ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Θσδ ΝΞΠ (MIS) Ξξάμε «Αλάπηπμε Αλάδεημε & Πξνβνιή Πνιηηηζηηθνύ Χεθηαθνύ Πεξηερνκέλνπ κε ηε Φξήζε Σύγρξνλσλ Δθαξκνγώλ θαη Δξγαιείσλ ΤΠΔ» πνέξγν Γηάξθεηα Γηαβνχιεπζεο Από Έωρ Φνξέαο (Αλαζέηνπζα ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αξρή) Όλνκαηεπψλπκν πεχζπλνπ Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ Ξξάμε (φπσο Οικονόμος Δημήτπηρ αλαγξάθεηαη ζην εγθεθξηκέλν ΡΓΞ) Ρειέθσλν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε δηαβνχιεπζεο (θνξέα) Αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηεο σο άλσ πξάμεο (ή ππνέξγνπ) ζπκκεηείραλ δχν εηαηξείεο. Ρα ζρφιηα πνπ ειήθζεζαλ ηεξνχληαη ζην θάθειν ηεο πξάμεο, θαη επεμεξγάζηεθαλ απφ ηνλ Φνξέα (Αλαζέηνπζα Αξρή). Ππλεκκέλα. 1) Ξίλαθαο Απνηειεζκάησλ Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο Ένηυπο : ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΩΝ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Α/Α 1 Γεληθή Παξαηήξεζε: Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή είλαη πσο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε. Ρνλίδεη πσο νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη αηζζεηηθά αιιά κπνξνχλ λα παξακέλνπλ 3 αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 3 επηκέξνπο μερσξηζηά ππνζπζηήκαηα. Τεθκεξίσζε ο Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθεη ηελ δεκηνπξγία 2 θχξησλ ππνζπζηεκάησλ, ηεο δηαδηθηπαθήο πνιηηηζκηθήο πχιεο θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ζ Γηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή Ξχιε ελζσκαηψλεη θαη νινθιεξψλεη πιήξσο ηξεηο εθαξκνγέο: Δθαξκνγή ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο Δθαξκνγή ειεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο Δθαξκνγή πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί θαη λα είλαη νξζφηεξε ε πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε παξαθάησ ηξνπνπνίεζε: Τξνπνπνηήζεηο Παξ. 3.2, Σει. 28: Ζ Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε. Ρν πνζχζηεκα Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο. Ρν πνζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο. Ρν πνζχζηεκα πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο. Ρν πνζχζηεκα Θηλεηψλ

3 Τεθκεξίσζε ο Ρειεθψλσλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα άιια. Αιιάδεη ζε Α) πνζχζηεκα Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο ή απιά Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε, πνπ πεξηιακβάλεη: Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο. Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο. Δθαξκνγή πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο. Β) πνζχζηεκα Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα άιια. Θαηφπηλ ηνχηνπ ζε φια ηα επίκαρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο γίλνληαη νη πξφζζεηεο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο: 1. Μεθαζαξίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ φπνπ πξνθαιείηαη ζχγρπζε (π.ρ. Παξ , Σει. 47: Ρν ζεκείν «Ξιήξε θαη Θαζνιηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (δεκηνπξγία/ δεκνζίεπζε/ ηξνπνπνίεζε/ δηαγξαθή) ηεο Ξχιεο θαη φισλ ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ.»

4 Τεθκεξίσζε ο αιιάδεη ζε: «Ξιήξε θαη Θαζνιηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (δεκηνπξγία/ δεκνζίεπζε/ ηξνπνπνίεζε/ δηαγξαθή) ηεο Ξχιεο θαη φισλ ησλ επηκέξνπο Δθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζπζηήκαηνο Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ.» θνθ). 2. ε θξάζε «πνζχζηεκα Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο» αιιάδεη ζε «Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο», 3. ε θξάζε πνζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο θαη Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο» αιιάδεη ζε «Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο θαη Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο» 4. ε θξάζε «πνζχζηεκα πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο», αιιάδεη ζε «Δθαξκνγή πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο», 5. Όπνπ κέζα ζην θείκελν αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ (π.ρ. Παξ. 3.5, Σει. 40), απηφο αιιάδεη απφ πέληε ζε δχν. 6. Κε νδεγφ ηηο παξαπάλσ δηεπθξηλίζεηο, αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηαθήξπμε, νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη: Παξ. 3.13, (θπξίσο ζηηο Φάζεηο 2, 3, 4 θαη

5 Τεθκεξίσζε ο 5 ηνπ Έξγνπ), Παξ , 5.4, 9.1.1, Παξ. 3.2, Σει. 30: 2 Παξ. Α «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» Σει. 30: Πηε δηαθήξπμε πξνηείλεηαη ε ππνζηήξημε πεξηερνκέλνπ ζε 2 γιψζζεο, Διιεληθή θαη Αγγιηθή. Δίλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 γιψζζεο (έλαληη 1 φπσο πξνηείλεηαη) εθηφο ηεο Διιεληθήο, ήηνη Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη είηε Οψζηθα ή Γεξκαληθά. Έηζη ζα εληζρπζεί ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ Έιιελεο θαη άιινπο πνιίηεο ηνπ Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηεο Δθαξκνγήο Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο, ζηε ζει. 30, ε πξφηαζε: «Ζ δηαζχλδεζε (ή αθφκα θαη ε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε) ηνπ ελ ιφγσ ππνζπζηήκαηνο κε ηα ππνζχζηεκα ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο, φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ξαγθνζκίνπ Ηζηνχ» αιιάδεη ζε: «Ζ πιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ Δθαξκνγήο κε ην ππνζχζηεκα ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο, φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ξαγθνζκίνπ Ηζηνχ». Πην ζρεηηθφ Ρερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεο Τεθηαθήο Πχγθιηζεο πξνυπνινγηζκφο πνπ θαιχπηεη ηε κεηάθξαζε ζε κηα κφλν μέλε γιψζζα,

6 3 εμσηεξηθνχ, εληζρχνληαο παξάιιεια θαη ηελ δηαδηθηπαθή αλαγλσζηκφηεηα ηεο Ξχιεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζπρλά sites κε ιεθηηθφ έιεγρν ηεο Γιψζζαο αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έλα ρξήζηεο αλαδεηεί πεξηερφκελν. Παξ «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» Σει : νπσζδήπνηε θαη φρη πξναηξεηηθά λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλεο (φρη απιή δηαζχλδεζε) κε ηε δηαδηθηπαθή πχιε θαη φρη κφλν αηζζεηηθά παξφκνηεο μερσξηζηέο εθαξκνγέο. Ζ πιήξεο ελζσκάησζε ζα επηηξέπεη: Ξιήξε κείμε ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ηνπο π.ρ. ην πεξηερφκελν, ηα λέα, θαη ηα άξζξα ζρεηηθά κε έλα Ηεξφ Λαφ ζα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ λανχ, ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνγξαθίεο αληηθεηκέλσλ θαη θεηκειίσλ ηνπ Λανχ θηι. Νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχλ ζην ίδην πξνθίι λα έρνπλ ην ηζηνξηθφ ησλ εθδειψζεσλ ηνπο θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ ησλ δαλεηζκψλ ηνπο απφ ηε βηβιηνζήθε. Ξιήξε κείμε ζηε πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πχιεο) ζα κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα λέα άξζξα, ηηο πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο, ην λέν πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν, θαζψο θαη ηα λέα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο. Ρα ζηαηηζηηθά επηζθεςηκφηεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα επεθηείλνληαη θαη ζην πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη ζηε βηβιηνζήθε. Ζ δηάδξαζε ηνπ επηζθέπηε κε ην πεξηερφκελν ζα είλαη νκνηνγελήο (π.ρ. ζρνιηαζκφο, βαζκνινγία, θηι) φρη κφλν ζην επίπεδν δηεπαθήο αιιά ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο ηνπ εκπεηξίαο. Ρα παξαπάλσ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε πιήξε ελζσκάησζε. Ζ αηζζεηηθή ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ ρσξίο πιήξε ελζσκάησζε ζαλ ππνζπζηήκαηα ηεο ίδηαο εθαξκνγήο ζα έρεη πξνθαιέζεη απνζπαζκαηηθή εκπεηξία ζηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο θαη Τεθκεξίσζε ο ηελ Αγγιηθή. Ζ πιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ησλ Δθαξκνγψλ: Ξνιπκεζηθήο Δθαξκνγήο, Ζιεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο θαη πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο ηεο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο απνηειεί ελδεδεηγκέλε ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ απιή δηαζχλδεζε. Υο εθ ηνχηνπ γίλνληαη νη ζρεηηθέο αιιαγέο ζε φια ηα επίκαρα ζεκεία. Σει. 33: Ζ θξάζε «Γηαζχλδεζε κε ην πνζχζηεκα Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο» αιιάδεη ζε: «Ξιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο». Ζ θξάζε «Γηαζχλδεζε κε ην πνζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ» αιιάδεη ζε: «Ξιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ». Ρέινο ε θξάζε «Γηαζχλδεζε κε ην πνζχζηεκα πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο» αιιάδεη ζε: «Ξιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ Δθαξκνγή πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο» Σει. 36: Πην πξψην ζεκείν ησλ πξνδηαγξαθψλ, ε θξάζε «Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο (ή, αθφκα θαη πιήξε

7 κεγαιχηεξν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο απφ ηνλ θνξέα. Θεσξείηαη πσο απηή ε αιιαγή είλαη απφιπηε πξνυπφζεζε γηα ηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη. Τεθκεξίσζε ο ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζή) κε ηε Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε» αιιάδεη ζε: «Γπλαηφηεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη νινθιήξσζεο κε ηε Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε» Σει. 37, 166 (ζεκείν 2, πίλαθα), 169 (ζεκείν 2, πίλαθα): Ζ θξάζε «Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο (ή, αθφκα θαη πιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζή) κε ην ππνζχζηεκα ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο» αιιάδεη ζε: «Γπλαηφηεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη νινθιήξσζεο κε ην ππνζχζηεκα ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο» Σει. 43: Πηα ζεκεία 2 θαη 3 ηεο νξηδφληηαο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο έρεη αιιάμεη ε θξάζε «Ξιήξε Δλζσκάησζε/Νινθιήξσζε ή θαη ειάρηζηνλ δηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο» ζε: «Ξιήξε Δλζσκάησζε θαη Νινθιήξσζε κεηαμχ ηεο Δθαξκνγήο». Δπηπιένλ ην ζεκείν 1 (Σει. 42) αιιάδεη ζε: «Ξιήξε Δλζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο Δθαξκνγήο Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο κε ηε Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε». Σει. 159: Ζ θξάζε «Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ην πνζχζηεκα» ζηα ζεκεία 24, 25 θαη 26 ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο αιιάδεη ζε: «Γπλαηφηεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη νινθιήξσζεο κε ηελ Δθαξκνγή»

8 Τεθκεξίσζε ο Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο (Παξ Σει θαη παξ Σει ) πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζεκεία: 1. «Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα δηαηεξείηαη πξνθίι κε ην ηζηνξηθφ ησλ δνζνιεςηψλ ηνπο κε ην ζχζηεκα.» 2. «Ξαξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ επηζθεςηκφηεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ.» 4 Παξ «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» Σει & ζρεηηθή παξαπνκπή Σει. 43: Ζ Γηαδηθηπαθή Ξχιε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο γεσγξαθηθά δεδνκέλα ζε φιν ην πεξηερφκελν θαη ην πνιπκεζηθφ πιηθφ θαηά ηελ πξνβνιή παλνξακηθψλ θσηνγξαθηψλ (π.ρ. Ξαξνπζίαζε ζηίγκαηνο ζην ράξηε θαηά ηελ πξνβνιή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε έλα Κνπζείν). Ρα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην κεραληζκφ αλαδήηεζεο π.ρ. ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη φια ηα Ιανγξαθηθά Κνπζεία θαη λα απηά λα πξνβιεζνχλ κε ζηίγκαηα ζε έλα δηαδξαζηηθφ ράξηε. Όζνλ αθνξά ζηε Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε: Παξ Σει : 1. Ξξνζηέζεθε ε απαίηεζε: «Ξιήξε ππνζηήξημε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα αθνξνχλ ην πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν κε πξνβνιή ζε ράξηε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θίιηξσλ αλά ηζηνξηθή πεξίνδν θαη ζεκαηηθή ελφηεηα». 2. Πην κεραληζκφ αλαδήηεζεο πξνζηέζεθε ε αθφινπζε απαίηεζε «Πηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο λα πεξηιακβάλνληαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζα εκθαλίδνληαη ζε έλα δηαδξαζηηθφ ράξηε». Νη παξαπάλσ απαηηήζεηο πξνζηέζεθαλ επίζεο θαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα ζπκκφξθσζεο (παξ Σει. 156-

9 159). Τεθκεξίσζε ο 5 6 Παξ «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» Σει : Όιν ην πεξηερφκελν, ηα πνιπκέζα, νη εθδειψζεηο, ηα βηβιία ηεο Γηθηπαθήο Ξχιεο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη κέζσ Web Services γηα ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε ππάξρνπζα θαη κειινληηθά ζπζηήκαηα. Παξ «Υπνζύζηεκα Πνιπκεζηθήο Παξνπζίαζεο» Σει : 1. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή αλάδεημεο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ λα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε κε ην ππφινηπν ηκήκα ηεο πχιεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε πιήξε κείμε ζηε πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πχιεο ζα κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη ηα λέα άξζξα, νη πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο θαζψο θαη ην λέν πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν). 2. Δπίζεο ηα ζηαηηζηηθά επηζθεςηκφηεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα επεθηείλνληαη θαη ζην πνιπκεζηθφ Παξ. 3.7 Σει.43: Πηε θάζεηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζην ζεκείν πνπ αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην GIS ηνπ δήκνπ πξνζηέζεθε ε πξφηαζε «Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα GIS ηνπ δήκνπ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο πνπ αθνξνχλ ζην πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν.» Ξξνζηέζεθε ε αθφινπζε απαίηεζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο (Παξ Σει θαη Παξ Σει ): «Ρν ζχλνιν ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη δηακέζνπ ηεο Ξχιεο πξέπεη λα δηαηίζεηαη κέζσ ηερλνινγίαο γηα Web Services ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια ππάξρνληα ή κειινληηθά ζπζηήκαηα.» Όζνλ αθνξά ζηηο/α παξαηεξήζεηο/ζρφιηα 1 θαη 2, ζηελ Παξ Σει θαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα ζπκκφξθσζεο (Παξ Σει. 163 Σεκείν 2) αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ε Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο ζα πξέπεη λα είλαη λα είλαη «πιήξσο ελζσκαησκέλε θαη νινθιεξσκέλε κε ηε Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε». Πε παξαπάλσ παξαηήξεζε δφζεθε ε εμήγεζε ηνπ

10 πεξηερφκελν. 3. Ζ πνιπκεζηθή εθαξκνγή είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί ηα ζχγρξνλα web standards (π.ρ. Javasript θαη HTML5) γηα λα είλαη ζπκβαηή απφ φιεο ηηο ζπζθεπέο. Παξ «Δθαξκνγή Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ γηα Πνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο» Σει : Τεθκεξίσζε ο θαλφλα απηνχ θαη ιήθζεθαλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα αιιάμεη ε δηαθήξπμε. Δπνκέλσο δελ απαηηείηαη θάηη πξφζζεην ζην ζεκείν απηφ. Όζνλ αθνξά ζηελ 3 ε παξαηήξεζε, ζηελ Παξ Σει. 31 αλαθέξεηαη ξεηψο φηη: «Νη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα δηθηχσζεο θαη δηαθίλεζεο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (φπσο HTML, XML, SOAP, Voice CXML, LDAP θιπ).». Ρν ππνζχζηεκα πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο δελ απνηειεί θάπνηα εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ. Πρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο έρνπκε ηα εμήο: 7 1. Δίλαη απαξαίηεην νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζηελ εθαξκνγή Δθδειψζεσλ λα αθνινπζνχλ ηελ πηζηνπνίεζε PCI-DSS φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηα δηεζλή πξφηππα e-commerce. 2. Δίλαη απαξαίηεηε ε ελζσκάησζε εηδνπνηήζεσλ κε απνζηνιή SMS ζην ρξήζηε ππελζπκίδνληαο ηελ θξάηεζε κία κέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο. 3. Δπίζεο πξνηείλνπκε λα ελζσκαησζεί ε ιεηηνπξγία πξνψζεζεο ζπλαθψλ εθδειψζεσλ, κε βάζε ην ηζηνξηθφ ζπκκεηνρήο πνιηηψλ ζε πξνγελέζηεξα παξφκνηεο εθδειψζεηο γηα απηφκαηε ελεκέξσζε θαη θαιχηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε απηέο. 4. Δπηπιένλ απαηηείηαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη αγνξά εηζηηεξίσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη Παξαηήξεζε 1: Πην Ρερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπεηαη ε αγνξά εηζηηεξίσλ κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο θαη πηζηνπνίεζε PCI-DSS. Παξαηήξεζε 2: Πην Ρερληθφ Γειηίνπ ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα θφζηνο ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα αγνξά κελπκάησλ SMS. Παξαηήξεζε 3: Έρεη πξνζηεζεί κηα ζρεηηθή απαίηεζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δθαξκνγήο Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα

11 δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ή απνζηνιή απφδεημεο κε απμάλνληαο ηελ ακεζφηεηα. Σξήζε QR Codes ζπλνδεχεη ηελ ιεηηνπξγία απηή γηα λα πηζηνπνηείηαη ην ηππσκέλν εηζηηήξην θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πνιίηε ζηνλ ρψξν ηεο εθδήισζε. 5. πνγξακκίδεηαη φηη ην ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαζέηεη θαη άιινπ είδνπο αληηθείκελα ή εμνπιηζκφ εθηφο εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα κπινπδάθη, ή έλα βηβιίν ζπλνδεπηηθφ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη ζπλαθέο κε κηα εθδήισζε αιιά αθφκα θαη κία δηαθεκηζηηθή ζέζε επηηξέπνληαο ηε δπλαηφηεηα ρνξεγηψλ θαη ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα θαιχηεξε πξνψζεζε απηψλ. Τεθκεξίσζε ο Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο (Παξ Σει , Παξ Σει ): «Γπλαηφηεηα πξνψζεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε επηθείκελεο εθδειψζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ρξήζηεο πνπ βάζεη πξνθίι έρνπλ παξαθνινπζήζεη/ζπκκεηάζρεη παξφκνηεο εθδειψζεηο ζην παξειζφλ.» Παξαηήξεζε 4: Πην Ρερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπεηαη ειεθηξνληθή πιεξσκή θαη έθδνζε εηζηηεξίσλ. 6. Ρέινο φιεο νη εθδειψζεηο κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν event management system πξέπεη είλαη δεκηνπξγεκέλεο κε κνξθή web services θαη λα πξνσζνχληαη ζε άιια sites πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ επξεηήξηα θαη θαηάινγνη events ζε εζληθφ επίπεδν. Πηηο εθδειψζεηο απηέο ζα κπνξεί λα επηζπλάπηεηαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν, φπσο ζρφιηα θαη πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, επηηξέπνληαο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία ξεπνξηάδ απφ ρξήζηεο κεηά απφ θάζε εθδήισζε Πεκεηψλεηαη εδψ πσο φιεο νη παξνχζεο πξνηάζεηο δχλαηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην παξφλ ζρέδην ρσξίο αιιαγή πξνυπνινγηζκνχ ν νπνίνο είλαη αξθεηφο γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο βειηηψζεηο. Παξαηήξεζε 5: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνβνιή θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Ξφιεσο Λάνπζαο, δελ είλαη επηζπκεηή ε αλαδήηεζε ρνξεγψλ κέζσ ηεο Δθαξκνγήο. Θεσξείηαη σο δεδνκέλν φηη φινη νη ρνξεγνί ησλ εθδειψζεσλ έρνπλ πξν-απνθαζηζηεί ζην πξφηεξν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Ξαξφια απηά έρνπλ πξνζηεζεί ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δθαξκνγήο (Παξ Σει , Παξ Σει ) ηα εμήο: 1. «Γπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο εθδειψζεηο (π.ρ. βηβιία ππφ κνξθή PDF, θιπ.)» 2. «Αλάδεημε θαη δηαθήκηζε ησλ ρνξεγψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα sites απηψλ.»

12 Τεθκεξίσζε ο Παξαηήξεζε 6: Γεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ Δθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε θαη νινθιεξσκέλε κε ηελ Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε, ζην βαζκφ πνπ ε παξαηήξεζε απηή αθνξά ηα Web Services θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηαθήξπμε κε βάζε ην γεληθφηεξν/ε ζρφιην/παξαηήξεζε κε Α/Α 5. Έρεη πξνζηεζεί ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δθαξκνγήο (Παξ Σει , Παξ Σει ) ην εμήο ζεκείν: «Γπλαηφηεηα επηζχλαςεο πεξηερνκέλνπ απφ ρξήζηεο, φπσο ζρφιηα θαη πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, επηηξέπνληαο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία ξεπνξηάδ κεηά απφ θάζε εθδήισζε» 8 Παξ «Δθαξκνγή Υπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο» Σει : Δλζσκάησζε εηδνπνηήζεσλ γηα απνζηνιή SMS ζην ρξήζηε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ δαλεηζκέλνπ βηβιίνπ. Παξ «Οκάδεο Φξεζηώλ» Σει : Πην Ρερληθφ Γειηίν ηνπ ζρεηηθνχ Έξγνπ δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα θφζηνο ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα αγνξά κελπκάησλ SMS. 9 Απαηηείηαη ζην ηκήκα απηφ ε δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ρξήζε νξγαληθψλ νκάδσλ γηα πιήξε αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο (organic groups). Ζ δηαρείξηζε απηψλ ζα είλαη θεληξνπνηεκέλε αιιά ζα επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ (π.ρ. ζχιινγνη, κνπζεία θηι) λα έρνπλ ην δηθή ηνπο ιίζηα κειψλ. Ρα πην πξφζθαηα λέα ησλ νκάδσλ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Ξχιεο ηνπ Πηελ Παξ Σει πεξηγξάθνληαη θάπνηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο ρξεζηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ν απφιπηνο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην Γήκν. Γειαδή, δελ ππάξρεη θάπνηα δέζκεπζε γηα ηξεηο νκάδεο ρξεζηψλ.

13 Γήκνπ Λάνπζαο. Ζ χπαξμε ησλ νξγαληθψλ νκάδσλ ζα επηηξέςεη ηε ζπρλή θαη κφληκε δεκηνπξγία λέσλ /εθδειψζεσλ απφ πεξηζζφηεξα άηνκα (κέιε ηεο θάζε νκάδαο) κε απνηέιεζκα ηελ ζπρλφηεξε αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ ζηελ πχιε θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο πνιηηψλ ζε απηά. Ζ ρξήζε νξγαληθψλ νκάδσλ ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζε πεξηζζφηεξν ζπεηξνεηδή θαη πην εχθνια νξγαλσκέλε δηαδηθαζία δηαβάζκηζεο ξφισλ πξφζβαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρξεζηψλ. Κε ηε απηή ηελ πξνηεηλφκελε ελζσκάησζε, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ επηζθέπηε κε ην πεξηερφκελν ζα είλαη νκνηνγελήο (π.ρ. ζρνιηαζκφο, βαζκνινγία, θηι) φρη κφλν ζην επίπεδν δηεπαθήο αιιά ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο ηνπ εκπεηξίαο. Παξ «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο» Σει. 112 Σεκείν 2.1 & ζρεηηθέο παξαπνκπέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπεηξία αληίζηνηρνπ έξγνπ: Τεθκεξίσζε ο Όπσο ηνλίδεηαη ζε έληνλε πιάγηα γξαθή (Σει. 48) ν πνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα πξνηείλεη κηα δηθή ηνπ νξγάλσζε απφ νκάδεο ρξεζηψλ πνπ ζεσξεί φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην ζχζηεκα, ψζηε απηφ λα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθφ. Όκσο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη απφιπηα φηη δελ ζα ππάξρνπλ θελά αζθαιείαο πνπ ζα επηηξέπνπλ απζαηξεζίεο απφ νκάδεο κε κεησκέλεο αξκνδηφηεηεο. 10 Πηελ παξφλ δηαθήξπμε απαηηείηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αληίζηνηρν κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Πηελ παξφλ δηαθήξπμε σο αληίζηνηρν Έξγν νξίδεηαη έλα Έξγν φηαλ πεξηιακβάλεη ςεθηνπνίεζε θαη πξνβνιή πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ηειηθή πξνβνιή ηνπ. ζεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε απνηειεί θαζνξηζκφ ππεξβνιηθά εμεηδηθεπκέλεο πεξηγξαθήο θαη πξνζδνθίαο πνπ απνζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη πηζαλψο λα επλνεί αζέκηηα ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε δελ απνηειεί θαζνξηζκφ ππεξβνιηθά εμεηδηθεπκέλεο πεξηγξαθήο θαη πξνζδνθίαο, δεδνκέλνπ φηη ζην πιαίζην ηνπ Γ ΘΞΠ πινπνηήζεθαλ εθαηνληάδεο έξγα αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν, ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ φπσο π.ρ. νη Ξξνζθιήζεηο 65, 78, 91 ηνπ ΔΞ ΘηΞ θιπ. Ξξνηείλνπκε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζην ζχλνιφ ηεο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή:

14 O ππνςήθηνο Αλάδνρνο Έξγνπ λα έρεη ηεθκεξησκέλε θαηά πεξίπησζε εκπεηξία δηαρείξηζεο έξγσλ ηελ ηειεπηαία 5εηία ζε αληίζηνηρν έξγν πνιππινθφηεηαο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θαη ςεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ, ή λα κπνξεί λα απνδείμεη ζπιινγηθά ζε ζχλνιν έξγσλ δηαρεηξηζηηθή εκπεηξία ζρεηηθή θαη ηζφβαζκε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ππφ δηαβνχιεπζε. Τεθκεξίσζε ο Παξ «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο» Σει. 113 Σεκείν 3 & ζρεηηθέο παξαπνκπέο πνπ αθνξνύλ ζε Υπεύζπλν έξγνπ, Αλαπιεξσηή Υπεύζπλν Έξγνπ, Οκάδα Έξγνπ: Θξίλνπκε πσο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο εμαζθαιίδνπλ κνλνκεξψο ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη δελ ζπλάδνπλ κε πςειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ ιφγσ έιιεηςεο δηαβάζκηζεο απαηηήζεσλ. Νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πεπζχλνπ Έξγνπ (project manager) πξέπεη λα είλαη απζηεξέο αιιά θαη επέιηθηεο γηα ηελ πξνψζεζε πγηνχο αληαγσληζκνχ, θαη ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ρσξίο απηφ λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ παξερφκελε ηερληθή πνηφηεηα αιιά εμαζθαιίδνληαο αληίζεηα πςειή ηερληθή ηθαλφηεηα. Ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ, πξνηείλνπκε ν πεχζπλνο Έξγνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ Ξιεξνθνξηαθψλ ή Γηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, ή λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ θαη 4εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ή λα είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ ζην αληηθείκελν θαη κε ηνπιάρηζηνλ 2-3 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ Ξιεξνθνξηαθψλ ή Γηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ΑΑ εθηηκάεη, φηη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζην ηεχρνο πξνθήξπμεο, γηα ηα πξνζφληα ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πεχζπλνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ, ρσξίο απηφ λα άξεη ην δηθαίσκα ζε θάπνηνλ ππνςήθην, εθφζνλ ην ζεσξεί ζθφπηκν, λα πξνηείλεη Δ θαη ΑΔ κε πεξηζζφηεξα έηε εκπεηξίαο θαη πξνζφληα γεληθφηεξα. Θξίλνπκε πσο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί δηθαίσο ε ηζφηηκε απαίηεζε 5 εηψλ εκπεηξίαο απφ θάπνηνλ πνπ έρεη κφλν πηπρίν θαη ηα ίδηα 5 έηε απφ θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη αλψηαηε αθαδεκατθή θαη ηερληθή γλψζε

15 κε 7 έηε επηπιένλ ζπνπδψλ θαη θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ καδί. Τεθκεξίσζε ο 2. Νκνίσο γηα ηνλ Αλαπιεξσηή πεχζπλνπ Έξγνπ πξνηείλνπκε ηελ απαίηεζε 2 εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 3. Γηα ηελ νκάδα έξγνπ ζεσξνχκε ηελ ζπιινγηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία 2 εηψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ή δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ηθαλή αξθεηά ρσξίο λα απνζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 12 Νη παξαπάλσ καο πξνηάζεηο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ ηελ λνκνινγία ίζεο κεηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο πνρξέσζεο Γηαθάλεηαο φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξ. 7.6 «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο Σει Σεκείν 1.2 (Πίλαθα): Εεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο λα έρνπλ: «Πχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο (ηχπνπ ISO ή ηζνδχλακνπ) κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πξνβνιήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πξνο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Πχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο (ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΙΝΡ 1435 «πεξεζίεο επηθνηλσλίαο Απαηηήζεηο γηα παξφρνπο») κε πεδίν εθαξκνγήο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νξγάλσζεο, πξνπαξαζθεπήο θαη ε θαζ νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν αλαθνίλσζε πξνο ην θνηλφ ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη ε πξνβνιή ησλ ελ γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο». Ρν έξγν πεξηιακβάλεη κφλν δχν παξαδνηέα δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηα νπνία αθνξνχλ πάξα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Ζ απαίηεζε Ζ παξαηήξεζε γίλεηαη απνδεθηή θαη σο εθ ηνχηνπ ε απαίηεζε ηεο παξ δηαγξάθεηαη δεδνκέλνπ φηη ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ζπληζηά, φζνλ αθνξά ην αληηθείκελφ ηεο, κηα κηθηή ζχκβαζε, εκπεξηέρνληαο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθά λνκνζεηηθά πξνζδηνξηδφκελε έλλνηα ησλ «δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ», θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ π.δ. 261/1997 (ΦΔΘ Α' ) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. DOTSOFT A.E.

16 γηα πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνζηφηεηαο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ΔΙΝΡ 1435 πνπ αθνξνχλ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο δεκηνπξγεί ζηξέβισζε ηεο αγνξάο πιεξνθνξηθήο θαη ζαθψο απνθιείεη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ηέηνην έξγν. Ξξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε πηζηνπνηεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν Ξιεξνθνξηθήο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Τεθκεξίσζε ο Παξ. 7.6 «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο Σει. 113 Σεκείν 3 (Πίλαθα): Εεηείηαη γηα ηνλ ππεχζπλν έξγνπ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε, ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Ππζηεκάησλ. Πηελ παξάγξαθν Υπεύζπλνο Έξγνπ θαη Αλαπιεξσηήο, ζειίδα 78 δεηείηαη: «Ν πεχζπλνο ηνπ Έξγνπ θαη ν Αλαπιεξσηήο πεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) θαη ηξηεηή (3) εκπεηξία, αληίζηνηρα, ζε ζέκαηα δηνίθεζεο δηαρείξηζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκφζηνπ, επξχηεξνπ δεκφζηνπ, αιιά θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν έξγα ΡΞΔ (σο πεχζπλνη νκάδαο έξγνπ) πνπ πινπνηήζεθαλ γηα θνξείο είηε ηνπ δεκφζηνπ, είηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα». Απηέο νη παξάγξαθνη δεηνχλ αληηθαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ Δ. Ξαξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε πνηεο είλαη νη ζσζηέο απαηηήζεηο γηα ηνλ Δ θαη ηνλ Αλαπιεξσηή. Παξ «Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ - Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ» Σει Σεκείν 7: Ζ πξνθήξπμε αλαθέξεηαη φηη ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ε επηηξνπή ζα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο λα παξνπζηάζνπλ ηα αληίζηνηρα έξγα πνπ έρνπλ πινπνηήζεη κε ρξήζε demo θαη ζπλαθείο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο (παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο, ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, εηθνληθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ, δηαδξαζηηθή, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πινήγεζε ζεκείσλ πνιηηηζηηθνχ Απφ ηηο παξαγξάθνπο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ πεχζπλνπ θαη Αλαπιεξσηή ππεχζπλνπ Έξγνπ πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη νη αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο απαηηήζεηο πεξί πεληαεηνχο θαη ηξηεηνχο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ θαη δηεηνχο εκπεηξίαο σο ππεχζπλνη έξγνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά. Υο εθ ηνχηνπ δελ δηαπηζηψλεηαη θακία αληίθαζε κεηαμχ ησλ δχν απαηηήζεσλ πξνυπνζέζεσλ. Ζ απαίηεζε πεξί demo ελζσκαηψζεθε σο απαίηεζε ζηελ Ξαξ 7.6. «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο» ζεκείν 2.2. DOTSOFT A.E. DOTSOFT A.E.

17 ελδηαθέξνληνο) θαη ησλ ζπλαθψλ εθαξκνγψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν (Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο, εθαξκνγή Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ, εθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ) θηι. Κε δεδνκέλν φηη ζην 1ν ζηάδην ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ ειεγρζεί ηα αληίζηνηρα έξγα θαζψο θαη νη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε επαλέξρεηαη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην θαη απνηειεί εζθαικέλε δηαδηθαζία. Ξξνηείλεηαη ε αθαίξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ή ε ελζσκάησζή ηεο σο on/off θξηηήξην ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο. Τεθκεξίσζε ο 15 Παξ «Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ» Σει. 130: Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζε απφ Ιi =80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) ζε Ιi =70 * ( Βi / Βmax ) + 30 * (Kmin/Ki) έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ Ν αληαγσληζκφο ηφζν ζε ηερληθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο ππάξρνληεο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. DOTSOFT A.E Παξ «Οκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιόγεζεο» Σει. 131: Γηα ην θξηηήξην Α4 - Δπίδεημε ζπλαθψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη, ηη αθξηβψο αμηνινγείηαη κηαο θαη ε επίδεημε ζπλήζσο επηβεβαηψλεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο κε βάζε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο θαη δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ πνζνζηνχ αμηνιφγεζεο ζην θξηηήξην Α2. Παξ. 9.2 «Απόξξηςε Πξνζθνξώλ» Σει. 134: Κε δεδνκέλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ, πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηνπ φξνπ ζην ζεκείν 12 απφ «πεξβνιηθά ρακειή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. Κηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, εάλ πξνζθέξεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ην 90% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ Ζ απαίηεζε πεξί demo ελζσκαηψζεθε σο απαίηεζε ζηελ Ξαξ 7.6. «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο» ζεκείν 2.2. Ζ ΑΑ εθηηκάεη φηη ην πνζνζηφ 90% επί ηνπ δηακέζνπ ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ. Ζ ΑΑ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ελδειερή έξεπλα αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ θνζηνιφγεζε DOTSOFT A.E. DOTSOFT A.E.

18 νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.» ζε «πεξβνιηθά ρακειή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. Κηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, εάλ πξνζθέξεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ην 80% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.» Τεθκεξίσζε ο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ θαη εθηηκάεη φηη ρακειφηεξεο πξνζθνξέο απφ ην 90% ηνπ δηακέζνπ ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ ζα εμαζθαιίδνπλ θαηά 100% ηελ πνηφηεηα ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ. Δμάιινπ ζην ππφδεηγκα ηεο ΔΓ ΤΠ αλαθέξεη ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ πνζνζηνχ επί ηεο δηακέζνπ (median) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ρσξίο λα ππάξρεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ: «Εναλλακηικά, η ΑΑ δύναηαι να οπίζει ποζοζηό επί ηηρ διαμέζος (median) ηων οικονομικών πποζθοπών (ποηέ όμωρ επί ηος πποϋπολογιζμού) κάηω από ηο οποίο σαπακηηπίζεηαι μία πποζθοπά ωρ αζςνήθιζηα σαμηλή» 18 Παξ. 9.2 «Απόξξηςε Πξνζθνξώλ» Σει. 134: Αλαθέξεηαη «Κε παξνπζίαζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ηεο έθδνζεο επίδεημεο (demo) ζπλαθψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. Β ». Κε βάζε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο καο πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. Ζ παξνπζίαζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ηεο έθδνζεο επίδεημεο (demo) ζπλαθψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ ππνζπζηεκάησλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηεχρνπο πξνθήξπμεο (ελζσκαηψζεθε ζηελ παξ 7.6. ζεκείν 2.2 σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο (πνηνηηθφ θξηηήξην) νπφηε ε κε παξνπζίαζε είλαη εχινγν φηη ζα απνηειεί αηηία απφξξηςεο πξνζθνξψλ. DOTSOFT A.E. Παξ «Υπνζύζηεκα Κηλεηώλ Τειεθώλσλ» Σει. 172: 19 Ξαξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ε δεηνχκελε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ browser δηαδηθηχνπ. Κεηά απφ δηεπθξηληζηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, (παξ. 3.2) ην πνζχζηεκα DOTSOFT A.E.

19 Τεθκεξίσζε ο Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ απνηειεί μερσξηζηή εθαξκνγή. Δθόζνλ πιεξνύληαη νη Πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πίλαθα ζπκκόξθσζεο, είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα επηιέμεη θαη λα πεξηγξάςεη ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζην πνζχζηεκα απηφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δεκηνπξγήζεη θάπνην πξφζζεην module (δει. plug-in, Add-on) γηα Browser ζα πξέπεη λα ην παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, φπσο επηηάζζεη ην ζεκείν 4 ηνπ πίλαθα ζηελ παξάγξαθν Γηα λα μεθαζαξηζηνχλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο αιιαγέο: 20 Παξ «Υπνζύζηεκα Κηλεηώλ Τειεθώλσλ» Σει. 172 Γξακκή 8 (Πίλαθα): Ξαξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζα πξνζθεξζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ αλάδνρν ή ζα ηα ζπγθεληξψζεη ν ηειεπηαίνο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Πηελ 2ε πεξίπησζε παξαθαινχκε φπσο πξνζδηνξίζεηε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ. Παξ Σει. 40: Ζ πξφηαζε «Νη ηειηθέο θαηεγνξίεο ζα πξνθχςνπλ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.» δηαγξάθεηαη, ψζηε λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη θαηεγνξίεο θαη λα κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε. Παξ Σει. 58 (Φάζε 3): Ξξαγκαηνπνηείηαη ε αθφινπζε αλαδηαηχπσζε φζνλ αθνξά ζην πνζχζηεκα Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ: «Πην ππνζχζηεκα απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζα εληαρζνχλ θαη ζα θαηαρσξεζνχλ: DOTSOFT A.E.

20 Τεθκεξίσζε ο o Αμηνζέαηα (θαη ειάρηζηνλ φζα αλαθέξνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε), o Πεκεία Δζηίαζεο πνπ ζα έρνπλ πξνηαζεί, χζηεξα απφ ηε κειέηε ηεο θάζεο 1, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία ζα ηα εγθξίλεη (ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν αλά αμηνζέαην), θαη o Πεκεία Γηακνλήο πνπ ζα έρνπλ, επίζεο, πξνηαζεί, χζηεξα απφ ηε κειέηε ηεο θάζεο 1, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία ζα ηα εγθξίλεη (ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν αλά αμηνζέαην).» Παξ Σει Γξακκή 8 (πίλαθα): «Δλεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Δθαξκνγήο κε ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ ζα απνθαζηζηνχλ χζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε 1 ηνπ Έξγνπ θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.» Παξ Σει 172: Ξξνζηίζεηαη κηα επηπιένλ γξακκή ζηνλ πίλαθα ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ειάρηζην φγθν δεδνκέλσλ: «Πηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ φια ηα αμηνζέαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ο οποίορ διενεπγείηαι ζηιρ 16/11/2011, ζύμθυνα με ηην α.π. 21795 Διακήπςξη.

ο οποίορ διενεπγείηαι ζηιρ 16/11/2011, ζύμθυνα με ηην α.π. 21795 Διακήπςξη. Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ Δ.Τ & Τ.Τ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαχ Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15 Πειραιάς Σ.Κ. 185 35 Σηλέφωνο: 210 4297048 210 4297029 Φαξ: 210 4297917

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα