ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβο λής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργα νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/ και ΦΕΚ 759Β/ (διόρθω ση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β / )... 1 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ει δικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους Απονομή Επαίνου σε Μονίμους Υπαλλήλους :Κοστολόγηση Συγγραμμάτων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας για το μό νιμο νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπι κό των νοσοκομείων, ΣΑΒ και λοιπών υγειονομικών σχηματισμών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, για το έτος Λειτουργία Κρατικού Αερολιμένα Καλύμνου «ΚΑΚΜ»... 7 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /67374/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβο λής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργα νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/ και ΦΕΚ 759Β/ (διόρθω ση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 206 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχει ρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/ και ΦΕΚ 759Β/ (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β / ). 3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 απόφαση Πρωθυπουρ γού και Υπ. Εσωτερικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα νάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950Β / ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το σημείο β του άρθρου 10 της 18183/ υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμά των των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», ως εξής: «β. Η προθεσμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμ ματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Απριλίου 2008.» Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ Αριθμ /883/ Τ & ΕΦ ΠΟΛ: 1158 (2) Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδι κών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α ).

2 170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/τ.Α ). 3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων στην προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους Την υπ αριθμ /Υ.252/ (ΦΕΚ 1948/τ.Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2008 που κατα βάλλονται με ειδικό σήμα. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2008, που κανονικά έληγε στις 31 Δε κεμβρίου 2007, παρατείνεται μέχρι 4 Ιανουαρίου Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικο νομικές Υπηρεσίες. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. Φ.473.1/ΑΔ Σ (3) Απονομή Επαίνου σε Μονίμους Υπαλλήλους. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημ. Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων». β) Φ.447/ΕΠ.2158/Σ. 1009/ /111 Π.Μ. γ) Φ.473/833/ΑΔ.2368/Σ.2368/ /ΑΤΑ/Β5. δ) Την υπ αριθμ. 47/2007 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΓΕΑ. ε) Αριθμ. πρωτ.: / (ΦΕΚ 1929/Β / ) σε συνδυασμό με ΦΕΚ 1960/τ.Β / απόφαση ΥΕΘΑ «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ», αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στο Μόνιμο Υπάλληλο με Β βαθμό ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗ ΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) (Συγκολλητή Μεταλλικών Κατασκευών) ΜΠΟΥΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ (ΑΜ: 7380) της 111 Π.Μ., διότι δια κατεχόμενος από υψηλό αίσθημα ευθύνης, εργάσθηκε με ιδιαίτερο ζήλο, προθυμία, μεθοδικότητα, πέραν του καλώς εννοουμένου καθήκοντος και με ελάχιστο οικονο μικό κόστος, επινόησε και κατασκεύασε μηχάνημα κοπής χόρτων το οποίο προσαρμόζεται σε όχημα UNIMOC και σε τρακτέρ, γεγονός που εκτός από τα οφέλη που θα έχει η Μονάδα δίνει τη δυνατότητα στο Εργοστάσιο Α/Κ ΕΕΟ στα ευρύτερα πλαίσια κάλυψης αναγκών της ΠΑ., να κατασκευάσει βελτιωμένα αντίγραφα του εν λόγω μηχανήματος που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την ΠΑ. Κυβερνήσεως, να γραφεί στην Ημερ. Δγή και ν αναρτη θεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Μονάδας. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007 Ο Ειδικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ Αριθμ. 1496/Ε5 (4) Κοστολόγηση Συγγραμμάτων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 20 περίπτ. Ε.,30 παρ.2 του ν. 1404/1983 «Δομή & λειτουργία των ΤΕI» (ΦΕΚ 173 τ.α ). β) Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α ). γ).το άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.α ). δ) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98). ε) Του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 τ.α ). στ) Της υπ αριθμ. Ε5/5878/88 (ΦΕΚ 838 τ.β ) απόφα σης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί έκδοσης και διακίνησης διδακτικών βιβλίων των ΤΕΙ και αντίστοιχες καταβολές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 53388/Ε5/03 (ΦΕΚ 761τ.Β ). ζ) Της υπ αριθμ. Ε5/2074/99 (ΦΕΚ 2005 τ. Β ) κοινής υπουργικής απόφασης «Αύξηση της τιμής των διδακτι κών βιβλίων εκδόσεως ΟΕΔΒ που υφίστανται και διανέ μονται στους σπουδαστές των ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ». η) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 τ.α ). 2. Το υπ αριθμ. 3/ πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. 3. Την υπ αριθμ. Υ251/ (ΦΕΚ 1944 τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948 τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Την υπ αριθμ /Ε5/ απόφαση συγκρό τησης της Επιτροπής Κοστολόγησης Βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους ,40 ΕΥΡΩ η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογι σμούς των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολο γισμού του ΥΠΕΠΘ (ΚΑΕ 2422 Φ ). Η παραπάνω δαπάνη θα καλύπτεται κατά τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη από τις προβλέψεις του παρα πάνω (ΚΑΕ), χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ιδρύματα αυτά, αποφασίζουμε: Κοστολογούμε και ανακοστολογούμε τα παρακάτω βιβλία ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 171 / ,30 0,00 16, , ,85 14,00-1, , ,80 0,00 22, ,00 4 SHBY-KARA JOHNSON ,00 0,00 27, ,00 5 & ,60 0,00 8, ,00 6. " " ,10 0,00 26, , ,70 0,00 14, , ,60 0,00 13, , ,43 0,00 21, , ,80 0,00 4, ,00 11 & ,50 0,00 23, , ,55 0,00 6, ,50

4 172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,20 0,00 27, , & ,20 0,00 21, ,00 15 & GISELE REUND PRESS PHOTO PUBLICATIONS ,06 0,00 6, ,60 16 ORTRAN 95/2003. " " & ,30 0,00 11, ,00 17 MIKE GELLERMAN " " & ,39 0,00 21, ,50 18 & ,30 0,00 9, ,00 19 ( DT) LOIS BLY- ALLISON WHITESIDE " ". & ,20 0,00 20, ,00 20 ( ) ,35 0,00 17, , " " ,00 0,00 28, , " " ,20 0,00 32, , ,90 0,00 16, , ,90 0,00 10, , ,30 0,00 3, ,00 26 & 200 6,50 0,00 6, ,00

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & ,50 0,00 14, ,00 28 & " " ,75 0,00 30, , ,10 0,00 12, , ,60 0,00 14, , ,60 0,00 13, ,00 32 " ".. & ,00 0,00 4, ,00 33 ENGLISH II OR TOURIST ENTERPRISES " ". & ,69 0,00 8, , ,00 0,00 10, ,00 35 " " ,40 0,00 21, , ,00 0,00 6, , ,40 0,00 16, , & K.J.RAWSON & E.C. TUPPER 48 K.J.RAWSON & E.C. TUPPER ,10 0,00 14, , ,74 21,15 9, , ,73 13,73 0, , ,75 12,75 0, , ,69 15,69 0, , ,71 14,71 0, , ,85 7,85 0, , ,71 14,71 0, , ,69 15,69 0, , ,05 0,00 18, , ,00 0,00 16, ,00 4

6 174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στους συγγραφείς ή εκδότες των βιβλίων της κατη γορίας (βιβλία εμπορίου βιβλία έκδοσης των ιδίων των συγγραφέων με ελεύθερη τιμή) καταβάλλεται η τιμή που καθορίστηκε για κάθε αντίτυπο χωρίς την υποχρέωση της καταβολής συγγραφικών ή εκδοτικών δικαιωμάτων. Η αποζημίωση των συγγραφέων ή εκδοτών κάθε βιβλίου θα γίνεται μετά την παράδοση των παραγγελθέντων αντιτύπων στα αντίστοιχα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ με τα εξής δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΙ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ ότι τα βιβλία που παρελήφθησαν και θα διανεμηθούν στους σπουδαστές είναι ο ίδιος αριθμός των αντιτύπων που προτάθηκαν από τους Τομείς μαθημάτων, εισηγήθηκαν τα Τμήματα και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΤΕΙ ή από το αντίστοιχο όργανο της ΑΣΠΑΙΤΕ ( άρθρο 4 του ν. 3027/2002) για τα βιβλία που θα διανεμηθούν στους σπουδαστές της. β) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα βιβλία είναι της ίδιας έκ δοσης με τα αντίτυπα των βιβλίων που περιλαμβάνει η σχετική υπουργική απόφαση κοστολόγησής τους. Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ π.ε./α1 (5) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ). 2. Την υπ αριθμ /Α1/ απόφαση «Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης τιμαλφών Πανελληνίου Ιε ρού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου». 3. Το υπ αριθμ. 2770/1661/ έγγραφο του Πανελ ληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων επιτροπής δη μοπρασίας εκποίησης τιμαλφών έτους Την υπ αριθμ. Υ251/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1944/τ.Β /2007) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κατω τέρω υπαλλήλων για το μήνα Δεκέμβριο 2007, για να μετάσχουν στη δημοπρασία εκποίησης τιμαλφών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου ως εξής: 1. Τριών (3) υπαλλήλων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που εκτελούν χρέη γραμματέα συνολικά: α) για 18 ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου καθη μερινά (9 μέρες x 2 ώρες την μέρα). β) για 20 ώρες, τα 2 Σάββατα x 10 ώρες την ημέρα (5 ώρες το πρωί και 5 το απόγευμα). γ) για 10 ώρες, τις 2 Κυριακές x 5 ώρες την Κυριακή. 2. Δύο (2) υπαλλήλων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που θα εκτελούν χρέη κήρυκα συνολικά: α) για 18 ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου καθη μερινά (9 μέρες x 2 ώρες την μέρα). β) για 20 ώρες, τα 2 Σάββατα x 10 ώρες την ημέρα (5 ώρες το πρωί και 5 το απόγευμα). γ) για 10 ώρες, τις 2 Κυριακές x 5 ώρες την Κυριακή. 3. Τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης εκκλησιαστικής Διοίκησης του Υ.Π.Ε.Π.Θ. συνολικά: α) για 18 ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου καθη μερινά (9 μέρες x 2 ώρες την μέρα). β) για 20 ώρες, τα 2 Σάββατα x 10 ώρες την ημέρα (5 ώρες το πρωί και 5 το απόγευμα). γ) για 10 ώρες, τις 2 Κυριακές x 5 ώρες την Κυριακή. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου του έτους 2007, στον οποίο έχει προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση. Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ. Φ.80425/31161/4837 (6) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας για το μό νιμο νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπι κό των νοσοκομείων, ΣΑΒ και λοιπών υγειονομικών σχηματισμών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, για το έτος Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 3. Την λειτουργία των Νοσοκομείων και ΣΑΒ και λοι πών υγειονομικών σχηματισμών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα. 4. Την υπ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/ (ΦΕΚ 740/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις». 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. 766/ κοινή εγκύκλιο των Α και Β Δ.ΥΠ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκο μείων Θεσσαλονίκης και άλλες ρυθμίσεις των Δ.Υ.Π.Ε. Α και Β Κεντρικής Μακεδονίας. 6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται για το έτος 2008 στο ποσό των ,96 περίπου και θα βαρύνει την εγγε γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους 2008 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 και 0263, αποφα σίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 175 Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα σίας του μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονι κού προσωπικού των νοσοκομείων (για κάλυψη εφημέ ριων), ΣΑΒ και των λοιπών υγειονομικών σχηματισμών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, για το έτος 2008 ως εξής: α) Για 889 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους ώρες συνολικά για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι τις 22:00. β) Για 889 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους ώρες συνολικά για νυχτερινή εργασία από τις 22:00 μέχρι τις 6:00 πέραν από την υποχρεωτική. γ) Για 889 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από τις 6:00 μέχρι τις 22:00. δ) Για 889 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από τις 22:00 μέχρι τις 6:00. ε) Για 889 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους ώρες συνολικά για εργασία προς συμπλήρωση της εβδο μαδιαίας υποχρεωτικής, νυχτερινή εργασίμων ημερών και νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρεσίμων. Η κατανομή των ανωτέρω ωρών γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και η πραγματοποίηση τους διαπιστώνεται με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2008 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ. Δ10/Α/217/10 (7) Λειτουργία Κρατικού Αερολιμένα Καλύμνου «ΚΑΚΜ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί Ιδρύσεως ΔΕΜ παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υ.Π.Α.» (ΦΕΚ 238 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπη ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28 Α ) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του β.δ. 170/1969 «Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το β.δ. 61/ Τις διατάξεις του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α ) «περί Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63 «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α). 6. Τις διατάξεις του άρθρουν 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). 7. Τις υπ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/3025/5223/ «Ίδρυ ση Κρατικού Αερολιμένα Καλύμνου» (ΦΕΚ 1419 Β ) και ΥΠΑ/Δ3/Α/28691/7029/ αποφάσεις των Υπουρ γών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λει τουργία Κρατικού Αερολιμένα Καλύμνου». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 9. Τις ανάγκες διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε: 1. Μέχρι της εκδόσεως του νέου Οργανισμού της Υπη ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών, καθώς επίσης και για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, ο Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί δια των αναφερομέ νων Αποφάσεων στο υπ αριθμ. 7 του σκεπτικού της παρούσας, θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος με την επωνυμία «ΚΑΚΜ» και θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω Γραφεία: α) Γραφείο Αερολιμενικό β) Γραφείο Εναέριας Κυκλοφορίας γ) Γραφείο Τηλεπικοινωνιών δ) Γραφείο Ηλεκτρονικών Μέσων ε) Γραφείο Υποστήριξης στ) Γραφείο Ασφαλείας του αερολιμένα. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Γραφείων θα ασκού νται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 40 του π.δ. 56/ Η σύνθεση του προσωπικού του Κρατικού Αερολιμέ να Καλύμνου θα καθορισθεί με Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και θα απαρτίζε ται από προσωπικό των κλάδων ΠΕΙ Αερολιμενικών, ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ΠΕ3 ΤΕ3 Τηλεπικοι νωνιακών, ΠΕ4 ΤΕ4 Ηλεκτρονικών, ΤΕ7 ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ7 Τεχνικού. 3. Ισχύς της απόφασης από δημοσιεύσεως. Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ /01/2008 (8) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος. β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του π.δ. 206/2007«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»(ΦΕΚ 232/τ.Α ). δ) Του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ 202/τ.Α ) «Οργανισμός Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

8 176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) Του π.δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1/τ.Α ) «Καθορισμός αρμοδιο τήτων του Υπουργείου Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. στ) Του π.δ. 110/ 2001 (ΦΕΚ 101/τ.Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα. ζ) Του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/τ.Α ) «Συγχώνευση Υπουργείων». 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι ωτικής Πολιτικής προσδιορίζει την πολιτική του Υπουρ γείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Άρθρο 2 1. Στον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Καμμένο αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις για αντικείμενα όλων των υπη ρεσιών του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2. Όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται πα ράλληλα και από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εκτός από τις αρ μοδιότητες της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας Πολι τικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ ΠΣΕΑ) που ασκούνται αποκλειστικά από τον Υφυπουργό Παναγιώτη Καμμένο. 3. Οι αρμοδιότητες των ακολούθων υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ασκούνται αποκλειστικά από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: α) Της Διεύθυνσης Προγραμμάτων, Μελετών και Έρ γων. β) Της Διεύθυνσης Πολιτισμού. γ) Του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Προμη θειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού. δ) Του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3 1. Στις ανωτέρω αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πε ριλαμβάνονται η πρόταση για την έκδοση κανονιστικών και ατομικών διαταγμάτων ή η συνυπογραφή τους με άλλους Υπουργούς και Υφυπουργούς, η έκδοση κανονι στικών και ατομικών αποφάσεων και πράξεων ή η συνυ πογραφή με άλλους Υπουργούς και Υφυπουργούς. 2. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νη σιωτικής Πολιτικής έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Άρθρο 4 Στον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την παράλληλη άσκη ση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής των αρμοδιοτήτων του κοινοβου λευτικού ελέγχου για τα αντικείμενα όλων των υπηρε σιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρθρο 5 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Άρθρο 6 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 4 Ιανουαρίου 2008 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην υπ αριθμ. Φ /67374/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2351/ (τ.β ) ως προς κύριο όνομα της αλλο γενούς αλλοδαπής ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ANN συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ διορθώνεται το λανθασμένο: «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝ» στο ορθό: «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ANN». Με εντολή Υφυπουργού Ο Τμηματάρχης Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 79174/23304/ 23.12.2004 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα