M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger"

Transcript

1 M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina. Scan Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk Rev. 1 Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin alat käyttää tätä konetta! Original Instructions in English, all others are translations. Εγχειρίδιο οδηγιών Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πρινσιμοποιήσετε το μηχάνημα.

2 1 Säkerhetsföreskrifter. 2 Montering. 3 Funktionsbeskrivning. 4 Åtgärder 5 Körning. 6 Underhåll, 7 Felsökning. 8 Turvallisuussäännöt. Sikkerhetsforanstaltninger. Especifi cações de segurança Sikkerhedsregler. Κανόνες ασφάλειας. 3 Kokoaminen. Montering. Montagem Montering. Συναρμολόγηση. 19 Toiminnan selostus. Funksjonsbeskrivelse. Descrição funcional Funktionsbeskrivelse. Περιγραφή λειτουργιών. 25 före start. Toimenpiteet ennen käynnistystä. Startforberedelser. Antes de dar partida Forholdsregler før starten. Πριν από την εκκίνηση. 32 Ajo. Kjøring. Direção Drift. Οδήγηση. 34 justering. Kunnossapito, säätö. Vedlikehold, justering. Manutenção e regulagem Vedligeholdelse, justering. Συντήρηση, ρύθμιση. 42 Vianhaku. Feilsøking. Solução de problemas Fejlsøgning. Αντιμετώπιση προβλημάτων. 66 Förvaring. Säilytys. Oppbevaring. Guarda Opbevaring. Αποθήκευση 69 Vi förbenhåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Forbehold for ændringer uden forudgående meddelelse. Rett til ændringer uden yderligere meddelelse forbeholdes. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση Manufactured By Husqvarna AB SE Huskvarna, Sweden Original Instructions in English, all others are translations. 2

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säker användning av åkbara gräsklippare FARA: DENNA GRÄSKLIPPARE KAN AMPUTERA HÄNDER OCH FÖTTER OCH DEN KAN SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA NEDANSTÅENDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER KAN RESULTERA I ALLVARLIGA ELLER DÖDLIGA SKADOR. VARNING: För att undvika oavsiktlig start under uppställning, transport, justering eller reparation, koppla alltid loss tändstiftskabeln och placera den så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet. VARNING: Rulla inte nedför en sluttning i neutralläge: du kan tappa kontrollen över maskinen. VARNING: Denna maskin är inte avsedd för bogsering eller användning av hjulvikter. Använd endast tillbehör som är speciellt avsedda för denna gräsklippare. I. ALLMÄN ANVÄNDNING Läs, förstå och följ alla instruktioner på maskinen och i bruksanvisningen innan du startar. Placera inte händer eller fötter i närheten av roterande delar eller under maskinen. Håll dig alltid borta från utkastöppningen. Låt endast ansvariga, vuxna personer som har god kännedom om instruktionerna använda maskinen. Rensa området från föremål såsom stenar, leksaker, kablar och liknande som kan fångas upp och slungas iväg av bladet. Se till att det inte fi nns åskådare i närheten innan du startar maskinen. Stoppa maskinen om någon beträder området. Låt aldrig någon åka med på maskinen. Klipp aldrig gräs i backläge såvida det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid ned och bakom dig innan och medan du backar. Rikta aldrig utkastat material mot någon. Undvik att kasta ut material mot väggar eller andra hinder. Material kan rikoschettera tillbaka mot föraren. Stoppa bladet innan du kör över grusbelagda ytor. Använd inte maskinen utan att hela gräsuppsamlaren, utkastet och andra skyddsanordningar är på plats och i fungerande skick. Sakta ned innan du svänger. Lämna aldrig maskinen obevakad när den är igång. Stoppa alltid bladet, aktivera parkeringsbromsen, stäng av motorn och avlägsna nycklarna innan du demonterar någon del av maskinen. Frikoppla bladet när du inte klipper gräs. Stäng av motorn och vänta tills alla delar har stannat helt innan du rengör maskinen, avlägsnar gräsuppsamlaren eller rensar utkastet. Använd maskinen endast i dagsljus eller i god belysning. Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol eller andra droger. Var uppmärksam på omgivande trafik när du arbetar i närheten av eller korsar allmänna vägar. Var extra försiktig när du lastar eller lossar maskinen från en släpvagn eller lastbil. Ha alltid på dig skyddsglasögon när du använder maskinen. Statistiken visar att förare över 60 års ålder är inblandade i en stor andel olycksskador som relaterar till åkbara gräsklippare. Dessa förare bör utvärdera sin förmåga att använda gräsklipparen på ett säkert sätt för att skydda sig själva och andra från allvarliga skador. Håll maskinen fri från gräs, löv och annat skräp som kan komma i kontakt med heta avgaser / motordelar och fatta eld. Låt inte klippenheten plöja genom löv eller annat skräp som kan ansamlas på maskinen. Torka upp allt spill av olja eller bränsle innan du använder maskinen eller ställer undan den för förvaring. Låt maskinen kallna innan du ställer undan den för förvaring. 3 II. ANVÄNDNING I SLUTTNINGAR Sluttningar är en stor bidragande faktor till förlorad kontroll och vältningsolyckor, vilka kan resultera i allvarliga eller dödliga skador. Gräsklippning i sluttningar kräver alltid extra försiktighet. Klipp inte gräset om du inte kan backa uppför en sluttning eller om du känner dig allmänt osäker. Klipp gräset uppför och nedför sluttningar (max. 15 ), inte på tvären. Se upp för hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda föremål. Ojämn terräng kan få maskinen att välta. Långt gräs kan dölja hinder. Välj en låg färdhastighet så att du inte behöver stoppa eller växla i sluttningen. Klipp inte vått gräs. Däcken kan tappa greppet. Ha alltid en växel ilagd när du kör nedför sluttningar. Lägg inte i neutralläget och rulla nedför sluttningar. Om maskinen stannar i uppförsbacke, frikoppla bladet, lägg i backen och backa försiktigt nedför sluttningen. Undvik att starta, stoppa och svänga i sluttningar. Om däcken tappar greppet, frikoppla bladet och fortsätt sakta rakt nedför sluttningen. Utför alla rörelser i sluttningar långsamt och gradvis. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller körriktning - detta kan få maskinen att välta. Var extra försiktig när du använder gräsuppsamlare eller andra tillbehör: de kan påverka maskinens stabilitet. Använd inte maskinen i branta sluttningar. Försök inte att stabilisera maskinen genom att placera en fot på marken. Klipp inte gräs i närheten av branta sluttningar, diken eller jordvallar. Maskinen kan plötsligt tippa över om ett hjul kör över kanten eller om kanten rasar. III. BARN VARNING: BARN KAN SKADAS AV DENNA UTRUST- NING. The American Academy of Pediatrics (ung. Amerikanska barnläkarföreningen) rekommenderar att barn skall vara minst 12 år gamla innan de får köra en motorgräsklippare, och minst 16 år gamla för att köra en åkgräsklippare. Tragiska olyckor kan inträffa om föraren inte är uppmärksam på barn i närheten. Barn lockas ofta till maskinen och gräsklippningen. Utgå aldrig ifrån att barn kommer att vara kvar där du senast såg dem. Håll barn borta från arbetsområdet och se till att en vuxen person (inte föraren) håller dem under uppsikt. Var vaksam och stäng av maskinen om ett barn beträder området. Innan och medan du backar, titta ned och bakom dig och se upp för barn. Låt aldrig barn åka med på maskinen, inte ens när bladet är avstängt. De kan falla av och skada sig allvarligt eller störa dig i hanteringen av maskinen. Barn som tidigare har fått åka med på maskinen kan plötsligt dyka upp i arbetsområdet för en ny åktur och kan då köras över eller påbackas av maskinen. Låt aldrig barn använda maskinen. Var extra försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskar, träd eller andra föremål som kan göra att du inte har full uppsikt över eventuella barn i närheten.

4 IV. SERVICE SÄKER HANTERING AV BENSIN För att undvika skador på person eller egendom, var mycket försiktig när du hanterar bensin. Bensin är mycket brandfarlig och ångorna är explosiva. Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och andra antändande källor. Använd endast godkända bensinbehållare. Ta aldrig av tanklocket och fyll aldrig på bensin när motorn är igång. Låt motorn kallna innan du fyller på bensin. Fyll aldrig på bensin inomhus. Förvara aldrig maskinen eller bensinbehållaren på platser där det kan förekomma öppen eld, gnistor eller tändlågor, till exempel på varmvattenberedare eller andra apparater. Fyll aldrig på behållare inne i ett fordon eller en lastbil eller på ett släpvagnsfl ak med plastfoder. Placera alltid behållaren på marken på avstånd från ditt fordon när du fyller på bensin. Lasta av bensindriven utrustning från lastbilen eller släpvagnen och tanka utrustningen på marken. Om detta inte går, tanka utrustningen med en portabel behållare och inte med en bensinslang vid till exempel en bensinstation. Se till att munstycket hela tiden har kontakt med kanten på bränsletanken eller behållarens öppning tills påfyllningen är klar. Använd inte en munstycksöppningsutrustning. Byt omedelbart kläder om bränsle har spillts ut på dem. Överfyll aldrig bensintanken. Sätt tillbaka och dra åt tanklocket ordentligt. ALLMÄN SERVICE Kör aldrig maskinen i ett stängt utrymme. Håll alla muttrar och bultar åtdragna så att utrustningen är i ett säkert och funktionsdugligt skick. Mixtra aldrig med skyddsanordningar. Kontrollera regelbundet att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. Håll maskinen fri från gräs, löv och annat skräp som kan ansamlas. Torka upp spill av olja eller bränsle och avlägsna bränsleindränkt skräp. Låt maskinen kallna innan du ställer undan den för förvaring. Om du kör på ett främmande föremål, stanna och inspektera maskinen. Reparera vid behov maskinen innan du använder den igen. Gör aldrig några justeringar eller reparationer när motorn är igång. Inspektera regelbundet komponenterna i gräsuppsamlaren och utkastet och ersätt vid behov delar med reservdelar som tillverkaren rekommenderar. Tänk på att bladen är vassa. Linda in bladen eller använd handskar och var mycket försiktig när du utför service på dem. Kontrollera regelbundet att bromsen fungerar korrekt. Justera och utför service efter behov. Se till att alla säkerhets- och instruktionsdekaler är läsliga och byt ut dem efter behov. Se till att det inte fi nns åskådare i närheten innan du startar maskinen. Stoppa maskinen om någon beträder området. Låt aldrig någon åka med på maskinen. Klipp aldrig gräs i backläge såvida det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid ned och bakom dig innan och medan du backar. Då du lastar på och av den här maskinen, se till att du inte överstiger rekommenderad maximal driftsvinkel om 15. Använd korrekt personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment, PPE) då du använder denna maskin. Utrustningen skall (minst) inkludera stadiga skor, skyddsglasögon och hörselskydd. Använd inte gräsklipparen iklädd korta skor, eller skor med öppen tå. De vibrationsnivåer som rapporteras i handboken är inte inställda för den exponeringsgrad av vibrationer som arbetaren kan utsättas för. Arbetsgivaren bör därför kalkylera enligt 8-timmars exponeringsgradvärden (A (8)) och begränsa arbetarens exponering i enlighet med detta. Se till att det alltid fi nns någon som vet att du är ute och kör gräsklipparen. 4

5 Sikkerhetsforanstaltninger Sikre driftsrutiner for sitteklippere FARE: DENNE GRESSKLIPPEREN KAN KUTTE AV HENDER OG FØTTER OG SLYNGE UT GJENSTANDER. DERSOM FØLGENDE SIKKERHETSANVISNINGER IKKE BLIR FULGT, KAN DETTE FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. ADVARSEL: For å unngå start i vanvare når maskinen oppstilles, transporteres, justeres eller ved reparasjon, skal ledningen til tennpluggen alltid frakoples og plasseres slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen. ADVARSEL: Ikke rull ned en skråning i fri (nøytral), du kan miste kontrollen over sitteklipperen. ADVARSEL: Dette apparatet er ikke beregnet for sleping eller bruk av hjulvekter. Bruk kun utstyr som er utformet spesielt for bruk på denne sitteklipperen. I. GENERELL DRIFT Les, forstå og følg alle instruksjonene på maskinen og i håndboken før du starter. Hold hender og føtter på avstand fra roterende deler og fra maskinens underside. Hold deg borte fra utkasterkanalen til enhver tid. La kun ansvarlige voksne, som er kjent med instruksjonene, få drive maskinen. Rydd området for gjenstander, som f.eks. steiner, leketøy, ledninger osv., som ellers kan bli plukket opp og slynget ut av bladet. Pass på at området er ryddet for gjenstander før maskinen tas i drift. Stopp maskinen dersom noen kommer inn i området. Du må aldri ta med passasjerer. Du må ikke klippe gresset mens du rygger, dersom dette ikke er absolutt nødvendig. Du må alltid se rundt og bak maskinen før du rygger. Du må aldri tømme materiale mot noen. Unngå å tømme materiale mot en vegg eller et hinder. Materialet kan bli kastet tilbake til operatøren. Stopp bladet når du kjører over gruslagt underlag. Ikke bruk maskinen uten at hele gressoppsamleren, utkasterkanalen eller andre sikkerhetsinnretninger er montert og i funksjon. Senk farten foran svinger. La aldri en maskin stå med motoren i gang uten tilsyn. Slå alltid bladet av, aktiver parkeringsbremsen, stopp motoren og fjern nøkkelen før du forlater maskinen. Kople ut bladet når du ikke klipper gress. Slå av motoren og vent til alle delene har stoppet helt før du rengjør maskinen, tar av gressoppsamleren eller fjerner blokkeringer i utkasterkanalen. Bruk maskinen kun i dagslys eller med god kunstig belysning. Du må ikke bruke maskinen når du er under påvirkning av alkohol eller medisiner. Se opp for trafi kk når du arbeider i nærheten av kryssende vei. Vær ekstra forsiktig når du laster eller losser maskinen på en lastebil eller tilhenger. Bruk alltid vernebriller når du bruker maskinen. Data angir at operatører fra 60 år utgjør en stor prosentandel av ulykkene i forbindelse med sitteklippere. Derfor skal disse operatørene vurdere egen evne til å drive sitteklipperen sikkert nok til å beskytte seg selv og andre mot alvorlige personskader. Hold maskinen fri for gress, løv eller andre avleiringer som kan komme i kontakt med varme eksos-/motordeler og brenne. Ikke la skjæreverket pløye løv eller annet hageavfall som kan forårsake avleiringer. Fjern eventuelt søl av olje eller drivstoff før maskinen tas i bruk eller settes til oppbevaring. La maskinen avkjøle seg før den settes til oppbevaring. 5 II. KJØRING I SKRÅNINGER En hovedårsak til at man kan miste kontrollen og forårsake velteulykker, som kan føre til alvorlig personskade eller død, er kjøring i skråning. Kjøring i alle typer hellinger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan kjøre opp en skråning eller ikke føler deg vel når du gjør det, skal du la være å slå gresset der. Slå gresset opp og ned skråninger (maks. 15 ), ikke på tvers. Se opp for huller, hjulspor, humper, steiner eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan få maskinen til å velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Velg en lav grunnhastighet, slik at du ikke må stoppe eller gire når du befi nner deg i skråningen. Ikke klipp vått gress. Dekkene kan miste bakkegrepet. Ha alltid maskinen i gir når du kjører ned en skråning. Ikke skift til nøytral for å rulle i tomgang ned en skråning. Hvis maskinen stopper mens du kjører opp en skråning, skal du kople ut bladet, skifte til revers og rygge langsomt ned igjen. Unngå å starte, stoppe eller svinge i en skråning. Hvis dekkene mister bakkegrepet, skal du kople ut bladet og fortsette rett ned skråningen. Foreta alle bevegelser i en skråning langsomt og gradvis. Ikke foreta plutselige endringer i hastighet eller retning, dette kan få maskinen til å velte. Vær ekstra forsiktig når du bruker maskinen med gressoppsamler eller annet utstyr; det kan påvirke maskinens stabilitet. Ikke bruk maskinen i bratte skråninger. Ikke prøv å stabilisere maskinen ved å sette en fot ned på bakken. Ikke klipp gresset i nærheten av bratte kanter, grøfter eller demninger. Maskinen kan plutselig velte dersom et hjul kommer over kanten eller dersom kanten er ustabil. III. BARN ADVARSEL: BARN KAN BLI SKADET AV DETTE UT- STYRET. American Academy of Pediatrics anbefaler en minstealder på 12 år for å betjene gressklippere man går bak og en minstealder på 16 år for å betjene gressklippere man sitter og kjører. Det kan oppstå tragiske ulykker dersom operatøren ikke er oppmerksom på barns nærvær. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og gressklippeprosessen. Du må aldri anta at barn fortsatt oppholder seg der hvor du sist så dem. Hold barn borte fra gressklippeområdet og under oppmerksomt tilsyn av ansvarlig voksen som ikke er den samme som operatøren. Vær oppmerksom, og slå maskinen av dersom det kommer et barn inn i området. Før og under rygging, se bak og ned rundt maskinen for små barn. Du må aldri la barn få sitte på, selv ikke når bladet er utkoplet. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller forstyrre sikker drift av maskinen. Barn som har fått sitte på tidligere, kan plutselig dukke opp i gressklippeområdet for å få sitte på igjen og bli overkjørt eller rygget over av maskinen. La aldri barn få drive maskinen. Vær ekstra forsiktig når du kjører mot blinde hjørner, busker, trær eller andre gjenstander som kan blokkere sikten din mot et barn.

6 IV. SERVICE SIKKER HÅNDTERING AV BENSIN For å unngå personskade eller skader på eiendom, må du være uhyre forsiktig når du håndterer bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig, og dampene er eksplosive. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og alle andre tennkilder. Bruk kun godkjent bensinbeholder. Du må aldri fjerne bensinlokket eller fylle drivstoff mens motoren er i gang. La motoren avkjøle seg før du fyller drivstoff. Du må aldri fylle drivstoff innendørs. Du må aldri oppbevare maskinen eller drivstoffbeholderen på steder hvor det befinner seg åpen fl amme, gnister eller lysdioder, som f.eks. på varmtvannsberedere eller andre apparater. Fyll aldri opp en drivstoffbeholder inni et kjøretøy eller på et lasteplan med plastdekke. Plasser alltid beholderen ned på bakken, borte fra kjøretøyet, når du fyller den opp. Fjern gassdrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fyll opp drivstoff mens det står på bakken. Hvis dette ikke er mulig, skal slikt utstyr fylles opp med bærbar beholder istedenfor at man bruker en bensinpåfyllingspistol. Hold pistolen i kontakt med kanten på tanken eller beholderen hele tiden, inntil alt drivstoffet er fylt på. Ikke bruk pistol med åpen låseenhet. Hvis du søler drivstoff på klærne, må du skifte klær øyeblikkelig. Du må aldri overfylle drivstofftanken. Sett bensinlokket på igjen, og stram det godt til. GENERELL SERVICE Du må aldri drive maskinen i et lukket område. Hold alle mutre og bolter godt tiltrukket for å være sikker på at utstyret alltid er i sikker, driftsmessig stand. Du må aldri tukle med sikkerhetsinnretningene. Kontroller regelmessig at de fungerer som de skal. Hold maskinen fri for gress, løv eller andre avleiringer. Tørk bort søl fra olje eller drivstoff, og fjern eventuelt hagemateriale som er tilsølt med drivstoff. La maskinen avkjøle seg før den settes til oppbevaring. Hvis du treffer på et fremmedlegeme, stopp maskinen og inspiser den. Reparer hvis nødvendig før du starter den igjen. Du må aldri foreta noen som helst justeringer eller reparasjoner mens motoren er i gang. Kontroller komponentene i gressoppsamleren og utkasterkanalen regelmessig, og erstatt ved behov med deler som er anbefalt av produsenten. Bladet i gressklipperen er skarpt. Dekk til bladet eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig når du utfører service på det. Kontroller ofte at bremsene fungerer. Juster og utfør service på dem ved behov. Rengjør eller erstatt sikkerhets- og instruksjonsetiketter ved behov. Pass på at området er ryddet for gjenstander før maskinen tas i drift. Stopp maskinen dersom noen kommer inn i området. Du må aldri ta med passasjerer. Du må ikke klippe gresset mens du rygger, dersom dette ikke er absolutt nødvendig. Du må alltid se rundt og bak maskinen før du rygger. Når du fyller på eller tømmer maskinen, må den ikke stå i en brattere helling enn 15. Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du betjener denne maskinen, inkludert (som et minimum) kraftig fottøy, vernebriller og hørselvern. Ikke bruk gressklipperen mens du går med shorts og/eller fottøy som er åpent rundt tærne. Gi alltid beskjed til noen om at du er ute og klipper gresset. Når du fyller på eller tømmer maskinen, må den ikke stå i en brattere helling enn 15. Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du betjener denne maskinen, inkludert (som et minimum) kraftig fottøy, vernebriller og hørselvern. Ikke bruk gressklipperen mens du går med shorts og/eller fottøy som er åpent rundt tærne. Vibrasjonsnivåene som er oppgitt i denne håndboken er ikke justert i henhold til arbeidstakerens vibrasjonseksponering. Arbeidsgiverne må kalkulere en eksponeringsverdi som tilsvarer 8 timers brukstid (A(8)) og begrense arbeidstakerens eksponering i tråd med dette. Gi alltid beskjed til noen om at du er ute og klipper gresset. 6

7 Sikkerhedsregler Sikker brug af plænetraktorer FARE: DENNE PLÆNETRAKTOR KAN AMPUTERE HÆNDER OG FØDDER OG SLYNGE TING UD. DU KAN KOMME ALVORLIGT TIL SKADE, HVIS IKKE DU OVERHOLDER FØLGENDE SIKKERHEDSREGLER. I VÆRSTE TILFÆLDE KAN DET MEDFØRE DØDEN. ADVARSEL: Tændrørskablet skal altid frakobles, så maskinen ikke kan starte ved et uheld under opsætning, transport, justering eller reparation. Tændrørskablet skal placeres således, at det ikke kan komme i kontakt med tændrøret. ADVARSEL: Kør ikke ned ad bakke i frigear, da du ellers kan miste kontrollen over plænetraktoren. ADVARSEL:Dette køretøj er ikke beregnet til at trække, og der må ikke monteres ballastvægte. Brug kun de redskaber, der er specielt udviklede til denne plænetraktor. I. ALMINDELIG DRIFT Du skal have læst og forstået og følge alle instrukser på maskinen og i vejledningen, før du starter. Sæt ikke hænder eller fødder tæt ved roterende dele eller under maskinen. Gå aldrig ind foran udkastets åbning. Det er kun myndige personer, der har læst instruktionerne, som må køre med maskinen. Rens området for objekter såsom sten, legetøj, wirer osv., som klingen kan få fat i og kaste ud. Du skal sikre dig, at der ikke fi ndes personer i nærheden, før du kører med maskinen. Stands maskinen, hvis andre personer nærmer sig. Kør aldrig med passagerer. Slå ikke græs, mens du kører i bakgear, med mindre at det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, før og mens du bakker. Ret aldrig udkastet materiale mod andre personer. Undgå at udkaste materiale mod en væg eller hindring. Materialet kan blive kastet tilbage mod føreren. Slå klingen fra, når du kører hen over grus. Græsopsamleren, udkasterrøret og andet sikkerhedsudstyr skal være komplet monteret og i orden, før du kører med maskinen. Sænk farten, før du drejer. Forlad aldrig en kørende maskine. Slå altid klingen fra, træk parkeringsbremsen, stands motoren og tag nøglen ud, før du stiger af. Slå klingen fra, når køretøjet holder stille. Stands motoren og vent, indtil alle dele står helt stille, før du rengør maskinen, tager græsopsamleren af eller renser udkasterrøret. Brug kun maskinen i dagslys eller i skarpt kunstigt lys. Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Hold øje med trafi kken, når du kører tæt ved eller krydser veje. Vær særlig opmærksom, når du læsser maskinen eller læsser den af en anhænger eller ladvogn. Bær altid øjenværn, når du kører med maskinen. Undersøgelser viser, at førere, der er 60 år gamle eller ældre, er indblandet i forholdsmæssigt fl ere ulykker med plænetraktorer. Disse førere bør overveje, om de er i stand til at betjene plænetraktoren på en sikker måde, således at hverken de eller andre kommer alvorligt til skade. Hold maskinen fri for græs, blade eller anden ophobet smuds, som kan komme i kontakt med varm udstødning eller motordele og derved blive antændt. Pas på, at rotorhuset ikke pløjer blade eller andet materiale op, som derved kan ophobes. Fjern spildt olie eller brændstof, før du kører med maskinen, og før du stiller den til opbevaring. Lad maskinen køle ned, før du stiller den til opbevaring. 7 II. KØRSEL PÅ SKRÅNINGER Når man kører på skråninger, er der stor risiko for, at man kan miste kontrollen og vælte, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller døden. Man skal være særlig forsigtig, når man kører på skråninger. Hvis ikke du kan bakke op på skråningen, eller hvis du er utryg ved at køre på den, så lad være med at slå den. Kør op og ned af skråninger (15 maks.), når du slår dem, kør ikke på tværs. Se efter huller, hjulspor, bump, store sten eller andre skjulte objekter. Ujævnt terræn kan medføre, at maskinen vælter. Højt græs kan skjule hindringer. Vælg en lav kørehastighed, så du ikke skal standse eller skifte gear på skråningen. Undlad at slå vådt græs. Dækkene kan miste grebet. Kør altid med maskinen i gear ned ad skråninger. Skift ikke til neutral, og lad ikke maskinen køre i frigear ned ad bakke. Hvis maskinen stopper, når du kører op ad bakke, skal du slå klingen fra, sætte i bakgear og bakke langsomt ned. Undgå at starte, stoppe eller at dreje på en skråning. Hvis dækkene mister grebet, skal du slå klingen fra og køre langsomt lige ned ad skråningen. Kør langsomt og trinvist på skråninger. Undlad at ændre hastighed eller retning pludseligt, da det kan medføre, at maskinen vælter. Vær særlig forsigtig, når du kører med maskinen med monteret græsopsamler eller andre redskaber. Disse redskaber kan påvirke maskinens stabilitet. Kør ikke med maskinen på stejle skråninger. Forsøg ikke på at stabilisere maskinen ved at sætte en fod på jorden. Slå ikke græs tæt på steder, hvor der afl æsses materiale, tæt på grøfter eller på volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten skrider sammen. III. BØRN ADVARSEL: BØRN KAN BLIVE KVÆSTET AF DETTE UDSTYR. Det amerikanske akademi for pædiatri (American Academy of Pediatrics) tilråder, at børn skal være mindst 12 år, før de må køre med en fodgængerbetjent plæneklipper og mindst 16 år, før de må køre en førerbetjent plæneklipper. Der kan ske tragiske ulykker, hvis ikke føreren er opmærksom på børns tilstedeværelse. Børn er tit interesserede i maskinen og i arbejdet. Gå aldrig ud fra, at børn stadig er der, hvor du sidst så dem. Hold børn væk fra det område, hvor der skal slås græs. Børn skal være under opsyn af en anden ansvarlig voksen. Vær opmærksom og stands maskinen, hvis et barn kommer ind i området. Kig bagud og ned og se efter små børn, før og mens du bakker. Tag aldrig børn med på maskinen, heller ikke når klingen er slået fra. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller de kan forstyrre dig, når du betjener maskinen. Børn, der tidligere har fået en tur på maskinen, kan pludselig dukke op i området, hvor der slås græs, for at få en tur til, og der er risiko for, at de bliver kørt over, eller at man bakker ind i dem. Lad aldrig børn betjene maskinen. Vær særlig opmærksom, når du kører imod blinde sving, buske, træer eller andre objekter som gør, at du ikke kan se eventuelle børn.

8 IV. VEDLIGEHOLDELSE SIKKER HÅNDTERING AF BENZIN For at undgår tilskadekomst eller tingsskade skal man være meget forsigtig, når man håndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarligt, og benzindampe er eksplosive. Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber eller andre antændelseskilder. Brug kun godkendte beholdere til opbevaring af benzin. Tag aldrig tankdækslet af og fyld aldrig brændstof på, når motoren kører. Lad maskinen køle ned, før du påfylder brændstof. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen på steder med åben ild, gnister eller tændflammer, eksempelvis ved en vandvarmer eller andet udstyr. Fyld aldrig beholdere, mens de står i en bil eller på et lastbileller trailerlad med plastic indvendigt. Sæt altid beholderne på jorden, i god afstand af køretøjet, før du fylder dem. Tag så vidt muligt benzindrevet udstyr ned fra lastbilen eller traileren, og påfyld brændstof på jorden. Hvis det ikke er muligt, skal du bruge en transportabel dunk til at tanke udstyret på traileren op, frem for at tanke direkte fra benzinstanderen. Hold under hele påfyldningen strålerøret, så det altid rører kanten af brændstoftanken eller beholderens åbning. Brug ikke et strålerør, der kan åbnes og lukkes. Skift straks tøj, hvis du har spildt brændstof på tøjet. Fyld aldrig brændstoftanken for meget. Sæt brændstofdækslet på igen og spænd det korrekt. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE Kør aldrig med maskinen i et lukket rum. For at sikre at udstyret er i korrekt arbejdstilstand skal alle møtrikker, bolte og skruer altid være spændt korrekt. Man må aldrig ændre på sikkerhedsudstyret. Kontrollér regelmæssigt, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt. Hold maskinen fri for græs, blade eller anden ophobet smuds. Rengør for spildt olie eller brændstof, og fjern urenheder, der er gennemvædet med benzin. Lad maskinen køle ned, før du stiller den til opbevaring. Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du standse og kontrollere maskinen. Reparér om nødvendigt skaden, før du starter igen. Du må aldrig foretage justeringer eller reparationer, mens motoren kører. Kontrollér græsopsamlerens komponenter og udkasterrøret regelmæssigt, og skift slidte dele med dele godkendt af producenten, når det er nødvendigt. Klingen er skarp. Pak klingen ind eller brug handsker, og vær meget forsigtig når du vedligeholder den. Kontrollér bremserne regelmæssigt. Justér og vedligehold dem efter forskrifterne. Sikkerheds- og instruktionsmærkater skal kunne læses. Skift dem ud, hvis det er nødvendigt. Du skal sikre dig, at der ikke fi ndes personer i nærheden, før du kører med maskinen. Stands maskinen, hvis andre personer nærmer sig. Kør aldrig med passagerer. Slå ikke græs, mens du kører i bakgear, med mindre at det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, før og mens du bakker. Ved på- og afl æsning af denne maskine må den højeste anbefalede hældningsvinkel på 15 ikke overskrides. Brug egnede personlige værnemidler ved brug af denne maskine, herunder (mindst) solidt fodtøj, beskyttelsesbriller og høreværn. Klip ikke plænen i kort og/eller åbent fodtøj. De vibrationsniveauer, der rapporteres i denne vejledning, er ikke korrigeret for medarbejderes eksponering for vibrationer. Arbejdsgiveren skal beregne de ækvivalente eksponeringsværdier for otte timer (A(8)) og begrænse medarbejdernes eksponering i overensstemmelse hermed. Lad altid en anden person vide, at du er ude og klippe græs. 8

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

P12597. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

P12597. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 5000 P12597 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

M56-170AWFPX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M56-170AWFPX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M56-170AWFPX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

ST 2361. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

ST 2361. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. ST 2361 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz P56-675SMW 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

P51-450SM. 532 43 09-05 Printed 10.07.09 BY www.partner.biz

P51-450SM. 532 43 09-05 Printed 10.07.09 BY www.partner.biz P51-450SM 532 43 09-05 Printed 10.07.09 BY www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções Favor

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. R 53SV Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2002 Trykt i Japan 04578217 Formular P7543

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( )

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) 04578407 VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) BEMÆRK Formular P7561 -EU2 2. Udgave Juni, 2002 Dobbeltvirkende, oscillerende pudsemaskiner series RS2( )B

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE

04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE 04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE BEMÆRK Boremaskiner og vinkelboremaskiner af 1 serie er konstrueret

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU 03533015 Formular P6657-2 14. Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL 04577706 Formular P7490 -EU2 1. Udgave Juni, 2002 VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL DK BEMÆRK Vinkelskruetrækkere og vinkelspændere af serie 1RL er designet til

Διαβάστε περισσότερα

TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO. PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη

TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO. PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη ung ions ciones TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη Por favor, leia primeiro este manual! Caro cliente, Esperamos que o seu produto, que foi produzido

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

Garden Cultivator FGH 700/10. garden CultiVator. kultivaattori. Vertikalskärare för trädgården. HaVekultiVator. gartenkultivator. Καλλιεργητης Κηπου

Garden Cultivator FGH 700/10. garden CultiVator. kultivaattori. Vertikalskärare för trädgården. HaVekultiVator. gartenkultivator. Καλλιεργητης Κηπου Garden Cultivator FGH 700/10 garden CultiVator Operation and Safety Notes kultivaattori Käyttö- ja turvaohjeet Vertikalskärare för trädgården Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar HaVekultiVator Brugs-

Διαβάστε περισσότερα

FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN -

FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN - FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN - FRYSEBOKS - Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ECN 1155 ECN11111W BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BRUKS- OG INSTALLASJONSANVISNING BRUGSANVISNING ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ SV

Διαβάστε περισσότερα

Orbital Sander XQ600. Orbital Sander Operation and Safety Notes

Orbital Sander XQ600. Orbital Sander Operation and Safety Notes Orbital Sander Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige kølervæske R600a

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 -

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - Driftsanvisning Manual de utilização Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Käyttöohjeet K P g N s Driftsanvisning S 51004516 07.08 e Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Διαβάστε περισσότερα

brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse

brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse very long lasting blow drying: straightening, volume and smoothness les gestes de votre coiffeur chez vous your hairdresser s skills at home SVENSKA

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Brugs- og sikkerhedsanvisninger Food Slicer Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin a tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού SecuTronic SecuTronic SecuTronic Electronic combination lock SecuTronic dp 03 / 2015 no ruksanvisning dk rugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού UR-WÄCTER K ltenhofer Weg 15 58300 Wetter ermany

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DREIECKSCHLEIFER PAINT SPRay gun Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 47 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

FROSTIG PT ES NL GR SC100/17

FROSTIG PT ES NL GR SC100/17 FROSTIG PT ES NL GR SC100/17 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 20 NEDERLANDS 35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 51 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Funcionamento 7 Primeira utilização 8 Utilização diária

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

timer Ora Professional Care timer

timer Ora Professional Care timer Ora Oral-B A B timer C Professional Care D E 1 timer 2 3 2 99570742_D16_cls_Euro_2.indd 207.06.2010 15:22:33 Uhr Français Lisez attentivement ce mode d emploi avant la première utilisation. Important Vérifiez

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit INVERTER DELUXE XE series CS-XE7QKEW CS-XE9QKEW CS-XEQKEW CS-XE8QKEW Outdoor Unit Single Split CU-E7QKE CU-E9QKE CU-EQKE CU-E5QKE CU-E8QKE CU-EQKE

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P500 with HART Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS English...3 Dansk...20 Ελληνικά...37 Português...56 Svenska...74 Magyar...91 SITRANS Pressure transmitter SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja STARANNIE ZACHOWAĆ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για αποσυσκευασία και ρύθμιση του εκτυπωτή

Οδηγός για αποσυσκευασία και ρύθμιση του εκτυπωτή EN DA FI NO SV TR EL Unpacking and Setup Guide Vejledning til udpakning og opsætning Pakkauksen avaaminen ja asennusopas Utpakkings- og oppsettsveiledning Uppacknings- och installationshandbok Paketten

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21

BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21 3 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER 1 Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever

Διαβάστε περισσότερα

T4X SE AKUN LATAUSLAITE BATTERY CHARGER BATTERILADDARE BATTERIOPLADER BATTERIELADEGERÄT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Käyttö- ja turvaohjeet

T4X SE AKUN LATAUSLAITE BATTERY CHARGER BATTERILADDARE BATTERIOPLADER BATTERIELADEGERÄT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Käyttö- ja turvaohjeet T4X SE BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes AKUN LATAUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet BATTERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar BATTERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation RECHARGEABLE TORCH GB IE CY User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation GR CY Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu HK634200XB

www.eluxshop.hu HK634200XB HK634200XB FI EL HU LT SV INDUKTIOTASO ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP INDUKCINĖ KAITLENTĖ INDUKTIONSHÄLL KÄYTTÖOHJE ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA BRUKSANVISNING 2 16 32

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Desejando a vocês toda felicidade do mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. Parabéns

Διαβάστε περισσότερα