GREEK MEDICAL TOURISM COUNCIL ΕΛ. Ι. ΣΟΤΡ Μια ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ αμάπςσνη ςξσ Ιαςοικξύ Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK MEDICAL TOURISM COUNCIL ΕΛ. Ι. ΣΟΤΡ Μια ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ αμάπςσνη ςξσ Ιαςοικξύ Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα"

Transcript

1 GREEK MEDICAL TOURISM COUNCIL ΕΛ. Ι. ΣΟΤΡ Μια ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ αμάπςσνη ςξσ Ιαςοικξύ Σξσοιρμξύ ρςημ Δλλάδα Δρ. Πάρισ Κοκορότςικοσ Γενικόσ Γραμματζασ ΕΛΙΣΟΤΡ Διευθ. φμβουλοσ ΕΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΕ 4 Δεκεμβρίου 2014, Θεςςαλονίκη ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

2 Η ΔΛΙΣΟΤΡ είμαι έμα cluster. κοπόσ των cluster ομοειδϊν και ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων είναι: Η από κοινοφ προϊκθςθ μιασ κλαδικισ οικονομικισ ευκαιρίασ. Η ανάπτυξθ ςυνεργειϊν μεταξφ μελϊν. Η επίλυςθ κοινϊν κεμάτων. Η δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ, ειδικά για κζματα προβολισ, μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, επίλυςθσ κεςμικϊν κεμάτων. κοπόσ των cluster ΔΕΝ είναι θ προϊκθςθ επιμζρουσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων.

3 30 μζλη ζωσ ςήμερα: 7 από τθ Β βάκμια ιατρικι περίκαλψθ, 4 από τθν Α βάκμια ιατρικι περίκαλψθ, 3 κζντρα αποκατάςταςθσ, 2 αεροπορικϊν μεταφορϊν, 10 από τον τουριςτικό τομζα (τουριςτικά γραφεία, agencies, publications), 7 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, 2 διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ, 1 αςφαλιςτικι, 1 εταιρία ςυμβοφλων 1 εταιρία πιςτοποιιςεων νοςοκομείων και ξενοδοχείων για τον ιατρικό τουριςμό. Ιδρσηικό μέλος και εκπρόζωπος ηης Ελλάδας ζηο

4 (Σηοιτεία 2013) ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: Ζνασ μεγάλοσ δυναμικόσ οικονομικόσ κλάδοσ Ο ιατρικόσ τουριςμόσ ςτθν Ευρϊπθ αποτελεί το 25% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ ιατρικοφ τουριςμοφ, με τηίρο 10 δισ USD, και αναμενόμενο 32,5 δισ USD το επιςκζπτεσ ιατρικοφ τουριςμοφ το χρόνο ςτθν Ευρϊπθ. Oι γειτονικζσ Σουρκία και θ Kροατία αποτελοφν τουσ δφο νζουσ αναπτυςςόμενουσ προοριςμοφσ ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ θ Γερμανία και Ηνωμζνο Βαςίλειο, είναι παραδοςιακοί προοριςμοί για ςοβαρά περιςτατικά υγείασ. Η Σουρκία ζχει ανεπτυγμζνο δίκτυο ιατρικοφ τουριςμοφ με 43 πιςτοποιθμζνα νοςοκομεία από το JCI και τουρίςτεσ υγείασ από 105 χϊρεσ ετθςίωσ.

5 Οι Κορυφαίοι Προοριςμοί Ιατρικοφ Σουριςμοφ Canada USA Mexico UK France Spain Costa Rica Germany China Turkey Jordan Dubai India Japan Korea Thailand Philippine Taiwan s Malaysia Singapore S.Africa Ref:

6 Ροή Σουριστών Ασθενών ανά τον κόσμο Ref: McKinsey

7 Η Ελλάδα ωσ Προοριςμόσ Ιατρικοφ Σουριςμοφ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Τποδομζσ ιδιωτικισ υγείασ υψθλισ ποιότθτασ Ιατρικό προςωπικό με διεκνι αναγνϊριςθ Εφκολθ πρόςβαςθ από όλεσ τισ θπείρουσ Κορυφαίοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ παγκοςμίωσ Διακεςιμότθτα υποδομϊν για όλεσ τισ μορφζσ Ιατρικοφ Σουριςμοφ Νοςοκομειακά / Αποκατάςταςθ / Αιμοκάκαρςθ / Διαγνωςτικά / Οδοντιατρικά / IVF

8 Η Ελλάδα ωσ Προοριςμόσ Ιατρικοφ Σουριςμοφ ΑΔΤΝΑΜΙΕ Δεν είναι γνωςτι θ χϊρα ωσ προοριςμόσ ιατρικϊν υπθρεςιϊν Δεν υπάρχει οργανωμζνθ προβολι Δεν ζχουν αναπτυχκεί τα δίκτυα ςυνεργαςιϊν μεταξφ Σουριςτικϊν/ Μεταφορικϊν / Τγειονομικϊν / Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων Χαμθλόσ βακμόσ πιςτοποίθςθσ (JCI, TEMOS) Χαμθλόσ βακμόσ δικτφωςθσ με διεκνείσ brokers / facilitators ιατρικοφ τουριςμοφ Αδφναμθ υποςτιριξθ από το κράτοσ ςε κζματα ρυκμιςτικά, επενδυτικά, προϊκθςθσ.

9 ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΤΡΩΠΗ Οργανωμζνα group με ταμεία για: - αποκατάςταςθ / αιμοδιάλυςθ - παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ - Οδοντιατρικά - πλαςτικι χειρουργικι - IVF ΗΠΑ Πλαςτικι, Ορκοπεδικά, Οδοντιατρικά, Αποκατάςταςθ / Αιμοδιάλυςθ IVF ΕΛΛΑΔΑ ΕΧ-NIS (Ρωςία, Ουκρανία, κλπ) Πλαςτικι, Αποκατάςταςθ, Αιμοδιάλυςθ, Εμφφτευςθ μαλλιϊν Gulf Cooperation Council Αποκατάςταςθ, IVF, Προγεννθτικόσ Ζλεγχοσ, Πλαςτικι, Check-up, Εμφφτευςθ μαλλιϊν

10 Ο ΡOΛΟπ ΣΟΤ MARKETING/ΠΡΟΩΘΗΗπ Όπσο γηα όια ηα πξντόληα, ηζρύεη ην κίγκα ησλ 4Ρ (Product-Price-Promotion-Place) Προϊόνηα: Παθέηα δηαθνξεηηθά γηα θάζε πεξηνρή-ζηόρν πξνζέιθπζεο Τιμές: Αληαγσληζηηθέο Σηκέο γηα θάζε πεξηνρή ζηόρν (ηαηξηθό + ηνπξηζηηθό παθέην) < θόζηνο ίδηαο ηαηξηθήο πξάμεο ζην Γπηηθό θόζκν. Γηα άιιεο (πρ. Rehabilitation - GCC) είλαη ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο. Προώθηζη: ηαζεξή/ζπλεπήο ζπκκεηνρή ζε όιεο ηηο εθζέζεηο ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ ζηηο ρώξεο-ζηόρνπο. Αλάπηπμε ζρέζεσλ/πξνζθιήζεηο medical tourism mediators. Τοποθεζίες: Δπηινγή πεξηνρώλ κε εύθνιε πξόζβαζε. Βαζηδόκελνη ζηε ζπγθπξία ζπγθέληξσζεο ηαηξηθώλ κνλάδσλ θαη δύν κεγάισλ αεξνδξνκίσλ ζε Αζήλα/Θεζζαινλίθε- πξνώζεζε όισλ ησλ κνξθώλ. Δηδηθά πξνγξάκκαηα γηα Ηξάθιεην, Ρόδν, θιπ.

11 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔπ ΤΝΔΡΓΔΙΔπ ΜΔΣΑΞΤ ΜΔΛΩΝ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ «ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΑΠΟ ΜΔΛΗ πλεξγαζίεο ηξηκεξείο/ηεηξακεξείο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ηνπ cluster γηα παξνρή νινθιεξσκέλσλ πξντόλησλ. Πξνώζεζε/ Πώιεζε παθέηνπ/ Παξαιαβή ζην αεξνδξόκην/ Ιαηξηθή-Σνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα/ Αλαρώξεζε από αεξνδξόκην/ Follow-up

12 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔπ ΔΛΙΣΟΤΡ 2015 πκκεηνρή ζε 3 Γηεζλείο Δθζέζεηο. Πξόζθιεζε brokers Ιαηξηθνύ Σνπξηζκνύ από εμσηεξηθό γηα επίζθεςε ζε εγθαηαζηάζεηο κειώλ ηεο ΔΛΙΣΟΤΡ. πγθέληξσζε /πξνώζεζε ζεκάησλ κειώλ ζηηο Αξκόδηεο Αξρέο. Δπίιπζε ζεζκηθώλ/επελδπηηθώλ ζεκάησλ. Αλάπηπμε πιηθνύ πξνβνιήο (site, έληππα, θιπ.) Γεκνζηόηεηα: ηελ Διιάδα γηα πξνζέιθπζε κειώλ/ ην εμσηεξηθό γηα πξνβνιή ηεο ρώξαο πξννξηζκνύ. Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ - ε εζληθό επίπεδν - ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν

13 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔπ ΔΛΙΣΟΤΡ 2015 υμμετοχι ςε 3 Διεκνείσ Εκκζςεισ: 22nd Moscow International Exhibition Travel & Tourism (Moscow, 18 21/3/2015) WMTC World Medical Tourism & Healthcare Congress (Orlando, USA, 27-30/9/2015) Dubai International Medical Travel Exhibition and Conference (Dubai, 7-8/10/2015) Διοργάνωςθ 1 ου Διεκνοφσ υνεδρίου ΕΛΙΣΟΤΡ με κζμα «Discover Medical Tourism in Greece, Growth & Perspectives» (Αθήνα, Μαΐου 2015) υνεχισ Εμπλουτιςμόσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, διαςφνδεςθσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ υγείασ με τισ αγορζσ ςτόχουσ Για όλεσ τισ παραπάνω δράςεισ προςδοκοφμε ςτην υποςτήριξη του Υπουργείου Τουριςμοφ

14 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔπ ΔΡΑΔΙπ ΠΡΟΒΟΛΗπ Δ ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΔΗΜΟΙΟΤπ ΥΟΡΔΙπ Αλάπηπμε Δζληθνύ πιάλνπ πξνβνιήο ζε ζπλεξγαζία κε ΔΟΣ, Τπ. Τγείαο/Σνπξηζκνύ ΔΥΔΙ ΗΓΗ ΞΔΚΙΝΗΔΙ Η ΤΝΔΡΓΑΙΑ. Αλάπηπμε Πεξηθεξεηαθώλ πιάλσλ πξνβνιήο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ έρνπλ ζρεηηθά budget θαη δξαζηεξηόηεηα. Γήκνο Αζελώλ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Πεξηθέξεηα Κξήηεο

15 Στην ΕΛΙΤΟΥΡ παρζχουν αρωγή και ςτήριξη ωσ επίτιμα μζλη και οι ακόλουθοι οργανιςμοί: To υμβοφλιο Ελληνικοφ Ιατρικοφ Σουριςμοφ ELITOUR επιδιώκει να καταςτεί ο βαςικόσ φορζασ προώθηςησ και ανάπτυξησ του Ιατρικοφ Σουριςμοφ ςτην Ελλάδα. Είναι ήδη Ιδρυτικό Μζλοσ και Εκπρόςωποσ τησ Ελλάδασ ςτο GHTC, το οποίο αριθμεί 54 μζλη-χώρεσ. Προςβλζπουμε ςτη ςυνεργαςία όλων των ενδιαφερομζνων αρμοδίων μερών για να πετφχουμε την καθιζρωςη τησ χώρασ μασ ωσ προοριςμό ιατρικών επιςκεπτών με αντίςτοιχα οφζλη για την εθνική οικονομία και την απαςχόληςη εξειδικευμζνου ανθρώπινου δυναμικοφ. Ιδρσηικό μέλος και εκπρόζωπος ηης Ελλάδας ζηο

Οι Οργανωτζσ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ.

Οι Οργανωτζσ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ. Οι Οργανωτζσ healthcare cybernetics Δρ Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδησ Ο άνκρωποσ πίςω από το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ όλων των ςυνεδρίων Health Tourism Integration είναι ο Δρ Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ, M.D.,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις Εισηγητής: Φραγκιαδάκης Γιώργος, PhD, MA, MSc Οικονομολόγος Υγείας Υποδιευθυντής Γ.Ν. Χανίων Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα