ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27230/2888 Εξ. Επείγον Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας ιανοµής Τ.Κ. : 15669, Παπάγου Πληροφορίες : Χ. Μάστορας Τηλέφωνο : Fax : Θέµα: Εφαρµογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) Σκοπός: Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) Σχετική νοµοθεσία ορισµοί: 1. Με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), µε την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011, καταργούνται όλοι οι περιορισµοί που προϋπήρχαν του ν. 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων και οι οποίοι αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011, η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος καταργείται και υποβάλλεται πλέον αναγγελία έναρξης ασκήσεώς του στην αρµόδια αρχή. Ως εκ τούτου, η απαίτηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καταργείται και υποβάλλεται πλέον αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην αρµόδια αρχή. 2. Ακολουθεί πίνακας διατάξεων νόµων και κανονιστικών πράξεων που έχουν καταργηθεί επειδή αντιβαίνουν στα προβλεπόµενα στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012. Οδηγίες που δόθηκαν για τις καταργηθείσες διατάξεις µε ερµηνευτικές και εφαρµοστικές εγκυκλίους και είναι αντίθετες στις διατάξεις του ν. 3919/2011 και την παρούσα εγκύκλιο παύουν επίσης να ισχύουν. ραστηριότητα Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 1 Καταργούµενες διατάξεις 1. Στο ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α 268) όπως ισχύει: α) Καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα άρθρα 34, 36, 37,

2 38, 39, 40, 41 και όπου αλλού αναφέρεται β) Καταργείται το 2ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34: «Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν µπορεί να ιδρύσει περισσότερα των 7 ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. στο σύνολο της Επικράτειας» 2. Στην υ.α /5875/2009 (ΦΕΚ Β 1975) όπως ισχύει: α) Καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα άρθρα 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 και όπου αλλού αναφέρεται β) Καταργείται η αναφορά σε «άδεια µεταβολής» στην παρ. 3 του άρθρου 8 καθώς και η αναφορά σε «άδεια επέκτασης» στο άρθρο 10 {Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθείται πλέον όµοια διαδικασία µε αυτή της αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας (υποβολή αναγγελίας µε τα συνοδεύοντα αυτήν απαιτούµενα δικαιολογητικά} γ) Καταργείται το 2ο εδάφιο της περιπτώσεως δ της παρ. 2 του άρθρου 7 «Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται και µε την υποβολή του τοπογραφικού διαγράµµατος χωρίς την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την οικοδοµική άδεια και το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.» δ) Καταργείται το 2ο εδάφιο της περιπτώσεως α της παρ. 1 του άρθρου 8 «Εφόσον για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση, µαζί µε την οικοδοµική άδεια υποβάλλεται και το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα που πρέπει να είναι ίδιο µε αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.» 2

3 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 3. Μετά την κατάργηση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόµενη από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 (άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας αντίστοιχα) της υ.α /5875/2009 (ΦΕΚ Β 1975) όπως αυτά ισχύουν. ηλαδή µε την αναγγελία συνυποβάλλονται τόσο τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, όσο και αυτά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 4. Οι κοινοποιήσεις της παρ. 10 του άρθρου 8 της υ.α /5875/2009 (ΦΕΚ Β 1975) παραµένουν, αλλά πλέον δεν κοινοποιείται η άδεια λειτουργίας αλλά η βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας της παρακάτω παρ. 6 της παρούσας. 5. Όπου στην υ.α /5875/2009 (ΦΕΚ Β 1975) γινόταν αναφορά σε ανάκληση ή αφαίρεση ή παύση ισχύος της άδειας λειτουργίας, εννοείται τώρα απαγόρευση λειτουργίας. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6. Η αναγγελία και τα νόµιµα δικαιολογητικά για την έναρξη της δραστηριότητας υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών µε χρήση του εντύπου του παραρτήµατος Ι της παρούσας. Οι διαδικασίες όσον αφορούν στην αναγγελία και τα νόµιµα δικαιολογητικά για την έναρξη της δραστηριότητας, σύντοµα θα διεκπεραιώνονται και µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε., πρώην Κ.Ε.Π.). Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, προβαίνει στις προβλεπόµενες διαδικασίες και ελέγχους µε σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής όλων των νόµιµων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενηµερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Εάν, µετά τον έλεγχο του φακέλου, η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας (απλή επιστολή) (σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας), την οποία θα διαβιβάζει στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούµενο έλεγχο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι η έγγραφη ενηµέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µετά παρέλευση τριµήνου ο ενδιαφερόµενος λειτουργεί την επιχείρηση ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ µέρους του επιτηδευµατία. 7. Ο τριψήφιος αριθµός εξουσιοδότησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (που αναγραφόταν επί των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας) θα αναγράφεται στη Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας. Ο ανωτέρω αριθµός χορηγείται από τη /νση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (.Τ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων στον ενδιαφερόµενο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του τελευταίου, το οποίο υποβάλλει στη.τ.ε.ο. πριν προβεί στην παραγγελία των ελτίων Τεχνικού Ελέγχου (.Τ.Ε.) στον προµηθευτή του, ώστε να υπάρχει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της υ.α /8028/2003 (ΦΕΚ Β 1824) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» όπως αυτό ισχύει, η δυνατότητα προτύπωσης του εν λόγω αριθµού στο.τ.ε. (σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ίδιο άρθρο, ο αριθµός εξουσιοδότησης, κατ επιλογή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., µπορεί να εκτυπώνεται από τη µηχανογράφηση αυτού ή να είναι προτυπωµένος στο.τ.ε.). Ο ως άνω χορηγηθείς αριθµός εξουσιοδότησης γνωστοποιείται εγγράφως από τη 3

4 .Τ.Ε.Ο. στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών. 8. Προβλεπόµενα τέλη και παράβολα για τις ανωτέρω διαδικασίες εξακολουθούν να εισπράττονται κανονικά µε την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΜΠΟΥΡ ΑΡΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ.Τ.Ε.Ο. Α. ΚΙΟΥΛΟΥ Πίνακας ιανοµής 1. Αποδέκτες για ενέργεια 1. Υπουργείο Οικονοµικών Γενική /νση Οικονοµικής Πολιτικής /νση Τοµέων Παραγωγής Πλ. Συντάγµατος , Αθήνα 2. ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών της Χώρας (µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. της περιοχής αρµοδιότητάς τους) 2. Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα - Γενικό ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας - Γραφείο Τύπου 2. Γενικοί /ντές Μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 3. Ε.Σ.Υ.. Α.Ε. Θησέως , Καλλιθέα 4. Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. Ανθίµου Γαζή , Αθήνα Αθήνα 4

5 5. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας Πανεπιστηµίου 57 Τ.Κ , Αθήνα 6. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ο Άγιος Χριστόφορος 5ο χλµ Ε.Ο. Κοζάνης Πτολεµαΐδας Τ.Κ , Κοζάνη 7. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Λ. Αθηνών 107 Τ.Κ , Αθήνα Εσωτερική ιανοµή: ΤΕΟ (3) 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» ΠΡΟΣ: Ε.Κ.Ε. ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόµιµος εκπρόσωπος σε περίπτωση νοµικού προσώπου) Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατέρα: Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα Μητέρας: Επώνυµο Μητέρας: Αριθ. ελτ. Ταυτότητας*: Αριθ. ιαβατηρίου*: Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας*: Α.Φ.Μ: Αρ. Άδειας οδήγησης* Υπηκοότητα: Ηµεροµηνία γέννησης (1) : Τόπος Γέννησης: Τόπος Κατοικίας: Τηλ: Fax: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): * συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Επωνυµία: Αρ. Καταστατικού: Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθµός και ηµεροµηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (ΟΕ και ΕΕ): Έτος ίδρυσης: Α.Φ.Μ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: Έδρα Οδός: Αριθµός ΤΚ Νοµός 6

7 Τηλ: Fax: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Όνοµα: Επώνυµο: Ονοµατεπώνυµο πατέρα: Α Τ: Ο ΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ: Τηλ: Fax: E mail: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. Για φυσικά πρόσωπα/ Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) Συνεταιρισµούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή κατοχή του γηπέδου, στην επιφάνεια του οποίου ζητείται η ίδρυση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 1 2.Για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.ΤΕ.Ο. Καταστατικό και νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τη σύσταση της εταιρείας 3. Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπογεγραµµένο από τον κατά νόµο υπεύθυνο µηχανικό και θεωρηµένο από την κατά τόπους αρµόδια Υπηρεσία δόµησης (πολεοδοµική αρχή) 2 4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδουεξόδου από την κατά τόπους αρµόδια για την οδό Τεχνική υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών ιδρυόµενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία περιλαµβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο µέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθµευσης και αναµονής 6. Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίµακα 1:200 ή 1: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3) ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 7

8 7. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε όλα τα µηχανήµατα 5 και δύο χαρακτηριστικές τοµές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων 8. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε τρία αντίτυπα Μελέτη εγκατάστασης αυτοµάτων γραµµών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισµού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε τρία αντίτυπα, υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο Μηχανικό Μελέτη µέτρησης της στάθµης θορύβου για ίκυκλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα σε τρία αντίτυπα υπογεγραµµένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο Μηχανικό Παράβολο υπέρ του ηµοσίου 10 : 1.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων, Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: ευρώ 2.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών και Βαρέων Οχηµάτων: ευρώ 3.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: ευρώ 4.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: ευρώ 5.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων: ευρώ 6.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ: ευρώ 7.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων: ευρώ 13.Για φυσικά πρόσωπα/ Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) Συνεταιρισµούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Α) Σε περίπτωση κυριότητας του ακινήτου: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου επί του οποίου θα κατασκευαστεί το Ι.Κ.ΤΕ.Ο. Β) Σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου: Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, Άδεια δόµησης (άδεια οικοδοµής), θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία δόµησης για τη σύνδεση του ακινήτου µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 8

9 15.Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, αρµοδίου τεχνικού, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτροµηχανολογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης των αυτόµατων γραµµών και του αναγκαίου εξοπλισµού, έγιναν σύµφωνα µε την άδεια δόµησης και τα υποβληθέντα µε την αναγγελία σχεδιαγράµµατα και λοιπά στοιχεία. 16. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 17. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι το σύστηµα µηχανογράφησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υ.Α. αριθµ /2840/2011 (ΦΕΚ Β' 1123), όπως κάθε φορά ισχύει. 18. Πιστοποιητικό Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το πρότυπο ISO 9001, από κατάλληλα διαπιστευµένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία να αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε το αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών και οι αριθµοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων στο ελεγκτικό προσωπικό Βεβαίωση από την κατά τόπους αρµόδια για την οδό υπηρεσία για την ορθή εκτέλεση των εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδουεξόδου 21. Φωτογραφίες έγχρωµες όλων των χώρων και εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. συνοδευόµενες από κατάλληλες επεξηγήσεις, εφόσον δεν είναι απαραίτητη η αυτοψία των εγκαταστάσεων κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας σε περιπτώσεις προσθήκης ή αφαίρεσης αυτόµατης γραµµής καθώς και προσθήκης κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων. 22. Πρωτότυπο υπόδειγµα προς έγκριση του ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (.Τ.Ε.) που θα χρησιµοποιεί το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Βλέπε το συνηµµένο έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης µε τα σχετικά τυποποιηµένα κείµενα. 2) Στο τοπογραφικό διάγραµµα αποτυπώνεται το οικόπεδο και η έκτασή του, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για την εν γένει διαµόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιµετρικές ζώνες των 100 και 150 µέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή της τυχόν κύριας έκτασης, κατά περίπτωση, που θα καταλάβει το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Επίσης, αναγράφονται και όλα τα λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/A'), όπως ισχύει κάθε 9

10 φορά. Αντί της θεώρησης από την αρµόδια κατά τόπους Υπηρεσία δόµησης, µπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις η ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 3) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β ) 4) Στο σχέδιο σηµειώνονται η οικοδοµική και η ρυµοτοµική γραµµή ή το όριο του γηπέδου, κατά περίπτωση, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οι χώροι αναµονής και στάθµευσης (πριν και µετά τον έλεγχο) των ελεγχόµενων οχηµάτων και των οχηµάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχηµάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (κυκλοφοριακή σύνδεση ή οι διάφορες διατάξεις «εισόδου-εξόδου»), η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τόσο παρά τις εισόδους-εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όσο και µέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή βέλη πορείας οχηµάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακέςπροειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήµανση και όποια άλλου είδους σήµανση απαιτείται για την ενηµέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού, των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών 5) Περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 4 και 5 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β ) 6) Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύµατα, φωτισµός, τροφοδοσία µηχανηµάτων), ύδρευση, αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/στεγανή διάταξη), εξαερισµός, που αφορά στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, τους βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 7) Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέδια: (i) Ηλεκτρολογικά Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων Φωτισµού Ισχυρών και Ασθενών Ρευµάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά Γενική ιάταξη Εξωτερικά ίκτυα και Φωτισµός, (iii) Αποχέτευση Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων και (iv) Εξαερισµού Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών 8) Η µελέτη περιλαµβάνει όλα τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοµατοποίηση του ελέγχου σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων 9) Η µελέτη µέτρησης θορύβου περιλαµβάνει τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία των ελέγχων 10) Το παράβολο υπέρ ηµοσίου καθορίζεται κάθε φορά µε κ.υ.α. των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων του άρθρου 36, εδάφιο (ζ) του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ) 11) Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α') όπως αυτή ισχύει 12) Εντός 10 ηµερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού, η ηµεροµηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη αυτής της ανωτέρω Βεβαιώσεως. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραµµής είναι συγχρόνως ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή, για περίπτωση ανώνυµης εταιρείας, ο ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος του.σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση. ΧΡΟΝΟΣ : Εντός τριµήνου από την αναγγελία η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών δύναται να απαγορεύσει την λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. λειτουργεί ελευθέρως (άρθρο 3 ν. 3919/2011, ΦΕΚ Α' 32). Εφ' όσον η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, χορηγεί στον αιτούντα εντός της ανωτέρω προθεσµίας, Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο υπέρ δηµοσίου ως ακολούθως: 1.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων, Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: ευρώ 2.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών και Βαρέων Οχηµάτων: ευρώ 3.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: ευρώ 4.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων και ΜΟΤΟ: ευρώ 5.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων: ευρώ 6.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ: ευρώ 7.Για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων: ευρώ Επίσης, τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αποδίδουν στο Ελληνικό ηµόσιο ποσοστό 10% από το καταβαλλόµενο, από τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων, καθαρό ποσό (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Άρθρα 34, 36, 37, 38 και 39 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α') όπως ισχύουν 2. Άρθρα 7 και 8 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β ) όπως ισχύουν 3. Κ.υ.α /6222/2009 (2108/Β ) όπως ισχύει 4. Κ.υ.α Φ.700.1/ (ΦΕΚ 770/Β ) 10

11 Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Είµαι κύριος / κάτοχος / µισθωτής* του γηπέδου στην επιφάνεια του οποίου ζητείται η ίδρυση του ΙΚΤΕΟ σύµφωνα µε.** *(διαγράφεται ό, τι δεν αφορά τον ενδιαφερόµενο) **(αναγράφεται ο σχετικός τίτλος κυριότητας, κατοχής ή µίσθωσης αντίστοιχα) (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικά: (2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. ( ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) (3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. (4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 11

12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αίτηµα: Σας αναγγέλλω την έναρξη λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και παρακαλώ για την χορήγηση βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας του Υπεύθυνη δήλωση: Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Εξουσιοδοτώ τον πιο πάνω αναφερόµενο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική απάντηση της Υπηρεσίας (διαγράφεται αν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 2. Εξουσιοδοτώ το Ε.Κ.Ε. ή την Υπηρεσία Μεταφορών (διαγράφεται ανάλογα) (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ιεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 3. Να την παραλάβετε από Ε.Κ.Ε. 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό: Ηµεροµηνία Ο αιτών/η αιτούσα (Σφραγίδα - υπογραφή) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Αίτηµα: Υπηρεσία Υποβολής: Αριθµ. Πρωτοκόλλου: Ηµ/νια αιτήµατος: Αρµόδιος Υπάλληλος: Όνοµα: Επώνυµο: Αιτών: Όνοµα: Επώνυµο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: Ο Υπάλληλος (υπογραφή) 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Βεβαιώνεται ότι (1) πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη λειτουργία (2) από την (3)... Η παρούσα δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρµόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου....(τόπος),...(ηµεροµηνία) Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπογραφή) (1) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α Τ) ή του νοµικού προσώπου (επωνυµία, νόµιµος εκπρόσωπος) (2) Αναγράφεται το είδος της δραστηριότητας για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση (3) Αναγράφεται η ηµεροµηνία από την οποία ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να λειτουργεί ελεύθερα 13

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 15 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24326/2886 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα