RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Web development that doesn t hurt! Έκδοζη Ιαν 2007 Νίκοσ Δθμθτρακόπουλοσ

2 2 Copyright 2007 Dimitrakopoulos Nikolaos Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A link to the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Copyright 2007 Δθμθτρακόπουλοσ Νικόλαοσ Παρζχεται θ άδεια για αντιγραφι, δθμοςίευςθ ι/και μεταποίθςθ αυτοφ του εγγράφου υπό τουσ όρουσ τθσ Άδειασ Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU, Ζκδοςθ 1.2 ι μεταγενζςτερθσ ζκδοςθσ δθμοςιευμζνθσ από το Free Software Foundation δεν περιλαμβάνονται Αμετάβλθτα Αποςπάςματα, Κείμενο Εμπροςκοφφλλου και Κείμενο Οπιςκοφφλλου. Ζνασ ςφνδεςμοσ που περιζχει τθν Άδεια Χριςθσ περιλαμβάνεται ςτο τμιμα με τίτλο Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU".

3 Rails??? 3 Μία πλατφόρμα (framework) ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν βαςιςμζνο ςτθν Ruby Τποςτθρίηει πλιρωσ και εγγενϊσ όλεσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τάςεισ: MVC αρχιτεκτονικι ORM (αντικειμενοςχεςιακι αντιςτοίχθςθ) AJAX λειτουργικότθτα Web Services Templating για το layout των ςελίδων χρθςιμοποιϊντασ εμφωλευμζνο Ruby κϊδικα ςε html, CSS, Javascript κ.λ.π. Σε όςουσ αρζςουν τα buzzwords -> Είναι web2.0

4 Outline 4 Μζροσ Ι - Θεωρία Μζροσ ΙΙ - Υλοποίθςθ Σι είναι ζνα framework Ιςτορία του Rails Φιλοςοφία του Rails framework Βαςικά υςτατικά Άλλα εργαλεία Σεχνικά κζματα Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ Επεκτείνοντασ τθν εφαρμογι Μζροσ ΙΙI Συηιτθςθ θμειϊςεισ / επιςθμάνςεισ Πλεονεκτιματα / μειονεκτιματα Βιβλιογραφία / φνδεςμοι

5 Μζροσ Ι 5 Θεωρία Σι είναι ζνα framework Ιςτορία του Rails Φιλοςοφία του Rails framework DRY Convention over configuration MVC αρχιτεκτονικι Agile Βαςικά υςτατικά Active Record Action Pack Prototype Action Mailer Action Web Service Άλλα εργαλεία Scripts για παραγωγι κϊδικα Migrations

6 Σι είναι ζνα framework 6 Γενικά, ζνα framework είναι: μία υποςτθρικτικι δομι ι αλλιϊσ ζνασ «ςκελετόσ» χρθςιμοποιείται ςαν βάςθ για κάτι το οποίο καταςκευάηεται Αυτό διαφοροποιεί και Μπορεί να εμπεριζχει: μία απλι βιβλιοκικθ υποςτθρικτικά προγράμματα από ζνα framework! βιβλιοκικεσ κάποια scripting γλϊςςα προγραμματιςμοφ άλλο λογιςμικό Ζνα framework είναι ςτοχευμζνο ςε ςυγκεκριμζνθ/εσ τεχνολογία/εσ Ζχει μία ςυγκεκριμζνθ «ροι» που πρζπει να ακολουκθκεί από τον προγραμματιςτι (π.χ. τθν MVC, όπωσ κα δοφμε ςτο Rails) Χρθςιμοποιϊντασ ζνα framework για τθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επιτυγχάνεται: Μεγάλθ επαναχρθςιμοποίθςθ κϊδικα Λιγότεροσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για λιψθ αποφάςεων που ζχουν να κάνουν με λεπτομζρειεσ «χαμθλοφ επιπζδου» Περιςςότεροσ χρόνοσ ζτςι, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιτευχκοφν οι απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ

7 Ιςτορία του Rails 7 Σο Rails εξιχκθ από τον David Heinemeier Hansson από τθν δουλειά του ςτο basecamp.com (ζνα εργαλείο για διαχείριςθ / οργάνωςθ ζργων (project management) τθσ 37signals) Δθμοςιεφτθκε ςτον web για πρϊτθ φορά τον Ιοφλιο του Η ζκδοςθ 1.0 κυκλοφόρθςε ςτισ 13 Δεκεμβρίου του 2005 Η ζκδοςθ 1.1 κυκλοφόρθςε ςτισ 28 Μαρτίου του 2006 Σον Αφγουςτο του 2006 ανακοινϊκθκε από τθν Apple ότι το Mac OS X v10.5 ( Leopard ), που αναμζνεται να κυκλοφοριςει το 2007, κα εμπεριζχει το Rails framework [2] Μζςα ςτισ αρχζσ του 2007 αναμζνεται θ ζκδοςθ 1.2

8 Φιλοςοφία του Rails (1) 8 Αξίωμα 1 ο : Μθν επαναλαμβάνεισ τον εαυτό ςου! (DRY Don t Repeat Yourself) Αξίωμα 2 ο : Προτυποποίθςθ αντί διαμόρφωςθσ! (convention over configuration)

9 Φιλοςοφία του Rails (2) : DRY 9 Σι ςθμαίνει πρακτικά το 1 ο αξίωμα; Ότι θ πλθροφορία δεν κα πρζπει να υπάρχει δφο (ι και περιςςότερεσ) φορζσ Αυτό γιατί διπλότυπθ πλθροφορία ςθμαίνει: Δυςκολία ςτισ αλλαγζσ Μειωμζνθ διαφάνεια Αυξθμζνθ πικανότθτα για «αςυνζπειεσ» ςτον κϊδικα Η αρχι αυτι γενικεφεται και ςτα εξισ: τα ςχιματα τθσ βάςθσ δεδομζνων (database schema) τα πλάνα δοκιμϊν (test plans) Ακόμα και ςτθν τεκμθρίωςθ (documentation) Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι αυτι επιτυχϊσ, ςθμαίνει ότι θ αλλαγι ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου δεν επθρεάηει τα υπόλοιπα, λογικά αςφνδετα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ Επιπλζον, ςτοιχεία που ςυνδζονται λογικά, αλλάηουν ομοιογενϊσ και απόλυτα προβλζψιμα και ζτςι είναι ςυγχρονιςμζνα

10 Φιλοςοφία του Rails (3) : Convention over configuration 10 Σι ςθμαίνει το 2 ο αξίωμα; Ο προγραμματιςτισ χρειάηεται να ορίςει μόνο τισ παραμζτρουσ που δεν είναι δυνατόν να «προτυποποιθκοφν» Π.χ.: Μία κλάςθ Post μπορεί αυτομάτωσ να ςυςχετιςτεί με ζναν πίνακα posts Ζτςι, οι «ςυμβάςεισ» που χρθςιμοποιοφνται από το Rails μποροφν να μειϊςουν αιςκθτά τον κϊδικα που χρειάηεται να γραφεί Φυςικά, οι ςυμβάςεισ αυτζσ μποροφν να αλλάξουν όταν αυτό είναι απαραίτθτο / επικυμθτό

11 Φιλοςοφία του Rails (4) : Agile 11 Agile ςθμαίνει ευκίνθτοσ, ςβζλτοσ Η μεκοδολογία αυτι είναι μία οικογζνεια μεκόδων για τθν διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων (γενικά) που ζχει προτακεί, ζχοντασ όμωσ κατά νου, κυρίωσ το λογιςμικό Ουςιαςτικά μιλάμε για τθν δθμιουργία λογιςμικοφ με ζναν πιο «ελαφρφ», «γριγορο» και ανκρωποκεντρικό τρόπο

12 Φιλοςοφία του Rails (5) : Agile Manifesto 12 Η ευχαρίςτθςθ του πελάτθ με άμεςθ και ςυνεχι παράδοςθ χριςιμου λογιςμικοφ Σο λειτουργικό λογιςμικό παραδίδεται ςυχνά (εβδομάδεσ αντί για μινεσ) Σο λειτουργικό λογιςμικό είναι το πρωταρχικό κριτιριο για τθν μζτρθςθ τθσ προόδου Ακόμα και αλλαγζσ που ανακφπτουν αργότερα είναι ευπρόςδεκτεσ τενι, κακθμερινι ςυνεργαςία μεταξφ επιχειρθματιϊν και προγραμματιςτϊν υηιτθςθ πρόςωπο-με-πρόςωπο είναι θ καλφτερθ μορφι επικοινωνίασ υνεχισ προςοχι ςτθν τεχνικι αρτιότθτα και τον καλό ςχεδιαςμό Απλότθτα Αυτό-διαχειριηόμενεσ ομάδεσ υχνι προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ περιςτάςεων

13 Φιλοςοφία του Rails (6) : MVC Αρχιτεκτονικι 13 Σο Rails χρθςιμοποιεί τθν MVC αρχιτεκτονικι (Model-View-Controller): Model: Σα δεδομζνα μασ ι αλλιϊσ θ επιχειρθςιακι λογικι τθσ εφαρμογισ μασ View: Σο επίπεδο παρουςίαςθσ, δθλαδι το πϊσ εμφανίηονται τα αποτελζςματα / δεδομζνα Controller: Η διεπαφι με τον χριςτθ και ουςιαςτικά θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ

14 Δομικά ςυςτατικά του Rails (1) 14 Active Record Αντικειμενοςχεςιακι αντιςτοίχθςθ (object-relation mapping ORM) Ουςιαςτικά θ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν βάςθ δεδομζνων και τθν επιχειρθςιακι λογικι του προγράμματοσ, δθλαδι τα μοντζλα/κλάςεισ. Π.χ.: table: people <-> class Person Action Pack Πρακτικά όλθ θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ από τθν πλευρά του χριςτθ. Εδϊ υλοποιείται τόςο το ςτρϊμα παρουςίαςθσ (View) όςο και ο controller τθσ MVC αρχιτεκτονικισ. Σο κομμάτι του controller χειρίηεται τισ ειςερχόμενεσ αιτιςεισ από τον browser του χριςτθ και τισ δρομολογεί ςτθν κατάλλθλθ μζκοδο μίασ κλάςθσ controller. Σο κομμάτι τθσ παρουςίαςθσ «ςυνκζτει» τθν απάντθςθ που κα ςταλκεί πίςω ςτον browser του χριςτθ (π.χ. ςε html, xml, κ.λ.π.)

15 Δομικά ςυςτατικά του Rails (2) 15 Prototype Σο κομμάτι που υλοποιεί τθν AJAX λειτουργικότθτα του site, όπωσ drag-and-drop, οπτικά εφζ κ.λ.π. Action Mailer Σο κομμάτι που χειρίηεται τθν λιψθ και τθν αποςτολι s. Action Web Service Σο κομμάτι που επιτρζπει με ευκολία να προςκζςουμε ζνα web service ςτθν εφαρμογι. Τποςτθρίηει όλεσ τισ γνωςτζσ και διαδεδομζνεσ τεχνολογίεσ, όπωσ: SOAP REST XML-RPC WSDL

16 16 Δομικά ςυςτατικά του Rails + MVC

17 Άλλα «εργαλεία» (1) : Scripts / Generators 17 το Rails περιλαμβάνονται κάποια αρχεία για τθν παραγωγι ζτοιμου κϊδικα Π.χ.: Για τθν δθμιουργία ενόσ controller, ενόσ model, κ.λ.π. Για τθν δθμιουργία ζτοιμων «ειδών» controllers, όπωσ π.χ. του scaffold Για τθν δθμιουργία ενόσ migration (που θα δοφμε ςτην ςυνζχεια τι είναι) Ζτςι γλιτϊνουμε από κάποιεσ τυπικζσ / βαρετζσ διαδικαςίεσ -> υγκεντρωνόμαςτε ςτο πραγματικό ηθτοφμενο, δλδ την δημιουργία τησ εφαρμογήσ μασ!

18 Άλλα «εργαλεία» (2) : 18 Σρία ταυτόχρονα περιβάλλοντα εργαςίασ! Δεν κα ιταν ωραία να μποροφςαμε να βλζπουμε ςε πραγματικό χρόνο τισ αλλαγζσ που κάνουμε ςτθν εφαρμογι; Αυτό κα είχε πολλά όμωσ προβλιματα: Προβλιματα απόδοςθσ, αφοφ κάκε φορά κα ζπρεπε να επαναφορτϊνεται όλθ θ εφαρμογι (και ςτον browser του χριςτθ αλλά και ςτον server) Και κυρίωσ, δεν κα κζλαμε ο χριςτθσ να βλζπει το ίδιο φυςικά όςο εμείσ «παίηουμε» με τθν εφαρμογι! Επίςθσ δεν κα ιταν βολικό να μποροφςαμε να κάνουμε κάποιεσ δοκιμζσ χωρίσ να επθρεάηεται θ κανονικι εφαρμογι;

19 Άλλα «εργαλεία» (3) : 19 Σρία ταυτόχρονα περιβάλλοντα εργαςίασ! Φυςικά και γίνεται! Σρία (ταυτόχρονα) περιβάλλοντα εργαςίασ: Development Production Testing Σο κακζνα χρθςιμοποιεί τθν δικιά του ζκδοςθ κϊδικα και τθν δικιά του βάςθ! Ζτςι: το development, βλζπουμε δυναμικά τισ αλλαγζσ που κάνουμε το testing βάηουμε κάποιον δοκιμαςτικό κϊδικα που προςπακεί να «προβλζψει» τθν ςυμπεριφορά τθσ εφαρμογισ μασ Όταν αποφαςίςουμε ότι κζλουμε να δθμοςιεφςουμε τθν καινοφρια ζκδοςθ αυτό γίνεται με μία εντολι Φυςικά, κακ όλθ τθν διάρκεια αυτι, ο χριςτθσ εξακολουκεί να «βλζπει» τθν ζκδοςθ που δουλεφει ςωςτά!

20 Άλλα «εργαλεία» (4) : Migrations 20 Ποτζ μία εφαρμογι ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ δεν παραμζνει ςτακερι Ζτςι, πρζπει ςυνεχϊσ να εξελίςςεται θ βάςθ δεδομζνων (αφοφ αντικατοπτρίηει τθν επιχειρθςιακι λογικι) Πϊσ γίνεται να μθν «χάνουμε τθν μπάλα» και να μθν μασ φοβίηει μια ενδεχόμενθ αλλαγι; Πϊσ μποροφμε με αςφάλεια να επιςτρζψουμε ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ που βριςκόταν θ βάςθ εάν κάτι δεν πάει καλά; Η απάντθςθ είναι απλι: Migrations!

21 Άλλα «εργαλεία» (5) : Plugins 21 Σο Rails υποςτθρίηει τθν χριςθ plugins Ζνα plugin μπορεί να τροποποιεί ι να επεκτείνει μία λειτουργία του framework. Σα plugins παρζχουν: Ζναν τρόπο ϊςτε οι προγραμματιςτζσ να μοιράηονται ιδζεσ «αιχμισ» χωρίσ να «πειράηουν» τον κυρίωσ κϊδικα του rails Μία κατανεμθμζνθ αρχιτεκτονικι που επιτρζπει ςε πακζτα κϊδικα να ανανεϊνονται ανεξάρτθτα Ζνα τρόπο ςτουσ βαςικοφσ προγραμματιςτζσ του rails, ϊςτε να παρζχουν νζεσ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ γριγορα και χωρίσ να επθρεάηουν τον υπάρχοντα κϊδικα Παραδείγματα τζτοιων plugins: acts_as_taggable mixin για αντικείμενα τθσ κλάςθσ ActiveRecord (ειςαγωγι tags ςε ζνα μοντζλο) file_column για τθν κλάςθ ActiveRecord (κάνει το ανζβαςμα αρχείων και τθν αλλαγι του μεγζκουσ μίασ εικόνασ εφκολο) globalize (προςκζτει πολυγλωςςικι και διεκνοποιθμζνθ (i18n) υποςτιριξθ ςτο Rails)

22 Μζροσ ΙΙ 22 Υλοποίθςθ Σεχνικά κζματα: Εγκατάςταςθ του Rails Τποςτθριηόμενοι web servers Τποςτθριηόμενεσ βάςεισ δεδομζνων Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ: Δθμιουργία μίασ εφαρμογισ ςτο Rails Δομι καταλόγων Εκκίνθςθ του ενςωματωμζνου web server Δθμιουργία τθσ βάςθσ Βαςικζσ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ χεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ Σα μοντζλα Οι controllers Η εμφάνιςθ Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι: CRUD λειτουργίεσ ςτα μοντζλα Validations χζςεισ μεταξφ μοντζλων

23 Σεχνικά κζματα (1) : Εγκατάςταςθ του Rails 23 Ζχοντασ εγκαταςτιςει τθν Ruby και το Gems εκτελοφμε απλά: gem install rails --include-dependencies ι sudo gem install rails --include-dependencies (για *nix περιβάλλοντα) Άλλοι τρόποι: Με κάποιον package-manager του λειτουργικοφ (π.χ. το apt για debian-based ςυςτιματα) Με ζτοιμα πακζτα που μποροφμε να βροφμε ςτο internet, και περιλαμβάνουν τα πάντα (web server, βάςθ δεδομζνων, Ruby, Rails, άλλεσ βιβλιοκικεσ και προγράμματα, κ.λ.π.), όπωσ: Locomotive (για Mac OS X) Instant Rails (για Windows)

24 Σεχνικά κζματα (2) : Τποςτθριηόμενοι web servers 24 Apache Lighttpd Σθμαντικό! Ο web server πρζπει να τρζχει επίςθσ: FastCGI SCGI Mongrel Επίςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ο ενςωματωμζνοσ server (WEBrick), αλλά ςυςτινεται μόνο για το development

25 Σεχνικά κζματα (3) : Τποςτθριηόμενεσ Βάςεισ Δεδομζνων 25 MySQL PostgreSQL SQLite Oracle SQL Server DB2 Firebird

26 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (1) : Δθμιουργία μίασ εφαρμογισ ςτο Rails 26 Ασ δθμιουργιςουμε ζνα πολφ απλό blog Σο rails κα φτιάξει για εμάσ όλο τον ςκελετό τθσ εφαρμογισ (καταλόγουσ, scripts που κα χρθςιμοποιιςουμε, κ.λ.π.) C:\ κάποιο path \>rails simple-blog create app/controllers create app/helpers create app/models create app/views/layouts create config/environments create components

27 27 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (2) : Δομι καταλόγων Ο κϊδικασ για τουσ controllers Αρχεία με βοθκθτικό κϊδικα που χρθςιμοποιοφνται από τα views O κϊδικασ για τα μοντζλα O κϊδικασ για τα views (κάκε view αρχείο αντιςτοιχεί ςε μία μζκοδο ενόσ controller) Αντίςτοιχα με τα views μόνο που εδϊ είναι για κάκε controller Οι ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ Οτιδιποτε ςχετικό με τθν βάςθ (κυρίωσ τα αρχεία για τα migrations αλλά και sql αρχεία) Σο ςτατικό περιεχόμενο τθσ ςελίδασ (όπωσ τα style sheets, εικόνεσ, κ.λ.π.) Εξωτερικά plugins (είτε δικά μασ, είτε άλλων)

28 28 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (3) : Εκκίνθςθ του WEBrick server C:\...\simple-blog> ruby script\server

29 29 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (4) : Εκκίνθςθ του WEBrick server

30 30 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (5) : Δθμιουργία τθσ βάςθσ Χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία τθσ mysql δθμιουργοφμε τθν βάςθ που κα χρθςιμοποιιςει θ εφαρμογι: C:\mysqladmin -u root -p create simple-blog_development Enter password: ****** θμείωςθ 1: όπωσ αναφζρκθκε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε από τισ υποςτθριηόμενεσ βάςεισ. Εμείσ ςτο παράδειγμα κα χρθςιμοποιιςουμε τθν mysql μιασ και είναι θ πιο διαδεδομζνθ θμείωςθ 2: όπωσ επίςθσ είπαμε, το Rails ζχει 3 ταυτόχρονα περιβάλλοντα. Εμείσ εδϊ κα επικεντρωκοφμε μόνο ςτο development κομμάτι. Κατά ςφμβαςθ τα ονόματα για τισ βάςεισ είναι: xxx_development xxx_production xxx_testing

31 31 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (6) : Βαςικζσ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ Πρζπει να δθλϊςουμε κάποιεσ παραμζτρουσ για τθν βάςθ ςτο Rails Για τον ςκοπό αυτό επεξεργαηόμαςτε το αρχείο config/database.yml Με το μόνο που κα αςχολθκοφμε είναι με το κομμάτι development. Σο μόνο που χρειάηεται να αλλάηουμε προσ το παρόν είναι το κομμάτι με τον κωδικό development: adapter: mysql database: simple-blog_development username: root password: host: localhost development: adapter: mysql database: simple-blog_development username: root password: pass host: localhost Για να επιβεβαιϊςουμε ότι όλα πιγαν καλά πλθκτρολογοφμε rake db:migrate Σο αποτζλεςμα κα πρζπει να είναι κάτι του ςτυλ: (in C:/ /simple-blog) θμείωςθ: θ εντολι rake κάνει πολφ παραπάνω πράγματα, ςτα οποία δεν κα αναφερκοφμε (τουλάχιςτον όχι ακόμα)

32 32 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (7) : χεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ Θζλουμε να μποροφμε: Να δθμιουργοφμε νζα posts Να βλζπουμε τα ιδθ υπάρχοντα Να επεξεργαηόμαςτε τα ιδθ υπάρχοντα Να διαγράφουμε κάποιο post Κοινϊσ, κζλουμε λειτουργικότθτα CRUD (Create, Read, Update, Delete) Σο κάκε Post για αρχι κζλουμε να ζχει: Σίτλο Κείμενο Ημερομθνία δθμιουργίασ

33 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (8) : Σα μοντζλα Δθμιουργία ενόσ μοντζλου 33 Πρϊτα κα φτιάξουμε τα μοντζλα τθσ εφαρμογισ (δθλαδι τθσ οντότθτεσ που τθν αποτελοφν) Λζμε ςτο rails να το φτιάξει για μασ: C:\...\> ruby script\generate model post Βλζπουμε ότι αυτό δθμιουργεί διάφορα πράγματα: create app/models/post.rb create test/unit/post_test.rb create test/fixtures/posts.yml create db/migrate create db/migrate/001_create_posts.rb Από αυτά μασ ενδιαφζρουν μόνο τα δφο προσ το παρόν

34 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (9) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα 34 Για τθν δθμιουργία του πίνακα υπάρχουν δφο τρόποι: SQL (είτε μζςα από command line, είτε με κάποιο εργαλείο όπωσ phpmyadmin κ.λ.π.) Μζςα από το rails: Γράφουμε ςε ruby Σο rails απλοποιεί τα πράγματα για μασ, χρθςιμοποιϊντασ αυτόματα τισ ςυμβάςεισ του Γράφουμε ζξυπνα, γριγορα Γράφουμε πολφ λιγότερο επαναλαμβανόμενο (άρα και άχρθςτο) κϊδικα DRY Ασ πάρουμε μία πρϊτθ γεφςθ από τα migrations

35 35 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (10) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα Σο rails δθμιοφργθςε για μασ το db\migrate\001_create_posts.rb Ασ δοφμε τι περιζχει class CreatePosts < ActiveRecord::Migration end def self.up end create_table :posts do t end # t.column :name, :string def self.down end drop_table :posts Αφξον αρικμόσ Περιγραφι Η μέθοδος ασηή θα εκηελεζηεί όηαν θα κάνοσμε ηην αλλαγή ζηην βάζη Ανηίζηοιτα, ασηή θα εκηελεζηεί όηαν θα θελήζοσμε για κάποιο λόγο να επιζηρέυοσμε ζηην προηγούμενη καηάζηαζη ηης βάζης!

36 36 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (11) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα class CreatePosts < ActiveRecord::Migration def self.up create_table :posts do t t.column :title, :string t.column :description, :text t.column :creation_date, :datetime end end def self.down drop_table :posts end end Δθμιουργοφμε ζναν πίνακα με όνομα posts Δθμιουργοφμε τισ εξισ ςτιλεσ: title (string) description (text) creation_date (θμερομθνία και ϊρα) Διαγράφουμε τον πίνακα posts από τθν βάςθ Εκτελοφμε και πάλι τθν εντολι rake db:migrate και πρζπει να μασ δϊςει ςαν αποτζλεςμα: == CreatePosts: migrating============================================== -- create_table(:posts) -> s == CreatePosts: migrated (0.7820s) ======================================

37 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (12) : Σα μοντζλα Δθμιουργϊντασ τον πίνακα 37 :string, :text :integer, :float :datetime, :timestamp, :time, :date :binary, :boolean

38 38 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (13) : Σα μοντζλα Σο άλλο αρχείο που μασ ενδιαφζρει είναι το app/models/post.rb Σο μόνο που περιζχει αρχικά: class Post < ActiveRecord::Base end Εφόςον δεν κζλουμε να ειςάγουμε κάποια επιπλζον λειτουργία μασ αρκοφν οι δφο αυτζσ γραμμζσ (που δεν τισ γράψαμε καν εμείσ ) Ζχει αυτομάτωσ αντιςτοιχθκεί με τθν βάςθ και άρα περιζχει όλα τα δεδομζνα του πίνακα posts!

39 39 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (14) : Σα μοντζλα ΠΡΟΟΧΗ!!! Σο rails χρθςιμοποιεί κάποιεσ ςθμαντικζσ ςυμβάςεισ (εκτόσ και αν ορίςουμε εμείσ διαφορετικά): Σο όνομα του μοντζλου είναι ςτον ενικό (post) ενϊ του πίνακα ςτον πλθκυντικό (posts) Θεωρεί ότι ο πίνακασ ζχει ωσ πρωτεφον κλειδί τθν ςτιλθ με όνομα id Χρθςιμοποιϊντασ τα migrations, αυτά γίνονται αυτόματα ε SQL όμωσ, χρειάηεται να τα κακορίςουμε εμείσ! Π.χ. πρζπει να δθλϊςουμε μία ςτιλθ με όνομα id που να είναι πρωτεφον κλειδί και να αυξάνεται αυτόματα κατά 1 Και διάφορεσ άλλεσ (μερικζσ κα αναφερκοφν)

40 40 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (15) : Controller / View- Scaffolding Ασ κάνουμε μερικά «μαγικά» ruby script\generate scaffold post posts Και ασ ρίξουμε μια ματιά ςτον browser μασ (http://localhost:3000/posts)

41 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (16) : Controller / View- Scaffolding 41 Πριν δοφμε τον κϊδικα: Ο controller είναι υπεφκυνοσ και για το routing Δθλαδι για τον χειριςμό των διευκφνςεων ςτον browser Σο Rails παρζχει το μθχανιςμό για «ανκρϊπινα» urls και όχι κάτι που καταλαβαίνει μόνο θ εφαρμογι Σο καλφτερο είναι, ότι αυτό ςυμβαίνει αυτόματα, και χωρίσ προςπάκεια από τον προγραμματιςτι Η διεύθσνζη ηοσ server O controller Οι παράμεηροι ποσ δίνονηαι φς ορίζμαηα ζηην μέθοδο. Εδώ είναι ηο id H μέθοδος ποσ θα εκηελεζηεί

42 42 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (17) : Controller / View- Scaffolding Σι αρχεία παριγαγε θ εντολι αυτι; app/controllers/posts_controller.rb : Ο controller που ηθτιςαμε Περιζχει τισ μεκόδουσ index, list, show, new, edit τισ create, update που υλοποιοφν τθν λειτουργικότθτα (και χρθςιμοποιοφνται από) των new, edit και τζλοσ τθν destroy app/views/posts/list.rhtml app/views/posts/show.rhtml app/views/posts/new.rhtml app/views/posts/edit.rhtml Είναι το view κομμάτι του προγράμματοσ Για κάκε μζκοδο του controller χρειάηεται να ορίςουμε και ζνα αρχείο.rhtml Είναι υπεφκυνο για το «δζςιμο» των δεδομζνων που επιςτρζφονται από τον controller Και τελικά τθν παραγωγι html (κϊδικα) θ οτιδιποτε άλλο κζλουμε, όπωσ xml)

43 43 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (18) : Controller / View- Scaffolding (ςυνζχεια) app/views/layouts/posts.rhtml Ορίηει ζνα γενικό layout, για όλεσ λειτουργίεσ του controller Εδϊ ορίηουμε ουςιαςτικά το τα κομμάτια που είναι κοινά για όλα τα views του controller Πλοιγθςθ Banners Footers Style sheet που κα χρθςιμοποιθκεί κ.λ.π. public/stylesheets/scaffold.css Εδϊ (ςτον φάκελο stylesheets) τοποκετοφνται τα διάφορα css αρχεία Σο scaffold, δθμιουργεί ζνα δικό του, αρκετά απλό css

44 44 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (19) : Controller / View- Scaffolding Ο scaffold generator παρζχει μία βαςικι CRUD λειτουργικότθτα Ζτςι μποροφμε να: Αλλθλεπιδράςουμε με το μοντζλο μασ από πολφ νωρίσ Να αφιςουμε τθν υλοποίθςθ του controller / view για αργότερα Και παράλλθλα να ζχουμε κάτι που να δουλεφει Μποροφμε να το αλλάξουμε κατά βοφλθςθ (ϊςτε να το φζρουμε ςτα μζτρα μασ) Η να γράψουμε εξ ολοκλιρου από τθν αρχι ζναν καινοφριο

45 Δθμιουργία μίασ βαςικισ εφαρμογισ (20) : Controller / View- Scaffolding 45 υνικωσ γίνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ, δθλαδι: ιγά, ςιγά αλλάηουμε το scaffold Μζχρι που αλλάηουμε τελείωσ τον κϊδικα και άρα ζχουμε κάτι καινοφριο πάνια ζνασ scaffold generator χρθςιμοποιείται ςτθν τελικι ζκδοςθ μίασ εφαρμογισ Είναι απλά ζνα «εργαλείο» για τα πρϊτα ςτάδια τθσ εφαρμογισ Είναι 100% agile

46 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (1) 46 Σο rails παρζχει πολφ περιςςότερα πράγματα από αυτά που είδαμε μζχρι τϊρα Ο καλφτεροσ τρόποσ για να τα δοφμε είναι ζνα βιβλίο ι on-line μζςα από wiki s κ.λ.π. Θα δοφμε μερικά ακόμα εδϊ, που είναι αρκετά ςθμαντικά, όπωσ: Εκτζλεςθ CRUD λειτουργιϊν ςτα μοντζλα Validations χζςεισ μεταξφ μοντζλων

47 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (2) : CRUD λειτουργίεσ ςτα μοντζλα 47 Προφανϊσ πρζπει να μποροφμε να: Δθμιουργοφμε νζα ςτιγμιότυπα Επεξεργαηόμαςτε τα ιδθ υπάρχοντα Διαγράφουμε ςτιγμιότυπα Αναηθτοφμε ςτιγμιότυπα Λόγω τθσ αυτόματθσ αντικειμενο-ςχεςιακισ αντιςτοίχθςθσ τα περιςςότερα είναι πολφ εφκολα, π.χ. a_post = Post.new a_post.title = Test a_post.description = Double Test a_post.save Αντίςτοιχα εφκολθ είναι θ αναηιτθςθ: all_posts = Post.find :all test_posts = Post.find :all, :conditions => [ title =?, test ] the_first_post = Post.find :first, :group => id

48 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (3) : Validations 48 Ζςτω ότι κζλουμε για κάκε ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Post να ιςχφουν τα εξισ: Να ζχει υποχρεωτικά και τίτλο και περιγραφι Ο τίτλοσ να είναι αυκεντικόσ (δλδ να μθν υπάρχει άλλο post με τον ίδιο) Σο μόνο που χρειάηεται να κάνουμε είναι να προςκζςουμε ςτθν κλάςθ Post τα εξισ: validates_presence_of :title, :description validates_uniqueness_of :title

49 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (4) : Validations 49 Για κάκε validation μπορεί να οριςτεί το πότε κα γίνει ο ζλεγχοσ, π.χ.: Κατά τθν δθμιουργία Κατά τθν αποκικευςθ ςτθν βάςθ Κατά τθν ενθμζρωςθ Κ.λ.π. Τπάρχουν πολλά ακόμα ζτοιμα validations: validates_acceptance_of validates_associeted validates_format_of validates_numericallity_of validates_length_of κ.λ.π. Μποροφμε να ορίςουμε δικά μασ validations: δθμιουργϊντασ μία μζκοδο validate μζςα ςτθν κλάςθ του μοντζλου Δθμιουργϊντασ τισ μεκόδουσ: before_save before_create, after_create before_update Κ.λ.π.

50 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (5) : χζςεισ μοντζλων 50 πάνια θ εφαρμογι κα περιζχει ζνα ι περιςςότερα αςφνδετα μεταξφ τουσ μοντζλα Γι αυτό χρθςιμοποιοφνται και ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων Σο rails δεν κα μποροφςε να μθν υποςτθρίηει άμεςα (και εφκολα) κάτι τζτοιο Ζτςι μερικζσ (βαςικζσ) ςχζςεισ που μποροφμε να ζχουμε είναι: 1 προσ 1 1 προσ Ν Ν προσ Ν Δθλϊνονται μζςα ςτο μοντζλο ωσ εξισ: has_one :<κάποιο μοντζλο> - belongs_to :<το άλλο μοντζλο> has_many :<κάποιο μοντζλο> - belongs_to :<το άλλο μοντζλο> has_and_belongs_to_many :<κάποιο μοντζλο> (και ςτα 2 μοντζλα)

51 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (6) : χζςεισ μοντζλων (βαςικζσ ςχζςεισ) 51

52 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (7) : χζςεισ μοντζλων (βαςικζσ ςχζςεισ) 52

53 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (8) : χζςεισ μοντζλων (βαςικζσ ςχζςεισ) 53

54 Επεκτείνοντασ μία εφαρμογι (9) : 54 χζςεισ μοντζλων (επιπρόςκετεσ ςχζςεισ) Κλθρονομικότθτα (για εκλζπτυνςθ μίασ κλάςθσ) Πολυμορφιςμό Acts As List (ςυμπεριφζρεται ςαν λίςτα) Acts As Tree (ςυμπεριφζρεται ςαν δζνδρο χριςιμο π.χ. ςε περίπτωςθ που κζλουμε να μοντελοποιιςουμε ζνα δζνδρο με κατθγορίεσ)

55 Μζροσ ΙΙΙ 55 Συηιτθςθ Επιςκόπθςθ τθσ παρουςίαςθσ θμειϊςεισ / επιςθμάνςεισ Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα Απορίεσ / Ερωτιςεισ Βιβλιογραφία φνδεςμοι

56 Επιςκόπθςθ 56 Αγγίξαμε μόνο τθν επιφάνεια του Rails Σθμαντικό: Δεν είδαμε κακόλου - ουςιαςτικά - το controller / view κομμάτι. Είναι απαραίτθτο να το δει όποιοσ ενδιαφζρεται! Όπωσ αναφζρκθκε ςτθν αρχι ζχει πολλά και δυνατά χαρακτθριςτικά όπωσ: Web Services AJAX Μζχρι και υποςτιριξθ για Asterisk (μζςα από εξωτερικι βιβλιοκικθ) Επίςθσ, υπάρχουν δεκάδεσ / εκατοντάδεσ plugins που μποροφν να μασ λφςουν τα χζρια Αν ςασ φάνθκε ενδιαφζρουςα θ ειςαγωγι αυτι που να δείτε και τα υπόλοιπα

57 θμειϊςεισ / επιςθμάνςεισ 57 Σο rails δεν κάνει για τα πάντα! Ενδείκνυται για ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ Για αυτζσ που κάνει όμωσ, ςου λφνει τα χζρια Αντίςτοιχα frameworks υπάρχουν και για Pearl, PHP, κ.λ.π. Μπορεί να είναι και καλφτερα Όμωσ το rails είχε τθν περιςςότερθ προϊκθςθ / τφχθ Μεγαλφτερθ κοινότθτα χρθςτϊν Καλφτερθ υποςτιριξθ (υποςτθρικτικό υλικό, υποςτιριξθ από web hosting εταιρίεσ κ.λ.π.) Περιςςότεροι προγραμματιςτζσ Σαχφτερθ ανάπτυξθ και εξζλιξθ

58 58

59 Γιατί/πότε να γράψω ςε Rails; 59 Γιατί μποροφμε να φτιάξουμε μία εφαρμογι γριγορα, εφκολα και ζξυπνα! Γιατί κζλουμε να δοκιμάςουμε και να γνωρίςουμε μία νζα προςζγγιςθ για τθν ςχεδίαςθ δικτυακϊν (web) εφαρμογϊν που υποςτθρίηει τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ Όταν κζλουμε να φτιάξουμε μία εφαρμογι που ςυνδζεται ςτενά με μία βάςθ δεδομζνων (και να εκμεταλλευτοφμε πλιρωσ το Active Record) Όταν ζχουμε τθν δυνατότθτα να «φιλοξενιςουμε» τθν εφαρμογι μασ κάπου που ξζρουμε ότι υποςτθρίηεται ςωςτά θ Ruby και το Rails

60 Γιατί/πότε να ΜΗΝ γράψω ςε Rails; 60 Όταν κζλουμε κάτι απλό, όπωσ π.χ. μία απλι φόρμα επικοινωνίασ! Σο γράφουμε ςε PHP Γιατί το Rails ακόμα ζχει κάποια προβλιματα ςε αρκετοφσ web hosting providers, ενϊ ςε κάποιουσ δεν υποςτθρίηεται καν Γιατί δεν ξζρουμε Ruby (να ζνασ καλόσ λόγοσ να μάκουμε! :-D) Γιατί ενδεχομζνωσ να μθν βροφμε εφκολα κάποιον που να ζχει εμπειρία ςε αυτό (και ζτςι να μθν μποροφμε να ςυνεργαςτοφμε, να πουλιςουμε μία εφαρμογι ςε κάποιον κ.λ.π.)

61 Μζχρι τθν επόμενθ φορά Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ και για τισ απορίεσ μετά τθν παρουςίαςθ ςυνεχίηουμε να ςασ ακοφμε ςτο:

62 Βιβλιογραφία - φνδεςμοι 62 Pragmatic Programmers: Agile software development using Rails [Second Edition] Rails cheatsheet (ζνασ γριγοροσ οδθγόσ αναφοράσ για το api του rails)

63 63 Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU GNU Free Documentation Licence