Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων"

Transcript

1 Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Δρ. Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολικός Σύµβουλος Δ.Ε., Περίληψη Αυτή η εργασία παρουσιάζει ένα αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία και µάθηση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το αλληλεπιδραστικό σενάριο που προτείνεται, στοχεύει στην αντιµετώπιση των εσφαλµένων αντιλήψεων, στην ανάπτυξη της διερευνητικής, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, στην από κοινού επίλυση προβληµάτων, στην ερµηνεία των δεδοµένων ή των παρατηρήσεων σε αυθεντικά πλαίσια και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου, οι οµάδες µαθητών ανακαλύπτουν σχέσεις µεταξύ των εννοιών συγκρίνοντας ένα γνωστό πλαίσιο µε ένα νέο. Κάνοντας χρήση της επαγωγικής συλλογιστικής καταλήγουν σε γενικεύσεις. Το σενάριο αξιολογήθηκε από φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ και, εκτός άλλων, κρίθηκε αρκετά χρήσιµο και εύχρηστο. Λέξεις κλειδιά: Αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια, εσφαλµένες αντιλήψεις, οµαδική επίλυση προβλήµατος, κοινωνικο-πολιτισµικός εποικοδοµισµός. 1. Εισαγωγή Ένας αριθµός µελετών σχετικά µε την εκµάθηση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων δείχνει ότι οι µαθητές συνεχίζουν να έχουν προβλήµατα κατανόησης µετά από συστηµατική διδασκαλία (McDermott & Shaffer, 1992; Duit & von Rhöneck, 1998). Οι πιο τυπικές δυσκολίες είναι οι αδυναµίες να συσχετίσουν θεωρητικά µοντέλα του ηλεκτρισµού σε πραγµατικά κυκλώµατα ή η µη πλήρης κατανόηση βασικών εννοιών του ηλεκτρισµού και η αδυναµία κατανόησης της συµπεριφοράς των ηλεκτρικών κυκλωµάτων (McDermott & Shaffer, 1992; Duit & von Rhöneck, 1998). Οι Borges και Guilbert (1999) έχουν καταγράψει τις δυσκολίες και τις εσφαλµένες αντιλήψεις (misconceptions) των εκπαιδευοµένων κατά την εκµάθηση του ηλεκτρισµού. Αυτές οι δυσκολίες και οι εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών, όταν εµφανίζονται, είναι ανυποχώρητες και αντιστέκονται σε οποιεσδήποτε αλλαγές (Chi, 2008). Υπήρξαν διάφορες προσπάθειες για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες κατά την εκµάθηση του ηλεκτρισµού. Η παραδοσιακή διδασκαλία του ηλεκτρισµού µέσω συγκεκριµένων εφαρµογών ή εργαστηριακών ασκήσεων δεν είναι αρκετά αποτελεσµατική. Μετά από αρκετά µαθήµατα οι µαθητές διατηρούν τις εσφαλµένες αντιλήψεις τους για τον ηλεκτρισµό. Η χρήση ερωτήσεων εφαρµογών φαίνεται να

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 είναι µερικώς χρήσιµη για την ανάπτυξη της κατανόησης των εννοιών του ηλεκτρισµού (Wang & Andre, 1991). Η έρευνα επίσης, δείχνει ότι δραστηριότητες σε πραγµατικά εργαστήρια µπορούν να προσφέρουν ειδικά οφέλη για την κατανόηση εννοιών και τη διόρθωση των εσφαλµένων αντιλήψεων (McDermott & Shaffer, 1992). Εντούτοις, µερικές εσφαλµένες αντιλήψεις είναι τόσο ισχυρές και αντιστέκονται ακόµη και µε την άµεση εµπειρία µε πραγµατικά φαινόµενα, και ίσως οι εργαστηριακές εµπειρίες να µην είναι πάντα αποτελεσµατικές στην αλλαγή των εσφαλµένων αντιλήψεων των µαθητών (Ronen & Eliahu, 2000). Επίσης, υπάρχουν προσπάθειες να αντικατασταθούν οι εργαστηριακές εµπειρίες µε προσοµοιώσεις του ηλεκτρισµού. Οι προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων (inquiry-based simulations) ίσως είναι µια λύση (Hung & Chen, 2002). Οι µαθητές απαιτείται να αποφασίσουν για τη γνωστική σύγκρουση, που θα αντιµετωπίσει την εσφαλµένη αντίληψη, µέσω οπτικοποίησης των φυσικών φαινοµένων µε δυναµικές προσοµοιώσεις και οµάδες συνεργασίας (Abdullah & Shariff, 2008). Μέσω της διαδικασίας της διερεύνησης, η εµπειρική απόδειξη µετασχηµατίζεται σε αναθεωρηµένες και νέες γνωστικές δοµές (Lee, 1999). Οι διερευνήσεις προάγουν µια νέα κατάσταση της κατανόησης ή της αυτορρύθµισης όταν νέες έννοιες και αρχές παράγονται από την εµπειρία της διερεύνησης, καθώς οι εκπαιδευόµενοι µέσω διερευνητικών προσοµοιώσεων συλλέγουν και αναλύουν δεδοµένα κατά τη συνεργατική µάθηση (Abdullah & Shariff, 2008). O σκοπός των διερευνήσεων, της οµαδικής εργασίας και της επίλυσης προβλήµατος είναι η προώθηση των νοητικών λειτουργιών ανώτερης τάξης (κριτική και δηµιουργική σκέψη), ώστε να αυξηθεί η εννοιολογική κατανόηση του εξεταζόµενου θέµατος (Flynn, 2011). Ένα εκπαιδευτικό σενάριο επιτρέπει την αποσταθεροποίηση των εσφαλµένων αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και της εσφαλµένης συλλογιστικής. Επιπλέον, ένα εκπαιδευτικό σενάριο βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να προοδεύσουν και να εγκαθιδρύσουν νέα γνώση (Chomat, et al., 1999). Τα εκπαιδευτικά σενάρια επίλυσης προβλήµατος βασίζονται στον κοινωνικο-πολιτισµικό εποικοδοµισµό (Vygotsky, 1978) και προάγουν τον επαγωγικό και απαγωγικό (παραγωγικό) τρόπο µάθησης καθώς οι εκπαιδευόµενοι ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν, να ελέγξουν δοµές και να εφαρµόσουν τη γνώση που απέκτησαν σε νέες καταστάσεις. Γενικά, τα εκπαιδευτικά σενάρια προωθούν και υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω επίλυσης προβλήµατος, όπου οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµιουργικοί, να µαθαίνουν να συνδυάζουν γνώση από διαφορετικές θεµατικές περιοχές, να µπορούν να σκέπτονται κριτικά, αναλυτικά, συνθετικά, πρακτικά και να µαθαίνουν πώς να επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα. Ενώ επιλύουν προβλήµατα, καθοδηγούνται να µάθουν τις σχετικές έννοιες και διαδικασίες. Επίσης, οι ερευνητές της διδακτικής της φυσικής έχουν αναπτύξει έναν αριθµό στρατηγικών που είναι αποτελεσµατικές στη βελτίωση των επιδόσεων των εκπαιδευοµένων, τέτοιες όπως, η οµαδική επίλυση προβλήµατος, όπου πρέπει να εξωτερικεύσουν και να εξηγήσουν τη σκέψη τους καθώς επιλύουν προβλήµατα (Reif

3 Πρακτικά 5 th CIE & Scott, 1999), οι επιδείξεις, οι οπτικοποιήσεις (DiSessa, 2001), οι Σωκρατικοί διάλογοι και η Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Εξήγηση (ΠΠΕ) (White & Gunstone, 1992). Η ΠΠΕ στρατηγική διευκολύνει την αναδιοργάνωση των γνωστικών δοµών µέσω γνωστικών συγκρούσεων µεταξύ των υπαρκτών γνωστικών δοµών και των νέων εννοιών (White & Gunstone, 1992). Η εµπειρία αποκτάται από την ακολουθία των προβλέψεων, παρατηρήσεων και εξηγήσεων που αποτελεί µια «σκαλωσιά» αυτoεξήγησης στην εννοιολογική µάθηση. Η σκαλωσιά αυτή ίσως προσφέρει µεγαλύτερα οφέλη στην παραγωγή βαθιάς γνώσης του αντικειµένου και αποµάκρυνση των εσφαλµένων αντιλήψεων (Chi, 2008). Τα αλληλεπιδραστικά σενάρια (interactive scenarios) είναι µια ακολουθία δραστηριοτήτων µέσω λογισµικού ή του Web, όπου οι µαθητές διερευνούν ένα πρόβληµα σε αυθεντικό πλαίσιο. Μέσω αυτών, οι µαθητές κάνουν προβλέψεις, διαµορφώνουν υποθέσεις, κάνουν παρατηρήσεις, µετρήσεις και αναλύσεις για τον έλεγχο των προβλέψεων ή υποθέσεών τους και παίρνουν αποφάσεις ή καταλήγουν σε ερµηνείες και συµπεράσµατα (Stewart & Brown, 2008). Επίσης, τα αλληλεπιδραστικά σενάρια παρέχουν υποστήριξη σε κρίσιµες στιγµές, καθώς και φθίνουσα καθοδήγηση εκεί όπου οι µαθητές αδυνατούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους (Carroll, 1999). Τα βασικά στοιχεία ενός αλληλεπιδραστικού σεναρίου είναι (Stewart & Brown, 2008): Σύνοψη: Περιλαµβάνει την παιδαγωγική αξία του σεναρίου, το ρόλο που θα παίξουν οι εκπαιδευόµενοι σε κάθε στάδιο του σεναρίου, τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουν και την ακολουθία των δραστηριοτήτων στις οποίες θα εµπλακούν. Εκπαιδευτικοί στόχοι και προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα: Ποιες γνώσεις-δεξιότητες θα µάθουν-αναπτύξουν µέσω του σεναρίου οι µαθητές; Βοήθεια και υποστήριξη: Τι είδους βοήθεια και υποστήριξη θα δοθεί στους µαθητές; Αναστοχασµός και ανατροφοδότηση: Πότε και πως θα δοθεί ανατροφοδότηση για αναστοχασµό; Αξιολόγηση: Θα υπάρχει αξιολόγηση του µαθητή και µε ποιο τρόπο; Διανοµή: Με ποιο τρόπο θα διανεµηθεί στους µαθητές; Στο υπόλοιπο της εργασίας περιγράφονται στη δεύτερη ενότητα η σχεδίαση του σεναρίου, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά µια δραστηριότητα του σεναρίου, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η αξιολόγηση του σεναρίου από σπουδαστές και στην πέµπτη ενότητα γίνεται µια περίληψη της εργασίας. 2. Σχεδίαση του σεναρίου Το αλληλεπιδραστικό σενάριο που παρουσιάζεται, όπως όλα τα σενάρια, υποστηρίζει

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 την κοινωνικο-πολιτισµική αντίληψη δίνοντας έµφαση στην πρότερη γνώση, στην αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον και προωθεί τον επαγωγικό και απαγωγικό τρόπο µάθησης, καθώς οι µαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν, να ελέγξουν δοµές και να εφαρµόσουν σε νέες καταστάσεις τη γνώση που απέκτησαν. Το αλληλεπιδραστικό σενάριο βασίζεται σε προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων, στην καθοδηγούµενη ανακάλυψη και στην επικοινωνία για να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν τον ηλεκτρισµό και να αποκτήσουν ορθά επιστηµονικά µοντέλα σχετικά µε ηλεκτρικά κυκλώµατα. Γενικά, το σενάριο προωθεί και υποστηρίζει τη µάθηση µέσω επίλυσης προβλήµατος, όπου οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµιουργικοί, να µπορούν να σκέπτονται κριτικά, αναλυτικά, συνθετικά, πρακτικά και να µαθαίνουν πώς να επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα. Ενώ επιλύουν προβλήµατα, καθοδηγούνται για να µάθουν τις σχετικές έννοιες και διαδικασίες. 2.1 Σύνοψη Η παιδαγωγική αξία του σεναρίου είναι ότι: συµβάλει στην προσωπική, κοινωνική, πολιτισµική ανάπτυξη των µαθητών, µέσω της προώθησης της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, δίνει κίνητρα για την επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών, επικεντρώνεται στις ανάγκες των µαθητών για διερεύνηση-ανακάλυψη της γνώσης, προωθεί την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων, συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση/εµβάθυνση του γνωστικού αντικειµένου, και γενικά, διευκολύνει τη διαδικασία «µαθαίνω πώς να µαθαίνω». Οι µαθητές στην αρχή πρέπει να µοιράσουν τους ρόλους οι οποίοι είναι οι εξής: (α) συντονιστής, (β) διεκπεραιωτής των δραστηριοτήτων µέσω του λογισµικού προσοµοίωσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων (προτείνεται το ελεύθερο λογισµικό CircuitMaker), (γ) χειριστής του αλληλεπιδραστικού σεναρίου (εκτελέσιµο αρχείο) και (δ) παρατηρητής-εµψυχωτής για τον έλεγχο της σωστής µεταφοράς των µετρήσεων από το λογισµικό προσοµοίωσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων στους πίνακες του αλληλεπιδραστικού σεναρίου, καθώς και εµψυχωτής σε καταστάσεις κόπωσης της οµάδας. Οι ρόλοι πρέπει να εναλλάσσονται σε κάθε δραστηριότητα. Το αλληλεπιδραστικό σενάριο αποτελείται από έξι δραστηριότητες όπου η καθεµία έχει την εξής δοµή: Εστίαση του µαθήµατος. Σύνοψη του µαθήµατος. Προαπαιτούµενες γνώσεις. Φύλλο εργασίας της δραστηριότητας. Έλεγχος συµπερασµάτων-περίληψη. Εφαρµογή-Αυτοαξιολόγηση.

5 Πρακτικά 5 th CIE Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο σενάριο είναι οι εξής: 1. Απλό ηλεκτρικό κύκλωµα-νόµος του Ωµ. 2. Κυκλώµατα σειράς. 3. Παράλληλα κυκλώµατα. 4. Μικτά κυκλώµατα Ι. 5. Μικτά κυκλώµατα ΙΙ. 6. Πρόβληµα ανοικτού τύπου σχετικό µε τις προηγούµενες δραστηριότητες. 2.2 Στόχοι και προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα Τα µαθησιακά αποτελέσµατα των εκπαιδευοµένων που εκφράζονται από τα έξι επίπεδα της αναθεωρηµένης ταξινοµίας µαθησιακών στόχων του Bloom γίνονται η βάση για την επιλογή και σχεδίαση των εργασιών, των στρατηγικών διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού. Δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στα επίπεδα εφαρµογή, ανάλυση, αξιολόγηση και δηµιουργία της αναθεωρηµένης ταξινοµίας Bloom που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη πρακτικής, αναλυτικής, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης. Η ταξινοµία Bloom έχει αποδειχθεί κατάλληλη και για εποικοδοµιστικά περιβάλλοντα (Lee, 1999). Οι γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι είναι ότι οι µαθητές πρέπει να: διακρίνουν τις λειτουργικές διαφορές των κυκλωµάτων σειράς, παράλληλων και µικτών, κάνουν υποθέσεις, να προβλέπουν αποτελέσµατα και να εξάγουν συµπεράσµατα, χρησιµοποιούν την επαγωγική συλλογιστική για γενικεύσεις, εξοικειωθούν µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, κατανοούν ότι διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώµατα έχουν διαφορετικές ηλεκτρικές συµπεριφορές, παράγουν γνώση µέσω της σύγκρισης κυκλωµάτων, αξιολογούν αποτελέσµατα και να συζητούν τα ευρήµατά τους, αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντά τους µέσω της διερεύνησης ηλεκτρικών κυκλωµάτων, της ανακάλυψης των εννοιών, νόµων και αρχών µέσω καθοδηγούµενων διερευνήσεων, προσοµοιώσεων και καθοδηγούµενης ανακάλυψης και να χρησιµοποιούν ότι ανακαλύπτουν για να επιλύουν προκλητικά προβλήµατα, κάνουν και να ελέγχουν υποθέσεις. Τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι: Με την ολοκλήρωση του σεναρίου, οι µαθητές πρέπει να είναι ικανοί να: παράγουν γνώση (6.δηµιουργία) µέσω της σύγκρισης (4.ανάλυση) άγνωστων ηλεκτρικών κυκλωµάτων µε γνωστά κυκλώµατα, προβλέπουν (2.κατανόηση) και να εξηγούν (2.κατανόηση) τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, σειράς, παράλληλης και µικτής συνδεσµολογίας,

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 ελέγχουν προβλέψεις-υποθέσεις (5.αξιολόγηση), διακρίνουν (2.κατανόηση) οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε δυο ηλεκτρικά κυκλώµατα, επαληθεύουν (5.αξιολόγηση) νόµους και αρχές µέσω του πειραµατισµού, ερµηνεύουν (3.εφαρµογή) δεδοµένα που συλλέγουν από πειράµατα και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα (2.κατανόηση), υπολογίζουν (3.εφαρµογή) τα φυσικά µεγέθη ενός κυκλώµατος, συνδυάζουν, συνθέτουν (6.δηµιουργία) και να κατασκευάζουν (3.εφαρµογή) ηλεκτρικά κυκλώµατα, προτείνουν λύσεις και να τις αιτιολογούν (5.αξιολόγηση), συµµετέχουν αποτελεσµατικά (6.δηµιουργία) σε οµαδικές συζητήσεις και να διαπραγµατεύονται (6.δηµιουργία) τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση προβληµάτων. 2.3 Βοήθεια και υποστήριξη Στους εκπαιδευόµενους θα: δίνονται έτοιµα τα απαραίτητα κυκλώµατα, που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες, µέσω του λογισµικού προσοµοίωσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων, δίνονται τα φύλλα δραστηριοτήτων µέσω του λογισµικού, όπου θα υπάρχουν οι οδηγίες και οι διερευνητικές ερωτήσεις, δίνονται οι πίνακες καταχώρησης των δεδοµένων που θα συλλέγουν από τις µετρήσεις τους σε κυκλώµατα και κατάλληλη ανατροφοδότηση για αναστοχασµό σε περίπτωση λάθους, δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας γραφικών παραστάσεων µέσω του λογισµικού και δυνατότητα σύγκρισής τους µε γνωστές γραφικές παραστάσεις για εξαγωγή συµπερασµάτων, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των συµπερασµάτων που καταλήγουν οι εκπαιδευόµενοι, δίνεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης µέσω αλληλεπιδραστικών τεστ και ανατροφοδότησης για αναστοχασµό. 2.4 Αναστοχασµός και ανατροφοδότηση Ανατροφοδότηση για αναστοχασµό θα λαµβάνουν οι µαθητές στις εξής περιπτώσεις: όταν καταχωρούν στους πίνακες τις µετρήσεις που πήραν από το λογισµικό προσοµοίωσης κυκλωµάτων, όταν ελέγχουν αν τα συµπεράσµατά τους είναι ίδια µε εκείνα της επιστηµονικής άποψης, όταν ελέγχουν υποθέσεις και καταλήγουν σε γενικεύσεις, όταν αυτοαξιολογούνται µέσω των τεστ αυτοαξιολόγησης.

7 Πρακτικά 5 th CIE Η ανατροφοδότηση δε θα δίνει τη σωστή απάντηση στους εκπαιδευόµενους, αλλά θα τους βοηθά να βρουν µόνοι τους τη σωστή απάντηση µέσω αναστοχασµού. 2.5 Αξιολόγηση Οι µαθητές θα αυτοαξιολογούνται µέσω των τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο σκοπός της αυτοαξιολόγησης είναι οι µαθητές να εντοπίσουν τις αδυναµίες τους και να προσπαθήσουν ξανά εκεί που δεν τα καταφέρνουν καλά. 2.6 Διανοµή Θα δοθούν στους µαθητές το λογισµικό CircuitMaker (student version) και το εκτελέσιµο αρχείο (δηµιουργηµένο στο Multimedia Builder) που περιέχει το αλληλεπιδραστικό σενάριο. 3. Παρουσίαση µιας δραστηριότητας του σεναρίου Τίτλος δραστηριότητας: Παράλληλα κυκλώµατα Εστίαση µαθήµατος: Ανακάλυψη νόµων, αρχών και σχέσεων µεταξύ των εννοιών των παράλληλων κυκλωµάτων. Σύνοψη µαθήµατος: Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους µαθητές να εξετάσουν δυο διαφορετικά κυκλώµατα (ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα και ένα παράλληλο κύκλωµα). Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες για να προβλέψουν τιµές των φυσικών µεγεθών και σχέσεις µεταξύ των φυσικών µεγεθών, καθώς και οµοιότητες ή διαφορές για να «ανακαλύψουν» αρχές και σχέσεις µεταξύ των εννοιών του νέου κυκλώµατος. Προαπαιτούµενες γνώσεις: Νόµος του Ωµ. Κυκλώµατα σειράς. Φύλλο εργασίας της δραστηριότητας 3 1. Να ανοίξετε το ΚYKL3 στο λογισµικό CircuitMaker (student version). 2. Να κάνετε προβλέψεις για τις τιµές των I1, VR1, I2, VR2, IR2, IR3, αν οι τιµές των τάσεων V1 και V2 είναι 10V. 3. Να µεταβάλετε την τιµή της τάσης των πηγών V1 και V2 από 0V έως 10V, να συµπληρώσετε τον πίνακα 3, και να απαντήσετε στις πιο κάτω διερευνητικές ερωτήσεις. ΣΗΜ: Οι µετρήσεις σας να γίνονται µε ακρίβεια χιλιοστού. Για παράδειγµα, το να γίνεται και το να γίνεται Οι τιµές να µετατρέπονται στο SI (V, A, Ω). Διερευνητικές ερωτήσεις α) Για την ίδια τάση των πηγών V1 και V2, των δυο κυκλωµάτων A και B, παρατηρείτε ίδια ρεύµατα (I1 και I2, αντίστοιχα); Αν ναι, τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε για την ολική (ή ισοδύναµη) αντίσταση του κυκλώµατος Β;

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Αφού αποφασίσετε για την τιµή της ολικής αντίστασης του κυκλώµατος Β, µετά να εξετάσετε ποιος από τους παρακάτω τύπους υπολογίζει την ολική αντίσταση σε κυκλώµατα µε δυο παράλληλες αντιστάσεις. 1)Rολ=R2 * R3, 2)Rολ=R2 / R3, 3) 1/Rολ=(1/R2)-(1/R3), 4) 1/Rολ=(1/R2)+(1/R3) β) Για κάθε τιµή του ρεύµατος I2, πόσο είναι το άθροισµα των ρευµάτων IR2 (ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση R2) και IR3 (ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση R3); Τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε από τη σχέση µεταξύ των ρευµάτων I2, IR2 και IR3; γ) Να εξετάσετε τη σχέση µεταξύ των IR2*R2 και VR2-3, καθώς και µεταξύ των IR3*R3 και VR2-3. Τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε από αυτή τη σύγκριση; δ) Να ανοίξετε το ΚYKL 8 στο λογισµικό CircuitMaker (student version) και να επαναλάβετε τα βήµατα (α) έως (γ) για τρεις παράλληλα συνδεδεµένες αντιστάσεις. Ισχύουν οι σχέσεις Ι2=ΙR2+IR3+IR4 και 1/Rολ=(1/R2)+(1/R3)+(1/R4); ε) Να χρησιµοποιήστε επαγωγική συλλογιστική για να γενικεύσετε τη σχέση που συνδέει το ολικό ρεύµα I2 µε τα ρεύµατα που διαρρέουν τις παράλληλα συνδεδεµένες αντιστάσεις σε κυκλώµατα µε ν αντιστάσεις και τον γενικό τύπο που υπολογίζει την ολική αντίσταση του κυκλώµατος. στ) Να συζητήσετε για όλα τα παραπάνω και να καταγράψετε τυχόν διαφωνίες σας. Το σχήµα 1 δείχνει τη δραστηριότητα, όπως εµφανίζεται στο αλληλεπιδραστικό σενάριο. Το σχήµα 2 δείχνει τα υποστηρικτικά προσοµοιωµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα, όπως σχεδιάστηκαν στο λογισµικό CircuitMaker (student version). Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται ένα µήνυµα ανατροφοδότησης που λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι κατά τον έλεγχο συµπερασµάτων. Το σχήµα 4 δείχνει µία άσκηση αυτοαξιολόγησης των µαθητών. 4. Αξιολόγηση του σεναρίου 4.1 Συµµετέχοντες Η αξιολόγηση έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Παιδαγωγικές Εφαρµογές Η/Υ» του Γενικού Παιδαγωγικού Τµήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΩΝ όπου δίδασκε ο συγγραφέας του άρθρου. Συµµετείχαν σε αυτή δεκαπέντε (15) σπουδαστές του τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ως κίνητρο δόθηκε µια µονάδα στον τελικό βαθµό του µαθήµατος. 4.2 Υλικό Ως εκπαιδευτικό υλικό χρησιµοποιήθηκε το αλληλεπιδραστικό σενάριο που σχεδιάστηκε στο λογισµικό Multimedia Builder (version 4.9.8). Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό CircuitMaker (student version) για την υποστήριξη των απαραίτητων προσοµοιωµένων ηλεκτρικών κυκλωµάτων.

9 Πρακτικά 5 th CIE Ερωτηµατολόγια Στους σπουδαστές δόθηκε το ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελείτο από δεκαεννιά (19) ερωτήσεις, όπου καθεµιά είχε πέντε διαβαθµίσεις της κλίµακας Likert, ως εξής: 1) Καθόλου, 2) Λίγο, 3) Αρκετά, 4) Πολύ, 5) Πάρα πολύ. Σχήµα 1. Η δραστηριότητα 3 στο αλληλεπιδραστικό σενάριο (α) KYKL3

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 (β) KYKL 8 Σχήµα 2. Υποστηρικτικά προσοµοιωµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα Σχήµα 3. Έλεγχος συµπερασµάτων Σχήµα 4. Άσκηση αυτοαξιολόγησης

11 Πρακτικά 5 th CIE Πειραµατική διαδικασία Στους σπουδαστές έγινε η επίδειξη του αλληλεπιδραστικού σεναρίου, έγινε συζήτηση, δόθηκαν εξηγήσεις και µετά συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. 4.5 Συλλογή δεδοµένων Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που δόθηκαν στους σπουδαστές. 4.6 Ανάλυση των δεδοµένων και αποτελέσµατα Χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος υπολογισµού των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων όλων των δειγµάτων. Επίσης, έγινε οµαδοποίηση των µετρήσεων για κάθε ερώτηση σε δυο κατηγορίες, στην Ανεπαρκή σχεδίαση (οµαδοποίηση των Καθόλου και Λίγο) και στην Επαρκή σχεδίαση (Αρκετά, Πολύ και Πάρα πολύ) της συγκεκριµένης λειτουργίας ή στόχευσης του σεναρίου. Για τη σύγκριση των δυο κατηγοριών χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος χ 2. Η µηδενική υπόθεση (H 0 ) ήταν ότι τα ποσά των δυο κατηγοριών (Ανεπαρκής/Επαρκής σχεδίαση) ήταν ίσα (δεν είχαν καµιά σηµαντική στατιστική διαφορά). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Πίνακας 1. Αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού σεναρίου Ερωτήσεις Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο: Μ.Ο. Τυπική απόκλιση Υποστηρίζει τον αναστοχασµό 4,26 0, ,0001 Υποστηρίζει την αυτορρύθµιση 4,13 0, ,0001 Καλλιεργεί τη φυσική περιέργεια 4,06 0, ,0001 Προάγει τη βαθύτερη κατανόηση 4,53 0, ,0001 Προάγει δεξιότητες διερεύνησης 4,06 0,29 11,26 0,0008 Προάγει µεταγνωστικές δεξιότητες 3,66 0,26 8,06 0,0045 Βοηθάει στην ανακάλυψη της γνώσης 4,46 0, ,0001 Υποστηρίζει την επίλυση προβλήµατος 4,06 0, ,0001 Καλύπτει όλους τους ρυθµούς µάθησης 3,33 0,26 3,26 0,0707 Ενθαρρύνει τη συνεργασία των µαθητών 3,53 0,31 3,26 0,0707 Έχει µοντελοποιηµένη τη διαδικασία σκέψης 2,80 0,43 0,066 0,7962 Προάγει δεξιότητες παρατήρησης, σύγκρισης 4,33 0, ,0001 Οδηγεί στην αύξηση των κινήτρων του µαθητή x 2 4,33 0, ,0001 p

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Προάγει δεξιότητες εξαγωγής συµπερασµάτων 3,93 0,27 8,06 0,0045 Προάγει δεξιότητες χρήσης επαγωγικής συλλογιστικής Ενεργοποιεί τις εµπειρίες και την προϋπάρχουσα γνώση του µαθητή Προάγει δεξιότητες κριτικής και δηµιουργικής σκέψης 4,06 0,25 11,26 0,0008 4,00 0,26 8,06 0,0045 4,00 0,21 11,26 0,0008 Είναι εύχρηστο 4,20 0, ,0001 Είναι χρήσιµο 4,66 0, , Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση που παρουσιάζεται στον πίνακα 1, η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται για όλες τις καταχωρήσεις του πίνακα (οι δυο κατηγορίες έχουν σηµαντική στατιστική διαφορά), εκτός των περιπτώσεων: (α) Καλύπτει όλους τους ρυθµούς µάθησης, (β) Ενθαρρύνει τη συνεργασία των µαθητών, και (γ) Έχει µοντελοποιηµένη τη διαδικασία σκέψης. Γενικά, η αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού σεναρίου έδειξε ότι επιτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό τους στόχους του, αλλά πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά στις τρεις προηγούµενες περιπτώσεις. 5. Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται µια αναφορά για τις δυσκολίες και τις εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών που αντιµετωπίζουν κατά την εκµάθηση του ηλεκτρισµού. Υιοθετούνται οι απόψεις ερευνητών ότι οι προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων, καθώς και η ακολουθία πρόβλεψη-παρατήρηση-εξήγηση ίσως είναι µια λύση για την αντιµετώπιση και την αποµάκρυνση των εσφαλµένων αντιλήψεων. Το εκπαιδευτικό σενάριο επιτρέπει την αποσταθεροποίηση των εσφαλµένων αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και της εσφαλµένης συλλογιστικής. Επιπλέον, βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να προοδεύσουν και να εγκαθιδρύσουν νέα γνώση. Τα σενάρια που χρησιµοποιούν προσοµοιώσεις µέσω διερευνητικών ερωτήσεων προωθούν και υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω επίλυσης προβλήµατος, όπου οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµιουργικοί, να µαθαίνουν να συνδυάζουν γνώση από διαφορετικές θεµατικές περιοχές, να µπορούν να σκέπτονται κριτικά, αναλυτικά, συνθετικά, πρακτικά και να µαθαίνουν πώς να επιλύουν πραγµατικά προβλήµατα. Μέσω του παρουσιαζόµενου αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού σεναρίου δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αλληλεπιδράσουν µε κάποιες προσοµοιώσεις, να κάνουν και να εξηγήσουν προβλέψεις, να ελέγξουν τα αποτελέσµατά τους, να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους σε άλλα ευρύτερα πλαίσια και να επιλύσουν σύνθετα προβλήµατα του ηλεκτρισµού.

13 Πρακτικά 5 th CIE Αναφορές Abdullah, S. and Shariff, A. (2008). The effects of inquiry-based computer simulation with cooperative learning on scientific thinking and conceptual understanding of gas laws. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 4(4), Borges, AT., Guilbert, JK. (1999). Mental Models of Electricity, International Journal of Science Education, 21(1), Carroll M. J. (1999). Five Reasons for Scenario-based Design, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, 3. Chi, M.T.H. (2008). Three types of conceptual change: Belief revision, mental model transformation, and categorical shift. In S. Vosniadou (ed.), Handbook of research on conceptual change (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Chomat, A., Desbeaux-Salviat, B., Larcher, C., and Saltiel, E. (1999). Conceptions, raisonnements communs ou familiers, (http://www.inrp.fr/lamap/pedagogie/ difficultes/ accueil.html) DiSessa, A. (2001). Changing Minds: Computers, Learning, and Literacy. Cambridge: MIT Press. Duit, R. & von Rhöneck, C. (1998). Learning and understanding key concepts of electricity. In A. Tiberghien, E.J. Jossem & J. Barajos (eds.) Connecting research in physics education with teacher education. Flynn, A. (2011). Active Learning Exercises for Teaching Second Level Electricity Addressing Basic Misconceptions. National Centre for Excellence in Mathematics and Science Teaching and Learning. Resource & Research Guides, 2(10). Hung, D. & Chen, D. (2002). Two kinds of scaffolding: The dialectical process within the authenticity-generalizability (A-G) continuum. Education Technology & Society, 5(4), Lee, V. S. (1999). Creating a Blueprint for the Constructivist Classroom. The National Teaching and Learning Forum, 8(4), 1-4.

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 McDermott, L. & Shaffer, P. (1992). Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. American journal of physics, 60(11), Reif, F. & Scott, L.A. (1999). Teaching scientific thinking skills: Students and computers coaching each other. American Journal of Physics, 67, Ronen, M. & Eliahu, M. (2000). Simulation. A bridge between theory and reality: The case of electric circuits. Journal of computer assisted learning, 16(1), Stewart, Τ.Μ., & Brown, Μ.Ε. (2008). Developing interactive scenarios: The value of good planning, whiteboards and table-based schemas. Proceedings of ascilite Melbourne 2008 (pp ), Australia. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Wadsworth Publishing Company. Wang, T. & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application questions versus no questions in learning about electricity. Contemporary educational psychology, 16, White, R., & Gunstone, R. F. (1992). Prediction-observation-explanation. In R. White & R. Gunstone (Eds.), Probing understanding (pp ). London, UK: The Falmer Press. Abstract This paper presents an interactive educational scenario for the teaching and learning of science and technology by using multimedia technology. This scenario aims at dealing with misconceptions, at the development of exploratory, critical and creative thinking, in common problem solving, in interpretation of collected data or observations in simulated real word contexts, as well as at the development of make-decision skills of learners. During the scenario, the group learners discover relations between the concepts by comparing a known with an unknown electric circuit or a graphic presentation with their graphic presentation which they design by the measurements they collect from simulated electrical circuits. Making use of inductive reasoning, they come in conclusions and generalizations. The scenario was evaluated by students of ASPAITE and, except others, it was considered as useful and usable. Keywords: Interactive educational scenarios, misconceptions, group problem solving, sociocultural constructivism.

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση Τα αναλυτικά προγράμματα σε μια σύγχρονη και μαθητο-κεντρική τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση Εισηγητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» «Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» Μ. Παντελέων Εκπαιδευτικός ΠΕ60, επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Καραϊσάς Πέτρος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Καραϊσάς Πέτρος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Πέτρος Π. Καριώτογλου Περίληψη Στο άρθρο αυτό προτείνονται οι διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων (παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ)

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) Α. Ταραμόπουλος 1, Δ. Ψύλλος 1, Ε. Χατζηκρανιώτης 2 ttar@sch.gr, psillos@eled.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό μέσα από τα μάτια των μαθητών και των μαθητριών - Αξιολογώντας εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το λογισμικό μέσα από τα μάτια των μαθητών και των μαθητριών - Αξιολογώντας εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία της Φυσικής με Νέες Τεχνολογίες Το λογισμικό μέσα από τα μάτια των μαθητών και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα