ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ"

Transcript

1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

2 Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην λα αλεβνθαηεβάδεη Πίλαθεο (εηθόλα + ιέμε) γηα ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε ηάμε. Σν πιηθό αμίδεη ηνλ θόπν λα γίλεη, αλ πξόθεηηαη λα ππνζηεί κεγάιε ρξήζε ή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ θαηάθηεζε ελόο (αλαγλσζηηθνύ) ζηόρνπ. Π.ρ. Πίλαθαο κε ηηο αλακείμεηο ησλ ρξσκάησλ δίπια ζην θαβαιέην. Δηδηθά όκσο ζε απηόλ ηνλ πίλαθα ε πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ ΡΟΕ, ΜΩΒ θ.ιπ. θαζίζηαηαη θαηαρξεζηηθή. Σα παηδηά δελ δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο όηαλ βιέπνπλ ην ρξώκα.

3 Άιινηε ε λεπηαγσγόο αλαγθάδεηαη λα δεκηνπξγεί ε ίδηα ην δηθό ηεο αλαγλσζηηθό πιηθό εμαηηίαο ηεο αθαηαιιειόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπόξην. Σόζν ν πξώηνο ρεηξνπνίεηνο πίλαθαο ηνπ Καηξνύ, όζν θαη ν δεύηεξνο ηνπ εκπνξίνπ, θαηαζηξέθνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηάζηαζε, εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο δύν θσδίθσλ: ιέμε + εηθόλα. Σα παηδηά ζα δνπλ ηελ εηθόλα θαη ζα γπξίζνπλ ην βέινο εθεί πνπ ζέινπλ αγλνώληαο παληειώο ηε ιέμε.

4 Ζ λεπηαγσγόο πξνζέρεη ώζηε: Να είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ Πίνακα Αναφοπάρ πνπ απαηηεί ηε ζπκ-παξνπζία ιέμεο + εηθόλαο θαη ζα ζπκβνπιεπηνύλ ηα παηδηά γηα λα δηαβάζνπλ, θαη ην αλαγλωζηηθό πιηθό πνπ ζα ηνπο δνζεί θαη ζην νπνίν νθείιεη λα ππάξρεη κόλν ιέμε. Απηόο είλαη ζίγνπξα ν Πίλαθαο Αλαθνξάο ησλ Ολνκάησλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. Απηέο είλαη νη θαξηέιεο ηνπ Παποςζιολογίος. Όκσο ε ζπκ-παξνπζία ιέμεο θαη θσηνγξαθίαο αθπξώλεη ηνλ αλαγλσζηηθό ηνπο ζηόρν.

5 Να απνθεύγεηαη ε δηθωδηθή εγγξαθή, πνπ ζπλήζσο έρεη ηε κνξθή εηθόλα + ιέμε. Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα έλαλ ελήιηθν πνπ γλσξίδεη ειιεληθά, αιιά αγλνεί ηα θηλέδηθα. ε κηα ειιεληθν-θηλεδηθή επηγξαθή δελ ζα δηαβάζεη πνηέ ηα δεύηεξα. Έηζη θαη ην παηδί, όηαλ βιέπεη ηελ εηθόλα θαη ηε ιέμε, δελ αγσλίδεηαη λα δηαβάζεη ηε ιέμε. Καηαιαβαίλεη ην λόεκα από ηελ εηθόλα.

6 Ή πάιη κπνξεί λα είλαη έλα άιιν ζύκβνιν, πνπ όκσο ηα παηδηά γλσξίδνπλ θαιά. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν γξαπηόο ιόγνο έρεη ζέζε θαζαξά δηαθνζκεηηθή, αθνύ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ήδε ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα.

7 Αληίζεηα κε ηα πξνεγνύκελα, ζε απηά ηα ζπξηάξηα ηα παηδηά δηαβάδνπλ ην όλνκα, ην δηθό ηνπο ή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην ζπξηάξη πνπ ζέινπλ.

8 Να κελ ππάξρεη θαλέλα άιιν δηαθξηηηθό ζηηο θαξηέιεο πνπ θαινύληαη ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ, παξά κόλν ν γξαπηόο ιόγνο. Αιιηώο ην παηδί δηαβάδεη ρξώκαηα θαη ζρήκαηα θαη όρη γξάκκαηα. Υαξηησκέλε ε Υηνλάηε-Βδνκάδα κε ηνπο επηά Νάλνπο-Ζκέξεο, αιιά γξήγνξα ην παηδί καζαίλεη πνηνο λάλνο αληηζηνηρεί ζε πνηα κέξα. Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεη.

9 Όηαλ ε κέξα έρεη ε θαζεκηά ην δηθό ηεο ρξώκα, ζπρλά ην παηδί κηιά γηα Γαιάδηεο Παξαζθεπέο θαη Πξάζηλεο Γεπηέξεο. Παξόκνηεο παξαηεξήζεηο θαληάδνπλ πνηεηηθέο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κηα επίζθεςε ζην ζρνιείν απνθαιύπηεη ηελ αηηία ηεο έκπλεπζεο.

10 Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Ομάδων Καθαπιόηηηαρ, όπνπ ηα ηαθηηθά κέιε αληηζηνηρνύλ ζην θόθθηλν ρξώκα θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά ζην γαιάδην, ν αλαγλσζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο άζθεζεο δελ θαηαζηξέθεηαη από ηελ αιιαγή ζην ρξώκα.

11 Να ππάξρεη θάπνην δηαθξηηηθό, ίδην ζε όιεο ηηο θαξηέιεο, νύησο ώζηε λα βνεζνύληαη ηα παηδηά λα ηηο θξαηήζνπλ ζσζηά. Καλείο δε κπνξεί λα δηαβάζεη αλ θξαηήζεη ηελ θαξηέια αλάπνδα. Ζ ππνγξάκκηζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαξδνύια, ε νπνία σο ζρήκα δελ κπνξεί λα αλαπνδνγπξίζεη, βνεζνύλ ώζηε λα θξαηεζεί ζσζηά ε θάξηα θαη λα αξρίζεη ε αλάγλσζε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Έηζη ην παηδί ζα δηαβάζεη ηελ θάξηα γηα λα βξεη ζε πνην βηβιίν αλαθέξεηαη.

12 ηηο θαξηέιεο πνπ ζα δηαβαζζνύλ από ηα παηδηά ε γξαθή λα γίλεηαη πάληα κε καύξα, επκεγέζε, γξάκκαηα ζε ιεπθό θόλην. Σα πνιύρξσκα ραξηηά ζε έληνλα ρξώκαηα θαη νη ρξπζίδνληεο καξθαδόξνη δεκηνπξγνύλ θαξηέιεο κε δπζδηάθξηην γξαπηό ιόγν. Αθόκε θη αλ ηα ραξηηά είλαη ζε έληνλα ρξώκαηα, κηα ιεπθή ηαηλία κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ν ρώξνο γξαθήο.

13 Καιό είλαη Πίλαθεο αλαθνξάο θαη αλαγλσζηηθό πιηθό λα γξάθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε κηα επίζεκε γξακκαηνζεηξά. Ο ππνινγηζηήο θαη κηα γξακκαηνζεηξά Times Roman, γηα παξάδεηγκα, δηαζθαιίδεη ζηα παηδηά ηε γλώζε ησλ γξακκάησλ πέξα από αηνκηθέο δηαθνξέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γιηηώλνπκε παξεμεγήζεηο ηνπ ζηπι: «Έρσ κάζεη θαη ηα 3 Ο. Σν Ο ηνπ Οδπζζέα, ην Ω ηνπ Ωθεαλνύ, θαη εθείλν ηνπ Παλαγηώηε». Απηό ην ηειεπηαίν, όπσο θαίλεηαη από ηα γξαπηά ηνπ Παλαγηώηε, είλαη ε εύθνιε εθδνρή ηνπ Ω: έλα Ο κε κηα κηθξή νξηδόληηα γξακκή από θάησ.

14 Όζν γηα ην δίιεκκα ΚΔΦΑΛΑΗΑ Ή ΠΔΕΑ (ΜΗΚΡΑ); ε απάληεζε είλαη: Σν πην εύθνιν πλήζσο, ηα θεθαιαία είλαη πην εύθνια. Γηαηί; ρεδηάδνληαη ζπλήζσο επθνιόηεξα (π.ρ. δ, Γ, γ, Γ) Δίλαη πεξηζζόηεξν γλσζηά Γηαηί; Σππώλνληαη ζπλήζσο κεγάια Δίλαη πάληα ην αξρηθό ηνπ νλόκαηνο Κπξηαξρνύλ ζηνλ πεξηβάιινληα γξαπηό ιόγν Απηό πνπ επηβάιιεη ην θεηκεληθό είδνο Π.ρ. ε θαηαγξαθή κηαο ηζηνξίαο θαη ε δεκηνπξγία ελόο βηβιίνπ δελ γίλεηαη κε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή.

15 ΠΡΟΟΥΖ: ε θακία πεξίπησζε όκσο δελ πξέπεη λα αγλνεζνύλ ηα πεδά/ κηθξά. Σα θείκελα πνπ ζα δηαβάζνπλ αξγόηεξα ηα παηδηά δελ ζα είλαη ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή. Έηζη, ελώ ζπλήζσο όια αξρίδνπλ κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ, σο πην εύθνια, γξήγνξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα ΠΔΕΑ/ ΜΗΚΡΑ σο πην ζπλεζηζκέλα. Αληί λα ππάξρεη δπν θνξέο γξακκέλν ην όλνκα κε πεδά γξάκκαηα, ζα κπνξνύζε ην έλα από ηα δύν λα ήηαλ κε θεθαιαία. Αλ κάιηζηα ππήξρε θαη ε θσηνγξαθία ηνπ παηδηνύ ζα ήηαλ έλαο θαηαπιεθηηθόο Πίνακαρ Αναθοπάρ ηων Ονομάηων.

16 Σα παηδηά κάιηζηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη έλα ζρεηηθό θνιιάδ. Κόβνπλ από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ιέμεηο γξακκέλεο απνθιεηζηηθά κε θεθαιαία θαη ιέμεηο γξακκέλεο (θαη) κε πεδά γξάκκαηα θαη ηηο θνιινύλ ζηα δύν κέξε ελόο ραξηνληνύ.

17 Από ηελ άιιε νη Πίλαθεο Αλαθνξάο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε πξέπεη λα: Δίλαη ειάρηζηνη θαη νη απνιύησο απαξαίηεηνη. Αλ νη πίλαθεο αιιάδνπλ ζπρλά, ηα παηδηά δελ πξνιαβαίλνπλ λα αζρνιεζνύλ καδί ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ από απηνύο. Σνπο βιέπνπλ, αιιά δελ αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά καδί ηνπο. Ο Πίλαθαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα παηδηά θάζε κέξα ζε κηα πιεηάδα από δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γεο ηνλ Πίνακα Ονομάηων.

18 Άιισζηε ζπρλά σο Πίνακαρ Αναθοπάρ ιεηηνπξγεί ην ίδην ην απζεληηθό πιηθό. ηε Βηβιηνζήθε, γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ν Καηάινγνο δαλεηζκνύ θαη λα γξαθεί ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ην ίδην ην βηβιίν ιεηηνπξγεί σο Πίλαθαο Αλαθνξάο.

19 Ο Πίλαθαο Αλαθνξάο δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμή ηνπ αλ κε ηε βνήζεηά ηνπ δηεθπεξαηώλνληαη έλα πιήζνο αλαγλσζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπρέζηεξν παξάδεηγκα ν Πίλαθαο ηωλ Ολνκάηωλ ηνπο. Με απηόλ ηα παηδηά ζα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ην δηθό ηνπο όλνκα θαη εθείλα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Σα παηδηά ζα ηνλ ζπκβνπιεπηνύλ:

20 ηελ ηήξεζε Παποςζιολογίος. Σν παηδί βξίζθεη ην αινγάθη κε ην όλνκά ηνπ θαη ην ηνπνζεηεί κέζα ζην θνπηί. Όζα κείλνπλ απέμσ αληηζηνηρνύλ ζηνπο απόληεο. Πξνζνρή: ε θακηά πεξίπησζε ζην άινγν δελ ππάξρεη θσηνγξαθία, αθνύ έηζη αθπξώλεηαη απηόκαηα ε αλάγλσζε ηνπ νλόκαηνο.

21 Σν ίδην ζπηηάθη θηινμελεί ζηελ αξηζηεξή ηνπ κεξηά ηνπο παξόληεο θαη ζηε δεμηά ηνπο απόληεο.

22 ηελ ηήξεζε Καθηκονηολογίος.

23 ηελ αλάξηεζε θαη έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο.

24 ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παιηώλ ηνπο.

25 ηηο θιεξώζεηο Αθόκε θαη ζε θάπνηεο ιηγόηεξν θιαζηθήο κνξθήο

26 ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ αιιεινγξαθία ηνπο.

27 ε θάζε είδνπο ςεθνθνξία.

28 ηηο δσγξαθηέο ηνπο. Δίηε σο ζέκα Δίηε σο ππνγξαθή

29 ηε δεκηνπξγία ηνπ γελεαινγηθνύ δέληξνπ ηνπ παηδηνύ. Με απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ην παηδί πεξλά από ηελ αλαγξαθή ηνπ δηθνύ ηνπ νλόκαηνο ζε εθείλε ησλ δηθώλ ηνπ αλζξώπσλ (π.ρ. κακά, κπακπάο, γηαγηά), θάηη πνπ πάληα ραηξεηίδεηαη κε ελζνπζηαζκό από ηνπο κηθξνύο καζεηέο. ΓΛΩΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΡΟΔΟΤ

30 Γηαηί ζα πξέπεη πάληα λα έρνπκε θαηά λνπ όηη: θνπόο ηνπ Πίνακα Αναθοπάρ δελ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο οπτικού λεξιλογίος. ε κηα γιώζζα όπσο ε Διιεληθή κε πινύζην θιεηηθό ζύζηεκα, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο γξάθνπκε ό,ηη ιέκε, δελ έρεη λόεκα λα κάζεη ην παηδί θσηνγξαθηθά ηε ιέμε γάηα. Κάηη ηέηνην θαηαληά αληηνηθνλνκηθό γηαηί ζα ρξεηαζηεί κηα θσηνγξαθία γηα θάζε ηύπν: γάηα, γάηαρ, γάηερ, γάηορ, γαηί, θι.π. Αληίζεηα, ε ιέμε γάηα είλαη ηόζν απιή πνπ ζπκθέξεη λα κάζεη πώο ιεηηνπξγεί ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Μεηά εύθνια ζα κπνξέζεη λα ηε δηαβάζεη.

31 Δλδερνκέλσο, ίζσο είλαη ρξήζηκν γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ λα απνθηήζνπλ έλα πεξηνξηζκέλν οπηικό λεξιλόγιο. Όκσο, αμίδεη ηνλ θόπν θαη ηελ πξνζπάζεηα λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θσηνγξαθηθά ιέμεηο πνπ: Δίλαη δύζθνιν λα δηαβαζηνύλ γξάκκα γξάκκα (π.ρ. είλαη). Δίλαη πνιύ ζπρλέο, ηδηαίηεξα ζην βηβιίν ηεο Πξώηεο Γεκνηηθνύ.

32 Απηέο όκσο δελ είλαη ηα ζπλήζε νπζηαζηηθά ησλ ζπλεζηζκέλσλ Πηλάθσλ Αλαθνξάο, όπσο ηα Ζώα ή ηα Μέζα Μεηαθοπάρ, αλλά λειηοςπγικέρ ιέμεηο, πνπ δελ εηθνλνγξαθνύληαη (π.ρ. ΝΑΗ). ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη δύζθνιν, αιιά θπζηθά όρη αδύλαην, λα βξεζνύλ νη αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ λα ηα δηαβάδνπλ.

33 «ΠΔ ΣΟ ΥΩΡΗ ΜΗΛΗΑ» Πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ νπηηθά ηα παηδηά ηε ιέμε ΝΑΗ θαη λα ηελ μερσξίζνπλ από ηε ιέμε ΟΥΗ, πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ πώο δνπιεύεη ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο, παίδνπλ έλα παηρλίδη αιαιίαο. Ζ λεπηαγσγόο ή θάπνην άιιν παηδί ηνπο απεπζύλεη εξσηήζεηο νιηθήο αγλνίαο (ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ ή ΟΥΗ) θαη εθείλα είλαη ππνρξεσκέλα, ρσξίο λα κηιήζνπλ, λα απαληήζνπλ ζεθώλνληαο ηελ αληίζηνηρε θαξηέια.

34 «ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ» Σα παηδηά καζαίλνπλ ηηο ιέμεηο ΚΑΙ θαη ΕΙΝΑΙ ζε έλα πείξακα αλάκεημεο ρξσκάησλ. Κάζε θνξά πνπ αλακεηγλύνπλ δπν βαζηθά ρξώκαηα, ηα παηδηά γξάθνπλ ηελ ηζνδπλακία πνπ πξνθύπηεη, κε κηα ηδηόηππε εγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο πξαγκαηηθά ρξώκαηα θαη θαξηέιεο ιέμεσλ.

35

36 θνπόο ηνπ Πίνακα Αναθοπάρ είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπάζνπλ ηνλ θώδηθα ηεο γξαπηήο γιώζζαο θαη όρη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, κε νπηηθή κλήκε, θάπνηεο ιέμεηο. Γη απηό θη ε λεπηαγσγόο επηιέγεη λα θέξεη ζε επαθή ηα παηδηά, κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα γηα απηά, κε ιέμεηο κηθξέο, απιέο, πνπ κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο.

37 «ΝΑ ΓΔΝ» Παηδηά θαη λεπηαγσγόο πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ έλα πόζηεξ Πποζηαζίαρ ηος Πεπιβάλλονηορ. απηό ππάξρνπλ γξακκέλεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο πνπ είηε πξέπεη λα γίλνληαη είηε λα απνθεύγνληαη.

38 Σα παηδηά θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο θαξηειίηζεο κε ΓΔΝ θαη ΝΑ θαη όηαλ ζπδεηήζνπλ θη απνθαζίζνπλ πνύ ηαηξηάδνπλ, ηηο ζπκπιεξώλνπλ πάλσ ζηνλ Πίλαθα. ηε ζπλέρεηα εηθνλνγξαθνύλ, κεξηθέο θνξέο θαη κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιιάδ, ηελ αληίζηνηρε εληνιή.

39 Αθόκε, όηαλ παξακνλέο ηεο 28 εο ηα παηδηά γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ ην ΟΥΗ, ε ελαζρόιεζε κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ ΟΣΔ ηελ επνκέλε ηεο εζληθήο επεηείνπ ζα ηα βνεζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πώο ιεηηνπξγνύλ ηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο.

40 Οη Πίνακερ Αναθοπάρ ηνπνζεηνύληαη ζην ύςνο ηνπ καηηνύ ησλ παηδηώλ θαη όρη πνιύ ςειά ή πνιύ ρακειά. Δθείλνη κάιηζηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν, θαηά πξνηίκεζε, βξίζθνληαη θνληά ζηα ηξαπεδάθηα εξγαζίαο ησλ παηδηώλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, ηα θαηξηθά θαηλόκελα είλαη πνιύ ςειά γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πίλαθαο αλαθνξάο, ελώ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνιύ πνιύ ρακειά. Όπσο άιισζηε απνδεηθλύεη θαη ε θσηνγξαθία, ζε ηνίρνπο βαξπθνξησκέλνπο κε πιήζνο εξεζηζκάησλ ε παξαηήξεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή.

41 Οη θαξηέιεο κε ηηο γξαπηέο ιέμεηο ζηνπο Πίνακερ Αναθοπάρ θαιό είλαη λα είλαη θηλεηέο, ζηεξεσκέλεο κε θξηηο θξαηο. Έηζη, κεηαθέξνληαη εύθνια ζηα ηξαπεδάθηα ησλ παηδηώλ θαη ρξεζηκεύνπλ σο πξόηππν ζηα δηθά ηνπο γξαπηά.

42 Τιηθό θηηαγκέλν από ηα παηδηά ή κε ηε βνήζεηα ηωλ παηδηώλ Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην αγσληώδεο εξώηεκα ΠΟΗΟ ΓΡΑΦΔΗ; Ζ απάληεζή ηνπ πάιη ζρεηίδεηαη κε ην εξώηεκα ΠΟΗΟ ΓΗΑΒΑΕΔΗ;

43 Γεληθά ζα ιέγακε όηη: Σα παηδηά γξάθνπλ κόλν όηαλ θαλέλαο δελ πξόθεηηαη λα δηαβάζεη ην θείκελν. ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο γξάθεη ε λεπηαγσγόο. Γηαηί πνηνο ζα κπνξέζεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν θαη λα πάξεη ηειέθσλν ηνλ Κέβηλ, όηαλ ν ίδηνο έρεη γξάςεη θαη ην όλνκά ηνπ θαη ην ηειέθσλό ηνπ ζηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν ηεο ηάμεο;

44 Καη αιίκνλν ζε εθείλνλ πνπ ζα ειέγμεη ηελ ππεξεζία ηαθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηώλ ηεο Γεπηέξαο θαη ηεο Σξίηεο.

45 Όηαλ ε παηδηθή γξαθή είλαη αλαγλώζηκε, ηόηε δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο λα κε γξάθνπλ θαη ηα παηδηά. Φηάλεη ην θείκελν πνπ ζα δώζνπλ λα κελ πξννξίδεηαη γηα εθηεηακέλε θαη ζπρλή ρξήζε από ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη θιήξνη κε ηα νλόκαηά ηνπο πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ όιν ην ρξόλν ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ θαιό είλαη λα είλαη γξακκέλνη από ηε λεπηαγσγό. Έλα εηζηηήξην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπκβνιηθό παηρλίδη ελδέρεηαη λα γξαθεί ζε θάπνηα ζεκεία θαη από ηα παηδηά.

46 Αλ θάπνηα παηδηά κπνξνύλ λα (αληη)γξάςνπλ κηα αλαγλώζηκε πξόζθιεζε, θαλείο δελ ζα ηα εκπνδίζεη λα ην θάλνπλ.

47 ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ ΑΚΖΔΗ

48 Μηα αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα/ άζθεζε ζα πξέπεη γηα λα είλαη επηηπρήο ζα πξέπεη: Να είλαη εμ αξρήο θαη λα παξακέλεη κέρξη ηέινπο αλαγλωζηηθή. ε απηήλ ηε ζπληαγή ηα παηδηά κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηα δηαδνρηθά βήκαηα, απιώο παξαηεξώληαο ηηο εηθόλεο. Καλείο δε ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα δηαβάζεη ην γξαπηό ιόγν.

49 Ο Καιπόρ ή νη Εποσέρ ζίγνπξα δελ ζεσξνύληαη επηηπρείο αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αθνύ ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά ην βειάθη, αγλννύλ ηηο ιέμεηο θαη δηαβάδνπλ ηηο εηθόλεο.

50 Αθόκε θαη ζε κία θαιά ζρεδηαζκέλε αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα, όηαλ ηα παηδηά δπζθνιεπηνύλ, ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη λα κε δηνιηζζαίλεη ζε κε αλαγλσζηηθή. ηελ άζθεζε Σπαζμένερ Εςσέρ, νη ρξηζηνπγελληάηηθεο επρέο ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ 2008, ΚΑΛΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ θαη ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ θόπεθαλ ζηα δύν, δόζεθε κηα ιέμε ζε θάζε παηδί θαη ηνπο δεηήζεθε, όηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή, λα ηηο μαλαελώζνπλ. ε πεξίπησζε ιάζνπο, ε βνήζεηα νθείιεη είλαη αλαγλσζηηθή: Όρη! «Να ζπκάζαη κε πνηνλ ήζνπλ δεπγάξη. Έηζη ζα ελώζεηο ηε ζσζηή επρή». Aιιά «Ζ ιέμε ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ πνπ κπαίλεη κπξνζηά από ην δηθό ζνπ ΥΡΟΝΟ είλαη κεγάιε ε κηθξή ιέμε; Πνην είλαη ην πξώην ηεο γξάκκα;».

51 Να είλαη πνιπεπίπεδε. Έηζη, όια ηα παηδηά, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. Μηα δξαζηεξηόηεηα γξαθήο, όπνπ ηα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, ζα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζηνλ Ατ- Βαζίιε είλαη θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Ο θαζέλαο ζα γξάςεη όπσο κπνξέζεη.

52 Καη πάληα λα δίλεηαη ζηα κηθξόηεξα παηδηά ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηόηεηα, αθόκε θη αλ δελ κπνξνύλ 100% λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηήλ. ε έλαλ δηαγσληζκό ρνξνύ, όπνπ ε θξηηηθή επηηξνπή βαζκνινγεί ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ρνξεπηέο, θαιό είλαη λα κε δεηεζεί λα γξάςνπλ ην όλνκα εθείλνπ πνπ πξνηηκνύλ, αιιά λα ηνλ ζηαπξώζνπλ ζε ηππσκέλα ςεθνδέιηηα. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ην πνιύ πνιύ αλαγλσζηηθέο αλεπάξθεηεο λα θάλνπλ θάπνηα παηδηά λα ςεθίζνπλ άιινλ από απηόλ πνπ επηζπκνύλ. Όκσο θαη ηα ίδηα ζα κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλα όηη ζπκκεηείραλ ζε κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία θαη απνηειέζκαηα ζα κπνξέζνπλ λα βγνπλ ζην ηέινο.

53 Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα πην δηεπξπκέλν επίπεδν δπζθνιίαο. Αλ κηα δξαζηεξηόηεηα απνδεηρζεί εύθνιε γηα έλα παηδί ή γηα νιόθιεξε ηελ ηάμε, θαιό είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλέβεη ν βαζκόο δπζθνιίαο ηεο. Αλ πάιη θαλεί δύζθνιε, λα ππάξρεη πξόρεηξε κηα πην εύθνιε εθδνρή ηεο. Σν παηδί νθείιεη λα βξεη ην όλνκά ηνπ γηα λα ζπκπιεξώζεη ην Παποςζιολόγιο. Αλ ηνπ είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην αλαγλσξίζεη ζην ζύλνιν ησλ θαξηειώλ, ε λεπηαγσγόο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηνπο κέρξη ηηο δύν θαξηέιεο. Αιιά θαη εδώ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί βαζκνί δπζθνιίαο. Αιιηώο είλαη λα βξεη ν Αιέμαλδξνο ην όλνκά ηνπ αλάκεζα ζηα ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΡΔΑ, αιιηώο αλάκεζα ζηα ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΝΑ θαη αιιηώο κεηαμύ ησλ ΑΛΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ.

54 Μεξηθέο θνξέο ην ίδην ην πιηθό δηεπθνιύλεη ηα παηδηά, αθνύ ηα νδεγεί λα ςάρλνπλ ζε κηθξόηεξα ππνζύλνια. Γηα παξάδεηγκα, αλ μερσξίζνπλ κε θάπνηνλ ηξόπν νη θάξηεο νλνκάησλ ησλ αγνξηώλ από εθείλεο ησλ θνξηηζηώλ ζε έλα Παξνπζηνιόγην, ε άζθεζε κεηώλεη ζην κηζό ην βαζκό δπζθνιίαο ηεο.

55 . Άιιεο θνξέο, ζε έλα άιιν Παξνπζηνιόγην, ν δηαρσξηζκόο ησλ νλνκάησλ αγνξηώλ/ θνξηηζηώλ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ.

56 Να είλαη κέζα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ. Γηα απηό δελ ζα ήηαλ θαθό, αλ ε λεπηαγσγόο δελ απνζάξξπλε ηελ έθθξαζε ησλ πνδνζθαηξηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο ηεο. Σα νλόκαηα ησλ νκάδσλ είλαη κηθξέο, επθνινδηάβαζηεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά ραίξνληαη λα γξάθνπλ κε θάζε επθαηξία. Άιισζηε πνιύ ζπρλά απνηεινύλ ηηο πξώηεο ιέμεηο πνπ πξαγκαηηθά γξάθνπλ. Μεξηθά γξάθνπλ ΠΑΟ πνιύ πξηλ γξάςνπλ ην όλνκά ηνπο.

57 Ζ δξαζηεξηόηεηα είλαη θαιύηεξε όηαλ εμππεξεηεί πνιιαπινύο αλαγλσζηηθνύο ζηόρνπο. Γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ ηεο ηάμεο εμππεξεηεί: Γλώζε γξακκάησλ Φσλνινγηθή εμάζθεζε Γλσξηκία κε έλα ηδηαίηεξν έληππν πιηθό Γλώζε αξηζκώλ Γλσξηκία κε ηελ αιθαβεηηθή ηαμηλόκεζε

58 Καιό είλαη ε δξαζηεξηόηεηα λα έρεη αλαγλσζηηθέο δηαζηάζεηο, θη όηαλ αθόκε δελ είλαη αλαγλσζηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο Φπζηθήο αποπποθηηικόηηηα ή διαλςηόηηηα δεκηνπξγνύληαη από ηα παηδηά νη ζρεηηθνί πίλαθεο. Ζ άζθεζε γίλεηαη θαη αλαγλσζηηθή.

59 Να είλαη ζαθήο ν αλαγλσζηηθόο ζηόρνο. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζρεδηάδεηαη πξνζερηηθά γηα λα ηνλ εμππεξεηεί. Γηα παξάδεηγκα, ν γεληθόηεξνο αλαγλσζηηθόο ζηόρνο είλαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα νλόκαηα ηωλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Πάληα κε απώηεξν ζθνπό λα ζπάζνπλ ηνλ θώδηθα ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Όηαλ ν ζηόρνο είλαη λα κάζνπλ λα ηα δηαβάδνπλ, ε λεπηαγσγόο δίλεη ζηνλ ηαρπδξόκν ηεο κέξαο λα κνηξάζεη, κε κνξθή αιιεινγξαθίαο, ηε θσηνηππεκέλε άζθεζε ησλ καζεκαηηθώλ. Όηαλ πάιη ζηόρνο είλαη λα γξάςνπλ ηα νλόκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ηόηε ηα παηδηά θηηάρλνπλ θάξηεο, ηηο θιείλνπλ ζε θαθέινπο θαη ηνπο ηηο ζηέιλνπλ, ζεκεηώλνληαο πάληα πάλσ ζην θάθειν ην όλνκα ηνπ παξαιήπηε (θαη θπζηθά θαη ηνπ απνζηνιέα).

60 Ζ δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο. ήκεξα είλαη κάιινλ απίζαλν όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο λα έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνόηεηα. Γη απηό θαη αλ αζρνιεζνύλ κε ην θεηκεληθό είδνο ησλ δηαβαηεξίσλ, ε δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα παηδηά λα εθδώζνπλ ην δηθό ηνπο δηαβαηήξην.

61 Καη νη Έιιελεο κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ίδηνη. Γηαθνξέο ππάξρνπλ θαη αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. «ΠΩ ΣΟ ΛΔΣΔ ΔΔΗ;» Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην γισζζηθό ηδίσκα νξηζκέλσλ πεξηνρώλ θαη παξαηεξνύλ πώο ε ίδηα ιέμε ιέγεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ηόπν. Σνπνζεηνύλ ην αληίζηνηρν θαξηειάθη πάλσ ζην ράξηε.

62 Ο ίδηνο αλαγλσζηηθόο ζηόρνο λα ππεξεηείηαη από πνιιέο, δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο, νύησο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ε θαηάθηεζή ηνπ. Ζ εμνηθείσζε κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ ράξηε κπνξεί λα γίλεη κε δηαθόξνπο ηξόπνπο. Όπσο, γηα παξάδεηγκα: Να γλσξίζνπλ ηα δηάθνξα είδε ράξηε Να ζρεδηάζνπλ ηαμίδηα Να βξνπλ ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο Να δνπλ ηνλ θαηξό ζε δηάθνξεο πεξηνρέο

63 Μηα αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνλ επηθνηλωληαθό ζθνπό ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε απιώο λα είλαη κηα επράξηζηε θαη παηγληώδεο άζθεζε. ε απηήλ ηελ άζθεζε ηα παηδηά παίδνπλ έλα παηρλίδη πνπ κνηάδεη κε ηόκπνια κε απώηεξν αλαγλσζηηθό ζηόρν λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ηα νλόκαηα όισλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. Αρξσκάηηζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα θηινμελνύλ δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο νλνκάησλ. Από κηα θιεξσηίδα ηξαβηέηαη θάζε θνξά έλα δηαθνξεηηθό όλνκα. Σν νκώλπκν παηδί ην δηαβάδεη θαη όια ηα άιια ην παξαηεξνύλ. Όπνηνο ην βιέπεη ηππσκέλν ζην δέληξν ηνπ, ρξσκαηίδεη ην ηκήκα ηνπ δέληξνπ πνπ ην θηινμελεί. Νηθεηήο αλαδεηθλύεηαη εθείλνο πνπ ζα πξαζηλίζεη πξώηνο ην δέληξν ηνπ.

64 Πξνζνρή: Ζ άζθεζε νθείιεη, εθηόο από επράξηζηε, λα είλαη θαη αλαγλωζηηθή. Σα παηδηά θηηάρλνπλ παδιο κε ηηο εηθόλεο θαη ηηο νλνκαζίεο ησλ δώσλ. Όκσο, ελώ ε άζθεζε είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηε, αλαγλσζηηθά παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα. Σα παηδηά δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ ιέμε γηα λα ηαηξηάμνπλ ην παδι. Αξθεί λα κπεη ζσζηά ε εηθόλα θαη ε ιέμε ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα.

65 Αληίζεηα, ε άζθεζε Βπερ ηη Φωνή μος ζηεξίδεηαη ζε έλα ζπαζκέλν βηβιίν, πνπ ην πάλσ κέξνο ηνπ κε ηηο εηθόλεο γπξίδεη αλεμάξηεηα από ην θάησ κε ηηο θσλέο ησλ δώσλ. Σα παηδηά νθείινπλ λα γπξίζνπλ ηε ζειίδα νύησο ώζηε θάζε δών λα απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ θσλή. Ζ άζθεζε απηή, εθηόο από επράξηζηε, είλαη θαη κηα θαιή αλαγλσζηηθή άζθεζε. Ηδηαίηεξα, επεηδή έρνπλ επηιεγεί κηθξέο θαη απιέο γξαπηέο ιέμεηο ήρνπ, όπσο ΚΟ ΚΟ, πνπ βνεζνύλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο.

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα