ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ"

Transcript

1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

2 Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην λα αλεβνθαηεβάδεη Πίλαθεο (εηθόλα + ιέμε) γηα ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε ηάμε. Σν πιηθό αμίδεη ηνλ θόπν λα γίλεη, αλ πξόθεηηαη λα ππνζηεί κεγάιε ρξήζε ή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ θαηάθηεζε ελόο (αλαγλσζηηθνύ) ζηόρνπ. Π.ρ. Πίλαθαο κε ηηο αλακείμεηο ησλ ρξσκάησλ δίπια ζην θαβαιέην. Δηδηθά όκσο ζε απηόλ ηνλ πίλαθα ε πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ ΡΟΕ, ΜΩΒ θ.ιπ. θαζίζηαηαη θαηαρξεζηηθή. Σα παηδηά δελ δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο όηαλ βιέπνπλ ην ρξώκα.

3 Άιινηε ε λεπηαγσγόο αλαγθάδεηαη λα δεκηνπξγεί ε ίδηα ην δηθό ηεο αλαγλσζηηθό πιηθό εμαηηίαο ηεο αθαηαιιειόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπόξην. Σόζν ν πξώηνο ρεηξνπνίεηνο πίλαθαο ηνπ Καηξνύ, όζν θαη ν δεύηεξνο ηνπ εκπνξίνπ, θαηαζηξέθνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηάζηαζε, εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο δύν θσδίθσλ: ιέμε + εηθόλα. Σα παηδηά ζα δνπλ ηελ εηθόλα θαη ζα γπξίζνπλ ην βέινο εθεί πνπ ζέινπλ αγλνώληαο παληειώο ηε ιέμε.

4 Ζ λεπηαγσγόο πξνζέρεη ώζηε: Να είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ Πίνακα Αναφοπάρ πνπ απαηηεί ηε ζπκ-παξνπζία ιέμεο + εηθόλαο θαη ζα ζπκβνπιεπηνύλ ηα παηδηά γηα λα δηαβάζνπλ, θαη ην αλαγλωζηηθό πιηθό πνπ ζα ηνπο δνζεί θαη ζην νπνίν νθείιεη λα ππάξρεη κόλν ιέμε. Απηόο είλαη ζίγνπξα ν Πίλαθαο Αλαθνξάο ησλ Ολνκάησλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. Απηέο είλαη νη θαξηέιεο ηνπ Παποςζιολογίος. Όκσο ε ζπκ-παξνπζία ιέμεο θαη θσηνγξαθίαο αθπξώλεη ηνλ αλαγλσζηηθό ηνπο ζηόρν.

5 Να απνθεύγεηαη ε δηθωδηθή εγγξαθή, πνπ ζπλήζσο έρεη ηε κνξθή εηθόλα + ιέμε. Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα έλαλ ελήιηθν πνπ γλσξίδεη ειιεληθά, αιιά αγλνεί ηα θηλέδηθα. ε κηα ειιεληθν-θηλεδηθή επηγξαθή δελ ζα δηαβάζεη πνηέ ηα δεύηεξα. Έηζη θαη ην παηδί, όηαλ βιέπεη ηελ εηθόλα θαη ηε ιέμε, δελ αγσλίδεηαη λα δηαβάζεη ηε ιέμε. Καηαιαβαίλεη ην λόεκα από ηελ εηθόλα.

6 Ή πάιη κπνξεί λα είλαη έλα άιιν ζύκβνιν, πνπ όκσο ηα παηδηά γλσξίδνπλ θαιά. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν γξαπηόο ιόγνο έρεη ζέζε θαζαξά δηαθνζκεηηθή, αθνύ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ήδε ηη ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα.

7 Αληίζεηα κε ηα πξνεγνύκελα, ζε απηά ηα ζπξηάξηα ηα παηδηά δηαβάδνπλ ην όλνκα, ην δηθό ηνπο ή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην ζπξηάξη πνπ ζέινπλ.

8 Να κελ ππάξρεη θαλέλα άιιν δηαθξηηηθό ζηηο θαξηέιεο πνπ θαινύληαη ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ, παξά κόλν ν γξαπηόο ιόγνο. Αιιηώο ην παηδί δηαβάδεη ρξώκαηα θαη ζρήκαηα θαη όρη γξάκκαηα. Υαξηησκέλε ε Υηνλάηε-Βδνκάδα κε ηνπο επηά Νάλνπο-Ζκέξεο, αιιά γξήγνξα ην παηδί καζαίλεη πνηνο λάλνο αληηζηνηρεί ζε πνηα κέξα. Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεη.

9 Όηαλ ε κέξα έρεη ε θαζεκηά ην δηθό ηεο ρξώκα, ζπρλά ην παηδί κηιά γηα Γαιάδηεο Παξαζθεπέο θαη Πξάζηλεο Γεπηέξεο. Παξόκνηεο παξαηεξήζεηο θαληάδνπλ πνηεηηθέο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κηα επίζθεςε ζην ζρνιείν απνθαιύπηεη ηελ αηηία ηεο έκπλεπζεο.

10 Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Ομάδων Καθαπιόηηηαρ, όπνπ ηα ηαθηηθά κέιε αληηζηνηρνύλ ζην θόθθηλν ρξώκα θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά ζην γαιάδην, ν αλαγλσζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο άζθεζεο δελ θαηαζηξέθεηαη από ηελ αιιαγή ζην ρξώκα.

11 Να ππάξρεη θάπνην δηαθξηηηθό, ίδην ζε όιεο ηηο θαξηέιεο, νύησο ώζηε λα βνεζνύληαη ηα παηδηά λα ηηο θξαηήζνπλ ζσζηά. Καλείο δε κπνξεί λα δηαβάζεη αλ θξαηήζεη ηελ θαξηέια αλάπνδα. Ζ ππνγξάκκηζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαξδνύια, ε νπνία σο ζρήκα δελ κπνξεί λα αλαπνδνγπξίζεη, βνεζνύλ ώζηε λα θξαηεζεί ζσζηά ε θάξηα θαη λα αξρίζεη ε αλάγλσζε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Έηζη ην παηδί ζα δηαβάζεη ηελ θάξηα γηα λα βξεη ζε πνην βηβιίν αλαθέξεηαη.

12 ηηο θαξηέιεο πνπ ζα δηαβαζζνύλ από ηα παηδηά ε γξαθή λα γίλεηαη πάληα κε καύξα, επκεγέζε, γξάκκαηα ζε ιεπθό θόλην. Σα πνιύρξσκα ραξηηά ζε έληνλα ρξώκαηα θαη νη ρξπζίδνληεο καξθαδόξνη δεκηνπξγνύλ θαξηέιεο κε δπζδηάθξηην γξαπηό ιόγν. Αθόκε θη αλ ηα ραξηηά είλαη ζε έληνλα ρξώκαηα, κηα ιεπθή ηαηλία κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ν ρώξνο γξαθήο.

13 Καιό είλαη Πίλαθεο αλαθνξάο θαη αλαγλσζηηθό πιηθό λα γξάθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε κηα επίζεκε γξακκαηνζεηξά. Ο ππνινγηζηήο θαη κηα γξακκαηνζεηξά Times Roman, γηα παξάδεηγκα, δηαζθαιίδεη ζηα παηδηά ηε γλώζε ησλ γξακκάησλ πέξα από αηνκηθέο δηαθνξέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γιηηώλνπκε παξεμεγήζεηο ηνπ ζηπι: «Έρσ κάζεη θαη ηα 3 Ο. Σν Ο ηνπ Οδπζζέα, ην Ω ηνπ Ωθεαλνύ, θαη εθείλν ηνπ Παλαγηώηε». Απηό ην ηειεπηαίν, όπσο θαίλεηαη από ηα γξαπηά ηνπ Παλαγηώηε, είλαη ε εύθνιε εθδνρή ηνπ Ω: έλα Ο κε κηα κηθξή νξηδόληηα γξακκή από θάησ.

14 Όζν γηα ην δίιεκκα ΚΔΦΑΛΑΗΑ Ή ΠΔΕΑ (ΜΗΚΡΑ); ε απάληεζε είλαη: Σν πην εύθνιν πλήζσο, ηα θεθαιαία είλαη πην εύθνια. Γηαηί; ρεδηάδνληαη ζπλήζσο επθνιόηεξα (π.ρ. δ, Γ, γ, Γ) Δίλαη πεξηζζόηεξν γλσζηά Γηαηί; Σππώλνληαη ζπλήζσο κεγάια Δίλαη πάληα ην αξρηθό ηνπ νλόκαηνο Κπξηαξρνύλ ζηνλ πεξηβάιινληα γξαπηό ιόγν Απηό πνπ επηβάιιεη ην θεηκεληθό είδνο Π.ρ. ε θαηαγξαθή κηαο ηζηνξίαο θαη ε δεκηνπξγία ελόο βηβιίνπ δελ γίλεηαη κε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή.

15 ΠΡΟΟΥΖ: ε θακία πεξίπησζε όκσο δελ πξέπεη λα αγλνεζνύλ ηα πεδά/ κηθξά. Σα θείκελα πνπ ζα δηαβάζνπλ αξγόηεξα ηα παηδηά δελ ζα είλαη ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή. Έηζη, ελώ ζπλήζσο όια αξρίδνπλ κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ, σο πην εύθνια, γξήγνξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα ΠΔΕΑ/ ΜΗΚΡΑ σο πην ζπλεζηζκέλα. Αληί λα ππάξρεη δπν θνξέο γξακκέλν ην όλνκα κε πεδά γξάκκαηα, ζα κπνξνύζε ην έλα από ηα δύν λα ήηαλ κε θεθαιαία. Αλ κάιηζηα ππήξρε θαη ε θσηνγξαθία ηνπ παηδηνύ ζα ήηαλ έλαο θαηαπιεθηηθόο Πίνακαρ Αναθοπάρ ηων Ονομάηων.

16 Σα παηδηά κάιηζηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη έλα ζρεηηθό θνιιάδ. Κόβνπλ από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ιέμεηο γξακκέλεο απνθιεηζηηθά κε θεθαιαία θαη ιέμεηο γξακκέλεο (θαη) κε πεδά γξάκκαηα θαη ηηο θνιινύλ ζηα δύν κέξε ελόο ραξηνληνύ.

17 Από ηελ άιιε νη Πίλαθεο Αλαθνξάο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε πξέπεη λα: Δίλαη ειάρηζηνη θαη νη απνιύησο απαξαίηεηνη. Αλ νη πίλαθεο αιιάδνπλ ζπρλά, ηα παηδηά δελ πξνιαβαίλνπλ λα αζρνιεζνύλ καδί ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ από απηνύο. Σνπο βιέπνπλ, αιιά δελ αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά καδί ηνπο. Ο Πίλαθαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα παηδηά θάζε κέξα ζε κηα πιεηάδα από δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γεο ηνλ Πίνακα Ονομάηων.

18 Άιισζηε ζπρλά σο Πίνακαρ Αναθοπάρ ιεηηνπξγεί ην ίδην ην απζεληηθό πιηθό. ηε Βηβιηνζήθε, γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ν Καηάινγνο δαλεηζκνύ θαη λα γξαθεί ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ην ίδην ην βηβιίν ιεηηνπξγεί σο Πίλαθαο Αλαθνξάο.

19 Ο Πίλαθαο Αλαθνξάο δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμή ηνπ αλ κε ηε βνήζεηά ηνπ δηεθπεξαηώλνληαη έλα πιήζνο αλαγλσζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπρέζηεξν παξάδεηγκα ν Πίλαθαο ηωλ Ολνκάηωλ ηνπο. Με απηόλ ηα παηδηά ζα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ην δηθό ηνπο όλνκα θαη εθείλα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Σα παηδηά ζα ηνλ ζπκβνπιεπηνύλ:

20 ηελ ηήξεζε Παποςζιολογίος. Σν παηδί βξίζθεη ην αινγάθη κε ην όλνκά ηνπ θαη ην ηνπνζεηεί κέζα ζην θνπηί. Όζα κείλνπλ απέμσ αληηζηνηρνύλ ζηνπο απόληεο. Πξνζνρή: ε θακηά πεξίπησζε ζην άινγν δελ ππάξρεη θσηνγξαθία, αθνύ έηζη αθπξώλεηαη απηόκαηα ε αλάγλσζε ηνπ νλόκαηνο.

21 Σν ίδην ζπηηάθη θηινμελεί ζηελ αξηζηεξή ηνπ κεξηά ηνπο παξόληεο θαη ζηε δεμηά ηνπο απόληεο.

22 ηελ ηήξεζε Καθηκονηολογίος.

23 ηελ αλάξηεζε θαη έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο.

24 ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παιηώλ ηνπο.

25 ηηο θιεξώζεηο Αθόκε θαη ζε θάπνηεο ιηγόηεξν θιαζηθήο κνξθήο

26 ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ αιιεινγξαθία ηνπο.

27 ε θάζε είδνπο ςεθνθνξία.

28 ηηο δσγξαθηέο ηνπο. Δίηε σο ζέκα Δίηε σο ππνγξαθή

29 ηε δεκηνπξγία ηνπ γελεαινγηθνύ δέληξνπ ηνπ παηδηνύ. Με απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ην παηδί πεξλά από ηελ αλαγξαθή ηνπ δηθνύ ηνπ νλόκαηνο ζε εθείλε ησλ δηθώλ ηνπ αλζξώπσλ (π.ρ. κακά, κπακπάο, γηαγηά), θάηη πνπ πάληα ραηξεηίδεηαη κε ελζνπζηαζκό από ηνπο κηθξνύο καζεηέο. ΓΛΩΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΡΟΔΟΤ

30 Γηαηί ζα πξέπεη πάληα λα έρνπκε θαηά λνπ όηη: θνπόο ηνπ Πίνακα Αναθοπάρ δελ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο οπτικού λεξιλογίος. ε κηα γιώζζα όπσο ε Διιεληθή κε πινύζην θιεηηθό ζύζηεκα, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο γξάθνπκε ό,ηη ιέκε, δελ έρεη λόεκα λα κάζεη ην παηδί θσηνγξαθηθά ηε ιέμε γάηα. Κάηη ηέηνην θαηαληά αληηνηθνλνκηθό γηαηί ζα ρξεηαζηεί κηα θσηνγξαθία γηα θάζε ηύπν: γάηα, γάηαρ, γάηερ, γάηορ, γαηί, θι.π. Αληίζεηα, ε ιέμε γάηα είλαη ηόζν απιή πνπ ζπκθέξεη λα κάζεη πώο ιεηηνπξγεί ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Μεηά εύθνια ζα κπνξέζεη λα ηε δηαβάζεη.

31 Δλδερνκέλσο, ίζσο είλαη ρξήζηκν γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ λα απνθηήζνπλ έλα πεξηνξηζκέλν οπηικό λεξιλόγιο. Όκσο, αμίδεη ηνλ θόπν θαη ηελ πξνζπάζεηα λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θσηνγξαθηθά ιέμεηο πνπ: Δίλαη δύζθνιν λα δηαβαζηνύλ γξάκκα γξάκκα (π.ρ. είλαη). Δίλαη πνιύ ζπρλέο, ηδηαίηεξα ζην βηβιίν ηεο Πξώηεο Γεκνηηθνύ.

32 Απηέο όκσο δελ είλαη ηα ζπλήζε νπζηαζηηθά ησλ ζπλεζηζκέλσλ Πηλάθσλ Αλαθνξάο, όπσο ηα Ζώα ή ηα Μέζα Μεηαθοπάρ, αλλά λειηοςπγικέρ ιέμεηο, πνπ δελ εηθνλνγξαθνύληαη (π.ρ. ΝΑΗ). ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη δύζθνιν, αιιά θπζηθά όρη αδύλαην, λα βξεζνύλ νη αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ λα ηα δηαβάδνπλ.

33 «ΠΔ ΣΟ ΥΩΡΗ ΜΗΛΗΑ» Πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ νπηηθά ηα παηδηά ηε ιέμε ΝΑΗ θαη λα ηελ μερσξίζνπλ από ηε ιέμε ΟΥΗ, πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ πώο δνπιεύεη ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο, παίδνπλ έλα παηρλίδη αιαιίαο. Ζ λεπηαγσγόο ή θάπνην άιιν παηδί ηνπο απεπζύλεη εξσηήζεηο νιηθήο αγλνίαο (ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ ή ΟΥΗ) θαη εθείλα είλαη ππνρξεσκέλα, ρσξίο λα κηιήζνπλ, λα απαληήζνπλ ζεθώλνληαο ηελ αληίζηνηρε θαξηέια.

34 «ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ» Σα παηδηά καζαίλνπλ ηηο ιέμεηο ΚΑΙ θαη ΕΙΝΑΙ ζε έλα πείξακα αλάκεημεο ρξσκάησλ. Κάζε θνξά πνπ αλακεηγλύνπλ δπν βαζηθά ρξώκαηα, ηα παηδηά γξάθνπλ ηελ ηζνδπλακία πνπ πξνθύπηεη, κε κηα ηδηόηππε εγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο πξαγκαηηθά ρξώκαηα θαη θαξηέιεο ιέμεσλ.

35

36 θνπόο ηνπ Πίνακα Αναθοπάρ είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπάζνπλ ηνλ θώδηθα ηεο γξαπηήο γιώζζαο θαη όρη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, κε νπηηθή κλήκε, θάπνηεο ιέμεηο. Γη απηό θη ε λεπηαγσγόο επηιέγεη λα θέξεη ζε επαθή ηα παηδηά, κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα γηα απηά, κε ιέμεηο κηθξέο, απιέο, πνπ κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο.

37 «ΝΑ ΓΔΝ» Παηδηά θαη λεπηαγσγόο πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ έλα πόζηεξ Πποζηαζίαρ ηος Πεπιβάλλονηορ. απηό ππάξρνπλ γξακκέλεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο πνπ είηε πξέπεη λα γίλνληαη είηε λα απνθεύγνληαη.

38 Σα παηδηά θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο θαξηειίηζεο κε ΓΔΝ θαη ΝΑ θαη όηαλ ζπδεηήζνπλ θη απνθαζίζνπλ πνύ ηαηξηάδνπλ, ηηο ζπκπιεξώλνπλ πάλσ ζηνλ Πίλαθα. ηε ζπλέρεηα εηθνλνγξαθνύλ, κεξηθέο θνξέο θαη κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιιάδ, ηελ αληίζηνηρε εληνιή.

39 Αθόκε, όηαλ παξακνλέο ηεο 28 εο ηα παηδηά γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ ην ΟΥΗ, ε ελαζρόιεζε κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ ΟΣΔ ηελ επνκέλε ηεο εζληθήο επεηείνπ ζα ηα βνεζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πώο ιεηηνπξγνύλ ηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο.

40 Οη Πίνακερ Αναθοπάρ ηνπνζεηνύληαη ζην ύςνο ηνπ καηηνύ ησλ παηδηώλ θαη όρη πνιύ ςειά ή πνιύ ρακειά. Δθείλνη κάιηζηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν, θαηά πξνηίκεζε, βξίζθνληαη θνληά ζηα ηξαπεδάθηα εξγαζίαο ησλ παηδηώλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, ηα θαηξηθά θαηλόκελα είλαη πνιύ ςειά γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πίλαθαο αλαθνξάο, ελώ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνιύ πνιύ ρακειά. Όπσο άιισζηε απνδεηθλύεη θαη ε θσηνγξαθία, ζε ηνίρνπο βαξπθνξησκέλνπο κε πιήζνο εξεζηζκάησλ ε παξαηήξεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή.

41 Οη θαξηέιεο κε ηηο γξαπηέο ιέμεηο ζηνπο Πίνακερ Αναθοπάρ θαιό είλαη λα είλαη θηλεηέο, ζηεξεσκέλεο κε θξηηο θξαηο. Έηζη, κεηαθέξνληαη εύθνια ζηα ηξαπεδάθηα ησλ παηδηώλ θαη ρξεζηκεύνπλ σο πξόηππν ζηα δηθά ηνπο γξαπηά.

42 Τιηθό θηηαγκέλν από ηα παηδηά ή κε ηε βνήζεηα ηωλ παηδηώλ Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην αγσληώδεο εξώηεκα ΠΟΗΟ ΓΡΑΦΔΗ; Ζ απάληεζή ηνπ πάιη ζρεηίδεηαη κε ην εξώηεκα ΠΟΗΟ ΓΗΑΒΑΕΔΗ;

43 Γεληθά ζα ιέγακε όηη: Σα παηδηά γξάθνπλ κόλν όηαλ θαλέλαο δελ πξόθεηηαη λα δηαβάζεη ην θείκελν. ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο γξάθεη ε λεπηαγσγόο. Γηαηί πνηνο ζα κπνξέζεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν θαη λα πάξεη ηειέθσλν ηνλ Κέβηλ, όηαλ ν ίδηνο έρεη γξάςεη θαη ην όλνκά ηνπ θαη ην ηειέθσλό ηνπ ζηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν ηεο ηάμεο;

44 Καη αιίκνλν ζε εθείλνλ πνπ ζα ειέγμεη ηελ ππεξεζία ηαθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηώλ ηεο Γεπηέξαο θαη ηεο Σξίηεο.

45 Όηαλ ε παηδηθή γξαθή είλαη αλαγλώζηκε, ηόηε δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο λα κε γξάθνπλ θαη ηα παηδηά. Φηάλεη ην θείκελν πνπ ζα δώζνπλ λα κελ πξννξίδεηαη γηα εθηεηακέλε θαη ζπρλή ρξήζε από ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη θιήξνη κε ηα νλόκαηά ηνπο πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ όιν ην ρξόλν ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ θαιό είλαη λα είλαη γξακκέλνη από ηε λεπηαγσγό. Έλα εηζηηήξην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπκβνιηθό παηρλίδη ελδέρεηαη λα γξαθεί ζε θάπνηα ζεκεία θαη από ηα παηδηά.

46 Αλ θάπνηα παηδηά κπνξνύλ λα (αληη)γξάςνπλ κηα αλαγλώζηκε πξόζθιεζε, θαλείο δελ ζα ηα εκπνδίζεη λα ην θάλνπλ.

47 ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ ΑΚΖΔΗ

48 Μηα αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα/ άζθεζε ζα πξέπεη γηα λα είλαη επηηπρήο ζα πξέπεη: Να είλαη εμ αξρήο θαη λα παξακέλεη κέρξη ηέινπο αλαγλωζηηθή. ε απηήλ ηε ζπληαγή ηα παηδηά κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηα δηαδνρηθά βήκαηα, απιώο παξαηεξώληαο ηηο εηθόλεο. Καλείο δε ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα δηαβάζεη ην γξαπηό ιόγν.

49 Ο Καιπόρ ή νη Εποσέρ ζίγνπξα δελ ζεσξνύληαη επηηπρείο αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αθνύ ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά ην βειάθη, αγλννύλ ηηο ιέμεηο θαη δηαβάδνπλ ηηο εηθόλεο.

50 Αθόκε θαη ζε κία θαιά ζρεδηαζκέλε αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα, όηαλ ηα παηδηά δπζθνιεπηνύλ, ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη λα κε δηνιηζζαίλεη ζε κε αλαγλσζηηθή. ηελ άζθεζε Σπαζμένερ Εςσέρ, νη ρξηζηνπγελληάηηθεο επρέο ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ 2008, ΚΑΛΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ θαη ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ θόπεθαλ ζηα δύν, δόζεθε κηα ιέμε ζε θάζε παηδί θαη ηνπο δεηήζεθε, όηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή, λα ηηο μαλαελώζνπλ. ε πεξίπησζε ιάζνπο, ε βνήζεηα νθείιεη είλαη αλαγλσζηηθή: Όρη! «Να ζπκάζαη κε πνηνλ ήζνπλ δεπγάξη. Έηζη ζα ελώζεηο ηε ζσζηή επρή». Aιιά «Ζ ιέμε ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ πνπ κπαίλεη κπξνζηά από ην δηθό ζνπ ΥΡΟΝΟ είλαη κεγάιε ε κηθξή ιέμε; Πνην είλαη ην πξώην ηεο γξάκκα;».

51 Να είλαη πνιπεπίπεδε. Έηζη, όια ηα παηδηά, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. Μηα δξαζηεξηόηεηα γξαθήο, όπνπ ηα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, ζα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζηνλ Ατ- Βαζίιε είλαη θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Ο θαζέλαο ζα γξάςεη όπσο κπνξέζεη.

52 Καη πάληα λα δίλεηαη ζηα κηθξόηεξα παηδηά ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηόηεηα, αθόκε θη αλ δελ κπνξνύλ 100% λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηήλ. ε έλαλ δηαγσληζκό ρνξνύ, όπνπ ε θξηηηθή επηηξνπή βαζκνινγεί ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ρνξεπηέο, θαιό είλαη λα κε δεηεζεί λα γξάςνπλ ην όλνκα εθείλνπ πνπ πξνηηκνύλ, αιιά λα ηνλ ζηαπξώζνπλ ζε ηππσκέλα ςεθνδέιηηα. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ην πνιύ πνιύ αλαγλσζηηθέο αλεπάξθεηεο λα θάλνπλ θάπνηα παηδηά λα ςεθίζνπλ άιινλ από απηόλ πνπ επηζπκνύλ. Όκσο θαη ηα ίδηα ζα κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλα όηη ζπκκεηείραλ ζε κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία θαη απνηειέζκαηα ζα κπνξέζνπλ λα βγνπλ ζην ηέινο.

53 Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα πην δηεπξπκέλν επίπεδν δπζθνιίαο. Αλ κηα δξαζηεξηόηεηα απνδεηρζεί εύθνιε γηα έλα παηδί ή γηα νιόθιεξε ηελ ηάμε, θαιό είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλέβεη ν βαζκόο δπζθνιίαο ηεο. Αλ πάιη θαλεί δύζθνιε, λα ππάξρεη πξόρεηξε κηα πην εύθνιε εθδνρή ηεο. Σν παηδί νθείιεη λα βξεη ην όλνκά ηνπ γηα λα ζπκπιεξώζεη ην Παποςζιολόγιο. Αλ ηνπ είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην αλαγλσξίζεη ζην ζύλνιν ησλ θαξηειώλ, ε λεπηαγσγόο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηνπο κέρξη ηηο δύν θαξηέιεο. Αιιά θαη εδώ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί βαζκνί δπζθνιίαο. Αιιηώο είλαη λα βξεη ν Αιέμαλδξνο ην όλνκά ηνπ αλάκεζα ζηα ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΡΔΑ, αιιηώο αλάκεζα ζηα ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΝΑ θαη αιιηώο κεηαμύ ησλ ΑΛΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ.

54 Μεξηθέο θνξέο ην ίδην ην πιηθό δηεπθνιύλεη ηα παηδηά, αθνύ ηα νδεγεί λα ςάρλνπλ ζε κηθξόηεξα ππνζύλνια. Γηα παξάδεηγκα, αλ μερσξίζνπλ κε θάπνηνλ ηξόπν νη θάξηεο νλνκάησλ ησλ αγνξηώλ από εθείλεο ησλ θνξηηζηώλ ζε έλα Παξνπζηνιόγην, ε άζθεζε κεηώλεη ζην κηζό ην βαζκό δπζθνιίαο ηεο.

55 . Άιιεο θνξέο, ζε έλα άιιν Παξνπζηνιόγην, ν δηαρσξηζκόο ησλ νλνκάησλ αγνξηώλ/ θνξηηζηώλ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ.

56 Να είλαη κέζα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ. Γηα απηό δελ ζα ήηαλ θαθό, αλ ε λεπηαγσγόο δελ απνζάξξπλε ηελ έθθξαζε ησλ πνδνζθαηξηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο ηεο. Σα νλόκαηα ησλ νκάδσλ είλαη κηθξέο, επθνινδηάβαζηεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά ραίξνληαη λα γξάθνπλ κε θάζε επθαηξία. Άιισζηε πνιύ ζπρλά απνηεινύλ ηηο πξώηεο ιέμεηο πνπ πξαγκαηηθά γξάθνπλ. Μεξηθά γξάθνπλ ΠΑΟ πνιύ πξηλ γξάςνπλ ην όλνκά ηνπο.

57 Ζ δξαζηεξηόηεηα είλαη θαιύηεξε όηαλ εμππεξεηεί πνιιαπινύο αλαγλσζηηθνύο ζηόρνπο. Γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ ηεο ηάμεο εμππεξεηεί: Γλώζε γξακκάησλ Φσλνινγηθή εμάζθεζε Γλσξηκία κε έλα ηδηαίηεξν έληππν πιηθό Γλώζε αξηζκώλ Γλσξηκία κε ηελ αιθαβεηηθή ηαμηλόκεζε

58 Καιό είλαη ε δξαζηεξηόηεηα λα έρεη αλαγλσζηηθέο δηαζηάζεηο, θη όηαλ αθόκε δελ είλαη αλαγλσζηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο Φπζηθήο αποπποθηηικόηηηα ή διαλςηόηηηα δεκηνπξγνύληαη από ηα παηδηά νη ζρεηηθνί πίλαθεο. Ζ άζθεζε γίλεηαη θαη αλαγλσζηηθή.

59 Να είλαη ζαθήο ν αλαγλσζηηθόο ζηόρνο. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζρεδηάδεηαη πξνζερηηθά γηα λα ηνλ εμππεξεηεί. Γηα παξάδεηγκα, ν γεληθόηεξνο αλαγλσζηηθόο ζηόρνο είλαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα νλόκαηα ηωλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Πάληα κε απώηεξν ζθνπό λα ζπάζνπλ ηνλ θώδηθα ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Όηαλ ν ζηόρνο είλαη λα κάζνπλ λα ηα δηαβάδνπλ, ε λεπηαγσγόο δίλεη ζηνλ ηαρπδξόκν ηεο κέξαο λα κνηξάζεη, κε κνξθή αιιεινγξαθίαο, ηε θσηνηππεκέλε άζθεζε ησλ καζεκαηηθώλ. Όηαλ πάιη ζηόρνο είλαη λα γξάςνπλ ηα νλόκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ηόηε ηα παηδηά θηηάρλνπλ θάξηεο, ηηο θιείλνπλ ζε θαθέινπο θαη ηνπο ηηο ζηέιλνπλ, ζεκεηώλνληαο πάληα πάλσ ζην θάθειν ην όλνκα ηνπ παξαιήπηε (θαη θπζηθά θαη ηνπ απνζηνιέα).

60 Ζ δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο. ήκεξα είλαη κάιινλ απίζαλν όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο λα έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνόηεηα. Γη απηό θαη αλ αζρνιεζνύλ κε ην θεηκεληθό είδνο ησλ δηαβαηεξίσλ, ε δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα παηδηά λα εθδώζνπλ ην δηθό ηνπο δηαβαηήξην.

61 Καη νη Έιιελεο κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ίδηνη. Γηαθνξέο ππάξρνπλ θαη αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. «ΠΩ ΣΟ ΛΔΣΔ ΔΔΗ;» Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην γισζζηθό ηδίσκα νξηζκέλσλ πεξηνρώλ θαη παξαηεξνύλ πώο ε ίδηα ιέμε ιέγεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ηόπν. Σνπνζεηνύλ ην αληίζηνηρν θαξηειάθη πάλσ ζην ράξηε.

62 Ο ίδηνο αλαγλσζηηθόο ζηόρνο λα ππεξεηείηαη από πνιιέο, δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο, νύησο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ε θαηάθηεζή ηνπ. Ζ εμνηθείσζε κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ ράξηε κπνξεί λα γίλεη κε δηαθόξνπο ηξόπνπο. Όπσο, γηα παξάδεηγκα: Να γλσξίζνπλ ηα δηάθνξα είδε ράξηε Να ζρεδηάζνπλ ηαμίδηα Να βξνπλ ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο Να δνπλ ηνλ θαηξό ζε δηάθνξεο πεξηνρέο

63 Μηα αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνλ επηθνηλωληαθό ζθνπό ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε απιώο λα είλαη κηα επράξηζηε θαη παηγληώδεο άζθεζε. ε απηήλ ηελ άζθεζε ηα παηδηά παίδνπλ έλα παηρλίδη πνπ κνηάδεη κε ηόκπνια κε απώηεξν αλαγλσζηηθό ζηόρν λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ηα νλόκαηα όισλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. Αρξσκάηηζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα θηινμελνύλ δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο νλνκάησλ. Από κηα θιεξσηίδα ηξαβηέηαη θάζε θνξά έλα δηαθνξεηηθό όλνκα. Σν νκώλπκν παηδί ην δηαβάδεη θαη όια ηα άιια ην παξαηεξνύλ. Όπνηνο ην βιέπεη ηππσκέλν ζην δέληξν ηνπ, ρξσκαηίδεη ην ηκήκα ηνπ δέληξνπ πνπ ην θηινμελεί. Νηθεηήο αλαδεηθλύεηαη εθείλνο πνπ ζα πξαζηλίζεη πξώηνο ην δέληξν ηνπ.

64 Πξνζνρή: Ζ άζθεζε νθείιεη, εθηόο από επράξηζηε, λα είλαη θαη αλαγλωζηηθή. Σα παηδηά θηηάρλνπλ παδιο κε ηηο εηθόλεο θαη ηηο νλνκαζίεο ησλ δώσλ. Όκσο, ελώ ε άζθεζε είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηε, αλαγλσζηηθά παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα. Σα παηδηά δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ ιέμε γηα λα ηαηξηάμνπλ ην παδι. Αξθεί λα κπεη ζσζηά ε εηθόλα θαη ε ιέμε ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα.

65 Αληίζεηα, ε άζθεζε Βπερ ηη Φωνή μος ζηεξίδεηαη ζε έλα ζπαζκέλν βηβιίν, πνπ ην πάλσ κέξνο ηνπ κε ηηο εηθόλεο γπξίδεη αλεμάξηεηα από ην θάησ κε ηηο θσλέο ησλ δώσλ. Σα παηδηά νθείινπλ λα γπξίζνπλ ηε ζειίδα νύησο ώζηε θάζε δών λα απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ θσλή. Ζ άζθεζε απηή, εθηόο από επράξηζηε, είλαη θαη κηα θαιή αλαγλσζηηθή άζθεζε. Ηδηαίηεξα, επεηδή έρνπλ επηιεγεί κηθξέο θαη απιέο γξαπηέο ιέμεηο ήρνπ, όπσο ΚΟ ΚΟ, πνπ βνεζνύλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα