ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 : Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε (Κεληξηθά Γξαθεία): Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο: Αξηζκόο ηειεθώλνπ / θαμ: Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:... ηοισεία ςπεςθύνος ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ για ηην παπούζα αίηηζη Δπώλπκν: Όλνκα: Θέζε ζηελ Δηαηξεία: 1 Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 2 ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο / ηξνπνπνίεζεο πθηζηάκελεο άδεηαο

2 ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣ ΙΚΑ ΜΔΑ (iii) Η Δηαηξεία αηηείηαη άδεηα γηα παξνρή ησλ αθόινπζσλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ: ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ (i) ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ii) 1(α) 1(β) 1(γ) 1(δ) 1(ε) 1(ζη) 1(δ) 1(ε) 2(α) 2(β) 2(γ) 2(δ) 2(ε) 2(ζη) 2(δ) (α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) (ζ) (η) (i) Η αξίζκεζε ζηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πξνθύπηεη από ηελ αλαθεξόκελε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3606/07 αξίζκεζε. εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν. (ii) Η αξίζκεζε ζηηο παξεπόκελεο ππεξεζίεο πξνθύπηεη από ηελ αλαθεξόκελε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3606/07 αξίζκεζε. εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν. (iii) Η αξίζκεζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πξνθύπηεη από ηελ αλαθεξόκελε αξίζκεζε ζην άξζξν 5 ηνπ λ.3606/07. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ή κειινληηθήο επέθηαζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, επί ησλ νπνίσλ παξέρνληαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο, ε Δηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ακειιεηί. Η ππνςήθηα Δηαηξεία: 1. Δίλαη ππό ίδξπζε /πθηζηάκελε 3 εηαηξεία: 2. Δίλαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3606/ : (α) Θπγαηξηθή ΔΠΔΤ, πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.. (β) Θπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ΔΠΔΤ, πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.. (γ) Διεγρόκελε από ηα ίδηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ειέγρνπλ ΔΠΔΤ, πηζησηηθό ίδξπκα ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.. 3. Έρεη ππνβάιεη αληίγξαθν απόδεημεο θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξ. 1 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 36730/Β.903/2006 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β /1492/2006). 3 Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε. 4 εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ 2

3 4. Βεβαηώλεη: (α) όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε είλαη αιεζή θαη όηη δελ έρνπλ παξαιεθζεί ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο, (β) όηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο, όπσο εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ έρεη αιιάμεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή παξνπζηάδεη ηηο απνθιίζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα. 5. Αλαιακβάλεη λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθύςεη ζε ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ή ζηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο πηζηνπνηώ όηη ε αίηεζε έρεη εγθξηζεί από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δηαηξείαο. Αζήλα,.200 (Ολνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληνο) (Τπνγξαθή) ημειώζειρ: 1. Η ππνςήθηα Δηαηξεία ππνβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, παξέρνληαο ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία αλά θαηεγνξία θαη ζε μερσξηζηό ππνθάθειν. Σα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο θπξίνπο κεηόρνπο, κέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε (ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην, βηνγξαθηθό ζεκείσκα θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηνύο ππνθαθέινπο αλά άηνκν. 2. Σα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππν ( εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθώλ πεξί κε πηώρεπζεο θ.ι.π.) ή ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν (όπσο Καηαζηαηηθό θ.ι.π.). 3

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΟΤ ΑΙΣΔΙΣΑΙ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΔΠΔΤ 1. Νομική καηάζηαζη ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 1.1. ρέδην Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο Γηεύζπλζε ηπρόλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο ηνηρεία ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζώπσλ ηεο Δηαηξείαο (εάλ ππάξρνπλ). 2. Οπγανόγπαμμα ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 2.1. Αλαιπηηθό νξγαλόγξακκα ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (θαζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δηαηξεία αλήθεη ζε Όκηιν, ππνβάιιεηε μερσξηζηό νξγαλόγξακκα πνπ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο πάλσ από 10%. Δπηπξνζζέησο αλαθέξεηε ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηαηξεηώλ απηώλ. 3. Κύπιοι μέηοσοι ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 3.1. Οη κέηνρνη κε εηδηθή ζπκκεηνρή (πνπ θαηέρνπλ πνζνζηό άλσ ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ) ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπλ ηηο ηπρόλ ζπκκεηνρέο ηνπο ζε άιιεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο θαηέρνπλ άλσ ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ Αλ κέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο είλαη λνκηθό πξόζσπν, αλαθέξεηε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: - Δπσλπκία θαη λνκηθή κνξθή. - Έδξα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. - Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο. - Πνζνζηό δηθαησκάησλ ςήθνπ, πνπ άκεζα ή έκκεζα κπνξεί λα αζθήζεη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηεο Δηαηξείαο. - Ολνκαηεπώλπκν θαη επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ησλ κεηόρσλ κε εηδηθή ζπκκεηνρή (άλσ ηνπ 10%) ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ Αλ κέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο είλαη θπζηθό πξόζσπν, αλαθέξεηε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: - Ολνκαηεπώλπκν. - Γηεύζπλζε θαηνηθίαο. - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα. - Πνζνζηό ζπκκεηνρήο Πξνθεηκέλνπ πεξί πθηζηάκελεο εηαηξείαο αλαθέξεηε άιια λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 23 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3606/2007, κε ηελ Δηαηξεία Αλ νη κέηνρνη κε εηδηθή ζπκκεηνρή είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θπζηθά πξόζσπα, νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζα αλαθέξνληαη ζην θαζέλα ρσξηζηά. 4. Γιαδικαζία εξαζθάλιζηρ ηηρ ζςμμόπθυζηρ ηηρ Δηαιπείαρ με ηιρ οπγανυηικέρ απαιηήζειρ για ηη λειηοςπγία ΑΔΠΔΤ και ηοςρ κανόνερ ζςμπεπιθοπάρ ΔΠΔΤ 4.1. Καλόλεο ιεηηνπξγίαο αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα θαη αλά παξεπόκελε ππεξεζία Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πειαηώλ ε Δηαηξεία ππνβάιιεη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο, ηα ζηνηρεία ησλ πξνζώπσλ πνπ ηελ ζπγθξνηνύλ θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζνξηζκνύ ηεο αλάιεςεο ηεο επζύλεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαρείξηζεο Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκό ε Δηαηξεία ππνβάιιεη μερσξηζηνύο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηνλ ηόπν δηελέξγεηαο ησλ 4

5 ζπλαιιαγώλ: εληόο νξγαλσκέλεο αγνξάο, δειαδή σο εηδηθόο δηαπξαγκαηεπηήο, ή εθηόο νξγαλσκέλεο αγνξάο Δηδηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ΠΜΓ ε Δηαηξεία ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3606/2007 θαη ησλ θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ απηνύ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ Γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα θαη παξεπόκελε ππεξεζία, όπνπ απαηηείηαη. Γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκό ην απαηηνύκελν πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο είλαη α1 ή α2, αλαιόγσο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ Πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ησλ εθεδξηθώλ (back up) ζπζηεκάησλ, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, ηε ινγηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο Πεξηγξαθή ησλ κεραληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο, ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ, ησλ όξσλ εμσηεξηθήο αλάζεζεο επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε θύιαμε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη θεθαιαίσλ πειαηώλ, ηελ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαγγειηώλ πειαηώλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ πιεξνθόξεζεο πειαηώλ, ησλ δηαδηθαζηώλ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο θαηά πεξίπησζε θαηαιιειόηεηαο θαη ζπκβαηόηεηαο πειαηώλ, ησλ δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο πειαηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο εληνιώλ Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ εληνιώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ.3340/ Αλαθνξά ησλ παξερόκελσλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεπόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερώλ ηπρόλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπο. 5. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηην ςποτήθια Δηαιπεία (μόνο για ςθιζηάμενη εηαιπεία) 5.1. Αληίγξαθν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε άδεηα ζύζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο Πξνεγνύκελε επσλπκία θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ζήκεξα Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία παξείρε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηόηεηεο, ή παξεπόκελεο ππεξεζίεο Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία είρε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία άδεηα ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί θεθαιαηαγνξάο, πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία είρε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό, αλαθέξνληαο ηηο ρώξεο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ηα ηπρόλ ππνθαηαζηήκαηα, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ή γξαθεία αληηπξνζσπείαο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηεμήγαγε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο Αλαθνξά εάλ ππήξμε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξίπησζε αίηεζεο πηώρεπζεο ή ππνρξεσηηθήο εθθαζάξηζεο ή θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία αληηκεηώπηζε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία θάπνηα από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: - Με εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκνπ ρξένπο. - Αλαγθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε πηζησηέο. - Τπαγσγή ζε θαζεζηώο αλαγθαζηηθήο δηαρεηξίζεσο. 5

6 - Γηακαξηύξεζε ζπλαιιαγκαηηθώλ απνδνρήο ηεο Δηαηξείαο ή γξακκαηίσλ εθδόζεσο ηεο Δηαηξείαο. - Έθδνζε αθάιππησλ επηηαγώλ ηεο Δηαηξείαο Αλαθνξά εάλ επηβιήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή δηνηθεηηθή θύξσζε ζηελ Δηαηξεία ή ζε κεηόρνπο ή ζηειέρε απηήο, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό Αλαθνξά θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ζε αζηηθή ή πνηληθή δίθε ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηεο, γηα απάηε ή άιιε κε λόκηκε πξάμε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία Βεβαίσζε δηθεγόξνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεη ηπρόλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο. 6. Υπημαηοοικονομική καηάζηαζη ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 6.1. Διεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην ηειεπηαίν έηνο, αλ πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελε εηαηξεία Βεβαίσζε δέζκεπζεο ζε ηξάπεδα ηνπ πνζνύ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ γηα λέα εηαηξεία (πξνζθνκίδεηαη κε ηε ιήςε ηεο Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) Μεηνρηθή ζύλζεζε, όλνκα κεηόρσλ, αξηζκό κεηνρώλ πνπ θαηέρεη θάζε κέηνρνο θαη πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλά θαηεγνξία κεηνρώλ Πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ γηα ηα δύν (2) πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο Πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα γηα ηα δύν (2) πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 7. Πληποθοπίερ για μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος, Μεηόσοςρ, Γιεςθςνηικά ηελέση 7.1. Γηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα θάζε πξόζσπν πνπ δηεπζύλεη πξαγκαηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο απόθαζεο 4/452/ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Δπηπιένλ, γηα θάζε πξόζσπν πνπ δηεπζύλεη πξαγκαηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο Γηα θάζε κέηνρν κε εηδηθή ζπκκεηνρή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο απόθαζεο 3/452/ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Γηα θάζε κέηνρν ρσξίο εηδηθή ζπκκεηνρή πνπ είλαη θπζηθό πξόζσπν, ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή, ηνλ ππεύζπλν θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο, ηνλ ππεύζπλν δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη ηνλ ππεύζπλν λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΟΤ ΑΙΣΔΙΣΑΙ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 1. Πξαθηηθό Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ νπνία ζα απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ. 2. Καλόλεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία αηηείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ππό Α Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκό ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ππό Α Δηδηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ΠΜΓ ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ππό Α Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν επηθαηξνπνηεκέλνο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηνλ λ. 3606/

7 4. Γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα θαη παξεπόκελε ππεξεζία, όπνπ απαηηείηαη. 7

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα