Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο"

Transcript

1 Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο 1. θνπόο ηεο παξνύζαο ελεκέξσζεο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαλέσζεο (θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ) γηα έλα (1) ρξόλν ηεο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ. γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Ξ (εμππεξέηεζε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ ΓΔ αιιά θαη αηνκηθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κε επλντθνύο όξνπο). 2. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ησλ λέσλ ρξεώζεσλ ησλ Πηλάθσλ ηεο παξνύζεο γηα ηνπο ππάξρνληεο θαη ηνπο λένπο ρξήζηεο ηνπ δηθηύνπ νξίδεηαη ε κέξα Σεηάξηε, 1 ε Οθηωβξίνπ Οη ρξήζηεο ηνπ θιεηζηνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο (4) Οκάδεο, όπσο παξαθάησ: α. Οκάδεο «Α», «Α1» θαη «Β», γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ ΓΔ. β. Οκάδα «Γ», ζηελ νπνία δύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία Αμησκαηηθνί, Αλζππαζπηζηέο, Μόληκνη Τπαμησκαηηθνί, ΔΜΘ, ΔΠΟΠ, καζεηέο παξαγσγηθώλ ρνιώλ, Μόληκνη Τπάιιεινη ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνη) θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ παξαπάλσ, θαζώο θαη νη ρήξεο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ησλ ζαλόλησλ ζηειερώλ. (Μέινο: ε/ν ζύδπγνο ηνπ/ηεο Υξήζηε, θαζώο θαη ηα πξόζσπα α βαζκνύ ζπγγελείαο απηνύ/ήο, όπσο απηνί πξνθύπηνπλ από ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό εγγπηέξσλ ζπγγελώλ ηνπ Υξήζηε). 4. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλαιπηηθέο ρξεώζεηο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ γηα ηελ Οκάδα «Γ» θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ. 5. Γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ρξεζηώλ ε εηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηα θαηά ηόπνπο θαηαζηήκαηα ηεο γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ ππόςε δηθηύνπ. Ζ εηαηξία είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ ρξεζηώλ ηεο Οκάδαο «Γ». 6. Κξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ ηα παξαθάησ: α. Παξακέλεη δσξεάλ ε ρξήζε ηνπ θιεηζηνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Ξ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηνπ. β. Μεηώζεθε ζε ηξία (3 ) επξώ ε ειάρηζηε κεληαία ρξέσζε αλά γξακκή ηνπ θιεηζηνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο. γ. Σα ζπκβόιαηα ησλ ρξεζηώλ ηεο Οκάδαο «Γ» δηαξθνύλ δεθανθηώ (18) ή είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. δ. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεζζάξσλ (4) παθέησλ πξνπιεξσκέλνπ ρξόλνπ νκηιίαο πξνο όινπο, όπσο παξαθάησ:

2 (1) 30 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 6. (2) 120 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 9. (3) 240 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 15. (4) 420 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 22. ε. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο εκεξεζίαο ρξέσζεο πινήγεζεο ζην Internet, κε ελεκέξσζε ρξέσζεο κέζσ γξαπηνύ κελύκαηνο (SMS) από ηελ εηαηξεία (1 γηα 20ΜΒ). Με ηελ παξνύζα παξνρή, πξνιακβάλνληαη πξνβιήκαηα κεγάισλ ρξεώζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ζηειέρε, θπξίσο ιόγσ αλαβαζκίζεσλ ινγηζκηθνύ κεηά ηελ αγνξά λέαο ζπζθεπήο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 7. Ζ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Οκάδαο «Γ» ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην όλνκα ηνπ εθάζηνηε Υξήζηε, ζηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ νπνίνπ ζα απνζηέιιεηαη ν ινγαξηαζκόο κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο. Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ εθδίδνληαη νλνκαζηηθά ζηνπο Υξήζηεο. 8. εκεηώλεηαη όηη κε ηε ζύκβαζε ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ Δηαηξεία δελ θαιύπηνληαη απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ γηα ζπλδηαιέμεηο κε δηαβαζκηζκέλν πεξηερόκελν. Όιεο νη ζπλδηαιέμεηο ζεσξνύληαη αδηαβάζκεηεο θαη ε πξνζηαζία ηνπο θαζνξίδεηαη από ηε λνκνζεζία πεξί ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 9. Οη ελεξγνί ζπλδξνκεηέο ζην θιεηζηό δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Ξ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείινπλ ηε ζύκβαζε ηνπο αδεκίσο, νθείινληαο λα πξνβνύλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λόκνπ θαη ηεο ζπκβάζεσο ηνπο απνξξενπζώλ ππνρξεώζεσλ.

3 ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΝΔΑ ΤΜΒΑΖ ΟΜΑΔΑ «Γ» α/α ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ πλδξνκεηέο πνπ δελ έρνπλ επηιέμεη πξόγξακκα πξνπιεξωκέλνπ ρξόλνπ νκηιίαο πλδξνκεηέο ΓΕ 30, ΓΕ 120, ΓΕ Δπηδόηεζε ζπζθεπήο (κε ηελ έλαξμε ηεο ζύλδεζεο) Δπηδόηεζε ζπζθεπήο (κε ηελ ζπκπιήξσζε 18κήλνπ ή 24κήλνπ) α. 70 γηα ζπλδέζεηο πνπ ζα ελεξγνπνηεζνύλ κέζσ θνξεηόηεηαο β. 30 γηα ακηγώο λέεο ζπλδέζεηο Αθνινπζεί Πίλαθαο Δπηδνηήζεσλ 2 Υξέσζε κεληαίνπ παγίνπ Μεδεληθή (0) 3 Υξέσζε γηα ελδνεηαηξηθή θιήζε (VPN/ΓΔ) Μεδεληθή (0) 4 5 Υξέσζε γηα θιήζε πξνο θηλεηά ηεο εηαηξίαο WIND (εθηόο δηθηύνπ VPN/ΓΔ) Υξέσζε γηα θιήζε πξνο θηλεηά ησλ ινηπώλ εζληθώλ εηαηξηώλ 0,0049 /sec 0,0031 /sec 0,0049 /sec 0,0031 /sec 6 Υξέσζε γηα θιήζε πξνο ζηαζεξά ηειέθσλα 0,0049 /sec 0,0031 /sec 7 Υξέσζε γηα SMS πξνο Διιεληθά δίθηπα 0,1137 /SMS (Πξνζθέξνληαη αλά κήλα εθαηό ζαξάληα (140) δσξεάλ SMS πξνο ειιεληθά δίθηπα. Ζ παξαπάλσ ρξέσζε αθνξά κεηά ηα 140 SMS) 8 Υξέσζε γηα SMS πξνο δηεζλή δίθηπα 0,197 /SMS 9 Υξέσζε γηα δηεζλείο θιήζεηο Αθνινπζεί Πίλαθαο Υξεώζεσλ Γηεζλώλ Κιήζεσλ 10 Διάρηζηνο ρξόλνο ρξέσζεο 60 sec Υξέσζε γηα ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο πξνο θηλεηά 11 εληόο ηνπ δηθηύνπ (VPN/ΓΔ) αλά θιήζε Μεδεληθή (0) 12 Υξέσζε γηα ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο πξνο θηλεηά ηεο εηαηξίαο WIND Hellas (εθηόο VPN/ΓΔ) αλά 0,0049 /sec 0,0031 /sec θιήζε Υξέσζε γηα ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο πξνο θηλεηά 13 ησλ ινηπώλ εζληθώλ εηαηξηώλ αλά θιήζε 0,0049 /sec 0,0031 /sec 14 Υξέσζε γηα ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο πξνο ζηαζεξά ηειέθσλα αλά θιήζε 0,0049 /sec 0,0031 /sec Υξέσζε γηα ππεξεζία DATA/FAX πξνο θηλεηά ηεο 15 εηαηξίαο WIND Hellas 0,0049 /sec Υξέσζε γηα ππεξεζία DATA/FAX πξνο θηλεηά ησλ 16 ινηπώλ εζληθώλ εηαηξηώλ 0,0049 /sec 17 Υξέσζε γηα ππεξεζία DATA/FAX πξνο ζηαζεξά ηειέθσλα 0,0049 /sec 18 Υξέσζε γηα ππεξεζίεο 3G Internet (Web) 1 /20ΜΒ

4 ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΔΩΔΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΛΖΔΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 1. ε όιεο ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. 2. Υξέσζε γηα ρξήζε δνξπθνξηθώλ ηειεθώλσλ: Αλά δεπηεξόιεπην, ειάρηζηε δηάξθεηα ρξέσζεο θιήζεσλ ζαξάληα πέληε (45) δεπηεξόιεπηα. 3. Οη παξαπάλσ ρξεώζεηο αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ νκάδσλ Υξεζηώλ.

5 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΥΩΡΗΜΟΤ ΕΩΝΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΛΖΔΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Υξέσζε γηα ηηο Εώλεο 1-6: Αλά ιεπηό, ειάρηζηε δηάξθεηα ρξέσζεο θιήζεσλ εμήληα (60) δεπηεξόιεπηα.

6 ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΔΩΔΩΝ ΠΔΡΗΑΓΩΓΖ ΔΜΔΟΣΝΚΔΛΔΠ ΘΙΖΠΔΗΠ ΞΔΟΗΑΓΩΓΖΠ Ξποοπιζμόρ κλήζηρ ΔΗΠΔΟΣΝΚΔΛΔΠ ΘΙΖΠΔΗΠ ΞΔΟΗΑΓΩΓΖΠ Ξποέλεςζη κλήζηρ Σώπα πος Βπίζκεζηε Ξξνο ηε ρώξα πνπ βξίζθεζηε Ξξνο Διιάδα Ξξνο ρώξεο ΔΔ/ΔΝΣ Ξξνο ππόινηπν θόζκν Εώνη 1 0,30 0,30 0,30 2,07 Εώνη 1 Εώνη 2 1,24 1,85 3,10 3,10 Εώνη 2 Εώνη 3 1,55 3,08 3,62 3,62 Εώνη 3 Σώπα πος Εώνη 4 1,55 3,82 4,13 4,13 Εώνη 4 Βπίζκεζηε Εώνη 5 2,07 4,92 5,17 5,17 Εώνη 5 Εώνη 6 2,07 6,20 6,20 6,20 Εώνη 6 Εώνη 7 2,07 7,23 7,23 7,23 Εώνη 7 Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζε αλά ιεπηό θαη πεξηιακβάλνπλ ΦΞΑ. Ζ ρξέωζε γίλεηαη αλά ιεπηό, εμαηξνύληαη νη θιήζεηο από Εώλε 1 πξνο Εώλε 1 νη νπνίεο ρξεώλνληαη αλά δεπηεξόιεπην κε ειάρηζηε ρξέωζε ηα 30''.Νη βηληενθιήζεηο θαζώο θαη όιεο νη ππόινηπεο ππεξεζίεο θωλήο, ρξεώλνληαη κε βάζε ηνλ παξαπάλω πίλαθα. Νη δνξπθνξηθέο θαη Maritime θιήζεηο ρξεώλνληαη κε βάζε ην ηηκνιόγην ηνπ μέλνπ δηθηύνπ + 20% πξνζαύμεζε + ΦΞΑ.Πην ινγαξηαζκό νη θιήζεηο κέζω ηωλ ππεξεζηώλ απηώλ εκθαλίδνληαη ωο θιήζεηο πεξηαγωγήο από ηελ ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ δνξπθνξηθνύ δηθηύνπ (π.ρ. από ηελ Κάιηα) ΓΟΑΞΡΑ ΚΖΛΚΑΡΑ (SMS) Από όλερ ηιρ σώπερ 0,09 0,86 1,11 1,65 2,07 2,07 2,07 Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζε αλά ιεπηό θαη πεξηιακβάλνπλ ΦΞΑ.Ζ ρξέωζε γίλεηαη αλά ιεπηό, εθηόο ηεο Εώλεο 1 πνπ γίλεηαη αλά δεπηεξόιεπην ρωξίο ειάρηζηε ρξέωζε. Δηζεξρόκελεο θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζω δνξπθνξηθώλ δηθηύωλ ρξεώλνληαη κε βάζε ηε Εώλε 7 θαη εηζεξρόκελεο θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζω ππεξεζίαο maritime ρξεώλνληαη ωο εηζεξρόκελεο θιήζεηο πξνο ηε ρώξα ηνπ δηθηύνπ πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία maritime. Πην ινγαξηαζκό ζαο νη θιήζεηο κέζω ηεο ππεξεζίαο απηήο νξίδνληαη ωο θιήζεηο πεξηαγωγήο από / πξνο ηελ ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ δνξπθνξηθνύ δηθηύνπ (π.ρ. από / πξνο ηελ Κάιηα). Πε πεξίπηωζε πνπ ην μέλν δίθηπν (δίθηπν θηλεηήο, maritime, δνξπθνξηθό) ρξεώλεη επηπιένλ ηηο εηζεξρόκελεο θιήζεηο, ε ρξέωζε είλαη: Σξέωζε μέλνπ δηθηύνπ + 20% πξνζαύμεζε + ΦΞΑ Data /3G Δξεπσόμενη και ειζεπσόμενη κίνηζη Σωπα πος Βπίζκεζηε Από / Ξπορ ΔΔ / ΔΝΣ Δκηόρ ΔΔ / ΔΝΣ MAR-SAT Εώνη 1 Εώνη 2 Εώνη 3 Εώνη 4 Εώνη 5 Εώνη 6 Εώνη 7 ΔΔ / ΔΝΣ 0,10 0,52 1,48 Σπέωζη ζε /KB 0,0005 0,0103 0,0103 0,0124 0,0124 0,0124 0,0124 Δκηόρ ΔΔ / ΔΝΣ 0,52 0,52 1,48 Κηνιαίο ππόγπαμμα σπήζηρ Data καηά ηη διάπκεια διεθνούρ πεπιαγωγήρ ζηην Δςπωπαϊκή Ένωζη Maritime- (Εώνη 1) με 100 MB δωπεάν όγκορ δεδομένων (upload & download) με μηνιαίο πάγιο 31. Mεηά ηελ 1,48 1,48 1,48 Γοπςθοπικά θαηαλάιωζε ηνπ δωξεάλ όγθνπ δεδνκέλωλ ε ρξέωζε είλαη ίδηα κε ηε Εώλε 1 ζηνλ παξαπάλω πίλαθα Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζε αλά κήλπκα θαη πεξηιακβάλνπλ ΦΞΑ. Πε πεξίπηωζε πνπ ην μέλν δίθηπν (δίθηπν θηλεηήο, maritime, δνξπθνξηθό) ρξεώλεη ηα εηζεξρόκελα γξαπηά κελύκαηα, ε ρξέωζε είλαη: Σξέωζε μέλνπ δηθηύνπ + 20% πξνζαύμεζε + ΦΞΑ ΚΖΛΚΑΡΑ MULTIMEDIA(MMS) Δξεπσόμενη και ειζεπσόμενη κίνηζη ΔΔ / ΔΝΣ Δκηόρ ΔΔ / ΔΝΣ MAR-SAT 0,4203 1,3038 3,0750 ΕΩΛΖ 1: ΑΕΝΟΔΠ, ΑΠΡΟΗΑ, ΒΔΙΓΗΝ, ΒΝΙΓΑΟΗΑ, ΓΑΙΙΗΑ, ΓΑΙΙΗΘΖ ΓΝΪΑΛΑ, ΓΔΟΚΑΛΗΑ, ΓΗΒΟΑΙΡΑΟ, ΓΝΑΓΔΙΝΞΖ, ΓΑΛΗΑ, ΔΠΘΝΛΗΑ, ΖΛΩΚΔΛΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ, ΗΟΙΑΛΓΗΑ, ΗΠΙΑΛΓΗΑ, ΗΠΞΑΛΗΑ, ΗΡΑΙΗΑ, ΘΑΛΑΟΗΔΠ ΛΖΠΝΗ, ΘΟΝΑΡΗΑ,ΘΞΟΝΠ, ΙΔΡΝΛΗΑ, ΙΗΘΝΑΛΗΑ, ΙΗΣΡΔΛΠΡΑΗΛ, ΙΝΜΔΚΒΝΟΓΝ, ΚΑΓΔΟΔΠ, ΚΑΙΡΑ, ΚΑΟΡΗΛΗΘΑ, ΛΖΠΝΗ ΑΙΑΛΡ, ΛΖΠΝΠ ΟΗΓΗΝΛΗΝΛ, ΛΝΟΒΖΓΗΑ, ΝΙΙΑΛΓΗΑ, ΝΓΓΑΟΗΑ, ΞΝΙΩΛΗΑ, ΞΝΟΡΝΓΑΙΗΑ, ΟΝΚΑΛΗΑ, ΠΙΝΒΑΘΗΑ, ΠΙΝΒΔΛΗΑ, ΠΝΖΓΗΑ, ΡΠΔΣΗΑ, ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ ΕΩΛΖ 2: ΑΙΒΑΛΗΑ, ΑΛΓΝΟΑ, ΒΝΠΛΗΑ ΔΟΕΔΓΝΒΗΛΖ, ΓΘΝΔΟΛΠΔΪ, ΔΙΒΔΡΗΑ, ΚΝΙΓΑΒΗΑ, ΛΖΠΝΠ ΚΑΛ, ΡΕΔΟΠΔΪ, ΡΝΟΘΗΑ, ΠΑΛ ΚΑΟΗΛΝ, ΛΖΠΝΗ ΦΔΟΝΔ ΕΩΛΖ 3: ΑΗΓΞΡΝΠ, Ζ.Ξ.Α., ΖΛΩΚΔΛΑ ΑΟΑΒΗΘΑ ΔΚΗΟΑΡΑ, ΘΑΛΑΓΑΠ, ΘΗΛΑ, ΙΔΘΝΟΩΠΗΑ, ΙΗΒΑΛΝΠ, ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ, Ξ.Γ.Γ.Κ., ΠΑΝΓΗΘΖ ΑΟΑΒΗΑ ΕΩΛΖ 4: ΑΠΡΟΑΙΗΑ,ΒΟΑΕΗΙΗΑ,ΚΞΑΟΚΞΑΛΡΝΠ,ΚΝΛΑΘΝ,ΝΘΟΑΛΗΑ,ΠΔΟΒΗΑ (& ΘΝΠΠΝΒΝ),ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ,ΡΑΗΙΑΛΓΖ Νη ηηκέο αλαθέξνληαη ζε αλά ΘΒ θαη πεξηιακβάλνπλ ΦΞΑ. Ζ ρξέωζε γίλεηαη αλά 10 ΘΒ εθηόο ηεο Εώλεο 1 πνπ είλαη αλά ΘΒ. Πηξνγγπινπνίεζε αλά 10ΘΒ. Νη ρξήζηεο DataCard ρξεώλνληαη επίζεο βάζεη ηνπ παξαπάλω πίλαθα ΕΩΛΖ 5:ΑΘΡΖ ΔΙΔΦΑΛΡΝΠΡΝ, ΑΙΓΔΟΗΑ, ΑΟΚΔΛΗΑ, ΒΔΟΚΝΓΔΠ, ΒΗΔΡΛΑΚ, ΓΘΑΛΑ, ΓΝΚΗΛ. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ,ΗΑΞΩΛΗΑ, ΗΝΟΓΑΛΗΑ, ΗΟΑΘ, ΗΟΑΛ, ΗΠΟΑΖΙ, ΘΝΟΔΑ (ΒΝΟΔΗΑ), ΘΝΟΔΑ (ΛΝΡΗΑ), ΘΝΠΡΑ ΟΗΘΑ, ΘΝΒΔΗΡ, ΚΑΙΓΗΒΔΠ, ΚΑΟΝΘΝ, ΚΑΟΗΘΗΝΠ, ΚΞΑΓΘΙΑΛΡΔΠ, ΚΞΑΣΟΔΗΛ, ΛΔΑ ΕΖΙΑΛΓΗΑ, ΛΗΓΖΟΗΑ, ΛΝΡΗΝΠ ΑΦΟΗΘΖ, ΝΚΑΛ, ΞΑΘΗΠΡΑΛ, ΞΑΙΑΗΠΡΗΛΖ, ΞΝΔΟΡΝ ΟΗΘΝ, ΟΩΠΗΑ, ΠΔΣΔΙΙΔΠ, ΠΟΗΑ, ΡΑΗΒΑΛ, ΡΕΑΚΑΗΘΑ, ΡΛΖΠΗΑ, ΦΗΙΗΞΞΗΛΔΠ, ΣΝΛΓΘ ΘΝΛΓΘ ΕΩΛΖ 6: ΑΕΔΟΚΞΑΪΡΕΑΛ, ΑΦΓΑΛΗΠΡΑΛ, ΒΔΛΔΕΝΔΙΑ, ΓΔΩΟΓΗΑ, ΓΘΑΚΞΗΑ, ΘΑΕΑΘΠΡΑΛ, ΘΑΚΔΟΝΛ, ΘΑΚΞΝΡΕΖ, ΘΑΡΑΟ, ΘΔΛΑ, ΘΝΒΑ, ΚΑΘΑΝ, ΚΑΙΑΗΠΗΑ, ΚΑΙΗ, ΝΕΚΞΔΘΗΠΡΑΛ, ΝΟΝΓΝΑΖ, ΞΔΟΝ, ΠΔΛΔΓΑΙΖ, ΠΗΔΟΑ ΙΔΝΛΔ, ΠΝΓΑΛ, ΛΝΡΗΝ ΠΝΓΑΛ, ΡΑΛΕΑΛΗΑ, ΔΚΔΛΖ, ΣΗΙΖ ΕΩΛΖ 7: ΑΟΓΔΛΡΗΛΖ, ΓΘΑΚΞΝΛ, ΕΑΚΞΗΑ, ΕΗΚΞΑΚΞΝΔ, ΗΛΓΗΑ, ΗΛΓΝΛΖΠΗΑ, ΗΠΖΚΔΟΗΛΖ ΓΝΗΛΔΑ, ΘΝΛΓΘΝ, ΙΗΒΖ, ΚΑΓΑΓΑΠΘΑΟΖ, ΚΑΙΑΝΗ, ΚΔΜΗΘΝ, ΚΝΕΑΚΒΗΘΖ, ΚΞΔΛΗΛ, ΚΞΝΟΘΗΛΑ ΦΑΠΝ, ΝΓΘΑΛΡΑ, ΞΑΛΑΚΑΠ, ΠΟΗ ΙΑΛΘΑ, ΡΑΡΕΗΘΗΠΡΑΛ, ΡΝΓΘΝ, ΡΝΟΘΚΔΛΗΠΡΑΛ, ΡΟΗΛΗΛΡΑΛΡ & ΡΝΚΞΑΓΘΝ, ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ Πε όλερ ηιρ σπεώζειρ πος αναθέπονηαι πεπιλαμβάνεηαι ΦΞΑ 23%

7 ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΓΟΣΖΔΩΝ ΜΔ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ 18ΜΖΝΟΤ ή 24ΜΖΝΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ 18κελν ζπκβόιαην 24κελν ζπκβόιαην Μέζνο κεληαίνο όξνο ρξέωζεο αλά ζύλδεζε ( ) ζπκπ. ΦΠΑ 23% 0-18, ,45-24, Smartphone* 0 24,60-30, Smartphone* 0 30,75-36,89 69 Smartphone* Smartphone* 40 36,90-55,34 69 Smartphone* Smartphone* 60 55,35-73, ,80-92, ,25-110, ,70-129, ,15-159, ,90-178, , * Οη επηδνηήζεηο αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο Smartphone αμίαο σο ην αλαγξαθόκελν πνζό, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Πόζν επηδόηεζεο ( ) γηα αγνξά ζπζθεπήο αλά ζύλδεζε ζπκπ. ΦΠΑ 23% Πόζν επηδόηεζεο ( ) ωο πίζηωζε αλά ζύλδεζε ζπκπ. ΦΠΑ 23% 1. ε όιεο ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. 2. Ζ ρξέσζε γηα ηηο ππεξεζίεο θσλήο είλαη αλά δεπηεξόιεπην ( /sec), γηα δε ηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ αλά Kbyte δεδνκέλσλ ( /Kb). 3. Γηα ηηο ζπλδέζεηο νξίδεηαη ειάρηζηε κεληαία ρξήζε αλά ζύλδεζε ηξηώλ επξώ (3 ). Ζ ειάρηζηε ρξήζε εθαξκόδεηαη κόλν εθόζνλ ε κεληαία θίλεζε θάζε γξακκήο είλαη κηθξόηεξε ησλ ηξηώλ επξώ (3 ). 4. Δπηπξόζζεηεο Τπεξεζίεο- Δηδηθέο Πξνζθνξέο: α. Πξνγξάκκαηα πξνπιεξσκέλνπ κεληαίνπ ρξόλνπ νκηιίαο πξνο όινπο: - ΓΕ 30: 30 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 6 - ΓΕ 120: 120 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 9 - ΓΕ 240: 240 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 15 - ΓΕ 420: 420 ρξόλνπ νκηιίαο κε ρξέσζε 22 Πόζν επηδόηεζεο ( ) γηα αγνξά ζπζθεπήο αλά ζύλδεζε ζπκπ. ΦΠΑ 23% Πόζν επηδόηεζεο ( ) ωο πίζηωζε αλά ζύλδεζε ζπκπ. ΦΠΑ 23% β. Πξνζθέξεηαη πξναηξεηηθή ππεξεζία ηεηξαθνζίσλ είθνζη ιεπηώλ (420 ) δσξεάλ ρξόλνπ νκηιίαο πξνο ζηαζεξά ηειέθσλα κε κεληαίν πάγην δέθα επξώ (10 ). γ. Σα πξνζθεξόκελα παθέηα ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ (4α) θαη (4β) κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. δ. Πξνζθέξεηαη έθπησζε 25% επί ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ζην νηθνλνκηθό πξόγξακκα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο WIND Business Double Play Basic. 5. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο επηζπκεί λα αγνξάζεη ηειεθσληθή ζπζθεπή ηεο νπνίαο ην θόζηνο ππεξβαίλεη ην πνζό επηδόηεζεο πνπ δηθαηνύηαη, ην πνζό πνπ ζα επηβαξπλζεί κε

8 Φ.Π.Α. είλαη ε δηαθνξά ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πνπ επηζπκεί από ηελ επηδόηεζε πνπ δηθαηνύηαη, θαη όρη ην ζύλνιν ηεο θαζαξήο αμίαο. 6. Σν ζπλνιηθό πνζό επηδόηεζεο γηα όιεο ηηο ζπλδέζεηο ηνπ θάζε Υξήζηε ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζύλνιό ηνπ ή ηκεκαηηθά γηα αγνξά κίαο ή πεξηζζόηεξσλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ, αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ Υξήζηε. 7. Με ηελ έλαξμε ηζρύο ηεο Νέαο ύκβαζεο, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξνπιεξσκέλσλ παθέησλ νκηιίαο ζα πξνζαξκνζηνύλ απηόκαηα, ζε απηά πνπ πξνζθέξνληαη κε ηε λέα ζύκβαζε.

9 ΤΠΖΡΔΗΔ INTERNET Οη εηαηξηθέο ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζην Internet δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, κε βάζε ηνλ ηξόπν πξόζβαζεο: 1. Πξόζβαζε ζην Internet κέζω θηλεηνύ ηειεθώλνπ: Αθνξά ζηνπο ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Internet κέζσ ηνπ ζπκβαηνύ browser ηεο ζπζθεπήο ηνπ θηλεηνύ ηνπο ηειεθώλνπ. Σα πξνζθεξόκελα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα γηα όζνπο εθ ησλ ρξεζηώλ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζηηο ππεξεζίεο Mobile Internet θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΖΝΗΑΗΟ ΠΑΓΗΟ ΓΩΡΔΑΝ ΜΒ ΥΡΔΩΖ ΑΝΑ ΜΒ ΠΛΔΟΝ ΣΩΝ ΓΩΡΔΑΝ ΜΒ Mobile Internet 150 MB 2, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 530 MB 5, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 1,1 GB 7, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 2,3 GB 10, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 7,5 GB 15, ΜΒ 0,016 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: α. ε όιεο ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. β. Ζ δσξεάλ ρξήζε δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε ρξέσζε αλά KB ηζρύεη κόλν γηα ρξήζε εληόο Διιάδαο θαη δελ ηζρύεη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηαγσγήο (roaming). Ζ ρξέσζε γίλεηαη αλά 1KB. Σα δσξεάλ ΜΒ πνπ δελ θαηαλαιώλνληαη εληόο ηνπ κήλα ηηκνιόγεζεο πνπ αληηζηνηρνύλ δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ επόκελν κήλα. γ. Οη ππεξεζίεο πξόζβαζεο Mobile Internet παξέρνληαη αλά ζύλδεζε θαη ζπλδπάδνληαη κε νπνηαδήπνηε παξερόκελε πξναηξεηηθή ππεξεζία ζηα εηαηξηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα. 2. Πξόζβαζε ζην Internet κέζω Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ): ΤΠΖΡΔΗΑ Μεληαίν ΠΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΖ ΥΡΖΖ Business MBB Control 2Gb 4,95 2 Gb Business MBB Control 4Gb 9,95 4 Gb Business MBB Control 10Gb 14,95 10 Gb Business MBB Control 20Gb 19,95 20 Gb ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: α. Πξνζθέξεηε έθπησζε 100% ζηελ αγνξά USB Stick ζηα πξνγξάκκαηα MBB 10Gb θαη MBB 20Gb. β. ηα πξνγξάκκαηα Business Mobile Broadband Control δελ ππάξρνπλ ρξεώζεηο κεηά ηελ θαηαλάισζε ηεο κεληαίαο ελζσκαησκέλεο ρξήζεο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν ηνπ θόζηνπο θαζώο ελεκεξώλνληαη απηόκαηα κε δσξεάλ SMS γηα ηελ επηθείκελε ιήμε ηεο ελζσκαησκέλεο ρξήζεο. Δπηπιένλ νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ηνπ ππόινηπνπ ρξήζεο ηνπο κέζσ

10 δσξεάλ SMS ζην 1205 (Απνζηνιή SMS ΤΠ ). Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο Παθέηνπ Δπέθηαζεο Υξήζεο κέζσ δσξεάλ SMS ζην 1206 όζεο θνξέο επηζπκνύλ, όπσο παξαθάησ: (1) Παθέην Δπέθηαζεο Υξήζεο 100 ΜΒ κε ρξέσζε 3,00 (2) Παθέην Δπέθηαζεο Υξήζεο 500 ΜΒ κε ρξέσζε 10,00 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ παξαπάλσ Παθέησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απνζηνιήο SMS ζην 1206, όπσο παξαθάησ: (1) Απνζηνιή SMS 100ΜΒ (2) Απνζηνιή SMS 500ΜΒ γ. ε όιεο ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. δ. Ζ δσξεάλ ρξήζε δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε ρξέσζε αλά KB ηζρύεη κόλν γηα ρξήζε εληόο Διιάδαο θαη δελ ηζρύεη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηαγσγήο (roaming). Ζ ρξέσζε γίλεηαη αλά 1KB. ε. Πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο: Μέγηζηε κεληαία ρξήζε 30 GB γηα απνθπγή θαθόβνπιεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. ζη. Οη ππεξεζίεο πξόζβαζεο Mobile Internet παξέρνληαη αλά ζύλδεζε θαη ζπλδπάδνληαη κε νπνηαδήπνηε παξερόκελε πξναηξεηηθή ππεξεζία ζηα εηαηξηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα.

11 ΣΔΛΖ ΤΝΓΡΟΜΖΣΩΝ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ύκθσλα κε ην Ν.3775/2009, αξ. 33, από ηελ ηζρύνπλ λέα ηέιε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο εηαηξηθώλ πξνγξακκάησλ. Σν ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηό επί ηνπ κεληαίνπ ινγαξηαζκνύ θάζε ζύλδεζεο. πγθεθξηκέλα: Γηα κεληαίνπο ινγαξηαζκνύο κέρξη θαη 50 : 12% Γηα κεληαίνπο ινγαξηαζκνύο από 50,01 κέρξη θαη 100 : 15% Γηα κεληαίνπο ινγαξηαζκνύο από 100,01 κέρξη θαη 150 : 18% Γηα κεληαίνπο ινγαξηαζκνύο από 150,01 θαη άλσ : 20% Πην αλαιπηηθά, ην ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο ππνινγίδεηαη: Αλά γξακκή/ ζύλδεζε Γηα ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ρξεώζεθε ε θάζε γξακκή (θαη πάγηα θαη ρξεώζεηο κεηά ηελ θαηαλάισζε ηεο ελζσκαησκέλεο ρξήζεο) Μεηά εθπηώζεσλ θαη πξν ΦΠΑ

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ...

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ... ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ Σ Ζ Ι Δ Φ Χ Λ Η Α Δ Χ Σ Δ Ρ Η Θ Ο Τ... 3 Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Gold Personal Banking

Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Gold Personal Banking Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Σειεπηαία Δλεκέξωζε Μάηνο 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 Α. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΜΔΑ... 3 Β. ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ... 7 Υξέωζε πκκεηνρήο ζηελ Τπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ... κεηαμύ: (1) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Λ. Σξπζνρνΐδεο Σξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκνο Δηαηξία Ξαξνρήο Δπελδπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα