ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e- commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΕΠΑ - Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ Ωξονασ Προτεραιότητασ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιςη και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 1

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΜΕΡΟ C: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ... 4 C1 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ... 4 C2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ C2.1 Εγγυητική Επιςτολή Συμμετοχήσ C2.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ Σφμβαςησ C2.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ C2.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C2.5 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ Συντήρηςησ C3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΨΜΑΣΟ C4.ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ C4.1 Υποςφςτημα Ηλεκτρονικήσ Αγοράσ Τοπικών Προϊόντων για την προβολή και διάθεςη των προϊόντων καθώσ και την ενδυνάμωςη των ςυνεργιών C4.2 Υποςφςτημα Αρχειοθζτηςησ και Διαχείριςησ Φακζλου Επιχείρηςησ C4.3 Υποςφςτημα online πρόςβαςησ εγγράφων C4.4 Υποςφςτημα Ψηφιακών Υπηρεςιών Επιχειρηματικήσ Υποςτήριξησ των μελών του Επιμελητηρίου C4.5 Υποςφςτημα υποςτήριξησ των τ ο υ ρ ι ς τ ι κ ώ ν επιχειρήςεων του νομοφ C4.6 Υποςφςτημα δημιουργίασ επιχειρηματικών profile για επιχειρήςεισ- μζλη του Επιμελητηρίου 33 C4.7 Υ π ο ς φ ς τ η μ α Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν για επιχειρήςεισ - μζλη του Επιμελητηρίου C4.8 Υποςφςτημα δημιουργίασ ηλεκτρονικών εκθζςεων για τισ επιχειρήςεισ μζλη C4.9 Υ π ο ς φ ς τ η μ α Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ολοκληρωμζνησ Πφλησ C4.10 Λογιςμικό Ψηφιοποίηςησ

3 C4.11 Λογιςμικό Document Management C4.12 Λογιςμικό Workflow Management C4.13 Λογιςμικό Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου C4.14 Ε ξ υ π η ρ ε τ η τ ή σ και Λειτουργικό Σφςτημα C4.15 Ικρίωμα C4.16 Storage System C4.17 UPS C4.18 Tape Library C4.19 Ψηφιοποιητζσ Α C4.20 Ψηφιοποιητήσ Α C4.21 Σταθμοί Εργαςίασ C4.22 Σταθμοί Εργαςίασ C4.23 Infokiosks C4.24 Λογιςμικό BackUp C5. ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ C5.1 Πληροφοριακό Σφςτημα C5.1.1 Εξοπλιςμόσ C5.1.2 Έτοιμο Λογιςμικό C5.1.3 Εφαρμογή/ζσ C5.1.4 Υπηρεςίεσ C5.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ C5.2 Εκπαίδευςη χρηςτών C5.3 Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Ζργου C5.4 Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Συντήρηςησ

4 ΜΕΡΟ C: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ C1 Τπόδειγμα ύμβαςησ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΕΠΑ - Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ Ωξονασ Προτεραιότητασ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιςη και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» (Κωδικόσ Ο.Π..: ΦΦΦΦΦΦ) ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ: Τλοπούηςη Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου»» υμβατικό Σύμημα: Α) χωρύσ Υ.Π.Α.: ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ χιλιϊδεσ Ευρώ (ΦΦΦ.ΦΦΦ,00 ) Β) ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. %: ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ χιλιϊδεσ Ευρώ (ΦΦΦ.ΦΦΦ,00 ) ΑΕ Υορϋα Φρηματοδότηςησ: ΦΦΦΦ Ενϊριθμοσ Κωδικόσ: ΜΗΝΑ 201Φ 4

5 ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» την Ρόδο ςόμερα την.., ημϋρα.., μεταξύ αφενόσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου, που εδρεύει ςτην Ρόδο, οδόσ Γρ. Λαμπρϊκη 8, Σ.Κ , εκπροςωπεύται νόμιμα από τον κ....,.. και ςτο εξόσ θα αναφϋρεται ςτην παρούςα ςύμβαςη ωσ «η Αναθϋτουςα Αρχό» και αφετϋρου τησ.., που εδρεύει ςτην..και εκπροςωπεύται νομιμα από τον.., βϊςει [ςτοιχεύα εγγρϊφου εξουςιοδότηςησ για την υπογραφό] και ςτο εξόσ θα αναφϋρεται ςτην παρούςα ςύμβαςη ωσ «ο Ανϊδοχοσ», ςυνομολογόθηκαν και ςυμφωνόθηκαν τα ακόλουθα: ε ςυνϋχεια του δημόςιου ανοικτού διαγωνιςμού που προκηρύχθηκε από την Αναθϋτουςα Αρχό με την.. απόφαςη Διακόρυξησ («η Διακόρυξη») κατακυρώθηκε ςτον Ανϊδοχο με την.. απόφαςη κατακύρωςησ («η Κατακύρωςη»), η οπούα κοινοποιόθηκε ςε αυτόν με την [ςτοιχεία απόφαςησ / κοινοποίηςησ τησ κατακύρωςησ], ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υλοπούηςη του ϋργου «..», ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ τησ ύμβαςησ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ τη ύμβαςη, οι ακόλουθοι όροι ϋχουν την ϋννοια που τουσ αποδύδεται αντύςτοιχα ςτο παρόν ϊρθρο Διοικητικό εντολό: οιαδόποτε οδηγύα ό εντολό δύδεται γραπτώσ από την Αναθϋτουςα Αρχό ό την Ομϊδα διούκηςησ ϋργου ςτον Ανϊδοχο ςχετικϊ με την υλοπούηςη του Ϊργου. Ϊγγραφο: κϊθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημϋνη ό ϋντυπη ειδοπούηςη, εντολό ό οδηγύα ό πιςτοποιητικό που εκδύδεται βϊςει τησ ύμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημϊτων και των τηλεομοιοτυπιών. Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ): Ομϊδα προςώπων, οριςμϋνη από την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα εξουςιοδοτεύται να εκπροςωπεύ την Αναθϋτουςα Αρχό ςτην εκτϋλεςη των υποχρεώςεων, των δικαιωμϊτων ό και των εξουςιών που τησ ανόκουν δυνϊμει τησ ύμβαςησ και ϋχει την ευθύνη για την επύβλεψη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ από τον Ανϊδοχο και την παραλαβό των Παραδοτϋων του Ϊργου. Ϊργο: Η προμόθεια και εγκατϊςταςη βαςικού λογιςμικού, η ανϊπτυξη λογιςμικού εφαρμογών ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ μετϊπτωςησ αρχεύων, η παραγωγό πολυμεςικού και διαδραςτικού περιεχομϋνου, η προμόθεια και εγκατϊςταςη εξοπλιςμού ςύγχρονησ τεχνολογύασ, μελϋτεσ και 5

6 υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ, όπωσ εξειδικεύονται ςτην Διακόρυξη του διαγωνιςμού, ςτην προςφορϊ του Αναδόχου και ςτα επόμενα ϊρθρα και παραρτόματα τησ παρούςασ. Ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ: Η ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. Ημϋρα: η ημερολογιακό ημϋρα. Παραδοτϋα: Όλα τα ενδιϊμεςα ό τελικϊ προώόντα και υπηρεςύεσ που ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει ό οφεύλει να παραδώςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςύμφωνα με τη ύμβαςη. Περύοδοσ εγγύηςησ: το χρονικό διϊςτημα που καθορύζεται ςτη ύμβαςη και ξεκινϊ από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ οριςτικόσ παραλαβόσ του Ϊργου. Προθεςμύεσ: τα αναφερόμενα ςτη ύμβαςη χρονικϊ διαςτόματα ςε Ημϋρεσ, που αρχύζουν να υπολογύζονται από την επομϋνη τησ πρϊξησ, ενϋργειασ ό γεγονότοσ που ορύζεται ςτη ύμβαςη ωσ αφετηρύα. Όταν η τελευταύα ημϋρα του χρονικού διαςτόματοσ ςυμπύπτει με μη εργϊςιμη ημϋρα, η προθεςμύα λόγει ςτο τϋλοσ τησ πρώτησ εργϊςιμησ ημϋρασ μετϊ την τελευταύα ημϋρα του χρονικού διαςτόματοσ. Προςφορϊ: η από.. προςφορϊ του Αναδόχου προσ την Αναθϋτουςα Αρχό με αριθμό πρωτοκόλλου [αριθμόσ πρωτοκόλλου]. ύμβαςη: η παρούςα ςυμφωνύα που ςυνϊπτουν και υπογρϊφουν τα ςυμβαλλόμενα μϋρη για την εκτϋλεςη του Ϊργου, όπωσ εύναι δυνατό να τροποποιηθεύ ό ςυμπληρωθεύ με τα παραρτόματϊ τησ. υμβατικό τύμημα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντϊλλαγμα για την υλοπούηςη του Ϊργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο Ανϊδοχοσ, ςτα πλαύςια τησ ύμβαςησ, αναλαμβϊνει την εκτϋλεςη του Ϊργου «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακώνδρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου», όπωσ αυτό περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτο Α Μϋροσ τησ Διακόρυξησ «Σεχνικό Περιγραφό Αντικεύμενο Ϊργου», ςτη Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου και ςτο Παρϊρτημα Α τησ παρούςασ. Σο Ϊργο θα υλοποιηθεύ από τον Ανϊδοχο ςύμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που περιγρϊφονται αναλυτικϊ (α) ςτην Διακόρυξη του Διαγωνιςμού και (β) ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου που αποτελούν αναπόςπαςτα μϋρη τησ παρούςασ ύμβαςησ. Ο τρόποσ οργϊνωςησ και διούκηςησ του Ϊργου, η οργανωτικό δομό του Αναδόχου και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητεσ των μελών τησ Ομϊδασ Ϊργου του Αναδόχου κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του Ϊργου θα εύναι αυτού που περιγρϊφονται ςτην Προςφορϊ του. ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΨΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η γλώςςα τησ ύμβαςησ εύναι η Ελληνικό. Κϊθε επικοινωνύα μεταξύ του Αναδόχου γλώςςα. και τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ γύνεται ςτην Ελληνικό 6

7 την Ελληνικό γλώςςα ςυντϊςςονται επύςησ και υποβϊλλονται τα ϋγγραφα Παραδοτϋα και όλο το υλικό τεκμηρύωςησ (π.χ. οδηγύεσ, εκθϋςεισ, ςυςτϊςεισ) που τα ςυνοδεύει. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΦΗΗ ΤΜΒΑΣΙΚΨΝ ΣΕΤΦΨΝ Η ύμβαςη περιλαμβϊνει το ςύνολο των ςυμφωνηθϋντων μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων μερών για την υλοπούηςη του Ϊργου και κατιςχύει κϊθε ϊλλου εγγρϊφου. Η ύμβαςη δύναται να τροποποιεύται μόνον εγγρϊφωσ κι εφόςον ςυμφωνόςουν, προσ τούτο, τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη. υμπληρωματικϊ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ςτην απόφαςη κατακύρωςησ του ϋργου ςτον ανϊδοχο, ςτο τεύχοσ τησ Διακόρυξησ και ςτην προςφορϊ του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ Η ϋγγραφη επικοινωνύα μεταξύ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδόχου (Ϊγγραφα, Διοικητικϋσ εντολϋσ) πραγματοποιεύται ταχυδρομικϊ, τηλεγραφικϊ, τηλετυπικϊ ό τηλεομοιοτυπικϊ ό και ιδιοχεύρωσ, ωσ ακολούθωσ: Για την Αναθϋτουςα Αρχό: Επιμελητόριο Δωδεκανόςου Σαχ.Δ/νςη Γρηγορύου Λαμπρϊκη 8 Σαχ.κωδ ΠΟΛΗ Ρόδοσ Σηλ fax Για τον Ανϊδοχο:.. Σαχ.Δ/νςη.. Σαχ.κωδ.... ΠΟΛΗ.. Σηλ. fax Τπόψη:. Η αλλαγό προςώπου που ορύζεται παραπϊνω αρμόδιο για την επικοινωνύα από κϊθε ςυμβαλλόμενο επιτρϋπεται μόνο κατόπιν ϋγγραφησ ειδοπούηςησ του ϋτερου ςυμβαλλομϋνου. ε κϊθε περύπτωςη, ο αποςτολϋασ λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο για να εξαςφαλύςει την παραλαβό του Εγγρϊφου και την απόδειξό τησ. Όποτε ςτη ύμβαςη γύνεται λόγοσ για ειδοπούηςη, κοινοπούηςη, ςυμφωνύα, ϋγκριςη, βεβαύωςη, πιςτοπούηςη ό απόφαςη, και εφόςον δεν προβλϋπεται ϊλλωσ, η εν λόγω ειδοπούηςη, κοινοπούηςη, ςυμφωνύα, ϋγκριςη, πιςτοπούηςη, βεβαύωςη ό απόφαςη θα εύναι γραπτό. 7

8 ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ 6.1. Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) ορύζεται με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και εύναι το αρμόδιο όργανο: (α) για την παρακολούθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ του ϋργου, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ και τα χρονοδιαγρϊμματϊ του, (β) για την παραλαβό των ενδιϊμεςων και τελικών προώόντων του Ϊργου (ενδεικτικϊ και μη περιοριςτικϊ: τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ, των Τποςυςτημϊτων, του όλου υςτόματοσ, κτλ.), εντόσ των χρονικών διαςτημϊτων που ορύζονται από το χρονοδιϊγραμμα του ϋργου, (γ) για την υποβολό παρατηρόςεων, ςχολύων, αιτημϊτων για τροποποιόςεισ επύ ενδιϊμεςων και τελικών προώόντων του Ϊργου προσ τον Ανϊδοχο, με ςκοπό την επιτυχό ολοκλόρωςό του ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ και τα χρονοδιαγρϊμματϊ του, (δ) για την απόφαςη, αποδοχό ό απόρριψη, επύ αιτημϊτων του Αναδόχου που ςχετύζονται με την υλοπούηςη του ϋργου, όπωσ ενδεικτικϊ και μη περιοριςτικϊ: αύτημα για μετϊθεςη χρονοδιαγρϊμματοσ, αύτημα για αλλαγό του προςωπικού που αποτελεύ την Ομϊδα Ϊργου του Αναδόχου κτλ Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) αςκεύ τισ αρμοδιότητεσ που προβλϋπονται ςτη ύμβαςη και τησ ανατύθενται με την απόφαςη ςυγκρότηςόσ τησ Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε ςυμβατικό του υποχρϋωςη, εκτόσ εϊν η ύμβαςη ορύζει διαφορετικϊ Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντασ ςε κϊθε περύπτωςη την τελικό ευθύνη, να ειςηγεύται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό την ανϊθεςη, κατϊ διαςτόματα, ςε εκπρόςωπο ό εκπροςώπουσ τησ, τησ ϊςκηςησ οποιαςδόποτε από τισ αρμοδιότητϋσ τησ και την ανϊκληςη οποτεδόποτε τησ ανϊθεςησ αυτόσ, την αντικατϊςταςη εκπροςώπου ό εκπροςώπων. Σόςο η ανϊθεςη όςο και η ανϊκληςη ό αντικατϊςταςη, απαιτούν την ϋκδοςη ςχετικόσ απόφαςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και παρϊγουν αποτελϋςματα μόνο μετϊ την κοινοπούηςη των αποφϊςεων αυτών ςτον Ανϊδοχο Σα Ϊγγραφα που αποςτϋλλονται από τον εκπρόςωπο τησ ΕΠΠΕ προσ τον Ανϊδοχο, ςτα πλαύςια αυτόσ τησ ανϊθεςησ, παρϊγουν τα ύδια αποτελϋςματα με τα Ϊγγραφα τησ ΕΠΠΕ. Παρ όλα αυτϊ: α) ακόμα και αν ο εκπρόςωποσ τησ ΕΠΠΕ παραλεύψει να αρνηθεύ την παραλαβό κϊποιου Παραδοτϋου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεύ, κατ εξαύρεςη και για χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα παραλαβόσ του παραδοτϋου, να ϋχει τη δυνατότητα να αρνηθεύ την παραλαβό αυτό και να δώςει τισ αναγκαύεσ οδηγύεσ για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων ό ατελειών του β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελϋγχει και μπορεύ να μεταβϊλει το περιεχόμενο των Εγγρϊφων του εκπροςώπου τησ, κατ εξαύρεςη και για χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την κοινοπούηςη αυτών ςτον Ανϊδοχο Οι οδηγύεσ ό/και οι εντολϋσ τησ ΕΠΠΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται ςε ειδικό βιβλύο. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 1 Καθ όλη τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ και για διϊρκεια τουλϊχιςτον πϋντε (5) ετών, ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιοδόποτε τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του. Επύςησ θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςύνολο του Ϊργου που θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Υορϋα Λειτουργύασ). Ειδικότερα: 2. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαςφαλύςει αςφαλϋσ πληροφορικό περιβϊλλον ώςτε ουδεύσ τρύτοσ προσ τον Υορϋα Λειτουργύασ (ό την Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ περύπτωςη, αν ο Υορϋασ Λειτουργύασ ταυτύζεται με την Αναθϋτουςα Αρχό) υπερκεύμενοσ ό υποκεύμενοσ αυτού - να μπορεύ να ϋχει πρόςβαςη ςτο δύκτυο πληροφοριών του χωρύσ την προηγούμενη δικό του ϋγκριςη. 3. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ εχεμύθεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που ςχετύζονται με τισ δραςτηριότητεσ τησ Αναθϋτουςα Αρχό ό/ και του Υορϋα Λειτουργύασ. Ψσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ και ςτοιχεύα νοούνται όςα δεν εύναι γνωςτϊ ςτουσ τρύτουσ, ακόμα και αν δεν ϋχουν χαρακτηριςθεύ από τον Υορϋα Λειτουργύασ ό την Αναθϋτουςα Αρχό ωσ εμπιςτευτικϊ. Η τόρηςη εμπιςτευτικών πληροφοριών από τον Ανϊδοχο διϋπεται από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και το νομοθετικό πλαύςιο και πρϋπει να εύναι εφϊμιλλη τησ εμπιςτευτικότητασ που τηρεύ ο Ανϊδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικϋσ τουσ πληροφορύεσ εμπιςτευτικού χαρακτόρα. 4. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδόποτε εμπλοκό των ςυμφερόντων του με τα ςυμφϋροντα του Υορϋα Λειτουργύασ ό τησ Αναθϋτουςα Αρχό, να παραδώςει με τη λόξη τησ ύμβαςησ όλα τα ςτοιχεύα, ϋγγραφα κλπ. που ϋχει ςτην κατοχό του και αφορούν ςτο Υορϋα Λειτουργύασ ό / και την Αναθϋτουςα Αρχό, να τηρεύ μια πλόρη ςειρϊ των αρχεύων και εγγρϊφων και του λοιπού υλικού που αφορϊ ςτην υλοπούηςη και διούκηςη του Ϊργου καθώσ και ςτισ υπηρεςύεσ που θα παρϋχονται ςτο πλαύςιο του Ϊργου από αυτόν. Σα αρχεύα αυτϊ πρϋπει να εύναι εύκολα διαχωρύςιμα από ϊλλα αρχεύα του Αναδόχου που δεν αφορούν το Ϊργο. 5. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςτατεύει το απόρρητο και τα αρχεύα που αφορούν ςε προςωπικϊ δεδομϋνα ατόμων και που τυχόν ϋχει ςτην κατοχό του για την υλοπούηςη και 9

10 παραγωγικό λειτουργύα του Ϊργου, ακόμη και μετϊ τη λόξη του Ϊργου, να επιτρϋπει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, ςτον Υορϋα Λειτουργύασ και ςτα ϊτομα που ορύζονται από την Αναθϋτουςα Αρχό να διενεργούν, κατόπιν ϋγγραφησ αιτόςεωσ, ελϋγχουσ των τηρούμενων αρχεύων προκειμϋνου να αξιολογηθεύ η δυνατότητα υλοπούηςησ και ολοκλόρωςησ του Ϊργου με βϊςη τα αναφερόμενα ςτη ύμβαςη. 6. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει όλα τα αναγκαύα μϋτρα προκειμϋνου να διαςφαλύςει ότι και οι υπϊλληλοι/ ςυνεργϊτεσ / υπεργολϊβοι του γνωρύζουν και ςυμμορφώνονται με τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ. Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη ςυμφωνούν ότι ςε περύπτωςη υπαιτιότητασ του Αναδόχου ςτην μη τόρηςη των παραπϊνω υποχρεώςεων εχεμύθειασ, ο Ανϊδοχοσ θα καταβϊλλει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ποινικό ρότρα ύςη με το ποςό τησ αμοιβόσ του από τη ύμβαςη. Επύςησ, η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να απαιτόςει από τον Ανϊδοχο την αποκατϊςταςη κϊθε τυχόν περαιτϋρω ζημύασ. 7. Η Αναθϋτουςα Αρχό δεςμεύεται να τηρεύ εμπιςτευτικϊ για δύο (2) ϋτη τα ςτοιχεύα που τύθενται ςτη διϊθεςό τησ από τον Ανϊδοχο εϊν αφορούν ςε τεχνικϊ ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ και τεχνογνωςύα ό δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ εφόςον αυτϊ φϋρουν την ϋνδειξη «εμπιςτευτικό ϋγγραφο». ε καμύα περύπτωςη η εμπιςτευτικότητα δεν δεςμεύει την Αναθϋτουςα Αρχό προσ τισ αρχϋσ του Ελληνικού Κρϊτουσ και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 8. Η εμπιςτευτικότητα αύρεται αυτοδικαύωσ ςε περύπτωςη εκκρεμούσ δύκησ, ϋνςταςησ, διαιτηςύασ, ςτο απολύτωσ αναγκαύο μϋτρο και αποκλειςτικϊ για χρόςη τησ από τα μϋρη, τουσ δικαςτικούσ παραςτϊτεσ καθώσ και τουσ δικαςτϋσ τησ διαιτηςύασ. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 8.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να μεταβιβϊςει ό εκχωρόςει τη ύμβαςη ό μϋροσ αυτόσ χωρύσ την ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό δύναται να εγκρύνει αύτημα του Αναδόχου για μεταβύβαςη ό εκχώρηςη, μόνο ςτην περύπτωςη: που ςυντρϋχει ςοβαρόσ λόγοσ, πλόρωσ αιτιολογημϋνοσ, τόςο ωσ προσ το αύτημα του Αναδόχου όςο και την εγκριτικό απόφαςη αυτού από την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα κοινοποιεύται και ςτην Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Χηφιακό ύγκλιςη», που ο επικαλούμενοσ από τον Ανϊδοχο ςοβαρόσ λόγοσ δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να προςβϊλλει τα δικαιώματα των ςυνυποψηφύων αναδόχων που μετεύχαν ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα και που θα εύχαν δικαύωμα ςτην ανϊθεςη μετϊ από τυχόν ϋκπτωςη του αναδόχου, που υφύςταται νόμιμη αιτύα που επιβϊλλει την υποκατϊςταςη του αναδόχου από ςυγκεκριμϋνο τρύτο, 10

11 που εκεύνοσ που υποκαθιςτϊ τον Ανϊδοχο ανταποκρύνεται ςτα κριτόρια επιλογόσ που ύςχυςαν για την ανϊθεςη τησ ύμβαςησ. ε περύπτωςη υποκατϊςταςησ, ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ υποχρεώςεισ του ςχετικϊ με το τμόμα τησ ύμβαςησ που ϋχει όδη εκτελεςτεύ ό το τμόμα που δεν εκχωρόθηκε. 8.2 Εϊν ο Ανϊδοχοσ προβεύ ςε μεταβύβαςη ό εκχώρηςη χωρύσ την προηγούμενη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η τελευταύα δικαιούται, χωρύσ προηγούμενη όχληςη, να επιβϊλει αυτοδικαύωσ τισ κυρώςεισ για αθϋτηςη τησ ύμβαςησ. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 9.1 Ο Ανϊδοχοσ, για την υλοπούηςη του Ϊργου, θα χρηςιμοποιόςει τουσ υπεργολϊβουσ που ϋχει προςδιορύςει ςτην Προςφορϊ του, για το κατϊ περύπτωςη αναφερόμενο ςτην προςφορϊ του τμόμα του Ϊργου. 9.2 Οι υπεργολϊβοι δεν αποκτούν οποιαδόποτε ςυμβατικό ςχϋςη με την Αναθϋτουςα Αρχό. 9.3 Ο Ανϊδοχοσ ευθύνεται για τισ πρϊξεισ και παραλεύψεισ των υπεργολϊβων του, των εκπροςώπων ό των υπαλλόλων τουσ, όπωσ ακριβώσ και για τισ πρϊξεισ, παραλεύψεισ ό αμϋλειεσ του ιδύου, των εκπροςώπων ό των υπαλλόλων του. 9.4 Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται να αντικαταςτόςει υπεργολϊβο ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του με αυτόν ό να χρηςιμοποιόςει και ϊλλον υπεργολϊβο, μόνο εφ όςον ο νϋοσ υπεργολϊβοσ ανταποκρύνεται ςτα αντύςτοιχα κριτόρια επιλογόσ που ύςχυςαν για την ανϊθεςη τησ ύμβαςησ και εγκριθεύ εγγρϊφωσ από την Αναθϋτουςα Αρχό. Για το ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ ενημερώνει προηγουμϋνωσ την Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιώντασ την ταυτότητα του νϋου υπεργολϊβου και το αντικεύμενο που θα εκτελϋςει, μαζύ με την απαιτούμενη ϋγγραφη τεκμηρύωςη για την απόδειξη ςυνδρομόσ ςτο πρόςωπό του των κριτηρύων επιλογόσ που ύςχυςαν για την ανϊθεςη τησ ύμβαςησ. 9.5 Η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να ζητόςει από τον Ανϊδοχο την αντικατϊςταςη υπεργολϊβου και κϊθε ϊλλου προςώπου εμπλεκομϋνου ςτην εκτϋλεςη του Ϊργου που, κατϊ την βϊςιμη και αιτιολογημϋνη κρύςη τησ, δεν ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ του Ϊργου, ο δε Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην περύπτωςη αυτό να ανταποκριθεύ ςτην απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα που θα ςυμφωνηθεύ από κοινού ότι απαιτεύται για την εξεύρεςη αντικαταςτϊτη. 9.6 Εϊν ο Ανϊδοχοσ ςυνϊψει ςύμβαςη υπεργολαβύασ χωρύσ ϋγκριςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται, χωρύσ προηγούμενη όχληςη, να επιβϊλει αυτοδικαύωσ τισ κυρώςεισ για αθϋτηςη τησ ύμβαςησ. 9.7 ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθύνη για την ολοκλόρωςη του ϋργου φϋρει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 11

12 ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 10.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό θα κοινοποιόςει αμελλητύ ςτον Ανϊδοχο και το αργότερο μϋχρι την Ημερομηνύα Εκκύνηςησ, τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ΕΠΠΕ Η Αναθϋτουςα Αρχό θα διαθϋςει το προςωπικό που απαιτεύται για τισ ανϊγκεσ, την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο τησ πορεύασ υλοπούηςησ του Ϊργου και τη μεταφορϊ τεχνογνωςύασ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 11.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό θα παρϋχει ςτον Ανϊδοχο οποιοδόποτε ϋγγραφο, ςχϋδιο, μελϋτη, προδιαγραφό και γενικότερα κϊθε ςτοιχεύο που ϋχει ςτην κατοχό τησ και που κατϊ την κρύςη τησ ςχετύζεται με την εκτϋλεςη του Ϊργου Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να επιςτρϋψει όλα τα ςτοιχεύα τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου με την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου ό με την καθ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ ύμβαςησ Ο Ανϊδοχοσ απαγορεύεται να δημιουργόςει αντύγραφα των παραπϊνω ςτοιχεύων χωρύσ ϋγγραφη εξουςιοδότηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. την περύπτωςη που δοθεύ ςχετικό εξουςιοδότηςη, τα αντύγραφα των ςτοιχεύων αυτών θα πρϋπει να επιςτραφούν ςύμφωνα με την ωσ ϊνω παρϊγραφο. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΗ 12.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο πρόςβαςη, ςε όλουσ τουσ χώρουσ που θα εγκαταςταθεύ εξοπλιςμόσ ό/και λογιςμικό εφαρμογών, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και ςε περύπτωςη που προβλϋπεται τϋτοια δυνατότητα ςε επιμϋρουσ ϊρθρα τησ ύμβαςησ και εκτόσ εργαςύμων ημερών και ωρών Η Αναθϋτουςα Αρχό λαμβϊνει όλα τα ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την προςταςύα και αςφϊλεια του προςωπικού του Αναδόχου και των Τπεργολϊβων του, ιδύωσ δε ενημερώνει εγγρϊφωσ τον Ανϊδοχο ςχετικϊ με τισ ιδιαιτερότητεσ των χώρων όπου εκτελεύται το Ϊργο Η Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο πρόςβαςη ςτισ όδη υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ και εξοπλιςμό τησ που ϋχουν ςυνϊφεια με το Ϊργο. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΝΔΡΟΜΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΣΡΙΣΟΤ Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται να ζητόςει τη ςυνδρομό τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ προκειμϋνου να διευκολυνθεύ ςτην επικοινωνύα του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχϋσ ό ϊλλα πρόςωπα, εφ όςον θεωρεύ ότι η επικοινωνύα αυτό απαιτεύται για να τον υποβοηθόςει ςτην εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεών του. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 12

13 ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 14.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελεύ τισ απορρϋουςεσ από τη ύμβαςη υποχρεώςεισ του με τη δϋουςα προςοχό και επιμϋλεια και τισ αρχϋσ τησ καλόσ πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών. ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΓΓΤΗΕΨΝ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ κατϋθεςε εγγύηςη που καλύπτει το 10% τησ υμβατικόσ Σιμόσ χωρύσ Υ.Π.Α. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ ϋχει χρόνο ιςχύοσ μεγαλύτερο τησ ςυμβατικόσ ημερομηνύασ οριςτικόσ παραλαβόσ κατϊ δύο (2) μόνεσ και επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό παραλαβό, ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχόν απαιτόςεων από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ, και αφού ο Ανϊδοχοσ καταθϋςει την προβλεπόμενη ςτο ϊρθρο 15.2 τησ παρούςασ Εγγύηςη Καλόσ Λειτουργύασ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, μετϊ την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου, πριν από την επιςτροφό ς αυτόν τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και προκειμϋνου να επιςτραφεύ αυτό, να καταθϋςει εγγύηςη για την καλό λειτουργύα του ςυςτόματοσ κατϊ το χρονικό διϊςτημα τησ δωρεϊν ςυντόρηςησ του (Περύοδοσ Εγγύηςησ), η αξύα τησ οπούασ θα ανϋρχεται ςτο 3% τησ ςυμβατικόσ του αξύασ, χωρύσ Υ.Π.Α. με χρόνο ιςχύοσ μεγαλύτερο από την Περύοδο Εγγύηςησ κατϊ τρεισ (3) μόνεσ. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Για την καλό εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ, ωσ προσ τη ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, πριν από την επιςτροφό ςε αυτόν τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, να καταθϋςει εγγύηςη που να καλύπτει το 10% τησ ετόςιασ αξύασ τησ ςυντόρηςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. Η εγγύηςη αυτό θα αναπροςαρμόζεται, όταν και εφ όςον αυτό απαιτεύται, προκειμϋνου να καλύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, το 10% τησ εκϊςτοτε ετόςιασ αμοιβόσ ςυντόρηςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 13

14 Εφόςον ο Ανϊδοχοσ επιθυμεύ να λϊβει προκαταβολό, υποχρεούται να καταθϋςει Εγγυητικό Επιςτολό Προκαταβολόσ ιςόποςη µε το ποςό προκαταβολόσ. Η εγγυητικό αυτό Επιςτολό θα εύναι αόριςτησ διϊρκειασ, εκδύδεται ςτο όνομα όλων των μελών του Αναδόχου και καλύπτει τον Ανϊδοχο και την ευθύνη του ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η Επιςτολό αυτό επιςτρϋφεται ςτον Ανϊδοχο μετϊ την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου και ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχών αμοιβαύων απαιτόςεων μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων. Η προκαταβολό εύναι ϋντοκη και για τον υπολογιςμό του τόκου θα λαμβϊνεται υπόψη το ύψοσ του επιτοκύου των εντόκων γραμματύων του Δημοςύου δωδεκϊμηνησ διϊρκειασ που θα ιςχύει κατϊ την ημερομηνύα καταβολόσ τησ προκαταβολόσ, προςαυξημϋνο κατϊ 0,25% μονϊδεσ. [την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγύηςη περιλαμβϊνει και όρο ότι αυτό καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ.] Οι εγγυόςεισ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα νομικϊ πρόςωπα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ε.Ε. και ϋχουν, ςύμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών - μελών αυτό το δικαύωμα. Εϊν, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, το πιςτωτικό ύδρυμα ό ϊλλο νομικό πρόςωπο που εξϋδωςε εγγύηςη περιϋλθει ςε αδυναμύα να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ του, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να την αντικαταςτόςει με νϋα εγγύηςη με τουσ ύδιουσ όρουσ αμϋςωσ μόλισ λϊβει γνώςη ότι ο εκδόςασ την εγγυητικό επιςτολό ϋχει περιϋλθει ςε αδυναμύα εκπλόρωςησ των υποχρεώςεών του, ϊλλωσ το αργότερο εντόσ δϋκα (10) ημερών από την λόψη τησ ςχετικόσ όχληςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν παρϊςχει νϋα εγγύηςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να καταγγεύλει τη ύμβαςη. Εγγυόςεισ που εκδύδονται ςε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ε.Ε. εκτόσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΥΑΛΙΗ 16.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει κϊθε πρόςφορο μϋτρα αςφαλεύασ και προςταςύασ για την αποτροπό ζημιών ό φθορών Ο Ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο για κϊθε ζημύα ό απώλεια των προώόντων που θα παραδοθούν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςε εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, μϋχρι την ημερομηνύα οριςτικόσ παραλαβόσ τουσ, υποχρεούμενοσ ςε περύπτωςη ζημύασ, φθορϊσ ό απώλειασ ςε πλόρη αποκατϊςταςη ό ακόμη και αντικατϊςταςό τουσ. Μετϊ την οριςτικό παραλαβό, ο κύνδυνοσ μεταβιβϊζεται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημύα ό βλϊβη προςώπων, πραγμϊτων (υλικών ό ϊώλων), ό εγκαταςτϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, του προςωπικού τησ ό τρύτων και για την αποκατϊςταςη κϊθε τϋτοιασ βλϊβησ ό ζημύασ που εύναι δυνατόν να προκληθεύ κατϊ ό επ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ του ϋργου από τον Ανϊδοχο ό τουσ υπεργολϊβουσ του εφ όςον οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊλειψη αυτών ό ςε ελϊττωμα του εξοπλιςμού ό του λογιςμικού εφαρμογών Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει και να διατηρεύ αςφαλιςμϋνο το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ καθ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του Ϊργου και μεριμνϊ όπωσ οι υπεργολϊβοι του πρϊξουν το ύδιο. 14

15 ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ 17.1 Ο Ανϊδοχοσ αποζημιώνει την Αναθϋτουςα Αρχό για κϊθε απαύτηςη τρύτων από την εκτϋλεςη του Ϊργου, η οπούα απορρϋει από τη χρόςη διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ, αδειών, ςχεδύων, υποδειγμϊτων και εργοςταςιακών ό εμπορικών ςημϊτων εκ μϋρουσ του, η οπούα αναφϋρεται ςτη ύμβαςη ό την Προςφορϊ Ο Ανϊδοχοσ αποζημιώνει πλόρωσ την Αναθϋτουςα Αρχό, για κϊθε ζημύα που ενδεχομϋνωσ προξενηθεύ ςε αυτόν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ό των προςώπων που ςυνεργϊζονται με αυτόν για την υλοπούηςη του Ϊργου Ο Ανϊδοχοσ ςυνδρϊμει με δαπϊνεσ του την Αναθϋτουςα Αρχό, αναλαμβϊνοντασ το κόςτοσ κϊθε αντιδικύασ, εξώδικησ ό δικαςτικόσ, με τρύτουσ, που ςυνδϋεται με την εκ μϋρουσ του αδυναμύα ό πλημμελό εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 18.1 Εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από την Ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊξει και θα υποβϊλει ςτην ΕΠΠΕ λεπτομερϋσ πρόγραμμα εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, ςτο οπούο θα εμφανύζονται όλεσ οι δραςτηριότητεσ του Ϊργου και οι πραγματικϋσ ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ τουσ Σο αναλυτικό πρόγραμμα καταρτύζεται ςε ςυμφωνύα με το ςυνολικό χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ του ϋργου που εμφανύζεται ςτο Παρϊρτημα Α τησ ύμβαςησ και περιϋχει, τουλϊχιςτον, τα ακόλουθα: α) τη ςειρϊ κατϊ την οπούα ο Ανϊδοχοσ ςκοπεύει να εκτελϋςει όλεσ τισ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ που του αντιςτοιχούν, ςυμπεριλαμβανομϋνων των επύ μϋρουσ χρονικών διαςτημϊτων υλοπούηςησ β) τισ προθεςμύεσ για την υποβολό και την ϋγκριςη των ενδιϊμεςων και τελικών προώόντων του Ϊργου γ) επαρκεύσ λεπτομϋρειεσ και πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη χρονικό ό γενικότερη εξϊρτηςη μεταξύ των επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων του Ϊργου δ) ϊλλεσ πληροφορύεσ τισ οπούεσ μπορεύ εύλογα να ζητόςει η ΕΠΠΕ Η ϋγκριςη του προγρϊμματοσ από την ΕΠΠΕ δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ Ουδεμύα ουςιώδησ μεταβολό του προγρϊμματοσ επιτρϋπεται χωρύσ την ϋγκριςη τησ ΕΠΠΕ. Αν πϊντωσ η εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ δεν προχωρεύ ςύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεύ να δώςει ςτον Ανϊδοχο την εντολό να το αναθεωρόςει και να τησ υποβϊλει το αναθεωρημϋνο αυτό πρόγραμμα προσ ϋγκριςη. 15

16 ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 19.1 Ο Ανϊδοχοσ παρϋχει ςτην ΕΠΠΕ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την υλοπούηςη του Ϊργου, οποτεδόποτε του ζητηθεύ. Για το ςκοπό αυτό, ο Ανϊδοχοσ ςυντϊςςει περιοδικϋσ εκθϋςεισ ενημϋρωςησ επύ τησ πορεύασ υλοπούηςησ του Ϊργου, τισ οπούεσ υποβϊλλει, μηνιαύα, ςτην ΕΠΠΕ. υντϊςςει επύςησ και υποβϊλλει ςτην ΕΠΠΕ, ειδικϋσ εκθϋςεισ για τυχόν ϋκτακτεσ δυςκολύεσ ςτην εκτϋλεςη του Ϊργου ό απαιτούμενεσ τροποποιόςεισ του προγρϊμματοσ εκτϋλεςησ. Ο Ανϊδοχοσ τηρεύ ακριβεύσ και ςυςτηματικούσ λογαριαςμούσ και αρχεύο για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ που προετοιμϊζει, υλοποιεύ ό παραδύδει ςε εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, και επιτρϋπει ςτην ΕΠΠΕ να επιθεωρεύ, οποιαδόποτε λογικό ςτιγμό, το αρχεύο και τουσ λογαριαςμούσ ό/και να παύρνει αντύγραφϊ τουσ. ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Η προθεςμύα εκτϋλεςησ του Ϊργου αρχύζει από την Ημερομηνύα Τπογραφόσ τησ ύμβαςησ και δε δύναται να υπερβεύ τουσ δώδεκα (12) ημερολογιακούσ μόνεσ. Σο χρονοδιϊγραμμα που εμφανύζεται ςτο Παρϊρτημα Α τησ ύμβαςησ απεικονύζει την προθεςμύα του Ϊργου και κϊθε επύ μϋρουσ τμόματόσ του, με την επιφύλαξη των επομϋνων ϊρθρων. ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΣΑΘΕΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ 21.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ μονομερώσ το δικαύωμα μετϊθεςησ του χρονοδιαγρϊμματοσ του Ϊργου ό επύ μϋρουσ προβλεπόμενων χρονικών ςημεύων ό δραςτηριοτότων του χρονοδιαγρϊμματοσ, εϊν κρύνει ότι αυτό επιβϊλλεται, για ςυνολικό χρονικό διϊςτημα τριϊντα (30) ημερών και ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ η ΕΠΠΕ θα ενημερώνει εγκαύρωσ τον Ανϊδοχο για την αναθεώρηςη του προγρϊμματοσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, ωσ προσ τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα Ο Ανϊδοχοσ δικαιούται να ζητόςει μετϊθεςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ του Ϊργου, ςτην περύπτωςη που η εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ ό επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων τησ καθυςτερεύ ό πρόκειται να καθυςτερόςει για λόγουσ που δεν ανϊγονται ςε περιοχϋσ ευθύνησ του ό για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ. Ο Ανϊδοχοσ, εντόσ 15 ημερών αφότου ϋλαβε γνώςη γεγονότοσ που ενδϋχεται να προκαλϋςει τϋτοιου εύδουσ καθυςτϋρηςη, υποβϊλλει ςτην ΕΠΠΕ και κοινοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό αύτημα μετϊθεςησ τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ, την οπούα κρύνει ότι δικαιούται, παρϋχοντασ πλόρη και λεπτομερό ςτοιχεύα του αιτόματόσ του, ώςτε να καταςτεύ αμϋςωσ δυνατό η εξϋταςό του. Η ΕΠΠΕ εξετϊζει το αύτημα του Αναδόχου και ειςηγεύται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό η οπούα αποφαςύζει τελικϊ-, εϊν δικαιολογεύται να δοθεύ μετϊθεςη και πόςη, εύτε για το μϋλλον εύτε με αναδρομικό ιςχύ και ειδοποιεύ ςχετικϊ γραπτώσ τον Ανϊδοχο. 16

17 21.3 Μετϊθεςη τησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων τησ ύμβαςησ εύναι δυνατό να εγκριθεύ, με την ύδια ωσ ϊνω διαδικαςύα και ςε περιπτώςεισ καθυςτερόςεων που ανϊγονται ςε ϊλλουσ λόγουσ, υπό τη ρητό αύρεςη ότι ο Ανϊδοχοσ δεςμεύεται, με την αύτηςό του, ότι η μετϊθεςη τησ εκτϋλεςησ των επιμϋρουσ δραςτηριοτότων δεν θα επηρεϊςει το ςυνολικό χρονοδιϊγραμμα του Ϊργου και η ΕΠΠΕ κρύνει ότι, με την ικανοπούηςη του αιτόματοσ μετϊθεςησ δεν καθύςταται δυςμενϋςτερο το πλαύςιο των ςχετικών με τισ διαδικαςύεσ, τουσ χρόνουσ και την παροχό ανθρώπινων πόρων υποχρεώςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ Οι μεταθϋςεισ τησ προθεςμύασ ό των προθεςμιών εκτϋλεςησ δεν ςυνεπϊγονται κυρώςεισ. ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ Η παρϊδοςη και η παραλαβό του Ϊργου θα γύνει ςύμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ του. ε περύπτωςη καθυςτϋρηςησ παρϊδοςησ ενδιϊμεςησ Υϊςησ του Ϊργου ό του ςυνόλου αυτού από υπϋρβαςη τμηματικόσ ό ςυνολικόσ προθεςμύασ με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβϊλλονται κυρώςεισ ςύμφωνα με τα παρακϊτω: 1. Αν παρϋλθουν οι ςυμφωνημϋνεσ ημερομηνύεσ παρϊδοςησ και τα παραδοτϋα δεν παραδοθούν ςύμφωνα με τουσ ςυμβατικούσ όρουσ, τότε ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταβϊλλει ωσ ποινικό ρότρα για κϊθε ημϋρα καθυςτϋρηςησ: - ποςοςτό 0,2% επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ των παραδοτϋων που καθυςτερούν, εφόςον αυτϊ εύναι διακριτϊ κοςτολογημϋνα ςτην οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου -ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικού τιμόματοσ του Ϊργου, ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη. Η ύδια ρότρα θα επιβϊλλεται και ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα ϋχει παραδοθεύ μϋροσ του εξοπλιςμού/ λογιςμικού αλλϊ εύναι αδύνατον να χρηςιμοποιηθεύ από τον Υορϋα Λειτουργύασ (ό την Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ περύπτωςη, αν ο Υορϋασ Λειτουργύασ ταυτύζεται με την Αναθϋτουςα Αρχό), λόγω καθυςτερημϋνησ μεταγενϋςτερησ παρϊδοςησ απαραύτητου για τη λειτουργύα εξοπλιςμού/ λογιςμικού. ε περύπτωςη που το ποςό από την εφαρμογό τησ ρότρασ ανϋλθει ςε ποςοςτό ύςο με το 20% του οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου, ο ανϊδοχοσ θα κηρύςςεται ϋκπτωτοσ. 2. Οι ποινικϋσ ρότρεσ δεν επιβϊλλονται και η ϋκπτωςη δεν επϋρχεται αν ο Ανϊδοχοσ αποδεύξει ότι η καθυςτϋρηςη οφεύλεται ςε ανώτερη βύα ό ςε υπαιτιότητα τησ Αναθϋτουςα Αρχό 3. Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει το δικαύωμα να κηρύξει ϋκπτωτο τον Ανϊδοχο αν δεν εκπληρώνει ό εκπληρώνει πλημμελώσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό παραβιϊζει ουςιώδη όρο τησ ύμβαςησ που θα υπογραφεύ, χωρύσ να καταβϊλλει οποιαδόποτε αποζημύωςη. 4. Οι χρόνοι υπολογύζονται ςε ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, τα ποςϊ όπωσ προβλϋπονται ςτη ύμβαςη (μη 17

18 ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ) και οι προθεςμύεσ χωρύσ μεταθϋςεισ. 5. Οι ωσ ϊνω ρότρεσ καθυςτϋρηςησ και με τουσ ύδιουσ όρουσ επιβϊλλονται ςτην περύπτωςη υπϋρβαςησ τυχόν τμηματικών προθεςμιών ό μη ολοκλόρωςησ φϊςεων ό μη παρϊδοςησ παραδοτϋων όπωσ περιγρϊφονται ςτο χρονοδιϊγραμμα του Ϊργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 6. Οι ρότρεσ καθυςτϋρηςησ των παραδόςεων θα περιϋχονται ςτη ύμβαςη, θα επιβϊλλονται με απόφαςη τησ Αναθϋτουςα Αρχό και θα παρακρατούνται από την επομϋνη πληρωμό του Αναδόχου ό θα καταβϊλλονται από τον ύδιο ό θα καταπύπτουν από την Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ. 7. Με ύδια ωσ ϊνω απόφαςη ανακαλούνται οι ρότρεσ καθυςτϋρηςησ για τυχόν τμηματικϋσ προθεςμύεσ μόνο αν το ςύνολο των φϊςεων του Ϊργου περατωθεύ μϋςα ςτη ςυνολικό προθεςμύα που προβλϋπεται ςτο οριςτικό χρονοδιϊγραμμα. Οι ρότρεσ καθυςτϋρηςησ που επιβϊλλονται για υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανϊδοχο επιπλϋον των ρητρών λόγω υπϋρβαςησ ςυνολικόσ προθεςμύασ που ϋχουν επιβληθεύ. 8. ε περύπτωςη Ϊνωςησ οι ωσ ανωτϋρω ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται ςτα μϋλη τησ Ϊνωςησ, τα οπούα ςυμφωνεύται να ευθύνονται αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον. Οι ωσ ϊνω ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται ςε όλα τα μϋλη τησ Ϊνωςησ. 9. ε περύπτωςη ϋκπτωςησ του Αναδόχου, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται, κατϊ την κρύςη τησ, να κρατόςει μϋροσ ό το ςύνολο των παραδοτϋων, καταβϊλλοντασ το αναλογούν ςυμβατικό τύμημα. Τποχρϋωςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η διαςφϊλιςη τησ λειτουργικότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ του εκτελεςθϋντοσ ϋργου. 10. ε περύπτωςη καθυςτερόςεων, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται, αφού ειδοποιόςει ςχετικϊ τον Ανϊδοχο: α) να ζητόςει την κατϊπτωςη τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ ό/και β) να καταγγεύλει ςτη ύμβαςη και να κηρύξει τον Ανϊδοχο ϋκπτωτο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 23.1 Σα προώόντα και οι υπηρεςύεσ που προβλϋπεται να παραδοθούν ό να παραςχεθούν ςτα πλαύςια τησ ύμβαςησ καθώσ και ο τρόποσ παρϊδοςησ ό εκτϋλεςόσ τουσ, πρϋπει να ςυμφωνούν, από κϊθε ϊποψη, με τα οριζόμενα ςτα Παραρτόματα τησ ύμβαςησ Για οποιαδόποτε προςωρινό ό ενδιϊμεςη παραλαβό προβλϋπεται ςτα Παραρτόματα τησ ύμβαςησ, θα πρϋπει να υποβϊλλεται αύτηςη από τον Ανϊδοχο ςτην Αναθϋτουςα αρχό. την αύτηςη θα αναγρϊφεται η περιγραφό των προώόντων ό υπηρεςιών που προτεύνονται για παραλαβό, ςύμφωνα με τη ύμβαςη και ο τόποσ όπου θα γύνει η παραλαβό, ανϊλογα με την περύπτωςη. 18

19 ΑΡΘΡΟ 24. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 24.1 Σο ςύνολο των παραδοτϋων, που θα εκπονηθούν ςτα πλαύςια τησ παρούςασ θα αποτελούν πνευματικό ιδιοκτηςύα αποκλειςτικϊ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα θα ϋχει το πλόρεσ δικαύωμα εκμετϊλλευςόσ τουσ. Σα δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ μεταβιβϊζονται αυτοδικαύωσ από τον Ανϊδοχο ςτην Αναθϋτουςα Αρχό με την οριςτικό παραλαβό και αποδοχό κϊθε παραδοτϋου Σα δικαιώματα επύ του βαςικού λογιςμικού που ο Ανϊδοχοσ εγκαθιςτϊ ςτον εξοπλιςμό παραμϋνουν ςτουσ νόμιμουσ δικαιούχουσ. Με την οριςτικό παραλαβό, η Αναθϋτουςα Αρχό αποκτϊ τη μη αποκλειςτικό ϊδεια χρόςησ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ που ϋχει νομύμωσ θϋςει ο κατϊ περύπτωςη καταςκευαςτόσ τουσ Σο πλόρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαύωμα επύ του λογιςμικού εφαρμογών που ο Ανϊδοχοσ θα καταςκευϊςει εξ' αρχόσ ςε εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, μεταβιβϊζεται, επ αόριςτον, ςτην Αναθϋτουςα Αρχό για πλόρη και απόλυτη χρόςη και εκμετϊλλευςη από αυτόν, από τη γϋννηςό του. Ο ανϊδοχοσ μεταβιβϊζει ςτην αναθϋτουςα αρχό μη αποκλειςτικό ϊδεια χρόςησ του λογιςμικού εφαρμογών που ϋχει όδη αναπτυχθεύ από αυτόν και θα χρηςιμοποιηθεύ για το ϋργο του οπούου τα δικαιώματα παραμϋνουν ςτον ανϊδοχο. Ο Ανϊδοχοσ, ςε κϊθε περύπτωςη, ϋχει το δικαύωμα να χρηςιμοποιόςει, χωρύσ περιοριςμό, την τεχνογνωςύα (know-how) που θα αποκτόςει κατϊ την εκτϋλεςη του Ϊργου, ςε παρόμοια ϋργα που τυχόν θα αναλϊβει για λογαριαςμό οιουδόποτε τρύτου Σα δικαιώματα επύ του λογιςμικού που ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου και δεν ϋχει αναπτύξει ο ύδιοσ, παραμϋνουν ςτουσ νομύμουσ δικαιούχουσ τουσ. Ο Ανϊδοχοσ όμωσ εγγυϊται ότι η Αναθϋτουςα Αρχό αποκτϊ την απεριόριςτη και ανεπύληπτη ϊδεια χρόςησ των λογιςμικών αυτών χωρύσ καμύα επιβϊρυνςό τησ, οικονομικό ό ϊλλη, αφού ο Ανϊδοχοσ ϋχει λϊβει τούτο υπόψη του κατϊ τη ςύνταξη τησ Προςφορϊσ Όλεσ οι εκθϋςεισ και τα ςυναφό ςτοιχεύα όπωσ χϊρτεσ, διαγρϊμματα, ςχϋδια, προδιαγραφϋσ, πλϊνα, ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, υπολογιςμού και κϊθε ϊλλο ςχετικό ϋγγραφο ό υλικό που αποκτϊται, ςυγκεντρώνεται ό καταρτύζεται από τον Ανϊδοχο κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εύναι εμπιςτευτικϊ και ανόκουν ςτην απόλυτη ιδιοκτηςύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Ο Ανϊδοχοσ, μόλισ ολοκληρώςει την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, παραδύδει όλα τα ϋγγραφα και τα ςτοιχεύα ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να κρατϊ αντύγραφα αυτών των εγγρϊφων και ςτοιχεύων, αλλϊ δεν επιτρϋπεται να τα χρηςιμοποιεύ για ςκοπούσ ϊλλουσ από τησ ύμβαςησ, χωρύσ την προηγούμενη γραπτό ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβεύ με δικϋσ του δαπϊνεσ και μϋςα ςτισ αναγκαύεσ τεχνολογικϋσ ό ϊλλεσ αντικαταςτϊςεισ λογιςμικού και ςε κϊθε ϊλλη απαραύτητη ό πρόςφορη ενϋργεια όταν αυτϋσ επιβϊλλονται για την προςταςύα των δικαιωμϊτων τρύτων προςώπων, που αποδεδειγμϋνα ιςχυρύζονται πωσ ϋχουν δικαύωμα επ' αυτών ό όταν η Αναθϋτουςα Αρχό εμποδύζεται ςτην χρόςη τουσ λόγω αποδεδειγμϋνησ ύπαρξησ δικαιωμϊτων τρύτων προςώπων επ αυτών, παρϋχοντασ προώόντα ύδιασ αξύασ, απόδοςησ και λειτουργύασ. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν. 2121/93 περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. ε περύπτωςη ϊςκηςησ αγωγόσ ό ενδύκου μϋςου κατϊ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ από τρύτο για οποιοδόποτε θϋμα ςχετικϊ με δικαιώματα επύ του λογιςμικού, η Αναθϋτουςα Αρχό οφεύλει να 19

20 ειδοποιόςει αμϋςωσ και γραπτϊ με όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ υποχρεούται να αμυνθεύ, δικαςτικϊ και εξωδικαςτικϊ, για λογαριαςμό τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ϋναντι του τρύτου. ε κϊθε περύπτωςη, ο Ανϊδοχοσ αφενόσ βαρύνεται με όλα τα ϋξοδα τα οπούα θα κληθεύ να καταβϊλει η Αναθϋτουςα Αρχό εξ αυτού του λόγου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και κϊθε δικαςτικόσ δαπϊνησ ό αμοιβόσ δικηγόρων, αφετϋρου υποχρεούται να αποζημιώςει την Αναθϋτουςα Αρχό για κϊθε θετικό ό αποθετικό ζημύα που θα υποςτεύ από ενδεχόμενη αποδοχό τησ παραπϊνω αγωγόσ ό του ϋνδικου μϋςου. ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 25.1 Ο Ανϊδοχοσ εγγυϊται προσ την Αναθϋτουςα Αρχό ότι το Ϊργο θα εκτελεςθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ τησ ύμβαςησ, τουσ τεχνικούσ κανόνεσ και τα διεθνώσ αναγνωριςμϋνα πρότυπα που ιςχύουν ςτην υλοπούηςη παρόμοιων ϋργων & ςτισ ςύγχρονεσ μεθόδουσ ανϊπτυξησ λογιςμικού εφαρμογών, θα πληρού όλεσ τισ ιδιότητεσ και χαρακτηριςτικϊ που προβλϋπονται ςτη ύμβαςη και θα ςτερεύται οποιωνδόποτε ελαττωμϊτων (οφειλομϋνων ενδεικτικϊ ςε ελλιπό ςχεδύαςη, πλημμελό καταςκευό, ελαττωματικϊ υλικϊ) και ότι θα ανταποκρύνεται ςτισ προδιαγραφϋσ, λειτουργύεσ, αποτελϋςματα και ιδιότητεσ όπωσ αυτϋσ προδιαγρϊφονται ςτην Διακόρυξη και ςτην προςφορϊ που κατϋθεςε, όπωσ προκύπτει από την απόφαςη κατακύρωςησ Για χρονικό διϊςτημα εύκοςι τεςςϊρων (24) μηνών από την ημερομηνύα οριςτικόσ παραλαβόσ κϊθε εύδουσ που περιλαμβϊνεται ςτο αντικεύμενο του Ϊργου, που καλεύται «Περύοδοσ Εγγύηςησ Καλόσ Λειτουργύασ», ο Ανϊδοχοσ εγγυϊται ότι θα παρϋχει τισ υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ όπωσ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα Α παρϊγραφοσ 5.4 τησ προκόρυξησ, χωρύσ καμύα οικονομικό επιβϊρυνςη για την Αναθϋτουςα Αρχό. Σα παραδοτϋα νοούνται ςε καθεςτώσ εγγύηςησ υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη ςτιγμό τησ εγκατϊςταςόσ τουσ. Σο χρονικό διϊςτημα μεταξύ τησ εγκατϊςταςησ και τησ οριςτικόσ τουσ παραλαβόσ δεν ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην Περύοδο Εγγύηςησ. Ο Ανϊδοχοσ εγγυϊται αυτοτελώσ την καλό και προςόκουςα λειτουργύα των παραδοτϋων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ. Εύναι υπεύθυνοσ για τη χωρύσ καθυςτϋρηςη και με δικϊ του ϋξοδα αποκατϊςταςη κϊθε ελαττώματοσ που αναφαύνεται κατϊ την περύοδο αυτό, εκτόσ αν μπορϋςει να αποδεύξει ότι τα ελαττώματα προϋρχονται από αύτια που δεν ϋχουν ςχϋςη με ςφϊλματα ςτην καταςκευό, ςτα υλικϊ, ςτη ςχεδύαςη ό ςτην υλοπούηςη. Αν ελαττώματα κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αυτόσ ςυνεπϊγονται την αχρηςτύα μϋρουσ ό του ςυνόλου του βαςικού λογιςμικού ό του λογιςμικού εφαρμογών ό υλικού, ο Ανϊδοχοσ προβαύνει ςε αντικαταςτϊςεισ ςε τϋτοιο βαθμό ώςτε να διατηρηθεύ το επύπεδο που καθορύζεται ςτη ύμβαςη, χωρύσ επιβϊρυνςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.Η Αναθϋτουςα Αρχό πληροφορεύ τον Ανϊδοχο ωσ προσ το εύδοσ και την ϋκταςη κϊθε ελαττώματοσ μόλισ αυτό γύνει εμφανϋσ. Αν ο Ανϊδοχοσ δεν αποκαταςτόςει το ελϊττωμα εντόσ εύλογου χρονικού διαςτόματοσ που θα προςδιοριςτεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό, η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να φροντύςει για την αποκατϊςταςη του ελαττώματοσ από τρύτον, με κύνδυνο και δαπϊνη του Αναδόχου. 20

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ερέτρια, 09-01-2014 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Αρ. Πρωτ.: 220 Δ/νςη: Ευδήμου Κραταιμένουσ Σαχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. αραντίδου Σηλ : 22293-50126 ΥΑΞ : 22293-50156 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Ν.2238/1994~ Ν.4110/2013, Ν.4141/2013, Ν.4152/2013, Ν.4170/2013, Ν.4223/2013 και Ν.4261/2014 Ε1 2014: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΛΗ: ΕΩ 30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα