ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία ΤΣΕΡΕΠΙ ΕΝΤΜΟΝΤ ον. πατρός ΜΠΑΦΤΙΑΡ, γεν στην Αλβανία κ.λπ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009, για το μόνιμο προσω πικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/ νσης Ποιότητας Ζωής της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Ανατολικής Αττικής Τροποποίηση δυναμικότητος, ολοκλήρωση και έναρ ξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επι χείρησης «COMY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΩΗΝ «MESSINIAN STAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργί ας επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της Δ/νσης Εμπο ρίου Προστασίας Καταναλωτή Ν.Α. Ημαθίας» Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων, του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Λασιθίου για το διάστημα από έως Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Καλα μαριάς Ν. Θεσσαλονίκης και στο Ν.Π.Δ.Δ. αυτού «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Καλαμαριάς», για τη μεταφορά του πλεονάζο ντος προσωπικού των αμιγών Δημοτικών Επιχει ρήσεων «Δημοτική Επιχείρηση Τελετών & Αρωγής Καλαμαριάς» και «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστι κής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμαριάς» που μετατράπηκαν λύθηκαν και συστάθηκε Ανώνυ μη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αριθμό μητρώου ΑΕ 67706/62/Β/09/ Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΔΕ ΔΙ ΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Στρυ μονικού Ν. Σερρών Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙ ΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟ ΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔOΣ». 13 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ γείου Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία ΤΣΕΡΕΠΙ ΕΝΤΜΟΝΤ ον. πατρός ΜΠΑΦΤΙΑΡ, γεν στην Αλβανία κ.λπ. Με την υπ αριθμ. Φ /15809/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΕΡΕΠΙ ΕΝΤΜΟΝΤ ον. πατρός ΜΠΑΦΤΙΑΡ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ νειας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση. Δυνάμει της υπ αριθμ. 159/2004/2009 καταλογιστικής μας Πράξης που εκδόθηκε την κατά τις δια τάξεις των αρθ και 155 του ν. 2960/2001 «Περί

2 7966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Qadir (Kader) Khalil του Ahmad και της Rabia(Babi), γεν στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών Γερανίου 13 ή 19 ή Μενάνδρου 19 ή Αγ. Κωνσταντίνου 17 και νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ Πολλαπλό τέλος ,75 ( ) (έντεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά), ήτοι το πενταπλάσιο των δασμολογικών επιβαρύνσεων, λόγω υποτροπής, σύμφωνα με το άρθρο του ν. 2960/2001, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της παράβασης. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4 % κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ (3) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση. Δυνάμει της υπ αριθμ. 498/2006/2009 καταλογιστικής μας Πράξης που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των αρθ και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελω νειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Qadir (Kader) Khalil του Ahmad και της Rabia (Babi), γεν στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών Γερανίου 13 ή 19 ή Μενάνδρου 19 ή Αγ. Κωνσταντίνου 17 και νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ Πολλαπλό τέλος 1.581,05 ( ) (χίλια πεντακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πέντε λεπτά), ήτοι το πενταπλάσιο των δασμολογικών επιβαρύνσεων, λόγω υποτροπής, σύμ φωνα με το άρθρο του ν. 2960/2001, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της παράβασης. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4 % κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Αριθμ. οικ (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το πρώτο εξάμη νο του έτους 2009, για το μόνιμο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης, Τροποποίηση Διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 30/ Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργί ας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής (ΦΕΚ 1068/ Β/ ) και (ΦΕΚ 1339/Β/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/ Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών: α) όπως έκτακτοι υγειονομικοί έλεγχοι κατά τη θερινή περίοδο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και β) Επιθεωρήσεις Φαρμακείων, Κλινικών, Ιατρείων, Τακτο ποίηση Αρχείου και Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου. 6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Δη μόσιας Υγείας απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου. 7. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπηρεσιακή απα σχόληση, έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον οι κονομικό προϋπολογισμό έτους 2009 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. «ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή απασχόλη ση με αμοιβή για (23) υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Καθορίζουμε το σύνολο των ωρών απογευματινής απασχόλησης σε ώρες Η προαναφερθείσα υπερωριακή εργασία θα παρα σχεθεί μέχρι και οι οικείες αποζημιώσεις θα καταβληθούν το Α εξάμηνο ανάλογα με το επείγον της αντιμετώπισης των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και όπως οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτήσουν, σε καμιά δε περίπτωση δεν θα υπερβούν τον αριθμό των 60 ωρών μηνιαίως για κάθε υπάλληλο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα θα καθορίζονται αναλυτικά οι ώρες της ανωτέρω εργασίας κατά υπάλ ληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που ανέρχεται στο ποσό των για υπερωριακή ερ γασία (ΚΑΕ 0511), θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2009 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολι κής Αττικής, Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Παλλήνη, 9 Μαρτίου 2009 Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ (5) Τροποποίηση δυναμικότητος, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρη σης «COMY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΩΗΝ «MESSINIAN STAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. 5159/991/Π08/4/00023/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Πελοποννήσου τροποποιήθηκε η δυναμικότητα της μονάδας σε 16 δωμάτια 31 κλίνες και ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «COMY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δ.Τ. «COMY BOUTIQUE HOTEL Α.Ε.», που αναφέρεται σε ίδρυση ξε νοδοχειακής μονάδας 3* κλασικού τύπου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7967 στο ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες είκοσι τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτό ( ,52 ), το δε ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιεί ται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ). Καθορίζουμε το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ( ,00 ), ήτοι ποσοστό 33,91% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομ μυρίου τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ). Για την υλοποίηση της επένδυσης έγινε χρήση τραπε ζικού δανείου ύψους τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 26,09% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν δυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν έξι (6) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης από σύνο λο οκτώ (8) θέσεων που αναφέρονται στην απόφαση υπαγωγής. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (6) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. 5165/993/Π08/4/00132/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί ρησης «ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ O.E.» που ανα φέρεται σε εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Αγαλιανής του Δήμου Φιλιατρών του Νομού Μεσσηνίας. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών ( ,11 ). Καθορίζουμε το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ & ογδόντα ενός λεπτών ( ,81 ), ήτοι ποσοστό 55% του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης ποσού τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών ( ,11 ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα τρι ών ευρώ & τριάντα λεπτών ( ,30 ) που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης ποσού τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών ( ,11 ). Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις απασχόλησης. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 47 (7) Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της Δ/νσης Εμπο ρίου Προστασίας Καταναλωτή Ν.Α. Ημαθίας». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής Απο κεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2240/ Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας 4. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της περιφερείας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρ. 25 παρ. 7 του ν. 2738/ Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας (εκτός υποχρεωτικού ωραρίου) για απογευματινή εργα σία σε (1800) ώρες και εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών σε (480) ώρες, καθώς και νυχτερινή εργασία σε (480) ώρες, στους υπαλλήλους της Δ/νσης Εμπορίου Προ στασίας Καταναλωτή Ν. Α. Ημαθίας, κατά το Α εξάμηνο του 2009 συνολικής δαπάνης (17.000) ΕΥΡΩ. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 και υπάρχει σχετική πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό της Ν.Α. Ημαθίας. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Βέροια, 9 Ιανουαρίου 2009 Ο Νομάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Αριθμ (8) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων, του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Λασι θίου για το διάστημα από έως Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

4 7968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ. (ΦΕΚ 180Α/1999) και του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κ.λπ.» καθώς και την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ διευκρινιστική εγκύ κλιο του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τις οποίες η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η καθιέρωση αυτής γίνεται με απόφαση Νομάρχη. 4. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 5. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπ. Εμπορίου» 6. Το π.δ. 524/1978 (άρθρο 8): Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των ανα φερομένων εις την εισαγωγής εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». 7. Το ν. 3103/2003 (άρθρο 3 παρ. 1) ΦΕΚ 23/Α/ «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» 8. Την απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/2009 «Ανάθεση αρμο διοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γ. Βλάχο και Ι. Μπουγά (ΦΕΚ 91/Β/ ). 9. Την εγκύκλιο της Γεν. Γραμ. Εμπορίου υπ αριθμ. Φ2 476/ , Χρόνος διενέργειας ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων μας και ειδικότερα: 1) Τζανόπουλο Εμμανουήλ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 2) Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού 3) Ξενικάκη Ευαγγελία ΠΕ Διοικητικού, 4) Χαραλαμποπούλου Αθηνά ΔΕ Διοικητικού Λογιστι κού και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή, για την αντιμετώ πιση των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για το διάστημα από έως κατά τις απογευματινές ώρες και τις μη εργάσιμες μέρες. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας συνολικά ανέρχονται σε Σκοπός του παραπάνω συνεργείου είναι η διενέργεια του περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2009 και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίου θέρ μανσης κίνησης) και λοιπών μετρικών οργάνων. Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλεται στην Υπηρεσία έκθε ση του συνεργείου με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η δαπάνη αποζημίωσης (μεγίστου ύψους περίπου ,00 ευρώ) βαρύνει τον Λογαριασμό που τηρείται μέσω Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Ανάπτυξης». Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Άγιος Νικόλαος, 17 Μαρτίου 2009 Ο Νομάρχης ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αριθμ (9) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτι κού Δικαιου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Καλαμαρι άς Ν. Θεσσαλονίκης και στο Ν.Π.Δ.Δ. αυτού «Δημοτι κός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Καλαμαριάς», για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων «Δημοτική Επιχεί ρηση Τελετών & Αρωγής Καλαμαριάς» και «Δημοτι κή Επιχείρηση Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης Καλαμαριάς» που μετατράπηκαν λύθηκαν και συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυ μία «Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Κα λαμαριάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αριθμό μη τρώου ΑΕ 67706/62/Β/09/0015. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/ τ.α ) και του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ τ.α ). 2. Την υπ αριθμ. 73/2009 απόφασή του, για τη με τατροπή λύση των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων «Δημοτική Επιχείρηση Τελετών & Αρωγής Καλαμαριάς» και «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμαριάς» και τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αριθμό μητρώου ΑΕ 67706/62/Β/09/0015, βάσει της εκπονηθείσης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότη τας και την έγκριση των καταστατικών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Δ.Κ.Κ.. 3. Το ΦΕΚ 1467/ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύτηκε η καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με αριθμό μητρώου ΑΕ 67706/62/Β/09/ Την Δ.Υ. / βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσί ας για πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων, αποφασίζει: Τη σύσταση στο Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης και στο Ν.Π.Δ.Δ. αυτού «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Καλαμαριάς» των παρακάτω είκοσι τριών (23) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου Χρόνου, για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων «Δημο τική Επιχείρηση Τελετών & Αρωγής Καλαμαριάς» και «Δη μοτική Επιχείρηση Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμαριάς» που μετατράπηκαν λύθηκαν και συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δημοτική Εμπο ρική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εται ρεία Ο.Τ.Α.» με αριθμό μητρώου ΑΕ 67706/62/Β/09/0015. Α. Στο Δήμο Καλαμαριάς Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΟΥΖΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑΖΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 5. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΟΜΗΡΟΥ 6. ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΥΜΕΩΝ 7. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΛΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 8. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΛΥΜΠΕΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10. ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΟΥΒΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 12. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋ πολογισμού του Δήμου Καλαμαριάς, έτους 2009, καθώς και για το καθένα από τα επόμενα έτη. Β. Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Καλαμαριάς» Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2. ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 3. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 4. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 5. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΙΟΥΠΤΣΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ του ΙΣΑΑΚ ΜΕΣΕΛΙΔΟΥ ΡΟΔΑΜΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ 7. TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΖΗΚΑ ΖΑΚΕΛΙΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 9. TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΣΟΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 11. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΧΟΥΛΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 280,500,00 σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋ πολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Φρο ντίδας Καλαμαριάς, έτους 2009, καθώς και για το καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται με την καθοιονδή ποτε τρόπο κένωσή τους. Καλαμαριά, 13 Μαρτίου 2009 Ο Πρόεδρος ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ Αριθμ (10) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΔΕ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Στρυμο νικού Ν. Σερρών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 183 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ». 2. Το υπ αριθμ. 9/3/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της μετάταξης της Καρα μπατζιάκη Αλεξάνδρας του Χαραλάμπου υπαλλήλου του Δήμου μας Ι.Δ.Α.Χ. από τη θέση του Κλάδου ΥΕ16 ΥΔΡΟΝΟ ΜΕΑΣ/ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ σε προσωρινή προ σωποπαγή θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. που συστήνεται με απόφαση του Δημάρχου. 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ48/Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσω πικό του Δημοσίου και των Νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/ ) «Καθιέρωση συστήμα τος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στρυμονικού που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 4014/1999 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και δημοσιεύθηκε στο 560/τ. Β/ ΦΕΚ προβλέπονται 6 θέσεις τακτικών υπαλ λήλων της κατηγορίας ΔΕ, υπηρετούν 5 μόνιμοι υπάλ ληλοι και δεσμεύεται η μία θέση για τη μετάταξη της υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ., αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο μας, η οποία θα καταργηθεί αυτοδίκαια με την κατά οποι οδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, με δέσμευση της κενής θέσης ΔΕ του μόνιμου προσωπικού που υπάρχει στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 2. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,00, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 (Κ.Α ). Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. Στρυμονικό, 9 Μαρτίου 2009 Ο Δήμαρχος ΙΣΑΑΚ ΡΙΖΟΣ (11) Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κε φαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθμ. Απόφασης 6/503/ ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. 2/462/ (ΦΕΚ Β/297/ ) απόφασης της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς «Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων». 2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 3. Την υπ αριθμ. 7124/ (αριθμ. πρωτ. ΕΚ3595/ ) επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αποφασίζει ομόφωνα: Την έγκριση της ύλης για την εκπαίδευση προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ως εξής:

6 7970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι. ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. Θεσμικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς 1. ν. 3283/2004 «Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαί ων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 210/τ.Α / ). 2. ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 195/τ.Α / ). 3. Υπ αριθμ. 1/462/ απόφαση του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ 297/τ.Β / ). 4. Υπ αριθμ. 2/462/ απόφαση του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων» (ΦΕΚ 297/τ.Β / ). 5. Υπ αριθμ. 1/438/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων» (ΦΕΚ 1904/τ.Β / ). 6. Υπ αριθμ. 3/378/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χρήση παράγωγων χρημα τοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτο φυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ 608/τ.Β /16.5/2006). 7. Υπ αριθμ. 1/317/ απόφαση του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 9/342/ απόφαση του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 901/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 4/378/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746/τ.Β / ). 8. Υπ αριθμ. 2/435/ της Επιτροπής Κεφαλαι αγοράς «Μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφα λαίων (ΔΑΚ)» (ΦΕΚ 1497/τ.Β / ). 9. ν ΦΕΚ/τ.Α / Τροποποίηση, συμπλήρω ση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173/τ.Α ) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίη σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη τες και άλλες διατάξεις. 10. ν. 3691/2008. Πρόληψη και καταστολή της νομι μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 166/τ.Α / ). 11. Υπ αριθμ. 23/404/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρη ματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματο δότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 1803/τ.Β / ). 12. Υπ αριθμ. 31/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς «Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλα γών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη ριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χώρες μέλη της AT και μη συνεργαζόμενες χώρες.» Β. Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς 1. Χρηματοπιστωτικό σύστημα και συναλλαγές σε κι νητές άξιες 1.1 Χρηματοπιστωτικό σύστημα (χαρακτηριστικά αγο ρών χρήματος και κεφαλαίου) 1.2 Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αγορών κε φαλαίου 1.3 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρημα τοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης) 1.4 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός) 1.5 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 1.6 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη) Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλα γών Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς 1.7 Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου Οργανωμένες αγορές, εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές 1.8 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγο ρές κεφαλαίου Λήψη διαβίβαση εκτέλεση εντολών πελατών Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών πε λατών Καταχώρηση τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων 1.9 Χρηματιστηριακοί δείκτες (ΓΔ/ΧΑ, TSE 20, TSE 40, κ.λπ.) 2. Χρηματοπιστωτικά μέσα (επενδύσεις) 2.1 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώ ματα και υποχρεώσεις) Κοινές μετοχές Προνομιούχες μετοχές 2.2 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηρι στικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Εταιρικά ομόλογα Κρατικά ομόλογα 2.3 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Μετοχές εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου Μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφα λαίων (ΛΑΚ) 2.4. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χα ρακτηριστικά) Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards RAs) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Δικαιώματα προαίρεσης (options) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) 3 Χαρακτηριστικά συλλογικών επενδύσεων 3.1 Ο ρόλος των συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) ως είδος επένδυσης 3.2 Οικονομικά χαρακτηριστικά συλλογικών επενδύσε ων (ΑΕΔΑΚ, αμοιβαίο κεφάλαιο, ΑΕΕΧ και ΔΑΚ) 3.3 Ενεργητικό Α/Κ, μεριδιούχοι Α/Κ 3.4 Αποτίμηση μεριδίων Α/Κ και μετοχών ΑΕΕΧ 3.5 Απόδοση συλλογικών επενδύσεων, μέρισμα, premium/ discount μετοχών ΑΕΕΧ 3.6 Κόστος εισόδου/εξόδου, φορολογία, καθαρή από δοση 3.7 Διαδικασίες αγοράς και πώλησης μεριδίων Α/Κ 3.8 Διαφήμιση και προώθηση ΟΣΕΚΑ 3.9 Κατηγοριοποίηση και ονοματολογία ΟΣΕΚΑ 3.10 Προφίλ κινδύνου επενδυτών και κατηγοριοποίηση ΟΣΕΚΑ 3.11 ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ΙΙ. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρ χεται σε 30 τουλάχιστον διδακτικές ώρες, οι οποίες δύνανται να μειώνονται σε 20 τουλάχιστον διδακτικές

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7971 ώρες για εκπαιδευόμενους που κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης ή έχουν τουλά χιστο τριετή προϋπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. (Τράπεζες, Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρείες Επεν δύσεων Χαρτοφυλακίου) καθώς και σε Ασφαλιστικές Εταιρείες. ΙΙΙ Στους εκπαιδευόμενους παραδίδεται εγχειρίδιο που καλύπτει επαρκώς τα αντικείμενα του προγράμματος εκπαίδευσης. IV. Με το πέρας της εκπαίδευσης, προκειμένου να χο ρηγηθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση δίωρης τουλάχιστον διάρκειας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ (12) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙ ΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑ ΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η Διαρκ ς Ιερ Σ νοδος της Εκκλησ ας της Ελλάδος, έχοντας υπόψη: 1. Τις Διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί Κατασταστικού Χάρτου της Εκ κλησίας της Ελλάδος». 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 11 παρ.γ του από Κανονισμού Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΦΕΚ.1176/τ.Β / ). 3. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσα λονίκης. 3. Την υπ αριθμ. 110/ Πρόταση του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου. 5. Την από απόφαση αυτής, αποφασίζει: Την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του από Κανονισμού Λειτουργίας του Εκκλησιαστι κού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑ ΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.1176/τ.Β / , ως κάτωθι: Άρθρο 1 Το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού τροποποιείται και συμπληρούται ως εξής: Άρθρο 2 Σκοπός του Ιδρύματος Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η γενική περίθαλψη των χρονίως πασχόντων ενηλίκων πολιτών, ανδρών και γυ ναικών της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μέσα στο ειδικά κατασκευαζόμενο ιδιόκτητο κτίριο του Ιδρύματος. Γίνονται δεκτοί στις εκατόν πεντήκοντα (150) και πλέον θέσεις του Ιδρύματος χρονίως ή ανιάτως πάσχοντες ενήλικες άνδρες και γυναίκες, κατ εξαίρεσιν δε και παιδιά εφ όσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Ωσαύτως ιδρύεται για να λειτουργήσει εντός του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων. Στους ασθενείς εξασφαλίζεται στέγη, φαγητό, θέρμαν ση, εργασιοθεραπεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχαγωγία, με την συνδρομή των ασφαλιστικών ταμείων αυτών. Η εισαγωγή των ασθενών γίνεται μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατρού για κάθε περίπτωση Κρατικού Νοσοκομείου ή του ΙΚΑ και με την βεβαίωση ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα ή από ψύχω ση. Τις πνευματικές ανάγκες των ασθενών καλύπτει ο Εφημέριος του παρακειμένου Προσκυνηματικού Ιερού Ναού του Αγίου Αλεξάνδρου.» Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρο 3 Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις του παρούσης αποφάσεως προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί. Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009 Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος (13) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Εκ κλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΒΗΣ ΣΑΡΙΩΝΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔOΣ». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η Διαρκ ς Ιερ Σ νοδος της Εκκλησ ας της Ελλάδος, έχουσα υπόψη: 1. Τις Διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του ν. 590/1977: «Περί Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 10 του από Κα νονισμού Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ» (ΦΕΚ.143/τ.Β / ). 3. Το υπ αριθμ. 36/ Πρακτικόν του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Ιδρύματος. 4. Την υπ αριθμ. 176/ Πρότασιν του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου. 5. Την από απόφαση αυτής, αποφασίζει: Την τροποποίηση και συμπλήρωση του από Κανονισμού του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗ

8 7972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ», δημοσιευθέντος εις το ΦΕΚ.143//τ.Β / , ως κά τωθι: Άρθρον 1 Το άρθρο 9 του ως άνω Κανονισμού, τροποποιείται αναμορφώνεται ως εξής: Άρθρον 9 Εν περιπτώσει διαλύσεως του Γηροκομείου άπασα η κινητή, ακίνητος και παντός είδους περιουσία αυτού περιέρχεται, κατόπιν εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις το εν Ιστιαία ήδη συσταθέν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν: «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ», προκειμένου να εκπληρωθούν οι εις το άρθρον 3 αναφερόμενοι σκοποί αυτού και μάλιστα εις την παράγραφον 3 αυτού εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ ας οι διαθέται ή οι δωρηταί ακινήτων προς το συ νιστώμενον διά του παρόντος Ίδρυμα ορίζωσιν άλλως εις τας σχετικάς δικαιοπραξίας (διαθήκας, δωρεάς κ.λπ.) οπότε υπερισχύει η θέλησις αυτών, ως προς την τύχην των ακινήτων, άτινα κατέλιπον ή εκληροδότησαν ή εδω ρήσαντο προς αυτό.» Άρθρον 2 Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επί σημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρον 3 Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις του παρούσης αποφάσεως προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009 Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (14) Στην υπ αριθμ. 4501/ απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 409/ , στη σελίδα 4511, β στήλη και στο στίχο 26 εκ των κάτω τίθεται «Χωροταξικού Σχεδιασμού». (Από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14333 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 20 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής στο μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022416/1082/0013 ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 6-9 Οκτωβρίου 2008 Γραπτή εξέταση: 31 Οκτωβρίου 2008 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/4-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α1) 25-26 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2452 13 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότη τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) το Τμ. Λογιστηρίου

Προς: 1) το Τμ. Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: E.Χαραλαμποπούλου Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Τηλ.: 213 2049050 Νέα Φιλαδέλφεια:1/4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1556 A. ΓΕΝIKH ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ B. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα