ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν σήµερα τις εγκρίσεις και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων είναι ο Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α / ) «περί επέκτασης των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθµίσεων» και ο Ν.2508/1997 (Φ.Ε.Κ.124/τ.Α / ) «περί βιώσιµης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλων διατάξεων». Για την πολεοδόµηση συγκεκριµένης περιοχής απαιτείται να υφίσταται εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) (βλ. άρ.7, Ν.2508/1997). Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) αποτελείται από τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, διαγράµµατα και κείµενα, ώστε να περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και ιδίως τη γενική εκτίµηση των αναγκών των πολεοδοµικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις ή ενισχύσεις στον τοµέα της στέγης και τη γενική πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης, ανάπτυξης, ανάπλασης ή αναµόρφωσης των πολεοδοµικών ενοτήτων και των ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση προς τις παραπάνω ανάγκες (βλ. άρ.2-5, Ν.1337/1983 και άρ.4, Ν.2508/1997). Από την άλλη πλευρά το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης της Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) εκπονείται και εγκρίνεται µε σκοπό την οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη κάθε ανοικτής πόλης. Ως ανοικτή πόλη νοείται σύνολο γειτονικών οικισµών του µη αστικού χώρου, καθένας από τους οποίους έχει πληθυσµό µέχρι 2000 κατοίκους, σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία απογραφή. Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εκπονείται µε βάση τις προβλέψεις πληθυσµιακής και οικονοµικής εξέλιξης της περιοχής και περιλαµβάνει τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, διαγράµµατα και κείµενα, ώστε να περιέχει σύνολο µέτρων, στόχων, κατευθύνσεων και προγραµµάτων (βλ. άρ.5, Ν.2508/1997). Αφού λοιπόν καθορισθούν οι προς πολεοδόµηση περιοχές µε έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους, τότε ξεκινά η διαδικασία της κτηµατογράφησης για την τοπογραφική αποτύπωση των αντίστοιχων εκτάσεων. Σχετική µε την εκπόνηση της κτηµατογράφησης είναι η µε αρ. πρωτ. οικ.9703/633/ απόφαση Υπουργού Πε.Χω..Ε. (Φ.Ε.Κ.167/τ. / ) «περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και τιµολογίου σύνταξης κτηµατογραφικών διαγραµµάτων κλίµακας 1:1.000 µε ορθογώνιες συντεταγµένες και κτηµατολογικών πινάκων». Ακολούθως, για την πολεοδόµηση ορισµένης περιοχής εκπονείται πολεοδοµική µελέτη, η οποία πρέπει να εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (βλ. άρ.7, Ν.2508/1997). Για την εκπόνηση και έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.1337/1983. Η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης των οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2000 κατοίκους γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του από Π. /τος (Φ.Ε.Κ.414/τ. / ), όπως ισχύει σήµερα και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.2242/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.9, περίπτωση α του άρθρου 25 του Ν.2508/1997. Για την Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 1 από 13

2 επέκταση των οικισµών αυτών, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριµένου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., καθώς και η έγκριση ενιαίας πολεοδοµικής µελέτης (βλ. άρ.19, Ν.2508/1997). Για περιοχές β κατοικίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του από Π. /τος (Φ.Ε.Κ.416/τ. / ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.2242/1994. Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε την εκπόνηση πράξης εφαρµογής, η οποία κυρώνεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη και µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για περιοχή στην οποία έχει συνταχθεί Εθνικό Κτηµατολόγιο, καταχωρείται στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο (βλ. άρ.12, Ν.1337/1983). Η πράξη εφαρµογής περιλαµβάνει ολόκληρη την έκταση, στην οποία αναφέρεται η πολεοδοµική µελέτη. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του οικείου Νοµάρχη, µπορεί να περιορίζεται σε τµήµα της πολεοδοµικής µελέτης ή ακόµη και σε µεµονωµένη ιδιοκτησία οπότε και πρόκειται για την καλούµενη µεµονωµένη πράξη εφαρµογής. Η πράξη εφαρµογής καθορίζει τα τµήµατα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τµήµατα που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά και προσδιορίζει τα τµήµατα, που ρυµοτοµούνται για κοινόχρηστους χώρους ή καταλαµβάνονται από κοινωφελείς χώρους. Με την πράξη εφαρµογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εµβαδόν τους και δεν µπορούν να τακτοποιηθούν κατά το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν. /τος 690/1948 «περί συµπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων» προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά για τη δηµιουργία ενιαίων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων, ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά µε ίσης αξίας οικόπεδα ή ιδανικά µερίδια οικοπέδων ή τµήµατα διηρηµένης ιδιοκτησίας (Ν.3741/1929 και Ν..1024/1971) µε την επιφύλαξη του άρθρου 25 του Ν.1337/1983. Τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά τις διαστάσεις τακτοποιούνται και αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε βρίσκει και πάλι εφαρµογή το προηγούµενο εδάφιο. Με την πράξη εφαρµογής πραγµατοποιείται επίσης η τακτοποίηση ή η εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών, που προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και που είναι µεγαλύτερα της οφειλόµενης εισφοράς γης ή τα τµήµατα της εισφοράς σε γη εφόσον δεν είναι πολοεδοµικά αξιοποιήσιµα στην αρχική τους θέση. Κατά την παραπάνω τακτοποίηση εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν και επιτρέπεται να µεταβληθεί το σχήµα και η θέση των οικοπέδων ώστε αυτά να καταστούν άρτια και οικοδοµήσιµα. Η πράξη εφαρµογής συνοδεύεται από κτηµατογραφικό διάγραµµα εφαρµογής και κτηµατολογικό πίνακα εφαρµογής. Το κτηµατολογικό διάγραµµα και ο πίνακας εφαρµογής περιλαµβάνουν για κάθε ιδιοκτησία το εµβαδόν της, τα στοιχεία των ιδιοκτητών της και το ποσοστό συµµετοχής τους στην ιδιοκτησία, το ρυµοτοµούµενο τµήµα και το αποµένον εµβαδόν, τον όγκο κτισµάτων ή άλλων συστατικών των ρυµοτοµουµένων τµηµάτων, τα στοιχεία του τµήµατος που αφαιρείται ως εισφορά γης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. Κατά τη σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος της πολεοδοµικής µελέτης οι κύριοι ή νοµείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήµο ή κοινότητα, προσκοµίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 2 από 13

3 τοπογραφικό διάγραµµα. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας συνεπάγεται την αδυναµία έκδοσης οικοδοµικής άδειας και την ακυρότητα κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή επί του αντίστοιχου ακινήτου. Περαιτέρω λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας δίδονται µε την µε αρ. πρωτ /7188/ απόφαση Υπουργού Πε.Χω..Ε. (Φ.Ε.Κ.827/τ.Β / ). Επιπλέον µε την µε αρ. πρωτ. ΤΕ/β/οικ.13474/553/ εγκύκλιο του Υπουργείου Πε.Χω..Ε., που πήρε αριθµό Εγκ.8/2005, προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµίζονται µε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στις περιοχές όπου έχει συνταχθεί Κτηµατολόγιο και λειτουργούν Κτηµατολογικά Γραφεία. Με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων ιδιοκτησίας συντάσσεται το κτηµατογραφικό διάγραµµα εφαρµογής και ο πίνακας εφαρµογής. Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής καλούνται οι φερόµενοι ιδιοκτήτες, µέσα σε προθεσµία που αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση, να λάβουν γνώση της πράξης εφαρµογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις [βλ. παρ. 4, άρ.6, Ν.2242/1994 (Φ.Ε.Κ.162/τ.Α / )]. Αναλυτικά ο τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρµογής περιλαµβάνεται στην µε αρ. πρωτ /3445/ απόφαση Υπουργού Πε.Χω..Ε. (Φ.Ε.Κ.862/τ.Β / ) «περί διαδικασίας και τρόπου σύνταξης της πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης», ενώ οι εργασίες, που αυτή περιλαµβάνει αναλύονται παρακάτω, επιµερισµένες ανά κεφάλαιο: Α. Ανασύνταξη κτηµατογραφικού υποβάθρου Εφαρµογή πολεοδοµικής µελέτης 1. Πύκνωση του τριγωνοµετρικού δικτύου 2. Επεξεργασία δηλώσεων 3. Ανασύνταξη διόρθωση κτηµατογραφικού υποβάθρου και κτηµατολογικών πινάκων 4. Σύνταξη κτηµατογραφικού διαγράµµατος εφαρµογής Β. Υψοµετρικές µελέτες 5. Χωροσταθµικό δίκτυο 6. Εφαρµογή αξόνων στο έδαφος Υψοµετρική µελέτη των δρόµων Γ. Σύνταξη πράξης εφαρµογής 7. Συµπλήρωση πίνακα Π.Ε. για περιοχές µε εισφορές πίνακες επικειµένων 8. Συµπλήρωση πίνακα Π.Ε. για περιοχές µε πράξεις αναλογισµού πίνακες επικειµένων 9. Σχεδίαση διαγράµµατος Π.Ε. για περιοχές µε εισφορές 10. Σχεδίαση διαγράµµατος Π.Ε. για περιοχές µε αναλογισµούς 11. Συµµετοχή στις διαδικασίες κύρωσης επεξεργασία ενστάσεων κλπ. Σύνταξη γενικής έκθεσης 12. Σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς και των εντύπων που τις συνοδεύουν 13. Αρχειοθέτηση στοιχείων για χρήση Η/Υ Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 3 από 13

4 Κατά εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.1337/1983 είναι δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και περιοχές εντός σχεδίων πόλεων, που εγκρίθηκαν µε τις διατάξεις του Ν ή εντός οικισµών προ του 1923, οι οποίες είναι πολεοδοµικά προβληµατικές και απαιτούν αναµόρφωση. Η υπαγωγή αυτή προτείνεται µε το Γ.Π.Σ. ή το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και κυρώνεται µε το Π. /γµα έγκρισης της σχετικής πολεοδοµικής µελέτης ή µε άλλο ανεξάρτητο της πολεοδοµικής µελέτης Π. /γµα. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/1983 έχουν σήµερα τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2508/1997 (Φ.Ε.Κ.124/τ.Α / ). Στις περιπτώσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων δεν οφείλεται εισφορά σε χρήµα αλλά επιβάλλεται εισφορά σε γη. Για τον υπολογισµό της εισφοράς αυτής σε γη, ως εµβαδά των ιδιοκτησιών λαµβάνονται τα εµβαδά, που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης µε την οποία προτείνεται η περιοχή προς αναµόρφωση. Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη (πολυιδιοκτήτης), που περιλαµβάνονται στην υπόψη περιοχή. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο εµβαδόν, που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαµορφωθεί κατά την ως άνω ηµεροµηνία υπαγωγής της περιοχής σε πολεοδοµική αναµόρφωση. Αναλυτικά, ο υπολογισµός των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1337/1983. Κατά τον υπολογισµό αυτό λαµβάνονται υπόψη οι ήδη επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών από τη συµµετοχή τους σε διάνοιξη ή διεύρυνση κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση της εντός εγκεκριµένου σχεδίου περιοχής, από την εισφορά σε γη αφαιρείται το σύνολο των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν.1337/1983 ή το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρµογής. Αν το σύνολο αυτό των επιβαρύνσεων της ιδιοκτησίας είναι ίσο ή µεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ως άνω παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.1337/1983, η ιδιοκτησία θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, άλλως βαρύνεται µε τη διαφορά. Στην περίπτωση της εντός οικισµού προ του 1923 περιοχής αναµόρφωσης, υπολογίζεται το σύνολο εµβαδού των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων το οποίο και αφαιρείται από τη συνολική εισφορά όλων των ιδιοκτησιών. Η επιπλέον διαφορά επιµερίζεται σύµµετρα προς την κατά τα πιο πάνω λογιζόµενη εισφορά σε γη κάθε ιδιοκτησίας και τα εµβαδά του επιµερισµού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας. Για το Νοµό Θεσσαλονίκης µερικές πράξεις εφαρµογής, που έχουν κυρωθεί σε εφαρµογή του υπόψη άρθρου 13 του Ν.1337/1983 είναι οι Π.Ε. 32, 33 και 37 του Ευόσµου, η Π.Ε. 30 Κωνσταντινουπολιτών ήµου Πυλαίας και η Π.Ε. 76 Επανοµής. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ Οι ιδιοκτησίες, που περιλαµβάνονται σε περιοχές που πολεοδοµούνται για πρώτη φορά υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη για τη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά για την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών (βλ. άρ.20, Ν.2508/1997). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 4 από 13

5 Ως ιδιοκτησία επί της οποίας λογίζεται το ποσοστό εισφοράς σε γη θεωρείται το σύνολο των ιδιοκτησιών (οικοπέδων) του ίδιου ιδιοκτήτη (πολυιδιοκτήτης) στην εντασσόµενη περιοχή, ανά πολεοδοµική ενότητα και ανά διάταγµα ένταξης. Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης συµµετοχής σε γη λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες ή τα ιδανικά µερίδια του κάθε ιδιοκτήτη την 10 η Σε περίπτωση που µετά την 10 η έγινε ολική η µερική µεταβίβαση της ιδιοκτησίας σε νέο ιδιοκτήτη τότε του κατανέµεται αναλογικά και η εισφορά που όφειλε η ιδιοκτησία όπως ήταν διαµορφωµένη την 10 η Για τον υπολογισµό της πραγµατικής εισφοράς γης που οφείλει ο νέος ιδιοκτήτης στην παραπάνω αναλογικά κατανεµηµένη εισφορά συνεκτιµώνται και οι δεσµεύσεις για κοινόχρηστα ή κοινωφελή που τυχόν έχει υποστεί η νέα ιδιοκτησία. Το εµβαδόν της ιδιοκτησίας την 10 η αποδεικνύεται από την ύπαρξη οριστικού συµβολαίου που έχει συνταχθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Αν δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος µπορεί να ληφθούν υπόψη και άλλα δηµόσια έγγραφα µε ηµεροµηνία µέχρι την 10 η δηλαδή δικαστικές αποφάσεις κληρονοµητήρια, διαθήκες, κλπ. µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Για τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις θα πρέπει πριν την ολοκλήρωση της πράξης εφαρµογής να έχει τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς π.χ. να συνταχθούν τα οριστικά συµβόλαια, να γίνει αποδοχή κληρονοµιάς, κλπ. (βλ. τα µε αρ. πρωτ. οικ.88284/16504/ και οικ.395/195/ έγγραφα του Υπουργείου Πε.Χω..Ε., που κοινοποιήθηκαν µε το µε αρ. πρωτ. Π/ΤΠΜ/2177/ της /νσης Πολεοδοµίας). Κατ εξαίρεση τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη ή σε αυτοτελές οικόπεδο, που δηµιουργήθηκε µετά την 10 η αν η κτήση του επήλθε από επαγωγή κληρονοµιάς µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της πολεοδοµικής µελέτης [βλ. παρ.7, άρ.27, Ν.2831/2000 (Φ.Ε.Κ.140/τ.Α / )]. Σε περίπτωση που η συµµετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας, πλην όµως κατά την κρίση της αρχής το τµήµα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήµια για την ιδιοκτησία, µπορεί να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή (µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα), που διατίθεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Για την πραγµατοποίηση της µετατροπής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1337/1983 για την εισφορά σε χρήµα. Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από εισφορά γης διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας: α. Για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων µέσα στην ίδια πολεοδοµική ενότητα. β. Για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας των οποίων τα οικόπεδα ρυµοτοµούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό περισσότερο από το καθοριζόµενο στην παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1337/1983 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίησή τους, σύµφωνα µε τους τρόπους που προβλέπονται από το άρθρο 12 του ίδιου νόµου. γ. Για κοινωφελείς χώρους και σκοπούς µέσα στην ίδια πολεοδοµική ενότητα. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 5 από 13

6 δ. Για τη δηµιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες της περιοχής. Μέσα στην περιοχή επέκτασης ή ένταξης, που περιλαµβάνεται κάθε φορά στην πολεοδοµική µελέτη, επιτρέπεται η συνένωση των τµηµάτων που αποτελούν την εισφορά γης των επιµέρους ιδιοκτησιών, η µετακίνησή τους σε άλλη θέση και η µεταβολή κατά το σχήµα το µέγεθος και τις διαστάσεις τους. Μετά την κύρωση και του τελευταίου νόµου, που τροποποίησε διατάξεις αναφορικά µε τις πράξεις εφαρµογής και τις οφειλόµενες εισφορές, δηλαδή του Ν.3212/2003, επιχειρήθηκε από το Υπουργείο Πε.Χω..Ε. µια καταγραφή και κωδικοποίηση της κείµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε την εισφορά σε γη. Το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας συνοψίστηκε στην µε αριθµό Εγκ.30/2004 εγκύκλιο διαταγή από το περιεχόµενο της οποίας παραθέτουµε τα παρακάτω: Εισφορά σε γη περιοχών α κατοικίας (βλ. παρ.4, αρ.8, Ν.1337/1983 και παρ.1, αρ.20, Ν.2508/1997) 1. Ε < 250τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,10 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 500τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,20 x Ε 25 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,30 x Ε 75 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 2000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,40 x Ε 175 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,50 x Ε 375 (τ.µ.) 6. Ε αυτοτελούς ιδιοκτησίας > 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,60 x Ε 1375 (τ.µ.) 1. Ε = 250τ.µ. Εισφορά σε γη = 25τ.µ. 2. Ε = 500τ.µ. Εισφορά σε γη = 75τ.µ. 3. Ε = 1000τ.µ. Εισφορά σε γη = 225τ.µ. 4. Ε = 2000τ.µ. Εισφορά σε γη = 625τ.µ. 5. Ε = 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 4625τ.µ. Εισφορά σε γη περιοχών µε τις χρήσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του από Π. /τος (Φ.Ε.Κ.166/τ. /1987) δηλαδή µη οχλούσα βιοµηχανία βιοτεχνία, βιοµηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο, οχλούσα βιοµηχανία βιοτεχνία, χονδρεµπόριο (βλ. παρ.3, αρ.23, Ν.2300/1995) 1. Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,20 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 4000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,30 x Ε 100 (τ.µ.) 3. Ε > 4000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,40 x Ε 500 (τ.µ.) Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 6 από 13

7 Εισφορά σε γη ιδιοκτησιών που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας (βλ. παρ.4, αρ.12, Ν.1647/1986) Υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη µειωµένη κατά το ήµισυ των εισφορών, που προβλέπονται από τα ποσοστά που ορίζονται για τις περιοχές α κατοικίας και για τις περιοχές των χρήσεων των άρθρων 5, 6 και 7 του από Π. /τος και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας 2000τ.µ. Ε = 2000τ.µ. Εισφορά σε γη = 312,50τ.µ. Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο τις ιδιοκτησίες ή τµήµατά τους οι οποίες κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο, τη σύζυγό του, τους κατιόντες και τους συζύγους και τους αδελφούς τους µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο και αν αποκτήθηκε η έκταση από αυτούς. Εισφορά σε γη ιδιοκτησιών σε περιοχές µε εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης που διέπονται από τον Ν.1337/1983, δεν βρίσκει εφαρµογή η παρ.3 του άρθρου 43 του ίδιου νόµου και εξακολουθεί να ισχύει σε αυτές η διάκριση πυκνοδοµηµένων, αραιοδοµηµένων και αδόµητων περιοχών (βλ. παρ.8, αρ.25, Ν.2508/1997). Αρχικά συντάσσονται οι πράξεις αναλογισµού για όλες τις ιδιοκτησίες της πυκνοδοµηµένης περιοχής, που εντάσσεται στο σχέδιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. /τος και άρθρου 6 του Ν.5269/1931. Για τις ιδιοκτησίες µε εµβαδόν µεγαλύτερο των 500τ.µ. οι υποχρεώσεις (αυτοαποζηµίωση και αποζηµίωση τρίτων) καθώς και τα δικαιώµατα (αποζηµίωση από τρίτους) που προκύπτουν από την εφαρµογή των προηγούµενων διατάξεων συγκρίνονται µε το εµβαδόν που προκύπτει από την εφαρµογή των ποσοστών της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1337/1983 και εάν αυτό είναι µεγαλύτερο η ιδιοκτησία αυτή υποχρεούται να εισφέρει την επιπλέον έκταση. Στην περίπτωση αυτή η αποζηµίωση από τρίτους καταβάλλεται από τον οικείο ήµο. Εάν αυτό είναι µικρότερο τότε οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας είναι αυτές που προκύπτουν από την πράξη αναλογισµού. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η ιδιοκτησία επιβαρύνεται µε το µεγαλύτερο εµβαδόν προς αποζηµίωση ή προς εισφορά σε γη. Εισφορά σε γη περιοχών β κατοικίας [βλ. αρ.6 του από Π. /τος (Φ.Ε.Κ.416/τ. /1985)] 1. Ε < 250τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,05 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 500τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,10 x Ε 12,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,15 x Ε 37,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 4000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,30 x Ε 187,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,50 x Ε 987,50 (τ.µ.) 6. Ε αυτοτελούς ιδιοκτησίας > 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,60 x Ε 1987,50 (τ.µ.) Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 7 από 13

8 Εισφορά σε γη περιοχών εκτός ορίων οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων. Ο υπολογισµός διακρίνεται στην περίπτωση οικισµών των οποίων η προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης πολεοδόµησής τους αρχίζει µετά την ηµεροµηνία ισχύος του Ν.2508/1997 (βλ. παρ.2β, άρ.20, Ν.2508/1997) 1. Ε < 250τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,05 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 500τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,10 x Ε 12,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,15 x Ε 37,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 4000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,25 x Ε 137,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,30 x Ε 337,50 (τ.µ.) 6. Ε > 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,40 x Ε 1337,50 (τ.µ.) Και στην περίπτωση οικισµών των οποίων η προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης πολεοδόµησής τους έγινε πριν την ηµεροµηνία ισχύος του Ν.2508/1997 [βλ. παρ.5, άρ.20, Ν.2508/1997 και παρ.2, άρ.5 του από Π. /τος (Φ.Ε.Κ.414/τ. /1985)] 1. Ε < 250τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,05 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,10 x Ε 12,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 2000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,15 x Ε 62,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 4000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,20 x Ε 162,50 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,25 x Ε 362,50 (τ.µ.) 6. Ε > 10000τ.µ. Εισφορά σε γη = 0,30 x Ε 862,50 (τ.µ.) Για τον υπολογισµό της εισφοράς γης στην τελευταία αυτή περίπτωση εκτός οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων των οποίων η προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης πολεοδόµησής τους έγινε πριν την , ως εµβαδά ιδιοκτησιών λαµβάνονται αυτά που είχαν οι ιδιοκτησίες πριν την πολεοδόµησή τους δηλαδή κατά το χρόνο έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Επίσης δε λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των ιδιοκτησιών ενός και του αυτού ιδιοκτήτη αλλά µεµονωµένα για κάθε ιδιοκτησία και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η εισφορά υπολογίζεται µε βάση τη συνολική ιδιοκτησία (βλ. γνωµοδότηση 849/1989 που έγινε αποδεκτή µε την εγκύκλιο Εγκ.83/1989 του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). Για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης εντός των ορίων οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 39 του Ν Υπάρχει όµως η δυνατότητα να εκδοθεί σχετική απόφαση µετά από πρόταση του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία να επιβληθεί στις αντίστοιχες ιδιοκτησίες η υποχρέωση συµµετοχής είτε µε εισφορά σε γη µόνον είτε µε εισφορά σε χρήµα µόνον είτε µε εισφορά σε γη και σε χρήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 των άρθρων 20 και 21 του Ν.2508/1997 (βλ. άρ.19, Ν.2508/1997). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 8 από 13

9 Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο ηµόσιο, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά το µέρος που από την πολεοδοµική µελέτη προορίζονται για τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων της αρµοδιότητας του δηµόσιου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς µε ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλο τρόπο µεταξύ των αντιστοίχων φορέων, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόµενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το µέρος αυτό σε άλλη εισφορά γης. Στην ειδική περίπτωση διηρηµένης ιδιοκτησίας το ακίνητο επί του οποίου έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία αντιµετωπίζεται κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής ως ενιαία συνιδιοκτησία. Η αναµόρφωση των δικαιωµάτων χρήσης του οικοπέδου λόγω των επερχόµενων µε την πράξη εφαρµογής µεταβολών δεν ανήκει στην αρµοδιότητα της ιοίκησης. Η εισφορά σε γη υπολογίζεται στο ποσοστό συνιδιοκτησίας και δεσµεύεται κατά τη σύνταξη της πράξης λαµβανοµένης υπόψη της υφιστάµενης στο ακίνητο κατάστασης από την άποψη του καθορισµού της χρήσης των τµηµάτων του οικοπέδου, ώστε από κάθε συνιδιοκτήτη να επέρχεται µε τη δέσµευση της εισφοράς η κατά το δυνατόν µικρότερη µεταβολή στη συµφωνηθείσα από τους ιδιοκτήτες χρήση. Σε περίπτωση που ιδιοκτησία στην οποία έχει συσταθεί κάθετη συνιδιοκτησία ρυµοτοµείται, τότε τα οικόπεδα που αποµένουν µετά τη ρυµοτόµηση αυτή, ανήκουν σε όλους τους συγκυρίους κατά τα ποσοστά συγκυριότητας τα οποία είχαν επί του όλου οικοπέδου και δεν καθίστανται σε κάθε τµήµα συγκύριοι µόνο οι έχοντες σ αυτό δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης (βλ. την µε αρ.66/1992 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 9412/853/ εγκύκλιο του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). Αντίστοιχη µε την παραπάνω εργασία, που περιλήφθηκε από το Υπουργείο Πε.Χω..Ε. στην µε αριθµό Εγκ.30/2004 εγκύκλιο εκπονήθηκε και για την οφειλόµενη εισφορά σε χρήµα. Πρόκειται για την εγκύκλιο µε αριθµό Εγκ.31/2004 µε την οποία καταγράφονται τα ποσοστά που εφαρµόζονται για τον υπολογισµό της χρηµατικής εισφοράς και και η διαδικασία υπολογισµού και είσπραξής τους. Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες δύο (2) περιπτώσεις υπολογισµού εισφοράς σε χρήµα: Εισφορά σε χρήµα, που ίσχυαν µέχρι την 13 η (ηµεροµηνία ισχύος του Ν.2508/1997) για τις περιοχές α κατοικίας (βλ. παρ.2, αρ.9, Ν.1337/1983) 1. Ε < 200τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,01 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,15 x Ε - 28 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 5000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,20 x Ε - 78 (τ.µ.) 4. Ε > 5000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,25 x Ε 328 (τ.µ.) 1. Ε = 200τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 2τ.µ. 2. Ε = 1000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 122τ.µ. 3. Ε = 2000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 322τ.µ. 4. Ε = 5000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 922τ.µ. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 9 από 13

10 Εισφορά σε χρήµα για τις ιδιοκτησίες, που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες (βλ. παρ.4, αρ.12, Ν.1647/1986) 1. Ε < 200τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,005 x Ε (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 1000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,075 x Ε - 1 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 2000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,10 x Ε - 39 (τ.µ.) τ.µ. < Ε < 5000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,20 x Ε (τ.µ.) 5. Ε > 5000τ.µ. Εισφορά σε χρήµα = 0,25 x Ε 489 (τ.µ.) Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα οποία περιλαµβάνονται σε περιοχές, που πολεοδοµούνται για πρώτη φορά και τα οποία διατηρούνται ή διαµορφώνονται σε νέα ακίνητα, συµµετέχουν µε καταβολή χρηµατικής εισφοράς στην αντιµετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων (βλ. άρ.21, Ν.2508/1997). Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν που αποµένει µετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη. Ως εµβαδόν της ιδιοκτησίας νοείται εκείνο που διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και η αντίστοιχη εισφορά υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής (βλ. άρ. 11, Ν.3212/2003). Ο προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2882/2001. Τα ποσά από τη µετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής (βλ. άρ. 11, Ν.3212/2003). Με την µε αρ. πρωτ. 5813/1129/ απόφαση Υπουργού Πε.Χω..Ε. (Φ.Ε.Κ.134/τ.Β / ) καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία συµψηφισµού χρηµατικής εισφοράς σε περίπτωση τροποποίησης εγκεκριµένου µε το Ν.1337/1983 ρυµοτοµικού σχεδίου µετά την µεταγραφή της αντίστοιχης πράξης εφαρµογής. Στις περιπτώσεις αυτές ως ιδιοκτησία νοείται εκείνη, που προέκυψε από την πράξη εφαρµογής ενώ ο υπολογισµός των ωφελειών και υποχρεώσεων κάθε ιδιοκτησίας γίνεται µε βάση το ρυµοτοµικό καθεστώς, που επιβλήθηκε µε την τροποποίηση. ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η κυρωµένη µε απόφαση Νοµάρχη πράξη εφαρµογής, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και για κάθε µεταβολή, που επέρχεται στα ακίνητα. Όπως ήδη αναφέρθηκε η πράξη εφαρµογής µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο. Με τη µεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόµενες στην πράξη εφαρµογής µεταβολές στις ιδιοκτησίες εκτός από αυτές που οφείλεται αποζηµίωση και για την συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Ν../ και του Ν..797/1971 (Φ.Ε.Κ.1/τ.Α / ) «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ.17/τ.Α / ) µε τον οποίο κυρώθηκε ο «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων» και του Ν.2985/2002 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α /4-2- Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 10 από 13

11 2002) «περί προσαρµογής των διατάξεων του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων στο Σύνταγµα». Αµέσως µετά την κύρωση και µεταγραφή των πράξεων εφαρµογής, οι οικείος ΟΤΑ, το δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος, µπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής και περιέρχονται σ' αυτούς µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι τυχόν απαιτούµενες αποζηµιώσεις. Αυτή είναι και µια από τις βασικές διαφορές της πράξης εφαρµογής µε την πράξη τακτοποίησης δεδοµένου ότι τα µόνα τµήµατα, που µπορούν να καταληφθούν άµεσα µετά την κύρωση της πράξης τακτοποίησης, είναι τα αυτοαποζηµιούµενα τµήµατα κάθε ιδιοκτησίας τα οποία και διατίθενται άµεσα στον οικείο ήµο περιερχόµενα άµεσα σε κοινή χρήση. Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της πράξης εφαρµογής είναι ότι δεν αποτελεί δυναµική απεικόνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σαν το Εθνικό Κτηµατολόγιο, αλλά αναφέρεται πάντα στο καθεστώς των οικοπέδων κατά την ηµεροµηνία µεταγραφής της πράξης εφαρµογής. Όπως ήδη αναφέρθηκε η πράξη εφαρµογής µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο. Για ιδιοκτησίες που στις πράξεις εφαρµογής αναγράφονται µε ελλειπή στοιχεία η µε την ένδειξη "άγνωστος", η καταχώρηση στη µερίδα των ιδιοκτητών γίνεται µετά από έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου Νοµάρχη. Οι διορθωτικές πράξεις εφαρµογής αποτελούν πράξεις µε τις οποίες διορθώνονται τυχόν σφάλµατα, που εντοπίζονται στην πράξη εφαρµογής. Η ανάκληση αυτή της πράξης εφαρµογής επιτρέπεται µόνο κατ εξαίρεση για λόγους νοµιµότητας ή για πλάνη περί τα πράγµατα, που αποδεικνύεται από στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η ανάγκη σύνταξης διορθωτικής πράξης εφαρµογής µπορεί να προκύψει επίσης και κατά τη σύνταξη πράξεων στις θέσεις των λεγόµενων «συρραφών» σχεδίων πόλεως, εκεί δηλαδή όπου γειτνιάζουν περιοχές µε διαφορετικό σύστηµα υπολογισµού των συνεισφορών των ακινήτων λόγω των δεσµεύσεων του ρυµοτοµικού σχεδίου. Στις θέσεις αυτές, όπου µπορεί να έχουν ήδη αυνταχθεί πράξεις αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων ή πράξη εφαρµογής, χωρίς η µία να έχει λάβει υπόψη της την άλλη, είναι πιθανόν να εντοπιστούν σφάλµατα. Για τις πράξεις αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων η αποκατάσταση πραγµατοποιείται µε την έκδοση ακυρωτικής απόφασης Νοµάρχη και την ανασύνταξη της σχετικής πράξης ενώ για τις πράξεις εφαρµογής η αντιµετώπιση των σφαλµάτων γίνεται µε τη σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρµογής. ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη εφαρµογής του Ν.1337/1983 περιλαµβάνει ολόκληρη την έκταση στην οποία αναφέρεται η πολεοδοµική µελέτη ενώ η πράξη τακτοποίησης σύµφωνα µε το Ν../ συντάσσεται µεµονωµένα για τα οικόπεδα του επισπεύδοντα και των οµόρων του και σε περιοχή έκτασης περίπου ενός οικοδοµικού τετραγώνου. Η πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων αποτελείται από λεκτικό και διάγραµµα και κυρώνεται, όπως και η πράξη εφαρµογής, µε απόφαση του Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 11 από 13

12 Νοµάρχη. Η πράξη εφαρµογής περιέχει τα απαιτούµενα στοιχεία του οικοπέδου σε σχετικό πίνακα και διάγραµµα. Η εφαρµογή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου γίνεται µε αναλυτικά στοιχεία κατά την εκπόνηση της πράξης εφαρµογής, τα οποία κυρώνονται µαζί µε αυτήν και είναι µετέπειτα διαθέσιµα για κάθε ενδιαφερόµενο στο σχετικό αρχείο. Γενικά, η εκπόνηση της πράξης εφαρµογής υιοθετεί σε µεγαλύτερο βαθµό την ψηφιακή τεχνολογία και είναι περισσότερο συµβατή µε τις σύγχρονες πρακτικές. Η πράξη εφαρµογής µεταγράφεται στο σύνολό της µετά την κύρωσή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και το ίδιο συµβαίνει και µε κάθε επακόλουθη διορθωτική πράξη. Οι πράξεις τακτοποίησης σηµειώνονται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, όµως αυτό δεν επιβάλλεται από τη συµβατική διαδικασία εφαρµογής τους. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις προβλέπονται κυρώσεις αναφορικά µε την έκδοση οικοδοµικής άδειας και τη σύνταξη δικαιοπραξιών στις περιπτώσεις που δεν έχουν τηρηθεί ορθά οι διαδικασίες της πράξης εφαρµογής. Με άλλα λόγια η συµµετοχή στις διαδικασίες κύρωσης και η εφαρµογή των προβλέψεων της πράξης εφαρµογής είναι πιο δεσµευτική και επιτατική για τους εµπλεκόµενους ιδιοκτήτες και τους φορείς από ότι η πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων. Τόσο η πράξη εφαρµογής όσο και η πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων βασίζονται στις ίδιες νοµοθετικές διατάξεις για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών (βλ. το Ν , την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν..690/1948, το Γ.Ο.Κ./ , κλπ.). Τα κριτήρια αρτιότητας που εφαρµόζονται είναι αντίστοιχα και στις δύο περιπτώσεις ενώ βρίσκουν εφαρµογή κοινές ευεργετικές διατάξεις (βλ. άρθρο 25 του Ν.1337/1983, Ν..690/1948, κλπ.). Ωστόσο θεµελιώδεις διαφορές εντοπίζονται στη δυνατότητα που παρέχει η πράξη εφαρµογής για τακτοποίηση ακόµη και των εξολοκλήρου ρυµοτοµούµενων οικοπέδων, για µεταβολή της θέσης των ιδιοκτησιών ακόµη και σε άλλη πολεοδοµική γειτονιά προκειµένου αυτές να αποκατασταθούν κατά τις κείµενες διατάξεις και τέλος για την αµεσότερη απόκτηση των χώρων ειδικού προορισµού και τη δηµιουργία της λεγόµενης τράπεζας οικοπέδων για το ήµο και για την αποκατάσταση θιγόµενων ιδιοκτησιών ακόµη και από άλλες πολεοδοµικές ενότητες, εκτός της υπόψη πράξης εφαρµογής. Η βασικότερη όµως ή διαφορά σε σχέση µε τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού εντοπίζεται στις πράξεις εφαρµογής στις αραιοδοµηµένες περιοχές όπου και δεν υπάρχουν αναλογισµοί µε την έννοια των διατάξεων του Ν Στις περιοχές αυτές αφαιρείται η εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών από τα τµήµατά τους που ρυµοτοµούνται από τους εγκεκριµένους κοινόχρηστους χώρους, ώστε αυτοί να διανοιχτούν άµεσα. Εάν δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διάνοιξη των οδών από την εισφορά σε γη, τότε τα υπόλοιπα ρυµοτοµούµενα τµήµατα θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα οικόπεδα, τα οποία επίσης θα προκύψουν από εισφορά σε γη µη ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια οικόπεδα, τότε οι τυχόν υπόλοιπες ρυµοτοµούµενες εκτάσεις αποζηµιώνονται από τον οικείο ήµο. Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές η τακτοποίηση και ο αναλογισµός συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του Ν.1337/1983 για την εισφορά σε γη των οικοπέδων των εν λόγω περιοχών. Εάν ένα οικόπεδο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1337/1983, τότε θα πρέπει να έχει συνταχθεί η σχετική πράξη εφαρµογής (Π.Ε.) στην πολεοδοµική γειτονιά όπου αυτό Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 12 από 13

13 βρίσκεται. Η έρευνα προσανατολίζεται στο διάγραµµα και στον πίνακα της Π.Ε., όπου απεικονίζονται τα όρια του αρχικού και του τελικού οικοπέδου και καταγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία, που καθορίζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του και τα ποσοτικά στοιχεία, που προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που καταγράφεται αφορά την ηµεροµηνία µεταγραφής της Π.Ε. και οι ενδιάµεσοι υπολογισµοί ακολουθούν τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και άλλων σχετικών αυτού διατάξεων. Εάν εντοπιστεί σφάλµα στην απεικόνιση στο διάγραµµα ή στην εγγραφή του πίνακα της Π.Ε. τότε θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της σύνταξης διορθωτικής πράξης εφαρµογής προκειµένου να αποκατασταθούν τα λάθη αυτά. Η Π.Ε. και οι διορθωτικές πράξεις αυτής µεταγράφονται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και η ορθότητά τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δικαιοπραξιών και την ανοικοδόµηση των οικοπέδων. Σε αντίθεση µε την πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων, η πράξη εφαρµογής µελέτα κατά κάποιον τρόπο και το ιστορικό των ιδιοκτησιακών µεταβολών του οικοπέδου στο πλαίσιο της έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής σε καθεστώς εισφορών της 10 ης Εάν το υπό µελέτη οικόπεδό διέπεται από τις διατάξεις του Ν , τότε αναζητούνται οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων, που έχουν συνταχθεί στην περιοχή. Εντοπίζεται το λεκτικό και το διάγραµµα της πράξης, τα οποία περιέχουν το αντικείµενο των προσκυρώσεων και των αναλογισµών και οι νοµαρχιακές αποφάσεις, που καθορίζουν την ισχύ τους. Η πράξη τακτοποίησης δεν δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον ιδιοκτήτη παρά µόνο στα όριά του οικοπέδου και γι αυτό το λόγο συνοδεύεται από πίνακα φαινόµενων ιδιοκτητών και όχι από κτηµατολόγιο. Συντάσσεται για τα µη άρτια, µη οικοδοµήσιµα, τυφλά κλπ. οικόπεδα τα οποία τακτοποιεί µε µεταβολή της θέσης, του σχήµατος και του µεγέθους τους, τόσο των ιδίων όσο και των οµόρων τους, έτσι ώστε το καθένα από αυτά να αποκτήσει διάταξη που να ανταποκρίνεται κατά τον πληρέστερο τρόπο στην ανάγκη και στο σκοπό της χρησιµοποίησής του και να καταστεί πρόσφορο για την κατά το δυνατόν πληρέστερη οικοδοµική του εκµετάλλευση για τους σκοπούς της γενικότερης δηµόσιας ωφέλειας. Επίσης υπολογίζει τα εµβαδά των τµηµάτων των οικοπέδων που ρυµοτοµούνται και καταγράφει τους υπόχρεους αποζηµίωσης σύµφωνα µε τον πίνακα φαινοµένων ιδιοκτητών και τους αρµόδιους φορείς. Η εφαρµογή της πράξης επισπεύδεται από τους ενδιαφερόµενους και γίνεται µε τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων ή µε ιδιωτικές συµφωνίες, είτε µέσω του καθορισµού της τιµής µονάδας και του τελικού χρηµατικού ποσού της αποζηµίωσης µε απόφαση του Πρωτοδικείου. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 13 από 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2015 (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) Προς 1. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών markosgag@gmail.com 2. Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού

Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού Χαράλαµπος Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1337/1983: Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 86

Ν 1337/1983: Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 86 Ν 1337/1983: Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 86 Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α` 33). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Ειδικές περιπτώσεις

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Ειδικές περιπτώσεις Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Ειδικές περιπτώσεις Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας- Εφαρμογή Ρυμοτομικού Διαγράμματος

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας- Εφαρμογή Ρυμοτομικού Διαγράμματος Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας- Εφαρμογή Ρυμοτομικού Διαγράμματος Λάμπρου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., litsal@central.ntua.gr Πανταζής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., gpanta@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩ10-85Ο =========================

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩ10-85Ο ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1337 Έτος: 1983 ΦΕΚ: Α 33 19830314 Τέθηκε σε ισχύ: 14.03.1983 Ημ.Υπογραφής: 12.03.1983 Τίτλος Επέκταση των πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Τακτοποίηση οικοπέδων

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Τακτοποίηση οικοπέδων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Τακτοποίηση οικοπέδων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Προσκύρωση οικοπέδων. Το οικόπεδο που δεν έχει τις προϋποθέσεις της αρτιότητας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Η πράξη αναλογισμού αποτελεί μέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τμημάτων οικοπέδων, που ρυμοτομούνται με την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4315/2014. Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4315/2014. Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4315 ΦΕΚ Α' 269/24.12.2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυμοτομικές Άρσεις Απαλλοτριώσεων:...Σε αναζήτηση Αναχωμάτων»

«Ρυμοτομικές Άρσεις Απαλλοτριώσεων:...Σε αναζήτηση Αναχωμάτων» Δήμος Πατρέων Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ημερίδα ΠΣΔΑΤΜ /Τμήμα Δυτικής Ελλάδος «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Τροποποιήσεις σχεδίου πόλης Άρσεις απαλλοτρίωσης» «Ρυμοτομικές Άρσεις Απαλλοτριώσεων:...Σε αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών Τµήµα (β) Πράξεων Εφαρµογής & Απαλλοτριώσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ Ι. Επί της αρχής: 1. Με τις διατάξεις του κεφαλαίου επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από την 7/11 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού, προκύπτουν τα εξής: α/α ιδιοκτησίας (ΚΑΕΚ) Υποχρεώσεις τρίτων προς ιδιοκτησία 1 ( )

Από την 7/11 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού, προκύπτουν τα εξής: α/α ιδιοκτησίας (ΚΑΕΚ) Υποχρεώσεις τρίτων προς ιδιοκτησία 1 ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : /3β /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Νομοθεσίας Νομολογίας και διαδικασιών

ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Νομοθεσίας Νομολογίας και διαδικασιών ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Νομοθεσίας Νομολογίας και διαδικασιών Γ. Σπηλιοπούλου Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραμματεία Ε. Π.Ζ. 2. Αρχείο

1. Γραμματεία Ε. Π.Ζ. 2. Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα / / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.Π.Ζ. Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντοµη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906 ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 23ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 23ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα των πολεοδομικών απαλλοτριώσεων μετά την έναρξη του κτηματολογίου και οι χωρικές μεταβολές ως απόρροια αυτού

Το θέμα των πολεοδομικών απαλλοτριώσεων μετά την έναρξη του κτηματολογίου και οι χωρικές μεταβολές ως απόρροια αυτού Το θέμα των πολεοδομικών απαλλοτριώσεων μετά την έναρξη του κτηματολογίου και οι χωρικές μεταβολές ως απόρροια αυτού Δήμος Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήμα Τοπογραφίας ΒΑΡΒΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές, 01/07/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές, 01/07/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Υπηρεσίας όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006 5/86 (

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006   5/86 ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 43/16-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 446/2013 ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2097 5 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 195 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμος Σωτήρης - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα - 2432024401, 6938076648. Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα κατοχυρώνει την περιουσία των πολιτών

Αδάμος Σωτήρης - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα - 2432024401, 6938076648. 
Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα κατοχυρώνει την περιουσία των πολιτών Αδάμος Σωτήρης Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα, τηλ.2432024401, κιν.6938076648. http://topografoskalabaka.blogspot.gr Αδάμος Σωτήρης Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΕΜΨΗ-ΡΑΪ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΟΣ

ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΕΜΨΗ-ΡΑΪ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΕΜΨΗ-ΡΑΪ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΠΡΟ ΤΟΥ 1979 ΕΠΟΧΗ Η ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: Το ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια.....2017 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ -ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Βικέλα 4 Πληροφ. : Ε.Τόλιου

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη ιοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Ένταξη ιοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Ένταξη ιοικητικών Πράξεων στο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Πράξεων ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Το Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-9-2011 Αριθμ.πρωτ.803 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν.4014/2011 στις προσημειώσεις υποθήκης Σας κοινοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88)

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) ΝΟΜΟΣ: 1772/88 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια, Αρ. Πρωτ. ΔΥ Ταχ. Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδομικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 08/21-04-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 215/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εξωδικαστικός καθορισμός τιμών μονάδας αποζημίωσης ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα» ΦΟΡΕΑΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα» ΦΟΡΕΑΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/8-17/1275 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα» ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση 22.6.2017 Κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα 11 και 47Β του Ν.998/1979, όπως ισχύουν σήμερα και μετά την τελευταία τροποποίησή τους από το Ν.4467/2017 ( ΦΕΚ Α 56/13.4.2017). --------------------- Ν.998/1979

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι:

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ µε βάση την Εγκ.13/11 Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11 1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια 18 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 Αριθµ. Απόφασης: 721 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, 05.10.2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Α.Π.: οικ. 5529 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. Ταχ. Δ/νση: ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 01 Ταχ. Κώδικας: 85100 ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: ΠΕΡΝΑΡΗΣ Γ. Τηλέφωνο: 2241364670

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα