ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο ζηελ ΑλεμΪξηεηε Αξρά ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε πνπδαζηήο: Καηαγάο. ππξέδσλ ΑΘΖΝΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2007

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1o: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Υξάζηκνη Οξηζκνέ Ηζηνξηθά Αλαδξνκά ηνπ ζεζκνχ ηεο θπιαθάο Ηζηνξηθά εμϋιημε ηνπ ειιεληθνχ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο Ζ ζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ειιεληθϋο θπιαθϋο Θεζκηθφ πιαέζην νξγϊλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο Κιεηζηά Φπιαθά ΠΪηξαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2o: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΔΗΑ ΣΗ ΦΤΛΑΚΔ Οη πνιηηηθϋο πγεέαο γηα ηηο θπιαθϋο ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε Τγεέα - Διιεληθά Ννκνζεζέα Σν πξφβιεκα ηεο εμϊξηεζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3o: Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Πξνζσπηθφ Σχπνο θαηαζηάκαηνο θαη αξηζκφο θξαηνπκϋλσλ ΚηηξηαθΫο ππνδνκϋο ηεο δηνέθεζεο ΚηηξηαθΫο ππνδνκϋο ηνπ ρψξνπ δηακνλάο ησλ θξαηνπκϋλσλ ρϋζεηο πξνζσπηθνχ κε θξαηνπκϋλνπο Δθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ Αηνκηθά πγηεηλά θαη θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Δθπαέδεπζε, επαγγεικαηηθά θαηϊξηηζε, εξγαζέα θαη Ϊδεηεο θξαηνπκϋλσλ Δηζαγσγά θαη ηνπνζϋηεζε θξαηνπκϋλσλ Ηαηξηθά κϋξηκλα έηηζε θαη δηαηξνθά ΜεραλνξγΪλσζε ΟξγΪλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5o: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓεληθΪ ΠξνηΪζεηο ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα πνπ εμϋδσζε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ην 2005 επηβεβαηψλνπλ ηελ θαθά θαηϊζηαζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ. Ζ ΔιιΪδα εέλαη δεχηεξε ζε θαηϊηαμε ρψξα ππεξθφξησζεο ησλ θπιαθψλ. Σελ 1ε επηϋκβξε 2005 εέρε δεισζεέ πιεξφηεηα 171,7% (Ϋθηνηε ε θαηϊζηαζε επηδεηλψζεθε), ελψ αθνινπζνχλ ε Κχπξνο (155,6%), ε Οπγγαξέα (145,7%), ε Ηηαιέα (138,9%) θαη ε Ηζπαλέα (133,7%). ΠξΫπεη, βϋβαηα, λα ηνλέζνπκε φηη ε θαηϊζηαζε απηά εέλαη ζηαζεξϊ θαθά! Ζ αχμεζε ησλ θπιαθηζκϋλσλ ζε ζρϋζε κε ην 2000 εέλαη κφλν 13,6%, ελψ ρψξεο φπσο ε Κξναηέα, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδέα θαη ε Φηλιαλδέα (φιεο ρψξεο - κϋιε ηεο ΔΔ) παξνπζηϊδνπλ κεγαιχηεξε αχμεζε ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα. Ο ππεξπιεζπζκφο ησλ θξαηνπκϋλσλ εέλαη Ϋλα απφ ην κεγαιχηεξα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη θπιαθϋο φιεο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ θ. πηλϋιιε : «θαη κόλν ην «ζηίβαγκα ςπρώλ» ζηηο πεξηζζόηεξεο θπιαθέο όπνπ νη θαηαδηθαζκέλνη θαη νη ππόδηθνη ππεξβαίλνπλ θαηά πνιύ ηε ρσξεηηθόηεηα ησλ θειηώλ, αξθεί, γηα λα επηδεηλώζεη ηηο ήδε πνιιαπιέο θαη βαξηέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία θαη θπζηθά ην αλππνιόγηζην θνηλσληθό θόζηνο ηνπ εγθιεηζκνύ». Οη παιηϋο θηηξηαθϋο εγθαηαζηϊζεηο, ν κεγϊινο αξηζκφο ησλ ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκϋλσλ, ν κε δηαρσξηζκφο ησλ θξαηνπκϋλσλ ζε βαξππνηλέηεο θαη κε, ν κεγϊινο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ θαη ε Ϋιιεηςε ηνπ θαηϊιιεινπ πξνζσπηθνχ, δέλνπλ κεγαιχηεξεο δηαζηϊζεηο ζην πξφβιεκα θαη θϊλνπλ ηηο ιχζεηο πνιχ δχζθνιεο Ϋσο αδχλαηεο. Δπέζεο, ε πξφζβαζε πνιιψλ θξαηνπκϋλσλ ζε ππεξεζέεο πγεέαο εέλαη πεξηνξηζκϋλε. Οη επαγγεικαηέεο ηεο πγεέαο πνπ εξγϊδνληαη ζε θπιαθϋο Ϋρνπλ ειϊρηζηε επαθά κε ην ππϊξρνλ ζχζηεκα πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο. ΔπηπιΫνλ, ζπρλϊ, δελ Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε πεξαηηϋξσ επηκφξθσζε, γεγνλφο πνπ επηδεηλψλεη ηελ απνκφλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο ησλ θπιαθψλ. ΣΫινο, παξαηεξεέηαη κηα ηϊζε κεηαβέβαζεο ηεο επζχλεο γηα ηηο ππεξεζέεο πγεέαο ησλ θπιαθψλ απφ ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ζην εζληθφ ζχζηεκα πγεέαο. Ζ παξνχζα εξγαζέα θηλάζεθε εξεπλεηηθϊ θαη ζεσξεηηθϊ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ θαηαγξαθά ησλ πξνβιεκϊησλ ζηελ παξερφκελε θξνληέδα πγεέαο πξνο ηνπο θξαηνπκϋλνπο ηεο Κιεηζηάο Φπιαθάο ΠΪηξαο. Χο πξνο ην εξεπλεηηθφ ζθϋινο ηεο, κειεηάζεθαλ ζρεηηθϋο Ϋξεπλεο θαη ρξεζηκνπνηάζεθαλ εξεπλεηηθϊ εξγαιεέα (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα) κε ζθνπφ λα θαηαγξαθνχλ απφςεηο / εκπεηξέεο ησλ εκπιεθφκελσλ 2

4 επαγγεικαηηψλ ζηελ Κ.Φ. ΠΪηξαο. Χο πξνο ην ζεσξεηηθφ ζθϋινο ηεο, ε εξγαζέα πεξηιακβϊλεη παξνπζέαζε ησλ ζχγρξνλσλ ηϊζεσλ / απφςεσλ ζρεηηθϊ κε ηελ νξγϊλσζε θαη ιεηηνπξγέα θιεηζηψλ θπιαθψλ. ΣΫινο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ϋξεπλαο εέλαη ε παξνπζέαζε νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνηϊζεσλ πξνο βειηέσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. πσο πξνϋθπςε απφ ηελ Ϋξεπλα, ε παξερφκελε θξνληέδα πγεέαο ζηηο θπιαθϋο ηεο ΠΪηξαο βξέζθεηαη ζε αλεθηϊ επέπεδα. Σα βαζηθϊ πξνβιάκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ εέλαη ζνβαξϊ, φπσο ε Ϋιιεηςε κφληκσλ ςπρηϊηξσλ (παξϊ ην γεγνλφο φηη «θηινμελεέ» κεγϊιν πνζνζηφ εμαξηεκϋλσλ αηφκσλ απφ ηα λαξθσηηθϊ) θαη λνζειεπηψλ, παξϊ ην κεγϊιν πνζνζηφ ησλ θξαηνπκϋλσλ πνπ πϊζρνπλ απφ ρξφληεο αζζϋλεηεο φπσο: ρξφληα επαηέηηδα B θαη C, ζαθραξψδε δηαβάηε, ζηεθαληαέα λφζν, θ.ϊ.. Γηα λα βειηησζνχλ νη ζπλζάθεο, απαηηνχληαη: θαηϊιιειεο ππνδνκϋο ζην ρψξν ηνπ ηαηξεένπ, ζηειϋρσζε κε ην αλαγθαέν πξνζσπηθφ, θαη εθαξκνγά ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκϊησλ γηα ηνπο εμαξηεκϋλνπο ρξάζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ. Πξνηεέλεηαη επέζεο, ην ηαηξεέν λα απνηειεέ ηκάκα ηεο Γηεχζπλζεο θαη λα κειεηεζεέ ζνβαξϊ ην ελδερφκελν δεκηνπξγέαο θϋληξνπ πγεέαο ζηηο θπιαθϋο ηεο ΠΪηξαο, φπσο ελδερνκϋλσο θαη ζε φιεο ηηο κεγϊιεο θπιαθϋο ηεο ρψξαο (π.ρ. ΛΪξηζα). Γηα λα βειηησζνχλ νη ζπλζάθεο δηαβέσζεο, απαηηεέηαη κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκϋλσλ, βειηέσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηϊζεσλ, αχμεζε ησλ ζϋζεσλ εξγαζέαο ησλ θξαηνπκϋλσλ κϋζα ζηε θπιαθά ψζηε φινη νη θξαηνχκελνη λα εξγϊδνληαη, καζαέλνληαο ρξάζηκα, απφ βηνπνξηζηηθά Ϊπνςε, επαγγϋικαηα. Λέξειρ Κλειδιά: Φπιαθέο - σθξνληζηηθφ ζχζηεκα - Τπεξεζίεο πγείαο Κξαηνχκελνη - Κιεηζηή Φπιαθή Πάηξαο. 3

5 SUMMARY Statistics published by the Council of Europe for 2005 confirm the bad conditions of Greek prisons. In the relevant classification, concerning the overpopulation of its prisons, Greece is listed in the second position. In the 1 st of September 2005, Greek prisons were filled in a percentage of 171.7% (ever since this condition has worsened ) while Cyprus follows with a percentage of 155.6%, Hungary with 145.7%, Italy with 138.9% and Spain with 133.7%. However what we can boast about is that this situation remains steadily unchangeable! By the way, the increase of prisoners if compared with the year 2000 is only 13.6%, while for countries such as Croatia, Luxembourg, Holland and Finland (all of them being members of the EU) this percentage is higher during the last five years. As a result overpopulation constitutes one of the most important problems for the prisons of our country. According to Ms Spinelli: «detaining so many souls in the majority of prisons where the prisoners exceed to a large extent the capacity of cells, serves to aggravate the existing multiple and harsh consequences on the mental as well as physical health of this people, let alone the incalculable social cost of committal». Old prison buildings, the considerable number of drug addicted prisoners, the absence of distinction between those serving for life and those with small sentences, the big number of foreign prisoners and the inadequate personnel make things even worse, making the solution of the problem impossible. The access to health services is also problematic since it is very limited to the majority of prisoners. Additionally, the health system s professionals occupied in prisons are hardly aware of the broader innovations taking place in the national health care system. Furthermore most of the time they have no access to adult education and lifelong training which intensifies the existing isolation of prisons health services from relevant developments in the field. There is a clear tendency of transferring the responsibility for the health services within the correctional system to the national health system. The present essay aims to analyse the causes of the problems linked to health care issues in the specific social environment of prisons. In particular, what I examine here is the case of prisoners in the Closed Prison of Patras. As far as the current research is concerned, relevant studies are presented complemented by primary research tools such as interviews, in order to assess the views and the experiences of the employees in 4

6 the prison mentioned above. As far as theoretical issues are concerned, the essay examines the contemporary tendencies and best practices concerning the organisation and the functioning of closed jails. In the end, perspectives and suggestions are presented aiming to improve the services offered so far. As research has demonstrated, the health care offered in the prison of Patras is just about acceptable. There are many problems with the most important one being the shortage of permanent psychiatrists (even if this jail has too many drug addicts) and of nurses as well as the fact that the majority of prisoners suffers from chronic diseases such as chronic hepatitis B and C, saccharoid diabetes, coronary artery disease etc. What is required for the situation to improve is: efficient medical infrastructure, appropriate personnel and the introduction of correctional programs for the withdrawal of drug addiction s symptoms. Of Equal importance is for the medical office to be integrated as a department in the Central Administration of the prison. Further, it is crucial to examine the prospects of creating a separate medical centre in the prison of Patras. This argument can be supported for all national prisons (e.g those of Larisa). Finally we also need to decrease the number of prisoners per cell and re-examine issues of building infrastructure, if we are to improve the living conditions of these people. In this direction, it is also imperative to increase the working posts for prisoners within the prison so that the will be occupied with something constructive. This final suggestion will help them integrate in society after serving their sentence of imprisonment, giving them the possibility to learn and practice working skills that can serve as a profession in the near or long term future. Keywords: Prisons - Correctional System - Health services Inmates - The correctional institution of Patras 5

7 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα άζεια λα επραξηζηάζσ ζεξκϊ ηελ επηβιϋπνπζα θαζεγάηξηα θ. ΠαλΪγνπ Αηκηιέα γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιϋο θαη ππνδεέμεηο ηεο, θαζψο θαη γηα ηε ζηάξημε πνπ κνπ παξεέρε θαζ φιε ηε δηϊξθεηα ηεο ζπγγξαθάο ηεο εξγαζέαο. Δπέζεο, επραξηζηψ ην πξνζσπηθφ ηεο θπιαθάο ηεο ΠΪηξαο πνπ κε ελδηαθϋξνλ ζπλεξγϊζηεθαλ καδέ κνπ πξνθεηκϋλνπ λα νινθιεξψζσ ηελ Ϋξεπλα. Κπξέσο ην δηεπζπληά θ. Εαξλνκάηξν Γ., ηνλ ηαηξφ θ. Αδακφπνπιν Γ. θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαηξεένπ. ΣΫινο αθηεξψλσ ηελ εξγαζέα κνπ απηά ζηηο θφξεο κνπ, Γάκεηξα θαη ΗσΪλλα. 6

8 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο ππεξπιεζπζκφο ησλ θξαηνπκϋλσλ εέλαη Ϋλα απφ ην κεγαιχηεξα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη θπιαθϋο φιεο ηεο ρψξαο 1. Ζ ζπλνιηθά ρσξεηηθφηεηα, κε βϊζε ηα ηειεπηαέα ζηνηρεέα ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο εέλαη πεξέπνπ θξαηνχκελνη θαη «θηινμελνχληαη» πεξέπνπ Οη παιηϋο θηηξηαθϋο εγθαηαζηϊζεηο, ν κεγϊινο αξηζκφο ησλ ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκϋλσλ, ν κε δηαρσξηζκφο ησλ θξαηνπκϋλσλ ζε βαξππνηλέηεο θαη κε, ν κεγϊινο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ θαη ε Ϋιιεηςε ηνπ θαηϊιιεινπ πξνζσπηθνχ, δέλνπλ κεγαιχηεξεο δηαζηϊζεηο ζην πξφβιεκα θαη θϊλνπλ ηηο ιχζεηο πνιχ δχζθνιεο Ϋσο αδχλαηεο. άκεξα ιεηηνπξγνχλ 31 θαηαζηάκαηα θξϊηεζεο ζε φιε ηελ ΔιιΪδα θαη αλακϋλεηαη λα ιεηηνπξγάζεη ην θαηϊζηεκα Γξεβελψλ 2 (εθθξεκεέ ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ). Μεηαμχ απηψλ ιεηηνπξγνχλ θαη ηξέα ζεξαπεπηηθϊ θαηαζηάκαηα: α) ην Φπρηαηξεέν ΚξαηνπκΫλσλ Κνξπδαιινχ, β) ην Ννζνθνκεέν ΚξαηνπκΫλσλ Κνξπδαιινχ θαη γ) ην ΚΫληξν ΑπεμΪξηεζεο Σνμηθνκαλψλ ΚξαηνπκΫλσλ (ΚΔΣΚ) ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ. Σα δχν πξψηα «ιεηηνπξγνχλ» θϊησ απφ Ϊζιηεο ζπλζάθεο θαη δελ Ϋρνπλ θακέα ζρϋζε κε λνζνθνκεέα θαη ην ηξέην ππνιεηηνπξγεέ («θηινμελεέ 56 θξαηνπκϋλνπο ελψ εέλαη ρσξεηηθφηεηαο 300 θξαηνπκϋλσλ), ηε ζηηγκά πνπ ζε φιεο ηηο θπιαθϋο ηεο ρψξαο «θηινμελνχληαη» πϊλσ απφ θξαηνχκελνη νη νπνένη Ϋρνπλ αλϊγθε ζεξαπεπηηθάο παξϋκβαζεο. Αλ ιϊβνπκε ππφςε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνμηθνκαλψλ πϊζρεη (ά εέλαη θνξϋαο) ηεο επαηέηηδαο B θαη C, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ αλχπαξθηε πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε ησλ θξαηνπκϋλσλ ζηηο θπιαθϋο φιεο ηεο ρψξαο 3. Σν έδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θέλδπλν κεηϊδνζεο ηεο αζζϋλεηαο ηνπ AIDS, ε νπνέα «επηπρψο» δελ Ϋρεη εμαπισζεέ ζε κεγϊιε Ϋθηαζε. Οη ειιεέςεηο ζε ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εέλαη κεγϊιεο. ε ζχλνιν 30 κφληκσλ ςπρηϊηξσλ πνπ πξνβιϋπνληαη, ζάκεξα εξγϊδνληαη κφλν ηξεηο (2 ζην ςπρηαηξεέν θαη 1 ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ). Απφ ηνπο 76 κφληκνπο παζνιφγνπο πνπ 1 Βι. ζην «Κξαηνύκελνη θαη δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ»: «Τν πξόβιεκα ηεο Υπεξ-θαη από-θόξησζεο ησλ ειιεληθώλ θπιαθώλ», πηλϋιιε Κ. ζει Π.Γ. 52/ , (ΦΔΚ Β /55). 3 Βι. ζην «Κξαηνύκελνη θαη δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ»: «Τν πξόβιεκα ηεο Υπεξ-θαη από-θόξησζεο ησλ ειιεληθώλ θπιαθώλ», πηλϋιιε Κ. ζει

9 πξνβιϋπνληαη, εξγϊδνληαη κφλν 16. Σν έδην ηζρχεη γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ θχιαμεο. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα σθξνληζηηθφ Κψδηθα, ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηάκαηνο Ϋρεη ηελ ππνρξϋσζε λα θξνληέδεη ηελ ηαηξηθά πεξέζαιςε ησλ θξαηνπκϋλσλ, ηελ πγεηνλνκηθά θαη ηελ πγηεηλά δηαβέσζά ηνπο. Δπέζεο, πξνβιϋπεηαη ε θαηϊιιειε δηαηξνθά, εθπαέδεπζε ησλ θξαηνπκϋλσλ, ζσκαηηθά Ϊζιεζε θαη Ϊζθεζε, ςπραγσγέα, εξγαζέα θαηϊ ηελ εθηϋιεζε ηεο πνηλάο κε αζθϊιηζε ησλ θξαηνπκϋλσλ, Ϊδεηεο (ηαθηηθϋο, Ϋθηαθηεο θαη εθπαηδεπηηθϋο),θ.ϊ.. Γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ παξαπϊλσ, πξνβιϋπεηαη: α) φζνλ αθνξϊ ηελ ηαηξηθά πεξέζαιςε, ε ζηειϋρσζε κε ην θαηϊιιειν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, ε δπλαηφηεηα παξαπνκπάο ζε λνζειεπηηθφ έδξπκα (αλ ν ηαηξφο ην ζεσξεέ αλαγθαέν), β) ε ηάξεζε ηεο πγηεηλάο δηαβέσζεο ησλ θξαηνπκϋλσλ (ε δηεχζπλζε Ϋρεη ηελ ππνρξϋσζε λα παξϋρεη ζηνπο θξαηνπκϋλνπο φια ηα αλαγθαέα γηα ηελ αηνκηθά πγηεηλά θαη θαζαξηφηεηα), ε δηελϋξγεηα ηαθηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ειϋγρσλ. Ζ εξγαζέα απηά Ϋρεη σο ζηφρν λα θαηαγξϊςεη θαη λα παξνπζηϊζεη ηα πξνβιάκαηα σο πξνο ηελ παξερφκελε θξνληέδα πγεέαο ησλ θξαηνπκϋλσλ ηεο Κιεηζηάο Φπιαθάο ΠΪηξαο. ΣΫινο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ϋξεπλαο ζα εέλαη ε παξνπζέαζε νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνηϊζεσλ πξνο βειηέσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ην πξψην θεθϊιαην γέλεηαη αλαθνξϊ ζε ρξάζηκνπο νξηζκνχο θαη κηα ηζηνξηθά αλαδξνκά ηνπ ζπζηάκαηνο νξγϊλσζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο θπιαθάο. ηε ζπλϋρεηα πεξηγξϊθεηαη ε νξγϊλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε κε αλαθνξϊ ζηελ θπιαθά ηεο ΠΪηξαο. ην δεχηεξν θεθϊιαην πεξηγξϊθνληαη νη πνιηηηθϋο πγεέαο ζηηο θπιαθϋο, ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, ε λνκνζεζέα πνπ αθνξϊ ηελ πγεέα ζηηο θπιαθϋο κε ηδηαέηεξε αλαθνξϊ ζην πξφβιεκα ηεο εμϊξηεζεο, δεδνκϋλνπ φηη ζάκεξα ζηηο θπιαθϋο νη εμαξηεκϋλνη ρξάζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ ηφζν ζηελ ΔιιΪδα φζν θαη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ πιεζηϊδνπλ ά μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηνπκϋλσλ. ην ηξέην θεθϊιαην πεξηγξϊθεηαη ε κεζνδνινγέα ηεο Ϋξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηε θπιαθά ηεο ΠΪηξαο. ην ηϋηαξην θεθϊιαην πεξηγξϊθεηαη ε αλϊιπζε ησλ δεδνκϋλσλ πνπ πξνϋθπςαλ απφ ηελ Ϋξεπλα. 8

10 ΣΫινο, ζην πϋκπην θεθϊιαην πεξηγξϊθνληαη ηα ζπκπεξϊζκαηα θαη νη πξνηϊζεηο, πξνθεηκϋλνπ λα βειηησζεέ ε πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε θαη ε δηαβέσζε ησλ θξαηνπκϋλσλ ζηελ Κιεηζηά Φπιαθά ΠΪηξαο θαη θαη επϋθηαζε ζε φιεο ηηο θπιαθϋο. 9

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 1.1. Υξήζηκνη Οξηζκνί Χο «θαηάζηεκα θξάηεζεο» 4 ελλνεέηαη ε εηδηθά πεξηθεξεηαθά ππεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο πνπ ππϊγεηαη ζηε Γεληθά Γηεχζπλζε σθξνληζηηθάο Πνιηηηθάο θαη ιεηηνπξγεέ ζε επέπεδν δηεχζπλζεο. Χο «πξνζσπηθφ θαηαζηήκαηνο» 5 θξϊηεζεο ελλννχληαη φινη νη εξγαδφκελνη ζην θαηϊζηεκα θξϊηεζεο αλεμαξηάησο θαηεγνξέαο, θιϊδνπ ά εηδηθφηεηαο, θαηϋρνληεο κφληκε ά πξνζσξηλά ζϋζε ά ζϋζε ηδησηηθνχ δηθαένπ, πιάξνπο ά κεξηθάο απαζρφιεζεο. Χο «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ» 6 ελλννχληαη νη ηαηξνέ εηδηθνηάησλ θαη νδνληέαηξνη θιϊδνπ ΠΔ. ΔΪλ ζην θαηϊζηεκα δελ ππεξεηεέ κφληκν πξνζσπηθφ απηψλ ησλ εηδηθνηάησλ, σο ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ελλννχληαη θαη νη ηαηξνέ αλϊινγσλ εηδηθνηάησλ, νη νπνένη ζπκβϊιινληαη κε ην δηεπζπληά γηα κεξηθά απαζρφιεζε, ακεηβφκελνη θαη επέζθεςηλ ά νη αγξνηηθνέ ηαηξνέ. Χο «λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ» 7 ελλννχληαη νη λνζειεπηϋο θιϊδνπ ΣΔ Τγεέαο Πξφλνηαο θαη ΓΔ Ννζειεπηηθάο, φπσο θαη Ϊιια κϋιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα νπνέα Ϋρνπλ αλαηεζεέ θαζάθνληα λνζειεπηψλ κε εκεξάζηα δηαηαγά ηνπ δηεπζπληά, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηαηξνχ ηνπ θαηαζηάκαηνο. Χο «εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ» 8 ελλννχληαη νη θνηλσληθνέ ιεηηνπξγνέ, ςπρνιφγνη, εγθιεκαηνιφγνη, θνηλσληνιφγνη θαη εθπαηδεπηηθνέ νη νπνένη αζθνχλ ηα θαζάθνληα πνπ πεξηγξϊθνληαη ζηα Ϊξζξα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγέαο Γεληθψλ ΚαηαζηεκΪησλ ΚξΪηεζεο ηχπνπ Α θαη Β (Αξηζ. Απφθαζεο 588/ ). Χο «θξαηνχκελνη» 9 ζεσξνχληαη φζνη εθηένπλ πνηλϋο ά κϋηξα αζθαιεέαο θαηϊ ηεο ειεπζεξέαο, νη ππφδηθνη (πξνθπιαθηζκϋλνη ά πξνζσξηλϊ θξαηνχκελνη), νη θξαηνχκελνη γηα ρξϋε ά γηα Ϊιιν ιφγν ζε εθηϋιεζε απφθαζεο πνιηηηθνχ δηθαζηεξένπ, 4 Άξζξ. 2 παξ. 1 Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγέαο Γεληθψλ ΚαηαζηεκΪησλ ΚξΪηεζεο ηχπνπ Α θαη Β (Αξηζ. Απφθαζεο 58819/ ). 5 Άξζξ. 2 παξ. 2 Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγέαο Γεληθψλ ΚαηαζηεκΪησλ ΚξΪηεζεο ηχπνπ Α θαη Β (Αξηζ. Απφθαζεο 58819/ ). 6 (φ. π. παξ. 6) 7 (φ. π. παξ. 7) 8 (φ. π. παξ. 8) 9 (φ.π. παξ. 3) 10

12 νη νθεηιϋηεο ρξεκαηηθάο πνηλάο, απηνηειψο ά θαηϊ κεηαηξνπά ά πξνζηέκνπ ά δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη νη «παξακϋλνληεο». Χο «παξακέλνληεο» ελλννχληαη νη αιινδαπνέ νη νπνένη κεηϊ ηελ απνθπιϊθηζά ηνπο παξακϋλνπλ θξαηνχκελνη Ϋσο ηε δηθαζηηθά απϋιαζά ηνπο ά ηε ρνξάγεζε Ϊδεηαο παξακνλάο ζηε ρψξα ιφγσ αλϋθηθηεο απϋιαζεο. Καηάδηθνο εέλαη απηφο πνπ θαηαδηθϊζηεθε γηα εγθιεκαηηθά πξϊμε θαη πνπ εθηέεη ηελ πνηλά ηνπ ζηε θπιαθά. (Νηετβηλη Κξέζηαι, 1992, ζει. 203). Τπφδηθνο εέλαη ν θαηεγνξνχκελνο γηα θϊπνην αδέθεκα πνπ δελ Ϋρεη δηθαζηεέ αθφκα (Νηετβηλη Κξέζηαι, 1992, ζει. 437). Καηεγνξνχκελνο εέλαη ην πξφζσπν ελαληέσλ ηνπ νπνένπ Ϋρεη αζθεζεέ πνηληθά δέσμε ά ζηνλ νπνέν ε κάλπζε απνδέδεη θϊπνηα εγθιεκαηηθά πξϊμε (Παλνχζεο Γ., 1990, ζει. 21) Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ ζεζκνχ ηεο θπιαθήο Ζ θπιαθά σο ηφπνο εθηϋιεζεο πνηλάο, εέλαη ζεζκφο ζρεηηθϊ πξφζθαηνο 10. ΜΫρξη ην κεζαέσλα ηα Ϊηνκα απιψο θξαηνχληαλ κϋρξη λα γέλεη ε δέθε ηνπο. Ζ θαζηϋξσζε ηνπ εγθιεηζκνχ νθεέιεηαη ζε επέδξαζε ηνπ θαλνληθνχ δηθαένπ ηεο θαζνιηθάο εθθιεζέαο, εκθαλέδεηαη φκσο θαη ζηηο επξσπατθϋο ρψξεο πνπ εέραλ αζπαζζεέ ηνλ πξνηεζηαληηζκφ. Με ηηο αξρϋο ηεο γαιιηθάο επαλϊζηαζεο θαζηεξψλεηαη ε ειεπζεξέα σο ην χςηζην αγαζφ ηνπ αλζξψπνπ θαη Ϋθηνηε παγηψλεηαη ε ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξέαο πνηλά σο ε πιϋνλ ζεκαληηθά απφ ηηο πνηληθϋο θπξψζεηο 11. Σν 18 ν αηψλα ε θπιαθά εθηφο απφ ηε ζηϋξεζε ηεο ειεπζεξέαο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πξνζηαζέα ηεο θνηλσλέαο απφ ηνπο εγθιεκαηέεο, επσκέδεηαη θαη ην ξφιν ηεο εζηθάο θαιπηϋξεπζεο κϋζσ ηεο απζηεξάο πεηζαξρέαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθάο πέζηεο. ΠαξνπζηΪδνληαη λϋα ζσθξνληζηηθϊ ζπζηάκαηα 12, α) ην θνηλνβηαθφ, β) ην απνκνλσηηθφ (πελζπιβαληθφ), γ) ην κηθηφ (σβνχξλεην) θαη ην πξννδεπηηθφ (ηξιαλδηθφ). 10 ΓαζθαιΪθεο, ΥΪτδνπ, ην θνηλνβηαθφ ζχζηεκα νη θξαηνχκελνη δνπλ ζε θνηλνχο ζαιϊκνπο κϋξα θαη λχρηα. Παξφια απηϊ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγέα φξσλ εξγαζέαο γηα ηνπο θπιαθηζκϋλνπο θαη παξαθνινπζεέηαη ε εμϋιημε ηνπ θαζελφο κε ζηφρν ηελ αηνκηθά ηνπ βειηέσζε. Οη ζπλζάθεο δηαβέσζεο παξακϋλνπλ Ϊζιηεο θαζψο ζπλσζηέδνληαη πνιιϊ Ϊηνκα ζηνπο ζαιϊκνπο, κε απνηϋιεζκα λα κεηαηξαπνχλ ζε αιεζηλϊ ζρνιεέα δηαθζνξϊο. 11

13 1.3. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα ηϋιε ηνπ 19 νπ αηψλα ε αιιαγά ζηνλ ηξφπν δηαρεέξηζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ δεηάκαηνο ζηελ Δπξψπε θαη ε δηακφξθσζε ησλ δηαθφξσλ ζσθξνληζηηθψλ ζπζηεκϊησλ επεξεϊδνπλ θαη ηε ζσθξνληζηηθά πνιηηηθά ζηελ ΔιιΪδα 13. Ζ βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβέσζεο ησλ θξαηνπκϋλσλ, ε θαζηϋξσζε θπξέσο ηνπ απνκνλσηηθνχ ζπζηάκαηνο, ε νξγϊλσζε ηεο δηνηθεηηθάο ζσθξνληζηηθάο ππεξεζέαο θαη ε έδξπζε ησλ αγξνηηθψλ θπιαθψλ, φπνπ ηζρχεη ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ εξγαζέαο, εέλαη κεξηθϋο ζεκαληηθϋο αιιαγϋο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηελ πεξένδν ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα. Απφ ηα κϋζα ηνπ 20 νπ αηψλα επηρεηξάζεθε ε αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζέαο, ε νπνέα θαηϋιεμε ηειηθϊ ζηελ εθπφλεζε ηνπ σθξνληζηηθνχ θψδηθα ηνπ 1967., ν νπνένο ζηφρεπε ζηελ θνηλσληθά αλαπξνζαξκνγά ησλ θξαηνπκϋλσλ κε ηελ αγσγά θαη ηε βειηέσζά ηνπο 14. Ο κεηαγελϋζηεξνο θψδηθαο βαζηθψλ θαλφλσλ γηα ηε κεηαρεέξηζε ησλ θξαηνπκϋλσλ ηνπ 1989, νπζηαζηηθϊ ζπλππάξμε κε ηνλ πξνγελϋζηεξν, δηφηη νη θαηλνηφκεο δηαηϊμεηο ηνπ γηα ηελ ακνηβά θαη αζθαιηζηηθά θϊιπςε ησλ εξγαδνκϋλσλ Ζ ηδϋα ηνπ θνηλνβηαθνχ ζπζηάκαηνο γξάγνξα Ϋγηλε ζηφρνο επηθξέζεσλ θαη εγθαηαιεέθζεθε. Οη κεηαξξπζκηζηηθϋο αληηιάςεηο, πνπ επηθξϊηεζαλ εθεέλε ηελ επνρά, νδάγεζαλ ζηε δεκηνπξγέα θπιαθψλ εθ δηακϋηξνπ αληέζεηεο απφ ηηο θνηλνβηαθϋο. ηελ Αγγιέα ν J. Bentham ζηα 1787 αζθεέ δξηκεέα θξηηηθά ζην ππϊξρσλ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα θαη αληηπαξαβϊιιεη ην απνκνλσηηθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Σα ηξσηϊ ζεκεέα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζπζηάκαηνο εζηηϊδνληαη ζην φηη ν θέλδπλνο αλϊπηπμεο ςπρηθψλ αζζελεηψλ ζηνπο θξαηνχκελνπο εέλαη πηζαλφο, αθνχ ε απνκφλσζε ηε λχρηα δελ άηαλ εζειεκϋλε αιιϊ θαηαλαγθαζηηθά θαη ζην φηη άηαλ αληέζεηε πξνο ην επηδησθφκελν απνηϋιεζκα, δειαδά ηελ θνηλσληθά επαλϋληαμε ηνπ θξαηνπκϋλνπ 12. Σν κηθηφ ζχζηεκα απνηειεέ ζπγθεξαζκφ ησλ δχν πξνεγνπκϋλσλ. Οη θξαηνχκελνη ηε λχρηα εέλαη κφλνη ηνπο αλ θαη ζηε δηϊξθεηα ηεο εκϋξαο εξγϊδνληαη φινη καδέ, σζηφζν, παξακϋλνπλ ζησπεινέ θαη απζηεξϊ πεηζαξρεκϋλνη. ΣΫινο, ην πξννδεπηηθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα (ηξιαλδηθφ) πξσηνεκθαλέζηεθε απφ ην Walter Crofton ζηελ Ηξιαλδέα. πλδπϊδεη απφ ηα πξνεγνχκελα φ,ηη ζεηηθφ, αμηνπνηψληαο ηα ηφζν γηα ηε βειηέσζε ησλ θπιαθψλ φζν θαη ησλ θξαηνπκϋλσλ. Ζ δηϊξθεηα ηεο πνηλάο ρσξέδεηαη ζε ηξέα ζηϊδηα. ην πξψην απνκνλσηηθφ ν θξαηνχκελνο κϋλεη κφλνο ηνπ θαη δελ εξγϊδεηαη κε ζθνπφ λα αζθάζεη ηελ απηνθξηηηθά ηνπ θαη λα βηψζεη Ϋληνλα ηελ πνηλά πνπ ηνπ επηβιάζεθε. ην δεχηεξν κηθηφ ν θξαηνχκελνο κϋλεη κφλνο ηνπ ηε λχρηα θαη ηε κϋξα εξγϊδεηαη κε ηνπο ζπγθξνηνχκελνπο ηνπ. ΑλΪινγα κε ηελ εξγαηηθφηεηα θαη ηε βειηέσζε ηεο ζπκπεξηθνξϊο ηνπ θαζνξέδεηαη ν ρξφλνο παξακνλάο ηνπ ζε απηφ ην ζηϊδην. Γηα λα κεηαπεδάζεη ζην επφκελν ζηϊδην ν θξαηνχκελνο πξϋπεη λα πεξϊζεη θαη ηηο ηϋζζεξηο ηϊμεηο ηνπ δεχηεξνπ πνπ δηαθξέλνληαη αλϊινγα κε ην ρξψκα ηεο ζηνιάο ηνπ. ΒΫβαηα, κπνξεέ λα ππνπϋζεη ζε πξνεγνχκελν ζηϊδην αλ ε ζπκπεξηθνξϊ ά ε εξγαζέα ηνπ δελ άηαλ ε επηζπκεηά. ΚαηΪ ην ηξέην θαη ην ηειεπηαέν ζηϊδην απνιχεηαη κε ηνλ φξν φηη δε ζα δηαπξϊμεη ζην κϋιινλ Ϊιιν Ϋγθιεκα(ΓαζθαιΪθεο, 1985). 13 ηε δηϊξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηέαο ζηηο θπιαθϋο εγθιεένληαλ θπξέσο νθεηιϋηεο. Δπέ Καπνδέζηξηα, θαηϊ ηελ νπνέα ε πνηλά ζηφρεπε ζηε δέθαηε αληαπφδνζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ, πξνβιϋπνληαλ ζε θϊζε θπιαθά ηξέα ηκάκαηα: γηα ρξενθεηιϋηεο, ππνδέθνπο θαη θαηαδέθνπο. ηηο θπιαθϋο νη νπνέεο ζηεγϊδνληαλ θπξέσο ζε παιηϊ ελεηηθϊ θηέζκαηα, επηθξαηνχζαλ Ϊζιηεο ζπλζάθεο (ΥΪτδνπ, 2002). 14 Βι. Α. ΥΪτδνπ «Σν σθξνληζηηθφ χζηεκα»

14 θξαηνπκϋλσλ θαη ε εκηειεχζεξε δηαβέσζε ησλ θξαηνπκϋλσλ δελ έζρπζαλ πνηϋ 15. Καη ζε απηφλ ε Ϋθηηζε ησλ πνηλψλ, ζηφρεπε ζηελ αγσγά θαη ζηελ θνηλσληθά επαλϋληαμε ησλ θξαηνπκϋλσλ. Ζ ειιεληθά ζσθξνληζηηθά πνιηηηθά δϋρζεθε ηηο επηδξϊζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ ξεπκϊησλ πνπ έζρπζαλ δηαρξνληθϊ. ΑξρηθΪ επηθξϊηεζε ε αληέιεςε ηεο αλαγθαζηηθάο κεηαρεέξηζεο ηνπ θξαηνπκϋλνπ, ζθϋςε πνπ επηθξϊηεζε θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 50 ζηηο θαλδηλαβηθϋο ρψξεο θαη εμαζζϋλεζε θαηϊ ηηο δπν επφκελεο δεθαεηέεο. Ζ αληέιεςε γηα «επαλαθνηλσληθνπνέεζε» ζηε θπιαθά πνπ θπξηϊξρεζε ζηελ αληεγθιεκαηηθά πνιηηηθά ησλ δπηηθψλ ρσξψλ πνπ πηνζεηάζεθε απφ ηε Β. Ακεξηθά θαη ηηο θαλδηλαβηθϋο ρψξεο, αηφλεζε θαηϊ ηε δεθαεηέα ηνπ 80. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθά ε επέθιεζά ηεο ζηε λνκνζεζέα ηνπ 1989 θαη ε απνπζέα ηεο σο ζηφρνπ ηνπ λϋνπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα πνπ ηζρχεη ζηελ ΔιιΪδα απφ ην Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο Σα θπξηφηεξα πξνβιάκαηα πνπ εληνπέδνληαη ζάκεξα ζηηο ειιεληθϋο θπιαθϋο δελ δηαθϋξνπλ απφ εθεέλα ησλ ππνινέπσλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Σα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα πνπ εμϋδσζε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ην 2005 επηβεβαηψλνπλ ηελ θαθά θαηϊζηαζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ. Ζ ΔιιΪδα εέλαη δεχηεξε ζε θαηϊηαμε ρψξα ππεξθφξησζεο ησλ θπιαθψλ. Σελ 1ε επηϋκβξε 2005 εέρε δεισζεέ πιεξφηεηα 171,7% (Ϋθηνηε ε θαηϊζηαζε επηδεηλψζεθε), ελψ αθνινπζνχλ ε Κχπξνο (155,6%), ε Οπγγαξέα (145,7%), ε Ηηαιέα (138,9%) θαη ε Ηζπαλέα (133,7%). Μπνξνχκε, βϋβαηα, λα πεξεθαλεπφκαζηε φηη ε θαηϊζηαζε απηά εέλαη ζηαζεξϊ θαθά! Ζ αχμεζε ησλ θπιαθηζκϋλσλ ζε ζρϋζε κε ην 2000 εέλαη κφλν 13,6%, ελψ ρψξεο φπσο ε Κξναηέα, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδέα θαη ε Φηλιαλδέα (φιεο ρψξεο - κϋιε ηεο ΔΔ) παξνπζηϊδνπλ κεγαιχηεξε αχμεζε ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα. ΜΪζηηγα ζε θϊζε ζσθξνληζηηθφ θαηϊζηεκα απνηειεέ ν ππεξπιεζπζκφο. Ζ κεηαηξνπά ηεο ΔιιΪδαο απφ ρψξα παξαγσγάο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα ππνδνράο θαηϊ ηα ηειεπηαέα ρξφληα, αληηθαηνπηξέδεηαη ζηελ αλαινγέα ησλ αιινδαπψλ θξαηνπκϋλσλ ζηα θαηαζηάκαηα θξϊηεζεο ζε ζρϋζε κε ηνπο απηφρζνλεο (πέλαθαο 1.4). ΟξηζκΫλεο εζληθφηεηεο κϊιηζηα δηαθξέλνληαη γηα ηελ νξγϊλσζά ηνπο κϋζα ζηε θπιαθά, ε νπνέα 15 Βι. Α. ΥΪτδνπ «Σν σθξνληζηηθφ χζηεκα» Βι. Α. ΥΪτδνπ «Σν σθξνληζηηθφ χζηεκα» 2002, ζει. 74 θαη ΑιεμηΪδεο η

15 πνιιϋο θνξϋο ζϋηεη ζε θέλδπλν ηελ αζθϊιεηα ηνπ θαηαζηάκαηνο. ηε ζσθξνληζηηθά πνιηηηθά θπξηαξρεέ ε επηβνιά καθξνρξφλησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξέαο πνηλψλ, ελαξκνληδφκελε κε ηελ πνιηηηθά ησλ ππνινέπσλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο. Ζ θαηϊρξεζε ηνπ κϋηξνπ ηεο πξνζσξηλάο θξϊηεζεο, ν αλχπαξθηνο δηαρσξηζκφο ησλ εγθιεέζησλ αλϊινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηϋο ηνπο, ην δάηεκα ηεο ηνμηθνεμϊξηεζεο (εμαξηεκϋλνη Ϋγθιεηζηνη θαη δηαθέλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηηο θπιαθϋο), θαη ν Ϋιεγρνο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κεξηθϊ απφ ηα βαζηθϊ ζεκεέα θξηηηθάο 17. ηελ ΔιιΪδα νη θπιαθϋο δηαθξέλνληαη ζε γεληθϊ, εηδηθϊ θαη ζεξαπεπηηθϊ θαηαζηάκαηα θξϊηεζεο. Σα γεληθϊ δηαθξέλνληαη ζε Α θαη Β ηχπνπ. ηα Α ηχπνπ θξαηνχληαη νη ππφδηθνη, νη θξαηνχκελνη γηα ρξϋε θαη νη θαηϊδηθνη ζε πνηλά θπιϊθηζεο. ηα Β ηχπνπ θξαηνχληαη νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη, εθηφο απφ ηνπο λϋνπο (13-21 εηψλ), ηνπο αζζελεέο, ηνπο ςπραζζελεέο, θαη ηνμηθνκαλεέο (νη ηξεηο ηειεπηαέεο θαηεγνξέεο εηζϊγνληαη ζηα ζεξαπεπηηθϊ θαηαζηάκαηα). ΔηδηθΪ θαηαζηάκαηα εέλαη ηα θαηαζηάκαηα λϋσλ, νη αγξνηηθϋο θπιαθϋο, ε θεληξηθά απνζάθε πιηθνχ θπιαθψλ (Κ.Α.Τ.Φ.) θαη ηα θϋληξα εκηειεχζεξεο δηαβέσζεο. ΠαξΪ ηε λνκνζεηηθά πξφβιεςε νη θπιαθϋο εμαθνινπζνχλ ζηελ πξϊμε λα δηαθξέλνληαη ζε δηθαζηηθϋο (φπνπ εγθιεένληαη ππφδηθνη, ρξενθεηιϋηεο, θαηϊδηθνη ζε πνηλϋο κϋρξη 18 κελψλ θαη αιινδαπνέ ησλ νπνέσλ δεηεέηαη ε Ϋθδνζε) θαη ζε ζσθξνληζηηθϋο (γηα φινπο ηνπο Ϊιινπο θξαηνπκϋλνπο). ηε ζπλϋρεηα νη ζσθξνληζηηθϋο δηαθξέλνληαη ζε θιεηζηϋο θαη ζε αγξνηηθϋο. Δθηφο απφ ηηο δηθαζηηθϋο θαη ηηο ζσθξνληζηηθϋο, Ϋρνπκε ηα ζεξαπεπηηθϊ θαηαζηάκαηα, ηα ζσθξνληζηηθϊ θαηαζηάκαηα αλειέθσλ (θιεηζηφ ζηνλ Απιψλα, θαη Αγξνηηθφ ζηελ ΚαζζαβΫηεηα ηνπ Αικπξνχ Βφινπ) θαη ην έδξπκα αγσγάο αλειέθσλ αξξϋλσλ ζηε ΝΫα Ησλέα Βφινπ. Γηα ηε ρψξα καο εέλαη δχζθνιν λα εηπσζεέ φηη εθαξκφζηεθε πνηϋ κε ιηγφηεξε ά πεξηζζφηεξε ζπλϋπεηα θϊπνην «ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα», κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πηνζϋηεζεο γεληθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ θαηϊ ηε κεηαρεέξηζε ησλ θξαηνπκϋλσλ 18. Δέλαη γλσζηφ φηη ην ζσθξνληζηηθφ καο ζχζηεκα παξνπζηϊδεη πνιιϊ ιεηηνπξγηθϊ πξνβιάκαηα. Ο ππεξπιεζπζκφο 19 (βι. πέλαθα 1.1) ησλ θπιαθψλ θαη ε Ϋιιεηςε 17 ΥΪτδνπ, ΥΪτδνπ, Σν πξφβιεκα εθεέλν κπξνζηϊ ζην νπνέν ε αξρηηεθηνληθά ζηϊζεθε απφιπηα αδχλακε, εέλαη ν ππεξπιεζπζκφο (ά αιιηψο ππεξθνξεζκφο) ησλ θπιαθψλ. Σν θαηλφκελν απηφ πνπ ππάξμε απφ πνιχ παιηϊ θαη παξαηεξεέηαη ζρεδφλ ζε θϊζε ρψξα ζε φιν ηνλ θφζκν, νθεέιεηαη ζηε δηαθνξεηηθά ηαρχηεηα κε ηελ νπνέα αλαπηχζζνληαη αθελφο ε θηηξηαθά ππνδνκά ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο (πξνθαλψο ιφγσ ηνπ 14

16 ππνδνκάο εέλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ππεχζπλα γηα Ϋλα κϋξνο απηψλ ησλ δπζιεηηνπξγψλ. ηελ ΔιιΪδα ιεηηνπξγνχλ ζάκεξα 31 θπιαθϋο, νη νπνέεο δηαρσξέδνληαη ζε ΓηθαζηηθΫο, ΚιεηζηΫο, ΑγξνηηθΫο θαη ΘεξαπεπηηθΫο. ΑξρηθΪ νη θξαηνχκελνη θπιαθέδνληαη ζε δηθαζηηθϋο θπιαθϋο θαη ζηε ζπλϋρεηα κεηϊγνληαη ζηηο ινηπϋο θπιαθϋο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θξαηνπκϋλσλ αλϋξρεηαη ζηηο πεξέπνπ (θαη αθξέβεηα, ηελ : , βι. πέλαθαο 1.1), ελψ ε πξνβιεπφκελε ρσξεηηθφηεηα αθνξϊ πεξέπνπ θξαηνχκελνπο. Ηδηαέηεξα πξνβιεκαηηθά απφ πιεπξϊο δηαβέσζεο πιεζπζκνχ θαη ππεξπιεζπζκνχ θξαηνπκϋλσλ εέλαη ε δηθαζηηθά θπιαθά Κνξπδαιινχ. ΠαξακΫλεη εληνχηνηο ε πξψηε ζε πξνηηκάζεηο ησλ θξαηνπκϋλσλ ιφγσ ησλ δπλαηνηάησλ πνπ παξϋρεη γηα επηθνηλσλέα κε ζπγγελεέο, δηθεγφξνπο 20 θ.ιπ. Πίλαθαο 1.1. ηαηηζηηθφο πίλαθαο κε ηηο ζέζεηο ρσξεηηθφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ «θηινμελνχληαη» ζε φιεο ηηο θπιαθέο ηηο ρψξαο. ΦΤΛΑΚΔ ΘΔΔΗ ΗΟΤΛΗΟ 2007 ΑΤΓΟΤΣΟ 2007 ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΦΤΛΑΚΔ Αγηάο Καζζάλδξαο Σίξπλζαο.Κ.Α.: ΔΠΣΔΒΡΗΟ εμαηξεηηθϊ κεγϊινπ θφζηνπο ηεο αλϋγεξζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Ϋζησ θαη κηαο κφλν θπιαθάο) θαη αθεηϋξνπ ν θαηϊ Ϋηνο αξηζκφο ησλ θξαηνπκϋλσλ (ιφγσ πξνθαλψο ηεο αλϊπηπμεο ηνπ πνηληθνχ/ δηθαητθνχ ζπζηάκαηνο θαη / ά ηεο αληέζηνηρεο εγθιεκαηηθφηεηαο). Πξφθεηηαη δει. γηα ιφγνπο θνηλσληνινγηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη λνκηθνχ ραξαθηάξα. Ζ ελ ιφγσ δπζαλαινγέα θηηξηαθάο ππνδνκάο / αξηζκνχ θξαηνπκϋλσλ πξνθαιεέ ην θαηλφκελν ηνπ ππεξθνξεζκνχ ησλ θπιαθψλ, πνπ θαηϊ θαλφλα ζεσξεέηαη ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «θξέζεο ησλ θπιαθψλ». Βι. ζην ΑιεμηΪδεο, Σν πξφβιεκα ηνπ ππεξθνξεζκνχ ησλ θπιαθψλ ζεσξεέηαη φηη νθεέιεηαη θπξέσο ζε ιφγνπο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζεζκφ ηεο πξνθπιϊθηζεο θαη κε ηελ Ϋθηαζε ηεο επηβνιάο πνηλψλ θαη δεπηεξεπφλησο κε ηε δπλακηθφηεηα ησλ θπιαθψλ. Γηα πεξηζζφηεξα βι.: Έθζεζε γηα ηελ θαηϊζηαζε ζηηο ειιεληθϋο θπιαθϋο θαη ηηο δπλαηφηεηεο βειηέσζεο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο απφ ηε Γηαθνκκαηηθά Κνηλνβνπιεπηηθά Δπηηξνπά, Βνπιά ησλ Διιάλσλ, Αζάλα, Ηνχιηνο Δπέζεο, ζην «σθξνληζηηθά Ννκνζεζέα» Κ.Γ.πηλΫιιε- Ν.Δ. ΚνπξΪθεο, Γ Έθδνζε, Ννκηθά Βηβιηνζάθε, 2001, ζει Γηα ην πξφβιεκα ηεο ππϋξ-θφξησζεο ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ βι. ζην «Κξαηνχκελνη θαη Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ», Κ.Γ. πηλϋιιε Σζάηνπξα, Δθδφζεηο Αλη. Ϊθθνπια, Αζάλα-Κνκνηελά, 1996, ζει ην «Έξεπλα ζηηο ειιεληθϋο θπιαθϋο» Ν. ΚνπξΪθεο-Φ. Μειηψλε: Ζ θαηϊζηαζε ησλ θπιαθψλ ηεο ρψξαο, ζει Έθζεζε γηα ηελ θαηϊζηαζε ζηηο ειιεληθϋο θπιαθϋο θαη ηηο δπλαηφηεηεο βειηέσζεο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο ηεο ρψξαο (πνξέζκαηα απφ ηελ Ϋξεπλα πνπ δηελάξγεζε ζηηο ειιεληθϋο θπιαθϋο ε Γηαθνκκαηηθά Κνηλνβνπιεπηηθά Δπηηξνπά γηα ηε ΔμΫηαζε ηνπ σθξνληζηηθνχ πζηάκαηνο ηεο Υψξαο θαη ησλ πλζεθψλ Γηαβέσζεο ησλ ΚξαηνπκΫλσλ, Δπηζηεκνληθνέ ζπλεξγϊηεο ηεο Δπηηξνπάο άηαλ νη θαζεγεηϋο παλεπηζηεκένπ ΝΫζησξ ΚνπξΪθεο θαη ΗΪθσβνο ΦαξζεδΪθεο), ζην ΚνπξΪθεο Ν.-Μειηψλε Φ., 1995, ζει

17 Απιψλα Καζζαβέηεηαο Βφινπ Αιηθαξλαζζνχ Κέξθπξαο Πάηξαο Σξηθάισλ Υαιθίδαο ΚΚΦ Γπλαηθψλ Κ.Κ. Γνκνθνχ Φπρηαηξείν Ννζνθνκείν ΚΑΣΚ ΚΛΔΗΣΔ ΦΤΛΑΚΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΦΤΛΑΚΔ Θεζ/λίθεο Ησαλλίλσλ Κνκνηελήο Κνξπδαιινχ Κψ Λάξηζαο Ναππιίνπ Νεάπνιεο Πξεβαληφξην Σξίπνιεο Υαλίσλ Υίνπ Κνξίλζνπ/Πνηλ. ηξαηησηηθνί ΚΑΤΦ Μαιαλδξίλνπ ΤΝΟΛΟ Πηγή: Ιδία διαμόπθυζη ζηη βάζη ζηοισείυν ηος Υποςπγείος Γικαιοζύνηρ (16/9/2007) 16

18 Σν θαέξην εξψηεκα πνπ ηέζεηαη ζην ζεκεέν απηφ εέλαη θαηϊ πφζν ππϊξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα Ϊζθεζε ζσθξνληζηηθάο πνιηηηθάο κϋζα ζηηο θπιαθϋο. Οη απφςεηο πνπ Ϋρνπλ εθθξαζηεέ ζπγθιέλνπλ ζηελ πεπνέζεζε φηη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ππϊξρεη, κελ, αιιϊ δελ ιεηηνπξγεέ θαη φηη ζηηο θπιαθϋο γέλεηαη κφλν θχιαμε θξαηνπκϋλσλ θαη φρη ζσθξνληζκφο θαη βειηέσζά ηνπο. Χο βαζηθνέ ιφγνη αλαθϋξνληαη ε Ϋιιεηςε θαηϊιιειεο θηηξηαθάο ππνδνκάο, ε Ϋιιεηςε πξνζσπηθνχ (βι. πέλαθα 1.2 θαη 1.3) αιιϊ θπξέσο ε ειιηπάο θαηϊξηηζε θαη εθπαέδεπζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιάισλ 21 θαζψο θαη ην γεληθφηεξν δάηεκα ηνπ κεγϊινπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο εθαξκνγάο ησλ ζσθξνληζηηθψλ πξνγξακκϊησλ, ην νπνέν δε κπνξεέ λα θαιπθζεέ απφ ηνλ εθϊζηνηε θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ πξνεηνηκαζέα γηα ηελ απφιπζε ηνπ θξαηνπκϋλνπ ζα πξϋπεη λα αξρέδεη απφ ηε ζηηγκά ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ ζηε θπιαθά. Ζ αξσγά ζα πξϋπεη λα εέλαη ζπλεράο θαηϊ ηε δηϊξθεηα ηεο Ϋθηηζεο ηεο πνηλάο θαη λα θνξπθψλεηαη κεηϊ ηελ απνθπιϊθηζε 22. Λφγσ ηνπ ππϋξκεηξνπ θφβνπ ηνπ εγθιάκαηνο, επηθξαηεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα ε ηϊζε πηνζϋηεζεο αληεγθιεκαηηθάο πνιηηηθάο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ αζθϊιεηα θαη ηελ ελέζρπζά ηεο, αγλνψληαο ηελ αλϊγθε γηα απνθαηϊζηαζε θαη θνηλσληθά Ϋληαμε ησλ εγθιεκαηηψλ Ζ ππνδνκά ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο, απφ κφλε ηεο, νπνηνπδάπνηε επηπϋδνπ ά πνηφηεηαο θαη αλ εέλαη, δελ αξθεέ γηα ηελ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο. Βαζηθφ παξϊγνληα απνηειεέ ε ζηειϋρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ δει. ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ν Ϋιεγρνο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ. Οζνδάπνηε θαη εμεηδηθεπκϋλν, θαηϊιιεια εθπαηδεπκϋλν θαη Ϊξηηα νξγαλσκϋλν θαη αλ εέλαη ην ζσθξνληζηηθφ πξνζσπηθφ, ζηηο κϋξεο καο δε κπνξεέ λα απνδψζεη ζηελ εξγαζέα ηνπ ρσξέο ηελ ππνζηάξημε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο. Ο εμνπιηζκφο ηεο ζσθξνληζηηθάο ππεξεζέαο ηφζν ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ (θπιαθψλ) κε ζχγρξνλα ζπζηάκαηα νξγϊλσζεο θαη επνπηεέαο, ηνπιϊρηζηνλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηϋο, εέλαη απφιπηα απαξαέηεηνο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζϋκαηνο απηνχ ην θαηϋζηεζε αληηθεέκελν ζπδάηεζεο ζηελ 7 ε ΓηΪζθεςε ησλ Γηεπζπληψλ σθξνληζηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο (ηξαζβνχξγν, 4-7 Μαξηένπ 1985), θαζψο θαη ζηελ 4 ε πλϊληεζε ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο (ηνθρφικε, 3-5 επη. 1984: «Κνκπηνχηεξ ζηε ζσθξνληζηηθά δηνέθεζε ζε ζρϋζε κε ηελ απνλνκά ηεο πνηληθάο δηθαηνζχλεο»). Βι. ΑιεμηΪδεο Α. ΥΪτδνπ, άκεξα, θαηϊ ηελ θ. ΥΪτδνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν «δελ παξαηεξείηαη νπζηαζηηθή ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο αληίδξαζεο, ε δε ελαιιαθηηθή έθηηζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, παξακέλεη ζηε ζεσξία. Ο ππεξπιεζπζκόο ζηηο θπιαθέο ηείλεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ θπιαθώλ. Ζ ίδξπζή ηνπο πξνκελύεη ηε δηαηήξεζε θαη εδξαίσζε ηνπ ζεζκνύ ηεο θπιαθήο γηα ηηο δεθαεηίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ». Καη ε θ. ΥΪτδνπ ζπλερέδεη: «ηα λέα θαηαζηήκαηα δε ζα απνζπκθνξήζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα, απιώο αξγά ή γξήγνξα ζα θνξεζηνύλ θαη απηά. Γηα ην ιόγν απηό ε βέβαηε κειινληηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εγθιείζησλ, ιόγσ αθξηβώο ηεο δεκηνπξγίαο «λέσλ ζέζεσλ», δε ζα πξέπεη λα εθιεθζεί ζην κέιινλ σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα. Θα είλαη απιώο ην απνηέιεζκα ελόο θηιηξαξίζκαηνο ζηα πιαίζηα απνλνκήο πνηληθήο δηθαηνζύλεο ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε εληνλόηεξνπο ξπζκνύο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν απαηηνύκελνο αξηζκόο έγθιεηζηνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ππαξρόλησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο». Καη πξνηεέλεη: ε ιχζε λα αλαδεηεζεέ ζε αλζξψπηλνπο, δέθαηνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αληέδξαζεο ζηε ζϋζε ησλ θπιαθψλ, παξεκβαέλνληαο ζηελ απνδπλϊκσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο θνηλσλέαο λα σζεέ κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο ζην πεξηζψξην Ϋλα κεγϊιν κϋξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 17

19 1.5. Θεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο Ζ ΟξγΪλσζε ηνπ σθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο ζηελ ΔιιΪδα βαζέδεηαη ζηηο γεληθϋο αξρϋο 24 πνπ ηέζεληαη απφ ην χληαγκα, ηηο δηεζλεέο ζπκβϊζεηο, ηνπο λφκνπο θαη ηα πξνεδξηθϊ δηαηϊγκαηα θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθϋο πξϊμεηο θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπο, κε ζεκειηψδε λφκν ηνλ ηζρχνληα σθξνληζηηθφ Κψδηθα. ηνλ πξναλαθεξζϋληα σθξνληζηηθφ Κψδηθα πεξηγξϊθνληαη ηα φξγαλα ηεο Ϊζθεζεο ηεο ζσθξνληζηηθάο πνιηηηθάο πνπ εέλαη ην Κεληξηθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Φπιαθψλ 25, ε Κεληξηθά Δπηηξνπά Μεηαγσγψλ 26 θαη ηα πκβνχιηα ηεο Φπιαθάο (βι. παξαθϊησ). Δπέζεο θαζνξέδνληαη, νη θαηεγνξέεο ησλ θξαηνπκϋλσλ θαη ησλ θαηαζηεκϊησλ θξϊηεζεο, ν ηξφπνο κεηαγσγάο ζε απηϊ θαη δηαβέσζάο ηνπο, ε εθαξκνγά πξνγξακκϊησλ θαη ε δηϊζεζε ηνπ ειεπζϋξνπ ρξφλνπ ηνπο, ε εξγαζηαθά ηνπο θαηϊζηαζε, ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο εκεξψλ πνηλάο ιφγσ εξγαζέαο θαη ε επηθνηλσλέα κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβϊιινλ. ηνλ έδην Κψδηθα πεξηγξϊθνληαη νη ελαιιαθηηθϋο κνξθϋο Ϋθηηζεο ησλ πνηλψλ, ηα κϋηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ησλ θαηαζηεκϊησλ, ν ηξφπνο κεηαγσγψλ ησλ θξαηνπκϋλσλ, ν ηξφπνο ιάμεο ησλ πνηλψλ, ε κεηαζσθξνληζηηθά κϋξηκλα, ε επνπηεέα ηεο εθαξκνγάο ηνπ θαη ηα φξγαλα πνπ ηελ αζθνχλ. ηαλ γέλεηαη ιφγνο γηα «ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα», απφ δηνηθεηηθά ζθνπηϊ ελλνεέηαη, θαηϊ θαλφλα, κε ηελ ππϊξρνπζα ζηε ρψξα καο νξγϊλσζε, Ϋλα ππν-ζχζηεκα ηνπ φινπ ζπζηάκαηνο ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο. Με ηε δνκά ηνπ απηά ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, φπσο θαη θϊζε Ϊιιν παξφκνην «ζχζηεκα», απνηειεέηαη απφ ηελ θεληξηθά ππεξεζέα, πνπ ππϊξρεη ζην Τπνπξγεέν Γηθαηνζχλεο, θαη απφ ΠεξηθεξεηαθΫο Τπεξεζέεο πνπ εέλαη ηα Καηαζηάκαηα θξϊηεζεο 27. Γελ ππϊξρεη θακέα ακθηβνιέα, φηη ε πνηφηεηα 24 Οη γεληθϋο αξρϋο, αθνξνχλ ηνπο θαλφλεο εθηϋιεζεο ησλ πνηλψλ θαη κϋηξσλ αζθαιεέαο θαηϊ ηεο ειεπζεξέαο, φπσο απηϋο επηβϊιινληαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηάξηα θαη ηε κεηαρεέξηζε ησλ θξαηνπκϋλσλ ζηα θαηαζηάκαηα θξϊηεζεο. Απαξαβέαζηεο αξρϋο ζηελ εθαξκνγά ησλ αλσηϋξσ θαλφλσλ απνηεινχλ ε λνκηκφηεηα θαη ε ηζφηεηα ζηε κεηαρεέξηζε ησλ θξαηνπκϋλσλ, ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκϊησλ ησλ θξαηνπκϋλσλ πνπ ηνπο αλαγλσξέδεη ν λφκνο θαη ε Ϋλλνκε πξνζηαζέα ηνπο. 25 Δέλαη ην φξγαλν πνπ εηζεγεέηαη ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηε ζπλνιηθά ζσθξνληζηηθά πνιηηηθά, δηαηππψλεη πξνηϊζεηο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθά πνιηηηθά, θαζψο θαη γηα ηε ιάςε κϋηξσλ γηα ηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγέαο ησλ θαηαζηεκϊησλ θξϊηεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκϋλσλ. Σν ΚΔΦ θαηαξηέδεη θαη ππνβϊιιεη γηα Ϋγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ζρϋδηα θαλνληζκψλ ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ θαλνληζκψλ θξϊηεζεο, ζπλεξγϊδεηαη κε ηελ Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ Δπηηξνπψλ Κνηλσληθάο Τπνζηάξημεο, πξνηεέλεη κϋηξα γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη παξαθνινπζεέ ηα πξνγξϊκκαηα απαζρφιεζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ θξαηνπκϋλσλ. 26 Δέλαη ην φξγαλν πνπ παξαγγϋιιεη θαη ειϋγρεη ηηο κεηαγσγϋο ησλ θξαηνπκϋλσλ ζε θεληξηθφ επέπεδν. 27 Άξζξν 2 παξ.3 θαη παξ. 4 Π.Γ. αξηζκ. 36/2000 «Οξγαληζκφο Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο». 18

20 θαη ε ηθαλνπνηεηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηάκαηνο εμαξηψληαη ζε κεγϊιν βαζκφ απφ ηελ θαιά νξγϊλσζε θαη ηελ Ϊξηηα ζηειϋρσζε ηεο Κεληξηθάο Τπεξεζέαο θαη εηδηθφηεξα: Σεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο σθξνληζηηθάο Πνιηηηθάο ηνπ Τπνπξγεένπ θαη ηεο ππαγφκελεο ζε απηά Γηεπζχλζεηο : α) Πξφιεςεο Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη σθξνληζηηθάο Αγσγάο Αλειέθσλ β) σθξνληζηηθάο Αγσγάο Δλειέθσλ γ) Λεηηνπξγέα Δηδηθψλ Θεξαπεπηηθψλ ΚαηαζηεκΪησλ δ) Δπηζεψξεζεο σθξνληζηηθψλ ΚαηαζηεκΪησλ θαη Δηδηθψλ ΚαηαζηεκΪησλ ΚξΪηεζεο ΝΫσλ θαη ε) Δμσηεξηθάο Φξνχξεζεο Φπιαθψλ θαη ινηπψλ ΚαηαζηεκΪησλ. Οη θπιαθϋο 28, απνηεινχλ πεξηθεξεηαθϋο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο 29. Σν ππεξεζηαθφ επέπεδν ησλ πεξηζζνηϋξσλ θαηαζηεκϊησλ εέλαη αληέζηνηρν Γηεχζπλζεο, εθηφο ησλ πνιχ κηθξψλ θαηαζηεκϊησλ (Κσ, ΝεΪπνιεο, Υένπ) πνπ εέλαη αληέζηνηρν Σκάκαηνο (Ϊξζξ. 22 Π.Γ. αξηζ. 36/2000). Σα θαηαζηάκαηα θξϊηεζεο πνπ εέλαη αληέζηνηρα Γηεχζπλζεο, Ϋρνπλ θαηϊ θαλφλα Σκάκαηα Γηνέθεζεο 30, Οηθνλνκηθνχ 31 θαη Φχιαμεο 32. Σα θαηαζηάκαηα ησλ κεγϊισλ πφιεσλ (Κνξπδαιινχ, Θεζζαινλέθεο, ΠΪηξαο, ΛΪξηζαο)δηαζΫηνπλ επέζεο ηκάκαηα Κνηλσληθάο Δξγαζέαο 33, ελψ ηα αγξνηηθϊ θαηαζηάκαηα δηαζϋηνπλ Σκάκαηα ΣερληθΪ ΓεσξγηθΪ Καηαζηάκαηα ΚξΪηεζεο θαηϊ ηνλ ηζρχνληα σθξνληζηηθφ Κ. 2776/99 (Κεθ. Γ, Ϊξζξ. 18). 29 Καη γηα απηφ ηα ζρεηηθϊ δεηάκαηα ξπζκέδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο (Π.Γ. αξηζ. 36/2000), αιιϊ θαη ζην λ.δ. ηνπ 1935 «πεξέ νξγαλψζεσο ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δηαρεηξέζεσο θπιαθψλ» (Κεθ. Α : «ΓηΪθξηζε θπιαθψλ»), ζην κϋηξν πνπ ηζρχεη (ΑιεμηΪδε η. «σθξνληζηηθά 2001, ζει.183). 30 ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηκάκαηνο Γηνέθεζεο πεξηιακβϊλεηαη ε ελεκϋξσζε ησλ ηεξνχκελσλ βηβιέσλ, ε ηάξεζε ηνπ αξρεένπ ηνπ Καηαζηάκαηνο, θαη ε εθηϋιεζε θϊζε εξγαζέαο πνπ αλαηέζεηαη απφ ην Γηεπζπληά. 31 ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκάκαηνο Οηθνλνκηθνχ αλάθεη ε δηεθπεξαέσζε φισλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ππνζϋζεσλ ηνπ θαηαζηάκαηνο. 33 ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο Δξγαζέαο πεξηιακβϊλεηαη ε πξνζηαζέα ησλ θξαηνπκϋλσλ θαη ε παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκϊησλ ηνπο. 34 Σηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Τκήκαηνο Τερληθνύ-Γεσξγηθνύ πεξηιακβάλεηαη: ε θξνληέδα γηα ηελ θαιιηϋξγεηα ησλ αγξνηηθψλ εθηϊζεσλ κε εθπαέδεπζε θαη ζπκκεηνρά ησλ θξαηνπκϋλσλ ζε απηά, ε επηκϋιεηα γηα ηελ εθαξκνγά θαη εθηϋιεζε ηνπ γεσξγηθνχ πξνγξϊκκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ νξγϊλσζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ βηνκεραληθψλ εξγαζηεξέσλ, ε θξνληέδα γηα ηε ζπληάξεζε ά θαηαζθεπά ησλ εγθαηαζηϊζεσλ πνπ Ϋρνπλ ζρϋζε κε ηηο γεσξγηθϋο θαη θηελνηξνθηθϋο εθκεηαιιεχζεηο, ε θξνληέδα γηα ηε ζπληάξεζε ησλ κεραλεκϊησλ θαη εξγαιεέσλ πνπ Ϋρνπλ ζρϋζε κε ηηο παξαπϊλσ εθκεηαιιεχζεηο, 19

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα