Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40"

Transcript

1 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κε ηελ ίδξπζε ηνπ «Κφκκαηνο ησλ Δζληθνθξφλσλ» ην 1913 ππφ ηελ αξρεγία ηνπ πνιηηεπηή ηεο Πάηξαο Γεκήηξηνπ Γνχλαξε. Σν 1920 κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθφ Κφκκα», κε επηθεθαιήο θαη πάιη ηνλ Γνχλαξε. Σν «Λατθφ Κφκκα» ππήξμε ε θαηεμνρήλ πνιηηηθή έθθξαζε ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, ε νπνία απνηέιεζε κηα απφ ηηο δχν βαζηθέο πνιηηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ. ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ εγγπήζεθε ηελ «έλλνκε πνιηηηθή θαη εζηθή ηάμε», πνπ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο είρε δηαζαιεπζεί επηθίλδπλα απφ ηα αιιεπάιιεια θηλήκαηα ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, ηδηαίηεξα ζηα έηε Γηα ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε ε έλλνηα ηεο λνκηκνθξνζχλεο ήηαλ παξάιιεια ζπλπθαζκέλε κε ην «δήηεκα ηνπ ζξφλνπ» θαη ηα «ιατθά δηθαηψκαηα». Ζ βαζηιεία ππεξαζπίζηεθε σο ε θαηαιιειφηεξε κνξθή πνιηηεχκαηνο, ελψ ε «κέζε αζηηθή ηάμε» ηαπηίζηεθε κε ην «ιαφ». ηνλ αληίπνδα βξηζθφηαλ ε βεληδειηθή παξάηαμε, κε θχξην εθπξφζσπν ηεο ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ε νπνία ζχκθσλα κε αληηβεληδειηθά έληππα επλννχζε ζην πνιηηηθφ πεδίν έλαλ «δεκνθξαηηθφ αλαξρηζκφ» θαη ζην νηθνλνκηθφ ηνλ «θεθαιαηνθξαηηζκφ», δειαδή ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο «κεγαιναζηηθήο ηάμεο». 1 Πνηνί ιφγνη θαη πνηέο αλάγθεο, φκσο, ζπλέηξεμαλ ψζηε νη πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο αμίεο κηαο παξάηαμεο λα απνθηήζνπλ θπξίαξρν λφεκα ζηελ θνηλσλία θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα απνηεινχζε κάιηζηα θαη επίζεκν θξαηηθφ ηδενιφγεκα; Ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 30 δηαθξίλνληαη νη πξψηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ, δειαδή ηελ ππέξβαζε ηνπ δηπφινπ βεληδειηζκφο-αληηβεληδειηζκφο, θαη ηελ ζπγθξφηεζε ελφο αζηηθνχ κεηψπνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ εθινγηθή άλνδν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο (ΚΚΔ) θαη ηηο νξγαλσκέλεο πηα δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαηψλ, ε θπβεξλεηηθή αζηάζεηα θαη ηα δηάθνξα ζηξαηησηηθά πξαμηθνπήκαηα θαη νη επεθηαηηθέο δαζέζεηο ηεο Ηηαιίαο ζηα Βαιθάληα είραλ πξνθαιέζεη έληνλεο αλεζπρίεο ζηηο ηζχλνπζεο ειίη αιιά θαη ζε ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνβιεκαηηδφηαλ απφ ηελ (άζθνπε) δηαηψληζε ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ θαη ηηο παιηλσδίεο 1 Γέζπνηλα Η. Παπαδεκεηξίνπ, Από ην ιαό ησλ λνκηκνθξόλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2006), ζει , 66,

2 ηνπ ΚΚΔ ζην καθεδνληθφ δήηεκα. 2 Αθξηβψο εθείλε ηελ πεξίνδν γίλεηαη ρξήζε, αλ θαη φρη επξεία, ησλ φξσλ «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο», πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί ε αζηηθή θαη αληηθνκκνπληζηηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ, αλεμαξηήησο θνκκαηηθήο ηνπνζέηεζεο. 3 Ζ ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα Δζηία γηα παξάδεηγκα δηαηχπσζε ην αίηεκα γηα ππεξθνκκαηηθή ελφηεηα ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ, επεηδή νη δχν αληηκαρφκελεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο απνηεινχληαλ επί ην πιείζηνλ απφ «εζληθφθξνλεο πνιίηεο», πξνζεισκέλνπο ζην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα. 4 ε απηέο δελ αλήθαλ αθξαίεο εζληθηζηηθέο ή «εζληθνζνζηαιηζηηθέο» νξγαλψζεηο -φπσο ην «Δζληθφ νζηαιηζηηθφ Κφκκα» ηνπ Γεψξγηνπ Μεξθνπξίνπ, ε «Οξγάλσζηο Διιήλσλ Δζληθηζηψλ» (ΟΔΔ), ε «ηδεξά Δηξήλε» ηνπ Νηθφιανπ Νηθιάκπα, ε «Φηιηθή Δηαηξεία» ηνπ Σειέκαρνπ πλνδηλνχ, ε «Οξγάλσζηο ησλ Δζληθφθξνλσλ νζηαιηζηψλ» ηνπ Ηάθσβνπ Γηακαληφπνπινπ θαη ε ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο, ε αληηζεκηηηθή «Δζληθή Έλσζηο Διιάο» (ΔΔΔ) πνπ αξηζκνχζε ην κέιε-, νη νπνίεο θηλνχληαλ δίρσο ακθηβνιία εθηφο θνηλνβνπιεπηηθνχ-δεκνθξαηηθνχ ηφμνπ. 5 Αλ θαη δελ έιεηςαλ νη θσλέο πνπ πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηνλ «θίλδπλν κπνιζεβηθηζκνχ» ηεο ρψξαο, ν θαηεμνρήλ ερζξφο ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο παξέκεηλε ζηε δεθαεηία ηνπ 30 ν βεληδειηζκφο, ελίνηε ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ επίθιεζε ηεο «θνκκνπληζηηθήο απεηιήο» (βεληδεινθνκκνπληζκόο). 6 Σν απνηπρεκέλν βεληδειηθφ θίλεκα ηνπ 35 θαη ε παιηλφξζσζε εδξαίσζαλ ηε ζέζε ησλ αληηβεληδειηθψλ σο εγγπεηψλ ηεο «έλλνκεο ηάμεο» θαηά ηνπ βεληδεινθνκκνπληζκνύ. 7 Ζ ππεξάζπηζε ηεο «έλλνκεο ηάμεο» ζα απνηεινχζε ζηαζεξή αμία ηεο εζληθνθξνζχλεο ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ, φηαλ ε ζεσξεηηθή, ζην κεζνπφιεκν, απεηιή ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» δελ ζα είρε κφλν ξεηνξηθή ζεκαζία, αιιά ζα ζπληζηνχζε γηα ηνπο εθθξαζηέο ηεο πξαγκαηηθή απεηιή. Η πεπίοδορ ηηρ μεηαξικήρ δικηαηοπίαρ ( ) Σελ δεκφζηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ ηεξκάηηζε πξνζσξηλά ε δηθηαηνξία ηνπ (αληηβεληδειηθνχ) ζηξαηεγνχ Ησάλλε Μεηαμά. Σν θαζεζηψο ηεο «4εο Απγνχζηνπ» ( ) επέθεξε ζαλάζηκν πιήγκα ζηνπο ήδε εχζξαπζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο θαη πξνζάξκνζε -κε ηελ κάιινλ απξφζπκε ζηήξημε ηνπ βαζηιηά 2 Γηα ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην κεζνπφιεκν, βι. Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (Frankfurt am Main 1973), ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει. 15, Όπ. πξ., ζει Όπ. πξ., ζει. 86, 91, 97. David Close, Conservatism, authoritarianism and fascism in Greece, , ζην Martin Blinkhorn (ed.), Fascists and Conservatives. The radical right and the establishment in twentieth-century Europe (Routledge 1990), ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει George Th. Mavrogordatos, The 1940s between past and future, ζην John O. Iatrides, Linda Wrigley (eds.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy (The Pennsylvania State University 1995), ζει. 46.

3 Γεσξγίνπ Β - ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζηα δεδνκέλα ησλ απηαξρηθψλ θαη νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία. Έηζη απαγφξεπζε ηα πνιηηηθά θφκκαηα, θπιάθηζε ή εμφξηζε ηνπο ηδενινγηθνχο ηνπ αληηπάινπο -ηδηαίηεξα ηνπο θνκκνπληζηέο αιιά θαη θηιειεχζεξνπο- θαη αλέζηεηιιε ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ. Ο αληηθνκκνπληζκφο, ζεζκηθά νξγαλσκέλνο ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ηνπ ζηξαηεγνχ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ, έγηλε πιένλ ε επίζεκε θξαηηθή ηδενινγία. 8 Ο άιινηε επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο ησλ «Διεπζεξνθξφλσλ» 9 πξνζέδσζε ή θαιχηεξα επέβαιιε ζηνλ φξν «εζληθνθξνζχλε» έλα πεξηερφκελν πνπ θάιπςε ηδενινγηθά ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηθφ θαη αληηθηιειεχζεξν, γεληθά, ραξαθηήξα ηνπ θαζεζηψηνο ηεο «4εο Απγνχζηνπ». Οη εζηθέο αζηηθέο αμίεο πνπ ζπλνςίδνληαλ ζην γλσζηφ ηξίπηπρν «παηξίδα - ζξεζθεία - νηθνγέλεηα» θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ Νένπ Κξάηνπο, εκπινπηίζηεθαλ κε ηηο αξρέο πνπ πξέζβεπαλ νινθιεξσηηθέο ηδενινγίεο. Καηά ην παξάδεηγκα ηνπ Γ Ράτρ ε «4ε Απγνχζηνπ» απνηέιεζε ηνλ Τξίην Διιεληθό Πνιηηηζκό, κεηά ηνλ Χξπζό Αηώλα ηνπ Πεξηθιή θαη ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο λενιαίαο, κε θχξην ζηφρν ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο, ηελ εμχςσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ηελ αληίδξαζε θαηά ησλ απμαλφκελσλ ηάζεσλ «εθθπιηζκνχ». 10 Αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηελ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ θαζεζηψηνο γηα ηελ εζληθή «δηαθψηηζε» ηεο θνηλσλίαο ήηαλ, ειιείςεη καδηθνχ πνιηηηθνχ θνξέα, ε «Δζληθή Οξγάλσζηο Νενιαίαο» (ΔΟΝ). 11 ε αληίζεζε κε ηνλ ξηδνζπαζηηθό θαζηζκό («Radikalfaschismus») 12 πνπ εθπξνζσπνχζε ν Υίηιεξ, ν Μεηαμάο ππνζηήξημε έλαλ ζπληεξεηηθό θαζηζκό, θαζψο δελ πξνέηαμε θάπνην δφγκα πεξί «δσηηθνχ ρψξνπ» θαη δελ επεδίσμε ηελ βίαηε αθνκνίσζε ησλ εζληθψλ, γισζζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κενλνηήησλ ζηε Βφξεηα Διιάδα. Οη φπνηνη θαηαλαγθαζκνί επηβιήζεθαλ ζε βάξνο ησλ ιαβφθσλσλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία δελ νθείινληαλ ηφζν ζε αηηίεο «θπιεηηθήο ππεξνρήο», αιιά ζην φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κειινληηθά ηελ «5ε θάιιαγα» ηεο 8 ρεηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, βι. John V. Kofas, Authoritarianism in Greece. The Metaxas-Regime (New York 1983). 9 Σν θφκκα ησλ «Διεπζεξνθξφλσλ» ηδξχζεθε απφ ηνλ Μεηαμά ην Σν Ννέκβξην ηνπ 1922 δεκνζηεχζεθαλ νη πξνγξακκαηηθέο ηνπ ζέζεηο θαη εμαγγέιζεθε επίζεκα ε ζπγθξφηεζή ηνπ. Πήξε κέξνο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην κεζνπφιεκν. ηηο εθινγέο ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1926 θέξδηζε 54 έδξεο κε πνζνζηφ 15,78 % - ε κεγαιχηεξε εθινγηθή επηηπρία ηνπ. ηηο εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1936 θέξδηζε 7 έδξεο κε πνζνζηφ 3,94 %. ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο (απην)δηαιχζεθε φπσο θαη ηα ππφινηπα θφκκαηα. 10 Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει Andre Gerolymatos, Red Acropolis, Black Terror. The Greek Civil War and the Origins of Soviet-American Rivalry, (New York 2004), ζει Γηα ηελ ηδενινγία θαη ηνπο πξνπαγαλδηζηηθνχο κεραληζκνχο ηεο «4εο Απγνχζηνπ», βι. Μαξίλα Πεηξάθε, Ο κύζνο ηνπ Μεηαμά. Γηθηαηνξία θαη πξνπαγάλδα ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2006). 12 Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ γεξκαλφ ηζηνξηθφ Ernst Nolte γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ ζην πιαίζην ησλ θαζηζηηθψλ θηλεκάησλ. Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche (München ).

4 Βνπιγαξίαο. 13 Γεληθά, ην θαζεζηψο ηεο «4εο Απγνχζηνπ» είρε ζπληεξεηηθφ, θαη φρη επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ζηεξίρζεθε ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο, ζηξαηησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ειίη. 14 Ζ πεξηζσξηνπνίεζε, σζηφζν, ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ πνπ πξνθάιεζε, ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ θπζηθή απψιεηα θνξπθαίσλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ (φπσο ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Παλαγηψηε Σζαιδάξε), ζα είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην εγγχο κέιινλ. Παξά ηηο ζπλερείο πξνπαγαλδηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηα κέζα πνπ θαηέβαιε, ε κεηαμηθή δηθηαηνξία δελ θιεξνδφηεζε κηα λέα ζπιινγηθή πνιηηηθή ηαπηφηεηα κε αληηθνηλνβνπιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πεξηνξηζκέλε ρξνληθά δηάξθεηα ηεο θαη ε απνπζία ηζρπξψλ ιατθψλ εξεηζκάησλ δελ επέηξεςαλ ηελ θαηαζθεπή κηαο κπζηθήο θνηλφηεηαο (θάηη αληίζηνηρν κε ηελ εζληθνζνζηαιηζηηθή «Volksgemeinschaft» ηνπ Γ Ράτρ). Χο ηδενινγηθή «παξαθαηαζήθε» ηεο, φκσο, άθεζε ηνλ αληηθνκκνπληζκφ, ν νπνίνο ζα απνηεινχζε ηνλ ππξήλα ηεο εζληθφθξνλεο ηαπηφηεηαο ζηελ θαηνρή αιιά θαη κεηαπνιεκηθά. Η καηοσική πεπίοδορ ( ) Ζ ηξηπιή θαηνρή απφ ηα γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη βνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα ( ), πνπ νδήγεζε ζηελ απψιεηα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ηελ απνζάζξσζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο αιιά θαη ζηελ θαηάξξξεπζε ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, κε ζπλέπεηα ηε θπγή ηνπ βαζηιηά θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, πξνθάιεζε έλα νδπλεξφ θελφ πνιηηηθήο εμνπζίαο, ην νπνίν έζπεπζαλ λα θαιχςνπλ, ιφγσ ηεο δπζρεξήο ζέζεο ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ηψξα ν παιαηόο πνιηηηθόο θόζκνο, λένη παξάγνληεο - ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ππφζεζε ηεο έλνπιεο (θαη κε) αληίζηαζεο θαηά ησλ μέλσλ θαηαθηεηψλ. Μηα ζεηξά απφ νξγαλψζεηο θαη πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ -θπξίσο βεληδειηθήο πξνέιεπζεο- έζεζαλ εθ λένπ ην πνιηηεηαθφ δήηεκα, δειαδή αλ ε Διιάδα ζα έπξεπε λα απνθηήζεη κνλαξρηθφ ή δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ελψ νξηζκέλα ξηδνζπαζηηθφηεξα, «ζνζηαιίδνπζα» ζηνηρεία πνπ θηλήζεθαλ ζηηο παξπθέο ηνπ, φπσο ε λεαληθή νκάδα ηνπ δηαθεθξηκέλνπ δηαλννχκελνπ-πνιηηηθνχ θαη θαζεγεηή Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, έζεζαλ θαη δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο. 15 Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηνρή βξήθε ηνλ αζηηθό θόζκν δηαηξεκέλν ζε βεληδειηθνχο θαη αληηβεληδειηθνχο - παξά ηελ δπζάξεζηε εκπεηξία ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Ζ δηαηξεηηθή απηή ηνκή αληαλαθινχζε ή θαη ζπληεξνχζε αθφκε, ζε ζπλζήθεο κάιηζηα μέλεο ζηξαηησηηθήο θαηνρήο, ηα εκθπιηνπνιεκηθά πάζε ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ. Ο ζρεκαηηζκφο 13 Close, Conservatism, ζει Όπ. πξ., ζει Υάγθελ Φιάηζεξ, Σηέκκα θαη Σβάζηηθα. Ζ Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο , ηφκ. 1 (Αζήλα ρ.ρ.), ζει

5 «θηινγεξκαληθψλ» θπβεξλήζεσλ ζηελ Αζήλα (Γεσξγίνπ Σζνιάθνγινπ, Κσλζηαληίλνπ Λνγνζεηφπνπινπ, Ησάλλε Ράιιε) θαη εμφξηζησλ θπβεξλήζεσλ ζην Κάτξν (Δκκαλνπήι Σζνπδεξνχ, νθνθιή Βεληδέινπ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ), νη νπνίεο δηεθδηθνχζαλ ην απνθιεηζηηθφ κνλνπψιην ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ έζλνπο θαη αζπάδνληαλ σο έλα βαζκφ ηηο ίδηεο ζπληεξεηηθέο ηδέεο 16, επέηεηλε ηε ζχγρηζε θαη φμπλε πεξηζζφηεξν ηηο ήδε ππάξρνπζεο αληηζέζεηο. Δπίζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν αζηηθψλ παξαηάμεσλ εθδειψζεθαλ έληνλεο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πνιηηεηαθφ δήηεκα: ηελ βεληδειηθή εθπξνζσπνχζαλ νη Θεκηζηνθιήο νθνχιεο, νθνθιήο Βεληδέινο θαη Γεψξγηνο Παπαλδξένπ. ηελ αληηβεληδειηθή μερψξηδαλ νη Κσλζηαληίλνο Σζαιδάξεο, Ησάλλεο Ράιιεο, Γεψξγηνο ηξάηνο, Ησάλλεο Θενηφθεο θαη Πεξηθιήο Ράιιεο. Με εμαίξεζε ηνλ ηειεπηαίν νη ππφινηπνη ηάρζεθαλ ππέξ ηεο βαζηιείαο. 17 Ζ δήισζε ζηήξημεο πνιιψλ αζηψλ πνιηηηθψλ (π.ρ. ησλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, Γεσξγίνπ Μφδε, ηέθαλνπ ηεθαλφπνπινπ, Νίθνπ Σδεξκηά θιπ.) πξνο ηελ θπβέξλεζε Σζνιάθνγινπ ην Μάτν ηνπ αληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθά (ππφ ηελ επίδξαζε θαη ησλ πνιεκηθψλ εμειίμεσλ) απφ ηε ζπκπαξάζηαζε πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ πξψτκε θάζε ηεο θαηνρήο απνηέιεζε γηα ηα αζηηθά θφκκαηα, ή θαιχηεξα, γηα ηηο απνδπλακσκέλεο εγεζίεο ηνπο, κηα δχζθνιε πεξίνδν αλαπξνζαξκνγήο. Με εμαίξεζε ηνλ θηιειεχζεξν Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν θαη ηνλ ηδξπηή ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο» Γεψξγην Παπαλδξένπ πνπ είραλ επηθξνηήζεη ηελ ηδέα ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο, νη ππφινηπνη πνιηηηθνί αξρεγνί, αλ θαη δελ ηαπηίζηεθαλ κε ηηο επηινγέο ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ, παξέκεηλαλ δχζπηζηνη, επηθπιαθηηθνί σο θαη θαλεξά ερζξηθνί απέλαληη ζε θάζε έλνπιε αληηζηαζηαθή ελέξγεηα θαη απέξξηςαλ ηηο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ «Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ» (ΔΑΜ). 19 Ζ κνλαδηθή αμηνκλεκφλεπηε θίλεζε ηνπο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ (θαη φρη κφλν) ρψξνπ, ήηαλ ε ππνγξαθή ελφο αληηκνλαξρηθνχ πξσηφθνιινπ ζηηο 30 Μαξηίνπ ε θίλεζε απηή δελ ζπλέβαιε φκσο ζηελ ζθπξειάηεζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο «εθ ησλ άλσ». 20 Δπίζεο ε ίδξπζε αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ, κε θπξηφηεξεο απφ απηέο ηνλ «Δζληθφ Γεκνθξαηηθφ Διιεληθφ χλδεζκν» (ΔΓΔ) ππφ ηελ εγεζία ηνπ απφηαθηνπ ζπληαγκαηάξρε Ναπνιένληα Εέξβα ζηα νξεηλά ηεο Ζπείξνπ, ην «5/42 χληαγκα Δπδψλσλ» ηνπ ζπληαγκαηάξρε Γεκήηξηνπ Φαξξνχ ζηε Ρνχκειε θαη ηελ αληηβνπιγαξηθή θίλεζε ησλ 16 Close, Conservatism, ζει Mavrogordatos, The 1940s, ζει π. Β. Μαξθεδίλε, Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ( ), ηφκ. 1 (Αζήλα 1994), ζει Hagen Fleischer, The National Liberation Front (EAM), A Reassessment, ζην Greece at the Crossroads, ζει Mark Mazower, Inside Hitler s Greece. The Experience of Occupation, (New Haven-London 1993), ζει Φιάηζεξ, Σηέκκα, ηφκ. 1, ζει

6 «Τπεξαζπηζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο» (ΤΒΔ) ζηε Μαθεδνλία, επαλέθεξε δπλακηθά ζην πξνζθήλην ην ξφιν ησλ απφηαθησλ (βεληδειηθψλ) αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ, έδσζε ηελ επθαηξία ζε άγλσζηα κέρξη ηφηε θαη ηθαλά πξφζσπα λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηα θαηνρηθά δξψκελα θαη πξφζζεζε κηα αθφκε δηαίξεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, θαζψο ν (βεληδεινγελήο) αληηζηαζηαθφο παξάγνληαο, θπξίσο ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ, ακθηζβήηεζε ηε λνκηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ Αζήλα θαη ην Κάτξν θαη βξέζεθε ζπγρξφλσο ζε δηάζηαζε απφςεσλ κε ηνλ πνιηηηθό θόζκν, κε ζεηηθή ζπλέπεηα ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ απφ ην πξνπνιεκηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο. 21 Δμαηηίαο ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, ε πνιηηηθή απηή ρεηξαθέηεζε δελ ζα είρε ζπλέρεηα. Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο ρανηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε, επλφεζαλ ηελ εληππσζηαθή άλνδν ηνπ παξάλνκνπ ΚΚΔ, ην νπνίν θαηάθεξε λα αλαπηχμεη έληνλε θνηλσληθή δξάζε, λα ζπγθξνηήζεη έλα καδηθφ αληηζηαζηαθφ θνξέα, ην ΔΑΜ, θαη λα ηδξχζεη κηα ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ηνλ «Διιεληθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ» (ΔΛΑ). Οη επαλαζηαηηθέο θηινδνμίεο ηνπ ΚΚΔ, πνπ δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ, ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ θξάηνπο, έζεζαλ, φκσο, ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ αζηηθνύ θόζκνπ θαη ησλ κε θνκκνπληζηηθψλ αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ θαη ζπζπείξσζαλ βαζκηαία ελαληίνλ ηνπ έλα αλνκνηνγελέο πνιηηηθά ζηξαηφπεδν: απηφ πεξηιάκβαλε ζε γεληθέο γξακκέο ηφζν ηηο ερζξηθέο πξνο ηνλ Άμνλα δπλάκεηο, δειαδή ηελ εμφξηζηε θπβέξλεζε, ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζηξαηησηηθέο ειίη (θφκκαηα, Δθθιεζία, αμησκαηηθνί) θαη ηα έλνπια αληηζηαζηαθά θηλήκαηα ησλ εζληθηζηώλ (ΔΓΔ, «5/42», ΤΒΔ/ΠΑΟ), φζν θαη εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε ηηο γεξκαληθέο αξρέο (θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο, Αζηπλνκία θαη Υσξνθπιαθή, Σάγκαηα Αζθαιείαο, ΔΔ θιπ.) θαη ήηαλ άθξσο ερζξηθά δηαθείκελεο ζην πηζαλφ ελδερφκελν κηαο θνκκνπληζηηθήο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο. 22 Δμαίξεζε απνηέιεζαλ νη έλνπιεο ζιαβφθσλεο, βιαρφθσλεο θαη αιβαλφθσλεο «δσζίινγεο» απηνλνκηζηηθέο νκάδεο ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη νη κηθξέο αξηζκεηηθά θαη αζήκαληεο πνιηηηθά «εζληθνζνζηαιηζηηθέο» νξγαλψζεηο (φπσο ε ΔΠΟ) πνπ ππνζηήξηδαλ ηε «Νέα Σάμε». Με κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ Γεψξγην Μεξθνπξίνπ πνπ αλέιαβε δηεπζπληήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζηνπο Έιιελεο «εζληθνζνζηαιηζηέο» δελ παξαρσξήζεθαλ απφ ηνπο 21 C.M. Woodhouse, The Struggle for Greece (London 2002), ζει ρεηηθά κε ηηο γεξκαληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ζχκπηεμε ελφο αληηθνκκνπληζηηθνχ κεηψπνπ, βι. Richter, Revolution, ζει

7 Γεξκαλνχο δηνηθεηηθέο επζχλεο, αθνχ δελ δηέζεηαλ καδηθή βάζε, ήηαλ αλππφιεπηνη πνιηηηθά θαη είραλ ειάρηζηε θνηλσληθή επηξξνή. 23 Παξά ηηο φπνηεο (ζεκαληηθέο) δηαθνξέο ε πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηνλ πνιηηηθό θόζκν, ηηο εζληθηζηηθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαη ην δσζηινγηθό ζηξαηφπεδν θαηέζηε, ππφ ηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε, δπλαηή ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ν έκπεηξνο πνιηηηθφο ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο» θαη ηξίηνο θαηά ζεηξά θαηνρηθφο Πξσζππνπξγφο Ησάλλεο Ράιιεο, γφλνο γλσζηήο πνιηηηθήο νηθνγέλεηαο. ην δηάζηεκα ηεο θπβεξλεηηθήο ηνπ ζεηείαο (Απξίιηνο Οθηψβξηνο 1944) ν Ράιιεο έζεζε ζαλ ζηφρν ηνπ ηελ ππεξάζπηζε ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο ελάληη ζην ΚΚΔ κέρξη ηελ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Αζήλα. 24 Ο ζηφρνο απηφο, δειαδή ε νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ θαηνρή ζηελ απειεπζέξσζε, είρε επξεία απήρεζε ζηνλ αληηεακηθφ ρψξν θαη θάιπςε ηδενινγηθά έλα εηεξνγελέο πνιηηηθά θάζκα. Υάξηο ζηηο επαθέο ηνπ κε πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο (Θεφδσξνο Πάγθαινο, ηπιηαλφο Γνλαηάο) έβαιε ηα ζεκέιηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο αληηθνκκνπληζηηθήο ελφηεηαο ζηε θαηερφκελε ρψξα. Χο έλνπιε έθθξαζε ηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο, ηα νπνία -ζηελ ηδξπηηθή ηνπο θάζε ηνπιάρηζηνλ- ζηειερψζεθαλ απφ βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο (νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαλ απφ ηηο αληαξηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εζληθηζηώλ πνπ είρε δηαιχζεη βίαηα ν ΔΛΑ). 25 Δπεηδή ν Ράιιεο είρε έλα θαη κνλαδηθφ ζθνπφ, ζεσξνχζε ηε θπβέξλεζε ηνπ σο κεηαβαηηθή, αλαγλσξίδνληαο εκκέζσο πιήλ ζαθψο ηε λνκηκφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν εμφξηζην ζηξαηφπεδν απφ ηε πιεπξά ηνπ θαηλφηαλ πσο θαηαλννχζε ηα θίλεηξα ηνπ Ράιιε, παξά ηελ επίζεκε απνθήξπμε ηνπ. Ζ ζηαδηαθή πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1943, κεηά ηελ έλνπιε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ ΔΛΑ θαη ησλ ππνινίπσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ (θπξίσο ηνπ ΔΓΔ) - αληηπαξάζεζε πνπ γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπ ΔΑΜ επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» (ππφ ηελ αδηακθηζβήηεηε επηξξνή θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο γεξκαληθήο δηραζηηθήο πξνπαγάλδαο) θαη επέδξαζε ζπζπεηξσηηθά ζην αζηηθφ ζηξαηφπεδν. ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν πξέπεη κάιινλ λα αλαδεηεζνχλ νη ξίδεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εζληθφθξνλεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ εζληθνθξνζχλε φκσο (ε νπνία δελ εθπξνζσπήζεθε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα ή 23 Close, Conservatism, ζει Μαξθεδίλε, Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία, ζει Close, Conservatism, ζει Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηάιπζε ηνπ «5/42 πληάγκαηνο Δπδψλσλ» ηνπ ζπληαγκαηάξρε Φαξξνχ ηνλ Απξίιην ηνπ Έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ν ινραγφο Δπζχκηνο Γεδνχζεο, θαζψο θαη άιια κέιε ηεο αληαξηηθήο νκάδαο ηνπ θαηέθπγαλ ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο ζηελ Πάηξα. Μαξθεδίλε, Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία, ζει. 290.

8 ζηξαηησηηθφ θνξέα) δελ νδήγεζε ζε πνιηηηθή ζχγθιηζε ησλ αληηεακηθψλ δπλάκεσλ, αθνχ νη κε θνκκνπληζηηθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαηεγνξνχζαλ επίζεκα ηε θπβέξλεζε Ράιιε σο «πξνδνηηθή» θαη απέξξηπηαλ θάζε ηδέα ζχκπιεπζεο κε ηνπο έλνπινπο αληηθνκκνπληζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ ππέζαιπαλ νη Γεξκαλνί. Ζ εζληθνθξνζχλε απέθηεζε σζηφζν ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο «ζάξθα θαη νζηά», ιεηηνπξγψληαο ελνπνηεηηθά σο ην αληίπαιν δένο ηνπ ΔΑΜ θαη γεληθφηεξα ηεο αξηζηεξάο (ρσξίο λα παξαβιέπεηαη βέβαηα ην γεγνλφο φηη κηα αληίζηνηρε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζπιινγηθήο, «αληηθαζηζηηθήο» απηή ηε θνξά, ηαπηφηεηαο ήηαλ παξάιιεια ζε εμέιημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΜ, ζηελ νπνία δελ είραλ ζέζε νη «δσζίινγνη» θαη άιινη «ερζξνί ηνπ ιανχ», φινη εθείλνη δειαδή πνπ ην ΔΑΜ έθξηλε φηη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο θνηλσλίαο πνπ επαγγέιινληαλ). Απφ εθείλε ηε ζηηγκή δχν θφζκνη ζα ζπγθξνχνληαλ: ηεο επαλάζηαζεο θαη ηεο αληεπαλάζηαζεο, κε θχξην δηαθχβεπκα ηελ αλαηξνπή ή φρη ησλ πξνπνιεκηθψλ δνκψλ εμνπζίαο. Έλαο λένο δηραζκφο, πνιχ πην επηθίλδπλνο απηή ηε θνξά, βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ. ε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπφιεκνπ ε εζληθνθξνζχλε δελ ηαπηίζηεθε κε ηηο ηηο αμίεο κηαο κνλαδηθήο παξάηαμεο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο αληηβεληδειηθήο, αιιά δηαπέξαζε ηα θαηεζηεκέλα πνιηηηθά πξφηππα θαη απεπζχλζεθε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο θνηλσλίαο, μεπεξλψληαο ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ηνπ παξειζφληνο θαη άξνληαο ελ κέξεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ, κε απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή ππνβάζκηζε ζηελ παξνχζα ζηηγκή ηνπ πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο. Γελ πεξηνξίζηεθε ζηελ εχλνηα ησλ πινπζηφηεξσλ αζηηθψλ ηάμεσλ, αιιά βξήθε έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο θαη ζηα θησρφηεξα ιατθά ζηξψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζηάζε ηνπ ηνπξθφθσλνπ πξνζθπγηθνχ ζηνηρείνπ ζηε Μαθεδνλία. 26 Σν βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ήηαλ ν αληηθνκκνπληζκφο, δειαδή ε αληίζεζε πξνο ην ΔΑΜ ε έιιεηςε φκσο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθήο (ζεηηθήο) πνιηηηθήο πξφηαζεο ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλέο. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη δελ εθπξνζσπνχζε έλα ζπκπαγέο πνιηηηθά ξεχκα. Δμάιινπ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο βξηζθφηαλ ζηελ εμνξία. Θεηηθφ πξφζεκν ζηελ ηδενινγία ηεο απέθηεζε, φηαλ δηαπίζησζε ηελ «αδηαθνξία» ηνπ ΔΑΜ γηα ηα εζληθά δεηήκαηα θαη ζνξπβήζεθε απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ Διιήλσλ θνκκνπληζηψλ κε ηνπο Αιβαλνχο, Γηνπγθνζιάβνπο θαη Βνχιγαξνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζηε Μαθεδνλία. Ζ αλαβίσζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, απνηέιεζε θαίξην ζεκείν δηαθνξνπνηήζεσο ηεο εζληθνθξνζχλεο απφ ην ΔΑΜ. Ζ έλσζε κε ηα Γσδεθάλλεζα, ε 26 Όπνπ ε ηαχηηζε κε ην αληηθνκκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν απνδείρζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηαπνιεκηθή θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Βι. ζρεηηθά Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γηαζαζίλ Μηιέη. Εήησ ην Έζλνο. Πξνζθπγηά, Καηνρή θαη Δκθύιηνο: Δζλνηηθή ηαπηόηεηα θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ηνπξθόθσλνπο ειιελνξζόδνμνπο ηνπ Γπηηθνύ Πόληνπ (Ζξάθιεην 2001).

9 απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ε εδαθηθή επέθηαζε ζε βάξνο ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ νη επίζεκνη ζηφρνη ησλ εζληθηζηώλ. 27 Γηα επλφεηνπο ιφγνπο δελ αλαθέξνληαλ ε Κχπξνο. Σηο παξαπάλσ εδαθηθέο αμηψζεηο είρε ζπκπεξηιάβεη θαη ε εμφξηζηε θπβέξλεζε ζηνλ θαηάινγν ησλ επίζεκσλ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ ηεο, ελψ θαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ είρε εγείξεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1943 εδαθηθέο αμηψζεηο γηα ηελ Βφξεηα Ήπεηξν θαη είρε ηαρζεί ππέξ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαξξχζκηζεο ησλ ειιελν-βνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ - ζε κηα πξνζπάζεηα ηεο λα αληηδξάζεη, ρσξίο φκσο κεγάιε επηηπρία, ζηελ κνλνπψιεζε ησλ εζληθψλ δεηεκάησλ απφ ηνπο εζληθηζηέο. 28 Ηδηαίηεξα ην καθεδνληθφ δήηεκα απεδείρζε ε «αρίιιεηνο πηέξλα» ηνπ ΚΚΔ θαη πξνζέδσζε ζηελ ηαπηφηεηα ηεο εζληθνθξνζχλεο (θπζηθά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε Βφξεηα Διιάδα) κηα ηνπηθή «καθεδνληθή ρξνηά». Ζ εθπιήξσζε ησλ «εζληθψλ πφζσλ» ήηαλ πιένλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο εζληθφθξνλεο ζηελ θαηερφκελε Διιάδα θαη ηελ εμνξία. Μεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο Ράιιε ζηελ Αζήλα, έλα άιιν γεγνλφο επεξέαζε θαηαιπηηθά ηελ πνξεία δηακφξθσζεο ηεο εζληθφθξνλεο ηαπηφηεηαο: ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ σο Πξσζππνπξγνχ ηεο εμφξηζηεο θπβέξλεζεο ηνλ Απξίιην ηνπ Ο Παπαλδξένπ είρε παξακείλεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζηελ Διιάδα θαη γλψξηδε πνιχ θαιά ηελ θαηνρηθή πξαγκαηηθφηεηα. ην ζπλέδξην ηνπ Ληβάλνπ (17-20 Μαΐνπ 1944), ζην νπνίν πήξαλ κέξνο απεζηαικέλνη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καΐξνπ, φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ θπξηνηέξσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ (ΔΑΜ/ΔΛΑ, ΔΓΔ, ΔΚΚΑ, «Δζληθή Γξάζε») θαη ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζθηά ηεο δνινθνλίαο ηνπ ζπληαγκαηάξρε Φαξξνχ θαη ησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ απφ ηνλ ΔΛΑ, ν λένο Πξσζππνπξγφο εμέθξαζε κε ηελ νκηιία ηνπ ηηο ζέζεηο ηνπ εζληθφθξνλνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηφληζε ζε απηή ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο εζληθνχ ζηξαηνχ. 29 Όζν πιεζίαδε ην ηέινο ηεο θαηνρήο, ε εμφξηζηε θπβέξλεζε κεηαβαιφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε πφιν έιμεο ησλ απαληαρνχ εζληθηζηώλ ζηελ Διιάδα. Ζ θπβέξλεζε Ράιιε, αλ θαη απαμησκέλε ιφγσ ηεο απφιπηεο εμάξηεζεο ηεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηεο νινθάλεξεο αδπλακίαο ηεο λα βειηηψζεη θάπσο ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, θξηλφηαλ απφ αξθεηνχο εζληθφθξνλεο σο απαξαίηεηε, επεηδή δηέζεηε θαηά ηα θαηλφκελα ηε κνλαδηθή έλνπιε δχλακε πνπ ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ην ελδερφκελν κηαο ζηξαηησηηθήο απφπεηξαο ηνπ ΚΚΔ λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ πκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ: ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο. 27 Φιάηζεξ, Σηέκκα, ηφκ. 2, ζει Fleischer, EAM, ζει Richter, Revolution, ζει. 433.

10 Η πεπίοδορ ηος εμθςλίος ( ) ηε δηάξθεηα ηνπ θπξίσο εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ε ζπλνρή ηεο εζληθφθξνλαο παξάηαμεο, ε νπνία βξηζθφηαλ πιένλ ζε ζέζεο ππεξνρήο, ζθπξειαηήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε κλήκε ησλ νκήξσλ ησλ Γεθεκβξηαλώλ, φηαλ εθαηνληάδεο πνιίηεο ηεο Αζήλαο βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ θξνλεκάησλ (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αλήθαλ ζε εχπνξεο νηθνγέλεηεο) απήρζεζαλ απφ ηνλ ΔΛΑ θαη κεηαθέξζεθαλ ππφ άζιηεο ζπλζήθεο εθηφο Αηηηθήο. 30 Ζ εζληθνθξνζχλε είρε ηψξα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ βνήζεηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, αξρηθά, θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αξγφηεξα. Πεξηιάκβαλε ηφζν ηα θφκκαηα ηεο δεμηάο, φζν θαη ηα θφκκαηα ηνπ θέληξνπ. Ζ θαηνρή είρε δξνκνινγήζεη κάιηζηα θαη ηελ ζπκπφξεπζε βεληδειηθψλ ζηξαηησηηθψλ κε πνιηηηθέο θηινδνμίεο, φπσο ηνπ Γνλαηά θαη ηνπ Εέξβα, κε ην θηινβαζηιηθφ ζηξαηφπεδν. Σα θφκκαηα πνπ ίδξπζαλ, νη «Δζληθνί Φηιειεχζεξνη» ζηε πξψηε πεξίπησζε, θαη ην «Δζληθφ Κφκκα» ζηε δεχηεξε, ζεκαηνδνηνχζαλ νπζηαζηηθά ηελ ζπκθηιίσζε κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ. Δλφςεη ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» εμάιινπ εληάρζεθαλ ζησπεξά ζην εζληθφθξνλν ζηξαηφπεδν θαη πξψελ ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, φπσο ζηειέρε ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο. 31 Με ην πξφζρεκα ηνπ αγψλα θαηά ηνπ θνκκνπληζκνχ πξψελ κέιε αληηθνκκνπληζηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ηεο «Υ», ζπγθξφηεζαλ παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο -ζπλεπεία θαη ηεο έιιεηςεο ηθαλψλ θαη πεηζαξρεκέλσλ ζηελ θπβέξλεζε ζσκάησλ αζθαιείαο- θαη επηδφζεθαλ ζε δησγκνχο αξηζηεξψλ πνιηηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εζληθνθξνζχλε ζπλέβαιιε ζηελ λνκηκνπνίεζε (ελ κέξεη) ηνπ δσζηινγηζκνύ θαη ζηελ εζηθή απνθαηάζηαζε δσζίινγσλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε. 32 Ζ βαζηθή πνιηηηθή ζπληζηψζα ηεο εζληθνθξνζχλεο ήηαλ πάιη, ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ην «Λατθφ Κφκκα», πνπ επαληδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945 θαη είρε ηελ πξσηνβνπιία ζηελ ίδξπζε ηεο «Ζλσκέλεο Παξάηαμηο Δζληθνθξφλσλ». Απφ ηελ άιιε, ε «Δζληθή Πνιηηηθή Έλσζηο» ησλ Βεληδέινπ, Καλειιφπνπινπ θαη Παπαλδξένπ ζπλέπιεπζε καδί ηεο ζην δήηεκα ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ αιιά ηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε ζην δήηεκα ηεο βαζηιείαο. 33 Με ην δεκνςήθηζκα ηεο 1εο επηεκβξίνπ 1946 (68,4 % ησλ εθινγέσλ ςήθηζαλ ππέξ ηεο κνλαξρίαο) θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ Γεσξγίνπ Β ε εζληθνθξνζχλε απέθηεζε ην αλαγθαίν εζληθφ ζχκβνιν πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο ελφηεηαο. Γηα ηνπο βαζηιφθξνλεο ν ζξφλνο απνηέιεζε ην θχξην αλάρσκα ζηηο επεθηαηηθέο δηαζέζεηο ηνπ «ζιαβνθνκκνπληζκνχ». Με ηελ 30 Woodhouse, Struggle, ζει Close, Conservatism, ζει Richter, Revolution, ζει Mavrogordatos, The 1940s, ζει Κσλζηαληίλα Α. Μπφηζηνπ, Μηα «πχξξεηνο» λίθε: ε δηάβξσζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο κέζσ ηνπ Δκθπιίνπ, ζην Βαζίιεο Κ. Γνχλαξεο, ηάζεο Ν. Καιχβαο, Ησάλλεο Γ. ηεθαλίδεο (επηκ.), Αλνξζόδνμνη πόιεκνη. Μαθεδνλία, Δκθύιηνο, Κύπξνο (Αζήλα 2010), ζει. 337.

11 ζπγθξφηεζε ηεο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο ην επηέκβξην ηνπ 1947 ππφ ηελ πξσζππνπξγία ηνπ νθνχιε, ηνλ εζληθό δηραζκό δηαδέρζεθε θαη ηππηθά ην δίπνιν θνκκνπληζκφο-αληηθνκκνπληζκφο. Δπεηδή ην ΚΚΔ ηαπηίζηεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, ιφγσ ηεο ηδενινγηθήο ηνπ ζπγγέλεηαο θαη «εμάξηεζεο» απφ ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, κε ηνλ «ζιαβηθφ θίλδπλν», ε εκθπιηνπνιεκηθή αληηπαξάζεζε έιαβε ραξαθηεξηζηηθά αγψλα θπιεηηθήο επηβίσζεο απέλαληη ζηνλ πξναηψλην «εμσηεξηθφ ερζξφ». Αθνχ δέρηεθε πξψηα ηελ «χπνπιε» επίζεζε ησλ «θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα», ε «κηθξή» Διιάδα ήηαλ ηψξα αληηκέησπε κε ηνλ «ζνβηεηηθφ ηκπεξηαιηζκφ» - απηή ε εξκελεία αθνπγφηαλ απφ ηα ρείιε πνιιψλ επηζήκσλ. 34 Ο αληηθνκκνπληζκφο θαη ν «απφ βνξξά θίλδπλνο» ήηαλ νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, ζχκθσλα κε ην ηδενινγηθφ νπινζηάζην ηεο εζληθνθξνζχλεο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηαχηηζε ηνπ «εζσηεξηθνχ» κε ηνλ «εμσηεξηθφ ερζξφ» λνκηκνπνηήζεθε θαη απφ ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ησλ θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ-δνξπθφξσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα Βαιθάληα ζε βάξνο ηεο Διιεληθήο Μαθεδνλίαο θαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζηεξίμνπλ ην αληάξηηθν θίλεκα ηνπ ΚΚΔ. Ο πνιηηηθόο θόζκνο ζηελ Αζήλα είρε θάζε ιφγν λα θνβάηαη φηη ε επηθξάηεζε ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο» (ΓΔ) ζα ζπλνδεπφηαλ φρη κφλν απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, αιιά θαη απφ ηελ νξηζηηθή απψιεηα εζληθνχ εδάθνπο. Ο - βάζηκνο- απηφο θφβνο ηξνθνδνηνχληαλ θαη απφ ηηο εθηαιηηθέο κλήκεο πνπ είρε θιεξνδνηήζεη ε γεξκαληθή θαη, θπξίσο, ε βνπιγαξηθή θαηνρή ζηε Μαθεδνλία. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε δηάθνξεο νκηιίεο θαη άξζξα ηεο επνρήο γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ παξαδνζηαθή αληηπαιφηεηα κεηαμχ Διιεληζκνχ θαη Παλζιαβηζκνχ, φπνπ ν Διιεληζκφο ζπκβφιηδε ην αξραηνιιεληθφ δεκνθξαηηθφ πλεχκα, ελψ ν Παλζιαβηζκφο ηνλ ζνβηεηηθφ νινθιεξσηηζκφ. 35 Ζ ηαχηηζε ηνπ ηδενινγηθνχ κε ηνλ εζληθφ ερζξφ είρε απνηειέζεη επίζεο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ εθινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο» ην 1945/ Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο Διιάδαο σο «πξνθερσξεκέλν θπιάθην» ηνπ ειεύζεξνπ θόζκνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ δηεπθφιπλε θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εζληθνθξνζχλεο κε ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηνπ αλαδπφκελνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ θαη ηελ έληαμε ηεο, σο έλα βαζκφ, ζην ζχζηεκα αξρψλ θαη αμηψλ ησλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ - παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ. Δλψ ν κεγαινηδεαηηθόο εζληθηζκόο ππνρψξεζε θαη έραζε ηελ ζεκαζία πνπ είρε ζηελ θαηνρή (κε ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ ζηελ Κχπξν σζηφζν ζα αλαδσππξσλφηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη ζα εξρφηαλ ζε 34 Ήδε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1943 ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ είρε αλαθεξζεί ζε έλα κειινληηθφ δηπνιηθφ θφζκν, ζηνλ νπνίν ζα θπξηαξρνχζαλ ν «θνκκνπληζηηθφο παλζιαβηζκφο» θαη ην «θηιειεχζεξν αγγινζαμσληθφ» ζχζηεκα. Woodhouse, Struggle, ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει Μπφηζηνπ, Μηα «πχξξεηνο» λίθε, ζει

12 αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δηπνιηθνχ θφζκνπ), ν αληηθνκκνπληζκφο απνηέιεζε ηε ζεκέιηα ιίζν ηεο ηαπηφηεηαο ηεο. 37 ηελ δηάξθεηα ηνπ θπξίσο εκθπιίνπ εληνπίδεηαη επίζεο ε κάιινλ πξφζπκε ζπζηξάηεπζε ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ αγψλα ηνπ θξάηνπο θαηά ηνπ «άζενπ θνκκνπληζκνχ». Υάξε ζην ρξηζηηαληθφ θήξπγκα ηεο Δθθιεζίαο ε εζληθνθξνζχλε απέθηεζε θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Αο ζεκεησζεί φηη πνηέ δελ είρε απηνπξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο «πινπηνθξαηίαο». Ζ πξνζηαζία ησλ θησρφηεξσλ ιατθψλ ηάμεσλ δελ είρε απιά πξνπαγαλδηζηηθφ ραξαθηήξα, αιιά απνηεινχζε δηαθεξπγκέλε ζέζε ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο» ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ. Η μεηεμθςλιακή πεπίοδορ - ηο κπάηορ ηηρ εθνικοθποζύνηρ ( ) ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ( ) ε εζληθνθξνζχλε ππνδήισλε ηελ αθνζίσζε ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζεζκνχο ηεο βαζηιείαο, ηεο Δθθιεζίαο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο θαη ηελ αληίζεζε ζηηο «αλζειιεληθέο επηδηψμεηο» ηνπ ΚΚΔ θαη ησλ «ιάβσλ ζπκκάρσλ» ηνπ. 38 Ζ θάζνδνο ηνπ ζηξαηάξρε Αιέμαλδξνπ Παπάγνπ ζηνλ πνιηηηθφ ζηίβν θαη ε εθινγηθή λίθε ηνπ «Διιεληθνχ πλαγεξκνχ» ην 1952 ήηαλ ην θχθλεην άζκα ηεο εζληθνθξνζχλεο σο πνιπζπιιεθηηθήο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο, παξάιιεια κε ηελ εληππσζηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο (ηνπ θαηεμνρήλ εθπξνζψπνπ ησλ εζληθφθξνλσλ αμηψλ ζην κεζνπφιεκν). 39 ηηο εθινγέο απηέο ν Παπάγνο ππνζηεξίρζεθε ηφζν απφ ηνλ ππξίδσλα Μαξθεδίλε (ηνλ ηδξπηή ηνπ «Νένπ Κφκκαηνο»), ηνλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν θαη ηνλ ηέθαλν ηεθαλφπνπιν, φζν θαη απφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ. Γηα πξψηε θαη κνλαδηθή θνξά νη εθεκεξίδεο Βήκα, Δζηία θαη Καζεκεξηλή ππνζηήξημαλ ζην πξφζσπν ηνπ «ληθεηή ηνπ Γξάκκνπ» έλαλ θνηλφ ππνςήθην. ηελ επνρή ηεο πνιηηηθήο παληνδπλακίαο ηεο «Δζληθήο Ρηδνζπαζηηθήο Δλψζεσο» (ΔΡΔ), ε εζληθνθξνζχλε άξρηζε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ δεμηά παξάηαμε ε εζληθφθξνλε ηαπηφηεηα δελ ζα πεξηιάκβαλε πιένλ, εθηφο απφ ηνπο θνκκνπληζηέο, θαη ηνλ θεληξψν ρψξν. 40 Ζ θαξακαλιηθή ΔΡΔ ζα γηλφηαλ ν απνθιεηζηηθφο «ζεκαηνθχιαθαο ησλ εζληθψλ, δεκνθξαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ» θαη ζα εθπξνζσπνχζε ηε κηθξναζηηθή κεζαία ηάμε, δειαδή ηνπο «λνηθνθπξαίνπο» θαη φινπο ηνπο «ηίκηνπο» θαη «πγεηψο ζθεπηφκελνπο Έιιελεο», πξνζδίδνληαο ζηελ ηαπηφηεηα ηεο εζληθνθξνζχλεο κηα εζηθή θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ιατθά ραξαθηεξηζηηθά Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει Close, Conservatism, ζει Μπφηζηνπ, Μηα «πχξξεηνο» λίθε, ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει Όπ. πξ., ζει

13 Σελ εζληθνθξνζχλε, ηέινο, επηθαιέζηεθαλ νη ζπληαγκαηάξρεο ηεο «21εο Απξηιίνπ», κε ζθνπφ λα λνκηκνπνηήζνπλ πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο πνπ είραλ επηβάιιεη. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «4εο Απγνχζηνπ» ν αληηθνκκνπληζκφο απνηέιεζε ην άιινζη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη γέθπξα πξνζεηαηξηζκνχ ησλ εζληθφθξνλσλ πνιηηψλ. Ζ αληίζεζε ζην θαύιν παιαηνθνκκαηηθό θαζεζηώο θαη ε «αλαθάιπςε» κηαο λέαο ηδηαίηεξεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο, ήηαλ δχν λέα ζηνηρεία πνπ πξνζηέζεθαλ ζηνλ επίζεκν πξνπαγαλδηζηηθφ ιφγν ηεο εζληθνθξνζχλεο, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ «ηζηνξηθή» δηαρείξηζε ηεο «λίθεο ηνπ Γξάκκνπ». 42 Σν άδνμν ηέινο ηεο «Δζληθήο Δπαλάζηαζηο» επέθεξε θαη ην κνηξαίν ηέινο ηεο ηδενινγίαο ηεο. ηε κεηαπνιίηεπζε ε ζπληεξεηηθή παξάηαμε ζα αλαδεηνχζε λέα ηδενινγηθά πξφηππα θαη ζα πξνζάξκνδε ηηο πνιηηηθέο ηεο ζηηο θηιειεχζεξεο αμίεο ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ, δηεπξχλνληαο παξάιιεια ηα φξηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ηεο. 42 Οπ. πξ., ζει. 285.

14 Βιβλιογπαθία Close, David, Conservatism, authoritarianism and fascism in Greece, , ζην Martin Blinkhorn (ed.), Fascists and Conservatives. The radical right and the establishment in twentieth-century Europe (Routledge 1990), ζει Gerolymatos, Andre, Red Acropolis, Black Terror. The Greek Civil War and the Origins of Soviet-American Rivalry, (New York 2004). Kofas, John V., Authoritarianism in Greece. The Metaxas-Regime (New York 1983). Μαξαληδίδεο, Νίθνο, Γηαζαζίλ Μηιέη. Εήησ ην Έζλνο. Πξνζθπγηά, Καηνρή θαη Δκθύιηνο: Δζλνηηθή ηαπηόηεηα θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ηνπξθόθσλνπο ειιελνξζόδνμνπο ηνπ Γπηηθνύ Πόληνπ (Ζξάθιεην 2001). Μαξθεδίλε, π. Β., Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ( ), ηφκ. 1 (Αζήλα 1994). Mavrogordatos, George Th., The 1940s between past and future, ζην John O. Iatrides, Linda Wrigley (eds.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy (The Pennsylvania State University 1995), ζει Mazower, Mark, Inside Hitler s Greece. The Experience of Occupation, (New Haven-London 1993). Μπφηζηνπ, Κσλζηαληίλα Α., Μηα «πχξξεηνο» λίθε: ε δηάβξσζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο κέζσ ηνπ Δκθπιίνπ, ζην Βαζίιεο Κ. Γνχλαξεο, ηάζεο Ν. Καιχβαο, Ησάλλεο Γ. ηεθαλίδεο (επηκ.), Αλνξζόδνμνη πόιεκνη. Μαθεδνλία, Δκθύιηνο, Κύπξνο (Αζήλα 2010), ζει Nolte, Ernst, Der Faschismus in seiner Epoche (München5 2000). Παπαδεκεηξίνπ, Γέζπνηλα Η., Από ην ιαό ησλ λνκηκνθξόλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2006).

15 Πεηξάθε, Μαξίλα, Ο κύζνο ηνπ Μεηαμά. Γηθηαηνξία θαη πξνπαγάλδα ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2006). Richter, Heinz, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (Frankfurt am Main 1973). Φιάηζεξ, Υάγθελ, Σηέκκα θαη Σβάζηηθα. Ζ Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο , 2 ηφκ. (Αζήλα ρ.ρ.). Fleischer, Hagen, The National Liberation Front (EAM), A Reassessment, ζην John O. Iatrides, Linda Wrigley (eds.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy (The Pennsylvania State University 1995), ζει Woodhouse, C.M., The Struggle for Greece (London 2002).

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ.

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ. Κπξηαθή 25 επηέκβξε 2011 2 ει. ΔΝΘΔΣΖ ΔΚΓΟΖ: "ηα 70 ρξφληα απν ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ" ΗΣΟΡΗΑ ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ ηηο 27 ηνπ επηέκβξε ζπκπιεξψλνληαη 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, ηνπ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: Μεςογειακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πολιτικέσ, Οικονομικέσ και Διεθνείσ Σχέςεισ ςτη Μεςόγειο. Ονοματεπώνυμο: Καΰζερλή Ντουΰςάλ ΑΜ: 433Μ/2009017 Θέμα διπλωματικήσ εργαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων 1 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων ηελ εηζήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ πξψηηζηα ζηξαηεγηθά,

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ. ΑΓΗΚΗΑ zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΑΓΗΚΗΑ ΣΖ

ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ. ΑΓΗΚΗΑ zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΑΓΗΚΗΑ ΣΖ Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl ΑΓΗΚΗΑ zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ Γ. ΝΣΟΤΚΟ. Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Πνιηηηθή δπλακηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εζληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη παγθνζκηνπνίεζε Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο

ΠΔΣΡΟ Γ. ΝΣΟΤΚΟ. Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Πνιηηηθή δπλακηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εζληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη παγθνζκηνπνίεζε Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ΠΔΣΡΟ Γ. ΝΣΟΤΚΟ Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Πνιηηηθή δπλακηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εζληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη παγθνζκηνπνίεζε Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο GUTENBERG ΑΘΖΝΑ 2000 ηε κλήκε ηνπ Xξηζηφθνξνπ Σζαληνχια ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα