RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Web development that doesn t hurt! Έκδοζη Ιαν 2007 Νίκοσ Δθμθτρακόπουλοσ

2 2 Copyright 2007 Dimitrakopoulos Nikolaos Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A link to the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Copyright 2007 Δθμθτρακόπουλοσ Νικόλαοσ Παρζχεται θ άδεια για αντιγραφι, δθμοςίευςθ ι/και μεταποίθςθ αυτοφ του εγγράφου υπό τουσ όρουσ τθσ Άδειασ Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU, Ζκδοςθ 1.2 ι μεταγενζςτερθσ ζκδοςθσ δθμοςιευμζνθσ από το Free Software Foundation δεν περιλαμβάνονται Αμετάβλθτα Αποςπάςματα, Κείμενο Εμπροςκοφφλλου και Κείμενο Οπιςκοφφλλου. Ζνασ ςφνδεςμοσ που περιζχει τθν Άδεια Χριςθσ περιλαμβάνεται ςτο τμιμα με τίτλο Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU".

3 Rails??? 3 Μία πλατφόρμα (framework) ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν βαςιςμζνο ςτθν Ruby Τποςτθρίηει πλιρωσ και εγγενϊσ όλεσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τάςεισ: MVC αρχιτεκτονικι ORM (αντικειμενοςχεςιακι αντιςτοίχθςθ) AJAX λειτουργικότθτα Web Services Templating για το layout των ςελίδων χρθςιμοποιϊντασ εμφωλευμζνο Ruby κϊδικα ςε html, CSS, Javascript κ.λ.π. Σε όςουσ αρζςουν τα buzzwords -> Είναι web2.0

4 Outline 4 Μζροσ Ι - Θεωρία Μζροσ ΙΙ - Υλοποίθςθ Σι είναι ζνα framework Ιςτορία του Rails Φιλοςοφία του Rails framework Βαςικά υςτατικά Άλλα εργαλεία Σεχνικά κζματα Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ Επεκτείνοντασ τθν εφαρμογι Μζροσ ΙΙI Συηιτθςθ θμειϊςεισ / επιςθμάνςεισ Πλεονεκτιματα / μειονεκτιματα Βιβλιογραφία / φνδεςμοι

5 Μζροσ Ι 5 Θεωρία Σι είναι ζνα framework Ιςτορία του Rails Φιλοςοφία του Rails framework DRY Convention over configuration MVC αρχιτεκτονικι Agile Βαςικά υςτατικά Active Record Action Pack Prototype Action Mailer Action Web Service Άλλα εργαλεία Scripts για παραγωγι κϊδικα Migrations

6 Σι είναι ζνα framework 6 Γενικά, ζνα framework είναι: μία υποςτθρικτικι δομι ι αλλιϊσ ζνασ «ςκελετόσ» χρθςιμοποιείται ςαν βάςθ για κάτι το οποίο καταςκευάηεται Αυτό διαφοροποιεί και Μπορεί να εμπεριζχει: μία απλι βιβλιοκικθ υποςτθρικτικά προγράμματα από ζνα framework! βιβλιοκικεσ κάποια scripting γλϊςςα προγραμματιςμοφ άλλο λογιςμικό Ζνα framework είναι ςτοχευμζνο ςε ςυγκεκριμζνθ/εσ τεχνολογία/εσ Ζχει μία ςυγκεκριμζνθ «ροι» που πρζπει να ακολουκθκεί από τον προγραμματιςτι (π.χ. τθν MVC, όπωσ κα δοφμε ςτο Rails) Χρθςιμοποιϊντασ ζνα framework για τθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επιτυγχάνεται: Μεγάλθ επαναχρθςιμοποίθςθ κϊδικα Λιγότεροσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για λιψθ αποφάςεων που ζχουν να κάνουν με λεπτομζρειεσ «χαμθλοφ επιπζδου» Περιςςότεροσ χρόνοσ ζτςι, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιτευχκοφν οι απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ

7 Ιςτορία του Rails 7 Σο Rails εξιχκθ από τον David Heinemeier Hansson από τθν δουλειά του ςτο basecamp.com (ζνα εργαλείο για διαχείριςθ / οργάνωςθ ζργων (project management) τθσ 37signals) Δθμοςιεφτθκε ςτον web για πρϊτθ φορά τον Ιοφλιο του Η ζκδοςθ 1.0 κυκλοφόρθςε ςτισ 13 Δεκεμβρίου του 2005 Η ζκδοςθ 1.1 κυκλοφόρθςε ςτισ 28 Μαρτίου του 2006 Σον Αφγουςτο του 2006 ανακοινϊκθκε από τθν Apple ότι το Mac OS X v10.5 ( Leopard ), που αναμζνεται να κυκλοφοριςει το 2007, κα εμπεριζχει το Rails framework [2] Μζςα ςτισ αρχζσ του 2007 αναμζνεται θ ζκδοςθ 1.2

8 Φιλοςοφία του Rails (1) 8 Αξίωμα 1 ο : Μθν επαναλαμβάνεισ τον εαυτό ςου! (DRY Don t Repeat Yourself) Αξίωμα 2 ο : Προτυποποίθςθ αντί διαμόρφωςθσ! (convention over configuration)

9 Φιλοςοφία του Rails (2) : DRY 9 Σι ςθμαίνει πρακτικά το 1 ο αξίωμα; Ότι θ πλθροφορία δεν κα πρζπει να υπάρχει δφο (ι και περιςςότερεσ) φορζσ Αυτό γιατί διπλότυπθ πλθροφορία ςθμαίνει: Δυςκολία ςτισ αλλαγζσ Μειωμζνθ διαφάνεια Αυξθμζνθ πικανότθτα για «αςυνζπειεσ» ςτον κϊδικα Η αρχι αυτι γενικεφεται και ςτα εξισ: τα ςχιματα τθσ βάςθσ δεδομζνων (database schema) τα πλάνα δοκιμϊν (test plans) Ακόμα και ςτθν τεκμθρίωςθ (documentation) Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι αυτι επιτυχϊσ, ςθμαίνει ότι θ αλλαγι ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου δεν επθρεάηει τα υπόλοιπα, λογικά αςφνδετα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ Επιπλζον, ςτοιχεία που ςυνδζονται λογικά, αλλάηουν ομοιογενϊσ και απόλυτα προβλζψιμα και ζτςι είναι ςυγχρονιςμζνα

10 Φιλοςοφία του Rails (3) : Convention over configuration 10 Σι ςθμαίνει το 2 ο αξίωμα; Ο προγραμματιςτισ χρειάηεται να ορίςει μόνο τισ παραμζτρουσ που δεν είναι δυνατόν να «προτυποποιθκοφν» Π.χ.: Μία κλάςθ Post μπορεί αυτομάτωσ να ςυςχετιςτεί με ζναν πίνακα posts Ζτςι, οι «ςυμβάςεισ» που χρθςιμοποιοφνται από το Rails μποροφν να μειϊςουν αιςκθτά τον κϊδικα που χρειάηεται να γραφεί Φυςικά, οι ςυμβάςεισ αυτζσ μποροφν να αλλάξουν όταν αυτό είναι απαραίτθτο / επικυμθτό

11 Φιλοςοφία του Rails (4) : Agile 11 Agile ςθμαίνει ευκίνθτοσ, ςβζλτοσ Η μεκοδολογία αυτι είναι μία οικογζνεια μεκόδων για τθν διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων (γενικά) που ζχει προτακεί, ζχοντασ όμωσ κατά νου, κυρίωσ το λογιςμικό Ουςιαςτικά μιλάμε για τθν δθμιουργία λογιςμικοφ με ζναν πιο «ελαφρφ», «γριγορο» και ανκρωποκεντρικό τρόπο

12 Φιλοςοφία του Rails (5) : Agile Manifesto 12 Η ευχαρίςτθςθ του πελάτθ με άμεςθ και ςυνεχι παράδοςθ χριςιμου λογιςμικοφ Σο λειτουργικό λογιςμικό παραδίδεται ςυχνά (εβδομάδεσ αντί για μινεσ) Σο λειτουργικό λογιςμικό είναι το πρωταρχικό κριτιριο για τθν μζτρθςθ τθσ προόδου Ακόμα και αλλαγζσ που ανακφπτουν αργότερα είναι ευπρόςδεκτεσ τενι, κακθμερινι ςυνεργαςία μεταξφ επιχειρθματιϊν και προγραμματιςτϊν υηιτθςθ πρόςωπο-με-πρόςωπο είναι θ καλφτερθ μορφι επικοινωνίασ υνεχισ προςοχι ςτθν τεχνικι αρτιότθτα και τον καλό ςχεδιαςμό Απλότθτα Αυτό-διαχειριηόμενεσ ομάδεσ υχνι προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ περιςτάςεων

13 Φιλοςοφία του Rails (6) : MVC Αρχιτεκτονικι 13 Σο Rails χρθςιμοποιεί τθν MVC αρχιτεκτονικι (Model-View-Controller): Model: Σα δεδομζνα μασ ι αλλιϊσ θ επιχειρθςιακι λογικι τθσ εφαρμογισ μασ View: Σο επίπεδο παρουςίαςθσ, δθλαδι το πϊσ εμφανίηονται τα αποτελζςματα / δεδομζνα Controller: Η διεπαφι με τον χριςτθ και ουςιαςτικά θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ

14 Δομικά ςυςτατικά του Rails (1) 14 Active Record Αντικειμενοςχεςιακι αντιςτοίχθςθ (object-relation mapping ORM) Ουςιαςτικά θ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν βάςθ δεδομζνων και τθν επιχειρθςιακι λογικι του προγράμματοσ, δθλαδι τα μοντζλα/κλάςεισ. Π.χ.: table: people <-> class Person Action Pack Πρακτικά όλθ θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ από τθν πλευρά του χριςτθ. Εδϊ υλοποιείται τόςο το ςτρϊμα παρουςίαςθσ (View) όςο και ο controller τθσ MVC αρχιτεκτονικισ. Σο κομμάτι του controller χειρίηεται τισ ειςερχόμενεσ αιτιςεισ από τον browser του χριςτθ και τισ δρομολογεί ςτθν κατάλλθλθ μζκοδο μίασ κλάςθσ controller. Σο κομμάτι τθσ παρουςίαςθσ «ςυνκζτει» τθν απάντθςθ που κα ςταλκεί πίςω ςτον browser του χριςτθ (π.χ. ςε html, xml, κ.λ.π.)

15 Δομικά ςυςτατικά του Rails (2) 15 Prototype Σο κομμάτι που υλοποιεί τθν AJAX λειτουργικότθτα του site, όπωσ drag-and-drop, οπτικά εφζ κ.λ.π. Action Mailer Σο κομμάτι που χειρίηεται τθν λιψθ και τθν αποςτολι s. Action Web Service Σο κομμάτι που επιτρζπει με ευκολία να προςκζςουμε ζνα web service ςτθν εφαρμογι. Τποςτθρίηει όλεσ τισ γνωςτζσ και διαδεδομζνεσ τεχνολογίεσ, όπωσ: SOAP REST XML-RPC WSDL

16 16 Δομικά ςυςτατικά του Rails + MVC

17 Άλλα «εργαλεία» (1) : Scripts / Generators 17 το Rails περιλαμβάνονται κάποια αρχεία για τθν παραγωγι ζτοιμου κϊδικα Π.χ.: Για τθν δθμιουργία ενόσ controller, ενόσ model, κ.λ.π. Για τθν δθμιουργία ζτοιμων «ειδών» controllers, όπωσ π.χ. του scaffold Για τθν δθμιουργία ενόσ migration (που θα δοφμε ςτην ςυνζχεια τι είναι) Ζτςι γλιτϊνουμε από κάποιεσ τυπικζσ / βαρετζσ διαδικαςίεσ -> υγκεντρωνόμαςτε ςτο πραγματικό ηθτοφμενο, δλδ την δημιουργία τησ εφαρμογήσ μασ!

18 Άλλα «εργαλεία» (2) : 18 Σρία ταυτόχρονα περιβάλλοντα εργαςίασ! Δεν κα ιταν ωραία να μποροφςαμε να βλζπουμε ςε πραγματικό χρόνο τισ αλλαγζσ που κάνουμε ςτθν εφαρμογι; Αυτό κα είχε πολλά όμωσ προβλιματα: Προβλιματα απόδοςθσ, αφοφ κάκε φορά κα ζπρεπε να επαναφορτϊνεται όλθ θ εφαρμογι (και ςτον browser του χριςτθ αλλά και ςτον server) Και κυρίωσ, δεν κα κζλαμε ο χριςτθσ να βλζπει το ίδιο φυςικά όςο εμείσ «παίηουμε» με τθν εφαρμογι! Επίςθσ δεν κα ιταν βολικό να μποροφςαμε να κάνουμε κάποιεσ δοκιμζσ χωρίσ να επθρεάηεται θ κανονικι εφαρμογι;

19 Άλλα «εργαλεία» (3) : 19 Σρία ταυτόχρονα περιβάλλοντα εργαςίασ! Φυςικά και γίνεται! Σρία (ταυτόχρονα) περιβάλλοντα εργαςίασ: Development Production Testing Σο κακζνα χρθςιμοποιεί τθν δικιά του ζκδοςθ κϊδικα και τθν δικιά του βάςθ! Ζτςι: το development, βλζπουμε δυναμικά τισ αλλαγζσ που κάνουμε το testing βάηουμε κάποιον δοκιμαςτικό κϊδικα που προςπακεί να «προβλζψει» τθν ςυμπεριφορά τθσ εφαρμογισ μασ Όταν αποφαςίςουμε ότι κζλουμε να δθμοςιεφςουμε τθν καινοφρια ζκδοςθ αυτό γίνεται με μία εντολι Φυςικά, κακ όλθ τθν διάρκεια αυτι, ο χριςτθσ εξακολουκεί να «βλζπει» τθν ζκδοςθ που δουλεφει ςωςτά!

20 Άλλα «εργαλεία» (4) : Migrations 20 Ποτζ μία εφαρμογι ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ δεν παραμζνει ςτακερι Ζτςι, πρζπει ςυνεχϊσ να εξελίςςεται θ βάςθ δεδομζνων (αφοφ αντικατοπτρίηει τθν επιχειρθςιακι λογικι) Πϊσ γίνεται να μθν «χάνουμε τθν μπάλα» και να μθν μασ φοβίηει μια ενδεχόμενθ αλλαγι; Πϊσ μποροφμε με αςφάλεια να επιςτρζψουμε ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ που βριςκόταν θ βάςθ εάν κάτι δεν πάει καλά; Η απάντθςθ είναι απλι: Migrations!

21 Άλλα «εργαλεία» (5) : Plugins 21 Σο Rails υποςτθρίηει τθν χριςθ plugins Ζνα plugin μπορεί να τροποποιεί ι να επεκτείνει μία λειτουργία του framework. Σα plugins παρζχουν: Ζναν τρόπο ϊςτε οι προγραμματιςτζσ να μοιράηονται ιδζεσ «αιχμισ» χωρίσ να «πειράηουν» τον κυρίωσ κϊδικα του rails Μία κατανεμθμζνθ αρχιτεκτονικι που επιτρζπει ςε πακζτα κϊδικα να ανανεϊνονται ανεξάρτθτα Ζνα τρόπο ςτουσ βαςικοφσ προγραμματιςτζσ του rails, ϊςτε να παρζχουν νζεσ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ γριγορα και χωρίσ να επθρεάηουν τον υπάρχοντα κϊδικα Παραδείγματα τζτοιων plugins: acts_as_taggable mixin για αντικείμενα τθσ κλάςθσ ActiveRecord (ειςαγωγι tags ςε ζνα μοντζλο) file_column για τθν κλάςθ ActiveRecord (κάνει το ανζβαςμα αρχείων και τθν αλλαγι του μεγζκουσ μίασ εικόνασ εφκολο) globalize (προςκζτει πολυγλωςςικι και διεκνοποιθμζνθ (i18n) υποςτιριξθ ςτο Rails)

22 Μζροσ ΙΙ 22 Υλοποίθςθ Σεχνικά κζματα: Εγκατάςταςθ του Rails Τποςτθριηόμενοι web servers Τποςτθριηόμενεσ βάςεισ δεδομζνων Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ: Δθμιουργία μίασ εφαρμογισ ςτο Rails Δομι καταλόγων Εκκίνθςθ του ενςωματωμζνου web server Δθμιουργία τθσ βάςθσ Βαςικζσ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ χεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ Σα μοντζλα Οι controllers Η εμφάνιςθ Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι: CRUD λειτουργίεσ ςτα μοντζλα Validations χζςεισ μεταξφ μοντζλων

23 Σεχνικά κζματα (1) : Εγκατάςταςθ του Rails 23 Ζχοντασ εγκαταςτιςει τθν Ruby και το Gems εκτελοφμε απλά: gem install rails --include-dependencies ι sudo gem install rails --include-dependencies (για *nix περιβάλλοντα) Άλλοι τρόποι: Με κάποιον package-manager του λειτουργικοφ (π.χ. το apt για debian-based ςυςτιματα) Με ζτοιμα πακζτα που μποροφμε να βροφμε ςτο internet, και περιλαμβάνουν τα πάντα (web server, βάςθ δεδομζνων, Ruby, Rails, άλλεσ βιβλιοκικεσ και προγράμματα, κ.λ.π.), όπωσ: Locomotive (για Mac OS X) Instant Rails (για Windows)

24 Σεχνικά κζματα (2) : Τποςτθριηόμενοι web servers 24 Apache Lighttpd Σθμαντικό! Ο web server πρζπει να τρζχει επίςθσ: FastCGI SCGI Mongrel Επίςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ο ενςωματωμζνοσ server (WEBrick), αλλά ςυςτινεται μόνο για το development

25 Σεχνικά κζματα (3) : Τποςτθριηόμενεσ Βάςεισ Δεδομζνων 25 MySQL PostgreSQL SQLite Oracle SQL Server DB2 Firebird

26 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (1) : Δθμιουργία μίασ εφαρμογισ ςτο Rails 26 Ασ δθμιουργιςουμε ζνα πολφ απλό blog Σο rails κα φτιάξει για εμάσ όλο τον ςκελετό τθσ εφαρμογισ (καταλόγουσ, scripts που κα χρθςιμοποιιςουμε, κ.λ.π.) C:\ κάποιο path \>rails simple-blog create app/controllers create app/helpers create app/models create app/views/layouts create config/environments create components

27 27 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (2) : Δομι καταλόγων Ο κϊδικασ για τουσ controllers Αρχεία με βοθκθτικό κϊδικα που χρθςιμοποιοφνται από τα views O κϊδικασ για τα μοντζλα O κϊδικασ για τα views (κάκε view αρχείο αντιςτοιχεί ςε μία μζκοδο ενόσ controller) Αντίςτοιχα με τα views μόνο που εδϊ είναι για κάκε controller Οι ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ Οτιδιποτε ςχετικό με τθν βάςθ (κυρίωσ τα αρχεία για τα migrations αλλά και sql αρχεία) Σο ςτατικό περιεχόμενο τθσ ςελίδασ (όπωσ τα style sheets, εικόνεσ, κ.λ.π.) Εξωτερικά plugins (είτε δικά μασ, είτε άλλων)

28 28 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (3) : Εκκίνθςθ του WEBrick server C:\...\simple-blog> ruby script\server

29 29 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (4) : Εκκίνθςθ του WEBrick server

30 30 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (5) : Δθμιουργία τθσ βάςθσ Χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία τθσ mysql δθμιουργοφμε τθν βάςθ που κα χρθςιμοποιιςει θ εφαρμογι: C:\mysqladmin -u root -p create simple-blog_development Enter password: ****** θμείωςθ 1: όπωσ αναφζρκθκε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ υποςτθριηόμενεσ βάςεισ. Εμείσ ςτο παράδειγμα κα χρθςιμοποιιςουμε τθν mysql μιασ και είναι θ πιο διαδεδομζνθ θμείωςθ 2: όπωσ επίςθσ είπαμε, το Rails ζχει 3 ταυτόχρονα περιβάλλοντα. Εμείσ εδϊ κα επικεντρωκοφμε μόνο ςτο development κομμάτι. Κατά ςφμβαςθ τα ονόματα για τισ βάςεισ είναι: xxx_development xxx_production xxx_testing

31 31 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (6) : Βαςικζσ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ Πρζπει να δθλϊςουμε κάποιεσ παραμζτρουσ για τθν βάςθ ςτο Rails Για τον ςκοπό αυτό επεξεργαηόμαςτε το αρχείο config/database.yml Με το μόνο που κα αςχολθκοφμε είναι με το κομμάτι development. Σο μόνο που χρειάηεται να αλλάηουμε προσ το παρόν είναι το κομμάτι με τον κωδικό development: adapter: mysql database: simple-blog_development username: root password: host: localhost development: adapter: mysql database: simple-blog_development username: root password: pass host: localhost Για να επιβεβαιϊςουμε ότι όλα πιγαν καλά πλθκτρολογοφμε rake db:migrate Σο αποτζλεςμα κα πρζπει να είναι κάτι του ςτυλ: (in C:/ /simple-blog) θμείωςθ: θ εντολι rake κάνει πολφ παραπάνω πράγματα, ςτα οποία δεν κα αναφερκοφμε (τουλάχιςτον όχι ακόμα)

32 32 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (7) : χεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ Θζλουμε να μποροφμε: Να δθμιουργοφμε νζα posts Να βλζπουμε τα ιδθ υπάρχοντα Να επεξεργαηόμαςτε τα ιδθ υπάρχοντα Να διαγράφουμε κάποιο post Κοινϊσ, κζλουμε λειτουργικότθτα CRUD (Create, Read, Update, Delete) Σο κάκε Post για αρχι κζλουμε να ζχει: Σίτλο Κείμενο Ημερομθνία δθμιουργίασ

33 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (8) : Σα μοντζλα Δθμιουργία ενόσ μοντζλου 33 Πρϊτα κα φτιάξουμε τα μοντζλα τθσ εφαρμογισ (δθλαδι τθσ οντότθτεσ που τθν αποτελοφν) Λζμε ςτο rails να το φτιάξει για μασ: C:\...\> ruby script\generate model post Βλζπουμε ότι αυτό δθμιουργεί διάφορα πράγματα: create app/models/post.rb create test/unit/post_test.rb create test/fixtures/posts.yml create db/migrate create db/migrate/001_create_posts.rb Από αυτά μασ ενδιαφζρουν μόνο τα δφο προσ το παρόν

34 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (9) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα 34 Για τθν δθμιουργία του πίνακα υπάρχουν δφο τρόποι: SQL (είτε μζςα από command line, είτε με κάποιο εργαλείο όπωσ phpmyadmin κ.λ.π.) Μζςα από το rails: Γράφουμε ςε ruby Σο rails απλοποιεί τα πράγματα για μασ, χρθςιμοποιϊντασ αυτόματα τισ ςυμβάςεισ του Γράφουμε ζξυπνα, γριγορα Γράφουμε πολφ λιγότερο επαναλαμβανόμενο (άρα και άχρθςτο) κϊδικα DRY Ασ πάρουμε μία πρϊτθ γεφςθ από τα migrations

35 35 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (10) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα Σο rails δθμιοφργθςε για μασ το db\migrate\001_create_posts.rb Ασ δοφμε τι περιζχει class CreatePosts < ActiveRecord::Migration end def self.up end create_table :posts do t end # t.column :name, :string def self.down end drop_table :posts Αφξον αρικμόσ Περιγραφι Η μέθοδος ασηή θα εκηελεζηεί όηαν θα κάνοσμε ηην αλλαγή ζηην βάζη Ανηίζηοιτα, ασηή θα εκηελεζηεί όηαν θα θελήζοσμε για κάποιο λόγο να επιζηρέυοσμε ζηην προηγούμενη καηάζηαζη ηης βάζης!

36 36 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (11) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα class CreatePosts < ActiveRecord::Migration def self.up create_table :posts do t t.column :title, :string t.column :description, :text t.column :creation_date, :datetime end end def self.down drop_table :posts end end Δθμιουργοφμε ζναν πίνακα με όνομα posts Δθμιουργοφμε τισ εξισ ςτιλεσ: title (string) description (text) creation_date (θμερομθνία και ϊρα) Διαγράφουμε τον πίνακα posts από τθν βάςθ Εκτελοφμε και πάλι τθν εντολι rake db:migrate και πρζπει να μασ δϊςει ςαν αποτζλεςμα: == CreatePosts: migrating============================================== -- create_table(:posts) -> s == CreatePosts: migrated (0.7820s) ======================================

37 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (12) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα 37 :string, :text :integer, :float :datetime, :timestamp, :time, :date :binary, :boolean

38 38 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (13) : Σα μοντζλα Σο άλλο αρχείο που μασ ενδιαφζρει είναι το app/models/post.rb Σο μόνο που περιζχει αρχικά: class Post < ActiveRecord::Base end Εφόςον δεν κζλουμε να ειςάγουμε κάποια επιπλζον λειτουργία μασ αρκοφν οι δφο αυτζσ γραμμζσ (που δεν τισ γράψαμε καν εμείσ ) Ζχει αυτομάτωσ αντιςτοιχθκεί με τθν βάςθ και άρα περιζχει όλα τα δεδομζνα του πίνακα posts!

39 39 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (14) : Σα μοντζλα ΠΡΟΟΧΗ!!! Σο rails χρθςιμοποιεί κάποιεσ ςθμαντικζσ ςυμβάςεισ (εκτόσ και αν ορίςουμε εμείσ διαφορετικά): Σο όνομα του μοντζλου είναι ςτον ενικό (post) ενϊ του πίνακα ςτον πλθκυντικό (posts) Θεωρεί ότι ο πίνακασ ζχει ωσ πρωτεφον κλειδί τθν ςτιλθ με όνομα id Χρθςιμοποιϊντασ τα migrations, αυτά γίνονται αυτόματα ε SQL όμωσ, χρειάηεται να τα κακορίςουμε εμείσ! Π.χ. πρζπει να δθλϊςουμε μία ςτιλθ με όνομα id που να είναι πρωτεφον κλειδί και να αυξάνεται αυτόματα κατά 1 Και διάφορεσ άλλεσ (μερικζσ κα αναφερκοφν)

40 40 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (15) : Controller / View- Scaffolding Ασ κάνουμε μερικά «μαγικά» ruby script\generate scaffold post posts Και ασ ρίξουμε μια ματιά ςτον browser μασ (http://localhost:3000/posts)

41 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (16) : Controller / View- Scaffolding 41 Πριν δοφμε τον κϊδικα: Ο controller είναι υπεφκυνοσ και για το routing Δθλαδι για τον χειριςμό των διευκφνςεων ςτον browser Σο Rails παρζχει το μθχανιςμό για «ανκρϊπινα» urls και όχι κάτι που καταλαβαίνει μόνο θ εφαρμογι Σο καλφτερο είναι, ότι αυτό ςυμβαίνει αυτόματα, και χωρίσ προςπάκεια από τον προγραμματιςτι Η διεύθσνζη ηοσ server O controller Οι παράμεηροι ποσ δίνονηαι φς ορίζμαηα ζηην μέθοδο. Εδώ είναι ηο id H μέθοδος ποσ θα εκηελεζηεί

42 42 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (17) : Controller / View- Scaffolding Σι αρχεία παριγαγε θ εντολι αυτι; app/controllers/posts_controller.rb : Ο controller που ηθτιςαμε Περιζχει τισ μεκόδουσ index, list, show, new, edit τισ create, update που υλοποιοφν τθν λειτουργικότθτα (και χρθςιμοποιοφνται από) των new, edit και τζλοσ τθν destroy app/views/posts/list.rhtml app/views/posts/show.rhtml app/views/posts/new.rhtml app/views/posts/edit.rhtml Είναι το view κομμάτι του προγράμματοσ Για κάκε μζκοδο του controller χρειάηεται να ορίςουμε και ζνα αρχείο.rhtml Είναι υπεφκυνο για το «δζςιμο» των δεδομζνων που επιςτρζφονται από τον controller Και τελικά τθν παραγωγι html (κϊδικα) θ οτιδιποτε άλλο κζλουμε, όπωσ xml)

43 43 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (18) : Controller / View- Scaffolding (ςυνζχεια) app/views/layouts/posts.rhtml Ορίηει ζνα γενικό layout, για όλεσ λειτουργίεσ του controller Εδϊ ορίηουμε ουςιαςτικά το τα κομμάτια που είναι κοινά για όλα τα views του controller Πλοιγθςθ Banners Footers Style sheet που κα χρθςιμοποιθκεί κ.λ.π. public/stylesheets/scaffold.css Εδϊ (ςτον φάκελο stylesheets) τοποκετοφνται τα διάφορα css αρχεία Σο scaffold, δθμιουργεί ζνα δικό του, αρκετά απλό css

44 44 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (19) : Controller / View- Scaffolding Ο scaffold generator παρζχει μία βαςικι CRUD λειτουργικότθτα Ζτςι μποροφμε να: Αλλθλεπιδράςουμε με το μοντζλο μασ από πολφ νωρίσ Να αφιςουμε τθν υλοποίθςθ του controller / view για αργότερα Και παράλλθλα να ζχουμε κάτι που να δουλεφει Μποροφμε να το αλλάξουμε κατά βοφλθςθ (ϊςτε να το φζρουμε ςτα μζτρα μασ) Η να γράψουμε εξ ολοκλιρου από τθν αρχι ζναν καινοφριο

45 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (20) : Controller / View- Scaffolding 45 υνικωσ γίνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ, δθλαδι: ιγά, ςιγά αλλάηουμε το scaffold Μζχρι που αλλάηουμε τελείωσ τον κϊδικα και άρα ζχουμε κάτι καινοφριο πάνια ζνασ scaffold generator χρθςιμοποιείται ςτθν τελικι ζκδοςθ μίασ εφαρμογισ Είναι απλά ζνα «εργαλείο» για τα πρϊτα ςτάδια τθσ εφαρμογισ Είναι 100% agile

46 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (1) 46 Σο rails παρζχει πολφ περιςςότερα πράγματα από αυτά που είδαμε μζχρι τϊρα Ο καλφτεροσ τρόποσ για να τα δοφμε είναι ζνα βιβλίο ι on-line μζςα από wiki s κ.λ.π. Θα δοφμε μερικά ακόμα εδϊ, που είναι αρκετά ςθμαντικά, όπωσ: Εκτζλεςθ CRUD λειτουργιϊν ςτα μοντζλα Validations χζςεισ μεταξφ μοντζλων

47 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (2) : CRUD λειτουργίεσ ςτα μοντζλα 47 Προφανϊσ πρζπει να μποροφμε να: Δθμιουργοφμε νζα ςτιγμιότυπα Επεξεργαηόμαςτε τα ιδθ υπάρχοντα Διαγράφουμε ςτιγμιότυπα Αναηθτοφμε ςτιγμιότυπα Λόγω τθσ αυτόματθσ αντικειμενο-ςχεςιακισ αντιςτοίχθςθσ τα περιςςότερα είναι πολφ εφκολα, π.χ. a_post = Post.new a_post.title = Test a_post.description = Double Test a_post.save Αντίςτοιχα εφκολθ είναι θ αναηιτθςθ: all_posts = Post.find :all test_posts = Post.find :all, :conditions => [ title =?, test ] the_first_post = Post.find :first, :group => id

48 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (3) : Validations 48 Ζςτω ότι κζλουμε για κάκε ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Post να ιςχφουν τα εξισ: Να ζχει υποχρεωτικά και τίτλο και περιγραφι Ο τίτλοσ να είναι αυκεντικόσ (δλδ να μθν υπάρχει άλλο post με τον ίδιο) Σο μόνο που χρειάηεται να κάνουμε είναι να προςκζςουμε ςτθν κλάςθ Post τα εξισ: validates_presence_of :title, :description validates_uniqueness_of :title

49 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (4) : Validations 49 Για κάκε validation μπορεί να οριςτεί το πότε κα γίνει ο ζλεγχοσ, π.χ.: Κατά τθν δθμιουργία Κατά τθν αποκικευςθ ςτθν βάςθ Κατά τθν ενθμζρωςθ Κ.λ.π. Τπάρχουν πολλά ακόμα ζτοιμα validations: validates_acceptance_of validates_associeted validates_format_of validates_numericallity_of validates_length_of κ.λ.π. Μποροφμε να ορίςουμε δικά μασ validations: δθμιουργϊντασ μία μζκοδο validate μζςα ςτθν κλάςθ του μοντζλου Δθμιουργϊντασ τισ μεκόδουσ: before_save before_create, after_create before_update Κ.λ.π.

50 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (5) : χζςεισ μοντζλων 50 πάνια θ εφαρμογι κα περιζχει ζνα ι περιςςότερα αςφνδετα μεταξφ τουσ μοντζλα Γι αυτό χρθςιμοποιοφνται και ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων Σο rails δεν κα μποροφςε να μθν υποςτθρίηει άμεςα (και εφκολα) κάτι τζτοιο Ζτςι μερικζσ (βαςικζσ) ςχζςεισ που μποροφμε να ζχουμε είναι: 1 προσ 1 1 προσ Ν Ν προσ Ν Δθλϊνονται μζςα ςτο μοντζλο ωσ εξισ: has_one :<κάποιο μοντζλο> - belongs_to :<το άλλο μοντζλο> has_many :<κάποιο μοντζλο> - belongs_to :<το άλλο μοντζλο> has_and_belongs_to_many :<κάποιο μοντζλο> (και ςτα 2 μοντζλα)

51 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (6) : χζςεισ μοντζλων (βαςικζσ ςχζςεισ) 51

52 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (7) : χζςεισ μοντζλων (βαςικζσ ςχζςεισ) 52

53 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (8) : χζςεισ μοντζλων (βαςικζσ ςχζςεισ) 53

54 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (9) : 54 χζςεισ μοντζλων (επιπρόςκετεσ ςχζςεισ) Κλθρονομικότθτα (για εκλζπτυνςθ μίασ κλάςθσ) Πολυμορφιςμό Acts As List (ςυμπεριφζρεται ςαν λίςτα) Acts As Tree (ςυμπεριφζρεται ςαν δζνδρο χριςιμο π.χ. ςε περίπτωςθ που κζλουμε να μοντελοποιιςουμε ζνα δζνδρο με κατθγορίεσ)

55 Μζροσ ΙΙΙ 55 Συηιτθςθ Επιςκόπθςθ τθσ παρουςίαςθσ θμειϊςεισ / επιςθμάνςεισ Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα Απορίεσ / Ερωτιςεισ Βιβλιογραφία φνδεςμοι

56 Επιςκόπθςθ 56 Αγγίξαμε μόνο τθν επιφάνεια του Rails Σθμαντικό: Δεν είδαμε κακόλου - ουςιαςτικά - το controller / view κομμάτι. Είναι απαραίτθτο να το δει όποιοσ ενδιαφζρεται! Όπωσ αναφζρκθκε ςτθν αρχι ζχει πολλά και δυνατά χαρακτθριςτικά όπωσ: Web Services AJAX Μζχρι και υποςτιριξθ για Asterisk (μζςα από εξωτερικι βιβλιοκικθ) Επίςθσ, υπάρχουν δεκάδεσ / εκατοντάδεσ plugins που μποροφν να μασ λφςουν τα χζρια Αν ςασ φάνθκε ενδιαφζρουςα θ ειςαγωγι αυτι που να δείτε και τα υπόλοιπα

57 θμειϊςεισ / επιςθμάνςεισ 57 Σο rails δεν κάνει για τα πάντα! Ενδείκνυται για ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ Για αυτζσ που κάνει όμωσ, ςου λφνει τα χζρια Αντίςτοιχα frameworks υπάρχουν και για Pearl, PHP, κ.λ.π. Μπορεί να είναι και καλφτερα Όμωσ το rails είχε τθν περιςςότερθ προϊκθςθ / τφχθ Μεγαλφτερθ κοινότθτα χρθςτϊν Καλφτερθ υποςτιριξθ (υποςτθρικτικό υλικό, υποςτιριξθ από web hosting εταιρίεσ κ.λ.π.) Περιςςότεροι προγραμματιςτζσ Σαχφτερθ ανάπτυξθ και εξζλιξθ

58 58

59 Γιατί/πότε να γράψω ςε Rails; 59 Γιατί μποροφμε να φτιάξουμε μία εφαρμογι γριγορα, εφκολα και ζξυπνα! Γιατί κζλουμε να δοκιμάςουμε και να γνωρίςουμε μία νζα προςζγγιςθ για τθν ςχεδίαςθ δικτυακϊν (web) εφαρμογϊν που υποςτθρίηει τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ Όταν κζλουμε να φτιάξουμε μία εφαρμογι που ςυνδζεται ςτενά με μία βάςθ δεδομζνων (και να εκμεταλλευτοφμε πλιρωσ το Active Record) Όταν ζχουμε τθν δυνατότθτα να «φιλοξενιςουμε» τθν εφαρμογι μασ κάπου που ξζρουμε ότι υποςτθρίηεται ςωςτά θ Ruby και το Rails

60 Γιατί/πότε να ΜΗΝ γράψω ςε Rails; 60 Όταν κζλουμε κάτι απλό, όπωσ π.χ. μία απλι φόρμα επικοινωνίασ! Σο γράφουμε ςε PHP Γιατί το Rails ακόμα ζχει κάποια προβλιματα ςε αρκετοφσ web hosting providers, ενϊ ςε κάποιουσ δεν υποςτθρίηεται καν Γιατί δεν ξζρουμε Ruby (να ζνασ καλόσ λόγοσ να μάκουμε! :-D) Γιατί ενδεχομζνωσ να μθν βροφμε εφκολα κάποιον που να ζχει εμπειρία ςε αυτό (και ζτςι να μθν μποροφμε να ςυνεργαςτοφμε, να πουλιςουμε μία εφαρμογι ςε κάποιον κ.λ.π.)

61 Μζχρι τθν επόμενθ φορά Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ και για τισ απορίεσ μετά τθν παρουςίαςθ ςυνεχίηουμε να ςασ ακοφμε ςτο:

62 Βιβλιογραφία - φνδεςμοι 62 Pragmatic Programmers: Agile software development using Rails [Second Edition] Rails cheatsheet (ζνασ γριγοροσ οδθγόσ αναφοράσ για το api του rails)

63 63 Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU GNU Free Documentation Licence

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Αλαμπουρνέζικη ορολογία Για διαδραςτικοφσ, ςυμμετοχικοφσ ιςτότοπουσ Για αποκικευςθ ςτοιχείων και δεδομζνων πολλών χρθςτών Ζτοιμθ υποδομι βαςιςμζνθ ςε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

GNSS Solutions guide. 1. Create new Project

GNSS Solutions guide. 1. Create new Project GNSS Solutions guide 1. Create new Project 2. Import Raw Data Αναλόγωσ τον τφπο των δεδομζνων επιλζγουμε αντίςτοιχα το Files of type. παράδειγμα ζχουν επιλεγεί για ειςαγωγι αρχεία τφπου RINEX. το Με τθν

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ 3

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ 3 ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ dpap@unipi.gr ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΙΑΣ ΕΩΤΗΜΑΤΑ SQL (1/2) Δθμιοφργθςε τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

φνδεςη με βάςη δεδομζνων

φνδεςη με βάςη δεδομζνων φνδεςη με βάςη δεδομζνων Όλεσ οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ χρειάηονται και μια μζκοδο μόνιμθσ αποκικευςθσ των πλθροφοριϊν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μπορεί να είναι άρκρα, χριςτεσ, προϊόντα κ.α., ανάλογα με τθ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαςτηριακή Άςκηςη: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένεσ Διαδικαςίεσ (Stored Procedures):

9η Εργαςτηριακή Άςκηςη: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένεσ Διαδικαςίεσ (Stored Procedures): 9η Εργαςτηριακή Άςκηςη: Stored Procedures - Triggers κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςτθριακισ άςκθςθσ, είναι θ εξοικείωςθ του ςπουδαςτι με τθ δθμιουργία αποκθκευμζνων διαδικαςιϊν (Stored Procedures) και ςκανδάλθσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Βάρειπ Δεδξμέμωμ. Επγαστήπιο ΙΙ. Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ

Βάρειπ Δεδξμέμωμ. Επγαστήπιο ΙΙ. Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ Βάρειπ Δεδξμέμωμ Επγαστήπιο ΙΙ Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ 2016-2017 2 Σκξπόπ ςξσ 2 ξσ εογαρςηοίξσ Σκοπόρ αςτού τος επγαστεπίος είναι: Η μελέτε επωτεμάτων σε μία μόνο σσέσε. Εξετάδοςμε τοςρ τελεστέρ επιλογήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Ιωάννθσ Κατάκθσ Πολυδιάςτατοι πίνακεσ o Μζχρι τϊρα μιλοφςαμε για μονοδιάςτατουσ πίνακεσ ι int age[5]= 31,28,31,30,31; o Για παράλλθλουσ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 1

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ sum. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ a 5 b 6 sum a+b sum ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα