μηχανισμός που απαιτείται για τη χρήση των Παροχών Esri. Ως "Βeta" νοείται οποιαδήποτε έκδοση άλφα, βήτα ή άλλη προκαταρκτική έκδοση Προϊόντος. Ως "Υπηρεσίες Cloud" νοούνται τα Online Service και οι Υπηρεσίες Cloud που διαχειρίζεται η Esri. Ως "Περιεχόμενο" νοούνται τα δεδομένα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κινούμενα σχέδια, τα βίντεο, οι ήχοι, τα κείμενα, οι χάρτες, οι βάσεις δεδομένων, τα μοντέλα δεδομένων, τα υπολογιστικά φύλλα, τα περιβάλλοντα χρήστη, τα τμήματα γραφικών, τα εικονίδια, το λογισμικό και άλλοι πόροι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Παροχές και Υπηρεσίες Esri. Ως "Έλεγχος" νοείται η κατοχή ποσοστού άνω του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή άλλων δικαιωμάτων ψήφου στην Ελεγχόμενη εταιρεία. Ως "Περιεχόμενο Πελάτη" νοείται κάθε Περιεχόμενο το οποίο παρέχεται, χρησιμοποιείται ή αναπτύσσεται από τον Πελάτη σε σχέση με τη χρήση των Παροχών ή Υπηρεσιών Esri από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας. Το Περιεχόμενο του Πελάτη δεν περιλαμβάνει τυχόν κριτική, προτάσεις ή αιτήματα για βελτιώσεις Προϊόντων που παρέχει ο Πελάτης στην Esri. Ως "Δεδομένα" νοούνται όλα τα εμπορικά διαθέσιμα σύνολα ψηφιακών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων γεωγραφικών διανυσματικών δεδομένων, αναφορών δεδομένων raster ή σχετικών πινακοειδών γνωρισμάτων που παρέχονται από την Esri μαζί με άλλες Παροχές Esri ή παραδίδονται ξεχωριστά. Ως "Παραδοτέα" νοείται το σύνολο των παραδόσεων της Esri στον Πελάτη, στα πλαίσια παροχής Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Ως "Τεκμηρίωση" νοούνται όλα τα έγγραφα αναφοράς που παρέχει η Esri με Παραδοτέο ή Παροχή Esri. Ως "Υπηρεσίες Cloud που διαχειρίζεται η Esri" νοούνται οι υποδομές cloud που είναι προσαρμοσμένες στον Πελάτη, το Λογισμικό, τα Δεδομένα και η πλατφόρμα δικτύου που η Esri φιλοξενεί, διαχειρίζεται και διαθέτει στον Πελάτη ή στους τελικούς χρήστες του Πελάτη μέσω του Διαδικτύου. Ως "Παροχές Esri" νοείται κάθε Προϊόν ή Τεκμηρίωση. Αν η Esri παρέχει απευθείας Εκπαίδευση ή Επαγγελματικές Υπηρεσίες στον Πελάτη, τότε οι Παροχές Esri περιλαμβάνουν, επίσης, Παραδοτέα και Εκπαιδευτικά Υλικά. Στις Παροχές Esri δεν περιλαμβάνονται Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων. Ως "GIS" νοούνται τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών. E204CW (Greek) Σελίδα 8 από 19 August 5, 2021

9 Ως "Συντήρηση" νοείται ένα πρόγραμμα συνδρομής που παρέχει η Esri και το οποίο παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα να λαμβάνει ενημερώσεις Προϊόντων και άλλες παροχές, όπως πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα ασύγχρονης παρακολούθησης (self-paced). Ως "Κακόβουλος Κώδικας" νοούνται οι ιοί λογισμικού, τα λογισμικά "σκουλήκια", τα time bomb, τα προγράμματα "δούρειων ίππων" ή άλλοι κώδικες ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρχεία, άρνηση υπηρεσίας ή προγράμματα σχεδιασμένα για να διακόπτουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Ως "Online Services" νοούνται τα εμπορικά διαθέσιμα, διαδικτυακά γεωχωρικά συστήματα που παρέχει η Esri, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και σχετικών API για αποθήκευση, διαχείριση, δημοσίευση και χρήση χαρτών, δεδομένων και λοιπών πληροφοριών. Στα Online Service δεν περιλαμβάνονται Δεδομένα και Περιεχόμενο. Ως "Έγγραφο(-α) Παραγγελίας" νοείται προσφορά πώλησης, προσφορά ανανέωσης Συντήρησης, εντολή αγοράς, πρόταση, Παραγγελία Εργασιών ή άλλο έντυπο που ταυτοποιεί τις Παροχές Esri, τις ενημερώσεις ή τις Υπηρεσίες που παραγγέλλονται από τον Πελάτη. Ως "Άδεια Αορίστου Χρόνου" νοείται κάθε άδεια χρήσης της Παροχής Esri για την οποία έχουν καταβληθεί τα εκάστοτε τέλη άδειας, η οποία έχει αόριστη διάρκεια, εκτός εάν καταγγελθεί από την Esri ή τον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Ως "Προϊόν(-τα)" νοούνται το Λογισμικό, τα Δεδομένα και τα Online Service. Ως "Επαγγελματικές Υπηρεσίες" νοείται κάθε υπηρεσία ανάπτυξης ή συμβουλευτική υπηρεσία που παρέχει η Esri στον Πελάτη. Ως "Δείγμα(-τα)" νοείται το δείγμα κώδικα, τα δείγματα εφαρμογών, τα πρόσθετα ή τα δείγματα επεκτάσεων των Προϊόντων. Ως "Υπηρεσία(-ες)" νοούνται οι υπηρεσίες Συντήρησης. Αν η Esri παρέχει απευθείας Υπηρεσίες Cloud που διαχειρίζεται η Esri, Εκπαίδευση ή Επαγγελματικές Υπηρεσίες στον Πελάτη, τότε οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν και Υπηρεσίες Cloud που διαχειρίζεται η Esri, Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Υπηρεσίες. Ως "Λογισμικό" νοείται το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα του ιδιόκτητου, εμπορικού, πωλούμενου λογισμικού της Esri, εκτός Δεδομένων, η πρόσβαση στο οποίο ή η λήψη του οποίου γίνεται σε εξουσιοδοτημένο από την Esri δικτυακό τόπο ή το οποίο παρέχει η Esri σε οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφαλείας, των ενημερώσεων, των πακέτων εγκατάστασης αρχείων, των ενημερώσεων κώδικα, των hotfix ή των επιτρεπτών συγχωνευμένων αντιγράφων. Ως "Προδιαγραφές" νοούνται: (i) η Τεκμηρίωση του Λογισμικού και των Online Service, (ii) το αντικείμενο εργασιών που ορίζεται σε οποιαδήποτε Παραγγελία Εργασιών ή (iii) οι δημοσιευμένες περιγραφές Εκπαίδευσης της Esri. Ως "Παραγγελία(-ες) Εργασιών" νοείται οποιοδήποτε Έγγραφο Παραγγελίας Υπηρεσιών. Ως "Άδεια Ορισμένου Χρόνου" νοείται η άδεια χρήσης μιας Παροχής Esri για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ("Διάρκεια Ισχύος Άδειας"). Ως "Περιεχόμενο Τρίτων" νοείται κάθε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να λάβει ο Πελάτης από ιστότοπους τρίτων ή το οποίο συνεισφέρουν άμεσα στον ιστότοπο της Esri πρόσωπα πλην των εργαζόμενων, παρόχων ή προμηθευτών της Esri. Ως "Εκπαίδευση" νοείται (i) η τυπική εκπαίδευση σε ένα Προϊόν ή (ii) η σχετική εκπαίδευση που παρέχει η Esri στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. E204CW (Greek) Σελίδα 9 από 19 August 5, 2021

10 Ως "Εκπαιδευτικά Υλικά" νοείται το ψηφιακό ή έντυπο υλικό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τετράδια εργασιών, δεδομένα, έννοιες, ασκήσεις, αξιολογήσεις και εξετάσεις. Ως "Εφαρμογή(-ες) Προστιθέμενης Αξίας" νοείται μια εφαρμογή που αναπτύσσεται από τον Πελάτη για χρήση σε συνδυασμό με την εξουσιοδοτημένη χρήση τυχόν Λογισμικού, Δεδομένων ή Online Service. E204CW (Greek) Σελίδα 10 από 19 August 5, 2021

11 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι παρακάτω γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις Παροχές Esri και τις Υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρει η Esri στους πελάτες της. Ορισμένες Παροχές Esri ή Υπηρεσίες, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Παρακαλείστε να αγνοείτε τυχόν όρους που δεν ισχύουν για τις Παροχές Esri ή τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. ΆΡΘΡΟ Β.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Εκτός όσων επιτρέπονται ρητά βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης απαγορεύεται να α. Πωλεί, ενοικιάζει, μισθώνει, παρέχει με δευτερεύουσα άδεια, διανέμει, δανείζει, εκχωρεί ή παρέχει με χρονικό περιορισμό τις Υπηρεσίες ή τις Παροχές Esri, β. Διανέμει ή παρέχει άμεση πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τις Παροχές Esri σε τρίτους, στο σύνολό τους ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επεκτάσεων, των εξαρτημάτων ή των DLL (Βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης), γ. Διανείμει κωδικούς εξουσιοδότησης σε τρίτους, δ. Μεταγλωττίζει αντίστροφα, αποσυνθέτει ή αποσυναρμολογεί Προϊόντα που παραδίδονται σε συντεθειμένη μορφή, ε. Κάνει οποιαδήποτε απόπειρα καταστρατήγησης των τεχνολογικών μέτρων που ελέγχουν την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Παροχών Esri, στ. Αποθηκεύει, αποθηκεύει προσωρινά, χρησιμοποιεί, ανεβάζει, διανέμει ή παρέχει με υπο-άδεια Περιεχόμενο ή κάνει αλλιώς χρήση των Παροχών Esri σε καταπάτηση δικαιωμάτων της Esri ή τρίτων, συμπεριλαμβάνοντας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα απορρήτου, νόμους περί καταπολέμησης των διακρίσεων, νόμους περί εξαγωγών ή τυχόν άλλους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, ζ. Αφαιρέσει ή αποκρύψει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις της Esri ή των αδειοδοτών της σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή επιγραφές που περιέχονται ή προσαρτώνται σε οποιαδήποτε Παροχή Esri, αποτέλεσμα, αρχείο μεταδεδομένων ή online ή έντυπη σελίδα απόδοσης Δεδομένων ή Εγγράφων, η. Αποσπά ή κάνει ξεχωριστή χρήση μεμονωμένων ή συστατικών μερών των Παροχών Esri, θ. Ενσωματώσει οποιοδήποτε μέρος των Παροχών Esri σε προϊόν ή υπηρεσία που προορίζεται για χρήση από τρίτους και είναι ανταγωνιστικό προς τις Παροχές Esri, ι. Δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα αποτελέσματα των ελέγχων σύγκρισης που πραγματοποιούνται στην έκδοση Beta Προϊόντων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Esri και των Αδειοδοτών της ή ια. Χρησιμοποιεί, ενσωματώνει, τροποποιεί, διανέμει, παρέχει πρόσβαση σε ή συνδυάζει Παροχές Esri με οποιονδήποτε τρόπο υποβάλλει οποιαδήποτε Παροχή Esri σε όρους άδειας ανοικτής πηγής ή ανοικτής βάσης δεδομένων (π.χ. GPL) που απαιτούν για οποιοδήποτε μέρος της Παροχής Esri να υπόκειται σε πρόσθετους όρους, για παράδειγμα 1. Κοινοποιηθεί σε μορφή κώδικα πηγής σε τρίτους, 2. Αδειοδοτηθεί σε τρίτους με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων έργων ή 3. Αναδιανεμηθεί σε τρίτους χωρίς χρέωση ή λ. Αποκομίζει κέρδη παρέχοντας πρόσβαση στο Λογισμικό ή στα Online Service μέσω Εφαρμογής Προστιθέμενης Αξίας. Αυτοί οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν εκτός του βαθμού στον οποίο έρχονται σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό. ΆΡΘΡΟ Β.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ B.2.1 Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε άδεια ή συνδρομή Παροχής Esri ανά πάσα στιγμή, με γραπτή ειδοποίηση προς την Esri. Η καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο δεν παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα επιστροφής οποιωνδήποτε χρημάτων ή αμοιβών που έχει καταβάλει. Το δικαίωμα E204CW (Greek) Σελίδα 11 από 19 August 5, 2021

12 καταγγελίας Υπηρεσιών σε εκκρεμότητα για λόγους ευκολίας ορίζεται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε άδεια ή συνδρομή, για ουσιαστική αθέτηση που δεν αποκαθίσταται εντός 30 ημερών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον αθετούντα συμβαλλόμενο. Κατόπιν οποιασδήποτε καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας λόγω αθέτησης, η Esri θα διακόπτει την παροχή των Υπηρεσιών. Τυχόν άδειες σε Παροχές Esri που διατηρούνται σε ισχύ μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, συνεχίζονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. B.2.2 Αν η Esri καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία κατόπιν αθέτησης του Πελάτη, η Esri μπορεί επίσης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει τις άδειες ή τις συνδρομές του Πελάτη στις Παροχές Esri. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους του Πελάτη χωρίς σπουδαίο λόγο ή για λόγους ευκολίας, ο Πελάτης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να καταγγείλει επίσης τις άδειες ή συνδρομές του στις Παροχές Esri. Β.2.3 Κατόπιν οποιασδήποτε καταγγελίας ή λήξης άδειας ή συνδρομής, ο Πελάτης θα: α. Διακόψει την πρόσβαση στις Παροχές Esri που έχουν καταγγελθεί ή λήξει, καθώς και τη χρήση αυτών, β. Διαγράψει τυχόν προσωρινή μνήμη δεδομένων στην πλευρά του, τα οποία προέρχονται από τις Υπηρεσίες Cloud που έχουν καταγγελθεί ή λήξει και γ. Διακόψει τη χρήση και απεγκαταστήσει, αφαιρέσει και καταστρέψει όλα τα αντίγραφα των Παροχών Esri που έχουν καταγγελθεί ή λήξει, τα οποία έχει ο Πελάτης στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιημένων ή συγχωνευμένων τμημάτων αυτών, σε οποιαδήποτε μορφή, και θα καταρτίσει και προσκομίσει αποδείξεις των εν λόγω ενεργειών στην Esri ή στον εξουσιοδοτημένο διανομέα της. Η Esri μπορεί να διακόψει την παροχή Υπηρεσιών αμέσως, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, σε περίπτωση επίσπευσης πτωχευτικής ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας από ή εναντίον του Πελάτη, έως ότου ο σύνδικος φέρει εις πέρας τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και παράσχει επαρκείς εξασφαλίσεις για τη μελλοντική εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία καταγγέλλεται κατόπιν παύσης πληρωμών, εκκαθάρισης ή διάλυσης οποιουδήποτε συμβαλλομένου. ΆΡΘΡΟ Β.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ B.3.1 Περιορισμένες εγγυήσεις. Με την επιφύλαξη της κατωτέρω αποποίησης ευθύνης, η Esri εγγυάται στον Πελάτη ότι (i) τα Προϊόντα και η Εκπαίδευση θα συμμορφώνονται ουσιωδώς με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και (ii) οι Υπηρεσίες θα συμμορφώνονται ουσιωδώς με τα επαγγελματικά και τεχνικά πρότυπα του κλάδου. Η περίοδος εγγύησης για τις Παροχές Esri που προσφέρονται στα πλαίσια Άδειας Αορίστου Χρόνου και για τις Υπηρεσίες ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης ή από την ημερομηνία αποδοχής, εάν προβλέπεται περίοδος αποδοχής στην παρούσα Συμφωνία. Η περίοδος εγγύησης για τις Παροχές Esri που προσφέρονται στα πλαίσια συνδρομής ή Άδειας Ορισμένου Χρόνου καλύπτει το μικρότερο χρονικό διάστημα από (i) τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής ή της άδειας ή (ii) 90 ημέρες από την παράδοση ή την αποδοχή, εάν προβλέπεται περίοδος αποδοχής στην παρούσα Συμφωνία. Β.3.2 Ειδική αποποίηση ευθυνών. Το Περιεχόμενο Τρίτων, τα Δεδομένα, τα Δείγματα, τα hotfix, οι ενημερώσεις κώδικα, οι ενημερώσεις, τα Online Service που παρέχονται χωρίς χρέωση και τα προϊόντα δοκιμής και αξιολόγησης και τα Προϊόντα Εκδόσεων Beta παραδίδονται "ως έχουν", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Β.3.3 Γενική αποποίηση ευθυνών. Εκτός από τις ανωτέρω ρητές περιορισμένες εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, η Esri αποποιείται όλες τις υπόλοιπες εγγυήσεις ή όρους κάθε είδους, είτε ρητές είτε υποδηλούμενες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων ή των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Esri δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε μη συμμορφώσεις με Προδιαγραφές ή για απώλεια, διαγραφή, τροποποίηση, ή γνωστοποίηση Περιεχομένου του Πελάτη που προκλήθηκαν από τροποποίηση από τον Πελάτη οποιωνδήποτε Παροχών Esri, πέραν αυτών που καθορίζονται στην παρούσα τεκμηρίωση. Η Esri δεν εγγυάται ότι οι Παροχές Esri ή η λειτουργία των ιδίων από τον Πελάτη, θα είναι αδιάλειπτες, ελεύθερες σφαλμάτων, ανεκτικές βλαβών ή ασφαλείς από αστοχία ή ότι όλες οι μη συμμορφώσεις μπορούν ή πρόκειται να διορθωθούν. Οι Παροχές Esri δεν σχεδιάζονται, κατασκευάζονται E204CW (Greek) Σελίδα 12 από 19 August 5, 2021

13 ή προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα ή εφαρμογές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο, σωματική βλάβη ή φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ο Πελάτης δεν πρέπει να ακολουθεί υποδείξεις πλοήγησης για διαδρομές που φαίνεται να είναι επικίνδυνες, μη ασφαλείς ή παράνομες. Τυχόν τέτοιες χρήσεις θα πραγματοποιούνται με ευθύνη και κόστος του Πελάτη. B.3.4 Αποποιήσεις ευθυνών. α. Αποποίηση ευθυνών Διαδικτύου. Κανένας συμβαλλόμενος δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές στα πλαίσια οποιασδήποτε νομικής θεωρίας που σχετίζεται με την εκτέλεση ή διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτύου ή με κανονισμό του Διαδικτύου που μπορεί να περιορίζει ή απαγορεύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Cloud. β. Ιστότοποι Τρίτων, Περιεχόμενο Τρίτων. Η Esri δεν ευθύνεται για ιστότοπους ή Περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζονται ή στα οποία παραπέμπουν οι Παροχές Esri ή οι ιστότοποι Esri, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων και Η παροχή συνδέσμων σε ιστοτόπους και πόρους τρίτων δεν υπονοεί υιοθέτηση, σχέση ή χορηγία οποιουδήποτε είδους. B.3.5 Κατ εξαίρεση αποκατάσταση ζημιών. Το αποκλειστικό δικαίωμα του Πελάτη και η συνολική ευθύνη της Esri για αθέτηση των περιορισμένων εγγυήσεων της παρούσας ενότητας περιορίζονται σε (i) αντικατάσταση, επιδιόρθωση ή παροχή εναλλακτικής λύσης για τη σχετική Παροχή ή τις Υπηρεσίες της Esri ή (ii) κατά τη διακριτική ευχέρεια της Esri, διακοπή του δικαιώματος του Πελάτη να χρησιμοποιεί τις Παροχές ή τις Υπηρεσίες Esri και επιστροφή των Τελών που κατεβλήθησαν από τον Πελάτη για τις Παροχές ή Υπηρεσίες Esri που δεν ανταποκρίνονται στις περιορισμένες εγγυήσεις της Esri. ΆΡΘΡΟ B.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β.4.1 Αποποίηση ευθύνης. Ο Πελάτης, η Esri και οποιοσδήποτε διανομέας ή τρίτος αδειοδότης της Esri, δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή παρεπόμενη ζημιά, απώλεια κερδών, απώλεια πωλήσεων ή απώλεια υπεραξίας, κόστος προμήθειας ή αντικατάστασης αγαθών ή υπηρεσιών ή ζημιές που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα τέλη άδειας ή εκάστοτε ισχύουσας συνδρομής ή τέλη Υπηρεσιών που έχουν καταβληθεί ή οφείλονται στην Esri για τις Παροχές ή τις Υπηρεσίες Esri που έδωσαν έναυσμα στην αιτία της αγωγής. Β.4.2 Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης, κατάχρησης ή υπεξαίρεσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Esri ή των αδειοδοτών της Esri από τον Πελάτη, σχετικά με τις υποχρεώσεις αποζημίωσης οποιουδήποτε συμβαλλομένου και σε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας, δόλου ή παραβιάσεων της ρήτρας Συμμόρφωση εξαγωγών της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμού. Β.4.3 Δυνατότητα εφαρμογής αποποιήσεων και περιορισμών. Η Esri ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της καθόρισαν τα τέλη τους και σύναψαν την παρούσα Συμφωνία με βάση τις αποποιήσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, ότι τα τέλη αντιπροσωπεύουν τον καταμερισμό ενδεχόμενων κινδύνων και αποτελούν ουσιαστική βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν ανεξαρτήτως εάν οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος είναι ενήμερος της πιθανότητας ζημιών και παρά την αδυναμία εκπλήρωσης ουσιαστικού σκοπού οποιασδήποτε αποκλειστικής, περιορισμένης αποκατάστασης. B.4.4 Οι ανωτέρω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, περιορισμοί και εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν σε ορισμένες χώρες ή να ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα του Πελάτη. Ο Πελάτης ενδέχεται να έχει επιπρόσθετα δικαιώματα τα οποία να μην μπορούν να αποποιηθούν ή αποκηρυχτούν. Η Esri δεν επιθυμεί να περιορίσει την εγγύηση ή τα δικαιώματα αποκατάστασης του Πελάτη, σε οποιονδήποτε βαθμό δεν επιτρέπεται από τον νόμο. ΆΡΘΡΟ B.5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ B.5.1 Ορισμοί. Οι παρακάτω ορισμοί συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται στο Συνημμένο A: α. "Απαίτηση" νοείται κάθε απαίτηση, αγωγή ή αίτημα από τρίτο μέρος. E204CW (Greek) Σελίδα 13 από 19 August 5, 2021

14 β. "Αποζημιούμενοι" νοούνται ο Πελάτης και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι αυτού. γ. "Απαίτηση(εις) Παραβίασης" νοείται κάθε Απαίτηση, η οποία ισχυρίζεται ότι η χρήση τυχόν Παροχής ή Υπηρεσίας Esri ή πρόσβαση αυτής από τον Πελάτη, συνιστά παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών. δ. "Απώλεια(ες)" νοούνται τα έξοδα, η απόφαση καταβολής ζημιών, τα ποσά συμβιβασμού, τα κόστη ή οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων. B.5.2 Αποζημίωση για παραβίαση. α. Η Esri θα υπερασπίζεται, θα διατηρεί αβλαβείς όλους τους Αποζημιούμενους και θα αποκαθιστά κάθε Ζημία που προκύπτει από Απαίτηση Παραβίασης. β. Εάν η Esri κρίνει ότι μια Απαίτηση για Παραβίαση είναι έγκυρη, μπορεί με δικές της δαπάνες είτε (i) να αποκτήσει δικαιώματα για να εξακολουθήσει ο Πελάτης να χρησιμοποιεί τις Παροχές Esri ή τις Υπηρεσίες, είτε (ii) να τροποποιήσει τις Παροχές ή τις Υπηρεσίες Esri, διατηρώντας παράλληλα ουσιωδώς παρόμοια λειτουργικότητα. Εάν δεν υπάρχει εμπορικά εύλογη επιλογή, η Esri μπορεί να διακόψει το δικαίωμα του Πελάτη να χρησιμοποιεί τις Παροχές ή τις Υπηρεσίες Esri και να επιστρέψει (α) τα αντίστοιχα τέλη αδειών που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τις σχετικές Παροχές ή Υπηρεσίες Esri που έχει αποκτήσει δυνάμει Άδειας Αορίστου Χρόνου κατά 5 ετή αναλογία, με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης να ξεκινά από την αρχική ημερομηνία παράδοσης, ή (γ) για Άδειες Ορισμένου Χρόνου, Συνδρομές και Συντήρηση, να επιστρέψει το μη δεδουλευμένο μέρος των τελών που καταβλήθηκαν. γ. Η Esri δεν έχει υποχρέωση να υποστηρίξει οποιαδήποτε Απαίτηση Παραβίασης ή να αποζημιώσει τον Πελάτη, στο βαθμό που η Απαίτηση Παραβίασης προκύπτει από (i) το συνδυασμό ή την ενσωμάτωση των Παροχών ή των Υπηρεσιών Esri σε προϊόν, διαδικασία, σύστημα ή στοιχείο που δεν παρέχεται από την Esri ή δεν καθορίζεται στις Προδιαγραφές, (ii) τροποποίηση των Παροχών ή των Υπηρεσιών Esri από οποιονδήποτε τρίτο εκτός της Esri ή των υπεργολάβων της ή (iii) συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Πελάτη, ή (iv) χρήση των Παροχών ή των Υπηρεσιών Esri μετά από την παροχή τροποποιημένης έκδοσης από την Esri για αποτροπή παραβιάσεων ή μετά από την καταγγελία του δικαιώματος του Πελάτη να χρησιμοποιεί τις Παροχές ή τις Υπηρεσίες Esri. B.5.3 Γενική αποζημίωση. Η Esri θα υπερασπίζεται, θα διατηρεί αβλαβείς όλους τους Αποζημιούμενους και θα αποκαθιστά κάθε Ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε Απαίτηση για σωματική βλάβη, θάνατο ή εμφανή ή πραγματική περιουσιακή ζημία η οποία ασκείται εναντίον οποιουδήποτε από τους Αποζημιούμενους, στο βαθμό που αυτή προκύπτει από οποιαδήποτε αμέλεια, παράλειψη ή δόλο της Esri ή των διευθυντών, στελεχών, εργαζόμενων ή εκπροσώπων της οι οποίοι εκτελούν Υπηρεσίες στο χώρο του Πελάτη. B.5.4 Όροι Αποζημίωσης. Προκειμένου να παρέχεται η αποζημίωση, ο Αποζημιούμενος (i) θα ειδοποιεί άμεσα και γραπτώς την Esri για την Απαίτηση, (ii) θα παρέχει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα που περιγράφουν την Απαίτηση, (iii) θα παρέχει στην Esri τον απόλυτο έλεγχο υπεράσπισης οποιασδήποτε αγωγής και των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με την υπεράσπιση ή τον συμβιβασμό οποιασδήποτε Απαίτησης Παραβίασης και (iv) θα συνεργάζεται εύλογα στην υπεράσπιση της Απαίτησης Παραβίασης κατόπιν αιτήματος της Esri και με δαπάνες αυτής. Β.5.5 Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η πλήρης υποχρέωση της Esri, του εξουσιοδοτημένου διανομέα και των τρίτων αδειοδοτών της σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση για την οποία η Esri έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Πελάτη. ΆΡΘΡΟ B.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αν η Esri παρέχει Υπηρεσίες, θα παρέχει κατ' ελάχιστον την ακόλουθη κάλυψη: α. Συνολική γενική ευθύνη ή εμπορική γενική ευθύνη με ελάχιστη κάλυψη ,00 $ (δολάρια ΗΠΑ), με συνδυαστικό ενιαίο όριο ανά συμβάν για σωματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου και της περιουσιακής ζημίας, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω: 1. Εγκαταστάσεις και λειτουργίες, 2. Γενική συμβατική ευθύνη, 3. Φθορές ιδιοκτησίας ευρείας μορφής, 4. Ανεξάρτητος προμηθευτής. E204CW (Greek) Σελίδα 14 από 19 August 5, 2021

15 5. Τραυματισμός, με διαγραφή εξαίρεσης εργαζόμενου και 6. Ολοκλήρωση λειτουργιών. β. Ασφάλιση αποζημίωσης εργατών, με αποποίηση υποκατάστασης, σε ποσό σύμφωνο με τα νομοθετημένα όρια. ΑΡΘΡΟ Β.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ B.7.1 Ασφάλεια. Η Esri δημοσιεύει τις δυνατότητες ασφάλειάς της στη διεύθυνση Ο Πελάτης μπορεί να παράσχει στο προσωπικό της Esri πρόσβαση στα συστήματα Πελάτη ή σε προσωπικές πληροφορίες του ιδίου ή τρίτων μερών, σε ελεγχόμενες πληροφορίες ή σε ευαίσθητα δεδομένα, όπου αυτό απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών από την Esri και εφόσον η Esri συναινεί ρητά στην εν λόγω πρόσβαση. Η Esri θα εφαρμόζει εύλογα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέσα προστασίας για να προστατεύσει τα δεδομένα και να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο Πελάτης οφείλει να (i) επιβεβαιώσει ότι τα δημοσιευμένα μέτρα ελέγχου ασφάλειας και απορρήτου της Esri συνάδουν με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Περιεχομένου Πελάτη και (ii) αναρτήσει ή κοινοποιήσει Περιεχόμενο Πελάτη μέσω των Υπηρεσιών Cloud, μόνο όταν αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Η Esri δεν φέρει ευθύνη για ανασκόπηση του Περιεχομένου Πελάτη προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς. Ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την Esri μέσω του ιστότοπου προκειμένου να λάβει περαιτέρω οδηγίες προτού παράσχει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Πελάτη το οποίο απαιτεί μέτρα ασφαλείας πέραν των δημοσιευμένων δυνατοτήτων ασφαλείας της Esri. B.7.2 Κακόβουλος Κώδικας. Η Esri θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για να διασφαλίζει ότι οι Προσφορές Esri δεν θα μεταφέρουν στον Πελάτη Κακόβουλο Κώδικα. Η Esri δεν είναι υπεύθυνη για Κακόβουλο Κώδικα που ο Πελάτης εισάγει στις Προσφορές Esri ή ο οποίος εισάγεται μέσω Περιεχομένου Τρίτων. Β.7.3 Συμμόρφωση Εξαγωγών. Κάθε συμβαλλόμενος θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (EAR), των Κανονισμών για το Διεθνές Εμπόριο Όπλων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (ITAR) και άλλων ισχύοντων νόμων περί εξαγωγών. Ο Πελάτης απαγορεύεται να εξαγάγει, επανεξαγάγει, μεταβιβάσει, κυκλοφορήσει ή διαθέσει με άλλο τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, ή να επιτρέψει την πρόσβαση, μεταφορά ή χρήση των Υπηρεσιών ή Παροχών Esri, σε οποιεσδήποτε χώρες στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλλει εμπάργκο ή σε αποκλεισμένους φορείς ή πρόσωπα, παρά μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Πελάτης απαγορεύεται να εξαγάγει, επανεξαγάγει, μεταβιβάσει ή χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή τις Παροχές Esri για συγκεκριμένες πυραυλικές, πυρηνικές, χημικές ή βιολογικές δραστηριότητες ή τελικές χρήσεις, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς την Esri, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κυβερνητικός φορέας ή υπηρεσία των ΗΠΑ απορρίψει, αναστείλει ή ανακαλέσει τα προνόμια εξαγωγών του Πελάτη. Ο Πελάτης απαγορεύεται να αναρτήσει, αποθηκεύσει ή επεξεργαστεί σε Υπηρεσίες Cloud οποιοδήποτε Περιεχόμενο Πελάτη το οποίο (i) διαθέτει Αριθμό Ταξινόμησης Ελέγχου Εξαγωγών (ECCN) άλλο του EAR99 ή (ii) ελέγχεται για εξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του ITAR. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί την Esri εκ των προτέρων σε περίπτωση που η παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή Παροχών Esri σχετίζεται με οποιοδήποτε είδος άμυνας, υπηρεσία άμυνας ή τεχνικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στις Παραγράφους 120.6, και αντίστοιχα των Κανονισμών για το Διεθνές Εμπόριο Όπλων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (ITAR). Η Esri δεν θα παρέχει Υπηρεσίες ή Παροχές Esri αυτού του είδους έως ότου εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη άδεια εξαγωγής από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Πελάτης θα παρέχει εύλογη βοήθεια στην Esri κατά την υποβολή αιτήσεων και τη λήψη της άδειας εξαγωγών, όπου απαιτείται. B.7.4 Ιδιωτικότητα. Η Esri θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της Πρόσθετης Πράξης για την Επεξεργασία Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση E204CW (Greek) Σελίδα 15 από 19 August 5, 2021