ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των"

Transcript

1 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΓΑΦ0ΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ! ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ & Αθήνα 24/ 11/2009 Αριθ. Πρωτ: Οικ.62617/7658 Ε 3θμός Π οτ/τας Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Αναστάσεως 2 & Τσιγόντε ΑΘΗΝΑ Ε. ΣτάϊΚου j p 8485! ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΦΟΡΤΗΓϋ^ A Y T w. x.. E A A A A Ä g ΤΗ! C3 n\\f a p «. jfp fit 1 Ag tdwg). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Ι.Όλες τις Δ/νσεις Μ.Ε. των ΝΑ. της χώρας. 2. Όλες τις Δ/νσεις κ'αυτοψλή Τμήματα του ΥΜΕ. 1. Γραφείο Γενικού Γραματφ 2. Γενική Δ/ντρια Μεταφορ< ιν 3. ΣΕΕΥΜΕ 4. Π.Ο.Ε.Ε.ΟΑ. Θουκιδίδου Χολαργός - Αθήνς 5. Ο.Ε.Υ.ΟΑ.Μ.Ε. Θεσ/κης 9, Ναύπλιο 6. Σ.Ε.Ε.Ο.Α.Δ.Α. Κωνστανινουηολεςς Περιστέρι Αττικής 7. Ένωση εκπαιδευτών οδη Γών Αυτ/των, μοτο/των Ελλά 5ος Μακεδονίας 5, Καλλιθέα ΘΕΜΑ: Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης. I Μετά από ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών που αναφέρεται στο αντικείμενο τ<υ θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής[ ιi 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 74/08 (ΦΕΚ 112/Α'), οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Δ ί, Δ1+Ε, ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτ< χοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης!κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μίχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008 απαλλάσσονγαι της υποχρέωσης κατοχής ΠΕΙ μεταφοράς επιβ ιτών μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Μετά την ημερομηνία αυτή υποχρεούνται να κο 'έχουν το παραπάνω ΠΕΙ αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης. 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κσ ηγορίας ή υποκατηγορίας η οποίφ χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009 απαλλάσ τονται της υποχρέωσης κατοχής ΓΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου ϋd14. Μετά την ημερομηνία αυτη υποχρεουνται να κατέχουν το παραπανω ΠΕΙ αφου παρακο ^υθήσουν πρόγραμμα περιοδικής Κατάρτισης. C:\Documencs and SetÜng5\UsefJa έγγραφό Μου\Οον^ΐοθ05\Ε^ύι^κ)ς_ΠΕΙ-απόια ηοη_από_πολιούς_οδηγούς.(1 c

2 Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαγορεύεται η χορήγηση των αντίστοιχων ΠΕΙ σ οδηγούς που ανήκουν σε αυτούς που απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, αρκεί να υπ ο^ττούν την διαδικαοία που προβλέπεται για τη χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΤΣΑΓΚΑ Εσωτερική διανουη Δ/νση ΟΑΠ - Τμήμα Β' (2) Ακριβές Αντίγραφο Για τη Γραμματεία της Δ/νσης! Ζούγκου Ελένη

3 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟ Σ ΠΡΩΤΟ Ab. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΤ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ε λ λ η ν ικ :ν ο μ ο θ ε σ ία ς προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του ορωπαϊκού Κοινοβουλίου και too Συμβουλίου, ττχ 15ης Ιουλίου 2003, -σχετικά με την αρχική επιμόρ^ ο ό π και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτω ν τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. γ[α την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3ί 20/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με π ς οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006Π03/ΕΚ της! 20ης Νοεμβρίου Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ Σ Έ χοντας υπόψη; 1. Τις διατάζεις; α) Του άρθρου 4 του if. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α'). όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/198Λ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α'), το άρθρο 3t του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α'), το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α'), το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α") και το άρθρο 48 του ν, 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α") και του άρθρου 3 του v. 1338/19«r όπω ς αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν ^90 (ΦΕΚ 101/Α"). β) Του άρθρου δεύτι Συνθήκης για την Ευι πρωτοκόλλων και δηλι Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 1 του ν. 2077/1992»Κύρωση της..άίκή Ένωση και των σχετικών εων που περιλαμβάνονται στην γ) Του ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας γ ια τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χ(ί ρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και τρυ Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο Χ μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (ΦΕΚ 104/Α ). δ) Του άρθρου 90 Tqu «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώ ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'Χ 2. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων, (ΦΕΚ 231/Α') 3. Το γεγονός άτι από τις διατάξεις Ιου διατάγμο.^ς αυτού δεν προκολείται δαπάνη σε βά ος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υ ιΐ αριθμ. 37/2008 γνωμοδότ ιση του Συμβουλίου της Επικρατείας. με πρόταση τω1 Υπουργών Εσωτερ ικοί. Οικονομίας και Οικονομικών, πασχόληοης και Κοινωνικής Προστασίας. Μεταφορών αι Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Ν η ψ τ ικ ή ς Πολίτικός αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του διατάγματος αυτού είν ιι η προσσομονη της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΠΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τοι Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, η οποία δημοσχύθι <ε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω σης ( ΕΕΕ) στο φυλ\ο 1.226/4/ , όπως τροποποιήθην ; με την οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου τη ς 26τ ; Απριλίου 2004 λόγω της προσχώρησης της Τσεχιχής ιημοκρατίας. της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, τη ς Μάλτας, της Πο ωνίας, της Σλοβενίας και τη ς Σλοβακίας και την οδ ιγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου τη ς 20ής Νοεμβρίοι 2006 λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Β< υλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και της απόφασης τι ς Μικτής Επ '-^οπής του Ε Ο Χ αριθμ. 64/2006 της 2α< Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (μεταφορές) της συμφωνίας για τον Ε.Ο Χ (ΕΕΕΕ -245/732006) με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της ιπαιτούμενης διαδικασίας για την θέση της απόφαστ ; σε ισχύ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή τω ν διατάξεων ου διατάγματος αυτού ορίζεται στι: «Κανονική διαμονή»: Κανονική διαμονή στην Ελλάδα θεα* είται άτι έχει^/α πρόσωπο όταν διαμένει στη χώρα επ ί ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λό\ ι) προσωπικών η επαγγελματικών δεσμών ή. όταν πρόκ? ται για πρόσωπο χω ρίς επ αγγελματικούς δεσμούς, Η /ω προσωπικών δεσμών, που συνεπάγονται στενή σ εση του με τον τόπο όπου κατοικεί στην Ελλάδα.

4 1668 Εφ ^ 'ζ Ρ Ι Σ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ (Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο ) Στην περίπτωση που το παραπάνω πρόσωπο δεν έχε» επαγγελματικούς δεσμούς μεπ.',/ Ελλάδα, στην οπο(α όμως βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμού με συνέπεια να αναγκάζεται, εκ του γεγονότος αυτού, να διαμένει πότε στην Ελλάδα και πότε ότο κράτος ή στα κράτη όπου έχει τους επαγγελματικούς του δεσμούς, τότε θεω ρείται ότι έχει την «κανονική του διαμονή» στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι επιστρέφει εδώ τακτικά. Ο όρος να επιστρέφει στην Ελλάδα τακτικά δεν χρειάζεται να πληρονται. αν το πρόσωπο διαμένει σε άλλο κράτος για την εκτέλεση αποστολής, συγκεκριμένης διάρκειας. Για τον ίδιο λόγο. πρόσωπα του βρίσκονται στην Ελλάδα για εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας δεν θεωρούνται ότι έχουν την.κανονική τους διαμονή» στην Ελλάδα Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο Λ σχολείο δεν συνεπάγεται μεταφορά της κανονικής διαμονής. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για αλλοδαπούς π ολίτες κρατών εκτός αυτών της EIL, της Νορβηγ.'ος, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι διαμένουν αποδεδειγμένα u fo y a στη χώρα τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν αποκτήσουν τη σπουδαστική τουσ ιδιότητα. Γ ια τους ξένους υπηκόους θ :ω ΐίτ α ι απαραίτητος ο εφοδιασμός τους με άδεια διαμον ;ς ή παραμονής στην Ελλάδα, η οποία να έχει τόση Βιορχεια ώστε. να ισχύει κατά την ημέρα κατάθεσης τη ς αίτησης για χορήγηση ή μετατροπή άδειας οδήγησης (η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μετά πάροδο 185] ημερών από την έκδοση της άδειας διαμονής), μέχρι κάι.ην ημέρα παραλαβής -ΓΤΐς ελληνικής άδειας οδήγησης. Ειδικά για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, το δικαίωμα υποβολής τη ς σχετικής αίτησης, για τη χορήγηση, ανανέωση ή μετατροπή άδειας οδήγησης ή έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης παρέχεται μετά πάροδο 185 τουλάχιστον ημερών από την έναρξη της κανονικής διαμονής τους στην Ελλάδα (άρθρο 2 του π Λ 19/1995 -Προσαρμογή τη ς νομοθεσίας προς την Ο δηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 199) για την άδειο οδήγησης* - ΦΕΚ 15^Α'). «Κατοικία»: Είναι ο τόπος τη ς κύριας κα μόνιμης εγκατάστασής του φυσικού προσώπου. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από! μία κατοικίες. Η συγκεκριμένη κατοικία διατηρείται μ εχρις ότου αποκτηθεί ν έα Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του φυσικού προσώπου, ώς κατοικία θεω ρείται ο τόπος διαμονής του. Προϋπόθεση για να έχε το πρόσωπο «τόπο κατοικίας» στην Είλί. ^α είναι να έχει την κανονική του διαμονή στην Ε)^λ.; 5α (άρθρο 2 του π.δ. 19/1995 «Προσορμογή της νομοθεσίας π ρος την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Σινβουλίου χψ. 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης - ΦΕΚ 15(Α1 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»: Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος ο ;ηγός έχει την απαινσυμενή αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνη με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως; εττιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης η συγκεκριμένος κατηγοριών η υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταψορ) άς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και icrj ύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κ< τηγοριών ή υποκατηγοριών. Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επι Ιατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηνορίες οχημάτων Δ1, Δ1 Ε, Δ. Δ+Ε όπως α υ ιέ ς ορίζονται στο αδ. υπ αριθμ. 19/ J95 «Προ σαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 9 του Συμβουλίου τη ς 29ης Ιουλίου για οδήγησης» (ΦΕΚ Α ' 15/ ), όπως ισχύει. /439/ΕΟΚ Γην άδεια Τα ΠΕΙ μεταφ οοάς εμπορευμάτων αναφέρδνται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων γβ. Π+Ε, Γ, Γ+Ε, όπως αυτές στο π & urf αριθμ. 19/1995^Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/43Í/EOK του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την φ ε ια οδήγησης» (ΦΕΚ Α ' 15/ ), όπως ισχύει. Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κοτέχει ισ χι >ν Λελτίο Επιμόρφωσης Ο δηγοί, το οποίο να είναι συ ιφωνο με το Παράρτημα II του διατάγμ ατος αυτού ι. επ ί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ τω ν υποκατηγοριών ή κατη ορ«όν Γ1, Δ1, Π+Ε. Δ1+Ε, Γ, Δ Γ+Ε. Δ+Ε τις οποίες κ τέχει. να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αρ 3μός «95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθ ου 8 του διατάγματος αυτού. Άρθρο 3 (άρθρα 1, 2. 4 και 14 2 της οδηγίας 2003, >9/ΕΚ) Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ 1. Από 10 Σεπτεμβρίου 2006, οι οδ η γο ί! α Έ λλη νες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μίλους Ε. ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία Ισλανδία κ ι Λιχτενστάιν), : β. Υπήκοοι κράτους εκτός Ε., οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε κράτος-υέλος της EJE.. όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ Η Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε είναι υποχρεωμέ οι. πέραν της απαιτούμε νης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατώ / το οποίο χορηγείται σι ιφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. 2 Από 10 Σεπτεμβρίου οι οδ η γο ί α. 'Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μ& ους της Ε.Ε. ή κράτους τη ς ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδ α και Λι χτενστάιν) β. Υπήκοοι κράτους εκτός Ε Ε, ο ι οποίοι ατφσχολούνται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκα' εστημένη στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε, όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών 1, Π+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε είναι υποχρεωμένοι ι έραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν ι ai ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. 3. Ο ι οδ η γο ί των παρακάτω κατηγοριών ι χημάτων εξαιρούνται της υποχρέωσης να κατέχουν Π ϊ: ο. Οχημάτων, τω ν οποίων, η μέγιστη επιτ >επόμενη ταχύτητο δεν υπερβαίνει τα 45 km/k β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στιςέ νοπλκ Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφ αλείας (Αστυνομία, Πυρι σβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οχημάτων ra οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρήσιμο ιοιούνται όμως απ αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.

5 γ. Οχημάτων, τα οπ< ία εξυπηρετούν τ ις ανάγκες της Πολιτικής Αμυνας της I ώρας η της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π Σ.ΕΑ.). δ. Οχημάτων, τα on<?íc υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, γ ια λόγους! τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέών ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθ εί σε κυκλοφορία. ε. Οχημάτων, τα οπο α ν Ίΐσιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης. στ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο δ ιά ταγμα αυτό). ζ. Οχημάτων, τα οπ ρία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων. η. Οχημάτων, τα οποίρ μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οπ οίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος τοι οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ό τ ι η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού. ( 4 ) 0 ι οδ η γο ί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων απαλλάσσονται γ ια συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ: α Οχημάτων των υπι»κατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή τω ν κατηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Μετά την ημερομηνία] αυτή, ο ι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αφού! παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης! r-' ιφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα οιαταγμα αυτά τα ^(β^οχημάτων των υποκατηγοριών Π. Γ1+Ε ή των r κατη- ι γοριών Γ, Γ+Ε ot ; onoioij είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9ί Σεπτεμβρίου Μετά την ημερομηνίαι αυτή οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και ΓΙΕ) μεταφ οράς εμπορευμάτων, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής; κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμά αυτά 5. Ω ς ημερομηνία χορήγησης συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας οδήγησης τη ς παρ. 4 του άρθρου αυτού, θεω ρείται η ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης tc υ υποψηφίου οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία. Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κ ράτους-μέλους τη ς ΕΕ., ή κρά- ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ (Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π ΡΩ Τ Ο ) 1669 χει σε θεωρητική και πρακτική εξέτα Γη αρχικής επιμόρ φωσης, κ α ι στη συνέχεια να μετέχι σε προγράμματα περιοδικής κατάρτισης ανά πενταετί ι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και στ >Παράρτημα ι του διατάγματος αυτού α Αρχική επιμόρφωση: Ο οδηγός είναι υποχρεω μένος ν ι εξετασθεί >_ ρητικά και πρακτικά σύμφωνα με <σο ορίζονται στο Παράρτημα I. Τμήμα 2, στοιχείο 2.1 του διατάγματος I αυτού. Σε περίπτω ση επιτυχίας στι εξετάσεις αυτές, ο οδηγός έχει δικαίωμα απόκτησης ΤΕΙ, το οποίο έχει πενταετή ισχύ, σύμφωνα με όσα ο ρέονται στο άρθρο 6 του διατάγματος αυτού. ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης υποχρεσϋνται να κατέχουν όλοι οι οδηγοί, οι οποίοι θα αποκτήσουν άδεια οδήγησης: α.α. Των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ϊ) των κατηγοριών Δ. Δ+Ε, από 10 Σεπτεμβρίου 2008 καί μ ετά β.β. Των υποκατηγοριών Π, Π+Ε ή ων κατηγοριών Γ, Γ+Ε από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και μι τά (^ Π ερ ιο δ ικ ή κατάρτιση: Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχοί ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να συνεχίσει ιη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτα ικαι μετά τη λήξη τη ς ισχύος του ΠΕΙ αυτού πρέπει α αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης. Για τη χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής καίάρτισης ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει π ροηγο ύμενη πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης»ύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα I, Τμήμα 3 του διατάγματος αυτού. Μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση των μ α γ μάτων του προγράμματος αυτού ο ίδ η γ ό ς δικαιούται να αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρ ισης για μια πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται ττο άρθρο 7 του διατάγματος αυτού. ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης υποχρεο ίνται να κατέχουν και οι οδηγοί της παραγράφου 4 του ιρθρου 3 του διατάγματος αυτού, μετά από τ ις ήμεροι ηνίες απαλλαγής τους που ορίζονται στην παράγραφι αυτή. Άρθρο δ (άρθρο δ 2 και 3 της οδηγίας Ηλικία οδηγών 003/59/ΕΚ) 1. Οι οδ η γο ί οχημάτων, τα οποία ροορίζονται γι ι τη μετα φ ορά εμπορευμάτω ν, μπο?ύν να οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Π, Π- Ε και των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, αφού συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, και κατέχουν κατάλληλι άδεια οδήγησης κσθως και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευ ιατων, το οποίο Για την χορήγηση ΠΕΙ Ιιεταφ οράς επιβατών ή ΠΕΙ μεταφοράς εμπορ υμάτων απαιτείται ο οδηγός να επιτύ- τους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία Ισλανδία και Λιχτενστάιν! ωο, α,-,, ημερομηνία χορήγησης θεω ρείται αυτή που βρίσκεται χορηγείται σύμφωνα με τ ις διατάξε ; του διατάγμαστην κατακόρυφη στήλ τ με ένδειξη «ΑΠΟ», της άδειας το ς αυτού. οδήγησης και σε κάθε (ίλλη περίπτωση, η ημερομηνία έκδοσης της άδειας. 2. Ο ι οδηγοί οχημάτων, τα οποία πρ ί^ρθρο 4 (άρθρα 3 και 5 τής οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Αρχική «πιμόρφωση και Περιοδική ι γ ίρ τίσ η οδηγών ορίζονται γ α τη μεταφορά επιβατών μπορούν να οδηγ >ύν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε και των κατη οριώ ν Δ, Δ+Ε σε απεριόριστου μήκους διαδρομές, αφο ί συμπληρώνουν ΤΟ 21ο έτος της ηλικίας τους και κατ χουν κατάλληλη ' Τ, _ - Τ Γ / γ - ι γ - ι ' λ / / άδεια οδηγησης και ΠΕΙ μεταφοράς ει χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. ιβατών το οποίο ου διατάγματος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 18 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: οικ. 49522/6046 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέτ αση υποψηφίων οδηγών

Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέτ αση υποψηφίων οδηγών o digo st o upo lit i.eu http://www.o digo sto upo liti.eu/adia-o digisis-ekpedefsi-ke-exetasi-ipo psifio n-o digo n-mo to po dilato n-mo to sikleto n-keafto kinito n/ Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2640 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 35043/2524/1 9 2010 (ΦΕΚ 1385/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 7 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 552/88 Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοπο δηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3052 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 1 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/395Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 77 9 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/677Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 324 22 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/379Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κρανίδι, 04.03.2015 Αρ. Πρωτ. : 2314 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 193 29 Απριλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/207Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2673 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 96 16 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/583Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα