VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε"

Transcript

1 VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

2 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο γηα νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο Γηαηί κε απηό δελ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλνο ππνινγηζηήο γηα ηελ παξαθνινύζεζε Γηαηί κε απηήλ ηελ κνλάδα δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, βηβιηνζήθεο, θ.ιπ. Γηαηί είλαη κία αξζξσηή ηδέα κε ππνκνλάδεο (Modular) γηα πξόζζεηε εηζόδσλ / εμόδσλ όπνηε ρξεηάδεηαη Γηαηί δηαζέηεη πξναηξεηηθή κνλάδα modem γηα αζύξκαηε ζύλδεζε Ethernet

3 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. πκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο Οηθνδνκέο, εκπνξηθά θέληξα, λνζνθνκεία, δεκόζηεο ππεξεζίεο θ.α. Όιεο νη εθαξκνγέο άιισλ ηνκέσλ πνπ απαηηνύλ έλα ζύζηεκα ελεξγεηαθνύ ειέγρνπ

4 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Λύζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ΘΔΜΑ ΠΔΛΑΣΗ: Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Η ΛΤΗ ΜΑ: Μνλάδα βαζηδόκελε ζηηο ιεηηνπξγίεο Web, πνπ επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θάζε εγθαηάζηαζεο όηαλ ππάξρεη δηαζέζηκν δηαδίθηπν ΟΦΔΛΗ: Δπέιηθηε θαη ζπκπαγήο ιύζε. Πνπ αλαπηύρζεθε εηδηθά γηα λα νινθιεξώζεη ηελ πξνζθνξά ησλ κεηξεηώλ ελέξγεηαο ηεο Carlo Gavazzi, ησλ αλαιπηώλ ελέξγεηαο θαη ησλ πξναηξεηηθώλ κνλάδσλ VMU

5 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Λύζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ΘΔΜΑ ΠΔΛΑΣΗ: Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ελζύξκαηε ζύλδεζε δηαδηθηύνπ Η ΛΤΗ ΜΑ: Δπηπιένλ κνλάδα mobile modem πνπ επηηξέπεη ηελ αζύξκαηε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θάζε εγθαηάζηαζεο ΟΦΔΛΗ: Δύθνιε ζηελ ρξήζε θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ππνκνλάδα, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα απνηειεί ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ VMU-C

6 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Λύζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ΘΔΜΑ ΠΔΛΑΣΗ: Απνκαθξπζκέλε ζπιινγή θαη αλάιπζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο (ή πνιιώλ εγθαηαζηάζεσλ) κε ην ππάξρνλ ινγηζκηθό ηνπ πειάηε, SCADA ή ζύζηεκα BMS Η ΛΤΗ ΜΑ: Η ιεηηνπξγία ώζεζεο ζηνηρίσλ FTP κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην VMU-C έηζη ώζηε λα ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλε ελεκέξσζε από ηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ ΟΦΔΛΗ: Η κνλάδα VMU-C EM είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξώλεη πεξηνδηθά ηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή θαη λα θαηαγξάθεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζύλδεζε ζην Internet δελ είλαη πξνζσξηλά δηαζέζηκε

7 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο.

8 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Οινθιεξσκέλν αξζξσηό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, βαζηδόκελν ζηελ πξόζβαζε WEB Σν ζύζηεκα VMUC-EM κπνξεί λα ζπιιέμεη δεδνκέλα από: Μεηξεηέο Δλέξγεηαο (EM21, EM23, EM24, EM33, EM26, WM30, WM40,...) Αηζζεηήξεο & ζπζθεπέο (ζεξκνθξαζίεο, Αλαινγηθά ζήκαηα, παικηθά ζήκαηα ξνήο θαη θαηαζηάζεηο ςεθηαθώλ εηζόδσλ) Σν VMUC-EM κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ζε ηνπηθό δίθηπν κέρξη 5 κνλάδεο VMU: Μέρξη 1 VMUW (universal mobile modem) Μέρξη 1 VMUP-EM (πεξηβαιινληηθή κνλάδα) Μέρξη 3 VMUO-EM (κνλάδα εηζόδσλ/εμόδσλ) Σν VMUC-EM κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ζην RS485 ηνπηθό δίθηπν ηνπ κέρξη 10 νκάδεο ζπζθεπώλ (COM1) & κέρξη 32 Μεηξεηέο Δλέξγεηαο(COM2).

9 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Micro PC κε Web-server θαη ηθαλόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ Web Μεηαβιεηέο πεξηβάιινληνο: ζεξκνθξαζία, αλαινγηθά ζήκαηα ( mV θαη mA), ηαρνκεηξηθά ζήκαηα. Μεηξεηέο Δλέξγεηαο: πιεξνθνξίεο AC: Σάζε, Έληαζε, Δλεξγόο/Άεξγνο Ηζρύο, Δλεξγόο/Άεξγνο Δλέξγεηα, ζπλ θ. Μεηξεηέο Δλέξγεηαο : Μεηξεηέο από ςεθηαθέο εηζόδνπο (π.ρ.λεξό, αέξην, θιπ...). Γηάζηεκα απνζήθεπζεο: επηινγή κεηαμύ ιεπηώλ. Σν απνζεθεπκέλν δείγκα (ζην επηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) πξνθύπηεη από ην ζπλερή κέζσ όξν ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ. Οη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη θαη σο άκεζεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Οη ζπλαγεξκνί (Alarms) ελεκεξώλνπλ κε απηόκαηα s & SMS Όια ηα δεδνκέλα εμάγνληαη ζε κνξθή XLS Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ κέρξη 30 ρξόληα (ζηελ κλήκε 4Gb) Γύν ζύξεο επηθνηλσλίαο RS485 (Modbus) Μία ζύξα Ethernet Γύν ζύξεο γεληθήο ρξήζεο USB 2.0 Σάζε ηξνθνδνζίαο 12 έσο 28 V DC Γηαζηάζεηο: 2-DIN modules Βαζκόο πξνζηαζίαο (εκπξόο): IP40

10 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο Μπξνζηηλή πιαζηηθή πόξηα 2. Τπνδνρή mini USB (Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξώηε δηακόξθσζε) 3. Τπνδνρή γηα micro SD ή micro SDHC (Υξεζηκνπνηείηαη γηα αληηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απαξαίηεηε γηα επαλαθνξά ζε πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθή 4. Τπνδνρή RJ45 γηα ζύλδεζε Ethernet 5. Τπνδνρή USB ηύπνπ A (ζαλ ην Νν 2) 5. Αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο 6. Αθξνδέθηεο COM1 θαη COM LEDs: ON : έλδεημε ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη δηαδηθαζία εγγξαθήο SD θάξηαο (εάλ θιαζάξεη) COM1: έλδεημε δξαζηεξηόηεηαο επηθνηλσλίαο COM2: έλδεημε δξαζηεξηόηεηαο επηθνηλσλίαο USB : ιεηηνπξγία εγγξαθήο ζε εμέιημε AL : ηνπιάρηζηνλ έλαο ελεξγόο ζπλαγεξκόο BUS : δξαζηεξηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ζύλδεζεο RJ45

11 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Κάζε κνλάδα VMUM-EM κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κέρξη: 1 κνλάδα VMUP-EM (κνλάδα πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ) 3 κνλάδεο VMUO-EM (κνλάδα εηζόδνπ/εμόδνπ)

12 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαρεηξηζηήο ηνπηθνύ δηθηύνπ θαη θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ Σνπηθή παξνπζίαζε: ελδείμεηο 6-DGT Γίθηπν επηθνηλσλίαο: RS485 (Modbus), baud κέρξη bits/s Σνπηθό δίθηπν: κέρξη 4 κηθηέο κνλάδεο VMUP-EM θαη VMUO-EM Δύο είζοδοι θερμοκραζίας: Pt100 ή Pt1000, 2 ή 3 καλφδίφν (-50.0 έφς C) Ή μία υηθιαζκή είζοδος: Ανίτνεσζη καηάζηαζης ON/OFF Ρνιόη: κε επηινγή Δπξσπατθήο ή Ακεξηθαληθήο δηάηαμεο (εζσηεξηθή κπαηαξία) Πξαγκαηηθή θαη εηθνληθή δηαρείξηζε ζπλαγεξκώλ (alarms) Μνξθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ: εκεξνκελία, ώξα, ζεξκνθξαζία, αλαινγηθέο είζνδνη θαη ξπζκνί ςεθηαθώλ παικώλ Γηάζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: επηιέμηκν ιεπηά πιινγή ζπκβάλησλ: εκεξνκελία θαη ώξα ησλ: ζπλαγεξκώλ (alarms), ησλ κεηαβνιώλ ζηηο θαηαζηάζεηο ςεθηαθώλ εηζόδσλ θαη άιια γεγνλόηα Σάζε ηξνθνδνζίαο: 12 έσο 28 V DC ηήξημε: ζε ξάγα Ωl MTBF / MTTF: 24.2 ρξόληα (gf, 50 C, MIL standard MIL-HDBK-217F ) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -30 C έσο 70 C

13 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Μνλάδα κέηξεζεο πεξηβάιινληνο Πνιύρξσκν ελδεηθηηθό LED: ρξσκαηηθόο θώδηθαο δηάγλσζεο Σνπηθό δίθηπν: κία κνλάδα VMU-P αλά δίθηπν Γύν θαλάιηα γηα κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο (Pt100 ή Pt1000, 2 ή 3 θαισδίσλ) Μία αλαινγηθή είζνδνο (120 mv ή 20 ma) Μία ςεθηαθή είζνδνο παικώλ (0 έσο 1000 Hz κέγηζην) Αθξίβεηα ±0.5% RDG Μνξθή δεδνκέλσλ: 4-DGT Σξνθνδνζία: απηνηξνθνδόηεζε από ηελ κνλάδα VMUM-EM ηήξημε: ζε ξάγα Ω MTBF / MTTF: 31.7 ρξόληα (gf, 50 C, MIL std MIL-HDBK-217F ) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -30 C έσο 70 C

14 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Μνλάδεο I/O Πνιύρξσκν ελδεηθηηθό LED: ρξσκαηηθόο θώδηθαο δηάγλσζεο Σνπηθό δίθηπν: κέρξη 3 κνλάδεο VMUO-EM Γύν ςεθηαθέο είζνδνη γηα αλίρλεπζε θαηάζηαζεο ON/OFF Γύν ςεθηαθέο έμνδνη γηα εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ή απηόκαηε ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε εμσηεξηθνύ θνξηίνπ (κε ηελ βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ξνινγηνύ ή κέζσ ηνπ ηειερεηξηζκνύ). Σύπνο εμόδνπ: ξειέ ηύπνπ SPST (AC V AC, AC V AC) Σξνθνδνζία: απηνηξνθνδόηεζε κέζσ ηεο κνλάδαο VMUM-EMt ηήξημε: ζε ξάγα Ω MTBF / MTTF: 65.4 ρξόληα (gf, 50 C, MIL std MIL-HDBK-217F ) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο : -30 C έσο 70 C

15 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. ε πεξίπησζε κε δηαζέζηκεο ελζύξκαηεο επηθνηλσλίαο δηαδηθηύνπ, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ κνλάδα VMUC-EM ην αζύξκαην modem VMUWAUMMXX Σν modem VMU-W βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία επηθνηλσλίαο UMM (Universal Mobile Modem) (GPRS / UMTS). H κνλάδα VMU-W, εθηόο από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ παξέρεη, είλαη δπλαηόλ λα δηαρεηξηζηεί ηελ απνκαθξπζκέλε επηηήξεζε δηθηύσλ κε πξνεηδνπνηεηηθά SMS πνπ ιακβάλνληαη ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο.

16 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. MODEM Quad band modem: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz GSM, GPRS, EDGE standard, UMTS, HSPA standard Class4 (2W, GSM 850 / 900 MHz Class1 (1W, GSM 1800 / 1900 MHz ClassE2 (0.5W, EDGE 850 / 900 MHz ClassE2 (0.4W, EDGE 1800 / 1900 MHz Class3 (0.25W, UMTS Σξνθνδνζία: 12 έσο 28 VDC ηήξημε: ζε ξάγα Ω Κύξηνο ζθνπόο: Πξόζβαζε ζηνλ δηαθνκηζηή Web (VMUC-EM) θαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εάλ δελ είλαη δηαζέζηκν ην ελζύξκαην δηαδίθηπν Πξόζζεηνο ζθνπόο: Απνζηνιή SMS SIM (25 x 15mm) γηα επηθνηλσλία δεδνκέλσλ (κόλν M2M SIM) Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -25 C έσο 55 C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -30 C έσο 70 C

17 Modem VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. VMUC-EM Βύζκα RJ45 γηα ζύλδεζε LAN ΣΟΠΙΚΟ δίθηπν COM1 COM2

18 ΗΜΔΡΑ Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζην Η κνλάδα VMUC-EM κπνξεί λα ρνξεγήζεη, ηα δεισζέληα γηα 30 ρξόληα απνζήθεπζεο, δεδνκέλα ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εζσηεξηθή κλήκε ησλ 4 GB ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ θαλόλα: πξόκελν παξάζπξν δηάξθεηαο 6 κελώλ Μεηά από 6 κήλεο (από ηελ παξνύζα πεξίνδν), ην VMUC-EM δηαγξάθεη ηα απνζεθεπκέλα θαζεκεξηλά δεδνκέλα (απηά ηα πςειήο αλάιπζεο δειαδή) αιιά ζα παξακείλνπλ ζηελ κλήκε νη κεληαίεο θαη εηήζηεο θαηαγξαθέο (min, max θαη κέζνο όξνο). Σα εκεξήζηα γξαθήκαηα ησλ πξν εμακελίαο δεδνκέλσλ, δελ ζα είλαη πιένλ δηαζέζηκα Σα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο ζηηγκήο είλαη δηαζέζηκα γηα ην επηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (επηινγέο αλάκεζα από 05, 10, 15, 30 ή 60 ιεπηά) γηα 6 κήλεο πίζσ. Γηαζέζηκα γξαθήκαηα: Μεληαία θαη Δηήζηα Γηαζέζηκα γξαθήκαηα: : Ηκεξήζηα, Μεληαία & Δηήζηα

19 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD USB 1 USB 2 COM2 RS485 Οκάδα Array 1 Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 Bus VMU-P (1) VMU-O (3) COM1 ύλδεζε RJ-45

20 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD COM2 RS485 USB 1 USB 2 Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 COM1 ύλδεζε RJ-45

21 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD USB 1 USB 2 COM2 RS485 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3) ύλδεζε RJ-45

22 Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ κεηξεηώλ κόλν Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 SD USB 1 USB 2 COM2 RS485 ύλδεζε RJ-45 Ethernet

23 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet SD USB 1 USB 2 Οκάδα Array 1 Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 Bus VMU-P (1) VMU-O (3) COM1 ύλδεζε RJ-45

24 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet SD USB 1 USB 2 Array group 2 RS485 COM1 ύλδεζε RJ-45

25 Ethernet Web-Server VMUC-EM Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε ελζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet SD USB 1 USB 2 Οκάδα Array 1 Bus VMU-P (1) VMU-O (3) ύλδεζε RJ-45

26 Web-Server VMUC-EM Mobile modem VMU-W Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 COM2 RS485 COM1 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3)

27 Web-Server VMUC-EM Mobile modem VMU-W Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD RS485 COM2 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3)

28 Web-Server VMUC-EM Mobile modem VMU-W Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Internet θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ κεηξεηώλ κόλν Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD RS485 COM2

29 Web-Server VMUC-EM Wireless com VMU-Z Παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο επηθνηλσλίαο κε αζύξκαηε πξόζβαζε ζε ηνπηθό δίθηπν LAN Μεηξεηήο ελέξγεηαο 32 Μεηξεηήο ελέξγεηαο 1 USB 1 USB 2 SD Οκάδα Array 11 Οκάδα Array 2 RS485 COM2 RS485 COM1 Bus Οκάδα Array 1 VMU-P (1) VMU-O (3)

30

31 Γεδνκέλα δηαρείξηζεο Γεδνκέλα επηθνηλσλίαο Πξσην1 Protocol 2 VMUC-EM FTP : δηαζέζηκα αλνηθηά πξσηόθνιια 2 M2M Πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο = θαλόλεο επηθνηλσλίαο + κνξθή δεδνκέλσλ HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ ηαζεξή επίπεδε κνξθή CSV ηαζεξή επίπεδε κνξθή CSV Σν απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα δεηά από ην VMU-C Σν απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα πεξηκέλεη ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη από ην VMU-C Ο πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθαξκνγήο

32 VMUC-EM FTP : δηαζέζηκα αλνηθηά πξσηόθνιια 2 M2M Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 1) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη είλαη πεξηζζόηεξα από 32. Σόηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο VMUC-EM γηα λα ππάξρεη ε ζσζηή παξαθνινύζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 2) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά «θάησ» από ηνλ ίδην ηδηνθηήηε. 3) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ίδην ηδηνθηήηε, αιιά είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο

33 Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 1) Όηαλ ε πνζόηεηα ησλ νξγάλσλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη είλαη κεγαιύηεξε από 32, πξέπεη λα πξνζηεζνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο VMUC-EM γηα λα επηηξαπεί ε ζσζηή παξαθνινύζεζε δεδνκέλσλ Μεηξεηήο-07 Μεηξεηήο-08 Μεηξεηήο-09 Μεηξεηήο-10 = δίθηπν RS485 Μεηξεηήο- 06 Μεηξεηήο-xx Μεηξεηήο-xx Μεηξεηήο-xx Μεηξεηήο-50 Μεηξεηήο -51 Μεηξεηήο- 52 Μεηξεηήο 05 Μεηξεηήο-04 Μεηξεηήο-03 Μεηξεηήο-02 Μεηξεηήο-01 ε κηα παξόκνηα εθαξκνγή, αθόκε θαη εάλ όινη νη κεηξεηέο ελέξγεηαο ζπλδένληαη κέζσ δηθηύνπ RS485, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 2 κνλάδεο VMUC-EM.

34 Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 2) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά «θάησ» από ηνλ ίδην ηδηνθηήηε. VMUC-EM PLANT A VMUC-EM PLANT B Γηαθνκηζηήο πειάηνπ

35 Πόηε θαη γηαηί απηό ην είδνο ηνπ πξσηνθόιινπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; 3) Όηαλ ηα όξγαλα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ίδην ηδηνθηήηε, αιιά είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Plant A Plant C Plant B

36 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ VMUC-EM A VMUC-EM B Υξήζηεο ΚΔΝΣΡΙΚΟ SERVER

37 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ Μεηξών Κεθαιή ώκα

38 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ

39 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ Γεδνκέλα από πεξηβαιινληηθέο κνλάδεο (VMUP-EM) Γεδνκέλα από κεηξεηέο ελέξγεηαο (EΜxx ή WMxx)

40 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ Γεδνκέλα από πεξηβαιινληηθέο κνλάδεο (VMUP-EM) Γεδνκέλα από κεηξεηέο ελέξγεηαο (EΜxx ή WMxx)

41 VMUC-EM FTP: FTP πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία ώζεζεο δεδνκέλσλ

42 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο θαη απάληεζε θαη απάληεζε VMUC-EM A VMUC-EM B Υξήζηεο ΚΔΝΣΡΙΚΟ SERVER

43 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κέζσ ησλ αηηήζεσλ, δηαξζξώλνληαη όπσο εμήο : Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη δηαζέζηκνη ηξείο δηαθνξεηηθνί ηύπνη πιεξνθνξηώλ: πλαγεξκνί Γεδνκέλα Λίζηα ζπζθεπώλ

44 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο Παξάδεηγκα: δνκή εξσηήκαηνο γηα απόθηεζε ιίζηα ζπζθεπώλ: εκείσζε: νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ηθαλό λα δηαρεηξίδεηαη αίηεκα HTTP / δηαδηθαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηξαβήμεη ηα δεδνκέλα ησλ κνλάδσλ VMU-C (π.ρ. ειεύζεξα δηαζέζηκα παθέηα ινγηζκηθνύ είλαη WGET θαη CURL). Σα δεδνκέλα ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ ρξήζηε

45 VMUC-EM FTP: HTTP επηθνηλσλία ιήςεο δεδνκέλσλ θαηόπηλ αίηεζεο Παξάδεηγκα: δνκή εξσηήκαηνο γηα απόθηεζε ηεο ιίζηαο δεδνκέλσλ: Παξάδεηγκα: δνκή εξσηήκαηνο γηα απόθηεζε ηεο ιίζηαο ζπλαγεξκώλ:

46 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Αίηεκα ελδηαθεξόκελνπ: ε κηα κηθξή βηνκεραλία, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο θάζε κεκνλσκέλνπ κεραλήκαηνο παξαγσγήο. Απηό είλαη ζεκαληηθό ηόζν γηα λα θξαηεζνύλ ππό έιεγρν νη θαηαλαιώζεηο όζν θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο ζε θάζε πξντόλ Πξνηεηλόκελε ιύζε: Έλα πιήξεο ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια κε εγθαηάζηαζε κεηξεηώλ ή αλαιπηώλ ελέξγεηαο ζε θάζε πίλαθα κεραλήκαηνο θαη λα ζπλδεζεί κε ην VMU- C EM κέζσ RS485. Μηα δεύηεξε ζεηξηαθή γξακκή ζε VMU-C EM ζπλδέεη δηάθνξεο ελόηεηεο VMU I / O ππνκνλάδεο, ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζεξκνθξαζίαο, ηε ξνήο, αλαινγηθώλ ζεκάησλ, θαζώο θαη θαηαζηάζεηο ςεθηαθώλ εηζόδσλ. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο είλαη Οθέιε: απιή θαη ζπκπαγήο: εθηόο από ηνπο κεηξεηέο εγθαζίζηαηαη κία κνλάδα VMU-C EM (2-DIN) θαη νη κνλάδεο I / O. Σν VMU-C EM δξα ηαπηόρξνλα σο ζπζθεπή ζπιινγήο, θαηαγξαθήο, web-server, θαη πξνγξακκαηίδεηαη απνζηνιέο κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. (π.ρ. απνζηνιή κεληαίσλ ζηνηρείσλ από θάζε ζεκείν κέηξεζεο ή ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θ.ιπ.). Αλ ην ελ ιόγσ ζύζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ελόο απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε, π.ρ. πδξαγσγείν ηνπ αληιηνζηαζίνπ, όπνπ ε ελζύξκαηε ζύλδεζε ζην internet δελ είλαη δηαζέζηκε, έλα VMU-W modem κπνξεί απιά λα πξνζηεζεί ζην ζύζηεκα, θαη λα παξέρεη αζύξκαηε ζπλδεζηκόηεηα ζην Internet γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ VMU-C EM.

47 VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Αίηεκα ελδηαθεξόκελνπ: ζε όιεο ηηο ππν-κέηξεζε εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ εθ λένπ ρξέσζε ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο (π.ρ. εληαία δηακεξίζκαηα ζε έλα θηίξην θαηνηθηώλ ή θαηαζηήκαηα κέζα ζε εκπνξηθό θέληξν), απαηηείηαη λα ππάξρνπλ εγθεθξηκέλνη κεηξεηέο (ηύπνπ MID). Δλώ ε επίζεκε αμία πνπ πξέπεη λα ρξεώλεη ν θάζε κεηξεηήο είλαη κία, είλαη επίζεο αλαγθαία κηα ζπζθεπή γηα λα ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ζηαηηζηηθνύο αιιά θαη γηα ειεγθηηθνύο ιόγνπο. Πξνηεηλόκελε ιύζε: Σα θνξηία πνπ ζα παξαθνινπζνύληαη (δηακέξηζκα ή θαηαλάισζε θαηαζηήκαηνο) κεηξώληαη από έλαλ κεηξεηέο ελέξγεηαο ηύπνπ MID ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε δίθηπν RS485 ζε κία θύξηα κνλάδα VMU-C EM. Σν VMU-C EM είλαη κηα ιύζε ηύπν web-server πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγή, απεηθόληζε θαη αλάιπζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ από ην δίθηπν, ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην Internet, ζηελ ίδηα ζέζε ησλ κεηξεηώλ ή εμ απνζηάζεσο κέζσ ελόο ηππηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Οθέιε: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο είλαη απιή θαη ζπκπαγήο: εθηόο από ηνπο κεηξεηέο εγθαζίζηαηαη κία κνλάδα VMU-C EM (2-DIN). ε πεξίπησζε πνπ ηα ζεκεία κέηξεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη από ζπζηήκαηα SCADA ηνπ πειάηε, ην VMU-C EM κπνξεί λα πξνσζήζεη εύθνια όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη, απεπζείαο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ από ηελ νπνία ην SCADA ηνπ πειάηε ιακβάλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία.

48 Online Web Server (WMUC-EM): Όλνκα ρξήζηε: user Κσδηθόο πξόζβαζεο: user

49 Online Web Server (WMUC-EM): Διεύζεξε πξόζβαζε ( ) Με δηαζέζηκα εηθνλίδηα πινήγεζεο

50 Online Web Server (WMUC-EM): Πξόζβαζε ρξήζηε ( ) Γηαζέζηκα εηθνλίδηα πινήγεζεο ρσξίο εηθνλίδην ξύζκηζεο Username: user Password: user

51 Online Web Server (WMUC-EM): Πξόζβαζε δηαρεηξηζηνύ ( ) Γηαζέζηκα εηθνλίδηα πινήγεζεο θαη εηθνλίδην ξύζκηζεο αιιά θαη εηθνλίδην ινγαξηαζκνύ Username: user Password: user

52 Δηθνλίδην αξρηθήο ζειίδαο Παξνύζα εξγάζηκε εκέξα ζε ζύγθξηζε ηεο πξνεγνύκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (ή παξνύζα κε εξγάζηκε εκέξα έλαληη ηεο κε εξγάζηκεο πξνεγνύκελεο εκέξαο)

53 ειίδα παξαθνινύζεζεο: Ηκεξήζηεο / Μεληαίεο / Δηήζηεο ηάζεηο ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηνπ θπξίσο κεηξεηή: Δληαζε πλ θ Σάζε Ιζρύο + Αλαινγηθέο κεηαβιεηέο

54 ειίδεο εγθαηάζηαζεο: Γηαζέζηκεο ζειίδεο: Δλεξγεηαθά δεδνκέλα (1) Μεηξεηέο (2) Μεηαβιεηέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (3) Άιιεο κεηαβιεηέο (4)

55 ειίδεο εληνιώλ θαη ζπλαγεξκνύ: πλαγεξκνί Δληνιέο

56 ειίδα νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ: Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο: ύλνιν ( ) Καηαλαισζείζεο kwh / kvarh ( ) Πνηλή ιόγσ ππεξθόξησζεο ( )

57 ειίδα πιεξνθνξηώλ: Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο: Κύξηα πεξηγξαθή ηνηρεία ζύκβαζεο Καζνξηζκόο ηηκνινγίσλ Ζκεξνιόγην ρξεώζεσλ

58 ειίδα εμαγσγήο ζε Excel: Δμαγώγηκεο πιεξνθνξίεο: πλαγεξκνί Γεδνκέλα κεηξεηώλ ελέξγεηαο (Μέγηζην, ειάρηζην, Μέζνο όξνο) Θεξκνθξαζία Αλαινγηθή είζνδνο Δίζνδνο παικώλ

59 ειίδα ινγαξηαζκνύ: Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνύ: Καηάινγνο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ Γηεπζύλζεηο θαη ζέζεηο ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηώλ.

60

61 ειίδα ξπζκίζεσλ: Πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο: Μεηξεηώλ ελέξγεηαο VMUO-EM VMUP-EM Δληνιώλ VMUM-EM VMU-C

62 ειίδα ξύζκηζεο ζπζηήκαηνο: Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο Γηεύζπλζε IP, κάζθα ππνδηθηύνπ, NTP ξύζκηζε δηαθνκηζηή γηα ζπγρξνληζκό ξνινγηνύ Παξακεηξνπνίεζε γηα ξύζκηζε ππεξεζηώλ FTP Ρύζκηζε ηνπ VMU-W (modem) Ρπζκίζεηο ζπλαγεξκώλ (νκάδεο θαη ζπλαγεξκνί) ρεδίαζε πξνγξακκαηηζκνύ (εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, ) Γηακόξθσζε δηαθνκηζηή εμεξρόκελσλ s Δλεκέξσζε Firmwar, εληνιέο επαλαθνξώλ, Ρύζκηζε γιώζζαο θαη ζύκβνιν ππνδηαζηνιήο γηα ηα εμεξρόκελα αξρεία excel (. ή, )

63 ειίδα πεξηγξαθήο ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο: Κύξηα πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζύκβαζε Σηκνιόγηα (κέρξη 2) θαη ξπζκίζεηο αξγηώλ

64 Ρύζκηζε δηθηύνπ LAN: Σηκέο παξακέηξσλ ηνπηθνύ LAN (θαζνξηζκόο δηεύζπλζεο ή ππεξεζία DNS ή DHCP Σηκέο παξακέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ππεξεζία δπλακηθνύ DNS

65 Ρύζκηζε ππεξεζίαο NTP: Γηα λα έρεηε πάληα ζπγρξνληζκέλε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ρξόλν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ δηαθνκηζηή ΝΣΡ

66 Ρύζκηζε ππεξεζίαο FTP: Γηεύζπλζε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαθνκηζηή πνπ απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη από όιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο VMUC-EM Οξηζκόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πξνώζεζεο δεδνκέλσλ Πιεξνθνξίεο ζπλαγεξκώλ ή/θαη κεηαβιεηέο. ηνηρεία θαη ρξόλνο ηεο πξώηεο ιεηηνπξγίαο ΩΘΗΗ

67 Ρύζκηζε Modem VMUW : xxx ε πεξίπησζε κε δηαζέζηκεο ελζύξκαηεο ζύλδεζεο δηαδηθηύνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην modem UMTS.

68 Ρύζκηζε ζπλαγεξκώλ (ALARMS): Δίλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ κέρξη θαη 2 νκάδεο αηόκσλ γηα απνζηνιή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (ή Μελύκαηα SMS αλ ππάξρεη κόληεκ) όηαλ μεθηλά ζπκβάλ ζπλαγεξκνύ.

69 Ρύζκηζε πξνγξακκαηηζκέλεο απνζηνιήο s: Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ζα απνζηαιεί κε ηα θύξηα δεδνκέλα ηεο εγθαηάζηαζεο (Ιζρύο θαη Δλέξγεηα) ζύκθσλα κε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα επηιερζεί (εκεξήζην / εβδνκαδηαίν / κεληαίν / εηήζην)

70 Ρπζκίζεηο πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαθνκηζηή SMTP ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ..

71 Ρύζκηζε εκεξνκελίαο / ώξαο, εληνιώλ επαλαθνξάο θαη αλαλέσζεο Firmware: Δδώ είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζεί ε έθδνζε ηνπ firmware θαη λα αλαλεσζεί εάλ ρξεηάδεηαη Ρύζκηζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο Δληνιέο επαλαθνξάο ( RESET )

72 Ρύζκηζε γιώζζαο: Δπηινγή γιώζζαο Ρύζκηζε κνξθήο ππνδηαζηνιήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε όια ηα εμεξρόκελα αξρεία ηύπνπ Excel Καζνξηζκόο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην VMUCEM

73 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Ρύζκηζε COM1 ειίδεο DRIVER (ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ νδήγεζεο,...) Κύξηα ξύζκηζε VMUC-EM

74 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Ρύζκηζε COM1

75 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: DRIVER (ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ νδήγεζεο)

76 ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Κύξηα ξύζκηζε VMUC-EM Δηζαγσγή δηακόξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγία θαηαζηξνθήο αλάθηεζεο

77 Ρύζκηζε Μεηξεηώλ Δλέξγεηαο ειίδα ξύζκηζεο εγθαηάζηαζεο: Κύξηα ξύζκηζε ηνπ VMUC-EM Πιήξεο ξύζκηζε όισλ ησλ νκάδσλ Array (VMUM, VMUO θαη VMUP) ζπλ κηα κεξηθή ξύζκηζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεηξεηώλ ελέξγεηαο. Γηακόξθσζε νκάδσλ Array: VMU-O VMU-P VMU-M VMU-C Ρύζκηζε θαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ Ρύζκηζε κεηξεηώλ

78 ειίδα ξύζκηζεο άιισλ κεηαβιεηώλ: Πεξηγξαθέο ησλ πξόζζεησλ αηζζεηεξίσλ: Αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο (Pt100 θαη Pt1000) Αλαινγηθά αηζζεηήξηα (mv θαη ma) Δίζνδνο ξπζκνύ παικώλ (παικνί)

79 Εσληαλό παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο θαη επόπηεπζεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο VMUC-Em ζην Belluno Ηηαιίαο πλδεζείηε κε ηελ εθεί εγθαηάζηαζε θάλνληαο επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα Υξεζηκνπνηείζηε ζαλ όλνκα ρξήζηε ηελ ιέμε user θαη ζαλ θσδηθό πξόζβαζεο πάιη ηελ ιέμε user Σν ινγηζκηθό επόπηεπζεο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθό (εθηόο ησλ ξπζκίζεσλ). Μεηαθεξζείηε άιιεο εκεξνκελίεο γηα λα δείηε ηα γξαθήκαηα θαη ηα δεδνκέλα, ην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ θ.α. ελδηαθέξνληα ζεκεία πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεηε ηελ ζπνπδαηόηεηα απηνύ ηνπ ηόζν απινύ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο.

80 Online Web Server (WMUC-EM): Username: user Password: user

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Eos-Array & Eos-Box Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου Φωτοβολταϊκών Σταθµών της CARLO GAVAZZI από την ADAMSNET ltd ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ διακριτικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα