ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e- commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΕΠΑ - Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ Ωξονασ Προτεραιότητασ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιςη και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 1

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΜΕΡΟ C: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ... 4 C1 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ... 4 C2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ C2.1 Εγγυητική Επιςτολή Συμμετοχήσ C2.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ Σφμβαςησ C2.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ C2.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C2.5 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ Συντήρηςησ C3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΨΜΑΣΟ C4.ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ C4.1 Υποςφςτημα Ηλεκτρονικήσ Αγοράσ Τοπικών Προϊόντων για την προβολή και διάθεςη των προϊόντων καθώσ και την ενδυνάμωςη των ςυνεργιών C4.2 Υποςφςτημα Αρχειοθζτηςησ και Διαχείριςησ Φακζλου Επιχείρηςησ C4.3 Υποςφςτημα online πρόςβαςησ εγγράφων C4.4 Υποςφςτημα Ψηφιακών Υπηρεςιών Επιχειρηματικήσ Υποςτήριξησ των μελών του Επιμελητηρίου C4.5 Υποςφςτημα υποςτήριξησ των τ ο υ ρ ι ς τ ι κ ώ ν επιχειρήςεων του νομοφ C4.6 Υποςφςτημα δημιουργίασ επιχειρηματικών profile για επιχειρήςεισ- μζλη του Επιμελητηρίου 33 C4.7 Υ π ο ς φ ς τ η μ α Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν για επιχειρήςεισ - μζλη του Επιμελητηρίου C4.8 Υποςφςτημα δημιουργίασ ηλεκτρονικών εκθζςεων για τισ επιχειρήςεισ μζλη C4.9 Υ π ο ς φ ς τ η μ α Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ολοκληρωμζνησ Πφλησ C4.10 Λογιςμικό Ψηφιοποίηςησ

3 C4.11 Λογιςμικό Document Management C4.12 Λογιςμικό Workflow Management C4.13 Λογιςμικό Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου C4.14 Ε ξ υ π η ρ ε τ η τ ή σ και Λειτουργικό Σφςτημα C4.15 Ικρίωμα C4.16 Storage System C4.17 UPS C4.18 Tape Library C4.19 Ψηφιοποιητζσ Α C4.20 Ψηφιοποιητήσ Α C4.21 Σταθμοί Εργαςίασ C4.22 Σταθμοί Εργαςίασ C4.23 Infokiosks C4.24 Λογιςμικό BackUp C5. ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ C5.1 Πληροφοριακό Σφςτημα C5.1.1 Εξοπλιςμόσ C5.1.2 Έτοιμο Λογιςμικό C5.1.3 Εφαρμογή/ζσ C5.1.4 Υπηρεςίεσ C5.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ C5.2 Εκπαίδευςη χρηςτών C5.3 Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Ζργου C5.4 Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Συντήρηςησ

4 ΜΕΡΟ C: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ C1 Τπόδειγμα ύμβαςησ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΕΠΑ - Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ Ωξονασ Προτεραιότητασ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιςη και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» (Κωδικόσ Ο.Π..: ΦΦΦΦΦΦ) ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ: Τλοπούηςη Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου»» υμβατικό Σύμημα: Α) χωρύσ Υ.Π.Α.: ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ χιλιϊδεσ Ευρώ (ΦΦΦ.ΦΦΦ,00 ) Β) ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. %: ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ χιλιϊδεσ Ευρώ (ΦΦΦ.ΦΦΦ,00 ) ΑΕ Υορϋα Φρηματοδότηςησ: ΦΦΦΦ Ενϊριθμοσ Κωδικόσ: ΜΗΝΑ 201Φ 4

5 ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» την Ρόδο ςόμερα την.., ημϋρα.., μεταξύ αφενόσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου, που εδρεύει ςτην Ρόδο, οδόσ Γρ. Λαμπρϊκη 8, Σ.Κ , εκπροςωπεύται νόμιμα από τον κ....,.. και ςτο εξόσ θα αναφϋρεται ςτην παρούςα ςύμβαςη ωσ «η Αναθϋτουςα Αρχό» και αφετϋρου τησ.., που εδρεύει ςτην..και εκπροςωπεύται νομιμα από τον.., βϊςει [ςτοιχεύα εγγρϊφου εξουςιοδότηςησ για την υπογραφό] και ςτο εξόσ θα αναφϋρεται ςτην παρούςα ςύμβαςη ωσ «ο Ανϊδοχοσ», ςυνομολογόθηκαν και ςυμφωνόθηκαν τα ακόλουθα: ε ςυνϋχεια του δημόςιου ανοικτού διαγωνιςμού που προκηρύχθηκε από την Αναθϋτουςα Αρχό με την.. απόφαςη Διακόρυξησ («η Διακόρυξη») κατακυρώθηκε ςτον Ανϊδοχο με την.. απόφαςη κατακύρωςησ («η Κατακύρωςη»), η οπούα κοινοποιόθηκε ςε αυτόν με την [ςτοιχεία απόφαςησ / κοινοποίηςησ τησ κατακύρωςησ], ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υλοπούηςη του ϋργου «..», ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ τησ ύμβαςησ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ τη ύμβαςη, οι ακόλουθοι όροι ϋχουν την ϋννοια που τουσ αποδύδεται αντύςτοιχα ςτο παρόν ϊρθρο Διοικητικό εντολό: οιαδόποτε οδηγύα ό εντολό δύδεται γραπτώσ από την Αναθϋτουςα Αρχό ό την Ομϊδα διούκηςησ ϋργου ςτον Ανϊδοχο ςχετικϊ με την υλοπούηςη του Ϊργου. Ϊγγραφο: κϊθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημϋνη ό ϋντυπη ειδοπούηςη, εντολό ό οδηγύα ό πιςτοποιητικό που εκδύδεται βϊςει τησ ύμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημϊτων και των τηλεομοιοτυπιών. Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ): Ομϊδα προςώπων, οριςμϋνη από την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα εξουςιοδοτεύται να εκπροςωπεύ την Αναθϋτουςα Αρχό ςτην εκτϋλεςη των υποχρεώςεων, των δικαιωμϊτων ό και των εξουςιών που τησ ανόκουν δυνϊμει τησ ύμβαςησ και ϋχει την ευθύνη για την επύβλεψη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ από τον Ανϊδοχο και την παραλαβό των Παραδοτϋων του Ϊργου. Ϊργο: Η προμόθεια και εγκατϊςταςη βαςικού λογιςμικού, η ανϊπτυξη λογιςμικού εφαρμογών ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ μετϊπτωςησ αρχεύων, η παραγωγό πολυμεςικού και διαδραςτικού περιεχομϋνου, η προμόθεια και εγκατϊςταςη εξοπλιςμού ςύγχρονησ τεχνολογύασ, μελϋτεσ και 5

6 υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ, όπωσ εξειδικεύονται ςτην Διακόρυξη του διαγωνιςμού, ςτην προςφορϊ του Αναδόχου και ςτα επόμενα ϊρθρα και παραρτόματα τησ παρούςασ. Ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ: Η ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. Ημϋρα: η ημερολογιακό ημϋρα. Παραδοτϋα: Όλα τα ενδιϊμεςα ό τελικϊ προώόντα και υπηρεςύεσ που ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει ό οφεύλει να παραδώςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςύμφωνα με τη ύμβαςη. Περύοδοσ εγγύηςησ: το χρονικό διϊςτημα που καθορύζεται ςτη ύμβαςη και ξεκινϊ από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ οριςτικόσ παραλαβόσ του Ϊργου. Προθεςμύεσ: τα αναφερόμενα ςτη ύμβαςη χρονικϊ διαςτόματα ςε Ημϋρεσ, που αρχύζουν να υπολογύζονται από την επομϋνη τησ πρϊξησ, ενϋργειασ ό γεγονότοσ που ορύζεται ςτη ύμβαςη ωσ αφετηρύα. Όταν η τελευταύα ημϋρα του χρονικού διαςτόματοσ ςυμπύπτει με μη εργϊςιμη ημϋρα, η προθεςμύα λόγει ςτο τϋλοσ τησ πρώτησ εργϊςιμησ ημϋρασ μετϊ την τελευταύα ημϋρα του χρονικού διαςτόματοσ. Προςφορϊ: η από.. προςφορϊ του Αναδόχου προσ την Αναθϋτουςα Αρχό με αριθμό πρωτοκόλλου [αριθμόσ πρωτοκόλλου]. ύμβαςη: η παρούςα ςυμφωνύα που ςυνϊπτουν και υπογρϊφουν τα ςυμβαλλόμενα μϋρη για την εκτϋλεςη του Ϊργου, όπωσ εύναι δυνατό να τροποποιηθεύ ό ςυμπληρωθεύ με τα παραρτόματϊ τησ. υμβατικό τύμημα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντϊλλαγμα για την υλοπούηςη του Ϊργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο Ανϊδοχοσ, ςτα πλαύςια τησ ύμβαςησ, αναλαμβϊνει την εκτϋλεςη του Ϊργου «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακώνδρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου», όπωσ αυτό περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτο Α Μϋροσ τησ Διακόρυξησ «Σεχνικό Περιγραφό Αντικεύμενο Ϊργου», ςτη Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου και ςτο Παρϊρτημα Α τησ παρούςασ. Σο Ϊργο θα υλοποιηθεύ από τον Ανϊδοχο ςύμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που περιγρϊφονται αναλυτικϊ (α) ςτην Διακόρυξη του Διαγωνιςμού και (β) ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου που αποτελούν αναπόςπαςτα μϋρη τησ παρούςασ ύμβαςησ. Ο τρόποσ οργϊνωςησ και διούκηςησ του Ϊργου, η οργανωτικό δομό του Αναδόχου και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητεσ των μελών τησ Ομϊδασ Ϊργου του Αναδόχου κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του Ϊργου θα εύναι αυτού που περιγρϊφονται ςτην Προςφορϊ του. ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΨΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η γλώςςα τησ ύμβαςησ εύναι η Ελληνικό. Κϊθε επικοινωνύα μεταξύ του Αναδόχου γλώςςα. και τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ γύνεται ςτην Ελληνικό 6

7 την Ελληνικό γλώςςα ςυντϊςςονται επύςησ και υποβϊλλονται τα ϋγγραφα Παραδοτϋα και όλο το υλικό τεκμηρύωςησ (π.χ. οδηγύεσ, εκθϋςεισ, ςυςτϊςεισ) που τα ςυνοδεύει. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΦΗΗ ΤΜΒΑΣΙΚΨΝ ΣΕΤΦΨΝ Η ύμβαςη περιλαμβϊνει το ςύνολο των ςυμφωνηθϋντων μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων μερών για την υλοπούηςη του Ϊργου και κατιςχύει κϊθε ϊλλου εγγρϊφου. Η ύμβαςη δύναται να τροποποιεύται μόνον εγγρϊφωσ κι εφόςον ςυμφωνόςουν, προσ τούτο, τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη. υμπληρωματικϊ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ςτην απόφαςη κατακύρωςησ του ϋργου ςτον ανϊδοχο, ςτο τεύχοσ τησ Διακόρυξησ και ςτην προςφορϊ του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ Η ϋγγραφη επικοινωνύα μεταξύ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδόχου (Ϊγγραφα, Διοικητικϋσ εντολϋσ) πραγματοποιεύται ταχυδρομικϊ, τηλεγραφικϊ, τηλετυπικϊ ό τηλεομοιοτυπικϊ ό και ιδιοχεύρωσ, ωσ ακολούθωσ: Για την Αναθϋτουςα Αρχό: Επιμελητόριο Δωδεκανόςου Σαχ.Δ/νςη Γρηγορύου Λαμπρϊκη 8 Σαχ.κωδ ΠΟΛΗ Ρόδοσ Σηλ fax Για τον Ανϊδοχο:.. Σαχ.Δ/νςη.. Σαχ.κωδ.... ΠΟΛΗ.. Σηλ. fax Τπόψη:. Η αλλαγό προςώπου που ορύζεται παραπϊνω αρμόδιο για την επικοινωνύα από κϊθε ςυμβαλλόμενο επιτρϋπεται μόνο κατόπιν ϋγγραφησ ειδοπούηςησ του ϋτερου ςυμβαλλομϋνου. ε κϊθε περύπτωςη, ο αποςτολϋασ λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο για να εξαςφαλύςει την παραλαβό του Εγγρϊφου και την απόδειξό τησ. Όποτε ςτη ύμβαςη γύνεται λόγοσ για ειδοπούηςη, κοινοπούηςη, ςυμφωνύα, ϋγκριςη, βεβαύωςη, πιςτοπούηςη ό απόφαςη, και εφόςον δεν προβλϋπεται ϊλλωσ, η εν λόγω ειδοπούηςη, κοινοπούηςη, ςυμφωνύα, ϋγκριςη, πιςτοπούηςη, βεβαύωςη ό απόφαςη θα εύναι γραπτό. 7

8 ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ 6.1. Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) ορύζεται με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και εύναι το αρμόδιο όργανο: (α) για την παρακολούθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ του ϋργου, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ και τα χρονοδιαγρϊμματϊ του, (β) για την παραλαβό των ενδιϊμεςων και τελικών προώόντων του Ϊργου (ενδεικτικϊ και μη περιοριςτικϊ: τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ, των Τποςυςτημϊτων, του όλου υςτόματοσ, κτλ.), εντόσ των χρονικών διαςτημϊτων που ορύζονται από το χρονοδιϊγραμμα του ϋργου, (γ) για την υποβολό παρατηρόςεων, ςχολύων, αιτημϊτων για τροποποιόςεισ επύ ενδιϊμεςων και τελικών προώόντων του Ϊργου προσ τον Ανϊδοχο, με ςκοπό την επιτυχό ολοκλόρωςό του ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ και τα χρονοδιαγρϊμματϊ του, (δ) για την απόφαςη, αποδοχό ό απόρριψη, επύ αιτημϊτων του Αναδόχου που ςχετύζονται με την υλοπούηςη του ϋργου, όπωσ ενδεικτικϊ και μη περιοριςτικϊ: αύτημα για μετϊθεςη χρονοδιαγρϊμματοσ, αύτημα για αλλαγό του προςωπικού που αποτελεύ την Ομϊδα Ϊργου του Αναδόχου κτλ Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) αςκεύ τισ αρμοδιότητεσ που προβλϋπονται ςτη ύμβαςη και τησ ανατύθενται με την απόφαςη ςυγκρότηςόσ τησ Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε ςυμβατικό του υποχρϋωςη, εκτόσ εϊν η ύμβαςη ορύζει διαφορετικϊ Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντασ ςε κϊθε περύπτωςη την τελικό ευθύνη, να ειςηγεύται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό την ανϊθεςη, κατϊ διαςτόματα, ςε εκπρόςωπο ό εκπροςώπουσ τησ, τησ ϊςκηςησ οποιαςδόποτε από τισ αρμοδιότητϋσ τησ και την ανϊκληςη οποτεδόποτε τησ ανϊθεςησ αυτόσ, την αντικατϊςταςη εκπροςώπου ό εκπροςώπων. Σόςο η ανϊθεςη όςο και η ανϊκληςη ό αντικατϊςταςη, απαιτούν την ϋκδοςη ςχετικόσ απόφαςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και παρϊγουν αποτελϋςματα μόνο μετϊ την κοινοπούηςη των αποφϊςεων αυτών ςτον Ανϊδοχο Σα Ϊγγραφα που αποςτϋλλονται από τον εκπρόςωπο τησ ΕΠΠΕ προσ τον Ανϊδοχο, ςτα πλαύςια αυτόσ τησ ανϊθεςησ, παρϊγουν τα ύδια αποτελϋςματα με τα Ϊγγραφα τησ ΕΠΠΕ. Παρ όλα αυτϊ: α) ακόμα και αν ο εκπρόςωποσ τησ ΕΠΠΕ παραλεύψει να αρνηθεύ την παραλαβό κϊποιου Παραδοτϋου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεύ, κατ εξαύρεςη και για χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα παραλαβόσ του παραδοτϋου, να ϋχει τη δυνατότητα να αρνηθεύ την παραλαβό αυτό και να δώςει τισ αναγκαύεσ οδηγύεσ για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων ό ατελειών του β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελϋγχει και μπορεύ να μεταβϊλει το περιεχόμενο των Εγγρϊφων του εκπροςώπου τησ, κατ εξαύρεςη και για χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την κοινοπούηςη αυτών ςτον Ανϊδοχο Οι οδηγύεσ ό/και οι εντολϋσ τησ ΕΠΠΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται ςε ειδικό βιβλύο. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 1 Καθ όλη τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ και για διϊρκεια τουλϊχιςτον πϋντε (5) ετών, ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιοδόποτε τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του. Επύςησ θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςύνολο του Ϊργου που θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Υορϋα Λειτουργύασ). Ειδικότερα: 2. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαςφαλύςει αςφαλϋσ πληροφορικό περιβϊλλον ώςτε ουδεύσ τρύτοσ προσ τον Υορϋα Λειτουργύασ (ό την Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ περύπτωςη, αν ο Υορϋασ Λειτουργύασ ταυτύζεται με την Αναθϋτουςα Αρχό) υπερκεύμενοσ ό υποκεύμενοσ αυτού - να μπορεύ να ϋχει πρόςβαςη ςτο δύκτυο πληροφοριών του χωρύσ την προηγούμενη δικό του ϋγκριςη. 3. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ εχεμύθεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που ςχετύζονται με τισ δραςτηριότητεσ τησ Αναθϋτουςα Αρχό ό/ και του Υορϋα Λειτουργύασ. Ψσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ και ςτοιχεύα νοούνται όςα δεν εύναι γνωςτϊ ςτουσ τρύτουσ, ακόμα και αν δεν ϋχουν χαρακτηριςθεύ από τον Υορϋα Λειτουργύασ ό την Αναθϋτουςα Αρχό ωσ εμπιςτευτικϊ. Η τόρηςη εμπιςτευτικών πληροφοριών από τον Ανϊδοχο διϋπεται από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και το νομοθετικό πλαύςιο και πρϋπει να εύναι εφϊμιλλη τησ εμπιςτευτικότητασ που τηρεύ ο Ανϊδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικϋσ τουσ πληροφορύεσ εμπιςτευτικού χαρακτόρα. 4. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδόποτε εμπλοκό των ςυμφερόντων του με τα ςυμφϋροντα του Υορϋα Λειτουργύασ ό τησ Αναθϋτουςα Αρχό, να παραδώςει με τη λόξη τησ ύμβαςησ όλα τα ςτοιχεύα, ϋγγραφα κλπ. που ϋχει ςτην κατοχό του και αφορούν ςτο Υορϋα Λειτουργύασ ό / και την Αναθϋτουςα Αρχό, να τηρεύ μια πλόρη ςειρϊ των αρχεύων και εγγρϊφων και του λοιπού υλικού που αφορϊ ςτην υλοπούηςη και διούκηςη του Ϊργου καθώσ και ςτισ υπηρεςύεσ που θα παρϋχονται ςτο πλαύςιο του Ϊργου από αυτόν. Σα αρχεύα αυτϊ πρϋπει να εύναι εύκολα διαχωρύςιμα από ϊλλα αρχεύα του Αναδόχου που δεν αφορούν το Ϊργο. 5. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςτατεύει το απόρρητο και τα αρχεύα που αφορούν ςε προςωπικϊ δεδομϋνα ατόμων και που τυχόν ϋχει ςτην κατοχό του για την υλοπούηςη και 9

10 παραγωγικό λειτουργύα του Ϊργου, ακόμη και μετϊ τη λόξη του Ϊργου, να επιτρϋπει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, ςτον Υορϋα Λειτουργύασ και ςτα ϊτομα που ορύζονται από την Αναθϋτουςα Αρχό να διενεργούν, κατόπιν ϋγγραφησ αιτόςεωσ, ελϋγχουσ των τηρούμενων αρχεύων προκειμϋνου να αξιολογηθεύ η δυνατότητα υλοπούηςησ και ολοκλόρωςησ του Ϊργου με βϊςη τα αναφερόμενα ςτη ύμβαςη. 6. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει όλα τα αναγκαύα μϋτρα προκειμϋνου να διαςφαλύςει ότι και οι υπϊλληλοι/ ςυνεργϊτεσ / υπεργολϊβοι του γνωρύζουν και ςυμμορφώνονται με τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ. Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη ςυμφωνούν ότι ςε περύπτωςη υπαιτιότητασ του Αναδόχου ςτην μη τόρηςη των παραπϊνω υποχρεώςεων εχεμύθειασ, ο Ανϊδοχοσ θα καταβϊλλει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ποινικό ρότρα ύςη με το ποςό τησ αμοιβόσ του από τη ύμβαςη. Επύςησ, η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να απαιτόςει από τον Ανϊδοχο την αποκατϊςταςη κϊθε τυχόν περαιτϋρω ζημύασ. 7. Η Αναθϋτουςα Αρχό δεςμεύεται να τηρεύ εμπιςτευτικϊ για δύο (2) ϋτη τα ςτοιχεύα που τύθενται ςτη διϊθεςό τησ από τον Ανϊδοχο εϊν αφορούν ςε τεχνικϊ ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ και τεχνογνωςύα ό δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ εφόςον αυτϊ φϋρουν την ϋνδειξη «εμπιςτευτικό ϋγγραφο». ε καμύα περύπτωςη η εμπιςτευτικότητα δεν δεςμεύει την Αναθϋτουςα Αρχό προσ τισ αρχϋσ του Ελληνικού Κρϊτουσ και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 8. Η εμπιςτευτικότητα αύρεται αυτοδικαύωσ ςε περύπτωςη εκκρεμούσ δύκησ, ϋνςταςησ, διαιτηςύασ, ςτο απολύτωσ αναγκαύο μϋτρο και αποκλειςτικϊ για χρόςη τησ από τα μϋρη, τουσ δικαςτικούσ παραςτϊτεσ καθώσ και τουσ δικαςτϋσ τησ διαιτηςύασ. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 8.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να μεταβιβϊςει ό εκχωρόςει τη ύμβαςη ό μϋροσ αυτόσ χωρύσ την ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό δύναται να εγκρύνει αύτημα του Αναδόχου για μεταβύβαςη ό εκχώρηςη, μόνο ςτην περύπτωςη: που ςυντρϋχει ςοβαρόσ λόγοσ, πλόρωσ αιτιολογημϋνοσ, τόςο ωσ προσ το αύτημα του Αναδόχου όςο και την εγκριτικό απόφαςη αυτού από την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα κοινοποιεύται και ςτην Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Χηφιακό ύγκλιςη», που ο επικαλούμενοσ από τον Ανϊδοχο ςοβαρόσ λόγοσ δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να προςβϊλλει τα δικαιώματα των ςυνυποψηφύων αναδόχων που μετεύχαν ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα και που θα εύχαν δικαύωμα ςτην ανϊθεςη μετϊ από τυχόν ϋκπτωςη του αναδόχου, που υφύςταται νόμιμη αιτύα που επιβϊλλει την υποκατϊςταςη του αναδόχου από ςυγκεκριμϋνο τρύτο, 10

11 που εκεύνοσ που υποκαθιςτϊ τον Ανϊδοχο ανταποκρύνεται ςτα κριτόρια επιλογόσ που ύςχυςαν για την ανϊθεςη τησ ύμβαςησ. ε περύπτωςη υποκατϊςταςησ, ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ υποχρεώςεισ του ςχετικϊ με το τμόμα τησ ύμβαςησ που ϋχει όδη εκτελεςτεύ ό το τμόμα που δεν εκχωρόθηκε. 8.2 Εϊν ο Ανϊδοχοσ προβεύ ςε μεταβύβαςη ό εκχώρηςη χωρύσ την προηγούμενη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η τελευταύα δικαιούται, χωρύσ προηγούμενη όχληςη, να επιβϊλει αυτοδικαύωσ τισ κυρώςεισ για αθϋτηςη τησ ύμβαςησ. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 9.1 Ο Ανϊδοχοσ, για την υλοπούηςη του Ϊργου, θα χρηςιμοποιόςει τουσ υπεργολϊβουσ που ϋχει προςδιορύςει ςτην Προςφορϊ του, για το κατϊ περύπτωςη αναφερόμενο ςτην προςφορϊ του τμόμα του Ϊργου. 9.2 Οι υπεργολϊβοι δεν αποκτούν οποιαδόποτε ςυμβατικό ςχϋςη με την Αναθϋτουςα Αρχό. 9.3 Ο Ανϊδοχοσ ευθύνεται για τισ πρϊξεισ και παραλεύψεισ των υπεργολϊβων του, των εκπροςώπων ό των υπαλλόλων τουσ, όπωσ ακριβώσ και για τισ πρϊξεισ, παραλεύψεισ ό αμϋλειεσ του ιδύου, των εκπροςώπων ό των υπαλλόλων του. 9.4 Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται να αντικαταςτόςει υπεργολϊβο ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του με αυτόν ό να χρηςιμοποιόςει και ϊλλον υπεργολϊβο, μόνο εφ όςον ο νϋοσ υπεργολϊβοσ ανταποκρύνεται ςτα αντύςτοιχα κριτόρια επιλογόσ που ύςχυςαν για την ανϊθεςη τησ ύμβαςησ και εγκριθεύ εγγρϊφωσ από την Αναθϋτουςα Αρχό. Για το ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ ενημερώνει προηγουμϋνωσ την Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιώντασ την ταυτότητα του νϋου υπεργολϊβου και το αντικεύμενο που θα εκτελϋςει, μαζύ με την απαιτούμενη ϋγγραφη τεκμηρύωςη για την απόδειξη ςυνδρομόσ ςτο πρόςωπό του των κριτηρύων επιλογόσ που ύςχυςαν για την ανϊθεςη τησ ύμβαςησ. 9.5 Η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να ζητόςει από τον Ανϊδοχο την αντικατϊςταςη υπεργολϊβου και κϊθε ϊλλου προςώπου εμπλεκομϋνου ςτην εκτϋλεςη του Ϊργου που, κατϊ την βϊςιμη και αιτιολογημϋνη κρύςη τησ, δεν ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ του Ϊργου, ο δε Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην περύπτωςη αυτό να ανταποκριθεύ ςτην απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα που θα ςυμφωνηθεύ από κοινού ότι απαιτεύται για την εξεύρεςη αντικαταςτϊτη. 9.6 Εϊν ο Ανϊδοχοσ ςυνϊψει ςύμβαςη υπεργολαβύασ χωρύσ ϋγκριςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται, χωρύσ προηγούμενη όχληςη, να επιβϊλει αυτοδικαύωσ τισ κυρώςεισ για αθϋτηςη τησ ύμβαςησ. 9.7 ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθύνη για την ολοκλόρωςη του ϋργου φϋρει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 11

12 ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 10.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό θα κοινοποιόςει αμελλητύ ςτον Ανϊδοχο και το αργότερο μϋχρι την Ημερομηνύα Εκκύνηςησ, τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ΕΠΠΕ Η Αναθϋτουςα Αρχό θα διαθϋςει το προςωπικό που απαιτεύται για τισ ανϊγκεσ, την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο τησ πορεύασ υλοπούηςησ του Ϊργου και τη μεταφορϊ τεχνογνωςύασ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 11.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό θα παρϋχει ςτον Ανϊδοχο οποιοδόποτε ϋγγραφο, ςχϋδιο, μελϋτη, προδιαγραφό και γενικότερα κϊθε ςτοιχεύο που ϋχει ςτην κατοχό τησ και που κατϊ την κρύςη τησ ςχετύζεται με την εκτϋλεςη του Ϊργου Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να επιςτρϋψει όλα τα ςτοιχεύα τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου με την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου ό με την καθ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ ύμβαςησ Ο Ανϊδοχοσ απαγορεύεται να δημιουργόςει αντύγραφα των παραπϊνω ςτοιχεύων χωρύσ ϋγγραφη εξουςιοδότηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. την περύπτωςη που δοθεύ ςχετικό εξουςιοδότηςη, τα αντύγραφα των ςτοιχεύων αυτών θα πρϋπει να επιςτραφούν ςύμφωνα με την ωσ ϊνω παρϊγραφο. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΗ 12.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο πρόςβαςη, ςε όλουσ τουσ χώρουσ που θα εγκαταςταθεύ εξοπλιςμόσ ό/και λογιςμικό εφαρμογών, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και ςε περύπτωςη που προβλϋπεται τϋτοια δυνατότητα ςε επιμϋρουσ ϊρθρα τησ ύμβαςησ και εκτόσ εργαςύμων ημερών και ωρών Η Αναθϋτουςα Αρχό λαμβϊνει όλα τα ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την προςταςύα και αςφϊλεια του προςωπικού του Αναδόχου και των Τπεργολϊβων του, ιδύωσ δε ενημερώνει εγγρϊφωσ τον Ανϊδοχο ςχετικϊ με τισ ιδιαιτερότητεσ των χώρων όπου εκτελεύται το Ϊργο Η Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο πρόςβαςη ςτισ όδη υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ και εξοπλιςμό τησ που ϋχουν ςυνϊφεια με το Ϊργο. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΝΔΡΟΜΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΡΙΣΟΤ Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται να ζητόςει τη ςυνδρομό τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ προκειμϋνου να διευκολυνθεύ ςτην επικοινωνύα του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχϋσ ό ϊλλα πρόςωπα, εφ όςον θεωρεύ ότι η επικοινωνύα αυτό απαιτεύται για να τον υποβοηθόςει ςτην εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεών του. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 12

13 ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 14.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελεύ τισ απορρϋουςεσ από τη ύμβαςη υποχρεώςεισ του με τη δϋουςα προςοχό και επιμϋλεια και τισ αρχϋσ τησ καλόσ πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών. ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΓΓΤΗΕΨΝ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ κατϋθεςε εγγύηςη που καλύπτει το 10% τησ υμβατικόσ Σιμόσ χωρύσ Υ.Π.Α. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ ϋχει χρόνο ιςχύοσ μεγαλύτερο τησ ςυμβατικόσ ημερομηνύασ οριςτικόσ παραλαβόσ κατϊ δύο (2) μόνεσ και επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό παραλαβό, ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχόν απαιτόςεων από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ, και αφού ο Ανϊδοχοσ καταθϋςει την προβλεπόμενη ςτο ϊρθρο 15.2 τησ παρούςασ Εγγύηςη Καλόσ Λειτουργύασ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, μετϊ την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου, πριν από την επιςτροφό ς αυτόν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και προκειμϋνου να επιςτραφεύ αυτό, να καταθϋςει εγγύηςη για την καλό λειτουργύα του ςυςτόματοσ κατϊ το χρονικό διϊςτημα τησ δωρεϊν ςυντόρηςησ του (Περύοδοσ Εγγύηςησ), η αξύα τησ οπούασ θα ανϋρχεται ςτο 3% τησ ςυμβατικόσ του αξύασ, χωρύσ Υ.Π.Α. με χρόνο ιςχύοσ μεγαλύτερο από την Περύοδο Εγγύηςησ κατϊ τρεισ (3) μόνεσ. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ, ωσ προσ τη ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, πριν από την επιςτροφό ςε αυτόν τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, να καταθϋςει εγγύηςη που να καλύπτει το 10% τησ ετόςιασ αξύασ τησ ςυντόρηςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. Η εγγύηςη αυτό θα αναπροςαρμόζεται, όταν και εφ όςον αυτό απαιτεύται, προκειμϋνου να καλύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, το 10% τησ εκϊςτοτε ετόςιασ αμοιβόσ ςυντόρηςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 13

14 Εφόςον ο Ανϊδοχοσ επιθυμεύ να λϊβει προκαταβολό, υποχρεούται να καταθϋςει Εγγυητικό Επιςτολό Προκαταβολόσ ιςόποςη µε το ποςό προκαταβολόσ. Η εγγυητικό αυτό Επιςτολό θα εύναι αόριςτησ διϊρκειασ, εκδύδεται ςτο όνομα όλων των μελών του Αναδόχου και καλύπτει τον Ανϊδοχο και την ευθύνη του ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η Επιςτολό αυτό επιςτρϋφεται ςτον Ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου και ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχών αμοιβαύων απαιτόςεων μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων. Η προκαταβολό εύναι ϋντοκη και για τον υπολογιςμό του τόκου θα λαμβϊνεται υπόψη το ύψοσ του επιτοκύου των εντόκων γραμματύων του Δημοςύου δωδεκϊμηνησ διϊρκειασ που θα ιςχύει κατϊ την ημερομηνύα καταβολόσ τησ προκαταβολόσ, προςαυξημϋνο κατϊ 0,25% μονϊδεσ. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] Οι εγγυόςεισ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα νομικϊ πρόςωπα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ε.Ε. και ϋχουν, ςύμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών - μελών αυτό το δικαύωμα. Εϊν, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, το πιςτωτικό ύδρυμα ό ϊλλο νομικό πρόςωπο που εξϋδωςε εγγύηςη περιϋλθει ςε αδυναμύα να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ του, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να την αντικαταςτόςει με νϋα εγγύηςη με τουσ ύδιουσ όρουσ αμϋςωσ μόλισ λϊβει γνώςη ότι ο εκδόςασ την εγγυητικό επιςτολό ϋχει περιϋλθει ςε αδυναμύα εκπλόρωςησ των υποχρεώςεών του, ϊλλωσ το αργότερο εντόσ δϋκα (10) ημερών από την λόψη τησ ςχετικόσ όχληςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν παρϊςχει νϋα εγγύηςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να καταγγεύλει τη ύμβαςη. Εγγυόςεισ που εκδύδονται ςε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ε.Ε. εκτόσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΥΑΛΙΗ 16.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει κϊθε πρόςφορο μϋτρα αςφαλεύασ και προςταςύασ για την αποτροπό ζημιών ό φθορών Ο Ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο για κϊθε ζημύα ό απώλεια των προώόντων που θα παραδοθούν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςε εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, μϋχρι την ημερομηνύα οριςτικόσ παραλαβόσ τουσ, υποχρεούμενοσ ςε περύπτωςη ζημύασ, φθορϊσ ό απώλειασ ςε πλόρη αποκατϊςταςη ό ακόμη και αντικατϊςταςό τουσ. Μετϊ την οριςτικό παραλαβό, ο κύνδυνοσ μεταβιβϊζεται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημύα ό βλϊβη προςώπων, πραγμϊτων (υλικών ό ϊώλων), ό εγκαταςτϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, του προςωπικού τησ ό τρύτων και για την αποκατϊςταςη κϊθε τϋτοιασ βλϊβησ ό ζημύασ που εύναι δυνατόν να προκληθεύ κατϊ ό επ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ του ϋργου από τον Ανϊδοχο ό τουσ υπεργολϊβουσ του εφ όςον οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊλειψη αυτών ό ςε ελϊττωμα του εξοπλιςμού ό του λογιςμικού εφαρμογών Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει και να διατηρεύ αςφαλιςμϋνο το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ καθ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του Ϊργου και μεριμνϊ όπωσ οι υπεργολϊβοι του πρϊξουν το ύδιο. 14

15 ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ 17.1 Ο Ανϊδοχοσ αποζημιώνει την Αναθϋτουςα Αρχό για κϊθε απαύτηςη τρύτων από την εκτϋλεςη του Ϊργου, η οπούα απορρϋει από τη χρόςη διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ, αδειών, ςχεδύων, υποδειγμϊτων και εργοςταςιακών ό εμπορικών ςημϊτων εκ μϋρουσ του, η οπούα αναφϋρεται ςτη ύμβαςη ό την Προςφορϊ Ο Ανϊδοχοσ αποζημιώνει πλόρωσ την Αναθϋτουςα Αρχό, για κϊθε ζημύα που ενδεχομϋνωσ προξενηθεύ ςε αυτόν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ό των προςώπων που ςυνεργϊζονται με αυτόν για την υλοπούηςη του Ϊργου Ο Ανϊδοχοσ ςυνδρϊμει με δαπϊνεσ του την Αναθϋτουςα Αρχό, αναλαμβϊνοντασ το κόςτοσ κϊθε αντιδικύασ, εξώδικησ ό δικαςτικόσ, με τρύτουσ, που ςυνδϋεται με την εκ μϋρουσ του αδυναμύα ό πλημμελό εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 18.1 Εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από την Ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊξει και θα υποβϊλει ςτην ΕΠΠΕ λεπτομερϋσ πρόγραμμα εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, ςτο οπούο θα εμφανύζονται όλεσ οι δραςτηριότητεσ του Ϊργου και οι πραγματικϋσ ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ τουσ Σο αναλυτικό πρόγραμμα καταρτύζεται ςε ςυμφωνύα με το ςυνολικό χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ του ϋργου που εμφανύζεται ςτο Παρϊρτημα Α τησ ύμβαςησ και περιϋχει, τουλϊχιςτον, τα ακόλουθα: α) τη ςειρϊ κατϊ την οπούα ο Ανϊδοχοσ ςκοπεύει να εκτελϋςει όλεσ τισ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ που του αντιςτοιχούν, ςυμπεριλαμβανομϋνων των επύ μϋρουσ χρονικών διαςτημϊτων υλοπούηςησ β) τισ προθεςμύεσ για την υποβολό και την ϋγκριςη των ενδιϊμεςων και τελικών προώόντων του Ϊργου γ) επαρκεύσ λεπτομϋρειεσ και πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη χρονικό ό γενικότερη εξϊρτηςη μεταξύ των επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων του Ϊργου δ) ϊλλεσ πληροφορύεσ τισ οπούεσ μπορεύ εύλογα να ζητόςει η ΕΠΠΕ Η ϋγκριςη του προγρϊμματοσ από την ΕΠΠΕ δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ Ουδεμύα ουςιώδησ μεταβολό του προγρϊμματοσ επιτρϋπεται χωρύσ την ϋγκριςη τησ ΕΠΠΕ. Αν πϊντωσ η εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν προχωρεύ ςύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεύ να δώςει ςτον Ανϊδοχο την εντολό να το αναθεωρόςει και να τησ υποβϊλει το αναθεωρημϋνο αυτό πρόγραμμα προσ ϋγκριςη. 15

16 ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 19.1 Ο Ανϊδοχοσ παρϋχει ςτην ΕΠΠΕ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την υλοπούηςη του Ϊργου, οποτεδόποτε του ζητηθεύ. Για το ςκοπό αυτό, ο Ανϊδοχοσ ςυντϊςςει περιοδικϋσ εκθϋςεισ ενημϋρωςησ επύ τησ πορεύασ υλοπούηςησ του Ϊργου, τισ οπούεσ υποβϊλλει, μηνιαύα, ςτην ΕΠΠΕ. υντϊςςει επύςησ και υποβϊλλει ςτην ΕΠΠΕ, ειδικϋσ εκθϋςεισ για τυχόν ϋκτακτεσ δυςκολύεσ ςτην εκτϋλεςη του Ϊργου ό απαιτούμενεσ τροποποιόςεισ του προγρϊμματοσ εκτϋλεςησ. Ο Ανϊδοχοσ τηρεύ ακριβεύσ και ςυςτηματικούσ λογαριαςμούσ και αρχεύο για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ που προετοιμϊζει, υλοποιεύ ό παραδύδει ςε εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, και επιτρϋπει ςτην ΕΠΠΕ να επιθεωρεύ, οποιαδόποτε λογικό ςτιγμό, το αρχεύο και τουσ λογαριαςμούσ ό/και να παύρνει αντύγραφϊ τουσ. ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Η προθεςμύα εκτϋλεςησ του Ϊργου αρχύζει από την Ημερομηνύα Τπογραφόσ τησ ύμβαςησ και δε δύναται να υπερβεύ τουσ δώδεκα (12) ημερολογιακούσ μόνεσ. Σο χρονοδιϊγραμμα που εμφανύζεται ςτο Παρϊρτημα Α τησ ύμβαςησ απεικονύζει την προθεςμύα του Ϊργου και κϊθε επύ μϋρουσ τμόματόσ του, με την επιφύλαξη των επομϋνων ϊρθρων. ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΣΑΘΕΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ 21.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ μονομερώσ το δικαύωμα μετϊθεςησ του χρονοδιαγρϊμματοσ του Ϊργου ό επύ μϋρουσ προβλεπόμενων χρονικών ςημεύων ό δραςτηριοτότων του χρονοδιαγρϊμματοσ, εϊν κρύνει ότι αυτό επιβϊλλεται, για ςυνολικό χρονικό διϊςτημα τριϊντα (30) ημερών και ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ η ΕΠΠΕ θα ενημερώνει εγκαύρωσ τον Ανϊδοχο για την αναθεώρηςη του προγρϊμματοσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, ωσ προσ τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται να ζητόςει μετϊθεςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ του Ϊργου, ςτην περύπτωςη που η εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ ό επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων τησ καθυςτερεύ ό πρόκειται να καθυςτερόςει για λόγουσ που δεν ανϊγονται ςε περιοχϋσ ευθύνησ του ό για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ. Ο Ανϊδοχοσ, εντόσ 15 ημερών αφότου ϋλαβε γνώςη γεγονότοσ που ενδϋχεται να προκαλϋςει τϋτοιου εύδουσ καθυςτϋρηςη, υποβϊλλει ςτην ΕΠΠΕ και κοινοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό αύτημα μετϊθεςησ τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ, την οπούα κρύνει ότι δικαιούται, παρϋχοντασ πλόρη και λεπτομερό ςτοιχεύα του αιτόματόσ του, ώςτε να καταςτεύ αμϋςωσ δυνατό η εξϋταςό του. Η ΕΠΠΕ εξετϊζει το αύτημα του Αναδόχου και ειςηγεύται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό η οπούα αποφαςύζει τελικϊ-, εϊν δικαιολογεύται να δοθεύ μετϊθεςη και πόςη, εύτε για το μϋλλον εύτε με αναδρομικό ιςχύ και ειδοποιεύ ςχετικϊ γραπτώσ τον Ανϊδοχο. 16

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα