VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε"

Transcript

1 VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

2 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο γηα νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο Γηαηί κε απηό δελ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλνο ππνινγηζηήο γηα ηελ παξαθνινύζεζε Γηαηί κε απηήλ ηελ κνλάδα δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, βηβιηνζήθεο, θ.ιπ. Γηαηί είλαη κία αξζξσηή ηδέα κε ππνκνλάδεο (Modular) γηα πξόζζεηε εηζόδσλ / εμόδσλ όπνηε ρξεηάδεηαη Γηαηί δηαζέηεη πξναηξεηηθή κνλάδα modem γηα αζύξκαηε ζύλδεζε Ethernet

3 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. πκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο Οηθνδνκέο, εκπνξηθά θέληξα, λνζνθνκεία, δεκόζηεο ππεξεζίεο θ.α. Όιεο νη εθαξκνγέο άιισλ ηνκέσλ πνπ απαηηνύλ έλα ζύζηεκα ελεξγεηαθνύ ειέγρνπ

4 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Λύζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ΘΔΜΑ ΠΔΛΑΣΗ: Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Η ΛΤΗ ΜΑ: Μνλάδα βαζηδόκελε ζηηο ιεηηνπξγίεο Web, πνπ επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θάζε εγθαηάζηαζεο όηαλ ππάξρεη δηαζέζηκν δηαδίθηπν ΟΦΔΛΗ: Δπέιηθηε θαη ζπκπαγήο ιύζε. Πνπ αλαπηύρζεθε εηδηθά γηα λα νινθιεξώζεη ηελ πξνζθνξά ησλ κεηξεηώλ ελέξγεηαο ηεο Carlo Gavazzi, ησλ αλαιπηώλ ελέξγεηαο θαη ησλ πξναηξεηηθώλ κνλάδσλ VMU

5 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Λύζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ΘΔΜΑ ΠΔΛΑΣΗ: Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ελζύξκαηε ζύλδεζε δηαδηθηύνπ Η ΛΤΗ ΜΑ: Δπηπιένλ κνλάδα mobile modem πνπ επηηξέπεη ηελ αζύξκαηε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θάζε εγθαηάζηαζεο ΟΦΔΛΗ: Δύθνιε ζηελ ρξήζε θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ππνκνλάδα, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα απνηειεί ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ VMU-C

6 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Λύζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ΘΔΜΑ ΠΔΛΑΣΗ: Απνκαθξπζκέλε ζπιινγή θαη αλάιπζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο (ή πνιιώλ εγθαηαζηάζεσλ) κε ην ππάξρνλ ινγηζκηθό ηνπ πειάηε, SCADA ή ζύζηεκα BMS Η ΛΤΗ ΜΑ: Η ιεηηνπξγία ώζεζεο ζηνηρίσλ FTP κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην VMU-C έηζη ώζηε λα ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλε ελεκέξσζε από ηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ ΟΦΔΛΗ: Η κνλάδα VMU-C EM είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξώλεη πεξηνδηθά ηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή θαη λα θαηαγξάθεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζύλδεζε ζην Internet δελ είλαη πξνζσξηλά δηαζέζηκε

7 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο.

8 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Οινθιεξσκέλν αξζξσηό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, βαζηδόκελν ζηελ πξόζβαζε WEB Σν ζύζηεκα VMUC-EM κπνξεί λα ζπιιέμεη δεδνκέλα από: Μεηξεηέο Δλέξγεηαο (EM21, EM23, EM24, EM33, EM26, WM30, WM40,...) Αηζζεηήξεο & ζπζθεπέο (ζεξκνθξαζίεο, Αλαινγηθά ζήκαηα, παικηθά ζήκαηα ξνήο θαη θαηαζηάζεηο ςεθηαθώλ εηζόδσλ) Σν VMUC-EM κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ζε ηνπηθό δίθηπν κέρξη 5 κνλάδεο VMU: Μέρξη 1 VMUW (universal mobile modem) Μέρξη 1 VMUP-EM (πεξηβαιινληηθή κνλάδα) Μέρξη 3 VMUO-EM (κνλάδα εηζόδσλ/εμόδσλ) Σν VMUC-EM κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ζην RS485 ηνπηθό δίθηπν ηνπ κέρξη 10 νκάδεο ζπζθεπώλ (COM1) & κέρξη 32 Μεηξεηέο Δλέξγεηαο(COM2).

9 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Micro PC κε Web-server θαη ηθαλόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ Web Μεηαβιεηέο πεξηβάιινληνο: ζεξκνθξαζία, αλαινγηθά ζήκαηα ( mV θαη mA), ηαρνκεηξηθά ζήκαηα. Μεηξεηέο Δλέξγεηαο: πιεξνθνξίεο AC: Σάζε, Έληαζε, Δλεξγόο/Άεξγνο Ηζρύο, Δλεξγόο/Άεξγνο Δλέξγεηα, ζπλ θ. Μεηξεηέο Δλέξγεηαο : Μεηξεηέο από ςεθηαθέο εηζόδνπο (π.ρ.λεξό, αέξην, θιπ...). Γηάζηεκα απνζήθεπζεο: επηινγή κεηαμύ ιεπηώλ. Σν απνζεθεπκέλν δείγκα (ζην επηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) πξνθύπηεη από ην ζπλερή κέζσ όξν ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ. Οη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη θαη σο άκεζεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Οη ζπλαγεξκνί (Alarms) ελεκεξώλνπλ κε απηόκαηα s & SMS Όια ηα δεδνκέλα εμάγνληαη ζε κνξθή XLS Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ κέρξη 30 ρξόληα (ζηελ κλήκε 4Gb) Γύν ζύξεο επηθνηλσλίαο RS485 (Modbus) Μία ζύξα Ethernet Γύν ζύξεο γεληθήο ρξήζεο USB 2.0 Σάζε ηξνθνδνζίαο 12 έσο 28 V DC Γηαζηάζεηο: 2-DIN modules Βαζκόο πξνζηαζίαο (εκπξόο): IP40

10 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο Μπξνζηηλή πιαζηηθή πόξηα 2. Τπνδνρή mini USB (Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξώηε δηακόξθσζε) 3. Τπνδνρή γηα micro SD ή micro SDHC (Υξεζηκνπνηείηαη γηα αληηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απαξαίηεηε γηα επαλαθνξά ζε πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθή 4. Τπνδνρή RJ45 γηα ζύλδεζε Ethernet 5. Τπνδνρή USB ηύπνπ A (ζαλ ην Νν 2) 5. Αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο 6. Αθξνδέθηεο COM1 θαη COM LEDs: ON : έλδεημε ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη δηαδηθαζία εγγξαθήο SD θάξηαο (εάλ θιαζάξεη) COM1: έλδεημε δξαζηεξηόηεηαο επηθνηλσλίαο COM2: έλδεημε δξαζηεξηόηεηαο επηθνηλσλίαο USB : ιεηηνπξγία εγγξαθήο ζε εμέιημε AL : ηνπιάρηζηνλ έλαο ελεξγόο ζπλαγεξκόο BUS : δξαζηεξηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ζύλδεζεο RJ45

11 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Κάζε κνλάδα VMUM-EM κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κέρξη: 1 κνλάδα VMUP-EM (κνλάδα πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ) 3 κνλάδεο VMUO-EM (κνλάδα εηζόδνπ/εμόδνπ)

12 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαρεηξηζηήο ηνπηθνύ δηθηύνπ θαη θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ Σνπηθή παξνπζίαζε: ελδείμεηο 6-DGT Γίθηπν επηθνηλσλίαο: RS485 (Modbus), baud κέρξη bits/s Σνπηθό δίθηπν: κέρξη 4 κηθηέο κνλάδεο VMUP-EM θαη VMUO-EM Δύο είζοδοι θερμοκραζίας: Pt100 ή Pt1000, 2 ή 3 καλφδίφν (-50.0 έφς C) Ή μία υηθιαζκή είζοδος: Ανίτνεσζη καηάζηαζης ON/OFF Ρνιόη: κε επηινγή Δπξσπατθήο ή Ακεξηθαληθήο δηάηαμεο (εζσηεξηθή κπαηαξία) Πξαγκαηηθή θαη εηθνληθή δηαρείξηζε ζπλαγεξκώλ (alarms) Μνξθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ: εκεξνκελία, ώξα, ζεξκνθξαζία, αλαινγηθέο είζνδνη θαη ξπζκνί ςεθηαθώλ παικώλ Γηάζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: επηιέμηκν ιεπηά πιινγή ζπκβάλησλ: εκεξνκελία θαη ώξα ησλ: ζπλαγεξκώλ (alarms), ησλ κεηαβνιώλ ζηηο θαηαζηάζεηο ςεθηαθώλ εηζόδσλ θαη άιια γεγνλόηα Σάζε ηξνθνδνζίαο: 12 έσο 28 V DC ηήξημε: ζε ξάγα Ωl MTBF / MTTF: 24.2 ρξόληα (gf, 50 C, MIL standard MIL-HDBK-217F ) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -30 C έσο 70 C

13 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Μνλάδα κέηξεζεο πεξηβάιινληνο Πνιύρξσκν ελδεηθηηθό LED: ρξσκαηηθόο θώδηθαο δηάγλσζεο Σνπηθό δίθηπν: κία κνλάδα VMU-P αλά δίθηπν Γύν θαλάιηα γηα κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο (Pt100 ή Pt1000, 2 ή 3 θαισδίσλ) Μία αλαινγηθή είζνδνο (120 mv ή 20 ma) Μία ςεθηαθή είζνδνο παικώλ (0 έσο 1000 Hz κέγηζην) Αθξίβεηα ±0.5% RDG Μνξθή δεδνκέλσλ: 4-DGT Σξνθνδνζία: απηνηξνθνδόηεζε από ηελ κνλάδα VMUM-EM ηήξημε: ζε ξάγα Ω MTBF / MTTF: 31.7 ρξόληα (gf, 50 C, MIL std MIL-HDBK-217F ) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -30 C έσο 70 C

14 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Μνλάδεο I/O Πνιύρξσκν ελδεηθηηθό LED: ρξσκαηηθόο θώδηθαο δηάγλσζεο Σνπηθό δίθηπν: κέρξη 3 κνλάδεο VMUO-EM Γύν ςεθηαθέο είζνδνη γηα αλίρλεπζε θαηάζηαζεο ON/OFF Γύν ςεθηαθέο έμνδνη γηα εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ή απηόκαηε ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε εμσηεξηθνύ θνξηίνπ (κε ηελ βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ξνινγηνύ ή κέζσ ηνπ ηειερεηξηζκνύ). Σύπνο εμόδνπ: ξειέ ηύπνπ SPST (AC V AC, AC V AC) Σξνθνδνζία: απηνηξνθνδόηεζε κέζσ ηεο κνλάδαο VMUM-EMt ηήξημε: ζε ξάγα Ω MTBF / MTTF: 65.4 ρξόληα (gf, 50 C, MIL std MIL-HDBK-217F ) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο : -30 C έσο 70 C

15 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. ε πεξίπησζε κε δηαζέζηκεο ελζύξκαηεο επηθνηλσλίαο δηαδηθηύνπ, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ κνλάδα VMUC-EM ην αζύξκαην modem VMUWAUMMXX Σν modem VMU-W βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία επηθνηλσλίαο UMM (Universal Mobile Modem) (GPRS / UMTS). H κνλάδα VMU-W, εθηόο από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ παξέρεη, είλαη δπλαηόλ λα δηαρεηξηζηεί ηελ απνκαθξπζκέλε επηηήξεζε δηθηύσλ κε πξνεηδνπνηεηηθά SMS πνπ ιακβάλνληαη ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο.

16 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. MODEM Quad band modem: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz GSM, GPRS, EDGE standard, UMTS, HSPA standard Class4 (2W, GSM 850 / 900 MHz Class1 (1W, GSM 1800 / 1900 MHz ClassE2 (0.5W, EDGE 850 / 900 MHz ClassE2 (0.4W, EDGE 1800 / 1900 MHz Class3 (0.25W, UMTS Σξνθνδνζία: 12 έσο 28 VDC ηήξημε: ζε ξάγα Ω Κύξηνο ζθνπόο: Πξόζβαζε ζηνλ δηαθνκηζηή Web (VMUC-EM) θαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εάλ δελ είλαη δηαζέζηκν ην ελζύξκαην δηαδίθηπν Πξόζζεηνο ζθνπόο: Απνζηνιή SMS SIM (25 x 15mm) γηα επηθνηλσλία δεδνκέλσλ (κόλν M2M SIM) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -30 C έσο 70 C

17 Modem VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. VMUC-EM Βύζκα RJ45 γηα ζύλδεζε LAN ΣΟΠΙΚΟ δίθηπν COM1 COM2

18 ΗΜΔΡΑ Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζην Η κνλάδα VMUC-EM κπνξεί λα ρνξεγήζεη, ηα δεισζέληα γηα 30 ρξόληα απνζήθεπζεο, δεδνκέλα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εζσηεξηθή κλήκε ησλ 4 GB ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ θαλόλα: πξόκελν παξάζπξν δηάξθεηαο 6 κελώλ Μεηά από 6 κήλεο (από ηελ παξνύζα πεξίνδν), ην VMUC-EM δηαγξάθεη ηα απνζεθεπκέλα θαζεκεξηλά δεδνκέλα (απηά ηα πςειήο αλάιπζεο δειαδή) αιιά ζα παξακείλνπλ ζηελ κλήκε νη κεληαίεο θαη εηήζηεο θαηαγξαθέο (min, max θαη κέζνο όξνο). Σα εκεξήζηα γξαθήκαηα ησλ πξν εμακελίαο δεδνκέλσλ, δελ ζα είλαη πιένλ δηαζέζηκα Σα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο ζηηγκήο είλαη δηαζέζηκα γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (επηινγέο αλάκεζα από 05, 10, 15, 30 ή 60 ιεπηά) γηα 6 κήλεο πίζσ. Γηαζέζηκα γξαθήκαηα: Μεληαία θαη Δηήζηα Γηαζέζηκα γξαθήκαηα: : Ηκεξήζηα, Μεληαία & Δηήζηα

19 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD USB 1 USB 2 COM2 RS485 Οκάδα Array 1 Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 Bus VMU-P (1) VMU-O (3) COM1 ύλδεζε RJ-45

20 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD COM2 RS485 USB 1 USB 2 Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 COM1 ύλδεζε RJ-45

21 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD USB 1 USB 2 COM2 RS485 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3) ύλδεζε RJ-45

22 Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ κεηξεηώλ κόλν Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD USB 1 USB 2 COM2 RS485 ύλδεζε RJ-45 Ethernet

23 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet SD USB 1 USB 2 Οκάδα Array 1 Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 Bus VMU-P (1) VMU-O (3) COM1 ύλδεζε RJ-45

24 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet SD USB 1 USB 2 Array group 2 RS485 COM1 ύλδεζε RJ-45

25 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet SD USB 1 USB 2 Οκάδα Array 1 Bus VMU-P (1) VMU-O (3) ύλδεζε RJ-45

26 Web-Server VMUC-EM Mobile modem VMU-W Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 COM2 RS485 COM1 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3)

27 Web-Server VMUC-EM Mobile modem VMU-W Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD RS485 COM2 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3)

28 Web-Server VMUC-EM Mobile modem VMU-W Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ κεηξεηώλ κόλν Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD RS485 COM2

29 Web-Server VMUC-EM Wireless com VMU-Z Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζε ηνπηθό δίθηπν LAN Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 COM2 RS485 COM1 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3)

30

31 Γεδνκέλα δηαρείξηζεο Γεδνκέλα επηθνηλσλίαο Πξσην1 Protocol 2 VMUC-EM FTP : δηαζέζηκα αλνηθηά πξσηόθνιια 2 M2M Πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο = θαλόλεο επηθνηλσλίαο + κνξθή δεδνκέλσλ HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ ηαζεξή επίπεδε κνξθή CSV ηαζεξή επίπεδε κνξθή CSV Σν απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα δεηά από ην VMU-C Σν απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα πεξηκέλεη ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη από ην VMU-C Ο πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθαξκνγήο

32 VMUC-EM FTP : δηαζέζηκα αλνηθηά πξσηόθνιια 2 M2M Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 1) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη είλαη πεξηζζόηεξα από 32. Σόηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο VMUC-EM γηα λα ππάξρεη ε ζσζηή παξαθνινύζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 2) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά «θάησ» από ηνλ ίδην ηδηνθηήηε. 3) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ίδην ηδηνθηήηε, αιιά είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο

33 Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 1) Όηαλ ε πνζόηεηα ησλ νξγάλσλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη είλαη κεγαιύηεξε από 32, πξέπεη λα πξνζηεζνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο VMUC-EM γηα λα επηηξαπεί ε ζσζηή παξαθνινύζεζε δεδνκέλσλ Μεηξεηήο-07 Μεηξεηήο-08 Μεηξεηήο-09 Μεηξεηήο-10 = δίθηπν RS485 Μεηξεηήο- 06 Μεηξεηήο-xx Μεηξεηήο-xx Μεηξεηήο-xx Μεηξεηήο-50 Μεηξεηήο -51 Μεηξεηήο- 52 Μεηξεηήο 05 Μεηξεηήο-04 Μεηξεηήο-03 Μεηξεηήο-02 Μεηξεηήο-01 ε κηα παξόκνηα εθαξκνγή, αθόκε θαη εάλ όινη νη κεηξεηέο ελέξγεηαο ζπλδένληαη κέζσ δηθηύνπ RS485, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 2 κνλάδεο VMUC-EM.

34 Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 2) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά «θάησ» από ηνλ ίδην ηδηνθηήηε. VMUC-EM PLANT A VMUC-EM PLANT B Γηαθνκηζηήο πειάηνπ

35 Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 3) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ίδην ηδηνθηήηε, αιιά είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Plant A Plant C Plant B

36 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ VMUC-EM A VMUC-EM B Υξήζηεο ΚΔΝΣΡΙΚΟ SERVER

37 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ Μεηξών Κεθαιή ώκα

38 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ

39 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ Γεδνκέλα από πεξηβαιινληηθέο κνλάδεο (VMUP-EM) Γεδνκέλα από κεηξεηέο ελέξγεηαο (EΜxx ή WMxx)

40 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ Γεδνκέλα από πεξηβαιινληηθέο κνλάδεο (VMUP-EM) Γεδνκέλα από κεηξεηέο ελέξγεηαο (EΜxx ή WMxx)

41 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ

42 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο θαη απάληεζε θαη απάληεζε VMUC-EM A VMUC-EM B Υξήζηεο ΚΔΝΣΡΙΚΟ SERVER

43 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κέζσ ησλ αηηήζεσλ, δηαξζξώλνληαη όπσο εμήο : Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη δηαζέζηκνη ηξείο δηαθνξεηηθνί ηύπνη πιεξνθνξηώλ: πλαγεξκνί Γεδνκέλα Λίζηα ζπζθεπώλ

44 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο Παξάδεηγκα: δνκή εξσηήκαηνο γηα απόθηεζε ιίζηα ζπζθεπώλ: εκείσζε: νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ηθαλό λα δηαρεηξίδεηαη αίηεκα HTTP / δηαδηθαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηξαβήμεη ηα δεδνκέλα ησλ κνλάδσλ VMU-C (π.ρ. ειεύζεξα δηαζέζηκα παθέηα ινγηζκηθνύ είλαη WGET θαη CURL). Σα δεδνκέλα ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ ρξήζηε

45 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο Παξάδεηγκα: δνκή εξσηήκαηνο γηα απόθηεζε ηεο ιίζηαο δεδνκέλσλ: Παξάδεηγκα: δνκή εξσηήκαηνο γηα απόθηεζε ηεο ιίζηαο ζπλαγεξκώλ:

46 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Αίηεκα ελδηαθεξόκελνπ: ε κηα κηθξή βηνκεραλία, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο θάζε κεκνλσκέλνπ κεραλήκαηνο παξαγσγήο. Απηό είλαη ζεκαληηθό ηόζν γηα λα θξαηεζνύλ ππό έιεγρν νη θαηαλαιώζεηο όζν θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο ζε θάζε πξντόλ Πξνηεηλόκελε ιύζε: Έλα πιήξεο ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια κε εγθαηάζηαζε κεηξεηώλ ή αλαιπηώλ ελέξγεηαο ζε θάζε πίλαθα κεραλήκαηνο θαη λα ζπλδεζεί κε ην VMU- C EM κέζσ RS485. Μηα δεύηεξε ζεηξηαθή γξακκή ζε VMU-C EM ζπλδέεη δηάθνξεο ελόηεηεο VMU I / O ππνκνλάδεο, ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζεξκνθξαζίαο, ηε ξνήο, αλαινγηθώλ ζεκάησλ, θαζώο θαη θαηαζηάζεηο ςεθηαθώλ εηζόδσλ. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο είλαη Οθέιε: απιή θαη ζπκπαγήο: εθηόο από ηνπο κεηξεηέο εγθαζίζηαηαη κία κνλάδα VMU-C EM (2-DIN) θαη νη κνλάδεο I / O. Σν VMU-C EM δξα ηαπηόρξνλα σο ζπζθεπή ζπιινγήο, θαηαγξαθήο, web-server, θαη πξνγξακκαηίδεηαη απνζηνιέο κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. (π.ρ. απνζηνιή κεληαίσλ ζηνηρείσλ από θάζε ζεκείν κέηξεζεο ή ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θ.ιπ.). Αλ ην ελ ιόγσ ζύζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ελόο απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε, π.ρ. πδξαγσγείν ηνπ αληιηνζηαζίνπ, όπνπ ε ελζύξκαηε ζύλδεζε ζην internet δελ είλαη δηαζέζηκε, έλα VMU-W modem κπνξεί απιά λα πξνζηεζεί ζην ζύζηεκα, θαη λα παξέρεη αζύξκαηε ζπλδεζηκόηεηα ζην Internet γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ VMU-C EM.

47 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Αίηεκα ελδηαθεξόκελνπ: ζε όιεο ηηο ππν-κέηξεζε εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ εθ λένπ ρξέσζε ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο (π.ρ. εληαία δηακεξίζκαηα ζε έλα θηίξην θαηνηθηώλ ή θαηαζηήκαηα κέζα ζε εκπνξηθό θέληξν), απαηηείηαη λα ππάξρνπλ εγθεθξηκέλνη κεηξεηέο (ηύπνπ MID). Δλώ ε επίζεκε αμία πνπ πξέπεη λα ρξεώλεη ν θάζε κεηξεηήο είλαη κία, είλαη επίζεο αλαγθαία κηα ζπζθεπή γηα λα ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ζηαηηζηηθνύο αιιά θαη γηα ειεγθηηθνύο ιόγνπο. Πξνηεηλόκελε ιύζε: Σα θνξηία πνπ ζα παξαθνινπζνύληαη (δηακέξηζκα ή θαηαλάισζε θαηαζηήκαηνο) κεηξώληαη από έλαλ κεηξεηέο ελέξγεηαο ηύπνπ MID ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε δίθηπν RS485 ζε κία θύξηα κνλάδα VMU-C EM. Σν VMU-C EM είλαη κηα ιύζε ηύπν web-server πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγή, απεηθόληζε θαη αλάιπζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ από ην δίθηπν, ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην Internet, ζηελ ίδηα ζέζε ησλ κεηξεηώλ ή εμ απνζηάζεσο κέζσ ελόο ηππηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Οθέιε: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο είλαη απιή θαη ζπκπαγήο: εθηόο από ηνπο κεηξεηέο εγθαζίζηαηαη κία κνλάδα VMU-C EM (2-DIN). ε πεξίπησζε πνπ ηα ζεκεία κέηξεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη από ζπζηήκαηα SCADA ηνπ πειάηε, ην VMU-C EM κπνξεί λα πξνσζήζεη εύθνια όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη, απεπζείαο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ από ηελ νπνία ην SCADA ηνπ πειάηε ιακβάλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία.

48 Online Web Server (WMUC-EM): Όλνκα ρξήζηε: user Κσδηθόο πξόζβαζεο: user

49 Online Web Server (WMUC-EM): Διεύζεξε πξόζβαζε ( ) Με δηαζέζηκα εηθνλίδηα πινήγεζεο

50 Online Web Server (WMUC-EM): Πξόζβαζε ρξήζηε ( ) Γηαζέζηκα εηθνλίδηα πινήγεζεο ρσξίο εηθνλίδην ξύζκηζεο Username: user Password: user

51 Online Web Server (WMUC-EM): Πξόζβαζε δηαρεηξηζηνύ ( ) Γηαζέζηκα εηθνλίδηα πινήγεζεο θαη εηθνλίδην ξύζκηζεο αιιά θαη εηθνλίδην ινγαξηαζκνύ Username: user Password: user

52 Δηθνλίδην αξρηθήο ζειίδαο Παξνύζα εξγάζηκε εκέξα ζε ζύγθξηζε ηεο πξνεγνύκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (ή παξνύζα κε εξγάζηκε εκέξα έλαληη ηεο κε εξγάζηκεο πξνεγνύκελεο εκέξαο)

53 ειίδα παξαθνινύζεζεο: Ηκεξήζηεο / Μεληαίεο / Δηήζηεο ηάζεηο ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηνπ θπξίσο κεηξεηή: Δληαζε πλ θ Σάζε Ιζρύο + Αλαινγηθέο κεηαβιεηέο

54 ειίδεο εγθαηάζηαζεο: Γηαζέζηκεο ζειίδεο: Δλεξγεηαθά δεδνκέλα (1) Μεηξεηέο (2) Μεηαβιεηέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (3) Άιιεο κεηαβιεηέο (4)

55 ειίδεο εληνιώλ θαη ζπλαγεξκνύ: πλαγεξκνί Δληνιέο

56 ειίδα νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ: Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο: ύλνιν ( ) Καηαλαισζείζεο kwh / kvarh ( ) Πνηλή ιόγσ ππεξθόξησζεο ( )

57 ειίδα πιεξνθνξηώλ: Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο: Κύξηα πεξηγξαθή ηνηρεία ζύκβαζεο Καζνξηζκόο ηηκνινγίσλ Ζκεξνιόγην ρξεώζεσλ

58 ειίδα εμαγσγήο ζε Excel: Δμαγώγηκεο πιεξνθνξίεο: πλαγεξκνί Γεδνκέλα κεηξεηώλ ελέξγεηαο (Μέγηζην, ειάρηζην, Μέζνο όξνο) Θεξκνθξαζία Αλαινγηθή είζνδνο Δίζνδνο παικώλ

59 ειίδα ινγαξηαζκνύ: Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνύ: Καηάινγνο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ Γηεπζύλζεηο θαη ζέζεηο ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ.

60

61 ειίδα ξπζκίζεσλ: Πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο: Μεηξεηώλ ελέξγεηαο VMUO-EM VMUP-EM Δληνιώλ VMUM-EM VMU-C

62 ειίδα ξύζκηζεο ζπζηήκαηνο: Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο Γηεύζπλζε IP, κάζθα ππνδηθηύνπ, NTP ξύζκηζε δηαθνκηζηή γηα ζπγρξνληζκό ξνινγηνύ Παξακεηξνπνίεζε γηα ξύζκηζε ππεξεζηώλ FTP Ρύζκηζε ηνπ VMU-W (modem) Ρπζκίζεηο ζπλαγεξκώλ (νκάδεο θαη ζπλαγεξκνί) ρεδίαζε πξνγξακκαηηζκνύ (εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, ) Γηακόξθσζε δηαθνκηζηή εμεξρόκελσλ s Δλεκέξσζε Firmwar, εληνιέο επαλαθνξώλ, Ρύζκηζε γιώζζαο θαη ζύκβνιν ππνδηαζηνιήο γηα ηα εμεξρόκελα αξρεία excel (. ή, )

63 ειίδα πεξηγξαθήο ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο: Κύξηα πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζύκβαζε Σηκνιόγηα (κέρξη 2) θαη ξπζκίζεηο αξγηώλ

64 Ρύζκηζε δηθηύνπ LAN: Σηκέο παξακέηξσλ ηνπηθνύ LAN (θαζνξηζκόο δηεύζπλζεο ή ππεξεζία DNS ή DHCP Σηκέο παξακέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ππεξεζία δπλακηθνύ DNS

65 Ρύζκηζε ππεξεζίαο NTP: Γηα λα έρεηε πάληα ζπγρξνληζκέλε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ρξόλν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ δηαθνκηζηή ΝΣΡ

66 Ρύζκηζε ππεξεζίαο FTP: Γηεύζπλζε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαθνκηζηή πνπ απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη από όιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο VMUC-EM Οξηζκόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πξνώζεζεο δεδνκέλσλ Πιεξνθνξίεο ζπλαγεξκώλ ή/θαη κεηαβιεηέο. ηνηρεία θαη ρξόλνο ηεο πξώηεο ιεηηνπξγίαο ΩΘΗΗ

67 Ρύζκηζε Modem VMUW : xxx ε πεξίπησζε κε δηαζέζηκεο ελζύξκαηεο ζύλδεζεο δηαδηθηύνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην modem UMTS.

68 Ρύζκηζε ζπλαγεξκώλ (ALARMS): Δίλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ κέρξη θαη 2 νκάδεο αηόκσλ γηα απνζηνιή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (ή Μελύκαηα SMS αλ ππάξρεη κόληεκ) όηαλ μεθηλά ζπκβάλ ζπλαγεξκνύ.

69 Ρύζκηζε πξνγξακκαηηζκέλεο απνζηνιήο s: Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ζα απνζηαιεί κε ηα θύξηα δεδνκέλα ηεο εγθαηάζηαζεο (Ιζρύο θαη Δλέξγεηα) ζύκθσλα κε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα επηιερζεί (εκεξήζην / εβδνκαδηαίν / κεληαίν / εηήζην)

70 Ρπζκίζεηο πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαθνκηζηή SMTP ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ..

71 Ρύζκηζε εκεξνκελίαο / ώξαο, εληνιώλ επαλαθνξάο θαη αλαλέσζεο Firmware: Δδώ είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζεί ε έθδνζε ηνπ firmware θαη λα αλαλεσζεί εάλ ρξεηάδεηαη Ρύζκηζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο Δληνιέο επαλαθνξάο ( RESET )

72 Ρύζκηζε γιώζζαο: Δπηινγή γιώζζαο Ρύζκηζε κνξθήο ππνδηαζηνιήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε όια ηα εμεξρόκελα αξρεία ηύπνπ Excel Καζνξηζκόο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην VMUCEM

73 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Ρύζκηζε COM1 ειίδεο DRIVER (ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ νδήγεζεο,...) Κύξηα ξύζκηζε VMUC-EM

74 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Ρύζκηζε COM1

75 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: DRIVER (ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ νδήγεζεο)

76 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Κύξηα ξύζκηζε VMUC-EM Δηζαγσγή δηακόξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγία θαηαζηξνθήο αλάθηεζεο

77 Ρύζκηζε Μεηξεηώλ Δλέξγεηαο ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Κύξηα ξύζκηζε ηνπ VMUC-EM Πιήξεο ξύζκηζε όισλ ησλ νκάδσλ Array (VMUM, VMUO θαη VMUP) ζπλ κηα κεξηθή ξύζκηζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεηξεηώλ ελέξγεηαο. Γηακόξθσζε νκάδσλ Array: VMU-O VMU-P VMU-M VMU-C Ρύζκηζε θαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ Ρύζκηζε κεηξεηώλ

78 ειίδα ξύζκηζεο άιισλ κεηαβιεηώλ: Πεξηγξαθέο ησλ πξόζζεησλ αηζζεηεξίσλ: Αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο (Pt100 θαη Pt1000) Αλαινγηθά αηζζεηήξηα (mv θαη ma) Δίζνδνο ξπζκνύ παικώλ (παικνί)

79 Εσληαλό παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο θαη επόπηεπζεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο VMUC-Em ζην Belluno Ηηαιίαο πλδεζείηε κε ηελ εθεί εγθαηάζηαζε θάλνληαο επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα Υξεζηκνπνηείζηε ζαλ όλνκα ρξήζηε ηελ ιέμε user θαη ζαλ θσδηθό πξόζβαζεο πάιη ηελ ιέμε user Σν ινγηζκηθό επόπηεπζεο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθό (εθηόο ησλ ξπζκίζεσλ). Μεηαθεξζείηε άιιεο εκεξνκελίεο γηα λα δείηε ηα γξαθήκαηα θαη ηα δεδνκέλα, ην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ θ.α. ελδηαθέξνληα ζεκεία πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεηε ηελ ζπνπδαηόηεηα απηνύ ηνπ ηόζν απινύ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο.

80 Online Web Server (WMUC-EM): Username: user Password: user

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4 ειίδα -4 ATL 600 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Σξνθνδνζία AC 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -4 ATL 60 Απηόκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα