Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40"

Transcript

1 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κε ηελ ίδξπζε ηνπ «Κφκκαηνο ησλ Δζληθνθξφλσλ» ην 1913 ππφ ηελ αξρεγία ηνπ πνιηηεπηή ηεο Πάηξαο Γεκήηξηνπ Γνχλαξε. Σν 1920 κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθφ Κφκκα», κε επηθεθαιήο θαη πάιη ηνλ Γνχλαξε. Σν «Λατθφ Κφκκα» ππήξμε ε θαηεμνρήλ πνιηηηθή έθθξαζε ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, ε νπνία απνηέιεζε κηα απφ ηηο δχν βαζηθέο πνιηηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ. ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ εγγπήζεθε ηελ «έλλνκε πνιηηηθή θαη εζηθή ηάμε», πνπ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο είρε δηαζαιεπζεί επηθίλδπλα απφ ηα αιιεπάιιεια θηλήκαηα ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, ηδηαίηεξα ζηα έηε Γηα ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε ε έλλνηα ηεο λνκηκνθξνζχλεο ήηαλ παξάιιεια ζπλπθαζκέλε κε ην «δήηεκα ηνπ ζξφλνπ» θαη ηα «ιατθά δηθαηψκαηα». Ζ βαζηιεία ππεξαζπίζηεθε σο ε θαηαιιειφηεξε κνξθή πνιηηεχκαηνο, ελψ ε «κέζε αζηηθή ηάμε» ηαπηίζηεθε κε ην «ιαφ». ηνλ αληίπνδα βξηζθφηαλ ε βεληδειηθή παξάηαμε, κε θχξην εθπξφζσπν ηεο ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ε νπνία ζχκθσλα κε αληηβεληδειηθά έληππα επλννχζε ζην πνιηηηθφ πεδίν έλαλ «δεκνθξαηηθφ αλαξρηζκφ» θαη ζην νηθνλνκηθφ ηνλ «θεθαιαηνθξαηηζκφ», δειαδή ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο «κεγαιναζηηθήο ηάμεο». 1 Πνηνί ιφγνη θαη πνηέο αλάγθεο, φκσο, ζπλέηξεμαλ ψζηε νη πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο αμίεο κηαο παξάηαμεο λα απνθηήζνπλ θπξίαξρν λφεκα ζηελ θνηλσλία θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα απνηεινχζε κάιηζηα θαη επίζεκν θξαηηθφ ηδενιφγεκα; Ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 30 δηαθξίλνληαη νη πξψηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ, δειαδή ηελ ππέξβαζε ηνπ δηπφινπ βεληδειηζκφο-αληηβεληδειηζκφο, θαη ηελ ζπγθξφηεζε ελφο αζηηθνχ κεηψπνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ εθινγηθή άλνδν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο (ΚΚΔ) θαη ηηο νξγαλσκέλεο πηα δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαηψλ, ε θπβεξλεηηθή αζηάζεηα θαη ηα δηάθνξα ζηξαηησηηθά πξαμηθνπήκαηα θαη νη επεθηαηηθέο δαζέζεηο ηεο Ηηαιίαο ζηα Βαιθάληα είραλ πξνθαιέζεη έληνλεο αλεζπρίεο ζηηο ηζχλνπζεο ειίη αιιά θαη ζε ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνβιεκαηηδφηαλ απφ ηελ (άζθνπε) δηαηψληζε ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ θαη ηηο παιηλσδίεο 1 Γέζπνηλα Η. Παπαδεκεηξίνπ, Από ην ιαό ησλ λνκηκνθξόλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2006), ζει , 66,

2 ηνπ ΚΚΔ ζην καθεδνληθφ δήηεκα. 2 Αθξηβψο εθείλε ηελ πεξίνδν γίλεηαη ρξήζε, αλ θαη φρη επξεία, ησλ φξσλ «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο», πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί ε αζηηθή θαη αληηθνκκνπληζηηθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ, αλεμαξηήησο θνκκαηηθήο ηνπνζέηεζεο. 3 Ζ ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα Δζηία γηα παξάδεηγκα δηαηχπσζε ην αίηεκα γηα ππεξθνκκαηηθή ελφηεηα ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ, επεηδή νη δχν αληηκαρφκελεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο απνηεινχληαλ επί ην πιείζηνλ απφ «εζληθφθξνλεο πνιίηεο», πξνζεισκέλνπο ζην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα. 4 ε απηέο δελ αλήθαλ αθξαίεο εζληθηζηηθέο ή «εζληθνζνζηαιηζηηθέο» νξγαλψζεηο -φπσο ην «Δζληθφ νζηαιηζηηθφ Κφκκα» ηνπ Γεψξγηνπ Μεξθνπξίνπ, ε «Οξγάλσζηο Διιήλσλ Δζληθηζηψλ» (ΟΔΔ), ε «ηδεξά Δηξήλε» ηνπ Νηθφιανπ Νηθιάκπα, ε «Φηιηθή Δηαηξεία» ηνπ Σειέκαρνπ πλνδηλνχ, ε «Οξγάλσζηο ησλ Δζληθφθξνλσλ νζηαιηζηψλ» ηνπ Ηάθσβνπ Γηακαληφπνπινπ θαη ε ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο, ε αληηζεκηηηθή «Δζληθή Έλσζηο Διιάο» (ΔΔΔ) πνπ αξηζκνχζε ην κέιε-, νη νπνίεο θηλνχληαλ δίρσο ακθηβνιία εθηφο θνηλνβνπιεπηηθνχ-δεκνθξαηηθνχ ηφμνπ. 5 Αλ θαη δελ έιεηςαλ νη θσλέο πνπ πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηνλ «θίλδπλν κπνιζεβηθηζκνχ» ηεο ρψξαο, ν θαηεμνρήλ ερζξφο ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο παξέκεηλε ζηε δεθαεηία ηνπ 30 ν βεληδειηζκφο, ελίνηε ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ επίθιεζε ηεο «θνκκνπληζηηθήο απεηιήο» (βεληδεινθνκκνπληζκόο). 6 Σν απνηπρεκέλν βεληδειηθφ θίλεκα ηνπ 35 θαη ε παιηλφξζσζε εδξαίσζαλ ηε ζέζε ησλ αληηβεληδειηθψλ σο εγγπεηψλ ηεο «έλλνκεο ηάμεο» θαηά ηνπ βεληδεινθνκκνπληζκνύ. 7 Ζ ππεξάζπηζε ηεο «έλλνκεο ηάμεο» ζα απνηεινχζε ζηαζεξή αμία ηεο εζληθνθξνζχλεο ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ, φηαλ ε ζεσξεηηθή, ζην κεζνπφιεκν, απεηιή ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» δελ ζα είρε κφλν ξεηνξηθή ζεκαζία, αιιά ζα ζπληζηνχζε γηα ηνπο εθθξαζηέο ηεο πξαγκαηηθή απεηιή. Η πεπίοδορ ηηρ μεηαξικήρ δικηαηοπίαρ ( ) Σελ δεκφζηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ ηεξκάηηζε πξνζσξηλά ε δηθηαηνξία ηνπ (αληηβεληδειηθνχ) ζηξαηεγνχ Ησάλλε Μεηαμά. Σν θαζεζηψο ηεο «4εο Απγνχζηνπ» ( ) επέθεξε ζαλάζηκν πιήγκα ζηνπο ήδε εχζξαπζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο θαη πξνζάξκνζε -κε ηελ κάιινλ απξφζπκε ζηήξημε ηνπ βαζηιηά 2 Γηα ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην κεζνπφιεκν, βι. Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (Frankfurt am Main 1973), ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει. 15, Όπ. πξ., ζει Όπ. πξ., ζει. 86, 91, 97. David Close, Conservatism, authoritarianism and fascism in Greece, , ζην Martin Blinkhorn (ed.), Fascists and Conservatives. The radical right and the establishment in twentieth-century Europe (Routledge 1990), ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει George Th. Mavrogordatos, The 1940s between past and future, ζην John O. Iatrides, Linda Wrigley (eds.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy (The Pennsylvania State University 1995), ζει. 46.

3 Γεσξγίνπ Β - ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζηα δεδνκέλα ησλ απηαξρηθψλ θαη νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία. Έηζη απαγφξεπζε ηα πνιηηηθά θφκκαηα, θπιάθηζε ή εμφξηζε ηνπο ηδενινγηθνχο ηνπ αληηπάινπο -ηδηαίηεξα ηνπο θνκκνπληζηέο αιιά θαη θηιειεχζεξνπο- θαη αλέζηεηιιε ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ. Ο αληηθνκκνπληζκφο, ζεζκηθά νξγαλσκέλνο ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ηνπ ζηξαηεγνχ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ, έγηλε πιένλ ε επίζεκε θξαηηθή ηδενινγία. 8 Ο άιινηε επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο ησλ «Διεπζεξνθξφλσλ» 9 πξνζέδσζε ή θαιχηεξα επέβαιιε ζηνλ φξν «εζληθνθξνζχλε» έλα πεξηερφκελν πνπ θάιπςε ηδενινγηθά ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηθφ θαη αληηθηιειεχζεξν, γεληθά, ραξαθηήξα ηνπ θαζεζηψηνο ηεο «4εο Απγνχζηνπ». Οη εζηθέο αζηηθέο αμίεο πνπ ζπλνςίδνληαλ ζην γλσζηφ ηξίπηπρν «παηξίδα - ζξεζθεία - νηθνγέλεηα» θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ Νένπ Κξάηνπο, εκπινπηίζηεθαλ κε ηηο αξρέο πνπ πξέζβεπαλ νινθιεξσηηθέο ηδενινγίεο. Καηά ην παξάδεηγκα ηνπ Γ Ράτρ ε «4ε Απγνχζηνπ» απνηέιεζε ηνλ Τξίην Διιεληθό Πνιηηηζκό, κεηά ηνλ Χξπζό Αηώλα ηνπ Πεξηθιή θαη ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο λενιαίαο, κε θχξην ζηφρν ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο, ηελ εμχςσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ηελ αληίδξαζε θαηά ησλ απμαλφκελσλ ηάζεσλ «εθθπιηζκνχ». 10 Αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηελ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ θαζεζηψηνο γηα ηελ εζληθή «δηαθψηηζε» ηεο θνηλσλίαο ήηαλ, ειιείςεη καδηθνχ πνιηηηθνχ θνξέα, ε «Δζληθή Οξγάλσζηο Νενιαίαο» (ΔΟΝ). 11 ε αληίζεζε κε ηνλ ξηδνζπαζηηθό θαζηζκό («Radikalfaschismus») 12 πνπ εθπξνζσπνχζε ν Υίηιεξ, ν Μεηαμάο ππνζηήξημε έλαλ ζπληεξεηηθό θαζηζκό, θαζψο δελ πξνέηαμε θάπνην δφγκα πεξί «δσηηθνχ ρψξνπ» θαη δελ επεδίσμε ηελ βίαηε αθνκνίσζε ησλ εζληθψλ, γισζζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κενλνηήησλ ζηε Βφξεηα Διιάδα. Οη φπνηνη θαηαλαγθαζκνί επηβιήζεθαλ ζε βάξνο ησλ ιαβφθσλσλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία δελ νθείινληαλ ηφζν ζε αηηίεο «θπιεηηθήο ππεξνρήο», αιιά ζην φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κειινληηθά ηελ «5ε θάιιαγα» ηεο 8 ρεηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, βι. John V. Kofas, Authoritarianism in Greece. The Metaxas-Regime (New York 1983). 9 Σν θφκκα ησλ «Διεπζεξνθξφλσλ» ηδξχζεθε απφ ηνλ Μεηαμά ην Σν Ννέκβξην ηνπ 1922 δεκνζηεχζεθαλ νη πξνγξακκαηηθέο ηνπ ζέζεηο θαη εμαγγέιζεθε επίζεκα ε ζπγθξφηεζή ηνπ. Πήξε κέξνο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην κεζνπφιεκν. ηηο εθινγέο ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1926 θέξδηζε 54 έδξεο κε πνζνζηφ 15,78 % - ε κεγαιχηεξε εθινγηθή επηηπρία ηνπ. ηηο εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1936 θέξδηζε 7 έδξεο κε πνζνζηφ 3,94 %. ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο (απην)δηαιχζεθε φπσο θαη ηα ππφινηπα θφκκαηα. 10 Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει Andre Gerolymatos, Red Acropolis, Black Terror. The Greek Civil War and the Origins of Soviet-American Rivalry, (New York 2004), ζει Γηα ηελ ηδενινγία θαη ηνπο πξνπαγαλδηζηηθνχο κεραληζκνχο ηεο «4εο Απγνχζηνπ», βι. Μαξίλα Πεηξάθε, Ο κύζνο ηνπ Μεηαμά. Γηθηαηνξία θαη πξνπαγάλδα ζηελ Διιάδα (Αζήλα 2006). 12 Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ γεξκαλφ ηζηνξηθφ Ernst Nolte γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ ζην πιαίζην ησλ θαζηζηηθψλ θηλεκάησλ. Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche (München ).

4 Βνπιγαξίαο. 13 Γεληθά, ην θαζεζηψο ηεο «4εο Απγνχζηνπ» είρε ζπληεξεηηθφ, θαη φρη επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ζηεξίρζεθε ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο, ζηξαηησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ειίη. 14 Ζ πεξηζσξηνπνίεζε, σζηφζν, ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ πνπ πξνθάιεζε, ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ θπζηθή απψιεηα θνξπθαίσλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ (φπσο ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Παλαγηψηε Σζαιδάξε), ζα είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην εγγχο κέιινλ. Παξά ηηο ζπλερείο πξνπαγαλδηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηα κέζα πνπ θαηέβαιε, ε κεηαμηθή δηθηαηνξία δελ θιεξνδφηεζε κηα λέα ζπιινγηθή πνιηηηθή ηαπηφηεηα κε αληηθνηλνβνπιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πεξηνξηζκέλε ρξνληθά δηάξθεηα ηεο θαη ε απνπζία ηζρπξψλ ιατθψλ εξεηζκάησλ δελ επέηξεςαλ ηελ θαηαζθεπή κηαο κπζηθήο θνηλφηεηαο (θάηη αληίζηνηρν κε ηελ εζληθνζνζηαιηζηηθή «Volksgemeinschaft» ηνπ Γ Ράτρ). Χο ηδενινγηθή «παξαθαηαζήθε» ηεο, φκσο, άθεζε ηνλ αληηθνκκνπληζκφ, ν νπνίνο ζα απνηεινχζε ηνλ ππξήλα ηεο εζληθφθξνλεο ηαπηφηεηαο ζηελ θαηνρή αιιά θαη κεηαπνιεκηθά. Η καηοσική πεπίοδορ ( ) Ζ ηξηπιή θαηνρή απφ ηα γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη βνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα ( ), πνπ νδήγεζε ζηελ απψιεηα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ηελ απνζάζξσζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο αιιά θαη ζηελ θαηάξξξεπζε ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, κε ζπλέπεηα ηε θπγή ηνπ βαζηιηά θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, πξνθάιεζε έλα νδπλεξφ θελφ πνιηηηθήο εμνπζίαο, ην νπνίν έζπεπζαλ λα θαιχςνπλ, ιφγσ ηεο δπζρεξήο ζέζεο ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ηψξα ν παιαηόο πνιηηηθόο θόζκνο, λένη παξάγνληεο - ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ππφζεζε ηεο έλνπιεο (θαη κε) αληίζηαζεο θαηά ησλ μέλσλ θαηαθηεηψλ. Μηα ζεηξά απφ νξγαλψζεηο θαη πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ -θπξίσο βεληδειηθήο πξνέιεπζεο- έζεζαλ εθ λένπ ην πνιηηεηαθφ δήηεκα, δειαδή αλ ε Διιάδα ζα έπξεπε λα απνθηήζεη κνλαξρηθφ ή δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ελψ νξηζκέλα ξηδνζπαζηηθφηεξα, «ζνζηαιίδνπζα» ζηνηρεία πνπ θηλήζεθαλ ζηηο παξπθέο ηνπ, φπσο ε λεαληθή νκάδα ηνπ δηαθεθξηκέλνπ δηαλννχκελνπ-πνιηηηθνχ θαη θαζεγεηή Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, έζεζαλ θαη δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο. 15 Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηνρή βξήθε ηνλ αζηηθό θόζκν δηαηξεκέλν ζε βεληδειηθνχο θαη αληηβεληδειηθνχο - παξά ηελ δπζάξεζηε εκπεηξία ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Ζ δηαηξεηηθή απηή ηνκή αληαλαθινχζε ή θαη ζπληεξνχζε αθφκε, ζε ζπλζήθεο κάιηζηα μέλεο ζηξαηησηηθήο θαηνρήο, ηα εκθπιηνπνιεκηθά πάζε ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ. Ο ζρεκαηηζκφο 13 Close, Conservatism, ζει Όπ. πξ., ζει Υάγθελ Φιάηζεξ, Σηέκκα θαη Σβάζηηθα. Ζ Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο , ηφκ. 1 (Αζήλα ρ.ρ.), ζει

5 «θηινγεξκαληθψλ» θπβεξλήζεσλ ζηελ Αζήλα (Γεσξγίνπ Σζνιάθνγινπ, Κσλζηαληίλνπ Λνγνζεηφπνπινπ, Ησάλλε Ράιιε) θαη εμφξηζησλ θπβεξλήζεσλ ζην Κάτξν (Δκκαλνπήι Σζνπδεξνχ, νθνθιή Βεληδέινπ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ), νη νπνίεο δηεθδηθνχζαλ ην απνθιεηζηηθφ κνλνπψιην ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ έζλνπο θαη αζπάδνληαλ σο έλα βαζκφ ηηο ίδηεο ζπληεξεηηθέο ηδέεο 16, επέηεηλε ηε ζχγρηζε θαη φμπλε πεξηζζφηεξν ηηο ήδε ππάξρνπζεο αληηζέζεηο. Δπίζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν αζηηθψλ παξαηάμεσλ εθδειψζεθαλ έληνλεο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πνιηηεηαθφ δήηεκα: ηελ βεληδειηθή εθπξνζσπνχζαλ νη Θεκηζηνθιήο νθνχιεο, νθνθιήο Βεληδέινο θαη Γεψξγηνο Παπαλδξένπ. ηελ αληηβεληδειηθή μερψξηδαλ νη Κσλζηαληίλνο Σζαιδάξεο, Ησάλλεο Ράιιεο, Γεψξγηνο ηξάηνο, Ησάλλεο Θενηφθεο θαη Πεξηθιήο Ράιιεο. Με εμαίξεζε ηνλ ηειεπηαίν νη ππφινηπνη ηάρζεθαλ ππέξ ηεο βαζηιείαο. 17 Ζ δήισζε ζηήξημεο πνιιψλ αζηψλ πνιηηηθψλ (π.ρ. ησλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, Γεσξγίνπ Μφδε, ηέθαλνπ ηεθαλφπνπινπ, Νίθνπ Σδεξκηά θιπ.) πξνο ηελ θπβέξλεζε Σζνιάθνγινπ ην Μάτν ηνπ αληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθά (ππφ ηελ επίδξαζε θαη ησλ πνιεκηθψλ εμειίμεσλ) απφ ηε ζπκπαξάζηαζε πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ πξψτκε θάζε ηεο θαηνρήο απνηέιεζε γηα ηα αζηηθά θφκκαηα, ή θαιχηεξα, γηα ηηο απνδπλακσκέλεο εγεζίεο ηνπο, κηα δχζθνιε πεξίνδν αλαπξνζαξκνγήο. Με εμαίξεζε ηνλ θηιειεχζεξν Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν θαη ηνλ ηδξπηή ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο» Γεψξγην Παπαλδξένπ πνπ είραλ επηθξνηήζεη ηελ ηδέα ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο, νη ππφινηπνη πνιηηηθνί αξρεγνί, αλ θαη δελ ηαπηίζηεθαλ κε ηηο επηινγέο ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ, παξέκεηλαλ δχζπηζηνη, επηθπιαθηηθνί σο θαη θαλεξά ερζξηθνί απέλαληη ζε θάζε έλνπιε αληηζηαζηαθή ελέξγεηα θαη απέξξηςαλ ηηο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ «Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ» (ΔΑΜ). 19 Ζ κνλαδηθή αμηνκλεκφλεπηε θίλεζε ηνπο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ (θαη φρη κφλν) ρψξνπ, ήηαλ ε ππνγξαθή ελφο αληηκνλαξρηθνχ πξσηφθνιινπ ζηηο 30 Μαξηίνπ ε θίλεζε απηή δελ ζπλέβαιε φκσο ζηελ ζθπξειάηεζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο «εθ ησλ άλσ». 20 Δπίζεο ε ίδξπζε αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ, κε θπξηφηεξεο απφ απηέο ηνλ «Δζληθφ Γεκνθξαηηθφ Διιεληθφ χλδεζκν» (ΔΓΔ) ππφ ηελ εγεζία ηνπ απφηαθηνπ ζπληαγκαηάξρε Ναπνιένληα Εέξβα ζηα νξεηλά ηεο Ζπείξνπ, ην «5/42 χληαγκα Δπδψλσλ» ηνπ ζπληαγκαηάξρε Γεκήηξηνπ Φαξξνχ ζηε Ρνχκειε θαη ηελ αληηβνπιγαξηθή θίλεζε ησλ 16 Close, Conservatism, ζει Mavrogordatos, The 1940s, ζει π. Β. Μαξθεδίλε, Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ( ), ηφκ. 1 (Αζήλα 1994), ζει Hagen Fleischer, The National Liberation Front (EAM), A Reassessment, ζην Greece at the Crossroads, ζει Mark Mazower, Inside Hitler s Greece. The Experience of Occupation, (New Haven-London 1993), ζει Φιάηζεξ, Σηέκκα, ηφκ. 1, ζει

6 «Τπεξαζπηζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο» (ΤΒΔ) ζηε Μαθεδνλία, επαλέθεξε δπλακηθά ζην πξνζθήλην ην ξφιν ησλ απφηαθησλ (βεληδειηθψλ) αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ, έδσζε ηελ επθαηξία ζε άγλσζηα κέρξη ηφηε θαη ηθαλά πξφζσπα λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηα θαηνρηθά δξψκελα θαη πξφζζεζε κηα αθφκε δηαίξεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, θαζψο ν (βεληδεινγελήο) αληηζηαζηαθφο παξάγνληαο, θπξίσο ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ, ακθηζβήηεζε ηε λνκηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ Αζήλα θαη ην Κάτξν θαη βξέζεθε ζπγρξφλσο ζε δηάζηαζε απφςεσλ κε ηνλ πνιηηηθό θόζκν, κε ζεηηθή ζπλέπεηα ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ απφ ην πξνπνιεκηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο. 21 Δμαηηίαο ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, ε πνιηηηθή απηή ρεηξαθέηεζε δελ ζα είρε ζπλέρεηα. Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο ρανηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε, επλφεζαλ ηελ εληππσζηαθή άλνδν ηνπ παξάλνκνπ ΚΚΔ, ην νπνίν θαηάθεξε λα αλαπηχμεη έληνλε θνηλσληθή δξάζε, λα ζπγθξνηήζεη έλα καδηθφ αληηζηαζηαθφ θνξέα, ην ΔΑΜ, θαη λα ηδξχζεη κηα ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ηνλ «Διιεληθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ» (ΔΛΑ). Οη επαλαζηαηηθέο θηινδνμίεο ηνπ ΚΚΔ, πνπ δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ, ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ θξάηνπο, έζεζαλ, φκσο, ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ αζηηθνύ θόζκνπ θαη ησλ κε θνκκνπληζηηθψλ αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ θαη ζπζπείξσζαλ βαζκηαία ελαληίνλ ηνπ έλα αλνκνηνγελέο πνιηηηθά ζηξαηφπεδν: απηφ πεξηιάκβαλε ζε γεληθέο γξακκέο ηφζν ηηο ερζξηθέο πξνο ηνλ Άμνλα δπλάκεηο, δειαδή ηελ εμφξηζηε θπβέξλεζε, ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζηξαηησηηθέο ειίη (θφκκαηα, Δθθιεζία, αμησκαηηθνί) θαη ηα έλνπια αληηζηαζηαθά θηλήκαηα ησλ εζληθηζηώλ (ΔΓΔ, «5/42», ΤΒΔ/ΠΑΟ), φζν θαη εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε ηηο γεξκαληθέο αξρέο (θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο, Αζηπλνκία θαη Υσξνθπιαθή, Σάγκαηα Αζθαιείαο, ΔΔ θιπ.) θαη ήηαλ άθξσο ερζξηθά δηαθείκελεο ζην πηζαλφ ελδερφκελν κηαο θνκκνπληζηηθήο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο. 22 Δμαίξεζε απνηέιεζαλ νη έλνπιεο ζιαβφθσλεο, βιαρφθσλεο θαη αιβαλφθσλεο «δσζίινγεο» απηνλνκηζηηθέο νκάδεο ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη νη κηθξέο αξηζκεηηθά θαη αζήκαληεο πνιηηηθά «εζληθνζνζηαιηζηηθέο» νξγαλψζεηο (φπσο ε ΔΠΟ) πνπ ππνζηήξηδαλ ηε «Νέα Σάμε». Με κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ Γεψξγην Μεξθνπξίνπ πνπ αλέιαβε δηεπζπληήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζηνπο Έιιελεο «εζληθνζνζηαιηζηέο» δελ παξαρσξήζεθαλ απφ ηνπο 21 C.M. Woodhouse, The Struggle for Greece (London 2002), ζει ρεηηθά κε ηηο γεξκαληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ζχκπηεμε ελφο αληηθνκκνπληζηηθνχ κεηψπνπ, βι. Richter, Revolution, ζει

7 Γεξκαλνχο δηνηθεηηθέο επζχλεο, αθνχ δελ δηέζεηαλ καδηθή βάζε, ήηαλ αλππφιεπηνη πνιηηηθά θαη είραλ ειάρηζηε θνηλσληθή επηξξνή. 23 Παξά ηηο φπνηεο (ζεκαληηθέο) δηαθνξέο ε πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηνλ πνιηηηθό θόζκν, ηηο εζληθηζηηθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαη ην δσζηινγηθό ζηξαηφπεδν θαηέζηε, ππφ ηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε, δπλαηή ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ν έκπεηξνο πνιηηηθφο ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο» θαη ηξίηνο θαηά ζεηξά θαηνρηθφο Πξσζππνπξγφο Ησάλλεο Ράιιεο, γφλνο γλσζηήο πνιηηηθήο νηθνγέλεηαο. ην δηάζηεκα ηεο θπβεξλεηηθήο ηνπ ζεηείαο (Απξίιηνο Οθηψβξηνο 1944) ν Ράιιεο έζεζε ζαλ ζηφρν ηνπ ηελ ππεξάζπηζε ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο ελάληη ζην ΚΚΔ κέρξη ηελ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Αζήλα. 24 Ο ζηφρνο απηφο, δειαδή ε νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ θαηνρή ζηελ απειεπζέξσζε, είρε επξεία απήρεζε ζηνλ αληηεακηθφ ρψξν θαη θάιπςε ηδενινγηθά έλα εηεξνγελέο πνιηηηθά θάζκα. Υάξηο ζηηο επαθέο ηνπ κε πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο (Θεφδσξνο Πάγθαινο, ηπιηαλφο Γνλαηάο) έβαιε ηα ζεκέιηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο αληηθνκκνπληζηηθήο ελφηεηαο ζηε θαηερφκελε ρψξα. Χο έλνπιε έθθξαζε ηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο, ηα νπνία -ζηελ ηδξπηηθή ηνπο θάζε ηνπιάρηζηνλ- ζηειερψζεθαλ απφ βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο (νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαλ απφ ηηο αληαξηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εζληθηζηώλ πνπ είρε δηαιχζεη βίαηα ν ΔΛΑ). 25 Δπεηδή ν Ράιιεο είρε έλα θαη κνλαδηθφ ζθνπφ, ζεσξνχζε ηε θπβέξλεζε ηνπ σο κεηαβαηηθή, αλαγλσξίδνληαο εκκέζσο πιήλ ζαθψο ηε λνκηκφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν εμφξηζην ζηξαηφπεδν απφ ηε πιεπξά ηνπ θαηλφηαλ πσο θαηαλννχζε ηα θίλεηξα ηνπ Ράιιε, παξά ηελ επίζεκε απνθήξπμε ηνπ. Ζ ζηαδηαθή πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1943, κεηά ηελ έλνπιε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ ΔΛΑ θαη ησλ ππνινίπσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ (θπξίσο ηνπ ΔΓΔ) - αληηπαξάζεζε πνπ γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπ ΔΑΜ επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» (ππφ ηελ αδηακθηζβήηεηε επηξξνή θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο γεξκαληθήο δηραζηηθήο πξνπαγάλδαο) θαη επέδξαζε ζπζπεηξσηηθά ζην αζηηθφ ζηξαηφπεδν. ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν πξέπεη κάιινλ λα αλαδεηεζνχλ νη ξίδεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εζληθφθξνλεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ εζληθνθξνζχλε φκσο (ε νπνία δελ εθπξνζσπήζεθε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα ή 23 Close, Conservatism, ζει Μαξθεδίλε, Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία, ζει Close, Conservatism, ζει Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηάιπζε ηνπ «5/42 πληάγκαηνο Δπδψλσλ» ηνπ ζπληαγκαηάξρε Φαξξνχ ηνλ Απξίιην ηνπ Έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ν ινραγφο Δπζχκηνο Γεδνχζεο, θαζψο θαη άιια κέιε ηεο αληαξηηθήο νκάδαο ηνπ θαηέθπγαλ ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο ζηελ Πάηξα. Μαξθεδίλε, Σύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία, ζει. 290.

8 ζηξαηησηηθφ θνξέα) δελ νδήγεζε ζε πνιηηηθή ζχγθιηζε ησλ αληηεακηθψλ δπλάκεσλ, αθνχ νη κε θνκκνπληζηηθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαηεγνξνχζαλ επίζεκα ηε θπβέξλεζε Ράιιε σο «πξνδνηηθή» θαη απέξξηπηαλ θάζε ηδέα ζχκπιεπζεο κε ηνπο έλνπινπο αληηθνκκνπληζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ ππέζαιπαλ νη Γεξκαλνί. Ζ εζληθνθξνζχλε απέθηεζε σζηφζν ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο «ζάξθα θαη νζηά», ιεηηνπξγψληαο ελνπνηεηηθά σο ην αληίπαιν δένο ηνπ ΔΑΜ θαη γεληθφηεξα ηεο αξηζηεξάο (ρσξίο λα παξαβιέπεηαη βέβαηα ην γεγνλφο φηη κηα αληίζηνηρε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζπιινγηθήο, «αληηθαζηζηηθήο» απηή ηε θνξά, ηαπηφηεηαο ήηαλ παξάιιεια ζε εμέιημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΜ, ζηελ νπνία δελ είραλ ζέζε νη «δσζίινγνη» θαη άιινη «ερζξνί ηνπ ιανχ», φινη εθείλνη δειαδή πνπ ην ΔΑΜ έθξηλε φηη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο θνηλσλίαο πνπ επαγγέιινληαλ). Απφ εθείλε ηε ζηηγκή δχν θφζκνη ζα ζπγθξνχνληαλ: ηεο επαλάζηαζεο θαη ηεο αληεπαλάζηαζεο, κε θχξην δηαθχβεπκα ηελ αλαηξνπή ή φρη ησλ πξνπνιεκηθψλ δνκψλ εμνπζίαο. Έλαο λένο δηραζκφο, πνιχ πην επηθίλδπλνο απηή ηε θνξά, βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ. ε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπφιεκνπ ε εζληθνθξνζχλε δελ ηαπηίζηεθε κε ηηο ηηο αμίεο κηαο κνλαδηθήο παξάηαμεο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο αληηβεληδειηθήο, αιιά δηαπέξαζε ηα θαηεζηεκέλα πνιηηηθά πξφηππα θαη απεπζχλζεθε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο θνηλσλίαο, μεπεξλψληαο ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ηνπ παξειζφληνο θαη άξνληαο ελ κέξεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ, κε απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή ππνβάζκηζε ζηελ παξνχζα ζηηγκή ηνπ πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο. Γελ πεξηνξίζηεθε ζηελ εχλνηα ησλ πινπζηφηεξσλ αζηηθψλ ηάμεσλ, αιιά βξήθε έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο θαη ζηα θησρφηεξα ιατθά ζηξψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζηάζε ηνπ ηνπξθφθσλνπ πξνζθπγηθνχ ζηνηρείνπ ζηε Μαθεδνλία. 26 Σν βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ήηαλ ν αληηθνκκνπληζκφο, δειαδή ε αληίζεζε πξνο ην ΔΑΜ ε έιιεηςε φκσο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθήο (ζεηηθήο) πνιηηηθήο πξφηαζεο ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλέο. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη δελ εθπξνζσπνχζε έλα ζπκπαγέο πνιηηηθά ξεχκα. Δμάιινπ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο βξηζθφηαλ ζηελ εμνξία. Θεηηθφ πξφζεκν ζηελ ηδενινγία ηεο απέθηεζε, φηαλ δηαπίζησζε ηελ «αδηαθνξία» ηνπ ΔΑΜ γηα ηα εζληθά δεηήκαηα θαη ζνξπβήζεθε απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ Διιήλσλ θνκκνπληζηψλ κε ηνπο Αιβαλνχο, Γηνπγθνζιάβνπο θαη Βνχιγαξνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζηε Μαθεδνλία. Ζ αλαβίσζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, απνηέιεζε θαίξην ζεκείν δηαθνξνπνηήζεσο ηεο εζληθνθξνζχλεο απφ ην ΔΑΜ. Ζ έλσζε κε ηα Γσδεθάλλεζα, ε 26 Όπνπ ε ηαχηηζε κε ην αληηθνκκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν απνδείρζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηαπνιεκηθή θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Βι. ζρεηηθά Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γηαζαζίλ Μηιέη. Εήησ ην Έζλνο. Πξνζθπγηά, Καηνρή θαη Δκθύιηνο: Δζλνηηθή ηαπηόηεηα θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ηνπξθόθσλνπο ειιελνξζόδνμνπο ηνπ Γπηηθνύ Πόληνπ (Ζξάθιεην 2001).

9 απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ε εδαθηθή επέθηαζε ζε βάξνο ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ νη επίζεκνη ζηφρνη ησλ εζληθηζηώλ. 27 Γηα επλφεηνπο ιφγνπο δελ αλαθέξνληαλ ε Κχπξνο. Σηο παξαπάλσ εδαθηθέο αμηψζεηο είρε ζπκπεξηιάβεη θαη ε εμφξηζηε θπβέξλεζε ζηνλ θαηάινγν ησλ επίζεκσλ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ ηεο, ελψ θαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ είρε εγείξεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1943 εδαθηθέο αμηψζεηο γηα ηελ Βφξεηα Ήπεηξν θαη είρε ηαρζεί ππέξ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαξξχζκηζεο ησλ ειιελν-βνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ - ζε κηα πξνζπάζεηα ηεο λα αληηδξάζεη, ρσξίο φκσο κεγάιε επηηπρία, ζηελ κνλνπψιεζε ησλ εζληθψλ δεηεκάησλ απφ ηνπο εζληθηζηέο. 28 Ηδηαίηεξα ην καθεδνληθφ δήηεκα απεδείρζε ε «αρίιιεηνο πηέξλα» ηνπ ΚΚΔ θαη πξνζέδσζε ζηελ ηαπηφηεηα ηεο εζληθνθξνζχλεο (θπζηθά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε Βφξεηα Διιάδα) κηα ηνπηθή «καθεδνληθή ρξνηά». Ζ εθπιήξσζε ησλ «εζληθψλ πφζσλ» ήηαλ πιένλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο εζληθφθξνλεο ζηελ θαηερφκελε Διιάδα θαη ηελ εμνξία. Μεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο Ράιιε ζηελ Αζήλα, έλα άιιν γεγνλφο επεξέαζε θαηαιπηηθά ηελ πνξεία δηακφξθσζεο ηεο εζληθφθξνλεο ηαπηφηεηαο: ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ σο Πξσζππνπξγνχ ηεο εμφξηζηεο θπβέξλεζεο ηνλ Απξίιην ηνπ Ο Παπαλδξένπ είρε παξακείλεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζηελ Διιάδα θαη γλψξηδε πνιχ θαιά ηελ θαηνρηθή πξαγκαηηθφηεηα. ην ζπλέδξην ηνπ Ληβάλνπ (17-20 Μαΐνπ 1944), ζην νπνίν πήξαλ κέξνο απεζηαικέλνη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καΐξνπ, φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ θπξηνηέξσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ (ΔΑΜ/ΔΛΑ, ΔΓΔ, ΔΚΚΑ, «Δζληθή Γξάζε») θαη ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζθηά ηεο δνινθνλίαο ηνπ ζπληαγκαηάξρε Φαξξνχ θαη ησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ απφ ηνλ ΔΛΑ, ν λένο Πξσζππνπξγφο εμέθξαζε κε ηελ νκηιία ηνπ ηηο ζέζεηο ηνπ εζληθφθξνλνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηφληζε ζε απηή ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο εζληθνχ ζηξαηνχ. 29 Όζν πιεζίαδε ην ηέινο ηεο θαηνρήο, ε εμφξηζηε θπβέξλεζε κεηαβαιφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε πφιν έιμεο ησλ απαληαρνχ εζληθηζηώλ ζηελ Διιάδα. Ζ θπβέξλεζε Ράιιε, αλ θαη απαμησκέλε ιφγσ ηεο απφιπηεο εμάξηεζεο ηεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηεο νινθάλεξεο αδπλακίαο ηεο λα βειηηψζεη θάπσο ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, θξηλφηαλ απφ αξθεηνχο εζληθφθξνλεο σο απαξαίηεηε, επεηδή δηέζεηε θαηά ηα θαηλφκελα ηε κνλαδηθή έλνπιε δχλακε πνπ ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ην ελδερφκελν κηαο ζηξαηησηηθήο απφπεηξαο ηνπ ΚΚΔ λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ πκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ: ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο. 27 Φιάηζεξ, Σηέκκα, ηφκ. 2, ζει Fleischer, EAM, ζει Richter, Revolution, ζει. 433.

10 Η πεπίοδορ ηος εμθςλίος ( ) ηε δηάξθεηα ηνπ θπξίσο εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ε ζπλνρή ηεο εζληθφθξνλαο παξάηαμεο, ε νπνία βξηζθφηαλ πιένλ ζε ζέζεο ππεξνρήο, ζθπξειαηήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε κλήκε ησλ νκήξσλ ησλ Γεθεκβξηαλώλ, φηαλ εθαηνληάδεο πνιίηεο ηεο Αζήλαο βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ θξνλεκάησλ (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αλήθαλ ζε εχπνξεο νηθνγέλεηεο) απήρζεζαλ απφ ηνλ ΔΛΑ θαη κεηαθέξζεθαλ ππφ άζιηεο ζπλζήθεο εθηφο Αηηηθήο. 30 Ζ εζληθνθξνζχλε είρε ηψξα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ βνήζεηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, αξρηθά, θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αξγφηεξα. Πεξηιάκβαλε ηφζν ηα θφκκαηα ηεο δεμηάο, φζν θαη ηα θφκκαηα ηνπ θέληξνπ. Ζ θαηνρή είρε δξνκνινγήζεη κάιηζηα θαη ηελ ζπκπφξεπζε βεληδειηθψλ ζηξαηησηηθψλ κε πνιηηηθέο θηινδνμίεο, φπσο ηνπ Γνλαηά θαη ηνπ Εέξβα, κε ην θηινβαζηιηθφ ζηξαηφπεδν. Σα θφκκαηα πνπ ίδξπζαλ, νη «Δζληθνί Φηιειεχζεξνη» ζηε πξψηε πεξίπησζε, θαη ην «Δζληθφ Κφκκα» ζηε δεχηεξε, ζεκαηνδνηνχζαλ νπζηαζηηθά ηελ ζπκθηιίσζε κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ. Δλφςεη ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» εμάιινπ εληάρζεθαλ ζησπεξά ζην εζληθφθξνλν ζηξαηφπεδν θαη πξψελ ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, φπσο ζηειέρε ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο. 31 Με ην πξφζρεκα ηνπ αγψλα θαηά ηνπ θνκκνπληζκνχ πξψελ κέιε αληηθνκκνπληζηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ηεο «Υ», ζπγθξφηεζαλ παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο -ζπλεπεία θαη ηεο έιιεηςεο ηθαλψλ θαη πεηζαξρεκέλσλ ζηελ θπβέξλεζε ζσκάησλ αζθαιείαο- θαη επηδφζεθαλ ζε δησγκνχο αξηζηεξψλ πνιηηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εζληθνθξνζχλε ζπλέβαιιε ζηελ λνκηκνπνίεζε (ελ κέξεη) ηνπ δσζηινγηζκνύ θαη ζηελ εζηθή απνθαηάζηαζε δσζίινγσλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε. 32 Ζ βαζηθή πνιηηηθή ζπληζηψζα ηεο εζληθνθξνζχλεο ήηαλ πάιη, ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ην «Λατθφ Κφκκα», πνπ επαληδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945 θαη είρε ηελ πξσηνβνπιία ζηελ ίδξπζε ηεο «Ζλσκέλεο Παξάηαμηο Δζληθνθξφλσλ». Απφ ηελ άιιε, ε «Δζληθή Πνιηηηθή Έλσζηο» ησλ Βεληδέινπ, Καλειιφπνπινπ θαη Παπαλδξένπ ζπλέπιεπζε καδί ηεο ζην δήηεκα ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ αιιά ηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε ζην δήηεκα ηεο βαζηιείαο. 33 Με ην δεκνςήθηζκα ηεο 1εο επηεκβξίνπ 1946 (68,4 % ησλ εθινγέσλ ςήθηζαλ ππέξ ηεο κνλαξρίαο) θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ Γεσξγίνπ Β ε εζληθνθξνζχλε απέθηεζε ην αλαγθαίν εζληθφ ζχκβνιν πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο ελφηεηαο. Γηα ηνπο βαζηιφθξνλεο ν ζξφλνο απνηέιεζε ην θχξην αλάρσκα ζηηο επεθηαηηθέο δηαζέζεηο ηνπ «ζιαβνθνκκνπληζκνχ». Με ηελ 30 Woodhouse, Struggle, ζει Close, Conservatism, ζει Richter, Revolution, ζει Mavrogordatos, The 1940s, ζει Κσλζηαληίλα Α. Μπφηζηνπ, Μηα «πχξξεηνο» λίθε: ε δηάβξσζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο κέζσ ηνπ Δκθπιίνπ, ζην Βαζίιεο Κ. Γνχλαξεο, ηάζεο Ν. Καιχβαο, Ησάλλεο Γ. ηεθαλίδεο (επηκ.), Αλνξζόδνμνη πόιεκνη. Μαθεδνλία, Δκθύιηνο, Κύπξνο (Αζήλα 2010), ζει. 337.

11 ζπγθξφηεζε ηεο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο ην επηέκβξην ηνπ 1947 ππφ ηελ πξσζππνπξγία ηνπ νθνχιε, ηνλ εζληθό δηραζκό δηαδέρζεθε θαη ηππηθά ην δίπνιν θνκκνπληζκφο-αληηθνκκνπληζκφο. Δπεηδή ην ΚΚΔ ηαπηίζηεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, ιφγσ ηεο ηδενινγηθήο ηνπ ζπγγέλεηαο θαη «εμάξηεζεο» απφ ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, κε ηνλ «ζιαβηθφ θίλδπλν», ε εκθπιηνπνιεκηθή αληηπαξάζεζε έιαβε ραξαθηεξηζηηθά αγψλα θπιεηηθήο επηβίσζεο απέλαληη ζηνλ πξναηψλην «εμσηεξηθφ ερζξφ». Αθνχ δέρηεθε πξψηα ηελ «χπνπιε» επίζεζε ησλ «θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα», ε «κηθξή» Διιάδα ήηαλ ηψξα αληηκέησπε κε ηνλ «ζνβηεηηθφ ηκπεξηαιηζκφ» - απηή ε εξκελεία αθνπγφηαλ απφ ηα ρείιε πνιιψλ επηζήκσλ. 34 Ο αληηθνκκνπληζκφο θαη ν «απφ βνξξά θίλδπλνο» ήηαλ νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, ζχκθσλα κε ην ηδενινγηθφ νπινζηάζην ηεο εζληθνθξνζχλεο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηαχηηζε ηνπ «εζσηεξηθνχ» κε ηνλ «εμσηεξηθφ ερζξφ» λνκηκνπνηήζεθε θαη απφ ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ησλ θνκκνπληζηηθψλ θξαηψλ-δνξπθφξσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα Βαιθάληα ζε βάξνο ηεο Διιεληθήο Μαθεδνλίαο θαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζηεξίμνπλ ην αληάξηηθν θίλεκα ηνπ ΚΚΔ. Ο πνιηηηθόο θόζκνο ζηελ Αζήλα είρε θάζε ιφγν λα θνβάηαη φηη ε επηθξάηεζε ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο» (ΓΔ) ζα ζπλνδεπφηαλ φρη κφλν απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, αιιά θαη απφ ηελ νξηζηηθή απψιεηα εζληθνχ εδάθνπο. Ο - βάζηκνο- απηφο θφβνο ηξνθνδνηνχληαλ θαη απφ ηηο εθηαιηηθέο κλήκεο πνπ είρε θιεξνδνηήζεη ε γεξκαληθή θαη, θπξίσο, ε βνπιγαξηθή θαηνρή ζηε Μαθεδνλία. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε δηάθνξεο νκηιίεο θαη άξζξα ηεο επνρήο γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ παξαδνζηαθή αληηπαιφηεηα κεηαμχ Διιεληζκνχ θαη Παλζιαβηζκνχ, φπνπ ν Διιεληζκφο ζπκβφιηδε ην αξραηνιιεληθφ δεκνθξαηηθφ πλεχκα, ελψ ν Παλζιαβηζκφο ηνλ ζνβηεηηθφ νινθιεξσηηζκφ. 35 Ζ ηαχηηζε ηνπ ηδενινγηθνχ κε ηνλ εζληθφ ερζξφ είρε απνηειέζεη επίζεο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ εθινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο» ην 1945/ Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο Διιάδαο σο «πξνθερσξεκέλν θπιάθην» ηνπ ειεύζεξνπ θόζκνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ δηεπθφιπλε θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εζληθνθξνζχλεο κε ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηνπ αλαδπφκελνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ θαη ηελ έληαμε ηεο, σο έλα βαζκφ, ζην ζχζηεκα αξρψλ θαη αμηψλ ησλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ - παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ. Δλψ ν κεγαινηδεαηηθόο εζληθηζκόο ππνρψξεζε θαη έραζε ηελ ζεκαζία πνπ είρε ζηελ θαηνρή (κε ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ ζηελ Κχπξν σζηφζν ζα αλαδσππξσλφηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη ζα εξρφηαλ ζε 34 Ήδε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1943 ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ είρε αλαθεξζεί ζε έλα κειινληηθφ δηπνιηθφ θφζκν, ζηνλ νπνίν ζα θπξηαξρνχζαλ ν «θνκκνπληζηηθφο παλζιαβηζκφο» θαη ην «θηιειεχζεξν αγγινζαμσληθφ» ζχζηεκα. Woodhouse, Struggle, ζει Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε, ζει Μπφηζηνπ, Μηα «πχξξεηνο» λίθε, ζει

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu

Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα Ştefan Petrescu Σνλ δέθαην έλαην αηψλα, ζηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάησ Γνχλαβε, φπνπ νη Έιιελεο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βαζιλική Μακρσγιάννη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Σνκέαο Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή Δργαζία

Μεηαπηστηαθή Δργαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ, ΛΑΒΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ..: ποσδές ζηης Γιώζζες θαη ηολ Ποιηηηζκό ηφλ Υφρώλ ηες Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες Μεηαπηστηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα