ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΚΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΓΚΡΙΝ Α.Ε.Β.Ε.»... 1 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΡΓΟΝΑ OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΡΓΟΝΑ OODS»... 2 Εταιρει ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ANΩNYMH ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 3 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. Κ. ΦΙΛΙΟΣ Α.Τ.Ε.».. 4 Ανακοινώσεις νυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»... 5 νυμία «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΗ Α.Ε» με δ.τ. «ΔΟΜΗ Α.Ε.»... 6 νυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Α.Ν.Ε.Ε Α.Ε» την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATHELKO (ΑΘΕΛΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATHELKO ΑΕ (ΑΘΕΛΚΟ ΑΕ)»... 9 την επωνυμία «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΙΚΟΣΥ ΣΤΗΜΑ ΑΤΕ» νυμία «ΝΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙ ΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΝΕΔΩΝ Α.Ε.Ε.Δ.» νυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Παραδοσιακών Γαλα κτοκομικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ» νυμία «INS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με δ.τ. «INS A.E.» νυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε./ Η.Β.Ε. Α.Ε» με δ.τ. «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.» νυμία «OVO RESCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «ΕΡΓΟΤΟΜΗ Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική Βιομηχανική Εταιρία» με δ.τ. «ΕΡ ΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ» νυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» νυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» νυμία «ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ Α.Ε.» νυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟ ΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.»... 20

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΚΡΙΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΓΚΡΙΝ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. EM 2547/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΚΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΓΚΡΙΝ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Μη τρώου 45727/10/Β/00/10, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 Παρ. 2Α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ( ) δραχ μών, καταβλήθηκε με μετρητά με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και ήταν διαιρημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη. Μετά από αύξηση και την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των Μετοχών από δραχμές σε ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακο σίων πενήντα οκτώ ( ,00) ευρώ διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες (7.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστη. Ήδη με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας απο φασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (90.000,45) με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (6.135) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρ χεται πλέον στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σα ράντα πέντε λεπτών ( ,45) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (13.535) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) εκάστη. Μεσολόγγι, 10 Αυγούστου 2009 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΡΓΟΝΑ OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΟΡΓΟΝΑ OODS». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 2546/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΡ ΓΟΝΑ OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΟΝΑ OODS.» και με αριθμό Μητρώου 63903/10/Β/07/13, με την οποία απο φασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 29 και 33 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 Παρ. 2Α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 2 Έδρα 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεστιέων και συγκεκριμένα το 6 χιλ. της Ε.Ο. Αγρινίου Αντιρίου (θέση Κεραμίδι) Παναιτωλίου του Νομού Αιτωλ/νίας. Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου αυτού παραμένει ως έχει. Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με την νόμιμη σύστασή της, στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιά χιλιάδες διακόσιες (9.200) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστη, προερχόμενο εξ ολοκλή ρου από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων (31.000,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακο σίων είκοσι (620) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχε ται σε τετρακόσια ενενήντα ένα χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε εννιά χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (9.820) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστη. Άρθρο 7 Μετοχές 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου αυτού παραμέ νουν ως έχουν. 3. Προστίθεται παράγραφος 4 η οποία έχει ως ακο λούθως. 4. Στην περίπτωση που δεν εκδοθούν καθόλου τίτλοι μετοχών, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων ή και με έγ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 γραφα κατάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου που κατέχει ο μέτοχος. Μεσολόγγι, 10 Αυγούστου 2009 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ANΩNYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 159/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ANΩNYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 39522/11/Β/97/24 με την οποία αποφασίσθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 μετά το ν.3604/2007 και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του κατα στατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Λιβαδειά, 28 Ιουλίου 2009 Ο Αναπλ. Διευθυντής Γ. ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. Κ. ΦΙΛΙΟΣ Α.Τ.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 1823/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗ ΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ. Κ. ΦΙΛΙΟΣ Α.Τ.Ε» και αριθμό μητρώου 57216/81/Β/04/18, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής : Αρθρο 1 Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «G.. Ergotaxio ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «G. Ergotaxio Α.Τ.Ε.» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδί δεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα. Ερμούπολη, 31 Ιουλίου 2009 Ο Αντινομάρχης ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕ ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 12858/05/ Β/86/38, σύμφωνα με το οποίο: α) Εγκρίθηκαν οι παραιτήσεις του Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου του Κωνσταντίνου και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδωνα Φλέγγα του Σοφοκλή και Κων σταντίνου Καμπουρόπουλου του Ιωάννη, χωρίς να εκλε γεί αντικαταστάτης τους. Μετά τα ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβου λίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ονοματε πώνυμο ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δανιήλ ΓΙΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου ΑΔΑΜΟ ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μαρί νου ΠΑΠΑΪΩΑΝ ΝΟΥ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ του Γεωργίου Ιδιότητα Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεσικό Εκτελεσικό Εκτελεστικό Ανεξάρτητο στικό Μέ λος Επάγγελ μα Επιχειρη ματίας Οικονομο λόγος Οικονομο λόγος Αρχιτέκτο νας Α.Δ.Τ. ΑΕ /07 Σ /99 ΑΒ /06 Ρ /95 Δ/νση κα τοικίας Πεντέλης & Πανο ράμου 1 ΚΗΦΙΣΙΑ Ασκληπι ού ΒΟΥΛΑ Φραγκοκ κλησιάς 55 ΜΑΡΟΥΣΙ Καρνε άδου 30 ΑΘΗΝΑ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΣΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημη τρίου ΧΑΣΣΙΔ ΙΩΣΗΦ του Χαΐμ ΜΕΛΕΤΑ ΚΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΔΗΣ ΜΙΛΤΙ ΑΔΗΣ του Βασιλείου στικό Ανεξάρτητο στικό Ανεξάρτητο στικό στικό Δικηγόρος, Χ /02 Ανοίξεως 26 ΚΗΦΙ ΣΙΑ Καθηγητής ΑΕΙ Πολιτειο λόγος Κ /77 AH /08 Δηληγιάν νη 55 ΚΗ ΦΙΣΙΑ Αλωνιών 32 & Χρ. Λαδά ΚΗ ΦΙΣΙΑ Φιλόλογος Τ /00 Λήμνου 4 Ν. ΕΡΥ ΘΡΑΙΑ Η θητεία των ανωτέρω είναι μέχρι ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της οι κατωτέρω: Ψωμιάδης Παύλος Πανοράμου 77 & Πεντέλης 1, Κηφισιά Γιόνης Κωνσταντίνος Ασκληπιού 63 65, Βούλα Αδαμόπουλος Βασί λειος Αντζουλίδης Αλέξαν δρος Αντωνόπουλος Σπή λιος Βαρσάνη Ισμήνη Βλαχοπούλου Γαλή νη Φραγκοκκλησιάς 55, Μαρούσι Ελ. Βενιζέλου 2, Αγ. Παρασκευή Υψούντος 12, Περι στέρι Αγ. Κων/νου 56, Ηλι ούπολη Αθ. Διάκου 34, Κηφι σιά Γκλίνου Βασιλική Ευαγγελιστρίας 44, Ν. Ερυθραία Ζαράνης Ιωάννης Κανσέση 16, Ν.Κόσμος ΑΕ / Τμ. Ασφ. Κηφισιάς Σ / Βούλας Α.Τ. AB / Τ.Α. Αμαρουσίου Τμήμα Αλλο δαπών Αμαρουσίου Λ / ΙΖ Παρ/ μα Ασφ. Αθηνών Φ / Αστ. Τμ. Ηλιουπόλεως Σ / Τμ.Ασφ. Κηφισιάς Ρ / Η Τμ.Ασφ. Αθηνών ΑΖ / Τα.Α. Ν.Κόσμου Ζερβός Γεράσιμος Πόντου 44, Καλλιθέα Σ / Α.Τ. Καλλιθέας Θανασούρας Γεώρ γιος Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης Εθν. Μακαρίου 10, Μαρούσι Ανδριανού 7, Χαλάν δρι Θεοχάρης Θεοχάρης Εμμ. Μπενάκη 142, Εξάρχεια Hughes Gerald Paul Καλλιώρα Καίτη Καντάσης τιος Ευστρά Καραμπλιά 11, Ν. Σμύρ νη Μπερόβου 37, Κυψέ λη Αμαλίας 7, Ηλιούπολη Ν / Ασφ. Λαμίας Τμ / Αστ.Τμ. Ναυπλίου Ν / Παρ/ μα Ασφ. Παπάγου 1020/603540/1 0/ Τμ.Αλλοδ. Αθηνών Ξ / Αστ. Τμ. Αθηνών ΚΖ Ρ / Τμ. Ασφ. Ηλιούπολης Καρράς Γεώργιος Κοκολάκη Γεωργία Βύρωνος 43, Αργυ ρούπολη Ροδοπόλεως 23, Νί καια Ξ / Αστ. Τμ. Αργυρούπολης Π / ΙΑ Παρ/μα Ασφ. Πειραιά Κοκολάκης Ιωάννης Μαρσύα 7 9, Αθήνα Β / Ασφ. Χαλκίδος Κορωνίδου Μαρία Νιόβης 1, Γαλάτσι Π / Ζ Τ.Α. Αθηνών Κούγια Κωνσταντίνα Κωνσταντέλλος Διο νύσιος Νικολάου Πλαστήρα 68, Ν. Ψυχικό Αρτέμιδος 21, Π. Φά ληρο ΑΕ / Τ.Α. Ν.Ψυχικού Ρ / Παρ/μα Ασφ. Π. Φαλήρου Λάζου Ειρήνη Σκιάθου 83, Αθήνα Σ / Α.Τ. Άνω Πατησίων Λεωνίδης Γρηγόριος Μαρκολέφας Γεώρ γιος Μαυρίδου Αναστασία Γορτυνίας 58, Ανω Γλυφάδα Αρχιμήδους 25Α, Γλυ φάδα Δημητρίου Βερνάρ δου 7, Βριλήσσια ΑΖ / Τ.Α. Γλυφάδας AB / Τ.Α. Αργυρούπολης ΑΕ / Τ.Α. Βριλησσίων Μωραϊτης Αντώνης Πρεβέζης 14, Πεύκη Σ / Αστ. Τμήμα Πεντέλης Οικονόμου σιος Αθανά Παπαεμμανουήλ Νι κόλαος Τάτσης Μιχαήλ Τουμασάτος Διονύ σιος Τσακάλου Αδαμαντία Αλεβιζάτου 81, Παπά γου Βούλγαρη 37, Πει ραιάς Λ. Κατσώνη 31, Μα ρούσι Αθηνάς 69, Κορυδα λός Αγ. Κων/νου, Καμάρι ζα, Λαύριο Σ / , Α.Τ. Παπάγου Ρ / Η Παρ/μα Ασφ. Πειραιά Σ / Ασφ. Χίου Τμ. Ξ / Γ Τ.Α. Πειραιά ΑΒ275046/ Τμ. Ασφ. Αναβύσσου Τσάνιος Ιωάννης Ανοίξεως 26, Κηφισιά Χ / Α.Τ.Κηφισιάς Τσιμπούκης τριος Δημή Τσιρίκος Βασίλειος Λ. Μαραθώνος & Π. Καλλέργη 1, Πικέρμι Διονύσου 52, Μελίσ σια Χαλικιάς Γεράσιμος Οδ. Ανδρούτσου 20, Πόρτο Ράφτη Χόνδρος Επαμεινών δας Ειρήνης 40, Ν. Παλά τια Ξ / Α.Τ. Ραφήνας ΑΕ / Α.Τ. Μελισσιών Σ / Α.Τ. Μαρκοπούλου AB / Α.Τ. Καλλιθέας Χαραλαμπίου Σοφία Κολχίδος 35, Αθήνα Π / ΙΔ Τμ. Ασφ. Αθηνών Χρυσαφίδου μπϊα Ευλα Λεβαδείας 37, Γλυφάδα Ψωμιάδης Γ. Δανιήλ Ροδοπόλεως 19, Κερατσίνι Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Δ. ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΑΕ / Α.Τ. Γλυφάδας Π367513/ ΙΔ Τ.Α. Πειραιά

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (6) νυμία «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΗ Α.Ε» με δ.τ. «ΔΟΜΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΟΜΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 38573/65/Β/97/27 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης , εφόσον ο κύκλος εργασιών υπερβεί το , οι εξής: 1. ΣΑΚΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με αρ. αδ. Λογιστή φορο τεχνικού Α τάξης και με αριθμό αδείας O.E ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αρ. αδ. Λογιστή φοροτεχνι κού Α τάξης 3070 και με αριθμό αδείας O.E ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, με αρ. αδ. Λογιστή φο ροτεχνικού Α τάξης 247 και με αριθμό αδείας O.E ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αρ. αδ. Λογιστή φο ροτεχνικού Α τάξης 9533 και με αριθμό αδείας O.E Αλεξανδρούπολη, 20 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (7) επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Α.Ν.Ε.Ε Α.Ε». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «Α.Ν.Ε.Ε Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 35413/65/Β/96/11. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο: Α. Ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης , εφόσον ο κύκλος εργασιών ξεπεράσει το , οι εξής: 1. ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αρ. αδ. Λογιστή φο ροτεχνικού Α τάξης 9533 και με αριθμό αδείας O.E ΣΟΥΛΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, με αρ. αδ. Λογιστή φοροτεχνι κού Α τάξης και αριθμό αδείας O.E ΠΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, με αρ. αδ. Λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης και με αριθμό αδείας O.E ΒΟΝΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αρ. αδ. Λογιστή φορο τεχνικού Α τάξης και αριθμό αδείας O.E Β. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση προέδρου του Δι οικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το πρακτικό No 1/ Αλεξανδρούπολη, 20 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (8) την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 40800/65/Β/98/10. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ ελεγκτές χρήσης οι εξής: Παναγιώτης Βαρελάς του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής με αριθμό ΣΟΕΛ Στυλιανός Κουρτέλλας του Χριστόδουλου, Ορκωτός Ελεγκτής με αριθμό ΣΟΕΛ Αλεξανδρούπολη, 20 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (9) την επωνυμία «ATHELKO (ΑΘΕΛΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕ ΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATHELKO ΑΕ (ΑΘΕΛΚΟ ΑΕ)». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATHELKO (ΑΘΕΛΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATHELKO ΑΕ (ΑΘΕΛΚΟ ΑΕ)» και αριθμό Μητρώου 41932/62/Β/99/0005. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. Μήτρακας Πασχάλης, με αριθμό Μητρώου O.E. 0396/ Παπαευσταθίου Μαρία, με αριθμό Μητρώου O.E. 0396/ Τοκμακίδου Κοσμίδου Ιουλία, με αριθμό Μητρώου O.E. 0392/ Παπαγεωργίου Δέσποινα, με αριθμό Μητρώου O.E. 0396/ (10) την επωνυμία «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΙΚΟΣΥ ΣΤΗΜΑ ΑΤΕ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗ ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 41987/62/Β/99/0016. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. Χρήστος Αποστολίδης, με αριθμό Μητρώου O.E. 0393/ Μιχαήλ Μυτιληνάκης, με αριθμό Μητρώου O.E. 0301/ Γεώργιος Κεκελίδης, με αριθμό Μητρώου O.E. 0392/ Παύλος Κεσιόγλου, με αριθμό Μητρώου O.E. 0395/ (11) νυμία «ΝΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙ ΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΝΕΔΩΝ Α.Ε.Ε.Δ.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΝΕ ΔΩΝ Α.Ε.Ε.Δ.» και αριθμό Μητρώου 37617/62/Β/97/0040. Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΣΜΑΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, με Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ (12) την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Παραδοσια κών Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΚΗ ΦΑΡΜΑ Παραδοσιακών Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ» και αριθμό Μητρώου 42056/62/Β/99/0029. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. Κυριάκου Κων/νος, με αριθμό Μητρώου O.E. 0302/ Ζυγογιάννης Βασίλειος, με αριθμό Μητρώου O.E. 0303/ Δημητριάδης Ιορδάνης, με αριθμό Μητρώου O.E. 0399/ Καραγεώργος Στέργιος, με αριθμό Μητρώου O.E. 0396/41614 (13) επωνυμία «INS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με δ.τ. «INS A.E.».

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με δ.τ. «INS A.E.» και αριθμό Μητρώου 66189/62/Β/08/112. Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. (14) επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕ ΩΝ Α.Ε./ Η.Β.Ε. Α.Ε» με δ.τ. «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε./ Η.Β.Ε. Α.Ε» με δ.τ. «ΒΙ ΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 20121/42/Β/89/0008 Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ ελεγκτές χρήσης οι εξής: Ευάγγελος Τόκης του Κων/νου, κάτοχος του υπ αριθ. Π /1991 Δελτίου ταυτότητας, μέλος του Σ.Ο.Ε. με A.M. Σ.Ο.Ε Βασίλειος Παππάς του Κων/νου, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΖ 5761/ Δελτίου ταυτότητας, μέλος του Σ.Ο.Ε. με A.M. Σ.Ο.Ε Ιωάννινα, 27 Ιουλίου 2009 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (15) επωνυμία «OVO RESCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 139/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OVO RESCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 43475/42/Β/99/0009, με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετο χικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις Ιωάννινα, 28 Ιουλίου 2009 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (16) επωνυμία «ΕΡΓΟΤΟΜΗ Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική Βιομηχανική Εταιρία» με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΤΟΜΗ Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική Βιο μηχανική Εταιρία» με δ.τ. «ΕΡΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου (ΜΑΕ) 52863/54/Β/02/10. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το 06/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΜΠΑΡΖΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο21371 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ. Ο19461 Καστοριά, 10 Ιουλίου 2009 Η Διευθύντρια ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΠΠΑ (17) επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό Μητρώου 53452/25/Β/02/08. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίσθηκαν οι παρακάτω ελεγκτές: 1. Ανδρεσάκης Γεώργιος του Χαρίλαου, οικονομολό γος κάτοικος Σκάλας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Τ πτυχιούχος του Πάντειου Πανε πιστημίου, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, A.M.: , Α.Φ.Μ.: Κόλλιας Παναγιώτης του Νικολάου, λογιστής, κάτοι κος Σπάρτης, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τας: Π πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Α. Μ.: , Α.Φ.Μ.: Αγριόδημας Μιχάλης του Αθανασίου, λογιστής, κά τοικος Γυθείου Λακωνίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Χ , πτυχιούχος της Οικονομικής Σχο λής του Α.Π.Θ., μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, A.M.: , Α.Φ.Μ.: Σταματάκος Παύλος του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Μολάων, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό τητας: Μ , πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Α. Β. Σ. Π., μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου A.M.: , Α.Φ.Μ.: Σπάρτη, 7 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ (18) νυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩ ΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62590/67/ Β/07/002 σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 8/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρή σης οι εξής: 1) Γκουλιαμτζής Παναγιώτης, Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Αργυροπούλου Γεωργία, Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Φλωροκάπη Κωνσταντινιά, Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Βαρζόπουλός Βαγγέλης, Α.Μ.Ο.Ε.Ε Κομοτηνή, 31 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (19) επωνυμία «ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΜΠΑΖ ΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 59903/67/Β/06/001. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 3/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρή σης οι εξής: 1) Κεφαλοκόπτης Ιωάννης, Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Χασάπης Στέφανος, Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Φλωροκάπη Κωνσταντινιά, Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Βαρζόπουλος Βαγγέλης, Α.Μ.Ο.Ε.Ε Κομοτηνή, 31 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (20) την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩ ΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑ ΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55520/67/Β/03/007 σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο Κομοτηνή, 30 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος α.α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.14 12:54:30 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7247 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα